6BY AVISEN

don.federico

6BY

AVISEN

6BY-KONFERENCEN

”FREMTIDENS

SOCIALE ARBEJDE

MED UDSATTE

FAMILIER”

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

LEDER

Af 6by-projektgruppen,

Socialforvaltningen, Kbh.´s Kommune

Hvad gør man, når ørene er trætte af

passiv lytten, bagdelen er øm af at sidde

og hovederne er stopfyldte med viden?

Så arrangerer man 6by-konference med

aktiv deltagerinddragelse gennem

workshoparbejde og grafisk facilitering.

Vores udgangspunkt var, at alle os 6byborgere

er de klogeste på vores område

– dermed ikke sagt, at vi ikke kan blive

klogere med input fra personer som fx

Anne Skare Nielsen og Christian Bason

– men vi ved bedst, hvad der foregår i

vores egne kommuner. Den viden

ønskede vi at udnytte i et samspil

mellem deltagere fra de 6 største byer i

Danmark. Vi mente nemlig, at vi kan

lære af hinanden i lige så høj grad, som

vi kan lære af de personer, som er

certificerede kloge. Efterfølgende mener

vi også, at vi fik ret. Det er vores

oplevelse, at I 6by-borgere bidrog med

et engagement og en indlevelse, som

var afgørende for at konferencen blev

en succes. Vi går glade fra arbejdet med

6by-konferencen, med et fremtidigt

ønske om mere aktiv deltagelse og

mere grafisk facilitering. En stor tak til

alle 6by-deltagere, hvis arbejde kan ses

og læses på de følgende sider.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Økonomisk

styring,

Politisk ansvar &

Faglig udvikling

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Procesleder Hanne Grinda Rasmussen fortæller:

Alle børn har ret til en familie:

Den ene planche omhandlede, at alle børn har ret til en familie

og med den problemstilling; at børn, der har været anbragt i 2

år enten skal hjemgives eller adopteres. Med afsæt i inspiration

fra New York arbejde gruppen med, hvordan vi kan sætte barnet

i fokus og sikre en varig tilknytning til en familie.

Fra velfærdsstat til netværkssamfund:

Gruppen arbejdede med at sætte yderligere fokus og pres på

netværksinddragelse i alle sager. Vi har i en del år arbejdet med at

øge netværksinddragelse i forhold til de udsatte børn og unge,

men resultaterne er endnu ikke gode nok. En måde at øge

netværksinddragelsen kan være, ved at kræve inddragelse af

netværket i alle sager, inden der foranstaltes.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Økonomisk

styring,

Politisk ansvar &

Faglig udvikling

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Hvad var den væsentligste pointe?

Den vigtigste pointe var, at lade borgeren være central i planlægning af

både økonomi, politik og det sociale arbejde. Borgerens ressourcer skal i

spil. Det er for, at vi kan komme fra mer til bedre, og give ansvaret for

eget liv til borgeren selv.

Hvilket emne debatterede I mest?

Det blev diskuteret rigtig meget om det er realistisk, at borgeren får

penge af kommunen til selv at løse nogle af deres problemer. Flere i

gruppen mente, at det var uansvarligt og ikke muligt at leve op til

lovgivningen, skabe sikkerhed for barnet osv.

Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen?

At alle rigtig gerne vil have, at borgeren skal være omdrejningspunktet,

men hvor svært det også er at realisere. Og at det er langt mere

inspirerende med ”arbejdskonferencer” frem for ”oplægskonferencer”.

Alle er med på det.

Interview med

Procesleder Pernille Bird

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

1. Hvad ville der ske hvis borgerne fik alle (eller nogle) af de

penge, som bruges på foranstaltningerne? Hvis de får de rette

redskaber, støtte og coaching, kan de måske løse flere af

deres problemer selv.

2. Politikerne skal turde træde ud af udvalgsværelset og holde

dialogbaseret udvalgsmøder – det gør dem mere visionære,

og de skal turde tage chancer.

3. Der skal tænkes i en ny velfærdsmodel, hvor det bliver

tydeligt, hvilke ressourcer familien allerede kommer med, og

hvad de kan få ved at investere dem i det sociale arbejde. Der

skal ikke være pakkeløsninger, men familien skal selv bidrage

med løsningsforslag og måder det kan realiseres på, så skal

kommune/sagsbehandler bidrage med redskaber og midler

til, at det kan blive realiseret.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Økonomisk

styring,

Politisk ansvar &

Faglig udvikling

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Tine Koefoed

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

Den bærende idé på avissiden er

”velfærdslaboratoriet”. Tanken er at etablere

laboratorier rundt omkring i kommunerne, med

deltagelse af borgere, politikere, socialarbejdere og

økonomer, som i samarbejde skal udtænke nye måder

at tænke socialt arbejde. Samarbejdet mellem de

forskellige repræsentanter, skal sikre at både borgeres

realiteter, værdier, økonomi og socialfaglig viden

kombineres og inddrages. Laboratoriet udsender

”prøveballoner” til afprøvning i kommunerne, og der er

løbende feedback og hurtige analyse, som afsæt til nye

og forfinede prøveballoner. På prøveballoner ses,

forskellige ideer der kunne afprøves.

Hvad var den væsentligste pointe?

Den væsentligste pointe, var at der er et stort behov for

et ”SAMMENFUND”, hvor de forskellige niveauer er i

dialog og hver især tager et ansvar. Ikke kun et ansvar

som professionelle, men også et ansvar som

privatpersoner. At socialarbejderen fx, ”ser sig selv i

spejlet” som metafor på at reflektere og handle

ansvarligt både på arbejdet, men også hjemme i

parcelhus kvarteret. Fordi der er et behov for

sammenhængskraft, så niveauerne spiller sammen i

stedet for at spænde ben.

Hvilket emne debatterede I mest?

Vi diskuterede måske mest hvad et Sammenfund er, til

forskel fra hvad vi har i dag (fx fra Servicelov til

velfærdslov, - hvad er forskellen) og så diskuterede vi

rigtig meget hvad velfærdslaboratoriet fx kunne

afprøve.

Hvad var det vigtigste du tog med dig fra konferencen?

En pointe som jeg og gruppedeltagerne hæftede os ved på dagene var, at de

diskussioner/samtaler vi havde i gruppen ændrede sig væsentligt i forlængelse

af de 2 eksterne oplæg. Fx fik borger perspektivet meget mere vægt efter

oplæggene. Det får mig til at tænke på hvordan tanker og meninger samskabes,

og hvor brugbart det er, at invitere andre ”stemmer” - aktører ind i feltet.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Civilsamfund

& velfærds-

systemer

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Signe Emilie Bech Christensen

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

Vi havde fokus på at inddrage netværket i det sociale arbejde – herunder både det

personlige netværk, lokalsamfundet, etablerede frivillige organisationer, fritídsforeninger

osv. Dette mente vi samtidigt afhang af en redefinering af kommunens organisering. I den

forbindelse talte vi om, at kommunen skal flytte ud til borgerne, og sagsbehandlerne skal

ta´ myndighedshatten af og i højere grad blive facilitatorere i borgerens liv. Vi opfandt

”CyberSam”, som er en personificering af ideen om, at kommunen skal skabe teknologiske

platforme, der binder kommune, netværk og erhvervsliv sammen med formål om at

skabe Samudvikling, Samarbejde, Sammenfund, Samproduktion osv.

Hvilket emne debatterede I mest?

Vi snakkede rigtig meget om, at hvis inddragelsen af netværk med formål om at realisere

”CyberSam” skal lykkedes, så kræver det en kulturændring i kommunen såvel som i

samfundet generelt. Det kræver, at vi alle tør fokusere på ressourcer.

Hvad var det vigtigste, du tog med dig fra konferencen?

Jeg var meget positivt overrasket over, hvor engagerede alle deltagere var i formålet om

at skabe en fremtidig bedre virkelighed. Desuden fik jeg nuanceret mit eget syn på, at

netværk ikke blot handler om borgerens nærmeste familie, men også handler om frivillige

organisationer, lokalsamfundet generelt, borgerens netværk i erhvervslivet osv.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Civilsamfund

& velfærds-

systemer

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Stine Røn Hartmann

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

Ide 1: Borgeren ved bedst (at lade kræfter i et lokalmiljø løse de lokale

udfordringer med kriminalitet ved at afse midler til en lokal defineret

indsats – selvfølgelig med en fælles vision= mindre kriminalitet)

Ide 2: Forældre som brobyggere (inddragelse af civilsamfundet lige fra

det vordende forældreskab)

Hvad var den væsentligste pointe?

Der er masser af skjulte ressourcer i civilsamfundet – vi kan som

kommuner blive bedre til at inddrage disse – ansvarliggøre disse –og at

stille gode betingelser og rammer for samarbejde med civilsamfund

Hvilket emne debatterede I mest?

Vi skal i kommunerne turde at give slip og springe ud – hvis vi skal opnå

et tættere samarbejde med civilsamfund, skal vi også have tillid til, at

afgrænsede sociale udfordringer kan løses i den sfære

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Viden i en

kommunal

praksis

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Anna Krabek

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

Den vigtigste planche handler om borgerinddragelse. – Inddragelse

af borgeren, den unge og familien. De skal alle være med til at

træffe beslutninger i fx et ungepanel. Borgerinddragelsen den skal

ske ved, at vi alle forpligtiger os på, at vi ikke bare snakker her og

nu, men også søsætter projekter. Internt i gruppen var deltagerne

enige om hver især at forpligtige sig på at realisere nogle af

gruppens tanker indenfor det næste halve år.

Hvad var den væsentligste pointe?

At borgerne skal inddrages mere gennem bl.a.

vidensdeling for at skabe relevans i projekter og nye

tiltag.

Hvilket emne debatterede I mest?

Hvad betyder viden? For hvis skyld skal vi have viden?

Hvad skal viden bruges til, og hvordan skal den

formidles? Vi talte også om, at viden forpligter fx i form

af dokumentationskrav. Og hvis dokumentationskrav

bliver for høje, kan det gå ud over den unge eller selve

det sociale arbejde.

Hvad var det vigtigste du tog med dig fra konferencen?

At vi sad med ledere på flere forskellige niveauer fra de

seks største byer i Danmark. Det optog mig, at disse

mennesker faktisk har mulighed for at præge en virkelig

stor del af Danmarks befolkning – og derved gøre en

forskel. Derfor var det vigtigste for mig, at vi fik delt en

masse fremadrettede tanker.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Viden i en

kommunal

praksis

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Mette Nielsen

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

1. Viden ifht borgeren. Vi snakkede om, at bringe

borgerens egen viden i spil ved fx at inddrage

borgeren

i vidensindsamlingen.

2. Viden ifht. medarbejderne. Vi snakkede om, at

medarbejderne skal sættes fri gennem fx

metodefrihed. Hvordan kan medarbejderne lære

mens de arbejder?

3. Viden ifht. forskerne. Vi vil gerne have forskerne

mere ind på arbejdspladserne gennem fx

aktionslæring, hvor borgerne, medarbejderne og

forskerne lærer sammen.

Hvad var den væsentligste pointe?

På de to dage havde vi et

gennemgående mantra; ”Vi skal lære

sammen.”

Hvilket emne debatterede I mest?

Generelt snakkede vi meget om tillid og

afbureaukratisering.

Hvad var det vigtigste, du tog med dig

fra konferencen?

Jeg synes det var rigtig interessant at

opleve hvor meget fokus, der var på

tillid, og at lederne skal turde give slip.

Hvordan man får ressourcer og

potentialer i spil hos medarbejderen

såvel som borgeren.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Gode veje til

voksenlivet

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Kathrine Kirstein

Hvilket emne debatterede I mest?

Vi brugte tid på at drøfte forskelle mellem kommunerne. I nogle af de mindre kommuner

havde de etableret ungehus-lignende steder, mens det er en udfordring her i KBH pga.

kommunens størrelse. Et andet tema, der blev drøftet meget var, hvordan vi kan møde de

unge på deres præmisser. Der var enighed om, at det kræver mod fra sagsbehandler, der skal

slippe tøjlerne lidt og give dem til den unge – naturligvis med relevant støtte og opbakning.

Hvad var det vigtigste du tog med dig fra konferencen?

Jeg kan tegne den avancerede mand! Inddragelse af borgere og ”åbning” af kommunen! Det

er jo ikke nyt, men når det fylder så meget tyder det på, at det stadig er meget svært.

Spørgsmålet er, hvordan vi får det omsat i praksis. Viljen var der i hvert fald.

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

1) ”Ungehus” som går på tværs af forvaltninger og nuværende strukturer på børne- og

voksenområde. Det skal skabe en mere glidende overgang fra udsat barn (under børne§)

til voksensystemet, som jo har nogle helt andre (og mere begrænsende) muligheder for

at støtte.

2) Gratis/meget billig mulighed for at gå på efterskole for alle unge.

3) En mere tværgående eller løs ide, som handler om ”systemets” tilgang til de unge.

Tanken er, at når de udsatte børn bliver unge, skal de i højere og højere grad

ansvarliggøres og inddrages i forhold til deres ”sag”.

Hvad var den væsentligste pointe?

Forvaltningernes muligheder skal samles, så det ikke er den unge, der skal navigere i

systemet, men så systemet indrettes efter, hvad der er smart for de unge. Overskriften –

Lederne dropper silotænkningen – er en hentydning til, at vi (også under den

nuværende lovgivning) har mulighed for at indrette os anderledes, men det kræver, at

de nuværende strukturer brydes op. Den gennemgående tanke i alle tre ideer var

inddragelse og ansvarliggørelse af de unge.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Gode veje til

voksenlivet

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Rikke Norlin

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

Det første øverste billede skal symbolisere at unge møder denne her mur ift. lovgivning i

overgangen til voksenlivet. Løsningen på denne udfordring, tænker vi, kunne være at lave

et nyt ungecenter for de 15-25 år, samt en helt ny ungelov der specifikt fokuserer på at

støtte op om de her unge. Loven skulle understøtte et ungecenter med et samlet budget

og en chef som koordinerer det hele. De to sidste andre plancher viser en ung med en

mentor der dels faciliterer og agerer brobygger fra børne- og ungeverdenen til

voksenverden i samarbejde med den unge, dels udfylder den fagprofessionelle rolle med

ansvar for at holde fast i den unge og sammenkoble teori og praksis via

uddannelsessystemet.

Hvad var den væsentligste pointe?

Det afgørende er, at finde en ny måde at møde de unge på og sikre en

lovgivning, som imødekommer de aktuelle udfordringer med at

understøtte arbejdet med den unge. Derudover er det centralt, at vi

kommer derhen, hvor de unge ikke opfatter vores velfærdssystem som

uoverkommeligt. Endeligt er det en væsentlig pointe at

uddannelsessystemet skal være nøglen i ny ungelov, og det som vi skal

bygge loven op omkring.

Hvilket emne debatterede I mest?

Uddannelsessystemet var vi i gruppen meget optagede af – især hvordan

vi skaber det rummelige uddannelsessystem.

Hvad var det vigtigste du tog med dig fra

konferencen?

Deltagernes store engagement i og

optagenhed af området og de unges verden.

Desuden synes jeg, at ideen med en

mentorordning for unge og ungecentret med

et samlet budget som ramme, er

grundlæggende vigtigt ift. at få realiseret

ideerne.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Teknologi &

socialt

arbejde

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Mette Lycke Fanning

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

Et netværk bestående af de 6 byer skal arbejde

sammen om at finde bedre teknologiske

løsninger, lære af hinandens erfaringer, allerede

eksisterende erfaringer og udvikle nye løsninger

sammen. Samarbejdet skal starte på

ledelsesniveau. Nogle af forslagene til nye

teknologiske løsninger var: Behandling og

rådgivning via skype og nettet, på fleksible

tidspunkter. Åbne journaler for familie,

myndighed og udfører, som alle kan bidrage til

løbende. Udvide journalføring til også at

indeholde lydfiler og videooptagelser.

Hvad var den væsentligste pointe?

Gøre samarbejdet mellem forvaltning og bruger

mere brugervenligt, tilgængeligt, mindre

klientgørende og give større mulighed for

medindflydelse.

Hvilket emne debatterede I mest?

At nogle af løsningerne kan støde imod

nuværende lovgivning, som fx udveksling af

oplysninger, men når 6 store kommuner går

sammen om at ville føre en ny løsning ud i

livet, vil det give mulighed for at påvirke

lovgivningen, så den kan tilpasses de nye

teknologiske muligheder.

Hvad var det vigtigste du tog med dig fra

konferencen?

Pointer fra oplægget af fremtidsforskeren.

Og at nogle af de ting vi snakkede om er

forholdsvist nemt realiserbare, og at der var

engagement til at gøre det snart.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Fremtidens

socialarbejder

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder

Signe S. Simonsen

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

Billedet af blæksprutten som socialarbejder

er et udtryk for de kompetencer, som en

kommende socialarbejder vil have, og som

de allerede har.

Billedet af familien ved roret og

socialarbejderen med kompasset er et

udtryk for at familien skal tilbage ved roret

og socialarbejderen i højere grad skal

navigere. Socialarbejderen holder

kompasset, så de kan støtte og hjælpe

familien, når de sejler forkert eller er på vej

på grund.

Hvad var den væsentligste pointe?

Pointen var, at socialarbejdere i højere grad

skal kunne stille kvalificerede spørgsmål,

være undersøgende og kunne være dygtig

til at finde løsninger på komplekse

problemstillinger sammen med familierne

og ikke for familierne.

Hvilket emne debatterede I mest?

Vi diskuterede meget hvorvidt socialarbejderen i fremtiden skal have alle kompetencer lagt tilbage, på den måde at forvaltningen kunne

have en helt flad struktur, hvor borgeren møder beslutningstager, og at beslutningstager har èn leder, som der kan refereres til. Herved vil

mange lange bureaukratiske processer forkortes og med øje for at løsninger kan skabes sammen med borgeren, hvor de er medspillere vil

der kunne handles hurtigt og effektivt. Tillid fra ledelse til medarbejder var derfor et centralt emne.

Hvad var det vigtigste du tog med dig fra konferencen?

At ledere, der arbejder i børnefamiliecentre i hele landet, vil det samme som alle deres medarbejdere. De har et ønske om at udføre godt

socialt arbejde, hvor inddragelse af borgeren er et centralt begreb.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

Fremtidens

socialarbejder

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

Interview med

Procesleder Barbro Lundqvist

Hvilke tanker er der på jeres avisplanche?

Socialbussen: Vi skal komme til borgerne i stedet for borgerne

skal komme til os. Vi skal kunne komme ud på flere timer af

døgnet, og ”bussen” kører til andre steder end de faste. ”X-

Købing kommune har sprængt de institutionelle rammer. Sparer

penge på ”døde ting” og ansætter flere ”varme hænder”.”

Behandler Forvandler = Facilitator: ”Sagsbehandler Svend

Svendsen har nu lært at gå ved siden af borgeren, og vise vejen,

i stedet for at behandle”. Empowerment og motivation.

Hørt, set og mødt: Sagsbehandleren lytter på borgeren og giver

svaret. At turde give ansvaret tilbage til familien, og lytte til

borgerens stemme. Ikke klientgøre borgeren, men de skal tage

ansvar for eget liv. De fleste ved godt selv, hvad de vil – familien

har løsningen. Tillid. Man skal opbygge en relation så borgeren

oplever at blive set og blive hørt.

Hvad var den væsentligste pointe?

At arbejde med samspil med familien og have tillid til, at de kan

tage ansvaret for eget liv, og at familien har løsningen. Og at den

fremtidige socialarbejder mest kommer til at fungere som en

facilitator.

Hvilket emne debatterede I mest?

Vi talte meget om, hvorvidt facilitatorrollen vil tage mere tid?

Og hvordan måler du på arbejdet? ´Hvilke kompetencer skal

socialarbejderen have? Skal man give borgeren mere ansvar

men ikke mere indflydelse?

Hvad var det vigtigste du tog med dig fra konferencen?

Personligt tog jeg med mig, at vi er på den rette vej i min gruppe, vedr. den fremtidige socialarbejder. Vi er fleksible, vi kommer ud, vi er

facilitatorerne, og vi lytter til løsningerne fra familierne. Jeg oplever det som meget opløftende, at det vi kom frem til i fremtidens social

arbejder ikke kun er drømme, men kan blive en realitet på sigt.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER


6BY

AVISEN

BAGSIDEN

6BY-KONFERENCEN I KØBENHAVN I DEN 30. & 31. MAJ 2013

AFLEDER

Som afslutning på dette års 6by-konference vil vi

gerne afvikle mødet mellem Danmarks 6 største

byer med en opfordring til alle 6by-borgere om,

ikke blot at reflektere over konferencens relevans

for egen hjem-kommune, men også at

iværksætte, handle og gøre noget for, at

konferencens tanker bliver omsat til handling. Det

er afgørende, at vores nyerhvervede viden og

ideer kommer ud over scenekanten. Denne

afslutning har derfor til formål at aflede

opmærksomheden på wow-effekten i alle de

flotte tegninger og tanker vi alle gjorde os på

konferencen, og i stedet henlede

opmærksomheden på de handlinger som vores

tanker og tegninger kan være og vil blive input til.

– Den største opgave ligger for fødderne af os.

Vi glæder os til at se jer i Odense i 2014.

HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER I HVAD SKETE DER

Similar magazines