Umschlag 095 804 C

manualboard.com

Umschlag 095 804 C

26

tr

I

Bir bak∂µta

1 ∑lk kullan∂mdan önce:

Tutamaπ∂n montaj∂ (Tespitleme

malzemeleri pakete dahildir)

2 Açma / Kapama µalteri

3 Memenin kilidini açmak için tuµ

4 ∑nce filtre

5 Kaba filtre

6 Emme deliπi

Sol ve saπda birer ip kald∂r∂c∂

7 Üfleme deliπi

8 F∂rçal∂ üfleme ve emme borular∂ için

depo odas∂

(BKS303. / BKS304.)

9 S∂v∂lar∂n emilmesi için meme

(BKS304.)

10 Su korumas∂ (BKS304.)

Kullan∂m k∂lavuzu farkl∂ modelleri tan∂t∂r.

Farkl∂l∂klar belirtilmiµtir. Kullan∂m

k∂lavuzunu lütfen saklay∂n.

Elektrikli süpürgenin üçüncü kiµilere

verilmesi durumunda lütfen kullanma

k∂lavuzunu da veriniz.

Amaca uygun kullan∂m

Bu elektrikli süpürge sadece evdeki normal

kullan∂m için tasarlanm∂µt∂r ve ticari kullan∂m

için uygun deπildir.

Bu elektrikli süpürge sadece bu kullanma

k∂lavuzunda verilen bilgilere göre

kullan∂lmal∂d∂r.

Amaca uygun olmayan veya hatal∂

kullan∂mdan kaynaklanan muhtemel

hasarlardan üretici sorumlu deπildir

ve sorumlu tutulamaz.

Bu nedenle, lütfen aµaπ∂daki bilgilere

kesinlikle dikkat ediniz!

Elektrikli süpürge sadece aµaπ∂daki

parçalar ile kullan∂lmal∂d∂r:

Orijinal filtre torbas∂

(Sip-No. BKZ30AF)

Orijinal yedek parçalar∂, -aksesuarlar

Elektrikli süpürge aµaπ∂daki iµlemler için

uygun deπildir:

∑nsanlar∂n veya hayvanlar∂n bu cihaz

ile temizlenmesi

Ωu cisim, madde veya pisliklerin

emilerek temizlenmesi:

– Haµereler / cihaz ile emilebilecek

küçük canl∂lar

– Saπl∂πa zararl∂, keskin kenarl∂,

s∂cak veya akkorlaµm∂µ maddeler

– Kolay alevlenen veya patlay∂c∂

maddeler ve gazlar.

Güvenlik bilgileri

Bu elektrikli süpürge, geçerli teknik kurallara

ve bilinen güvenlik yönetmeliklerine

uygundur.

Ωu avrupa standartlar∂na uyum gösterdiπini

onayl∂yoruz: 73/23/EWG

Ωarj aletini tip levhas∂nda belirtilen

µekilde elektriπe baπlay∂p çal∂µt∂r∂n.

Asla filtre torbas∂ olmadan ve su

korumas∂ olmadan (BKS304.)

kullanmay∂n.

=> Aksi halde cihaz zarar görebilir!

Ωarj cihaz∂n∂ µebekeden ay∂rmak için

kablosundan deπil fiµinden tutarak çekin.

Ar∂zal∂ µarj aletini baπlamay∂n ya da

açmay∂n, yenisi ile deπiµtirin.

Hasarl∂ akülü süpürgeyi kullanmay∂n.

Eski ve art∂k kullan∂lmayacak olan

cihazlar derhal kullan∂lamaz hale

getirilmeli ve gerektiπi µekilde

giderilmelidir.

∑mhaya yönelik aç∂klamalar

Güncel imha yöntemleri için sat∂c∂n∂zla ya

da belediyenizle temasa geçin.

! Dikkat: Bu cihaz yeniden µarj edilebilir

Nikel-Kadmium piller içerir (Akü). Cihaz∂n

imhas∂ndan önce tak∂l∂ olan pilleri ç∂kart∂n

(bkz resim 11+12) ve çevre korumas∂na

uygun µekilde imha edin.

More magazines by this user
Similar magazines