Umschlag 095 804 C

manualboard.com

Umschlag 095 804 C

tr

Akü tak∂m∂n∂ µarj etmek

Ωarj aletini fiµe tak∂n. Ωalteri "KAPALI"

ya ayarlay∂n. Ωarj süresi en az 19 saattir.

Ωarj aletinin ∂s∂nmas∂ düµünülmemelidir.

Ωarj iµleminden sonra cihaz∂ fiµten

çekin. Emme gücü fark edilir µekilde

azald∂π∂nda, akü tak∂m∂n∂ yeniden

en az 19 saat µarj edin.

II

Emerek temizleme

Resim A

Ωalterin sola ya da saπa bas∂lmas∂ ile

cihaz çal∂µt∂r∂l∂r.

Orta konumda cihaz kapal∂d∂r.

Resim B (BKS303. / BKS304.)

Emme hortumu

Hortumu emme deliπine sokun.

Klavyenin temizlenmesinde, vs

Üfleme

Resim C (BKS303. / BKS304.)

Hortumu üfleme iµlemi için üfleme

deliπine sokun

S∂v∂lar∂ emme

Resim D (nur mit BKS304.)

S∂v∂lar∂n emilmesinden önce, memeyi

boµalt∂n. Parçay∂ (Resim 10) akülü

süpürgeye tak∂n.

S∂v∂lar∂n emilmesinden sonra memeyi

hemen boµalt∂n.

Bak∂m

Akü tak∂m∂ sadece müµteri hizmetlerimiz ya

da yetkili sat∂c∂lar taraf∂ndan deπiµtirilebilir.

I

Temizleme

Tuµa (Resim 3) bas∂n ve memeyi al∂n.

Kaba filtreyi (Resim 5) d∂µar∂ al∂n ve

gerektiπinde deπiµtirin.

Memeyi boµalt∂n.

∑nce filtreyi (Resim 4) al∂n, silkeleyin

ya da gerektiπinde deπiµtirin.

Memeyi sadece elde ve ∂l∂k su ile

temizleyin. Bulaµ∂k makinesinde iplik

tutucular çözülür.

Filtreyi yerleµtirin ve memeyi kapat∂n.

Su korumas∂n∂ (Resim10) filtreye monte

edin, yerleµtirin ve memeyi kapat∂n

(BKS304.).

Yedek filtre müµteri hizmetlerinde ya da

yetkili sat∂c∂larda mevcuttur.

(Sip-No. BKZ30AF)

27

More magazines by this user
Similar magazines