Årbog 2011.pdf - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

Årbog 2011.pdf - Dagtilbud-Aarhus

Årbog 2011,

LANGENÆSSTIEN


Et levende hus

Juliane, 5 år


TITEL:

Årbog 2011, LANGENÆSSTIEN

FORFATTER:

Birgitte Madsen, Leder for Pædagogisk Udvikling,

LANGENÆSSTIEN

LAY-OUT:

Martin Lund, Arkitekt, Cand.Polyt. Tegnestuen

LANGENÆSSTIEN

UDGIVER:

LANGENÆSSTIEN dagtilbud

UDGIVELSE:

Januar 2012


Forord

Drivkraften for udarbejdelse af Årbog 2011,

LANGENÆSSTIEN, er at dele en stolthed over

et arbejdsår, hvor dagtilbuddets medarbejdere

målrettet har arbejdet på at gøre visioner og

værdier så synlige som muligt med henblik på

at skabe gode læringsmiljøer for vores børn.

Herudover er formålet også at dele viden om

og indsigt i, hvordan dagtilbuddet arbejder

og organiserer sig med ønsket om, at den

samlede forældregruppe bliver delagtiggjort i

dagtilbuddets visioner og værdier med henblik på

udviklingen af det gode forældresamarbejde.

Årbog 2011 er både en beskrivelse og

dokumentation af året, der gik og samtidig

indeholder årbogen også elementer, som er

grundlaget for det kommende arbejde i 2012.

Årbogen indledes med en beskrivelse af

det pædagogiske indsatsområde for 2011;

Pædagogisk Forældresamarbejde. Hvilke nye

tiltag er iværksat, og hvad arbejder dagtilbuddet

videre med i 2012? Dernæst følger et afsnit;

ledelse, der via syv tematiseringer kaster lys

over strategier og tiltag, som optimerer og

udvikler organiseringen af LANGENÆSSTIEN. De

syv tematiseringer udgøres af Ledelsesteamet,

Pædagogisk Lean, Strategiplan – fysisk

læringsmiljø på LANGENÆSSTIEN, Mini-Rull

- 3 -

i Projekt Mariendal, Seniorprojektet, Projekt

Mariendal – nu på Søndervangskolen og HR-

udvalg. Efterfølgende beskrives pædagogikafsnittet,

hvor følgende fokusområder er udvalgt;

Pædagogisk dag, Kultur OL, Børn i udsatte

positioner, Personaletur til Danfoss Universe,

Krop og bevægelse, Bæredygtighed og genbrug –

Avisuge på LANGENÆSSTIEN, Kunstprojekt, ABDgruppe,

Sprog, Eventyrkufferter, Solsikkeprojekt,

Storbørnsgruppe og Natur på hjul. Kontoret, det

administrative centrum på LANGENÆSSTIEN

har i år haft fokus på at komme i tættere dialog

med medarbejdere og forældre, hvilket næste

afsnit handler om. Hernæst følger pedellernes

mangfoldige arbejdsopgaver, som er opsamlet i

LANGENÆSSTIENs Servicecenter. Afslutningsvis

er det med glæde at kunne præsentere årbogens

sidste afsnit; Køkkenet, der udover at servere

bæredygtig og økologisk kost til dagtilbuddets

børn, er i tæt dialog med det pædagogiske

personale i kvalificeringen af køkken, pædagogik

og madglæde på LANGENÆSSTIEN.

Tak for et godt arbejdsår 2011

Ruth Theilmann

Dagtilbudsleder LANGENÆSSTIEN

LA


Årbog 2011 er både

en beskrivelse og

dokumentation af året,

der gik og samtidig

indeholder årbogen

også elementer, som

er grundlaget for det

kommende arbejde i 2012.

Ruth Theilmann

Dagtilbudsleder LANGENÆSSTIEN

- 4 -


Forældresamarbejde

LANGENÆSSTIEN ønsker at inddrage forældrene

yderligere i børnenes hverdag og har i 2011

arbejdet særligt med at formidle aktiviteter

og pædagogik i forskellige sammenhænge

og med forskellige opmærksomhedspunkter.

Fire forældrecafémøder har været et forum,

hvor forældre fra alle afdelinger kunne træde

ind i bestemte områder af LANGENÆSSTIENs

pædagogiske liv ud fra bestemte tematiseringer:

Vuggestueliv, Kost og natur, Sprog og Kulturelle

børnefællesskaber. Cafémøderne var båret af

pædagogiske teoretiske oplæg fra pædagoger

i dagtilbuddet og praksisfortællinger fra

hverdagen, hvor aktiviteter, leg og læring er

beskrevet.

Netværksmøder for forældre er blevet udviklet

i årets løb. Én afdeling har udviklet en model for

afholdelse af fælles opstartssamtaler med nye

forældre (efter 3 mdr.). Udover at der er fælles

introduktioner til generelle udfordringer ved

opstart i vuggestue/børnehave, har møderne

fokus på, at forældrene præsenteres for

hinanden med henblik på, at forældrene kan

udgøre et netværk for hinanden. Herudover har

forældrerådet været involveret og tilbudt sig i en

mentorordning, hvor man som ”gammel” forælder

hjælper nye ind i kulturen i dagtilbuddet.

Modellen udbredes til hele dagtilbuddet i 2012.

- 5 -

Netværksfamilier er et tiltag, som fokuserer på

at børn i familier i udsatte positioner tilknyttes

andre familier i dagtilbuddet, hvor der tilbydes

socialt samvær, udvikling af relationer og hvor

barnet møder en anden hverdag med forskellige

aktiviteter og samværsformer, der præsenterer

barnet for nye handlemuligheder. Forældreaften

med valg til forældreråd og bestyrelsen er

en aften, hvor der præsenteres et udpluk af

dagtilbuddets praktiske- og teoretiske praksis

igennem fem oplæg med efterfølgende dialog.

LA


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At fremme og

sætte fokus på

forældreinddragelse

i dagtilbuddets

praksis

Cafemøder

Netværksmøder

Fælles forældreintroduktioner.

Forældreråd

udvikler forældrementorordninger.

Oplæg fra personalet

om den praktiske

og pædagogiske

hverdag.

Godt samarbejde

med forældrene.

Større forældreinvolvering

i pædagogiske

forhold i

dagtilbuddet.

Internt forældrenetværk

LANGSIGTEDE

MÅL

At forældrene er

med til at tage

ansvar for det

gode børnemiljø i

dagtilbuddet

- 6 -


Ledelsesteamet

LANGENÆSSTIEN har reorganiseret

ledelsesstrukturen, således at ledelsen består af

en dagtilbudsleder og fire pædagogiske ledere.

Ledelsesopgaver er fordelt således, at de fire

pædagogiske ledere har en profil, der varetager

specifikke opgaver og arbejdsområder for hele

dagtilbuddet og ikke kun lokalt i egen afdeling.

Dorte Grønkjær, Pædagogisk leder for

administration og budget og dagtilbuddets

souschef varetager økonomi, børneindtag og

justering af normeringer i alle afdelinger og er

samtidig pædagogisk leder for to af dagtilbuddets

afdelinger, 6a og 6d.

Birgitte Madsen, Leder for pædagogisk udvikling

er ansvarlig for pædagogisk udvikling i alle

afdelinger, herunder politisk lovgivning og

implementering, pædagogiske læreplaner

og fokusområder, fagteams og børn i udsatte

positioner. Leder for pædagogisk udvikling

er ligeledes ansvarlig for udvikling af gode

læringsmiljøer i dagtilbuddet.

Merete Horn, Pædagogisk leder for arbejdsmiljø

og trivsel varetager udviklingen af det gode

arbejdsmiljø blandt andet igennem dagtilbuddets

HR-team, MED-udvalg og AMR-gruppe og er

samtidig pædagogisk leder for to af dagtilbuddets

afdelinger, 6b og Giberhytten.

- 7 -

Morten Obel, Pædagogisk leder for

bæredygtighed og integration er ansvarlig for

dagtilbuddets bæredygtige profil, herunder

udvikling af naturfaglighed i dagtilbuddet

og er samtidig pædagogisk leder for de to

naturafdelinger i Projekt Mariendal.


Optimering af de

ledelsesmæssige

funktioner på

LANGENÆSSTIEN

Dorte Grønkjær

Souschef

Merete Horn

Pædagogisk leder

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

Reorganisering

af ledelsesstrukturen

Etablering af

specifikke ledelsesprofiler

Reduktion i

ledelsestid

og skarphed i

ledelsesteamets

opgaver og funktion

Birgitte Madsen

Leder for Pædagogisk

Udvikling

Morten Obel

Pædagogisk leder

LANGSIGTEDE

MÅL

Udvikle ledelsesstrategier,

der

imødekommer

samfundsmæssige

behov for udvikling

og optimering

af dagtilbud

- 8 -

LA


Pædagogisk Lean

Pædagogisk Lean er en arbejdsstrategi udviklet

på LANGENÆSSTIEN 2009, og som fortløbende

er i udvikling. Pædagogisk Lean har fokus

på optimering af instrumentelle opgaver

(fx administration), minimering af spild og

at undgå ophobning, eksempelvis i form af

skrivebordsopgaver. I 2011 er der arbejdet med

at implementere et interaktivt komme/gå system,

hvor det er muligt at framelde børn hjemmefra

og digitalt melde komme og gå tider. Tiltaget

har kørt som et forsøg i 6b og Giberhytten, men

ønskes udbredt i hele dagtilbuddet, så snart det

kan lade sig gøre.

Det interaktive komme/gå system giver

personalet mulighed for at trække børnelister

og modtage beskeder fra forældrene digitalt – og

når det passer ind i hverdagens øvrige gøremål.

Det interaktive komme/gå system fremmer

kommunikationen med forældre og understøtter

visionen om papirløs kommune anno 2015.

- 9 -

LA


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At optimere

komme/gå tider

og fravær interaktivt

Deltagelse i

pilotprojekt

med interaktive

skærme

Opsætning af interaktive

komme/

gå skærme i 6b og

Giberhytten

Central styring af

børnetal på LAN-

GENÆSSTIEN

Papirløs kommune

i 2015

LANGSIGTEDE

MÅL

Understøtte digitalisering

i fremtidens

samfund

- 10 -


Strategiplan

– fysisk læringsmiljø på LANGENÆSSTIEN

Strategiplanen er et resultat af samarbejdet

imellem Tegnestue, ledelse, medarbejdere

og forældre i LANGENÆSSTIEN Dagtilbud

om det fysiske læringsmiljø. Strategiplanen

giver et overblik over fysiske forhold ude

og inde på LANGENÆSSTIENs forskellige

lokaliteter og kommer med direkte løsninger

og bud på forbedringer af de fysiske rammer.

Samspillet imellem pædagogik og arkitektur

er blevet synligt i alle afdelinger, således at den

pædagogiske hverdag i højere grad understøttes

af arkitekturen.

Strategiplanen indeholder herudover visioner

og koncepter for dagtilbuddets lokaliteter

ud fra følgende tematiseringer: Pædagogisk

forældresamarbejde, Ude/Inde og Natur/Science.

Strategiplanen har sit udgangspunkt i teoretiske

optikker, der er omsat i følgende ikoner:

Strategiplanen i sin helhed findes på

LANGENÆSSTIENs hjemmeside:

www.langenaesstien.dk

- 11 -

Det gode læringsmiljø:

Kernen, det gode læringsmiljø

forudsættes af tre forhold,

pædagogfaglighed,

forældresamarbejdet og de fysiske

rammer. Det gode læringsmiljø

hviler på et fundament, der

udgøres af samfundsmæssige

lovgivninger, fx Dagtilbudsloven

Bæredygtighed:

Bæredygtighedsspiralen

indikerer fortløbende fokus

på bæredygtighedsbegrebet,

der omfatter tre forhold; social

bæredygtighed, miljømæssig

bæredygtighed og økonomisk

bæredygtighed

Flowbegrebet:

Flowbegrebet balancerer på en

passende vægtning af barnets

kompetencer og potentiale på

den ene akse og de udfordringer

og opgaver, som pædagogen

præsenterer barnet for på den

anden akse. En tilstand af flow er

en optimaltilstand for læring


Optimering af de

fysiske rammer på

LANGENÆSSTIEN

med henblik på det

gode læringsmiljø

Omsorgsbegrebet:

Omsorgsbegrebet

uddifferentieres i en tredeling,

der fokuserer på; behovsomsorg,

opdragelsesomsorg og

udviklingsomsorg

Legebegrebet:

Legebegrebet koncentrerer

sig om forståelsen af leg ud

fra følgende tre definitioner:

barnets rendyrkede leg, den

voksenunderstøttede leg og den

voksenstyrede leg

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

Oprettelse af

LANGENÆSSTIENs

Tegnestue

Udvikling af

strategiplan for det

fysiske læringsmiljø

på LANGENÆSSTIEN

Studieture

Gigamøder

Etablering af ad

hoc arbejdsgrupper

At forbedre

det fysiske

arbejdsmiljø for

medarbejderne

At skabe et

fleksibelt

børneindtag

LANGSIGTEDE

MÅL

At have fysiske

rammer, der

imødekommer

fremtidens pædagogiske

behov

for det gode

læringsmiljø

LA

- 12 -


Mini Rull i Projekt Mariendal

LANGENÆSSTIEN har igennem Aarhus

Kommunes Mini-Rull (rum for leg og læring)

pulje ansøgt om midler til udvikling af nye

pædagogiske metoder, der udvikler det gode

læringsmiljø, særligt med fokus på børn i udsatte

positioner. Dagtilbuddet fik bevilget 252.000

kr.(interaktivt og digitalt læringsmiljø) Visionen

er at skabe et miljø, hvor læringsmaterialer er

selvproducerede. Den digitale station indeholder

følgende funktioner: filme, optage, redigere

og transmittere videobilleder fra aktiviteter i

Mariendal til Langenæsstien, og vise et udvalg

af live-kanaler fra Mariendal til afdelingerne

på Langenæsstien. En Museumsdel udvikles og

aktiveres ved, at der indsamles og opdateres med

egenproducerede video-, film og live-optagelser.

1

2

Mariendal Langenæsstien

Dome

- 13 -

CAT

CAT

Multiplexer

Stream/Optag

32”

Monitor 32”

Museums

IPAD

17”

Dome

Monitor/Kontrol/Redigering

Internet

1

32”

2

32”

3

32”

LA


Scenarie 1

Hvem er det, der trækker vejret med

numsen? Naturklubben har projektuge

om livet i søen. Med undervandswebcam

har børnehaven optaget livet

under vandet i vandløbet ved stranden.

Normalt fanger børnene primært

ferskvandstanglopper, men da børnene

ser filmen i auditoriet, får de pludselig

øje på en mærkelig skabning, der

kravler rundt. Den har noget, der ligner

et sugerør på enden. Vi zoomer ind på

dyret. Ingen aner, hvad dyret hedder. Vi

tjekker i biblioteket og på nettet: Det er

en skorpionstæge. Den trækker vejret

med røret på enden.

At fremme

det digitale

læringsmiljø

for alle børn i

dagtilbuddet

Etablering af digitalt

museum i Mariendal

Indhentning af

tilbud på digitale

løsninger.

Øvrige tiltag iværksættes

i 2012

Scenarie 2

Børnehavegruppen inde på Langenæsstien

er taget til Mariendal for at

bygge et pindsvinebo. I børnebiblioteket

har børnene studeret bøger om pindsvinets

levevilkår, så børnene finder nemt

egnet materiale i naturen til bygning af

pindsvineboet. Da de er færdige hjælper

pædagogen med at installere et af

kameraerne med infrarødt lys i hulen,

kobler kameraet på det centrale net, og

er nu klar til at transmittere direkte fra

pindsvineboet og ind på Langenæsstien,

hvor pindsvinets aktivieter følges.

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

Kendskab til

digitale medier i

udforskningen af

naturen.

Produktion af film

for børn af børn

LANGSIGTEDE

MÅL

At børn behersker

den aktuelle digitale

teknologi.

At bidrage til at

nå 95% målsætningen.

- 14 -


Seniorprojekt

LANGENÆSSTIEN har på baggrund af et

pilotprojekt i dagtilbuddet med en medarbejder,

der er gået på efterløn, søgt seniormidler med

henblik på at udvikle fagprofiler, der er tilpasset

seniorerne i dagtilbuddet. LANGENÆSSTIEN har

fået bevilget 280.000 kr til projektet.

Formålet er at udvikle LANGENÆSSTIENs

fagkonsulentkoncept for seniorer, for dermed

at fastholde seniorer i dagtilbuddet med

det udgangspunkt, at seniorernes faglige

kompetencer og erfaringer bringes i spil og

anvendes fremadrettet til daglig inspiration og

udvikling af professionen. Fagkonsulentkonceptet

for seniorer omfatter tre forhold:

- 15 -

1. Seniorfastholdelse igennem profil- og

kompetenceafklaring på baggrund af

erfaringer fra pilotprojekt i dagtilbuddet.

2. Videnopbygning i form af etablering

af ”vidensbank” med ressourcepersoner

i kommunalt regi (samarbejde med

Aarhus Kommune)

3. Udbredelse af fagkonsulentkonceptet for

seniorer til øvrige dagtilbud i Aarhus

Kommune


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At bevare og overlevere

pædagogisk

og praktisk viden

akkumuleret igennem

et arbejdsliv

Udvikling af seniorprojektet

Pilotprojekt

Prototyper

Databank

Alternative arbejdsvilkår

Som 62-årig og med 40 års erfaring

som pædagog, besluttede Lise Kjær (tv.)

sig for at gå på pension. Men Lise havde

også samlet mange erfaringer, som

kunnegives videre til yngre kolleger.

Lise og Ruth var enige om, at tiden var

inde for at efterprøve og udvikle den

nye seniorprofil.

At finde gode

seniorløsninger

for den enkelte

medarbejder og

dagtilbuddet som

helhed

LANGSIGTEDE

MÅL

At fastholde seniormedarbejdere

længere tid på arbejdsmarkedet

- 16 -

LA


Projekt Mariendal - Nu på Søndervangskolen

LANGENÆSSTIEN har indledt et spændende

samarbejde med Søndervangskolen. 16/3

åbnede LANGENÆSSTIEN en ny naturafdeling

på Søndervangskolen. I lokalområdet er der

ikke andre naturbørnehaver, hvilket har

afstedkommet, at forældrene i området nu har

fået mulighed for at vælge en naturinstitution

til deres barn, hvor barnet har en hverdag ude i

naturen sammen med andre børn – etnisk danske

børn fra LANGENÆSSTIEN. Naturbørnehaven

er blevet taget godt imod på Søndervangskolen,

hvor børnene udvikler et naturligt tilhørsforhold

til skolen. Naturbørnehavens fysiske placering

ligger i indskolingsafsnittet, hvilket skaber

god sammenhæng i børnenes hverdag, hvor de

yngste skolebørn besøger naturbørnehaven og

en god overgang til det kommende skoleliv for

børnehavebørnene er i fokus.

Samarbejdet med Søndervangskolen og de lokale

dagtilbud udvikler sig støt og roligt. I efteråret har

der været et samarbejde omkring et kunstprojekt,

der implicerede skole, naturbørnehave og

de lokale dagtilbud i området. Endvidere har

naturbørnehaven indledt et samarbejde med

et lærerteam med henblik på at udvikle et

natursamarbejde i naturområdet i Mariendal.

LANGENÆSSTIEN glæder sig til at videreudvikle

samarbejdet med skolen med udgangspunkt i en

helhedstænkning om det gode børneliv.

- 17 -


NYT KØKKEN - OPSTALT 1:50

At fremme

kendskabet

til forskellige

kulturer med

naturen som ramme

for integrationen

Etablering af

naturafdeling på

Søndervangskolen

Indgang Naturbørnehaven fra skolen

Endevægfarve: NCS S 2010-B

Vægfarve i niche: NCS S 2060-G30Y

Info

Køkken

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

Cafe’en

Læsekrog

Grønt

ophold

NATURBØRNEHAVEN, SØNDERVANGSKOLEN 1:100

Ombygning og

tilbygning af eksisterende

lokaler på

Søndervangskolen.

Samarbejde med

pladsanvisning.

Samarbejde med

dagtilbud i lokalområdet.

Kontor

Legehjørne

Skærmvægge:

grøn RAL 6018

Toilet

Terrasse

At skabe gode

legerelationer

børn imellem

med forskellig

etnisk baggrund.

At skabe

forståelse for

forskellighed.

At skabe en god

overgang til

skolen.

Indgang Naturbørnehaven

Endevægfarve: NCS S 2010-B

Garderobe

Ophold

LANGSIGTEDE

MÅL

At bidrage til integration

i samfundet

LA

- 18 -


HR-gruppe

I 2010 blev der etableret en AMR

(arbejdsmiljørepræsentant) gruppe på

LANGENÆSSTIEN, som mødes kvartalsvis i

forlængelse af MED (medarbejder)møderne.

Gruppen har gennem det seneste år arbejdet

med at udvikle et arbejdsgrundlag og hviler nu

på et solidt fundament. I 2011 er etableret en

lokal HR (human ressource) gruppe, der fungerer

som styregruppe for AMR-gruppen. HR-gruppen

arbejder ud fra et ønske om at tænke innovativt

og bæredygtigt. Derfor har LANGENÆSSTIEN

påbegyndt en proces omkring udvikling af en

lokal Arbejdsmiljø-vision og mission med fokus

på trivsel og arbejdsglæde

Processen videreudvikles i 2012, hvor

der arbejdes med den lokale APV

(arbejdspladsvurdering). I den forbindelse

har LANGENÆSSTIEN etableret et samarbejde

med to speciale studerende fra DPU (Danmarks

pædagogiske Universitet), med fokus på

kortlægning af handleplan igennem kritisk

psykologisk forskning.

Derudover arbejder gruppen med at

perspektivere arbejdsmiljøet i og omkring

kerneopgaven ud fra forståelsen af, at ” vi er

hinandens arbejdsmiljø og dermed hinandens

forudsætninger”.

- 19 -

AMR-gruppen iværksætter forskellige events

i løbet af året. Senest - i december - har AMRgruppen

en tidlig og mørk morgenstund

ønsket forældre, børn og medarbejdere en god

arbejdsdag ved at kreere en lysallé, riste salt

mandler over gasblus og sørge for levende

julemusik ved ankomst til LANGENÆSSTIEN.

Herudover arrangeres der DHL- stafet for

medarbejderne på LANGENÆSSTIEN.5 løbehold

og 3 gå-hold fra LANGENÆSSTIEN var tilmeldt

årets DHL-stafet, der på bedste vis forenede

fysisk udfoldelse, socialt samvær og kulinarisk

oplevelse – og der blev sat ny LANGENÆS-rekord

i løbetid på både herre (18.43)- og damesiden

(21.06).

LANGENÆSSTIEN sender de aktive deltagere af

sted i LANGENÆSSTIENs egen logo t-shirt med

læringsmøllen og nyder efter det strabadserende

løb køkkenets menu i pavillonen


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At rette fokus på

de menneskelige

ressourcer og

kompetencer i

skabelsen af en

sund og attraktiv

arbejdsplads

Mobilisering af

AMR-gruppe

Uddannelse af AMR

medarbejdere.

Kursusvirksomhed

for AMR medarbejdere.

Kursusdag for

dagtilbuddets

pædagoger.

Samarbejde med

forskningsinstitutioner

Nedbringelse af

sygefravær

Trivsel

Arbejdsglæde

LANGSIGTEDE

MÅL

En arbejdsplads,

hvor medarbejderenskompetencer

matcher

de pædagogiske

udfordringer

(flow-model)

LA

- 20 -


Pædagogisk udvikling på LANGENÆSSTIEN

Den pædagogiske udvikling på LANGENÆSSTIEN

bygger på et fagprofessionelt fundament,

hvor barnet i børnegruppen er i centrum for

pædagogisk virksomhed. Det teoretiske greb

hviler på følgende forhold:

Læringsmøllen:

Bæredygtighed:

Flow-teori:

Omsorgsbegrebet:

Legebegrebet:

Uddybende beskrivelser af det teoretiske

perspektiv kan læses i LANGENÆSSTIENs lokale

udviklingsplan: LUP 2012 eller i Strategiplan på

www.langenaesstien.dk

Den praktisk pædagogiske hverdag afspejler

lovgivningsmæssige beslutninger, eksempelvis

lovgivning om pædagogiske læreplaner, der

forudsætter pædagogisk opmærksomhed på

følgende 6 temaer: Barnets alsidige personlige

udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og

bevægelse, natur og naturfænomener og kultur

og kulturelle og æstetiske udtryksformer.

LANGENÆSSTIEN har indarbejdet en pædagogisk

opmærksomhed på de seks tematiseringer,

der udfoldes lokalt i afdelinger og på tværs

af dagtilbuddet i hverdagen og igennem

strukturerede forløb. I LANGENÆSSTIENs

- 21 -

årskalender og på BørneIntra er det muligt at

læse mere om beskrivelser af aktiviteter og

forløb, der dokumenterer det pædagogiske

arbejde med pædagogiske læreplaner.

Herudover udvælges et af temaerne fra de

pædagogiske læreplaner som et årstema, og

har dermed pågældende år LANGENÆSSTIENs

særlige bevågenhed. I 2011 er det KULTUR og

kulturelle og æstetiske udtryksformer, der er

udvalgt som årstema. Kulturtemaet har haft

to spor; et kunstnerisk, æstetisk og kreativt

spor og et spor, der har orienteret sig mod

kulturforståelse i betydningen medborgerskab,

dannelse og gode børnefællesskaber.

Udviklingen af det gode læringsmiljø finder sted

i LANGENÆSSTIENs fagteams; der p.t. udgøres

af Naturteam, Sprogteam, Billedteam, Krop og

hop team, ABD-gruppe og herudover er der

etableret en studiegruppe for pædagoger med

særlig bevågenhed på børn i udsatte positioner.

Billedteamet har haft stor indflydelse på

pædagogiske aktiviteter og forløb i 2011 under

tematiseringen kultur og kulturelle og æstetiske

udtryksformer.

LA


Læringsmøllen

Flow-teori

Legebegrebet

Bæredygtighedsbegrebet

Omsorgsbegrebet

- 22 -


Pædagogiske dage

LANGENÆSSTIEN har afholdt 2 pædagogiske

dage. De pædagogiske dage er tematiseret

efter et læreplanstema og har i 2011 omhandlet

temaet: Kultur og kulturelle og æstetiske

produktioner. I den forbindelse afholdtes

i foråret en pædagogisk dag, arrangeret af

LANGENÆSSTIENs interne billedteam med fokus

på pædagogisk udvikling igennem forskellige

workshops; Kulturel fortælling, Småsløjd for

småfolk, Trix og fiduser til den gode fortælling,

Skab et vennetræ, Strandprojekt og Papirhatte.

I efteråret var der fokus på den mere

psykologiske, sociologiske og antropologiske

dimension af kulturbegrebet, hvor forhold som

medborgerskab, demokratiforståelse, dannelse

og flerkulturalitet var temaerne for pædagogiske

diskussioner. Der var internt oplæg fra Ane

Refshauge, pædagog på LANGENÆSSTIEN og

antropologistuderende på DPU: Kultur, etnicitet

og medborgerskab, samt eksternt fra lektor på

DPU Eva Gulløv: Dilemmaer i pædagogisk arbejde.

Den første pædagogiske dag blev omsat i

et KULTUR – OL i maj 2011, og den anden

pædagogiske dag affødte en tematisering

af kulturelle børnefællesskaber på

LANGENÆSSTIEN, hvor afdelingerne arbejdede

ud fra overskriften: Gode venner

- 23 -

LA


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At fremme pædagogisk

refleksion

og udvikling

Pædagogisk dag

x 2

Generering af fælles

viden igennem

interne og eksterne

oplægsholdere

Udvikling af

fælles viden i

dagtilbuddet

LANGSIGTEDE

MÅL

Et fagligt stærkt

dagtilbud

- 24 -


Kultur-OL

Årets tematisering af det pædagogiske

læreplanstema: KULTUR kulminerede ved et

tredages kulturarrangement i maj måned, hvor

der blev arbejdet kreativt med temaet på tværs af

dagtilbuddet og igennem forskellige workshops.

Billedteamet på LANGENÆSSTIEN var ansvarlige

for arrangementet, men med pædagogisk

opbakning fra den samlede personalegruppe.

Formålet med KULTUR-OL var at ”kigge ud”

– at få udsyn og kendskab til andre kulturer

igennem udvalgte tematiseringer og workshops.

Udsyn skaber også selvindsigt, hvilket affødte

refleksioner over hvem er jeg? hvem er du? og

hvad kan vi sammen?

- 25 -

Verdenshistorier. Fortælling af en vestafrikansk

skabelseshistorie: ”Hvorfor

børn bliver født i mange forskellige farver”.

Himlens Gud, Nyame, skaber jorden

og siden befolkes den med lerfigurer, der

bliver brændt p bålet, nogle kort tid, andre

længere tid, hvorved de får forskellige

farver. Siden blev der pustet der liv i disse

menneskefigurer, der har mange forskellige

farver. Fortælling, drama og kreative

udtryk integreres i denne aktivitet

Kul og kulørbilleder. Der tegnes med kul

fra bålet og suppleres med maling med

madkulør. Der eksperimenteres med at

male kuløren med indfundne grene, fjer

og hvad børnene ellers finder i naturen

Verdensmad. I Mariendal produceres

mad med inspiration fra fjerne egne.

Tabouleh:bulgursalat med tomat, agurk

og masser af mynte. Hummus (kikærtemos)

med fladbrød bagt over bål og

vietnamesiske forårsruller.


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At fremme

forståelsen af

begreberne kultur

og æstetik med

udgangspunkt i

det pædagogiske

læreplanstema

KULTUR igennem

kreative

processer

KULTUR-OL Workshops med

forskellige temaer

Kendskab til

og udvikling af

forståelse for

forskellighed.

Materialekendskab.

Glæde ved egen

produktion.

Samarbejde.

LANGSIGTEDE

MÅL

Omverdensforståelse

Globalisering

LA

- 26 -


Børn i udsatte positioner

LANGENÆSSTIEN har et særligt fokus på

børn i udsatte positioner eller børn i sociale

nødsituationer. Dagtilbuddet arbejder målrettet

med at udvikle metoder, der kan løfte børn

i udsatte positioner ud af deres udsathed.

LANGENÆSSTIEN arbejder med en model ”10

– 70 – 20”, hvor fokus er, at flest mulige børn

i en børnegruppe oplever tilhørsforhold og

bliver set og forstået. LANGENÆSSTIEN haft

fokus på at arbejde ressourceorienteret med

barnets mulighedsbetingelser, hvilket fordrer, at

pædagogerne sammen og alene reflekterer over

egen og fælles praksis. Skaber vi mulighed for

deltagelse i fællesskaber for alle børn?

Dagtilbuddet arbejder med omsorgsbegrebet,

der uddifferentierer omsorg i tre forhold:

behovsomsorg, opdragelsesomsorg og

udviklingsomsorg. Omsorgsbegrebet anvendes

som en analysemodel til at identificere børn i

udsatte positioner og som et fremadrettet værktøj

til at sikre, at alle tre forhold i omsorgsbegrebet

omfatter den daglige pædagogiske tilgang til

barnet.

Dagtilbuddet har været arrangør på en temadag

for lokalområdet om emnet barnets robusthed,

og forpligter sig således eksternt og internt på at

etablere en pædagogisk praksis, der er målrettet

målsætningen om, at 95% af en ungdomsårgang

skal have en ungdomsuddannelse i 2015 (Aarhus

- 27 -

Kommune 2013).

LA


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At fremme

inklusion af

alle børn i

dagtilbuddet

Etablering af studiegruppe

vedr. børn

i sociale nødsituationer.

Fælles fokus på

omsorgsbegrebet.

Analyse af

børnegruppens

sammensætning og

behov samt behov

for inkluderende

læringsmiljø

Deltagelse i

børnefællesskaber

for alle

børn i dagtilbuddet

LANGSIGTEDE

MÅL

At dagtilbuddet

bidrager til at nå

95% målsætningen

- 28 -


Medarbejderekskursion til Danfoss Universe

Primo maj drog den samlede personalegruppe

på LANGENÆSSTIEN til Danfoss Universe med

det formål at eksperimentere med leg og læring

i et innovativt og digitalt miljø. Hvordan kan

naturvidenskabelige forsøg, eksperimenter

med de fire elementer (jord, vand, ild og luft)

og deres vildsomme og voldsomme udtryk og

sanselig påvirkning bidrage til eftertænksomhed

og refleksion i personalegruppen og skabe

ideer til aktivitet og læring i børnegruppen?

Personalegruppen kommer tilbage til

LANGENÆSSTIEN med mange ideer, der direkte

implementeres i hverdagen. Andre ideer får

en plads i Strategiplanen og tænkes ind i

den fremtidige organisering og udvikling af

LANGENÆSSTIEN dagtilbud.

Et træ, der vokser på hovedet, skaber forundring

over naturens selvfølgeligheder. Eksperimentet

kan direkte overføres til børnegruppen. Hvad

skaber vækst? Hvordan gror planter og træer?

Ilt, lys, næring. Vi laver forsøg med fotosyntese i

børnegruppen.

En lille manuel vindmøllepark er stillet op i

parken. Vi betjener selv vindmøllerne og skaber

mest mulig energi ved at vende vindmøllen

rigtigt og ”fange” vinden. Kan vi få vores egen

vindmølle på LANGENÆSSTIEN med eget logo og

læringsmøllen?

- 29 -

I Professorlab er der udstillet forsøg i væggene

afdækket af glas. Vi laver selv forsøg med ormebo,

terrarier og udklækning af haletudser i akvarier.


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At medarbejderne

inspireres til

at fremme

innovation og

digitalisering i

læringsmiljøet på

LANGENÆSSTIEN

Medarbejderekskursion

til

Danfoss Universe

At udvikle på de

fysiske og digitale

læringsmiljøer for

børn

At sikre en harmonisk

overgang

til skolen

At bringe naturvidenskaben

ind i

dagtilbuddet

LANGSIGTEDE

MÅL

At dagtilbuddets

børn bliver fortrolige

med digitale

forhold

At bidrage til 95%

målsætningen

LA

- 30 -


Krop og bevægelse

LANGENÆSSTIEN har i 2011 etableret et Krop

og hop team på tværs af dagtilbuddet, der har

til formål at arbejde med kropslig udfoldelse og

sundhed. Krop og hop teamet beskæftiger sig

med krop og bevægelse som redskab til at erobre

verden, som tilgang til den sanselige verden og

som grundlag for sociale kompetencer.

Krop og hop teamet har med årets gennemførelse

af LANGENÆSLØBET skabt en ny tradition, der

lægger sig op ad skolernes motionsdag fredag

inden efterårsferien. LANGENÆSLØBET er

tilpasset børnegruppen på LANGENÆSSTIEN,

og løberuterne varierer fra 0,75 km til 1,5 km.

Ruterne må naturligvis godt gennemløbes flere

gange (rekorden i år er 5 runder af den lange).

Morgenhop er et tiltag, der retter

opmærksomheden på at komme i gang

med at bevæge sig fra morgenstunden.

Iført bevægelsesvenligt tøj og løbesko er vi

klar til morgenhop. Morgenhop består af et

opvarmningsprogram på det grønne område

uden for institutionen, efterfulgt af en løbetur (1

km), hvor der udover den fysiske og kropslige

dimension også bliver fokuseret på naturen

omkring os, hvordan den skifter i takt med

årstiderne.

- 31 -

Musik og dans er tilpasset den ældste

børnegruppe på LANGENÆSSTIEN og har

kropslig udfoldelse og kropslig koordinering som

omdrejningspunkt, hvor strukturerede serier

indgår i programmet på lige fod med rock´n roll

og Nut bush city limit. Fællesskabet er i centrum

og røde kinder, høj puls og sved på panden er et

gennemgående træk for aktiviteten

LA


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At fremme sundhed

og bevægelse

for alle børn i

dagtilbuddet

Etablering af krop

og hop team

Daglige

bevægelsesrutiner

Efterårsløb

Morgenhop

Motion i naturen

Fysisk aktive børn

Bevægelsesglæde

Bedre koncentration

LANGSIGTEDE

MÅL

Sunde bevægelsesvaner

95% målsætning

Bedre neurologisk

udvikling

- 32 -


Bæredygtighed og genbrug

-Avisuge på LANGENÆSSTIEN

LANGENÆSSTIENs arbejde med bæredygtighed

kommer også til udtryk i de pædagogiske

aktiviteter med børnegruppen. I perioden op

til fastelavn opfordrede billedteamet til fælles

opmærksomhed på produktion af fastelavnshatte,

genbrugt af gamle aviser. Der blev produceret

sjove og forskelligartede hatte; fra høje fe-hatte

til den klassiske Peter Pedal foldede avis-hat, og

herimellem forunderlige det-skæve-tårn-i-Pisa

agtige avishatte.

Billedteamet besluttede sig for at udvide temaet

i efteråret, hvor der i en tema-uge kom fokus på

”den gamle avis” fra andre vinkler, eksempelvis

udarbejdelsen af en børneavis med inspiration fra

dagtilbuddets ældste børn.

- 33 -

Børneavis

Skrevet og fotograferet af storbørnsgruppen

Hvad sker der om efteråret?

6A & 6B

Hvad sker der om efteråret?

Smila, Sia, Alberte, Mads, Kasper, Maja,

Daniel, William, Philip K., Sigurd, Elias,

Thomas og Alvilda.

BLADE DER blæser rundt, fordi vinden trækker

i dem. Måske ser det ud som om grene

på træerne danser?

Hvilke farver begynder bladene

at have?

GULE OG røde. Til sidst bliver bladene brune

og nogengange er der sandstorm på legepladsen.

Måske man får et blad til at sidde

fast i håret.

Hvad kan man bruge bladene til

på legepladsen?

MAN KAN lave kranse af dem, eller sætte

bladet på en tegning.

Hvad sker der med frugterne der

sidder på træerne?

DE FALDER ned.

Hvem spiser frugterne der falder

ned på jorden?

FRUGTERNE DER falder ned på jorden bliver

efter et år til jord igen. Ormene og fuglene

bliver glade for frugterne. Orme kan kravle

helt ind i æblerne, hvis man finder en halv

orm i et æble, så har man spist den anden

halvdel.

6B

Hvad sker der om efteråret?

Bertram, Juliane, Isabella, Alberte,

Vigga, Emil, Philip T., Mikail og Oscar.

BLADENE FALDER af træerne, og de er gule

og røde. I går fandt jeg et blad, hvor der

var noget sort på. Der falder også kastanjer

ned, bladene bliver rådne og æblerne

falder ned. Der er koldt og det blæser

meget, derfor skal man huske en jakke. Der

kommer en masse bær, som vi plukker og

laver saft og marmelade af. Vi kan huske

at vi har lavet hyldebærsaft i Giberhytten,

hvor vi fik det med hjem. Om efteråret kan

man slås med blade og man skal huske

gummistøvler, så man ikke bliver våd om

fødderne.

Hvad sker der ude på markerne

nu?

De bliver høstet og pløjet. Min lillebror

og jeg har en bog om maskiner, hvor de

høster vindruer.

Ormene er glade for æbler.

Æbler i skovbunden.

Mariendal og 6A

Kan man se marssvin i havet

ved Mariendal?

Philip, Anton, Mathilde, Kaisa,

Magnus, Noah L, Herluf, Dina, Mumira

og Elias.

JA VI har set to. De hoppede og var tæt

inde på bredden. Måske de altid kommer

om efteråret?

Hvad tror i der sker med

fuglene, når det bliver efterår?

MÅSKE DE flyver til de varme lande, de

bruger rigtig lang tid på at flyve.

Er der nogen farver der ændre

sig udenfor om efteråret?

Ja bladene får andre farver, nogen bliver

gule.

Tegning i sandet ved Mariendal.

6B

LANGENÆSSTIEN

1. udgave

Efterår 2011

Billedeuge tema:

Aviser og pap

Gren i skoven.

Hvad sker der om efteråret?

Anton, Emil, Lucas J, Sebastian S., Julius

og Ella.

BLADENE KNASER når man træder på dem.

Det regner meget. Kastanjerne falder ned

og man kan lave dyr ud af dem. Man kan

lave et græskar med hugtænder, man kan

spise det der er indeni græskaret, man kan

sætte lys i græskaret.

Efterårsblade i skoven.

Mariendal og 6A

Hvad sker der om efteråret?

Bertram, Julie, Noah B., William, Carla,

Bahar, Nadja, Villads og Noah S.

NÅR DET er efterår, så falder bladene og

æblerne ned af træerne. Det bliver koldere.

Nogen dage kan man stadigvæk soppe i

havet, vandet er iskoldt.

Sker der noget særligt med

dyrene om efteråret?

MYRENENE GÅR i vinterhi, det betyder at de

sover, indtil det bliver godt vejr igen.


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At sætte fokus

på minimering

af spild og

genbrugstanken

Projektuge forår

Projektuge efterår

Fastelavnshatte

Produktion af

digital børneavis

Indsigt og glæde

ved genbrug af

materialer

Materialekendskab

LANGSIGTEDE

MÅL

Understøttelse af

den kreative idé

Bæredygtighedsforståelse

LA

- 34 -


Kunstprojekt

LANGENÆSSTIENs billedteam har taget initiativ

til at invitere en kunstner, Ginette Wien til at

afholde et kunstprojekt, hvor samtlige 4-årige

børn i dagtilbuddet fik mulighed for at deltage.

Kunstprojektet havde produktion af lermasker

som tema, og børnene fik igennem projektet

øje for lerets muligheder og fik kendskab til

spændende teknikker i arbejdet med ler. Efter

projektets afslutning etableredes en fernisering,

hvor forældre og søskende havde mulighed for at

beundre de flotte masker.

Efterfølgende har billeteamet selv

eksperimenteret videre med ler på mange

måder. således har også mange af de 3-årige i

dagtilbuddet haft glæde af at lave lermasker, og

særligt i Giberhytten er der eksperimenteret med

at lave ler-engle og lernisser.

At stimulere

børns fantasi og

kreativitet

- 35 -

Projektforløb med

kunstner

Produktion af

lermasker

Indkøb af lerovn

I forbindelse med kunstprojektet indkøbte

dagtilbuddet en keramikovn, som giver mulighed

for at brænde keramik og glas, med henblik på

atdagtilbuddet fremadrettet kan etablere flere

lignende kunstprojekter.

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

Kendskab til

materialer og

teknikker

Glæde over egen

produktion

LANGSIGTEDE

MÅL

Udvikling af

barnets

kreativitet


ABD-gruppe

Sprogskabende billeder – Billedskabende

sprog var en temadag for dagtilbuddets

vuggestuepædagoger for kreativ udfoldelse og

sproglig udvikling i vuggestuerne. Temadagen

skabte en synergi af gode idéer, aktivitetsforslag

og pædagogisk refleksion og resulterede i

etableringen af en ABD gruppe (bestående af

vuggestuepædagoger på tværs i dagtilbuddet)

ud fra et ønske om at fokusere på udviklingen af

gode læringsmiljøer specifikt i vuggestuen.

ABD gruppen har tematiseret forskellige

læringsscenarier; krop og rytmik, kropslig

fortælling og kreativt værksted, hvor

vuggestuegrupper på tværs af dagtilbuddet er på

besøg i hinandens afdelinger med fælles aktivitet

til gensidig inspiration for både børn og voksne.

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At udvikle,

synliggøre og

dokumentere

det pædagogiske

arbejde i

vuggestuerne i

dagtilbuddet

Oprettelse af ABDgruppe

Etablering af 3 x

refleksionsmøder

for pædagogerne i

vuggestuerne

Etablering af

fællesaktiviteter

At skabe

pædagogiske

aktiviteter på

tværs af vuggestue

afdelingerne

med henblik

på gensidig

inspiration og

faglig udveksling

LANGSIGTEDE

MÅL

At personalet

kan gribe samfundsmæssige

strømninger til at

målrette pædagogiske

forhold til

vuggestuebarnet.

At bidrage til at nå

95% målsætningen

LA

- 36 -


Sprog

LANGENÆSSTIEN har indrettet et børnebibliotek

(Bogcaféen) for dagtilbuddets afdelinger, hvor

der er mulighed for at komme med en mindre

børnegruppe og læse bøger, se film eller låne

bøger til egen afdeling. Bogcaféen giver mulighed

for, at grupper kan mødes på tværs i fælles

projekter, eller at der kan arbejdes med børn, der

har specifikke sprogvanskeligheder.

LANGENÆSSTIENs sprogteam har i det forgangne

år haft særligt fokus på dialogisk oplæsning. Der

arbejdes p.t. med udvikling af et tiltag i bogcaféen,

hvor en medarbejder systematisk en gang om

ugen afholder dialogisk oplæsning for en gruppe

børn i dagtilbuddet

At fremme

de sproglige

miljøer på

LANGENÆSSTIEN

- 37 -

Etablering af børnebibliotek.

Udvikling af voksenbibliotek.

Uddannelse af

sprogvejledere.

Indkøb af

materialer til

børnebibliotek og

voksenbibliotek.

Anvendelse af

børnebibliotek,

fx ved dialogisk

oplæsning.

LANGENÆSSTIEN har i 2011 udviklet på

formidling af både børnelitteratur og faglitteratur.

Pædagoger, der har været særligt optagede af

en bog, har skrevet en anmeldelse af bogen

og præsenteret anmeldelsen for de øvrige

medarbejdere på BørneIntra, hvorefter den kan

bruges som inspirationsmateriale for andre –

enten som en appetitvækker til et tema eller som

motivation til selv at læse bogen. Sprogteamet

videreudvikler arbejdet med boganmeldelser i

2012.

LANGENÆSSTIEN har p.t. yderligere en

sprogvejleder under uddannelse.

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At skabe interesse

for sproget.

At skabe glæde

ved børne- og

faglitteratur.

LANGSIGTEDE

MÅL

At bidrage til 95%

målsætningen.

Et aktivt fagbibliotek.

Udvikling af et

nuanceret sprog.

Fremme almen

viden.


Eventyrkufferter

Udviklingen af eventyrkufferter er en

del af det systematiske arbejde med

sproglig opmærksomhed i dagtilbuddet.

Eventyrkufferterne består af 10 udvalgte

klassiske eventyr, der har hver sin kuffert. I

kufferten findes ”klassesæt” i 5-6 eksemplarer

af det enkelte eventyr, så børnegruppen

har mulighed for at kigge med, der findes

figurer til bordteater over eventyret, der

findes udklædningstøj, så børnene selv kan

dramatisere eventyret. Eventyrkufferterne

giver således rig mulighed for at bearbejde

eventyret ud fra forskellige kreative aktiviteter;

højtlæsning, genfortælling, drama, musik, og

kreativ bearbejdning igennem fx ler og tegning.

Herudover arbejdes med både sprog og udtryk i

samme aktivitet.

At fremme sprogligopmærksomhed

med særligt

fokus på sprogligt

svage børn og

børn med dansk

som andetsprog

Etablering af 10

eventyrkufferter

Systematisk brug af

kufferterne én gang

om ugen i udvalgte

børnegrupper

Eventyrkufferterne bruges i det pædagogiske

arbejde med alle børnegrupper i dagtilbuddet,

men er særligt udviklet for at imødekomme

sproglige udfordringer og vanskeligheder, fx til

børn med dansk som andetsprog eller sprogligt

svage børn.

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

Fortælleglæde

Kendskab til forskellige

sproglige

genrer, eventyr,

rim, remser

Nuanceret brug af

udtryksformer

LANGSIGTEDE

MÅL

Forståelse af samfundet

gennem

kulturel overlevering.

At bidrage til 95%

målsætning

LA

- 38 -


Solsikkeprojekt

Solsikkeprojektet er et årligt tilbagevendende

projekt, der har fokus på solsikken i et bredt

perspektiv. Hvert år sås solsikkefrø, der passes

og plejes af dagtilbuddets børn, således at der er

mange forskellige solsikker at høste og lade sig

inspirere af, når årets solsikkeprojekt sætter ind i

september måned.

Solsikkeprojektet kommer omkring solsikken ved

hjælp af rim og remser, fortællinger om solsikken,

igennem egen produktion af solsikker, fx med

materialer fundet i naturen. Projektet afsluttes

med en fernisering, hvor børn og forældre

sammen glæder sig over de udtryk, som er

produceret i forløbet. Til ferniseringen serveres

hjemmebagte boller med solsikkekerner.

- 39 -

SOLSIKKE, SOLSIKKE

DU ER SUR

FORDI DU ER FANGET

I ET BUR

VI VIL GI DIG SOL

VI VIL GI DIG VAND

DET HENTER VI LIGE

I EN SPAND

LIGE SÅ HURTIGT

SOM SUPERMAND

LA


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At bruge naturen

til udfoldelse og

inspiration

Solsikkeprojekt Egen produktion af

solsikker.

Lave remser.

Skabe fortællinger.

Kreativ produktion

af æstetisk fremstillede

solsikker.

(ler, pap, maling

m.v.)

Materialekendskab

Viden om vækstprocesser

LANGSIGTEDE

MÅL

Kredsløbsforståelse

og vækstbetingelser

- 40 -


Storbørnsgruppe

LANGENÆSSTIEN arbejder pædagogisk med

”storbørnsgrupper” i dagtilbuddet. Projekt

Mariendal har sin egen storbørnsgruppe grundet

fysisk tilhørsforhold, og de øvrige afdelinger har

en fælles storbørnsgruppe. Storbørnsgrupperne

har til hensigt at sætte fokus på fællesskabet

imellem de børn, der snart skal i skole, ligesom

der også arbejdes pædagogisk med skoleparathed

i grupperne.

De 5-6 årige kan i storbørnsgrupperne mødes

i et interessefællesskab og lærer nye børn at

kende fra andre afdelinger. Demografisk ligger

LANGENÆSSTIEN i et område, hvor vi hvert år

leverer børn til 7-8 forskellige skoler, hvorfor

det har stor betydning at etablere relationer på

tværs af de forskellige afdelinger, hvor børnene

stifter bekendtskab med, hvordan de indgår i nye

sammenhænge og relationer.

Der er etableret strukturerede forløb for

storbørnsgrupperne, hvor aktiviteterne

udspringer dels af tematiseringerne fra de

pædagogiske læreplaner og dels af børnenes egne

inputs på planlægningsmøder, hvor børnene selv

kommer med forslag til aktiviteter.

LANGENÆSSTIEN har udarbejdet en

storbørnskanon, der inden for de seks

læreplanstemaer, har fokus på pædagogiske

opmærksomheder, oplevelser og erfaringer,

som de ældste børn skal have med sig inden

- 41 -

skolestart.

Storbørnskanon kan ses på www.langenaesstien.

dk


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At fremme en harmonisk

overgang

til skolen

Etablering af storbørnsgruppe


tværs af dagtilbuddet

Målrette forløb og

aktiviteter for 5-6

årige

Storbørnskanon

Større skoleparathed.

God skolestart.

At kunne begå sig

i forskellige sammenhænge.

LANGSIGTEDE

MÅL

At udvikle robuste

børn.

At bidrage til 95%

målsætningen.

LA

- 42 -


Natur på hjul

LANGENÆSSTIENs naturteam har til opgave

at udbrede og udvikle naturpædagogikken i

dagtilbuddet. I den forbindelse har dagtilbuddet

søgt Friluftsrådet om midler til etablering af tre

naturkasser med det formål at få naturen ind på

LANGENÆSSTIEN. Friluftsrådet bevilgede 5.600

kr. til projektet. Naturkasserne har forskellige

temaer: Vand, Land og Snitte og består af udstyr,

som kan understøtte de voksne i at kvalificere

børnenes naturoplevelse.

Vand: naturkassen indeholder for eksempel

fangstnet, sorteringsbakker og dåse- og hånd-lup

og opslagsbøger om livet i vandhullet.

Land: naturkassen indeholder for eksempel

sommerfuglenet, terrarier, insektsuger og

opslagsbøger om insekter og små dyr i skoven.

Snitte: naturkassen indeholder for eksempel

foldesav, dolke, slibesten, håndøkse og

førstehjælpsgrej

Naturkasserne opbevares i LANGENÆSSTIENs

kælder og er tilgængelige for alle ansatte i

dagtilbuddet.

- 43 -

LA


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At udvikle naturpædagogikken

i

dagtilbuddet

Etablering af transportable

naturkasser

Når grupperne skal

på tur, medbringes

den aktuelle

naturkasse, som er

designet til turen

Viden om naturen

i lokalområdet

Glæde ved at gå

på opdagelse i

naturen

LANGSIGTEDE

MÅL

Kredsløbsforståelse

og

bæredygtighed

- 44 -


Kontoret og administration

Kontoret er LANGENÆSSTIENs centrale

administration. Kontoret er daglig arbejdsplads

for dagtilbudsleder og sekretær. I forbindelse

med, at dagtilbuddet har sat fokus på de

fysiske lokaliteter på LANGENÆSSTIEN, har

også kontoret undergået forandringer i 2011.

Sekretærens arbejdsplads er flyttet hen til

indgangen, således at sekretæren nu er i tættere

kontakt med medarbejdere og forældre

At fremme kommunikationen

imellem kontor

og medarbejdere/

forældre

- 45 -

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

Indkøb af interiør Nyindretning af

kontoret med fokus

på kontaktfladen

Bedre kontorindretning

for

sekretær og

medarbejdere/

forældre

LANGSIGTEDE

MÅL

Vedkommende

og tidssvarende

kontormiljø


Servicecenter

LANGENÆSSTIEN har etableret et lokalt

servicecenter i kælderen i Langenæsstien 6b.

Servicecentret består af to serviceteknikere

(løntilskud), der sørger for at holde alle de

praktiske hjul i gang i dagtilbuddets afdelinger.

Arbejdsopgaverne er mangfoldige; Fysisk

vedligehold af bygninger, tekniske udbedringer

og samarbejde med det pædagogiske personale

om praktisk/pædagogiske opgaver. Eksempelvis

har serviceteknikerne udviklet en prototype

på et kaninhus til pædagogisk aktivitet.

Serviceteknikerne har konstrueret en rullende

vogn til dagtilbuddets stenskærer, så den nemt

transporteres rundt. Senest har serviceteknikerne

i samarbejde med LANGENÆSSTIENs naturteam

udviklet et trægulv til isolering af gulvet i en

Lavvu.

FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At optimere

og udvikle

på praktiske

funktioner i

dagtilbuddet

Etablering af servicecenter

Reparationer

Forbedringer

Udvikling

af praktiske

foranstaltninger

Overblik over

dagtilbuddets

praktiske- og

tekniske forhold

LANGSIGTEDE

MÅL

Optimere og

effektivisere

og undgå

ophobninger

af manglende

vedligehold.

Økonomisere

på el-, vand- og

varmeforbrug

LA

- 46 -


Køkken

Kosten på LANGENÆSSTIEN er overvejende

økologisk, og der arbejdes også i køkkenet

efter bæredygtige principper. Det betyder, at

der primært anvendes danske årstidsbestemte

råvarer, at stort set al mad laves fra bunden

og at arbejdes med at undgå madspild. I 2011

har LANGENÆSSTIEN fået det økologiske

spisemærke i sølv, der indikerer, at mellem 60 og

90% af det samlede råvareindkøb er økologisk.

På LANGENÆSSTIEN udgør det økologiske

råvareindkøb 80%.

LANGENÆSSTIENs køkken tilbereder dagligt

et frokostmåltid til alle børn i dagtilbuddet. I

2011 har køkkenet herudover kunnet servere et

forældrearrangeret eftermiddagsmåltid til alle

vuggestuebørn i dagtilbuddet.

I 2011 er der etableret et kostudvalg bestående

af køkkenpersonale-, pædagogiske medarbejdere

og forældre, der sammen udvikler kosten på

LANGENÆSSTIEN.

LANGENÆSTIEN har medvirket i en artikel om

bæredygtighed i kosten: Økologi i børnehøjde.

Artiklen kan læses på dagtilbuddets hjemmeside:

www.langenaesstien.dk

- 47 -

LA


FORMÅL AKTIVITET TILTAG KORTSIGTEDE

MÅL

At udvikle kosten

i dagtilbuddet

Etablering af

kostudvalg

Månedlige møder i

kostudvalget

At kvalificere

bestyrelsen

LANGSIGTEDE

MÅL

At børn trives

med sunde

og varierede

kostvaner

- 48 -


Indretning af mit drømmehus. “Der er

tre døre at gå ind af”.

Vigga 4 år


LANGENÆSSTIEN

dagtilbud, område Horsensvej

More magazines by this user
Similar magazines