2010 - Børn og Unge Nyt nr. 18.pdf - Dagtilbud-Aarhus

aarhus.inst.dk

2010 - Børn og Unge Nyt nr. 18.pdf - Dagtilbud-Aarhus

Børn og Unge Nyt – nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge

I dette nummer:

Tema: 95 procents målsætningen Digitale lønsedler på vej til alle

Kort Nyt Skolelederen sidder ikke altid i møder

RULL MINI: Vuggestue fik legeplads Århus Kommune tilbyder eleverne korrekt timetal

95 PROCENTS MÅLSÆTNING

Sproglaboratorium samler børn om leg med sprog

TRIP TRAP TRIP TRAP Hvem er det der tramper på min bro?

- Hvad siger trolden så?

Anette Hostrup arbejder med en gruppe børn, som nysgerrigt er trippet ind i ”Sproglaboratoriet”–

eller som hun kalder det: ”Sprog og Leg”.

Sprog og leg er et nyt lokale i den

integrerede institution

Bavnebakken i Hasselager. Lokalet

er indrettet af Anette Hostrup.

Hun er pædagog og sprogvejleder

i dagtilbud 802 i Kolt-Hasselager.

”I forbindelse med en større

ombygning i institutionen har jeg

fået lov til at indrette vores nye

sproglaboratorium. Det vigtigste

er, at her er mange muligheder,”

fortæller Anette Hostrup.

Her er billedlotteri, billeder af

logoer og vendespil med biler. Her

er skumfliser med alfabetet. Her er

historiekasser med rekvisitter til

eventyr, en magnettavle med

bogstaver og hyggesofa samt

bibliotek med rim og remser.

Snart kommer her også lydbøger

og en computer til bogstavleg.

”Vi spiller og vi snakker. Vi lærer sprog gennem leg, når børnene har lyst – og de elsker det. Når jeg åbner

lokalet, strømmer de ind,” fortæller Anette Hostrup.

Fortsættes side 5

Lærke, næsten 3 år, Oskar på 2½ år og Cecilie på 5 år sætter sig selv og læser

Nr. 18 - 2010

Næste nr.: 17. dec.

Deadline: 15. nov.


KORT NYT

Nyt valg til skolebestyrelser trak flere stemmer

Efterårets valg til skolebestyrelserne i Århus Kommune er nu gennemført. 43 skoler fandt de nye bestyrelser

uden afstemning, mens 10 skoler havde valg med afstemning. På de ti skoler var der en stemmeprocent 30,

hvilket er en fremgang siden det seneste valg i 2006. Dengang var det 22,1 procent af forældrene, som deltog i

valget.

Fremgangen glæder rådmand for Børn og Unge, Jacob Bundsgaard Johansen.

"Skolebestyrelserne har en vigtig rolle i den lokale ledelse af vores skoler. Bestyrelsesmedlemmerne har stor

indflydelse på skolernes udvikling, og på den baggrund glæder det mig, at flere har taget aktivt stilling ved

valget. " siger Jacob Bundsgaard Johansen.

Valget er det første, efter at Århus Kommune har fået dispensation til at gennemføre valg hvert andet i stedet

for hvert fjerde år. Bag ændringerne ligger et ønske om at styrke forældresamarbejdet og sørge for at bredere

grundlag at rekruttere bestyrelsesmedlemmer fra. Fire år kan være lang tid at binde sig som kandidat.

"Vi har nu fået den første pejling, som er positiv. På den baggrund ser jeg frem til, at vi får samlet alle erfaringer

til næste år, når de nye valgregler skal evalueres," siger Jacob Bundsgaard Johansen.

Opfordring til økonomisk tilbageholdenhed

Magistraten har tidligere opfordret alle afdelinger og institutioner til allerede nu at have opmærksomhed på de

besparelser, der skal gennemføres fra og med 2011. Denne opfordring er blevet endnu mere aktuel.

I et brev til alle landets borgmestre den 18. november i år opfordrer KL alle til at arbejde aktivt for at begrænse

budgetoverskridelser i 2010. Baggrunden er, at regeringen tillægger det afgørende betydning, at kommunerne

overholder de vedtagne budgetter.

Du kan læse hele teksten fra KL på buintra under Nyheder eller i BU Nyt på nettet – på buintra/bunyt18

Sådan gør du, når sne betyder lukket institution eller skole

Når du som leder træffer en beslutning om at lukke jeres skole og institution grund af for eksempel sne, blokade

eller strejke, er du ansvarlig for - så hurtigt som muligt - at sørge for information om lukningen på institutionens

eller skolens hjemmeside.

Samtidigt er du som leder ansvarlig for, at der bliver udfyldt en elektronisk formular på Børn og Unge Intra om

lukningen og dens konsekvenser. På baggrund af formularerne laves der automatisk en samlet liste over

lukningerne, som Børn og Unge offentliggør på kommunens hjemmeside og sender til medierne, blandt andet

Østjyllands Radio.

Find formularen under menuen Værktøjer - Midlertidig Lukning.

Her finder du samtidig en vejledning, som popper op i et særskilt vindue. Husk at tjekke, om din maskine

blokerer for pop-op-beskeder og slå en eventuel blokering fra.

Side 2


SAG AFSLUTTET

Århus Kommune tilbyder eleverne det korrekte timetal

I december 2009 modtog vi i Børn og Unge en henvendelse fra Skolestyrelsen.

Ifølge Skolestyrelsen har 21 af Århus Kommunes skoler ikke overholdt minimumstimetallene i perioden 2004-

2009.

- Minimumstimetallene er det antal timer, som folkeskolerne som et minimum skal tilbyde klasserne.

Vi har haft en dialog og har dels fundet nogle fejl i indberetningerne og dels afdækket uhensigtsmæssigheder i

selve indberetningssystemet. Derfor Børn og Unge efterfølgende kunnet fortælle Skolestyrelsen, at alle 21 skoler

har tilbudt eleverne det korrekte minimumstimetal fra 2004-2009.

Det har Skolestyrelsen nu anerkendt.

Fra Børn og Unges side kan vi derfor se sagen som afsluttet. Skolestyrelsen har dog meldt ud, at den forventer at

vi i fremtiden er mere opmærksomme på at indberette timetallene korrekt, så vi kan undgå lignende sager.

Ved de seneste indberetninger har vi afprøvet en ny procedure, hvor skolerne er blevet bedt om at indsende

timetallene til Børn og Unge-forvaltningen, som har videresendt dem til UNI-C. Det har betydet, at vi har kunnet

fange fejl i tallene, uanset hvad grunden til fejlene er.

I øjeblikket skal skolerne indberette til Børn og Unge forvaltningen i foråret og til UNI-C i efteråret. Men vi regner

med, at skolerne på sigt kan nøjes med at indberette timetallene én gang i stedet for to. Vi forventer altså at

skabe en mere simpel proces, samtidig med at vi får en større sikkerhed i vores indberetninger til UNI-C og

Undervisningsministeriet.

Udgangen på den her sag må være, at det har været positivt at kunnet vise, at vi har overholdt

minimumstimetallene for 2004-2009 – og at vi ved samme lejlighed har fået opdateret vores fremtidige

indberetninger, så de bliver nemmere at gennemføre, samtidig med at vi sikrer retvisende indberetninger.

Ole Kiil Jacobsen

Børn og Unge-chef

Side 3


LØN

Digitale lønsedler på vej til alle

Magistraten har besluttet, at lønsedler i fremtiden udsendes elektroniske for alle ansatte i Århus

Kommune. Læs her om, hvordan det kan berøre dig.

En digital lønseddel er det samme som en almindelig lønseddel - den findes bare ikke på papir.

Lønsedlen bliver sendt til e-boks, hvorfra du selv kan printe den ud.

E-boks er en elektronisk postkasse, hvor du kan modtage, åbne og efterfølgende gemme din lønseddel.

Er du tilmeldt e-boks i forvejen, så skal du ikke gøre noget – så kører det hele automatisk.

Er du ikke tilmeldt e-boks, så får du en vejledning i god tid inden du skal overgå til at din lønseddel kommer

elektronisk i e-boks. Vejledningen vil bl.a. bestå af en introduktion til e-boks samt information om, hvornår din

lønseddel begynder at komme elektronisk i e-boks. Vejledningen sendes ud med lønsedlen 1 måned inden

overgangen. Herudover kommer der information på Århus Kommunes hjemmeside.

Brugen af e-boks bliver obligatorisk for ansatte i Århus Kommune.

Hvis du melder sig fra e-boks, får du ingen lønseddel. Det er ikke muligt at få papirlønsedler.

Efter planen skal alle medarbejdere have deres lønseddel i e-boks 1/3 2011. Det kommer til at foregå i to

omgange, hvor de første medarbejdere får deres lønseddel i e-boks 1/1 2011.

Med omlægningen sparer Århus Kommune portoudgifter, arbejdsgangene bliver enklere og dermed billigere, og

endelig - og ikke mindst - sparer vi næsten 3 tons A4-papir om året.

Digitale lønsedler er også indført i en lang række andre danske kommuner - og over 30 kommuner sender nu

lønsedler ud digitalt til alle deres medarbejdere.

NYT FRA BYRÅDET

Følgende blev vedtaget ved byrådetsmødet den 17. november

Kragelundskolen har fået en anlægsbevilling på 34,7 millioner kroner til at modernisere skolen teknisk og

pædagogisk. Skolen vil efter ombygningen kunne rumme 37 normalklasser og det forventes at dække det

nuværende og fremtidige lokalebehov. Med bevillingen samles SFO på skolen.

Tandplejen har fået 17,3 millioner kroner til at etablere første etape af sin nye struktur. I den første etape skal

der etableres en storklinik ved Vejlby Skole og oprettes seks forebyggelses- og undersøgelsesklinikker i seks

nuværende behandlingsklinikker på Katrinebjergskolen, Skovvangskolen, Vorrevangskolen, Jellebakkeskolen,

Strandskolen og Risskov Skole. Desuden skal Specialtandplejen flytte til Vejlby Skole.

Side 4


TEMA: 95 PROCENTS MÅLSÆTNINGEN

Baggrund for tema

I Århus Kommune har vi en målsætning om, at 95 procent af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse i 2013.

I Børn og Unge skal vi supplere den gode indsats, som vi allerede gør, med en række initiativer. Det skal Børn og

Unge sammen med Sociale forhold og Beskæftigelse beskrive i en handlingsplan, som bliver udviklet hen over

foråret. Initiativerne vil have fokus på både det lange seje træk og på ”overhalingssporet”, hvor vi kan se en

hurtig effekt.

Fortsat fra forsiden: Sproglaboratorium samler børn

Prioriterer sprog

Bavnebakken har generelt fokus på sprog. Det fortæller

pædagogisk leder Laila Mandal:

”En god evne til at kommunikere betyder at børnene kan

klare sig bedre i livet. Derfor har vi i dagtilbuddet planlagt

at indrette sproglaboratorier i alle afdelinger og vi fik altså

det første. Grunden til, at vi kalder det laboratorier er, at

det netop er sprog og leg og ikke undervisning,” fortæller

Laila Mandal.

Sprogvejleder Anette Hostrup har samlet alt materiale til

sprogarbejdet i det lille sproglokale. Men arbejdet foregår

ikke kun dér. For børnene – de lærer sprog alle steder:

”Vi bruger bordkort, når vi spiser. Børnene skal finde deres

eget navn, før de sætter sig. Vi har en pige på to år, der

kan genkende sit navn og nu bruger det til at finde sin

egen krybbe, når hun skal sove. Det bliver man rigtig glad

for som sprogvejleder!”

Fakta

• Anette Hostrup blev uddannet sprogvejleder i

2008. Hun er en ud af to sprogvejledere samt fire

sprogpædagoger i Dagtilbud 802 i Kolt-

Hasselager

• Det har kostet omkring 25.000 kroner at indrette

Sprog og Leg-lokalet – inklusiv inventar,

bogstaver, tavler og skillevægge. Dagtilbuddet har

selv betalt for indretningen.

• Alle medarbejdere har været på temamøder om

sprog, med oplæg fra sprogvejlederne

Kontakt: Laila Mandal Jensen, pædagogisk leder i

Bavnebakken, DT Kolt/Hasselager. E-mail: laije@aarhus.dk

Fra oven: Anders, 5 år. Mille, 2 ½ år med Amalie, Miran og Nikolaj

som tilskuere. Amira, 5 år.

Side 5


TEMA: 95 PROCENTS MÅLSÆTNINGEN

SÅDAN GØR ANDRE I BØRN OG UNGE

17+ - Et kontaktsted for unge voksne

17+ er et kontaktsted/rådgivningscenter for unge voksne mellem 17 og 24 år. 17+ har åbent hver

tirsdag og torsdag fra kl. 16-20.

I 17+ kan unge få lektiehjælp

og rådgivning i emner der er

relevante for unge mellem 17

og 24 år: Uddannelse, arbejde,

økonomi, bolig, fritid og

venskaber.

17+ arrangerer forskellige

temaaftener, afhængigt af

hvad de unge vil og har brug

for at vide mere om.

”Vi hedder 17+ for at

symbolisere skridtet mod de18

år og mod at blive voksen og

kunne fungere som et voksent

individ,” fortæller

projektmedarbejder i 17+, Baris

Citirikkaya

I åbningstiderne tager en gennemgående projektmedarbejder, en klubpædagog, en rådgiver, en jobvejleder og

flere frivillige lektiehjælpere imod de unge der kommer.

I gennemsnit kommer der hver aften 25 unge, som går på forskellige uddannelser: 10.klasse, VUC,

Handelsskolernes Grundforløb, Teknisk Skole og Gymnasiet. Der er også unge, der ikke er i gang med noget.

”17+ er meget rummelig,” fortæller Baris Citirikkaya,

”Vi har både de velfungerende og de ”tunge” unge. Vores erfaringer er, at denne blanding har en positiv effekt,

især på de knap så velfungerende unge, da de ikke bliver særbehandlet og sat under lup, men er velkomne

ligesom alle andre på et sted, der ruster dem til at kunne fungere i voksenlivet.”

17+ holder til i ungdomsskolens gamle lokaler i Søndervangskolen.

Der er et lokale, hvor lektiehjælpen og undervisningen foregår, et lokale hvor de unge kan spille pool og hvor

der er plads til den løse snak og rådgivning og et lokale, hvor de kan trække ind med en rådgiver eller

jobvejleder for at tale om private anliggender eller bare fordybe sig i en snak. Læs mere på buintra/bunyt1810

Kontakt: Johs. S. Justesen, FU-leder, FU område 9. E-mail: jsju@aarhus.dk

Side 6


RULL MINI – VI FØLGER OP

Legeplads i Vuggestuen Østerbo

RULL MINI-midler har finansieret en ny legeplads ved Vuggestuen Østerbo i Viby. Det har givet mange

forskellige læringsrum og dejlige rammer ude for både børn og voksne.

Den nye legeplads har mange forskelligartede zoner, der understøtter de 0-3-åriges muligheder for at lege,

eksperimentere og øve sig alene eller i samspil med andre børn eller voksne. Legepladsen inspirerer til en

mangfoldighed at aktivitets- og samværsformer, og fleksible rumdelere bruges til at variere og differentierede

udfoldelsesmuligheder.

Udfordringer til alle børn

Legepladsen giver personalet gode muligheder for at støtte og udfordre børnenes udvikling. Aktiviteterne er en

blanding af børnenes egne lege og aktiviteter - med eller uden hjælp og inspiration fra voksne - og aktiviteter

tilrettelagt af pædagogerne. Derfor indgår legepladsen nu i højere grad som rum for aktiviteter, der skal

understøtte de forskellige læreplanstemaer. Et eksempel er en projektuge for hele dagtilbuddet, hvor

legepladsen dannede rum for musiske og kreative aktiviteter for alle dagtilbuddets børn.

Kompetenceudvikling i personalegruppen

Alle medarbejdere har som en del af projektet deltaget i et uddannelsesforløb, der har fokuseret på kropslighed

og sociale relationer. Med en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser har medarbejderne tilegnet sig

øgede krops- og bevægelsesfaglige kompetencer, som de bruger i samspillet med børnene - både på

legepladsen og i andre fysiske rammer.

Læring til fremtiden

Uddannelsesforløbet er afsluttet og omsat til en handleplan for, hvordan de nye kompetencer ´kommer i spil i

hverdagen. Hver uge er der pædagogiske aktiviteter, som de enkelte medarbejdere er ansvarlige for at

planlægge, igangsætte og gennemføre.

Læs mere: www.aarhuskommune.dk/rullmini

før efter

Side 7


SKOLELEDELSE

Skolelederen sidder ikke altid i møder!

Ny undersøgelse fortæller om skoleledernes mødeaktiviteter

Børn og Unge har i samarbejde med LC-Lederforum og Århus

Lærerforening lavet en mini-undersøgelse af skoleledernes mødeaktiviteter.

Undersøgelsen giver ifølge alle parter et godt og nuanceret billede af

skoleledernes mødeaktiviteter og af, hvor meget møder med forskellige

parter fylder relativt i forhold til hinanden. Dog ville mødeaktiviteterne

formentlig fylde mere, hvis undersøgelsen var lavet senere på året.

Her er det billede af mødeaktiviteterne, som undersøgelsen giver:

Konklusioner på undersøgelsen:

• Skolelederne har i gennemsnit møder i 21,35 timer pr. uge. Det

svarer til 4 timer og 15 min. om dagen. Heraf ligger cirka 1 time

dagligt efter kl. 15:00. Der er stor spredning i omfanget af møder

fra skoleleder til skoleleder.

• I tidsrummet fra kl. 8:00 – 15:00, hvor hovedparten af skolens

aktiviteter foregår, er der dagligt ca. 3 timer og 45 min., hvor

skolelederne ikke har planlagt møder.

• Skolelederne afholder i gennemsnit møder uden for skolens

matrikel i 1 time og 17 min. dagligt, dvs. 16 % af dagen. Resten af

arbejdstiden befinder skolelederne sig på skolens matrikel. En del

af tiden er optaget af møder.

Skolelederne er generelt opmærksomme på, at der altid er en leder at træffe – på skolen eller pr. telefon.

Læs hele teksten om undersøgelsen i den elektroniske udgave af Børn og Unge Nyt: buintra/bunyt1810

Kontakt: Susanne Giørtz-Jørgensen, Fællessekretariatet. E-mail: sgj@aarhus.dk

Om undersøgelsen

Skolelederne har i uge 33 og

34 i 2010 registreret, hvor

mange timer de har brugt til

møder med forskellige parter.

Samtidig har skolelederne

registreret, hvor mange af

mødeaktiviteterne der er

afholdt uden for skolens

matrikel. Det er blevet

påpeget, at skolelederne

generelt er meget væk fra

skolen.

Skolelederne har desuden

registreret, hvor mange timer

de har været til møder efter

klokken 15.

Endelig har skolelederne

beskrevet, hvorledes skolen

håndterer mødeplanlægningen

og eventuelle aftaler om, hvem

der skal kunne træffes i

tilfælde af ledelsens fravær.

Svarprocent

I alt har 39 ud af 49

folkeskoler samt 4 øvrige

skoler/tilbud (10 klassecenter,

sygehusunder-visning og

specialskoler) besvaret

undersøgelsen.

Det giver en svarprocent på

79,6 procent.

Side 8


SKOLELEDELSE

Fem skoler arbejder med at udvikle ledelsesmodellerne

Pr. oktober i år er fem skoler i gang med et-årigt forsøg med at ændre ledelsesstrukturerne. Det er

skolerne Elev-Hårup, Tilst, Skåde og Samsøgades Skole samt N.J. Fjordsgades Skole. Målet er i første

omgang at forbedre medarbejdernes trivsel og på sigt at sikre børnene et bedre skoleliv.

Elev-Hårup, Tilst, Skåde og Samsøgades Skoler har fået ja til at få en ekstra pædagogisk leder eller

afdelingsleder. N.J. Fjordsgades Skole har ønsket en ekstra administrativ leder for at aflaste den pædagogiske

leder.

Skolerne skal arbejde med at udvikle organiseringen af ledelsen indtil udgangen af 2011. Herefter vil

Rådmanden vurdere, om der er behov for at indstille en ændring af skolernes ledelsesstruktur til byrådet.

Udviklingsarbejdet vil blive evalueret

Den samlede evaluering af udviklingsarbejdet vil først og fremmest bygge på skolernes egen evaluering af, om

de har opnået det, de forventer med de ændrede ledelsesmodeller. Skolelederne, skolebestyrelsesformændene

og tillidsrepræsentanter for lærerne deltager også i fokusgruppeinterviews. Og endelig vil udviklingen i skolernes

trivselsundersøgelser, elevtilfredshedsmålinger og brugertilfredshedsundersøgelser indgå i evalueringen.

Hvis Børn og Unge på baggrund af evalueringerne vil foreslå byrådet at ændre ledelsesstrukturen på

skoleområdet vil en indstilling kunne sendes afsted i løbet af foråret 2012.

Baggrund:

Byrådet vedtog i november 2001 en firedelt ledelsesstruktur med en skoleleder, en pædagogisk leder, en SFOleder

og en administrativ leder på alle skoler i Århus Kommune.

I juni 2009 besluttede Børn og Unge-rådmanden at sætte et udviklingsarbejde i gang om skolernes

ledelsesmæssige organisering. Formålet var at give skolerne bedre mulighed for selv at skabe de rammer for

ledelse, der bedst understøtter medarbejderne.

Skolerne oplever nemlig et behov for at sikre en mere nærværende ledelse - især i forhold til lærerne. Det

hænger blandt andet sammen de nye overenskomster og arbejdstidsaftaler for lærerne. Lærerne er samtidig den

personalegruppe i Børn og Unge, der relativt set har den laveste trivsel og er mindst tilfredse i jobbet.

Samtidig har skolelederne generelt meget travlt og lærerne oplever dem ikke altid som tilgængelige nok. Endelig

har skolerne færre ledere i forhold til antal ansatte end tilfældet er andre steder i Børn og Unge.

Side 9


INDKØB

Indkøbsaftaler – hvorfor?

I indkøbssektionerne i Århus Kommune bliver vi ofte spurgt om, hvorfor vi laver indkøbsaftaler.

Nogle tror, at indkøberne i Århus kommune bestemmer hvilke områder, der skal laves indkøbsaftaler

på. Det gør vi ikke. Forklaringen skal findes i lovgivningen.

I Århus Kommune indgår vi indkøbsaftaler når kommunens forbrug af en varegruppe eller en tjenesteydelse

overstiger de tærskelværdier, der er fastsat i henholdsvis national som EU lovgivning.

Vi beregner forbruget samlet for kommunen og for en hel kontraktperiode: Som regel fire år.

Hvornår skal vi udbyde vores indkøb?

I forhold til EU lovgivning er tærskelværdien i øjeblikket cirka 1,4 millioner kroner for varer og tjenesteydelser.

Udbudspligten indtræder allerede ved 500.000 kroner i vores nationale lovgivning – Tilbudsloven. Det betyder, at

kommunen skal udbyde et område, hvis den køber en type varer for over 500.000 kr. over en kontraktperiode.

Vi samler varerne i hovedgrupper. For eksempel i rengøringsmidler og fødevarer - for det giver ikke mening at

udbyde en enkelt slags varer.

Vi udarbejder krav og kriterier sammen

I samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af brugere og fagpersoner udarbejder indkøberen et

udbudsmateriale. Arbejdsgruppen beskriver hvilke varer, den ønsker tilbud på og gruppens krav til varer og

kontraktforhold. Endelig beskriver den, hvilke kriterier aftalen eller aftalerne vil blive tildelt efter. Det kan for

eksempel være pris, kvalitet eller miljø. Firmaer som bedst matcher kriterierne vinder udbuddet

Firmaet skal give tilbud

På den måde kan kun firmaer, der afgiver tilbud, kommer i betragtning. Indkøberne kan altså ikke frit vælge,

hvem de vil indgå aftaler med. Når vi i indkøbssektionen bliver spurgt om, hvorfor vi ikke har indgået aftale med

et bestemt firma er svaret derfor ofte, at firmaet ikke har afgivet tilbud i forbindelse med udbuddet.

Gør det nytte?

Indkøbssektionerne løfter den lovbestemte udbudspligt på vegne af kommunens institutioner på en lang række

områder. Når indkøbssektionerne står for et udbud, fritager det den enkelte institution for selv at skulle afholde

det samme udbud.

Indkøbssektionerne i Århus Kommune ved godt, at det kræver tid at finde ud af hvilke varegrupper, der er

dækket af en aftale og hos hvilken leverandør. Derfor anbefaler vi, at institutionen så vidt muligt samler sit

indkøb hos én medarbejder. For eksempel hos en HK'er, som bliver specialist på området. Når medarbejderne

først er fortrolige med kommunens aftaler vil mange opleve aftalerne som lette at bruge og som en økonomisk

fordel.

Vær med

For at indkøberen kan lave det bedst mulige udbudsmateriale og indgå så gode aftaler som muligt, er det meget

vigtigt, at I som brugere af aftalerne bidrager med jeres viden. I kan deltage i arbejdsgrupper og I kan svare på

de høringsskrivelser, som Indkøbssektionerne sender ud forud for et udbud.

Den næste høringsskrivelse fra Børn og Unge indkøbssektionen udsender vi primo december. Det vedrører

skolemøbler, institutionsmøbler, legetøj, cykler og cykelservice. Vi håber, at så mange som muligt vil bidrage

med jeres viden ved høringen.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte indkøbssektionen i Børn og Unge

Kontakt: Hanne Kabel, Børn og Unge Indkøb. E-mail: hakab@aarhus.dk

Side 10


KOMPETENCEUDVIKLING

At lære om at lære

Ny viden om børns individuelle udviklingstrin og præferencer i den pædagogiske praksis: Det vil

dagtilbuddene i Skødstrup skoledistrikt være på forkant med. Læs om deres kurser og en reportage...

Hvordan har andre strikket en uddannelse i læringsstile og relationer sammen til 0-6 års området?

Find inspiration fra de tre dagtilbud i Skødstrup Skoledistrikt:

De tre dagtilbud i Skødstrup skoledistrikt var en rolig efterårsdag i november inviteret til afsluttende temadag i

naturskønne omgivelser på Højskolen i Kalø. Dagen var kulminationen på et to måneder langt opkvalificerende

kursus ”Læringsstile og Relationer – Lysten til at lære”. Kurset havde til formål at introducere medarbejderne i

det teoretiske fundament bag læringsstile, samt stille nyere teoretisk viden omkring børns udviklingsspring og

sproglige udvikling til rådighed – herunder, hvordan denne viden omsættes til praksis.

Kurserne var rettet mod alle ledere i dagtilbuddene – og dels til alle medarbejdere samt til de to grupper

sammen. Kurserne fandt sted på distriktsskolen og på internater over to dage.

På den afsluttende kompetencedag var alle dagtilbud sammen og reflekterede over forældresamarbejde samt

præsenterede sig og sine indsatsområder for hinanden.

Læs mere på buintra/bunyt1810

Kontakt: Else Kjær, Dagtilbudsleder i KOMPASSET, Skødstrup, Dagtilbud nr. 401. Mail: elkj@aarhus.dk. Telefon:

29204095

KOMMUNIKATION

Farvel til den blå telefonbog

Leder du efter et telefonnummer på en kollega? Fremover ligger svaret på BU Intra og

MedarbejderPortalen, når den gamle, blå telefonbog går på pension.

Det er slut med telefonbogen på papir, har den tværkommunale styregruppe for kommunikation besluttet. Alle

telefonnumre ligger i forvejen på elektroniske databaser, for Børn og Unges vedkommende BU Intra.

Bag beslutningen ligger dels et ønske om at spare ressourcer, men også at telefonbogen altid er opdateret.

”Der bliver brugt en del ressourcer på at opdatere den trykte telefonbog, der har den svaghed, at den reelt er

forældet i det øjeblik, den er blevet trykt. Derfor samler vi nu kræfterne om en elektronisk telefonbog, der kan

opdateres løbende,” siger kommunikationschef i Børn og Unge Henrik Vinther Olesen.

Telefonnumre på medarbejdere og ledere i Børn og Unge ligger frit tilgængeligt på BU Intra, hvor der både er en

telefonliste over alle decentrale enheder og ledere samt en liste over medarbejdere i forvaltningen. Telefonbogen

har adressen buintra/telefonboeger.

Samtidig med beslutningen om at pensionere den blå telefonbog er det på tværs af kommunen besluttet, at

Århus Kommune fremover ikke bruger tid på at levere oplysninger til kommercielle telefonbøger som for

eksempel Telefonnøglen og De Gule Sider. I stedet bliver der fremover adgang til en elektronisk fil på

kommunens hjemmeside, som indeholder navne- og adresseoplysninger på kommunale enheder og

forvaltninger.

Kontakt: Kommunikation. Telefon 2126 8088. E-mail kommunikation@mbu.aarhus.dk

Side 11


KOMMUNIKATION

Børn og Unge skal have nyt intranet

Et nyt intranet afløser i løbet af 2011 det nuværende BU Intra. Dermed bliver det muligt for alle

medarbejdere i Børn og Unge at klikke sig ind på det nye intranet. Arbejdet er i fuld gang og betyder

blandt andet, at der fra nytår ikke udvikles mere på det eksisterende intranet.

Af Henrik Vinther Olesen

Kommunikationschef i Børn og Unge

Det fælles intranet, BU Intra, bliver sendt på pension, når et nyt, mere moderne intranet i løbet af 2011 går i

luften. Det nye net er en del af den fælles kommunale MedarbejderPortalen, og dermed slutter Børn og Unge sig

til kredsen af magistratsafdelinger på den fælles portal.

Med beslutningen bliver den nuværende portal ”frosset fast” forstået på den måde, at der fra nytår ikke

længere bliver udviklet på den. Det faglige indhold bliver naturligvis fortsat opdateret.

Bygger på gode erfaringer

Fra brugerundersøgelser ved vi, at der er stor tilfredshed med indholdet på BU Intra. Men vi ved også, at

medarbejdere og ledere er frustrerede over opbygningen af BU Intra, og at søgefunktionen ikke altid giver de

svar, som brugeren kunne forvente.

I praksis vil Børn og Unge også i fremtiden have sin egen side. En afgørende faktor i den forberedende fase, har

været at sikre, at det nye intranet afspejler de ønsker og behov, som medarbejdere og ledere har.

Konkret har medarbejdere og ledere fra hele organisationen derfor gennem november været samlet i tre

workshops for at give deres bud på indhold, struktur og den fremtidige udvikling af det nye net. Der er blevet

arbejdet godt og sikkert, hvilket jeg gerne vil kvittere for.

NEM adgang for alle

Børn og Unge har hidtil tøvet med at omfavne den fælleskommunale MedarbejderPortalen. Årsagen har været,

at det ind til for nylig ikke har været teknisk muligt at sikre alle medarbejdere adgang til det fælles net. Men med

lanceringen af NEM-id, som bl.a. bankerne anvender til homebanking, er den udfordring nu overkommet, og

arbejdet med at skabe en ny, moderne platform er derfor sat i gang.

Samtidig har vi fået beskrevet opgavens omfang. Og lad det være sagt med det samme; opgaven er stor, men

hverken uoverkommelig eller skræmmende. For heldigvis kan vi trække på erfaringerne fra lanceringen af Århus

Kommunes hjemmeside i foråret.

Følg med: Du vil her i BU Nyt og på BU Intra kunne følge arbejdet med overflytningen.

Side 12


ARRANGEMENTER

Konference om motorik og bevægelse

Konference vil bidrage til tværfagligt samarbejde, der både inkluderer viden om kultur, pædagogik og børns

fysiologiske udvikling. Få nyeste viden om motorik og eksempler på, hvordan man kan implementere den i

praksis. Konferencen er et samarbejde mellem VIA University, Børn og Unge og DGI Østjylland.

For pædagoger, lærere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker, psyko-motorikere...

Tidspunkt og sted : Torsdag den 10. februar 2011, kl. 8.30-15.45 i Århus Gymnastik- og Motorikhal,

Hvidkildevej 11, 8240 Risskov. Det koster 900 kroner. Tilmelding på www.dgi.dk/201109998901.

Kontakt: Ilsemarie Blach Bærentzen, konsulent i VPU. Email: imm@aarhus.dk

Naturhistorisk jul

I december er der særlige nisserier på Naturhistorisk museum for aldersgruppen 3-8-årige. Den store kalender

bliver åbnet hver dag klokken 10.15, hvor der også bliver fortalt om nissens liv. Arrangementet henvender sig

overvejende til de 3-8-årige. Museet har åbent mandag-torsdag klokken 10-16, fredag10-14. Institutioner har

gratis adgang.

Åbent værksted på Brobjergskolen lørdag 4. december

Børn og familier inviteres til at være kreative i Børnekulturhusets åbne værksteder. Vi laver musik med de små og

fortælling med de store! Værkstederne har åbent lørdag den 4. december fra 10-13.

Børn fra 3-6 år kun sammen med voksne! Voksne er velkomne med børn fra 6-12 år.

Sted: Brobjergskolen, Frederiks Allé 20A, 3. sal

Pris: 50 kr. pr. person. Betales på dagen. Hav lige penge med!

Tilmelding: Ikke nødvendig - man møder bare op

Hvor Kragerne lander

Børnekulissen har etableret en totalinstallation - et sansemotorisk oplevelsesrum - hvor vi har ladet os inspirere af

livet på landet. Her udfordres smidighed og motorik, når alle de spændende steder skal undersøges. Man kan

klæde sig ud, kravle og hoppe, rime og danse, lege gemmeleg og spise madpakker - alt sammen i jeres helt eget

tempo.

Læs mere om udstillingen på www.kulissen.dk/hvorkragernelander

Side 13


PERSONALE

Nyt om navne

Skriv til redaktionen på bida@aarhus.dk, hvis du har navnestof til nyhedsbrevet.

Tillykke med 25 års jubilæet

Dagtilbudsleder Kim Sønderkær, Dagtilbud 705 i Solbjerg, ønskes tillykke med 25 års jubilæet den 1. december

Dagtilbudsleder Mette Langhein-Winther, Arveprinsesse Carolines Børneasyl, ønskes tillykke med 25 års jubilæet

den 7. december

Tillykke med 40 års jubilæet

Pædagog Ellen Justesen, Stennehøjen, Dagtilbud Højbjerget, ønskes tillykke med 40 års jubilæet den 1. januar

Klinikassistent Kirsten Sørensen, Tandklinikken på Katrinebjergskolen, ønskes tillykke med 40 års jubillæet den

12. december

Side 14

More magazines by this user
Similar magazines