WWF Verdensnaturfondens høringssvar - Natura 2000-område nr ...

awsassets.wwfdk.panda.org

WWF Verdensnaturfondens høringssvar - Natura 2000-område nr ...

WWF Høringssvar - Natura 2000-område nr. 56

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave

Trusler

Fiskeriaktiviteter omtales som ukendte, de kendes dog i noget omfang af Fiskeridirektoratet, hvorfra

man med fordel kunne indhente oplysninger fra.

Tilstand og bevaringsstatus/prognose

Målsætning

Der bør udvikles et system for vurdering af naturtilstanden for de marine naturtyper i området, samt

iværksættes passende undersøgelser af truslers effekt på disse naturtyper. Eventuelle planer for

arbejdet bør nævnes.

Det anføres, at prognosen er ukendt for hjejle, hvinand og stor skallesluger. Under et aktuelt DOF

projekt foretages grundige optællinger af alle vade- og svømmefugle, hvorfor der foreligger et stort

materiale om de tre arter. Der må derfor være basis for opstilling af en prognose for disse tre arter.

Under ”Konkrete målsætninger for…” bør følgende pind indgå:

”Hvis der forekommer fiskeri med slæbende redskaber, eller andet fiskeri der kan skade de

beskyttede naturtyper, bør dette reguleres, så naturtypen ikke tager skade af disse typer af fiskeri.”

Indsatsprogram

Det nævnes i ”Sigtelinje 3”, at der skal sikres beskyttelse mod ødelæggelse af rev. Det bør fremgå,

hvordan der sikres mod ødelæggelse og især hvordan fiskeriets påvirkning af rev kan reduceres, og

som udgangspunkt bør stoppe helt.

27

More magazines by this user
Similar magazines