WWF Verdensnaturfondens høringssvar - Natura 2000-område nr ...

awsassets.wwfdk.panda.org

WWF Verdensnaturfondens høringssvar - Natura 2000-område nr ...

WWF Høringssvar - Natura 2000-område nr. 128

Hesselø med omliggende stenrev

Trusler

Fiskeriaktiviteter omtales som ukendte, de kendes dog i noget omfang af Fiskeridirektoratet, hvorfra

man med fordel kan indhente oplysninger fra.

Tilstand og bevaringsstatus/prognose

Målsætning

Der bør udvikles et system for vurdering af naturtilstanden for de marine naturtyper i området, samt

iværksættes passende undersøgelser af truslers effekt på disse naturtyper. Eventuelle planer for

arbejdet bør nævnes.

Under ”Konkrete målsætninger for…” bør følgende pind indgå:

”Hvis der forekommer fiskeri med slæbende redskaber, eller andet fiskeri der kan skade de

beskyttede naturtyper, bør dette reguleres, så naturtypen ikke tager skade af disse typer af fiskeri.”

Indsatsprogram

Det nævnes i ”Sigtelinje 3”, at der skal sikres beskyttelse mod ødelæggelse af rev. Det bør fremgå,

især hvordan fiskeriets påvirkning af rev kan reduceres, og som udgangspunkt bør stoppe helt.

Det nævnes ikke, at et sælreservat bør oprettes (som Basisanalysen anbefaler). Dette skal nævnes

under indsatsprogrammet, og hvornår det bør ske. Dette fordi Natura 2000-området udgør et af de

vigtigste ynglehabitater for sæler i Danmark.

Sammenhæng med vandplanen

53

More magazines by this user
Similar magazines