Ыиж и × ЪВ и ввгк и гв вз аГ в йзиж д жб йи ей в ж в

basepub.dauphine.fr

Ыиж и × ЪВ и ввгк и гв вз аГ в йзиж д жб йи ей в ж в

ÙÒÚÖ×ØÔÖ×ÙÔÒ ÓØÖ×× ÆÓØØÖÙÔÖÐÐÓØÕÙ

ËØÖØ×ÊÌØÖ Ò×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒ ØÒÒÓÚØÓÒ

ÍÒØÙÓÒÓÑØÖÕÙ×ÙÖÓÒÒ×ÒÚÙÐÐ× ÖÒ

ÓØÙÖÒËÒ×ÓÒÓÑÕÙ× ÈÓÙÖÐÓØÒØÓÒÙÖ ÖÖØÙÓØ ÌÀË

ÈÖ×ÒØØ×ÓÙØÒÙÔÙÐÕÙÑÒØÔÖ Å××ÓÙÇÍÁÃÊÁ

ÖØÙÖØ× ÅÓÒ×ÙÖÒÖÌÇÊÊ ÖØÙÖÖÖÁÆÊÈÖ× ÂÙÖÝ

ÊÔÔÓÖØÙÖ× ÈÖÓ××ÙÖÍÒÚÖ×ØÇÖÐÒ× ÅÓÒ×ÙÖÖ×ØÓÔÀÍÊÄÁÆ

ËÙÖÒØ× ÅÓÒ×ÙÖÐÒÊÄÄÌ ÈÖÓ××ÙÖÍÒÚÖ×ØÈÖ×ËÙ ÅÓÒ×ÙÖÖ×ØÒÄË ÈÖÓ××ÙÖÍÒÚÖ×ØÄÙÑÖÄÝÓÒ ÅÓÒ×ÙÖÅÐÈÇÁ ÅØÖÓÒÖÒÍÒÚÖ×ØÈÖ×ÙÔÒ

ÆÓÚÑÖ


ÓÔÒÓÒ×ÓÚÒØØÖÓÒ×Ö× ÓÔÒÓÒ×Ñ××Ò×Ð×Ø××× ÙÙÒÔÔÖÓØÓÒÓÙÑÔÖÓØÓÒÙÜ ÄÍÒÚÖ×ØÈÖ×ÙÔÒÒÒØÒÓÒÒÖ

ÓÑÑÔÖÓÔÖ×ÐÙÖ×ÙØÙÖ×


ÊÑÖÑÒØ×

ÙâÒåÑâÒÖÓÙÙâÒÙØÖåÒ×ÖØÕÙÔÖÐÙÖêãÒÓÙÖãÑãÒØê ÕÙåÚãÒØÐè×ÔÖØ×ØÖãÑÖÖØÓÙêÐÐêØÙëÜÕÙÓäÒØÓäÒØÖÙ üÐè××ÙÙâÒØÖâÚÐØá××ØâÑÙÐâÒØØãÒÖá××âÒØÐÔÖãÑÖáÓǑ×

×ÖÐ×ØÓäÒ

ÔØãÒÖÖØØØá×åÑêÙ××ÔÓÙÖ×êÓäÒ×ÐêØ×ÓäÒ×ÓÙØãÒ ØÖØÙÖÖáÖáÐèÁÆÊÅÓäÒ×ÙÖåÒÖÌÓÖÖÔÓÙÖâÚÓÖ ÅêÖãÑÖãÑãÒØêêÖ××ãÒØãÒÔÖãÑÖÐÙåÑÓäÒÖØÙÖØá×

ÔÖâÑâÒãÒØ

ÓäÒØÔØÔÖãÒÖãÒáÖÐÐÓÙÖØáÖÔÔÓÖØÙÖêÂØãÒê ØÅÓäÒ×ÙÖÐÈÖÓ××ÙÖÐâÒÊÐÐØÕÙåÑÐÖÐÙÖêÖ×ÔÓäÒ×ÐØê ÂØãÒêÐãÑãÒØÖãÑÖÖÅÓäÒ×ÙÖÐÈÖÓ××ÙÖáÖ×ØÓǑÔàÀÙÖÐâÒ

ÄêØÅáÐÈÓëÜÕÙÓäÒØÔØÔÖØÔÖÙÖâÝ åÚÓÙêìÜÔÖâÑÖåÑÔÖÓÓäÒÖÓäÒâÒ××âÒÔÓÙÖåÚÓǑêÖØÕÙêØåÚÓǑê ÓäÑâÑãÒØÖêÅÖâÒÖØØÙåÚÐãÑãÒØÅ××ÙÖêáÖ×ØâÒ

ØÓäÒØÖâÚÐÖáÖáÄÔÖØÔØÓäÒÐèÓÐØÙÖÓǑÔãÒâÒ ×ÙÖÐâÝãÒâÑÕÙâÒÙ×ØÖÐÐËËÁÓÖâÒ×ÐèÁåÒ×ØØÙØØÙêËãÒ åÒÓäÑÖÙ×êØÔêãÚãÒãÑãÒØêØÔÖ×ÓäÒâÒêÓäÒØåÑÖÕÙÐÖÐ×

×ÓäÒÓÖãÒØØÓäÒãÑÔÖÕÙÂ××ØØÓ×ÓäÒÔÓÙÖÖãÑÖÖÐêÈÖÓ ØÕÙêÖ×ãÒ ××ÙÖêÖÓäÒâÛäÝãÒÀÀÐÐÂÕÙêÅÖ××ØÂÓÖÂÙâÑâÒÖÙÔÓÙÖ ØØÙâÒØÔ×âÚâÒê

ÐÙÖêÔÖÙëÜÓäÒ×ÐêØÙÙ×êÖÓäÑâÑâÒØÓäÒêÓäÒØãÒ ÐÓÖêØØÖãÒÓäÒØÖØÙÐ

ãÒ ÅÙÐØÈÖØãÒÖÌÖâÒâÒËØËÌÁÔÓÙÖÐåÑÓÐØêÓØÓÖâÒØê ÅåÚ×ØÖáÖáËâÒØåÒâÒËáÓÓÐÓâÚâÒËØÙêÈ× âÒêÐÖÙÔÖÓÖâÑâÑÙÖÓǑÔãÒÅÖÙÖ


âÚÐ×ÕÙÐêÓäÒØØØÙêâÒØãÒ×êáâÒêØÖáê×Ù××ÓäÒê áÖáãÑÔÖÕÙÖãÒÓäÒØÖÖêáÖáÙÖêÖãÒØêåÒØÓäÒÐØê åÑÔÖâÑêÔÔÖÓÓäÒÖåÑêÓäÒâÒ××âÒê×ÙÖÐåÑØáÓÓÐÓÖ

×âÒØÐãÑãÒØÙëÜáÖáÙÖêØÓØÓÖâÒØêÙÄÅãÒÔÖØÙÐÖÙÐÓ ÙÄÅÄÓÖØÓÖâÝÓÓäÒÓäÑêâÒÅâÒãÑãÒØÂ×ÙêÖÓäÒâÒê ÂÖãÑÖÐÈÖÓ××ÙÖÓäÚâÒâÒÓǑ×ÔÓÙÖåÑâÚÓÖÙÐÐÙ×âÒ

ÓØØÞÞåÒÐÓËáÐ××ÓÅÓäÒØÅÖÓÖÞÞËâÒÖÓËÔÓ

ØÕÙêÇÔãÒËÓÙÖ ÅààÐåÒÙÖãÚØÖÌáÓäÑÔÓÙÖÐÙÖêêÐèÔÔÖãÒØ×× ÄÌÙ×âÝ×ØãÑìÜÔÐÓØØÓäÒãÒÙÄâÒÙëÜØÖãÒØêÓÙØÐê×ØØê

ØÕÙêâÒÙ×ØÖÐÐêËËËÁØÐèÁåÒ×ØØÙØÊáÖáÁåÒØÖ×ÔÐâÒÖãÒ ÐÊáÖáØÐèÙØÓäÒÆØÓäÒÐÙËÖâÚêØÙêØê×ØØê ÅêÖãÑÖãÑãÒØêØåÑÖÓäÒâÒ××âÒåÚÓäÒØÙ××ÙÅâÒ×ØÖ

ËÓÓÐÓÓäÒÓäÑØËãÒÔÓÐØÕÙÈÖêÙÔàâÒÔÓÙÖÐ×ÓÙØãÒ ØÙÐÖÐèÁÆËÔÖ×ÓäÒÓäÑØÙ×ÖØ×ØØ×ØÕÙØÐÈ ÕÙåÑÓäÒØØÓäÒâÒãÒåÑÓÖâÒØÐèêê×êÓäÒâÒê×ÙÖ âÒâÒÖØÐÓäÒâÒÕÙÐêåÑÓäÒØÓÖêÂÖ××ÙâÒÔãÒ×ÔÖ

ØÙãÒâÚÖêÅâÑØáÖâÒÓÙáÖ×ãÒÕÙØÓÙÓÙÖêÐ×× ÐÖáÖáØÐèâÒâÒÓäÚØÓäÒãÒÖâÒÂìÜÔÖâÑÙâÒ×ãÒØâÑãÒØÖØ

ÔÓÙÖåÚÓØÖàÙâÑâÒØØåÚÓØÖãÒâÚÐÐâÒ ÓÙâÚÖØÐÔÓÖØÐèÁÊÁËËÕÙâÒãÒâÚê×ÓâÒÂåÚÓÙêÖãÑÖ

ÐÙÖêêØÐÙÖêâÑØêØåÒÓØâÑâÑãÒØËÓäÒãÒËÐâÑâÒÐÐãÒ áÐÐàåÑâÑâÒÙÐÖãÑÓØÐÔàâÒÐÐÙØÐâÒÓäÑâÑÖãÒØ ÂØãÒêÐãÑãÒØÖãÑÖÖÐèãÒ×ãÑÐêÓØÓÖâÒØêÐèÁÊÁËËÔÓÙÖ

ØãÒâÒÐÐÐØ×ÔÖ×ãÒÔÖâÑâÒãÒØâÒêÐêåÑÓäÑãÒØêÐêÔÐÙê ÐêÐØá×ØãÒÔÖØÙÐÖÙÖâÒØÐÖØÓäÒÙÔÖ×ãÒØÓÙâÑãÒØ Â×ÙêÔÖÓÓäÒãÑãÒØÖÓäÒâÒ××âÒØÂàâÒÊàâÑÓÙâÒÔÓÙÖ×ÓäÒ×ÓÙ

ãÒÓÙÖãÑãÒØêØÐèÙÐáÐÙÖÙëÜÕÙÐêåÑÓäÒØØÓÙÓÙÖêÖ×ÖâÚ ÂØãÒêÐãÑãÒØÖãÑÖÖÄØØÖÖÞàÐÐàÔÓÙÖÐÙÖê


ÆÖÐâÒÁåÑÊáÖÖØÊÔàÐÓÖâÒÖÕÙåÑÓäÑÔãÒ âÒêÐêåÑÓäÑãÒØê×ÓÐØÙâÒãÚØÐêÐØá× ÂåÒÔÙëÜÔêÓÙÐÖÐèÓäÑÖÖãÒâÒåÑêâÑêáâÑÓÙáá

ØØÔÖÙâÚåÒâÒÙâÒÖâÒåÑÖåÑÓäÒÖÖÓÙØåÑÓäÒÓÙ×âÒ ÅÖ×ÊÓǑ×ÖÓÓäÒ×ÐØÅÖâÒÓÙÖÓÕÙåÑ×ÓÙØãÒâÒãÒØâÒê ÂãÒâÚÓÙâÒÔãÒ×ØÙÙ×åÑêÙëÜâÑÐÐêÐÖãÒâÒØØÐãÒâÒ

åÑÓÖÔÓÙÖÐÙÖÖÐØÙÖÙåÑâÒÙ×ÖØØ×êÔÖÓÐãÑêãÑÙÖãÒØ ÐêåÑ×ÓäÒØÓäÑÔÐØãÑãÒØâÑÔÙØÐê

Ú


Ø××ÝÖÑÖÐ×ÕÙ×ØÓÒ×ÐÐ×ÑÑ×ÓÑÑ×ÑÖ×ÚÖÖÓÙÐÐ×ÓÑÑ×ÐÚÖ×ÖØ×Ò× ÓÒÒ×ÔÖÕÙÚÓÙ×ÒÔÓÙÖÖÞÔ×Ð×ÚÚÖØÓÒØÐ×Ø×ØØÓÙØÚÚÖÎÚÞÑÒØÒÒØÐ× ÙÒÐÒÙØÖ×ØÖÒÖÆÔÖØÞÔ×ÑÒØÒÒØÐÖÖÖÔÓÒ××ÕÙÒÔÙÚÒØÔ×ÚÓÙ×ØÖ ËÓÝÞÔØÒØÒÚÖ×ØÓÙØÕÙÐÝÒÓÒÖ×ÓÐÙÒ×ÚÓØÖÓÙÖ

ÒØÖÖÒ×ÐÖÔÓÒ× ÕÙ×ØÓÒ×ÈÙØØÖÐÓÖ×ØØÚÔÙÔÙÙÒÓÙÖÐÓÒØÒ×Ò×ÕÙÚÓÙ×ÐÖÑÖÕÙÞÚÓÙ×ÖØÐÐ ÊÒÖÅÖÊÐÄØØÖ×ÙÒÙÒÔÓØ

Ú


Ú

üÑÑÐÐ


ÌÐ×ÑØÖ×

ØØÓÒ ÊÑÖÑÒØ× ÆÓØ Ú

ÁÒØÖÓÙØÓÒÒÖÐ Ú

ÁÄÖÐØÓÒÒØÖÊØÒÒÓÚØÓÒÒØÖÔÓ×ØÙÐØ×ØÓÖÕÙ×ØÚÒ×ÑÔÖÕÙ× ÊØÒÒÓÚØÓÒÓÒÑÒØ×ØÓÖÕÙ×ØÚÒ×Ò×Ð×ØÙÖ

ÄØÓÖ×ÙÑÔØÖÒÒÐÒÒÓÚØÓÒ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÄÝÒÑÕÙÓÒÓÑÕÙÞËÙÑÔØÖ

Ä×ÓÒØÙÖ××ÙÑÔØÖÒÒ×

ÑÒÑÒØ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×ÄÓÒØÖÙØÓÒÂÓÒÃÒÒØÐÖ

Å×ÙÖÖÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ ÄÔÖÓÜ×ÙÑÔØÖÒ ÁÒÔÙØ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ

ÓÑÔÓ×ØÓÒÐØÚØÊ ÇÙØÔÙØ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ

Ä×ØÒØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×Ê

ÊØÐÐÐÖÑØÒÒÓÚØÓÒ Ä×ØÒØÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×Ê

ÍÒ×ÙÖÚÓÐ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ××Ò×ÖÚÒØÒ×ÐØÖØÓÒ×ÙÑÔØÖÒÒ

ÓÒÐÙ×ÓÒ ØÙÖ×ÜÔÐØ×ÐÑÔØ××ØÖØ×Ê×ÙÖÐÔÖÓÖÑÒ×ÖÑ×ÒÑ ÅÓ×ÊØÒÒÓÚØÓÒÀÝÔÓØ××ÖÖ

ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÄÐÒÒÓÚØÓÒ ÁÒØÖÓÙØÓÒ

Ú


ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÐÑÒØ×× ÒØÓÒØ×ÔØ×Ù×ØÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ

Ä×ØÖÙØÙÖÐÓÖØÐÑÒ ÄÒØÙÖÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ

ÄØÚØÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ Ä××ÓÙÖ×ÐÒÒÓÚØÓÒ ÄÊÔÖÑÙØÕÙÚÓÐÙÑÓÑÔÓ×ØÓÒØ×ÓÙÖ×ÒÒÑÒØ

Ä×ØÙÖ×ÜÔÐØ×ÙÔÖÓÜÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÖÚÙÐØØÖØÙÖ ÄÔÖÓÜÔÖÓÙØÚØÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ ÈÖÓØØÓÒ×Ö×ÙÐØØ××ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒ

ÄÒÑÒØÔÖÑØÕÙ ÄÖÐÐÖÐÑÒØØÓÒÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ


ÁÁÓÒÐÙ×ÓÒ ÊÒØÖÒÚÖ×Ù×ÊÜØÖÒ ÄÓÒØÖÙØÓÒ×ØÚØ×ÊÐÒÒÓÚØÓÒÙÒÔÔÖÓÔÖÐ

ËØÖØ×ÊØÑÓ×ÔÔÖÒØ××× ÁÒØÖÓÙØÓÒ

ÔÔÖÒØ××ÝÖ ÔÔÖÒØ××ÒØÖÒÚ×ÔÔÖÒØ××ÜØÖÒÄ×ÔØÓÙÐÐØÚØÊ

ÁÒÚ×ØØÓÒ××ØØ×ØÕÙ××ÙÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÖÒ××Ò×Ð× ÉÙÐÕÙ×ÓÒ×ÖØÓÒ××ÙÖÐÑØÓÓÐÓÑÔÖÕÙÑÓÐ×ØÓÒÔÖÑØÖÕÙÚÖ×Ù

ÁÒØÒ×ØÊ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÒÖÒ ×ÖÔØÓÒ×ØØ×ØÕÙÐ×ÓÒÒ×Ê ÈÖ×ÒØØÓÒÐ×ÓÒÒ×ÊØÒØÓÒ×ÚÖÐ×

ÎÖØÓÒÑÔÖÕÙ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ××ÙÖÓÒÒ×ÖÒ××ÖÐØÓÒÒØÖÒ ÎÖØÓÒÙÐÒÒØÖÊØØÐÐÐÖÑÔÖØÖ×ÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔ ÓÑÔÓ×ØÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐÊÖÖÒØÖÒÚÖ×Ù×ÖÖÜØÖÒ

ÄÑÔØ××ØÖØ×Ê×ÙÖÐÔØÒÒÓÚØÓÒÐÖÑ ÓÒÐÙ×ÓÒ ÓÑÔÓ×ØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐÊÖÖ×ÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔ

ÁÒØÖÓÙØÓÒ

Ä×ØÙÖ×ÒÓÒ×ØÖÑÒÒØ×ÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ

ÈÖÓÐØÒÒÓÚÖÔÖÓÑÒ ×ÓÒÒ×ÒÒÓÚØÓÒØÒØÓÒ×ÚÖÐ×

ÖÒÙÖØÒØÙÖÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÑÓ×ÊÐÒÒÓÚØÓÒ Ú


ÁÑÔÐØÓÒ×ØÓÖÕÙ××Ö×ÙÐØØ×ÑÔÖÕÙ× Ì×ØÑÔÖÕÙÐÓÑÔÐÑÒØÖØ×ÑÓ×ÊÒ×ÐÒÒÓÚØÓÒÄÓÒØÓÒ ÉÙÐÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÑÓ×ÊÐÒÒÓÚØÓÒ

ÓÒÐÙ×ÓÒ ÅÓ×ÔÖÓÙØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ØØÖØÓÖ×ÒÒÓÚØÓÒ ÁÑÔÐØÓÒ×ÒØÖÑ×ÔÓÐØÕÙÔÙÐÕÙ

ÓÒÐÙ×ÓÒÒÖÐ ÒÒÜ× ÅÓÐ×ÔÒÐÓÒØ×ÓÑÔÓ××ØÓÒØ×ÐØÓÖ×

ÌÖÑÒÓÐÓ ÒØÓÒÓÔÖØÓÒÒÐÐ×ÔÖÒÔÐ×ÚÖÐ×ÐÒÕÙØÁË ÉÙ×ØÓÒÒÖ×

Ä×Ø×ØÐÙÜ ÌÐ×ÙÖ×

ÐÓÖÔ

Ê×ÙÑ

×ØÖØ

Ü


ÁÒØÖÓÙØÓÒÒÖÐ

ØÖÔÖ××ØÒÒÖ×Ð××ÔÒ×ÖÕÙÐ×ØÙÒÔÒÓÑÒÖÒØÖÒÙÐÖÔÖÐ ÖÚÓÐÙØÓÒ×ÒÙ×ØÖ×ÐØÖÓÒÕÙØÐÙØÓÑÓÐÔÓÒ××Ò×Ð×ÒÒ×ÕÙØÖ ÄÒØÖØÕÙ×Ù×ØÙÓÙÖÙÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÐ×ÖÙÖ××Ò

ÚÒØË×ÓÖÒ×ÖÑÓÒØÒØÔÒÒØÐÓÒÒ×Ð×ØÓÖÐØÚØÓÒÓÑÕÙ×Ð ÔÖÑÖÔØÖÄÊ×××ÆØÓÒ×ÑËÑØÑÓÒØÖÕÙÐ×ÔÐÙ×ÖÒ× ÑÐÓÖØÓÒ×Ò×ÐÔÙ××ÒÔÖÓÙØÚÙØÖÚÐØÐÔÐÙ×ÖÒÔÖØÐÐØ ÐÖ××ØÐÒØÐÐÒÚÐÕÙÐÐÐ×ØÖÓÙÔÔÐÕÙ×ÓÒØÙ×ÐÚ×ÓÒ ÙØÖÚÐËÓÒÓÒ×ÖØØÚ×ÓÒÙØÖÚÐÓÑÑÐÖØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ØÚ Ø×ÓÒÓÑÕÙ×ØÓÒÒÓÙÚÙÜÑÖ××ÓÒØÒ×ÔÖÓÔÓ××Ð×ÔÖÑÖ××ÕÙ××× ÙÒØÓÖÐÒÒÓÚØÓÒ×ÑÐÓÖØÓÒ×ÕÙÐØØÚ×ØÕÙÒØØØÚ×ÐÔÖÓÙØÓÒ ÔÖÑØØÒØÓØÒÖÑÔÓÖØÒØ×Ò×ÔÖÓÙØÚØ

×ØÓÒ×ØÖÙØÔÒÒØÐÑÖÐÒÐÝ×ÓÒÓÑÕÙÐ××ÕÙËÙÑÔØÖ Ñ×ØÙ×ØÖÓÑÖÒÂÓ×ÔÐÓ×ËÙÑÔØÖ ÁÒÓÒØ×ØÐÑÒØÐÓÒÑÒØÙÒÚÖØÐØÓÖÒÒÓÚØÓÒÖÚÒØÐÓÒÓ ÄØÓÖ×ÙÑÔØÖÒÒ

ÓÖÒÐØØ×ÓÙÐÒÔÖØÙÐÖÑÒØÐ×ÒÑØÓÔÖÓÔÖØ×ÔØ×ÒÐÝØÕÙ× ÐÙÑÑÒÔÖ×ÒØÒØÙÒÚÐÙØÓÒ××ËÑØÖÔÖÓÖÒÖÙÒÑÒÕÙ

ÓÑÒÒØÅ×ÐÐØÑÓÒÙ××ÐÓÖÕÙÖÐÐÚ×ÓÒ×ÙÑÔØÖÒÒÐÓ ØÓÙØÐÙÚÖËÙÑÔØÖØ×ÓÒÑÒÑÒØÐÑÖÐÔÔÖÓ×ØÒÖ ÒÓÙÚÙÜÔÖÖÔÔÓÖØÙÜ×ÖÔÒÙ×ÐÔÓÕÙËÑØØØÖØÕÙ×ØÖÚÐØÖ

ÐÑÒØ×ÙÖÙÒ×ØÙØÓÒÑÓÒÓÔÓÐØÑÔÓÖÖÐÓÖ×ÕÙÐÚ×ÓÒÓÑÒÒØÔÖÓÚÒÒØ ÐÒØÖÔÖÒÙÖËÐÓÒÐÔÔÖÓ×ÙÑÔØÖÒÒÐØÚØÖÒÖÓÙÒÚØ ÒÓÑÙÒÚ×ÓÒÕÙÑØÒÚÒØÐÒÒÓÚØÓÒÔÓÖØÔÖÙÒÒØÓÒÓÑÕÙÔÖØÙÐÖ

ÖØ×ÙÓÙÖÙØÒØÙÒÚÙØÓÖÕÙÕÙÑÔÖÕÙ×Ò×ÔÓÙÖÙØÒØÓÙØÖ ÒÚ×ÐÙÑÖ×ÙÜÚ×ÓÒ×ÓÔÔÓ××ÐØÚØÓÒÓÑÕÙÓÒØÒÙÒØÒÓÖ ×××ÑØÒÒ×ÔÖÒÐÓÒÙÖÖÒÔÖØÒØ×ÓÒÓÑÕÙ×Ù×ÔÖÐÑÒ

ÔÒÓÑÒÐÒÒÓÚØÓÒÒÓØÑÑÒØÒ×Ð××ØÙÖ×ÓØØØÚØ×ÔÖØÕÙÚÙÒ ÑÓÒ×ÕÙÐÓÒÔØÓÒ×ÙÑÔØÖÒÒ×ØÐÔÐÙ×ÔØÔÓÙÖØÙÖØÓÑÔÖÒÖÐ ÙÒÓÒ×Ò×Ù×ËÒ×ÚÓÙÐÓÖØÖÒÖÔÓÙÖÐÙÒÓÙÐÙØÖ×ÙÜÚ×ÓÒ×Ð×ÑÐÒÒ

ÓÖØÒØÒ×Ø


ÐËÙÑÔØÖ ×ÙÖÐ×ÔÖÒÔ×ÐÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙÓÖÑÙÐ×ÐÙÐÔÖÑÖÙÖÖÑÓÒ ÄÚ×ÓÒ×ÙÑÔØÖÒÒÐÒÒÓÚØÓÒÖÑÓÒØÙÜÔÖÑÖ×ÒØÖÖÓØÓÒ×ÐÙØÙÖ

Ð×ÓÒÙÖÖÑÓÒÐÚ×ÓÒØÖÚÐÖÖÒÔØÐ×Ñ×ÓÐ×ÑØÑÓ ÖØËÙÑÔØÖ Å×ËÙÑÔØÖÒÔÙÚÖØØØÓÖÕÙÚÖ×ÐÒ

ÐÑÓØÙÖÐÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙÑÔÙÐ×ÔÖÐÒØÖÔÖÒÙÖÒÖ×ÒØÐÖÓÙØÒÔÖ ÐÒØÖÓÙØÓÒÙÒÒÓÙÚÐÐÐÒØÖÔÖÒÙÖ×ÙÑÔØÖÒ×ÕÙÐÖÐ×Ý×ØÑØÐ Ò×ÐÔÖÑÖÔÖÓÐÙØÙÖÓÒ×ÖÕÙÐÒÒÓÚØÓÒ×Ø

ÚÐÐ×ÓÒÒ××Ò×ÒØÒØÕÙØÐÐ×ÒÚÒØÓÒ×Ñ××ØÐÙÖÙØÐ×ØÓÒÓÙØÖÒ×ÓÖÑØÓÒ ÔÓÙÖØÖÖÚÒØÐ×ØÖÙØÙÖÒ××ÒØÄÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØÒ×ØÔ×ÐÜ×ØÒÒÓÙ ÒØÚØ×ÓÒÓÑÕÙ×ÒÒÓÚØÓÒ××ØÐØÐÕÙÐÐÓØ×ÓÒ×ÖÖÐÒØÖÔÖ ÒÙÖÒ×Ð×ÓÒÔÖÓËÙÑÔØÖÖ×ØÙØØÔÖÓÐÑØÕÙÒÓÒ×ÖÒØÕÙ ÐÒÒÓÚØÓÒÚÒØÙÒØÚØ×Ý×ØÑØÕÙÔÖØÕÙÔÖÖÒ×ÖÑ××ÔÓ×ÒØ ÐÓÖØÓÖ×ÓÖÑÐ×ÖÖØ××ÒØÒ×ÙÒÒÚÖÓÒÒÑÒØÓÐÓÔÓÐ×ØÕÙØØ

ÖÜÓÒÐÙØÙÖÅÙÒÖ ÔÔÖÒØÓÒØÖØÓÒÒ×ÐÚ×ÓÒËÙÑÔØÖÒØÖ ÔÖÓÜ×ÙÑÔØÖÒÑ×ÖØÒ×ÙØÙÖ×ÝÚÓÒØÙÓÒØÖÖÙÒÓÒØÒÙØÒ×Ð Ø×ØÕÙÐ

×ØÕÙ×ØÓÒÒÙÒ×ÐÐØØÖØÙÖÔÖÐÔÔÐÐØÓÒÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ× ÓÒØÒÙÒØÒÓÖÙÓÙÖÙÐÑÒØÖÐ×ÔÖÓÐÑØÕÙ×ÐÓÒÓÑÒÙ×ØÖÐÐÁÐ ØØÚ×ÓÒÓÒÒÒ××ÒÒÓÑÖÙÜØ×ØÓÖÕÙ×ØØ×Ø×ÑÔÖÕÙ×ÕÙ

Ð×ØÑËÙÑÔØÖ ÐÖÑØÒÒÓÚØÓÒÁÐ×Ø×ÚÓÖ×ÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÐÔÒÐÖÒÖÑÓÑÑ ÈÖ×ÑÒØÙÜÝÔÓØ××ÓÒØØÓÖÑÙÐ×ÄÔÖÑÖ×ØÖÐØÚÙÐÒÒØÖØÐÐ

ÚÓÖÐÐÒÒÓÚØÓÒÒÙØÖ×ØÖÑ×ÐÒÒÓÚØÓÒ×ØØÐÐÚÓÖ×ÔÖÐÓÒÙÖÖÒ ×ØÖÙØÙÖÑÖÄÒØÖÖÓØÓÒÔÓÖØ×ÙÖÐÕÙÐÐ××ØÖÙØÙÖ×ÑÖ×ØÐÔÐÙ× Ä×ÓÒÝÔÓØ×ÓÒÖÒÐÖÐØÓÒÒØÖÒÒÓÚØÓÒØ

ÓÙÔÖÐÑÓÒÓÔÓÐ

ÒØÖØÚÒØÔÓÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÒØÒØÕÙØÖÑÒÒØÒÓÒÐÖÓ××ÒÓÒÓ ÄÒØÖÖÓØÓÒÒ×ÐÐØØÖØÙÖ×ÙÖÐ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×ÑÖÕÙÙÒÖÒ

ÒØÖÙÖÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙÒØØØÖÒÖÓÒ×ÖÐÒÑÒØ ØÒÕÙÓÑÑÙÒÓÒÒÕÙ×ØÖÑÒÐÜØÖÙÖÙ×Ý×ØÑÓÒÓÑÕÙ×ÐÓÖ× ÔÖÖÔÔÓÖØÐÚ×ÓÒ×ØÒÖ

ÐÒÒÓÚØÓÒ×Ø××ÑÐÙÓÜÙÒØÒÕÙÓÔØÑÐÔÖÑÙÒÒ×ÑÐ×ØÓÐ Ø×ÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÔÔÖ××ÒØÔ××ÕÙ×ØÓÒ×ÔÖØÒÒØ××ÙÖÐ×ÕÙÐÐ×ÐÙÖØ ØÖÒØÚ××ÔÓÒÐ×Ò×ÐÒÚÖÓÒÒÑÒØÒÓÒ×ÕÙÒÐ×ÓÒØÓÒ××ÔÖÓÙØÓÒ

ÑÕÙÓÒØÀÓÛØØÓÒØal

×ÒØÖÖÓÖÌÓÙØÐÒØÖØÔÓÖØ×ÙÖÐÐÙÐÓÒÓÑÕÙÙÓØÓÔØÓÒÒ×Ð×ÙÐ ÓØÑÜÑ×ØÓÒ×ÔÖÓØ×ØÓÙÑÒÑ×ØÓÒ×ÓØ×ÔÖÓÙØÓÒ


××ÔÖÒÔÙÜØÖÑÒÒØ×ÔÖ×ÒØÙÖÓÑÔÐÜÚÖ×ØÖ×ÕÙÐØÚØÒ ÔÓÖØ×ÙÖÐÑÒÖÐÑ×ÙÖÖÒ×ÙÒÙÜÑØÑÔ×Ð×Ø×ÒØÖÖÓÖ×ÙÖ ÄÔÖÑÖÕÙ×ØÓÒÑÔÓÖØÒØÕÙ×ÙÖØÐÓÖ×ÐØÙÙÔÒÓÑÒÐÒÒÓÚØÓÒ

Ð×ÖÑ×ÑÓÖÒ×ÙÒØÚØÓÖÑÐ×ÐÐÔÙØØÖÓÒ××ÑÐØÓÙØÑÖ ÒÚ×Ø××ÑÒØüÔÖØÖÐÐ×ÓÒÓÑ×Ø×××ÓÒØÒØÖ×××ÙÜÔÒ××ÖÖ ÒÓÚØÓÒÑÙÖÐÑ×ÙÖÖÈÖØÒØÙÓÒ×ØØÕÙÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÚÒÙÒ×

ØÚÐÓÔÔÑÒØÊÓÑÑÐ×ÔÖÒÔÐ×Ö××ÓÙÖ×ÒÔÙØ××ØÒ×ÐÖÑÒØØ ×Ý×ØÑØÕÙÑÒØØØØÚØ

ÊÒØÒØÕÙØÚØÓÖÑÐ×Ù×Ò×ÒØÖÔÖ××ØÓÒÓÑ××ÓÒØÔÖ×ÒØ×Ò× Ð×ØÖÚÙÜÆÐ×ÓÒ ÙÒÚÙØÓÖÕÙÐ×ÔÖÑÖ×ÓÖÑÙÐØÓÒ×ÕÙÓÒÒÒØÒ××ÒÐÓÒÓÑÐ

×ØÔÔÖÓÔÖÐ×Ö××ÓÙÖ×Ò××Ö××ÔÖÓÙØÓÒÊÐÐ×ØÙØÓÒ ÐÐÒÕÙØËÙÑÔØÖÒØÖ×ØÖÙØÙÖÑÖØÒÒÓÚØÓÒÅÑ×ÐÒÒÓÚØÓÒ ØÖÖÓÛ ÄÓÒ×ØÖÚÙÜÖ×ØÑÖÕÙÔÖ

ÙÑÓÒÓÔÓÐÖ×ØÑÔÐØÑÒØÑ×ÓÑÑÙÒÓÒØÓÒ×ÓÒÑÖÒÐÐ××Ø ÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÐÒ×Ò×ÖÖÓÛ×ØÑÕÙÐ×ÖÑ×Ò×ÓÒØÔÐÙ×ÒØ× ×ÙÐÑÒØÜÔÖÑÙÒÙØÖÑÒÖÐÑÔÓÖØÒÐÖÙÔÖØÓÒÔÖÐÖÑ×ÓÒ ÒÚ×ØÖÒ×ÐÊÙÐÙÒÚÙÒØÔÙ×ÕÙÐÐ×Ò×ÓÒØÔ×ÒÑ×ÙÖ ÐÐÒÑÖÑÖØÐÙÖÐ×ØÙÖÔÙÐÕÙ×ØÔÔÐ××Ù×ØØÙÖÙ ×ÔÔÖÓÔÖÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÕÙÐÐ×ÔÖÓÙ×ÒØÈÓÙÖÖÑÖØØ×ØÙØÓÒÕÙÐ ×ØÙÖÔÖÚÔÓÙÖÒÚ×ØÖÒ×ÐÖÖÅ×ÐÖÖÒÔ×Ð×ÑÑ×ÓØ× Ð×ÔÖÖÒØÖÐ×ÓÑÒ×ÖÖÔÓÙÖÙÒ×ÓÙÑ×ÙÖÐ×ÓÒÓÑ×Ø× ×ÓÖÒØØÖØÓÒÒÐÐÑÒØ×ØÒÙÖÒØÖÖÖÓÒÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙ Ò×Ð×ÙÜ×ØÙÖ×ÐÐÒÔ×ÒÓÒÔÐÙ×Ð×ÑÑ×ÓÑÒ×ÔÔÐØÓÒÒÕÙÐ×ÓØ

ÓÒØÐ×ÓØ×Ö×ØÒØÒÖÙÜØÐ×ÖØÓÑ×ØÖ×ÒÖØÒ×ØÐÓÒØÖÑÐÔÐÙ× ÔÔÖÓÔÖØÓÒÓÒÖÙÔÖØÓÒÐÖÒØÒÚ×Ø××ÑÒØÈÓÙÖÐÔÖÑÖØÓÖ ØÚÐÓÔÔÑÒØÄ×ÒØØÓÒ××ÖÑ×ÒÚ×ØÖÒ××ÓÑÒ×ÔÒÒØÙÖ

ÐÐÙÖØØÔÖÓÙØÒ××ÐÓÖØÓÖ×ÔÖÚ×ÆÐ×ÓÒ ÄÖ×ÓÒÒ×ØÕÙÐÖØÓÙÖ×ÙÖÒÚ×Ø××ÑÒØÔÓÙÖÐ×ÓØ×Ø×ÙÔÖÙÖÙ×Ó ÖÒÔÖØ×ÔÖÓÙØÓÒÓØØÖÑÒÔÖ×ÙÒÚÖ×Ø×ØÐÓÖØÓÖ×ÔÙÐÕÙ×

ÑÑØÔÔÐØÓÒÒÙ×ØÖÐÐÓÒÔÖÓÜÑØÙÑÖÐÖÖÔÔÐÕÙØÐ ÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖÑÒØÐÒÚÖÒØÔ×ÔÓ×ÖÔÖÓÐÑÒØØÓÒÐÒÚ×Ø××ÑÒØ ÒÝÒØÙÒÓØ

ÔÖÚÔÓÙÖÚÙÕÙÐÜ×ØÙÒÖÓØÔÖÓÔÖØÒÙ×ØÖÐÐ ÚÙÜÓÒØÙÖ×ÔÖØ×ÆÐ×ÓÒØÖÖÓÛÒ×ÖØÒ××ØÙÖ×ÐÓÒÓÑØÐ×ÕÙÐ× ÓØÒÓÐÓ×ÓÙÐÔÖÑÐ×ØÖÓ×ØÓÖ×ÖÖ×ØÖÓÙÚÒØÙÓÙÖÙØÖÓ ØØÖÔÖ×ÒØØÓÒÐ××ÕÙÐÓÒÓÑÐÊÙÓÙÔÚÓÐÙÔÙ×Ð×ØÖ

ÒÓØÑÑÒØ××ÙÑÒØÙÒÔÖØÒÓÒÒÐÐÐÖÖ×

ØÑÒØÑÖÕÙ×ÈÖÐÐÙÖ×Ð×ÖÒ×ÖÑ×Ò×ÖØÒ××ØÙÖ×ÙØØÒÓÐÓ


ÒÒ××ÓÜÒØÓÒ×××ØÙÒÚÐÓÔÔÑÒØÖÔÔÔÐØÓÒ×ÑÔÖÕÙ××ØÒ× ÑÙÜÔÔÖÒÖÐÊØ××ØÖÑÒÒØ×ØÔÖÜØÒ×ÓÒÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÒ×ÕÙ üÐ×ÙØÐÑÖÒÐÓÒÓÑÐÊÐÒ×ÒÒ×ØÙÙØ×

××ØÓÒ×ØØÙÙÜØØ×ÍÒ×ÙÒÖÓÙÔÖÖÙ×ÒÐÊÒÓÖÔÓÖØÓÒÙØÓÙÖ

Ð×ÙØÒ×ÑÐÙØÖ×ÖÙÖ×ÓÑÑÐÖÒ×ÂÕÙ×ÅÖ××Ð×ØÖÚÙÜÙ ÓÒÓÑ×Ø×ØÐ×ÕÙÚÖÐ×ÛÒÅÒ×ÐÎÖÒÓÒÊÙØØÒØÆØÒÊÓ×ÒÖ

ÑÙÜÆØÓÒÐÙÖÙÓÓÒÓÑÊ×ÖÆÊ×ÙÖÐÖÐØÓÒÒØÖÊØÔÖÓÙ ÓÑÑÐÖÐØÆÐ×ÓÒ ÖØÒ×ÑÑÖ×ÖÓÙÔÓÒØÓÒØÒÙÒÑÖÔÖ

ØÚØÒ×ÕÙ×ÙÖÖÒØ××ÔØ×ÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙ

×ÒØÒØÐÖØÖ×ØÕÙÒÖÐ××ÑÐÖÐÊÙÒÒØØÓÑÓÒ×Ò××ØÒÙÖ ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×ÓÙÕÙÐÐ×ÜÔÐÓÖÒØÐÐÒÒØÖÊØÔÖÓÙØÚØÔÖ ÌÖØÓÒÒÐÐÑÒØÐ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ××ÙÖÐÊÕÙÐÐ××ÓÒØÚÓÙ×ÐÚÖØÓÒ

Ê××ØÖÙØÓÒÒØÖÐÖÑØÐÑÖÐÔÖØÖÐ×ÔÖÐÖÑØÐÐÓÒ ×ÓÒÓÖÒÒ×ÓÑÔÓ×ØÓÒÁÐ×ØÒØÒÙÔÖÓÖÒÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×

ØÖÚÙÜÓÒØÜÔÐÓÖÐ×ØÖÑÒÒØ×××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÎÙÐÖ×Ø××ÑÒ ÙÜÔÖØÒÖ×ÜØÖÒ×ÉÙÒØÐÓÑÔÓ×ØÓÒÐÊÐÐØÖÖÒÐ×ØÒ ØÓÒØÙÐÐÒØÖÖÖÓÒÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØÖØÒ×

È×ÒÓ ÒÖÖÒÙÖÒÐÝ×ÐÓÒÓÑ×ÓØ×ØÖÒ×ØÓÒÏÐÐÑ×ÓÒ

ÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÐÔÔÖÒØ××Ä×ØÚØ×Ê×ÓÒØ× ØÐ××ÕÙÑÜÑ×ØÓÒÑÑØÙÔÖÓØÓÑØÔÒÒØÙÒ×ÔØ××ÒØÐ ØØÔÔÖÓÓÔÔÓ×ÒØÐÓÖÒ×ØÓÒÙÑÖÒ×ÙÒÓ

ÖÐØÚ×ÙÜÔÖÒÔÙÜÔÖÓÙØ×ÐØÚØÊÐÓÒÒ××ÒØÐÔÔÖÒØ××Ä ×ÑÐ×Ò×ØØÓÔØÕÙØÓÙØÒÚ×Ø××ÑÒØÓÖÒÖÐÓÖ×ÕÙÐÐ×ÔÖ×ÒØÒØÖØÒ×

ÖÒÖØØÙÒÖÒØÙÖÒÑÒØ×ØÚØ×Ê×ØÐÑÒØÙÒÐÑÒØÕÙ ÖØÖ×ØÕÙ×ÓÒÑÒØÐ×ÕÙÐÙÖÓÒÖÒØÙÒÔÖØÙÐÖØÔÖÓÔÖ×ÔÖÓÔÖØ××ÓÒØ

Ð×ØÖÙØÙÖÊÒ×Ð×ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ×ÙÒ×ÓÒ×ÔØÒ Ð×ÖÒ×ÙØÖ×ØÚØ×ÓÒÓÑÕÙ×ÇÙØÖÐÕÙ×ØÓÒÐÒÓÒÔÖ×ÒÓÑÔØ

ÄÔÖÓÐÑÕÙ×ÔÓ××ØÕÙÐØÖÓÒØÒØÖÐ××ØÙÖ×ÒÑØÖÊ×Ø ÖÐÐ×ÖØÖ××ØÐÙØÐ×ØÓÒÒ×ÐÔÐÙÔÖØ××ÓÒÒ×ÑÙÐØ×ØÓÖÐÐ×

Ð×ÒØÖÔÖ××ØÒØÖÐ××ØÙÖ×ÕÙÓÒØÓÒÒÑØÖÐÐÑÒØÐ×ÔÓ××ÐØ×ÐÙÖ ÚÓÐÙØÓÒØÒÕÙÄ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÕÙ×ÓÖÒØÙÜÖÑ×ØÐ×ÓÒØÓÒ× ÔØ×ÙÐÑÒØÔÖ×ÚÖÐ×ÒØÖ××ØÙÖ×ÄÒØÒ×ØÊÖÒØÖ

ÔÔÖÓÔÖØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÔÙÚÒØÖÖÐÑÒØÙÒ×ØÙÖÐÙØÖÄÚÒØ

ÒÐÒ×ÑÐ×ÔÖÓÔÖØ×Ù×ØÙÖÒÕÙ×ØÓÒÖÓÑÑÐÔÖÓÔÓ×ÅÐÖ ÄÓÔØÓÒÙÒÔÔÖÓ×ØÓÖÐÐ×ØÔÖÖÐ×Ð×ØÖÑÖÖÙÒÒÚÙ ×ÖÒ××ØÓÖÐÐ×ÓÒØØÐÐÙ×ØÖ×ÔÖÐØÖÚÐÈÚØØ

ÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÓÒÑÒØÐÑÒØÙÒ×Ý×ØÑ×ØÓÖÐ×ÔÕÙ

al


ÙØÙÒÜÔØÓÒÒ×ÐÐØØÖØÙÖÁÐ×ØÐÙÒ×ÖÖ×ÙØÙÖ××ØÖÒØÖÖÓ×ÙÖÐ ÓÑÔÓ×ØÓÒ×ØÚØ×ÊÐÓÖ×Ð×ØÑØÓÒÐÙÖÓÒØÖÙØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒ ÒÖÐØÓÒÚÐÓÒØÒÙ×ØÚØ×ÊÐØÖÚÐÑÔÖÕÙÅÒ×Ð

×ÓÙ×ÙÒÒÐÓÙÐÐÓÑÔÓ×ØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×ÊÖÖÓÒ ÚÐÖØØÒÖØØÔÔÖÓÔÖÐÒØÖÖÓØÓÒ×ÙÖÐÓÑÔÓ×ØÓÒ×ØÚØ×Ê Ò×Ò×ÖÚÒØÒ×ÐÔÖ×ÔØÚÙØÖÚÐÅÒ×Ð ØØØ×ÒØÒÖÒÓÙ

ÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÔÖØØÐÓÑÔÓ×ØÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ

ÄÔÖÓÐÑØÕÙÐØ× ÖÖÒØÖÒØÖÖÜØÖÒÙØÖÔÖØ

ÒÓÖÊÄ×ÑÓÝÒ×ÑÔÐÓÝ××ÓÒØÐÙØÐ×ØÓÒ×ÓÒÒ×ÒØÖÔÖ××ÙÒÒÚÙ ×ÖÄÑÒÖÔÖÐÕÙÐÐÐÓÒÚÒØÔÔÖÓÖÐÊ×ØÐÒØÖÖÓØÓÒ×ÙÖ× ÄØ×ØÐÓÜÙÒÓÖÒØØÓÒÑÔÖÕÙËÓÒÓØ×ØÐÓÙÚÖØÙÖÐÓØ

×ÙÖÐÑÖØØÒØÖÒ××ØÙÒÖÒØÓÒÐØÚØÊÕÙÔÔÐ ØÝÔØÚØÐÒØÖÔÖ×ÓØÚÐÓÔÔÖÐÐÑÑÔÖÖÔÔÓÖØÕÙÐÐÓØÕÙÖÖ ÓÑÔÓ×ØÓÒØ×ÓÒÓÖÒ×ØÓÒÙ×Ò×ÒØÖÔÖ××ÙÒÔÓÒØÚÙ×ØÖØÕÙÕÙÐ

ÄÒÓÙÚÐÐÓÒÔØÓÒÔÖÓÒØÖÓÒ×ÖÕÙÐÔÖÒÔÐÓÒØÓÒÐÊ×ØÐ ÊÒÖÔÖ×ÒØÕÙÙÒÖ××ÓÙÖÐÐÓÙÖÐÑ×ÙØÖ×ØÙÖ×ÔÖÓÙØÓÒ ÓÒÔØÓÒÐ××ÕÙ×ÑÔÐÒÔÙØÑØÖÐÔÖÓÙØÓÒÒ×ØØÖÒÖÓÔØÕÙÐ

ÔÖÓÙØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÆÓÙ×ÓÔØÓÒ×Ò×ÐÚ×ÓÒÓÖÝ ÖÑÒÒÓÚØÖÓÑÑÐÐÕÙÓ×ØÔÓ××ÖÙÒÖ××ÓÙÖÔÖÓÔÖÊÒÚÙ ÔÖÓÙÖØÓÙÔØÖÒÓÙÚÐÐ×ÓÒÒ××Ò×ØÒÓÐÓÕÙ×ØØÒØÓÒÔÙØ ÕÙÒØÐ

ÐØ×ÓÒÒ××Ò×ÓÙÐÙÖÕÙ×ØÓÒÓÖÑÐÐ×ØÒ×ÐÓØÐ×ÜÔÐÓØÖÒ ØÖÑÒÒÐÙÖÓÙØÒØÐÓÒØÓÒÙØÐ×ØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÐÐÑÖÕÙÐ×

Ð×ØÖÒ×ÓÖÑÒØÒÔÖÓÙØ×ØÔÖÓ×Ò×ÐÒÓØÓÒÙØÐ×ØÓÒÓÒÒÙÒÑÔÐÙ× ÐÒ×ÕÙÒØÖØÒØÐÖÑÚ×ÓÒÒÚÖÓÒÒÑÒØÒ×Ò×ÕÙÐÔØØÓÒ×ÜØÖÒ

ÖÐ×ØÐÖÑÒÒÓÚØÖØØÖÒÖÚÒØÚÐÓÒØÓÒÒÓÙÚÐÐÑÒØÕÙ×

ÙÒÖÒÒØÖÐ×ÐÓÒÒ××ÒØ×ÓÒÙØÐ×ØÓÒÅÐÖØÇÖ×ÒÓ ÓÒÒ××Ò×ÄÒÓØÓÒÙØÐ×ØÓÒÙÒÔÐÒØÖÐÒ×ØØÒØÓÒÖÐÝ ÐÐÕÙÓÙÖÒØÙÒÓÖØÊÒÚÙÔÖÓÙÖÙØÐ×ÖØÓÙÕÙÖÖÒÓÙÚÐÐ×

ÖÓÖØÑÖÐÐ×ØÒÙÒØÒØÖÐ×ÓÑÔØÒ××ÒØÕÙ×ÕÙÐ×ÖÑ×ÑÓ Ð×ÒØÔÓÙÖÚÐÙÖÐÒÓÖÑØÓÒÔÖØÒÒØØÐ×ÓÑÔØÒ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÕÙÔÖÑØØÒØ ×ÓÒÜÔÐÓØØÓÒÙØÐ×ØÓÒÒ×ÙÒÒØÖØÒÊÖÆÐ×ÓÒÚÃÖØØÅÙÔÖØÙ×

ÚÓÒØØÖÔÐ×ØÖÖÔÖÓØ×ÓÒÒ××Ò×ØÓÑÔØÒ×ÄÓÖÒ×ØÓÒ ØÐ×ÕÙ×ØÐÕÙ×ØÓÒÚÖÑÒØÒØÖ××ÒØ×ØÔÐÙØØØÙÖÓÑÑÒØ×ÖÑ× ÐÙØÙÖ×ØÑÕÙÒ×ØÔ×ÐØÖÖ×ÓÒÒ××Ò×ÐÑÒØÑ

ÐÊÒ×ØØÚ×ÓÒÒ×ØÔ×ÖÙØÙÒÓÜØ×ØØÕÙ×ÙÒÕÙ


ØÒØÓÑÔØÐÙÑÙÐØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ØÐÔÔÖÒØ××ÐÙØÖ ÐÊÓÒØÄÚÒØÐ ÑÒØ×ÙÖÐÔÖÒÔÑÒÑ×ØÓÒ×ÓØ×Ñ×ÔÐÙØØ×ÙÖÙÒØÝÒÑÕÙÕÙ

ÃÐÒÖÐ××ÓÒ ÄÖÑÒÒÓÚØÖÔÖÚÐÖÐØÝÒÑÕÙ

ÐÔÔÖÒØ×××ÒÐÖÙØÓÒ×ÓØ×ÔÖÓÙØÓÒÖ×ÙÐØÒØÐÜÔÖÒ ÐÑ×ÙÖØÖØÓÒÒÐÐÔÒÓÑÒÐÓÙÖÔÔÖÒØ××Ò×ØØÔÔÖÓ Ä×Ò×ÕÙÒÓÙ×ÓÒÒÓÒ×ÐÔÔÖÒØ×××ØÔÐÙ×ÒÖÐÕÙÐÙÕÙÐ××ÒØÒÖ

ÒÖÔØÒØÐÜÙØÓÒÙÒØÓÒÒÓÒÒØÔÖÑÙÜÖÔÐÙ×ÚØØÑÓÒÖ

ÐÙÓÒÒÖÙÒÖØÖÔØÒÓÙ×ÔÖÑØÐÔÔÖÓÜÑÖÑÔÖÕÙÑÒØÔÖ ÓØÒ×ÐÓÑÒ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÒÓÙ×ØÒÓÒ×ÐÒÓØÓÒÔÔÖÒØ××ÔÓÙÖ ×ÒØÙÖ×ÕÙÒØØØ×Ð×ÔÒ××Ê×Ö×ÔÖÓÑÒØÚØÒÒÓÚ ÔÖ×ØÓÒÑÐÓÖÖ×ÔØÒÒÓÚØÓÒüØÖÚÖ×ÐÙÑÙÐØÓÒ×ÓÒÒ××Ò× ØÖÒ×ØØÔÖ×ÔØÚÐÓÖØÊ×ØÒ×ÖÒÓÖÖÐÔÔÖÒØ××ÐÒØÖ ØÜÔÖÒ×ÕÙÓÙÐÒØ×ØÚØ×ÊÙÒÖÑÙÑÒØ×ÔÖÓÐØ Ñ×ÒÙÚÖÒÓÙÚÙÔÖÓÙØ×ØÔÖÓ×ØÖÒÒÓÚØÖÒÝÒÑÕÙÒ×

ØÜØÐ×ÜÔÖ××ÓÒ×ÑÓ×ÊÓÙ×ØÖØ×Ê ÊÜØÖÒÈÓÙÖÕÙÐÖÐ×ÙÜØÝÔ×ÊÒÓÙ×ÙØÐ×ÓÒ×ÒÖÑÑÒØÒ×Ð ÐÔÔÖÒØ××ÒØÖÒ×ØÔÔÖÓÜÑÔÖÐÊÒØÖÒØÐÔÔÖÒØ××ÜØÖÒÔÖÐ

ÖÖÒØÖÒØÖÖÜØÖÒÔÓÖØ×ÙÖÐÐÒÜ×ØÒØÒØÖ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÑÓ× ÔÓÒØÓÒÒÐÖÖ×ÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØÓÙÓÖÒ×ØÓÒÒÐ ÄÕÙ×ØÓÒÓÒÑÒØÐÕÙ×ÔÓ××ÙØÐÓÑÔÓ×ØÓÒÐÊ×ÙÚÒØÙÒÔÖÒ

ÑÓ×ÊÔÖÖÔÔÓÖØÙÜØÖÚÙÜÕÙÓÒ×ÖÒØÐÊÓÑÑÙÒÓÖÔÙ× ÊØÐÒÒÓÚØÓÒÁÐ×ØØÓÙØÓÖ×ÒØÖÖÓÖ×ÙÖÐ×ØÖÑÒÒØ××

ÕÙÐ×ØÐÑÔØ×ÑÓ×Ê×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÈÙ×ÐÑÒÖÓÒØ Ð×ÔÖÓÙØÙØÖÑÒØØÐ××ØÖØ×ÊÓÒØÖÙÒØØÐÐ×ÐÒÒÓÚØÓÒ ÙÒÓÖÑÈÖÒÒÑÒØÐÓÕÙÐÕÙ×ØÓÒÕÙ×ÑÔÓ×Ò×ÙÒ×ÓÒØÑÔ××Ø

ÓÒÓÑÔÐÑÒØÖÓÙ×Ù×ØØÙÐ

ÐÕÙ×Ø××ÒØÐÔÓÙÖÔÐÙ×ÙÖ×Ö×ÓÒ×ÈÓÙÖÐÒØÖÔÖ×ÓÒÒØÖÐÑÔØÐÒÚ×Ø×× ÑÒØÊ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖØÓÖØÚØ×ØÙÒÓÒÒÒ×ÔÒ×ÐÖ×Ø ÔÔÓÖØÖ×ÖÔÓÒ×××ÕÙ×ØÓÒ×ØÒØÔÓÙÖÐÒØÖÔÖ×ÕÙÔÓÙÖÐÔÓÐØÕÙÔÙ

Ô××ØÒÙÖÐØØÓÒ×Ö××ÓÙÖ×ÒØÖÊÒØÖÒØÊÜØÖÒ ÒØ××Ö××ÓÙÖ×ÊÒØÒÒØÓÑÔØ×××ÓÒ×ØÓØ×Ù××Ò ÐÕÙÔÒ×ÔØÒÒÓÚØÖÙØÙÖÔÐÙ×ÐÐÙÔÖÑØÙÒØØÓÒ

Ø×ÔÖÓÖÝÔ ×ØÑØØÖ


ÑÔÐØÑÒØÕÙ×ÙÜ×ØÖØ××ÓÒØ×Ù×ØØÙÐ×ÚÙØÖÕÙÐÒÝÙÙÒ

Ð×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÖÒØÐÖÑÒØÐÐ×ÕÙÐÐÔÙØÒÒÖ×ÐÐ Ä×ÓÑÔØÒ×ØÜÔÖÒ×ÕÙÐÖÑÔÙØÚÐÓÔÔÖÒÒÚ×Ø××ÒØÐÐÑÑÒ× ÖÒÕÙÐÊ×ÓØÑÒÔÖÐÒØÖÔÖ×ÓÙÓÒ×ÔÖØÒÖ×ÜØÖÒ×

ØÖØÖÒ×Ö×ÙÒÓÒØÜØÙÒÙØÖ×Ò×ÚÓÖÔÝÖÙÒÔÖÜÜÓÖØÒØÔÓÙÖÙÒÔÖÙ ÕÙÖØÓÙØÖÐ×Ö×ÓÒÒÚ×Ø××ÑÒØÔÖÐ×ÙØÖ×ÈÖÐÐÙÖ×ÓÑÑÐ×ØÖÚÙÜ×ÙÖ ÐÓÒÓÑÐÓÒÒ××ÒÐÓÒØÒÑÓÒØÖÖØÒ×ÓÒÒ××Ò×ØØ×ÒÔÙÚÒØ

ØÒÔØÐÔÓÙÖÐÔØÒÒÓÚØÓÒÐÖÑÈÓÙÖÐÔÓÐØÕÙÔÙÐÕÙÓÒÒØÖ ÐÒØÙÖÙÐÒÕÙÐÐ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÊÐÒÒÓÚØÓÒÒÖÐÔÓÐØÕÙ ÓÖÝ ÌÓÙØ××Ö×ÓÒ×ÑÓÒØÖÒØÕÙÐ××ØÖØ×Ê×ÓÒØÙÒÑÔÓÖ

ØÒÓÐÓÕÙÙÒÚÙÑÖÓÓÒÓÑÕÙÕÙÓØØÖÑÒÖÒØÖÙØÖ×Ð××ÙÚÒØÓÒ× ØÒØØÓÒ×Ù×ØÙÖÔÖÚÒ×Ð×ÓÑÒ×ÊØÒÒÓÚØÓÒÁÐÖ×ØÖÕÙ ÐÖÔÓÒ×ÙÜÕÙ×ØÓÒ×ÔÓ××ÔÐÙ×ÙØÒ×ÕÙÐÖÐØÕÙÔÙØØÖÓÒÒ

ÄØÖÖÒÖÖÑÔÖÕÙ ×ÖÒÖ×ÖÑØÓÒ×ÔÒÒØ×ÒÚ×ØØÓÒ×ÑÔÖÕÙ×

×ÒÙ×ØÖ×ÙØØÒÓÐÓØÐÐ×ÕÙÐÐØÖÓÒÕÙÐÖÓÒÙØÕÙÐÙØÓÑÓÐÐ ÐÕÙÐÐ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÖÚØÒØÙÒÑÔÓÖØÒÔÖØÙÐÖ×ØÐ×ÒÒÖÐ ÄÔÖÓÐÑØÕÙÐØ×Ò××ØØÖÔÖÓØ×ÙÖÙÒØÖÖÒÖÖÒ×

×ÙÐÑÒØÐ×ØÙÒÒÙ×ØÖÙØØÒÓÐÓÓÒØÐØÚØÊ×ØÒØÖÐ Ñ××ÙÖØÓÙØÐÙÖØÖ×ÐÓÒÙÔÔÖÒØ××Ò××ÖÐÑ×ÒÙÚÖÙÒÒÓÙÚÙ ÑÓÙÐÔÖÑÆÓØÖÓÜ××ØÔÓÖØ×ÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒÖÒÆÓÒ

ÔÐÙÒÕÙÕÙÒØÐÔÖØÙÐÖØ×ÓÒÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÈÖÐÐÙÖ×ÐÒÙ×ØÖ ÔÖÓÙØÖÔÓÒÔÖØÑÒØÐÔÖÓÐÑØÕÙÔÓ×ÔÓÒØÚÙÐÐÓÙÔÙÒ

ÔÖÑÐ×ÓØÒÓÐÓ×ÑÓÖÒ××ØÖÒ×ÓÖÑØÓÒ×ÔÓ×ÒØÐÕÙ×ØÓÒÐÓÖ ÔÖÑÙØÕÙÑÓÒÐØÖÚÖ×ÔÙ×Ð×ÒÒ×ÕÙØÖÚÒØ×ÒÑÒØ×ÑÙÖ×

Ò×ØÓÒÐÊÕÙ×ØÐÓÒØÓÒÔÖÒÔÐØØÒÙ×ØÖÚÙØÁÐ×Ø ÖÐØ×Ð××ÓÙÑÒØ×ÓÒÔÖÑÓÒØÙÖÑØÐÚÒÑÒØÙÒÒÓÙÚÙ

ÒÓØÑÑÒØ×ÚÓÖ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÚÐÓÔÔÐÐÑÑ×ÒÓÙÚÐÐ×ØÒÓ ÐÓ×ÓÙ×ÐÐÚÖØÑÒØÒÖÔÐÙØØ×ÐÒ×ÓÓÔÖØÓÒÚÐ×ÒÓÙÚÐÐ××ØÖØÙÔ× ÓÑÑÑÓÝÒÒØÖØÓÒÙØÖ××ÓÐÙØÓÒ××ÓÒØÒÚÑÑÒØÒÚ×Ð×

ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÔÖÓÜ×ØÐÒÑÑÙÖÕÙÖÒØÖ×ÓÙÖØÙÐÐ ÓÒØÒÙ×ÔÒ××ÊÔÖÐÐÐÑÒØÐÔÔÖØÓÒÖÒÑÒØ×ÖÓ××ÒØ× ÎÒØ×ÓÙØÖÒÑÒØ×ØÖÙØÙÖÐÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÐÖÓ××Ò

ÓÐÐÖ×Ñ×ØÖÒØÒÖ ÑÒØØÒØÐ×ÖÒ×ÖÓÙÔ×ÕÙÐ×ÈÅÔÖÑÙØÕÙ×ÍÒ××ØÑØÓÒ×Ð×ÔÐÙ× ÖÒØ×ÙÓØÙÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÒÓÙÚÙÑÑÒØÐ×ØÙÙØÓÙÖ ÍÒÙØÖÔÖÓÐÑ×ØÖÐØÐÖÖÚÜÔÖØÓÒ ÑÐÐÓÒ×


ÒÓÙÚÙÜØÙÖ×Ð×ÔÖÓÙØÙÖ××ÑÑÒØ×ÒÖÕÙ×ÑÓÒÖ×ÓØÔÖÓÙØ× ÙØ×ÔÖ×ØØ×ØÙØÓÒÒØÙÐÓÒÙÖÖÒÒ××ÒØÐ×ÖÖÖ×ÐÒØÖ ÐÖÒÔÖØ×ÖÚØ×ØÒÙ×ÔÖÐ×ÔÖÒÔÐ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ××ÙÖÐÙÖ×ÔÖÓ

ØÕÙÐÔÐÙ×ÝÒÑÕÙÑÙÖÐÒÙ×ØÖÑÖÒÚÕÙÐÕÙ×ÖÓÙÔ×ÙÖÓÔÒ×Ø ÔÓÒ×Ð×ÖÑ×ÑÖÒ××ÓÒØÖ×ÔÓÒ×Ð×ÐÒØÖÓÙØÓÒÐÔÐÙ×ÖÒÔÖØ ÓÒØÐÖÚØ×ØØÓÑÒ×ÐÓÑÒÔÙÐ ÙÒÚÙÑÓÒÐÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙ

×ÒÒÓÚØÓÒ×ÑÙÖ×

Ð×ÒØÖÔÖ××ÖÒ××ÓÙÔÒØÐÔÖÑÖÔÐÒ×ÐÒØÖÓÙØÓÒ×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØØ× ÒÖÒÐ×ÑÐÕÙÐ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÒØ×ÙÚÒ×ÐÒ×ÑÐÙÒØÖ ÐÓÖ×ÕÙ

ÑÔÖÕÙØÒØÓÒÒÖÙÒÒØÖÔÖØØÓÒÐÑÖÒÙ×ÒÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙ ×ÙÖÐÓÖÒ×ØÓÒ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÒÔÐÙ×ÙÚÓÐÙÑÒÚ×Ø××ÑÒØÒÓØÖØÖÚÐ ÑÕÙ×ÆÚÒØÐÒÐØÖÖØÐ×ØØ×ÍÒ×Ò×Ð×ÒÒ×Ò×ÒØÖÖÓÒØ ØÓÖÕÙÔÙØØÖÕÙÐÑØØÓÒÒÞÓÒÈÑÑÓÐÐØal

Ð×ÙÜØØ×ÍÒ× ØÕÙÖÒ×ÙÒ×ØÖØÑØØÓÒÙÐÙÙÒ×ØÖØÒÒÓÚØÓÒÓÑÑØØ

ØÑÔ×ÐØÙÑÔÖÕÙÔÔÓÖØ×ÐÑÒØ×ÖÔÓÒ×ÙÜÕÙ×ØÓÒ×ÓÒÓÑÕÙ×Ò ÑÔÖÖÑÔÖÕÙÚÖØÓÒÒÓ×ÝÔÓØ××ÖÖÒ×ÐÑÑ Ò×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÔÖ×ÒØÙÒÒØÖØÓÙÐÁÐ×ØØÓÙØÓÖÙÒ

ÖÐØÓÒÚÐ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÕÙØÓÙÒØÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ×Ò

ËÙÖÐÑØÓÓÐÓÐØ× ×Ò×ÒÓØÖÑØÓÓÐÓÖÖ×Ò×ÖØÒ×ÙÒÔÔÖÓÔÓ×ØÚ

ØÙÙÒÑÒØÙÒÒÐØÔÖÓÔÖÆÓÙ×ÚÓÙÐÓÒ×Ò×ÚØÖØÓÑÖÒ×ÕÙÐÙ ÕÙÐÒ×ØÖÙÑÒØÐ×Ñ×Ò×ÑÐ×ØÖÚÙÜÑÔÖÕÙ×ÕÙÒÔÖÚÒÒÒØÔ× ÒÕÙØØØ××Ò×ÖÚÒ×ÙÒÑÖÓÒÑÒØÐÑÒØÑÔÖÕÙÐÐÒÒ

ÔÖÑÖ×ØÓÒ×ÙÖÙÒÖ×ÓÒÒÑÒØØÓÖÕÙÕÙ×Ò×ÔÖÐØÓÖÓÒÓÑÕÙ ÑÓÖÒÐÒÒÓÚØÓÒÒÕÙ××ÖÒ×ÔÙ××ÒØÖÑÓÒØÖÙ×ÕÙÐÙÚÖÑ ÖÐØÖÒØÖ×ÜÔÐØÓÒ×ÓÒÙÖÖÒØ×ÄÓÒØÖÔÙÖÑÒØÑÔÖ×ØÒÓØÖÖÜÓÒ

ÒÓÑÕÙ×ÖÙÜÓÒØÖÙØÓÒ×ÂÓ×ÔËÙÑÔØÖ ËÑØØÐ×ØÖÚÙÜÅÖ×ÐÐØØÖÒÖ××ØÖÑÒ×Ð×ØÓÖ××Ó

ÆÐ×ÓÒØÏÒØÖ ÔÓ××ÔÖËÙÑÔØÖÓÒØØÖÒÓÙÚÐ×ØÒÖ×ÔÖÐ×ÔÔÓÖØ××ÒÓ×ÙÑÔØÖÒ× Ä×ÓÒÑÒØ×

Ó×Ó×Ó× Ó×ØÐ ØÐ×ÚÐÓÔÔÑÒØ×ÐÓ ÅÐÖ

ÙÒ×ÓÙÖÒ×ÔÖØÓÒÈÒÖÓ× ÒÓÑÐÓÒÒ××ÒÚØÓÖÝ ÓÖÝ ÄØÓÖÐÖÑ××ÙÖÐ×ÓÑÔØÒ×ÔÙØØÖÐÑÒØ Ó×× ÓÖÝØÓÛÒ ÅÐÖØÇÖ×ÒÓÖ×Øal


ÈÖÐØÀÑÐ ÓÛÒØal


ÌØÈ×ÒÓÌ ÉÙÓÕÙÓÒ×ØØÙÒØÙÒÓÖÔÙ×ØÖÓÒ×ÚÐÓÔÔÑÒØ×ØÓÖÕÙ××ÓÖÒØ ÌØÐ

ÖÖÔÖÑÐ×ÕÙÐ× ×ÙÖÒÓÑÖÙÜÔÓÒØ×ÕÙÔÔÖ××ÒØÑÔÓÖØÒØ×ÐÓÖÑÙÐØÓÒÒÓ×ÝÔÓØ×× ÈÖÚÐÖÐÔÖÓÙØÓÒÐÙÑÙÐØÓÒØÐÙØÐ×ØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÐÙÖÒ ÒÐÝ×ÖÐÔÖÓÖ×ØÒÕÙÓÑÑÙÒÔÒÓÑÒÒÓÒÐÔÖÒÔÐÑÒØÙ ÓÒ×ÖÖÐØÚØÔÔÖÒØ××ÓÑÑÙÒ×ÓÙÖÒÒÓÚØÓÒ

ØÒÖÐÜÔÐØÓÒÐØÖÓÒØÒØÖÖÑ×ÐÔÒÒÙ×ÒØÖÒÔÐÙ× ×ÖÒ×Ò×Ð×ÔØ×ÒÚ×Ø××ÑÒØ ÓÒØÜØÐÓÐÐÖÑ

ÕÙÐ×ÚÖØÓÒ×ÑÔÖÕÙ×ÔÙ××ÒØÑÓÒØÖÖÐÙÖØÓÙÖÕÙÐÐ×ÔÙÚÒØÔÔÓÖØÖ ÓÖÑÙÐÖ×ÝÔÓØ××ÖÖ×ØÒ×ØÖØ×Ø×ÑÔÖÕÙÑÒØÁÐ×Ø××ÒØÐ ÄÖÓÒÔØÙÐÑÔÐÓÝÒ×ØØØ×ÔÙ×Ò××ÚÐÓÔÔÑÒØ×ØÓÖÕÙ×ÔÓÙÖ

ÙÒÒØÓÒ×ØÚØ×ÖÖØÚÐÓÔÔÑÒØÊ×Ò×ÖÚÒØÒ×ÙÒ ÐØÓÖÖÖÒÆÓØÖÑÖÑØÓÓÐÓÕÙÔÖØÓÒÒ×ÙÒÔÖÑÖØÑÔ× ÓÔØÕÙÖØÓÒÓÒÒ××Ò×ØÔÔÖÒØ×××ÐÐ×ÓÙÐÒÔÖØÙÐÖÑÒØÐÐÒ ÒÖ×ÙÐØÒØÒ×ÙÒ×ÓÒØÑÔ×ÐÑÔÓÖØÒ×ØÓÒÒÐÔÔÖØÓÒÑÔÖÕÙ Ü×ØÒØÒØÖÐ×ÑÓ×ÒÚ×Ø××ÑÒØ×Ò××ØÚØ×ØÐ×ÓÖÑ×ÔÔÖÒØ××ÕÙ

ÄÔÖÑÖ×ØÐÒÕÙØ×ÙÖÐ×ÑÓÝÒ×ÓÒ×Ö×ÙÜØÚØ×ÊÒ×Ð×ÒØÖÔÖ×× ÙØÐ×ÐÐ×ØÓÑÔÓ×ÙÜÒÕÙØ××ØÒØ×ÑÓÐ××ÔÓÙÖ×ÓØ×ÖÒØ× ×ÓÒÔØ×ÈÓÙÖÐÙÒ×ÓÒÒ×ÓÖÒÐÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÊØÐÒÒÓÚØÓÒ×Ø

ÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖØÐ××ÖÚ×ÁË ×ÔÓÒÐ×ØÒ ÖÐ×ÔÖÅÒ×ØÖÐÙØÓÒÒØÓÒÐØÐÖÖÄÔÖÓÓ×ÖÚØÓÒ

Ø×ØØ×ØÕÙ×ÒÙ×ØÖÐÐ×ËËËÁÐÒÕÙØÁËÔÓÖØ×ÙÖÐÔÖÓ Ä×ÓÒ×ØÐØÖÓ×ÑÒÕÙØÓÑÑÙÒÙØÖ×ÙÖ ÊÐ×ÒÖÒÔÖÐËÖÚ×ØÙ×

ÔÖÑØÖÕÙÄØÖÚÐÑÔÖÕÙÔÖÓÔÖØØÓÒÒÑÒØÑ×ÒÖ×ÔØÒØÙÒÖØÖ ×ØÖØÐÓÖÒÐÑÖÑÔÖÕÙÒ××ÓÒÒ×ÑÐÐÔÖÑØÙÒ ÄÒÐÝ×ÑÔÖÕÙ×ÔÔÙ×ÙÖÙÒÓÙÐÔÔÖÓÓÒÓÑØÖÕÙÔÖÑØÖÕÙØÒÓÒ

ÖÚÐÖÐ×ÙÐØ×ÖÒÓÒØÖ×ÕÙØÔØÐ××ÓÐÙØÓÒ×ÔÖÓÔÓ××ÔÓÙÖÐ×Ô××Ö ØÖÐÐÒÒØÖÐ×ÖÒØ×Ö×ÙÐØØ×ØÖÓÙÚ×ÐÙØÖØÄ××ÓÐÙØÓÒ×ÔÖÓÔÓ×× Ø

ÙØÐ×× Ö×ØÒØÒ××ÓÐ×ÐÒØÙÖ×ÓÒÒ×ØÐÑÒ×ÓÒ×ÒØÐÐÓÒ×ÒØÖÔÖ××


ÇÖÒ×ØÓÒÐØ× ÄÔÖÑÖÔÖØÔÖ×ÒØÐ×ÓÒÑÒØ×ØÓÖÕÙ×ÙÐÒØÐÐÐÖÑ ÊÒÒÓÚØÓÒÚÙÒÔÔÐØÓÒÙ×ØÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ ÄØ××ØÓÖÒ×ÙØÓÙÖÙÜÔÖØ×ÕÙÓÑÔÓÖØÒØÙÒÙÜÔØÖ×

ÖÒ×

ÁÐÖÔÔÐÐÒÔÖØÙÐÖÐÔÔÓÖØÓÒÑÒØÐÐÔÒ×ËÙÑÔØÖÕÙÖÔÖ×ÒØÐ ÙÒÖÚÙÐØØÖØÙÖ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ÓÒ×Ö×ÐÚÖØÓÒØØÖÐØÓÒ ÄÔÖÑÖÔØÖ×ØÙÐÓÖÒØÓÖÕÙÙÐÒÒØÖÊØÒÒÓÚØÓÒØÔÖ×ÒØ

×ÓÐÐØÓÖÓÒÓÑÕÙÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÓÒ ØÖØÓÒÒÐÐÑÒØÙØÐ××ÔÓÙÖÕÙÒØÖÐ×Ö××ÓÙÖ×ÚÓÙ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÄ ÓÑÔÐÜ×ØÙÒÓÒÔØÐÑÒØÑ×ÙÖÐ×ØÓÒÄÒÒÓÚØÓÒÒØÒØÕÙÔÒÓÑÒ Ê×ØÓÒ×ÖÒ×Ò×ÓÑÑÙÒØÙÖÔÖÓÙØÓÒÒ×ÙÒ×Ò×ÔÐÙ×ÒÖÐ Å×Ð×ØÚØ×Ê×ÓÒØ

ÐÒÒÓÚØÓÒÔÙØØÖÑ×ÙÖÐÑÒØÔÖ×ÒØÙÖ×ÓÙØÔÙØ×ØÐ×ÕÙÐ×ÖÚØ×Ð ÒÓÑÖ×ÔÖÓÙØ×ÒÓÙÚÙÜÓÙÐÖÖ×ÒÒÓÚÒØÄÓÒÔØÓÒØÖØÓÒÒÐÐ

ÒÒÓÚØÓÒÙÒÒÚÙØÖ×Ò×ØÓÒ ÔÔÐØÓÒØÔÖÑÓÓÖÒ×ØÓÒÕÙÔÖÑØ×ØÑÖÐÖÐØÓÒÒØÖÊØ ×ØÚØ×ÊÒÓÙ×ÑÒÔÖÓÔÓ×ÖÙÒ×ØÒØÓÒ×ØÚØ×ÔÖÓÑÒ

ÖÚÙÐØØÖØÙÖÑÙÐØ×ØÓÖÐÐ×ÙÖÐ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ÓÒ×Ö×ÐÚÖØÓÒ× ÐÓÖ×ÒØÖØ×Ø×ÑÔÖÕÙÑÒØÐÐ××ÓÒØÓÖÑÙÐ××ÙØÐÖÐ×ØÓÒÙÒ ÈÓÙÖÖÙÒÖØÒÒÓÑÖÝÔÓØ×××ÓÒØ

ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×ÖÐØÓÒÒØÖÊÒÒÓÚØÓÒØØÐÐÐÖÑ×ØÓÒ ÒÒÓÚØÓÒÕÙ×ÓÒØ×ÓÙÚÒØ×ÕÙ×ØÓÒ×Ò××ÓÐ×ÄÖÚÙÐØØÖØÙÖ×ØÖÐ× ÖØÒ××ØÙ×ÜÑÒ×ØÖØÒØ×ØÖÑÒÒØ×ÐÊÓÙÑÑÙÐÒÊ ÒÑØØÒØÐÒØ×ÙÖÐ×ÑØÓÓÐÓ×ÑÔÖÕÙ×ÙØÐ××ÔÖÐ×ÙØÙÖ×

ÁÐÓÑÑÒØÓÙØÓÖÔÖÔÖ×ÒØÖ××ÖØÖ×ØÕÙ×ÒÖÐ××ØÓÒ ÒÒÓÚØÓÒÝ×ØÒ×ÙØÒÐÝ×ÚÔÖÓÓÒÙÖÒÑØØÒØÐÒØ×ÙÖ×××ÓÙÖ×× ÄÙÜÑÔØÖÔÖÓÔÓ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÓÑÑØÖÖÒÖÖ

Ñ×ÙÖØ×ÓÒÖÒÑÒØ×ØÓÒ ÍÒ×ÐÑÒØ×ÑÙÖ××ÓÙÐÒÖ×ØÐÖÐØÓÒÒÚÖ× ÄØÚØ

Ó×ÖÚÔÙ×Ð×ÒÒ×ÒØÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚ×ÊØÐÒÓÑÖ ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÓÙÚÖØ×ÕÙÑÖØØÖÔÔÐÔÖÓÜÔÖÓÙØÚØ ÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÉÙÐÕÙ×ÐÑÒØ×ÜÔÐØ×ÔÖÓÜ×ÓÒØÒÒÔÖ×ÒØ× ×ØÓÒ

ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ×

ØÖÑÒÒØ××ÑÓ×ÊØ×ØÑÐÙÖÓÒØÖÙØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒÒ× Ä×ÓÒÔÖØÐØ××ØÓÒ×ÖÙÒÚÖØÓÒÑÔÖÕÙ×


ÓÒØÄÚÒØÐÓÑÑÖÒÐÝ×ÙÐÒÜ×ØÒØÒØÖÐÖÖÒ Ò×ÒÙÒØ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÁÐÓÑÑÒÔÖÙÒÔÖ×ÒØØÓÒÙÑÓÐ ÄØÖÓ×ÑÔØÖÑÖÕÙÐÙØÐØÙÑÔÖÕÙÓÒ×ÖÙÜØÙÖ×ÒÓ

ØÓÒ ÐÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÒØÖÔÖ××ÔÖÑÙØÕÙ×ÖÒ××Ò×Ð×ØÚØ×Ê× ØÖÒØÐÖÖÜØÖÒ×ØÓÒ ÚÒØØÖÑÒÖÔÖÙÒÚÖØÓÒÑÔÖÕÙ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ× ÁÐÒÒÒ×ÙØÔÖÙÒ×ÖÔØÓÒ×ØØ×ØÕÙ

ÊØÐÐÙÑÓÝÒØÒÕÙ×ÔÖÑØÖÕÙ×ØÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÔÖÑØØÒØÑÙÜ ×ÙÖÓÒÒ×ÖÒ×××ØÓÒ ÖÒÖØØÖÐØÓÒ×Ò××ÙÔÔÓ×ÖÐÚÒÙÒÓÖÑÓÒØÓÒÒÐÐÔÖØÙÐÖÒ×Ð× ÄÓØØØÖÒÖÒÐÝ××ØÖ×ØÑÖÐÐÒ

Ö×ÙÐØØ×ÓØÒÙ×ÔÙÚÒØØÖÓÑÔÖ×ÙÜ××Ù×ÐÖÚÙÐØØÖØÙÖ

Ê×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÒÙØÐ×ÒØ×ÓÒÒ×ÕÙÐØØÚ××ØÓÒ ÄÕÙØÖÑØÖÒÖÔØÖÔÓÙÖÓØÐ×ØÑØÓÒÐÑÔØ×ÑÓ×

ÐØÒÒÓÚÖÒØÒÒØÓÑÔØÖÒØ××ÓÙÖ×ÓÒÒ××Ò×Ò×Ð×ÓÒ× ÓÑÔØ×ØÓÒ Ò×ÐÔÖÑÖ×Ð×Ø×ØÑÖÐ×ØÖÑÒÒØ×ÐÔÖÓ Ø×ÓÒÒ×

ÐÔÔÖÓ×ÓÒÒ×ÓÑÔØ×ØÙØÐ×ÔÓÙÖ×ØÑÖÐÑÔØ×ÑÓ×Ê×ÙÖ ÐÒÒÓÚØÓÒÒÙØÐ×ÒØÙÒÐÐÑ×ÙÖÕÙÒØØØÚØÖÚÐÔÖÑØÓÑÔÖÖ

ØÓÖÕÙ××Ö×ÙÐØØ×ÑÔÖÕÙ×ÓØÒÙ×Ò×Ð×ØÖÓ×ÑØÕÙØÖÑÔØÖ×

ÊÐÒÒÓÚØÓÒÒÒÙÒÖÒÖÔÓÒØ×ØÓÒ Ð×Ö×ÙÐØØ××ÙÜÑÓÐ×ØØÖÖ×ÓÒÐÙ×ÓÒ××ÙÖÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÑÓ× ÖØÖÑÒÖÐ×ÑÔÐØÓÒ×


ÈÖÑÖÔÖØ

ØÓÖÕÙ×ØÚÒ×Ò×Ð×ØÙÖ Ê ØÒÒÓÚØÓÒÓÒÑÒØ×

ÐÔÖÑ


ÒÚÖÖÒÖÑÖÓÙÓÒÖÑÖÔÔÖÖÓÙØ×ØÖÐÑÔÓÖØÒØÐÐ×ÓÒÔØÙÐ ÔÓÖØ×ÓÒÔØ×ÔÖÓÔÓ×ØÓÒ×ÓÙÝÔÓØ××ÔÓÙÖÐÐÖÒ×ÙØÚÖ×ÙÒ×ÔÓ×ÖÚØÓÒ ÍÒÔÔÖÓÑÔÖÕÙÔÙØØÖÙÒØÖÚÐÕÙÔÖØÙÒÖÖÒØÓÖÕÙÔÖÖÔ

×ØÓÒ××ØÕÙÐÑØÓÓÐÓÖÖÔÔÐÐÙÒÑÖÔÓ×ØÚÒÔÖÒÒØ

ÔÖ×ÐÚ×ÓÒ×ÙÑÔØÖÒÒÐÒÒÓÚØÓÒÔØÖÔÖÑÖÄÖÒÔÖØ ×ÙÖÐÑ×ÙÖÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÒÜÑÒÒØÐ×ØÖÚÙÜÑÔÖÕÙ×ÕÙ×ØÒØÒ× ÓÑÑÔÓÒØÔÖØÐØÓÖÑÓÖÒÐÒÒÓÚØÓÒØØÔÖÑÖÔÖØ×ÒØÖÖÓ

ÔØÖÒÒ×ÄÓØ×ÓÑÔØØÜÑÒ×ØÒÖÙÒÖØÒÒÓÑÖÓÒÔØ× ÖÐØ×ÐÑ×ÙÖÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÔÓÙÖÔÖÓÔÓ×ÖÒ×ÙØÐÔÖ×ÒÓÑÔØ ×ØÙ×ØØÚÓÙÐÚÖØÓÒÕÙ×ØÓÒÒÙ×ÓÙ×ÐÒÓÑÝÔÓØ×××ÙÑ

ØÖÖÒÓ×ÖÚØÓÒÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒ×ÐÕÙÐÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÓÒ×ØØÙ ×ÓÒÙÒÔÒÓÑÒÔÖÒØÙÖÓÑÔÐÜÕÙ×ØÐÒÒÓÚØÓÒØØÑÖ×ÔÔÙ×ÙÖÙÒ ÒÓÙÚÐÐ×Ñ×ÙÖ×ÙÒÒÚÙÑÖÓÓÒÓÑÕÙ×Ù×ÔØÐ×ÑÐÓÖÖÒÓØÖÓÑÔÖÒ

ØÙÒ×ÔÐÔÖÑØØÒØØ×ØÖ×ÝÔÓØ××ÓÖÑÙÐ××ÙØÐÜÑÒ×ØÙ× Ð×ÓÙÖÐÚÒØÓÑÔØØ×ÒØÖÔÖ××ÔØÖÙÜÑÐÐÖÔÖ×ÒØ ÑÔÖÕÙ×ÓÒ×Ö×ÐØÙÙÐÒØÐÐÊÒÒÓÚØÓÒ


ÔØÖ

ÄÖÐØÓÒÒØÖÊ ÒØÖÔÓ×ØÙÐØ×ØÓÖÕÙ×ØÚÒ× ØÒÒÓÚØÓÒ

ÑÔÖÕÙ×

ÒÓÑÕÙÒÓÒØÔ×ÑÓÐÚ×ÓÒÐ××ÕÙÐÔÐÙÔÖÓÖ×ØÒÕÙÒ×ÐÓÒÓÑ Ä×ÔÖÑÖ×ØÖÚÙÜËÙÑÔØÖ ÁÒØÖÓÙØÓÒ

ÐÙØØÓÒ×ÖÓÑÑÙÒÔÒÓÑÒÜÓÒÐ×ÔÖÓÒÓÑÕÙÙØÖÑÒØØ ×ÙÖÐÖÐÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÚÓÐÙØÓÒÓ

ÒÕÙÐÖÓ××ÒËÓÐÓÛ ÙÒÓÒÒÒØÖÖÒ×ÐÐÙÐÙ×ÓÒÓÑÕÙØØÚ×ÓÒ×ØØÖÒÓÙÚÐ×ÙØÙÜ

ØÙ×ÓÑÑÐÒÓØÒØÅÖ××ØË××ÒÓÙ Ö×ÙÐØØ×ÓØÒÙ×ÔÖÐ×ØÖÚÙÜÕÙÖÒØÔÔÖÖÐÓÒØÖÙØÓÒÙÔÖÓÖ×Ø

ÑÒØ×ÙÖÙÒÔÔÖÓÓÑÔØÐ×ØÙÖ×ÐÖÓ××ÒÐÔÖÓÖ×ØÒÕÙÒ×ØÔ× Ò×ÓÒ ×ÙØÙÒÑÖÓÒ××ÒØÐÐ Å×ØÝÔ

×ÒÖÑÓÛØÞ ÔÔÖÒÖØÑÒØÑ××ØÔÔÖÓÓÑÑÙÒØÙÖÖ×ÙÐÜÔÐØÐÖÓ×

×ÒÙÔÖÓÖ×ØÒÕÙÒÔÖÓÚÒØÐÐÔ×ÐÙÐØ×Ñ×ÙÖÒØÐ×Ø ÚÒÙÔÐÙ×ØÖÖ×ÙËÓÐÓÛÒÐÒÓÖÒ×ÓÒÓÑ×Ø×Å×ÐÑÓÒÒ× ÕÙÐÐÔÖØÖ×ÙÐÐÙÖÒÑÒØÓÙØÔÙØÒÓÒÜÔÐÕÙ

ØÓÙÓÙÖ×ÐÖÒÖÚÔÖ×ÓÒÔÒÓÑÒÒ××ÐÓÐØÙØÒØÔÐÙ×ÕÙÐ ÒØÖ×××ÙÜØÚØ×ÊÓÒ×Ö×ÓÑÑÐÔÖÒÔÐØÙÖÒÖÒØÐÒÒÓÚØÓÒ ×ÑÒ×ØÔÖÓ×ÓÒÕÙÐØØÚÈÓÙÖÖÓÒØÖ×ÙÐØ×Ð×ÓÒÓÑ×Ø×××ÓÒØ

Ù××ÒÙÜØØ×ÍÒ×ÕÙÒÙÖÓÔÖÐ×ÖÐ×ØÄØÒÖ ÖÐ×ØÅÖ××ÀÐÐØÅÖ×× ÔÙ×Ð×ÒÒ×ÒÓÑÖÙ××ØÙ××ØØ×ØÕÙ×ØÓÒÓÑØÖÕÙ×ÓÒØØØÙ×

ÓÒØÖÙØÓÒÐÖÓ××ÒÐÒÒÓÚØÓÒØÐÔÖÓÙØÚØ×ØÙ×××ÓÒØÑÙÐØÔÐ× Ò×ÐÙØÔÔÖÖÐ×ØÚØ×ÊØÚÐÙÖÐÙÖ ÀÖÓ


ÖÔÓÒØal ÖÔÓÒØal


ÐØØÚ×ØÐÐ×ÕÙÐ×ÖÒÕÙØ×ÁËÒÙÖÓÔÓÙÐ×ÓÒÒ×ÖÚØ×ÓÒ×ØØÙ ÒÔÖØÖÐ×ÔÓÒÐØÓÒÒ×ÖÙÐÐ×ÔÖ×ÒÕÙØ×ÕÙÒØØØÚ×ØÕÙ Ù×ÒÙÆÊÙÜØØ×ÍÒ×

ÓÒÑÒØÐÓÒÓÑØÖÐÒÒÓÚØÓÒÄÓØÖÐ×ØØÑÓÒØÖÖÕÙ× ÒÒÓÚØÓÒ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÒÐÓÙÖÖÒÐÒØÖÓÙØÓÒÐÚÖØÙÑ×ÝÖÒ× ÙÒÚÙÑÖÓÓÒÓÑÕÙÐØÖÚÐÖÐ×ÔÙØØÖÓÒ×ÖÓÑÑÐ

ÐÖÙÐØÙÖÙÜØØ×ÍÒ×ÔÓÙÖÖÒØØÖÒÐÝ××ÙÒÔÖ×ÔØÚÓÒÓÑÕÙÁÐ××Ø ÓÔÔÓ×Ò×ÙÜØÓÖ×ÓÒÓÑÕÙ×Ü×ØÒØ×ÕÙÓÒØØÖØÐÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙ

ÕÙÐÖØÖÒØÖ×ÔÖÓÙØÙÖ××ÑÒ×Ò××ÖÓÒ×ÔÙÚÒØØÖÜÔÐÕÙ× Ò×ÐÚÐÓÔÔÑÒØ×ÓÖÑ×ÝÖ×Ñ×ÔØÐ××ÞÓÒ×ÖÒØ×Ò× ÓÑÑÙÒØÙÖÜÓÒÈÐÙ×ÔÖ×ÑÒØÖÐ×ÑÓÒØÖÕÙÐÖØÖÒÖ×ØÖ

ÔÖÐ×ÖÒ×Ò×ÐÔÖÓØÐØÐÒØÖ

ÒÓÑÕÙØØÑÐÓÖØÓÒÒØØÔ×ÔÓ××Ð×Ò×ÐÑÓÐ×ØÓÒ××ÓÒÒ× ÓÒØÖÙÐÑÐÓÖØÓÒÒÓØÖÓÒÒ××ÒÙÐÒÒØÖÒÒÓÚØÓÒØÔÖÓÖÑÒÓ Ä×ÔÖÑÖ×ÒÐÝ××ÖÐ×ÓÒØØ×ÙÚ×ÔÖÙØÖ×ÒÚ×ØØÓÒ×ÕÙÓÒØ

ÔÐØÓÒ×ØÖÚÙÜÙØÐ×ÒØÖÒØ×ÙÒØ×ÒÐÝ×ÒØÖÔÖ××ØÙÖÖÓÒÔÝ× ××Ù×ÒÕÙØ××Ò×××ÒÖ×ÔÖÒÓÙÚÐÐ×ÒÓÖÑØÓÒ×ÈÖÐÐÙÖ×ÐÑÙÐØ

×ÙÖÐ×ÓÒÒ×ÒØÖÔÖ××ØÕÙÚ×ÒØØÙÖÐ×ØÚØ×ÊØÒÒÓÚØÓÒÒ ÔÖÑØÓÔÖÖ×ÓÑÔÖ×ÓÒ×ÒØÖ××ÒØÖÔÖ×××ØÙÖ×ÓÙÔÝ×ÖÒØ×Ò×Ð

ÖÐØÓÒÚÐ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ× ÖØØØ×ÒÓÙ×ÒÓÙ×ÒØÖ××ÓÒ×ØÓÙØÓ×ÕÙÐÔÖØ×ØÙ×ÕÙÓÒØÔÓÖØ

ØÓÒËØÓÒ ÓÙÖÒ×ÔÖÐ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ××ØÐÔÖÓÔÓ×ØÓÒÑ×ÙÖ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÕÙ ÄÔÐÙÔÖØ×ØÙ×ÔÖØÒØ×ÓÖÑÙÐØÓÒ×ØÓÖÕÙ×ËÙÑÔØÖ×ÙÖÐÒÒÓÚ

ÑÙÖØÓÙØÑÑÙÒÔÒÓÑÒÐÑÒØÕÙÒØÐËØÓÒ ÔÓÙÖØÙÖÒ×ÙØ×ÚÖØÓÒ×ÑÔÖÕÙ×ÍÒ×ÓÖØ×ÑÙÖ×

ÖÖØÚÐÓÔÔÑÒØÖÔÖ×ÒØÒØØÖÐÑ×ÙÖÐÔÐÙ×ÙØÐ×ØÖØÓÒÒÐ ÐÑÒØÔÖÐ×ÓÒÓÑ×Ø×ÔÓÙÖÚÐÙÖÐÓÖØÒÒÓÚØÓÒ×ÒØÖÔÖ××ÒÑÐÓÖÖ Ä×ØÚØ×

ÔÖÓÔÓ×ÐÙØÐ×ØÓÒÒØÙÖ×ÙÒÒÚÙ×ÖÒÓÔÖÒØÙÒÓÙÐÓÑÔÓ×ØÓÒ ÐÓÑÔÖÒ×ÓÒÐÓÒØÖÙØÓÒ×ØÚØ×ÊÐÒÒÓÚØÓÒÐÔÖ×ÒØØÖÚÐ

×ÙÑÔØÖÒÒÒÔ×ØÒÙÓÑÔØØØ×ØÒØÓÒËØÓÒ ×ØÚØ×ÓÒØÓÒÒÐÐØÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐËØÓÒÒØÐÖÚÙÐØØÖØÙÖ ÖÚÐÕÙÐÕÙ×ØÓØÐØ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ××ÙÖÐÊ×Ò×ÖÚÒØÒ×ÐØÖØÓÒ ÍÒ×ÖÔØÓÒØÐÐÐ×ÓÒÒ×ÖÚØ×ÙÆØÓÒÐÙÖÙÓÓÒÓÑÊ×Ö


ÆÊ×ØÓÒÒÒ×ÀÐÐØal


×ÓÒÓÑ×Ø×ÔÙ×ÐÑÖÒÐØÓÖÐÚÓÐÙØÓÒÞÐ×ÓÐÓ×Ø××Ó ÄÒØÖÖÓØÓÒ×ÙÖÐÝÒÑÕÙ×ØÚØ×ÒÙ×ØÖÐÐ××ØÙÒÒÒÒÔÖÓÙÔØÓÒ ÄØÓÖ×ÙÑÔØÖÒÒÐÒÒÓÚØÓÒ

ÒÓÑ×Ø×ÓÒØÖØÖÒ×ÔÓ×ÖÐ×ÝÔÓØ××ÔÓÖØÒØ×ÙÖÐ×ØÖ×ÚÚÒØ×ÙÑÓÒ× ÒØÖÔÖ××ÒÐ×ÓÒ×ÖÒØÓÑÑ×ÒØØ×ÕÙÒ××ÒØÖÓ××ÒØ×ÑØØÒØÒÓÒÙÖ ÖÒÐÕÙÐÐÓÒÙØÖØÒ×ÒØÖÐÐ××ÙÖÚÚÖØÙØÖ××ÔÖØÖÐÒ ÐÖÑÐÙÔÖÑØØÒØÑÒØÒÖ×ÓÑÔØØÚØÓÙÖÒÖÒ××ÓÒÒÚÖÓÒÒÑÒØ ×ÐÓÖ×ÐØØÒØÓÒ×ÖÙÖ××ØÓÐ××ÙÖÐ×ØÙÖ×ÓÑÔÓÖØÑÒØÙÜ

ÐÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙËÙÑÔØÖ ÐÓÒÓÑ×ØÂÓ×ÔËÙÑÔØÖÕÙÖ××ÐÒØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒÒ××ØÓÖ ÄÔÖÙÖ×ÙÖÐÒÐÝ×ÙÔÒÓÑÒÐÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙÑÙÖ×Ò×ÓÙØ

ÑÙÖ×ÐØÓÖ×ÙÑÔØÖÒÒÐÒÒÓÚØÓÒ ØØ×ØÓÒ×ØØÔÖ×ÒØÖÐ×ØÖØ×

ÄÝÒÑÕÙÓÒÓÑÕÙÞËÙÑÔØÖ

ÒÙ×ØÖÐÐ×ØÚØ×ÓÒÓÑÕÙ×ËÙÑÔØÖÙØÐÙÕÙÐÓÖÙÒØÓÖÓÑÔÐØ ÐÝÒÑÕÙÓÒÓÑÕÙ××ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒØÐÓÖØÐÒØÖÔÖÒÙÖÚÒØÐÙ ÒÕÙÐÒ×ÓØÔ×ÐÔÖÑÖÓÒÓÑ×ØÚÓÖØÖØÐÕÙ×ØÓÒÐÝÒÑÕÙ

ÅÖ×ÐÐÖØÒÕÙÐÓÒÓÑÕÙ×ØÙÒ×ÒÐÚØÕÙÐÐ×ØÚÓ×Ò

ÄÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙ ÐÓÐÓÔÐÙØØÕÙÐÑÒÕÙ

Ô×ÙØÐ×ÜÔÐØÑÒØÐØÖÑÒÒÓÚØÓÒÑ×ÔÐÙØØÜÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ× ÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙÒ××ÔÖÑÖÒØÓÒØØÖÒÖÐÒ ËÙÑÔØÖ ÐÑÖØØÖÐÔÖÑÖÑØØÖÒÚÒÐÖÐÑÓØÙÖÕÙÓÙ

ÁÐÖØÔÖÓÔÓ× ÓÙÖÒ×ÔÖÐÒØÓÒ×ÙÚÒØÜÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ×ÁÐÒØÒ×ÙØ ÒÕÓÖÑ×ÔÖÐ×ÕÙÐÐ×ÔÙÚÒØ×ÜÔÖÑÖÐ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ× ÄÓÖÑØÐÑØÖÐÚÓÐÙØÓÒÙ×Ò×ÓÒÒÔÖÒÓÙ×ØÖÑ×ÓÒØÐÓÖ×

ØÙÖ×ÓÙÙÒÕÙÐØÒÓÙÚÐÐÙÒÒ ÁÒØÖÓÙØÓÒÙÒÑØÓÔÖÓÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ ÖØÓÒÙÒÒÒÓÙÚÙ ×ØÖÒÓÖÒÓÒÑÐÖÙÖÐ×ÓÒ×ÓÑÑ

ÐÖÒÒØÖ××ÐÒÙ×ØÖÐÒ×ØÒÙÐÐÑÒØÒ××ÖÕÙÐÐÖÔÓ××ÙÖ ÙÒÓÙÚÖØ×ÒØÕÙÑÒØÒÓÙÚÐÐØÐÐÔÙØÙ××Ö×ÖÒ×ÒÓÙÚÙÜ ×ØÖÔÖØÕÙÑÒØÒÓÒÒÙ

ÔÖÓ×ÓÑÑÖÙÜÔÓÙÖÙÒÑÖÒ×


ÒØÖ××ÐÒÙ×ØÖÙÔÝ×ÒØÖ××ÒÔ×ÒÓÖØÒØÖÓÙØÕÙÑÖ ØÜ×ØÚÒØÓÙÒÓÒ ÇÙÚÖØÙÖÙÒÓÙÒÓÙÚÙ×ØÖÙÒÑÖÓÙ×ÕÙÔÖ×ÒØÐÖÒ

ÓÒÕÙØÙÒ×ÓÙÖÒÓÙÚÐÐÑØÖ×ÔÖÑÖ×ÓÙÔÖÓÙØ××ÑÙÚÖ×

ÊÐ×ØÓÒÙÒÒÓÙÚÐÐÓÖÒ×ØÓÒÓÑÑÐÖØÓÒÙÒ×ØÙØÓÒÑÓÒÓÔÓÐ ÕÙÓÒÒÐØÔ×ÔÖ×ÒÓÒ×ÖØÓÒÓÙÕÙÐÐØØØÒÙÔÓÙÖÒ××Ð ÒÓÙÚÙÔÙÑÔÓÖØÕÙÐÐÐÖÖØØ×ÓÙÖÓÙÕÙÐÐØÜ×ØÒØÖÙÖÑÒØ

×ÙÐÑÒØØÒÓÐÓÕÙÔÖÓÙØÔÖÓÐÐÔÙØØÖÐÑÒØÙÒÚÙÙÑÖ ÁÐÖ××ÓÖØØØÒØÓÒÕÙÐÒÒÓÚØÓÒÙ×Ò×ÓÐÒØÒËÙÑÔØÖÒ×ØÔ× ÔÖÜÑÔÐÐØÖÙ×ØØÓÒÓÙÐÔÔÖØÓÒÖÙ×ÕÙÙÒÑÓÒÓÔÓÐ

ÄÖÒÓÙÚÐÐÑÒØÐÝÒÑÕÙ Ò×ÑØÖ×ÔÖÑÖ×ÓÙÐÓÖÒ×ØÓÒ

ØÕÙÞ×ÙØÙÖ××ØÔÔÖÒÔÖÙÒÒÐÓÑÒÕÙÐÕÙÐÖÖÒÖ×Ø ÖÔÔÓÖØÙÜÙØÙÖ×Ð××ÕÙ×ØÐ×ÕÙÐÖÖÓÒÏÐÖ×ÓÙÈÖØÓÄÒÓØÓÒ×Ø Ò××ÒØÓÒÐ×ØØÕÙËÙÑÔØÖÑÖÕÙÒÓÖÙÒÓ××ÖÒÔÖ

ÈÖÖÓÙÜ×ØÑÕÙËÙÑÔØÖÑÔÖÙÒØÙÒ×ÖÐÑÒØ×ÙÜÔÒ×ÙÖ×Ð××ÕÙ×Ñ× ÐÓÓÐÓÕÙÐÖÙØÒ×ÙÒÓÑÑÒØÖ×ÙÖÐØÓÖÐÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙ ØØÒØÔÖÙÒÙ×ØÑÒØÕÙÒØØØÞËÙÑÔØÖÐ×ØØÕÙ×ÜÔÖÑÔÖÙÒÒ

ÒØÐÖÙØ×ØØÕÙÐÔÖ×ÒÒØÐÚÓÐÙØÓÒÝÒÑÕÙ ÐÐ×ÓÒÒÙÒÒ×ÑÐÕÙÐØØËØÓÖ×Ø××ÒØÐÐÑÒØÙÒØÓÖÙÕÙÐØØ ÔÙ×ÕÙÐÐÖÔÓ×Ò××ÓÒÒ×ÑÐ×ÙÖÐÒÓØÓÒÓÑÒ×ÓÒÒÓÙÚÐÐÓÒØÐ×Ò

ÒØÖÙØÖ×ÐÖÒØÓÒÙÖÐØÐÓÒØÓÒÐÒØÖÔÖ×ØÐÒØÖÔÖÒÙÖ ÄÖÒÓÙÚÐÐÑÒØÐÝÒÑÕÙÙÓÑÑÓÒ×ÕÙÒ××ÙÖÐØÓÖÓÒÓÑÕÙ

ÄÒØÖÔÖ×ÐÒØÖÔÖÒÙÖØÐÔÖÓ××Ù××ØÖÙØÓÒÖØÖ

×ØÓÒ×Ò××ÜÔÐÓØØÓÒ×ØØÒØÖÔÖÒÙÖ×Ð×ÒØ×ÓÒÓÑÕÙ×ÓÒØÐÓÒØÓÒ ÄÒØÖÔÖ×ØÐÒØÖÔÖÒÙÖ ÆÓÙ×ÔÔÐÓÒ×ÒØÖÔÖ×ÐÜÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ×ØÐÑÒØ××ÖÐ

ÏÐÖ×Ä ÐÖÂÌ×ØÖÙØÓÒÓÛÐØØÓÖÝÓÛ×ÒØÖ×ØÒÔÖÓØ× ÐÖÂ××ÒØÐ×ÓÓÒÓÑØÓÖÝ ÖÓÒÁÐÑÒ×ØÖÓÐÐÔÖÓÙÞÓÒÒÐÐÓ×ØØÓÓÐÐØØÚ×ØÓÖÒÐÐÓÒÓÑ×Ø ÊÖÒ×Ø×ÔÖËÙÑÔØÖ ÐÑÒØ×ÓÒÓÑÔÓÐØÕÙÔÙÖØÓÒ

ÌÓÖÐÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙÊÖ××ÙÖÐÔÖÓØÐÖØÐÒØÖØØÐÝÐÐÓÒÓÒØÙÖ ØÖÖÒ×ÚÖ×ÓÒÐØÖÓÒÕÙÍÒÚÖ×ØÉÙÓÙØÑ Ä×ÑÓØ×ÒØÐÕÙ×ÓÒØÑ×ÒØÖÙÐÐÑØ×Ò×ÐÓÙÑÒØÓÖÒÐ ÈÖÖÓÙÜÁÒØÖÓÙØÓÒÄÔÒ×ÓÒÓÑÕÙÂÓ×ÔËÙÑÔØÖÒËÙÑÔØÖÂ


×ØÜÙØÖÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ×ØÕÙÒ×ÓÒØÐÐÑÒØØØÐÐ××ÓÒØÐ× ÒØÓÒ×ÙÖÐÐÒØÖÔÖ×ØÐÒØÖÔÖÒÙÖÑÒÔÖËÙÑÔØÖ ÜÙØÖØØÓÒØÓÒØØÚ×ÓÒÔ××Ò×ÐÖÑÒØÐÑÖÙØÖÕÙÐØÓÖ ØØÖÙÒØÐÒØÖÔÖ×ÐÓÒØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒØÐÒØÖÔÖÒÙÖÐÖÐ××ÙÑÖØ ÐÐ×

ÓÖÐÒØÖÔÖ×ÐÐÕÙØÖÒ×ÓÖÑ×ÒÔÙØ×ØÙÖ×ÔÖÓÙØÓÒ×ÔÓÒÐ×Ò ÓÙØÔÙØ×ÔÖÓÙØ×Ø×ÖÚ×

ØÑÒØ×ÒØÓÒ×ØÖØÓÒÒÐÐ×ÐÔÐÙØØØÒÙÐÖÐÐÙÙÒÒÓÙÚÐÐ ÓÒØÓÒÐÐÜÙØÖÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ×ÒØÐÐÖÔØÖÐÚ×ÓÒ ÒÖÚÒØÐÓÒØÓÒÐÒØÖÔÖÒÙÖËÙÑÔØÖÒ×ØØÔ×ÖØÓÑÔÐ

ÂÒÔØ×ØËÝÕÙØØÖÙÐÒØÖÔÖÒÙÖÐÓÒØÓÒÓÑÒÖØÖ××ÑÐÖÐ× ØÙÖ×ÔÖÓÙØÓÒÁÐ×ØÐÑÒØÓÖÚÐÓÒÔØÓÒÅØ ÖÒÖÓÒÒØÐÒØÓÒ×ÙÚÒØ×ØÒØÖÔÖÒÙÖÐÙÕÙÓØÐÔÖÓØ

ÑÒØÖÒØ×ÑÒÖ×Ò××Ö×ÓÒÖÐØ×ÓÒØÓÒÐÙØÙÖ×ØÑÕÙÐÙÖØ ÒÖÐÑÒÖÔÖÐÕÙÐÐÓÒØÖØØÖØÓÒÒÐÐÑÒØØØÕÙ×ØÓÒÈÖÖÔÔÓÖØÐ ÄÒØÖÔÖÒÙÖÞËÙÑÔØÖÒ×ØÔ×ÙÒØÝÔÒØÓÑÑÐ×ÙØÖ×ÁÐ×ØÐ

Ú×ÓÒØÙÐÐ×ÓÒÔØÓÒÖ×ÙÖØÖÓ×ÔÓÒØ×ÈÖÑÖÑÒØÐÓÔÔÓ×ØÓÒÙÜ

ÙÜÔÔÖÐ×ØÓÖÕÙ××ØØÕÙØÝÒÑÕÙØÖÓ×ÑÑÒØÐÓÔÔÓ×ØÓÒÙÜØÝÔ× ÚÒÑÒØ×ÖÐ×ØÒÒÐÕÙÐÖÙÒÔÖØÑÓØÓÒÓÙÒÑÒØ×ÔÓÒØÒ×

ØØØÙÒÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×ÒÓÙ×Ð×ÖÔÖ×ÒØÖÒ×ÐÖÐØÓÑÑÙÜØÝÔ×ÒØ× ÓÒÒ×ÐØÚØÓÒÓÑÕÙÔÖÐÓÒÓÑÙØÖÔÖØÙÜÑÑÒØÐÓÔÔÓ×ØÓÒ

ÓÒÓÑÕÙ××ÜÔÐÓØÒØ×ÔÙÖ×Ø×ÑÔÐ×Ø×ÒØÖÔÖÒÙÖ×

ÑØØÙÖ×Ä×ÒÒÓÚØÙÖ×ÔÖÐÙÖ×ØÓÒ×ÔÖÓÚÓÕÙÒØÐÖÙÔØÙÖÙÖÙØØÐÒÒØ ÐÚÓÐÙØÓÒÁÐ×ÓÒØÒ×ÐÖÖÔÐÙ×ÔÖÓØÖÒ×ÐÖÙØÐÒÝÒÔ× Ä×ÒØÖÔÖÒÙÖ××ÓÒØÐ×ÒÒÓÚØÙÖ×Ð×ÜÔÐÓØÒØ×ÔÙÚÒØØÖÓÒ×Ö×ÓÑÑ×

×ØÑËÙÑÔØÖ

ÄÓÒØÓÒÒÚÒØÙÖÓÙØÒÒÒÒÖÐØÐÐÐÒØÖÔÖÒÙÖÒÓÒÒØ ÑÖ×ØØÓÙØÓÖÙÒÜÙØÙÖÐÒØÔ××ÙÐÑ×Ð×ÓÒÙØÖ×ÓÐÐÓÖØÙÖ× ËÐÒØÖÔÖÒÙÖ×ÙÑÔØÖÒ×ØÙÒÒÒÓÚØÙÖÐ×Ø×ØÒÙÐÒÚÒØÙÖÄÔÖ

ÚÖÕÙÒØÐÐÑÒØÄÒØÖÔÖÒÙÖÓÑÑØÐÒ×ØÔ×ÐÖØÙÖ×ÔÖØÙÐ×ÒÓÙ Ô×ÄÒØÖÔÖÒÙÖÔÙØØÖÙ××ÙÒÒÚÒØÙÖØÖÔÖÓÕÙÑÒØÑ×ÒÔÖÒÔÒ×Ø

ÄÙÖ×Ø×ØÐ×ÕÙÐØ×Ò××Ö×ÔÓÙÖÐ×ÓÑÔÐÖÖÒØÓÑÑÓÒÙØØÓÑÑ ÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ×ÐÒÚÒØÙÖÓÑÑØÐÒ×ØÒÒØÖÔÖÒÙÖÒÙÒÙØÖ×Ô ØÝÔËÙÑÔØÖ ÅØÈÖÓØ


ÒØÙ×ÕÙÐÓÖ×ÙÒÔÓ×ØÓÒÓÑÒÒØÄÔÖÔØÙØÝÐÖØÓÒ×ØÖÙØÓÒ ØÖÑÑÑÐÑÔÐÕÙÙÒ×ØÖÙØÓÒÚÐÙÖÔÓÙÖÐ×ÒØÖÔÖ××ØÐ×ÕÙÒ ÄÜÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ××ØÐÓÖÑÓØÖÐÖÓ××Ò×ÙÖÐÐÓÒ

×ØÕÙÐÔÖËÙÑÔØÖÔÖÓ××Ù××ØÖÙØÓÒÖØÖ ÄÔÖÓ××Ù××ØÖÙØÓÒÖØÖ

ØÓÒÖØÖÓÒ×ØØÙÐÓÒÒÓÒÑÒØÐÙÔØÐ×Ñ×ØÒÐÐÕÙÓÒ××Ø Ö×ÓÒÓÒØÑÒØÐ×ÔÖØÓÒÙØÖ××ØÙÖ×ØÚØ×ÔÖÓ××Ù××ØÖÙ Ä×ØÖÙØÓÒÖØÖ×ØÙÒÔÖÓ××Ù×ÝÒÑÕÙÔÖÐÕÙÐÒÓÙÚÐÐ×ØÚØ××ÓÒØ

ÔØÖËÙÑÔØÖ ÒÖÒÖÒÐÝ×ÐÔØÐ×ÑØØÓÙØÒØÖÔÖ×ÔØÐ×ØÓØÓÒÖÑÐÖ×Ý

ÐÒÒÒØÚØÇÖÒ×ÐÖÐØÓÒÓÑÕÙÒÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×Ó×ÖÚÖÒ×ÒÓÑÖÙÜ ØÓÒÖÐÒ×ÙÒØÚØÓÙÙÒ×ØÙÖØÚØ×ÓÒÒÓÒÙØÐ×ÔÖØÓÒ ÄÒÓØÓÒ×ØÖÙØÓÒÖØÖÒÓÙ×ØÓÑÔÖÒÖÕÙÐÑÖÒÙÒÒÒÓÚ

×ØÙÖ×ÐÓÜ×ØÒÐÒÒÒØÐÒÓÙÚÐÐØÚØüØØÖÜÑÔÐÐÑÖÒ ×ÓØÒÓÐÓ×ÑÓÖÒ×ÒÔ×Ø×ÔÖØÖÐ×ÒØÖÔÖ××ØÐ×ØÚØ×ÔÖÑ ÙØÕÙ××××ÙÖÐÑØÖØÓÒÒÐÐ

ËÙÑÔØÖÓÒ×ÖÕÙÐ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÒ×ÓÒ×ÓÙÐ×ÖÑ×Ð×ÒØÖ×ÔÖÓÙ ×Ù××ØÖÙØÓÒÖØÖØÐÖÐØ×ØÚØ×ÓÒÓÑÕÙ×Ò××ÓÒÙÚÖ ÒØÐÒÜ×ØÔ×ÓÒØÖØÓÒÒØÖÐÓÖÑÙÐØÓÒËÙÑÔØÖÙÔÖÓ×

ÖÙ×ÕÙÑÒØÐ×ÒÒÒ×Ñ××ÝÙÜØÔÓ×ÒØÖÐÒÒÒÓÑÒ×ÓÒÐÔÐÙ××ÓÙÚÒØ ÒÔÖÑØØØÔ×ÖÖÒÔ×ÒÚÒØ ØÓÒÕÙÐÙÖÓÒÒÒØÓÖÔ×ØÓÖÕÙÑÒØØÙ××ÒÖÐÑÒØÒØÒÖÑÔÐÒØÔ×

×ÔÖÓÙØ××Ù×ÔØÐ×ÖÑÔÐÖÙÜ×ÑØÖØÓÒÒÐÐÐ×××Ù ×ÑÑÒØØÑÔ×ÙÜÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ××ÝÔØÖÒØÖÑ××ÑÐØÙ× Ò×Ò×ÐØÕÙÐ×ØÙÖ×ÓØÒÓÐÓ×ÒÔ×ÖÙ××ÓÙÖÒÖÖÔÑÒØ

ÒÒÓÚÒØÕÙ××ØÒ×ØÐÐÒØÖÐ×ÙÜÒÙ×ØÖ×Ä×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØÖÔÖ×××ØÖØÙÔ ÓØÒÓÐÓ××ØÒØ×ÔÐ××Ò×ÐÖÖÔÙ×ÐÐ×ÒÒØÐ×Ö×ÙÐØØ×Ú ØÚØ×ÙÒÙØÖÜÔÐØÓÒÔÙØØÖÓÒÒüÓÙÖØØÖÑ ×ØÙÒÚ×ÓÒÙØÖÚÐ

ÒÓÐÓ×ÕÙ××ÒÔÖØ×ÒØÖÔÖ××ÓØÒÓÐÓÕÙ××ÑÒÖÐØÖ××ÑÔÐ ×ÖÚØ×ØÐÒ×Ä×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÚÐÓÔÔÒØÐ×ÔÖÓÙØ×ÔÖØÖ×Ø

Ð×ÔØÐ×Ø×ÐÓÙÖÓ×ÔÙØØÖÒØÖÔÖØÓÑÑÙÒ×ØÖÙØÓÒÙÖÑ×ÖÒÖ×ØÐ ËÙÑÔØÖÄÔÖÓ××Ù×ÐÙØØ×Ð×××ÖØÔÖÅÖÜÑÒÒØÐÔÖÓÐØÖØ×ÖÚÓÐØÖÓÒØÖ ÏÖÒÖËÓÑÖØ ÖØÓÒÙÒÒÓÙÚÙÓÖÖ×ÓÐ×Ø ËÐÜÔÖ××ÓÒÙØÔÓÔÙÐÖ×ÔÖËÙÑÔØÖ×ÓÖÑÙÐØÓÒÖÑÓÒØÙØÖÚÐÐÓÒÓÑ×Ø ÄÔØÐ×ÑÑÓÖÒÄ×ÙÚÖ×ÃÖÐÅÖÜÓÒØÐÑÒØÒÙÒÐÔÒ×


ÔÖÓÐÕÙ×ÙÜ×ØÙÖ×ÓÒÚÖÖÒØÚÖ×ÙÒ×ÙÐÒÙ×ØÖÐÓÔÖÑ ÓÖÖ×ÔÓÒÐÔÖÓ×ÙÚÒØÐÒ××Ò×ÓØÒÓÐÓ×ØÖ×ÐÓÒØÖÑÐ×Ø

ÖÔÔÐÐÐØÓÖ×ÝÐ×ÓÒÓÑÕÙ×ÐÓÒ×ÃÓÒÖØËÐÓÒÐÑÓÐÃÓÒÖ ØØÓÙ×Ð×ÒÕÙÒØÒ×ÓÒØØÒØÐØÖÑÙÒÓÒØÒÓÐÓÕÙÐÓÒÙÄ×ÖÒÖ× ÄÔÖÓÙ×ØÑÒØ××ØÖÙØÙÖ×ØÐ×ÐÒÓÙÚÐÐØÒÓÐÓÒ××ÒØÒÓÙ×

ÚÒØÑ×ÒÒ××ÖÒØÖØÖ××ÔÖÐÔÖÓ×ÔÖØ×ÒÙ×ØÖ×Ò×ÙÖÒÖÔÖÓ ÐÒÖØÓÒ×ÔÖÓØ×ÖÓÖ×Ò×ØØÔ×ÙÝÐÒ×ØÕÙÐÖÑÙÒÖØÓÒÙ Ö×ØÒÓÐÓÕÙÒ×Ð×ÕÙÐÐ×ÐÖÒØÐØØØÒØ×ÓÒÒÚÙÑÜÑÙÑÅ×ÒØ

ÐÒÖÙÒÒÓÙÚÙÝÐÖÓ××ÒËÒ×ÚÓÙÐÓÖÖÔÖ×ÒØÖÐÚÓÐÙØÓÒØÒÓÐÓÕÙ ÓÒÓÑÕÙÔÙ×ÕÙÐ×ØÒÓÐÓ×ÑÖÒØ×ÒÔÙÚÒØÖÖ×Ù×ÑÑÒØÑÔÐÓÔÓÙÖ ÔØÐÙÒ×ØÙÖÕÙ××ÖÓØÖÄÒÙÒÝÐÓÖÖ×ÔÓÒÙÒÖÐÒØ××ÑÒØ

ÔÖÙÒÑÓÐØÖÑÒ×ØÐ×ÑÒÐÝ×ÃÓÒÖØÔÖÑØÜÔÐÕÙÖÐÔ×

ÚÐÓÔÔÖ×ÓÒØÓÙÖÙÒØÓÖ×ÝÐ××ØÚØ×ÓÒÓÑÕÙ× ÐÓÜ×ØÒ×ÙÜØÒÓÐÓ×ËÙÑÔØÖ ØÖÒ×ØÓÒÙÒÒÒÒÙÒÒÓÙÚÐÐØÒÓÐÓÔ×Ò×ÐÕÙÐÐËÙÑÔØÖÔÖØÒ ÖÔÖ×ÐÃÓÒÖØÔÓÙÖ

ÐÑÒØÖÐÒÐÝ×ÓÒÓÑÕÙÐ×ØÙ×ÑÒÑÒØØÐ×ØÖÚÙÜÑÔÖÕÙ×ÐÐ ÓÒØÖÙÑÒÖ×ÒØÚÙÚÐÓÔÔÑÒØÒÓÙÚÙÜÓÙÖÒØ×ØØÓÖ×ÓÒÓ ÄÔÒ×ËÙÑÔØÖ×ØÙÒ×ÓÙÖÒÔÙ×ÐÕÙÓÒØÒÙÙÓÙÖÙÒÓÖ

ÚÓÐÙØÓÒÒ×ØÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙÆÐ×ÓÒØÏÒØÖ ÑÕÙ×ØÐÕÙÐØÓÖÐÖÓ××ÒÒÓÒÓÒØÀÓÛØØ ØÐØÓÖ

Ö×ÙÐØÐÒØÖÔÖØØÓÒ×ÓÒÙÚÖÔÖÐ×ÒÓ×ÙÑÔØÖÒ×ÆÐ×ÓÒØÏÒØÖ ÄØÖÑÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×Ò×ØÔ×ÙÒ×Ù×ØÓÒËÙÑÔØÖÑ× Ä×ÓÒØÙÖ××ÙÑÔØÖÒÒ×

ØÓÒ×Ö×ÃÑÒØËÛÖØÞ ÙÜÝÔÓØ××× ÅÐÖØÇÖ×ÒÓ ×ÐØÙÖ×ÓÒØÓÙ×ÙÖÐÓÖÑÙÐØÓÒ ØÔÖÐ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ÕÙÐÙÖÓÒØ

ÌÐÐÐÖÑØÒÒÓÚØÓÒ

Ö×Øal

ÓÒÖÓÙØÒÖÄÔÖÓÖ×ØÒÕÙÚÒØÙØÓÑØ×ØÔÐÒÙ×Ò×ÖÒ×ÖÑ× ÁÐÓÒ×ÖÕÙØØÖÒÖ×ØÚÒÙÐÔÒ×ÖÒ×ÖÑ×ÕÙÐÔÖØÕÙÒØ Ò××ÓÒÙÚÖËÙÑÔØÖØÐØÙÒÐÒÒØÖÐÖÒÖÑØÐÒÒÓÚØÓÒ

ÑÓÖÒ×ÐÐ××ÔÓ×ÒØÐÓÖØÓÖ×ÔÓÙÖÑÒÖ×Ý×ØÑØÕÙÑÒØ×ØÚØ× ÖÖÈÖØÒØÓÒ×ØØÒÓÑÖÙ××ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ÓÒØÒÓÙ×ÐÐÓÒ×ÔÖ×ÒØÖ ÃÓÒÖØÆ ÌÐÓÒÛÚÝÐ

ÌÐÓÒÛÚ×ÒÓÒÓÑÐ


ÙÒÔÒÓÖÑÔÐÙ×ÐÓÒÓÒØÖØ×ØÖÙÒØÐÖÐØÓÒÒØÖÒØÒ×ØÐÖÖ ÊØØÐÐÐÖÑØÙÒÙØÖØÐÐÒÒØÖÒÒÓÚØÓÒØØÐÐ

ÐÑ×ÙÖÓÐÙÒÚÓÖ×Ô×ÐÒÒÓÚØÓÒØ×ØÒÓÑÔØÐÚÐÖÐ×ØÓÒ ËØÖÙØÙÖÑÖØÒÒÓÚØÓÒ

ÔÖÓØÄÙØÙÖÓÒ×ÖÕÙÐÑÓÒÓÔÓÐ×ØÒ××ÖÔÓÙÖÔÖÓÙÖÐÒÒÓÚØÓÒØÙÐØÚÖ ÄØ×ËÙÑÔØÖÔÖØÐÖØÕÙÙÑÓÐÓÒÙÖÖÒÔÖØÒ×

Ð×Ò×ÕÙÒÖ×ÙÐØÒØ

ÔÓØ××ÙÑÔØÖÒÒÔ Ò×ÒÓØÖØÖÚÐÑÔÖÕÙÒÓÙ×ÒÓÙ×ÐÑØÓÒ×ØÓÙØÓ×ÙØ×ØÐÔÖÑÖÝ

ÑÔÖØÐÔÖ×ÒÖÒ×ÒØÖÔÖ×× ÓÒØÙÖ×ÒØÓÑÑÐÖÑÖÕÙÅÙÒÖËÙÑÔØÖ××ÑÐÐÓÒÙÖÖÒ ÑÑ×ÐÜ×ØÙÒÖÐØÓÒÒÖØÒØÖÐ×ÙÜ

ÑÒÑÒØ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×ÄÓÒØÖÙ

ÚØÓÒÔÖÐ×ÖÒ×ÖÑ×ÐÖØ ËËÙÑÔØÖÒÔÖÐÕÙ×ÓÖØ××Ý×ØÑØÕÙ×ÓÒ×Ö×ÐØÚØÒÒÓ ØÓÒÂÓÒÃÒÒØÐÖØ

ÖÒ×ÖÑ××ÓÒØÔÖØÑÒØÔØ×ÒÒÖÐÒÑÒØØÒÕÙÄÙÖÓÖÒ× Ð×Ö××ÓÙÖ×ÒÒÖ×ÐÙÖ×ÔÓ×ØÓÒÕÙÐÙÖÔÖÑØØÒØÑÒÖØØØÚØÄ× ÜÔÐØØØÒÑØØÒØÐÒØ×ÙÖ

ØÓÒÓÙÖÒØÓÖØ×ÒØØÓÒ×ÒØÖÔÖÒÖÒÓÙÚÙÜÚÐÓÔÔÑÒØ×ØÐ×ÑØØÖ ÒÔÖØÕÙÐÖØ ÐÖØÖÓÒØÐÒÐÝ×ËÙÑÔØÖ×ÙÖÐÑÔÓÖØÒÐÓÖØÒÒÓÚØÓÒÕÙ

ÓÙÖÒ××ÒØÐ×ÖÒ×ÒØÖÔÖ××ÁÐ×ØÑÕÙÙÒÒÕÙÙ×ÕÙÔÖ×ÒØØÒ ÔÖØÔÓÙÖÒÓÙÖÖÐÒÑÒØØÒÕÙÄÖÒÒØÖÔÖ××ØØÓÙØØÕÙ ÔÔÓÙÖÒÒÖÐÚÐÓÔÔÑÒØØÒÕÙ×ÓÒÓÖÒ×ØÓÒ×ØÔÙ××ÑÑÒØ×ØÑÙÐÖ ÕÙØÐÒÙ×ØÖÑÓÖÒÕÙÐÕÙ×ÖÓ×××ÒØÖÔÖ××ÙÒÒ×ØÖÙÑÒØÔÖ×ÕÙ

ÐÓÖØÜÔÒ×ÓÒØÐÑØØÖÒÔÖØÕÙ

ÐÖÒÖÑÙÒ×ÙÔÖÓÖØÓÒÙÖØØØÚØ ÄÖÚØÓÒÊ×ÖÙØÐ×ØÓÙØÙÐÓÒÙØÜØÔÓÙÖ×ÒÖÐÒ×ÑÐ×ØÚØ×ÖÖ ÒÖÐØÓÒÚÐÒÒÓÚØÓÒÐÖØÒÓÑÖÐ×ÚÒØ××ÙÚÒØ×ÕÙÓÒÒÒØ

ÙÜÒÓØÓÒ×Ð×

ÒÒÓÚØÓÒØÒÓÒÙÜÓÙØÔÙØ×ØÒÓÙ×ÓÒ×ÖÓÒ×ÓÖØÒÒÓÚØÓÒØÓÖØÊÓÑÑ ÄÙØÐ×ØÓÒÙØÖÑÓÖØÒÒÓÚØÓÒØÓÙØÙÐÓÒÐØ×ØÖÖÒÙÜÒÔÙØ×ÙÔÖÓ××Ù× ØÙÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖÑÒØÐÄ×ØÒØÓÒÐÙÖÓÒØÒÙ×ÖÔÖ×ÒØÔÐÙ×ÐÓÒÔ ×Ø


Ä×ÔÓÒÐØÖ××ÓÙÖ×ÒÒÖ×ÑÔÓÖØÒØ×ÔÖÑØØÒØÐÒÒÑÒØ× ÄÔØÑØØÖÒÙÚÖ×ÒØØÓÒ×ÔÓÙÖ×ØÑÙÐÖÐÒÒÓÚØÓÒÙ×Ò ÔÖÓØ×ÒÒÓÚØÓÒÑÙÐØÔÐ×

ÄÔØÚÐÓÔÔÖÒÓÙÚÐÐ×ÔÔÐØÓÒ×ØÖÒ×ÓÖÑÖÐÒÚÒØÓÒÒ ÐÓÖÒ×ØÓÒ

ÆÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×ÓÑÔÖÒÖ×ÒÐÝ××Ù××ÒËÙÑÔØÖÕÙÐÖØÕÙ ÒÒÓÚØÓÒ

Ñ××ÓÒØÐ×ÖØÖ×ØÕÙ×ÒØÖÒ×ÕÙ×ÐÖÒÖÑÕÙÐÙÔÖÑØØÒØ×ÒÖ ×ØÔÖÒØÓÒÙÒØÚØÖ×ÕÙØÒÖØÒØÒØÔÓÙÖÐ×ÖÒ×ÕÙÔÓÙÖÐ×ÔØØ× Ò×ØÔ×ÐØÐÐÐÐÑÑÕÙÓÒÖÐÖÑÐÕÙÐØØÖÒÒÓÚÒØÖÐÒÒÓÚØÓÒ

×ÓÒÓÑ×ÐÐØÚÖØØÐÔÖ×ÔÓ×ØÓÒ××ÙÑÖÐ×Ö×ÕÙ×ØÒÖØØÙ× ÚÖÙÐÖØÒ×ØØØÚØÐÐ××ÓÒØÐ×××ÒØÐÐÑÒØÐÔÓ××ÐØÖÐ×Ö ÒÖÒØ×ÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ

ÔÖÓØ×ÒÒÓÚØÓÒÒÔÖÐÐÐÕÙÒÒÓÑÔØÕÙÐÕÙ×ÓØÐÖ×ÙÐØØÓØÒÙ ÕÙÔÖÓØÐÖÑÔÙØ×ÔÖÖÑÓÖØÖÐ×ÓØ×Ò×ØÖ×Ò× ÖÒÖÚÒØÖÒÚÓÐÔØÐÖÒÖÑÒØÖÔÖÒÖÒÓÑÖÙÜ

ÔÖÕÙÒÓÒ×ÙÐÑÒØÐÚÐÓÔÔÑÒØØÒÕÙ×ØÓÑÔÐÕÙØÓØÙÜÑ×Ð ÓØ×ÔÖÓÙÖ×ÙÖÙÒÐÐ×Ù×ÑÑÒØÚ×ØÔÓÙÖÕÙÐ×ÖÙ××Ø×ØÐ×Ò×Ù×× ÒÓÑÖÙÜ×ÓÒØÙÜÕÙÔÙÚÒØÐÖ×ÕÙÖ×ÐÐÙÖÙØ×ØØÒÕÙØÓÙ×ÐÙÖ×ÔÖÓØ× ×ÓÒØÖÒØÐ× ÓÑÔÒ×ÒØÒ×ÙÒÖØÒÑ×ÙÖËÒØÕÙÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÓØÙ×ÔÙ

×ÈÅØ×ÒÓÙÚÐÐ××ØÖØÙÔÔÖÓÙÖ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÓÖÒÐ×ÈÖÐÐÙÖ×ÑÐÖ ÐÐÒØÒØÖÒÒÓÚØÓÒØÖÒÖÑÒ×ËÙÑÔØÖ ËÐÖÒÖÑ×ÔÓ×ÙÒÚÒØÒ×ÐÒÒÓÚØÓÒÓÑÑÒØÜÔÐÕÙØÓÒÐ×Ù×

×ÓÒÙÚÖÌÓÖÐÚÓÐÙØÓÒÓÒÓÑÕÙ ØÐÑÒØÐÒØÖÔÖÒÙÖ ×ØÖÐÔØØÒØÖÔÖ×Ü×ØØÐÓÒÙÒÓÒØÖØÓÒ ÐÒÒÓÚØÓÒ×ØØØÖÙÓÒÑÒ Ò×ÐÔÖÑÖÔÖØ

Ò×ÐÙÚÖËÙÑÔØÖÆÓÙ×ØÖØÓÒ×ØØÕÙ×ØÓÒÒ×ÐÔÓÒØ×ÙÚÒØ

ÒØÖÔÖØØÓÒ×ÒÓ×ÙÑÔØÖÒ×ÆÐ×ÓÒØÏÒØÖ ÕÙ×ØÓÒÒÙÒ×ÐÐØØÖØÙÖ×ÓÙ×ÐÔÔÐÐØÓÒÔÖÓÜ×ÙÑÔØÖÒ×ØÙÒ ÄÔÖÓÜ×ÙÑÔØÖÒ

×ÙÑÔØÖÒÓÙ×ÒØÒÓÒ×Ð×ØÖÓ×ÔÖÒÔÐ×ÓÒØÖÙØÓÒ×ÐÙØÙÖØÓÖÐÚÓÐÙØÓÒ Ú×ÓÒ×ÒÔÔÖÒÓÒØÖØÓÖ×Ò×ÐÙÚÖ×ÙÑÔØÖÈÖ×ÓÒ×ÕÙÔÖÙÚÖ ÐÜ×ØÒÙÜ

ÓÒÓÑÕÙÌ Ë Ò×ÕÙ×ÙØÒÓÙ×ÙØÐ×ÓÒ×Ð×ÖÚØÓÒ×ÔÓÙÖ×ÒÖ×ØÖÚÙÜ

Ù×Ò××ÝÐ× ØÔØÐ×Ñ×ÓÐ×ÑØÑÓÖØ


ÇÒØÖÓÙÚÒ×Ð×ØÖÚÙÜ×ÒÓ×ÙÑÔØÖÒ×ÆÐ×ÓÒØÏÒØÖ ÅÐÖØÇÖ×ÒÓ

ËÙÑÔØÖÒ×ÌÒ×ÐÕÙÐÐÐÙÖÐÒØÖÔÖÒÙÖ×ØÑ×ÒÚÒØÓÑÑ ÔØÖÒÓÑÑ×ËÙÑÔØÖÅÖÁØËÙÑÔØÖÅÖÁÁÄÔÖÑÖÓÖÖ×ÔÓÒÐÚ×ÓÒ Ð×ØÒØÓÒÒØÖÙÜÑÓÐ×ÒÒÓÚØÓÒØØÖÙ××ÙÑ

Ù×ÒÖÒ×ÒØÖÔÖ××ÁÐ×ÑÐÓÒÕÙ×ÙÜÑÓÐ××ÓÒØÖ×ÒØÒ× ØÒØÐÚØÙÖÕÙÒØÖÓÙØÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÓÒÓÑËÙÑÔØÖÅÖÁÁ×ÒÐ Ú×ÓÒÐÙØÙÖÒ×ËÒ×ÐÕÙÐÐÐÒÒÓÚØÓÒÖ×ÙÐØ×ØÖÚÙÜÐÓÖØÓÖ×

Ö×Øal

ÐÔÖÑÖ×ÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÚÙÐÔÖÐÒØÖÔÖÒÙÖÐÔØØÒØÖÔÖ×ØÒ×Ð ×ÓÒÔÖÐÖÒÒØÖÔÖ×

ØÓÒÒ×ÐÒØÓÒ×ÓÒÔØ×Ð×ÐÒÒÓÚØÓÒÒ×Ð×ÙÚÖ×ËÙÑÔØÖÄ ÖÒ×ÜÔÖÑÒØÖÑ×ÑØÓÓÐÓÕÙ×ØÒÓÒÓÒÔØÙÐ×ÅÙÒÖÖÑÖÕÙ Ò×ØÔ×ÐÔÓÒØÚÙÅÙÒÖ ËÐÓÒÐÙØÙÖÐÜ×ØÙÒÓÒØÒÙ

ÒØÓÒÒ×ÐÌÄ×ÙÐÖÒÒØÖÐ×ÙÜÙÚÖ×ÑÙÖÒ×ÕÙÐÖÐ ÉÙÒØÐÒØÖÔÖÒÙÖÐ×ØØÙØÕÙÐÙØØÖÙËÙÑÔØÖÒ×ÒÖÙÖ× ÕÙÐÓÒÔØ×ØÖÙØÓÒÖØÖÔÖ×ÒØÒ×ËØØ×ÕÙ××Ò×ÐÌ

ÙØÖ×ØÖÑ× ÐÒØÖÔÖÒÙÖÒ××Ø××ÑÐÐØÖÒ×ÓÖÑØÓÒÐÓÒØÓÒÔÖÓÙØÓÒÒ

ÄÒÑÒØÑØÓÓÐÓÕÙÚÒØÙØÕÙÐÌ×ØÙÒØÖÚÐØÓÖÕÙÐ ×ØÔÐÙ×ÙÒÒØÓÒØÒÕÙÕÙÙÒÒÑÒØÔÖ×ÔØÚ

ÓÖÔÖËÙÑÔØÖÐÓÖ×ÕÙÐØØÒÓÖÒÙÖÓÔÓÓÑÒÒØÐ×ÔØØ××ØÖÙØÙÖ× ÒØÖÔÖÒÖÐ×Ò×ÐÑÓÖØ×ÓÒÓÑ×ÙÖÓÔÒÒ×ØØÔÓÕÙË×ØÙÒØÖ ÒØÖÔÖ×× ÚÐÒÓ×ÖÚØÓÒ×ÑÔÖÕÙ×ÔÓÖØ××ÙÖÐÓÒÓÑÑÖÒÓÑÒÔÖÐ×ÖÒ×

ÐÑ×ÒÙÚÖ×ÒÒÓÚØÓÒ×Ñ×ÕÙËÙÑÔØÖÓ×ÖÚÔÖÐÐÐÑÒØÐÑÖÒ ÖÒ××ØÖÙØÙÖ×Ú×ÐÓÖØÓÖ×ÖÖÓÖÒ×ÄÙØÙÖÙÕÙ×Ø ÅÙÒÖ×ØÑÕÙÒ×ËÐÖÐÐÒØÖÔÖÒÙÖÓÒØÒÙØÖØÖÑÒÒØÒ×

ÕÙÙÒÒÑÒØÔÓÒØÚÙÔÙØØÖÒÓØËÙÖÔÓÒØÒÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×ÔÖØÒÖÕÙ Ð×ØÖØÒÒÓÚØÓÒ×ÙÚÔÖÐÖÑÒÔÒÑÑÒØ×ØÐÐÙÒÑÔØ× ÔÐÙ××ÙÖÐ×ÑÓÝÒ×Ñ×ÒÙÚÖÐÒÒÓÚØÓÒÕÙ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÓÔÖÑÒØØ

×ÙÖ×ÔØÒÒÓÚØÓÒÆÓÙ×ÖÚÒÖÓÒ××ÙÖÔÓÒØÒØÐÔÐÙ×ÐÓÒÔ×

× ïÓÑÑÐÒÓØÅÙÒÖËÙÑÔØÖÒØÖÓÙØÑÔÐØÑÒØÐÒÓØÓÒ×ØÖÙØÓÒÖØÖ

Ð××ÑÒØ×ÐÑÒØÓÒÐÓÑÔÒ×Ò×××ËÙÑÔØÖ ÐÓÒÙÖÖÒÐ×ÚÐÐ×ÜÔÐÓØØÓÒ×ØÐ×Ü×ØÒ×ÕÙ×ÝÖØØÒØÙÒÔÖÓ××Ù×ÙØ ×Ò×ÕÙ×ÓÒ×Ù×ÓÙÖÒØ×ÑÓÝÒ×ØÓÒ×ÕÙÒÔÒÒØÔ××ÓÒØÚØÔÖ×ÓÒÒÐÐØØ ×Ò×ÓÒÖÔÖ×ÒØÐÔÓÙ××ÐÔÐÙ×ÒÓØÐÙÑÓÒÔØÐ×ØÐÐØ×ÙÖ×ÓÒÑÒÔÖÐØ ÁÐÓÒ×ÖÒ×ÌÕÙÐÒØÖÔÖÒÙÖÕÙÖÙ××ØÑÓÒØÒ×ÐÐÐ×ÓÐØÚÐÙÐ×


ÕÙ×ÙÖ×ÓÑÒØÓÒÓÒÓÑÕÙÒÓØÑÑÒØÒÖ×ÓÒ×ÔÓ×ØÓÒÑÓÒÓÔÓÐ×ØÕÙ ÒÖÔÓ×Ô×ØÒØ×ÙÖÐ×ÙÔÖÓÖØÐÖÒÒØÖÔÖ×ÒÑØÖÒÒÓÚØÓÒ ÁÐ×ÑÐÒÒÕÙÐÖÚÖÑÒØÑØÓÓÐÓÕÙÓÔÖÔÖËÙÑÔØÖÒØÖ Ø

ÅÙÒÖ Å×ÙÖÖÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ

×ÓÒÒÐÐÖÐÐ×ØÔÔÐÐÒ×ÒÓÑÖÙÜÓÑÒ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÓ×ÓÖÒ×ØÓÒ ÑÒ×ÓÒÒÐÐØÓÑÔÓÖØÙÒÓÙÐÒØÙÖÕÙÒØØØÚØÕÙÐØØÚÐÐ×ØÔÐÙÖÑÒ ÄÒÒÓÚØÓÒÑÙÖÙÒØÚØÐÕÙÒØÖÓÙÑ×ÙÖÖÙØÕÙÐÐ×ØÑÙÐØ

ÑÖØÈÖÐÐÙÖ××ÐÓÑÔÓ×ÒØÕÙÒØØØÚÐÒÒÓÚØÓÒÔÙØØÖÔÔÖÔÐÙ× ×ÑÒØÐÒÒ×ØÔ×Ð×ÔÓÙÖ×ÔÖØÕÙÐØØÚÄÔÖÑÖØÖÙØÐÒÑÒØ

ÐÖÑÓÙÐÕÙÐØÚÙÒÚÙÐÓÒÓÑØÓÙØÒØÖ ÕÙÒØØØÕÙØÓÙÐ×ØÙÖ×ÔÖÓÙØÓÒÒÔÙØ×ÓÙÐÔÖÓÙØÚØÓÙØÔÙØØÒ× ÕÙÐÖÒÖÜÔÖÑÙÒÑÐÓÖØÓÒÕÙÐØØÚ×ÔÖÓÙØ×ØÓÙ×ÖÚ×ÙÒÚÙ

Ò××ÐÓÐØÐÓÑÔÖÒ×ÓÒÔÒÓÑÒÒ×××ÑÐÓÖÖÚÐØÑÔ× ÖÒÓØÑÑÒØÙÜÓÖØ×ÓÙÖÒ×ÔÖÐ×ÙØÙÖ×ÔÓÙÖÓÒ×ØÖÙÖ×ÒØÙÖ×ÔÐÙ× ÅÐÖÐÙÐØØÖÓÙÚÖÙÒÑ×ÙÖÖØÔÖÑØØÒØÔÔÖÖÐÒÒÓÚØÓÒ

ÒÔÐÙ×ÐÓÖ× ÔÙÚÒØØÖÐ××××ÓÙ×ÙÜØÓÖ××ÙÚÒØÐÙÖÒØÙÖÒÔÙØ×ÓÙÓÙØÔÙØ×ÙÔÖÓ ××Ù×ÔÖÓÙØÓÒ Ä×ÒØÙÖ×ÕÙÓÒØØØÙÐÐÑÒØÙØÐ××ÔÓÙÖÔÔÖÖÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ

ÕÙÐÖÑÓÙÖÒØÒØÒØÕÙØÙÖ×ÔÖÓÙØÓÒÔÓÙÖÑØØÖÒÙÚÖÒÓÙÚÙÜ Ò×ÐÓÔÖØÓÒÔÖÓÙØÓÒÐ×ÒÔÙØ××ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÖÔÖ×ÒØÒØÐÓÖØ ÁÒÔÙØ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ

ÔÖÓÙØ×ØÓÙÔÖÓ×ÌÖØÓÒÒÐÐÑÒØÚÖ×ÒØÙÖ×ÓÒØØÙØÐ××ÔÓÙÖÑ×ÙÖÖ ØÓÖØ

ÙØÐ×ÖÓÙÕÙÖÖÒÓÙÚÐÐ×ÓÒÒ××Ò×ÐÐ×ÔÙÚÒØØÖ×ÓÙ×ÓÖÑ×ÔÖÓÙØ× ÔÒ××Ê

ÒÙÜ×ÑÒÙÜÔÖÓ×ÓÙÖÚØ×ØÓÙÐÒ×ÓÑÑ×ÓÒÒÓÑÐÒÕÙÐ Ä×ÔÒ××ÊÖÔÖ×ÒØÒØÐ×ÑÓÒØÒØ×ÐÐÓÙ×ÔÖÐÖÑÒÚÙÔÖÓÙÖ

ÑÒØÐÍÒÒØÓÒÓÔÖØÓÒÒÐÐ×ÓÒÔØ××ÖÓÒÒÒ×ÐØÖÓ×ÑÔØÖ Ê×ØÙÒØÚØÙÜÓÑÔÓ×ÒØ××ØÒØ×ÐÖÖØÐÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖ


ÔÐÙ×ÖØÐÓÖØÒÒÓÚØÓÒÌÓÙØÓ×ÐÒ×ÒÔ×ÕÙÐ×ØÜÓÒÖØÓÙØ ÙÐØÑ×ÙÖÒØÒ×ÐÔÖØÕÙÐ×ÙØÙÖ×Ð×Ù××ÓÒÓÒØÄÚÒ ÈÖÖÔÔÓÖØÙÜÙÜÙØÖ×Ñ×ÙÖ×ÕÙ×ÙÚÒØÐ×ÔÒ××Ê×ÓÒØÙÒÒØÙÖ

×ÒØÖÒØ×ÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÈÖÑÓÖØÒ×ÖÑ×ÒÓÒØÔ×ÙØÓÖÑÐ Ê×ØÐ××ÔØØ×ÖÑ×ÄÒÒÓÚØÓÒÒ××ÔÙØØÖÐÖ×ÙÐØØÙÒ ×ÓÙÐÒÒØÔÐÙ×ÙÖ×ÙÐØ×ÒÖÒØ×ÐÙØÐ×ØÓÒ×ÔÒ××ÊÓÑÑ

ÐÓÓÔÖØÓÒÓÙ×ÑÔÐÑÒØÔÖÐÕÙ×ØÓÒÐÒ×ËÙÒÓÒ×Ð×ØÙ×ÐÓÒØÙ ÔÖÓ××Ù×ÔÔÖÒØ××Ù×ÒÐÖÑÄÖÑÔÙØÒÒÓÚÖÐÑÒØÚÐÑØØÓÒ ÒÐ×Ð×Ø×ÓÙÚÒØÕÙ×ØÓÒÓÒ×ØØÙØÓÒÙÒ×ØÓÔØÐÊÕÙØÒØÓÑÔØ Ð×ÓÑÑÐÒÚ×Ø××ÑÒØÔ××ÔÓ×ÐÔÖÓÐÑÙÓÜÐÓÖÑÙ

ÖÒØ×ÔÖÑØÖ×ÙÙØ ØÓÒÄÓÜÙØÙÜÔÖØÓÒÔÙØÚÓÖÙÒÒÒ×ÙÖÐ×ØÑØÓÒ× ÑÙÐØÓÒÙÔØÐÕÙØÖÑÒÔÖÐÑÑ×ÓÒØÙÜÔÖØÓÒÒÓÑÑÙ××ØÙÜ

ÈÖ×ÓÒÒÐÊ

ÔÝ×ÕÙ×ÓÙÒÕÙÚÐÒØØÑÔ×ÔÐÒÄÔÖ×ÓÒÒÐÊ×ØÓÒ×ØØÙÒÒÙÖ×Ø ÐÊÒ×ÐÑÔÐÓØÓØÐÐÒØÖÔÖ×ÒÙØÐ×ÒØÐÒÓÑÖ×ÑÔÐÓÝ×ÒÔÖ×ÓÒÒ× ÍÒÙØÖÑ×ÙÖÐÓÖØÒÒÓÚØÓÒÓÒ××ØÐÙÐÖÐÔÖØÙÔÖ×ÓÒÒÐØ

ÙØÐ×ÖÑÑÒØÐÙÒÓÙÐÙØÖ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÒÕÙÐÑ××ÓÒÔÖÑÖÙÔÖ ÒÒ×ÓÙÚÖÖ×ÓÙÑÒ×ØÖØ×ÖÖÒ×ÐÐØØÖØÙÖÑÔÖÕÙÐ×ØÙ×ÓÒØ

ØÒÙÖÐØÑÔ×ÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÓÔÖÑÒØØÐÙÔ××Ò×Ð×ÙØÖ×ÓÔÖØÓÒ× ×ÓÒÒÐÊ×ÓØÜÖÖ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÐ×ØÔÖØÕÙÑÒØÑÔÓ××Ð×

ÖÖÕÙÑÔÐÓÖÙÖ×ÒÑÔÐÕÙÔ×Ò××ÖÑÒØÐÔÖÓÙØÓÒÖ×ÙÐ ÐØØ×Ö××ÓÙÖ××ØÒÓÖØÓÙØÖÑÒØØÐØ×ÔÓ×ÖÙÒÐÓÖØÓÖ ÈÖÐÐÙÖ×Ò×Ð×ÓÐÓÖØÒÒÓÚØÓÒ×ØÑ×ÙÖÔÖÐØÊÐ×ÔØÕÙ

×ÙÐÑÒØ ×ÙÖÐÒÙ×ØÖ×ÓØÒÓÐÓ×ÙÜØØ×ÍÒ×ÙÙØ×ÓÒÚÐÓÔÔÑÒØÄ×ÙØÙÖ× ØØ×ÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ÕÙÙÜÙÒÙØÖÐÓÖØÓÖÒ×ÐÑÑÓÑÒÑ×ÑÔÐÓÝÒØ

×ÓÙÐÒÒØÒÓØÑÑÒØÐÑÔÓÖØÒÙÔØÐÙÑÒÖÔÖ×ÒØÔÖÕÙÐ×ÔÔÐÐÒØÐ× ÖÙÖ×ÆÓÙ×ÖÔÔÐÓÒ×Ð×ØÖÚÙÜØÙ×ÔÖÙÖØÖÝ

ÖÖÄÔÖ×Ò×ÖÙÖ×Ò×ÙÒÒØÖÔÖ×ÓØÒÓÐÓ×ØØÔÖÙ ÓÒØÖÐÙÖÔÖÓÔÖ×ÒØÖÔÖ××ÓØÒÓÐÓ×ÓÙÓÒØØÖÖÙØ×ÔÖ×ÐÓÖØÓÖ× ×ØÖ××ÒØ×Ø××ÖÙÖ×ÔÖ×ÒÑÓÖØ×È××Ù×ÖÒ×ÍÒÚÖ×Ø×ØÕÙ

ÒØÖÔÖ××ÕÙÐ×ÑÔÐÓÒØÚÓÒØÒ×ÐÙÖÚÐÙÖÓÙÖ×ÖÙÑÒØ ÔÖÐÑÖÙÔØÐÓÑÑÙÒ×ÒÐÙÒÔØÒÒÓÚØÓÒØÖØÚØÄ×

×ØÙÒÔÖØÕÙÕÙ×ÚÐÓÔÔÔÐÙ×ÒÔÐÙ×Ò×Ð×ØÙ×ÑÔÖÕÙ××ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ ÈÙÐØÓÒ××ÒØÕÙ× ÄÙØÐ×ØÓÒÙÒÓÑÖ×ÔÙÐØÓÒ××ÒØÕÙ×ÔÓÙÖÑ×ÙÖÖÐÓÖØÒÒÓÚØÓÒ


ÔÙÐØÓÒ××ÒØÕÙ××ÓÒØ×ÓÙØÔÙØ×ÖÐÐ×ÔÙÚÒØØÖÐÖÙØÙÒÓÙÚÖØ Ò×ÐÑÑØÑÔ×ÐÐ××ÖÚÖÓÒØÒØÒØÕÙÒÔÙØ×ÐÑÒØÖÐÔÖÓ××Ù×ÓÒÙ×ÒØ ØÒØÙÖÖÔÖ×ÒØÐÓ×ÙÒÒÔÙØØÙÒÓÙØÔÙØÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÄ×

ÐÑ×ÒÙÚÖÒÓÙÚÐÐ×ÓÙÚÖØ×ØÒ××ÙØÄÙÖÚÐÙÖÔÖÔÓÒÖÒØÒ× Ð×ÙÜ×ÔÒÔÖÓ×Ù×ØÙÖÓÙÓÑÒÖÖÄ×ÔÙÐØÓÒ×ÔÙÚÒØ ÓÙÚÖÒÑÒØÓÙÖ×Ø ØÖÙØÐ×××ØÖØÕÙÑÒØÓÑÑÙÒ×ÒÐÚÖ×ÐÒÚÖÓÒÒÑÒØÓÒÙÖÖÒØ×ÔÖØÒÖ× ÐÐ×ÓÒ×ØØÙÒØÔÓÙÖÐ×ÖÙÖ×ÙÒÑÓÝÒÖÒÓÖÖÐÙÖÔØÐÖÔÙØØÓÒÚÐ ÖÓÒÒ××ÒÕÙØØÖÙÐÓÑÑÙÒÙØ×ÒØÕÙÐÙÖ×ØÖÚÙÜ ÑÓÒØÖÒØÐÒØÖØÐÖÑÖØÒ×ÓÑÒ×ÖÖ

ÔÖ×ÓÒÒÐÊÔÙØØÖÖ××ÙÜÔÙÐØÓÒ××ÒØÕÙ×ÐÓÖ×ÕÙÐÐ××ÓÒØÙØÐ×× ÓÑÑÔÔÖÓÜÑØÓÒÐÓÖØÒÒÓÚØÓÒÒ×ÙÒÒØÖÔÖ×ÔÙØ×ÔÓ×ÖÞÒ× ÄÑÑÖØÕÙÔÓÖØÒØ×ÙÖÐ×ÒÐ×ÔØÕÙÐØØ×Ö××ÓÙÖ×Ò×Ð×Ù

ÔÙÐØÓÒ××Ò×ÔÓÙÖÙØÒØÖÙ××ÖÑØØÖÒÙÚÖ×ÒÒÓÚØÓÒ×ØØÖÑÖÕÙ ×ØÔÖÒÖÒÓÑÔØØÓÙØÓ×ÒÖÒØÐ×ÔÖØÕÙÐ×ÓÒÒ××Ò××ÓÒØÙÑÙÐØÚ×

Ù×ØÓ×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÐÒØÖÑÖÙÕÙÐÐÒØÖÔÖ×ÔÙØÒÒÓÚÖ ÔÓÒÐ×ÐÒ×ØÒØtÒ×Ò×Ð×ÔÙÐØÓÒ××ÒØÕÙ×ÖÔÖ×ÒØÒØÙÒÑ×ÙÖÖØ ØÕÙØÖ××ÓÙÚÒØÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÔÖÓÙØÒÔÙ×ÒØÒ×Ð×ØÓ×ÓÒÒ××Ò××

ÔÖÚÒÒÒØ×ÓÙÚÒØÔÓÙÖÒÓÖÑÖ×ÙÖÙÒÓÙÚÖØÓÙÙÒÒÚÒØÓÒÖÐ××ÓÒØÔÐÙ× ×ØÒ×ÐÑÓÒÐÒÙ×ØÖÓÙÐÙÐÙÒÚÖ×ØÄ×ÔÙÐØÓÒ××ÒØÖÔÖ××ÕÙ ÁÐ×ØÒÓØÖÔÖÐÐÙÖ×ÕÙÐ×ÔÙÐØÓÒ×Ó××ÒØ×ÖÐ×ÖÒØ××ÐÓÒÕÙÓÒ

×ÓÒØØÖ×ÓÒØÖÒÒØ×ÙÒÚÙ×ÒØÖÔÖ××ÐÐ××ÓÒØÔÐÙ×ÐÖ×Ò×Ð×ÙÒÚÖ×Ø× ÔÓÖØ××ÙÖÐÖÖÔÔÐÕÙÐÓÖ×ÕÙÙÒÚÙ×ÙÒÚÖ×Ø×ÓÙÒØÖ×ÖÖÐ ÓÒÒ××ÒÔÖÓÙØ×ØÒÖÐÑÒØÔÐÙ×ÓÒÑÒØÐÄ×ÖÐ×Ö××ÒØÐ×ÔÙÐØÓÒ×

Ò×ÓÒ×ÖÒØ×ÒÔÙØ×ÙÜÓÑÔÖÒÒÒØÐÓÖØÓÖÑÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÕÙÐ× Ä×ÓÙØÔÙØ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÖÔÖ×ÒØÒØÐÖ×ÙÐØØÒÐÓØÒÙÐÓÑ ÇÙØÔÙØ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ

ÐØ×Ø ÒÒÓÚØÓÒÒØÖÑ×ÓÙØÔÙØ× ÙØÖ××ÓÙÖ×ÒÓÖÑÐÐ×ÔÔÖÒØ××ÑØØÓÒÒØÖØÓÒÐÓÐÒÓÒÓÖÑÐ×ÜØÖÒ Ò×ÕÙ×ÙØÒÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×ØÖÓ×ØÝÔ×Ñ×ÙÖ×ÕÙÒØØØÚ××ØÚØ×

ÖÚØ

ÑÒÖØÐÐ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÖÚØÑ×ÐÓÙÖÒØÔÖÐÑÑ×ÔÖ×ÓÒ××ÙÖ ÙÒ×ÓÙÖÒÓÖÑØÓÒÑÔÓÖØÒØÔÓÙÖÐ×ÒØÖÔÖ××ÒÒÓÚÒØ×ÆÓÒ×ÙÐÑÒØÐÒÓÖÑ ÄÖÚØ×ØÙÒÑ×ÙÖÐ××ÕÙÐÔÖÓÙØÚØÐÖÖÁÐ×ØÓÒ×ÖÓÑÑ

ÐÓÑÒØÒÓÐÓÕÙÒ×ÐÕÙÐÐÒØÖÔÖ××ØÒÓ×ÕÙÐ×ÔÒ××Ê ÒÐÔÖÑØÔ×


ÒÒÓÚØÓÒ×Ò×ØÔ×ÖÚØÐØÐÕÙÒÒÓÖÑØÕÙÓÙÒ×Ð×ÓØÒÓÐÓ×ËÐÖ×ÓÒ ÐÒÓÒÖÚØÐØÒ×××ØÒØÙÖÖÐÑÒØÖÐ×ÒØÖÔÖ××ÔÙÚÒØÖ ÄÙØÐ×ØÓÒÙÖÚØÒ×ØÔ××Ò×ÐÑØ×Ò×ÖØÒ××ØÙÖ×ÙÒÔÖØ×

ÔÖØ×ÖÚØ×Ò×ÖÑ×ÜÔÐÓØÖÚØ×ÓÖÑÒØ×ØÖÒ×ÓÖÑÒÒÒÓÚØÓÒ ÙÜÑÑÒÔ×ÖÚØÖÐÙÖ×ÒÒÓÚØÓÒ×ØÓÔØÖÒ×ÔÓÙÖÐ×ÖØÒÓÙØÖÙÒ

ÙØÐ×ÔÓÒÐØ×ÓÒÒ××ÙÖÐ×ÖÚØ××ÓÙ××ÓÖÑ×ÕÙÒØ×ÐÙÖÙØÐ×ØÓÒ ÔÓÒØÚÙÐÖÚØÒ×ØÕÙÙÒÑ×ÙÖÑÔÖØÐÓÙØÔÙØÒÒÓÚØÓÒÌÓÙØÓ× ÓÑÑÖÐ×ÐÕÙÐÐ×ÓØÔÓÙÖ×ÑÓØ×ÓÒÓÑÕÙ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÓÙ×ØÖØÕÙ×

Ñ×ÙÖÐÖÚØÑÙÖÙÒ×ÓÙÖÙÒÕÙÔÓÙÖÐØÙÙÒÑÒØØÒÕÙ ×ØÐÖÑÒØÖÔÒÙÔÖÑÐ×ÖÙÖ×ÖÐ××ØÑÕÙÒÔØ×ÙÐØ×

ÐÔØÒÒÓÚØÓÒÐÖÑÄÙØÐ×ØÓÒØØÑ×ÙÖÔÒØÓÙØÓ×ÐÒØÙÖ ÆÓÑÖ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÒØÖÓÙØ×

×ÒÒÓÚØÓÒ×ØÙ×ØÙÖØÚØÒ×ÐÔÐÙÔÖØ××Ð×ÖÑ×ÒØÖÓÙ×ÒØ× ÄÓÑÔØÙÒÓÑÖÒÒÓÚØÓÒ×ÒØÖÓÙØ××ÙÖÐÑÖÔÙØØÖÙÒÒØÙÖ

ÓÐ×ÒÒÓÚØÓÒ×Ò×ÓÒØÒØÖÓÙØ×ÕÙÒ××ÔÖÓ×ØÖ×ÐÓÒ×üØØÖÜÑÔÐ ×ØÔÓ××Ð×ØÒÙÖÐÑÔÐÙÖ×ÑÓØÓÒ×ÓÔÖ×ÈÖÐÐÙÖ×ÐÝ××ØÙÖ× ÒÑÒØ×ÑÒÙÖ××ÙÖÐÙÖ×ÔÖÓÙØ×ØÓÙÔÖÓ×ÕÙ×ÙÐÑÒØ×ÙÖÐÐÓÒØÖÑÕÙÐ

ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×Ò×ÖØÙÒÑ×ÙÖÕÙØÐÒÒÓÚØÓÒÒ××ØÙÖÙØÖ Ò×Ð×ØÙÖÐÔÖÑÐÑ××ÙÖÐÑÖÙÒÒÓÙÚÙÑÑÒØÙÖÙ×ÕÙ

ÔÖØÐ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÒÓÒØÔ×ØÓÙØ×ÐÑÑÚÐÙÖÄ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÖÐ×ÖÒØ× ÕÙÒÞÒ×ÓÑÔØÙÙØÙÔÖÓ××Ù×ÖÖËÐÑØÖÓÒÙÓÑÔØ×

ÒÒÓÚØÓÒ×ÒÖÑÒØÐ×ÑÑ×ÐÓÒØÖÑÐÐ×ÔÙÚÒØÑÖÕÙÖÐÖÙÔØÙÖ ÈÖØÙÖÖ×ÒÒÓÚÒØ

ÔÓÙÖÒØØÓÒÐÑÓÒØÒØ×ÚÒØ×ÔÖÓÚÒÒØÐÒØÖÓÙØÓÒ×ÙÖÐÑÖ ÔÖØÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÖÖ×ØÓØÐÒÙØÖ×ØÖÑ×Ð×ØÚÐÙÖÐ ÍÒÑ×ÙÖÐÔÖÓÖÑÒ×ÖÑ×ÒÑØÖÒÒÓÚØÓÒÓÒ××ØÐÙÐÖÐ

ÔÖÓÙØ×ØÓÙ×ÖÚ×ÒÓÙÚÙÜØÒØÙÖØÚÐÓÔÔÒÓØÑÑÒØÒ×Ð×Ö× ÒÕÙØ×ÙÖÓÔÒÒ××ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖØÐ××ÖÚ×ÁËÓÒØÒÓÙ×ÒÐÐÓÒ× ÔÖ×ÒØÖÔÐÙ×ÐÓÒÐØÖÓ×ÑÚÖ×ÓÒ

ÔÖÓ×ÒØÐ×ÑÓØÓÒ××ÔÖÓÙØ×ØÓÙÔÖÓ×Ò×ÖÒØÕÙÑÒÙÖ× ÔÓÙÖÒØÖÖÐ×ÑÐÓÖØÓÒ×ÓÙÐ×ÒÑÒØ××ÒØ×ÒØÖÓÙØ××ÙÖÐ×ÔÖÓÙØ×Ø ÄÙÒ×ÔÖÒÔÙÜÔÔÓÖØ××ÒÕÙØ×ÁË×ØÐÖÖÐÒØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒ

ÔÙÚÒØ×ÖÚÐÖØÖ×ÑÔÓÖØÒØ×ÒØÖÑ×ÚÐÙÖÑÖÒÒÔÐÙ×ÓÑÑÐ ØÒÓØ××Ù×ØÖ××ÓÙÚÒØÙÒÒÒÓÚØÓÒÑÙÖÒ×ØÕÙÐ×ÓÑÑÙÑÙÐ ÒÑÒØ×ÑÒÙÖ×ÅÐÖØØÑÐÓÖØÓÒÒ×ÐÒØÓÒÑÔÖÕÙÐÒÒÓÚØÓÒ


ÐÒØÖÓÙØÓÒ×ÔÖÓÙØ×ÒÓÙÚÙÜÓÙÑÐÓÖ××ÙÖÐÑÖÑ×ÐÒ×ØÔÙØØÖÔ×Ð ÙÒÙÐØÑ×ÙÖ×Ù××ØÕÙÒØÐ×ØÑØÓÒÙÔÓÙÖÒØ×ÚÒØ×ÒÒÓÚÒØ× ÌÓÖÕÙÑÒØÓÒÔÙØØÓÙÓÙÖ×ÐÙÐÖÐÔÖØÜØÙÖÖ×ÒÒÓÚÒØ×ÙØ

ÐÐ×Ø×ÙÐÑÒØÑÓØÚÔÖÐÖÔÓÒ×ÙÒÕÙ×ØÓÒÒÖ ×ÔÓÙÖØÓÙØ×Ð×ÖÑ×ÒÕÙØ×ÄÖ×ÓÒÐ×ØÕÙØØÓÔÖØÓÒ×ØÓØÙ××

×ÒØÖÖÓÖ×ÙÖ×ÓÒÓÒØÒÙÉÙÖÒÖÑÓÒÐØÚØÊ ÄÔÖÑÖÑÖØÙÖÒÚÙÙÒÒØÓÒÔÖ×ÐØÚØÊ×Ø ÓÑÔÓ×ØÓÒÐØÚØÊ

ÙØÖ×ØÚØ×ÔÖÓÙØÓÒÔÖÒÓÑÖÙÜ×ÔØ×ÐÐÚ×××ÒØÐÐÑÒØÐÖØÓÒ Ò×ÑÑØÖÐÐ×Ð×ÓÒÒ××Ò×ÅÑ×ÙÒÔÖØÑÔÓÖØÒØ×ØÚØ× ÄÊÖÔÖ×ÒØÙÒÓÖÑÔÖØÙÐÖ×ØÚØ×ÓÒÓÑÕÙ×ÐÐÖ×

ÓÙ×ÙÖÐÔÖÓÙØÓÒÖØØ×ÙÜÔÙÚÒØØÖÔÔÖÒ×ÓÑÑÙÒÒ×ÑÐ ÓÒÒ××Ò×ØÓÑÔØÒ×Ò×ÐÐØØÖØÙÖÐÊ×Ø×ÓÙÚÒØÔÖ×ÒØÓÑÑ ÊÙÒÚÙØÓÖÕÙ×ØØÙ×ÙÖÙÒ×ÓÒØÓÒÒÐÐ ÙÒØÚØÓÑÓÒÄ×ÙÐ×ØÒØÓÒÕÙ×ØØÒØÖÐ×ÖÒØ×ØÝÔ×ØÚØ

ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×Ê××ÙÖÙÒÔÖÒÔÓÜ×ØÖØÕÙÆÓÙ× Ò××ÓÒ××ÙÜÑÒÖ×ÔÔÖÒÖÐ×ØÚØ×ÊÒ×Ð×ÙÜÔÓÒØ×ÕÙ Ò×ØØØ×ÒÔÐÙ×Ð×ØÒØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐÒÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×ÙÒÖØÖ×ØÓÒ

×ÙÚÒØ

×ÙÖÐÒØÓÒÐÓÒØÓÒÕÙ×ØÚØ×ÚÓÒØ××ÙÖÖÒ×ÐÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ Ä×ØÒØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×ÊÓÑÑ×ÓÒÒÓÑÐÒÕÙ×Ø× Ä×ØÒØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×Ê

ÐÓÔÔÑÒØ ÌÖØÓÒÒÐÐÑÒØÓÒ×ØÒÙÒØÖÖÖÓÒÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙØÚ

×ØÒ×ÐØÖÐÓÑÔÖÒ×ÓÒÙÓÒØÓÒÒÑÒØÖØÒ×ÔÒÓÑÒ×ÒØÙÖÐ× ØÔÖ×ÐÚÒÐÐÔÓÙÖÓØÐÔÖÓÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ÓÒÒ××Ò×ÒÖÐ× ÄÖÖÓÒÑÒØÐ×ÓÙÔÙÖ×ØÑÒ×Ò×ÙÒÓØÒ×Ô

ØÙÙÒÚÙ×ÒØÖÔÖ××ÄØÙÜÒÖØØÙ×ÙÖÐ×ÖÒÑÒØ×ÐÖÖ ××ØØÖ×ÐÚ ÔÝ×ÕÙ×Ø ÄÙ×ÓÒ×Ö×ÙÐØØ×ÐÖÖ××ØÐÖÐ×Ù×ÐÐ×Ø

ÔÓÙÖÓØØÖÒ×ÓÖÑÖ×ÓÒÒ××Ò×ÒÙÒÖØØÓÙÔÖÓÑØÓÕÙ×Ö ÄÖÖÔÔÐÕÙ×Ø×ØÒ×ÔÔÐØÓÒ×ÒÙ×ØÖÐÐ×Ò×Ô×ÐÐ


ÖÖÓÒÑÒØÐ−→ÖÖÔÔÐÕÙ−→ÚÐÓÔÔÑÒØ

ÙØÐ×ÔÓÙÖÚÐÓÔÔÖÙÒÔÖÓØÒÙ×ØÖÐÐÚÒØÐÔ××ÐÔÔÐØÓÒÒÙ×ØÖÐÐÙÒ ÙÖ Ò×ÙÑÓÐÐÒÖÒÒÓÚØÓÒ

ÙÔÖÓØÄÔÖÓÙØÓÒÔÖÓØÓØÝÔ××ØÒÒÖÐÐÖÙØÐÖÖÔÔÐÕÙ Ô×ÜÔÖÑÒØØÓÒ×ØÒ××ÖÔÓÙÖÒÖÐÓÒØÓÒÒÑÒØØÐÖÐØ

ÙÐØÑÙÔÖÓ××Ù×ÖÖÐÚÐÓÔÔÑÒØÄÖÒÖØØÙÒ×ØØÔ××Ø ÔÐÙ×ÐÔÖÖÔÔÓÖØÙÜ×Ø×ÔÖÒØ×ÄÒÖØØÙÒÒÓØÑÑÒØÒØÙÖÒ× ÄÔ××ÙÔÖÓØÓØÝÔÙÚÐÓÔÔÑÒØÒÙ×ØÖÐÐÖÒÐÐÑÖÕÙÐÔ×

ÔÖÓØÊÓ×ÒÖ×ÓÙÐÒÐÑÔÓÖØÒÐÔ×ÚÐÓÔÔÑÒØDÒ×Ð ÊÅÑ×ÙÔÓÒØÚÙÐÔÖÓÙØÓÒ×ÓÒÒ××Ò××ÒØÕÙ×ØØÔ× ØØÔ×ÐÐÒ×ØÔÐÙ×ÐÙÜÖ×ÙÐØØ×ÐÖÖÑ×ÐÖÙ××ØÓÑÑÖÐÙ

ÓÙØÖÐÓÒÒ××ÒÕÙÖ×ÙÐØÙÚÐÓÔÔÑÒØÒ×Ø×ÔÓÒÐÕÙÔÓÙÖÐ×ÒØÖÔÖ×× Ò×ÑÐÔ×ØÖ×ÚÐÐ×ØÒÖÚÒØÖÑÒÒØÔÓÙÖÐÑØÖ××ÓØ×Ò ÕÙÝ×ÓÒØÑÔÐÕÙ×ÖØÑÒØÄÒØØÜÔÖÒÓÖÖ×ÔÓÒÐÔÔÖÒØ×× ×ØÚØ×ÚÐÓÔÔÑÒØÑÒÖÔÖ×Ð×ØÐÖÕÙØÓÙØÑÓÑÒØÐÔÖØ ÑÔÓÖØÒØ×ØÚØ××ØÓÒ×ÖÙÜÓÖØ×ÑÐÓÖØÓÒ×ÔÖÓÙØ×Ü×ØÒØ× ÔÖÐÙ×ÒØÖÓÙØÔÖÊÓ×ÒÖ ÒÕÙÐ×ÓØÐØÖÑÒÖÐ×ÖÓÒØÖ×

ÔÐÙØØÕÙÐÒØÖÓÙØÓÒ×ÔÖÓÙØ×ÖÐÑÒØÒÓÙÚÙÜÊÓ×ÒÖ ÐÙÑÙÐØÓÒÐÓÒØÖÑ×ÔØØ×ÑÐÓÖØÓÒ×ÖÚÐÖÒ×ÒÑÒØ× ÌÓÙØÓ×

ÖÐØÓÒÐÒÖÒØÖÐ×ÖÒØ×Ô×ÖÖÙÒÐ×ÓÒÒÔÒÒÕÙÒØ ÙÜÖ×ÙÐØØ×ÒÙØÖ×ØÖÑ×Ð×Ö×ÙÐØØ×ÐÖÖÓÒÑÒØÐÐÑÒØÒØÐ ÄÓÑÔÓ×ØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐÙÔÖÓ××Ù×ÖÖÐ××ÒØÒÖÕÙÐÝÙÒ

ÖÖÔÔÐÕÙÕÙ×ÓÒØÓÙÖÓÒÙØÙÚÐÓÔÔÑÒØ

×Ñ ÑÒÑÒØ×ÖÐØÓÒ×ÒØÖÐ×Ô××ÖÖÙ×ÒÐÙ×ØÖØÔÖÐ ÄÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÕÙÖ×ÙÐØØØÓÖÑÙÐØÓÒ×ØÙÒÔÖÓ××Ù×ÐÒÖÄ

ÙÒ×Ò×ÙÒÕÙÁÐÒÝÔ×ÒØÖØÓÒÒÖØÖÓØÓÒ×ÁÐ×ØÐÖÑÒØÖÓÒÒÙÕÙØØ ÓÒÙÖØÓÒ×ÑÔÐ×ØÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ×ØØÖ×ÐÓÒÐÖÐØÒØÐ× Ò××ÑÐ×ÖÐØÓÒ×Ü×ØÒØ×ÒØÖÐ×Ô××ÖÖÚÓÒØÒ×

ÖÐØÓÒ×ÒØÖÐ×ÖÒØ×Ô××ÖÖ×ÓÒØØÖ×ÓÑÔÐÜ×ØÓÑÔÓÖØÒØÓÒØ ÒÒÓÚØÓÒ×Ñ ÒÙÐÐÑÒØ×ÒØÖØÓÒ×ØÖØÖÓØÓÒ×ÓÑÑÐ×ØÑÓÒØÖÔÖÐÑÓÐÒØÖØ

ÙÒÚ×ÓÒÖÒØÙÚÐÓÔÔÑÒØØÒÓÐÓÕÙÙÜÑÓÐ××ÓÒØÐ×ÔÐÙ×ÓÒÒÙ× ÔÖÑÐ×ÓÒÓÑ×Ø×ÌÒÓÐÓÝÔÙ×ÊÓ×ÒÖ Ò×ÐÐØØÖØÙÖÐÜ×ØÔÐÙ×ÙÖ×ÚÖ×ÓÒ×ÙÑÓÐÐÒÖÒÒÓÚØÓÒÙÒ

ÍÒ×ÖÔØÓÒ×ÑÓÐ×ÙÖÒ×Ð×Ñ ØÑÒÔÙÐÐËÑÓÓÐÖ


Ê ÅÓÐÌÒÓÐÓÝÔÙ×

ÅÓÐÑÒÔÙÐÐ

−→ÓÒÔØÓÒØ−→ÈÖÓÙØÓÒ−→ÅÖØÒ ÒÒÖ

−→ÎÒØ×

ÙÖ ×ÓÒ×Ù−→ÅÖØÒ ÑÖ ÎÖ×ÓÒ×ÙÑÓÐÐÒÖÒÒÓÚØÓÒÔØÔÖ×ÊÓØÛÐÐ

−→Ê −→ÈÖÓÙØÓÒ−→ÎÒØ×

ÕÙ×ÔÖÓÖ×ÓÒ×ÖÐ×Ò×ÒÓÑÖÙÜ×ØÙÖ×ÓÒÓÑÕÙ×ÓÒØØÖÐ××Ö ×ÖÚÓÐÙØÓÒ××ÒØÕÙ×ØØÒÓÐÓÕÙ×ÐØÖÓÒÕÙÑ ÄÐÓÖØÓÒÙÔÖÑÖÑÓÐÐÒÖÒÒÓÚØÓÒÌÒÓÐÓÝÔÙ×ÔÖØÙÓÒ×ØØ

×ÓÒØÙ××ÓÙÚÖØ××ÒØÕÙ×ÑÙÖ×ÄÑÒÑÒØÐÒÖÒ×ÑÓÐ ÑÓÙÐÔÖÑ×ÓÒØÕÙÐÕÙ××ØÙÖ×ÓÒØÐÒ××ÒØÓÙÐÚÐÓÔÔÑÒØ ÄÒÓÖÑØÕÙÐ

ÑÖÐ×ÖÒ××ÒØ×ÙÖÐÓÖÙÑÖØÒÄÑ××ÓÒÖÒÖÒ×××Ø Ò×ÙØÐ×ÚÐÓÔÔÖ×ÙÚÒØÐÓÒÔØÓÒ×ÒÒÙÖ×ÔÙ×ÖÖÐ×ÓÑ ÓÑÑÒÔÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊÔÓÙÖÖÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ØÔÖÓ×

ÖÖ×ÒÓÙÚÙÜ×ÓÒ×

Ð×ÓØ××ÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×ÓÒ×ØØÙÙÒ×ÓÙÖ××ÒØÐÐÔÓÙÖÐÐÓÖØÓÒ×ÔÖÓØ× ÒÓÚØÓÒÓÑÑÙÒÖÔÓÒ×ÐÑÒÙÑÖÒ×ØØÚ×ÓÒÐÒÓÖÑØÓÒ×ÙÖ Ä×ÓÒÑÓÐÓÒÒÙ×ÓÙ×ÐÒÓÑÑÒÔÙÐÐËÑÓÓÐÖ ÚÓØÐÒ

Ê×Ñ

Ò×ÓÑÔÒÙÒÔÖÓÖ××ÓÒÐÔÖÓÙØÚØ×ÒØÖÔÖ××ÓÒØØÒØÖ ÙØÖ××ÓÒ×Ä×ÒØÖÔÖ××ÚÒÒÒØÔÐÙ××Ò×Ð×Ò×ÓÒØÜØÐÑÒ À×ØÓÖÕÙÑÒØÐÖÓ××ÒÖÔÒÖ×ØÖÒ×ÔÐÙ×ÙÖ××ØÙÖ×Ò×Ð×Ò

Ö×ÓÒÒÑÒØ×ÑÔÐÓÑÑÐÒÓØÊÓØÛÐÐÔÖÓÚÒØÙØÕÙÒ×ÒØÖ××ÒØ ØÖÚÒÙØÒÓÒÔ×ÖÖÚÒÖÕÙØÔÖÓÙØÌÓÙØÓ×ÐÒÖÒÖÒØ ÔÙ×ÕÙÓÑÑÐ×ØØÒ×ÐÐÒÙÑÖØÒÐÔÖÓÖØ×ØÔÖÓÙÖÕÙÔÙØ

ÕÙÙÜ×ÓÒ×ÑÑØ××ÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×Ð×ÒØÖÔÖ××ÒÓÖÒØÐÊÐÓÒØÖÑ

ÐÖÐ×ØØÚÖÕÙÐ×ÔÖÑÖ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÕÙÓÒØÒØÖÖÔÑÒØÐ× ÐÓØÒÓÐÓÑÓÖÒÓÙÖÒÒÓÑÖÙÜÒ×ÒÑÒØ×ÒÐÑØÖÒÔÖØÙ ÓÑÔÓÖØÑÒØÖÒÐÐÔØØÓÒÙÒÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙÖÐÄ×ØÓÖ

ÑÒØÖØÒØÖÐ×ÒÒÒ×ØÐ×ÒÓÙÚÐÐ×ØÚØ×ÐÓÖ×ÐÑÖÒ×ÓØÒÓÐÓ× ÙÑÒüØØÖÜÑÔÐÊÓÙ××ÐÍÐÙØÔÖÑÐ×ÒØÖÔÖ××ÝÒØÔÙ××ÙÖÐÓÑÔÐ ÓÑÔØÒ×ÓØÒÓÐÓÕÙ××ÓÒØÐÐ×ÕÙØÒÒØ×ÓÐÓ×Ø×Ò×ÐÙÖÔØÐ

ÐÐØØÐÙÒ×ÔÖÑÖ×ÖÑ×ÖÒ×××ÒÖÒ×ÐÓÐÓÑÓÐÙÐÖÒ×Ð×


ÙÖ CÒÒØÖÐÒÒÓÚØÓÒfÓÙÐ×ÓÙÖØ×ÖØÓÙÖÒÓÖÑØÓÒ×FÓÙÐ×ÐÓÒÙ×ÖØÓÙÖ ÃÐÒØÊÓ×ÒÖ ÄÒ ÅÓÐÒØÖØÒÒÓÚØÓÒ Ð×ÓÒ×Ò Ò ÔÖ×

ÙÒÙKÐÐ×ÓÒÑÒÒØÒ×ÖÔ×ØÚÐ×ÒÓÖÑØÓÒ×ÖÚÒÒÒØÒ×Ð× ÓÒØÖÖÐÖØÓÙÖÚÒÒØÐÖÖÚÖ×ÐÓÒÔØÓÒÐ×ÔÓÒØÐÐ××Ø××ÓÒ×ÖØ×

×ÓÒ×ÒØÖÓÒÒ××Ò×ØÖÖØØ×ÖØÓÙÖ×ËÐÔÖÓÐÑ×ØÖ×ÓÐÙ

ÒÒ×ØØØØÖÒ×ØÓÒ×ØÚÓÖ×ÔÖÐÜ×ØÒÙÒÖÖÑÙÐØ×ÔÐÒÖ ÐÒÒÓÚØÓÒÒÙ×ØÖÐÐÐÖÖ×ÒØÕÙ ÒØÖÐÖÖØÐ×ÔÖÓÐÑ×ÒÚÒØÓÒØÓÒÔØÓÒSÐÒ×ÒÒÒÓÚØÓÒÓÒØÖÙØÓÒ ÒÓÖÑØÓÒK −

ÄÒÑÒØÔÖÓÒ×ÐÓÐÓÓÒ×ØØÙÔÓÙÖÖØÒ×ÒØÖÔÖ×××ÐÔÖØ ÙÒÓÑÔÐÑÒØÖØÙÜÑØÓ×ÐÑÐ××ÕÙÐÓÖ×ÕÙÔÓÙÖÙØÖ×ÐÙØÐ×ØÓÒ ÔÙ×ÐÓÒØÑÔ×ØÔÖÐ×ÓÖÒØØÓÒ××ÖÖ×ØØÒØÖÔÖ×ÙÚÙ

ÐÓÐÓ×ØÖ××ÒØÓÑÑÙÒÖÙÔØÙÖÇÒÚÓØØÓÙØÐÒØÖØ×ÓÜÊÐ Ò×Ò×ÐÔÖÓÐÑØÕÙÖØÖÒØÖÜÔÐÓØØÓÒØÜÔÐÓÖØÓÒ

ÖØÓÒ×ÐÒØÖÔÖ××ØÃÐÒØÊÓ×ÒÖÕÙÖÚÒØÐÑÖØÚÐÓÔÔÖ ÓÑÑÙÒÐ×ÖÙÒØÐÒÓÒÔÖ×ÒÓÑÔØÐÒØÖØÓÒÒØÖÐÖÖØÐ×ÙØÖ×ÓÔ ÒÔØ×ÖÒ×ÔÔÖÓ×ÙÜÑÓÐ×ÐÒÖ××Ñ ÙÒÔÓÒØ

ÐÔÖÓÙØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ØÐ×ÓÒØÓÒ×ÐÒØÖÔÖ×ÙÖ ÙÒÑÓÐÒÒÓÚØÓÒÕÙØÒØÓÑÔØ×ÒØÖØÓÒ×ÓÑÔÐÜ×ÕÙÔÙÚÒØÜ×ØÖÒØÖ

ÙØÕÙÀÑÓÙØÔÖØ ÈÓÙÖÐÔÔÐØÓÒÙÑÓÐÒØÖØÒÒÓÚØÓÒÃÐÒØÊÓ×ÒÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑ Ô


ØÕÙØÖÐÙÜÒØÖØÚØÄÒÒØÖÐ×ØÐ×ÙÐÔÖØÕÙÖ××ÑÐÙÑÓ ÒØÖØÓÒ×ØÐ×ÖØÖÓØÓÒ×ÁÐ×ØÒÙÙÒÒÒØÖÐ×ÓÔÖØÓÒ×ÐÖÑ ÓÒØÖÖÑÒØÙÑÓÐÐÒÖ ÐÑÓÐÒØÖØ ÑØÐ×

ÕÙÔ××Ò×ÙØÔÖÐ××Ø×ÓÒÔØÓÒÚÒØÐÔÖÓÙØÓÒÒÐØÐÑ××ÙÖÐ ÐÐÒÖÒ××ÚÖ×ÓÒÑÒÔÙÐÐÄ×ÓÔÖØÓÒ×ÓÑÑÒÒØÔÖÙÒÒÚÒØÓÒ

ÑÒÒØÒ×ÙÜÖØÓÒ×ÓÔÔÓ××ÁÐÝ×ÙÜÒÓÖÑØÓÒ×ÕÙÐÖÒØ×ØÔ× ÑÖÒ×ÕÙØÔÙÒÚÓÐÙÑÒÓÖÑØÓÒ×ØÓÒÒ××Ò××ØÖÐÐ×

×ÔÖÓÙØ×ÐÐÓÖÖ×ÔÓÒÙÐÖÒÒÝÓÒÖÖÓÛ ÖÙÖ×ØØÙÐØÐÒÓÖÑØÓÒ×Ø×ÚÒÓØÑÑÒØÒ×Ð××Ø×ÓÒÔØÓÒ ÔÓ×ØÖÙÖ×Ñ×Ù××ÙÜÕÙÓÒ×ØØÙÒØ×ÖØÓÙÖ×ÚÖ××ØÔ×ÒØ

ÒÓÖÑØÓÒ×ÓÒØÙÜÒØÙÖ××ÓÙÐ×ÓÙÖØ×fÕÙÓÒØÐÓØÒÒÓÖ Ä×ÓÙÐ×ÖØÓÙÖ

ÐÑÒØÙÒÒØÖØÚØ×ÒÒÒÓÚØÓÒÐ×ÓÒ×ÚÖØÐ×ÕÙÒ×ØÔ×ÖÔÖ×ÒØ ÐÓÑÑÖÐ×ØÓÒÚÖ×ÐÒÚÒØÓÒÓÙÐÒØÓÒÙÑÖÔÓØÒØÐÑÓÐÑØ ÙØÓÖ×ÒØÐÖØÓÙÖÒÓÖÑØÓÒ×ØÔ×ÐÓÒ×ØÐÐÕÙÐÒÓÖÑØÓÒÔÖÓÚÒÒØ

Ò×ÐÑÓÐÐÒÖ

ÑØÓÒÒØÖ×ØÔ×ÚÓ×Ò×ÐÒÒØÖÐÒÒÓÚØÓÒØ×ÓÙÐ×ÐÓÒÙ×F

ÓÙÒØÖÒÐ×ÖÐÒ×ÑÐÙÔÖÓ××Ù×ÇÒÔÙØ×ØØÒÖÕÙÐ×ÖØÓÑ××ÓÜ ÑØÕÙÄ×ÖÑ×ÔÙÚÒØÓ×Ö××ÔÐ×ÖÒ×ÐÖÖÒ×ÐÚÐÓÔÔÑÒØ ÄÑÓÐÒØÖØÒÒÓÚØÓÒÔÙØØÖÙÒÒ×ØÖÙÑÒØÙØÐÔÓÙÖÐÐÙ×ØÖÖÒÓØÖÔÖÓÐ

ÒØÖÑ×ÔÖÓÖÑÒ×Ò×ÖÓÒØÔ×Ð×Ä×ÖÒ×ÕÙÔÙÚÒØÜ×ØÖÒØÖÐ× ÖÑ××ÜÔÖÑÒØÙ××ÒÕÙÒØØØÚÑÒØÔÖÓØÐØÕÙÕÙÐØØÚÑÒØÓÑ ÔØÒ×Ø×ÚÓÖÖÒØÐ×ÓÒÒ××Ò×ÕÙÙÑÙÐÒØÐÖÑØÖÑÒÒØ×× ÓÑÔØÒ×ØÓÒ××ÔÓ××ÐØ×ÖÓ××Ò

ØÐÓÓÔÖØÓÒÐ×ÖÑ×ÖÒØÒ×ÐÜÔÐÓØØÓÒ×ÒÓÖÑØÓÒ×ØÓÒÒ××Ò× Ö×ÒØÖÑ×ÔÖÓÙØÓÒÙÑÙÐØÓÒÕÙ×ØÓÒØÙØÐ×ØÓÒÔÙ×ÕÙÐ×ÒØÖ ÒÓÙØÖ×ÙÚÒØÐ×ØÖÙØÓÒ×ØÚØ×ÊÒØÖÐÓÖÒ×ØÓÒÐÑÖ

ØÓÒ×ØÖØÖÓØÓÒ×ÙÖÓÒØ×ÚÐÙÖ×ÖÒØ×Ò×ÕÙÑÓÐ×ÓÒ×ÓÖÞÓÒØÐ× ÓÒØÓÒÙÖÓÒÒÜÓÒÚÐÖÖ×ÒØÕÙÐ×ÓÒ×ÚÖØÐ× ÐÐ×ÖÒØÐÑÒØÒ×ÐÙÖÔØÜÔÐÓØØÓÒ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ØÒÓÐÓÕÙ×Ò ÒÓÑÖÙ××ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ÓÒØÚÖØØÖÒÖÝÔÓØ×ÖÓÖØÑÖÐÐ ÑÖÐÐÓÒØÃÐÔÔÖ

×ÙÚÒØÐÙÖÖØÖ×ØÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ

ÔÖ×Ð×ØÒØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×ÊÒÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×Ò×ÐÔÓÒØ


ØÖÙÒØÖÐÒØÖÙÖØÐÜØÖÙÖÐÖÑÒ×ØÖÚÐÐ×ØÖÑ×ÑÓ×ÊØ ÆÓÙ×ÒØÒÓÒ×ÔÖÓÖÒ×ØÓÒÐÊÐÑÒÖÔÖÐÕÙÐÐØØØÚØ×× Ä×ØÒØÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×Ê

×ØÖØ×Ê×ÓÒØÙØÐ××ÓÒÒØÖÒÐÔÓÙÖ×ÒÖÐ×ÓÜÓÖÒ×ØÓÒ ÒÐ×ÔÓÙÖÐ×ÕÙÐ×ÓÔØÒØÐ×ÖÑ×ÔÓÙÖÑÒÖÐÙÖØÚØ×ÊÄ××ØÖØ×Ê ÕÙÐ×ÖÑ×ÔÓÙÖ×ÙÚÒØÔÓÙÖÒÒÓÚÖÔÙÚÒØØÖÖ×ÙÑ×Ò×Ð×ÔÓÒØ××ÙÚÒØ× ÖÖÒØÖÒÓÙÒØÖÒÐ×ØÓÒ ÖÖÜØÖÒÓÙÜØÖÒÐ×ØÓÒ ÓÓÔÖØÓÒ ×ØÖØ×ÓÑÒØÓÖ×

ÜÔÓ×ÖØÓÙØÓÖÐÙÖ×ÓÒÑÒØ×ØÓÖÕÙ×ÄÒØÖÖÓØÓÒ×ÙÖÐÓÖÒ×ØÓÒÐ Ê×Ò×ÖØÒ×ÐÔÖÓÐÑØÕÙÒÖÐÐØ×ÓÖÑ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ× ÚÒØÜÑÒÖÑÔÖÕÙÑÒØÐ××ØÖØ×ÊÔØÖ×ØÐÓÒÚÒØ

ÖÑ×ÔØÖÓÐÖ×ÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÔÖÓÖÑÓÙÖØÌ ÖÑÓÙÖØÌ ×ÙÔÖÓÖØÐÓÖÑÓÖÒ×ØÓÒÑÙÐØÚ×ÓÒÒÐÐMÒÙØÐ×ÒØÙÒÒØÐÐÓÒ ÓÒØØ×ØÑÔÖÕÙÑÒØÐÝÔÓØ×ÏÐÐÑ×ÓÒ ÓÒØØÖÓÙÚÙÒ ×ÙÖÐ

ÐÔÖÓ ÖÐØÓÒÔÓ×ØÚÒØÖÐ×ØÖÙØÙÖMØÐÔÖÓØÐØ×ÖÑ×ÐÝÒØÓÔØÒ×Ð ÔÖÓÓÖÖ×ÔÓÒÒØÐÙ×ÓÒØØÓÖÑÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐÎÖ×ÐÒ

×ÙÖÐÑÑÝÔÓØ×ÓÒØÓÒÐÙÔÖÐÖÑØÚËØÖØÐ ÒØÖÔÖ××ÓÖÒ×××ÙÚÒØÐÓÖÑMØÐ×ÙØÖ×ÙØÖ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ØÙ× ÐÒÝÚØÙÙÒÖÒÔÒÒØÒ×Ð×Ò×ÒØÖÐ×

Ì ÀÐÐ ÙÖØÓÒØÇÐ

ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐÐÖÑÁÐÜ×ØØÓÙØÓ××ÖÐØÓÒ×ÒØÖÐ×ÙÜÕÙ×ØÓÒ×ÔÙ×ÕÙ ÐÔÖÓÐÑÔÓ××ØÐÑÑÓÑÑÒØÓÖÒ×ÖÙÒØÚØÒØÖÔÖ×ÔÓÙÖÚÓÖÙÒ ÊÔÔÐÓÒ×ÕÙÒÓØÖÒØÖØÔÓÖØ×ÙÖÐ××ØÖØ×ÊØÒÓÒÔ××ÙÖÐ×ØÖÙØÙÖ

ÐÖÑÐÐØÔÖØÒØÖÒØÙ×ÑÒÖÐÐ×ØÖÙØÙÖÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ ÔÖÓÖÑÒ×ÙÔÖÙÖÈÖÐÐÙÖ×ÐÓÖÒ×ØÓÒÐÊÒ×ØÔ×ÙÒ×ÓÒÜÓÒ

ÑÙÜÕÙÙØÖ×ÓÒÖÒÐ×Ý×ØÑÓÑÑÙÒØÓÒÕÙÐÐ×ÚÙÐÒØØÔÖÐ ÕÙÐÖÙÐÐÒÓÖÑØÓÒØ×ÜÙØÒØÐ××ÓÒ×ÙÑÒÑÒØÒ×ÕÙ×ÙØÒÓÙ× ÍÒ×Ö×ÓÒ×××ÒØÐÐ×ÕÙÓÒØÕÙÖØÒ×ÓÖÑ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÓÒØÓÒÒÒØ

ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÄÖÐØÓÒÒØÖÐÊØÐÒÒÓÚØÓÒ×ÖÜÔÐØÒ×Ð×ØÓÒ ×ÙÚÒØ

ÔÖ×ÒØÓÒ×Ð×ÔÖÒÔÐ×Ú×ÓÒ×ÐÐØØÖØÙÖ×ÙÖÐÕÙ×ØÓÒÐØ×ÓÖÑ×


Ø×ÓÖÑ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×

ÓÖÑÑÖÒAØÐÓÖÑÔÓÒ××Ð×ØÖÚÙÜ×ØÑÙÐÒØ×Ó ÑØÓÒÐÝ×××ÙÖÐÓÑÔÖ×ÓÒÙÜÓÖÑ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÔÓÐÖ×Ð ÄÐØØÖØÙÖ×ÙÖÐ×ÑÓ×ÓÖÒ×ØÓÒÖÚÐÒ××ÓÒÒ×ÑÐÐÙØÐ×ØÓÒÙÒ

ÒØÖÔÖØÖÐÑÖØÐÓÖÒ×ØÓÒÒÒÓÒÒÒØÐÚ×ÓÒÒÖÑÖÓÙÖÑ ÑØÓÒÒÐÐÈÖÐÐÙÖ×ÐØÖÚÐÁÑØÁØÑÔÔÓÖØÙÒÒÓÙÚÐÐÑÒÖ ÓÒØÓÒØÖÙÙÖÒÓÙÚÙÐØÓÖÐÖÑÒÐÙÓÒÒÒØÙÒÚ×ÓÒÒÓÖ

Ú×ÓÒ×Ò×Ð×ÔÖÖÔ×ÕÙ×ÙÚÒØ ×ÙØÙÖ×Ò××ØÒØ×ÙÖÐÝÖØÓÒ×ÓÖÑ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÆÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ××ÙÜ

ÒØÖÒØÐ××ØÖÙØÙÖ×ÒÓÖÑØÓÒÒÐÐ×ÓÑÑÑÔÓÖØÒØ×ØÖÑÒÒØ×ÐÒ× ÖÑ×Ò××ÓÒØÖÙØÓÒÀÓÖÞÓÒØÐÚÖ×Ù×ÎÖØÐÒÓÖÑØÓÒ×ØÖÙØÙÖÓØ Ä×ØÖÚÙÜÓÑØØÒØÒÚÒØÐ×ÔØ×ÔÔÖÒØ××Ð×ÓÖÑ×ÓÓÖÒØÓÒ

×ÐÓÓÖÒØÓÒÚÖØÐÚÖ×Ù×ÐÓÓÖÒØÓÒÓÖÞÓÒØÐÁÐÒ××Ø×ÙÖÐÑÔÓÖØÒ ×ÒÑÒØ×ÐÒÚÖÓÒÒÑÒØÙÜÕÙÐ×Ð×ÖÑ×Ö××ÒØÑ×Ù××ÔÖÓÚÓÕÙÒØ ÖÑÓÒÐÝ×ÐØÖÐØÚ×ÙÜ×ØÖÙØÙÖ×ÔÓ××Ð×ÙÒÖÑÒØÖÒÐ

ÖÑÑÒØÙ×ØÑÒØÔÖÕÙÐ×ÓÑÔØÒ×ØÒÙ×ÔÖÐ×Ö××ÓÙÖ×ÙÑÒ××ÓÒØ

ÔÖ××ÓÒ ÓÒ××ØÒÐØÒØÓÒÔÖÓÙÖ×ÒØÖÒ×ØÖÓÒ×ÖÙÐØÓÒÒÓÖÑØÓÒØ

ÄÖÑA×ØÓÖÒ××ÙÚÒØÙÒ×ØÖÙØÙÖÚÖØÐÚÓÖ×ÒØÐÒØÖÐ×ØÓÒ

ÖÒØ×ÄÖÒÔÖÒÔÐÒØÖÐÖÑÑÖÒAØÐÖÑÔÓÒ×J

ÖÖØØÒØÖÐ×ØÓÒÐÒÓÖÑØÓÒØØØÔÖÒÒÙÓÒØÖÐÖÖÕÙ ÐÒÓÖÑØÓÒØÙÓÒØÖÐÖÖÕÙÁÐÖ×ÙÐØØØÓÖÑÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐÙÒÖ ÔÖØØÓÒ×ÕÙÐÖÐÔÔÖÒØ××ÙØÕÙÐ×ÓØÓÒÒØÖÙÒÚÙÔÐÙ×ÙØÐ

×ÑÒÖ×ÔØÖÐÒÓÖÑØÓÒØÐØÖØÖÒ×ÐÑÑØÑÔ×ÙÙÒÑÒ×Ñ ÒÒØÐ××ÐÖ××ØÖÓÙÚÒØÙÜÐÓÒ×ÒÖÙÖ×ÙÚÖÖÔÓÙÖÖÔÖØÖÐÒÓÖÑ ÓÑÑÐÜÔÐÕÙÄ×ÒÙ×ÒØÑÔÓÖØÒØ×ÒÒ×ÓÑÑÐÐÔØ

ØÓÒÔÖØÒÒØØÐ×ÓÑÔÓÖØÑÒØ××ÑÔÐÓÝ××ÓÒØÔÐÙ×Ö×ØÑÓÒ×ÖØ× ÐÚÓÐÙØÓÒÐÒÚÖÓÒÒÑÒØ

×ØÖØÕÙ×ÖÐØÚ×ÐÊØÙÜÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÑÔÓÖØÒØ×Ö×ØÒØÒ×ÐÑÒÐ ÖÖÄ×ØÖÙØÙÖÓÖÞÓÒØÐÔÖÑØÐÒÒÓÖÑØÓÒÒØÖÐ×ÙÒØ×ÓÒØÓÒ ÄÖÑJÒÖÚÒ×ÙØÙÒÔÖÒÔÓÓÖÒØÓÒÓÖÞÓÒØÐ×ÙÐ×Ð××ÓÒ×

ÒÚÙÐÐ×ÕÙÔÖÑØÐ×ÔÖØÕÙÔØÓÓÔÖØÓÒ×ÓÙÚÖÖ×ÐÐ×ÖÚÐÔÖØ ÒÐÐ×ÐÐÚÓÖ×ÒØÐ××ÓÐÙØÓÒ×ÙØÓÒÓÑ××ÔÖÓÐÑ×Ò×Ð×ÙÒØ×ÔÖÓÙØÓÒ× ÙÐÖÑÒØÚÓÖÐÙÒÔØØÓÒ×ÓÙÔÐØÖÔÙÔÖÓ××Ù×ÔÖÓÙØÙÜÚÖØÓÒ×


ÙÑÖÓÙÙÜÒÑÒØ×ÐÒÚÖÓÒÒÑÒØÓÒØÖÖÑÒØÐÓÖÑAÐÓÖÑJ


Ó ×ÑÐÑØØÖÒÔÐ×ÑÒ×Ñ×ÒØØÓÒÕÙÚÓÖ×ÒØÐÒØÖØÓÒÓÐÐØÚ×Ò× ÑÔÖÐÒØØÚÒÚÙÐÐ×ÑÖÖÒÕÙÓÒÖÒÐ××ØÑÙÐÒØ×ÒÚÙÐ×

ÐÓÒØÓÒ×ØØÖÓØÑÒØÒÇÒÔÙØ×ØÑÖÙ××ÕÙÙÒ×ÔÖØÓÓÔÖØÐÐØ ÐÖÑJ×ØÐÙÓÒØÐ×ÓÑÔØÒ××ÓÒØÖÐØÚÑÒØÐÖ×ÚÒØÕÙÐÙÓÒØ ØÔÖÄ××ØÑÕÙÐÓÙÚÖÖÐÔÐÙ×ÔÖÓÙØÒ×ÙÒØÐÖ

ÔØØÓÒÒÓÙÚÐÐ×Ø×ÐÔØÓÑÑÙÒÕÙÖÚÙØÖ×ÑÑÖ× ×ÓÒØ×ØÙÖ×ÑÔÓÖØÒØ×ÑÐÐÙÖÔÖÓÙØÚØÒ×ÐÖÑJÍÒÑÑÚÖ ÐÕÙÔØÔÖÒÖÐÒØØÚÔÓÙÖÖ×ÓÙÖÓÒÙØÓÒÓÑÐ×ÔÖÓÐÑ×ÐØÐÖ

ÕÙÔÐÓÙÚÖÖØÐÜÔÖÒÓÒÖØØ×ÚÖ×× ÓÑÔØÒ×ØÙÒÓÒ×ÔÖØÕÙÔÔÙÚÒØ×ÖÓØÖØ×ÐÖÖ×Ò×ÐÖÙÒ

ÔÑÒØÐØÖÕÙØÐØÖÓÒÕÙÐ×ÖÑ××ÔÓ×ÒØÙÒÐÓÖØÓÖÒØÖÐÖÖ ÖÑ×ÔÓÒ××ÔÖ×ÒØÙÒÒØÖØÑÙÖÈÐÙ×ÔÖØÙÐÖÑÒØÒ×Ð×ÒÙ×ØÖ×ÕÙ ÙÐ×ÖÒ×ÒØÖÐÓÖÑAØÐÓÖÑJÐÓÖÒ×ØÓÒÐÊÒ×Ð×

ÒÒÖÐÐÙÐÊÕÙÓÙÒ×ÐÔ××ÙÒÖÒÖÐÒ×Ð×ÔÖÓ××Ù× ØÙÒÐÐÙÐÊÙÒÚÙÐÚ×ÓÒËÐÓÒÄ× ÖØÓÒØÒÕÙ×ÖÒ×ÖÑ×ÔÓÒ×× ×ØÐÔÖØÑÒØ

Ð×ØÖÙØÙÖÐÒÓÖÑØÓÒÓÖÞÓÒØÐØÒØÖÐ×ÚÐÑÒØÖÖÐ×Ö××ÓÙÖ× ÙÑÒ×ÒÚ×Ø×ÒÊÄÔÖØÙÒÖÙÖÓÙÙÒÒÒÙÖÒÓÙÖ×ÖÖÖ×Ø ÄÖÖÔÖÐÓÒ×ÕÙ×ØÙÒÑÓ×ØÓÒ×ÓÑÔØÒ×ÓÖÒØÚ

Ò××Ý×ØÑØÕÙÑÒØÓÙÖÔÓÙÖÓÒ×ÕÙÒÐÐÑÓÐØ×ÖÙÖ× ÙÒÖÑÙÒÙØÖØÓÒÐÙ×ÓÒÔÐÙ×ÐÒØÓÙÔÐÙ×Ð×ÓÒ×ÕÙÒ×ÙÒ ÖÑÙÒÙØÖØØÔÐÙ×ÐÖÙÐØÓÒÒØÖÖÑ×ÓÒÒ××Ò×ØÒÕÙ× ÚÓÖ×ÓÒØÖÖÓÙÒÓÖØÖÙÐØÓÒÒØÖÖÑ××ÓÙÒÓÖØÓÑÑÙÒØÓÒ ÔÖØÑÒØÖØÓÒØ ÒØÖÒÒØÖÐ×ÖÙÖ×ÒØÖÖÙÖ×ØÒÒÙÖ×ÒØÖÔÖØÑÒØØÒÕÙØ

Ò×ÓÒ×ÒØÐÐ×ÕÙ×××ÓÖÖÐÜØÖÙÖÓØØÖÓÙÔÐ×ÚÐ×ÓÒÒ××Ò× ×ÓÒØÓÒÖÖÐÙÒÑ××ÓÒÚÐÐØÒÓÐÓÕÙÄ×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÙØ× ÄÖÐÙÐÓÖØÓÖÒØÖÐ×ØØÖ×ÑÔÓÖØÒØÒÔÐÙ×

ØÒÓÐÓÕÙ×ÙÑÙÐ×ÒÒØÖÒÁÐÝÒ×ÙÒ×ÓÑÓÖÔ×ÑÒØÖÐÓÒÓÒØÐ Ê×ØÖØÓÖÒ×ØÐÓÒÓÒØÐ×Ø×ÓÔÖØÓÒÒÐÐ××ÓÒØÓÑÔÐ×Ø

ÊØÐÔÖØÑÒØÊÐÚ×ÓÒÄ× ÓÓÖÒØÓÒ×ÓÔÖØÓÒ×ØÐÔÖØ×ÓÒÒ××Ò×ÒØÖÐÐÓÖØÓÖÒØÖÐ ÓÓÖÓÒÒ×Á×ÓÑÓÖÔ×ÑÒØÖÐ×ÓÑÑÙÒØÓÒ×ÓÖÞÓÒØÐ×ÒÓÒÖÖÕÙ×Ò×Ð

ÚÒØ×Ö×ÔØ×ÐÓÖÑÓÒØÓÒÒÐÐUØÐÓÖÑÑÙÐØÚ×ÓÒÒÐÐMÅ× ÓÑÑØÓÙØØÖÚÐÕÙ×ÓÖÓÒ×ØÖÙÖ×ÑÓÐ×ÙÒÒÚÙØÖ×ÐÚÖØÓÒ Ä×ØÖÚÙÜÓ×ÔÖ×ÒØÒØÒ×ÓÑÑÙÒ×Ù×ØØÙØÓÒÐÒÐÝ×Ð××ÕÙ×

ÐÑØÓÒÐÝ×ÓÑÔÖØÚÒØÖ×ÙÜÑÓÐ×ÔÓÐÖ×ÒÔÙØÔ×ÔÔÖÐ


×ØÒ××ÔÔÐÕÙÖØÓÙØ×Ð×ØÓÖ×Ö××ÓÙÖ×ÇÖÐ×ÒÙÜÕÙ×ÓÒØØØ× ÒÓÙØÖÐÓÑÔÖ×ÓÒÒØÖÐ×ÙÜÓÖÑ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÓÑÑÐÐ×ØÔÖ×ÒØ ÖØÕÙÚÓÖÒÓÖÐ×ÖÒ×ÒØÖÖÑ×ÔÓÙÚÒØÜ×ØÖÙ×ÒÕÙ×Ý×ØÑ

Ò××ÙÖÐÕÙ×ØÓÒ×ÚÓÖÒÕÙÓÐ×ÖÒ×ÒØÖÐÖÑAØÐÖÑJÒ×ÐÙÖ ÙØÓÒÓÖÒÖØÐÐ×ÚÓÙ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÊÖÒØÓÒ×ÖÐÑÒØ ÐÐÐÓØÓÒ×Ö××ÓÙÖ×ÑØÖÐÐ×ÑØÖ×ÔÖÑÖ×ØÖÚÐØ ÖÒØÖÒØÒ×ÐÔÖÓ

ÐÓÖÒØØÓÒ××ÓÒ××ØÖØÕÙ×ÓÒÖÒÒØÐÊÓÙÐ×ÖÓ×ÒÚ×Ø××ÑÒØÖ ÔÔÖÓÐÓÓÖÒØÓÒ××ÓÒ×ÓÔÖØÓÒÒÐÐ×ÒØÖ××ÒØÚÐ×ÑÓÐØ×Ø

ÖÒØ×Ó ×ÙÖÙÒÐØÙÖÒ×ØØÙØÓÒÒÐÐÕÙÒÓÖÑØÓÒÒÐÐÐÖÑ ÒÓØÕÙÐÐ×Ø×ÙÐÑÒØÚÓÕÙÒØÖÑ×ÒÖÙÜÔÖÓÉÙÒØÙÜØÖÚÙÜ Ð××ÑÐÒØÔÖÒÖÙÒÙØÖÖØÓÒÔÐÙ×ÒØÖØØÓ×

×ØÒØÒØÖÐÖÑØÐÑÖÑ×ÕÙÒ×ÕÙÑÓÐÝÙÒÓÑÒ×ÓÒ× ØØØÙÔÖØÙÒÓÒ×ØØ×ÙÚÒØÐÕÙÐÐ×Ö××ÓÙÖ×Ò×ÓÒØÔ×ÐÐÓÙ×ÓÒ ÍÒÙØÖÓÒØÖÙØÓÒÕÙÙØÐ×ÐÑØÓÓÐÓÓÑÔÖØÚ×ØÐÐÁÑØÁØÑ

ÐÓÖÒ×ØÓÒ ÙÜÑÓ×ÐÐÓØÓÒ×ØÕÙÁÑØÁØÑÕÙÐÒØÒØÖÔÒØÖØÓÒÙÑÖØ

ÐÐÓØÓÒÔÙØØÖÖÒØÔÖÖÔÔÓÖØÙÒÙØÖ×ÐÓÒÐÐÙÓ×ØÙØØÐÐÓ ØÓÒÐÑÖÓÙÐÖÑÙÜÑÑÒØÐÔÖÒÔÐÐÓØÓÒÖ×ÐÓÒÕÙÐ ÄÖÒÒ×ÐÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ×ÙÜ×ÒØÓÒÈÖÑÖÑÒØÙÒÑÓ

Ö××ÓÙÖ×ØÓÖÒ×ÙÒÚÙÐÖÑÓÙÙÑÖÁÑØÁØÑ ÐÑÒØÐ×ÔÖÒÔ×ÐÐØÚÚÖ× ÐÝÔÓØ××ÐÓÒÐÕÙÐÐÙ×ÒÙÑÖÐÙÖÒØÐÓÖÒ×ØÓÒÖÑ×ÑÐÒØ ÑØØÒØ

ØÓÒØÖÒ×ØÓÒ×ÒÚÙÐÐ×ØÙ×ÒØÖÙÜÔÖØ×ÐÓÖÙÖØÐÑÒÙÖ× Ò×ÌÓÙØÔÖÒÔÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ×ÔÙØØÖÖØÔÖÙÜÚÖÐ×Ð×Ð ËÙÚÒØÐÖ×ÓÒÒÑÒØÁÑØÁØÑÐÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ×Ö×ÙÐØÐÖ

ØÖÒ×ØÓÒ ÐÐÐÓØÓÒÐÖ××ÓÙÖÒÕÙ×ØÓÒ ÄÔÖÒÔÔÖ××ÓÒÕÙÔÖØÔÖÒÒØÒ×ÐØÖÒ×ØÓÒÓÒÙ×ÒØ

ÒÚÙÐÐÐÑÜÑ×ØÓÒÐÖÐÒØÖØÔÖÚÒÓØM1ÄÒÚÙ×ØÐÖ Ò×ÐØÖÒ×ØÓÒ×ÙÚÒØÐÔÖÒÔÙÑÖÔÙÖÖ×ÙÐØÐÔÖ××ÓÒ ÄÖÓÙÔÙÕÙÐÖÐ×ÔÖØÔÒØ×ÐØÖÒ×ØÓÒØÐÙÖ×ÖÐØÓÒ×ÑÙØÙÐÐ×

ØÖÒ×ØÓÒ×ÙÚÒØÐÔÖÒÔÐÓÖÒ×ØÓÒÔÙÖÖ×ÙÐØÐÑÜÑ×ØÓÒÐÒØÖØ ÔÖØÔÖÓÙÒÓÒÐØÖÒ×ØÓÒÐÒØÖØÐ×ÓÖØ×ÓÒØÐÖM2üÐÓÔÔÓ×Ð

×ØÖØÑÒØÙÜÑÑÖ×ÐÓÖÒ×ØÓÒÎÙÕÙÐÓÖÒ×ØÓÒÖÑ×ØÖÔÓÙÖÙÖÖ ÓÑÑÙÒÔÖÐÙØÓÖØÖÖÕÙÒÓØO1Ä×ÔÖØÔÒØ×ØØØÖÒ×ØÓÒ×ÐÑØÒØ


ÐÖÐØÓÒÕÙÐÐ×ÑÑÖ×ÔÖØÔÒØ×ÙÜØÖÒ×ØÓÒ×ÒØÖÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ××ØÜ ØÓÒØÒÙÒÓØO2×ÒØÓÒ×ÓÒÔÙØÙÖÔÙÖ×ØÖÒ×ØÓÒ×ÑÖ

Ò×Ð×Ñ ÑÖ×ÓÑÑM1+O1ÓÙM2+O2ØØÖÜÑÔÐÄÒ×ÑÐ×ØÓÖ×ÙÖÒØ

O2ÓÙÔÐÙ×ÙÖ×ÙØÖ×ØÓÖ×ÒØÖ

M1, M2ÔÙÖ×ØÖÒ×ØÓÒ×ÓÖÒ×ØÓÒO1,

ÑÖÔÙÖ Ò×ÑÖ ÓÖÒ×ØÓÒ

M2

Ò×ÑÖÒØÖÑÖÓÖÒ×ØÓÒ ÓÖÒ×ØÓÒ ÓÖÒ×ØÓÒÑÖÒ×

ÑÖÒ×ÓÖÒ×ØÓÒ

ÙÖÅØÖ×ÑÒ×Ñ×ÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ×ÔÖ×ÁÑØÁØÑ ÓÖÒ×ØÓÒ ÔÙÖ

ØØÓÒÖÓÒØØÓÒÒÔÓÖØÔ×ÙÒÕÙÑÒØ×ÙÖÐ×ÖÒ×ÒØÖÐ×ÙÜ×Ý×ØÑ×Ñ× ÔÓÒØÐ×ØØ×ÍÒ×ÖÐØÚ×ÐÓÒÔÖÐÕÙÐÐÐ×Ö××ÓÙÖ××ÓÒØÐÐÓÙ×Ò××ÔÝ× Ä×ÙØÙÖ×ÔÔÐÕÙÒØÖÓÒÔØÙÐÔÓÙÖØÙÖ×ÓÑÔÖ×ÓÒ×ÒØÖÐÂ

ËÒ×ÖÚÒÖ×ÙÖ×ÖÒ×ÒØÐÒÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×Ð×Ö×ÓÒ×ÐÒØÖÔÒØÖØÓÒ× ÙÜÑÓ×ØØÓÒÁÑØÁØÑÓÒ×ÖÒØÕÙÐÒØÖÔÒØÖØÓÒÑÖÔÓÙÖ Ù×××ÙÖÐ×ÖÒ×ÒØÖÐ×ØÝÔ×Ö××ÓÙÖ×ØÖÚÐÔØÐØÒ×ÒØÖÑÖ×

ÓÖÖÖÐ×ÑÔÖØÓÒ××ÙÜ×Ý×ØÑ×ÐÐÓØÓÒÑÖØÓÖÒ×ØÓÒ

ÓÙÖ×ÐÓÒÁÑØÁØÑËÙÚÒØÐÖ×ÙÑÖ ÕÙÐ×ÔÖØÔÒØ××ØÖÒ×ØÓÒ×ÓÔØÒØ×ÓÙÚÒØ×ÓÑÔÓÖØÑÒØ×ÓÙÖØØÖÑ ÐÔÖÑÖ×Ø O1ÔÙØ

ØÖÑÒÕÙ×××ÙÖÐ×Ý×ØÑÔÖÜÍÒ×ÓÐÙØÓÒÔÓÙÖÖÑÖØØÐÐÒ ÖØÖ××ÔÖÙÒÑÔ×ÓÒÔÐÙØØØÖÓØÕÙ×ÓÒØÒÖÐÑÒØÒÒØ×ÐÓÒ ÓÑÑÐ×ÙÖÒØÐ×ÙØÙÖ××ØÒØÖÓÙÖO1Ò×M1×ØÐ×ÔÖÜÑÔÐÙÒ

ÙÜÖ×ÓÒ×ÔÖÒÔÐ×ÜÔÐÕÙÒØÔÓÙÖÕÙÓÐÔÖÒÔÙÑÖÔÙÖM1,

Ñ×ÓÒÑÖÕÙÜÖ×ÓÒÒÙÒ×ÙÖÐ×ÐÐ×ÔÓÙÖÓÖÒØÖÖØÒ××ÓÒ×ÐÓÒ ØÖÑÒ×ÐÒØÖØÒÖÐÙÖÓÙÔÓÙÙÓÙÚÖÒÑÒØÕÙÔÙØÒÙÒÖÐÔÓÐØÕÙ ÖØ×ÒÕÙ×ÒØÒØÕÙÐÑÒØ×ÔÓÐØÕÙÒÙ×ØÖÐÐËÐ×ÔÖØÔÒØ×Ð ÄØÖÙØÓÒÐÙÖÖÔÖÒÐ×ØÖÑ×ÙØÐ××ÔÖÖ

M1

M1 + O1

O1

M2 + O2 O2


ØÖÒ×ØÓÒÚÙÐÒØÒ×ÖÖÐÙÖ×ÖÐØÓÒ×Ò×ÐÐÓÒØÖÑÑÒÖ×ÑÜÐ×ÔÓÙÖ ÖÓÒØÒØÖÓÙÖO2Ò×M2ÓÑÑ×ÓÐÙØÓÒM1ÅÑ×ÕÙÔÖØÔÒØÓÒØÒÙ ÙÚÖÖÔÓÙÖÑÜÑ×Ö×ÓÒÒØÖØÒÚÙÐ×ÓÒÓÑÔÓÖØÑÒØÓÔØÑÐÒÖÔÙ×ÕÙ

+O2ÁÐÚÒØÒ×Ò×ÐÒØÖØÙÙÒÔÖØÔÒØÓÒØÒÙÖ

ÄÙÜÑÖ×ÓÒ×ØÕÙÐÝÔÙÔÐÔÓÙÖÐÙÑÙÐØÓÒÙÒÒÓÖ ØÖÚÐÐÖÔÓÙÖ×ÓØ×ÓÙÖØØÖÑÓÙÔÓÙÖ×ÙÚÖÙÒÓÑÔÓÖØÑÒØÓÔÔÓÖØÙÒ×Ø

O2ÔÙØØØÒÙÖÐØÙÒÔÖØ×ÑÔÖØÓÒ×ÙÑÖÁÑØÁØÑ

M2ÚÒØ×ÓÖÑ×M2

ÒÓØÓÒ×ÔÙÚÒØÑÑÚÒÖÑÔÓ××Ð×ÄÜÑÔÐÓÒÒÔÖÓÔÓ××ØÖÚÐØÙÖ ÑØÓÒÓÑÑÙÒÙÜÖÒØ×ÔÖØÔÒØ××ÙÖÐØÒÓÐÓÐÔÖÓÙØÐ×Ö××ÓÙÖ×Ø

ÐÔÙØÐÑÒØÝÚÓÖ×ÑÖ××ÔÖ×ÔÓÙÖ×ÙØÓÑØ×ÔÖÓÖÑÑÐ×ÙÒØ ÓÑÔØÒ×Ò××Ö× ÓÑÔØØÒÙ×ÒØÖ×Ø×ÓÖØ×ÖÕÙÒØ×ØÐÐ×ÓÖØÕÙÐ×

+ Ò×M2

Ð××ÚÓÖÖ×ÓØÛÖØÚÖ××ÖÚ×Ð×ÙØÖØÍÒ××ÓÐÙØÓÒ×ÔÓÙÖØØÒÙÖ ØØÐÐÒ×ØÐÔÒØÖØÓÒ×ÔÖÒÔ×ÓÖÒ×ØÓÒÒ×ÐÑÖÑÒÖ

ØÓÒÄÔÖÑÖ×ØÕÙÒ×ÙÒÓÖÒ×ØÓÒÐÝÙÒÑÒÕÙÒØØÓÒ×ÒÚÙÐÐ× ÑÑÙÜÖ×ÓÒ×ÔÖÒÔÐ×ÜÔÐÕÙÒØÐ×ÑÔÖØÓÒ×ÙÔÖÒÔÓÖÒ×

+ ÖØM2

ØÖÑ×ÄÒ×ØÒ ØÙÒÓØÐÚ×ØÓÒÐÒÓÖÑØÓÒÕÙ×ÓÒØ××ÓÙÖ×ÒÒX×ÙÚÒØÐ×

O2ÓÙÒÖØM1

ÕÙÐÑØÐ×ÔØ×ÔØØÓÒÙÒÒÚÖÓÒÒÑÒØÒÒØËÐÓÒÖ Ð×ØÒØÖ××ÒØÒÓØÖÕÙØÓÙØ××Ö×ÓÒ××ÖÖÒØÑÔÐØÑÒØÐÔÖÓÙÖ Ä×ÓÒÖ×ÓÒ×ØÕÙÐÒÓÖÑØÓÒÙÑÙÐÚÒØÖ

×ÓÒÒ×ÐÙØÙÑÖØÒØÙÜÐÑØ×ÕÙÐÑÔÓ×ÐÖØÓÒÐØ×ÓÙ××ÓÖÑ

ÙØÐÓÖÒ×ØÓÒ ÙÒÖ×ØÖØÓÒÙÑÔ×ÔÓ××Ð×ØÐÒÓÖÑØÓÒ×ÔÓÒÐÁÐÒ×ØÑÑÙ

ÁÑØÁØÑÓÒØÜÑÒÓÑÑÒØÐ×ÖÒ×Ò×Ð×ÑÓÐ×ÒØÖÔÒØÖØÓÒÙ ÍÒ××ÖØÒØ×ÙÖÐÓÑÔÓÖØÑÒØ×ÖÑ×ÕÙÓÒØÓÒÒÒØÚØÐ×ÑÒ×Ñ× Ä×ÖÒ×Ò×Ð×ÑÒ×Ñ×ÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ×ÒØÖÐÂÔÓÒØÐ×ØØ×

Ø×ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÆÓÙ×ÖÚÒÓÒ××ÙÖÖÒÖ×ÔØ ÔÝ×ÌÖÓ××ÔØ×ÙÓÑÔÓÖØÑÒØ×ÒØÖÔÖ×××ÓÒØÖØÒÙ×ÚÖ×ØÓÒÒÒÑÒØ ÑÖØÐÓÖÒ×ØÓÒÒÒÖÒØ××ØÖØ×ÒØÖÔÖ×ÖÒØ×Ò×Ð×ÙÜ

Ö×ÕÙÚÒØÙÖÙ×Ò××Ò×Ð×ÙÜÔÝ×ÁÑØÁØÑÖØÒÒÒØØÖÓ×ÑÒ×ÓÒ× ×ØÚØ× ÖÒØ×ÑÓ×ÒØÖÔÒØÖØÓÒØÓÙÒØÐ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒØÔØÐ

ÄÒ×ØÒÀ ÁÒÒÓÚØÓÒÖÐØÒÒÓÚØÓÒÒÖÑÒØÐ ÓÖØÊÓÓÔÖØÚÒØÖ××ÖÑ×ÓÒÙÖÖÒØ×ÓÙÒØÖÕÙÖÙÖØÚÒÙÖ

ÐÐÓØÚÒÝÒÒÝÌÑÖÒÓÒÓÑÊÚÛ

+

O1


Ä×Ø××ØÝÐ××ÖØÖ×ÒØ×ÐÑÒØ××ÓÒØÐ××ÙÚÒØ× ØÚØÔØÐÖ×ÕÙ

Ä×ÖÑ×ÑÖÒ××ÓÒØÚÒØÒ×Ò×ÐÒÒÓÚØÓÒÖÐÐ×ÖÑ× ÔÓÒ××Ò×Ð×ÒÒÓÚØÓÒ×ÒÖÑÒØÐ× ÁÐÝÚÒØÓÓÔÖØÓÒÒÊÙÂÔÓÒÕÙÙÜØØ×ÍÒ×

ÁÐÝÔÐÙ×ØÚØÔØÐÖ×ÕÙÙØØ×ÍÒ×ÕÙÙÂÔÓÒ

ÒÓÒÔÔÖÓÔÖÐØ ÕÙÙÒØÒÓÙÖÙÒÔÔÖÒØ××ÓÐÐØØÐÙØÖØÖØÖØÒ×Ö×ÕÙ× ÄÑÔÓÖØÒÐÓÓÔÖØÓÒ×ØÐÖÙØÙÑÓØØÓÒ×Ö××ÓÙÖ×ÙÑÒ×

×ÖÙÖ×ÙÂÔÓÒ××ÙÖÐÑÓÐØÒØÖÐ×ÖÒØ×ÐÓÖØÓÖ×ØÚ×ÓÒ×Ò ØÒÓÐÓØ×ÖÐØÓÒ×ÒØÖÐ×ØÒÓÐÓ×Ü×ØÒØ×ÄÓÖÒ×ØÓÒÙÑÖÒØÖÒ Ä×ÒÒÓÚØÓÒ×ÒÖÑÒØÐ×Ò××ÒØÐÓÒÒ××ÒÔÖÓÓÒ×ÓÑÔÓ×ÒØ×Ð

ÒÖÑÒØÐ ÖÐÑ×ÔÐÙØØÐÔÖØÓÐÐØÐÓÒÒ××ÒÕÙ×ØÙÒÔÖÐÐÐÒÒÓÚØÓÒ ÚÓÖ×Ô×ÐÙÑÙÐØÓÒÐÓÒÒ××ÒÒ×ÙÒÐÙÜÙÒÕÙÚÓÖÐÐÒÒÓÚØÓÒ

Ö×ÕÙÔÖÓÚÒÒÒØÐÑÒÖÔÖÐÕÙÐÐ×ÓÒØÓÖÒ××Ð×ÑÖÜØÖÒ×ÙÂÔÓÒÔÖ ÖÔÔÓÖØÙÜØØ×ÍÒ×ÄÐÔÓÙÖÒØ×ÔÖ×ÓÒÒ×Ò×Ò××ØÚØ×ÔÙØ ÙÔÓÒØÚÙÐÒØÖÔÒØÖØÓÒÐ×ÖÒ×ÖÐØÚ×ÙÜØÚØ×ÔØÐ

ØÖÜÔÐÕÙ×ÐÓÒÁÑØÁØÑÔÖÐÒØÙÖÙÑÖÜØÖÒÙØÖÚÐÙÂÔÓÒÄ

×Ö×ÓÒ×Ð×ÙÑÖÒ×ÔÓÒ× ÐÑÒ×Ò×ÔØÐÖ×ÕÙ×Ñ×ÙÒÓ×ÜÔÖÑÐÐ×ÖÐÑØÔÓÙÖ Ð××ÐÓÖÔØÐÖ×ÕÙ×ØÙÙÜÓÒØÓÒÒÑÒØÙÑÖÙÔØÐÉÙÒØ

ÁØÑÖÒÚÓÒØÙÒÖÒÔÖØ×ÖÒ×Ò×ÐÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ×ÒØÖÐÂÔÓÒ ØÐ×ØØ×ÍÒ×ÙÜØÖÑÒÒØ×Ò×ØØÙØÓÒÒÐ×ÒÓÙØÖÐ×ÑÐÕÙÐ××ØÖØ×× ËÒ×ÐÐÖÒ×ÐØÐÕÙÒÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×ÖØÒÖ×ÜÔÐØÓÒ××ØÕÙÁÑØ

ÒØÖÔÖ×××ÓÒØÓÑÔÐØÑÒØØÖÑÒ×ÔÖÐÒÚÖÓÒÒÑÒØÒ×ØØÙØÓÒÒÐÄÒÒ ××ØÖØ×Ò×ÐÖØÓÒÒÚÖ×Ò×ØÔ×ÔÖ×ÒÓÑÔØ

ÜØÖÒÕÙ×ØÖÑÒÒÓÖ×Ð×ÔÖÓÒÓÑÕÙÒ×ØØÓÔØÕÙÐÓÜ ÌÖØÓÒÒÐÐÑÒØÐ×ÓÒÓÑ×Ø×ÔÖÚÒØÐÔÖÓÖ×ØÒÕÙÓÑÑÙÒÓÒÒ ÊØÐÐÐÖÑØÒÒÓÚØÓÒ

×ÑÐ×ØÓØÒÓÐÓ××ÔÓÒÐ×ÓÜ×Ø××ÙÖÙÒÖØÖÓÔØÑÐØÒ× ØÒÓÐÓÕÙ×ÒØÖÔÖ×××ØÓÒ×ÖÓÑÑÐÓÔØÓÒÙÒØÒÓÐÓÔÖÑÙÒÒ


ÑÒÖÔÔÖÒÖÐØÒÓÐÓØÙÔÖÓÖ×ØÒÕÙÙÒØÖÑÒÒØÜÓÒÐ ÔÓÙÖÙÒÒÚÙÔÖÓÙØÓÒÓÒÒÑÒÑ×ÖÐ×ÓØ×ØÓÙÑÜÑ×ÖÐ×ÔÖÓØ×ØØ

ÙÒÕÙ×ØÓÒÔÖØÒÒØØÙÖüÐÓÔÔÓ×ËÙÑÔØÖ ÖÓ××ÒÒÓÒ×ÕÙÒÐ×ÓÒØÓÒ××Ñ×ÒÙÚÖÒ×ÑÐÒØÔ×ÖÔÖ×ÒØÖ

ÒÓÑÕÙ×ÐÓÖ×Ð×ÒØÖØ××ÓÒÓÑ×Ø×××ÓÒØØÓÙÖÒ×ÚÖ×ÐØÙÔÒÓÑÒ ÔÐÙ×ÔÖØÙÐÖÑÒØÐÒÒÓÚØÓÒØÒÓÐÓÕÙ×ØÐÔÖÒÔÐÑÓØÙÖÐÖÓ××ÒÓ ×ØÑÕÙÐÒÒÓÚØÓÒØ

ÒØÖÔÖ×××ØÙÖ×ØÓÒÓÑ× ÒÖÒØÖØÖ×Ö××ØÖÑÒÒØ×Ø×ØÑÖ×ÓÒÑÔØ×ÙÖÐ×ÔÖÓÖÑÒ××

ÒÒÓÚØÓÒ×ÒØÖÔÖ××Ò×ÖØÒ××ÐÊ×ØÙØÐ×ÓÑÑÙÒÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÔÒ××ÖÖØÚÐÓÔÔÑÒØÊÔÔÖÒ×ÓÑÑÙÒÑ×ÙÖÐÓÖØ ÈÓÙÖÕÙÒØÖÐÑÔØÙÔÖÓÖ×ØÒÕÙÐ×ÖÙÖ××ØÒØÒØÖ×××ÙÜ

ÐÒÒÓÚØÓÒÐÐÑÑ

ÕÙÐØÐÐÐÔÖÓØÐØÓÙÐ×ÓÛØÒ×ÕÙÐÙÜÑÖÓÙÔØÖÑÒÒØ× ØÖÑÒÒØ×ÄÔÖÑÖØÓÖÖÒÚÓÙÜÖØÖ×ØÕÙ×ÒÚÙÐÐ×ÐÖÑØÐÐ× Ä×ØÖÚÙÜÑÔÖÕÙ×ÕÙØÒØÓÒ×Ö×ÐÊÓÒØÑ×ÒÚÒÙÜØÝÔ×

Ø×ØÓÖÐ×ÜÔÐÕÙÒØÐ×ÖÒ×ÒØÖÖÑ×Ò×ÐÙÖÒÑÒØÒ×Ð×ØÚØ× ØÒÓÐÓÕÙ×ØÐ×ÓÒØÓÒ×ÔÔÖÓÔÖØÓÒÄÒ×ÑÐ×ØÖÑÒÒØ×ÒÚÙÐ× ÔÓÖØ×ÙÖÖØÒ×ØØÖÙØ×Ù×ØÙÖÔÔÖØÒÒÐÒØÖÔÖ×ÓÑÑÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×

ÒÒÓÚØÓÒ

ÖÕÙ×ÓÒ×Ö×ÐÚÖØÓÒ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ××ÒØÐÐÑØÐÒØ ×ÙÖÐ××ÔØ×ÑØÓÓÐÓÕÙ××ØÙ× ØØ×ØÓÒÔÖ×ÒØÑÒÖØÐÐÙÒÖÚÙÐØØÖØÙÖ×ØÖÚÙÜÑÔ

ÍÒ×ÙÖÚÓÐ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ××Ò×ÖÚÒØÒ×ÐØÖØÓÒ

ÑÖÜ×ØÒØÒ×ÐÐØØÖØÙÖÈÓÙÖÖÐ×ÖÔÒÓÖÑÒÓÙ×ÒÓÙ××ÓÑÑ××ÔÖÒ ÈÐÙ×ÙÖ××ÙÖÚÝ××ÙÖÐÖÐØÓÒÒØÖÊÒÒÓÚØÓÒØÐÐÐÖÑØ×ØÖÙØÙÖ ×ÙÑÔØÖÒÒ

ÔÐÑÒØ×ÙÖÐ×ÖÚÙ×ÐØØÖØÙÖØÙ×ÔÖÃÑÒØËÛÖØÞÓÒØÄÚÒ ÑÔÖÕÙ×ÒÔÐÙ×Ø×ÔØÒÓØÖ×ÙÖÚÝ×ÒØÖ××ÔÐÙ×ÔÖØÙÐÖÑÒØÙÜÑØÓ ÓÐÓ×ÑÓÐ××Ò×Ð×ÖÒØ×ØÙ×ÜÑÒ× ÓÒØËÝÑÓÒ×××ÙÖÚÝ×ÓÐ×ÒØ×ÙÖÐ×Ö×ÙÐØØ××ØÙ×

ÐÛÒØËÓØØØÔÐÙ×ÖÑÑÒØÎÒÝ×Ð ÈÓÙÖÐ××ÙÖÚÝ×ÕÙÔÓÖØÒØÔÐÙ××ÙÖÐ×ÓÒÝÔÓØ××ÙÑÔØÖÒÒÚÓÖØØÖÜÑÔÐ


ÚÙÜÑÔÖÕÙ×Ö×ÙÑ×Ò×ÐØÐÙ Ñ×ÔÐÙØØÒÐÖÐ×ÔÔÖÓ×ÑÔÖÕÙ×Ñ××ÒÙÚÖÒ×ÐÓÜ×ØÖ ÄÓØØØÖÚÙÒ×ØÔ×ÐÙÔÖÓÙÖÙÒÐØÖÒØÚÙÜ×ÙÖÚÝ×Ü×ØÒØ×

×ÑØÓÓÐÓ×ÑÓÐ××ÔÖÐ×ÙØÙÖ××ÓÖØÕÙÒÓÙ×ÒÑÓÒØÖÓÒ×ÐÔÓÖØÒ× ÐÐØØÖØÙÖØÐ×ÔÖÒÔÙÜÖ×ÙÐØØ×ÓØÒÙ×ËÒ×ØÖÜÙ×ØÚ××ØÙ×ÓÙÚÖÒØ ××ÓÙ××ØØÙ××ÒØÐÐÑÒØÒÓÒØÓÒ

ÐÖÑÈÖ×ÒØ×ÓÒÖÓÒÓÐÓÕÙÐ×ØÖÚÙÜ×ÐØÓÒÒ×ÓÑÑÒÒØÔÖÐ× ØÓÙØÓ×ÐÒ×ÑÐ×ÔÔÖÓ×ÓÒÓÑØÖÕÙ×ÙØÐ××ÔÓÙÖÐØÙÙÐÒÊØØÐÐ

ÚÖØÓÒ×ÑÔÖÕÙ×ÖØÒ×ÓÒÔØ×ØØÓÖ×ÒÖ×ÔÙ×ÐÓÒØÑÔ×Ò×ÐØÓ ÖÓÒÓÑÕÙØÐ×ÕÙÐÐÑÔØÙÔÖÓÖ×ØÒÕÙÐÖÐØÓÒÒØÖ×ØÖÙØÙÖÑÖ ÓÒØÖÙØÓÒ××ÒÒ×ÒÕÙÒØÔÖÓÒ×ÐÕÙÐÐÓÒ×××ØÙÚÐÓÔÔÑÒØ

ÔÐÙ×ÖÒØ×ÒÔÐÙ××ÒÓÙÚÐÐ×ÒØÖÖÓØÓÒ×ÕÙÐ××Ù×ØÒØÐ×ÑÖÕÙÒØÒÓØÑÑÒØ ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÓÙÒÓÖÐØÐÊ×ÙÖÐÔÖÓÙØÚØÉÙÒØÙÜØÖÚÙÜÐ× ÑÓÒÓÔÓÐÚÖ×Ù×ÓÒÙÖÖÒÒÒÓÚØÓÒØÖÓ××ÒÓÒÓÑÕÙØÙÜÙÖÒÑÒØ×

×ÑÒØ×ÒØÐÐÓÒ××ÒÕÙØ××ØØ×ØÕÙ×ØÐÒÖ××ÑÒØ×××ÓÒÒ× ÐÒØÖÓÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ØÒÕÙ×ÓÒÓÑØÖÕÙ×ÔÐÙ×ÐÓÖ×ÒÔÖÐÐÐÐÖÓ× ÓÐÐØ×

ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×ÃÑÒØËÛÖØÞ ×ØÖÚÙÜÕÙÐ×ÓÒØÐ×××ÒÕÙØÖØÓÖ××ÙÚÒØÐ×ÕÙ×ØÓÒ××ÓÙÐÚ× ÁÐÜ×ØÙÓÙÖÙÒÓÑÖÙ××ØÙ×ÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÚÖØÓÒÑÔÖÕÙ×

ÄÑÔØÐØÐÐ×ÙÖÐÓÒØÓÒÔÖÓÙØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒÙØÖÑÒØØÐÖÐ ÓÒØÔ××ÒÖÚÙÙÒÔÖØ

ÐØÐÐÒ×ÐØÖÒ×ÓÖÑØÓÒ×ÒÔÙØ×ÊÒÓÙØÔÙØ×ÒÚÒØÓÒ×ÖÚØ×

ÒØÒ××ÒÊÔÖÖÔÔÓÖØÐÙÖØÐÐ ÒÒÓÚØÓÒ×Ø

ÄÖÐØÓÒÒØÖÐØÐÐØÐÒÒÓÚØÓÒÓÙØÔÙØÐÖÖ ÄÖÐØÓÒÒØÖÐÒØÒ×ØÊØÐØÐÐÕÙÐÐ××ÓÒØÐ×ÖÑ×Ð×ÔÐÙ×

Ä×Ø×Ø×ÒÖØ××ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×ÕÙ××ÓÒØÐÚÒØ×ÙÔÔÓ× ÐØÐÐØÐÒÒÓÚØÓÒ


ÙØÙÖ× ÎÐÐÖ ÅØÓÓÐÓÑ ÔÖÕÙ ÊÖ××ÓÒÐÒÖÒØÐÐÓÒØ

ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

ÐÊ×ÙÖÐØÐÐ ÒÐÓ ÖÑ× ÖÒ× ÒÒÒÙ×ØÖ×

ØØ×ÍÒ×ÆÓÑÖÙÔÖ ×ÓÒÒÐÊ ÆÓÑÖ ×ÑÔÐÓÝ× ØÓØÐÓÒØ×ÔÓ×ØØ×ÒØÐ

ÅÒ×Ð ÑÒØÙÜÒÙ×ØÖ×ÔØÖÓÐÑ ØÐÐ×ÙÔÖÙÖÐÙÒØÒ××ÙÐ

ØÓÒ×ÒØÖÓÙØ××ÙÖ ÊÖ××ÓÒ ÙÒÓÑÖÒÒÓÚ ÙÕÙ Ò×ÐØÖÕÙ×

ÐØÐÐÒÐÓ ÔÖÓ× ÖÑ×ÔÓÙÖÐ× Ø ÒÙ×ØÖ× ØØ×ÍÒ×ÆÓÑÖ×Ò ÒÓÚØÓÒ× ÎÒØ× Ò×Ð×ÒÙ×ØÖ×ÙÔØÖÓÐØÙ

Ò×ÐÒÙ×ØÖÐÖ ÔØØ×ÖÑ×ÕÙÒÒÓÚÒØÐÔÐÙ× ÒÒÓÚØÓÒ×ØÒ×ÕÙ×ÓÒØÐ× Ö×ÔÓÒ×Ð×ÐÖÒÔÖØ× ÖÓÒÐ×ÖÒ×ÖÑ××ÑÐÒØ

Ò×Ð×ØÖÓ×ÒÙ×ØÖ×Ð×ÔØØ× ÑÒØÙÜÖÒ×ØÑÓÝÒÒ×Ò ÖÑ×ÓÒØÒÒÓÚÑÓÒ×ÖÐØÚ ØÖÔÖ××Ò×ÐÔÖÓÖÒØÔÖ

ÀÑÖ ÖÔÔÓÖØÐÐÚÒØÐ×ÓÒ

ÓÖÖÐØÓÒÐÒÖ ×ÖÒ× ÖÑ× ÖÒ× ÒÒ ÙÖÖÑÓÒÐ

ÒÙ×ØÖ× ØØ×ÍÒ×ÆÓÑÖÙÔÖ ×ÓÒÒÐÊ ×ÑÔÐÓÝ× ÆÓÑÖØÓØÐ ÌÓØÐ×Ø×ÄÑÔÐÓÊ×ÑÐÙÑÒØÖ

ÖÒØ×ÒÙ×ØÖ× ÚÙÒÚÖØÓÒÑÔÓÖØÒØÐ ÖÒÙÖÐÓÖÖÐØÓÒÒØÖÐ× ÑÔÐÓÝ×Ù×Ò×ÖÒ×ÖÑ× ÚÐØÐÐÐÖÑÒÓÑÖ×

ÊÖ××ÓÒÐÒÖ ÐÊ×ÙÖÐØÐÐ ÒÐÓ ×ØØ×ÒØ×ÙÔÖÙÖÐÙÒØ Ò×ÙÜÒÙ×ØÖ×ÔØÖÓÐ ÓÒØÐØÐÐÑÔÐÓÝ×ÔÓ

ÙÒÓÒØÔÓ×ØØ×ÒØ Ø××ÙÐÑÒØÐÒÙ×ØÖÙÔØÖÓÐ ÙØ×ÔÖÖÖÐØÚÖÖ ÄÓÖ×ÕÙÐØÐÐ×ØÑ×ÙÖÔÖÐ× ÔÖÓ

ÓÒØÒÙÒ×ÐÔ×ÙÚÒØ ÔÐÙ×ÕÙÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ


ÙØÙÖ× ÅÒ×Ð ÔÖÕÙ ÅØÓÓÐÓÑ ÒØÐÐÓÒØ ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

Ê×ÙÖÐØÐÐÒ ÐÓÊÖ××ÓÒÐÖÑ× ÖÒ× ÒÒÑ

ÑÑÒØ ÖÚÖÖ Ù×ØÖÐ× ×ØÙÖ×Ò ÔØÖÓÐ ØØ×ÍÒ× ØÐ×Ê ÔÒ×× ØÓ ÎÒØ×ØÓØÐ× ÑÒØÒ×ÐÒÙ×ØÖÑÕÙ ÐØÐÐ×ÙÔÖÙÖÐÙÒØÙÒÕÙ Ð×ØØÐÖÖÔÖÖÔÔÓÖØ

ÊÖ××ÓÒÐÒÒÓ ÐØÐÐ×ØÔÓ×Ø×Ø×ÒØ Ñ×ÑÓÒ×ÕÙÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐ Ò×Ð×ÙØÖ××ØÙÖ×ÐÓÒØ

ÚØÓÒ×ÙÖÐÊØ ÐØÐÐÒÐÓ ÚÒØÓÒ××Ò ØÚ×ÔÖÊ ÆÓÑÖ×Ò Ê×ÙÖÐÒØÖÓÙØÓÒ×ÒÚÒØÓÒ× Ò××ÒÙ×ØÖ× ÍÒÑÔØÔÓ×ØØ×ÒØÐ

ØÖÙÔØÖÓÐ ÖØÒÓÒ×ÒØÒ×ÐÒÙ× ØÒ×ÙÜÒÙ×ØÖ×Ñ ÄØÐÐÙÒØÒØØ×Ò

ËÖÖ ×ÙÖÐØÐÐØÖÑ× ÐÒÖÕÙÖØÕÙ ØÙÕÙÒÐÐ ÐÑÔÐÓÊ ÊÖ××ÓÒ ÐÒÖ ÖÒ×

ÖØÑØÕÙ ÖÑ× ÒÒ

ÑÒÙØÙ ÖÖ× ÒÙ×ØÖ× ØØ×ÍÒ×ÆÓÑÖÙÔÖ ×ÓÒÒÐÊ ÎÒØ×ØÓØÐ× ÐÜ×ØÒ×Ø××ÙÐÄÊ ÔÓÓÐÒØÖÐÊØÐØÐÐÚ ÊÐØÓÒÒÓÒÐÒÖÒØÐÐÓÒ

ÖÓ××ÒÕÙ×ÚÙ×ÙÐ ÑÐÐÖ×ÓÐÐÖ×ÚÒØ×ÙÐ ÚÒØ×ÓÐÐÓÑÑÒÙÒÔ× ÕÙÙÒÚÙÑÐÐÖ×ÓÐÐÖ× ÖÓØÙÒÚÙ×ÔØØ×ÖÑ×Ù×

ÊÖ××ÓÒ ÐÒÖ Ô×ÖÓ××ÒÑ×ÚÙÒØÙÜ ÖÓ××ÒØ ÒÚÙÐÊÒØÑÙÒÒÓÙÚÐÐ

ÒÖÕÙÖØÕÙØ ÐØÐÐØÖÑ×Ð ÐÑÔÐÓÊ ÖØÑØÕÙ ÙÕÙÒÐÓ ×ÙÖ ÜÔØÒ×ÐÒÙ×ØÖÑÕÙÓ ÊÙÑÒØÙÒÚÙ×ÈÅ ÊÙÑÒØÚÐØÐÐÚÙÒ ØÙÜÖÓ××ÒØÐÒØÒ×ØÐ ÄÒÐÝ×ÔÖÒÙ×ØÖÑÓÒØÖÕÙÐ

ÓÒØÒÙÒ×ÐÔ×ÙÚÒØ ÐÐ×ÑÐØÖÓÒ×ØÒØ


ÙØÙÖ× ËÖÖ ÔÖÕÙ ÅØÓÓÐÓÑ ÒØÐÐÓÒØ ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

ÙÒÓÑÖÖÚØ× ×ÙÖÐØÐÐ ÊÖ××ÓÒÐÒÖÖÑ×

ÖÒ× ÒÒÑÒÙØÙ

ÖÖ× ÒÙ×ØÖ× ØØ×ÍÒ× ÖÚØ×ÓØÒÙ× Ê ÔÖ×ÓÒÒÐ ÆÓÑÖ ÆÓÑÖ Ù ÒÐ×

×ÑÔÐÓÝ× Ø× ÎÒØ×ØÓØÐ× ÆÓÑÖØÓØÐ ×ÔÓ ×ÙÖÐÖÚØÐØ ÁÑÔØÔÓ×ØØ×ÒØÐØÐÐ

ÙÒÓÑÖÖÚØ× ×ÙÖÐØÐÐØÖÑ× ÐÒÖÕÙÖØÕÙ ØÙÕÙ ÊÖ××ÓÒÐÒÖ ØÐÐÚÙÒØÙÜÖÓ××ÒØÐ× ÖÑ×ÝÒØ×ÚÒØ×Ù××ÓÙ× ÙÒÑÑÐÐÖ×ÔÖÓÙ×ÒØÔÐÙ× ÖÚØ×ÖÐØÚÑÒØÐÙÖØÐÐÕÙ ÄÖÚØÐØÙÑÒØÚÐ

ÓÑÒÓÖ ÊÖ××ÓÒÐÒÖ ÐÊ×ÙÖÐØÐÐ ÒÒ×Ø ÖÑ× ÒÙ×ØÖ× ØØ×ÍÒ× ÔÖ×ÓÒÒÐÔÖÓ ××ÓÒÒÐ ÆÓÑÖ Ù Ð×ÖÒ×ÖÑ×

Ê ÆÓÑÖØÓØÐ ×ÑÔÐÓÝ× ÐÙÒØÒ×ÒÙ×ØÖ×ÔÖÑ Ð×ØØÐÖÖ×ÙÔÖÙÖ

ÖÓÛ× ÙÔÖ×ÓÒÒÐ Ê ÆÓÑÖØÓØÐ Ð×ØØÐÖÖ×ÙÔÖÙÖ

ÐÒØÒ×ØÊ ÊÖ××ÓÒÐÒÖ Ò× ÒÙ×ØÖ×

ÒÓÑÖÖÚØ× ÔÖ×ÒØÕÙÙÒ ØÓÒØÐ×ÓÑÑÙ ÒÚÖ× ÊÚÒØ××ÙÖÐÑÙÖ

ÒÔØÖÓÐ ÖÑ×

ÔÖÓØÒØ Ù×ØÖÙÑ ØÐÒ ÑÒØÔÖÓÑÒÙØÙ

ÒÙ×ØÖ×

ÖÖ× ØØ×ÍÒ× Ê ÔÒ×× ÖÚØ× ÎÒØ×ØÓØÐ×

×ÔÓÒÐØÖ××ÓÙÖ×ÒÒÖ× ÒØÖÒ××ÓÒØ×ØÖÑÒÒØ×ÑÔÓÖ ØÒÓÐÓÚÖ×ØÓÒØ Ð×ÖÒ×ÒØÖÖÑ×ÒØÖÑ× ÄÒÐÝ×ÔÖÒÙ×ØÖÑÓÒØÖÕÙ

Ù×ØÖÙÑÑÒØ×ÙÚÔÖÐÒ ÖÐ××ØÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØÒ×ÐÒ Ù×ØÖÑÕÙÔÙ×ÐÐÙÔØÖÓÐ ØÒØ×ÐÒØÒ×ØÐÊ ÄÑÒØÙ×ÓÒØ××Ú

ÓÒØÒÙÒ×ÐÔ×ÙÚÒØ


ÙØÙÖ× ÔÖÕÙ ÅØÓÓÐÓÑ ÒØÐÐÓÒØ ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

ÕÙÖØÕÙ Ê×ÙÖÐØÐÐ ÊÖ××ÓÒÐÒÖ ØÖÑ×ÐÒÖØ ÐÒØÒ×Ø ÊÙÑÒØÓÒ×ØÑÑÒØÚ ØÐÐÑ×ÚÙÒØÙÜÖÓ××ÒØ ØÒ×ØÊÙÑÒØÚÐ Ò×ÐÒÙ×ØÖÑÕÙÐÒØÒ×Ø Ò×ÐÒÙ×ØÖÙÑÑÒØÐÒ

Ñ× ØÖÙØÓÒ×ØÚØ× ØØ×ÍÒ×Ð× ÓÑÔÖ×ÓÒÖÒ ÐØÐÐ

ÊÔÖÐ××× ØÐÐ Ù×ØÖÐ× ×ØÙÖ×Ò ÖÒ ØØ× ÍÒ× Ê Ê ÔÒ×× ÈÖ×ÓÒÒÐ ×ÑÔÐÓÝ×

ÆÓÑÖØÓØÐ ÎÒØ×ØÓØÐ× ÔØØ×ÖÑ×ÐÔÖØÐÔÖÓÙØÓÒ ÕÙÐÐÒÐ×ØÐÔÖÓÙØÓÒÒ×Ð× ÔÐÙ×ÓÒÒØÖÒ×Ð×ÖÒ×ÖÑ× ÔÖÐ××ØÐÐÔ××ÐÐ× ÙÜØØ×ÍÒ×ÐØÚØÊ×Ø

ÔÒ××Ê ÐÑÔÐÓÄÔÖØÐÑÔÐÓÒ×Ð× ÔÒ×ÒØÒÊÔÐÙ×ÕÙÐÙÖÔÖØ ÒÖÒÐ×ÔØØ×ÖÑ×

ÐÒØÒ×ØÊ ÊÖ××ÓÒÐÒÖ ÖÙÖÐÐ×ØÚØ×Ê Ð××××ÙÔÖÙÖ×ØÐÐ×Ø×ÙÔ

ØÐÐÒÐÓ ÊÚÒØ××ÙÖÐÖÑ×

ÄÖÑ ÖÒ Ê ÔÒ×× ÎÒØ×ØÓØÐ×

ØÐÐ ÓÒØÒØØ×ÒØÐ

ÖÑÖ Ø ÔØØ×ÖÑ×ÔÒ×ÒØÔÐÙ×ÒÊ ÔÖÖÔÔÓÖØÐÙÖØÐÐ ℄ÒÕÙÒØÕÙÐ×

ËÖÙ ÔÖÑÔÐÓÝ×ÙÖÐ ØÐÐØÖÑ×ÐÒÖ ØÕÙÖØÕÙÓÒ× ÊÖ××ÓÒ×ÐÒÖ

ÔÙÐÕÙ×ÔÖÑ ×ÔÒ××Ê ÖÑ×Ò Ò Ù×ØÖÐ× ×ØÙÖ×Ò ÖÒ Ê ÔÒ×× ÆÓÑÖ

×ÑÔÐÓÝ× ØÓØÐ

Ö×ÑÔÐÓÝ× ×ÙØÖ×ØÙÖ× ÔÖÓÙØÓÒ ÔÐÓÝØÙÒÒØÙÖ ÑÒØÐÙÖØÐÐÕÙÐ×ÖÒ× ÐÊÒÓÒØÔÐÙ×ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ÒÖÐÐ×ÔØØ×ÖÑ×ÕÙÓÒØ ÄÒÐÝ×ÔÖ×ØÙÖÑÓÒØÖÕÙÒ

Ö× ÓÒØÒÙÒ×ÐÔ×ÙÚÒØ


ÙØÙÖ× ÓÙÒØÐ ÔÖÕÙ ÅØÓÓÐÓÑ ÒØÐÐÓÒØ ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

ØÕÙÖØÕÙÐÓ ÙÐÓÊ×ÙÖÐÓ ÐØÐÐÐÒÖ ×Ò×ÕÙÔ ÊÖ××ÓÒÐÒÖ ÖÑ×Ò

ÒÙ×ØÖ× ×ÑÐÒØÖ× ÔÐÒØØÙÒÒ ÑÒØ×ÖÙØ×ÖÓ×× Ò ×ØÙÖÑÒÙ ØÙÖÖ ØØ×ÍÒ×ÔÒ×× Ê ÎÒØ×ØÓØÐ×

ÑÒ×ØÔÖ×ÓÒØ×ÔÓ×Ø× Ò×ÐÑÓÐÐÒÖÐÐ×ØØ

Ø×ÒØ×ÐÒÖ ØÕÙÖØÕÙ ÒØÖÊØØÐÐÐÖÑÕÙ× ÄÜ×ØÒÙÒÖÐØÓÒÒÓÒÐÒÖ

Ð×ÖÑ×Ð×ÔÐÙ×ÔØØ×ÕÙÐ× ÕÙ×ÓÒØÒØÒ××ÒÊÙ××Ò ℄ÒÕÙÒØ ℄ ÐÊÔÖÖÔÔÓÖØÐØÐÐ≈ 1

ÔÐÙ×ÖÒ×ÔÖÖÔÔÓÖØÐØÐÐ

ÖÚØÒÐÓ ÒØÚÙÒÓÑÖ ÈÓ××ÓÒ ÊÖ××ÓÒÒÓÑÐ ÅÇ ÑÓÝÒÒ

ØÕÙÐÓÒ× ÕÙÔÑÒØ× ×ÙÖÐÓÊØÖÑ ÐÒÖØÕÙÖ Ò ÖÑ×Ò ÆÓÑÖÖ ÚØ× Ò×ÕÙÔ ÑÒØ×ÖÙØ× ÄÖÖ××ÓÒ×ÅÇÔÖÓÙØÙÒ ÊÙ××ÓÙ×ÐÙÒØ ÓÒØÔÓ×ØØ×ÒØ

ÊØÖÚØÒ Ø× ÕÙÒØÐ×ÖÑ× ÕÙÓÒØÓÙÔ× ×ÙÑÑ× Ø ØÐÐ×ØÐÑÒØÔÓ×ØØ×Ò ℄ÄÓÒØÕÙÖØÕÙ

ÊÖÚØ×ØÙÒ Ð×ÖÒ×ÖÑ×ÓØÒÒÒØÔÐÙ× ×ØÔÓ×ØØÙØÑÒØ×ÒØ ℄ÄÓÒØÐ ℄×ÙÖÒØÕÙ

Ò×ÑÐ ØÖ×ÒÙ×ØÖ× Ò ÖÚØ×ÕÙÐ×ÔØØ×

ÑÓÐÒÓÑÐÒØ ÑÓÒØÖÐ×Ò×ÐØ×Ö×ÙÐ ØØ×Ð×ÔØÓÒÖØÒÙ ÄÙØÐ×ØÓÒ ÉÙÐØØÚÑÒØÐ×Ö×ÙÐØØ×Ù ÙØÖ× ÑÓÐ×

Ð×ÅÇØÒ×ÕÙÐ×ÓÒØ× ÙÑÓÐÈÓ××ÓÒØÙÜ Ð×ØÑØÓÒ×ÅÇÒÓÒÐÒÖ× ÓÖÖ×ÔÓÒÒØÐ×ØÑØÓÒÔÖ Æ

ÙÜÖÒÖ×ÑÓÐ×ÐØÖÑ ×ÔÓ×ÒØÙØ×ÑÔÓÖØÒØ× ×ÒØ×ÙÖÒØÕÙÐ×ÖÑ× ÕÙÖØÕÙÊ×ØÒØØ ÓÒØÐ×ÑÑ××Ò×Ò××

ÙØ×ÔÐÙ×ÐÑØ× ÔÖÖÔÔÓÖØÐÐ×ÝÒØ× ÊÔÖÓÙ×ÒØÑÓÒ×ÖÚØ×

ÓÒØÒÙÒ×ÐÔ×ÙÚÒØ


ÙØÙÖ× ÄÓ ÔÖÕÙ ÅØÓÓÐÓÑ ×ØÑØÓÒÙÒÑÓ ÒØÐÐÓÒØ ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

ÐÕÙØÓÒ×× ÑÙÐØÒ×ÔÖÐÑ ØÓËÄË ÊÖ××ÓÒÐÒ

ÖÑ×Ò ÒÙ×ØÖ ØØ×ÍÒ×ÔÒ×× Ê ÎÒØ×ØÓØÐ×

Ê×ÙÖÐÔÖÓØ ÐØÒÔØÐ ÔÖÓÔÖÐØÐÐØ ÐÒØÒ×ØÙÔØÐ ÑÔÐÓL℄ ÔØÔÓ×ØØ×ÒØ×ÙÖÐÊ ØÒ×ÕÙÐ×ÖÒ×ÐÒØÒ×Ø ÄÔÖÓØÐØØÐ×ÚÒØ×ÓÒØÙÒÑ ÙÔØÐÒ×ÑÐÒØÔ×ÜÔÐÕÙÖÐ ÕÙØÓÒÊ

ÔÖÓØÐØ×ÙÖÐ ÊÖ××ÓÒÐ ÚÖÒÐÊÒØÖÖÑ×

ÊØÐÖÓ××Ò ÄÖÓ××ÒÓÙÙÒÖÐÔÓ×ØØ× ÒØ×ÙÖÐÔÖÓØÐØ ÕÙØÓÒÔÖÓØÐØ

ÔØÐÔÖÓÔÖK

ÊÔÖÓØÐØØ ÐÒØÒ×ØÙÔØÐ ÖÓ××Ò ÊÖ××ÓÒÐ ×ÙÖ Ð ÒØ ÖÑ× ÄÊÓÙÙÒÖÐÔÓ×ØØ× ÕÙØÓÒÖÓ××Ò

ØÔÓ×ØØ×ÒØ ÄÔÖÓØÐØÒØÖÙÖt−1ÙÒ ×ÙÖÐÖÓ××Ò×

ÓÒØÐ ÊÖ××ÓÒ ÄËÌÓØÈÖÓØ ÇÄË ÖÓ××Ò ×ÙÖÐ

ØÐ×ÙØÖ×ÚÒØ× Ê×ÙÖÐ×ÚÒØ× ÚÒØ×ØÓØÐ× ÐÒØÒ×Ø ÐØÐ××ÑÒØ ÑÒØ×ÜÖÒØ

Ò×Ø ØÐ××

ÐÒØÖÔÖ× ÐØÐ××ÑÒØ ÚÒØ× ÚØ×ØÔÔÖ ØÒÒØ ÖÑ× ÁÒÙ×ØÖÑ

ÒÙØÙÖÖ ØØ×ÍÒ×ÔÒ×× ÊÐØ Ð××ÑÒØ Ø×ÚÒØ× ÓÑÑÔÓÙÖÒ Ö

ÑÒØØÙØÖ× ØÖÒ×ÖØ× ÐØÐ×× Ö× Ö× ÐØÐ×× ÑÒØ Ö ÒÕÙ×ÑÒØÙ×ÓØÐ ÐÓÒØ×ÙØÖ×ÚÒØ×Ö×Ø

ÐÒØÖÔÖ× ÑÒÖ×ØÚØ×Ê ×ÒØ

ÄÒØÖÓÙØÓÒ×ØÖÑ×ÕÙÖ ×Ø×ÒØ×ÙÖÐÔÖÓÐØ ÔÖØÖÙÒÑÓÐÈÖÓØÐØÐÐ

ØÕÙ×ÐØÐÐÒÓÒÒÔ×Ú ÐØÐ××ÑÒØÙÒØÔÓ×Ø

ÓÒØÒÙÒ×ÐÔ×ÙÚÒØ Ò×ÒÓÒÐÒÖØÐÖÐ ØÓÒ

St − St−1/St−1


ÙØÙÖ× ÔÖÕÙ ÅØÓÓÐÓÑ ÒØÐÐÓÒØ ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

ÖÑ××Ò×ÙØÊÐÔÔÐ ÒÖÓÙØÒØÐÒØÐÐÓÒÐ×

ÐÑÒÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×Ø ÔÔÖ×ÔÖÐ×ÓÒØÓÒ× Ô×ÕÙÐØØÚÑÒØÐ×Ö×ÙÐØØ× Ä×Ø×ÒÚÙÐ××ÒÙ×ØÖ× ØÓÒÙÑÓÐÌÓØÒÑÓ

ÔÐÕÙÒØÙÒÖÒÔÖØÔÐÙ×ÕÙ ÒÓÐÓÕÙ×ØÐÔÔÖÓÔÖÐØÜ

ÖÔÓÒØÐ ÐØÐÐÐÚÖÒÐÒØÒ×Ø

ØÓÒÌÓØÒÖÐ× ÅÓÐ×Ú×Ð Ê

ÒÓÑÐÒØØÖÓÒ ÕÙÐÓØØÔÖÓØ ÓÖÓÒÒÖÖ××ÓÒÖÑ×Ò

×ÙÖØÐÐÐÖÑ ÔÓÙÚÓÖ ÐÊÒÒÓÚØÓÒÒ

ÁÒÙ×ØÖÑ ÒÙØÙÖÖ ÖÒ Ê ÔÒ×× Ê

ÑØØÓÒØÙÜ ØÓÒÚÖØÐØÙÜ ÑÖØÒ ÓÒÒØÖØÓÒ ÒØÖ ÑÖ ×ÓÒ ×ÒÖÎÒØ×ØÓØÐ×

Ò×ÐÊ ÐÒØÖÔÖ×

ÁÒÒÓÚØÓÒ ÔÓÙÖÒØ× ØÔÓ×ØØ×ÒØÐÔÖØ

ØÒÓÐÓÝÔÙ× ÒØÙÖ×ÐÒ Ù Ö ÑÖÔÓÙÚÓÖÑÓÒÓÔÓÐ ØÐÐÓÒÒØÖØÓÒ Ð×ØØÓÒ×ØÒØÐÊÔÖ

ØØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒ Ö× ×ÙÖÐ×ÔÒ××ÊÐ ÖÔÔÓÖØÐØÐÐ≈ 1

ÑÒ ÔÙÐÐ Ø ÒÓÑÖ ÖÚØ×ÓØ ×ÓÒÒ ÒÓÚÖ ÒÒÓÚÒØ ØÓÒÑ×Ô××ÙÖÐÔÖÓÙØÓÒ ÑÒØÙÑÓÒ×ÙÒØÝÔÒÒÓÚ ×ÓÒÖÚØÖØÐÓÑÔÐ××

ÒÙ× ÙÒÖÐØÓÒÒÓÖÑU ÙØ× ÄÒØÖÓÙØÓÒÙÒØÖÑÕÙÖ ØÕÙÐØÐÐÖÚÐÐÜ×ØÒ ÖÚØ×ÓÙÐÚÒØÒÓÙÚÙÜÔÖÓ

ÒØÖÐÊØÐØÐÐØØ

ÓÒØÒÙÒ×ÐÔ×ÙÚÒØ Ò×ØÔ××ÒØÒ×ÐÕÙØÓÒ ÒÒÓÚØÓÒ


ÙØÙÖ× Ï×ÙØÔÖÕÙ

ÅØÓÓÐÓÑ ÒØÐÐÓÒØ ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

ÃÓÝØ ÐÊÒÔÙØ ×ÙÖÐØÐÐ ÊÖ××ÓÒÐÒÖÖÑ×Ò

Ò× ÁÒÙ×ØÖ× ÑÒ× ÐØÖÕÙ× ÂÔÓÒ ÁÒÒÓÚØÓÒ Ê ÔÒ×× Ê ÒÓÑÖ ÖÚØ×ÔÓ ×× ÒÓÑÖ× ÒÓÙÚÙÜÎÒØ×ØÓØÐ×

ÔÐÙ×ÕÙÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÑÒØÚÐ ØÐÐÓÒØ×ÐØÐÐ ÐØÐÐÑÓÒØÖÕÙÐÊÙÑÒØ ÄØÙÐÖÐØÓÒÒØÖÐÊØ

ÔÖÓÙØ× ØÐ×ÓÒÔÖÓ Ö×ÔØÚÑÒØÔÓÙÖÐÔÖÑÖ Ø

ÐÒÒÓÚØÓÒÓÙØ ÊÖ××ÓÒÐÒÖ ÚÐÓÔÔ×

ÔÙØ×ÙÖÐÊ ÒÔÙØ ÕÙÖØÕÙÊ×ØÒØ×Ø ÐÐÒ×ÐÖÖÔÖÓÙØÙÒ ÄØ×ØÐÜ×ØÒ×ÓÒÓÑ×

×ÒØÑÓÒØÖÒØÙÒÖÓ××Ò ÙÖÒÑÒØÕÙÐ×ÓØÑ×ÙÖÔÖÐ× ØÙ××ÓÙ×ÐÙÒØÄØÖÑ ÓÒØÊÔÓ×ØØ×Ò

ÖÚØ×ÓÙÐ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×Ò×

ÔÙØ×ÙÖÐØÐÐ ÐÒÒÓÚØÓÒÓÙØ ÊÖ××ÓÒÐÒÖ ×ÓÒÓÑ×ÐÐÒ×ÐÕÙØÓÒ ÚØÓÒØÐØÐÐÖÚÐÐÜ×ØÒ Ð×ÙÜÔÖÓ× ÄØÙÐÖÐØÓÒÒØÖÐÒÒÓ

ËØÓØÐ ÊÖ××ÓÒ×ÙÖÓÒ ÐÐ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÚÐÓÔÔ×

1.34Ñ×Ô×Ò×

Ò×ÔÒÐÐ ÔÖÓÖÑÒÐÒ ÐÒÒØÙÒØÖÑ ÒÓÚØÓÒ×ÙÖÐØÐÐ ÖÑ× ×ÖÚØ×β =

ÒØÖØÓÒ Ó× ÔÖÓÁÒÙ×ØÖ× ÑÓÑ×ÔÓÙÖ ÓÖÒØÙÖ× ØØ×ÍÒ×ÈÖÓÖÑÒ ÒÒÓÚØÓÒ ÖØ×ÓÒÒ× Ñ×ÙÖÔÖÐ ÒÓÑÖ ØÙÜØÖÒ× ÆÓÑÖ

Ø×× Ñ××ÓÒ Ø××ØÔÖ ØÙÜØÖÒ× × ×ÑÔÐÓÝ×Ò ÐÓ ØÓØÐÑÒØ×ÒÑØÖÒÒÓÚØÓÒØ

ÒÕÙÒ×ÐØÑÔ×ÕÙÐ×ÖÒ× Ä×ÔØØ×ÖÑ××ÑÐÒØÔÐÙ×ÔÖÓÖ ×ÙÖÐÔÖÓØÙ

ÓÒØÒÙÒ×ÐÔ×ÙÚÒØ ×


β = 0.9


ÙØÙÖ× ÄØËÙÒÔÖÕÙ

ÅØÓÓÐÓÑ ÒØÐÐÓÒØ ÔÖÓ ÆÚÙ Ö ØÓÒ ÈÝ× ÁÒÒÓÚØÓÒ Å×ÙÖ×Ê ØÐÐ Å×ÙÖ×ÐÊ×ÙÐØØ×

ØÐÐÒÐÓÙÒÒ ØÖÐÓÑ ÊÒÐÓ×ÙÖÐ ØÐÒØÒ×Ø ÊÖ××ÓÒÇÄËÌÓ ÖÑ× ÒÙ×ØÖ×

ÔØÒØÒÓÐÓÕÙ ÐÖÑØÙÒ ÂÔÓÒ

Ò×ÑÐÚÖÐ× ÓÖ

ÓÒØÖÐØÙÜ× ÌÛÒ ÔÝ×

ÐÖÓ××ÒÒ ÐÖÑÒØÙÖ ÚÒØ×ÐÜÔÓÖØØÓÒ Ò Ò Ê ÁÒØÒ×Ø

ÁÒ ÊÚÒØ× ÎÒØ×ØÓØÐ× ÖØÕÙÐØÐÐÔÖÓÙØÙÒ ÄÖÖ××ÓÒÒÐÙÒØÐØÖÑÕÙ ÓÙÖÒÓÖÑUÔÓÙÖÐ×ÖÑ×

ÓÖÑÙÒÓÙÖUÒÚÖ× ÙØ×ØÒÓÐÓ×ØÒ×ÕÙ

ÓÖØ×ÓÑÔØÒ× ÙÒÖÓÙÔÒ ØÖ×ÖÑ×ÝÒØ ØÖ×ÒÙ×ØÖ× Ä×ÓÑÔØÒ×ØÒÓÐÓÕÙ× ØÒ×ØÊØÐØÐÐÖÚØÐ ØÒÓÐÓÕÙÐÖÐØÓÒÒØÖÐÒ Ò×ÐÐ×ÝÒØÙÒÐÒÚÙ

ØÒÓÐÓÕÙ× ØÔÝ×ÔÔÖØÒÒ ÊØÐÐ ÐÖÑÐÖÒÒÝÓÒÔ ÐÒØÙÖÐÖÐØÓÒÒØÒ×Ø Ø×ÓÖÔØÓÒØ ÓÒØÓÒÒÒØ

ÌÐ ÊÚÙÐØØÖØÙÖÑÔÖÕÙ×ÙÖÐÖÐØÓÒÒØÖÊÒÒÓÚØÓÒØØÐÐÐÖÑ


ÑÖÒÒÓÚØÓÒÒ×ÓÒØÔ×ØÖØ×ÙØÖ××ÙØ×Ð×ÐÊÒ×ÖÓÒØÔ× ÐÑÒØÖÔÖ×ÙÜÔÓÖØÒØ×ÙÖÐ×ÜØÖÒÐØ××ØÓÖÐÐ×ÊÐ×ØÖÙØÓÒ ÊÔÔÐÓÒ×ÓÑÑÐØ×ÓÙÐÒÚÒØÕÙÐ×ØÙ×ÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÐÒ×ØÖÙØÙÖ

È×ÒÓ ÕÙÑÓÐ×ÒØÔÖÒÔÐÑÒØÐ×ÓØ×ØÖÒ×ØÓÒÓÑÑÖØÓÖÕÙÒÐÝ× ÓÖÔÕÙ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÐ×ØÙ××ÙÖÐÊØÐÖÓÒØÖÐÖÑ

Ò×Ø ÙÔÓÒØÚÙÑØÓÓÐÓÕÙÒ×ÐÖÒÔÖØ×ØÙ×ÕÙÒÓÙ×ÚÓÒ×ÜÑ

ÕÙÑÔÖÕÙ×ÙÒÚÙØÓÖÕÙÐÔÓÒØÔÖØØØÐÓÒØÙÖ×ÙÑÔØÖÒÒ ÓÙÐÐÓÐÓÐÓÓÙÒ×ÑÐÓÓÜ×ÜÔÐÕÙÔÖ×ÑÓØ×Ù××ÒØÓÖÕÙ× Ð×ÔØÓÒÑÔÖÕÙÖØÒÙ×ØÐÑÓÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÒ

Ð×ÙÔÖÑØÐÖÒÖÑÒÑØÖÒÒÓÚØÓÒÕÙÖÚÒØ×ÙÔÔÓ×ÖÕÙÔÐÙ×

Ò×Ð×ÓÒÒ×ÒØÖÔÖ×××Ò×ÕÙÐÐ×ÓØÓÒÖÑÔÓÙÖÙØÒØÒ×ÐÒ×ÑÐ× ÐÖÑÚÒØÖÒÔÐÙ×××ÔÒ××ÊÚÓÒØÙÑÒØÖËÙÖÐÔÐÒÑÔÖÕÙ

ØÙ×ÒØÐÔÖÓÐØ×ÒÖÒ×ÐÊÓÙÐÐÒÒÓÚÖÓÒÔÐÙ× ÙÒÖÐØÓÒÐÒÖÒØÖÐØÐÐØÖÒØ×ÒØÙÖ×ÊØ×ÓÙÚÒØÓ×ÖÚ

ÒÖÐÒÔÒÔ×ÙÒÕÙÑÒØÐÚÖÐØÐÐÙØÖ×ØÙÖ×Ð×Ð×ØÖÙØÙÖ ÒØÖÒÐÒØÖÔÖ××ÓÒÖÓÙÔÔÔÖØÒÒ×ÓÒ×ØÙÖØÓÙ××ØÖØÔÙÚÒØØÖ ØÖÑÒÒØ×ÒÐÑØÖ

ÑÓÐÖ× Ö×ÙÖÙÒÒØÙÖÐØÐÐÖ×Ö×ÒÓÑÖÑÔÐÓÝÓÙØ×Ñ ÄÑÓÐÐÒÖÙØÐ×ÓÒ××ØÖÖ××ÖÐÊÔÒ××ÓÙÔÖ×ÓÒÒÐÖ

ÄÚÖÐÊ×ØØÖ××ÓÙÚÒØÔÖ×ÒØÒÓÖÑÒØÒ×ØÓØÒÙÒÐÚ×ÒØÔÖ ÐÒØÙÖÐØÐÐÖ×Ö×ÓÙÒÓÑÖØÓØÐÑÔÐÓÝ× ÚÐÒ×ÑÐÓÙÙÒÔÖØ×ÚÖÐ×ÜÔÖÑÒÐÐÐÓÖØÑÕÙ

ÓÒØÄÚÒÐØÐÔÐÙ×ÑÖÕÙÒØÕÙÔÖÓÙØÐÚÓÐÙÑÑÔÓÖØÒØÐØØÖØÙÖ ÑÔÖÕÙÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÖÐØÓÒÒØÖØÐÐÐÖÑØÒÒÓÚØÓÒ×ØÕÙÐ×Ö×ÙÐØØ× ÄÜÑÒ×ØÙ×ØÐÖ××ÓÖØÖ×Ö×ÙÐØØ×ÙÒÚÖ×Ð×ÓÑÑÐ×ÓÙÐÒÒØ

ÐØØÖØÙÖÕÙÐÜÔØÓÒÙ×ÐÒÙ×ØÖÑÕÙÐ×Ö×ÙÐØØ×ÑÔÖÕÙ×Ð ÑÓÖØ×ØÙ×ÝÒØÚÖÐÝÔÓØ×ÐÔÐÙ××ÓÙÚÒØØ×Ø×ÚÓÖÕÙÐÊ ÓØÒÙ×Ö×ØÒØÒÓÒÓÒÐÙÒØ×ÃÑÒØËÛÖØÞÓÒØÓÒÐÙÐ××ÙÐÙÖÖÚÙ

ÙÑÒØÔÐÙ×ÕÙÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÑÒØÚÐØÐÐÒÓÒØÔ×ÔÖÑ××ÚÐØÓÒ

ØÐÐÑ×ÑÓÒ×ÕÙÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÓÙÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÐÐ×ØØ ÐÊÔÖÖÔÔÓÖØÐØÐÐ≈1ÄÚÖ×Ø×Ö×ÙÐØØ××Ø×ÓÙÚÒØØØÖÙÐÒØÙÖ ÄÖ×ÙÐØØÕÙÑÙÖØÓÙØÓ×ÔÖÓÑÒÒØ×ØÕÙÐÊÙÑÒØÒÚÐ

ÖØÒÙÁÐ×ØÑÔÓÖØÒØ×ÓÙÐÒÖÕÙÐÕÙ×ØÓØÐØ×ÔÖÑÖ×ØÙ×ÔÓÖØ×ÙÖ ×ÑØÓ×ÒÐÝ×ÙØÐ××ÐÑÒ×ÓÒ×ÒØÐÐÓÒ×ØÙÒÚÙÖØÓÒ


×ÖÑ×ÖÒØÐÐÒ×Ð×ÒØÐÐÓÒ×ÙØÐ×× ÐÒÙ×ØÖÑÖÒÍÒÙÜÑÖØÖ×ØÕÙÑÖÕÙÒØ×ØÖÚÙÜ×ØÐÓÑÒØÓÒ

ÓÙÒØÓÒÆËÒ×Ð×ÒÒ×ÒÕÙÒØÙØ×ÒÒ××ÓÜÒØÓÒØÔÖÓÙØ×Ö×ÙÐ ØØ×ÑØ×ËÙÖÙØÒÙ×ØÖ×ÜÑÒ×ÎÐÐÖÒÓÒÖÑÐÝÔÓØ××ÙÑÔ Ä×ÔÖÑÖ×ØÖÚÙÜÙÜØØ×ÍÒ×ÜÔÐÓØÒØÐ×ÓÒÒ×ÐÆØÓÒÐËÒ

ØÖÒÒÕÙÒ×ÙÜÒØÖÐÐ×ÐÒÙ×ØÖÙÔØÖÓÐØÐÐ×ÑÒ×ÐØÖÕÙ×

ÔØÖÓÐØÐ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÖÖÐØÚÖÖÒÖÑÔÐÒØÐÒÓÑÖÑÔÐÓÝ×ÔÖ ÐØØÚÑÒØÐÑÑÖ×ÙÐØØÕÙÎÐÐÖ×ÙÕÙÐ×ÙÜÒÙ×ØÖ×ÒÕÙ×ØÓÒ×ÓÒØÐ ÄÓÖ×ÕÙÐØÐÐ×ØÑ×ÙÖÔÖÐÒÓÑÖ×ÑÔÐÓÝ×ÀÑÖØÖÓÙÚÒØÕÙ

Ð×Ø×ÒØÒØÕÙÒØÙÖØÐÐ×ÙÐÑÒØÐÒÙ×ØÖÙÔØÖÓÐÖÙÒÓÒØ ÔÓ×ØØ×ÒØ×ÙÔÖÙÖÐÙÒØ

ØÐ×ÕÙÐÒÙ×ØÖÙÔØÖÓÐÓÙÐÐÙÑÑÒØÒ××ÖÒÖ×ÐÓÒØÐ ÒÕ×ØÙÖ×ØÙ×ÑÑ×ÔÖÑÐ×ÙØÖ××ØÙÖ×ÐÝÒÕÙ×ÓÒØÒØÒ××ÒÊ ÅÒ×ÐÚÐÐÝÔÓØ××ÙÑÔØÖÒÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÑÕÙ×ÙÖÙÒØÓØÐ

ÔÖÑ ØÐÐ×Ø×ÒØÚÑÒØÔÓ×ØÒÖÙÖÐÙÒØ

ÐÒÓÑÖØÓØÐÙÔÖ×ÓÒÒÐÊ×ØÓ×ÓÑÑÒØÙÖ ÓÑÒÓÖ ÐÓÖ×ÕÙÐÑ×ÙÖÙØÐ××ØÐÔÖ×ÓÒÒÐÔÖÓ××ÓÒÒÐØÒ× ØÖÓÙÚÙÒÐ×ØØÊ×ÙÔÖÙÖÐÙÒØÒ××ÜÒÙ×ØÖ× ÒÙ×ØÖ×ÕÙÒ

Ö×ÒØÐ××ÔØ×ÑØÓÓÐÓÕÙ××ÔÖÑÖ×ØÙ××ÙÖÐÊ ÒØÐÐÓÒ×ÒÓÙÔØÖÒ×ÚÖ×ÐÖÓ×××ØÓÒØÐÐÖÙØÓÑÔÓ××ÑÓÖØ ÒÔÐÙ×ÐÙØÐ×ØÓÒÙÑÓÐÐÒÖÒÓÙÐÐÓÐ×ÐÑÒØ××ÙÚÒØ×ÖØ

Ò×Ð×ØÙ×ÑÙÐØ×ØÓÖÐÐ×Ð××ØÑØÓÒ×ØÒØØ×ÔÖ×ØÙÖ×ÕÙÚÙØ ÖÕÙÐ×Ø×ÒÚÙÐ×Ò×ÓÒØÔ×ÔÖ×ÒÓÑÔØÒ×ÙÒÑÓÐÐÓÐ ÖÑÒØÖÒ×ÒØÖÔÖ×××ÔÓ×ÒØÙÒÙØÔÓ×ØÊ

ÄÚÖÐÑ×ÙÖÒØÐÊØÒØ×ÓÙÚÒØÐÔÖ×ÓÒÒÐÖÖÎÐÐÖ

ÔÖÒÖÒÓÒ×ÖØÓÒ×ÐÑÒØ×ÄÙØÐ×ØÓÒ×ÔÒ××ÊÓÑÑÑ×ÙÖÙ ÄÒØÖÔÖØØÓÒØÐÒÖÐ×ØÓÒ×Ö×ÙÐØØ××ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ×ÚÖÒØÓÒ ÀÑÖÓÑÒÓÖ

ÐÙÙÔÖ×ÓÒÒÐ×ÒØÕÙÒÔ×ÔÖÑ×ÒÓÒÔÐÙ×ÓÙØÖÙÒÓÒ×Ò×Ù×Ò××ÓÒ

ÔÓ×ØÚ×ÙÔÖÙÖÐÙÒØÒ×ÐÒÙ×ØÖÑÕÙØÔÓ×ØÚÑÓÒ×ÕÙÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ ÊÓÑÑÒØÙÖÄÙØÙÖØÖÓÙÚÙÒÐ×ØØÊÔÖÖÔÔÓÖØÐØÐÐ ØÖÚÐ×ÙÖÐÐÒÊØÐÐÅÒ×ÐØØÐÙÒ×ÔÖÑÖ×ÙØÐ×ÖÐ×ÔÒ××

Ò×Ð×ÕÙØÖÒÙ×ØÖ×ÕÙÖ×ØÒØÐÒØÐÐÓÒÔØÖÓÐÑÑÒØÖØÚÖÖ

ØÓÒØÒÙÒØÖ×ÙÜÚÖÐ× ÐÙ×ÚÑÒØÐ×ÙÔÔÓ×ØÓÒÕÙÐÊÙÑÒØÔÐÙ×ÕÙÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÑÒØÚÐØÐÐÐÐ×ØØ Ò×ÐÔÖ×ÒØØÓÒ×Ö×ÙÐØØ×ÑÔÖÕÙ×ÐØÖÑÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ×ØÖÖÒÜ

1ØÒÒÕÙÓÒÔ××ÙÐÑÒØÐÖÔÒÙÐÖÐØÓÒÔÓ×ØÚ


ÐÊÔÖÖÔÔÓÖØÐØÐÐ>


ÒÖÚÒ×ØÙ×ÔÐÙ×ÖÒØ×ÓÑÑÐÐ×ËÓØ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐ×ÒÓÙØÖ×ÐÓÒËÓØ ÓÒØÑ×ÒÚÒØ×Ö×ÙÐØØ×ÔÐÙ×ÓÑÓÒ××Ð×ØØ×ÔÓ×ØÚ×ØÔÐÙ×ÕÙ Ð×ÔÒ××Ê×ÓÒØÙÒÒØÙÖÔÐÙ× ØÏ×ÙØÃÓÝØ

ÖÚØ× ÒÙØÖÔÓÙÖÑ×ÙÖÖÐ×ØÚØ×ÒÚÒØÚ×ÕÙÐÒÐ×ØÐÔÖ×ÓÒÒÐÊÓÙÐÒÓÑÖ

ÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÖØÒ×ØÙ×ÓÒØÙØÐ××ÒØÙÖ×ÓÙØÔÙØËÖÖ ËØÓØÐ ÇÙØÖÐÓÒÖÓÒØØÓÒÔÖ×ÓÒÒÐØÔÒ××ÊÕÙ×ÓÒØØÓÙ×Ð×ÙÜ×ÒÔÙØ×

ÔÓ×ØÐØÐÐ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÑ×ÕÙ×ÓÒÖÑÙÒÚÐÖÓ××ÒÒÒ ÐÒØÖÔÖ×ÙØÖÑÒØØÐÜ×ØÙÒÖÓ××ÒÐÔÖÓÙØÚØ×ØÚØ× Ä×Ö×ÙÐØØ××ØÙ×ÑÓÒØÖÒØÕÙÐÝÒÙÒØ

ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐØÐÙÐØÙÒÖÙÐØÓÒÔÖØÐÒÓÖÑØÓÒ ÐÔÔÖØÓÒÒÒ×ÙÒÓ×ÐØÐÐØØÒØÙÒÖØÒÒÚÙ×ÙÐÐÓÑÔÐÜØ ÊÚÐÙÑÒØØÓÒÐØÐÐØØ×××Ø×ÓÙÚÒØÙ×ØÒ×ÐÐØØÖØÙÖÔÖ

ÒÒÓÚØÓÒ×ÒÚÒØÓÒ×ÖÚØ×ÙÜÒÔÙØ×ÔÖ×ÓÒÒÐÓÙÔÒ××ÊÚÙÒÓÙ ÓÒØÓÒÖÙØÒÒÓÚØÓÒÁÐ×ØÒ××ÐÖÐÓÙØÔÙØÊÒÓÑÖ×× ÙØÖ×ØÖÚÙÜÓÒØØ×ØÐÖÐØÓÒ×ÒÔÙØ×ÙÜÓÙØÔÙØ×ÕÙÒ×ØÙØÖ×ÕÙÙÒ

ÔÐÙ×ÙÖ×ØÖÑ×ÜÔÖÑÒØÐØÐÐØØÑÖÓÒ××Ø×ÚÓÖ×ÐÜ×Ø×ÓÒÓ Ñ×ÐÐÒ×ÐÖÖÅÒ×ÐÓÑÒÓÖËÛÖØÞÑÒ

ÔÖÓÙØÚØÚÐÙÑÒØØÓÒÐØÐÐÓÒØÃÐÔÔÖ ÙÒØÒÒÒÖÐÕÙÔÙØØÖÓÒ×ÖÓÑÑÙÒØ×ØÝÐ×ÐÖÓ××ÒÐ Ï×ÙØÃÓÝØ ÈÓÙÖ×ØÙ×Ð×ÓÒÐÙ×ÓÒ××ÓÒØÙ××ÔÖØ×Ñ×Ú

ÐÒÒÓÚØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ÒØØ×ÑÕÙ×Æ×ÙÖÐÊÔÖ×ÓÒÒÐÒ×ÙÒÑÓÐ ÐÒÖÒÐÓËÛÖØÞÑÒÑÓÒØÖÐÜ×ØÒ×ÓÒÓÑ×ÐÐÒ×ÐÖ ÈÖÐÖÖ××ÓÒ

ÑÙØÕÙØÙØÐ××ÓÒÒ×ÓÖÖ×ÔÓÒÒØÐÔÖÓÓÐÐÓÒÒÙ×ÔÐÙ×ÓÖØ ØÓÙØÓ×ÕÙØØØÙÑÒÒÓÙÔØÖÒ×ÚÖ×ÐÔÓÖØÙÒÕÙÑÒØ×ÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖ ÖÄÑÓÐÕÙÖØÕÙÖÚÐÙÒØÒÒÖÓ××ÒØ×ÓÒÓÑ×ÁÐ×ØÒÓØÖ

Ð×ÓÒÐÙ×ÓÒ×ÔÒÒØÚÖ×ÐÜ×ØÒ×ÓÒÓÑ×ÐÐÒ×ÐÖÖÒ× ÖÓ××ÒÒØÖÑÒØÖÓÙØÓÒ×ÒÒÓÚØÓÒ× ÒÖ×ÙÑÔÓÙÖÐÑÓÖØ×ØÙ×ÐÒØÐ×ÒÔÙØ×ÙÜÓÙØÔÙØ×ÐÒÒÓÚØÓÒ

Ð×Ð××××ÙÔÖÙÖ×ØÐÐÅÒ×Ð ØÓÒ×ÒÚÒØÓÒ×ÓÙÖÚØ×ÙÑÒØÐÑÒØÑ×ÚÙÒØÙÜÖÓ××ÒØÁÐÓÒÚÒØ ÙØÖÑÒØØÐÓÖ×ÕÙÐØÐÐÖÓØÐÖÒÑÒØÐÊÒØÖÑÒÒÓÚ ÓÑÒÓÖ Ï×ÙØÃÓÝØ

ÕÙ×Ö×ÙÐØØ×ÚÖÒØØÖÓÑÑÒØ××Ò×ÓÙÐÖÐ×ØÒÕÙÔÙØÜ×ØÖÒØÖÐ Ò×ÐÖÙÒÑÓÐÖÚØ

Ö×ÙÐØØÓØÒÙÒ×ÐÔÖÓtÔÖÓÚÒØ×ÔÒ××ØÙ×Ò××ÔÖÓ×ÒØÖÙÖ× ÑÓÑÒØÓÐ×ÔÒ××Ê×ÓÒØÜÙØ×ØÐÔÖÓÙØÓÒ×ÒÒÓÚØÓÒ×Ä×ÑÙÐ ØÒØÒØÖÔÒ××ÊØÖÚØ×ÒÒÓÚØÓÒ×Ò×ØÔ×ÔÖØÖÙÒÔÖØÙ

ÖÔÔÐÖÓÑÑÐ×ÓÙÐÒÒØÓÙÒØal


ØÖÙØÔ×ÒÖÚØ×ÓÙÒÒÓÚØÓÒ×Ò×ÐÑÑÔÖÓÙÒÔÖØ×ÖÑÔÙØÙÜÖ

t−nÒÑÑØÑÔ×ÐØÓØÐØÐÊÔÒ×Ò×ÐÔÖÓtÒ×

t+nÄÔÖ×ÒÓÑÔØÙ×ØÓÓÒÒ××Ò×Ö×ÙÐØÒØ

×ÐÖØÐÈ×ØÖÐ× ÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÖÙÖÒ×ÐÊ×ØÙÒÖÒÑÔÓÖØÒÒ×Ð×ØÑØÓÒ ÐÕÙØÓÒÒÒÓÚØÓÒÒÚÙÒÖÐÓÖÑÓÒØÓÒÒÐÐÐÒØÖÚØ×ØÊÔ×

t−1, t−2, ...,

ØÒØÜÔÐÕÙÖØØÖÐØÓÒÔÖÙÒÑÓÐÕÙÖÐÐÒÚ×Ø××ÑÒØÔ××Ò×ÐÊ

×ÙÐØØ×ÙÐØÖÙÖ×t+1,

ÐÙÑÒØØÓÒØÙÐÐÙ×ØÓ×ÓÒÒ××Ò× ÙÒ×ÔÖÑÖ×ÓÒØÖÙØÓÒ×Ò×ÓÑÒ

t+2, ...,

ØÔÔÖØÒÒØÙÒÖÒÐÒÙ×ØÖÐØÖÓÒÕÙÙÜØØ×ÍÒ×ËØÓØÐ ÓÒÒ×ÔÒÐÒÙØÐ×ÒØÙÒÔÒÐ44ÖÑ×Ó×ÖÚ××ÙÖÐÔÖÓ ÁÐÜ×ØØÖ×ÔÙØÙ×ÕÙÓÒØØÖØÐÓÒØÙÖ×ÙÑÔØÖÒÒÒÙØÐ×ÒØ×

ØÖÓÙÚÒØÕÙÐ×ÔØØ×ÖÑ××ÓÒØÔÐÙ×ÔÖÓÖÑÒØ×ÒÑØÖÒÒÓÚØÓÒÕÙÐ×ÖÒ×

×ÙÖÐÔÖÓÓÒÖÒ ÐÑÒØÙÑÒÕÙÓÒÒ×ÙÒÚÙÐÖÑÒ×ÐÑÒ×ÓÒØÑÔÓÖÐÐÒ Ð×ÒØÐØÝÔÓÒÒ×ÙÒ×ÓÐÙØÓÒÕÙÖ×ØÑÔÖØÔÙØØÖÐÓÒÖÓÒØØÓÒ ÄÜ×ØÒÙÒÒÓÑÖÑÔÓÖØÒØØÙ×ÒÓÙÔÔÖÖÔÔÓÖØÙÔÒÐ×ØÙÔÖÓ

Ò×Ò×ÅÒ×ÐØÙÐÐÒÒÒÓÚØÓÒØÐÐÒ×ØÖÓ×ÒÙ×ØÖ××ÙÖÙÜ ×ØÑØÓÒ×Ø××ÙÖÔÐÙ×ÙÖ×ÔÖÓ×ÒÓØÑÑÒØ×Ð×ÒØÐÐÓÒ××ÓÒØÓÑÔÖÐ× ÔÖÓ×ÖÒØ×ÚÒØØÔÖ×Ð×ÓÒÙÖÖÑÓÒÐÏ×ÙØÃÓÝØÓÒØ ÜÔÐÓÖÐÖÐØÓÒÊØÐÐÔÓÙÖÙÜÒØÖÚÐÐ×ØÑÔ××ØÒØ× Ø

×ØØ×ØÕÙÑÒØ×ÒØÅÒ×Ð ÒÒÓÚØÓÒØØÐÐÐÖÑ×ÙØÙÖ×ÓÒØÔÙÓÒ×ØØÙÓÒØÖÖÙÒÐÒÒÓÒÐÒÖ ËÐÖÒÔÖØ×ØÖÚÙÜ×ÙÖÐÊÓÒ×ÖÙÒÐ×ÓÒÐÒÖÒØÖÊ

ÄÒÓÒÐÒÖØÐÖÐØÓÒÊØÐÐ×ØÔÔÖÒÙÜÑÒÖ×ÖÒØ× ËÖÖ ËÖÖ ÖÓÛ×

ÐÙÒÖØØÐÙØÖÒÖØÍÒÔÖÑÖÔÔÖÓÖØÓÒ××ØÒÐÒØÖÓÙØÓÒÒ×

Ø×ØÖ×ÐÜ×Ø×ÔÓÒØ×ÒÜÓÒÒ×ÐÓÙÖÊÄ×ØÖÑ×ÒÓÒÐÒÖ×ÓÒØ ØÙÕÙ×ÅÒ×Ð ËÖÖËÖÖÐØÐÐÔÓÙÖ

ÒÚ×Ø×ÒÊÒÙØÖ×ØÖÑ×Ð×Ø×ÚÓÖÕÙ×ÓÒØÐ×ÔÐÙ×ÒØÒ××ÒÊÓÙ ØÙØÐ××Ù××ÔÓÙÖØ×ØÖÐØÕÙÔÙØÙ×ÖÐÙÑÒØØÓÒÐØÐÐ×ÙÖÐ×ÑÓÒØÒØ×

ÙÒÑÓÐÕÙØÓÒÙÒÕÙ×ØÖÑ×ÕÙÖØÕÙ×ÖÓÛ×ÓÙÒØal

ÒÒÓÚÒØ×Ð×ÔØØ×ÓÙÐ×ÖÒ×ÒØÖÔÖ××ÍÒÙÜÑÓÒÒÖØÖÔÖ×ÒØÖ ÐÒÓÒÐÒÖØÒ×ÐÕÙØÓÒÊ×ØÒÚ×ÖØØÖÐØÓÒÒ×ÐÖÙÒÑÓÐ

×ÑÔÐÐÒØÐÊÐØÐÐÑ×ÙÖÔÖÐ×ÚÒØ×ÓÒØ×Ø×ÐÙÑÒØØÓÒÙÖ ×ØÖÙØÙÖÐÕÙØÓÒ××ÑÙÐØÒ×ØØÔÖÓÙÖÔÖÑØÒÓØÑÑÒØØÒÖÓÑÔØÙ ÔÖÓÐÑÒÓÒØ×ÚÖÐ×ÜÔÐØÚ×üØØÖÜÑÔÐÒ×ÙÒÑÓÐÐÒÖ


ÓÙÒØal


ÓÒÔÙØÓÒ×ÖÖÙ××ÕÙÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊÔÖÓÙØØÖÑ×ÒÚÒØÓÒ× Ö×ÙÖÙÒÑÔØÔÓ×ØÔÖÑØÖÓØÖÐÙØÊÒÑÑØÑÔ× ÕÙÐÓÖ×ÕÙÐÐ××ÓÒØÓÑÑÖÐ××ÓÒØÖÓØÖÐÖÖ×ÒÓÒ×ÖÒØÒ×Ð ÔÖÓÐÑÐÒÝÔÐÙ×Ù×ÐØ×Ò×ÙÒÕÙÑÒÒØÐØÐÐÚÖ×ÐÊÑ×ÔÐÙØØ ×ÖÐØÓÒ×ÒØÖÔÒÒ ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ÔÖÒØ×ÝÒØÜÔÐÓÖÐ×ÖÐØÓÒ××ØØ×ØÕÙ×Ü×ØÒØ×ÒØÖÊ ØÐÐÔÖÓØÐØØÖÓ××ÒÐÒØÖÔÖ××ØÙ×ÓÒØÑÓÒØÖÙÒØÓÑÑÒÓÙ× ÔÖÓÐÑØÔÖ×ÒÓÑÔØÒ×ÐØÙÄÓ ÄÙØÙÖÔÖØÓÒÐÙ×ÓÒ×

ÐÊØÐÔÖÓØÐØÄÓ ÔÖÓØÐØ×ØØÔÖÐÊØÐÖÓ××ÒÒÒØØÖÒÖ×ÖØÓÖÖÐ ÐÚÓÒ×ÚÙÒÔÖØÕÙÐÊ×ØÐÐØÐÐØÐÔÖÓØÐØÐÙØÖ ÓÒÐÙÕÙÙÒÑÓÐÕÙØÓÒ××ÑÙÐØÒ×Ò× ØÐ

Ò×ÐÖÙÒÑÓÐ×ØÖÙØÙÖÐØÖÓ×ÕÙØÓÒ×ÊÒÒÓÚØÓÒØÔÖÓÙØÚØ ÐÕÙÐÒØÖ××ÒØÊÔÖÓØÐØØÖÓ××Ò×ØÙÒÔÖ×ÒØØÓÒÔÐÙ×ÖÐ×Ø ÓÒØØÙÐÖÐØÓÒÊÔÖÓÙØÚØ

ÔÖØÙÐÖÐÐÒÊØÐÐÒØÒÓÙ×ÒÚÓÒ×ÖÒ××ÙÖ×ÙØÔÖ×ÕÙØÖÓ×ØÙ× ÖÒØÐ×ØØ×ÍÒ×ÑÑ×ÔÓÙÖÐÔÖÑÖÐÜ×ØØÖ×ÔÙØÙÝÒØØÖØÒ ÒÕÙÓÒÖÒÐÓÖÒ×ÓÒÒ×ÒÓÙ×ÓÒ×ØØÓÒ××Ö×ÙÐØØ×ÚÖÒØ×ÒØÖÐ

ÕÙ×ØÐÖÐØÓÒÊØÐÐÖÔÓÒØal

ÙØÐ×ÒØ×ÓÒÒ×ÖÒ××ÍÒØÙÓÑÔÖØÚÖÒØØ×ÍÒ×Ñ× ÍÒØÙÐÊÒ×ÐÒÙ×ØÖÖÒ×ÖÐ×ÔÖÖÑÖØËÖÙØ ÓÒØÜÑÒÐÓÒÙÑÒØÐÝÔÓØ××ÙÑÔØÖÒÒ

×ÙÖÙØÖ×ØÑ×Ð×ÐÊØÐÕÙÐÖÐØÓÒÒØÖÐÐØÐÔÖÓÙØÚØÐÜ×Ø Ò×ÐÒÙ×ØÖÑÒÙØÙÖÖØÖÚÖ×ÐÜÔÐÓÖØÓÒÔÐÙ×ÙÖ×ÑÓÐ×ÓÒÓÑØÖÕÙ×Ø

ÒÓÑÖÙ××ØÙ×ÕÙÓÒØÜÔÐÓØ×ÓÒÒ×ÖÒ××ÀÐÐØÅÖ×× ÐÙØÐ×ØÓÒÖÒØ×ÒØÙÖ×ÊØÒÒÓÚØÓÒÁÐ×ØÖÔÔÐÖØÓÙØÓ×ÕÙ

ÔÐÙ×ÖÑÑÒØÖÔÓÒØal

ÖÑ×ÔÐÙ×ÒØÒ××ÒÊÕÙÐ×ÖÒ×ÄØÙÓÑÔÖØÚÑ×ÖÚÐ ÁÙÒØÊÙÔÔÖØÅÖ××ØÅÓÒÒ ÄÔÖØÙÐÖØ×ØÙ×ÖÒ×××ØÕÙÐÐ×ÓÒØÔÔÖØÖÒÒÖÐÐ×ÔØØ×

ÔØØ×ÖÑ×ÒÖÒ×ÓÒØÔÐÙ×ÒØÒ××ÒÊÕÙÐ×ÖÒ×ÙÜØØ×ÍÒ×ÐÑÑ ×ÖÒ××ÒØÚ×Ò×ÐÓÑÔÓÖØÑÒØ×ÖÑ×ÕÙÒØÐÙÖÒÚ×Ø××ÑÒØ

×ØÙØÓÒ×ØÓ×ÖÚ×ÙÐÑÒØÒ×ÖØÒ××ØÙÖ×ÙØ×ØÒÓÐÓ×ÑÔØÖÓÐ Ò×ÐÊÒØÖÐÖÒØÐ×ØØ×ÍÒ×Ä×Ö×ÙÐØØ×ÐÙØÙÖÑÓÒØÖÒØÕÙÐ×

ÙØÐ××ÔÖÑ×ÒØÒØÔ×ÙÑÑÒÚÙØÐÔÖÒÙ×ØÖÓÑÑÙÜ ØØ×ÍÒ×Ñ×ÔÐÙØØÔÖ×ØÙÖ×ÔÐÙ×Ö× ØÐÒÙ×ØÖ×Ò×ØÖÙÑÒØ×ÁÐÓÒÚÒØÖÔÔÐÖØÓÙØÓ×ÕÙÐ×ÓÒÒ×ÖÒ××

ÑÒØÙÒÚÙ×ØÚØ×ÊÄÖÒÓ×ÖÚ×Ö×ÙÐØØ××ØÙ×ÐÓÒÑ× ×ÐÓÒÐÕÙÐÐÐÓÒÒØÖØÓÒÐÔÖÓÙØÓÒÒ×Ð×ÖÒ×ÖÑ×ÓÒÙØÐÖÓ×× ÄÙØÙÖÓÒÐÙØÔÖ×××ÒÐÝ××ÕÙÐÒÝÔ×ÚÒÒÖÒÔÓÙÖÐÝÔÓØ×


ÔÙÐÒ×ÐÒÒÑÒØÐÒÙ×ØÖËÒ×Ð×ÙÜÔÝ×ÓÒÑØÕÙ×ÓÒØÒÐ× ÒÔÖØÙÜÚÖÒ××ØØ×ØÕÙ×ÒØÖÐ×ÙÜÔÝ×Ö×ÙÐØÒØÙÖÐÕÙÓÙÐ×ØÙÖ ÖÒ×ÖÑ×ÕÙÖÓÚÒØÐÔÐÙ×ÓÒØÖØ×ÖÖ×ÙÚÒØÓÒÒ××ÙÖÓÒ×ÔÙÐ× ÐÔÓÐØÕÙÙÒÒÑÒØÔÙÐÐÐÑÑÖÒØÖÐÖÒØÐ×ØØ×ÍÒ×Ä ÖÒÔÖØÙÙØÔÙÐÖÖ×Ø×ØÒÙÜØØ×ÍÒ×ÐÒÙ×ØÖÐÓÖ× ÐÖØÓÒÐÒÒØÓÒÐ×ÓÙØÒÐÒÒÓÚØÓÒÆÎÊ ÕÙÐÓÒØÖÖ×ØÓ×ÖÚÔÓÙÖÐÖÒÑÑ×Ð×ØÙØÓÒÖÐØÚÑÒØÒÔÙ×

ÖÑ××ÓÒØÔÐÙ×ÒØÒ××ÒÊÔÖÖÔÔÓÖØÐÙÖØÐÐÕÙÐ×ÖÒ× Ä×ÙØÙÖ×ÓÒÐÙÒØÔÖ×ÙÒÒÐÝ×Ü×ØÙÖ×ÒÙ×ØÖÐ×ÒÖÒÕÙÐ×ÔØØ× ÄØÙÖÑÖØËÖÙ×ØÐÐÒ×ÐÑÑ×Ò×ÕÙÐÐÑ×

ÉÙÒØÐÜÔÐÓÖØÓÒØÐÐÐÝÔÓØ××ÙÑÔØÖÒÒØ×ÙÖ×ÓÒÒ×

ÓÖÑUÐÒØÒØÒ×ØÊØØÐÐÐÖÑÕÙ×ÒÕÙ×ÓÒØÒØÒ××Ò ÐÐÑØÒÚÒÒÔÖØÙÐÖÙÒÓÙÖÒ ××ÓÒÐÙ×ÓÒ×ÖÓÒÒØÒ

ÄØËÙÒ ÊØÒØÐ×ÔØØ×ÕÙÐ×ÖÒ×ÖÑ× ÒÑÓÐ×ÒØÙÒ×ÓÒÒ×ÓÒ×ØØÙÒÙÒÙ×ØÖ××ÜÔÝ×ÖÒØ×

ÐÒÙ×ØÖÑÒÙØÙÖÖÖÒ×ÔÖÖÔÓÒØal

ÓÒØÑ×ÒÐÙÑÖÙÜÖØÝÔ×ÐÖÐØÓÒÊØÐÐ×ÙÚÒØ

ÖÚÒÐÐ×ÓÙÒØal

ØÒÓÐÓØÒ×ÕÙÒ×ÙÜÐÒØÒ×ØØÒÓÐÓÕÙÐ×ÙØÙÖ×ÓÒØÓ×ÖÚÙÒ

UÚÐ×ØÖÑ×ÐÒÖØÕÙÖØÕÙÐØÐÐÓÒ×ØØÒ×Ð××ØÙÖ×ÙØ ÐÒØÒ×ØØÒÓÐÓÕÙ××ØÙÖ×ÄÔÖÑÖÓÖÑÙÐÒÓÖÖ×ÔÓÒÙÒÓÙÖ

ÒÊ×ÓÒØÐ×ÔØØ×ØÖÒ×ÖÑ×ØÒ×ÕÙÒ×Ð×ÓÒ×ÓÒØÐ×ÖÑ×ØÐÐ ÑÓÝÒÒÕÙÔÒ×ÒØÐÔÐÙ×ÒÊÖÐØÚÑÒØÐÙÖØÐÐ ÖÐØÓÒØÝÔUÒÚÖ××Ö×ÙÐØØ×ÒÕÙÒØÕÙÒ×ÐÔÖÑÖ×Ð×ÔÐÙ×ÒØÒ××

ÒØÔ×ÔÖÐÑØØÖÒÙÚÖÐ×ØÖÑÒÒØ×ÐÊÐÒÑÙÖÕÙÖØÒ× ÐØÙÖ×ÓÒÒÒØÐÑÔÖ××ÓÒÕÙÐØÐÐ×ØÐÙÒÕÙÖØÖ×ØÕÙÐÖÑÕÙØ×ÙÖ ÅÑ×Ò×ÐÙÖÑÓÖØÐ×ØÙ×ÕÙÓÒØØ×ØÐÝÔÓØ××ÙÑÔØÖÒÒÒÔÖØÒ

ÐÚÓÐÙÑÊÒØÒÒØÐÖ×ÓÒÒÑÒØÐÒ×ÑÐ×ÚÖÐ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×

ØÖÚÐÑÓÒØÖÒÓØÑÑÒØÕÙÐ×Ø×Ü××ÓÒØÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ÕÙÐØÐÐÔÙ×ÕÙÐ× Ø×ØÓÖÐÐ××ØÙ×ÓÒØ××ÝÜÑÒÖÙØÖ×ØÖÑÒÒØ×ÕÙÐØÐÐÄÙÒ

ÓÒØÔÖÑ×ÜÔÐÕÙÖÒÚÖÓÒÐÑÓØÐÚÖÒÒÜÔÐÕÙÐÒØÒ×ØÊ

ØÒ×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ××ØÙÔÐÙ×ÐÒÓÒÔÖ×ÒÓÑÔØ×Ø×Ü×ÒÙ×ØÖ× ×ØÑÒØÒ×ÕÙÐÖÐØÓÒÓÖØÒØÖÊØØÐÐÓ×ÖÚÒ×Ö

×ÓÒØÖÙØÓÒ×Ð×ÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×Ò×Ö×ØÐØÙÓÒØal

ÕÙÑØÓ×ÒÕÙØ××ØÑØÓÒÒÒØÖÓÙ×ÒØØÖÓ×Ø×ÒÚÙÐ×ÒÕÙÒØ ØÖÓÙÚÒØÕÙÙÜÜÔÐÕÙÒØÙÒÐÖÔÖØÙÓÙÔÔÐÙ×ÕÙÐØÐÐÐÚÖÒ Ð×ÓÒØÓÒ×ÐÑÒÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ØÒÓÐÓÕÙ×ØÐÔÔÖÓÔÖÐØ×ÙØÙÖ×

ÓÒØal

ÓÒØÙÙ××ÐÑÖØÙØÐ×ÖÐØÐÐÙÒÒÚÙ

ÐÒØÒ×ØÊÓÒØal


ÔÖÓÙØ×ÔÖ×ÒØÕÙÐÚÖ×ØÓÒØÐ×Ö××ÓÙÖ×ÒÒÖ××ÓÒØÙØÒØØÙÖ× ØÖ×ÒÐØÐ××ÑÒØØÒÓÒÔÐÙ×ÐÖÑÒØÖ

ÕÙØÒØÐ×ÓÒÊÐÖÑ ÖÓÛ× ØÖÓÙÚÕÙÐÒØÒ×ØØÒÓÐÓÕÙÑ×ÙÖÔÖÐØÙÜÖÚØ×

ÓÒÒ×ÙØÐ××ÁÐ×ØÒ×ÔÒ×Ð×ÓÙÐÒÖÒÚÙÕÙÐÚÖÐØÐÐÒ×Ø ÔÖÖÔÔÓÖØÙÜÔÖÑÖ×ØÖÚÙÜÕÙÔÖÐ×ÑØÓ×ÒÐÝ×ØÐÖ××××× Ë××ÒØ×ØÙ×ÖÒØ×ÐÐ×××ØÒÙÒØÑÓÒ×ÔÖÐÖÒÐÙÖ×Ö×ÙÐØØ×

ÙØÖ×ÐÒØÒ×ØÊÓÙÒÒÓÚØÓÒ ÔÐÙ×ÐÜÔÖÒÔÐÒÐÝ×Ñ×ÕÙÐÐ×ØÚÒÙÙÒ×ØÙÖ×ØÖÑÒÒØ×ÔÖÑ

×ØØÒÕÙ×××Ù××ÖÒÖ×ÚÐÓÔÔÑÒØ×ÓÒÓÑØÖÕÙ×ÒÓØÑÑÒØÐÓÖ×ÕÙÐ Ä×ØÙ×Ð×ÔÐÙ×ÖÒØ×××ØÒÙÒØÔÖÒÔÐÑÒØÔÖÐÙØÐ×ØÓÒÑØÓÓÐÓ

ÑÒØØÐÖ×××ÓÒÒ×ÖÓÐØ×ÔÖÐ×ÖÒØ×ÒÕÙØ×Ð×ØÔÓ××ÐÙÓÙÖÙ ÓÖÖÖÒÓÑÖÙÜÔÖÓÐÑ×ÒÓÒÔÖ×ÒÓÑÔØÒ×Ð×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ×Ò ÈÖÐÐÙÖ×ÖÐÖÓ××

×ÔÓ×ÒØÙÒÙØÔÓ×ØÊÓÙÕÙÒÒÓÚÒØÕÙÔÙØÖÖÙÒ×ÒÒÓÖÒØ ØÙ×Ð××ÕÙ×ØÒØØ×Ò×ÐÙÖÑÓÖØÔÖØÖÐÒØÐÐÓÒ×ÖÑ×ÕÙ ÔØÐÜ×ØÒÑÓÐ×ÕÙÒØÒÒÒØÓÑÔØüØØÖÜÑÔÐÐ××ØÑØÓÒ××

ÚÖÐÔÒÒØ×ØÕÙÐØØÚÖÔÓÒØal

Ð×ÙØÖ×ÖÑ×ÄÔÐÙÔÖØ×ØÖÚÙÜÖÒØ×ØÒÒÒØÒÖÚÒÓÖÖÖ×ÔÖ ×ÐØÓÒÒÙØÐ×ÒØÐÑØÓ×ØÑØÓÒÙÜØÔ×ÔÖÓÔÓ×ÔÖÀÑÒ ×ÑÓÐ×ÌÓØÔÖ×ÌÓÒ ÓÙ

ÐÖÑÒÔÐÙ×ÕÙØØ××Ù×ÓÒÔÙØÓÒ×ÖÖÔÖ×ÐÔÐÙÔÖØ×ØÙ× ÓÑÑÓÒÐÙ×ÓÒ×ÙÖÚÝ××ÙÖÐ××ÙÖÚÝ×ÓÒ×Ö×ÙÐÒÊÒÒÓÚØÓÒØØÐÐ

ÓÒØal ÖÔÓÒØal

Ñ×ÕÙØØÖÐØÓÒÒ×ØÖÖÑÒØÔÐÙ×ÕÙÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÒÓÖ×ÕÙÐÕÙ××ØÙÖ× ÑÔÖÕÙ×ÕÙÐÝÒÙÒÓÖÖÐØÓÒÔÓ×ØÚÒØÖØÐÐÐÖÑØÊÒÒÓÚØÓÒ

ÖÔÓÒØal

ÑØÓ×ÖÒØ×ÔÖÐ×ÖÙÖ×Ñ×ÐÑÒØÔÖÐ××ÔØ×ÕÙÖÔÖ×ÒØÒØ ÑÔØÖÓÐÔÖÑÒÓÖÑÒØØÓÙÓÙÖ×ÐÒÖ

Ð××ØÙÖ×ØÙ×ÈÚØØ ÄÚÖ×Ø×Ö×ÙÐØØ×ÔÙØØÖÒÔÖØÙ×ØÔÖÐÙØÐ×ØÓÒØÒØÒØÐÐÓÒ×ÕÙ

×ÔÕÙÅÐÖ Ò×Ò×ÐÒÒÓÚØÓÒÔÙØÚÓÖÙÒÖØÖ×ØÓÖÐ

ÐÒØÙÖÐÖÐØÓÒÊØÐÐÔÙØÔÒÖÐÚ×ÓÒÙØÖÚÐÒÒÓÚÒØÒØÖÐ× ×ÒÒØ×ÑÙÐØÒÑÒØÔØØ×ØÖÒ×ÖÑ×ÓÑÑÐ×ÔÐÙ×ÒÒÓÚÒØ×ÓÒÖÑÒØØØ ÄØËÙÒ ÖÚÐÕÙ Ä×ØÙ×ÕÙÓÒØÑ×ÒÚÒÙÒÓÙÖÒÓÖÑU

ÙÔ××ÓÒØÙØÑÒØÒÒÓÚÒØ× ÖÑ×ÐÙÖ×ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÕÙÔÖÑØÜÔÐÕÙÖÔÖÐÐÙÖ×ÔÓÙÖÕÙÓ Ò×Ð××ØÙÖ×ÙØ×ØÒÓÐÓ×ØÐ×ÕÙÐ×ÓØÒÓÐÓ×Ð×ÔØØ×ÖÑ××ØÖØ

Ó×ÖÚØÓÒÓÙÒØal ÖÔÓÒØal


ØØÒØÓÒÒ×ÐÐØØÖØÙÖÁÐ×ÓÒÖÒÒØÐÓÑÔÓ×ØÓÒ×ØÚØ×ÊØÐÙÖ ÓÖÒ×ØÓÒÒØÖÐÖÑØÐÑÖÒ×ÙÒÓÔØÕÙÖØÓÒÓÒÒ××Ò×Ø ÒÒÒÓÙ×ØÒÓÒ××ÓÙÐÒÖÙÜÔÓÒØ×ÓÒÑÒØÙÜÕÙ×ÑÐÒØÚÓÖÖÙÔÙ

ÔÔÖÒØ××ØÒÓÒÔ×ÒØÖÑ×ÒÐÝ×ØÖÒ×ØÓÒÒÐÐ

×Ö××ÓÙÖ×ÐÖÖÔÙÖÐÖÖÔÔÐÕÙØÙÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖÑÒØÐ ÀÓÑÓÒØ×ØÚØ×Ê

ÔÙÚÒØÖÖÙÒ×ØÙÖÐÙØÖÓÑÑÙÒÖÑÐÙØÖÄ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ× ÐÔÔÐÐØÓÒÊÔÖ×ÒØÒØÒØÕÙØÐÐÙÒÖØÖÓÑÔÓ×ÄÐÐÓØÓÒ

×ÙÖÐÊÒÓÒØÔ×ÑÖÕÙØØÖÒÜÔØÓÒØÖÖ×ØÖÚÙÜÕÙÓÒØÑ× ÐÒØ×ÙÖÐ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÊÑ×ÐÙ××Ð×ØÒØÓÒØØØÙÒÕÙÑÒØ×ÙÖ ÙÒ×ÓÒØÓÒÒÐÐÄÒ Ò×ÐÖÓÑÔÖ×ÓÒ×ÒØÖÒØÓÒÐ×ÅÒ×Ð ÉÙÒØÐ×ØÒØÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÖØÒ×ØÖÚÙÜÓÒØØÖØÐÕÙ×ØÓÒ ÄÒÅÒ×Ð ÅÒ×Ð ÙÒÚÙÐÖÑ ÄÑ

ÐÑÔØÐÊ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒØÐÔÖÓÖÑÒØÔÙØÙÙÔÓÒØÚÙ× ÓÜÒÒÓÚÒØ×

ÒÖÐÐ×ÓÜÒÒÓÚØÓÒÒÓÒØÔ×Ø×Ù×ÑÑÒØÔÖ×ÒÓÑÔØÒ××ØÙ× ËØÖØ×Ê

ÄØØÒØÓÒØÒØØÓÙÓÙÖ×ÔÓÖØ×ÙÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØÐÖÑ×Ò××ÒØÖÖÓÖ×ÙÖ×ÓÒ ÒÖÐØÓÒÚÐÔÓÒØÔÖÒØÐÖ×ÙÐØÕÙÐ×ØÖØÊÓÙÙÒÑÒÖ

ÓÖÒ Ð×ÑÐÒØÓÔÔÓÖØÙÒÐ×ÔÔÖÓÖÔÖÐÒÐ××ØÖØ××ÖÑ×ÐÙÖ ÓÜÓÖÒ×ØÓÒÒÐÑÒÖÐÐ×ÑÑ××ØÚØ×Ð×ÚÐÓÔÔÖÒÔÖØÒÖØÓÙÐ× Ò×ÐÖØØØ×ÒÔÐÙ×Ð×ØÒØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×Ê

ÓÒÖÙØÖ×ÒØÖÔÖ××

×ÓÙ×ÝÔÓØ××ÖÚÒØÐÐØÕÙ×ÖÓÒØØ×Ø×ÑÔÖÕÙÑÒØÒ×ÐÖ×ÙÐØØ ÆÓÙ××ØÒÙÓÒ×ÒØÖÙÒÝÔÓØ×ØÓÖÕÙÒØÙØÓÒÐØ×ØÙÒÒ×ÑÐ ÅÓ×ÊØÒÒÓÚØÓÒÀÝÔÓØ××ÖÖ

ØØÒÙ×ÚÖØÓÒ×ÑÔÖÕÙ××ØÒÖÑÖÓÙÓÒÖÑÖÐÔÖÓÔÓ×ØÓÒØÓÖÕÙ

Ø×ÐÑÒÖ×ÙÚÒØ ÀÝÔÓØ×ØÓÖÕÙÒÖÐ

Ä×ØÖØÊÓÔØÔÖÐÖÑÙÖÙÒØÑÔÓÖØÒØ×ÙÖ×ÔØÒÒÓÚØÓÒ ÆÓÙ×ÒÓÒÓÒ×ÐÝÔÓØ×ÒÖÐÕÙÖÐÙÒÓØÖØÖÚÐØÓÙØÙÐÓÒØØ

Ø×ÔÖÓÙØÚØ


ÒÚ×Ø××ÑÒØÐÓÜÓÖÒ×ØÓÒÒÐ×ØÓÒ×ÖÙ××ÙÒØÙÖ×ØØÝÔÓØ× ÐÝÔÓØ×ÕÙÔÓÙÖÚÐÙÖÐÔÖÓÖÑÒ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÒÔÐÙ×ÙÒÚÙ ÁÐ×ØÑÔÓÖØÒØ×ÚÓÖÔÓÙÖÕÙÓÒÓÙ×ÔÖØÓÒ×ÔÓ×ØÙÐØÒÖÐÆÓÙ××ÓÒ×

ØÖÓ×ÑØÕÙØÖÑØÒØÖÔÓÒÖ ÒÖÐÔÙØØÖÐÒÒØÖÓ××ÓÙ×ÝÔÓØ××ÙÜÕÙÐÐ×ÐØÙÑÔÖÕÙÔØÖ×

H1ÄÓÖÑÐÖÐØÓÒÖØÖ×ÒØÐÊØÐØÐÐÐÖÑÔÒÐ×ØÖØ ÀÝÔÓØ××ÓÔÖØÓÒÒÐÐ×

ÒÒÓÚØÓÒÐÖÑ ×ÝÔÓØ×××ÓÒØÒ×ÔÖÓÔÓ××

H2ÈÖØÒØÙØÕÙÐ×ÖÑ×ÔÙÚÒØÚÓÖ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÖÒØ×ÐÑ

H3ËÓÙ×ÖØÒ×ÓÒØÓÒ×Ð×ÖÑ×ÒÒÓÚÒØ××ÓÒØÔÐÙ××Ù×ÔØÐ×ÙØÐ×ÖÐ×ÑÓ× ÔØ×ÑÓ×Ê×ØÖØ×Ê×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ×ÖÐÑÒØÖÒ ÊÑÒÖÓÑÔÐÑÒØÖÕÙ×Ù×ØØÙÐ×ÓÒØÓÒ××ÓÒØÖÐØÚ×ÙÜ ÖØÖ×ØÕÙ×ÓÒÑÒØÐ×ÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÑ××ÙÖØÓÙØÙÔÓ×Ö×ÔØ× ÓÖÑ×ÔÔÖÒØ×××ÓÑÒÒØ×ÒÙØÖ×ØÖÑ×ÐÒØÙÖÙÐÒÜ×ØÒØÒØÖÐ× ÑÓ×ÊÔÒÐÔÐÑÔÓÖØÒÕÙ×ÖÒÖ×ÓÙÔÒØÒ×ÐÔÖÓ××Ù× ÒÒÓÚØÓÒ

Ù×ØØÓÒÕÙÐØØÚÐÙÖÓÒÑÒØÒ×ÔÖÐÐØØÖØÙÖ ÒÑÙÜÜÔÐØÖÐ×Ò××ÔÖÓÔÓ×ØÓÒ×Ð×ÐÑÒØ×ÕÙ×ÙÚÒØÓÒÒÒØÙÒ

aÆÚÙÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊ ØÙÖ×ÜÔÐØ×ÐÑÔØ××ØÖØ×Ê×ÙÖÐ ÔÖÓÖÑÒ×ÖÑ×ÒÑØÖÒÒÓÚØÓÒ

ÕÙÐÐ×ÕÙÖÓÙÖÒØÔÓÙÖÐÑÑØÝÔØÒÓÐÓ×ÙÑÖÓÙÐÓÓÔÖØÓÒ ÒØÖÔÖ××ÕÙÚÐÓÔÔÒØÐÙÖ×ØÒÓÐÓ×ÒÒØÖÒÒÓÙÖÒØÔ×ÐÑÑÒÚÙÊ ÄÓÜÔÖÐÕÙÐÐÊ×ÖÐ×ØÐÒÚÙÑÑÐÒÚ×Ø××ÑÒØÄ×

Ò×ÖØÒ××ÐÖÓÙÖ×ÐÓÓÔÖØÓÒÚ×ØÖ×Ú×ÐÔÖØ×Ö××ÓÙÖ×Ø ÓÒÐÖÙØÓÒ×ÔÒ××Ê

ÐÔØÒÒÓÚØÓÒÒ××ØÐÓÒ×ØÖÙØÓÒÙÒÔØ×ÓÖÔØÓÒÕÙÐÐÑÑ ÔÐÙ×ÕÙÐÒ××ØÙÒØÑÔ×ÐÓÒÒØÐÚÐÓÔÔÑÒØØÐÖÒÓÙÚÐÐÑÒØÓÒØÒÙ ÄÓÒ×ØÖÙØÓÒÙÒÔØÒÒÓÚØÓÒ×ØÙÒÒÚ×Ø××ÑÒØØÖ×ÓØÙÜÙØÒØ

ÔÒÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×ÊÖÐÚÖØÙÙÜÕÙÚÐÊ ÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÐÒØÖÑÖÐÔØ×ÓÖÔØÓÒ×ØÖØÒ×Ð×Ñ ÙÚÖÓÒÔÖÔØÙÐÐÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ØÓÙÔÖÓ××Ù×ÝÓÑÔÖ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÖÑ× ÆÓÙ×Ò××ÓÒ×ÐÔØÒÒÓÚØÓÒÓÑÑÐÔØÐÒØÖÔÖ×ÑØØÖÒ


ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÒÑÒØÒÖÒ×ÐØÑÔ××ÓÒÚÒØÓÑÔØØÙØÕÙÐÐ ÙÖÈÖÓ××Ù×ÖÙÐÖÙØÓÖÒÓÖÑÒØÐÔØÒÒÓÚØÓÒÐÖÑ

ÔÖÓÙØÓÒÙØÐ×ØÓÒØÕÙ×ØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÒÓÙÚÐÐ× ÖÒÓÙÚÐÖÒÔÖÑÒÒÒ×ØÔÓ××ÐÕÙ×ÐÒØÖÔÖ××ØÒ×ÖØÒ×ÙÒÐÓÕÙ Ò××ØÙÒÓÒ×ØÖÙØÓÒÔÓÙÖÐ×ÓÙØÒÖÒ×ÐØÑÔ×ÐÔØÒÒÓÚØÓÒÓØØÖ

ÄÔÓÒØÒØÐ×ØÓÒÔÖÓ××Ù××ØÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×ÊØÔ Ä××ÓÒ×ØÙÒÑÓÑÒØÐÑÓÓÖÒ×ØÓÒØÒÚ×Ø××ÑÒØÄÓÖØÊ Ä×ÑÖØÐÔÖÓ××Ù×ÖÙÐÖÙÖÒÓÙÚÐÐÑÒØÐÔØÒÒÓÚØÓÒ

ÔÖÓÙØÒÓÙÚÐÐ×ÓÒÒ××Ò×ÕÙÚÓÒØ×ÓÙØÖÙÜÓÒÒ××Ò×Ü×ØÒØ××ØÐ ÔÐÙ×ÐÐÐÖ×ÚØ××ÔÔÖÒØ×××ÙÚÒØÐÝÔÓØ×ÕÙÐÔÖÓÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ× ÓÒÒ××Ò××××ÙÖÐÐ×Ü×ØÒØ×ØÔ ÖØÖÙÑÙÐØ×ÓÒÒ××Ò×ØÔ ÈÐÙ×ÐÒØÖÔÖ×ÙÑÙÐ×ÓÒÒ××Ò×

ÒÓÙÚÐÐ×ÓÒÒ××Ò××××ÙÖÐÙØÐ×ØÓÒÒØÖÔÖØØÓÒÑØÖ×ØÓÙÐÕÙ× ØÓÒÐÜØÖÙÖÙÒÔÖØ×ÓÒÒ××Ò×Ü×ØÒØ×Ð×ÒÔÖÐÐÙÖ×ÕÙ ËÒÓÙ×ÑØØÓÒ×ÕÙÐÔÖÓÙØÓÒ


ÔÖÓÐØØÔÙÓÙÖÙÐÒÝÙÙÒÓÙØ×ÙÖÐÜ×ØÒÙÒÐÒÔÓ×ØÓÖØ ÐÒØÖÔÖ×ÙÑÒØ×ÔØ×ÓÖÔØÓÒØÔÄÙÑÒØØÓÒÐÔØ

ÑÓÒØÖØÓÖÕÙÑÒØØÑÔÖÕÙÑÒØÒØÖÒÒÓÚØÓÒØÔÖÓÖÑÒÕÙÐÐ×ÓØÑ×ÙÖ ×ÓÖÔØÓÒ×Ø×ÝÒÓÒÝÑÐÖÓ××ÑÒØÐÔØÒÒÓÚØÓÒÙÑÓÒ×ÒØÖÑ×

ØÐÔÐÙ×ÐÐÔÙØÓÒØÒÙÖÒÒÖÚÐØ××ÔÖÓØ×ÊÓÒØÃÐÔÔÖ ÒØÖÑ×ÔÖÓØÐØÓÙÔÖÓÙØÚØØÔÒÒÔÐÙ×ÙÒÒØÖÔÖ××ØÔÖÓ

ÖØÕÙÐÔÙ××ÝÚÓÖ×ÒØÖØÓÒ×ÒØÖ×ÖÒØ×Ô××ÐÑÙÔÖÓ××Ù× ÖÙÒÙÜÑÔÙ×ÙÒØÖÓ×ÑØÒ××ÙØÙ×ÕÙÐÒÒÚÑÑÒØÐÒ×ØÔ× Ò×ÐÖÐ×ÖÖÑÐÔÖÑÖØÓÙÖÖÖÚ×ÓÒÔÓÒØÔÖØÔÓÙÖÒÐÒ

ÒÒÓÚØÓÒÒØÖØ×Ñ

ÐÕÙÐÐÐÚÖ×ØÓ×ÖÚ×ÑÓ×ÙÑÙÐØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ØÔÔÖÒØ××× ÔÖÓÚÒØ××ÒØÐÐÑÒØÐÓÔØÓÒÔÖÐ×ÒØÖÔÖ×××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÖÒØ× ÊÔÖÒÓÒ×ÑÒØÒÒØÐ×ÑÓ×ÓÖÒ×ØÓÒÐÊÆÓÙ××ÓÙØÒÓÒ×Ð×ÐÓÒ

ÊÑ×Ù××ÙÜÑÓ×ÓÖÒ×ØÓÒØÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÖÑ××ØØ×ØÕÙ×ÙÒ ÔÓÖØÑÒØÒÒÓÚÒØ×ØÙÒÓÒ×ÙÐÑÒØÙÜÖÒ×ÖÐØÚ×ÙÒÚÙÐÓÖØ ÒÓÒ×ÕÙÒÐÐ×ÔÓÙÖ×ÙÚÖÓÒØ×ØÖØÓÖ×ØÖÓÒ×ØØØÖÓÒØÙÓÑ

ÔÖÒÓÒ×Ô×ÒÓÑÔØÐÓÖÒ×ØÓÒ×ØÚØ× ÔÖØÐØÖÓÒØÒØÖÖÑ×ÒÑØÖÒÒÓÚØÓÒÑÙÖÒÜÔÐÕÙ×ÒÒÓÙ×

ÖÒØÒ×ÐÙÖ×ÑÒÖ×ÙØÐ×ÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÒÚÙÐÔÔÐØÓÒÒÙ×ØÖÐÐÐ Ñ×ÒÙÚÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ØÔÖÓ× ÓÑÑÐÒÓØÑÖÐÐÒÓÑÖÙÜØÖÚÙÜÓÒØÑÓÒØÖÕÙÐ×ÖÑ×

ÚÐÓÔÔ×ÐÓÐÑÒØÐÔÔÖÒØ××Ø×ÖÓÙØÒ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÕÙÖÑ ÆÐ×ÓÒØÏÒØÖ ËÓÐÐÈÖÈÚØØ ÖÐÔÒ×ÓÑÔØÒ××ÔÕÙ×

ÐÙØÓÒÒ×ØÆÐ×ÓÒØÏÒØÖ ÅÓÛÖÝØÊÓ×ÒÖÆÐ×ÓÒ ×ØÐÙÒ×ØÓÖ×ÚÓÖÒÓÖÔÓÖÐ×ÖÒ× ÑÒÖÔÔÖÓÓÒÐØÓÖÚÓ Ó×Ì

ØÖÓÒÖÒØÙÜÖÑ××ØÖØÓÖ×ÔÖØÙÐÖ×ÚÐÓÔÔÑÒØÓ× ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÒØÖÐ×ÖÑ×Ä×ÓÒØÓÒ×ÒØÐ×ÓÑÒ×ÙÜÓÒØÖÒØ××Ò

ÐÒØÖÔÖ×ÓÙÐ×ØÖØØÐÐ×ÖÒ×ÓÒØÔÙ×ÐÓÒØÑÔ×ØÑ××ÒÚÒ ÊÓ×ÒÖ Ò×Ð×ÙØÖ××ÔÐÒ×ÓÙØÖÐÓÒÓÑÓÑÑÐ×ØÓÖ ÖØÙÖ

ÔÖÐ×ÙØÙÖ×ÒÐÖ ÖÒØÝÊÙÑÐØ ÐÖØÙÑÓØÓ

bÖØÓÒÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙ

ÑÒØÙÑÒÒØÐÁÐÜ×ØÓÒ×Ø×ÙØÓÖÒÓÖÑÒØ×ÓÜØÙ×ÕÙ ×ÖÒÓÖÙÙÖØÑ×ÙÖÙÚÐÓÔÔÑÒØØÒÓÐÓÕÙÕÙÖÒÐÐÒ ÒÖ×ÓÒ×Ð×ÔØÙÑÙÐØÐÓÒÒ××ÒÐÒÑÒØÒ×ÙÒ×ÒØÖÓÒÒ

Ð×ØÖÚÙÜÖÐ×ÅÖ××ÀÐÐÖÔÓÒÙÙØØÅÖ××


ØØÒÙÖÐ×Ø×ÖÖÚÖ×ÐØ×ÄÓÒØÖØÓÒÑÙÖÒÖÒØÐÝÒÑÕÙÓÖ Ù×ØÑÒØÔÖ×ÓÑÔÖÓÑ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐ×ÙÒÚÙ×ÓÜÊÐÒØÖÔÖ×ÔÙØ Ò×ØÓÒÒÐÐÐÖÑØÔÖÒÔÐÑÒØÐÓÐ×ÙÒÚÙÐÓÒØÓÒÊÓÔÔÓ× ÓÒÐÒ××ØÒØÖÖ×Ö××ÓÙÖ×ÓÑÑÓÒØÓÒÔÔÖÒØ××ÓÐÐØÐÐ

cÎØ××ÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙ Ð××Ö×Ö××ÓÙÖ××ÙÖÐÑÖÓÑÑÓÒØÓÒÖÚÖ×ÐØÓÖÝ

Ð×ØÚØ×ÔÖÓÙØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÖÒÔÙÔÖÓÐÐ××ÑÐØÓÒ×ÓÒÒ× ×Ò×ÜØÖÒ×ØØÔØÔØØÓÒÚÒØÒÓÖÔÐÙ×ÐÐÓÖ×ÕÙÐÒ ËÙÚÒØÐÝÔÓØ×ÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÐ×ÒÙÒÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÖÒÒ×

ÑÒØØÒÓÐÓÕÙ×ÙÖÚÒÒØÒ×Ð×ØÙÖÔÔÖØÒÒ×ÓÔÖÚÙÒÖÝØÑÖÔ ËÙÔÔÓ×ÓÒ×ÕÙÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÖÒÒ×ÐÔÖÓÙØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÓÒØÖÙÐÙ ÑÒØØÓÒÙ×ØÓ×ÓÒÒ××Ò××ÔÓÒÐÓÒ×ÖÓÒ×ÔÖÐÐÙÖ×ÕÙÐÒÚÙ

ÚØ××ØÐÙÖÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙ ÒÓÚØÓÒ×ÁÐ×Ò×ÙØÕÙÐÑÔÓÖØÒÐÙÑÙÐØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×Ö×ÙÚÒØÐ ×ØÓ×ØÐÙÒ×ØÖÑÒÒØ×××ÒØÐÐÔÖÓÐØÐÖÑÒØÖÓÙÖ×Ò

ÐÑÖÒÙÒÒÓÙÚÙÔÖÑØÒÓÐÓÕÙÓØÒÓÐÓÚ×ÑÓÙÒÖÑÒ ÔÓ×ÚÒØÐÐÖÐÓÒÒ×ÐÖ×ÓÒÒÑÒØÄÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙÔÙØØÖÖÐ ÍÒÒØÓÒÐÒÓØÓÒÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙÓÑÑÓÒÐÒØÒ×Ñ

ÓÙÐØÖ×ÐÓÒØÖÑÁÐØÐÒ×ÑÐÐ×ØÖÙØÙÖÒÙ×ØÖÐÐÔÖÓÙØ×ØÒÓÐÓ× ÑÖ×Ø×ØÖÙØÙÖ×ÑÖÄÖÒÖÔÓÖØÙÒÕÙÑÒØ×ÙÖÐ×ÔÖÓÙØ×ØÔÖÓ×Ø ØÐÄÔÖÑÖ×ÓÔÖ×ÓÙÚÒØÒÓÖ×ÐÒÙ×ØÖØÒ×ØÓÒ×ÖÕÙ×ÙÖÐÐÓÒ

ÒØÖÚÒØ×ÙÖÐÓÙÖØÑÓÝÒØÖÑÒ×ØØØ×ÒÓÙ×ÒÓÙ×ÒØÖ××ÓÒ×ÖÒÖØÝÔ ÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙ

ÑÔÓÖØÒØÕÙÐÓÒØÓÒ×ÐØÓÒ××ÑÒØ××ÓÒÒ××Ò×ÚÐÓÔÔÖÒ× ×Ð×ÓÒÒ××Ò×ÔÙÚÒØØÖÒÖÔÐÙ×ÐÑÒØÙØÐÜ×ØÒÙÒ ÄÓÖ×ÕÙÐÚØ××ÙÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙ×ØÐÚÐÙÑÙÐØÓÒÔÔÖØÑÓÒ×

ÐÓÒÒ××ÒÒØÓÒÐÐ ÖÒÐ×ÔØÙÑÙÐØÓÒÖÙÐÒÖ×ÓÒ×Ø×ÖÖÚÖ×ÐØ×ØÒÚ×ÐØ ÑÖÔÓÙÖÐØÒÓÐÓÒÖÚÒÕÙÒÐÒÑÒØØÒÓÐÓÕÙ×ØÐÒØÐ

ÔÖØÙÐÖÄÓÒÒ××ÒÔÙØØÖÓ×ÓÙ×ÖÒØ×ÓÖÑ×ÓÖÝØÓÛÒ ÓÖÝØÓÛÒ ×ØÑÒØÕÙÐÒØÙØÓÒÐØÚØÓØÓÒ× ÄÖÐÐÓØÓÒÖÚØÙÒÑÔÓÖØÒ

ÙÒÒÙ×ØÖÓÒÒÓÒØÖÙÐÑÖÒ×ÑÖ×ÐØÒÓÐÓÒÒØÒØÐ× ØÖÒ×ÖØØÒ×ØÓ×Ò×Ò×ÐÙÑÒØØÓÒÐÓØÓÒÒ× ÓÒÒ××Ò×ÐØÖÒÑÒØÒÓÑÖÓÔÖØÓÒ×ÝÒØØÖØÐ×ØÓÒ××ÚÓÖ×

ÖÑ×ÒØÒ×ÖÐ×Ò××ÓÒÒ××Ò××ÓÙ×ÓÖÑ×ÖÚØ×ØÐÒ×ÓÙÚÐ


dÈÖÓÔÖØ×ÐÓÒÒ××Ò ÓÓÔÖØÓÒÙØÖÑÒØÐÒØÖÒÐ×ØÓÒ

×Ò×ÐÒÖ×ÙÐØÕÙ×ÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒ×ØÔ×ÒÔÒÒØÐÒØÙÖ×ÓÒÒ××Ò× ÔÖÓÙØ×ÆÓÙ×ÐÖÓÒ×ØØÔÖÐÜÑÒ×ÔÖÓÔÖØ×ÐÓÒÒ××ÒÙÜÚ ËÒÓÙ×ÓÒ×ÖÓÒ×ÕÙÐÊ×ØÔÖÒÔÐÑÒØÙÒØÚØÔÖÓÙØÓÒ×ÓÒÒ×

ÐÒÓÖÑØÓÒ×ÔÓÒÐÔÓÙÖÐÒ×ÑÐ×ÒØ×ÓÒÓÑÕÙ×ÆÐ×ÓÒ ×ÓÒ××ÓÔÔÓ×ÒØÒ×ÐØØÖØÙÖÄÔÖÑÖÚ×ÓÒÐ××ÕÙ××ÑÐÐÓÒÒ××Ò

ØØÈÓÐÒÝÕÙÑÓÒØÖÕÙÙÒÔÖØÐÓÒÒ××ÒÒÔÙØØÖÖÙØ ØØÚ×ÓÒ××ØØÖÓÙÚÑÓÚÐÔÔÖØÓÒÙÓÒÔØÓÒÒ××Ò ÖÖÓÛ

Ô×Ò×Ð×ÙÜÔÓÒØ×ÕÙ×ÙÚÒØ ÐÒÓÖÑØÓÒÖÐÐÒ×ØÔ×Ù×Ð×ÙÖÐ××ÙÔÔÓÖØ×ØÙÐ××Ú×ÓÒ××ÓÒØÚÐÓÔ

ÒÓÒÖÚÐØÙÑÙÐØ ÄÓÒÒ××ÒÒØÒØÕÙÒÔÙÐ

ÄÓÒÒ××Ò×ØÒÓÒÜÐÙ×ÚÔÙ×ÕÙÐÐ×ØÐÑÒØÓÒØÖÐÐØØ ÄÓÒÒ××ÒÒØÒØÕÙÒÔÙÐÐ×ÖØÖ×ØÕÙ×ØÖÙÒÒÒÓÒÜÐÙ×

ÙÑÓÒ×ÙÒÔÖØÐÐÔÔÙÜÕÙÐÔÖÓÙ×ÒØØØÙØ×ØÓÒ×Ö

Ò×ÒÔØÙÖÓÙÖ××ÖÑ×ÙÜÖÒØ×ÑÓÝÒ×ÑÔÖØ×ÔÔÖÓÔÖØÓÒÐØ ×ØÜØÖÒÐØ××ÒØÕÙ×ÓÙØÒÓÐÓÕÙ×ÔÖÓÔÔÓ×ØÓÒÙÜÜØÖÒÐØ×ÔÙÒÖ× ÓÑÑ×ÖØÓÑ×ÒÚÓÐÓÒØÖ×ÓÒØÐÖ×ØÐ×ÓØÔÙØÒÒÖÐÖÑÒØÁÐ

ÔÓ×ÖÙÒÖÚØÓÙÐ×ÑÔÐÑ××ÙÖÐÑÖÔÖÓÙØ×ÙØØÒÓÐÓÕÙÐ× ÓÖÝ ÓÒÙÖÖÒØ×ÔÙÚÒØÑÓÒØÖÓÒ×ØØÙÙÒ×ÓÙÖÑÔÓÖØÒØÒÓÖÑØÓÒ×ØÒÓÐÓÕÙ×

ÐÙØÐ×ÖÙÒÒÒØÓ×ÚÙÒÓØÑÖÒÐÒÙÐØ×Ò×ÕÙÔÖ×ÓÒÒÒÒ×ÓØÔÖÚ ÉÙÒØÙÖØÖÙÑÙÐØÐÓÒÒ××ÒÐÑÓÒØÖÕÙÐÔÖÓÙØÓÒÒÓÙÚÐÐ× ÄÒÓÒÖÚÐØÐÓÒÒ××Ò×ÒÕÙÙÒÓ×ÔÖÓÙØÒÓÑÖÙÜÒØ×ÔÙÚÒØ

×ÖÚÖÓÒØÒÔÖÓÙÖ×ÒÓÙÚÐÐ× ÓÒÒ××Ò××××ÙÖÐÐ×Ü×ØÒØ×ÐÚÙØÖÕÙÐ×ÜØÖÒÐØ×ÓÒÒ××Ò×

ÙÔÓÖØÐÑÑØÖÐØÐÑÒØÓÒØÖÐÐÅ×ÒÖÐØÒ×ØÔ×ØÓÙÓÙÖ× Ð×ÁÐ×ØÔÙØØÖÚÐÐÔÓÙÖÐ×ÓÒÒ××Ò×Ó×Ñ×Ô×ÒÕÙÓÒÖÒÐ× ×ØÖÓ×ÔÖÓÔÖØ×ÐÓÒÒ××ÒÔÖ××Ò×ÑÐÐÒ××ÒØÓÑÑÙÒÒ

ÓÒÒ××Ò×ØØ×

ÒÖÑÖÕÙÒØÕÙÒÓÙ××ÚÓÒ×ØÓÙÓÙÖ×ÔÐÙ×ÕÙÒÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×ÖÄ×ÓÒÒ××Ò× ÄÑØ×ÐÚ×ÓÒÐÓÒÒ××ÒÓÑÑÒÔÙÐ ÈÓÐÒÝ ÓÑÑÐÒÓØÓÖÝ ÒÓÙ×ÒØÙÓÒÔØÓÒÒ××ÒØØ


ØØ××ÓÒØÐ×ÐÔÖ×ÓÒÒÕÙÐ×ØÒØØÒÔÙÚÒØØÖÜÔÖÑ××ÙÖ××ÙÔÔÓÖØ×

ØÒØÙÖ×ÓÖÝ ØÝÔÓÒÒ××Ò×ÙÒÔÖÐÐÓØÓÒÓÙÐÙÖÔÖ×ÒØØÓÒÖØÔÖÐÙÖ× ÔÝ×ÕÙ×ØÐ×ÕÙÐ×ÐÚÖ×ÓÙÖÒÙÜÓÙÊÇÅÇÒ×ÙÔÔÓ×ÓÒÔÓÙÖÐØÖÒ×Ñ××ÓÒ

ÒÓÑÖÙ××ÓÔÖØÓÒ×ÐÒÐÙ×ÓÒØÐÔÔÖÒØ××ÓÒÒ××Ò×ØØ××ÙÔ ÔÓ×ÒØÐÑÓÐØØÐÑÓÒ×ØÖØÓÒÚÓÐÓÒØÖ×ÔÖ×ÓÒÒ×ÕÙÐ×ØÒÒÒØÐ×ØÓ ×ÓÙÐÒÕÙÐ×ÓÒÒ××Ò×ØØ××ÔÖØÒØÐÑÒØ

ÓÒÒ××Ò×ÓÑÔÐÑÒØÖ×ØÔÔÖÓÔÖ×ÙÒÔÖÓØÔÖØÙÐÖ×ØÖÒÑÒØÐÑ ÖØÓÒÒÒÖØÓÒ×ÔÖ×ÓÒÒ×ÕÙØÒÒÒØ×ÓÒÒ××Ò×ÐÖÖÐÑÒØ× ØÐÑÑÓÖ×ØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ØØ××ÓÒØÓÒØÓÒÒ×ÔÖÐÖÒÓÙÚÐÐÑÒØÒ

ØÔÖÐÙÖÒØÙÖØØ

×Ð×ØÒØÖÒÐ×ÖÐ××ÓÙÖ××ÓÒÒ××Ò×ØØ×ÓÙÐÙÔÖÓÙØÓÒÒ×Ð ÙÒÓÖØ×ÙÔÔÐÑÒØÖ×ÓÒÙØÐ×ØÓÒØÓÖØÓÖÖ×ÔÓÒÙÓØÖØÕÙ×ØÓÒ Ä×ÔØØØÐÓÒÒ××ÒÐÑØ×ÓÒÖØÖÒÔÙÐÙØÕÙÐÑÔÓ×

ÙØ×ØÒÙÖÒØÖÓÒÒ××ÒØØØ×ÖØÖÒÖÖÐÚÙÒ×ØÖØÐÖ ÐÖÑ×ÖÒØÑÔÖÐÓÒÙÖÖÒÖ××ÒÚÒØÓÒ×ÓÙÒÒÓÚØÓÒ×Ò× ×ÓÐÒØÖØÓÒÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ×Ò××ØÙÒÒÚ×Ø××ÑÒØÒÒØÖÒÅ×Ð

ÒØÖÔÖ××ÓÒÒ××ÒÖÐØÚÙÜÔÖÓ××Ù×ÔÖÓÙØÓÒÖÖÑÐØÖØ ÖØÒ××ÑÑØÒØÓÙÒÔÖØÐÓÒÒ××ÒÒ×ØÔ×ÚÙÐÙÔÖÐ×

×ÓØÐÙÔÖ×ÓÒÒÐÖÖÓÙ×ÓÙ×ÒØ×Ò×Ð×ÖÓÙØÒ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×Ä× ÖÒÔÖØ×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÙØ×ÔÖÐØÚØÊ×ØÒØÙÖØØÕÙÐÐ ÄÓÖÒ×ØÓÒÐÊ×ØØÖÑÒÒÔÖØÔÖÐÒØÙÖ×ÓÒÒ××Ò×ÍÒ

×ÓÒØÒØÖÔÒÒØ×ÆÓÙ×ÜÔÐØÓÒ×ÐÖÐØÓÒÒØÖÓØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×Ø ×ÓÒ×ÖÐØÚ×ÙÓØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ØÙÜ×ØÖØ×ÔÔÖÓÔÖØÓÒÒ×ÓÒØ Ô×ÓÒÑÓÒ×ÑÔÓÖØÒØ×ÕÙÐÐÐÓÖÒ×ØÓÒÐÊÙØÒØÔÐÙ×ÕÙÐÐ× ÓÖÒ×ØÓÒÊÒ×ÐÔÖÖÔ×ÙÚÒØÉÙÒØÙÜ×ØÖØ×ÔÔÖÓÔÖØÓÒÒÓÙ×

ÔÖÓÔÖÐÖÑÒ×ÐÊÒØÖÒ×ØÐÓÖØÓÙÖÒÔÓÙÖÓÒ×ØÖÙÖÙÒÔØ ÙÒÙØÖ×Ò×ÙÒÓØÐÚÚÓÖØÖ×ÐÚÍÒÔÖØÓØÔÙØØÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØ ÈÖØÓÒ×ÐÕÙÐÓÒÒ××ÒØØ×ØÐÑÒØØÖÒ×ÖÐÙÒÓÒØÜØ ÒÔÖÐÖÓÒ×Ò×ÐÔÓÒØg

×ÓÖÔØÓÒ×Ù×ÔØÐÒØÖÔÖØÖÒØÖÖÓÙÙØÐ×ÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ×Ò× ÐÓØÓÒÚÒ×Ð×Ò×ÐØÖÐÒ×ÓÒÒ××Ò×ÒØÖÐ×ÖÑ×ÓÖÝ

×ÓÒ×ÐÓØÓÒÒ×Ð×ÒØÖÔÖ×××ÓÒØÑÙÐØÔÐ×ÓÖÝ ÓÒÒ××ÒÒÙÒÑ××ÕÙÔÙØØÖÒ×ÙØÑÒÔÙÐÓÑÑÐÒÓÖÑØÓÒÄ× ÒØÐÓØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÓÑÑÐÔÖÓ××Ù×ÓÒÚÖ×ÓÒÙÒ

ØÓÒ×Ò×Ð×ÕÙÐÐ×ÐÕÙ×ØÓÒÓØÓÒÙÒÑÔÓÖØÒÖØÕÙÔÓÙÖÐÒØÖÔÖ× ÄÓØÓÒ×ÖØÒÓØÑÑÒØ ×ØÒÙ×Ü×ØÙ


ÐØÖÐÓÑÑÙÒØÓÒØÐØÖÒ×ÖØÐÓÒÒ××ÒÙ×ÒÐÒØÖÔÖ×Ø ÒØÖ××ÖÒØ××Ø×ÔÖÓÙØÓÒ

ÊÒÓÖÖÐÔØÖØÓÒÙÒ×ÓÒÑÑÓÖØÔØÐ×ØÓÒ××ÚÓÖ× ØÐÖÙØÐ×ØÓÒÐÑÒØ×ÓÒÒ××ÒÜ×ØÒØ× ÅÙÜÓÔØÖÐ×ÒÓÙÚÐÐ×ÑÒÖ×ÒÒÓÚÖÓÒ×ÒÓØÑÑÒØ×ÙÖÐÖÓÑÒ×ÓÒ

ÊÔÓÒÖÙÒ×ÓÒ×ÖÔØÓÒ×ØÚØ×ØÔÖÓÙØ×ÒÓØÒÖ×ÐÐ× ÚÐÓÔÔÑÒØØÖ×ÐÓÒ×ÙÒ×ÓÒÙÖØÓÒØÒÓÐÓÕÙ ÐÙÒÔÖÓÐÑÑÓÖÔÕÙÙÒÖÝØÑØÙÖÒÓÚÖØÖÓÔÖÔ×ÝÐ×

ÔØÖÐ×ÑÐÐÙÖ×ÔÖØÕÙ×ÙØÐ××ÔÖÐ×ÖÒØ×ÓÔÖØÙÖ×ÓÙÐÐ×Ð× ÓÙÖØØ×ÕÙÐØÔÓ×ÖÙÒÖÚØØÖÒ×ÖÖÙÒØÒÓÐÓÒØÖÖÒ×ÙÒ ÖÐØÓÒÔÖØÒÖØ

ÈÖÑØØÖÐÒ×ÓÒÒ××ÙÖ×Ö×ÙÜÐØÖÓÒÕÙ×ÔÓÙÖØÖÖÔÖÓØ×Ò ÜÔÐØÖØÐ×Ù×ÖÐÓÐÑÒØ×ÐÒØÖÔÖ××ØÓÖÒ×ÙÒÚÙÐÓÐ ×ÕÙÓÖÒØÐ×ÌÁ

ØÖÑÒÖÐÑÓÓÖÒ×ØÓÒÐÊ×ÓÖØÕÙÐ×ÓÒÒ××Ò×ØØ×Ò××ØÒØ ØÖÔÖÓÙØ×ÐÓÐÑÒØÖÐÙÖØÖÒ×ÖØÙÒÑÐÙÓÒÒÙÒÙØÖÒ×ØÔ×× ÒÖ×ÙÑÒÓÙ××ÓÒ××ÑÔÐÑÒØÕÙÐÒØÙÖÐÓÒÒ××ÒÓÒØÖÙ

ÖÐ×ÖØÖÒ×ÖØ×ØÐÖÖÙØÑÒØ×ÔÖ×ÓÒÒ×ÑÔÐÕÙ×ÖØÑÒØÒ×Ð ÚÐÓÔÔÑÒØ×ÓÒÒ××Ò×ÒÕÙ×ØÓÒÓÙÐÕÙ×ØÓÒÙÐÓÖØÓÖÓÙÐÒØÖÔÖ× Ø×ÐÝÙÖÐÙÒÔÐÙ×ØÖÑÔÖØÐ×ÖÓØÙÜÒ×ÐÖÐØÙÒ×ÑÒÖ×

ÔÖØÔØÓÒÒ××ÔØØ×ÒØÖÔÖ×××ØÙÖ ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÓÒØÐÓØÒÓÐÓÙÑÓÝÒÕÙ×ØÓÒÓÙÔÖ× ÕÙØÒÒ×ÓÑÔØÒ×üØØÖÐÐÙ×ØÖØÓÒÒ×Ð×ÒÒ×ÐÑÓÖØ×

ÖÐ×ÙÒÓÒØÜØÙÒÙØÖÓÒÔÙØ×ØØÒÖÕÙÐÐÖØÓÒÔÖÓ× ËÚÐÓØÓÒÐ×ÓÒÒ××Ò×ÚÒÒÒØÐÑÒØÒÐ×ÓÙØÖÒ×


ÔÖÑØÔ×ÖÒÖÓÑÔØÐ×ÔØÝÒÑÕÙÐÓÒÒ××ÒÒØÒÑÔÓÖØ ÕÙÐÑÓÑÒØÐ×ÓÒÒ××ÒÐÒØÖÔÖ××ØÓÒ×ØØÙÙÒÑÜØØØ ÁÐÒÖ×ØÕÙÐ×ÙÐ×ØÒØÓÒÒØÖÓÒÒ××ÒØØØÓÒÒ××ÒÓÒ

×Ù×ÓÒØÖÙÙÚÐÓÔÔÑÒØ×ÑÖ×ÐØÒÓÐÓÒ×ÖÖÒØÖÓÖØal

×ÙÐÑÒØÐÓØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÖ××ÚÐØÑÔ×Ñ×ÙÒÔÖØ× ÓÑ××Ò×ÕÙÐÖÔÔÓÖØÒØÖ×ÙÜÓÑÔÓ×ÒØ××ÓØÜÒ×ÐØÑÔ×ÆÓÒ

×ÓÒÓÑÝÇÈÖ×ØÔÖÓÖÝ ØÐÖÒÒÓÒÓÑÝÒÓÖÝØÄÙÒÚÐÐ×ÑÔÐÓÝÑÒØÒÖÓÛØÒØÒÓÛÐ ÈÓÙÖÙÒÜÔÐØÓÒØÐÐ×ÐÑÒØ×ÓÖÝ ÓÖÝØÄÙÒÚÐÐÌÒÓÛÐ×ÓÒÓÑÝÖÓÑØÓÒÓÑ×ÓÒÓÛÐØÓ


ÆÓÒØÌÙ ÓÒÒ××Ò×ÖÔÖÒÒÒØÙÒÒÓÙÚÐÐÓ×ÐÓÖÑØØÓÑÑÐÓÒØÑÓÒØÖ×ÖÐÐÑÑÒØ

Ô××ÑÒØÐÚ×ÓÒÒÖÐÓÒÒ××Ò

ØØØÓÒÒ××ÒÓ ××Ù×ÝÒÑÕÙÖØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×Ö×ÙÐØÒØÐÒØÖØÓÒÒØÖÓÒÒ××Ò ÄÓÒØÖÙØÓÒÆÓÒØÆÓÒØÌÙÑ×ÒÐÙÑÖÐÔÖÓ

×ÓÒÓÒØÓÐÓÕÙÖÒÚÓÙÜÒÚÙ×ÑÔÐÕÙ×Ò×ÐÖØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÓÑÑ ×Ò×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ××ÙÖÙÜÜ×××ÒØÐ×ÓÒØÓÐÓÕÙØÔ×ØÑÓÐÓÕÙÄÑÒ ÆÓÒØÌÙ ÓÒÒØÕÙÐ×ÔÔÐÐÒØØÓÖÐÖØÓÒÓÒÒ×

ÚÙ×ÖØ×ÓÙÓÙÖÒØÐ×ÓÒØÜØ×ÚÓÖÐ×ÐÖØÓÒÓÒÒ××Ò×ÄÖØÓÒ ÐÒÓØÒØÐ×ÙØÙÖ×ÐÓÒÒ××ÒÒ×ØÖÕÙÔÖÐ×ÒÚÙ×ÍÒ ÓÖÒ×ØÓÒÒÔÙØÔ×ÖÖÐ×ÓÒÒ××Ò××Ò×Ð×ÒÚÙ×ÄÓÖÒ×ØÓÒÐ×Ò

ÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐÐ×ÓÒÒ××Ò×Ö×ÔÖÐ×ÒÚÙ×ØÐ×Ö×ØÐÐ×Ò ØÒØÕÙÔÖØ×ÙÒÖ×ÙÓÒÒ××Ò×ÐÓÖÒ×ØÓÒÄÑÒ×ÓÒÔ×ØÑÓÐÓ ÓÒÒ××Ò×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÓØØØÖÓÑÔÖ×ÓÑÑÙÒÔÖÓ××Ù×ÕÙÑÔÐ

ÕÙ×ØÓÒ×ØÖÙØÙØÓÙÖÐ×ØÒØÓÒÒØÖÓÒÒ××ÒØØØÓÒÒ××ÒÜÔÐØ

ÒÑÕÙÖØÓÒÓÒÒ××Ò×ÐÙÔÖØÐ×ÐÓÒÐÕÙÐÐÐÓÒÒ××Ò ÓÑÔÖÙÒØÈÓÐÒÝ

ØØØÐÓÒÒ××ÒÜÔÐØÒ×ÓÒØÔ×ØÓØÐÑÒØ×ÔÖ×Ñ××ÓÒØ×ÒØØ×ÑÙ ÄÑ×Ò×ÑÐ×ÙÜÑÒ×ÓÒ×ÔÖÑØÙÜÙØÙÖ×ÒÖÙÒÑÓÐÝ

ØÙÐÐÑÒØÓÑÔÐÑÒØÖ×ÙØÖÑÒØØÐÓÒÒ××Ò×ØÖØØÒÙÙØÖÚÖ× ÐÒØÖØÓÒ×ÓÐÒØÖÓÒÒ××Ò×ØØ×ØÜÔÐØ×ÕÙÐ×ÙØÙÖ×ÔÔÐÐÒØÐ

ØÓÒÒÐÐÐÓÒÒ××ÒØØÚÖ×ÐÓÒÒ××ÒÓÑ×ÕÙÐÐ×ØÒØÖØÚØ ØÓÒ×ÖÖÕÙÐØÖÒ×ÓÖÑØÓÒÐÓÒÒ××ÒÒ×ØÙÔ×ÓÒÙÒÖ ÓÒÚÖ×ÓÒÓÒÒ××ÒÄÒÓÙÚÙØÒ×ÐÔÔÖÓÆÓÒÖ×Ò×Ð

×ÖÐ×Ò×ÔÖÐ ÒØÕÙØÖÑÓ×ÓÒÚÖ×ÓÒÓÒÒ××Ò× Ò××ÒØ×ÙÖÐÐÒØÖØÓÒÒØÖÓÒÒ××ÒØØØÜÔÐØÆÓÒ

ÐÓÒÒ××ÒØØÚÖ×ÐÓÒÒ××ÒÜÔÐØÜØÖÓÖ×ØÓÒ ÐÓÒÒ××ÒÜÔÐØÐÓÒÒ××ÒÜÔÐØÓÑÒ×ÓÒ ÐÓÒÒ××ÒØØÚÖ×ÐÓÒÒ××ÒØØÔÔÐ×ÓÐ×ØÓÒ

ØÓÒ×ÆÓÒØÌÙÐ×ÓÐ×ØÓÒ×ØÙÒÔÖÓ××Ù×ÔÖØÜÔÖÒ× ÐÓÒÒ××ÒÜÔÐØÐÓÒÒ××ÒØØÒØÖÓÖ×ØÓÒ

ÖÒØØ×ÓÒÒ××Ò×ØØ×ØÐÐ×ÕÙÐ×ÑÓÐ×ÑÒØÙÜÔÖØ×ØÐ×ÔØ Ä×ÑÑÓÒØÖÐ×ÕÙØÖÑÓ×ÓÒÚÖ×ÓÒÓÒÒ××Ò×ËÐÓÒÐ×Ò

ØÙ×ØÒÕÙ×ÄÜØÖÓÖ×ØÓÒ×ØÙÒÔÖÓ××Ù×ÖØÙÐØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ØØ×Ò


ÓÒÒ××Ò ØØ ÓÒÒ××Ò

ÓÒÒ××Ò ËÓÐ×ØÓÒ ÜØÖÓÖ×ØÓÒ ÜÔÐØ

ÓÒÒ××ÒÁÒØÖÓÖ×ØÓÒ ØØ

ÜÔÐØ ÓÑÒ×ÓÒ

ÓÒÔØ×ÜÔÐØ××ÓÙ×ÐÓÖÑÑØÔÓÖ×ÒÐÓ×ÓÒÔØ×ÝÔÓØ××ÓÙÑÓÐ× ÙÖÅÓ×ÓÒÚÖ×ÓÒÓÒÒ××Ò××ÐÓÒÆÓÒ

ÓÛÒØÓÖÝ ×Ò×ÔÖØÖÓ××ÔØ×ÙÒ×ÔØØÒÕÙ×ÑÔÖ××ÓÒÙÒ×ÔØÑÓÐ×ØÓÒ ÐÓÒÒ××ÒØØØÙÒ×ÔØÚÐÓÔÔÑÒØÐÒÄÓÑÒ×ÓÒ×ØÙÒ ÖØÖ×ÒØÐÔÖÓ××Ù×ÓØÓÒ××ÚÓÖ×Ø×ÓÒÒ×

ÖÒØ×ÓÖÔ×ÓÒÒ××Ò×ÜÔÐØ×ÄÒØÖÓÖ×ØÓÒ×ØÙÒÔÖÓ××Ù×ÒÓÖÔÓÖØÓÒ ÔÖÓ××Ù××Ý×ØÑØ×ØÓÒÓÒÔØ×ÒÙÒ×Ý×ØÑÓÒÒ××Ò×Ò××ÓÒØ

ÐÐÔÔÖÒØ××ÔÖÐÙ× ÐÓÒÒ××ÒÜÔÐØÒÓÒÒ××ÒØØÑÓØÖÒ×ÓÖÑØÓÒ×ØØÖÓØÑÒØ

eÁÒÖØØÙ

ÒÓÒ×ÙÐÑÒØ×ÙÖÐÔÓ××ÐØÓÙØÖ×Ö×ÙÐØØ×ÔÓ×Ø×ÓÙÚÖØÑ×Ù×××ÙÖ ÖØÖ×ØÕÙ×ÑÙÖ×ØÒÚ×Ø××ÑÒØÐÒÖØØÙ×ÙÖ×ÓÒÖÒÑÒØÐÐÔÓÖØ ÄÓÒ×ØÖÙØÓÒÐÔØÒÒÓÚØÓÒ×ØÙÒÒÚ×Ø××ÑÒØÐÓÒØÖÑÈÖÑÐ×

ÐÔØÐ×ØÖÒ×ÓÖÑÖÒ×ÔÖÓØ×ÒÙ×ØÖÐ×ØÓÙÓÑÑÖÙÜÒÒÓÚØÓÒÈÓÙÖ

ÒÑÒØÒØÖÑ×Ø×ØØÕÙÑÑØÓÙÓÙÖØØÖÑÓÒÙØÕÙÙÙÒ ÑÒÖÔÖÐÕÙÐÐÑÒ××ØÚØ×ÊÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÐÖ×ÓÒ ØØÖ×ÓÒÐÒÖØØÙÓÒ×ØØÙÙÒØÙÖØÖÑÒÒØÐÓÖ×ÙÓÜÐÖÑÐ

ÖÑÒÒÚ×ØØÒØÓÖÒ×ÐÊÄÙÖÒÒÓÚØÓÒØÒØØÖ×ÐÓÒÙÒÒÖÒØ Ø×ÓØ×ÐÚ×ÔÓÙÖÙÒÖÒÑÒØ×ÔÖÒÖØÒÒÖÚÒÙÒÚ×ÓÒÝ ÒÑÕÙ×ÓÜÊÔÙØÐ××ÖÓÑÔÖÒÖÕÙÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊÒØÖÒ Ú×ÓÒ×ØÖÙÖ×Ø××ÔÕÙ×ÕÙ×ÓÒØÐ×ÓÒÒ××Ò×ØØ×ØÒÙ×ÔÖÐÔÖ ×ÓÒÒÐÖÖÐÒÖ××ÑÒØ×ÓÑÔØÒ×ØÜÔÖÒ×ØÐÚÐÓÔÔÑÒØÙÒ ÔÔÖÒØ××ÓÐÐØ××ÙÖÐÑÓÐ×ØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ØÓÑÔØÒ×ÙÒÚÙ ÕÙÙÒÖÑ×ÓØÒÒÓÚÒØÖ×ÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÖÒÓÖÒØÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÐ ÖÑÕÙÐÐÑÑÖÓØ×ÔØÒÒÓÚØÓÒ×Ñ ÐÓÖÒ×ØÓÒÇÒÔÙØ×ØÑÖÕÙÐÓÒ×ØÖÙØÓÒ××Ø×ÙÑÒØÐÔÖÓÐØ


fÆØÙÖ×ÓÑÔØÒ×ÚÐÓÔÔ×

ÙÔÓÒØ×ÚÓÒ×ÁÁÒÔÓ××Ô××ÙÔÖÑÖÁÅÒÖÕÙÔ××ÙØÓÑÓÐ× ÒØÖÔÖ×Ó×ØÐ Ò×ÐÙÖÒØÖÓÙØÓÒÕÙÐ×ÔÔÐÐÒØÙÒØÓÖÐÓÖÒÐÖÒ

ØËÐÐÐÂÓÐÐÖÄÖÔÓÒ×ØØÒØÖÖÓØÓÒ×ØÕÙÐ×ØÚØ×ÐÖÒ ××ÓÒØÑÒ×ÔÓÙÖÕÙÓÐÖÑÒÒØÔ×ÙØÓÙ×

ÓÖÒÈÖ×ÑÒØÒÖÕÙ×ØÓÒ×ÔÓ×ÐÓÖ×ÕÙÙÒÒØÖÔÖ×Ö ×ÚÖ×ÖÄ×ÓÑÔØÒ×ÕÙÐ×ÒØÖÔÖ××ÚÐÓÔÔÒØ×ÓÒØÙÑÙÐØÚ×ÁÐ×ØÓÒ ÒØÖÔÖ×ÑÓÖÒØÑÓÒÒØÙÒÖÐÚÔÖÓÜÑØÕÙÐ×ÙØÙÖ×ÕÙÐÒØ

ÚÖ×ÒØÔÐÙØØÓÒÓÖÒØÓ×ØÐ ÖÖÕÙÐÐ×ÒÒØÓÑÔÐØÑÒØØÖØÓÖÙÓÙÖ×ÐÙÖÖÓ××ÒÄ×ÖÑ××

gÔÔÖÓÔÖØÓÒ×Ö×ÙÐØØ×ÒÒÓÚØÓÒ


ÙÒÓÒØÓÒÔÓÙÖ××ÙÖÖÐØÚØÒÒÓÚØÖËÙÑÔØÖ×ØÑÕÙÐØÚØÒ ÒÓÚØÓÒÒ×ØØØÖØÚÕÙÐÓÖ×ÕÙÐÖÑ×ÔÓ×ÙÒÑÓÒÓÔÓÐÙÑÓÒ×ØÑÔÓÖÖ ÈÓÙÖÐÖÑÒÒÓÚÒØÔÖÓØÖÐ×Ö×ÙÐØØ×××ÓÖØ×ÙÒÚÒØÙÐÐÑØØÓÒ×Ø

×Ö××ÓÙÖ×ÑÔÓÖØÒØ×Ò×ÐÊÙØÒÔÓÙÚÓÖÖÙÔÖÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØ ÉÙÒÐ×ÓÒØÓÒ×ÔÔÖÓÔÖØÓÒ×ÓÒØÐ×Ð×ÒØÖÔÖ××Ò×ÓÒØÔ×ÒØ×ÒÖ

ÐÐÙÖ×ÐÓÒØÒÙØÐØÚØÒÒÓÚØÖÒÓØÑÑÒØ×Ð×Ø×ØÙÖ×ÑÔÓÖØÒØ× ÑØØÖÙÜÖÑ×ÒÒÓÚÒØ×ÖÙÔÖÖÐÙÖ×ÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÒØÙÜØÓÙØÒ××ÙÖÒØÔÖ ÖÖÓÛ ÄÑÖÒ×ÖÓØ×ÔÖÓÔÖØÒÙ×ØÖÐÐ×ØÓÒÙ×ØÔÓÙÖÔÖ

ÔÓÙÖÐ×ÓØØÐÕÙÐ×ÒØ

ÐÒÒÓÚØÓÒÄÔÖÑÖ×ØÐÖÓÙÖ×ÐÔÖÓØØÓÒÙÖÕÙÕÙÖÕÙÖØÙÒÒÖ×ØÖÑÒØ ÐÑØØÓÒ×ÓÒÙÖÖÒØ×Ä×ÒØÖÔÖ××ÔÙÚÒØÓ×ÖÒØÖÙÜÓÖÑ×ÔÖÓØØÓÒ Ò×ÐÔÖØÕÙÖÒØ××ØÖØ×ÔÙÚÒØØÖÓÔØ×ÔÓÙÖÔÖÓØÖÐÒÒÓÚØÓÒ

×ÙÖÐ×ÓÒÙÖÖÒØ×ÓÙÐÓÑÔÐÜØÐÓÒÔØÓÒ×ÔÖÓÙØ× ÓÖÑÐÙÔÖ××ÓÖÒ×Ñ×ÔÖÓÔÖØÒØÐÐØÙÐÐÄÙÜÑÓÖÑ×ØÐÙØÐ×ØÓÒ ÑØÓ××ØÖØÕÙ×ÔÖÓØØÓÒØÐÐ×ÕÙÐ×ÖØÖØÓÒÐÚÒØÒÓÐÓÕÙ

ÒÐÐÐÓÒÓÑÒÙ×ØÖÐÐÐÐÖ×ØØÓÙÓÙÖ×ÙÒØÖÒØÖØÙ××Ò×ÒØÖÔÖ×× ÒÕÙÐÒØÖÖÓØÓÒ×ÙÖÐ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ××ÓØÙÒÕÙ×ØÓÒØÖØÓÒ ÓÒÐÙ×ÓÒ

ÕÙÐÔÓÐØÕÙÔÙÐÕÙÈÓÙÖÐÒØÖÔÖ×ÓÒÒØÖÐØÐ×ØÖÙØÙÖ×ÙÖÐÔØ ÒÒÓÚØÓÒ×ØÙÒÓÒÒ××ÒØÐÐÐÓÖÒ×ØÓÒÒØÖÒØÐÐÓÖØÓÒ× ÖÒØ××ØÖØ×ÖÓ××ÒÖÓ××ÒÒØÖÒÓÓÔÖØÓÒÙ×ÓÒ×ØÕÙ×ØÓÒ×Ø ÒÔÐÙ×ÐÒØÖØÕÙÐÐ×Ù×ØÔÓÙÖÐÔÓÐØÕÙÓÒÙÖÖÒÒØØÖÙ×ØÐÓÒÒ××Ò ×Ø×ÐØÐÐ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒØÐÖØÚØÒ×ÙÒ×ØÙÖÓÒÒ×ØÒÑ×ÙÖ


ØÖÚÖ×ÒÓØÑÑÒØÐÖØÓÒÒÓÙÚÐÐ××ØÖØÙÔ×ÖÑ×ÙÔÖÑÖÔÐÒÐ×ÕÙ×ØÓÒ× ÐÒØØÚÔÖÚÄÑÖÒ×ÓØÒÓÐÓ×ÑÓÖÒ×ÙÔÓÒØÚÙÒÙ×ØÖÐÐ ÖÐ×ØØ×ÖÒÖÔÐÙ××ÐÙÖ×ØÓÒ×ÒÑØÖÒÒÓÚØÓÒ×Ò×ÒØÖÚÖ

×ÖÔÔÓÖØ×ÒØÖÖÒ×ØÔØØ×ÒØÖÔÖ××ÁÐ×Ø×ÚÓÖ×ÙÒÚ×ÓÒÙØÖÚÐ ÒØÖÐ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ØÐ×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØÖÔÖ××ÓØÒÓÐÓ××ØÔÖÖÐ ÐÙÖÒØÖØÓÒ

ØÖÒÒÙÖÐÐÒØÖÔÖÒÙÖÒ×ÐÒØÖÓÙØÓÒ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÓÖÒÐ×Å×Ù×× ÐÔÐÐÖÒÖÑÒ×ÐÔÖØÕÙ×Ý×ØÑØÕÙÐÒÒÓÚØÓÒÒÝÓÒ×ÖÒØ ØØÕÙ×ØÓÒ×ØÔÖ×ÒÓÑÔØÙÒÚÙØÓÖÕÙÔÖÖÖÒÐÚ×ÓÒ×ÙÑÔ

ÑÔÓÖØÒØ×Ö××ÓÙÖ×Ê

ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÑÒØÚÐØÐÐÐÖÑÄÖØÖ×ØÕÙÒÖÐ×ØÙ×Ò ÓÒ×Ò×Ù×ÄÝÔÓØ×ÕÙØÐÔÐÙ××ÓÙÚÒØÜÑÒ×ØÕÙÐÊÙÑÒØÔÐÙ×ÕÙ Ä×ÚÖØÓÒ×ÑÔÖÕÙ××××ÙÑÔØÖÒÒ×ÒÓÒØÔ×ÔÖÑ×ÓÙØÖÙÒ

ÐÊ×ØÔÖ×ÒÓÑÔØÙÒÒÚÙÖ ÔÐÙ××ÖÒ×ÖÐØÚ×ÙÜÑØÓÓÐÓ×ØÙÜÒØÐÐÓÒ×ÖÑ×ÙØÐ×××ØÕÙ

ÙØÐ××ÔÖÐ×ÙØÙÖ×ÔØÖÔÖÓÔÓ×ÙÒ×ØÒØÓÒÓÙÐ×ØÚØ×Ê ÐÙÒÔÖÓÑÒÔÔÐØÓÒØÐÙØÖÔÖÐÙÖ×ÑÓ×ÓÖÒ×ØÓÒüÔÖØÖØØ ÒÔÖØÒØÙÒÖÚÙÐØØÖØÙÖÖÐ××ÓÙ×ÐÒÐ×ÑØÓÓÐÓ×ÑÔÖÕÙ×

ÒÙØÐ×ÒØ×ÓÒÒ×ÒØÖÔÖ××ÄÓØØÒØÔÔÖÖÐÑÔØ××ØÖØ× Ê×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÄÒØÖØÒ×ØØÔÔÖÓÒÔÓÖØÔÐÙ××ÙÖÐ×ÕÙÐÐ×××ØÖÙØÙÖ× ÖØÖ×ØÓÒÙÒÖØÒÒÓÑÖÝÔÓØ××ÓÒØØÐÓÖ×ÔÓÙÖØÖÒ×ÙØØ×Ø×

ÑÔÖÕÙÒ×ÐÕÙÐÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ×ÔÖØÕÙÓÒÖÙÐÖ ÖÑ××ØÚÓÖÐÐÒÒÓÚØÓÒÑ×ÔÐÙØØ×ÙÖÐÔÐÕÙÓÙÔÙÒÒØÖ ÐÐ×Ò×ÐÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÁÐÓÒÚÒØÔÓÙÖÐÓ×ÖÙÒØÖÖÒÖÖ


ÔØÖ

ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ ÐÒÒÓÚØÓÒ Ä

ÓÜ×ØÙ×ØÔÖÐÑÔÓÖØÒ××ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒØÔÖÐ×ÔÖÓÐÑØÕÙ× ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒÖÒØÓ×ÓÑÑØÖÖÒÖÖÑÔÖÕÙ ÁÒØÖÓÙØÓÒ

ÒÙ×ØÖÐÐ××ÓÙÐÒÒØÙÒÙÑÒØØÓÒ×ÓÙØÒÙ×ÔÒ××ÊÔÖÑÙØÕÙ× ÓÒÓÑÕÙ×ÕÙÐÐÔÓ×Ä××ØØ×ØÕÙ××ÒØÖÔÖ××Ò×ÕÙÒÓÑÖÙ××ÒÕÙØ×

×ÓÖÒØ×Ö××ÓÙÖ×ÒÒÖ×ÑÔÓÖØÒØ×ÔÓÙÖ×ÔÖÓÙØ×ØØÒÙ××ÙÖÐÐÓÒØÖÑ ÙÓÙÖ×ÙØÑÔ×ÈÖÐÐÙÖ×Ð×ÒÓÙÚÙÜÓÑÒ×ÖÖÓØÒÓÐÓ×

ØÚØÒÒÓÚØÓÒÒØÖÑ×ÓÙÚÖØÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ× ÈÖÐÐÐÑÒØÐÓÒÓ×ÖÚÔÙ×Ð×ÒÒ××ÓÜÒØÙÒ××ÙÖÒÑÒØÐ

ÔÖÒÔÙÜØÙÖ×ÒÖÒØÐÙ×××ÔÒ××ÖÖÐÙÖÔÖØÐ×ÙØÓÖØ× ÔÙÐÕÙ×Ù×ØÒØÐÙÖ××ÑÒØÐÙÖÔÓÐØÕÙÔÖ×ÙÐØ×Ð×ÐÑØÖ×× Ä×ÒØÖÔÖ××ÑØØÒØÒÚÒØÐÖÐÑÒØØÓÒÙ×ØÙÖÓÑÑØÒØÐÙÒ×

ÒÚØÐÓÐÐ×ÓÒÔÓÙÖÖÔÖÒÖÐ×ØÖÑ×ÂÓÐÝ ÔÒ×××ÒØÕÙÒ××ÒØÖÓØÖÒ××ÒØØÓÒÓÑ×ÖØÖÓÙÚÒØÚÒØÙÒ

ØÖÖÒ×ÒÔÖØÙÐÖÄØÖØÓÖÒÒÓÚØÓÒØØÖÒÖ×ØÕÙÐÑØ ÔØÖÔÖ×ÒØÙÒ×ÖÔØÓÒÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒÒÖÐØÐÒÙ×

×ØÑ×Ò×ÙØ×ÙÖÐ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×ØÓÒ ÓÖÔÖ×ÒØÖÐ×ÖØÖ×ØÕÙ×ÓÒÑÒØÐ×ØØÒÙ×ØÖ×ØÓÒ ÔÖ×ÙÒ×ØÓÒÒØÖÓÙØÚÐÓÒÚÒØØÓÙØ

ÒÓÚØÓÒÐ×ÑÓÝÒ×ÒÒÑÒØØÐ×ÑÒ×Ñ×ÔÖÓØØÓÒ×ÓÒØÙØÒØÐÑÒØ× Ä××ÓÙÖ×Ò ÄÒØ

ÕÙ×ÖÚÒØÖÖ×ØÚØ×ÅÐÖÐÑÔÓÖØÒÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×

ØÓÒÒÞÓÒÈÑÑÓÐÐØal

ÒÒÓÚØÖ×ÐÙÖÔÖÓÙØÚØÒ××××ÖÚÐØÑÔ×ÔÖ×ÐÐØØÖØÙÖÐÒ


ÔÖÒÔÙÜØÙÖ×ÜÔÐÕÙÒØÐÔÖÓÜÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×ØÓÒÒÒÐ ÑÒØÔÖÑØÕÙØÐÖÐÑÒØØÓÒ×ÓÒØÓÒ×Ö×ÔÖÐ×ÙØÙÖ×ÓÑÑÐ×ÙÜ ÖÒÖ×ØÓÒÓÒÐÙÔØÖ

ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÔÔÖØÒØÙÜ×ØÙÖ×Ø××××ÙÖÐ×ÒÈÚØØ ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÐÑÒØ××

ÓÑÔØØ×ÖÑ××ØÚØ××ÓÒØÚÓÙ×ÐÓÙÚÖØÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ØÔÖÓ ×ØÔÙ×ÐÑÖÒÐÔÖÑÒÙ×ØÖÐÐÑÓÖÒÔÓÒØÚÙ ÒØÐ×ØÚØ×ÊØÒÒÓÚØÓÒÖÔÖ×ÒØÒØÐ×ÓÙÖÐÚÒØ

ÐÒÒÓÚØÓÒÔÔÖØÙÒØÚØÓÖÒÖÚÓÖÒØÙÖÐÐÒ×ØØÒÙ×ØÖ

ÓÒ×ÐÙÒÔÖÐ×ØÚØ×ØÓÙÔÖÓÙØ×ØÐÙØÖÔÖÐ××ØÖØ×ÓÔØ×ËÙÖÐÔÖÑÖ ÚÓÐØÒÔÐÙ×ÐÚÖ×ØÓÒØÖØÓÒÒÐÐÑÒØÒÔÖÐ×Ð×××ØÖÔÙØÕÙ× ÔÒÒØÒ×ÓÒ×ÒÐÜ×ØÙÒÐÖÚÖ×ØØÙÖ×ÕÙ×ÜÔÖÑÙÜ

ÐÓÒ×ÐØÐ×ÖÒØ××ÖÚ×ÑÒÑÒØÄ×ÒØÖÔÖ××ÔÖÑÙØÕÙ×ÔÙÚÒØ Ù××ØÖÖÒØ×ÔÖÖÔÔÓÖØÐÙÖ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÑØØÓÒÓÓÔÖØÓÒØ ÐÜ×Ø×ÐÓÖØÓÖ××ÔÐ××Ò×ÐÊÐÔÖÓÙØÓÒØÓÙÐÓÑÑÖÐ×ØÓÒ

ÐÙÖÓÒÖÙÒ×ØØÙØÙ××ÔÖØÙÐÖÔÖÖÔÔÓÖØÙÖ×Ø×Ò×ÓÒ×ÓÑÑØÓÒÈÓÙÖ ÓÒÒÖÙÒÚ×ÓÒÒÖÐÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÐ×ØÖÓ×ÔÓÒØ××ÙÚÒØ×ÔÖ×ÒØÒØ ÄÔÐÔÖØÙÐÖÕÙÓÙÔÒØÐ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ×Ò×ÐÚÙÑÒ

Ö×ÔØÚÑÒØÙÒÒØÓÒ×ÓÒØÚØÙÒ×ÖÔØÓÒ×ÓÒÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ ØÙÒÖØÖ×ØÓÒ××ØÖÙØÙÖÐÓÖØÐÑÒ ÒØÓÒØ×ÔØ×Ù×ØÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙ

ÐÒÙ×ØÖÑÕÙÒÖÒÐÐ×ØÒÐÓÒËÐÒÙ×ØÖÐ×ØÓÒÐÔÖÑ üÐÖÒ×ÔÖÒÔÙÜÔÝ×ÙÖÓÔÒ×ÓÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ×Ø××Ù ØÕÙ

ÕÙ×ÚÐÓÔÔÒØ×ÐÓÖØÓÖ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÒØÖÐ×ÙÜÙÖÖ×ÊÙØ Ä×ÌÖÒØÐÓÖÙ××ØÒØÐÔÖÓÒ×ÐÕÙÐÐ××ØÐÖÐÒÙ×ØÖÐ×ØÓÒÐ ÙØÐÝÙÒ×ÐØÑ×ØÚÐÔÔÖØÓÒ×ÔÐØ×××Ù×ÐÓÒ

ÔÖÑÄ×ÔØØ×ÐÓÖØÓÖ××ÓÒØÔ×××ÐØØÓÒ×Ö×ÐÔÐÙ××ÓÙÚÒØÔÖ

ÒÙ×ØÖ ×ÑÑÖ×ÐÑÑÑÐÐ××ØÖÙØÙÖ×ÒØÖÔÖ×Ò×Ð×ÕÙÐÐ×ÔÙØÓÜ×ØÖ ×ÔÖÓÔÖØÖ×Ø×ÑÒÖ×ÒÔÒÒØ×Å×ÕÙÐ×ØÐÒ×ÑÐÐØÚØØØ


ÓÑÑÖÐ×ØÓÒ×ÔÖÓÙØ×Ð×Ð×ÒØÙÑÒÓÙÚØÖÒÖ ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ×ØÐ×ØÙÖØÚØ×ÔÐ×Ò×ÐÔÖÓÙØÓÒØÐ ÒØÓÒ

ÔÙ×ÐÔÖÑÖÒÚÖ ÐÒÙ×ØÖÑÒÙØÙÖÖÐÐ×ØÐÙÒ×ÖÓÙÔ×ÓÒ×ØØÙÒØÐÒÙ×ØÖÑÕÙÙÖ ËÙÚÒØÐÒÓÙÚÐÐÒÓÑÒÐØÙÖØÚØ×ÖÒ×ÆÖÚ ÐÆÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙØÔÖØ ÕÙ××Ù×ØØÙ

ËØÓÒ Ú×ÓÒ ÖØÓÒÔÖÓÙØ×ÖÓÑÕÙ× ÁÒÙ×ØÖÑÕÙ× ÁÒÙ×ØÖÑÕÙ ÁÒÙ×ØÖÑÒÙØÙÖÖ

ÁÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ ÖØÓÒÔÒØÙÖ×ØÚÖÒ×

ÖØÓÒ×ÚÓÒ×ÔÖÙÑ×ØÔÖÓÙØ×ÒØÖØÒ ÖØÓÒÑÑÒØ× ÖØÓÒÙØÖ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ× ÖØÓÒÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ××

ÙÖ ËØÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ ÖØÓÒÙØÖ×ÔÖÓÙØ×ÑÕÙ× ÖØÓÒÖ×ÖØÐÐ×ÓÙ×ÝÒØØÕÙ×

ÒÓÑÖÙÜ×ÔØ×Ë×ÔØØÒØÔÖÒÔÐÑÒØÐÒØÙÖ××ÔÖÓÙØ×ÓÒØÐÔÖÒ ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ×ÖÒÙÖ×ØÐÒÙ×ØÖÑÒÙØÙÖÖÔÖ ËÔØÙ×ØÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ

ØÕÙËËËÁ ×ØÖØÄ×ÑÑÒØ×ÓÒ×ØØÙÒØÔÖ× ÔÐ×ØÐÑÑÒØÐÒØÒ×ØÒ×ÓÒ×ÒÐØÚØÒÚÒØÚØ×ÖÐÑÒØØÓÒ ÐÔÖÓÙØÓÒÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙ

ÄÅÑÒØ

ÕÙ×ÕÙÚÓÒØÙÒØÙÖÐÙ×ÙÔÖÒØÙÖÐÒÔ××ÒØÔÖÐ××ÑÔÐ×Ø×ÐÑÒØÖ× ×ÓÙÐÖ×××ÓÙÖÒ×ËÙÚÒØÐ×ÔÓÕÙ×ØÐ×ÖÓÒ×ÖÒØ×ÖØØ×ÓÒØØÔÔÐ ÔÙ×ÐÒØÕÙØÐÓÑÑØÓÙÓÙÖ×ÖÒ××ÓÒÒÚÖÓÒÒÑÒØ×ÖÑ×ÔÓÙÖ

×ØÖÙØÙÖ×ÖØÓÒÐ××ØÓÒØÖÐ×ÔÖÐ×ÔÓÙÚÓÖ×ÔÙÐ× ÙÖÒØÒÔÖÑÖÖÒÐ×ÑÑÒØ×Ö×ÙÐØÒØÔÖÓ××Ù×ØØÚØ×ÒÙ×ØÖÐ×Ò ÙÓÙÖÙÐ×ØÙÒÒÑÑÒØÑ×ÕÙÐ×ÔÖÓÙØ×ÑÓÖÒ××ÒØÔÖÑÐ×ÕÙÐ×

ÑÑÒØØÓÙØ×Ù×ØÒÓÙÓÑÔÓ×ØÓÒÔÖ×ÒØÓÑÑÔÓ××ÒØ×ÔÖÓÔÖØ×Ù Ë××ÒØÙÑÑÒØÐÖØÐÄ ÙÓÐËÒØÈÙÐÕÙÒØÓÑÑ


ÖØÚ×ÓÙÔÖÚÒØÚ×ÐÖ×ÑÐ×ÙÑÒ×ÓÙÒÑÐ×Ò×ÕÙØÓÙØ×Ù×ØÒ ÑÒ×ØÖÒÚÙØÐÖÙÒÒÓ×ØÑÐÓÙÖ×ØÙÖÖÓÖÖÖÓÙÑÓÖÐÙÖ× ÓÒØÓÒ×ÔÝ×ÓÐÓÕÙ×ÒÜÖÒØÙÒØÓÒÔÖÑÓÐÓÕÙÑÑÙÒÓÐÓÕÙÓÙÑØÓ ÓÙÓÑÔÓ×ØÓÒÔÓÙÚÒØØÖÙØÐ×ÞÐÓÑÑÓÙÞÐÒÑÐÓÙÔÓÙÚÒØÐÙÖØÖ

ÖÑÒØÒ×ÐÙÖÓÑÔÓ×ØÓÒ××Ù×ØÒ×ÑÕÙ×ÓÙÓÐÓÕÙ×ÒÓÒ×ØØÙÒØÔ× ÐÕÙËÓÒØÒÓØÑÑÒØÓÒ×Ö×ÓÑÑ×ÑÑÒØ×Ð×ÔÖÓÙØ×ØØÕÙ×ÕÙÖÒ ÐÐ×ÑÑ××ÐÑÒØ×Ñ×ÓÒØÐÔÖ×ÒÓÒÖ×ÔÖÓÙØ××ÓØ×ÔÖÓÔÖØ× ×ÔÐ×ÖÖ×ÒØÖÔÙØÕÙØØÕÙ×ÓØ×ÔÖÓÔÖØ×ÖÔ×ÔÖÙÚ Ô×ÓÒ×Ö×ÓÑÑ×ÑÑÒØ× Ä×ÔÖÓÙØ×ÙØÐ××ÔÓÙÖÐ×ÒØÓÒ×ÐÓÙÜØÔÓÙÖÐÔÖÓØ×ÒØÖÒ×ÓÒØ

ÔÓÒÖÐÓ×ÐÒØÓÒÙÑÑÒØÔÖÚÙÙÔÖÑÖÐÒØÐÐÙØÖ× ØÓÖ×ÔÖÓÙØ×Ö×ÔÖÐÖÓØÓÑÑÙÒÙØÖÓÙÒØÓÒÐÐ×ØÒ×ÓÙØ ÄÓÖ×ÕÙÙÖÐÒ×ÑÐ××ÖØÖ×ØÕÙ×ÙÒÔÖÓÙØ×Ø×Ù×ÔØÐÖ

ÓÒ×ÖÓÑÑÙÒÑÑÒØ

Ð×ÔÓÒØ××ÙÚÒØ× ÒÔÐÙ×ÙÖÐ×ÔÕÙÕÙÐÓÙÔÓÙÖÐ×ÒØÔÙÐÕÙÐÑÑÒØ××ØÒÙÔÖ ÙÔÓÒØÚÙÑÖÓÓÒÓÑÕÙÐÑÑÒØÔÙØØÖÓÒ×ÖÓÑÑÙÒÒ Ò××ÒØ×ÙÔÖÙÖÐÙÒØÄÈÒØÖØÓÐ ØÐÖÓ××ÒÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒ×Ò××ØÔÐÙ×ÖÔÕÙÐÙÑÒØØÓÒÙ ×ÙÔÖÙÖÄ××ØÑØÓÒ×ÑÔÖÕÙ×ÓÒØØÖÓÙÚÙÒÐ×ØØÐÑÒ×ÙÖÐ×

ÈÁÒÙØÖ×ØÖÑ×ÐÓÖ×ÕÙÐÖÚÒÙÓÙÐÐ×ØÖÙØÔÖÙÒÙÑÒØØÓÒ ÀÙ××ÓÒ Ò

×ÒØÔÖØØØÑÙÐØÔÐÔÖ×ÔØÒØÖØØÒ×ÕÙÐÈÁÔÖØØ ÔÐÙ×ÕÙÐÓÙÐÐÑÒ×ÑÑÒØ×ÒÖÒÐÚÓÐÙÑ×ÔÒ××

ËÙÚÒØÐ×ÔÝ×ÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒÒ×ØÓÙÚÖØÓÒÓÑÕÙÑÒØÔÖØÐÐÑÒØ ÄÕÙ×ØÓÒÙÒÑÑÒØÒ××ØÒÒÖÐÐÔÔÖÓØÓÒÙÒÒØÖÑÖ ÑÒÔÖ×ÖÔØÙÖÕÙØÖÑÒÐÕÙÒØØØÐÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒ

ÍÒÑÑÒØÒÔÙØØÖÑ××ÙÖÐÑÖÕÙÔÖ×ÚÓÖÚÖØÖÓ×ÖØÖ× ÓÙØÓØÐÑÒØÔÖÐ××Ý×ØÑ××ÙÖØ×ÓÐ×ØÐ×ÑÙØÙÐÐ×ÓÑÔÐÑÒØÖ×

ØØÑÙÐØÔÐÔÖÅÓÖÙØal

×ÙÖØÐÑÔÐÓØÖÔÙØÕÙÒÒÓÙØØÓÜØØØ×ØÐÖÙÐØÓÒ ÔÙÐÕÙÙ×ØÙÖ

ÔÖÑÙØÕÙÑÙÖ×ØÖØÑÒØÖÐÑÒØ ÒÖ×ÓÒÙÐÒÖØÒØÖÑÑÒØ×Ø×ÒØÙÑÒÐØÚØÐÒÙ×ØÖ


ÊÐÑÒØØÓÒÙ×ØÙÖÐÔÖÑ

ÙØÓÖ×ØÓÒÅ××ÙÖÐÅÖÅÅ×ÙØÓÖØ××ÒØÖ×ÖÒ××ÐËËÈË ÔÖÐÓÐËÒØÈÙÐÕÙÍÒÑÑÒØÒÔÙØØÖÓÑÑÖÐ×ÕÙ×ÐÖÙÙÒ ÒÖÒÐØÚØ×ÒØÖÔÖ××ÙÑÑÒØ×ÜÖÒ×ÙÒÖØÖ××ØÖØÜ

ÐØÙÑÑÒØ ØÙ×ÓÒØÖÐ×ÕÙÓÒØÔÖÑ×ÚÖÖØÖÓ×ÜÒ× ÓÙÙÖÓÔÒÒ×ÐÅØØÙØÓÖ×ØÓÒ×ØÐÚÖÐ×ÙØÙÒÔÖÓ××Ù×ÖÓÙÖÙÜ ÐÕÙÐØ Ð×ÙÖØØ

ÕÙÑÔÓ×ÕÙÐÔÖÓÙØÚÐÙÓØÔÖ×ÒØÖÙÒÖÔÔÓÖØÒÖ×ÕÙÙÑÓÒ×ÕÙÚÐÒØ ÐÙ×ÔÖÓÙØ×ÓÑÑÖÐ×× Ä×ÓÒÚÐÖÓÙÒÓÑÙÒÑÒÑ××ÙÖÐÑÖ×××ÙÖÙÒÖÐ

ÕÙ×ØÓÒ×ÚÓØØØÖÙÖÙÒÒÙÑÖÓÒÖ×ØÖÑÒØÅÅ ÙØÓÖ×ØÓÒ×ÕÙ×ÓÒØÒ×ÙØÔÙÐ×ÙÂÓÙÖÒÐÓÐÄ×ÔÐØÔÖÑÙØÕÙÒ Ò×Ð×ÖÒ×ÙÒÓ×ÐÑÒÔØÐÖØÙÖÐËËÈË×ÒÐ×

ÔÖÓÙØ××ÙÖÐÑÖ×ÐÐÐÙÑÔÓ××ÓÒØÖÒØ×ÕÙØÓÙÒØÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ ÆÓÙ×ÖÚÒÓÒ××ÙÖÐ×Ø×ÐÖÐÑÒØØÓÒ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÒ×Ð ÄÖÐÑÒØØÓÒÙÒÒÙ×ØÖÔÙØÒÙÒÖ×ÓÒØÙÜÒØÖÓÙØÓÒ×ÒÓÙÚÙÜ

ÕÙØÖÑ×ØÓÒÔØÖ ÁÒØÒ×Ø×ØÚØ×ÒÚÒØÚ×

Ò×Ð××ØØ×ØÕÙ×ÒÙ×ØÖÐÐ×ÒÔÖÑÖÔÐÒØÖÑ×ÒØÒ×Ø×ØÚØ×Ê ÔÐ×ÒÙ×ØÖ×Ø×ÙØ×ØÒÓÐÓ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ××ÓÙÚÒØ ÅÑ×ÐÐÒ×ØÔ×ÐÙÒÕÙÒÙ×ØÖÒØÒ×ÒØÚØÒÚÒØÚÖØÖ×ØÕÙÔÖÒ

ÒÓÑÖÙ××ØÙ××ÙÖ×ØÙÖÖÚÐÒØÙÒÖØÓÔÒ××ÊÚÒØ×ÐÔÐÙ×ÐÚ ÐÒÙ×ØÖÒ ÒÚ×ØÔÐÙ× ÑÔÓÖØÒØÔÖÐÔÓ×ÕÙÐÔ×Ò×ÐÖ×Ö× ÑÐÐÖ×ÓÐÐÖ×ÒÊÕÙÖÔÖ×ÒØÐØÙÜÒÚ×Ø××ÑÒØÐÔÐÙ× Ð×ÔÖÒÔÐ×ÒØÖÔÖ××ÔÖÑÑÖÒ×ØÙÖÓÔÒÒ×ÓÒØ Ø××ØÙÖ×ÑÙ

ØÙÖÖ×ËÖÖØÙÙÒÓÑÔÖ×ÓÒÒØÖÒÙ×ØÖ××ÙÖÐ×ÐÔØ ÓÒÒ×ÐÖÐÌÖÓÑÑ××ÓÒÐÒÒÔÓÖØÒØ×ÙÖ ÒÙ×ØÖ×ÑÒÙ ÒÙØÐ×ÒØÐ×

ÙÒÒÑÒØ×ÒØÖÔÖ××ÐÙÖÖÖÐÙÐÓÑÑÙÒÔÓÙÖÒØÙÖ Ö×ÄÙØÙÖÓÒ×ØØÕÙÐÒÙ×ØÖÙÑÑÒØÚÒÐÒ×ÑÐ× Ò

ØÓÑÓÐÐØÖÓÒÕÙÖÓ×ÔØÐØÓÖÒØÙÖ×××ÑÒÒØal

ØÓÒÒÒØ Ù×ØÖ×ÑÒÙØÙÖÖ×ÔÖ×ÒØ×Ò×Ð×ÓÒÒ×

ÒÖÒ×ËÙÖØËÒØÖ×ÈÖÓÙØ×ËÒØ ÖÑ×ÐÓÐ××ÔÔÖØÒÒØÖÒØ×ÒÙ×ØÖ×ÔÓÙÖØÙÖÒ×ÙØÙÒ ×Ð

ÙÖÓÔÒÒÝÓÖØÚÐÙØÓÒÓÅÒÐÈÖÓÙØ

üÔÖØÖÙÖØÖÐÑÔÓÖØÒÙÙØÊÓÛÓÒÖØal


Ò×ÐÖÖ×ÖÚÐÕÙÐ×ÓØÒÓÐÓ××ÓÒØÐ×ØÙÖÐÔÐÙ×ÒØÒ×ÒÊ ×ÙÚÔÖÐÔÖÑØÐ×ØÐÓÑÑÙÒØÓÒ×ÒÙÜÑØØÖÓ×ÑÔÓ×ØÓÒÖ×ÔØ Ð××ØÓÒÄÐ××ÑÒØÓØÒÙ×ÖÑ×ÔÖ×ØÙÖÒÓÒØÓÒÐÔÖØÐÊ

ÚÑÒØ ÙÜÔÒ××ÊÐÐÔÙØÐÐÖÙ×ÕÙÔÓÙÖÐ×ÐÖ×ÔÖÑÙØÕÙ× Ä×ÖÑ×ÒÒÓÚÒØ×ÓÒ×ÖÒØÖÙÐÖÑÒØÙÒÔÖØÑÔÓÖØÒØÐÙÖÖÖ×

ÕÙÐØÙÜÖÙ××ØÔÓÙÖÐÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÒÓÙÚÙÔÖÓÙØ×Ø×ÙÖ ÄÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ×ØÙÒÔÖÓ××Ù×ÙØÑÒØÒÖØÒÔÙ× ÄÒØÙÖÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ ÏÒÑÒÒØal

ÒÓÖÑØÕÙØ ×ØÙ××ÑÙÐØ×ÔÐÒÖÙØÕÙÐÑÓÐ××ÓÑÔØÒ×ÚÖ××ÑÓÐÓÁÐ

Ò×ØØÔÖÓ×ÓÑÔÓ×ÒÙÜÖÒ×Ô××ÐÖÖØÐÚÐÓÔÔÑÒØ ÙÔÓÒØÚÙØÒÕÙÐÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÒÓÙÚÐÐÑÓÐÙÐÔÙØÙÖÖ

ØÖ×ÒØ×ÙÜÙØÙÖ×ÑÑÒØ×ÐÐ×ØÒØÙÖÜÔÖÑÒØÐÔÖ×ÐÒØ ØÓÒÙÒÒÓÑÖÐÑØÑÓÐÙÐ×ÔÖÓÑØØÙ××ÓÒÒØÑÐ×ØÙ×ÔÖÐÒÕÙ×ÔÓÙÖ ÄÔ×ÖÖÓÒ××Ø××ÒØÐÐÑÒØÒÐÒØØÓÒ×Ð×ÕÙÔÙÚÒØ

Ð×ÚÐÙÖÞÐÒÑÐÔÖÓ××Ù×ÙÖÒÑÓÝÒÒÒ×

ÐÚÐÙØÓÒ×ÑÓÐÙÐ×ÖØÒÙ×ÞÐÒÑÐÕÙÐÕÙ×ÙÒÒØÖÐÐ××ÓÒØØÙ×Ò ÐÒÕÙÞÐÓÑÑØ×ÙÐÑÒØÙÒÓÙÙÜÔÖÚÒÒÒØÐØÔÙÐØÑÄÔÖÓÙ ÉÙÒØÐÔ×ÚÐÓÔÔÑÒØÐÐÑÖÕÙÐÔ××××××ÐÓÑÑÔÖ×

ÚÐÓÔÔÑÒØ×ÓÑÔÓ×ÐÐÑÑÒØÖÓ×Ô××Ò×ÐÔ×ÁÓÒØ×ØÐØÓÐÖÒ ØÐØÓÜØ×ÑÓÐÙÐ×ÄÔ×ÁÁ×ØÓÒ×ÖØ×ØÖÞÙÒÔØØÒÓÑÖ

×ØÖØÑÒØ×ÄÒ×ÑÐÐÔÖÓÙÚÐÓÔÔÑÒØÙÖÒÑÓÝÒÒÒ× ÔÓÔÙÐØÓÒÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØÔÓÙÖÑÙÜ×ÖÔÔÖÓÖ×ÓÒØÓÒ×ØÙÐÐ×ÙØÐ×ØÓÒ ÔØÒØ×Ó×ÔØÐ××ÐØÙÔÖÓÙØÒ×ÐÔ×ÁÁÁÓÒÒÖÐ×Ð×Ø×Ø×ÙÒ

ÑÖÄÒ×ÑÐÔÖÓ××Ù××ØÖ×ÙÑÒ×Ð×Ñ ÔÖ×ÕÙÓÒØÖÚÒÒÒØÐ×ÔÖÓÙÖ×ÑÒ×ØÖØÚ×ÔÖÐÐ×ÐÑ×ÙÔÖÓÙØ×ÙÖÐ

×Ñ××ÙÖÐÑÖÈÖÐÐÙÖ×ÙÒÑÓÐÙÐ××ØÒÙÔÖÙÒÒÓÑ×ÒØÕÙÙÒÚÖ×ÐÐÓÖ×ÕÙÐ ÚÒÒÙÒÑÑÒØÐÙØÔ××ÖÐÐÓÒÔÖÓ××Ù×ÜÔÖÑÒØØÓÒ×××ØÓÒØÖÐ×Ò××Ö× ÍÒÑÓÐÙÐÒ×ØÔ×ÙÒÔÖÓÙØÒÐÒØÒØÕÙØÐÑ×Ò×ØÕÙÙÒÒØÔÓØÒØÐÈÓÙÖÕÙÐÐ ××ÓÙ×

ÒÒÐÑÑÒØ×ØÒÒÖÐÙÒ××ÓØÓÒÐÑÓÐÙÐÓÖÒÐÚÙØÖ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÓÙ ÜÔÒØ××ØÕÙ×ØÔÔÐÐÓÖÑÙÐØÓÒ ÑÑÒØÔÓÖØÙÒÒÓÑÑÖÕÙÓÑÑÖÐ×ØÒØØÔÖÓØÔÖÐ×ÖÓØ×ÔÖÓÔÖØÒÙ×ØÖÐÐ


100 %

Coût du projet

25 %

15 %

Pré-clinique

Phase I

Phase II

Phase III

AMM

10 %

GO

Découverte

Temps

5 %

Connaissance

GO

ËÓÙÖËÑÔØÔÖ×ÊÑÍÖÒÁÒØÖÓÙØÓÒÐÊÔÖÑÙØÕÙÓÙÑÒØ ÙÖ

Intérêt

ÖÖÁÒ×ØØÙØÊÖÈÖÖÖÚÖÐ ÊÔÖ×ÒØØÓÒÙÔÖÓ××Ù×ÖÖØÚÐÓÔÔÑÒØÔÖÑÙØÕÙ

T0

2-4 ans 4-7 ans 6-10 ans 10-14 ans

Ä×Ñ ÑÓÒØÖÕÙÐÑÙÖÔÖØÙÓØÖÖ×ØÓÒÒØÖÒ×Ð×

Développement exploratoire

Développement réglementaire

Ô××ÚÐ×ÙÔÖÓ××Ù×ÙÚÐÓÔÔÑÒØÄÔ×ÓÙÚÖØÒÓÒ×ÓÑÑÕÙÒÚÖÓÒ ÙÓØØÓØÐÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÑÓÐÙÐ×ÙÖÕÙÐ×ÔØØ×ÒØÖÔÖ×× ×ÓÒØÔÐÙ××Ù×ÔØÐ××ØÖÓÙÚÖÒÑÓÒØÔÖÓ××Ù×ÕÙ×ÓÒÚÐÒÒÖÐÐØÙÜ

ÑÑÔÖ×ÐÓÑÑÖÐ×ØÓÒÙÔÖÓÙØÔÖ××ÓÒ×ÙÑÖÐÑÑÒØÖ Ô×ØÓÙÓÙÖ×Ð×ÍÒÒØØÒÙÔÙØ×ÙÖÚÒÖÒÑÔÓÖØÕÙÐÑÓÑÒØÙÔÖÓ××Ù× ÒÖØØÙ×ØÖÓ××ÒØÑ×ÙÖÐÚÒÑÒØÒ×ÔÖÓ××Ù×ÌÓÙØÓ×Ò×Ø

ÐÓØÙÒÚÐÐ×ÒØÕÙÖÓÙÖÙ×ØÖÚÐÙØÓÒ×ÑÒ×ØÖØÚ×ÙÐØÖÙÖ× ÔÖÐÙØÐ×ØÓÒÙÑÑÒØÐÓÒØÖÑ ×ÙÚ×Ø×ØÒØÖÑÒÖÚÒØÙÐ×Ø××ÓÒÖ×ÖÚ×ÕÙÔÙÚÒØØÖÒØÖÒ×

ÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÒ×ØÔ×Ù××ÐÒÖÕÙÐÐ××ÖÓÖÐ×ÖÔØÓÒÙÑÒ ÑÒØ×Ô××ÙÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÑÑÒØÈÐÙ×ÔÖØÙÐÖÑÒØÐ×ÓÒÒ××Ò× ÙÔÓÒØÚÙÐÔÖÓÙØÓÒØÓÙÐÙØÐ×ØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÐÔÖÓ××Ù×ÒÒÓ

ÙØÐ××Ò×Ð×Ô××ÑÓÒØÖÖ×ÓÒØÙÒÓÑÒ×ÓÒÒÓÖÑØÓÒ×ÓØÒÙ×

GO

GO


ÜÔÖÒ×ÚÐÓÔÔÑÒØ×Ô×××ÜÔÖÑÒØØÓÒ×ØÙÐÐ×Ñ×ÐÑÒØ ÔÖÐÑÓÐÒÒÓÚØÓÒÒØÖØÃÐÒØÊÓ×ÒÖÒ×ÐÕÙÐÒØÖ××ÒØ ÓÒÒ××Ò×ÓÒÑÒØÐ×ÔÓÒØÚÙÔÖÓ××Ù×ÔÙØØÖÑÙÜÖÔÖ×ÒØÖ

ÑÖ×Ñ ÓÒÒ××Ò××ÒØÕÙ×ØØÒÓÐÓÕÙ×ÚÐ×ÒÓÖÑØÓÒ×ÔÖÓÚÒÒØÙ

ÑÖÐÐ ÀÑÓÙØÔÖØ ×ØÒÙÒØ×ØÓÖÕÙÑÒØÙÜ

ÑÐÐÖ×ÓÑÔÓ××ÑÕÙ××ÝÒØØÕÙ×ÓÒØÒÙ×Ò××××ÓÒÒ×ÕÙ×ÓÒØ ÐÓÕÙ×ÖÖ×ÙÖÐ×ÕÙÐÐ×××ÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÄÔÖÑÖ×ØÐ

ÒØÐÐÓÒÒ××ÖÒÒÒÓÒØÓÒÙÒØ×ÖÍÒÓ×ÐÓÑÔÓ×ÒØÑÕÙ×Ð ÑØÓØÖØÓÒÒÐÐ××ÙÖÙÒÔÖÓ××Ù×ÜÔÐÓÖØÓÒÐØÓÖÔÐÙ×ÙÖ×ÒØÒ×

Ä×ÙØÙÖ×ÝÒØØÙÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒØal

ØÓÒÒÐ×ÖØÙÒÐÓÖØÓÖØ×Ø×ÙÖÐÒÑÐÔÙ××ÙÖÐÓÑÑÒ×ÐÒØÖØÙÒ ÔÖÓÙØÓÒÒÒÐÓ×ÖÚØÓÒÓÖØÙØ×Ø×ÙÒ×Ù×ØÒÄÐÓÕÙÖÖ

ØÓÒ×Ð×ÙÜÓÖØ×ÙØÐ×ØÓÒÓÒÒ××Ò×ÓÒÑÒØÐ×ÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÚÚÒØ Ò×ØØÓÔØÕÙÑÒÙÔÖÓÙØÚÖ×ÐÐØÖÔÙØÕÙ

ÓÒØÖÙÒØÐÜÔÒ×ÓÒÐ×ÓÒÒ××Ò×ÐÖÑÚÐÑÒ×Ñ Ä×ÓÒÐÓÕÙÖÖÓÖÖ×ÔÓÒÙÒÔÖÓ××Ù×ØÖØÒ×ÐÕÙÐÐ×ÖØÖÓ

ÔÖØÙÒÔÔÖÒ×ÓÒÔÐÙ×ÔÔÖÓÓÒÐÐØÖÔÙØÕÙÓÙÐÑÐØÖØÖ ÙÑÙÐØÓÒØØÜØÒ×ÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÙÑÒØÐÔÖÓÐØÐÙÖÔÔÐØÓÒ

ÔÓÙÖÐÐÖÒ×ÙØÚÖ×ÐÒØØÓÒÙÒÔÖÓÙØÔÔÖÓÔÖÕÙØÒØÓÑÔØ×ÔÖØÙÐ ×ØÖÐÙÖØÖÒ×ÓÖÑØÓÒÒÔÖÓÙØ×ÓÙÔÖÓ×ÄÑÖÖÖÖØÒÙ

ÖØ×Ù×ÙØØÖØÁÐÝÓÒÙÒÐ××ÑÒØÐÖÖÔÖÑÙØÕÙÙÒÐÓÕÙ ××ÙÖÐÑØÖ××ÔÖÓÙØ×ÚÖ×ÐÓÑÔÖÒ×ÓÒÙÓÒØÓÒÒÑÒØÒØÖÒÙÚÚÒØ

ÙÙØ×ÒÒ×ÈÖÑÐ×ÒÓÙÚÐÐ×ØÒÓÐÓ×ÙØÐ××ÙÓÙÖÙÓÒÔÙØØÖ ÒÓÙÖ×ÚÐÓÔÔÑÒØ×ØØÖÒÓÖÔÙ×ÐÔÔÖØÓÒ×ÓØÒÓÐÓ×ÑÓÖÒ× ÐÐ ÓÒÒ××Ò×ÕÙØÒØÙ×ÕÙÐÐÔÒÐÑÒØØØÒÒÒÓÖ

ÐÒÒØÕÙÐÒÓÑÕÙÓÙÐÔÖÓØÓÑÕÙÒÒÜÔÔÓÙÖÐ×ÒØÓÒ×

ÒÓÚØÓÒØÖÒØØÓÙØÓ××ÓÒÖØ×ÖÆÓÙ×ÚÐÓÔÔÓÒ×ØØÒ×ÐÔÖÓÒ ÔÖÓ××Ù×ÖØÓÒÐ×ØÓÒÐÖÖÔÖÑÙØÕÙÄ×ÖØÓÑ×ÒØÖÑ×Ò ÄÔÔÐØÓÒ×ØÒÕÙ×ØÑØÓ×ÖÖ××Ù××ØÒÓÐÓ×ÑÔÙÐ×ÙÒ

ÀÑÓÙØÔÖØ ×ØÓÒï ÈÓÙÖÙÒ×ÖÔØÓÒØÐÐÙÑÓÐÃÐÒØÊÓ×ÒÖÔÔÐÕÙÐÔÖÑ


ÄÓÖ Ä×ØÖÙØÙÖÐÓÖØÐÑÒ

ÒÓÑÖÑÔÓÖØÒØ×ÔÐØ×ÑÐ×ÔÓÙÖÐ×ÕÙÐÐ×Ð×ÖÑ×ÔÙÚÒØÚÐÓÔÔÖÙ ØÒØÔÖÓÙØ×ÖÒØ×ÒÓÙØÖÐ×ÖÑ××ÓÒØÚÖ××ÔÖÖÔÔÓÖØÙÜÓÑÔØÒ× ÄÓÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖ×ØØÖ×ÚÖ×ÙØÐÜ×ØÒÙÒ

ÓÒÒØÖØÓÒ×ÒÒ×ØÖØÖ×ÔÖÐÖÒØÖ×ÖÑ××ÙÖ×ÓÑÔ ØÒÓÐÓÕÙ×ÑÖÓÑÓÐÓÓØÒÓÐÓØ ØÒ×××ÔÕÙ×Ò×ØØÖÜÑÔÐÐÑÖÙÖÒ×ÊÒÈÓÙÐÒØ ÔÒÒØÐÑÓÙÚÑÒØ

ÐÐÐÑÒÀÓ×ØÔÓÙÖÓÒÖÒÐÖÓÙÔÚÒØ×ÓÒÙØÖÒÖÓÔÖÖ× ÔÖÓØÒ×ØÖÔÙØÕÙ× ØÓÒ×Ò×ÐÒØÖÔÖ×ÊÓ ÙÒÖÒØÖ×ÙÖÐ×ÔÖÓÙØ××ØÖØÕÙ×ÑÑÒØ×ÔÖ×ÖÔØÓÒÚÒ×Ø ÒÒÓÒÒÒØ××ØÚØ×ÖÓÑÕÙ×ÔÖÐ××ÓÒ××

ÑÙØÕÙÁÐÔÙØØÖÓÑÔÓ×ÒÙÜÔÖØ××ÐÓÒ×ÓÒÓÖÒÙÒÔÖÓÖ×ØÒÕÙ ÒÖÐÜÓÒÕÙÔÙØÔÔÖØÖÒ×ÙØÖ××ØÙÖ×Ñ××Ø×Ù×ÔØÐØÖ ÄÔÖÓÖ×ØÒÕÙ×ØÐÙÒ×ØÖÑÒÒØ×××ÒØÐ×ÐÓÖÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖ

ÐÒÓÖÑØÕÙÓÙÐÙ×ÓØÒÓÐÓ×ØÙÒÔÖÓÖ×ØÒÕÙÒÓÒÕÙ×Ú ÔÖÓÓÒÑÒØÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒØÖÑ×ÔÖÓÙØÚØØÐ×ÕÙÐÔÖÓÖ× ÐÓÔÔÙ×ÒÐÒÙ×ØÖÇÒ×ØÑÕÙÐÔÖÓÖ×ØÒÕÙÜÔÐÕÙÖØÙÒÕÙÖØÐ ÔÖÓÖ××ÓÒ×ÔÒ×××ÒØÒÖÒ×ÙÖÐÔÖÓ ÔÓÐØÕÙ×ÔÙÐÕÙ×ÖÙÐØÓÒÔÖÜÔÖÓÔÖØÒØÐÐØÙÐÐÓÒÙÖÖÒ×ÐØØ Ò×ÐÑ×ÙÖÓÐÔÖÓÖ×ØÒÕÙÓÙÙÒÖÐ×Ò×ÐÓÖÔÖÑÙØÕÙÐ×

Ð××Ý×ØÑ×××ÙÖÒ×ÔÙÐ×ØÔÖÚ×ÓÒØÙÒÑÔØÑÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÚÐÓÔÔÑÒØ× ÒÒÓÚØÓÒ×Ò×ØØÒÙ×ØÖ×ØÓÒ Ø

ÑÒØØÓÒÐÔÖÓÙØÚØ×ÒØÖÔÖ××ÓÙÒÙ×ØÖ×ÆÐ×ÓÒÅÒ×Ð ÂÈÖÐÐÙÖ×ÓÑÑÐÑÓÒØÖÐÐØØÖØÙÖ×ÙÖÐÖÐÐÖÖ×Ò×ÐÙ ØÒÍÒÚÖ×Ø×ØÒØÖ×ÖÖÕÙÐØÒ×ÙÒÓÒÓÑÓÙÖÓÒÓÒÒ ËÒØÓÖÓØÖÖØ ÅÒ×Ð ÙÖØÖÝ ØØÐÑÒØÃÓÙØ ÅÒ×Ð

ÒÙÒÔÓ×ØÚÑÒØÐÒÒÓÚØÓÒÒÙ×ØÖÐÐØØÒÙÒÔÙØØÖÖØÓÙÒÒ ÓÒÔÙØ×ØÑÖÕÙÐÜ×

ÖØÐÐÔÙØ×ÜÖÖÖØÑÒØØÖÚÖ×Ð×ØÔÙÐØÓÒÓÒØÖØ×ÓÖÑÐ×ÒØÖÐ×ÙÜ ÔÖØ×Ä×ÖÑ××ÓÒØÖØÒØ×ÐÐÓÙÖ×ÑÓÒØÒØ×ÑÔÓÖØÒØ×ÐÖÖ×Ò

ÅÅÐÐÒØal

ÖÐÙÒÚÙÚØÙÔÖÓÖ×ØÒÕÙÓÒÓÑØÔÖÚ×ÓÒ Ö×ÓÒÐÒØÙÖÒÓÒÓÑÑÖÐØÙØÑÒØÒÖØÒ×Ö×ÙÐØØ×ØØÒÙ×ÆÐ×ÓÒ ÄÀÓÖØÝÉÙÒØØÊÙÔÔÖØ ÚÒØ×ÐÖ×ÓÒÖÒØÖ×ÙÖÐÔÖÑÄÌÖÙÒÙ ÜÔÐÕÙÖÐÖÓ××Ò×ÔÒ×××ÒØÐ ÙÐÐØÔØÔÖ

ÅÓÖÙØal


ÔÙÚÒØÒÖÔÓÙÖÒÒÓÚÖ×Ò×ÚÓÖÔÝÖÙÒÔÖÜÐÚÒ××ÓÒØÓÒ×Ö×ÔÓØÒ ÒÓÚØÓÒÒÖØÖÙÜÜØÖÒÐØ×ÓÒÒ××Ò×ÕÙÐÐ×ÔÖÓÙ×ÒØÓÒØÐ×ÖÑ× ÖÖÓÛ Ä×Ò×ØØÙØÓÒ×ÔÙÐÕÙ×ÖÖÓÒ×ØØÙÒØÙÒ×ÓÙÖÒ

ØÐÐÑÒØÓÑÑ×ÓÙÖ×ÜØÖÒÐØ×Ð×ÒØÖØÓÒ×ÒÓÖÑÐÐ×ÒØÖÐ×ÖÙÖ××

ÔÒÒØÔÒÒØÓÑÑÐÑÓÒØÖÒØÒÓÒØÄÚÒØÐÐÔØ ØÕÙ×ÐÔØÖÚØ×ØÄÕÙ×ØÓÒØÐÙØÐ×ØÓÒ×ÓÒÒ××Ò× ÖÑ×ØÙÜÙÑÓÒÐÖÖÔÙÐÕÙÐ×ÔÙÐØÓÒ×ØÑÒ×ØØÓÒ××Ò

×ÓÖÔØÓÒÐÖÑ

Ñ×ÐÐ×ÑÐÕÙ×ÔØÒÒÓÚØÓÒ×ÓØÒ××ÔÖÖÔÔÓÖØÐÒÙ×ØÖ ÑÖÒÄÖÒÓÖÑÒØÐÓÑÔØØÚØØØÒÙ×ØÖÒÔÒÔ×ØÓÙØÓ× ÒÖÒÒÔØ×ÔÖÓÖ×ÕÙÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÐ××Ò×ÐÖÒÖ

ÔÖÒÒÓÑÔØÐÓÖÒ××ÖÒØ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÔÖÜÔÖÓÔÖØÒØÐÐØÙÐÐ ÙÒÕÙÑÒØ××ØÖØ××ÖÑ×Ñ×ÐÑÒØÙÒÔÓÐØÕÙÔÙÐÕÙÓÑÓÒÕÙ ÑÔØ×ØØÜ×

ÒÒÓÚÒØ Ë××ÒØÐÒØÙÖÐÓÖÔÖÑÙØÕÙÐÐÔÙØØÖÕÙÐÓÖÒÖÓÙ

ÑÒÜÔÖÑÓÙÐÒØÔØÓÒ××ÓÒ×ÙØÙÖ×Ð×ÙÜÒÑÒØ×ÑÓÖÔÕÙ×

aÄÓÖÓÖÒÖ

ÖÔÔÓÖØÒØÐØÑÓÖØÐØÚÐÐ××ÑÒØÐÔÓÔÙÐØÓÒØ ÄÓÖÕÙÐÓÖÒÖÖÔÖ×ÒØÐÔÖØÐÔÖÓÙØÓÒ×ØÒÓÑÐÖÐ

ÕÙÒØØØÚÒ×Ð×Ò×ÓÕÙÒØÖ××ÐÒØÖÔÖ××ØÐÙÑÒØØÓÒÐÔÖØÑÖ ×ÔÖÓÙØ×Ü×ØÒØ×ÙÒÚÙÒØÓÒÐØÒØÖÒØÓÒÐ ØÝÔÓÖ×ØÒØÙÖ

bÄÓÖÒÒÓÚÒØ ÚÙÜ×ÓÒ×ÓÙÓÑÐÖÙÒÑÒÙ×ÕÙÐÓÖ×ÒÓÒ×Ø×ØØÐÐ×ÕÙÖØÒ×ÑÐ× ÕÙÒØÖÓÙÚÒØÔ×ÖÑ×Ò×Ð×ÔÖÓÙØ×Ü×ØÒØ×ÄÓØÔÓÙÖ×ÙÚÔÙØØÖ ÄÓÖÒÒÓÚÒØ×Ø××ÒØÐÐÑÒØÒØÙÖÕÙÐØØÚÔÙ×ÕÙÐÐÚ×ÖÖÒÓÙ

ÐÑÒØÙÒÒÓÙÚÐÐÑÒÖÖÔÐÙ×ÓÙÑÓÒ×ÓØÙ×ØÝÔÓÖ×Ø ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒ ÐÖ×ÙÐØØÙÔÖÓÖ×ØÒÕÙÕÙÐ×ÒØÖÔÖ××ÒÖÒØÔÖÐÙÖÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×

ØÙÖ×ÓÒÓÑÕÙ×Ø×ÓÓÑÓÖÔÕÙ×Ä×ØÖÑÒÒØ×ÓÒÓÑÕÙ××ÓÒØÐÔÖÜ ÄÑÒ×ÙÖÐ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÔÒ××ÒØÐÐÑÒØÙÜØÝÔ× ÄÑÒ

×ÔÖÓÙØ×ØÐÖÚÒÙÒÚÙÐÑÓÝÒÄ×ÓÒØÝÔØÙÖ××ØÐÐÑÓÖÔ


ÔÖ×ÓÒÒ××ÙÜÔÖ×ÓÒÒ×ÙÒ×ÐÖØÓÒØÐØÑÓÖØÐØØÐ×ÔÖÒÚ× ÔÓÔÙÐØÓÒ× ÒÓÑÖÐÔÓÔÙÐØÓÒØ×ØÖÙØÙÖÑÓÖÔÕÙØØÖÒÖÒÐÓÐÖÔÔÓÖØ×

ÖÒ×ÖÓÙÔ×ÑÓÒÙÜÐÔÖÑÓÒÒØÖÒØÐÙÖ×ÓÖØ××ÙÖÐ×ÑÖ×ÖÒØÐ× ÖÚÒÙÐÒÓÑÖÙÒÔÓÔÙÐØÓÒÒÒÙÕÙØÖ×ÔÙ×ÐÐÑÙÖÔÙÚÖÒ×Ð× ËÒØÕÙÐØÖÑÒØÓÒÐÑÒÙÒÒÔÖÓÚÒØÐÖØÖÔÖÜ

ÔÓÙÖØÒØÕÙ ×ÔÝ×ÚÐÓÔÔ×ÒØ Ö×ÐÙÖÓÔÓÒØÐÐÑÖÕÙÙÆÓÖØÐÂÔÓÒØÒ×ÑÐÕÙÒÖÔÖ×ÒØ ÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒÑÓÐ×ØÓÒÒØÖÒ×Ð×ÔÝ×

×ÑÐ×ÖÓÒÕÙ×ÕÙÓÒÙØÙÒ×ÓÙ×ÒÚ×Ø××ÒØÒ×××ÔÐØ×ÓÒ×Ö× ÐÒÚ×Ø××ÑÒØ×ØØÓÒ×ÐØÚÒÓÒØÓÒÐØÐÐÙÑÖØÐÕÙÐÙ ÈÖ×ÔÐØÔÖÑÙØÕÙ

ÑÒÐÖ×ÖÚÒÙ×ÒÔÖ×ÒÙ×Ý×ØÑ×ÙÖØ×ÓÐÓÑÑ×ØÐ× ÓÑÑ×ÑÐ×ÖÖ×ÓÙÓÑÑ×ÔÑ×ÕÙØÓÙÒØÐØÖ×ÑÓÒ ÁÐÙÖØÖÔÔÐÖÔÒÒØÕÙÙÒÚÙÒÚÙÐÐÝÙÒÐÔÒÒÐ

ÐÔÓÔÙÐØÓÒÅÓÖÙØal

×ÓØ×ØÐ×Ò×ØØÙØ×ÔÖÚ×××ÙÖÒ×ÕÙÖÒÐ×ÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×Ò×Ò×Ð×ÙÜÔÖÜ ÒÖÒÓ ×ÙÐÑÒØ×ÑÑÒØ×ÓÒ×ÓÑÑ×ÒÓÖ×ÐÔØÐÒ×ÓÒØÔ×

×ÑÑÒØ×ÖÑÓÙÖ×Ð× ÄÔÖØÖ×ØÒØ×ØÒÒÖÐÔÖ×ÒÖÔÖÐ×

ÐÔÓÔÙÐØÓÒÖÒ×ÖÓØÓÒ×ØÑÑÒØÐ×ÔÖÒÚÒ××ÒØÙÑÒØÖ Ë××ÒØ×ØÙÖ×ÑÓÖÔÕÙ×ÐÒ×ØÖ×ÙØÖ×ÔÝ×ÓÒØÙÜÐÔÖØ

ÖÑÓÙÖ××ÅÓÖÙØal

×ØÑÕÙÙÒÕÙÖØ×ÔÒ×××ÒØÒ×ÐÔÐÙÔÖØ×ÔÝ×ÚÐÓÔÔ××ÓÒÒØÖ ÄÔÖÓÐ×ÔÒ×××ÒØÔÖ×ØÖÓ××ÒØÑÒÖÖÓ××ÒØÈÖÐÐÙÖ×ÓÒ ×ÙÖÙÒØÖ×ÓÙÖØÔÖÓØÑÔ×Ò×Ð××ÜÖÒÖ×ÑÓ×ÐÚ×ÔØÒØ×

ÖÐÓÙÔÖ×ØÙÖ×ÔÙØØÖÚÖÐ×ÙÚÒØÐ×ÔÝ×ÇÒÔÙØØÖØØÖÜÑÔÐ ÒÐÑØÒØÐÔÖÓÐØÙÒÔÓÔÙÐØÓÒÖ××ÓÒ×ÝÓÑÔÖ×Ð×ÑÑÒØ×Ä ÁÐÜ×ØÙØÖ×ØÙÖ×ÔÓÙÚÒØÒÙÖ×ÙÖÐÑÒ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ×

×ØÖÙØÓÒÓÖÔÕÙÐÔÓÔÙÐØÓÒ ÐÒÚÙÙØÓÒÐ×ÑÓ×ÚÐ×ÓÙØÙÑ×ØÖÓÝÒ×ÖÐÙ××ÓÙÒÓÖÐ

ÑØÓÒ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÑÑÒØ×Ò×ØÔ×ÜÑÔØÙÒÑÒ×ÓÒÔ×Ý ÒÓÖ××ØÖÑÒÒØ×ÓÒÓÑÕÙ×ØÑÓÖÔÕÙ×ÓÒÔÙØ×ØÑÖÕÙÐÓÒ×ÓÑ

ÖÒÚÓÐÙÑÒØØÓÒÓÒØÒÙÐ×ÔÖÒÚ×ÔÓÔÙÐØÓÒ×Ó×ÖÚÒ×Ð×ÔÝ×Ö× ÕÙÐ×ÔÖ×ÓÒÒ×ÔÐÙ××ÔÒ×ÒØÔÐÙ×ÕÙÐ×ÑÓÒ××ÄÐÖØÓÒØØÔÒ×ÚÐØÑÔ× ÉÙ×ØÓÒ×ÓÒÓÑÐ×ÒØÊËÄÙÑÒØØÓÒ×ÔÒ×××ÒØÔÖÐ×××Ò ÄÒÙ ÖÒÓÒÅ ÌÖ×ÒÐÐÓÑÓÖÒÑÒÖÖÓÐÐÖÆÛÓÖØÔÖÈÒÖÖ Ä×ÓÒ×ÕÙÒ×ÙÚÐÐ××ÑÒØÐÔÓÔÙÐØÓÒ×ÙÖÐ×ÔÒ×××ÒØ

Ô


×ÓÙÖÒ×ÔÙØÓÒØÖÙÖÜÔÐÕÙÖÙÒÖØÒÑÒÖÔÓÙÖÕÙÓÐØÙÜ ÓÐÓÕÙÑÔÓÖØÒØÙØÕÙÐÙØÐ×ØÓÒ×ÔÖÓÙØ××Ø×ÝÒÓÒÝÑÙÒ×ÓÙÐÑÒØ

ÖÚÒÙ ÖÓ××ÑÒØÐÑÒ×ÙÖÐ×Ò××ÒØ×Ø×ÙÔÖÙÖÐÙÐÙÑÒØØÓÒÙ

×Ò×ÓÒØÐ×ÔÖÑÖ×ÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×ÙÑÓÒËÐÓÒ×ÓÒÒ×ÐÇÐ ÓÒ×ÓÑÑØÓÒ×ÑÑÒØ×ÒÖÒ×ÐÚÓÐÐÖ×ÔÖÒØÔÖØÒØ ÑÑÕÙÐÖÒ×ØÐÔÖÑÖÔÖÓÙØÙÖÑÑÒØ×ÒÙÖÓÔÐ×ÖÒ

ØÐÙÒÒ×ÔÖÑÙØÕÙ ÒÑÐÐÓÒ×A ÓÒ×ÓÑÑØÓÒ ÈÓÔÙÐØÓÒÓÒ×ÓÑÑØÓÒÔÖ ÒÑÐÐÖ× ÑÓÝÒÒ ÔÖ×ÓÒÒØÔÖÒ ÒA ØÕÙÒØØÔÖÔÖ× ÁÒÚÓÐÙÑ

Ø×ØÖÙØÙÖ
Ð××ÙÐ×ÑÑÒØ×Ð×ÔÖÓÙØ×ÚÅÅÓÒØÖÔÖ×ÒØÙÒÔÙÑÓÒ× ÔÖÔÖØÓÒ×Ñ×ØÖÐ×ÓÒÓÖÖ××ÔÙÜÙÔÖÑÒÓÒËÐÓÒÐ×ÐÙÐ×ÙËÆÁÈÄÅ ÓÒ×ÓÑÑØÓÒÔÖÑÙØÕÙÑÑÒØ×ÙØÖ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÔÖÓÙØ××ÒÙÒ× ÌÐ ÚÓÐÙØÓÒÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×ÑÒ×

ÔÖÓÙØ×ÐÝÓÒÙÒØÕÙÐØÔÖÓÙØ×ÒÒÓÚÒØ×ÔÖ×ÖØ×ÐÔÐÙÒÔÖÓÙØÒÒØÙÒØ ÒÒÐÙÔ×ÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒÓ×ÔØÐÖ ÑÐÐÖ×ÙÖÓ×ÒÐÓÒÓÖ×ÔØÐÄÓÒ×ÓÑÑØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×ÑÒ× ÎÓÐÙÑÐ×ØÐÔÖÓÖ××ÓÒÐÚÐÙÖÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒÔÖÜÓÒ×ØÒØÔÓÙÖØÓÙ×Ð× ÑÐÐÖ×ÌÌ

ÔÙÐØÓÒËÆÁÈ Ä×ÑÓÒØÒØ×ÜÔÖÑ×ÒÖÒ×ÖÒ×Ò×ÐÓÙÑÒØÓÖÒÐÓÒØØÓÒÚÖØ×ÒÙÖÓ××ÙÖÐ×Ù ØÙÜÒ ËÓÙÖÓÑÔØ×ÐËÒØÁÆËËÆÁÈÄÅÁÒÁÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÊÐØ×ÓÒÓÑÕÙ× ÕÙÒØØÄØÕÙÐØÖÔÖ×ÒØØÙÐÐÑÒØÐÔÐÙ×ÖÒÔÖØÐÔÖÓÖ××ÓÒ

ÙØÐÙ ÐÙÑÒØØÓÒÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒÔÖÑÜÔÖÑÔÖÜÓÒ×ØÒØ×ÖÒÖÓÐÓÒÒ Ä×ÝÒØÖÔÖ×ÒØÒØÐ×ÒØÖÔÖ××ÙÑÑÒØÒÖÒÐÄÅ×ØÑÕÙ

ÔÐÙ×ÖÄÔÖÓÖ××ÓÒ×ÕÙÒØØ×ÓÒ×ÓÑÑ××ØÙÒØÙÖÑÓÒ×ÑÔÓÖØÒØÄ ÓÒ×ÓÑÑØÓÒÑÑÒØ×ÒÕÙÒØØÙÑÒØÔÐÙ× ×ØÙ×ÙÖØÓÙØÙÔÖÓÖ×ØÖÔÙØÕÙÑÑÒØ×ÒÒÓÚÒØ×ÓØÒØ

ÔÖÓØÓÙÓÙÖ××ÐÓÒÐ×ÓÒÒ×ÓÙÖÒ×ÔÖÐÄÅ ÐÔÖÓ ÔÖÒ×ÙÖÐÔÖÓÑ××ÙÐÑÒØÔÐÙ× ÒÒÑÓÝÒÒ×ÙÖ ×ÙÖÐ

ÐØÑÔ×ØÐÙ ÒÓÙØÖÐÖÓ××ÒÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒ×ÑÑÒØ×ÒÖÒ××ØÔÓÙÖ×ÙÚÚ ÁÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÊÐØ×ÓÒÓÑÕÙ×ÔÙÐØÓÒÄÅ


ÂÔÓÒ ÐÕÙ ÈÝ× ÖÒ ÒÓÐÐÖ×ÔÖÔÖ×ÓÒÒ

ØØ×ÍÒ×

ÁØÐ

ÐÐÑÒ ÊÓÝÙÑÍÒ

ÌÐ Ò ÔÒ××ØÓØÐ××ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ×Ò×ÔÐÙ×ÙÖ×ÔÝ×ÐÇ

ÄÔÖÓÖ××ÓÒÐÓÒ×ÓÑÑØÓÒ×ÓÙØÒØÐÑÒ×ÙÖÐ×ÑÑÒØ××ÙÕÙÐ

ÒÈÖÐÐÙÖ×Ð×ÓÙÔÖÑÒÒØ×ÔÓÙÚÓÖ×ÔÙÐ×ÑØÖ×ÖÐ×ÔÒ×× ×Ô××Ò×ÙÒÑÖØÖ×ÓÒÙÖÖÒØÐÄÓÒÙÖÖÒ××ØÖÙÓÖØÑÒØÔÙ×Ð ÒÒÓÒÓÑÖÙÜÑÑÒØ×ÔÖ×Ð×ÐÓÙ×ØÖ× ÓÒØÚÙÐÙÖÖÚØÖÖÚÖ

ËÓÙÖÇÓËÒØÒÅÓÖÙØal

×ÒØÒÒÓÙÖÒØÐÙØÐ×ØÓÒ×ÑÑÒØ×ÒÖÕÙ× ÑÒØÖ××ÙÖÐ×ÒØÖÔÖ××ØÒØÖ××ÖÚØ×ÔÖÓØÒØÐ×ÑÑÒØ×ÔÖÒÔ× ÒÖ×ÓÒ××ÓÒÓÑ×ÖÐ××ÙØÐ×ÔÒ×ÖÔÖÓÙÖÐ××××ÐÒÕÙ× Ñ××ÔÖ××ÓÒ××ÙÔÔÐ

ÓÖÒÐÙÜØØ×ÍÒ×Ð××ØØÒØÒ×ÖØÒ×× ÐÔÖÜÙÒÑÑÒØÒÖÕÙ×ØÐÚÖÚÙÒÔÖÜØÖ×ÒÖÙÖÐÙÙÔÖÓÙØ

Ò×ÒØ×Ð×ÔÖÑÖ×Ô××ÖÖÎÙÕÙÐØÑÔ×Ô××ÒØÖÐÙØÙ ÊÔÔÐÓÒ×ÕÙÒÖÒÐÖÚØÔÖÓØÐÑÑÒØÔÒÒØÙÒÙÖÚÒØ ÙÔÖÜÖÖÒ

Ò×ÐÔÖÓÒ×ØÓÒï ÔÖÓØØÓÒ×ØÓÒÖÑÒÙÒÞÒÒÒ×ÆÓÙ×ÖÚÒÖÓÒ××ÙÖØØÕÙ×ØÓÒ ÔÖÓ××Ù×ÖÖØÐÑ××ÙÖÐÑÖ××ØÙÒØÖ ØÒ×ÐÙÖØÚ

ÒÖÕÙ×ÖÒÐÑ××ÙÖÐÑÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×Ð×ÓÐÙØÓÒÓÔØÑÐÔÓÙÖÖÒÓÙ ÚÐÖÐÔÓÖØÙÐÐÔÖÓÙØ×ÔÖÓØ×ØÒÐÚÙÐÒÒÓÚØÓÒÔÔÖØÐØÚØ ÄÐÑØØÑÔÓÖÐÐÐÔÖÓØØÓÒÔÖÖÚØØÐÔÔÖØÓÒÒÚØÐ×ÔÖÓÙØ×

ÓÙ×ØÖ×ØÙÒÑÑÒØÕÙÒÖÒÒÙÐÐÑÒØÔÐÙ×ÙÒÑÐÐÖÙÖÓ×ÖÖ× ÁÐÒÜ×ØÔ×ÖØÖÙÒÚÖ×ÐÔÓÙÖÒÖÙÒÐÓÙ×ØÖÌÓÙØÓ×Ð×Ø×ÓÙÚÒØÑ×ÕÙÙÒ

ÒÓÑ×ÒØÕÙÙÒÚÖ×ÐÐÊÒØÒÄØÖÑÒÖÕÙ×ÒÙ××ÐÓÔÑÑÒØ×ÖÚØ× ÑÖÕÙÓÑÑÖÐÓÙÖÕÙÑ×ÐÒÓÑ×ÒØÕÙÙÓÑÔÓ×ÒØÑÕÙÓÙÐÑÓÐÙÐ ÙÖÚØÕÙÐÓÙÚÖÙÔÓÒØÚÙÐÑÖÕÙ×ÑÑÒØ×ÙÒÔÖÓÙØÒÖÕÙÒÔÓÖØÔ× ÓÖÒÐüØØÖÜÑÔÐÐÒØ×ØÙÒÑÖÕÙÓÑÑÖÐÐÑÓÐÙÐÑÕÙÕÙÓÑÑ ÄØÖÑÒÖÕÙÙÜ×ÒØÓÒ××ÐÓÒÕÙÓÒ×ÖÖÐÑÖÕÙÓÑÑÖÐÙÔÖÓÙØÓÙ

ÑÖÕÙÕÙÓØØÖÖÒØÐÙÙÑÑÒØÔÖÒÔ×ÓÙÖÖØÓÙØ×ÑÔÐÑÒØÐÒÓÑÐ ÙÒÓ×ÐÙÖÖÚØÖÖÚÜÔÖØÓÒÒ××ÐÔÖÓÙØÒÖÕÙÔÙØÔÓÖØÖÐÙÙ××ÙÒÒÓÑ ÑÓÐÙÐÑÕÙÒÓÑÒØÓÒÓÑÑÙÒÁÒØÖÒØÓÒÐÄÒÓÑÑÖÕÙÙÑÑÒØÒÖÕÙ ÔÙØØÖ×ÓÒØÓÙÖÔÖÓØ ÑÑÒØÑÖÕÙÔÖÓÔÔÓ×ØÓÒÙØÖÑÒÖÕÙ ÄÑÑÒØÔÖÒÔ××ØÐÑÑÒØÓÖÒÐÓÒØÒÒØÐÑÓÐÙÐØÚÁÐ×ØÔÔÐÙ××


ÕÙÔÖÑØÐÒØÖÔÖ×ÖÒÓÙÚÐÖÒÔÖÑÒÒ×ÓÒÚÒØÓÑÔØØÙØÕÙÓ ÐÐ×ÙÖØØÙØÖ×ÔÖØ×ÒÖ×ÓÒ×××××ÔØÙÐÖ××ÔÖÜÜÖ ÔÖÐÐÙÖ×ÔÖÙÒÓÒÙÖÖÒÑÓÒØÒØÖÓÑÑÐ×ØÑËÙÑÔØÖ ÖÙØÓÒÓÑ×ØØÓÒÒÖÐÒÝÔ×ÔÖÓØ× Ò×Ð

ÑÒØÄ×ÓÒÒ×ÐÒÕÙØÊÒ×Ð×ÒØÖÔÖ××Ý×ÖÓÒØÒÔÖØÑÓÐ××ÔÓÙÖ ÑÓÒØÖÒØ×ÓÒÓÖÒÐ×ÑÒ×Ñ×ÔÖÓØØÓÒ××Ö×ÙÐØØ×ØÐÒØÙÖ×ÓÒÖÒ Ä×ØÓÒ×ÙÚÒØÜÔÐÓÖÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒ

ÖÖØÐÐÙ×ØÖÖÐ××ÔØ××Ù×ÑÒØÓÒÒ×Ò×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ×

ØÕÙ ÄØÚØÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙ

ØÕÙÖÔÖ×ÒØÐ×ØÙÖØÚØÕÙ×ÒÐÔÐÙ×Ñ××ÚÑÒØÒ×ÐÖÖÒ ÖÒÄÖÒ×ØÓÒ×ÖÔÙ×ÐÔÖÑÖÔÖÓÙØÙÖÑÑÒØ×ÒÙÖÓÔ Ú ÑÐÐÖ×ÙÖÓ×ÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÒÒÙÐ×ÒÖÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙ

ÑÒØÔÙÐÒÖÔÖ×ÒØÕÙÙÒÖØÓÒÒÑ ÄÒÒÑÒØÐÖÖ×ØØÙÙØÙÖ ÔÖÐÒÙ×ØÖÄÒÒ

Ò×ØØÒÙ×ØÖ×ØÙÒØÚØ×ØÖÙØÙÖØÓÖÑÐ× ÒÓÙÚÙÔÖÓÙØÒÖÒÔÖØÐÐÓÒÙÙÖÐÙÖÔÖÓ××Ù×ÐÒÒÓÚØÓÒ ÒÖ×ÓÒÙÒÚÙÑÔÓÖØÒØ×ÓØ×ÕÙÔÙØØØÒÖÐÑ×ÒÙÚÖÙÒ

Ò×ÙÒÔÖÑÖÔÓÒØÐ××ÓÙÖ××ÒÒÓÚØÓÒ×ÑÙÖ×ÒØÖÓÙØ××ØÓÖÕÙÑÒØÒ× ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÍÒÙÜÑÔÓÒØÜÔÐÓÖÐÓÖØ×ÒÚ×Ø××ÑÒØ×Ê ÒÔÔÖÖÐÒØÙÖØÐÓÑÔÓ×ØÓÒÐÓÖØÒÒÓÚØÓÒØØ×ØÓÒÔÖ×ÒØ

ÒÑÓÒØÖÒØÒÓØÑÑÒØÐÙÖÓÑÔÓ×ØÓÒØÐ×ÓÙÖÐÙÖÒÒÑÒØÒÒÒÐ×ÓÒ ÚÒÖÐÑÒØÙÒØÖÓ×ÑÔÓÒØ×ÓÙÐÒÐÑÔÓÖØÒÐÔÖÓØØÓÒ×Ö×ÙÐØØ× ÒÒÓÚØÓÒÕÙÔÔÖØÙÒÓÒØÓÒÒ××ÖÔÓÙÖÐÖÙÔÖØÓÒÙÔØÐÒÚ×Ø

ÔÖÒÔÐ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÒØÖÓÙØ××ÙÖÐÑÖÒ××ÓÒÒÐÝ×ÒØÐÐÐÒ Ä×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ××ÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÐÔÖ×ÒØÓÑÑØÒØÐ×ÓÙÖ Ä××ÓÙÖ×ÐÒÒÓÚØÓÒ

ÑÒØ×ÔÖ×ÐÜÑÒ×ØÖÚÙÜÒ×ÕÙ×ÔÖÓÔÖ×ØÑØÓÒÐÙØÙÖÓÒÐÙÕÙ ØÖÓ××ØÑØÓÒ×ÓÒÖÒÒØÐÔÖØÐÒÙ×ØÖÒ×ÐÓÙÚÖØ×ÒÓÙÚÙÜÑ ÒÓÚØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÑÖÒËÛÖØÞÑÒ Ô××ÒÖÚÙ

ËÓÙÖÅÆÊÌØÒÄÅ Ä×ÒØÖÔÖ××ÙÑÑÒØÛÛÛÐÑÓÖ


ÐÓÙÚÖØ×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØØ×ÑÕÙ×ÆÒ×Ð×ÒÒ×ØÔÖÓÚÒÒÒØ ÔÖÒÔÐÑÒØÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙØÐÙ

ÙØÖ ËÓÙÖ ÁÒÙ×ØÖ ÚÓÐÙØÓÒ

ÌÐ ÈÓÙÖÒØ×ÆÓÙÚÖØ×ØÒØÖÓÙØ×ÔÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ ÌÓØÐ

Ò×Ð×ÔÖÓ× ÔÖØÖÝÒÑÁÒÜÌÐÙ ËÓÙÖÄ×ØÓÆÛÑÐÒØØ××ÐØÖÓÑÈÙÐÀÒÆÛÈÖÓÙØ×ÙÖÚÝÒÒÓÒÔÖÓ ÖÔÖÓÙØËÛÖØÞÑÒ

Ò××ÓÒØÙ×ÙÖÐ××ÓÙÖ××ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×Ð×ÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ËÒ

Ä×ÐØÓÒ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÙÚÖØ×ÔÖËÒÚÒØÐÔÖÓ×Ø××ÙÖÐØÙ ÕÙØÚ×ÔÖÐ×ÙØÒÙÜ×ÓÙ×ÔÖÓ×Ø ÓÙÔÒÙÜÔÖÓ×ÐÔ×ÐÙÖÒØÖÓÙØÓÒ×ÙÖÐÑÖ

×ÒÒÓÚØÓÒ××ÒØÚ×ØÙÔÖÐÓÑÑ××ÓÒÓÒØÓ×ØÓÅÐÖÓ Ø

ÔÖÙÒ×ÌÅÐÄØØÖÄ×Ö×ÙÐØØ×ËÒ×ÒÒØÐÑÒØÐÒÙ×ØÖ ÐÐØÓÒÐÖÑÒØ×ÙÖÐ×ÙÖÚÝÐÓÖÔÖÑÒ×ÐÅÐ×ÓÓÐ× ØÑÖÒÅÐ××ÓØÓÒÉÙÒØ××ÐØÓÒÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÔÖÓ

ÐÑÓÒØÖÐ×ÚÐÙÖ××ØÑ×Ò×ÐØÐÙ ÔÖÑÙØÕÙÓÑÑÐÔÖÒÔÐ×ÓÙÖÓÙÚÖØ×ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÓÑÑ ËÓÙÖ ÁÒÙ×ØÖ

ÖÖ ÍÒÚÖ×Ø×ÔØÙÜ ÓÙÁÒ×ØØÙØÓÒ×

ÙØÖ ÌÓØÐ

ËÒ ÌÐÇÖÒ×ÓÙÚÖØ××ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÒØÖØÔÖ×

ÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÓÚÖÝÑÑÓÖÔÆÛÓÖÓÐÙÑÍÒÚÖ×ØÝÖÙØËÓÓÐÓÙ×Ò×× ËÓÙÖËÛÖØÞÑÒÔÖ×ËÒ×ÂÖÓÑÌÒÒÔØØÖÒÓÔÖÑÙØ ÐÑÖÒØÖØÙÜÓÒ×Ö×ÓÑÑÝÒØÔÔÓÖØÙÒÔÔÓÖØØÖÔÙØÕÙ ×Ù×ØÒØÐÓÑÑÐÑÓÒØÖÐØÐÙ ÄÓØÙÖÅÖÚÒË×ÐØÓÒÒÔÖÑÐ×ÑÑÒØ×ÕÙÓÒØØÒØÖÓÙØ××ÙÖ


×ÓÙÚÖØ×ÓÖÒÐ×ÔÖÓÚÒÒÒØ


ÑÙÖÓÙÚÖØ×ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ× ÑÒ×ØÖØÓÒÓÒÐÙÔÖÐ×ÙÔÖÑØÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒØÒØÕÙ×ÓÙÖ ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÄØÙÙÓØÙÖËÓÑÑÐÐÐÖÐÖÙ

ËÓÙÖ ÁÒÙ×ØÖ ÙØÖ ÈÓÙÖÒØ

ÌÐËÓÙÖ×ÓÙÚÖØ×ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÑÙÖ×ÒØÖÓÙØ×ÒØÖ ÌÓØÐ

Ø×ÐØÓÒÒ×ÔÖÖË ÐÓÔÑÒØ×ØÙÝÑÑÓÖÔÏ×ÒØÓÒÓÓÒÖÙÑÒ×ØÖØÓÒÌÐÙÖÔÖÓÙØ ÙÖÙÇÖÙ×ÓÓÒÖÙÑÒ×ØÖØÓÒÊÔÖ×ÔÖÏÐÐÑÅÎÖÆÛÖÙÚ ËÛÖØÞÑÒ ËÓÙÖËÐØÓÒ×ÑÑÒØ×ÑÙÖ×ØÙÔÖÖËÙÇÓËÒØÚÐÙØÓÒ

×ØÚØ×ÊÄÊÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ×ØÒÒÒ××ÕÙ×ØÓØÐØ ÑÙØÕÙ××Ò×ØÐ×ÔÓÒÐØÓÒÒ×ÒÕÙÒØÐÔÖÓÚÒÒÙÒÒÑÒØ ÒÖÒÐÒÜ×ØÔ×ÒÓØÖÓÒÒ××ÒØÖÚÙÜ×ÙÖÐÓÖÒ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÔÖ

ÔÖÐÒÙ×ØÖï

×ÓÙÖÒÔ×ØÒÕÙ×Ø×Ù×ÔØÐÙÑÒØÖÐÔÖØÐÒÙ×ØÖÒ×ÐÒÒÓÚØÓÒ ÓÒÒ××ÒÜØÕÙØÖÒ××ÓÙ×ÐÖÙÖÕÙÙØÖ×Ð×ÒÒÓÚØÓÒ×ÓÒØÐ ËÙÖÐÜØØÙ××ØÑØÓÒ×ÔÖ×ÒØ×××Ù×ËÛÖØÞÑÒÓÒ×ÖÕÙÐ

×ÓÙÖ×ÒÒÓÚØÓÒ×Ä×ØÙÖ×ÕÙ××ØÙÒØÔÐÙ×ÒÑÓÒØØÕÙÐÑÒØÒØÐÔÖÓ××Ù× ØÖ×ÙÖ×ØÑÙØÕÙ×ØÙ××ÓÐ×ÒØ×ÙÖÐÓÙØÔÙØÙÔÖÓ××Ù×ÔÓÙÖÔÔÖÖÐ ÁÐÒÑÙÖØÓÙØÓ×ÕÙÐÔÖØÐÒÙ×ØÖÐÐÑÑÒ×Ð×ÒÒÓÚØÓÒ×ÔÙØ

ÙØÖ×ÑÐÙÜÓÙØÖÐ×ÒØÖÔÖ××ÓÙÐÒ×ÜØÖÒÐØ×ØÒÓÐÓÕÙ× Ñ×ÒÙÚÖ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÒØÒØÔ×ÔÖ×ÒÓÑÔØØÐ×ÕÙÐÓÓÔÖØÓÒÚ

Ð×ÙÒÚÖ×Ø×ÓÙÐ×ÒØÖ×ÖÖÔÙÐ×ØÔÖÚ×ÁÐÙØÖÓÒÒØÖÔÒÒØÕÙ Ò×ÐÕÙÐÐ×ÒÓÙÒØ×ÖÐØÓÒ×ÓÑÔÐÜ×ØÔÐÙ×ÓÙÑÓÒ×ÙÖÐ×ÒØÖÐ×ÖÑ×Ø ÒØÐÓÙÚÖØÙÒÑÑÒØÑÙÖÔÙØØÖÐÖ×ÙÐØØÙÒÓÐÐÓÖØÓÒ

Ò×ÐÔÖÓ××Ù×ÓÐÐÓÖØÓÒÓÑÑØÒØÐ×ÓÙÖÔÖÒÔÐÐÒÒÓÚØÓÒ ÐÒØÙÖÓÑÔÐÜ×ÓÐÐÓÖØÓÒ×ÖÒÐÐ×ÒØÓÒÙÒ×ÔÖØ×ÑÔÐÕÙ×

ÒØÖÓÙØÐÒÓØÓÒ×ÓÙÖÓÒØÓÒÒÐÐÒÒÓÚØÓÒÔÓÙÖÑÓÒØÖÖÕÙÐÒÕÙÐ ØÓÒÒÐÐÕÙØØÖÙÙ×ØÙÖÑÒÙØÙÖÖÐÔÖØÑÙÖ×ÒÒÓÚØÓÒ××ØÖÖÓÒÁÐ Ò×ÒØÖÖÓÒØ×ÙÖÐ××ÓÙÖ×ÒÒÓÚØÓÒÎÓÒÀÔÔÐ×ØÑÕÙÐÚ×ÓÒØÖ

ÚÒÖ×ÔÖÓÙØÙÖ××ÙØÐ×ØÙÖ×ÓÙ×ÓÙÖÒ××ÙÖ×ÙÒÒÒÔÓÙÖ×ÙÚÒØÐ×Ñ ÔÙØØÖØÖÙÒÒÒÓÚØÓÒÖ×ÙÐØ×ÓÒÙØÐ×ØÓÒÒØÐ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÔÙÚÒØÔÖÓ


Ð×ØÖ××ÓÒÒ××Ò×ÓÒÑÒØÐ×ÔÖÓÙØ×ÙÒÚÙ×ÍÒÚÖ×Ø×Ø×ÒØÖ× ÐÓÖÒÐÖÒÔÖØ×ÒÒÓÚØÓÒ××ÒØÚ×ÐÐ×ØÒØÙ××Ð×ÖÒ×ÙØ ÒÐÝ×ÎÓÒÀÔÔÐÒÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×ÖÕÙ×Ð×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ØÒØÒ

ÖÖÔÙÐ×ÒÓØÑÑÒØÙÜØØ×ÍÒ×

ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÙÖÔÖÑÐ×ÔÖÑÖ××ØÙÖ×ÒÚ×Ø××ÒØÑ××ÚÑÒØ ÄÊÔÖÑÙØÕÙÚÓÐÙÑ ÒÒÑÒØ ÓÑÔÓ×ØÓÒØ×ÓÙÖ×

Ò×Ð×ØÚØ×ÖÖÄÔÓ×ØÒÚ×Ø××ÑÒØ××ØÖÙÚÐØÑÔ××ÒØ

ØØÒÖ Ö××ØÔ×× ÐÐÙÒÒÙ×ØÖ××ÙÖÐÖÖØÐÒÒÓÚØÓÒÄÔÖØÐÊÒ×ÐÖ Ò ÒÈÓÙÖÐ×ÖÒ×ÖÓÙÔ×ÖØÓÔÙØ

ÙÖÓ×ÕÙÖÔÖ×ÒØ ÄÙØÕÙÐÐÝÓÒ×ÖØÓÖ×ÒÒÑÒØÔÙÐ××ØÐÚÒÚÖÓÒÑÐÐÖ× ÒÐÔÖÑÓÙÔØÐÔÖÑÖÔÐÒØÖÑ×ÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊ ÙØÓØÐÐÊ×ØÓÖÐÐØÐÙ

ÅÓÖÙØal

ËØÙÖ× ÁÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ ÒÒÑÒØÖØÐØØ×ØÓÖÐÐ ÙØØÓØÐÊÓÖ× ÒÑÐÐÓÒ×ÙÖÓ× Ò×ÑÐ Ê

ÁÒÙ×ØÖÙØÓÑÓÐ

ÖØÓÒÑÒ×ØÕÙÔÑÒØ× ÖØÓÒÕÙÔÑÒØ× ÓÒ×ØÖÙØÓÒÖÓÒÙØÕÙØ×ÔØÐ ÓÑÑÙÒØÓÒÖÓØØÐÚ×ÓÒ

ÌÐÄ×ÜÔÖÑÖ×ÙØ×ÊÓÖ×ÒÒÑÒØÔÙÐÖØÒ ÁÒÙ×ØÖÑÕÙ ËÖÚ×ØÖÒ×ÔÓÖØØÓÑÑÙÒØÓÒ× ÓÙØÓÙØÔÐ×ØÕÙ×

ËÓÙÖÅÒ×ØÖÐÙØÓÒÆØÓÒÐÐÊÖØÐÌÒÓÐÓÌÐÙÖÔÖÓÙØ

Ô

ØØÐÐÙÖÚÓÐÙØÓÒÒ×ÐÔ××ÈÓÙÖÖÔÓÒÖØØÕÙ×ØÓÒÒÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×Ò× ÙÒÖÖÖÐÒØÖÒÓÙÚÙÜÓÒÙÖÖÒØ××ÙÖÐÑÖ×ÔÖÓÙØ×ÒÒÓÚÒØ×ÕÙÒ ËÙÓÙÖÙÐÒÚÙÐÚ×ÓØ×ÊÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ×ØÚÒÙ ÅÓÖÙØal

Ð×ÔÓÒØ××ÙÚÒØ×ÐÚÓÐÙØÓÒÐÊØ××ÓÑÔÓ×ÒØ×ÔÖÖÔÔÓÖØÙÜØÓÖ× ÓÒØÓÒÒÐÐ× Ä×ÙÖ×ÕÙ×ÙÚÒØ ØÙÜÓÜ×ØÖØÕÙ××ÖÑ×

×ÙÖÐ×ÑÓÝÒ×ÓÒ×Ö×ÐÖÖÒ×ÐÒÙ×ØÖÕÙØÖÐ×ÔÖÐÑÒ×ØÖ ÐÙØÓÒÒØÓÒÐÐÖÖØÐØÒÓÐÓÅÆÊÌÄ×ÓÒÒ×ÖÔÖ×ÒØ× ×ÓÒØÐÓÖ×ÔÖØÖ×ÓÒÒ×ÐÒÕÙØ

ÖÔÕÙÑÒØ×ÓÒØÙÒÑÓÝÒÒÒÒÙÐÐÙÒÒØÐÐÓÒÓÒ×ÖÓÑÑÖÔÖ×ÒØØ


ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ

ÒÒ××ÓÜÒØ×Ø×ÝÒÓÒÝÑÐÖÓ××ÑÒØ×ÓØ×ÖÖØÚÐÓÔÔÑÒØ ÄÖÓ××ÒÓÒØÒÙ×ÔÒ××ÊÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÔÙ×Ð× ÚÓÐÙØÓÒÐÊÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ

Ò××Ö×ÐÑ×ÒÙÚÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÒØÐÔÒ×ÊÖÔÖ

ÐÓÖØÓÖ×Ø ×ÒØÐÓÑÔÓ×ÒØÑÙÖÓØÙØÖ×ÔÒ××ÚÒÒÒØ×ÝÓÙØÖÐÐ×ÓÒØ ØÖØÙÑÖØÒÐÓÖÑØÓÒÙÔÖ×ÓÒÒÐÖÖÙÓÒØÓÒÒÑÒØÒØÖÒ×

ÆÆÓÙÚÐÐÒØØÑÕÙÚÐÓÔÔÙÜØØ×ÍÒ×ØØ ÑÒØÒ××ÙÑÒØÖÚÐØÑÔ×Ò×Ð×ÒÒ×ÐÓØÐÊÔÓÙÖÕÙ ÔÙ×ÐÒ××ÒØØÒÙ×ØÖÐÓØÑ×ÒÙÚÖÙÒÒÓÙÚÙÑ

ÙÒÒÓÙÚÙÑÑÒØÙÙØ×ÒÒ×ØØ×ØÑÒØÖØÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ× ÓØØØÒØÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ÒËÛÖØÞÑÒ ÄÓØÚÐÓÔÔÑÒØ ÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×

ÌÒÓÐÓÝ××××ÑÒØÇÌÒÕÙÕÙÐÓØÙÑÙÐÔÖ×ØÜ××ÑÑÒØ×ÒØÖ× ÒÔ××××ÐÒÕÙ××ÙÖ××ÙØ×ÙÑÒ×Ò×ÐÔÖÓ ÍËÓ Ä×ØÑØÓÒÐÇÚÐÙØÓÒ×ØÒÓÐÓ×ÑÖÒÇÓ

ÑÓÑÒØÐÙÖÔÔÖÓØÓÒÔÖÐÙÖÙÑÖÒÓÒØÖÐÔÖÑÙØÕÙØÐÑÒ ØÖÓÓÒÖÙÑÒ×ØÖØÓÒÒØÖØÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ÚÐÙÖ ×ÚÐÙØÙ

ÓØØØÒØ ÓÒ×ÐÐÓØÑÓÝÒÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÒÓÙÚÙÑÑÒØ×ÐÚØÙÐÐÑÒØ ÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ÒÅ× ËÐÓÒÙÒØÙÙÒØ

ÖÒØ××ØÑØÓÒ×ÙØÙÖ××ÔÐ×Ø×ÙÓÑÒ ×ØÔÔÖÓÜÑØÚÑÒØÕÙÓÒØØÖÓÙÚÐ×

×ØÑÙÒÓØÖÐØÚÑÒØ×ÙÔÖÙÖ×ØÐ××ÒØÒØÖØÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ÒÚÐÙÖ ÖÓÖÒØ ÑÓÒØÖÕÙÐÐÓØÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÒÓÙÚÙÑÑÒØ×ÐÚÒ×ÐÔ ÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ÚÐÙÖ ÍÒÙØÖØÙÝÒØÖÔÖÓÙØØÖÚÐ

ÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ÌÓÐÐÑÒØal

ÔÔÖØ×ÙÖÚÐÙÅ×ÐØÙÑ×ØÖÒØÒÖÑÓÒØÖÙ××ÕÙÐÓØÙ Ñ×ØÖÒØÒÖ ÒÓÑÔÖ×ÓÒ×ÙÜØÙ×Ð×ØÑØÓÒÙÒØ

ÈÖÑÐ×ÖÒÖ××ØÑØÓÒ×ÙÓØÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÐØÙÅ×Øal

ÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ÐÓØÑÓÝÒÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÑÑÒØÀÁÎØÒÚÖÓÒÐÓÙÐ ÚÐÓÔÔÑÒØ×ÑÑÒØ×Ö×ÐÓÒÐ××ÔÐØ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÁÐ×ÓÒØ×ØÑ

ØÖÓÒ×Ö×ØÓÙØÓ×ÖÔÖ×ÒØØ×ÐÒÙ×ØÖÔÓÙÖÙÑÓÒ×ÙÜÖ×ÓÒ×ÈÖÑÖÑÒØÐ×ÖÑ× ÖÒ××Ð×ÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ÒØÖÑ×ØÐÐÒÚ×Ø××ÑÒØØÖÖ×Ý×ÓÒØÔÖ×ÒØ× Ò×ÕÙÐ×ÐÐ××ÔÖÒÔÙÜÖÓÙÔ×ØÖÒÖ×ÙÜÑÑÒØÐÓÑÔÖ×ÓÒÒØÖÑ×Ö× Ö×ØØ×ÑÔÐÓÝ××ÒØÐÐÓÒ×ÚÙÜÐÒÕÙØÒÒÙÐÐÒØÖÔÖ×ÕÙÐÐ ÁÐ×ØÒÓØÖÕÙÐÒÓÑÖ×ÖÑ×Ò×ØÔ×ÐÙÒÒÒÐÙØÖ×ÒØÐÐÓÒ×ÔÙÚÒØ

ÒÒÙÐ×ÐÒÕÙØÊÖÔÖ×ÒØÒØ ×ØÜÙ×ØÚÔÓÙÖÐ×ÒØÖÔÖ×× ÙØÖÑÒØØÐ××ÓÑÑ×ÙÖÖ×Ø×Ø×ÑÔÐÓÝ×ÓØÒÙ×ÔÖØÖ×ÒØÐÐÓÒ× ÑÔÐÓÝ×ØÔÐÙ×ÓÒÒ×ÖØÓ×××ØÙÒØÒØÖØ ×ØÓØÙÜÖ×ÔØ×ÐÙÐ×ÔÖØÖÐ


ÐÒÚÒØÓÒÕÙ×ÜÔÖÑØÖÚÖ×Ð××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÖÑ×Ò×Ò×ÒÓÑ ÖØÙÐÖØØÖÒÓØÑÓÒØÖÐÑÔÓÖØÒÐÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ×ÔÓÙÖ ÑÐÐÓÒ×ÐÙÑ×ÒÙÚÖÙÒÑÑÒØÔÓÙÖÐØÖØÑÒØÙÖÙÑØ×Ñ

ÖÙ××ØÙ×ÓÒØ×ÓÙÐÒÕÙÐ×ÖÒ×ÖÓÙÔ×ÑÖÒ×ÔÓÙÖ×ÙÚÒØ××ØÖØ× ÒÒÓÚØÓÒ×××ÙÖÙÒÒÚ×Ø××ÑÒØÖ××Ò×ÐÊÑÖÐÐ ÒÞÓÒ

Ü×ØÒØ×ÓÙÖ ×ØÖØ×ÑØØÓÒÓÒ××ØÒØÒÐÒØÖÓÙØÓÒÑÐÓÖØÓÒ×ÑÒÙÖ××ÙÖÐ×ÔÖÓÙØ× ÆÓÙ×ÖÚÒÖÓÒ××ÙÖØ×ÔØÔÐÙ×ÐÓÒ ÐÓÖ×ÕÙÐ×ÖÑ×ÖÒ×××ÙÚÒØÔÐÙØØ× ÈÑÑÓÐÐØal

ÙÖ ÐÔÖÓ ÙØÙÒÓÑÖÑÓÝÒÐØØÐÖÖÓÙÖÖÓØÙÖÒØ ÚÓÐÙØÓÒÐÑÓÝÒÒÙÙØØÓØÐÊ×ÑÖÓØÓÙÖ

ËÓÙÖ ÐÔÖÓ ÔÖ×ÓÒÒ×ÔÝ×ÕÙ×ÔÓÙÖÐ×Ø× ÒÕÙØÊÒ×Ð×ÒØÖÔÖ××ÅÆÊÌ ËÑÙÚÓÐÙØÓÒ×ÔÒ××ØÓØÐ×ÖÖÙÖÒØ

×ÓÒÒ×ÓËÒØÖÒÁÊË ÍÒØÑÐÐÖ×ÙÖÓ×ÔÓÙÖÐÊØÒÓÑÖ

ÒÖÒÓÑÑÐÑÓÒØÖÐ×Ñ ØÖÓØÐÊÔÖÑÙØÕÙÖ ÍÒØÑÐÐÓÒ×ÙÖÓ×

ÆÓØÓÒ×ÕÙÐ×ÓÒÒ×ÖÔÕÙÔÖÓÚÒÒÒØÒØÐÐÓÒ×ÒÒÙÐ×ÒÓÒÝÐÒÖ×ÕÙ ÒÔÓÙÖÖÒØÓÒØÖÙØÐ××ÕÙÓÑÑÙÒÔÔÖÓÜÑØÓÒÐÔÒ×ÑÓÝÒÒÐ ÓÒ×ØÑÑÒØ×ÙÖÐÔÖÓ Ú×Ó×ÐÐØÓÒ×Ò×ÐÖÒÖÒÒ

ÚÔÐÙ×ÚÖØÓÒ×ÙÖ ÊÔÖÑÙØÕÙÒÖÒÄÙØÐ×ØÓÒÙÒÓÑÖÙÔÖ×ÓÒÒÐÊÒÔÖ×ÓÒÒ× ÔÝ×ÕÙ×ÒØÒØÕÙÑ×ÙÖÐÓÖØÖÖÐ××Ó×ÖÚÖÐÑÑØÒÒÑ×

Ð×ÒØÁÊËÓÒØÐ×ÓÙÖÔÖÓÚÒØÔÐÙ×ÙÖ×ÓÖÒ×Ñ×ØÒ×ØØÙØÓÒ××ÓÒØÔÐÙ× Ä×ÓÒÒ×Ð×ÓËÒØÐÁÒ×ØØÙØÖÖØÓÙÑÒØØÓÒÒÓÒÓÑ ×ÑÖÓØÓÙÖÖÓØ

ØÒÒÖÓ××ÒØ×ØÓ×ÖÚÚÙÒÐÖ×××ÙÖÚÒÙÒØÖØ ÓÒÒ×ØØ×ÐÔÒ×ØÓØÐÐÖÖÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ×ØÔ×× ÓÑÔÐØ×üÔÖØÖ×ÔÒ××ØÓØÐ×ÖÖ×Ñ ØÙÐÑÑ ËÐÓÒÐ×


ÒÒÙÐÑÓÝÒ×ÙÖÐÒ×ÑÐÐÔÖÓ×Ø ÑÐÐÓÒ×ÙÖÓ×ÒÒÚÖÓÒÑÐÐÖ×ÙÖÓ×Ò ÕÙÚÙØÖÕÙÐÐØÑÙÐØÔÐÔÖÒØÖÒØÒ×ËÓÒØÙÜÖÓ××Ò ÚÐÙÖÔÖÜÖÐØ×

ÔÖÑÙØÕÙÐÒÑÙÖÕÙÙÒÔÖØÒÓÒÒÐÐÐÐ×ÔÖÓÚÒØÙ×ÖÚ Ð×ÔÖÒÔÙÜØÙÖ×Ö×ÔÓÒ×Ð×ÐÖÓ××ÑÒØÓÒØÒÙ×ÔÒ××ÖÖ ËÐÖÐÑÒØØÓÒØÐ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÖÑ××ÓÒØ×ÓÙÚÒØØ×ÓÑÑØÒØ

ÑÖØÒÒØÐ×ÖÑ×ÓÑÔØÐ×ÒØÔÖÑÐ×ÔÒ××ÊÐÐ×ÐÐÓÙ×Ð ÔÖÓÑÓØÓÒÕÙ×ØÙÒØÚØÑÔÓÖØÒØÒ×ÐÙ×ÓÒ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ×Ò

ÔØÙÜØ×ÖÒØ×Ò×ØØÙØÓÒ××ÓÒ× Ð×ÖÑ×ÔÒ×ÒØÙÓÙÔÒ×ÐÔÖÓÑÓØÓÒÒÖØÓÒ×ÑÒ×ÔÖ×ÖÔØÙÖ×× ÖÒÒ×ÒÐÔÓ××ÐØÖÐÔÙÐØÖØÙÔÖ××ÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×

ÒÒ× ÈÓÙÖÒØ
ËÓÙÖ×ÓÒÒ×ÓËÒØÖÒÁÊË ÌÐÈÖØ×ÔÒ××ÔÖÓÑÓØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×Ò×ÐÖÖ×ØÓØÐ ÖÒÔÐÙ×ÜÔÓÖØØÓÒÙÖÒØÐÔÖÓ ÍÒÔÖØÓÒ×ÖÐÙÖÖ×ÐÒÙ×ØÖ×ØÓÒ×ÖÐÔÖÓÑÓØÓÒ

ØÐÙ ÄØÙÜÖÓ××ÒÑÓÝÒ×ÙÖÐÔÖÓ ÄÔÖØÑÙÖØØÔÒ×ÖÚÒØÙÜÚ×Ø×ÑÐ×ØÙÒ

Ð×ÖÉÙÒØÐÑÓÝÒÒÐÙÐÔÖØÖ×ØÙÜÖÓ××ÒÒÒÙÐ×ÐÐ×Ø ÔÙ×ÕÙÐÐÙØÒØÖØÒÐÔÙÐØÙÔÖ×ÙÖÒÔÙÐÒ×ØÙØÓÖ×ÒÖÒÕÙ ×ØÐÙÐÔÖØÖÐÓÖÑÙÐ×ÙÚÒØ

ÙÖÒØÐ×ÒÒ×ÐÐÑÙÖØÓÙØÓ×××ÙØØ×ÓÒØÖÒØ×ÖÐÑÒØÖ××ØÖØ×ÄÔÙÐØ ÙÔÖ×ÙÖÒÔÙÐÔÓÙÖÙÒÑÑÒØ×Ø×ÓÙÑ×ÙÒÙØÓÖ×ØÓÒÔÖÐÐÐÒÖÒ× ×ÙÖØ×ÒØÖ×ÔÖÓÙØ××ÒØÐÚ×ÔÙÐØÐÐÙØÐ×ÒÖÐÑÒØÐ×ÑÞÒ××ÒØ

ÔÓ××ÐÔÓÙÖÐ×ÒØÔÙÐÕÙËÛÈÈÙÐØØÑÑÒØÐÖÚÙ×ÔÙÒ ÐÔÖ×ÖÔØÓÒÑÐÕÙÐÒ×ÓØÔ×ÖÑÓÙÖ×ÐÔÖÐ××ÙÖÒÑÐØÕÙÐÙØÓÖ×ØÓÒÑ× ×ÙÖÐÑÖÓÙÐÒÖ×ØÖÑÒØÒÓÑÔÓÖØÔ×Ö×ØÖØÓÒÒÑØÖÔÙÐØÒÖ×ÓÒÙÒÖ×ÕÙ ØÐØÐÚ×ÓÒ ÄÔÙÐØÔÓÙÖÐÖÒÔÙÐÒ×ØÑ×ÕÙÐÓÒØÓÒÕÙÑÑÒØÒ×ÓØÔ××ÓÙÑ×


TCAM =

n

Tn

T0

T0ØTn×ÓÒØÖ×ÔØÚÑÒØÐÚÐÙÖÐÔÖÑÖØÐÖÒÖÒÒ


− 1 ∗ 100


ÔØØÔÖØÐÔÖ××ÑÐÓ×ÒØÖÒ ÔÙÐÕÙ×ÒØÚÖØÓÒÔÖÒÖÒÓÑÔØÐ×ØÖÙØÙÖ×ÔÒ××ÕÙÐÒÙ×ØÖ ÔÖÑÙØÕÙÐÖ×ÓÙ×ÐÖÙÖÕÙÊ ÄÐÓÖØÓÒÙÒÔÓÐØÕÙ

Ø××ÑÒØÒÒÓÚÒØÐÖÑÔÖÓÑÒÖÖÕÙÖÔÖ×ÒØÙÒÒÐÒØÖ××ÒØ ÔÓÙÖÖÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×ØÕÙÚØÖÜÔÓ×Ò×ÐÔÓÒØ×ÙÚÒØ Ä×ÓÒÒ×ÊÙÑÒ×ØÖÐÖÖÓÖÙÒÓÑÔÓ×ØÓÒÐÒÚ×

Ê×ØØÙÒÓÒØÓÒÙÜÖØÖ×ÐÓÒØÓÒÕÙ×ØÚØ×××ÙÖÒØÒ×Ð ÓÑÑÒÓÙ×ÐÚÓÒ××ÓÙÐÒÒ×ÐÔÖÑÖÔØÖÐÓÑÔÓ×ØÓÒ×ØÚØ× ÓÑÔÓ×ØÓÒÐÊ

ÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒØÐÙÖ×ØÖÙØÓÒÒØÖÐÖÑØÐÑÖ

ÙÖ Ò×ÐÚ×ÓÒØÖØÓÒÒÐÐÐÊÓÖÖ×ÔÓÒÒØÙÑÓÐÐÒÖÒÒÓÚØÓÒ ÓÖÑ×ÓÒØÓÒÒÐÐ××ØÚØ×Ê

×ØÙÒØÚØÕÙÚ×ÙÑÒØÖÐ×ØÓ×ÓÒÒ××Ò×ÒÖÐ×ÐÐÒÔ×ÓÒ ÓØ×Ò×Ô×ÄÖÒÖÒÖÚÒÔÓÙÖÙØÐÔÔÐØÓÒÓÑÑÖÐ ÓÒ×ØÒÙÒØÖÖÖÓÒÑÒØÐØÖÖÔÔÐÕÙÄÔÖÑÖ

ÐÖÖÓÒÑÒØÐÄÔÔÐØÓÒ×ÑÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÐ×× ÙÖÕÙÐ×ÒØÖÔÖ××Ò×ÖÒØÔ×ÒØÖ×××ÐÖÖÓÒÑÒØÐÔÙ×ÕÙÐÙÖ Ò×ÙÒÓÔØÕÙÒÙ×ØÖÐÐÐÒÖ×ÙÐØÕÙÐÖÖÔÔÐÕÙ×ØÑÓÒ×ÒÖØÒÕÙ

ÓØÔÖÒÔÐ×ØÑØØÖ×ÙÖÐÑÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ØÒÓÒÐÙÖÐ ÖÖÔÓÙÖÐÖÖ

ÔÓÙÖÙØÒØÐ×ÐÊÔÖÑÙØÕÙÒØÒ×ØØÒÙ×ØÖÐÖÓÒØÖÒØÖ ×ÙÜØÓÖ×ÖÖÔÙØØÓÙØØÖÔÖ×ÒØÖÔÐÙ×ÙÖ×ÒÙ×ØÖ××Ò×ØÖ Å×ÒÖÐØÓÑÑÐÒÓØËÛÖØÞÑÒÐ×ØÒØÓÒØÖØÓÒÒÐÐØÒØÖ

ØÓÒ×Ö×ÙÐØØ×ÐÒÒÓÚØÓÒÑ×Ù××ÐÔØÐÖÑÓÒ×ØÖÙÖ×ÓÑ ÖÖÓÒÑÒØÐØÖÖÔÔÐÕÙÒÔÙØØÖÐÖÑÒØÒØ

ÔØÒ×ÒØÖÒ×ÔÓÙÖÔÓÙÚÓÖ××ÑÐÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ×ÒÓÙØÖÐÖÑÕÙ ÄÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÖÖÓÒÑÒØÐÒÔÒÔ××ÙÐÑÒØÐÔÔÖÓÔÖ

ÜÔÐÓÖÖ×ÓÑÒ×ÖÖÓÒØÐ×ÔÔÐØÓÒ××ÖÓÒØÐÖ×ØÐ×ÓØ×ÒÓÒ ÒÖÒØØÝÔÔÖÓØ×Ð×××ÙÔÔÓ×ÖÕÙ×ÙÐ×Ð×ÖÒ×ÖÑ××ÓÒØÔÐ× ×ÒÒ×ÐÖÖ×ÓØØÖÒÑ×ÙÖ××ÙÑÖÐØÙÜÐÚÒÖØØÙ

×ÔÕÙÑÒØÔÖÒ× ØÓÙÑÒØØÓÒÒÓÒÓÑÐ×ÒØÁÊËÛÛÛÖ×Ö ×ÔÓÒÐÖØÙØÑÒØÔÓÙÖÐØÐÖÑÒØÔÙ×ÐÒÚÖ ×ÓÒÒ×ÒØÖÒØÖÒØ×ÒØÙÖ×Ð×ÐÓÒÓÑÐ×ÒØÒÖÒØØ××Ø ×ÙÖÐ×ØÐÁÒ×ØØÙØÖÖ


ËÓÙÖÒÕÙØÊÒ×Ð×ÒØÖÔÖ×× ÙÖÚÓÐÙØÓÒÐÑÓÝÒÒ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÊÖÖÓÒÑÒØÐ ÖÖÔÔÐÕÙÚÐÓÔÔÑÒØÙÖÒØÐÔÖÓ ÍÒÔÖØÙÐÖØÐÊÔÖÑÙØÕÙÑÖØØÖ×ÓÙÐÒÌÓÙØ×Ð×ØÙ× ÅÆÊÌÍÒØÑÐÐÖ×ÙÖÓ×

×ÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÑØØÒØÒÚÒØÐÑÔÓÖØÒÐÖÖÓÒÑÒØÐ ÔÓÙÖÐÚÐÓÔÔÑÒØÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ËÛÖØÞÑÒÑÖÐÐ ÀÑÓÙØÔÖØ ÙØÒØÐÓÑÔÖÒ×ÓÒ×Ù××ØÑÒ×Ñ××ÑÐ×ÄØØÖÓÙÚÖÙÒÖÑ ÓÖØËØØÖÒÖÔÖÑØÚÐÓÔÔÖÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÐÐÒ××ÙÖÔ×ÔÓÙÖ ÒÓÙØÖ×ÓÒÒØÖØÓÒÚÐÖÖÔÔÐÕÙÖ×ØØÖ×

ÔÓÙÖÙÒÑÐÓÒÒÒÑÔÐÕÙÔ×ÓÖÑÒØÐÓÒÒ××Ò×Ù××ÐÝÒØÒÖ×

ÒÒ××ÓÒÓÖÒÑÙÖÒÓÖÙÒÚÙÝÔÓØØÕÙ ×ØÐÖÖÓÒÑÒØÐÕÙÖÚÒØÐÖÐÓÙÖÒÖØÝÔÖÔÓÒ××Ò×Ð ×ÐÑÐÙËØØÖÜÑÔÐÒÔØ×ÚÒ×ÖÐ××ÙÖÒØÔÐÙ×ÙÖ×

ÔÖÒÔÐØØÒÙ×ØÖ×ÙÚÔÖ×ÔÖÐÖÖÔÔÐÕÙÙÖÒØÐÔÖÑÖ ÖÚÐÙÒÔÖÑÒÒÙÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖÑÒØÐÖÔÖ×ÒØÒØØÐØÚØ ÄÓÑÔÓ×ØÓÒÐÊÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ×ÙÖÐÔÖÓ ×Ñ

ÒÒÐÔÖÓÓ×ÖÚÔÖØÖÐÒÒÐÔÖØ×Ö××ÓÙÖ×Ø×Ù

ÖÖÔÖÑÙØÕÙËÒØÕÙÐÙØØÓØÐÊ×ØÐÐ×ÓÑÑ ÐÖÖÓÒÑÒØÐÐÐÒÖÔÖ×ÒØÕÙÙÒÔØØÔÖØÐÒ×ÑÐÐÓÖØ ÚÐÓÔÔÑÒØÙÑÒØÔÐÙ×ÖÔÑÒØÕÙÐÐÚÓÙÐÖÖÔÔÐÕÙÉÙÒØ

×ØÖÓ×ÓÑÔÓ×ÒØ×Ò ÚÐÓÔÔÑÒØÚÖØÒØÖØ ÄÖÖÓÒÑÒØÐÒÖÔÖ×ÒØÕÙÙÙØØÓØÐÖÖÖÙÖÒØ ÐÐÐÖÖÔÔÐÕÙÓ×ÐÐØÒØÖØ ÐÔÖØÑÓÝÒÒ×Ö××ÓÙÖ×ÓÒ×Ö×Ù

ØØÔÖÓÓÒØÖÖÑÒØÙÜÙÜÔÖÑÖ×ÓÖÑ×ÖÖÕÙÓÒØÔÖÓÖ××ÙÖÒØ


ÒÁÐÓÒÚÒØÖÔÔÐÖÕÙØØ×ÖÔØÓÒ×ØÓÒ×ÖÖÒØÒÒØÓÑÔØÙ ÐÜÔØÓÒÚÖØÓÒ××ÙÖÚÒÙ×ÔÖØÖÐÒÒÒ×ÕÙÙÒÐÖÙÑÒØØÓÒ ÐÔÖÓÓ×ÖÚÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÖÖ×ØÖÐØÚÑÒØÓÒ×ØÒØ

ØÕÙÐÐ×ØÖÐ×ÔÖØÖÑÓÝÒÒ×ÒÒÙÐÐ××ÔÒ××ÖÖÐÒÙ×ØÖ ØÒÓÒÔ×ÐÙÖ×ÓÑÑØÓØÐ

ÔÖÑÙØÕÙÖÒ×üØØÖÓÑÔÖ×ÓÒÙÜØØ×ÍÒ×ÖÖÓÒÑÒØÐØ ØÓÒÖ××ÓÙÖ×ÐÖÖÓÒÑÒØÐ×ÙÖÐÖÒÑÒØÐÒÒÓÚØÓÒÐÒÙ×ØÖ ÈÓÙÚÓÒ×ÒÓÙ×ÒÚÙÒÓÙ×ÒØÖÖÓÖ×ÙÖÐØÕÙÔÙØÚÓÖÙÒÐÐÐÓ

×ÓÙ××ØÓÒï ÚÒØÒÙÖ×ÙÖÐØÙÜÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×ÖÓÒØÓÙÖÒ×ÔÐÙ×ÐÓÒÒ×ÐÕÙØÖÑ ÖÖÔÔÐÕÙÑÙÖÒØØÖ×ÑÖÕÙ×ÑÖÐÐ ÙØÖ×ØÙÖ×ÔÓÙ

ÒØ×ÜØÖÒ×ÔÙØØÖÒÑÔÖÖÒØ×ÑÓØÚØÓÒ×ÆÓÙ×ØÓÒ××Ò×ÜÙ×ØÚØ ÄÓÜÐÒØÖÔÖ×ÒØÖÑÒÖÐÐÑÑ××ÔÖÓØ×ÊÓÙÐ×ÓÒÖÙØÖ× ÓÜ×ØÖØÕÙ×Ê

ÐÔÖØ×ÓØ×ÖÖÓÙÚÐÓÔÔÑÒØÐ×ÙÒÑÔÓÒÒ××Ò×

ÖÖ ÒÓÖÐÔÖ×ÒÒÖØØÙ×ØÖ×ÐÚ×ÒÓØÑÑÒØÒ×ÖØÒ×Ô××ÙÔÖÓ××Ù× ÒÓÒÚÐÓÔÔÙÒÚÙÐÒØÖÔÖ×ÐÑÒÕÙÖ××ÓÙÖ×ÒÒÖ×ÓÙÙÑÒ×ÓÙ

ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ×ØÙÒÒØÖÒÒ×Ð×ÒÒ×ØØØÔÙØØÖ ÕÙÐÙØÓÑÓÐÐÖÓ×ÔØÐÓÙÐÐØÖÓÒÕÙÐÕÙ×ØÓØÐØ×ØÚØ×ÖÖ ÌÖØÓÒÒÐÐÑÒØÐÖÒÙØÖ××ØÙÖ×ÒÙ×ØÖÐ×ÒØÒ××ÒÊØÐ×

ÕÙÔÖ×ÖÚÖÐÓÒØÒÙØÔÖÓ××Ù××ÒØ××ÙÖÖÐÙÑÙÐØÓÒ×ÓÒÒ××Ò× Ù×ØÔÖÐÐÓÒÙÙÖÙÔÖÓ××Ù×ÖÖØÐÒØÖÔÒÒ××Ô×××ÓÖØ

Ò×ÐØÒÒÐÒØÖÒÐ×ØÓÒ ÖÖØÚØÖÐÙÖÙ×ÓÒÚÖ×Ð×ÓÒÙÖÖÒØ××ØÐÑÒØÙÒØÙÖ×Ò×ÖÚÒØ ÙÒÚÙÐÒØÖÔÖ×Ä×ÓÙÔÖÑÒÒØ×ÔÔÖÓÔÖÖÐ×Ö×ÙÐØØ××ØÚØ×

ÕÙÚÒØÖÒÓÖÖÐ×ÓÒÐÖÑÑÒÖÒÒØÖÒ××ØÚØ×ÊÈÖ ÓÜÐÑÒØÐÒÖØØÙÓÙÙÒÖÐÑÚÐÒØÖÐÐÔÙØØÖÒ×ÐÑÑØÑÔ×ÙÒ ÄÓÖØÒÖØØÙÒØÖÒ×ÕÙÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÐÙÑÑ×ØÙÒÙØÖÐÑÒØ

ØÙÖÕÙÔÓÙ××ÐÖÑÜØÖÒÐ×ÖÙÒÔÖØ××ØÚØ×ÖÖÓÙÐ×

ÑÒØÓÖ×ÔÖØÒÖØ×ØÜØÖÒÐ×ØÓÒÐÖÖÐÙÜÓØÒÓÐÓ× Ð×Ø××ØÒ×ÕÙÓÒ×××ØÔÖØÖÐÒ×ÒÒ×ÙØÙÚÐÓÔÔ ÓÒÙÖÒÔÖØÒÖØÚÙØÖ×ÒØÖÔÖ××ÓÙÒ×ØØÙØÓÒ×ÒÒÔÖØÖÙ×ØÑÒØ

ÕÙ×ÔÖØÖÙÒÓ×ÐÒÖØØÙÐÚ

ÐÙÖ×ÔÖÑÖ×ÐÙØÑÒØ×Å×ÐÜØÖÒÐ×ØÓÒ×ÖØÐÐÓÒÙÒÓÑÔÓÖØÑÒØÔ××Ö ÑÓÖÒ××ÓÜ×ÙÖÚÒÙ×Ò×ÙÒÔÖÓÓ×ÒÓÙÚÐÐ×ØÒÓÐÓ×ÒØÒØÕÙ


ÙÖÚÓÐÙØÓÒÐÑÓÝÒÒ×ÑÓ×ÊÖÖÒØÖÒÖÖ ËÓÙÖÒÕÙØÊÒ×Ð×ÒØÖÔÖ×× ÜØÖÒÙÖÒØÐÔÖÓ Ù××ÒÙÜØØ×ÍÒ×ÕÙÒÙÖÓÔÐØÒÒÐÜØÖÒÐ×ØÓÒÐÖÖ ÅÆÊÌÍÒØÑÐÐÖ×ÙÖÓ×

ÚÒÖ××ØÖØ××Ò×ÖÚÒØÒ×ÐÙÖÑÖÐÐÀÑÓÙØÔÖØ ØÐÚÐÓÔÔÑÒØ×Ö×ÙÜÓÓÔÖØÓÒÒ×ÐÓÑÒÓÔÖÑÙØÕÙ×ÑÐÒØ

ÑÓÒØÒØ×ÒÚ×Ø×ÐÖÒÖ×ÙØØÓÙØÑÑÙÒØÒÒÖÓ××ÒØÒ×ÐØÑÔ× ×Ñ ÒÖÒÑÑ×ÐÖÖÒØÖÒÔ××ÐÓÒÐÖÖÜØÖÒÒØÖÑ×

×ÒØ×ÒØÖÔÖ××Ó×ÖÚÒÓØÑÑÒØÔÙ×Ð×ÒÒ×ÐÐ×ÜÔÖÑ ÖÒØ×ÑÒÖ×ÒÔÐÙ××ÓÖ×ÓÓÔÖØÓÒÐÐÔÙØ×ÖÐ×ÖØÖÚÖ×ÐÔÖ ÄÚÓÐÙØÓÒÐÖÖÜØÖÒ××ØÓÑÔÒÔÖÙÒÒØÖÒØÓÒÐ×ØÓÒÖÓ×

ÒÒ×ÕÙ××ØÓÒÖÑÒ×ÙØÙÖÒØÐ×ÒÒ×ØØÖÒÓÑÖÙÜÒÚ×Ø××ÙÖ× ÄÚÒÕÙÓÒØÔÖ×Ð×ØØ×ÍÒ×Ò×ÐÓÑÒ×ÓØÒÓÐÓ×ÔÙ×ÐÙØ× ØÔØÓÒÒ×ÙÒÒØÖÔÖ×ØÖÒÖÓÑÑÔÖÐÑÔÐÒØØÓÒÙÒÐÐÐØÖÒÖ

ÝÓÑÔÖ×ÖØÒ×ÖÑ×ÖÒ××ÒÕÙØÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÔØÒ×

ÜØÖÒ×ÖÖÚÐÓÔÔÑÒØÊÒËÐÊ×ÙÚÙÒØÒÒ ÔÔÖØÒÒØÙÑÑÖÓÙÔÓÙÒÔÒÒØ×ÐÐÖÔÖ×ÒØÒÚÖÓÒ ÄÔÖØÑÙÖÐÖÓ××ÑÒØÐÊÜØÖÒ×Ø×ØÒÙØÖ×ÒØÖÔÖ××

ÖÓ××ÒØÓÒÓ×ÖÚÔÒÒØ×ÙÖÐ×ÚÒØÖÒÖ×ÒÒ×ÙÒÔÐÑÒØ ×ÔÒ××

ÙÒØÙÜ ÚÖ×ÐØÖÒÖÙÒÔÖØØÒÚ×Ø××ÑÒØÈÖÖÔÔÓÖØÙÜÖÒØ××ØÒØÓÒ× ÐÊØ ÖØÓÐÄÖÖÚÐÓÔÔÑÒØÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ×ÓÒÚÓÐÙØÓÒ ÖÓ××ÒÒÑÓÝÒÒÔÖÒÓÖ×ÒØÓÒÒØÖØÄ ×ØØØÖÒÖØÓÖÕÙÔÖÓÖ××ÐÔÐÙ×ÖÔÑÒØÚ

ÔÙ×ÚÒØÒ×××ØÙØÓÒÙÓÙÖÙÒÓØÁÆÇÊÅÌÁÇÆ

ÅÆÊÌ


ÔÖØÐÊ×ØÒÐØÖÒÖÒ×Ð×ÔÒ××ÜØÖÙÖ×ÖÖÐÖÒ ÔÖÑ×ØÔ×× ÒÒÊÒ ÊÚÖ××ÊÚÖ××ÊÚÖ× ÒØÖÔÖ×× ÒØÐÙ

ÑÒ×ØÖØÓÒ× ÒÖÒ ÐØÖÒÖ

ÌÐËØÖÙØÙÖÐÔÒ×ÜØÖÙÖÖÖØÚÐÓÔÔÑÒØÊÒ


ÒÖÒ⋆

ÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ×ÓÒÚÓÐÙØÓÒÔÙ×ÚÒØÒ×××ØÙØÓÒÙÓÙÖÙÒÓØÁÆÇÊÅÌÁÇÆ ËÓÙÖÅÆÊÌÈÌÐÙÖÔÖÓÙØÖØÓÐÄÖÖÚÐÓÔÔÑÒØÒ×ÐÒÙ×ØÖ

⋆ÝÓÑÔÖ×ÓÖÒ×Ñ×ÔÖÓ××ÓÒÒÐ× Ä×ÓÒÒ×ÖÔÖ×ÒØ×Ò×ÐÙÖÓÑÔÖÒÒÒØÐÒØÓÒÄ×ØÑØÓÒÙØÙÜ ÅÆÊÌ

ÖÓ××ÒÒÒÙÐÑÓÝÒÓÖ×ÒØÓÒÐÊÒØÖØÓÒÒ ÓÒØÖ ÔÓÙÖÐÔÒ×ÒØÖÙÖÖÖÚÐÓÔÔÑÒØÁÊ

×ØÒÒØ×ØÒÓÐÓ×ÓÒØØÚÐÓÔÔ×ÒØÐÑÒØÙÜØØ×ÍÒ×ÚÖ×Ð ÑÒØ×ÓØÒÓÐÓ×ÕÙÐ×××ÙÔÔÓ×ÖÕÙÙÒÔÖØØÒÚ×Ø××ÑÒØÐÙÖØØ ÄÙÑÒØØÓÒÐÊ×ØÒÐØÖÒÖÓÖÖ×ÔÓÒÐÔÖÓÙÚÐÓÔÔ

ÙÒÑÖÔÖÓ×ÔÖÙÜØØ×ÍÒ×ÕÙØÔÖÐÐÙÖ××ÓÙØÒÙÔÖÙÒ×ØÙÖÝÒÑÕÙ ÔØÐÖ×ÕÙØÔÝ×ÙÒ×ØÒØÓÒÔÖÚÐ×ÒÚ×Ø××ÑÒØ×ØÖÒÖ× Ò×ÒÒ××ÓÜÒØÙØ×ÓÜÒØÜÚÒØÖÖÚÖØÖÚÑÒØÒÙÖÓÔÄÜ×ØÒ

Ò×ÐÓÑÒ×ÓØÒÓÐÓ×

Ö×ÖÒÓÖÙÓÙÖÙÐÙØÓÒÒÑÒØÐÖÖÄÓÖØÒÖØØÙÙÔÖÓ××Ù× ÈÖÑÐ××ÔØ×ØÖØÓÒÒÐ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÕÙÓÒØÒÙÒØÐÖØ ËÓÙÖ×ÒÒÑÒØÐÊÔÖÑÙØÕÙ

ÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÓÒÙÙÐÐÓÒÙÙÖÕÙÒ××ØÐÚÐÓÔÔÑÒØ× ÔÖÓÙØ×ÐÑØÒØÐÔÓ××ÐØÖÙÜÒÒÑÒØ×Ð××ÕÙ×Ð×ØÙÖÒÖÄ ÑÒØÐÖÖ ÔØÒÒÑÒØÒØÖÒ×ÓÛÖÔÖ×ÒØÒ×Ð×ÓÙÖÔÖÒÔÐÙÒÒ

ÓÖÖÑÔÓÖØÒÐÖÔÖ×ÒØÐ×ÓÒ×ÓÙÖÒÒÑÒØÐÖÖÔÖÑ ÙØÕÙ×ÑÅ×ÐÑÙÖØÖ×ÐÔÖÖÔÔÓÖØÙÒÒÑÒØÔÖÓÔÖ ÄÒÒÑÒØÔÖÚÔÖÓÚÒØ×ÔÖØÒÖ×ÜØÖÙÖ×ÐÒØÖÔÖ×ØÒÓÒÔÙÐ×ÈÖ

Ò×ÐÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÁÐÓÒ×ØØÙÙÒÔÖØÒÑ ÄØÖÓ×Ñ×ÓÙÖÐÒÒÑÒØÔÙÐÒÒØÖÚÒØÓÒÖØÕÙÑÖÒÐÑÒØ


ËÓÙÖÒÕÙØÊÒ×Ð×ÒØÖÔÖ×× ÔÖÓÔÖÒÒÑÒØÔÖÚÒÒÑÒØÔÙÐÙÖÒØÐÔÖÓ ÙÖÒÒÑÒØÐÊÔÖÑÙØÕÙÒÖÒÔÖÓÖÒÒÒÑÒØ

××ØÖÙØÙÖÒÒÑÒØÙÖÌÓÙØÓ×Ð××ÔÙÐÕÙ×ÖÚÒØÙØÖ× ÅÆÊÌÍÒØÑÐÐÖ×ÙÖÓ×

Ô×ÙÒÔÔÙÖØÙÒÒÑÒØÐÖÖÑ×ÐØÖ×ÙÖÐÙ×ÓÒ× ×ÙÖØ×ÓÐÕÙÓÙÚÖÒØÐ×ÔÒ×××ÑÒ×ÁÐ×ØÚÖÕÙ×ÔÓÐØÕÙ×ÒÔÔÓÖØÒØ ÒÙÜÒÖØ×ØÐ×ÕÙÐ×ÔÓÐØÕÙ××Ð×ÖÙÐØÓÒ×ÔÖÜÓÙÐ××Ý×ØÑ×

ÔÖÓÙØ×ÙÑÒØØÓÒ×ÚÒØ×ÓÖÙÜÒØÖÔÖ××ÐÔÓ××ÐØÒÒÖØÓÙ ÖÙÔÖÖÐÙÖÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊ ÐÖÖÓÒÑÒØÐØÙÙ×Ò×ÙÒÚÖ×Ø×ØÒ×ØØÙØ×ÖÖÔÙÐ× ÔÒÒØÐÖÚÒØÙÜÒØÖÔÖ××ÑØØÖÒÙÚÖ××ØÖØ×ÕÙØ×ÔÓÙÖ× ÈÖÐÐÙÖ××ØÙÖÒÜØÖÒÐØ×ÓÒÒ××Ò×ÑÔÓÖØÒØ×ÔÖÓÙØ×ÔÖ

×ÝÖÔØÖ×ÜØÖÒÐØ×ÔÖÐ×ØÔÙÐØÓÒÓÒØÖØ×ÓÖÑÐ×ÓÐÐÓÖØÓÒÔÖ ÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒÒØÖÒÒ×Ð×ÓÑÒ×ÒÕÙ×ØÓÒÓÙÔÖÙØÖ×ÑÓÝÒ×ÔÖÓÔÖ×

ÒÖØØÙ×ÙÖÐ×Ö×ÙÐØØ×ÐÖÖØÙÒÓÖÞÓÒØÑÔÓÖÐÔÓÙÖÐÚÐÓÔÔÑÒØ ÓÒØØÒØ×Ù×ÕÙ×ÓØ×ÒÒÓÚØÓÒÐÚ×ØÖÓ××ÒØÒ×ÐØÑÔ×ÙÒÓÖØ ÒÖ×ÙÑØÖÓ×ÖØÖ×ØÕÙ×××ÒØÐÐ×ÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ

ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×Ô××ÒØÙÒÒÒ×ØÙÖ×ÔÖ×Ò×ÑÐÔÓ×ÒØÐÕÙ× ØÓÒÙÖÒÑÒØÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÚÒØØÓÙØÐÐÓØÓÒ ÙÒ×ØÖØÒÒÓÚØÓÒÚÙÒÒÚ×Ø××ÑÒØÑÔÓÖØÒØÒÊÓÙÓÔØÖÙÒÓÑ Ö××ÓÙÖ×ÈÖ×ÑÒØÐ×ØÔÓÙÖÙÒÖÑ×ÑÒÖ×ÐÓÒÚÒØ×ÙÚÖ

ÔÐÙ×ÙÖ×ÖÔÖ×××ÙÖ×ÕÙ×ØÓÒ×Ð×ÙÜ×ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒ Ö××ÓÙÖ×ÔÓÙÖÐÒÚÒØÓÒÖÖÓÛ ÔÓÖØÑÒØÑØØÓÒÒÐÐÓÙÒØÑÓÒ×ÑÓÝÒ××ØÐÔÖÓÐÑÐ××ÕÙÐÐÓØÓÒ Ò×ÐÖ×ØÙØÖÚÐÒÓÙ×ÖÚÒÖÓÒ×


ÓÔØ×ÔÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ× Ä×ÓÙ××ØÓÒ×ÙÚÒØÜÔÐÓÖÐ×ÑØÓ×ÔÖÓØØÓÒ×Ö×ÙÐØØ×ÐÒÒÓÚØÓÒ

ÒÒÓÚÒØ×ËÙÖÐÔÐÒØÓÖÕÙËÙÑÔØÖÙØÐÔÖÙÖ×ÙÖØÐÖÙÒÐÒÒØÖ ÄÔÖÓØØÓÒ×Ö×ÙÐØØ×ÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÙÒÔÖÓÙÔØÓÒÑÙÖ×ÒØÖÔÖ×× ÈÖÓØØÓÒ×Ö×ÙÐØØ××ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒ

ÐÒÒÓÚØÓÒØÐ×ØÙØÓÒÑÓÒÓÔÓÐÙÑÓÑÒØÓÐÓÙÖÒØÓÑÒÒØÔÖÒØÐÓÒÙÖ

ØÑÔÓÖÖÒ×Ð×ÓÒØÖÖÐÖÑÒÒÓÚØÖ×ÖØÓÙÖÒÖ×ÒÚ× ÑÔÓÖØÒØ ÖÒÔÖØÁÐÓÒ×ÖÕÙÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ØØØÖØÚÕÙÒ×Ð×ÙÒÔÔÖÓÔÖØÓÒ

Ø××ÑÒØ×ÑÔÓÖØÒØ×ÔÖÖÒØÒÔ×ÔÓÙÚÓÖÒÖÐÖÒØÒÒÓÚØÓÒÕÙ ×ØÖÐÓÖ×ÕÙÐÖÑÔÓ××ÙÒÑÓÒÓÔÓÐ×ÙÖ×ÓÒÒÒÓÚØÓÒÙÑÓÒ×

×ÖØÐÓÖ×ÒÔÖØÖÙÔÖÔÖ×ÖÑ×ÑØØÖ×Ä×ØÙØÓÒÒ×ÖÖÔÖ×ÒØ ÙÒÐÐÒÑÖÑÖØÐÙÖÕÙÓÒÙØÙÒ×ÓÙ×ÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×

×ÑÒ×Ñ×ÒØØ×ÄÑ×ÒÔÐ×ÔÓÐØÕÙ××ØÙÒÖÒÑÔÓÖØÒÒÓ ××Ù×ØØÙÖÙÜÖÑ×ÔÖÚ×ÓÙÐ×ÒÓÙÖÖÒÚ×ØÖÒ×Ð×ÓÑÒ×ÒÕÙ×ØÓÒÔÖ ØÚØ×ÒÒÓÚØÖ×ÈÓÙÖÓÖÖÖØÝÔÐÐÒÐ×ÔÓÙÚÓÖ×ÔÙÐ××ÓÒØÔÔÐ×

Ð×ÒØ ØÑÑÒØ×Ð×ÒÒÓÚØÓÒ×ÓÒÖÒ××ÓÒØÙØÐ×ÔÓÙÖÐ×ÓØØÐÐ×ÕÙÐÐ×ÕÙØÓÙÒØ

ÔÖÓÙ×ÒØÄÓÖ×ÕÙÐÒÚÙÔÔÖÓÔÖØÓÒ×ØÐÐ×ÒÔÖÐÐÙÖ×ÐÜ×ØÒ ÙÒÚÙÒØÙÑÓÑÒØÕÙÐÐ×ÒÔÙÚÒØÔ××ÔÔÖÓÔÖÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÕÙÐÐ× ÖÖÓÛÔÓ×ØÙÐØÕÙÐ×ÖÑ×Ò×ÓÒØÔ×ÒØ×ÒÚ×ØÖÒ×ÐÊÙÐ

ÜØÖÒÐØ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÓÒØÐ×ÖÑ×ÔÙÚÒØÒÒÖÔÓÙÖÒÒÓÚÖÓÒØÓÒ ×ÔÓ×ÖÙÒÔØÒØÖÒ×ÓÖÔØÓÒÓÒØÄÚÒØÐ

ÐÑÓÒÓÔÓÐÒ××ÖÕÙÐ×ÓØÓØÓÖÖØÑÔÓÖÖÑÒØÙÜÒØÖÔÖ××ÔÓÙÖ× ×ÙÖÖÐÓÒØÒÙØ×ØÚØ×ÒÚÒØÚ×Ä×ÖÑ×ÔÓÙÖÐÙÖÔÖØØ×ÐÓÒÐ××ØÙÖ× ÄÑÖÒ×ÖÓØ×ÔÖÓÔÖØÒØÐÐØÙÐÐ×ØÙ×ØÓÒØÓÖÕÙÑÒØÔÖ

ÚÐÓÔÔÒØ×ÑÒ×Ñ××ØÖØÕÙ×ÔÔÖÓÔÖØÓÒÒÔÐÙ××ÖÓØ×ÐÙÜ

ÖÖ××ØÙÖ×Ò×ÐÕÙÐÐ×ÜÔÖØ××ÓÒØÕÙ×ÙÒÒÑ×ÖÑÖÕÙÐÖÚØÒ ÓÑÑÑÒ×ÑÔÖÓØØÓÒ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ×ØÐÙÒ× Ä×ØÙ××ÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÑÖÒÓÒØÑÓÒØÖÐÑÔÓÖØÒÙÖÚØ

ÐÒÒÓÚØÓÒÓÒØÖÙÒÙ×ÓÒÔÙÐÕÙ×ÓÒÒ××Ò×ÈÐÙ×ÙÖ×ØÙ×ÓÒØØÖÓÙÚÕÙ Ð×ÖÚØ××ÓÒØ×Ò×ÐÑÒØÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ÔÓÙÖÐÔÔÖÓÔÖØÓÒ×Ö×ÙÐØØ×ÐÒÒÓÚ ÖÐ×ÐÓÑÔÖÓÑ×ÕÙÙ×Ø×ÓÒÜ×ØÒ×ÚÓÖÐÔÔÖÓÔÖØÓÒÔÖÚÐÖÒØ

ØÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÔÖÖÔÔÓÖØÙØÖ××ØÙÖ×ÙØ×ØÒÓÐÓ×


ÙÖÅÒ×Ñ×ÔÖÓØØÓÒÓÖÑÐ×Ø×ØÖØÕÙ××ÒÒÓÚØÓÒ×ÔÖÑÙ ØÕÙ×ÒÖÒ ËÓÙÖÒÕÙØÁËËËËÁ ÖÓÛ× ÔÓÒÖ××ÖÑ×ÒÒÓÚÒØ×ÔÖÑØÓ

ÑÔÓÖØÒØ×ÐÓÖ×ÕÙÙÜÐÑØØÓÒ×ÓÒØÖÐØÚÑÒØÐ× ÚØÔÖÑÙØÕÙ×ØÕÙÐ×ÓØ×Ñ×ÒÙÚÖÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ××ÓÒØØÖ× ËÐÓÒÖÓÛ×Ð×Ö×ÓÒ×ÕÙÜÔÐÕÙÒØØØÔÖØÙÐÖØÙÖ

×ÒØÖÖÓØÓÒ××ØÐÐÙ×ØÖÔÖÐ×ÓÒÒ×ÐØÖÓ×ÑÒÕÙØÓÑÑÙÒÙØÖ×ÙÖ ØÕÙ×ÄÖÚØÓÒ×ØØÙØÐÐÔÖÒÔÐÓÖÑÔÖÓØØÓÒ×ÒÚÒØÓÒ×ÄÖÔÓÒ× ÓÒÖÒÒØÐÖÒÕÙÐÐÔÓÐØÕÙÔÖÓØØÓÒÓÒØÓ×Ð×ÖÑ×ÔÖÑÙ

ÐÒÒÓÚØÓÒÁË

ÓÔØ×ÒØÖØ Ó××ÑØÓ×ÓÖÑÐÐ×ÔÓÙÖÔÖÓØÖÐÙÖ×ÒÒÓÚØÓÒ×Ä×ÙÜÔÖÑÖ×ÓÖÑ× ËÐÓÒÐ×ÓÒÒ×ÐÒÕÙØÒÒÓÚØÓÒÓÑÑÔÖÚÙÐÑÓÖØ×ÒØÖÔÖ××ÓÒØ

Ö×ÔØÚÑÒØ Ø×ÓÒØÐÒÖ×ØÖÑÒØ×ÑÖÕÙ×ØÐÔØÖÚØ×Ú ÑÙØÕÙ×ÑÑÒØ××ØÙÒÖÒÑÔÓÖØÒÙ××ÒÒ×ÐÓÑÑÖÐ×ØÓÒ ÙÖÚØÖÖÚÔÖ×ÐÔØ×ÑÖÕÙ×ÒØÐÑÖÕÙ×ØÒØÚ×ÔÖÓÙØ×ÔÖ ÖÑ×ÕÙÒÓÒØÙÖÓÙÖ×Ò×ØØÔÖÓÄÓÔØÓÒ

ÕÙÒ×ÐÔÖÓØØÓÒÐÐ×ÔÖÓÙØ×Ë××ÒØ×ÖÚØ××ÒØÖØ ×ÒØÖÔÖ××ÐÖÒØÔÓ×ÖÙÑÓÒ×ÙÒÖÚØÚÖ×ÐÒÐÒÒ ÓÒØÔÙ


ÓØÒÖÙÒÓÖ×ÙÖÐ×ÑÒ×ÔÓ×× Ä×ÖØ×ØÐÔÖÑÖÑÒ×Ñ×ØÖØÕÙÓÔØÔÖ×Ð×ÑØÓ×ÓÖÑÐÐ×Ú ÔÖÓÙØÕÙÐÐ××ÓÒØÐÖ×ÐÓÒÙÖÖÒÓÒ×ØØÒÕÙÐ×ÓØÓÔØÒ Ø ×ÒØÖÔÖ××ÐÖÒØÐÓ×ÖÔÓÙÖÔÖÓØÖÐÙÖ×ÒÚÒØÓÒ×ÓÙÒÒÓÚØÓÒ×ÒØÖ

ÑÓÖØÔÖÐ×ÒØÖÔÖ××ÕÙÒÒÓÚÒØÒ×ÓÑÒ ËÐÓÒÓÒ×ÖÕÙÐ×ÖØ×ÖØÔÐÙ×ÙØÐ×ÔÓÙÖÔÖÓØÖÐ×ÒÒÓÚØÓÒ×

Ò×ÐÒØÐÐÓÒ×ÓÒÒ×ÙÕÙÐ×ÓÒØÜØÖØ×××ØØ×ØÕÙ×Ð×ÖÑ×ÒÒÓÚÒØ×Ò ÒÒÓÚÒØ×ÒÔÖÓÙØÓÒØÖ×ÙÐÑÒØ ÓÒØÖÖÑÒØØØÝÔÓØ×ÔÖÑÐ× ÕÙÒÒÓÚÒØÒÔÖÓÁÐ×ØÒÓØÖÕÙ ×ÖÑ×ÙØÐ×ÒØÐ×ÖØ ×ÓÒØ

ÔÖÓÙØ×ÖÔÖ×ÒØÒØ ÄÙØÐ×ØÓÒ×ÑØÓ×ÔÔÖÓÔÖØÓÒÕÙÐÐ××ÓÒØÓÖÑÐÐ×ÓÙ×ØÖØÕÙ× ÓÒØÖ ÐÐ×ÕÙÒÒÓÚÒØÒÔÖÓ×

ÔÓÙÖÓØÑÔÖÐÓÒÙÖÖÒÓÔÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÕÙÒ×Ð×ÒØ

×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÙØÙÒØÒÒÖÓ××ÒØÔÙ×Ð×ÒÒ××ØØØ ÖÙÔÖÖ×ÓÒÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÐÔÔÖØÖÙÐÙØÒØÔÐÙ×ÕÙÐÔÖÓÙØÚØ ÐÒÚÙÙÔÖÓØÖÐ××ÖØÒÖÙÖÐÙØØÒÙÕÙÒÔÖÑØÔ×ÐÒØÖÔÖ×

ÕÙ×ØÓÒÑÔÓÖØÒØÕÙ×ØÓÒ×ÖÐ×ÓÙ××ØÓÒ×ÙÚÒØ

ÐÚÐÐÙÖ××ØÕÙÐÙÔÖÑØÓÒØÒÙÖÒÚ×ØÖÑ××ÚÑÒØÒ×Ð×ØÚØ× ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÙÖÔÖÑÐ××ØÙÖ×ÓÐØÙÜÔÖÓØÐØ×ØÐÔÐÙ× ÄÔÖÓÜÔÖÓÙØÚØÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ

ÖÖÅ×ÔÖÓØÐØÐÚ×ÒØÐÐÐÑÒØÙÒÓÖØÔÖÓÙØÚØ×ØÚØ× ÒÒÓÚØÖ×

ÔÒ××ÊÓÒÓ×ÖÚÔÖÓÜÐÑÒØÙÒØÒÒÖÓ××ÒØÐÔÖÓÙØÚØ ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐØÑÔ×ØØÖÓ×ÓÒÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÚÓØ ÒÔÖ×ÒÙÒÔÖÓØÐØÐÚÓÑÔÒÔÖÐÐÙÖ×ÙÒÖÓ××ÑÒØ×

×ÓÒÒÙÒ×ÜÖÒ×ÐÔÖÓÖÒØ×ÙÖÐÖÒØÐØ×ÔÖÒÔÐ×ÖÑ×ÔÖ ÑÙØÕÙ×ÙØÐÖÖÚÒÒÓÑÖÙÜÖÚØ×ÓÙÚÖÒØÐÙÖ×ÑÑÒØ×

ÓÒÐ×ÒØÖÔÖ××ÓÒØÒÙÒØÒÚ×ØÖÒ×Ð×ØÚØ×Ê×ÐÑÒØ×ÖÔÓÒ× ×ÑÔÓ××ÐÖÒÑÒØÒØÖÑÒÒÓÚØÓÒÒ××ÑÒÙÖÚÐØÑÔ×ÔÓÙÖÕÙÓ ÔÖ×ÐÓÙ×ØÖ×ÕÙ×ÓØÙÜØØ×ÍÒ×ÓÙÒÙÖÓÔüÒÚÙÙÒÒØÖÖÓØÓÒ

×ÖÓÒØÔÔÓÖØ×ØØÕÙ×ØÓÒÔÐÙ×ÐÓÒ

ÙÒÖÓ××ÒÐÔÖÓÙØÚØ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÙÖÇÖÐÒ×ÑÐ Ô×ØÖÐ×ÄÒÓÑÖ×ÔÖÓÙØ×ÓÙ×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØØ×ÑÕÙ×ÓÙÚÖØ×ÔÓÙÖ×ÙØ üÔÖÑÖÚÙÐÙÑÒØØÓÒÔÖÓÖ××ÚÙÖÖ×ÔÙØÓÒÒÖÐÑÔÖ××ÓÒ

ÒÑÓÝÒÒÙÒØÒÒÖÓ××ÒØÔÙ×ÐÒ×ÒÒ×ÒÕÙÒØÓÑÑÐÑÓÒØÖÐ


ÖÔÕÙÄÖÒÑÒØÖÓ××ÒØØÓ×ÖÚÙ××ÒÙÜØØ×ÍÒ×ÕÙÒÙÖÓÔ

×ÙÔÔÓ×ÖÕÙÐÜ×ØÙÒÖÒÑÒØÐÐÖÓ××ÒØÐÊÔÖÑÙØÕÙ ×ØÒÓÔÔÓ×ØÓÒÚÐÖÓ××ÒÓÒØÒÙ×ÔÒ××ÊÖÔÕÙ ÄØÒÒÖÓ××ÒØ×ÒØÙÖ×ÐÔÖÓÙØÚØÔÖÑÙØÕÙÖÔÕÙ Ð××

ÙÖÖ×ÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ×ÙÖÐÔÖÓ ËÓÙÖÒÕÙØÊÅÆÊÌÍÒØÑÐÐÖ×ÙÖÓ×ÒÓÒØ× ÙÖÚÓÐÙØÓÒÐÑÓÝÒÒÓÙÖÖÓØØÐ×ÓÑÑÓÙÖÙ

Ø×ÑÕÙ×ÆÔÖÓÙØ×ÙÔÐÕÙ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÖÑ×Ó×ÒÑÒØ×Ò×Ð ÓÑÔÓ×ØÓÒØÙØÓØÐ×ÔÖÓÙØ×ÒØÖÓÙØ×ÙÜØØ×ÍÒ×Ò×ÐÔÖÓ ÄÙÖÔÖ×ÒØÖ×ÔØÚÑÒØ×ÒÙØÐÚÓÐÙØÓÒ×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØ

ØÖ×ÑÖÕÙÔÖØÖÐÒÒÚÓÖÐÓÙÖÙØÓØÐ×ÔÖÓÙØ×ÖÔÕÙ ÒÚÙÖØÓØÐ×ÔÖÓÙØ×Ð××ÐÔÖÓÙØÚØÐÊÔÖÑÙØÕÙ×Ø Ù

ÐÓÙÖÙØÓØÐ×ÔÖÓÙØ×ÒØÐ×××ÆØ×ÔÖÓÙØ×ÙÔÐÕÙ××Ø Ð×ÒÑÒØ×Ò×ÐÓÑÔÓ×ØÓÒ×ÔÖÓÙØ×ÕÙÓÒØÓÒÒÐÓÖÑÖÓ××ÒØ ÙÒÚÙ×ÖÒÖÚÒÓÒÓÒ×ØØÕÙ×ÓÒØÐ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÖÑ×Ó×Ø

×Æ ÑÓÒ×ÓÖØ×ÙÖÐÔÖÓÄÙÖ×ÓÙÖ×ÓÒØÔÐÙØØÙÒÓÖÑ×ÒÙ×ÓÐÒÓØÑÑÒØÐÐ

ÙÔÐÕÙ×ÔÒÒØÔÐÙ×ÐÊÕÙÐ×ÒÑÒØ×ÐÓÑÔÓ×ØÓÒ×ÔÖÓÙØ×ÓÙ Ð×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÖÑ×Ó×ËÓÒÔÖÒÐ×ÆÓÑÑÑ×ÙÖÐÔÖÓÙØÚØÐ ÄÜÔÐØÓÒØ×ØÕÙÐÓÙÚÖØ×ÆÓÑÑÐÑ×ÒÙÚÖ×ÔÖÓÙØ×

ØØÕÙ×ØÓÒ×ÖØÖØÑÔÖÕÙÑÒØÒ×ÐÕÙØÖÑÔØÖ


ÙÖÌÒÒÐÔÖÓÙØÚØÐÊÔÖÑÙØÕÙ ËÓÙÖÀÒÈÌÒÝÖÒÛÔÖÓÙØ××ÙÖÚÝÒÀÒÈÆÓÒÔÖÓ ÔÖØÖÝÒÑÒÜÚÓÐØÀÒÈÆÛÔÖÓÙØ×ÔÖÈÙÐÀÒÁÒÆÛ Ô

ÑÙÖÖÐØÚÑÒØ×ØÐ×ÙÖÐÖ×ØÐÔÖÓ ÙÒ××ÕÙ××ØÔÓÙÖ×ÙÚÙÖÒØÐ×ÒÒ×ÐÒÓÑÖ×ÆÒØÖÓÙØ× ÊÔÖÑÙØÕÙÚÓÖÓÙÖÆÒ×ÐÖÔÕÙÓÒÔÙØÓÒ×ÖÖÕÙÜÔØ ÓÖÔÖ×ÒØal

ÐÔ××ÄÙÖ ÔÖÑÙØÕÙ Ä×ÓÒÒ×ÖÒØ××ÙÖÐÒØÖÓÙØÓÒ×ÆÓÒÖÑÒØÐØÒÒÓ×ÖÚÒ× ÐÐÙ×ØÖÐÖÓ××ÒÐÔÖÓÙØÚØ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒ

ÙÖÓÔÒÒÔÖÒØÔÐÙ×ÒÔÐÙ×ÓÑÔØØÚØÙÜÐÓÖØÓÖ×ÜØÖÙÖÓÔÒ× ÒÔÖØÙÐÖÑÖÒ×ÄØÙÖÐ×Ò Ò×ÙÒÓÔØÕÙÓÑÔÖ×ÓÒÒØÖÒØÓÒÐÐ×ÒØÖÔÖ××ÔÖÑÙØÕÙ×ÓÖÒ

ÖÓÔÒÒ×ÒØÑÑ×Ð×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØØ×ÑÕÙ×ÓÙÚÖØ×ÔÖÐ×ÒØÖÔÖ×× ÐÓÑÑ××ÓÒÙÖÓÔÒÒ×ÓÙÐÒÐÖØÖÔÖ×ÔÖÐ×ÒØÖÔÖ××ÙÑÑÒØÙ ÔÓÙÖÐÖØÓÒÒÖÐÒØÖÔÖ×

ØÚÑÒØ ÙÖÓÔÒÒ×ÒØÖÑ××ÓÐÙ×ÐÐ×ÓÒØÓÑÑÖÐ×ÆÒ×ÐÔÖÑÖÔÖÓØ ÙÖÓÔÒÒ×ÓÒØÙÑÒØ ÆÐ×ÒØÖÔÖ××ÑÖÒ×Ô××ÒØÐÖÑÒØÐÙÖ×ÓÑÓÐÓÙ× ÒØÖÐ×ÔÖÓ×ØÔ××ÒØÖ×Ô

ÒØÖÔÖ××ÖÒ××ÖÖÚÒØÖÖÖÐ×ÖÑ×ÖØÒÒÕÙ×ØÐÐÑÒ×Ò××ÙÖÐÔ ÖÓÐ×ÒØÖÔÖ××ÖÒ××ÓÒØÓÑÑÖÐ×ØÖÓ×ÆÕÙÚÐÒØ× Ò×Ð×ÓÒÕÙÖÔÖ×ÒØÙÒØÙÜÖÓ××Ò Ù×ÒÐÙÖÓÔÐ×

ØÓØÐ×ÔÖÑÖ×ÆÒØÖÓÙØ××ÙÖÐÑÖÄ×ÖÑ×ÖØÒÒÕÙ×ØÐÐÑÒ× ÓÒØÓÑÑÖÐ××ÙÖÐÑÑÔÖÓØÆÖ×ÔØÚÑÒØÖÔÖ×ÒØÒØ ØÙ


ËÓÙÖÈÁÔÖ×ÅÊÁÒØÖÒØÓÒÐÁÒ×ØØÙØÓÖÊÙÐØÓÖÝËÒËÑÖÔÖ×ÔÖÐÄÅ ÙÖ Ä×ÒØÖÔÖ××ÙÑÑÒØ×ÝÒØ××ØØ×ØÕÙ ÄÒØÖÓÙØÓÒ×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØØ×ÑÓÐÙÐÖ×Ò×Ð×ÒÒ×

×ÔÖÑÖ×ÆÚÒÙ×ÒÓÙØÖÓÑÑÐÒÓØÐØÙÖÐ×ÔÖÊÜÓ ÛÛÛÐÑÓÖ

ÔÖÓØÙÄÅØÔÖÄ×Ó×ÙÑ ÙÒÐÒØÖÓ×ÓÒ××ÔØ×ÒÒÓÚØÓÒÄÖÒÔÖÙ ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ×ÚØ ÙÑÖÑÓÒÐ Ù

ÔÖÓÙÖ ÐÑÑØÙÐÒÙ×ØÖÖÒ××ØÔÒÐ×ÔÖÙÒ×ÐØÐÚØÔÖÐÔÐÑÒØ ÒÒ×ËØØØÒÒ×ÔÓÙÖ×ÙÚØÙÒÒÓÙÚÐÐÔÖØÑÖ Ø×ØÖÙÖÔÖÙÒÑÒÕÙÒÖ×ØÑÑÐÐÖ×ÙÖÓ×ËÐÓÒ ÔÓÙÖÖØ×

×ÒØÖ×ÖÖÙÜØØ×ÍÒ×

ÆÒØÖÓÙØ××ÙÖÐÑÖØ ÒØÖÐ×ÙÜÔÖÓ×ÔÖØ× ÒÕÙÓÒÖÒÐ×ÚÒØ××ÆÐÐ×ÚÖÒØØÖ×ÔÙÒ×ÐÍÒÓÒÙÖÓÔÒÒ

ÐÖÓ××Ò×ÚÒØ×ÒØÖÐ×ÖÓÙÔ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÙÖÓÔÒ×ØÑÖÒ×ÔÒÒØ ËÐÓÒÐÄÅÐ×ÖÒ×Ó×ÖÚ×Ò× ØÑÐÖÐÙÑÒØØÓÒ ÙÒÓÑÖ×

ÑÑÒØ×Ñ×ÔÐÙ×ÐÙÐØÔÓÙÖÐ×ÖÓÙÔ×ÙÖÓÔÒ×ÔÒØÖÖÐÑÖÑ Ð×ÒÒ×Ò×ÑÐÒØÔ×ÔÒÖÙÒÕÙÑÒØÐÔØÚÐÓÔÔÖÒÓÙÚÙÜ

ÔÒ×ÓÒÐÓÒÓÑØÐÚÐÓÔÔÑÒØ×ÒØÖÔÖ××ÊÜÓØÙÔÓÙÖÐÄÅÚÖÐ ÖÒÒÓØÑÑÒØ Ä×ÒÙÜÐÒÙ×ØÖÙÑÑÒØÔÓÙÖÐÓÒÓÑÖÒ×ÒØÖÊÖ×ÔÓÙÖÐÜ ÁÐ×Ø×ÓÙÐÒÖØÓÙØÓ×ÕÙÐÔÔÓÖØÒÓÙÚÙØØÖÔÙØÕÙ

ÛÛÛÐÑÓÖ

ÄÖÖÒ×Ù×ÑÑÒØÒÓÙÖÒÙÖÓÔØÔÖØÙÐÖÑÒØÒÖÒÓÙÑÒØÄÅ


ÖÓÑÑÙÒ×ÒÐÑÔÓÖØÒØÐÕÙÐØ×ÔÖÓÙØ×ÕÙÖÔÖ×ÒØØÙÒ ÚÒØÓÒÙÖÖÒØÐÔÓÙÖÒÖÒÓÙÚÐÐ×ÔÖØ×ÑÖÑÑÒ×ÙÒÑÖ ÒÒÓÚØÓÒÚÖ×Ù×ÑØØÓÒÒ×Ð×ÑÑÒØ×ÓÑÑÖÐ××ÙÜØØ×ÍÒ××ØÓÒ×

ÓÒÙÖÖÒØÐØÐÕÙÐÙ×ØØ×ÍÒ×Ð×ÔÖÜ×ÑÑÒØ×ÓÙÒØÙÒÖÐ×ÒÐ

ÑÙÖÑÑ×Ð×ØÐØÐÖÙÒÐÒÙÒÖØÓÒÒÐÒØÖ×ØÙÖ× ÕÙÐØ×ÙÔÖÙÖ×ÔÖÓÙØ×ÕÙÔÙØ×ÒÖÐÑÒØÙÒÔÔÓÖØØÖÔÙØÕÙ ÒØ×ÔÖÜÐÚ××ÓÒØ×ÝÒÓÒÝÑ×

ÒÓÑÖ×ÆÒØÖÓÙØ×ØØÖÜÑÔÐÒØÐÒÜ×ØØÒÒÙÐÐÑÒØ×ÓÒ ÊÚÒÓÒ×ÐÖÐØÓÒÒØÖÔÖÓØÐØØÔÖÓÙØÚØÐÒÒÓÚØÓÒÒØÖÑ××ÓÐÙ×

ÐÕÙÐØ×ÔÖÓÙØ×ÈÑÑÓÐÐØal

ÓÖØÑÓÒ×ØÖØÓÒÖÐÑ×ÒÙÚÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÓÒÖÐÒØÖÔÖ×

Ð×ÔÖÓØ×ÖÐ××ÒÖÐØØØ×ØÙØÓÒÔÙØÒÔ××ÙÖÚÒÖÙØÙÐØÑ ÔÙØ×ØØÒÖÓÒÕÙÐ××ÙØÙÜÐÒÒÓÚØÓÒ×ÖÔÖÙØ×ÑÙÐØÒÑÒØ×ÙÖ ÙÒÔÓÙÚÓÖÑÓÒÓÔÓÐØÑÔÓÖÖÙÖÙÖÒØÐÕÙÐÐÐÐÔÙØÙÑÒØÖ×ÓÒÔÖÓØÇÒ

ÔÖÓØÐÒ×ØÒØtÐ×ÖÒÑÒØ×ÐÒÚ×Ø××ÒØØÙÐÔÖÓt−1Ò×Ð×ØÙÖ ÔÓÖÐÕÙÜ×ØÒØÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØØÐÖÒÑÒØÐÒÒÓÚØÓÒÒÒÖÐÐÒØÖÔÖ×

ÑÔÓÖØÒØÕÙØÕÙÙÒ××ÙÖÒÑÒØÒ×ØÔ××ÒØÖÒ×ØÒØÒÑÒØË ÔÖÑÙØÕÙÐ×ØÒØÑÔÓÖÐÐÒØÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÐØ×ÓÒÖÒÑÒØ×ØØÖ×

ÔÔÐÕÙÔÖÐÒØÖÔÖ×Ò×ÙÒÒÚÖÓÒÒÑÒØÓÒÙÖÖÒØÐÒÓÒ×ÙØÙÒÖÐÑÒØ ÔÖÓØÐÝÐÔÖÓÚÒØØÓÙØÓÖ×ÔÖÓÙØ×Ü×ØÒØ×ÙÖÐÑÖ

ØÓÒ×ØÖØ×ÔÖÜØÐÕÙÐ×ÙÜØØ×ÍÒ×Ð×ÒØÖÔÖ××ÔÙÚÒØÑÓÖÖÐÔÖÜ ÄÙÜÑÖ×ÓÒÕÙÔÙØÜÔÐÕÙÖÔÒÓÑÒ×ØÖÐØÚÐÔÓÐØÕÙ×ÔÖÜ

ÐÙÖ×ÔÖÓÙØ×ÒÓÙÚÙÜÓÙ×ÓÙ×ÔÖÓØØÓÒÔÖÖÚØÓÒÙÑÒØÖÐÙÖÔÖÓØÙ ØÖÑÒØØÙÑÓÑÒØÕÙÐ×ÒØÖÔÖ××ÙÖÒØÐÔÓ××ÐØÙ××ÖÐÙÖÔÖÓ×Ø ÐÚÖØÓÒÙÒÓÑÖ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÒØÖÓÙØ××ÙÖÐÒÚÙÔÖÓØÐØ ÑÖÒÓÒØÃÐÔÔÖ Ð×ÖØÔÙÔÖÓÐÓ×ÖÚÖÙÒØÑÑØ

ÈÝ× ÆÓÑÖ×Æ ÓÑÑÖÐ×× ÌÙÜ

ØØ×ÍÒ× ×ÙÖÐÔÖÓ ÖÓ××Ò ÎÒØ× ÖÒ

ÍÒÓÒÙÖÓÔÒÒ ËÙ×× ÂÔÓÒ

ÖÒ ÐÐÑÒ

ÌÐÄ×ÔÖÑÖ×ÒÓÙÚÐÐ×ÒØØ×ÑÕÙ××ÐÓÒÐÓÖÒ×ÖÑ× ÊÓÝÙÑÍÒ ÈÝ×× ØÐÙÐ×ÐÙØÙÖ

ËÓÙÖÌÐÙÖÔÖÓÙØÑÖÐÐØal


ÙÒÖÑÐÙØÖÅÐÖÐØÒÒÒÖÐÐ××ÙÒÚÙÐÒÙ×ØÖÙÒÔÖØ ÓÒÐÒÖÐÔÖÓØÒÖÙÒÓÙÖÔÖ×ÔÖØÖÁÒÚÙÐÐÑÒØÐ×ØÙØÓÒÔÙØÖÖ ËØÓÙØÓ×Ð××ÐÔÖÓÙØÚØÐÊÔÖÑÙØÕÙ×ÔÓÙÖ×ÙÚÖ

×ÖÑ×ÓÒØÒÙÒÚ×ØÖÓÒ×ÚÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×ÊÉÙÑÓØÚÓÒ× ÖÑ×

ÓÑÒ××ÓÒ×ÙÖÐÓÑÔÖ×ÓÒÐÔÖÓØÐØÐÐÙÒÐØÖÒØÚÙÒÖÒ ÑÒØÒÒÖÔÐÑÒØ×ÓÙÚÐÓÖ×ØÓÒÓÙÖ×Ö×Ø×ÄÓÖ×ÕÙÙÒÒØÖÔÖ×ÔÖ ÒÖÐÒÖÐÐ×ÓÒÒÚ×Ø××ÑÒØÕÙÐ×ÓØÒ×ÐÊÓÙÒ×ÙØÖ×

ÔÓÙÖÒÒÖ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÊÓÙÐÔÐÖ×ÙÖÐ×ÑÖ×ÒÒÖ×Ä ÐÓÕÙÕÙÓÙÚÖÒØØ×ÓÒÚÙØÕÙÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒÕÙ×ØÓÒÒÙÖÔ×ÐÙ×× ÑÙØÕÙ×ÔÓ×ÙÒÔØÒÒÑÒØÐÐÔÙØÓ×ÖÒØÖÙØÐ×Ö×ÓÒÔØÐ

ÐÓÖØÒÖØØÙÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÐÔÖ×ÒÓÑÔØ×ØÖØ ØØÖÐÐ××ÖÓÖÕÙ×ÓÒØÒÓÑÖÙÜÐ×ÔÖÓØ×ÕÙÒÙÖÓÒØÔ×ÐÓÙÖÔÓÙÖØÒØ ÖÒØÐØØØÒÙ×ØÒÖÙÖÐÖÒØÐØÙÒÔÐÑÒØÒÒÖ×Ò×Ö×ÕÙÙÚÙ

ÐÔÒÓÔÐÐÒÚ×Ø××ÑÒØØÙÑÙÖØÖ×ÚÖ×ØÓÒ×ØÒØÚÓÖÖÓ××ÒØ Ò×ÐØÑÔ×

ØÕÙÒØÐÊÖÔÖ×ÒØÐÓÒÑÒØÑÑØØÒÙ×ØÖÐÐ×ØÙÒØÚØ ×Ò×ÐÕÙÐÐÙÙÒÔÖÓÙØÒÓÙÚÙÒÙÖÐÙÄÔÖ×Ö×ÕÙÔÔÖØÒ×ÓÑÑÙÒ ÄÜÔÐØÓÒØØÓÒØÖØÓÒ×ØÒÖÒØÐØÚØÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙ

ÑÒØØØÒÙØÒÚ×Ø××ÑÒØÊØÙÖÒÇÒÁÒÚ×ØÑÒØÊÇÁÄ×ÖÑ×ÔÖÒÒÒØÐ ÐÑÒØÓÑÑÙÒØÓÙ×Ð×ÔÖÓØ×ÒÒÓÚØÓÒÚÒÚÑÑÒØ×Ö×ÚÖ×

×ÓÒ×ÒÖÒ××ÔÖÓØ×ÒÒÓÚØÓÒÒÓÒØÓÒ×ÔÖÓØÓÒ×ÕÙÐÐ×ÓÒØ Å×ÐÖ×ÓÒÐÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØÕÙÙ×ØÐÒÑÒØÒ×ÐÊÑÙÖÐÖÒ

ÙÒÒÓÙÚÐÐÑÓÐÙÐÓØÙÓÙÖÙÔÐÙ× ×ÙÖÐÖÒÑÒØÙØÙÖ×ÔÖØÒÓÒÔ××ÙÖÐ×ÙÔÖÓØÖÐ×ËÐÑ×ÒÙÚÖ

ÑÓÝÒÒÔÖÒÙÖÒØÐÔÖÓÔÖÓØØÓÒÐÐÇÒÓÑÔÖÒÒ×Ð×ÑÓØÚØÓÒ× ÙÒÔÖÓÙØÔÖÓÑØØÙÖÐÓÙ×ØÖÒÖÖÐÒØÖÔÖ×ÒÚÖÓÒÙÒÑÐÐÖ×ÓÐÐÖ×Ò ÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ÐÒÕÙÐÐ×ÓØ

ÔÖ×Ö×ÕÙÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ

ØÖÐÓÒÒØÙÖÔÓÙÖÙÖÐØÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ ÒÖÚÒÐÚÐÙØÓÒÙÖÒÑÒØ×ØÚØ×ÊÒØÖÑ×ÑÓÒØÖ×ÔÙØ ÁÐÖ×ÙÐØØØÒÐÝ×ÕÙÐÒÓÑÖ×ÔÖÓÙØ×ÒÓÙÚÙÜÆÔÙØÒÔ×

Ù×ØÖÐÓÒØÒÙØ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÖ×

ØÙÜÖÒÑÒØ×ØÑÐÙÚÖÙØÓÙÖ Ä×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ×ÖÚÙ×ÔÖÑÖÐÐ×ÖØÖ×ÒØÔÖÐÚÖ×ØÙ ÙÒÚÙÐÒ×ÑÐÐÒÙ×ØÖÐØÙÜÙÖÒÑÒØÐÊÖ×ØØÖ×ÚÖÐ

ÙÒØÙÜ×ØÙÒØÖ Ø Ò×Ð×ØÑØÓÒËØÙÖ

Ò×Ð×ØÑØÓÒËÛÖØÞÑÒ


Ò×ÕÙÙÜÑØÓ×ÙØÐ××ÔÓÙÖÓÒ×ØÖÙÖÐ×ØÓÖÖÒÓÙØÖÐÚÖ×Ø× ÖÒÑÒØ×ØÑ×ØØÖ××Ò×ÐÙÜÓÒ×ÖØÓÒ×ÓÒÖÒÒØÐÔÖØÓÒÙÔØÐ ËÐÓÒÑÖÐÐ ØØÖÒ×Ö×ÙÐØØ×ÓÙÐÙØÕÙÐØÙÜÙ

×ØÑØÓÒ×ÔÙØØÖÐÐÙØÐ×ØÓÒ×ÒØÐÐÓÒ×ÖÒØ×ÖØÒ×ÙØÙÖ×ÙØÐ×ÒØ ×ÓÒÒ×ÕÙÔÖÓÚÒÒÒØÐÒÙ×ØÖÙØÖ×ÑÔÐÓÒØ×ÓÒÒ×ÖÑ×ØÑÑ ÐÒÓÑÖ×ÖÑ×ÓÒ×ØØÙÒØ×ÒØÐÐÓÒ×ÖÙÒÙØÙÖÐÙØÖ

ÕÙÐÐ×ÔÓÖØÒØ×ÙÖÙÒÔÖÓÔÐÙ×ÐÓÒÙÔÖÖÔÔÓÖØÙÜØÖÚÙÜÔÖÒØ× ÑÙØÕÙ×ÑÖÒ×ÖÐØÚ×ÐÔÖÓÄÒØÖØ×ÓÒÒ×ØÒØÙØ ÈÐÙ×ÖÒØÐØÙÑÖÐÐÙØÐ××ÓÒÒ×ÖÒ×ÖÑ×ÔÖ

ÙÜÖ×ÙÐØØ×ÑÔÓÖØÒØ×ÓÙÐÒØØØØÙ

ÄÔÖÓÙØÚØÐÖÖ×ÖÒ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÑÖÒ×Ù

ÄÔÖÓØÐØ×ÔÖØØÒÙ×ÖÑ×Ù××ÙÑÒØÑ×ÚÙÒØÖÓ ÑÒØ×ÙÖÐÐÓÒØÖÑÔÐÙ×ÕÙØÖÓ×Ó×Ò×Ð×ÒÒ×ÔÖÖÔÔÓÖØÙÜÒÒ×

ÒØÒØÖÖÑ×ÑÔÓÖØÒØ×ÖÒ×ÔÒÒØÔÖÒÔÐÑÒØÐÒØÒ×Ø

ØØØÙÑÓÒØÖÔÖÐÐÙÖ×ÐÑÔÓÖØÒÙÑÖÐÖÖØÐÒ ÖÖÕÙÖÑØ×ÔÖÓÖÑÒÒØÖÑ×ÒÒÓÚØÓÒ

ÒÓÚØÓÒÒ××ÙÚÒØÐ××ØÑØÓÒ×ÑÖÐÐÐÖÖØÐÒÒÓÚØÓÒ

ÐÖÖÙÑÒØÑ×ÕÙØØÙÑÒØØÓÒ×ØÐÖÑÒØ×ÙÔÖÙÖÐÐÙ ÖÒ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÑÖÒ×ÄÙØÙÖÒÓØÕÙÒÓÒ×ÙÐÑÒØÐÔÖÓÙØÚØ ÖÔÖ×ÒØÒØÐ×ÔÖÒÔÙÜØÖÑÒÒØ×ÐÔÖÓÖÑÒØÐÔÖÓØÐØÙ×Ò×

ÝÒØÙÒÓÖØÒØÒ×ØÖÖÔ×ÓÖØÑÒØÒÙÒØÚÑÒØ×ÙÖÐÐ×Ö ÖÒÓÖÔÖÕÙ×ÐÓÒÑÖÐÐÐÔÖÓÖÑÒÓÑÑÖÐ×ÔÖÓÙØÙÖ× ÔØÐÔÝ×ÕÙÁÐÒÖ×ÙÐØÕÙÐÑÔÓÖØÒÐÖÖØÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÖÓÙÚ

×ÖÑ×ÐÒØÒ×ØÖÖ×ØØÖ×ÖÙØ ÚÙÜÄÒÙÒ×ÖÑ×ÝÒØÙÒÑÓÝÒÒÒØÒ×ØÖÖ×ØÑÓÒÖØÐÐ

ÐØÓÒÒØÖÐÔÖÓÙØÚØÒØÖÑ×ÔÖÓÙØ×ÒÓÙÚÙÜØÐÔÖÓÖÑÒÓÑÑÖÐ ÖÙÒÖÑÐÙØÖÄÖ×ÓÒÕÙ×ÓÙ×ØÒØØÜÔÐØÓÒÖ×Ò×ÐØÕÙ ÄÐØÙÖ×Ö×ÙÐØØ×ÑÖÐÐÐ××ÓÑÔÖÒÖÕÙÙÒÚÙ×ÖÑ×ÐÖ

×ÜÔÖÑÒÓÒ×ÙÐÑÒØÔÖÐÔÖØÙÖÖ×ÓÒ×ÖÙÜØÚØ×ÊÒ Ð×ÖÑ×ÔÓÙÖ×ÙÚÒØ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÖÒØ×ÄÚÖ×Ø××ØÖØ×

×ÙÖØØÕÙ×ØÓÒÒØÖÐÒ×ÐÒÐÝ×ÑÔÖÕÙÔØÖ ØÒ×ØÊÑ×ÐÑÒØÔÖÐÑÓÐÐÓØÓÒ×Ö××ÓÙÖ×ÆÓÙ×ÖÚÒÖÓÒ×

Ø×ÖÑ×ÒÒÓÚÒØ×Ö×ØÓÒÙÙÖÙÒØÙÜÓÖØÒÒÓÚØÓÒØÙÒÔÖÓÖÑÒ ÙÑÓÑÒØÕÙÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×ØÙÒÔÖÓ××Ù×ÕÙ×ÙØÓÖÒÓÖÐÓ


ÒÖ×ÐÚÒØ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ØØØÚØØÒ××ÙØ ÑÒØÒ×ÐÖÖÔÖÐÖÐÐÓØÓÒÒ×ÕÙÔÖÓÙÒÔÖØ×Ö××ÓÙÖ× ÓÑÑÖÐ×ÒØÚÒØØØÖÒÖÔÖÑØÙÜÖÑ×ÔÖÔØÙÖÐÒÚ×Ø××

ÔÓÙÚÒØÒÒÖÖ×ÖÚÒÙ×ÓÒØÙÒÑÔØÐ×ÙÖÐÔÖÓØÐØÑÖÐÐ ÒÙ×ØÖÔÖÓÚÒØÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊÐ×ÙØÖ×ØÙÖ× ÓÑÑÐÓÒØÑÓÒØÖ×Ð×ØÙ×ÑÔÖÕÙ×Ð×ÓÙÖÔÖÒÔÐÙÔÖÓØÒ×ØØ

Ä×ÖÑ×Ò×ÔÓ×ÒØÔ×Ö××ÓÙÖ×ÒÒÖ×ÑÔÓÖØÒØ×ÒÙÖÓÒØÔ×ÐÔÓ××ÐØ ÔÖÓÔÖÒÚ×ØÖÒ×ÐÖÖØØÖÓÒ×ÖÑ×ÓÖØÒØÒ×ØÊÒ ÓØÐÖÐ×ÖÑÓÒ×ÕÙÐÐ×Ð××ÒØÒÙ×ÓÒÒÒØÚÙØÖ×ÒØÖÔÖ×× ÓÒ×ÕÙÒÐÙÖÒØÖ×ÙÖÐÑÖ×ÖÑ×ÓÖØÒØÒ×ØÖÖÚÒØÙÒ

ÒÒ×ÐÐØØÖØÙÖÙÜØÙÖ××ÓÒØÔÖÒÔÐÑÒØØ×ÓÑÑØÒØÐ××ÓÙÖ× ØØÓÒÐÔÖÓÙØÚØÐÒÒÓÚØÓÒÕÙÐ××ÓÒØÐ×ØÙÖ×ÔÓÙÚÒØÜÔÐÕÙÖØØÚÖ ËÐÖÓ××Ò×ÔÒ××ÊÒÖØÔ×Ò×ÐÑÑÔÖÓÔÓÖØÓÒÙÒÙÑÒ

Ò×Ð×ØÓÒ×ÙÚÒØ ÐÖÐÑÒØØÓÒÓÒØÖÒÒØØÐÒÑÒØÔÖÑØÕÙ×ØÕÙ×ÖÜÑÒ Ö×ÔÓÒ×Ð×ÐÔÔÖØÓÒÙÖÒÑÒØÖÓ××ÒØÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÙÒÒÙ×ØÖ

ÔÖÑÙØÕÙÖÚÙÐØØÖØÙÖ Ä×ØÙÖ×ÜÔÐØ×ÙÔÖÓÜÐÒÒÓÚØÓÒ

ØÕÙÒ×ÐØÖÑÒØÓÒÙØÙÜÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ØØÒÙ×ØÖÄÔÖÑÖ×ØÙÒ ÔÖÑÙØÕÙÚÒØÜÔÐÓÖÖÒ×ÙÒÙÜÑÔÓÒØÐÖÐÙÒÑÒØÔÖÑ ØØ×ØÓÒÜÑÒÒ×ÙÒÔÖÑÖÔÓÒØÐØÐÖÐÑÒØØÓÒ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ

ÐÒÙ×ØÖÓÑÑÐÔÙØØÖÙÒÑÔÙÐ×ÓÒÚÒÒØÐÜØÖÙÖÙØÖ××ØÙÖ×Ò×ØØÙ ØÓÒ× ØÙÖÜÓÒÕÙÐÒÙ×ØÖ×ÙØØÒ×ÕÙÐÖÒÖÔÙØ×ÖÐ×ÖÙ×ÒÑÑ

ÒÖÐ×Ø××ØÙÖ×Ò×ØØÙØÓÒÒÐ××ÙÖÐÔÖÓÖÑÒ×ÖÑ×ØÐÙÖÔØ ÄÖÐÕÙÓÙÐÖÐÑÒØØÓÒÒ×ÙÒÒÙ×ØÖ×Ò×ÖØÒ×ÐÔÖÓÐÑØÕÙ ÄÖÐÐÖÐÑÒØØÓÒÐØÚØÒÒÓÚØÓÒ

ÔÖÓÙÖÙ×ÖÓÙÕÙÖÖ×ØÒÓÐÓ××ÔÖØÅØÖÚ× ×ØÙÖ××ÓÒØÖÒØ×ÒØÙÖ×ÈÓÙÖÐ×ØÙÖÔÖÑÙØÕÙ×Ò×ØÖÜÙ× ÀÑÑÖØ

Ø×Ð×ÐÑÒØ××ÙÚÒØ×ÔÙÚÒØ×ÖÚÐÖÑÔÓÖØÒØ×ÔÓÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ ×ÔÓÒÐØÔÖ×ÓÒÒÐÊÕÙÐ


ËÓÙÖ×ÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ×ÖÑ×ØÒ×ØØÙØÓÒ×ÖÖÔÙÐÕÙ×ØÔÖ

ÒÒÑÒØÔÙÐÐÒÒÓÚØÓÒ ÖÔÓÐØÕÙÐÐØÑÒ×ØÖØÚÓÖÐ× Ú×

ÄÒÙÒÖØØÒÖØÐÔÓÐØÕÙÔÙÐÕÙ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ× ÇÖÒ×ØÓÒÙØÖÒ×ÖØÓÒÒ××Ò×ØØÒÓÐÓ×

ØÖÑÒÔÖÐ×ÑÒ×Ñ×ÒØØ×ØÐ××ØÖØ×Ñ××ÒÔÐØÐÕÙÐÒÒÑÒØ ÔÙÐÕÙ×ÙÒÚÖ×Ø×Ð××ÙÜÒØÖÔÖ××Ð×ÐØ××Ð×Ø

ÑÙØÕÙÔÙØØÖÙÒÖÙÐØÓÒÒÑÓÒØÓÙÒÚÐÙÔÖÓ××Ù×ÐÒÒÓÚØÓÒÄ ÔÖÑÖØÓÙÐÔÖÓ××Ù×ÖÖÓÙÒÒÓÚØÓÒÒØÒØÕÙØÐÐÒ×ØÙÖØÓÒ× ËÙÚÒØÐÓØ×ÙÖÐÕÙÐÐÐÔÓÖØÐÖÐÑÒØØÓÒÐØÚØÐÒÙ×ØÖÔÖ

×××ÐÒÕÙ×ÅÅØÒ×ÕÙÐ×ÓÒØÔÐÙØØ×ÙÖÐÙ×ÓÒ×ÔÖÓÙØ×ÔÖ× ÖÙÐØÓÒÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ ÖÔØÓÒÔÖÜØÔÓÐØÕÙÖÑÓÙÖ×ÑÒØÆÓÙ×ÒÓÙ×ÒØÖ××ÓÒ×ÒÔÖØÙÐÖÐ

ÍÒ××ÙØÐÒØÖÓÙØÓÒÒÓÙÚÙÜÖÐÑÒØ×Ö×ØÖØ×ÖÐØ×ÐÑ××ÙÖÐÑÖ ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÒÔÖÐÔÓÖØÒØÐÒÓÑÃÙÚÖÀÖÖ×ÖÙÑÒ ÄØÐÖÐÑÒØØÓÒØÖ××ÒØÔÖÐÒÙ×ØÖÔÓÙÖÐÔÖÑÖÓ×ÙÜØØ×

ÑÒØ××ÖÐÑÒØ×ÜÒØÙÜÒØÖÔÖ××ÔÖÑÙØÕÙ×ÜÖÒØÙÜØØ×ÍÒ×

ØÐÐÒØÖÙÜÕÙ×ÒÒØØØÖÓÖÑÓÑÑÐÙ×Ð××ÐÔÖÓÙØÚØ ÙÒÑÖÕÙÒØØÔ×ÖÕÙ×Ù×ÕÙÐÓÖ×ÔÙ×ØØØÙÒÓÒØÖÓÚÖ×××ØÒ× ÓÙÖÒÖÙÒÔÖÙÚÐØÐÙÖ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÚÒØØÖÓÑÑÖÐ××

ÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙØÙÜÕÙÓÒ×ÖÒØÒÖÚÒÕÙÐÐÒÒÑÓÒ×ÖÐ× ×Ò×ÒØ×ÔÓÙÖÐ×ÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×

ØÙ×ØÒØÑÓØÚ×ÔÖÐ×××ÆÒØÖÓÙØ××ÙÖÐÑÖÒ×Ð×ÒÒ× ÔÓÙÖÚÐÙÖÐØÙÒÑÒØÐÖÐÑÒØØÓÒ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ× ÈÐÙ×ÙÖ×ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ÓÒØØØÙ×ÙÜØØ×ÍÒ×Ò×Ð×ÒÒ×Ø

Ó×ÖÚÔÐÙ×ÔÖØÙÐÖÑÒØÔÖ×ÐÒØÖÒÚÙÙÖ×ÒÓÙÚÙÜÑÒÑÒØ×üØØÖ

Ä×ÕÙØÖÒÒ××ÙÒØÓÒØÚÙÒØÖÓÙÖ ÜÑÔÐÐÑÓÝÒÒÒÒÙÐÐ×ÆÓÑÓÐÓÙ×Ò×Ð×ÕÙØÖÒÒ×ÔÖÒØ ØØÓÒØÖÆÒØÖÓÙØ×Ò×Ð×ÕÙØÖÒÒ×ÒØÖÙÖ×ØØÔÖÓ

ÙÜØØ×ÍÒ×ÒØØÖÜÑÔÐÐÖØÐÈÐØÞÑÒ ÑÑÒØ×Ø×Ø×ÔÖÐ×ÖÑ×ÔÙ×ÕÙÙÙÒÓÒØÖÒØÖÐÑÒØÖÒØÔÔÐÕÙÔÖÐÒ× ÓÑÑÒÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×ÓÒ×ØØÖÐ×××ÆÒØÖÓÙØ×ÔÖÒÔÖÐÒÒØ ÈÓÙÖÙÒ×ÙÖÐ×ÓØ×ØÒ×ÕÙÒÖ×ÐÖÐÑÒØØÓÒÒØÖÓÙØÒÔÖÐ

ØØÔÖÓ ÔÙØØÖÐÙØÙÒÓÑÖ

ÆÒÑÓÝÒÒÔÖÒÒØal


ÐÔÔÐØÓÒ×ÒÓÙÚÙÜÑÒÑÒØ×ËÐÓÒÒØal


ÄÒÓÑÖ×ÆÒØÖÓÙØ×ÔØ×××Ò××Ð××ØÔÐÙ×ÒÙÒÒÓÖØÐÙ

Æ Æ×Ò××Ð×ØØÖ ÅÓÝÒÒ×ÆÒØÖÓÙØ×ÔÖÒ ÈÖÓ× ÌÐ ÐÒÙÒÓÑÖ×ÆÒØÖÓÙØ×Ò×Ð×ÒÒ× Ô

ÔÐÚÒØÐÒÐØÖÖØÐ×ØØ×ÍÒ×Ò×ÐÔÖÓÙØÓÒ×ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×Ò ÄÓÑÔÖ×ÓÒÒØÖÔÝ×ØÐÙ ÑÓÒØÖÕÙÐÖÒÓÙÔØÐÔÖÑÖ

ÔÓÙÖÐÒÙ×ØÖÖÒ×ÕÙÒÔÙÔÖÓÙÖÒÕÙÆÕÙÖÔÖ×ÒØÙÒ ÚÆÒØÖÓÙØ×ÍÒÒÒÔÖ×ØØÔÓ×ØÓÒ××ØÓÑÔÐØÑÒØÒÚÖ×

ËÓÙÖÔØÔÖ×ÒØal

××ÒÚÖÓÒ ÙÖ××ÑÒØÐÖÐÑÒØØÓÒÕÙÒ×ØÐÙÑÑØÓ×ÖÚÒÙÖÓÔ ËÐ×××ÆÔÖÓÙØ×ÙÜØØ×ÍÒ××ÖØÙ×ØÔÖÐ

ÔÖØ×ÆÒØÖÓÙØ×ÒÒÐØÖÖÔÖÓÚÒØÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÖÑ×ÑÖÒ× ÙÒ

ÔÓÙÖÐÖÒÒÓÙØÖÔÖ×ÐÒÑÒØÐÖÐÑÒØØÓÒØ×ÙÒÒÒÒÐ× Ö×ÓÒÐÔÖ×ÒÑÔÓÖØÒØ×ÖÑ×ÑÖÒ×ÄÑÑ×ØÙØÓÒÔÙØØÖ×ÙÔÔÓ× ÙØÖÑÒØØÐ××Ó×ÖÚÙÜØØ×ÍÒ××ÖÔÖÙØÐÑÒØ×ÙÖÐ×ÙØÖ×ÔÝ×Ò

ÔÝ×ÙÖÓÔÒ×ÓÒØÔÖÓÖ××ÚÑÒØ×ÙÚÒÙÖ××ÒØÔÐÙ×ÒÔÐÙ×ÐÙÖÖÐÑÒØØÓÒ

ÄÖÔÓÒ×ØØÕÙ×ØÓÒ×ØÕÙØÓÙØÓÖÓÑÑÐÒÓØÒØal

ÈÝ× ØØ×ÍÒ× ÒÒ×

ÖÒ ÒÐØÖÖ

ÐÐÑÒ

ÈÙÐÏÐÖÔ ÐÜÒÖËÑØ×Ø×ØÑÓÒÝØÓÍËËÒØËÙÓÑÑØØÓÒÀÐØÓØÓÑÑØØÓÒÄÓÖÒ ÌÐ ÁÒØÖÓÙØÓÒ×ÆÔÖÔÝ× Ô ÓÒÒ×ÖÔÖ××ÔÖÐ×ÙØÙÖ×ÓÑÑ××ÓÒÒÖ

ØÒØÕÙØÖÑÒÒØÐÒÒÓÚØÓÒ×ÙÖÐÔØÔÖÓÙÖØÒØÖÓÙÖ×ÙÖÐÑÖ× ÄÓØ×ÔÖÑÖ×ØÖÚÙÜÑÔÖÕÙ×ØØ×ØÑÖÐÑÔØÐÖÐÑÒØØÓÒÒ

ËÓÙÖÔØÔÖ×ÒØal

ÆÓÙÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×Ò×ÐÑÓÖØ××Ð×ØÖÖ××ÖÐÒÓÑÖ ×Æ×ÙÖÐ×ÔÒ××ÊØÙÒÒØÙÖÑ×ÙÖÒØÐÖÖÐÑÒØØÓÒ ÕÙ×ØÓÒÁÐ×ÓÒØÓÒÐÙÔÖ×ÜÑÒ×ÔÖÒÔÐ×ØÙ×ÐÝÄ×Ò ÓÒØÖÚÙÐÐØØÖØÙÖÑÔÖÕÙÔÙÐÒ×Ð×ÒÒ××ÙÖØØ


ÒØal


ÙØÙÖ×ÒÓØÒØÔÖÐÐÙÖ×ÕÙÐ×ÖØÜÖÓÒ×ÖÖÐÖÙÐØÓÒÓÑÑÐÙÒÕÙ ÕÙÐÖÐÑÒØØÓÒÒÓÒØÖÙÐ××ÑÒØÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÄ× ÈÐØÞÑÒÏÖÐÐÃÒÐÐËÖØØÖÓÛ×ÎÖÒÓÒØ

ØÙÖÝÒØÐÒÐÐÒÐÒÒÓÚØÓÒ

ÔÓÙÖØÙÖÐÑÔØÐÖÙÐØÓÒÒ×ØØØÙÐ×ÙØÙÖ×ÖÒØ×ÓÐÖÐØ ÑÒØ×ÖÓÛ×ÎÖÒÓÒØÌÓÑ×ÓÔØÒØÙÒÔÔÖÓÓÑÔÖØÚ ÒØÈÐØÞÑÒ ØØÖÙØÓÙØÐ××ÙØÙÜÐÒÒÓÚØÓÒÙÜÑÒ

Ð××ÐÙÖÙÐØÓÒÔÖÓÔÖÑÒØØÒÓÑÔÖÒØÐ×ØØ×ÍÒ×ÙÒÔÝ×Ó ÐÒÝÔ×ÙÒÑÒØ×ÖÐÑÒØÖ×Ò×ÐÔÖÓÓÒÖÒÒÐÓÙÖÖÒÐ ÊÓÝÙÑÍÒ ØØ ÁÐ×ØÖÓÙÚÒØÕÙÐ××ÐÔÖÓÙØÚØÊÒÓÐÐÖÒØÖØ

ØØ×ÍÒ×ØØÖÙÐÖÐÑÒØØÓÒØØÓÒ×ÙÖ×ØÑ×ÐÓÒ×ÙÔÔÓ×ÕÙÙÊÓÝÙÑ ÍÒÒØÖÐ×ÙÜÔÖÓ×Ö×ÙÐØØÑÓÒØÖ×ÐÓÒÐ×ÙØÙÖ×ÕÙÐ××ÚÐÙÙÜ ÙÜØØ×ÍÒ×ÔÖÖÔÔÓÖØÙÒÑÙÒØÓÒ Ó×ÚÙÊÓÝÙÑ

ÍÒÐÐ×ØÙÐÔÙ×ÑÒØ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ÖÖ

ÐØ×ÔÖÓÙØ××ØÐÙÑÒØØÓÒÙØÑÔ×ÙÚÐÓÔÔÑÒØÄÐÐÓÒÑÒØ ÐÙÖÓÒÙØÒØÙÖÐÐÑÒØÐÖÓ××ÑÒØÙÓØÊÄÙÖÑÓÝÒÒÕÙÙÒ ÍÒ×Ø×ÑÙÖ×Ó×ÖÚ×ÔÙ×ÐÒØÖÓÙØÓÒÐÑÔÖØÓÙÖÒÖÐÔÖÙÚ

ÒÒÒÒ×Ò×ÐÒÒÄÙÖÕÙÒ××ØÒØÐ××××ÔÖÐÒÕÙ× ÙÑÒØÒÑÓÝÒÒÒÒ×ÒØÖÐ×ÒÒ×ØÔÓÙÖ××ØÐ×Ö ÒØÑÑÒØÔ××Ò×ÐÔ×××××ÐÒÕÙ××ØÔ××ÒÒ×Ò×Ð

Ô×ÙØÓÖ×ØÓÒÑ××ÙÖÐÑÖÙÖ ÙØÓÙÖÒÒ×Ò×Ð×ÔÖÓ×ÙÐØÖÙÖ×Ä×ÙÐÒÙØÑÔ×ØÓØÒÙÒ×Ð

ÊÐ×ÒØÖÔÖ××ÓÒØÖÔÖÙÒÑÓØÓÒÐ×ØÖÙØÙÖÑÑ×ÓØ×Ù×Ò ÒÔÐÙ×ÐÙÑÒØØÓÒ×ÓÐÙÐÙÖÙÚÐÓÔÔÑÒØØÓÒ×ÓØ×

ÐÝÅÆ Ê×ÖÒÚÐÓÔÑÒØÓ×Ø×ÒÖØÙÖÒ×ÌÍËÔÖÑÙØÐÒÙ×ØÖÝ

ÂÓÙÖÒÐÓÈÓÐØÐÓÒÓÑÝ ÙØÙÖÑÖÒÂÓÙÖÒÐÓØÅÐËÒ×ÔÖØÁÔÖØÁÁ ÂÓÙÖÒÐÓÈÓÐØÐÓÒÓÑÝ

ÏÖÐÐÏÅÁÒØÖÓÙØÓÒÓÒÛØÖÔÙØÖÙ×ÒØÍÒØËØØ×ÒÖØÖØÒÒ ÈÐØÞÑÒË Ä×ÒÄ Ê×ÖÖÙÐØÓÒÒÚÐÓÔÑÒØÓÒÛÔÖÑÙØÐ×È×ØÔÖ×ÒØÒ ÒÚÐÙØÓÒÓÓÒ×ÙÑÖÔÖÓØØÓÒÐ×ÐØÓÒÌÖÙÑÒÑÒØ×

ÊÖÒ×Ø×ÔÖÒØal

ØÓÈÑÙØÐÅÒÙØÙÖ×××ÓØÓÒÏ×ÒØÓÒÔÖÐ ÒØÖÒØÓÒÐÓÑÔÖ×ÓÒÐÒÐÈÖÑÓÐÓÝÒÌÖÔÙØ× ÃÒÐÐÅÖÙÐØÓÒ×ÔØÒØÐÚ×ÒØÔÖÑÙØÐÒÙ×ØÖÝÈÔÖ×ÙÑØØ

ØÓÒÒÓÚØÒÒØÖÒØÓÒÐÓÑÔÖØÚÒÐÝ××ÒÅØÐËØÄÒ×ÁÑÔØÓÔÙÐ ÔÓÐÝÓÒÖÙÒÒÓÚØÓÒÒÔÖÒÌÑÖÒÍÒÚÖ×ØÝ ÖÓÛ×ÀÎÖÒÓÒÂÅØÌÓÑ×ÄÌØ×ÓÖÙÐØÓÖÝÔÓÐÝÓÒØÒÒØÚ× ËÖØØÄÀ ÖÙÐØÓÒ×ÒØÖÒÙÒÓÒÙØÙÖÊÊ×ÖÅÒÑÒØ


ÔÑÒØÔÖÐÒÕÙÐÒÕÙÓÑÓÐÓØÓÒ ÙÖ ÌÑÔ×ÓÒ×ÓÑÑÔÖÙÒÒØÑÑÒØÙÖÒØÐ×Ô××ÙÚÐÓÔ Ô

ÒÙØÙÒÖÐÐÓØÓÒ×ÔÒ××ÊÐÖÖÚÖ×ÐÚÐÓÔÔÑÒØÔÙ×ÕÙÐ× ÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÒÑÒØÓÒ××ØÒÙÒÖ×ØÖÙØÓÒ ÐÔÖØ×Ö××ÓÙÖ×ÐÐÓÙ×ÕÙÔ×ÙÔÖÓ××Ù×ÓÒÔÖ×ÐÖÙÐØÓÒ

ËÓÙÖÈÞÖËÑÖÔÖÓÙØ××ÑÒÒØal

ÖÑ×ÓÚÒØÑÓÒØÖÖÐØÙÒÓÙÚÙÔÖÓÙØÒØÙÒØÐÓÒ××××ÐÒÕÙ×

ÒÖØÒÒØÒØÒ×ÐÔ×ÖÖÐÒØÖÓÙÚÖÙÒÒØÑÑÒØ ÚÖ×ÐÚÐÓÔÔÑÒØØÒØÓÒÒÕÙÐÔÖÑÖÖÔÖ×ÒØÐÔ×ÙÔÖÓ××Ù×ÐÔÐÙ× ÄÚÖ×ÓÒÙÖ×ÕÙÜÔÐÕÙÒÔÖØÐÐ××ÑÒØÓÔÖ×Ö××ÓÙÖ×ÐÖÖ

ÔÖÑÐÔÓØÒØÐÜ×ØÒØ×Ù×ÔØÐÖÙÜÔ××ÚÐÓÔÔÑÒØ×ØÒÖÙÖ

ØÖ×ÓØÙÜÒØal

ÄÙÑÒØØÓÒ×ÓØ×××ÓÙÒÓÖØÒÖØØÙÐÔ×ÖÖ

××ÑÒÒØal

ÔÖÐÖÓÒ×ÔÐÙ×ÐÓÒÒ×ÐÔÖØÓÒ×ÖÙ×ÖÒ× ÔÓÙ××ÒØÙÒÔÖØ×ÖÑ×ÒÓÒÒÖÐ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÔÓÙÖÐÐ×ÑØ ØÓÒØØØÒÒÔÙØ×ÒØÙÖ×Ð×ÔÖÜ×ÑÑÒØ××ÓÒØÑÒ×ØÖ×ÆÓÙ×Ò

ÑÒØÖÐÔÖÓÐØÖÙ××ÖÒØÖÓÙÖÐ×ÔÖÓÙØ×ÒÓÙÖ×ØÙ×ÙÖÐÑÖÐÐ ÒØØÔ×ÒÑ×ÙÖÒÚÖ×ÖÔÓÙÖÙØÒØÐØÒÒÐ××ÙÒÓÑÖÔÖÓÙØ× ËÐÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ××ÙÔÔÐÑÒØÖ×ÐÔ×ÚÐÓÔÔÑÒØÚ×Ù

ÓÙÚÖØ×

ÖØÑÒØÙÚÓÐÙÑÐÊÐÐÓÙÐÔ×ÖÖÍÒÓ×Ð×ÔÖÓÙØ×Ô××ÒØ ÐÑÖÁÐ×ØÖ×ÓÒÒÐ×ÙÔÔÓ×ÖÕÙÐÓÙÚÖØÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÔÒ ÒØÐÜ×ØÙÒÖÒÑÙÖÒØÖÓÙÚÖØØÒØÖÓÙØÓÒ×ÔÖÓÙØ××ÙÖ

××Ù× ÈÓÙÖÙÒÖÔÖ×ÒØØÓÒÖÔÕÙ×Ô××ÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÙÖ


ÔÐÙ×ÙÒÓÑÖÔÖÓÙØ×ÓÙÚÖØ×Ø×ÑÓÒØÒØ×ÐÐÓÙ×ÐÔ×ÚÐÓÔÔÑÒØ ÖÓÙÐÑÒØÙÖ×ØÙÔÖÓ××Ù×ÐÔ×ÙÚÐÓÔÔÑÒØÄÒØÖÓÙØÓÒÔÒÓÒ Ð×Ô××ÑÓÒØÖÖÐÔÖÓÐØÕÙÐ××ÓÒØÑ××ÙÖÐÑÖ×ØÓÒØÓÒÙ

ÚÓÖØ×ÙÖÐÓÙÚÖØÒÓÒ×ÕÙÒÐÖÐÐÓØÓÒÙÒÔÖØ×ÑÓÝÒ×ÕÙ Ð×ÑÓÒØÒØ×Ø×ÙÚÐÓÔÔÑÒØÒÚÖÒØÔ×

ÜÖÙØÐÔÖÓÙØÚØÒØÖÑ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÙÚÖØ×ÔÖÖ××ÓÙÖÊÔÒ× ØÒØ×ØÒ×ÐÖÖÚÖ×ÐÚÐÓÔÔÑÒØÒÑÒØÒÒØÐÙØØÓØÐÊ ÓÑÑÐÒÓØÒØÒØal

ÙÖ ÍÒÔÖØÐÖÓ××Ò×ÔÒ××ÊÕÙ×ØØÔÓÙÖ×ÙÚÚÐØÑÔ×

ÙØÕÙÓÐÐ×ÚÖÒØÒÓÒÒÖÐÔÖÓØÒÓÙÖ×Ä×ÖÑ×ÔÖÖÒØÐÐÓÒÖÐ ÚÐÓÔÔÑÒØÒÖ×ÔØÖÐ×ÜÒ×ÐÖÐÑÒØØÓÒÕÙÐØ×ÙÖØØ ×ØÜÔÐÕÙÐÓÖ×ÔÖÐÚÓÐÓÒØ×ÖÑ×ÔÒ×ÖÔÐÙ×ÙÓÙÖ×Ù

ÙÖÙÔÖÓ××Ù×ÙÚÐÓÔÔÑÒØÚØÓÙ×Ð×ÓØ×ÕÙ×Ò×ÙÚÒØÐÒÓÒÙ ÐÒØÖÔÖ×ÒÓØÑÑÒØ×ÐÔÖÓÙØÒÕÙ×ØÓÒØØÓÒ×ÖÓÑÑØÒØÔÖÓÑØØÙÖ ÔÖÓÙØÔÖ××ÓÑÑÖÐ×ØÓÒÄÖÖÚÙÒØÐÚÒÑÒØ×ÖØÙÒØ×ØÖÓÔÔÓÙÖ ÆÓÒ×ÙÐÑÒØÐ×ÒÕÙÐ×ÔÒ××ÖÐ××Ò×ÖÓÒØÔ×ÖÙÔÖ×Ñ×ÐÑ ÑÑÐÒØÖÔÖ××ÖØÒ×ÕÙÐÚÐÙÖ××Ø××ÐÐ×ØÓØÒÓÙÖ×

ÔÖÒÖÐÙÑÒØØÓÒÓÒØÒÙÙÙØÊ×ÒØÖÔÖ××ÔÙ×Ð×ÒÒ× ÄÜÑÒÐÑÔØÐÖÐÑÒØØÓÒ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÓÑ

×ÓÒØÒÓÖÙÓÙÖÙØÙÐØÐÐ×ÔÖÑØØÒØÓÑÔÖÒÖÒÓØÑÑÒØÐ×Ö×ÓÒ×ÕÙ

×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÈÖÑÐ×Ø×ÕÙÔÙÔÖÓÙÖÐÙÑÒØØÓÒÙØÑÔ×ÓÒ×Ö ÕÙÐÑÔØÑÙÖÕÙÙÐÖÐÑÒØØÓÒ×ØÐÐÐÓÒÑÒØÐÙÖÙÚÐÓÔÔÑÒØ ×ÓÙ×ØÒÒØÐÙÑÒØØÓÒÒ××ÒØ×ÔÒ××ÊÙÓÙÖ×ÙØÑÔ×ËÖÖØÒÓØ

ÙÚÐÓÔÔÑÒØËÖØØÄÛ×ÕÙØØÐÓÖ×ÐÈÖ×ÒØÐÖÑÅÖËÖÔØ

Ä×ÖÑÖÕÙ×ÓÖÑÙÐ×Ò×ÐØÙËÖØØÖÔÔÓÖØÔÖÒØal

ÓÑÊ×ÖÄÓÖØÓÖ×ØÐ×ÐÑÒØ××ÙÚÒØ× ÄÓÒÒØÖØÓÒÐÊÒ×Ð×ÖÒ×ÒØÖÔÖ×× ÄÙÑÒØØÓÒÒÒÙÐÐÙÓØÑÓÝÒÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÑÑÒØ ÄÙÑÒØØÓÒÐÔÖØÙÓØÚÐÓÔÔÑÒØÒ×ÐÓØØÓØÐÖÖ

ÄÑÔÓÖØÒÓÒÒÐÒ×ÔÖÓØ×ÒÖÓÙÖÒØÐÓÖÒ×ØÓÒÐÖ ÄÙØÙÚÐÓÔÔÑÒØ×ÔÖÓÙØ×ÑØØÓÒÑØÓÓÖÙ× ÄÖÙØÓÒÙÒÓÑÖÔÖÓØ×ÖÖÒØÖÔÖ×ÔÖÐ×ÖÑ×

ÄÑ×ÐÒØ×ÙÖ×ÔÖÓØ×ÚÐÓÔÔÑÒØÑÑÒØ×ÑÓÒ×Ö×ÕÙ×Ø Ð×Ð×ÔÐÙ×Ù××Ø ÖÔÖÖÓÙÔØÖÚÐÐÓÐ×ØÓÒ×ÙÖ×ÔÖÓÙØ××ØÒ×ØÖØÖÐ×Ñ

ÓÙÖØØÖÑ


Ô×ÖÔÖ××ÒØÐÒ×ØÜØÒ×ØÒÙÐÐÑÒØÙ×ÐÙÖÑÔÓÖØÒÖÐØÚÖÐ Ý×ÖÐØÓÒ×ØÒØÖÖÐØÓÒ×ÒØÖÐÖÐÑÒØØÓÒ×ÔÖÜØÐÐÐÒÒÓÚØÓÒÙ Ë××ÒØ×ÙØÖ×ÓÖÑ×ÖÙÐØÓÒÐ×ÔÖÜÒÓØÑÑÒØÐØÕÙÐÐ×Ò×ÓÒØ

ÖÙÐØÓÒ×ÔÖÜÔÙØÚÓÖ×Ø××ÙÖÐÒØØÓÒÒÚ×ØÖÒ×ÐÊ ÑÓÑÒØÕÙÐÜ×Ø×ÖÐØÓÒ×ÓÒÓÑÕÙ×ÓÖØ×ÒØÖÐÓÖØÊØÐ×ÒØÙÖ× Ð

ÑÓÝÒ×ÔÖÓÙØÙÖ×ÔÖ×Ù×ØÑÒØ×ÓÔÝÑÒØ×Ø×ØÖÙØÓÒ×ÑÖ×ÈÖ ÓÑÑÐ×ÓÙÐÒÒÞÓÒÐ×ÔÖÜÔÝ×ÔÖÐ×ÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×ÖÔÖ×ÒØÒØÐÖÚÒÙ

ÔÖÙÒØÔÖÓÙØÕÙÒØÖÒÙÒ××ÐÒØØÓÒÒÚ×ØÖÒ×Ð×ØÚØ× ÓÒ×ÕÙÒØÐÖÙÐØÓÒÕÙÚ×ÖÙÖÐ×ÔÖÜØÒ××ÖÔÖÐÑÑÐÖÚÒÙÑÓÝÒ

ÔÖÓÖÑÒÒ×Ð×Ò×Ê−→ÒÒÓÚØÓÒ−→ÔÖÓÙØÚØÖÔÓÒØal

Ê

ÔÐÙ×ÙÖ×ÑÓÐ×ÖÐÑÒØØÓÒÕÙÐÔÔÐØÓÒÙÒ×Ý×ØÑÕÙØÒ×ÖÐ×ÔÖÜ ÓÒØÖÐÒÒÓÚØÓÒÓÒÙØÙÒÙØÐ×ØÓÒÜ××Ú×ØÙÖ×ÔØÐØØÖÚÐÕÙ ËÙÖÐØÐÖÙÐØÓÒ×ÙÖÐÔÖÓÙØÚØÒÞÓÒÓÒÐÙÔÖ×ÜÑÒ

ÔÖÑÙØÕÙ×ÓÙÐÒÒØÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÒØÚÐÐÐ××ÐÔÖÓÙØÚØ ÑÒÒÒÓÑÔØ××ÖÐÔÖÓÙØÚØØÐ×ØÐ×ÒÖÒ

ÒØÖÑ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÓÙÚÖØ×ØÓÒ×ÒÓØÑÑÒØÒÞÓÒ Ä×ØÖÚÙÜÖÒØ××ÙÖÐÖÐÕÙÓÙÐÖÐÑÒØØÓÒÒ×ÐÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ

ÑÙØÕÙÚÐÒÒÑÒØÐÖÖÓÑÐÔÙÐÕÙÄ×ÓÒ×ÔÙÐ××ÓÒØ ÙØÐ××ÐÑÒØÔÓÙÖÐÓÖÑØÓÒÙÔÖ×ÓÒÒÐ×ÒØÕÙÖÖÙØÔÖÐÒÙ×ØÖÒ× ÒÒÐÖÐÑÒØØÓÒÔÙØÒÙÒÖÖØÑÒØÓÙÒÖØÑÒØÐÖÖÔÖ

ÒÖÔÓÙÖÒÒÓÚÖÓÒØÓÒÚÐÓÔÔÖÙÒÔØÔÖÓÔÖ×ÓÖÔØÓÒ ÕÙÔÓÙÖÖÒØÖÐÚÐÓÔÔÑÒØÐÓÒÒ××ÒÓÑÐÕÙÐ×ÖÑ×ÔÙÚÒØÒ

ÖÒÑÔÓÖØÒÔÓÙÖÖØÖ×ÖÐØÖØÓÖÒÒÓÚØÓÒÕÙ×ÙÚÐÒÙ×ØÖÔÖ ÑÙØÕÙÖÒ×ÓÑÑÐÖÙÐØÓÒÕÙÚ×ÐÒÒÓÚØÓÒ××ØÔÖÓÖ××ÚÑÒØ×ØÒ Ä×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ××ÙÖÐÖÐÑÒØØÓÒ×ÕÙ×××××Ù×ÔÔÖ××ÒØÙÒ

Ö×ÙÒÚÙ×ÔÝ×ÚÐÓÔÔ×ÐÔÓÒØ×ÙÚÒØ×ÖÓÒ×ÖÔÖØÙÐÖÑÒØÙÜ ÔÖÜ×ÔÖÓÙØ×ÒÒÓÚÒØ×

ÐÑÒ×ØÖØÓÒ×ÔÖÜÒÕÙØØÔÓÐØÕÙÔÔÖ××ÚÓÖÐÙÜÓÒ×ÓÑÑØÙÖ× ÄÐÑÒØÔÐÙ×ÑÖÕÙÒØÐÖÐÑÒØØÓÒÐØÚØÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ×Ø ÄÖÐÑÒØØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÒÖÒ

Ò×ØØÒÙ×ØÖ

ØÙÐ×ÐÐÖ×ÕÙØÖÚÓÖÐÙÜÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×ÙØÙÖ×ØÒØÖÚÖÓÒÐÒÒÓÚØÓÒ


ÔÒ×××ÒØÔÙÐÕÙØÔÖÑØØÖÙÒ×ÔÐÙ×ÐÖÔÓ××ÐÐÔÓÔÙÐØÓÒÙÜ ×ÓÒ×Ò×ÐÔÓÐØÕÙÔÙÐÕÙÓØÓÒÐÖÙÜÓÜÒØÓÒ×Ø×ÓÒÓÑ××ÙÖÐ ÄÓØÓÒÑÒØÐÐÖÙÐØÓÒ×ÔÖÜ×ÑÑÒØ××ØÐÖÙØÓÒ×

ÐÕÙÐÐÖÙÐØÓÒ×ÔÖÜ×ÔÖÓÙØ×ØÐ×ÖÑ×Ö×ÐÓÒÐØÐÐØÐ××ØÖ ÙØ×ÒØØÒÒÓÚØÓÒÒÙ×ØÖÐÐ

Ø×ÒÒÓÚØÓÒÔÓÙÖ×ÙÚ×ÔÖ×ÖÒÖ×Ä×ÖÒ×ÖÑ××ÔÓ×ÒØÖ××ÓÙÖ× ÔÒÒØÐ×ÖÑ×Ò×ÓÒØÔ×ÜÔÓ××ÙÒÓÖÑÑÒØØØÔÓÐØÕÙÄÖÔÖ

ÒÒÓÚØÓÒÔÖ×Ö××ÓÙÖ×ÔÖÓÔÖ×ÕÙÖÒÐ×ØÙØÓÒ×ÔØØ×ÖÑ×ÔÐÙ×ÐØ ØØÙÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒØÕÙÐ×ÖÑ×ÒÒÒØÐÖÒÔÖØÐÙÖÙØ ÒÒÖ×ÑÔÓÖØÒØ××ÓÒØÑÓÒ×ÓÒÖÓÒØ×ØØÕÙÐ×ÔØØ×ÖÑ×ÄÓÖØÒÖ

ÕÙÔÔÓÖØÒØ×ÒÓÙÚÙØ×ØÖÔÙØÕÙ×ÓÙÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÔÐÙ×ÚÒ××ÖÑ× Ä×ÖÑ×ÔÓÙÖ×ÙÚÒØÙÒ×ØÖØÒÒÓÚØÓÒÚ×ÒØÓÙÚÖÖ×ÑÓÐÙÐ×ÓÖÒÐ× ÒÓÙØÖÐÑÒ×ÓÒÙÙØÊ×ØÖÑÒÒÓÒØÓÒ××ØÖØ×Ê

ÚÙÕÙÐØÙÜ×ÔÖÓØ××ØÙ××ÐÚÇÒ×ØÑÕÙ×ÙÖ ÓÒ×ÖÒØÙÒÙØØÖ×ÐÚÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÔÓÙÖÔÓÙÚÓÖØØÒÖÐÙÖ×ÓØ×

ÔÖÐÒÕÙ×ÐÔ×ÁÁ××××ÐÒÕÙ× ÒØ×ÙÙØÙÔÖÓ××Ù×ÖÖ×ÙÐÑÒØÖÖÚÒØÐÔ×××× ÐÔ×ÁÁÁÔÓÙÖ×ÔÖÖÒÒ ÑÓÐÙÐ×

ÚÓÖÙÒÑÓÐÙÐ×ØÖÒ×ÓÖÑÖÒÑÑÒØÓÑÑÖÐ×ÐËÆÁÈ ÒÒÓÚØÓÒÒ×Ð×Ò×ÖØÒÙÓÖÖ×ÔÓÒÐ×ØÖØÓÒ×ÚÓÑÑÐÐ×Ø ÒÒ×ÐØÝÔÓÐÓÖÑÒ Ä×ØÖØ

ÑÐÓÖØÓÒ××ÔÖÓÙØ×Ü×ØÒØ×ÓÙ×ÒÑÒØ×Ò×ÐÓÖÑÐÓÒØÓÒÒÑÒØ ÓÙÐÓ××ÑÑÒØ×ØØØÓÖÖÑ×ÔÖÖÔÔÓÖØÐÔÖÒØÙÖØ ÒÖÚÒÐ×ÖÑ×ÔÓÙÖ×ÙÚÒØÙÒ×ØÖØÑØØÓÒØÒÒØÔÔÓÖØÖ×

ÖÑ××ÖÒØÔÐÙ××Ù×ÔØÐ×ÔÓÙÖ×ÙÚÖÙÒ×ØÖØÒÒÓÚØÓÒÐÓÖ×ÕÙÐ×ÔØØ× ×ÓÒÙÒÙØÑÓÒÖÊÒ××ÓÒØØÐÐØ×ØÖØÒÒÓÚØÓÒÐ×ÖÒ× ×ÓÒØÔÐÙØØØÒØ×ÔÖÙÒ×ØÖØÑØØÓÒÓÙÒ

ÔÓÖØÒØÙÜÓÒØÖÒØ×ÖÐÑÒØÖ×ÕÙØÒØÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÙÖÑÓÐ ÒÞÓÒØÒÑÓÒØÖÒØÕÙÐ×ÓÒÐÖÑ×ÒÖÒ×ÙÒØÚØ ÚÖ×ØÙÖ×ØÖÑÒÒØÐÓÔØÓÒ××ØÖØ×Ä×ÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ××ÖÔ

ÊÔÒ××ÒØÐÐÑÒØÙÔÖÓØÕÙÐÐ×ÔÖÖÐ×ÖÒ×ÐÙØÙÖÙÜ ÐÊÒÖØÒÐÐ×ÔÖÖÒØÔÐÙØØÙÒ×ØÖØÑØØÓÒÐÐÒÒÓÚØÓÒ ÓÒØÖÒØ×ÖÐÑÒØÖÓÖØ×Ð×ÖÑ××ÓÒØÓÙÖ×ÒÖÖÓ××××ÓÑÑ×Ò×

ÑÒØÖÚ×Ú×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒÖÒÐÑÒÖ×ÙÚÒØ ÍÒÖÓÙÔÜÔÖØ×Ø×ÔÐ×Ø×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖ×ÙÑÐ×ØÙØÓÒÖÐ

Ð×ÓÒØÖÙØÓÒ×ÑÒ×ÙÜÒÙ×ØÖÐ×Ò×Ô××ÑÒØÙÑÓÒØÒØ×ÚÒØ×

ÒÖÒÐÖÙÐØÓÒÓÙ××ÒØÐÐÑÒØ×ÙÖÐÓÖÔÖÐ×ÔÖÜ×ÑÑÒØ×Ø


ÔÖÜÐÚÚÐÓÖ×ÒØØÐÓÜÙÔÖ×ÖÔØÙÖÙØÖÔÖØÐÖÐÑÒØØÓÒÖÒ× ×ØÐÖ×ÙÖÐ×ÙÔÖÜÐÐ×ØÐØ××ÒØÐÐÑÒØ×ÙÖ×ÖØÖ×ÕÙÐØÚÓÖÙÒ ÑÑÒØ×ÄÓÒØÜØÖÒ×ÔÖÜÑÒ×ØÖ×ÑÔÐÓÒÙÖÖÒÒÙ×ØÖÐÐ

×ØÐ×ÔÖÐ×ÙØÕÙÒÖÔ×ÝÒÑÕÙ×ÔÖÜØÒ×ØÐÐ×ÖÒØ××ØÙØÓÒ Ð×ÔÖÓÙØ×ÒÒÓÚÒØ××ÓÒØÒØÖÓÙØ×ÒÖÒ×ÔÖÜÖÐØÚÑÒØ×Ñ×ÕÙÖ×ØÒØ ×ÔÖÜ×ØÓÒ×ÖÓÑÑÔÙ×ØÑÙÐÒØÔÓÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÈÖÖÔÔÓÖØÙØÖ×ÔÝ×

ÐÖÖÚ×ÒÖÕÙ×ÄÑÔÖ××ÒÖÕÙ××ØÒ×ÒÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØÕÙÒÖÒ ×ÔÖÜÐÚ×ÐÓÖ×ÐÒØÖÓÙØÓÒÔÖÓÙØ×ÖÚØ×Ñ×ÕÙÙØÒØÖ×ØÕÙÑÒØ× ÔÓÙÖ×ÔÖÓÙØ×ÒÒ×ÓÒØÖÖÓÒ×Ð×ÔÝ×ÒÐÓ×ÜÓÒ×ÐÐÖØ×ÔÖÜÓÒÙØ

×ÓÙ×ÖÚØÔÓÙÖÖÒØÑÙÜÔÖÒÖÒÓÒ×ÖØÓÒÐÓØ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÒÖÒ×Ð ØØÔÖÚÙÙÒÑÒ×Ñ×××ÖÔ×ØÒØÔ×Ò×ÐØÑÔ×ÍÒÚÐÙØÓÒ ØÐ×ÐÓÖØÓÖ××ÓÒØÚÒØÒØ×ÐÒÒÓÚØÓÒÄ×ÔÖÜÐÒÑÒØ×ÑÑÒØ×

×ØÐÒÙÐÖÚÐÙØÓÒ×Ý×ØÑØÕÙÙ×ÖÚÑÐÖÒÙÔÖÐ×ÑÑÒØ×Ø ×Ý×ØÑØÕÙÔÓ×ØÖÓÖÔÓÙÖÖØÙ××ÔÖÑØØÖÖÔÓ×ØÓÒÒÖÐ×ÔÖÓÙØ×ØÐÙÖ×ÔÖÜ

ÔÖÓÙØ×ÐÐÒÔ×ÔÓÙÖÙØÒØÒØÐ×ÖÑ××ÒÖÒ×××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒ ÓÑÑÒÓÙ×Ð×ÚÓÒ×Ò×××Ù×ÙÓÒØÖÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ× ËÐÔÓÐØÕÙ×ÔÖÜÐÖ×ÑÑÒØ×ÒÖÒØÒÚÙÖ×ÒÓÙÚÙÜ ÙÒ×ØÓÒÝÒÑÕÙÙÔÒÖ××ÔÐØ×ÖÑÓÙÖ××ÏÒÑÒÒØal

ÚÐÓÔÔÒ××ÐÓÐØ××ØÖØ×ÑØØÓÒÓÒ××ØÒØÒØÖÓÙØ×ÑÐÓÖØÓÒ× ÑÒÙÖ××ÙÖ×ÔÖÓÙØ×Ü×ØÒØ×ÓÙÚÐÓÔÔÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÙÔÐÕÙ×ÈÓÙÖÕÙÓ ØÓÒÓÒÓØÒÙØØÒÚÖ×ÑÐÖÐÚÓÐÓÒØÚÓÖ×ÖÐ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×

Ô××ÙÖÙÒÒØÓÒÐÖ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÈÐÙ×ÜØÑÒØÐ×Ø×ÚÓÖ× ÙÒÔÖÓÙØÙÔÐÕÙÔÙØØÖÓÙÒÓÒÓÒ×ÖÓÑÑÙÒÒÓÙÚÙÔÖÓÙØÓÙÒÙØÐ ÄÖÔÓÒ×ØØÕÙ×ØÓÒ×ØÕÙÐÔÓÐØÕÙÕÙÚÓÖ×ØÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÔÔÙÝØ

ÔÔÓÖØÖÙÒÒÓÙÚÙ×ÖÚÒÓÙÚÙØØÖÔÙØÕÙÓÙÚÒ×ÒØÚÔÓÙÖÕÙÐ×ÓØ ÓÒ×ÖÓÑÑÒÓÙÚÙÔÖÓÙØ

Ù×ÓÑÑÝÒØÙÒ×ÖÚÑÐÖÒÙËÅÊÐÓÙÒ×Ù×ÒØÒØÐÖÒÓÖ ÔÙ×ÕÙÐÕÙ×ÒÒ×ÙÒÔÓÐØÕÙÖÑÓÙÖ×ÑÒØØÓØÐÓÙÔÖØÐÑÑÒØ× ×ØÔÙØØÖÔÓÙÖÖÔÓÒÖØØÕÙ×ØÓÒÕÙÐÓÙÚÖÒÑÒØÖÒ×ÒØ

ÙÖÝÐÓÖ×ÅÒ×ØÖÐÑÔÐÓØÐ×ÓÐÖØÒÚÙÐÒ×ØÙÖØÓÒÙÒ×Ý×ØÑÕÙÚ×ÔÔÖÖ ÐËÖÚÅÐÊÒÙËÅÊ×ÑÑÒØ×ÖÑÓÙÖ××ÔÖÐËÙÖØËÓÐÔÙ×ÔÐÙ×ÙÖ×ÖÑ ÓÙÖ×ÑÒØÓÒØØÖÐ××Ò×Ò ÄÑÖÚÐÙØÓÒØÓÒÐÓÑÑ××ÓÒÌÖÒ×ÔÖÒÒÚÖÐÔÖÅÅÖØÒ

Ñ×ÔÖÑØÒÖÙÒØÙÜÖÑÓÙÖ×ÑÒØÄËÅÊÔÖÒÒÓÑÔØÐÖÔÔÓÖØØ×ÙÖØÙ ÑÒÙÖ ÄÙÑÒØ ÄËÅÊ×ØÒÔÖÐËËÈËÁÐÒÓÑÔÖÔ×ÐÑÑÒØÔÖÖÔÔÓÖØÙÜÙØÖ×ÔÖÓÙØ× ÚÖÖÈÖÑÓÖÑ ÈÖÖÖØÙÚÖÐ ×ÔÐØ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÓÒØØØÓØÐÑÒØÖÑÓÙÖ××

ÑÑÒØ×ÔÐÒ×Ð×ØÖØØÖÔÙØÕÙÐÖÚØÐÑÐÓÒ×ÖÐÖØÖÙÖØ

ÑÑÒØ×ÚÓÒØÐÙÖØÙÜÖÑÓÙÖ×ÑÒØ


×ÒØÚÑÒØ×ÙÔÖÙÖÙÜÓØ×Ê×ØÐÓÒØÓÒÐÒÐÒÚ× ÔÓÙÖ×ÙÚÖ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÔÓÙÖÚÙÕÙÐÖÒÑÒØØØÒÙÐÓÒØÖÑ×ÓØ ÑÒØÙÖØÖØÒÔÙØÕÙÒØÖÐ×ÖÑ×ÚÐÓÔÔÖ×ÔÖÓÙØ×ÓÖÒÙÜ

Ø××ÑÒØÙÔÓÒØÚÙ×ÖÑ×

ÑÓÒ×ÖØØ×ÓÒÔÖÑØÖØ×ÙÙØÐØØÖÐ×Ö×ÓÒÓÑ××ÙÖÐ× ÔÒ×××ÒØÒÚÓÖ×ÒØÐÓÔØÓÒ×ÒÖÕÙ×Ñ×ÐÐÔÙØØÖÚÓÖÐÙÜ ÉÙÒØÐÐÒÑÒØÙÖÑÓÙÖ×ÑÒØ×ÑÑÒØ×ÑÖÕÙ×ÙÖÐÙÖÒÖÕÙ

ÔÓÐØÕÙÒÔÖÒÔ×ÒÓÑÔØÐØÒØÓÒÒ×Ø×ÙÖÐ×ÔÒ××ÊËÓÙÚÒØÐ ÜØÓÒ×ÔÖÜ×ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ××Ø×Ò×ØÒÖÓÑÔØÐÚÐÙÖÖÐÐ× ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÕÙÚÓÒØØÖÑÒ××ÙÚÖÐÔÖÜÐÙÖÒÖÕÙÔÐÙ×ØØ

ÑÑÒØ××Ø××ÓÒ×ØØÒÕÙÐ×ÑÒ×ÔÖ×ÖÚÒØÙÜÕÙÔÖ×ÒØÒØÐ ÑÐÐÙÖÓÙÔÐÚÐÙÖØÖÔÙØÕÙÓØÒÙØÖ×ØÖÑ×Ð×ÓÔØÒØÔÓÙÖ×ÒÖÕÙ× ÔÒ××ÊÐÊØÈÖÐÐÙÖ×ÐÓÖ×ÕÙÐØÙÜÖÑÓÙÖ×ÑÒØ×

ÖÑÓÙÖ×ÑÒØ×ØÐ ×Ð×Ü×ØÒØÔÙØÓÒÙÖÚÓÖ×ÖÐ×ÑÑÒØ×ÑÖÕÙÒ×Ð×ÓÐÙÖ

ÐÑØ×ÔÖÑÖ×Ð×ÓÒØÖÒØ×ÙÚÖ××ØÖØ×ÑØØÓÒÕÙÓÒÒÒØÐÙ× Ð×ÑÓÒ×ÓÖÒÙÜÔÒÐ×ÔÐÙ×Ð×ÔØØ×ÖÑ×ÕÙÐ×ÖÒ×ÄÔØÒÒÖ ÒÖÐØÓÒÚÐØÐÐ×ÖÑ×Ð×ÓÒÖÑÓÙÖ×ÑÒØ×ÑÑÒØ×

ÔÓÙ××ÒØØÖ××ÓÙÚÒØÒ×Ð×Ñ×ÒÙÚÖÒÒÓÚØÓÒ×ÑÙÖ××ÓØÐ×ÓÒÖ ÔÖÓÙØ×ÑÓÒ×ÒÒÓÚÒØ×ÐÐ××ÓÒØÓÒÔÐÙ×ØÓÙ×ÔÖØØÑÖÒÓÙØÖÐ ÑÒÕÙØ×ÓÑÔÐÑÒØÖ×Ö×ÙÜ×ØÖÙØÓÒÔØÑÖØÒØ ×ÓÙ×ÐÒ×ÓØÐ×ÚÐÓÔÔÖÒÔÖØÒÖØÚÐ×ÖÒ×ÖÑ×ÕÙ×ÒÐ Ð×

ÔÖØ×Ò×ÔÓØÒØÐ×

ÔÖ×ÔØÚÙÒÖÙÔÖØÓÒÙÔØÐÒÚ×ØÔÐÙ×ÙÒÔÖÑÒÒÓÚØÓÒ ÒØØÓÒÒÖØÚÐÓÔÔÖ×ÔÖÓÙØ×ÒÒÓÚÒØ×ÓÒØÓÒÐÙÖÐ××ÖÓÙÚÖØÐ ÉÙÒØÙÜÖÒ×ÖÑ×ÐÖÑÓÙÖ×ÑÒØ×ÑÑÒØ×ÑÓÒ×××ÖØÙÒ

ÅÖØÒÙÖÝÓÑÑ××ÓÒ×ÓÑÔØ×ÐËË ÔÖÚÒØÓÙ×ÝÑÔØÓÑØÕÙÐØÓÒÙÑÑÒØÒ×ÕÙ×ÓÒÒØÖØÔÓÙÖÐ×ÒØÔÙÐÕÙ×ÓÙÖ×

×ÒÖÑÓÙÖ×ÑÒØ×ÐËÅÊ×ØÙÒ×Ù×ÒØ ÌÙÜ×ËÅÊÑÔÓÖØÒØØÔØÓÐÓÖÚ ÌÙÜ×ÐËÅÊ×ØÑÓÖÓÙÐ ÁÐ×ÜÔÖÑÒÖÒØ×ÒÚÙÜ ×ÔØÑÖ

×ÓÒØÒ×Ò× ÊÒÙÔÔÓÖØÔÖÐÑÑÒØÔÖÖÔÔÓÖØÙÜÔÖÓÙØ××ÔÓÒÐ×Ä×ÖØÖ×ÐÑÐÓÖØÓÒ ÑÐÓÖØÓÒÑÔÓÖØÒØÒØÖÑØØÖÔÙØÕÙØÓÙÖÙØÓÒ×Ø×Ò×ÖÐ× ÈÖÓÖ×ØÖÔÙØÕÙÑÙÖ ÁÐÓÒÚÒØÖÐÖÒÒØÖËÅÊØËÅÊÖÒÖ×ÒÐÑÐÓÖØÓÒÙËÖÚÅÐ

×ÒÑÐÓÖØÓÒËËËÈ ÑÐÓÖØÓÒÑÒÙÖÒØÖÑÔØÐØÓÑÑÓØÑÔÐÓÓ×ÖÚÒ ÑÐÓÖØÓÒÑÓÖÒØÖÑØØÖÔÙØÕÙØÓÙÖÙØÓÒ×Ø×Ò×ÖÐ×


ÙÜÔÖÜÔÙØÒØÖÒÖÙÒÐÓÐ×ØÓÒ×ÖÑ×ÓÙ×ÒØÖ×ÖÖ×ÔÔÖØÒÒØ ÙÜÖÒ×ÖÓÙÔ×ÚÖ××ÔÝ×ÓÐÖÙÐØÓÒ×ØÑÓÒ×ÓÒØÖÒÒØÐØÖÑÒØÓÒ ÒÓÖ××Ø×ÖØ××ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÐÖÐÑÒØØÓÒÒÓØÑÑÒØÐÐØÓÙÒØ

Ò×ÐÒÒÕÙ×ÙÚØÙÒÚÐÓÔÔÑÒØÑÔÓÖØÒØ×ÖÑ×ÑÖÒ×ÙÊÓÝÙÑ ×ÔÖÜ×ØÐ××ÐÖÙÜÒØÖÔÖ××

ÍÒÄÓØÖÖÒØØÔÒÒØÔ××ÔÖÜÐÖ×Ñ×ÔÐÙØØ×ÓÒØÓÒ×ÔÐÙ× Ò×ÔÖ×ÐÒØÖÒÚÙÙÖ×ÖÐÑÒØ×ÙÜØØ×ÍÒ×ÓÒÚØÓ×ÖÚ

ÚÓÖÐ×Ñ××ÙÖÐÑÖ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×

ÒÖØØÙ×ÓÑÑÖÐØÒÒÓÚØÓÒÒÓÑÖÙÜÜÔÖØ×ÓÒØÑ×ÒÖÓÒØÖ ÙÒÔÖØ×ÓÑÔØÒ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÒÖ×ÓÒÙÔÐÑÒØÐØÒØ×ÒØÖ× ØÙÐÐÑÒØÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ×ØÖÚÖ×ÙÒÔÖÓÑÙØØÓÒØ

ÖÖ×ÔÖÒÔÐ×ÖÑ×ÖÒ××ÚÖ×Ð×ØØ×ÍÒ×

ÙÒÕÙÑÒØÐ×ÔØÕÙØÓÙÙÜÓÒØÖÒØ×ÖÐÑÒØÖ× ÄØÑÐÐÓÐ×ØÓÒÒÓÑÖÙ××ØØ×ÆÓÙ×ÒÓÙ×ÐÑØÓÒ×ÜÑÒÖ ÐÓÐ×ØÓÒÐÖÖÔÖÑÙØÕÙ

ÔÖÓØ×ÖÐÑÒØØÓÒÑÓÒ×ÖÓÙÖÙ×ØÒ×Ð××ØØ×ÍÒ×ÐØØØÖ×ÚÒ ÔÖØÒÖ×ØØÖØÚØÙÑÖÐÓÐÓØ×ÓÔÖØÓÒÒÐ×ØØÜØÓÒ×Ð×ÔÖ×ÔØÚ× Ä×ÖÑ××ÐÓÐ×ÒØÐÖÖÚÒØ×Ø×ÐÓÐ×ØÓÒÔÖÓÜÑØ×

ÖÑ×ÖÒ××ÔÖÓÙÚÒØ×ÙÐØ×ÔÒØÖÖÓÑÑÖÐÑÒØÐÑÖÑÖÒ ÅÐÖÕÙ×ØØ×ÙÖÐØÖÒ×ÖØÙÒÔÖØÐÖÖÖÒ×ÙÜØØ×ÍÒ×Ð× ÙÑÖ×ÓØÒÓÐÓ××ØÓÒ×ÖÓÑÑÙÒØÙÖÑÔÓÖØÒØÐÓÐ×ØÓÒ

ÄÅ

ÑØÓÒ×ÙÖÐ××ÔØ×ÖÐÑÒØÖ×ÙÔÝ×ÙÐÒ×ÕÙÚÖ×ÓÑÒ×ØÓÙÒØ ÜÑÔÐ×ØÓÒÖÓÒØÙÒÖØÒÒÓÑÖÓ×ØÐ×Ð×ÒÓØÑÑÒØÙÑÒÕÙÒÓÖ ÍÒÖÑÔÖÑÙØÕÙ×ÓÙØÒØÖÙÒÑÖØÖÒÖØ×ÙÒÒØØÖ

ÙÜ×ÔØ×Ù×ØÙÖ×ÒØÖÙÔÝ×ÒÕÙ×ØÓÒÐÖÔÙØØÓÒØÐÓÒÒÓÖ

×ØÙ×Ò××ÔÝ×ÔÖØÕÙÒØ×ÔÖÜ×Ð×ÖÑ××ÖÒØÚÒÖÒÒÓÚØÖ×ÑÙÐØÒ ÙÜÔÖÓÙØ×ÐÓÙÜÔÖÐ×ÔØÒØ×ØÓÒ×ÓÑÑØÙÖ×ÙÓØÙÖÔØÖÑÒØ×ÓÒ× ÚÖ×ÐÔÝ×ÓÖÒØÒÔÖÐÒØ×ÙÐØ×ÒÞÓÒ×ØÑÕÙÒØÒØ

ØÐ×ÓØ×ÒÖ×ÔÖÐÑÒÕÙÒÓÖÑØÓÒÄÖÒÔÖØÐÙÖÖÚÒÙÔÖÓÚÒØÙ ØÓÒÐ×Ø×ÔÓ×ÒØÔÖÓÙØ××ÙÖØÓÙØÐÔÐÒØ×Ù××ÒØÓÙÐÑÒØÐ××ÚÒØ× ÑÖÓÖÒÅ×Ð×ÔÖÜÔÖØÕÙ××ÙÖÑÖÒÔÖÑØØÒØÔ×ÓÒ×ØØÙÖ× ÛÛÛÐÑÓÖ ÄÖÖÒ×Ù×ÑÑÒØÒÓÙÖÒÙÖÓÔØÔÖØÙÐÖÑÒØÒÖÒÓÙÑÒØÄÅ


ÐÖÐÑÒØØÓÒ×ÔÖÜ×ØÚÒÙØÖ×ÓÒØÖÒÒØØÐÕÙÙÂÔÓÒØÒÖÒÐ× ÐÓÐ×ØÔÓ××ÐÙ××ÖÐÖÒÑÒØÒÓÖÚØØ×ØÙØÓÒÒ×Ð×ÔÝ×Ó Ö×ÖÚ××Ù×ÒØ×ÔÓÙÖÒÚ×ØÖÒ×ÐÊÒÒÓÚÒØØØÐÖ×ÐÐ×ÐØÖÒÖ

×ÐÒ×ÑÐ××ØÖØ×ÖÕÙÖØÙØÑÔ×Ø×ÓØ×ÔÓÙÖ×Ñ×ÒÔÐÐÔÓ×× ÖÑ×ÐÓÐ××ÓÒØÚÒØÙÖ×ØÙØÖ××ØÖØ×ÄÙØÙÖ×ØÑÔÖÐÐÙÖ×ÕÙ ÔÖÒÔÐ×ÖÑ×ÖÒØØÐÖÐÙÖÔÖÓÔÖ×ÙÜØØ×ÍÒ×ØÖÚÖ×ÐÕÙ×ØÓÒ

ÐØÕÙÐÔÖÑØÙÜÖÑ×ØÖÒÖ×ÚÐÓÔÔÖØÑÒØÒÖÙÒÔØÖÖ ÑÔÓÖØÒØÖ×ØÑÓÒØÖÖ

ÖÒØÐØÖ×ÙÐØØÒØ×ØÒÑÓÝÒÒ ÐÖÑÒØ ÄÑÒ×ØÖØÓÒ×ÔÖÜÒÖÒÜÖ×ÔÖ××ÓÒ××ÙÖÐÖÒØÐØ×ÖÑ×Ä ÒÖÒÐÓÖ×ÕÙÐÐÔ××ØÖ×

Ò×Ð×ÔÝ×ÕÙÓÔØÒØÐÑÑÔÓÐØÕÙ ØØ×ØÙØÓÒÔÖÓÙØÙÜØ×ÖØÖ×ÒØÐÑÖÔÖÑÙØÕÙÒÖÒÓÙ ×ÒÙÒÓÒÙÖÖÒÔÖÐ×ÔÖÜ

ÙÜØØ×ÍÒ×Ø×ØÚÓ×ÒÖÙÊÓÝÙÑÍÒÅÓÖÙØal

üÐÓÒØÖÑÐ××ÓÒØÖÚÙ×Ð××ÕÙÓÒØÒÙÓÒ×ØÑÑÒØÙ×ÕÙÐØÓÑÙ Ò×Ð×ÔÝ×ÓÐ×ÔÖÜ×ÓÒØÐ×××ÙÐÖÖØÖ×ÖÑ×Ð×ÔÖÓÙØ×ÒÓÙÚÙÜ

ÖÚØÐ×ÓÙÚÖÒØÒ×ÐÓÑÒÔÙÐÔÖ×ÐÖÖÚÐÓÔÒÖÕÙÙÒ ÒÒØÓÙÖØØÖÑÔÖÜÐÚ×ÔÖÑØØÒØÖÙÔÖÖÐÖÒØÐÒÒÓÚØÓÒ

ÚÒØÙÜØØ×ÍÒ×ØØÖÜÑÔÐÐ××ÙÔÖÜÔÓÙÖÖØÒ×ÑÑÒØ× ÒÖÕÙ×ÔÙØÖÖÚÖÙ×ÕÙ ÓÒÙÖÖÒÖÓ×Ò×ØÐÐÒØÖÐÐØÐÔÖÓÙØÓÖÒÐ×ÙÖÐ×ÙÔÖÜ

ÐÖÖÚÐÙÖÖÚØÜÔÖØÓÒ Ò×ÐÙÖÔÖÜÙØÖÖ×ØÕÙÑÒØ×ÙÐÑÒØÒ×Ð×ÔÕÙÐÕÙ××ÑÒ× ÙÔÖÜÖÖÒÄ×ÔÖÓÙØ×ÑÖÕÙÚÓÒØ

ÔÖ×ÖØÖ×ÕÙÐØØÔÖÐÓÜÙÑÒÔÖ×ÖÔØÙÖÒÙÒÒÔÖØ ÔÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÖÑ×Ò×ÐÔÙÐØÐÓÒÙØÕÙÐÓÔØÓÒ× ÄÓÒÙÖÖÒÒ×ÙÒÔÝ×ÓÑÑÐÖÒÓÐ×ÔÖÜ×ÓÒØÖÐÑÒØ××ÜÖ

ÒÖÕÙ×ØØØÖ×ÐÓÒÙÔÙ×ÕÙÐ×ÖÑ×ÖÒØÖÔÖÙÖÖÐÑÑÒÚÙ ÔÖÜÙÔÖÓÙØÑÖÕÙÐÔÐÙ×ÐÓÒØÑÔ×ÔÓ××ÐÙØÕÙÐ×ÔÖÜÒ×ÓÒØ Ô×Ü×ÐÖÑÒØÐÙÖÖÙÔÖØÓÒÐÒÚ×Ø××ÑÒØÓÖÒÖ×ÕÙÒ×

ØÐÑÒØ×ØÐÖ×ÙÐØÒØÙÔÖÒØÄÓÒÙÖÖÒÔÖÐÑÖØÒÙÐÙ× ÐÐÓÒÑÒØÐÙÖÖÙÔÖØÓÒÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÐ ÖØÒ××ØÖÔÐÙ×ÐÓÒÙÕÙÐÐÐÔÖÓØØÓÒÐÐÖÚØ

ÙÖÔÖÓØØÓÒÐÐÙØÕÙÓÐÒÑÒØÙÐØÖÙÖÒ×Ð×ØÚØ×Ê ÔÖÜÒÒÖ×ÔÖ××ÓÒ××ÙÖÐÖÒØÐØ×ÖÑ×ÒÖØÓÒÐÐ×ÖÑ× ÖÒØÑÒØÒÖÙÒÒÚÙÐÚ×ÔÖÜ×ÔÖÓÙØ×ÑÖÕÙÙÐÐ


Ö×ÕÙØÖÓÑÔÖÓÑ×ØØ×ØÙØÓÒÑÔÓÙÙÑÓÒ×ÖØÖÐÑÖÒ ÙÒÚÖØÐÑÖÓÒÙÖÖÒØÐÒØÖÐ×ÔÖÓÙØ×ÓÖÒÑÖÕÙØÐÙÖ× ÒÖÕÙ×

ÔÖ×ÒØÔÖÐÖØØÓÑÔÐÑÒØÖÈÖÓØØÓÒÈ ÓÑÑÒ×ÙØÖ×ÔÝ×ÓÒØÑ×ÒÔÐÙÒÙÖ×ÙÔÔÐÑÒØÖÔÖÓØØÓÒÖ ÈÖÐÐÙÖ××ÓÙ×ÐÔÖ××ÓÒ×ÒÙ×ØÖÐ×Ð××Ý×ØÑ×ÖÙÐØÓÒÒÖÒ

ÐÓÔÔÑÒØÙÔÖÓÙØÒÚÖÖÐÓÙÖÕÙÔÖ× ×Ù×ØØÓÒÒ×ÐØÕÙÐÖÚØ×ØÓÖ×ÐÓÙÚÖØÐÓÖ×ÕÙÐÚ ÓÙÒ×ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ ×ÔÓ×ØØÖÓÙÚ

Ä×ÒÑÒØ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÕÙØÖÚÖ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÑÓÒÐÓÙØ× ×ØÖÓÙÚÒ×ÚÓÖ×ÔÖÖÔÔÓÖØÙÜÙØÖ××ØÙÖ×

ÙÜÔÖ××ÓÒ×ÓÒÙÖÖÒØÐÐ×ÑÓÒØÒØ××ÔÖÓÙØ×ÒÖÕÙ×ÓÒØÕÙÐ×ÖÑ××ÓÒØÔÐÙ×

ÑÙØÕÙÙÒÚÙÒØÓÒÐÔÙØÚÓÖÙÒÑÔØÖØ×ÙÖÐ××ÓÒ×ÒÚ×Ø××ÑÒØ× ÑØÖ××ÔÒ×××ÒØÕÙÔÙØÒÙÒÖÐÒÚÙ×ÚÒØ×ÐÒÙ×ØÖÔÖ ÕÙÑ×ØØÒØÚ×ÙÜÚÒØ××ÐÓÐ×ØÓÒ×ÒÙ×ØÖÐÐ××ØÔÓÙÖÕÙÓÐÔÓÐØÕÙ

ÑÕÙ×ÑÓÒØ×ÓÜÕÙÐ×ÓÒÒÒØÐÔÖÓÖØÒÖÒÐÔÖ×ÒÓÑÑÖÐÕÙ Ð×ÔÙÖÓÔÒÒ×ÕÙÚÐ×ÙØÖ×ÐÐ×ÄÖ×ÕÙ×ÖØÕÙ×ÖÓÙÔ×ÝÒ ÐÖÒØÐ×ÐÐ×ÖÒ×××ÑÙÐØÒØÓÒÐ××ÓÒØÒÓÑÔØØÓÒÚÐ×ÙØÖ×ÔÝ×

×ØÓÙÖØØÖÑÐÑÐÐÙÖÚØÙÖÖÓ××Ò×ÚÒØ×ØÕÙÐ×ÐÓÐ×ÒØÐÖÖ

ÒÖ×ÙÑÐ×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ××ÙÖÐÖÙÐØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÓÒØ

×ÔÖÜÒ×ÐØÖÑÒØÓÒ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÚ×ÐÐ×ÑØØÓÒØÝÔ ÑÓÒØÖÐÑÔØÒØÐÐ×ÙÖÐÔÖÓÙØÚØÒØÖÑ×ÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ÓÙ Ä×ÒÐÝ××ÖÒØ×ÓÒØÑ×ÒÚÒÐÖÐÐÖÐÑÒØØÓÒ

ØÐÚÐÓÔÔÑÒØÙÜØØ×ÍÒ×ÓÙÐÐÙÖ×ÒÙÖÓÔÏÒÑÒÒØal

ÖÙÐØÓÒÔÙØÚÓÖÐÑÒØÙÒÑÔØ×ÙÖÐÒØØÓÒÒÚ×ØÖÒ×Ð×ØÚØ×Ê ÒÚ×ØÖÒ×Ð×ØÚØ×ÊÒÞÓÒØÒÒÞÓÒ Ò×Ò×ÐÓÔØÓÒÙÒ×Ý×ØÑÕÙ×Ð×ÔÖÜÓÒØÖÐÒÒÓÚØÓÒÖÙØÐÒØØÓÒ

ÚÖØ×ÒØal

Ø×ØÙ×ØØÖÙÐÖ×ÙÐ××ÐÔÖÓÙØÚØÓÙØÖÐÖÙÐØÓÒÐÔÙ×ÑÒØ ÆÒÑÓÒ×ÐÖÙÐØÓÒÒÔÙØÔ×ÜÔÐÕÙÖÐÐ×ÙÐÐØÒÒÖÓ××ÒØ

×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ÊØØÖÒÖÔÔÖØÙÒÒÓØÓÒÖÙØÖÐÚÓÐÙØÓÒÕÙ ÅÑ×ÙÒÔÖØ×

ØÖÚÖ×ØØÒÙ×ØÖÔÙ×ÐÙØ×ÒÒ×ÐÚÐÓÔÔÑÒØ×ÓØÒÓÐÓ× ÑÓÖÒ×ÐÐ××ÑÔÓ×ÒØÔÖÓÖ××ÚÑÒØÓÑÑÐÒÓÙÚÙÔÖÑÖÖØ

ÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙÓÑÑÐ×ØÑÒØÒØal

ÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ×

ÐÅÅØÐÒÙÖØØÄÅ ÔÖÓÙ×Ø××Ø×ÙØÖÑÙÖÚØÒØÐ×Ò×ØÓÙØÓ×ÕÙÔÙ××ÒØ×ÓÙÐÖÔÐÙ×Ò×ÒØÖÐØ ÖÖÐÖØØÓÑÔÐÑÒØÖÔÖÓØØÓÒÙÒÙÖÒ×ÒÓÙÚÙØØÖÔÖÓÔÖØÒÙ×ØÖÐÐ ÐÒ×ØÖ×ØØ×ÍÒ×ØÙÂÔÓÒÐÖÒÓÔØÒ××ÔÓ×ØÓÒ×Ð×ÐØÚ×Ú×ÒØ ÈÖÓÔÖØÒÙ×ØÖÐÐÓÙÑÒØÐÑ


ÓÙÙÒ×ÔÐØÓÒÒÐÐÙÔÖÑ×ØÔÐÙ×ÔÖÓÓÒÐÐÒ×ÖÖÔ××ÙÐÑÒØ ÓÒØÖÖÑÒØÐÒÓØÓÒÓÔÔÓÖØÙÒØ×ÕÙØÖÖÒÙÒÔÓØÒØÐÒ×ÙÒÓÑÒ ÄÒÑÒØÔÖÑØÕÙ

ÙÒÔÓØÒØÐØÒÓÐÓÕÙÑ××ÑÓÐ×ÑØÓ×ØÔÖÓÙÖ×Ö×ÓÐÙØÓÒ× ÔÖÓÐÑ×

ÚÐÓÒÔØÔÖÑ×ÓÙÖÚÓÐÙØÓÒ××ÒØÕÙ×ÔÖÓÖÑÑÖÖ×ÒØ ×ÒØØÒÓÐÓÓ××ÙÖÐÒÓØÓÒÔÖÑØÒÓÐÓÕÙÔÖÒÐÓ üÔÖØÖ×ÑÐØÙ×Ü×ØÒØÒØÖÑÔÖÓÙÖ×ØÒØÙÖ×ØÒÓÐÓ×ÒØÖ

ÕÙÐÓÖÔÖÐÔÐÓ×ÓÔÑÓÖÒ××Ò×ÃÙÒ ÐÓÕÙÔÙØØÖÒÓÑÑÙÒÑÓÐÖ×ÓÐÙØÓÒÔÖÓÐÑ×ØÒÓÓÒÓÑÕÙ× ××ÙÖ×ÔÖÒÔ×ÙØÑÒØ×ÐØÓÒÒ×ÑÒÒØ××Ò×ÒØÙÖÐÐ×Ó× ÍÒÔÖÑØÒÓ

ÒØÐÓÒØÒÙÚÔÖ×ÓÒÐÙ×ÖÚÐÔÖÐÜÔÐÓØØÓÒÔÖÓÖ××Ú×ÓÔÔÓÖØÙÒØ× ÕÙÐÖÐ×ÙÓÙÖ×ÙØÑÔ×ÕÙØÔÒÓÙÚÐÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ××ÓÙÚÖÒØÕÙÐ×Ø ÍÒÔÖÑØÒÓÐÓÕÙÓÖÖ×ÔÓÒÓÒÙÒÔÓØÒØÐÓÒØÓÒÒÓÒÒØÔ×Ü

ÔÓ××ÐÜÔÐÓØÖÚÙÒÔÖÓ××Ù×ÖÖÄÔÖØÕÙ×ÖØÚÑÒØÓÒÖØ× ×ÓÙÐÒÕÙÙ×ØÑÖÒÙÒÓÙÚÙÔÖÑÐ×ÖÐØÓÒ×ÒØÖÐ×ÔÖÓÖ××Ò ÔÒÐ×ØÖØ×ØÙÖ×Ñ×Ù××ÐÒØÙÖÙÒØÐÔÓØÒØÐÓ× ØÕÙ×ØÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ØÒÓÐÓÕÙ××ÓÒØØÖ×ÓÖØ×Ä×ÔÓØÒØÐØ×ØÒÓÐÓÕÙ×

ØÍÒÚÖ×Ø× ØÓÒ×ØÖÙØÒØÖØÓÒ×ØÖØÕÙ×ØÙÖ×ÒÙ×ØÖÐ×ØÒ×ØØÙØÓÒ×ÖÖ ×ÓÒØÚ×Ø×Ø×ÙÐÑÒØÙÒÒÓÑÖÖÙØ×ÖØÒÐÑÒØÜÔÐÓØÔÖÓ××Ù××Ð

ØÖÑ×ÖÒÑÒØ×ÖÓ××ÒØ×ÔÙØÜÔÐÕÙÖÓÒÙÒÔÖØÐ××Ð ×Ø×ÓÙÖÖÒÑÒØ×ÖÓ××ÒØ×üÐÓÔÔÓ×ÐÜÔÐÓØØÓÒÔÓØÒØÐ×Ø×ÙØØ ËÐÓÒØØÒØÖÔÖØØÓÒÐÚÓÐÙØÓÒØÒÓÐÓÕÙÐÚÒÑÒØÙÒÒÓÙÚÙÔÖÑ

Ð×ÓÔÔÓÖØÙÒØ××ÓÒØÖÖ×ÕÙ×ÒÙ××ÕÙÐÙØÖÓÙÐÖÐÓÖØÖÖ ÔÖÓÙØÚØÒÒÓÚØÓÒÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ×ÐÓÒÓÒ×ÖÕÙÐÔÖÑ ÓÑÒÒØÑ×ØÖÖÚ×ÓÒÔÓÒØÚÑÒØÍÒÓ×ÕÙÓÒØØÒØ×Ø

ÐÜÔÐÓÖØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ÓÙÚÖÒØÔÖÐÐÔÓÖØÐÓÔØÓÒÙÔÖÑ ÊüÒÚÙÐ×ÓØ×ÜÔÐÓØØÓÒ×ÔÓ××ÐØ×Ü×ØÒØ××ÖÔÔÖÓÒØÙÜ ÔÓÙÖÖÚÐÖÕÙÒÔ×ØÒÓÖÓÙÚÖØÙÑÒØØÓÒÜÔÓÒÒØÐÐ×ÓØ×

ÑÖÒØ

ØÕÙÀÑÓÙØÔÖØ ÓØÒÓÐÓ×ÑÓÖÒ×ÓÒ×ØØÙÒØÙÒÒÓÙÚÙÔÖÑÔÓÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙ ÙÓÙÖÙÓÒÓÑ×Ø×ÒÙ×ØÖÐ×ØÒÒÖ×ÖÓÒÒ××ÒØÒÙØÐÑÒØÕÙÐ×


ÄÖÖÚ×ØÒÓÐÓ× ÌÓÐÐÑÒØal


ØÓÙÚÖØÒÓÙÚÐÐ×ÒØÖ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×Ñ×ÐÙÖÔÔÐØÓÒÒÔÖÑ

Ä×ÓØÒÓÐÓ×ÓÑÑÒÓÙÚÙÔÖÑÐÒÒÓÚØÓÒÔÖÑÙØÕÙ ×ÒØÐÐÙÒÙÑÒØØÓÒÐÔÖÓÙØÚØÐÒÒÓÚØÓÒ

ÔØÖÙØÕÙÓÐÐ×Ö×ÕÙÒØ×ÔÖØÖÔÓÙÖÐ××ÖÔÐÙÜÒÓÙÚÐÐ×ÒØÖÔÖ×× ÖÙÔØÙÖ ÄÚÓÐÙØÓÒØÒÓÐÓÕÙÕÙ×ÜÔÖÑÔÖÐÑÖÒÒÓÙÚÐÐ×ØÒÓÐÓ×ÖÐ×

ÕÙÒ××ÒØÔÓÙÖÚÐÓÔÔÖÐÒÓÙÚÙÑÔØÒÓÐÓÕÙÄ×ÓØÒÓÐÓ××ÓÒØÓÒ× ØÐ×ØÖÙØÙÖÒÙ×ØÖÐÐØÐØÓÒØÖÒØÐ×ÖÑ×Ò×ØÐÐ××Ý

Ö×ÓÑÑÙÒÒÓÙÚÙÔÖÑØÒÓÐÓÕÙÕÙÚÖÚÓÐÙØÓÒÒÖØÖÑÐ×ÑØÓ× ÖÖØÔÖÓÙØÓÒÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ

ØÒØÖÓÙØ×Ò×ÙØÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒØÐÙÖ×ÔÖÓÔÖØ×ÓÒØÕÙÐ ÙØÒØÑÖÕÙÙÒÖÙÔØÙÖÚÐ×ÑØÓ×ØÖØÓÒÒÐÐ×ÓÒ×ÐÓÖÒ×ÙÖÐÑ ÉÙÓÕÙÓÒ×ØØÙÒØÙÒØÒÓÐÓÖÐÐ×ÓØÒÓÐÓ×ÒÓÒØÔ×ÔÓÙÖ

ÖÙÔØÙÖ×ÓÔÖÖØÖ×ÐÓÒØÖÑ ÄÚÐÓÔÔÑÒØÙÒØÒÓÐÓÖÐÔ××ÒÖÐÑÒØÔÖØÖÓ×Ô×× È××ÕÙÐÖÕÙÓÙ×ÙÐÐ××ØÖÙØÙÖ×ÒÙ×ØÖÐÐ×ØÐ×ØÖÒØÒÓÙ ÚÐÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ÔÓÙÖÐ×ÖÑ× È×ÔØØÓÒÓÖÖ×ÔÓÒÒØÐÙ×ØÑÒØÚÐÕÙ×ØÓÒÒÓÙÚÐÐ×ÓÑÔ ØÒ×××Ù×ÙÒÓÙÚÙÓÑÒ

ÓØÒÓÐÓ×ÔÖØØÒÙ×ØÖ×Ò×ÖØÒ×Ð×ÓÒÔ×ÐÐÐÙ×ØÑÒØ× ÒÔÔÐÕÙÒØ×ÑÐÔÖÑÐ×ÑÐÕÙÐØØØÙÐÐÒØÖØÓÒ× È××ØÐØ×ØÒÖ×ØÓÒ

ÒØ×ÙÖÐÔÔÓÖØÐÓØÒÓÐÓÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÕÙ×Ø×Ö ÖÒØ×ØÙÖ×ÙÜÒÓÙÚÐÐ×ÖÐØ×ÁÐÒ×ØÓÒÔ×ÔÓ××ÐÑØØÖÙÒÙÑÒØ

Ö×ÓÒ××ÒØÐÐØØÜÖØÓÒÒÓÖ×ÚÒØÙÐ×ÑÓØ××ÔÙÐØÓÒÒÒÖ ÕÙÐ×ÔÖÚ×ÓÒ×Ø××ÙÖØÔÔÓÖØÒ×Ð×ÒÒ×ØÒØÐÖÑÒØ×ÙÖÚÐÙ×Ä ×Ø

ÙÒÒ×ÒÓÑÑÑÑÒØÕÙÚÒÖÖÑÔÐÖÐÒØÙÙÜÕÙÔÖÑØ ØÖÔÙØÕÙÒ×Ð××ÑÐ×ÒØÕÙ×ØØÖÜÑÔÐÓÒÑÒÐÙØÐ×ØÓÒ ×ØÕÙÓÒÔÖÚÙÙÒÒØÖÚÒØÓÒ×ÑÔÐÐÒÖ×ÓØÒÓÐÓ×Ò×ÐÔÖÓ××Ù×

ÔÐÙ×ÙÖ×Ò×ÐÓ×ÄÜØÖÑÓÑÔÐÜØÙÓÒØÓÒÒÑÒØÐÓÖÒ×ÑÙÑÒ ÔÖ××ÜÔØÖÖ××ÖÒ×ÙÒÑÐÓÒÒÒØÖÚÒØ×ÓÙÚÒØÐÓÒØÓÒ Ò×ÐÓÖÒ×ÑÖØÐÖÐÓÒØÓÒÑÒÕÙÒØÇÖÐ×ÜÔÖÒ×ÖÐÐ×××ÓÒØ×ÓÐ×

ÐÓÒØÖÑ Ð××ÖÓÖÕÙÐ×ÔÖÓÖ××ÔÖ×Ò××ÓÑÒ×ÒÔÙÚÒØØÖÖÐ××ÕÙ×ÙÖÐØÖ×

×ÕÙÐÖ×ÔÙ×ÕÙÐ×ÖÑ×ÓÒØÐØÑÔ×Ò××Ö×ÝÔØÖÔÐÙ××ÑÒØ ÄÚÓÐÙØÓÒØÒÓÐÓÕÙÔÙØ×ÓÔÖÖÙ××ØÖÚÖ××ÒÒÓÚØÓÒ×ÒÖÑÒØÐ×ÕÙÖÒØÑÓÒ×


ÔÐÙØØÕÙÓÑÑÔÖÓÙØ×ÒÙÜÒØÒØÕÙØÐ×ÑÖÐÐ×ØÑÔÒÒØÕÙ ×Ð×ÓØÒÓÐÓ×ÒÓÒØÔ×ÓÒÒÐ×Ö×ÙÐØØ×ØØÒÙ×ÐÙÖÙØÐ×ØÓÒÒ×ÐÔÖÓ××Ù× ÙÖÒØÐÒÒÐ×ÓØÒÓÐÓ×ØÒØÒÓÖÙØÐ××ÓÑÑÓÙØÐ×ÖÖ

ÖÖÔÖÑ×ÙÜÖÑ×ÑÐÓÖÖ×ÒØÚÑÒØÐÔÖÓ××Ù××ÐØÓÒ× ÔÖÓÙØ× ÒÒÓÚØÓÒÔÖÚÓÖÐÙÖÖÒÑÒØÔÝÓÄÓ×ÖÚØÓÒÑÔÖÕÙÑÓÒØÖÕÙÐ× ÖÑ×ÕÙÑÓÐ×ÒØÒØÒ×ÑÒØ×ÓÒÒ××Ò×ÓÒÑÒØÐ××ÒÒØÒ×ÔÙ Ä×ÓÒÒ××Ò××ÒØÕÙ×ÙÑÒØÒØÐÔØ×ÖÑ×ÚÐÙÖÐ×ÔÖÓØ×

ÕÙÖÔÓÙÖÕÙÓÐÚÐÓÔÔÑÒØÖÒØ×ÓÒÒ××Ò××ÒØÕÙ×ØÐÙÖÔÔÐØÓÒÐ ÓÙÚÖØ×ÑÑÒØ×ÒÔ×ÙÑÒØÐÒÓÑÖ×ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÒØ ÔÖÓØ×Ñ×ÚÙÒÖÒÑÒØØØÒÙ×ÙÔÖÙÖËÐÓÒÑÖÐÐÖ×ÙÐØØÔÙØÜÔÐ

ÙØÖ×ØÖÑ×ÓÒÒÓÒÒÐÕÙÒØØÔÓÙÖÐÕÙÐØ Ð××ØÓÒÒÓÒÒÖØÖ×ØØÐ×ÔÖÓØ×ÕÙÔÔÖ××ÒØÑÓÒ×ÔÖÓÑØØÙÖ×Ò ÐÔÔÐØÓÒÖÓ××ÒØ×ÔÖÒÔ××ÒØÕÙ×ÑÐÓÖÐÔØ×ÖÑ×ÔÖÚÒÖ

ÒØÓÒ×ÐÒ ÐÖÒØÐÔÖÓ××Ù×ÚÐÓÔÔÑÒØÔÖÓÙØ×Ä×ÙØÙÖ×ÙÒÖÔÔÓÖØÔÙÐÔÖÐ Ä×ÓØÒÓÐÓ×ÔÖÑØØÒØÒ×ÖØÒ××ÖÙÖÐ×ÓØ×ÊÒ

ÊÓÔÖÑÙØÕÙ×ØÑÒØÕÙÐÔÔÐØÓÒ×ÒÓÙÚÐÐ×ØÒÕÙ×ÔÖÑØÙ ÓÙÖÙÓÒÓÑ×Ö ÑÐÐÓÒ×ÓÐÐÖ×ØÙÜÒÒ×ÖÖÔÓÙÖÐÚÐÓÔÔÑÒØ ÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÑÔØÐÒÓÑÕÙØÐÒØÕÙ×ÙÖÐ

ÙÒÒÓÙÚÙÑÑÒØÖÔÖ×ÒØÙÒÓÒÓÑ ×ÙÖÐÙØÊØ

ÄÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ×Ù×ÙÒÖØÖÒ×ÐÒØÖØÓÒ×ÓØÒÓÐÓ×

ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ×ÔÙ×Ð×ÒÒ×ÚÒØÑÓÒØÖÕÙÐÐÒÑÒÕÙ ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ÓÖØ×ÔÖÒÓÙÚÙÔÖÑÈÓÙÖØÒØÐ×ØÓÖÓÒØÑÔÓÖÒ Ò×Ð×ÒÒ×Ð×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÖÒ×××ØÒØÑÓÒØÖ×ÖØÒØ×ÐÖ

×ÙÖÐØÑÔ×ÓÒ×ÖÐÓÙÚÖØÙÒÑÑÒØÌÓÐÐÑÒØal

ÒÓÑÖ×ÓÙÚÖØ×ÕÙÚÓ×ÒØÙÒÚÒØÒÔÖÒÒÑÓÝÒÒÙÚÙ ÔÐÙÒÚÙÑÓÒÐØÒØÔÓÙÖ×ÓÒØÖÙØÓÒÐÒÒÓÚØÓÒØÖÔÙØÕÙÕÙÔÓÙÖÐ Ô×ÔØ×ÒÚÒØÚ×ÒØÒ×Ð×ÒÒ×ØÐÖÒÓÙÔØÐÙÜÑ

×ÙÖÐ×ÙØ×ØÒÓÐÓ×ÒÖÒ×ÓÙÐÒÒØÐÖØÖÖÒ×ÒÐÑØÖÒÓØÑÑÒØ Ò×Ð×ØÙÖ×ÓØÒÓÐÓ×ÒÓÙØÖØØØÙÑØÒÚÒØÙÒÐÚÐÓÖ×ØÓÒ Ä×ÙØÙÖ×ÙÒÖÔÔÓÖØÔÖÔÖÒ ÔÓÙÖÐÓÑÔØÐ××ÓØÓÒÖÒÓØ

ÒØÖÔÖ××ÖÒ××ÖØÐÙÖØÖÓÔÔØØØÐÐÄÔØÐ×ØÓÒÑÓÝÒÒÙ×ØÙÖ×Ø ×ÒØÖÔÖ××ÓØÒÓÐÓ×ØÐÙÖÙÐØÐÚÖ×ÔØÙÜÄÚÐÓÖ×ØÓÒ×

ÔÓÙÖÖÒÓØÓØ ÒÖÒÜÓ×ÔÐÙ×ÐÕÙÙÊÓÝÙÑÙÒØÕÙØÖÓ×ÒÖÙÖÕÙÒÐÐÑÒ ÃÓÔÔÈØÄÙÖÒØÌ ÙÐÐØ

ÓØÒÓÐÓ×ØÙØ×ØÒÓÐÓ×ÐÖØÖÖÒ×ÊÔÔÓÖØ


Ä×ÒØÖÔÖ××ÐÖ×ÖÒ××ÚÐÒØÜÓ×ÑÓÒ×ÕÙÐ×ÒØÖÔÖ××ÒÐ××ØÒÕÓ×

ÑÒØÖÚÐØÑÔ×Ä×ÓØÒÓÐÓ××ÓÒØÙØÐ×××ÓØÔÓÙÖÑÐÓÖÖÐÒÐ ÑÓÒ×ÕÙÐ×ÐÐÑÒ×

ÖÖÔÖÑÙØÕÙ×ÓØÔÓÙÖÔÖÓÙÖ×ÑÑÒØ×ÓØÒÓÐÓÕÙ×ÙÜØØ× ÄÔÖØÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÓØÒÓÐÓ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒ××Ù

ÓÒÜÔÓÒÒØÐÐ ÍÒ×ÐÔÖØ×ÑÑÒØ×××Ù××ÓØÒÓÐÓ×Ò×Ð×ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÖÓØ

×ÚÒ×ØÚÐÓÔÔÑÒØ××ÓØÒÓÐÓ××ØÔ××ÒÚÖÓÒ Ð×ØÙÖ×ÓØÒÓÐÓ×ÈÖÑÐ×ÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ÐÔÓÙÖÒØÙÜ××Ù× ØÑÓÒ×ÐÒ×ÔÐÙ×ÒÔÐÙ×ÓÖØ×Ü×ØÒØÒØÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙØ

ÒÒÕÙØÖÚÒØÜÔÖ× ÚÖ×ÐÒÐÒÒ ÙÙØÐ

ÖÒÑÒØ×ÖÓ××ÒØ×Ò×ÙÒÒÙ×ØÖÒ×Ð×ÐÔÖÑÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ× ÕÙÓÖÒØÐÔÖÑÑÕÙ×ÓÒØÚÒÙ×ØÖ×ÖÖ×ÒÔÐÙ×ÐÖÐÑÒØØÓÒ×ØÖØÙ ÒÖ×ÙÑÐ×××ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÓÖØ×ÔÖÙÒÔÖÑ×Ø×ÓÙÖ

×ØÙØÓÒÑ×ÐÒÓÖØÓÙØÔÒÐÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÖÑ×Ø×ÒØØÓÒ×ÔÙÐÕÙ× Ñ××ÙÖÐÑÖØÖÐÖÖÚ×ÓØÒÓÐÓ×ÔÓÙÖÖØÐÓÒØÖÑÖÒÚÖ×ÖÐ ×ØÙÖÒÒÓÚØÓÒØÔÖÜÒØÕÙÒØÙÖÐ××ÙÒÓÑÖ×ÔÖÓÙØ×ÒÒÓÚÒØ×

ÐÓÔØÓÒ×ÒÓÙÚÐÐ×ØÒÓÐÓ×

ÙØÓÑÔÖÒÖÔÒÒØÕÙÐÙÖÓÔÙÒÖØÒÑÒÖÖÙ×ÔÝÖ×ÔÖØÒ× ÙÒÚÙÑÖÒÔÖÑÖÚÙÔÔÖØÓÑÑÙÒÓÒÒÓ×ÔÓÙÖÐÙÖÓÔÁÐ ÄÓÒØÖÐ×ÔÖÜ×ÑÑÒØ×ÒÙÖÓÔ××ÐÒÚÙ×ÔÖÜÐÑÓØ

ÐÖØÓÒÒÓÙÚÙÜÑÑÒØ×ØÓÒÕÙÑÓÒ×ÑÑÒØ××ÓÒØÔÖÓÙØ× ØÌÖÓÐ

ÙÔÓØÒØÐÙÒÔÖÑÒ×ØÔÓ××ÐÕÙÔÖ×ÓÒÜÔÐÓØØÓÒÔÖÓÖ××ÚØØÖÒÖ ÐÑÓÐ×ÖÓÙÔÖÚÓÖÐ×××ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ÊÒØÐÓÒÒ××Ò ËÐÒÚÙ×ÔÖÜÔÖØÕÙ××Ø×ÑÒØÓ×ÖÚÐÐ×ØÒÖÚÒÜØÖÑÑÒØ

ÔÙØØÖÔÔÖØÓÙØÓ×ØÖÚÖ×ÐÜÑÒ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒÑ××ÒÔÐ ÔÖÐ×ÖÑ×ÙÜÑÔÖØÐØ×

ÓÜ×ØØÙ×ÙØÙÒÖÚÙÐØØÖØÙÖÑÔÖÕÙ×ØÙ×Ù××ÒÒÒÒ× ÔØÖÔÖ×ÒØÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÓÑÑÓØÖÖÑÔÖÕÙ ÓÒÐÙ×ÓÒ

ÔÖØÙÐÖÙÜØÖÑÒÒØ×ÐÓÖØÊÓÒØÐÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ØÐØÐÐÐÖÑ ÕÙÖÒØ×ÓÒ×Ö×ÐÖÐØÓÒÒØÖÊØÒÒÓÚØÓÒÒÓÖÒØÙÒØØÒØÓÒ


ÙÒÒÚ×Ø××ÑÒØÓÑÓÒÖÐ×ÔÖÐÖÑ×Ò××ØÒØÓÒ××ÓÙÖÓÒ×ØØ ÒØÖÐ×ÑØÓ×ØÒØÐÐÓÒ×ÙØÐ××Ö×Ò×Ð××ÑÐØÓÒÐÔÒ×Ê ÔØÖ ÄÖØÖ×ØÕÙÓÑÑÙÒÒØÖØÓÙØ××ØÙ×ÑÐÖÐ×ÖÒ×

ÐÔÖÓÙØÚØÄÒØÖØ×ÚÓÖ×ÐÙÖÓÒØÖÙØÓÒ×ØÖÒ×Ø×ÐÔÖÑØ Ð×ØÑÒÖÕÙÐÐ×ÒÒ×ÔÙÚÒØÚÓÖÐ×ÑÓ×Ê×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒØ ÒÓÙ×ÑÒ×ÒØÖÖÓÖ×ÙÖÐÓÑÔÓ×ØÓÒØÒÚ×Ø××ÑÒØÈÐÙ×ÔÖØÙÐÖÑÒØ

ÒÓØÑÑÒØÑÐÓÖÖÐØ×Ö××ÓÙÖ×ÐÐÓÙ×Ä×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ×ÒÓÒØÔ× ØÒÙÓÑÔØØØ×ØÒØÓÒ

ÐÖ×ÓÒÐÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ÓÒØÑÔ×ÔÔÖÒØ×××ØÖÐØÚÑÒØÐÓÒÓÖÖ×ÔÓÒÒØ ÔÖÕÙÐÊÖÔÖ×ÒØÙÒÓÑÔÓ×ÒØÒØÖÐ×ÓÒØÚØÙÜÑÑÒØØ×Ø ÆÓÙ×ÚÓÒ×ÓÒÓ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÓÑÑØÖÖÒØÙÔÖÑÖÑÒØ

×ÓÒØØÓÒ×Ö××ÓÙÖ×ÊÒØÖÕÙÐÖÑÓØÖÒÒØÖÒØ ÐÙÖÒ××ÖÐÑ×ÒÙÚÖÙÒÒÓÙÚÙÔÖÓÙØÓÐÜØÖÑÑÔÓÖØÒÐ

ØÖÑÒÒØÐÔØÐÒÒÓÚØÓÒÙØÙÖÐÖÑÄÒÚ×Ø××ÑÒØÜØÖÒÔÔÖÒ ÐÊÒØÖÒÓÒÙØÙÚÐÓÔÔÑÒØÓÑÔØÒ××ÔÕÙ×ÕÙÓÒØÓÒÒÒØØ ÕÙÐÐÓÒÙÜÙØÖ×ÄÒØÖÐ×ØÕÙÐÔÔÖÒØ××ÒØÖÒÔÔÖÓÜÑÔÖ

Ø××ÜØÖÒÐÑÒØ×ÔÐÒ×ÙÒ×ØÖØÒÒÓÚØÓÒÔÓÙÖÙÑÓÒ×ÙÜ Ö×ÓÒ×ÈÖÑÓÐÑÔÓ××ÐØÔÓÙÖÐÖÑÚÐÓÔÔÖØÓÙØÐÓÒÒ××ÒÓÒØÐÐÙÖ ×ÓÒÙØÒÓØÑÑÒØ×ÖØÓÒÐØÐÑØËÑÓÒ ÔÖØÓÒÙØÐ×ÚÓÖÓÑÑÒØÐ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÖÒ××ÖØÙÐÒØ×ÙÜ ÜØÖÒ×ÔÙÚÒØÖÔÖ×ÒØÖÔÓÙÖÐÒØÖÔÖ×ÙÒÓÖÑÚÐÐØÒÓÐÓÕÙÁÐÒÓÙ×Ô ËÙÒÓÐ×ÐÒ×

ØÝÔ×ÔÔÖÒØ××ÄÖÔÓÒ×ØØÒØÖÖÓØÓÒ×ÖÓÙÖÒÒ×ÐÙÜÑÔÖØ ÐØ×ÔØÖ

ÑØØÒØÐÒØ×ÙÖÐÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÐÙ×ÖØÖ×ÔÖ ÒÖ×ÙÑÔØÖÖÚÙÐ×ÔÖÒÔÐ×ÔÖÓÔÖØ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÒ ×ÓØ×ÐÚ×ÊØØÒÒØÖÓØÖÚÐØÑÔ×

ÙÒÖÐÑÒØØÓÒ×ØÖØÐÒÒÓÚØÓÒØÙÒÓÒØÖÐ×ÙÖÐØÖÑÒØÓÒ×ÔÖÜ ÙÒÙÖÒÒÓÚØÓÒÐÓÒÙÒ××ÖÙÚÐÓÔÔÑÒØÙÒÒÓÙÚÙÔÖÓÙØ ÙÒÓÖØÒÖØØÙ×ÙÖÐ×Ö×ÙÐØØ×ÚÙÒØÒÒÖÓ××ÒØÒ×ÐØÑÔ×

Ú×ÐÑØØÓÒ×ÖÑ×Ä×ØÙÖ×ÜÓÒ×ÖÐÑÒØØÓÒ×ÓÙ×ØÓÙØ×××ÓÖÑ× ×ØÙÖ×ÓÒØÖÙÒØ×ÒØÚÑÒØÐØÖÑÒØÓÒÐ×ØÖØÒÒÓÚØÓÒ ÚÒØÖÒ

Ò×ÐÖ×ØÙØÖÚÐ×ÙÖÐ×ØÙÖ×ÒÓÒ×ÕÙÒØÖÚÒÒÒØÔÐÙ×ÖØÑÒØÒ×Ð ØÒØÙÒÓÖÑÑÒØÐÒ×ÑÐ×ÖÑ×Ñ×ÐÙÖÖØÓÒÔÙØÖÖÒÖÚÒ

ÒØÓÒÙÓÑÔÓÖØÑÒØÒÒÓÚÒØÔÖÓÔÖÕÙÖÑÐÙ×ÜÔÖÑÔÖÐÓÖØ ÙÒÖÑÐÙØÖÔÓÒØÚÙÐÒÓÙ×ÔÔÖØ××ÒØÐÓÐ×ÖÐØØÒØÓÒ

ÊÓÙÖÒÒ×ÐÙÜÑÔÖØ×ØØÖ×ØÑÖÑÔÖÕÙÑÒØØÓÖØÒ


×ØÒÙÒØÐÊÒØÖÒÐÊÜØÖÒ


ÙÜÑÔÖØ

ÄÐÒÒÓÚØÓÒÙÒÔÔÖÓÔÖÐ× ÓÒØÖÙØÓÒ×ØÚØ×Ê

×ØÖØ×Ê


ØÚÐÓÔÔÑÒØÊ×ØÙÒÑÒÖÐÕÙÒØÖÓÒÖÙÖ×ÓÑÔÐÜØ Å×ÐØÚØÊÓÑÑÐÐØØÙØÐ×Ò×Ð×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ×Ö××ÑÐ ÄÑ×ÙÖ×Ö××ÓÙÖ××ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÔÖÐ×ÔÒ××ÖÖ

ØØ×ÓÒÔÖØ×ØÓÒ×ØÒÐÚÖØÓÒÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÓÑÔÓ×ÒØ× Ø×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒÕÙ×ÜÔÖÑØØÓ×ÑÒÖÔÐÙ×ÒØÖÚÖ×××ÓÑÔÓ×ÒØ× ÐÐÑÑÙÒÓØÒÓÖÓÒØÐ×ÑÐÒ××ÖÓÙÚÖÖÔÓÙÖÑÙÜÓÒÒØÖ×ÓÒ

Ù×ØÖÔÖÑÙØÕÙÄÓÑÔÓ×ØÓÒÐØÚØÊÔÖÓÑÒÔÔÐØÓÒ ÊÐÒÒÓÚØÓÒÒ×ÙÒ×ØÙÖÔÖØÙÐÖÑÒØÒØÒ×ÒØÚØ×ÒÒÓÚØÖ×ÐÒ

ÔÓ×ÓÑÑÒØÒÚ×ØÖÐÐÓÑÑÙÒÑÒØÔÓ×ÓÑÒÒÚ×ØÖÁÐÔÔÖØ ÑÒØÖÖÒØÖÒØÖÖÜØÖÒ×ØØÙÒ××ÓÒØÐÕÙ×ØÓÒÖÖÑÒØ ÖÖÓÒÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØØÔÖ×ØÖØÒÚ×Ø××

ÒÓÙÚÐÐÑØÓÓÐÓÔØÖØÖÓ×ÑÒ×ÐÑÑÔÖ×ÔØÚÐ×ØÙØÒØÑÔÓÖ ØÒØÚÖÖÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÑÓ×ÊÒØÖÑ×ÓÖÒ×ØÓÒÒÐ×ÐÒÒÓÚØÓÒ ÓÔÔÓÖØÙÒÚÖÖÐ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒÒ××ÙÖÓÒÒ×ÖÒ××ÒÓÔØÒØØØ

ÔØÖÕÙØÖÑ


ÔØÖ

Ê ÒØÖÒÚÖ×Ù×Ê ÜØÖÒ

ÐØÖÑÆÓÖÖØÐØÖ ÄÒÒÓÚØÓÒ×ØÚÒÙÒ×Ð×ÓÒÓÑ×ÑÓÖÒ×ÙÒØÚØÓÖÒÖÔÓÙÖÖÔÖÒÖ ÁÒØÖÓÙØÓÒ

×ÓÒØÓÒ×Ö×ÙÓÙÖÙÔÖÑÐ×ÔÐÙ×ÒÒÓÚÒØ×ÒÓÙ×ÑÒ×ÒØÖÖÓÖ×ÙÖÐ× ÓÒÒÙ×ÔÖÐÙÖÒØÒ×ØØÒÓÐÓÕÙ××ØÙÖ×ÐØÒÓÐÓÓÑÑÐ××ÖÚ× ÐÐÒ×ØÔÐÙ×Ö×ÖÚÙÜ×ÙÐ××ØÙÖ×ØÖØÓÒÒÐÐÑÒØ

×ÓÙÖ×ÒÒÓÚØÓÒËØÖØÓÒÒÐÐÑÒØÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÑ×ÙÖÔÖÐ×Ö××ÓÙÖ×ÕÙÐÙ ×ÓÒØÖØÑÒØÓÒ×Ö×Ð×ÔÒ××ÊÙØÖ×ØÚØ×ÔÙÚÒØÓÒØÖÙÖ

ÖØÔÖÒÖÓÒÐÓÖÑÙÒØÚØÓÖÑÐ×Ù×ÒÐÖÑÅÐÖ ÐÔÖÓÙØÓÒÐÖÒÒÝÓÒÐÔÔÖÒØ××ÔÙØÖÐÓØÙÒÑÖÐ ÐÑÒØÐÒÒÓÚØÓÒÄÔÔÖÒØ××ÓÒ×ÖØÙÐÐÑÒØÓÑÑÙÒØÚØÓÒØ

ÓÐÐÓØÏÒØÖ

Ò×ÖÒØÐ×ØÚØ×ÊÔÖÓÑÒ×ØÚØØÔÖÑÓ×ÓÖÒ×ØÓÒ ØÙÖÓÖÒÖÔÖÓÙØÓÒÒÓØÖÚ×ÓÒØÒØØÒÖÓÑÔØ×Ø×ÔÔÖÒØ×× ÈÖÖÔÔÓÖØÐÓÒÔØÓÒØÖØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×ÊÐ×××ÑÐÒØÙÒ

ÄÖÖÖØØÓÒÔØÓÒ×ØÕÙ×ÙÚÒØÐÒØÙÖ×ØÚØ×ÊÒØÖÔÖ××Ð× ÒÓÚØÙÖÐÖÑÈÓÙÖÖÔØÖÔÖÓÔÖØÖÙÒ×ØÒØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐ ØÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ØÚØ×ÊÔÓÙÖ×ØÑÖÑÔÖÕÙÑÒØÐÐÒÒØÖØÐÐÐ ÓÒÒ××Ò×ØÓÑÔØÒ×ÕÙ×ÓÒØÔÖÓÙØ×ÓÒØÓÒÒÒØØØÖÑÒÒØÐ×ÒØÖÒ

Ò×ÐÕÙÐÐÐ×ØÙ×ÔÖ×ÒØ×ÓÒØ×ØÑÐÒÙÒÒÚÙÖ×ØÚØ×Ê ÖÑØÒÒÓÚØÓÒÔÖÑØÓÑÔÖÖÐ×Ö×ÙÐØØ×ÚÙÜÐÖÚÙÐØØÖØÙÖ

ÒÖÐÐÒÜ×ØÒØÒØÖÊÒØÖÒØÊÜØÖÒÐ×ØÒØÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ ×ØÚØ×Ê×ØÓÒ ÄÑÓÐÓÒØÄÚÒØÐÖÔÖ×ÒØÙÒÖÒÐÝ×ÔÔÖÓÔÖÔÓÙÖ

ÐØÖÆ ÄÒÒÓÚØÓÒÓÖÒÖÈÙ ÄÑÔÐÙÖ×ÑÓ×Ê×Ø×ØÑÔÖØÖ×


×ØÒÕÙ×ÒÐÝ×ÔÖÑØÖÕÙ×ØÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÆÓÙ×ÚÓÙÐÓÒ×Ò×ÓÖÙÒ ×ÓÒÒÚ×Ø××ÑÒØÒÒÓÚÒØ×ØÓÒ ÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ××ØÓÒÔÖ×ÙÒ×ÖÔØÓÒ×ØØ×ØÕÙ

ÐÖÜÐØÙÜÓÒÒ×ÔÓÙÖØÖÑÒÖÐÐÒÓÒØÓÒÒÐÐÒØÐ×ÑÓ×ÊÐ ÄÑØÓÓÐÓÑÔÖÕÙÑÔÐÓÝÓÑÒ

ÐØØÖØÙÖ ØÐÐ×Ò×Ð×ÔÖÚÒÓÑÑØØÐ×Ò×Ð×ØÙ×ÜÑÒ×Ò×ÐÖÚÙ

ØÐÜÔÖÑÒØØÓÒÓÒØÕÙ×Ø××ÓÒØØÙ×ÑÙÜØÔÐÙ×ÚØØÕÙÒÓÙ ÄÔÔÖÒØ×××ØÒØÒÙÙ×Ò××ØÖØÓÑÑÙÒÔÖÓ××Ù×ÔÖÐÕÙÐÐÖÔØØÓÒ ËØÖØ×ÊØÑÓ×ÔÔÖÒØ×××

ÕÙÐØØÕÙ×ÚÖÔÖÙÒÑÐÓÖØÓÒÐÓÙØÔÙØÙØÐÖÔØØÓÒ×Ø×Ð ÚÐÐ×ÓÔÔÓÖØÙÒØ×ÔÖÓÙØÓÒ×ÓÒØÒØ×ÁÐÙÜ×ÔØ×ÓÒÑÒØÙÜÍÒ×ÔØ ØÑÔ×ØÒØÙÒÐÑÒØÐÒ×ÔÖÓ××Ù×ÄÙØÖ×ÔØ×ØÖÙØÔÖÙÒ××× ÐÔÔÖÒØ××ÔÖÐÔÖØÕÙÖÖÓÛ ÐÜÔÖÒÓ×ÖÚÒ××ØÙ×ÑÔÖÕÙ×ÏÖØ ÓØ×ØÐÙÑÒØØÓÒÐÔÖÓÙØÚØ×ØÐÓÖÑÙÐØÓÒØÓÖÕÙØÖØÓÒÒÐÐ ÓÙÐÙÑÒØØÓÒÐÔÖÓÙØÚØÙ

ØÐÐ× Ò×ÐÖÐÒØÖÔÖ×ÐÔÔÖÒØ××ÒÓÑÖÙ××ÖØÖ×ØÕÙ×××Ò

ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ××ÖÒÖ×ÔÙÚÒØØÖÝÒÑÕÙ×ÓÙ×ØØÕÙ×ØØ×ÓÙÓ× ÚÙÐÐ× ÁÐ×ØÙÑÙÐØ Ä×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÙØ×ÔÖØØØÚØ×ÓÒØÒÖÒ×Ò××ÖÓÙØÒ× ÁÐÑÔÐÕÙ×ÓÑÔØÒ×ÚÒØÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ×ÕÙÒ

ÄÑÒ×ÓÒØØ×ØØÓÙØÓ×ÐÓÑÔÓ×ÒØÔÖÒÔÐ×ÖÓÙØÒ××ÖÒÖ×ØÒØ Ó×ÝÒÖ×ÕÙ×ØÐ×ÙÓÒØÜØÐÓÐÐÐ××ÓÒØØÐÑÒØÑØÐ×ÓÙØÖÒ× ÖÐ××Ò×ÙÒÓÖØÑÔÓÖØÒØÓØÓÒÓÙÑÓÐØÙÔÖ×ÓÒÒÐ

ÔÖÒÐÒØÖÔÖ×Ñ×Ð×ØÔÖÒÔÐÑÒØÙÒÓÑÔÓÖØÑÒØÐÖÚÙÐÔÖ ÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×ÊÒØÒÙ×ÓÑÑÐÖØÙÐØÓÒØÐÓØÓÒ ÄÔÔÖÒØ××ÒÖÔÖ×ÒØÔ××ÙÐÑÒØÙÒØÙØÓÑØÕÙÖ×ÙÐØÒØÐÜ

×ÓÒÒ××Ò×ÓÐÐÓØÏÒØÖ

ÖÑÅ×ÐÒØÖÔÖ×ÒÔÙØÔ×ÔÖÓÙÖØÓÙØ×Ð×ÓÒÒ××Ò×ÓÒØÐÐ×ÓÒÍÒ ÓÒÒ××Ò××ØÓÒÐÑÒØÒÙÒÔÖÓ××Ù×ÔÔÖÒØ××ÓÖÑÐ×Ù×ÒÐ ÍÒ×ÔÖÒÔÙÜÓØ×ÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×ÔÖÓÙØÓÒ×

ÔÖØ×ØÒØÖÐÜØÖÙÖÚÐÕÙ×ØÓÒÖØÐÜØÖÒÐ×ØÓÒÓÙÐÓÓÔÖØÓÒ ÍÒÕÙ×ØÓÒÑÔÓÖØÒØ×ÙÖØÓÑÑÒØ×ÙÜØÝÔ×ÔÔÖÒØ×××ÓÒØÖØÙÐ×Ù

×ØÖØÔÓÙÖ×ÙÚÔÖÐÖÑÍÒÖÒÖÐÒÐÝ×ØÔÒÒØÓÙÖÒÔÖÐ ×ÒÐÒØÖÔÖ× ÄÖÔÓÒ×ÕÙÔÙØØÖÔÔÓÖØÖ×ÐÓÒÐ×ØÙÖØÚØÓÒ×ÖÒ×ÕÙÐ


ÑÓÐÓÒØÄÚÒØÐ

ÄÑÓÐÓÒØÄÚÒØÐÜÔÐÕÙÑÒÖÖÐ×ØÐÐÒÜ×ØÒØÒØÖ ÓÙÐÐØÚØÊ ÔÔÖÒØ××ÒØÖÒÚ×ÔÔÖÒØ××ÜØÖÒÄ×ÔØ

Ø×××ØÐ×ÙÜØØ×ÐÊÓÒØÄÚÒØÐ ÔÐÙ×ÓÒØÓÒÒÒÓÚØÓÒÐÊÒØÖÒÓÙÐÑÒØÙÒÖÐÜÔÖØ×ØÔÔÖÒ ÐÊÒØÖÒØÐÊÜØÖÒÒÒ××ÒØÒÓØÑÑÒØÐÓÒØÓÒÐÔÖÑÖÒ

ÓÖÑ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ×ÓÑÔØØÒÙ×ÓÒØÓÒ×ØÒÓÐÓÕÙ××Ô ÓÖÝ ÐÖÐÔÔÖÒØ××ÕÙÓÙÐÊ×ØÚÓÙÙÒÔÖØÐÑ×Ò ÓÑÑÐÜÔÐÕÙ

Ð×Ö×ÙÜÖÐØÓÒ×ØÒÓÐÓÕÙ×ÕÙÐÖÑØÐØÒÖØÓÒÙØÖ×ÖÑ××ÓÙ ÑÒÒØ×ÙØÖ×Ú×ÓÒ×ÄÊÒØÖÒÓÙÓÒÙÒÖÐÙÒÕÙÒØÖÑØÓÒÒ× ÕÙ×ÐÖÑØÙØÖÔÖØÐÑ×ÒÓÖÑ×ÑÒ×ÖÖÕÙ

ØÐÓÙØÐ×ÖÚÑÖÒ Ù××ÑÖÖÖÙÒÔÖÓØÓÓÔÖØÓÙÚ×Ò×ØØÙØÓÒ××ÔÐ××ÔÓÙÚÒØÓÖÖ

ÓÖÑØÓÒÖÖÓÛ ÒØÒÒØÐÖØÖØÓÒÒÐÒÐÝ×ÐÊÕÙÐ××ÑÐÐÔÖÓÙØÓÒÒ

ÖÑÐÐ××ÓÒØ×ØÖÙ×ÒØÖÐÊÔÖÓÔÖÐ×ÜØÖÒÐØ×ÓÒÒ××Ò×Ò ÔÖØÐÒØÖÖÓØÓÒ×ÙÖÐ××ÓÙÖ×ÓÒÒ××Ò×ØÒÓÐÓÕÙ×ÙØÐ××ÔÖÐ ÔÓÙÖÝÒÐÙÖÐÔÔÖÒØ××ÐÑÓÐÓÒØÄÚÒØÐ

ÐÒÙ×ØÖÜØÖÒÐØ×ÒØÖ ØÖÒÖ×ÔÖÐØÚØÒÒÓÚÒØ×ÓÒÙÖÖÒØ×ØÐÓÒÒ××ÒÖÒÓÖ×

ÆÓØÒØÐÔÖØØÓÒÒÐÐÙ×ØÓÓÒÒ××Ò××ÒØÕÙ×ØØÒÓÐÓÕÙ×Ð ÄÐÑÒØÐÒ×ÑÓÐ×ØÐØÖÑÒØÓÒÙ×ØÓÓÒÒ××Ò×ÐÖÑ

×ØÒÔÖÐÓÖÑÙÐ×ÙÚÒØ ÖÑiÔÖziÐÑÓÐ×ÙÔÔÓ×ÕÙziÖÓØÐÖÒÑÒØÖÙØ i×ÓØ i ÙÒØÙÜÖÓ××ÒØ i

MiÒÚ×Ø××ÑÒØÐÖÑÒ×ÐÊ

γiÔÖØ×ÓÒÒ××Ò×Ü×ØÒØ×Ò×ÐÓÑÒÔÙÐÕÙÐÖÑ×Ø×Ù×ÔØÐ Ú

θÖ××ÔÐÐÓÚÖ×ÒØÖÒÙ×ØÖ

TÒÚÙ×ÓÒÒ××Ò××ÔÓÒÐ×ÒÓÖ×ÐÒÙ×ØÖ ××ÑÐÖØÜÔÐÓØÖÐÐÖÔÖ×ÒØÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÐÖÑ


MjÒÚ×Ø××ÑÒØ×ÙØÖ×ÖÑ×Ò×ÐÊÔÓÙÖj =

> 0Ñ×Ú

zi

< 0ÄØÖÑÒØÓÒÙ×ØÓÓÒÒ××ÒzÐÖÑi

zizi


zi = Mi + γi θ


Mj + T

j = i

i


ÖÑ×ÓÖÖÐÓÒÒ××ÒÜØÖÒÔÒ×ÓÒÒÚ×Ø××ÑÒØÒØÖÒÒ×ÐÊ ÖÔÖ×ÒØÔÖÐÚÖÐMiÄÔÖÑØÖÙÑÓÐÕÙÑ×ÙÖØØÔØ×ØγiÚ Ò×ÐÙÖÑÓÐÕÙØÓÒ ÓÒØÄÚÒØÐ×ÙÔÔÓ×ÕÙÐÔØÐ

ÓÒÒ××Ò 1ÐÖÑ×ÓÖÐØÓØÐØÐÓÒÒ××ÒÜØÖÒ×ÔÓÒÐ

0ÐÖÑÒ×ÓÖÙÙÒ

ÐÓÖØÊÐÖÑMiÑ×Ù××ÙÒÙØÖÚÖÐβØØÖÒÖÖÔÖ×ÒØ Ä×ÔÒ××Ê×ÓÒØÓÒ×ÙÔÔÓ××ÙÑÒØÖÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÐÖÑ

0ÔÖÕÙγiÒÔÒÔ×ÙÒÕÙÑÒØ

= Ò×ÐÓÑÒÔÙÐÒ×Ð×ÓÒØÖÖÕÙÒγi

ÐÔØÔÔÖÒØ××ÐÖÑÒÙØÖ×ØÖÑ×βÒÕÙÐ×ÔÖÓÔÖØ×Ð Ð×ÖØÖ×ØÕÙ×ÐÓÒÒ××Ò×ÒØÕÙØØÒÓÐÓÕÙÜØÖÒÕÙÒÙ×ÙÖ ÓÒÒ××ÒÜØÖÒÕÙÔÙÚÒØÐØÖÓÙÓÑÔÐÕÙÖÐÙÐØÔØØÓÒÐÖÑ ÓÖÑÐÐÑÒØ

ØØÓÖÑÙÐØÓÒ×ØÒØÖ××ÒØÖ×ÐÚÖÐβÒ×ØÔ×ÒÐÙ×Ò×ÐÖÐØÓÒ

ÐÖÑγiÄÔÖ×ÒÓÑÔØÐÚÖÐβÔÓÒÖØØÒÐÙÑÒØÒØÓÙ ÐÓÖØÊMiÓÒÙØÙØÓÑØÕÙÑÒØÐÖÓ××ÑÒØÐÔØ×ÓÖÔØÓÒ Ð×ÒÕÙÐÜ×ØÙÒÐÒÙ×ÐØÖØÒØÖγØMiÐÙÑÒØØÓÒ

γi

ÐÑÒÙÒØÒÖÓÒÒ××ÒØÐÙÐØ×ÔÖÐÒ×ÑÐ×ÖØÖ×ØÕÙ×Ð

×ÖØÖ×ØÕÙ× ÒØÖØ×ÐÖÑÓÑÑÐ×ÙÜØÙÖ×ØÖÑÒÒØ×ÄÚÖÐβØÒØÓÑÔØÓÒ ÓÒÒ××ÒÐ×ÙØÙÖ×ÔÖÓÔÓ×ÒØÐÓÑÔÐÜØØÐÖÔÖÓÜÑØÚÐ××ÓÒ×Ø

ÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐÚÐ×ÓÒÒ××ÒÐÖÑ×ØØÖ×ÐÐÊÔÖÓÔÖ ×ØÔÐÙ××Ù×ÔØÐÔÖÑØØÖÐ××ÑÐØÓÒØÐÜÔÐÓØØÓÒÐÓÒÒ××ÒÔÖØÒÒØ ÄÓÖ×ÕÙÐÓÒÒ××ÒÜØÖÒ×ØÑÓÒ×ÐÙÜ×ÓÒ×ÐÖÑ×ÔÖÓÜÑØ

Ò×ÐÓÒÒ××ÒÕÙÖÔÖ×ÒØÔÓÙÖÐÖÑÙÒÒØÖØÑÙÖÐÐÐ××

×ÔÖÓÙØÒ×Ð×ÐÓÖØÓÖ×ÔÙÐ××Ø××ÑÐ×Ò×ÙÙÒÖÐØÓÒÓÖÑÐÐÚ ÐÐÕÙÒ×ØÔ×ÐÖØÑÒØÐ×ÓÒÒ××ÒÐÖÑÓÑÑÐÖÖ ÓÒÒ××ÒÓØØÖÕÙ×ÙÑÓÝÒÓÒØÖØ×ÓÖÑÐ×ÓÙÒÓÓÔÖØÓÒÒÖÚÒ

ÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÐÖÑÆÓØÓÒ×ÕÙÒ×ÖØÒ××ØÙÖ×ÓÑÑÐ×ÓØ

ÕÙØÔÓÙÖ××ÑÐÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÙØÒ×Ð×ÐÓÖØÓÖ×ÔÙÐ×ÈÓÙÖÙÒÖÑ ÒÒÓÚØÓÒÒ××Ð×ÓÒØÖØ×ÓÐÐÓÖØÓÒÓÖÑÐ×ÔÙÚÒØØÖÐ×ÓÐÙØÓÒ ÒÓÐÓ×ÓÙÐÔÖÑÐÖÖÓÒÑÒØÐÓÙÙÒÖÐÑÔÓÖØÒØÒ×ÐÔÖÓ××Ù×

×ÓÖÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÓÒÑÒØÐ× ÔÔÖØÒÒØØÐ××ØÙÖ×××ÖÕÙ×ÙÖÐÓÖØÊÔÖÓÔÖÐÑØÖØ×ÔØ

ÊÐÐØØÌÓÖÖ ËÙÖÐÒÓØÓÒÔÖÓÜÑØÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐÐ×ØÖÚÙÜØÙ×Ò×ÐÖÐÓÒÓÑ×ÔØÐ

0 γi ÄÓÖ×ÕÙγi

γÑ> 0Ñ×ÚÙÒØÙÜÖÓ××ÒØγÑÑ<

=

≡ γ (Mi, β)


ÐÓÒÒ××ÒÔÙØÒÙÒÖÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÐÖÑÒ×ÐÑ×ÙÖÓÐ× ÓÙÚÖØ×ÙØÙÖ×××ÒØ×ÙÖÐÐ×ÖÐ××ÐÑØÖ××ÖÖ×Ü×ØÒØ××Ø ÈÖÐÐÙÖ×ÓÒØÄÚÒØÐÓÒ×ÖÒØÙ××ÕÙÐÖÙÑÙÐØÚØ

ÖÑÚÙØÐÖÖÐÔÖÓ××Ù×ÙÑÙÐØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×ÐÐÚÖÙÑÒØÖ×ÓÒ ÒÚÙÊÙ××ÒÒØÖÑ×ÑÓÒØÖ×ÕÙÒØÊÒ×ÔÒ×ÐÔÓÙÖ Ò××ÖÔÓÙÖÓÑÔÖÒÖÐ×Ö×ÙÐØØ×ÙÐØÖÙÖ×ÐØÐÒÚÙÊÖ×Ð

ÒØÖÔÖØÖØÒØÖÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÙØ×ÒØÖÒ×ØÜØÖÒ×

ÒÕÙÕÙÐÔØÐÖÑÔØÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ×ÔÒ×ÓÒÓÖØ ÊMiÑÓÒØÖÕÙ×ÙÚÒØÐÚÐÙÖÕÙÔÙØÔÖÒÖβÐØÐÊ×ÙÖ ÄÚÖÐβÒ×ÐÜÔÖ××ÓÒ ×ØÒ×ÓÖØÕÙÔÓÙÖÙÒÒÚÙÐÚÐÐ

ÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÒÁÐÜ×ØÙÜØ×ÖÒØ×ÈÖÑÖÑÒØÔÐÙ×β×Ø ÖÒÔÐÙ×ÐØÑÖÒÐÐÊÔÖÓÔÖMi×ÙÖÐÔØ×ÓÖÔØÓÒ×ØÑÔÓÖØÒØ

βÐØÑÖÒÐÐÊ×ÙÖÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÙÑÒØÑ×ÐÒÚÙÐÐ ÖÑ×ÓÖÑÓÒ×ÔÓÙÖÙÒÒÚÙÓÒÒÊ ××ÙØÖÑÒØØÐÓÖ×ÕÙÐ×ÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ××ÓÒØÐÑÒØ××ÑÐÐ×Ð

×ÓØγÑβ (Mi, ×ÓÖÔØÓÒÐÖÑ××Úβ×ÓØγβ

ÕÙÐÐÓÖÔÖÑ×Ô××ÖÐÒÐÝ×ØÖÒ×ØÓÒÒÐÐ××ÙÖÙÒÓÑÔÖ×ÓÒ ÓÑÔÖÒ×ÓÒÙÐÒÒØÖÐÊÒØÖÒØÐ×ÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ×ÄÖÒÐÝ× ÄÑÓÐÓÒØÄÚÒØÐÔÖÑ×ÖÙÒÔ×ÒÚÒØÒ×Ð×Ò×Ð

×ÑÔÐÒØÖÐ×ÓØ×ÓÖÒ×ØÓÒÒØÖÒÐÊØÙÜÙÖÓÙÖ×ÙÑÖ

ÐÑÒ×ÓÒÒÚÙÐÐiØÒÓÖÐÑÒ×ÓÒØÑÔÓÖÐÐtÕÙÐÐÚÖØÑÓÒØÖÖ ××ÐÙÖÑÓÐÕÙØÓÒ ÒÕÙÐ×ÙØÙÖ×ÖÓÒÒ××ÒØÐÖØÖÙÑÙÐØ×ÓÒÒ××Ò×ØÔÔÖÒØ×

ÐÝÒÑÕÙ×ÓÜÊÒÑÒÓØÑÑÒØÔÖÐÙÑÙÐØÓÒ×ÓÒÒ××Ò×Ø ×ØÓÒÙ×ÙÖÙÒ××ØØÕÙÐÒØÒØÓÑÔØÕÙ

ÔÔÖÒØ×××

×ØÓÖÐÐ×MjÕÙÐÐ×ÒØÖ×ØÓÖÐÐ×TÐÒÐ×Ô×Ñ×ÙÖ×ÐÑÑÑÒÖ ÓÒØÄÚÒØÐ ÓÒÖÒÒØÐÔÖÓÚÒÒ×ÜØÖÒÐØ×ÕÙÐÖÑÔÙØÔØÖÕÙÓÕÙÐÑÓÐ

Ò×ÐÑÓÐ Ð×ÜØÖÒÐØ×ÒØÖ×ØÓÖÐÐ××ÓÒØÔÔÖ×ÔÖÐÓÖØÊ× ××ÓØÓÖØÒÖÓÑÔØÙ××Ò×ÜØÖÒÐØ×ÒØÖ

ÙØÖ×ÖÑ×Ù×ØÙÖÔÔÖØÒÒÐÒØÖÔÖ×MjØÒ×ÕÙÐ×ÜØÖÒÐØ×Ò ØÖ×ØÓÖÐÐ××ÓÒØÔÔÖÓÜÑ×ÔÖÙÒÒØÙÖÕÙÖÒÚÓÙÜÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÙØ×

ÒØÖ×ØÓÖÐÐ×TÐÚÖÐMjØÒØÑÑÒØÙÖÕÙMiÐÓÖ×ÕÙT×ØÖÒØ ÒÐØ×ÒØÖ×ØÓÖÐÐ×Mj×ÓÒØÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ÔÓÙÖÐÔØ×ÓÖÔØÓÒÕÙÐÐ× Ò×Ð×ÙØÖ××ØÙÖ×TËÙÚÒØÖ×ÓÒÒÑÒØÓÒÔÙØ×ØØÒÖÕÙÐ×ÜØÖ

ÄÖÑÔÙØÒÖÚÔÐÙ×ÐØ×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÙØ×Ò××ÓÒ×ØÙÖ ÕÙÐÐ×ÔÖÓÚÒÒØÐÜØÖÙÖÙØÐÔÖÓÜÑØØÒÓÐÓÕÙ××

γÑβ (Mi, β) > 0ÙÜÑÑÒØÔÓÙÖÙÒÑÓÒØÒØÓÒÒÊÐÔØ

β) < 0ÔÖÕÙÚÐÙÑÒØØÓÒ


ÐØ×ÒØÖÒÙ×ØÖÐÐ×Ò×ÐÒØØÓÒ×ÖÑ×ÒÚ×ØÖÒ×Ð×ØÚØ×ÊÕÙ ÓÒÒ××Ò×ÚÐÓÒÒ××ÒÒÓÒ

ÑÔÐÕÙÔÖÐÑÑ×ÙÚÒØÐÒÐÝ×ÓÒØÄÚÒØÐÐÑÐÓÖØÓÒÐÙÖ ÌÓÙØÓ×ÖØÒ×ÑÓÐ×ØÓÖÕÙ×ËØÙÖ×ÓÒØÑÓÒØÖÐÖÐ×ÜØÖÒ

ÐÙÖÚÒØÙÐÐÒÙÒ×ÙÖÐÑÔØ×ÜØÖÒÐØ×ÒØÖÒÙ×ØÖÐÐ×ÊËØÙÖ× ØÒØÖØØÒÖØ×ÙÖÐ×ÒØØÓÒ×ÙÒÒØÖÔÖ×ÒÚ×ØÖÒ×ÐÊÒÖ×ÓÒ ÔØ×ÓÖÔØÓÒÄ×ÜØÖÒÐØ×ÒØÖÒÙ×ØÖÐÐ×ÊÓÒØÙÒÓÙÐØÑÔÓÖ


ÐÚÖÐMiÒÊÒØÖÒx1ØÊÜØÖÒx2ÔÓÙÖØ×ØÖ×ÔÖÑÒØÐÙÖØ Ô× Ò×ÒÓØÖÚÖØÓÒÑÔÖÕÙÐÑÔØ×ÓÜÊ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ ÔÖÖÔÔÓÖØÙÑÓÐÓÒØÄÚÒØÐÒÓÙ×ÐÐÓÒ×ÓÑÔÓ×

ÐÑÖÒ×ÕÙÐÖÐØÓÒÜ×ØÒØÒØÖ×ÙÜÓÜÈÖÐÐÙÖ×ÒÓÙ×Ò×ÔÓ×ÓÒ× ÖÕÙÒÓÙ×ÒØÖ××ÔÖÒÔÐÑÒØ×ØÓÑÑÒØÐÊ×ØÓÖÒ×ÒØÖÐÖÑØ ÆÓÙ×ÒØÒÓÒ×Ô×ÓÑÔØØÓÙØÓ××ÙØÖ×ÚÖÐ×Ñ×ÙÖÒØÐ×ÜØÖÒÐØ×MjØT

È×ÒÓ ×ÓÒÒ××Ò×ÜØÖÒ×ÔÙÚÒØØÖ×Ù×ØØÙÐ×ÐÊÒØÖÒÏÐÐÑ×ÓÒ üÐÖÒÐÔÔÖÓÒØÖÑ××ÓØ×ØÖÒ×ØÓÒÕÙÓÒ×ÖÕÙÐ××ÓÙÖ× ÐÒ×ÒÑÒØÓÒÑÒØÐØÖÙÑÓÐÓÒØÄÚÒØÐ×ØÐÓÑ

Ô×ÒÓÖÑØÓÒ×ÙÖÐÓÒÒ××ÒÜØÖÒÙ×ØÖÐÐT

Ð×ØÒÓÐÓ×ÜØÖÒ×ÔÖØÒÒØ×ÔÓÙÖÐÖÑ ÔÐÑÒØÖØ×ÓÜÊÒ×ÐÊÒØÖÒÔÖÑØ ÜØÖÒ××ÐØÓÒÒ×Ò×Ð×ØÖÙØÙÖÒØÖÒÐÖÑ ÐØÖÐÒØÖØÓÒ×ØÒÓÐÓ× ÙÑÒØÖÐÔØÔÔÖÓ ÐØÖÖØÖÓÒÒØÖ

ÔÖØÓÒ×Ö×ÙÐØØ×ÐÒÒÓÚØÓÒ

ÙÖ×ÕÙÓÑÒÒØÐ×ÙÜÓÜÚ×Ö×ÖÒØ×ÉÙÐÐ××ÓÒØÐ×ÑÓØÚØÓÒ× Ð×ÕÙÐ×ÐÜ×ØÒ×ÐÖÐØÒÓÑÖÙ××ÓÒÙÖØÓÒ×ÒØÖÑÖ××× Ä×ÑÓ×ÊÒØÖÒØÜØÖÒ×ÓÒØÓÒ×Ö×ÓÑÑÙÜÓÜÜØÖÑ×ÒØÖ

ÜØÖÒ ÕÙÔÓÙ××ÒØÐ×ÖÑ×ÖÓÜ×ØÖÒÐÙÖ×ÒÔÔÖÒØ××ÒØÖÒØÔÔÖÒØ××

Ð×ØÖ×ÓÒÒÐÓÒ×ÖÖÐÓÖ×ÕÙÕÙ×ØÒÓÙÖ×Ù×Ò×ÖÑ××ØÒ ËÒÓÙ×ÔÖØÓÒ×ÐÝÔÓØ××ÙÚÒØÐÕÙÐÐÐ×ÓÜÊ×ÓÒØÓÑÔÐÑÒØÖ× ÔÔÖÒØ××ÝÖ

ÒØÖÒØÐÐ×ÕÙ××ÐÜØÖÙÖ ÙÒÔÖÓ××Ù×ÔÔÖÒØ××ÑÜØÐÙØÒØÒÓÙÖÖÔÖÐ×ÓÒÒ××Ò×ÔÖÓÙØ×Ò

Ð×ÖÑ×ÖÒØ×ÓÜÓÖÒ×ØÓÒÒÐ×ÔÓÙÖÑÒÖÐÙÖ×ØÚØ×ÊÔÖÓÙØÓÒ

ÁÐÜ×ØÔÙÜÔÐØÓÒ×ØÓÖÕÙ×ÐÕÙ×ØÓÒÖÐØÚÐÓÔØÓÒ×ÑÙÐØÒÔÖ


ØÐÑÖÄ×ÓÜÒØÖÑÖ×Ò×ÓÒØÔ×ÔÖ×ÒÓÑÔØÁÑØÁØÑÔÖÐÒØ Ø ÒØÖÔÒØÖØÓÒ×ÔÖÒÔ×ÙÑÖØÐÓÖÒ×ØÓÒÔÓÙÖÒÖ×ÑÓ×ÓÑ ÄØÓÖ×ÓØ×ØÖÒ×ØÓÒ×ØÒÙÒØÖÙÜÑÓ×ÔÓÐÖ×ÐÓÖÒ×ØÓÒ

ÒØÓÖ×ÐÐÓØÓÒÖ××ÓÙÖ×ÄÖÓÒÔØÙÐÐÓÖÔÖÁÑØÁØÑÒÔÖ×Ô× ØÓÙØÓ×Ð×ÔÖÒÔ××ÙÖÐ××ÕÙÐ××ØÙÐÓÑÒ×ÓÒ×ÓÜÓÖÒ×ØÓÒÒÐ×

ØÑÔ×ÚÖ×ÐÙÒ×ÜØÖÑ×Ð×ØÔÒÒØÔÓ××ÐÖÔÖÖÐ×ÔÖÒÔÙÜØÙÖ×ÕÙ ÜØÖÒÐ×ØÓÒØÓÓÔÖØÓÒÙØÕÙÐ××ÓÒØÔÖÒØÓÒÒ×ØÐ×ØÚÓÐÙØ×ÚÐ ËÐ×ØÐÑØØÖÙÒØÓÖ×ÙÖ×ÓÜÝÖ×ÓÑÒÒØÒØÖÒÐ×ØÓÒ

ÁÒÖØØÙÓÖØ ØÖÑÒÒØÐÙÖÓÔØÓÒÆÓÙ××ØÒÙÓÒ×Ð×ÐÑÒØ××ÙÚÒØ×

ÓÖØ×ØÐÑÖÒÙÒØÒÓÐÓÖÐÓÙÙÒÒÓÙÚÙÔÖÑÄÕÙ×ØÓÒÕÙ ÔÖÖÐ×Ö×ÙÐØØ×ÕÙÒÓÙÐÒØÍÒ×ÜÑÔÐ×ÐÐÙ×ØÖØ×ÐÔÖ×ÒÒÖØØÙ ÍÒ×ÓÒ×ØÓÒ×ÖÓÑÑØÒØÙØÑÒØÒÖØÒÐÓÖ×ÕÙÐÒ×ØÔ×ÔÓ××Ð

×ÔÓ×ÒØÐ×ÖÑ×Ò×××Ø×ÐÐÐØÓÙÒÓÒÒØÖÖÐÒÓÙÚÙÑÔÑÖÒØ ËÐÖÔÓÒ××ØÖÑØÚÔÖÕÙÐÑÓÝÒÐÙØÐÖÄÒÖØØÙÔÖÓÚÒØÙØ ÕÙÐ×ÓÒÒ××Ò××ÒØÕÙ×ØØÒÓÐÓÕÙ×ÙÓÑÒÒ××ÒØ×ÓÒØÒÓÙÖ×Ù ÚÐÓÔÔÑÒØÑÐÑØÖ××ØÒÓÒ×ØÖÙØÙÖ×

ÙÒ×ØÙÖÐÒÖØØÙØÒÓÐÓÕÙ×ØÑÜÑÐÄ×ÔÖÓÙØ×ØÔÖÓ××ÓÒØØÖÓ ÒÖØØÙÒÖØØÙØÒÓÐÓÕÙØÒÖØØÙ×ØÖØÕÙÒ×Ð×ØÑÖÒ ÄÒÐÝ××ØÖØÕÙ××ØÙÖ×Ò××ÒØ×ÈÓÖØÖ ×ØÒÙÒØÖÙÜØÝÔ×

ÜÑÔÐÖÚÐØÙÖØÐÐ××ØÒÖ×ØÓÒÈÐÙ×ÙÖ×ÑÓÐ×ØÙÒØÐÓÑÔØØÓÒ ÉÙÐÐØÒÕÙÚÒÖÐ×ØÒÖÐÒÙ×ØÖÄÒÙ×ØÖÐÐØÖÓÒÕÙ×ØÙÒ Ò×Ä×ÒØÖÖÓØÓÒ××ÒÙ×ØÖÐÐ×ÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÕÙÐ×ÔÖÓÙØ×ÓÑÒÖÐ×ÙØÖ×

ÑÓÐ×ÔÖÚÓÝØÐÒÖÑÑÒØÐÓÒÐ×ØÖÙØÙÖÒÐÚÖ×ÐÙÒ×ØÒÓÐÓ× ÒØÖ×ØÒÓÐÓ×ÖÚÐ×ÓÒØ××ÝÔÖÖÐ××ÙÙÔÖÓ××Ù×ÄÔÖÑÖÒÖØÓÒ

ÑÒØÓ×ÓÔ×ÌÅØÎÀËÍÒ×ÓÒÒÖØÓÒÑÓÐ×ÔÖØÙÓÒ×ØØÕÙ ÐÔÖÓ××Ù×ÓÒÙÖÖÒÒÑÒÔ×ØÓÙÓÙÖ×ÐÓÑÒØÓÒØÓØÐÙÒØÒÓÐÓ ÓÒÙÖÖÒØ×ÖØÙÖ ÓÑÑÒ×ÐÑÙÜ×ÐÓÒÙÖÖÒÒØÖÐ×ÐØÙÖ×

ÐØÒÓÐÓÐÑÓÒ×ÓÔØÐÐØÓÖÝ ÔÓÙÖ×ÙÔÔÓ×ÖÐÓÜ×ØÒÔÐÙ×ÙÖ××ØÖÙØÙÖ×ÓÒÙÖÖÒØ×ÙØÐ×ÙÖÚÒ×

ÕÙÐ×ÚÒÒÒØ×ÓÙØÖÐ×ÖÒØ××Ý×ØÑ×ÐÖ×ÄÒÙÜËÒØÕÙÐÓÒÒ××Ò ÖÒÖ××ØÐÓÒÙÖÖÒÒØÖÐ××Ý×ØÑ×ÜÔÐÓØØÓÒÏÒÓÛ×ØÅÇËÙÜ ÍÒ×ÜÑÔÐ×ÐÐÙ×ØÖØ×

×ØÙÖÙÒÚÙ×ÔÖÓÙØ×ØØÒÓÐÓ×ÖÚØÙÒÑÔÓÖØÒÓÒ×ÖÐ ×ØÙÑÙÐØÚÐÓÜÔÖÐÖÑÐÔÓ×ØÓÒÕÙÐÐÒØÒÓÙÔÖÒ×ÐÒÓÙÚÙ

ØÐÒÖØØÙØÒÓÐÓÕÙÙÜÔÖÑÖ××Ø×ÙÚÐÓÔÔÑÒØÙÒ×ØÙÖÓÙ

ÄÒÖØØÙ×ØÖØÕÙÖÐÚ××ÒØÐÐÑÒØÐ×ÝÑØÖÐÒÓÖÑØÓÒÙÒÔÖ


Ð×ÓÒÙÖÖÒØ×Ð×ÔÖÑÖ×ÓÔØÙÖ×Ð×ÒØÖÒØ×ÔÓØÒØÐ×ØØØ×ØÙØÓÒÐ×ÓÒØÖÒØ ÙÒØÒÓÐÓÖÐÐ×ÒØÖÔÖ××Ò×ÔÓ×ÒØÔ××Ù×ÑÑÒØÒÓÖÑØÓÒ××ÙÖ ÓÔØÖÔÖØØÓÒÒÑÒØÒ×ÙÚÒØÙÒÔÖÓ××Ù×××ÖÖÙÖÙÓÙÖ×ÙØÑÔ×Ð×ÖÑ×

ÔØØÚØ×ÐÒÓÙÚÙÓÑÒØÒÓÐÓÕÙÔÖÓÙÖØÖÑÐ×Ö×ÙÐØØ×ØØÒÙ××Ø ÔÔÖÒÒÒØ×ÜÔÖÒ×Ô×××ØÑÓÙÐÒØÒ×ÐÙÖ××ØÖØ××ÙÚÒØÐ×ÒÓÙÚÐÐ×

ÐÚÒØÖ×ÖÚÙÔÖÙÖ×ÙÖÒ×Ò×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ××Ø ÓÒØÓÒ×ÐÒÚÖÓÒÒÑÒØÄØÑÔ×ÔÔÖÒØ××ÖÔÖ×ÒØÙÒÐÑÒØÐÓÑ

×ÖÚÐÐÑÙÐØØÙ××ØÖØ×ÓÔØ×ÔÖÐ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÔÓÙÖÒØÖÖ ÔÖÖÔÔÓÖØÙÜØØ×ÍÒ×ÙÚÙ ÐÓÒØÑÔ×ÚÒØÒØÖÖÐ×ÓØÒÓÐÓ×ÕÙÖØÖÐÙÖÚÐÓÔÔÑÒØÒÖÒ

ÑÔØÒÓÐÓÕÙØÒØÙÜØØ×ÍÒ×ÕÙÒÖÒ×ÓÜÓÑÒÒØÐÔÐÙ××ÓÙÚÒØ Ä×ØÓÖÙÚÐÓÔÔÑÒØ×ÓØÒÓÐÓ

ÔÖÚ×ØÐØ××ØÖØÙÔ×ÓØÒÓÐÓ× ÐÓÒ×ØÖÙØÓÒÔØ×ÒØÖÒ×ÐÓÓÔÖØÓÒÚ×ÐÓÖØÓÖ×ÙÒÚÖ×ØÖ×ÓÙ

ÓØ×ÐÚ×ÒÒÓÚØÓÒ

×Ò×ÕÙÐ×ÖÑ×ÒÒÓÚØÖ×ÓÙÖÒ××ÒØÔÐÙ×ÓÖØÔÖÖÔÔÓÖØÐÐ×ÑØØÖ×Ò ÓÒÙÖÖÒØ×ÁÐÓÒ×ØØÙÒ×ÙÒ×ÓÙÖÚ×ÓÒÙØÖÚÐÒ×ÙÒÒÙ×ØÖÒ×Ð ÍÒÒÚÙÐÚ×ÓØ×ÒÒÓÚØÓÒÖÔÖ×ÒØÙÒÖÖÖÐÒØÖÒÓÙÚÙÜ

ØÓÖÐ×ÖÒ×ÖÑ××ÓÒØÐ×ÔÐÙ××Ù×ÔØÐ×ÕÙÐ×ÔØØ××ÙÔÔÓÖØÖÙÒØÐÓÖØ ÒÒÓÚØÓÒÒ×ÐÙÖËÙÑÔØÖ

ÜØÖÒ×ÕÙ×ÓØÓÓÔÖØÓÒÓÙÜØÖÒÐ×ØÓÒÔÙÖÄÓ×ÖÚØÓÒØØØÒÒ ÓÒ×ØÑÑÒØÆÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×Ò××ÙÔÔÓ×ÖÕÙÐÓÒØÖÙÙÚÐÓÔÔÑÒØ×ÓÜ ÓÑÑÐØÔÖ×ÒØÚÒØÐÓØÊÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÓØ

ÑÙØÕÙ×ÀÑÓÙØÔÖØ ×ØÓÒÖÑÔÖ×ÖÒØ×ÒÚ×ØØÓÒ××ÙÖÐ××ØÖØ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÖÑ×ÔÖ

ÔÓÙ××ÒØÐ×ÖÑ××ØÓÙÖÒÖÚÖ×ÐÜØÖÙÖÔÓÙÖÕÙÖÖÓÙÚÐÓÔÔÖÙÒÒÒÓÚØÓÒ ÅÒÕÙÖ××ÓÙÖ×

ØØÕÙ×ØÓÒ×ÔÓ×ÓÒÖÙÒ×Ð×ÐÑÖÒÙÒÒÒÓÚØÓÒÖÐ ÒÖÐØÓÒÚÐÐÑÒØÔÖÒØÐÑÒÕÙ×Ö××ÓÙÖ×ÒÒÖ×ØÙÑÒ×

ÒÓÖ×ÐÒÙ×ØÖ ÐÖÑÔÙØÒÔ××ÔÓ×ÖÑÑÐÖÑÔÙØÑÒÕÙÖØ×ÓÑÔÐÑÒØÖ× ÔÓÙÖÓÑÑÖÐ×Ö×ÒÒÓÚØÓÒ×ÕÙÐÐÖÐ××Ò×××Ð×ÓÐÙØÓÒ×ÖÐÖ ÒÓÙØÖÖØÒ×ÒÒÓÚØÓÒ×ÔÓÙÖ×ÖÐ×ÖÓÒØ×ÓÒØ×ÓÑÔÐÑÒØÖ×ÓÒØ

ÐÔÔÖÓÔÖØÓÒ×ØÐÙ××Ø×ÑØØÓÒÐ×ÑÔÖØÓÒ×ÙÑÖÕÙÒ ÓÙÐÒØÓÒÖÒØÙÜÖÑ×ØÒØÖ×ÖØÒ×Ø×ÓÑÔÐÑÒØÖ×ÙÒÔÖÓØÒÒÓ ÓÙÖ×ÐÜØÖÙÖÔÓÙÖ×ÔÖÓÙÖÖÐ×Ø×ÑÒÕÙÒØ×Ì ÑÓÒØÖÕÙÐÓÖ×ÕÙ

ÚØÓÒ×ÙÔÖÙÖÐÙ×ÖÑ×ÕÙ×ÔÓ×ÒØÖÓØ×ÔÖÓÔÖØÒÙ×ØÖÐÐÁÐ×ÙÖ


ÚÙÔÓÒØÚÙ×ÔÖÑÖ×ÔÖÐÑÒÕÙØ×ÓÑÔÐÑÒØÖ×Ð×ÙÜÔØ× ÔÖÓÒ×ÕÙÒØÙÜÖÑ×ÒÒÓÚÒØ×ØÐÖÔÖÐÐÑÒØ×ÔÓ×ØÓÒ×Ò××Ø×Ò

ÚÐÓÔÔÑÒØØÑÖØÒÖ×ÙÜ×ØÖÙØÓÒÔÙÐØØ ×Ò×ÐÓÓÔÖØÓÒÒØÖÐ×ÖÑ×ÓØÒÓÐÓ×ØÐÐ×ÐÔÖÑ×ØÑÓØ

ÔÖÑÙØÕÙ×ÐÐÐÙÖÔÖÑØÒÓØÑÑÒØÖÙÒÒÓÙÚÙÑÔØÒÓÐÓÕÙ ÔÖÓÑØØÙÖ ÈÓÙÖÐ×ÖÑ×

Ú×ÐØÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ

ÖÖÓÒÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙÚÐÓÔÔÑÒØØÓÑÑÖÐ×ØÓÒÒÓÙØÖ ÐÒØÙÖÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒÐÐÑÑÐÙØÒØÔÖØÒÖÒØ×Ô×× ÄÚ×ÐØÙØÖÚÐÒÒÓÚÒØÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÔÖÓÚÒØØÓÙØÓÖ

ÒØÖÐ×ÖÑ×ÕÙÓÙÐ××ÒØÐÐÑÒØÐÓÑÔÐÜØÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒØØ ÐÖÖ×ØÓÖÒ×ÙØÓÙÖÖÒ××ÔÐØ×ÔÖÑÙØÕÙ×

ÖÒÖÙÜ×Ò×ÖÒØ×ÄÔÖÑÖ×ÒÐÙÑÒØØÓÒÒÒÓÑÖÙÓÒØÒÙÙ ØØ×ÑÒØØÓÒÒ×ØÕÙÙÒÙØÖÑÒÖÜÔÖÑÖÐÚ×ÓÒÙØÖÚÐÒÒÓÚÒØ

ØØÓÒÐÓÑÔÐÜØÙÔÖÓ××Ù×ÒÒÓÚØÓÒ×ÖÑ×ÕÙÐ×ÙØÐ×ÒØÙØÕÙÐÐ× ÔÖÓ××Ù×Ä×ÓØÒÓÐÓ×ÒØÒØÕÙÒÓÙÚÐÐ×ØÒÓÐÓ×ÓÒØÓÒØÖÙÐÙÑÒ

×ØÔÖØÕÙÑÒØÑÔÓ××ÐÔÓÙÖÙÒ×ÙÐÖÑÔÔÖÒÖÐÒ×ÑÐØØ× ÑÓÐ×ÒØÔÐÙ×ÙÖ×ÑÔ××ÒØÕÙ×Ò×ÐÙÖ×ÓÒÒ××ÒØÕÙÐÐ××

ÓÒÒ××ÒËÙÚÒØÐÓÒÔØÓÒ×ÑÓÒÒÒÐÒÓØÓÒÖØÓÒÐØÐ×ÖÑ×ÒÓÒØ ÓÑÔÓ×ÒØÒÙÒÑÙÐØØÙ×ÓÙ×ØÒÓÐÓ×ØÓÑÒ×ÔÔÐØÓÒØÐ

Ô×ÐÔØÓÒØÚÓÒÚÓÖØÓÙ×Ð×ÓÜÔÓ××Ð×ÄÙÜÑ×Ò×ÓÒÖÒÐ ØÑÔÓÖÖØÓÙØÒÒÓÚØÓÒÑ×ÕÙ×ÔÖØÖÙÒÓ×ÐÔÖÓ××Ù×ÑØÖ× ÓÑÔÐØÓÒÙÔÖÓ××Ù×ÕÙÐÓÒÔÙØÓÒ×ÖÖÒ×ØØÕÙÓÑÑÙÒÖØÖ×ØÕÙ

ÐÖ×ØÒÐÖØÓÒÓÒÒ××Ò×ØÓÑÔØÒ×Ò×ÐÓØÑØØÖÒ ÑÒÖÐÔÔÖÓÖÓÒ××ØÒÐÜÑÒÐÙÖÓÜÊÒØÒÙÓÑÑÙÒØÚØ ×ÐÑÒØ×ÔÖØÔÒØÐØÖÑÒØÓÒÐ×ØÖØÒÒÓÚØÓÒ×ÖÑ×ÍÒ

ÙÚÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓÙØ×ØÔÖÓ×


Ñ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÖÒ××Ò×Ð×ØÚØ×Ê ÁÒÚ×ØØÓÒ××ØØ×ØÕÙ××ÙÖÐÒÚ×Ø××ÑÒØ×Ö

ÕÙ×ØÓÒÔÖ×ÒØ×ÔÖÑÑÒØÒ×ÐÖÚÙÐØØÖØÙÖØÐÙ ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ× ÚÒØØÙÖÐÚÖØÓÒÐÝÔÓØ××ÙÑÔØÖÒÒ×ÙÖÐ×ÓÒÒ×ÖÒ×× ÕÙ×ÖÒÖÖÒÙÜØÙ×ØÖØÒØØØ

ÐÖÐØÓÒÕÙÐÐÊÐØÐÐÐ××ÒØÙÜÓÒÒ×ÐÖÐÐÜÔÖÑÖÐÒÓÙ× ÖÔÔÐÖÕÙÓÑÑÔÓÒØÔÖØÒÓÙ×Ò×ÓÒ×ÙÙÒÝÔÓØ×ÔÖÓÖ×ÙÖÐÓÖÑ ÐÓÒÚÒØ

ÑÒ×ÒØÖÖÓÖ×ÙÖÐ×ØÒÕÙ×ÓÙÐ×ÔÖÓÙÖ×ÕÙÔÙÚÒØØÖÙØÐ××ÔÓÙÖÒÖ ØÖØÓÒÒÐÐ× ÐÒÔÖÖÔÔÓÖØÙÑÓÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÓÔØÔÖÐÖÒÑÓÖØ×ØÙ×

ÑÒÖ×ÖÒØ×ËÓØÔÓÙÖØÖÖ×ÓÒÐÙ×ÓÒ×ÖØ××ÙÖÐÔÒÓÑÒØÙ×ÓØ ÓÒÚÒØÔÔÐÖÐÑÓÐ×ØÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙØØÖÒÖÔÙØØÖÙØÐ×ÙÜ Ä×ÓÙØÐ××ØØ×ØÕÙ×ÕÙÔÖÑØØÒØÖÔÓÒÖØØÑÒÔÔÖØÒÒÒØÕÙÐ

ÆÓØÖÑÔÐÓ×ÓÙØÐ××Ò×ÖØÒ×ØØÖÒÖÓÖÑÙ× ÓÑÑÙÒÓÙØÐÔÖÑØØÒØÑÙÜ×ÔÖØÓÙÚÐÖÙÒÓÖÑÔÖÑØÖÕÙÖØÒÙ

ÒÙ×ØÖÐÐÒÒÖÐØÒ×Ð×ØÖÚÙÜÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÊØÐÒÒÓÚØÓÒÒÔÖØÙÐÖ ÒÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×Ò×ÕÙ×ÙØÙÒÔÖÙÐÓÐÕÙÐÕÙ×ÑØÓ×ÒÑØØÒØÐÒØ ÒÖ×ÓÒÕÙ×ØÒÕÙ×ØÒØØÖ×ÔÙÔÔÐÕÙ×Ò×ÐÑÔÐÓÒÓÑ

×ÙÖÐÐ×ÕÙ×ÓÒØÒ×ÙØÑÓÐ××Ò×ØØØÙ ÉÙÐÕÙ×ÓÒ×ÖØÓÒ××ÙÖÐÑØÓÓÐÓÑÔÖÕÙÑÓ

ÄÑÓÐ×ØÓÒÐÒÖÓÒØÐÓÙØÐÐÔÐÙ×ÓÒÒÙØÐÖÑÒØÔÔÐÕÙÐÖÖ××ÓÒ Ð×ØÓÒÔÖÑØÖÕÙÚÖ×Ù×ÑÓÐ×ØÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ

ÐÒÖÓÒ××ØÜÔÖÑÖÙÒÚÖÐÔÒÒØÜÔÐÕÙÒÓÒØÓÒÙÒÓÙÔÐÙ×ÙÖ× ÚÖÐ×ÒÔÒÒØ×ÜÔÐØÚ× ÄØÒÕÙÖÖ××ÓÒÔÖÒÔÐÑÒØØÖÓ×ÓØ× ÜÔÐÓÖÖÐÐÒÒØÖÐÚÖÐÔÒÒØØÐÓÙÐ×ÚÖÐ×ÒÔÒÒØ×

Ò×ÐÒ×ÑÐ××ÐÓØÖÖ×ØÐ×ØÑØÓÒ×ÔÖÑØÖ×Ð×ÙÜ ÒØÖÐÑÔØ×ÚÖÐ×ÒÔÒÒØ××ÙÖÐÚÖÐÔÒÒØ ÚÖÖÐÓÒØÖÙØÓÒ×ÚÖÐ×ÒÔÒÒØ×ÜÔÐÕÙÖÐÚÖÐÔÒÒØ

ÚÖÐ×ÒÔÒÒØ×Ò×ØÔÙÐÒØÔÖÓÖÙÒÖÐØÓÒÐÒÖÓÙÙÒÙØÖÓÖÑÒØÖ Ð×X ′ØYÓÐÔÔÐÐØÓÒÑÓÐ×ØÓÒÔÖÑØÖÕÙÄ×ÔÖÑØÖ××ØÑ××ÓÒØ ÓÒ×Ö×ÓÑÑ×ÓÒ×ØÒØ×


Ñ×ÔÐÙØØÒÖÐÓÖÑÖÐØÓÒÒØÒØÕÙØÐÐÕÙÐÐÚÖÐÔÒÒØÙÜ ÚÖÐ×ÜÔÐØÚ×ÔÖØÖ×ÓÒÒ×Ó×ÖÚØÓÒ üÐÓÔÔÓ×ÐÑÓÐ×ØÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙÒÖÔ×ØÖÑÒÖ×ÔÖÑØÖ×

ÓÖ×ÖØÒ×ÑØÓ×ÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÔÖÑØØÒØÒØ×ØÑÖ×ÔÖÑØÖ× ØØÔÔÖÓÒ×ÒÔ×ÔÓÙÖÙØÒØÐ×ÒÔÖÑØÖ×Ò×Ð×ÑÓÐ×Ð

f(.)ÄÑÓÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÔÖØÙÒÔÖ×ÙÔÔÓ×ÒÖÐ×ÙÖÐÐÒÖØÐ

ÄÖÒÓÒÑÒØÐÒØÖÐ×ÙÜÔÔÖÓ×Ö×ÓÒÒ×ÐÓÜÐÓÖÑ ×ØÖÐÝÔÓØ×ÕÙÐÓÒØ×ÙÖÐÓÒØÓÒ ÖÐØÓÒÕÙÐÐ×ÚÖÐ×YØX

ÓÒØÓÒÕÙÐÐÚÖÐÔÒÒØYÜÔÐÕÙÙÜÚÖÐ×ÒÔÒÒØ×X ′ÜÔÐ ØÚ× ÍÒÐÒÐÒÖÒØÖYØXÔÙØØÖÜÔÖÑÔÖÐÑÓÐ×ÙÚÒØ

ÒÖÐ×ØÓÒÐÖÐØÓÒ ÖÔÖ×ÒØÒ×ÙÒÖÔØØÖÜÑÔÐÐ×ÔÒ××ÊYÒÓÒØÓÒÐØÐÐ ÄÖÖ××ÓÒÐÒÖ×ÑÔÐÓÒ××Ø×ØÑÖÐ×ÚÐÙÖ××ÔÖÑØÖ×αØβÄ

ÒÓÑÖÙÔÖ×ÓÒÒÐÑÔÐÓÝXÓÒÓØÒØ×ÔÓÒØ×RiÔÓÙÖÕÙÓÙÔÐÓÒÒ× pÚÖÐ×ÓÒÒÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÑÙÐØÔÐËÓÒ

ÐØÒÕÙÖÖ××ÓÒÐÒÖÔÓÙÖ×ØÑÖÐ×ÔÖÑØÖ×αØβÐÐÖ ÄÔÖØ×ÓÒÒ×ÕÙÒÔÙØØÖÜÔÐÕÙÔÖØØÖÓØ×ØØÖØÓÑÑÙÒÖÖÙÖ = ØÖÑÒÖÙÒÖÓØÔ××ÒØÐÔÐÙ×ÔÖ××ÔÓÒØ×RiÓÒØÐÕÙØÓÒ×Øyi ǫiÑÓÝÒÒØÚÖÒÓÒ×ØÒØσ 2 ÄÔÔÖÓÖÖ××ÓÒÔÖÑØÖÕÙÔÙØ×ÔÔÐÕÙÖÐÑÒØÐÓÖ×ÕÙÐÓÖÑ ÖÐØÓÒÒØÖYØX ′×Ø×ÙÔÔÓ×ÒÚÒÓÑÑØÒØÒÓÒÐÒÖÒ××ÐÑÓÐ ÖÖ××ÓÒÒÓÒÐÒÖ×ÖØ

ÚØÙÖÔÖØÙÖ×ÔÓÙÖi=1...nÄ×ÖÖÙÖ×ǫi×ÓÒØÐÑÒØ×ÙÔÔÓ××i.i.d.ÑÓÝÒÒ

yi Óβ = ØÚÖÒσ2ÄÓÒØÓÒf(.)ÖÐÒØÐÚÖÐYÙÜÚÖÐ×ÔÖØÖ×X ′ ×ÔÒÚÒÐÑÑÑÒÖÕÙÒ×ÐÖÖ××ÓÒÐÒÖ

i×Ø

ÐÚÒØÒÓÒÓ×ØÒØÕÙÐÑÓÐÓÒ×ÖÖ×ÖØÐÑÑÓÒÕÙÐÕÙØÓÒ Ò×ÐÑÓÐ×ØÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙÙÓÒØÖÖÐÓÒØÓÒf(.)Ò×ØÔ××Ô

yi = α + β xi + ǫi

nËÐ×ÔÓÒØ×RiÔÖ××ÒØÐÒ×ÐÒÖÑÒØÓÒÔÙØÐÓÖ×ÙØÐ×Ö

(Xi, Yi), i = 1, ...,

(β1, β2, ..., βk)×ØÙÒÚØÙÖÔÖÑØÖ××ØÑÖØX

) + ǫi


= f(β, X ′ i ′

α + β xi

i = (x1, x2, ..., xn)×ØÙÒ


ÄÑÓÐÖÖ××ÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÖØ

yi = f(X ′ i ) + ǫi Úǫi∼ N(0, σ2 ÙÐÙ×ØÑÖ×ÔÖÑØÖ×ÐÓØÐÖÖ××ÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×Ø×ØÑÖ

××ÝÓÒ×ÔÔÐÕÙÖÔÐÙ×ÐÓÒÐ×ÓÒØÓÒ×Ð×××ÑÓÓØÒÙÒØÓÒ×ØÐ×ØÑØÓÒ ÐÓÒØÓÒÖÖ××ÓÒf(.)ÈÓÙÖÐÐÜ×ØÔÐÙ×ÙÖ×ÑØÓ×ÆÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×Ò×

ÐÒ×ØÚÐÑØÓÙÒÓÝÙÖÒÐÒ×ØÝ×ØÑØÓÒ ÕÙ×ÙØÙÒÖÔÔÐÖÙÜ×ÑØÓ×Ð×ÔÐÙ×ÙØÐ××Ò×ÐÔÖØÕÙÕÙÒÓÙ×

)

ÅÓÐ×ÖÖ××ÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ ÜÔÐØÚÐÕÙØÓÒ×ØÑÖ×ÖØ Ò×Ð×ÐÖÖ××ÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÑÔÐÓÐÝÙÒ×ÙÐÔÖØÙÖÚÖÐ

yi = f(xi) + ǫi i = 1, ..., n Óǫi×ÓÒØ×ÖÖÙÖ×ÐØÓÖ×ÒÓÒÓÖÖÐ×ÑÓÝÒÒØÚÖÒσ 2Øf(x)×ØÐ ÓÒØÓÒÖÖ××ÓÒÕÙÐÓÒÖ×ØÑÖ

ØÖÔÖØÐÙÐÙÜÑÒ×ÓÒ×ÁÐÜ×ØØÓÙØÓ××ÜØÒ×ÓÒ×Ù×ÑÙÐØÚÖ ÙÑÓÑÒØÕÙÐÚ×ÙÐ×ØÓÒÖÔÕÙ×ÚÖÐ×ÚÒØÓÑÔÐÜØÐÑÒØÒ ØØÓÖÑÙÐØÓÒÔÙØØÖÒÖÐ×Ù×ÑÙÐØÚÖÑ×Ú ÖØÒ×ÙÐØ×

ÒØÖÑ×ÑÓÐ×ØÐ×ÕÙÐ×ÑÓÐ×ÖÖ××ÓÒØ×ØÐÙÖÒÖÐ×ØÓÒÒ ÖÐÞØÚÅÓÐ×ÅØÝÔÑÓÐ××ÖØ

ÔÖØÖ×ÓÒÒ× Ä×ÓÒØÓÒ×ÖÖ××ÓÒÔÖØÐÐ×fj(.)×ÓÒØ×ÙÔÔÓ××ØÖ×ÓÙÖ×Ð××××ØÑÖ

ØÒ×ÔÖØÙÖ××ÓÒØÐÒÖ×Ò××ÐÑÓÐ×ØÑÖÔÖÒÐÓÖÑ×ÙÚÒØ Ä×ÑÓÐ×Ø×ÓÒØÒÒÒØÐÑÒØ×××ÑÔÖÑØÖÕÙ×Ò×Ð×ÕÙÐ×Ö

yi = f1(xi1) + f2(xi2) + ... + fk(xik) + ǫi

ÒÕÙÐÐÑÓÐ×ØÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÓØÒÒÒÐÔÔÐØÓÒ×Ñ

ËÒ×ÒØÙÖÐÐ×ÓÐÓÔÝ×ÕÙÑ Ø×ÒÓÖÑØÕÙ×ÐÙÐÐÙÖÜÔÒ×ÓÒÒ×ÔÐÙ×ÙÖ××ÔÐÒ×ÒÓØÑÑÒØÒ ØÓ×Ý××Ù×ÙÙÒ××ÓÖÔÖØÙÐÖÔÙ×Ð×ÒÒ×ÄÚÐÓÔÔÑÒØ×Ô

yi = α + β1xi1 + f2(xi2)

ÚÖ××ÑØÓ×Ü×ØÒØÙÓÙÖÙÒ×

+ ... + fk(xik) + ǫi

ÐÐØØÖØÙÖÔÖÑÐ×ÕÙÐÐ×ÒÓÙ×ØÓÒ×ÐÖÖ××ÓÒÔÓÐÝÒÓÑÐÐÓÐÐÓÐÔÓÐÝÒÓÑÐ

ÖÖ××ÓÒÑØÓÙÒÓÝÙÖÒÐ×ØÑØÓÖÐ××ÔÐÒ×Ð×××ÔÐÒ×ÑÓÓØÒ


Ð×ØÑØÓÒÐÒ×ØÖÒÐÒ×ØÝ×ØÑØÓÒÓÙÒÓÖÐÑØÓÙÐ××ÐÓÐ ØÐ×ØÑØÓÒÐÒ×ØÚÐÑØÓÙÒÓÝÙÓÜ×ØÙ×ØÙ××ÒÔÖ ÔÓÒÖÐÓ××ÆÓÙ×ÑØØÓÒ×ÐÒØÒÔÖØÙÐÖÒ×ØÖÚÐ×ÙÖÐÑØÓÄÇËË ÐÑÔÓÖØÒ×ÑØÓ×ÕÙÔÖÐÙÖÐÖÙ×ÓÒØÐØÔÔÐØÓÒÐÐ××Ö ØÐÐÐÖÑÕÙ×ÖØÙÔÐÙ×ÐÓÒÒ×Ð×ØÓÒÔØÖ ÚÖÓÒØÓÑÑÙÒÙÐÖÒØÐÓÜÐ×ÔØÓÒÐÖÐØÓÒÐÒØÐÊÐ

ÑÔÓÖØÒÔÖØÙÐÖÐÑÒ×ÓÒÐÓÐ×ÓÒÒ×ÔÐÙØØÕÙÐØÒÒÐÓÐØÐ ÓÒÒÖÐÐÖÐØÓÒÖÐÒØÐ×ÚÖÐ×YØXÐÒ×ÑÐ×ÑØÓ×ÓÖÙÒ ÒÔÐÙ×ÙØÒÔ××ÔÖÐÚÒÐÓÖÑÐÓÒØÓÒÖÖ××ÓÒÓÙ

×ÓÙÚÒØØÖÚÖ×Ð×Ó×ÐÐØÓÒ×ÐÓÙÖÖÖ××ÓÒÕÙÒ×ØÔÐÙ×ÙÒÖÓØÓÒØÒÙ ÕÙÐÐÐØÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÄÔÖ×ÒÓÑÔØÙÖØÖÐÓÐ×ÓÒÒ×ÔÔÖØ

ÓÒØÓÒ×Ð×××ÑÓÓØÒÙÒØÓÒ×

Ò×Ð×ÐØÙÐÖÐØÓÒÒØÖÙÜÚÖÐXØYÓÒÓÑÑÒ×ÓÙÚÒØÔÖ

XØY×ÔÖ×ÒØ×ÓÙ×ÙÒÓÖÑÐÒÖÕÙÒ×ØÔ×ØÓÙÓÙÖ×Ð×Ò×ÐÔÖØÕÙ ÄÖÖ××ÓÒÐÒÖ×ØÙÒÖÒÙØÐØØ×ÑÔÐØÙ×ÐÓÖ×ÕÙÐÖÐØÓÒÒØÖ

ÙÖÔÕÙ×ÔÖ×ÓÒÐÙ×ØÑÒØÔÖÙÒØÒÕÙÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÑÔÓ×ÔÓÙÖ ËØØÖÔÐÓØËÐÚÒÐÒÖØÒ×ØÔ×Ú×ÐØÕÙÙÙÒÙØÖÓÖÑÒ× Ú×ÙÐ×ÖÐ×ÓÙÔÐ×(xi,

Ä×ÓÒØÓÒ×Ð×××ÓÒØÔÖÑÐ×ØÒÕÙ×ÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×Ð×ÔÐÙ×ÙØÐ××

yi),

ÑÙÜ×ÔÖÐÐÒÜ×ØÒØÒØÖXØY

×ØÑÊÔÔÐÓÒ×ÕÙÒ×Ð×ÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÐÐ×ØÙÒ×ÑÔÐÖÓØ

yi)ÕÙÓÒÒÒØÓÖÑÐÓÙÖ

ÖÖ××ÓÒÐÒÖØÐÔÙÖÒØÖÔÓÐØÓÒ×ÓÒÒ× Ä×ÓÒØÓÒ×Ð××Ð××ÒØÐ×ÓÒÒ×ÔÓÙÖÓØÒÖ××ØÑØÙÖ×××ØÙÒØÒØÖÐ

ÔÖÓÔÓ×ÄÙÖÒÖÐ×ØÔÖÑØØÖÙÒÜÐØÐÓÒØÓÒÖÖ××ÓÒf(xi)

ÈÐÙ×ÓÒ×ÐÓÒÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÔÐÙ×ÐÑÓÐÚÒØÓÑÔÐÜÄÜÐØ

Ò×ÐÙØÑÙÜÔØÖÐ×ÚÖØÓÒ××ÓÙÔÐ×(xi,

ÓÒÒÐÓÒØÓÒÖÖ××ÓÒ×ØÖÔÖÙÒÔÖÑØÖdÒÓÑÑÔÖÑØÖÐ××

ÚÐ××ÐÚÐÙÖdÙ×ÕÙÐÒØÖÔÓÐØÓÒ×ÑÔÐ×ÓÒÒ×Ò×ÐÙØÐ×ØÓÒ ÖÔÔÖÓÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÒ×Ð×ÓÒØÖÖÐÓÑÔÐÜØÙÑÓÐÙÑÒØ ×ÑÓÓØÒÔÖÑØÖÈÐÙ×ÐÚÐÙÖÖÒÖ×ØÖÒÔÐÙ×Ð×ØÑØÙÖÓØÒÙ×

ØÙÖ×ÐÓÒØÓÒf(xi)ÔÐÙ×ÙÑÓÒ×ÓÑÔÐÜ×ÐÐÒØÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÐ×ÑÔÐ ÒØÖÔÓÐØÓÒ×ÓÒÒ× ÙÒÒØÖÚÐÐÔÖÑØÖ×ÒÓÑÖ×ÖÐ×ÔÓ×Ø×ÔÖÑØÓØÒÖÙÒÚÖØ×ØÑ

ÔÒÓÑÒØÙÅ×ÓÒØÖÖÑÒØÐÖÖ××ÓÒÐÒÖÐÐÒ×ØÖÖÑÒØÙÒÖÓØÔÖØ ÄØÒÒÐÓÙÖÕÙÓÒÓØÒØÔÖ×ÑØÓ×ÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÔÒ×ÓÒÒ××ÙÖÐ


i = 1, ..., nÖÔÕÙÑÒØÙÑÓÝÒÙÒÖÔÕÙ×ÔÖ×ÓÒ


ÙÑÒØÐÚÖÒÐ×ØÑØÓÒØÙÒÑÓÐÔÐÙ×ØÖÑÒ×ØÙÑÒØØÓÒÙ× ××ÞÓÑÔÐÜÕÙÖÔÖ×ÒØÐÑÒØÐ×ÓÒÒ×ÖÙØÓÒÙ××ØÑØÓÒ ÄÔÔÐØÓÒ×ÑØÓ×ÓØÓÒØÒÖÓÑÔØÙÒÓÑÔÖÓÑ×ÒØÖÙÒÑÓÐ

Ñ×ÕÙÔÖÑØÙÒÖÙØÓÒÐÚÖÒÓÑÔÖÓÑ××Ö×ÙÑÒ×ÐÙÐØ× ÕÙ

ÚÖÒÒ×ÐÔÖØÕÙ ÓÑÔÖÓÑ× ÁÐÜ×ØÙÜÑÒÖ×Ó×ÖdÐÔÖÑÖ×ØÓØÚÙØÓÑØÕÙØÒ×ÕÙ ×ØÐÓÜÙÔÖÑØÖÐ××dÕÙÔÖÑØÖÖ

Ð×ÓÒ×Ø×ÙØÚ×ÙØØÙÓÜÐÙØÐ×ØÙÖÆÓÙ×ÚÖÖÓÒ×ÓÑÑÒØÓ×ÖÐ

ÄÑØÓÄÇËË ÔÖÑØÖdÒ×Ð×ÐÖÖ××ÓÒloessÕÙÒÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×Ò×ÐÔÓÒØ×ÙÚÒØ

ÓÒ×ÙÖÐ×ÑØÓ×Ð××ÕÙ×ØÐÐ×ÕÙÐ×ÑÓÒÖ×ÖÖ×ÒÓÒÐÒÖ×Ñ×ÙØÐ× ØÚÐÓÔÔÔÖÐ×ÙØÙ×ÑÙÐØÚÖÔÖÐÚÐÒØÚÐÒÐÐ×Ø ÄÑØÓÖÖ××ÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÑÔÐloessØÒØÖÓÙØÔÖÐÚÐÒ

ÐÑÒØÐ×ÔÔÓÖØ××ÑØÓ×ÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÖÒØ×ÕÙÓÒÒÒØÙÒÑÔÓÖØÒ ÔÖØÙÐÖÐÑÒ×ÓÒÐÓÐ×ÓÒÒ×

×ÓÒÒ×ÔÖÐÐ××ÐÙ×ØÑÒØÙÒÔÓÒØxÖÔÖ×ÒØÐÚÐÙÖÙÒÓÒ ÐÝÒÓÑÐÖÖ××ÓÒØØÔÔÖÓÖÖ××ÓÒÔÖÑØÙ×ØÖ×ÓÙÖ×Ø×ÙÖ× ÄÑØÓloess×ØÙÒÚÖ×ÓÒÖÓÙ×ØÐÖÖ××ÓÒÔÓÐÝÒÓÑÐÐÓÐÐÓÐÔÓ

ÐÚÐÒØÄÓÖ

××Ù×ÄÑÓÐÖÖ××ÓÒÒÓÒÔÖÑØÖÕÙÙÒÚÖ×ÖØ ÄÖÖ××ÓÒloess×ÑÔÐÙÒÚÖÔÔÖØÒØÙÜÑÓÐ×Ò×ÔÖÐÜÔÖ××ÓÒ

ØÓÒÔÖÑØÖÕÙÓÒÒÔÔÐÕÙ×ÙÐÑÒØÙÜÓ×ÖÚØÓÒ××ØÙ×ÙÚÓ×Òx

ÓÒ×ØÒØ Çg×ØÙÒÓÒØÓÒÐ××Øǫi×ÖÖÙÖ×ÐØÓÖ×ÑÓÝÒÒØÚÖÒ

ÔÓÒØ×ÕÙÐÓÖ×ÕÙÐ××ÓÒØÖÐ×ÒØÖÙÜÓÒÒÒØÓÖÑÐÓÙÖ×ØÑLoess×ØÙÒ Ä×ØÑØÙÖloessÒ×ØÔ×ÔÖ×ÒØÔÖÙÒÕÙØÓÒÙÒÕÙÑ×ÔÐÙØØÔÖÙÒÒ×ÑÐ

ÔÓÒØxkÖ×ÙÐØÐÔÔÐØÓÒ×ÑÓÒÖ×ÖÖ×ÔÓÒÖ×ÅÈÚÙÒÔÓ×wk(xi)Ù

ÔÓÒØxiÙÒÔÓÐÝÒÑÖ×ÓÙ×ØÙ×ØÒÙØÐ×ÒØÙÒ×ÓÙ×Ò×ÑÐÓÒÒ× ÒÚÙÐÓÐ×ÓÒÒ×

ØÒÓÒÔ×ÐÒØÐÐÓÒÐÓÐÈÖÐÐÙÖ×ÓÒÓÒ×ØÖÙØÙÒÔÓ×ÛØÕÙÓÒÒÔÐÙ× ÄÖØÖÐÓÐ×ÓÒÒ××ØÜÔÖÑØÖÚÖ×ÐÒÓØÓÒÚÓ×ÒÒ×ÕÙ

ÑØÓÔÓÙÖÐ××ÖÐ×ÓÙÔÐ×(xi, yi),

ÑÔÓÖØÒÙÜÚÓ×Ò×xiÕÙÙÜÐÓÒ×ÐÔÓÒÖØÓÒÙØÐ××ØÒÚÖ×ÑÒØ ÐÒÐ×ÄÓÐÐÝÛØÖÙÒÒÒÐÒ×ÑÓÓØÖ

yi = g(xi) + ǫi

×ÐÕÙÐÐÐÚÐÙÖÐÙ×ØÑÒØÙ

i = 1, ...,


ÐÚÐÒÔÓÙÖÕÙÔÓÒØiÓÒ×ÖÒØhiÐ×ØÒÒØÖxiØ×ÓÒÒÑÚÓ×Ò ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐÐÐ×ØÒÒØÖxiØxkÐÔÓÒØÓÒØÓÒØÙÐ×ØÑØÓÒËÙÚÒØ xj|ÔÓÙÖ

ÐÓÖÔÖÐÚÐÒ ÄÙØÐ×ØÙÖÄÔÖÓÙÖÄÇÏËËÄÇÐÐÝÏØËØØÖÔÐÓØËÑÓÓØÒ ÓØÒÖÕÙØÖÐÑÒØ×××ÒØÐ×Ð×ØÑØÓÒ Ð

− ÐÔÐÙ×ÔÖÓÐÚÙØÖÕÙhi×ØÐÒÑÒÓÑÖÐÔÐÙ×ÔØØÔÖÑ|xi

ÔÙØØÖÖ×ÙÑÒ×Ð×ØÔ××ÙÚÒØ× ÐÓÒØÓÒ

ÈÓÙÖÕÙiÓÒÖÐ×ÐÖÖ××ÓÒÔÓÐÝÒÓÑÐÐÓÐ

ÔÖØ×ÓÒÒ×ÙØÐ××ÐÓÐÑÒØd ÐÖ×ÔÓÐÝÒÑ×p ÔÓÒÖØÓÒWØÐÒÓÑÖØÖØÓÒtÄÐÓÖØÑÔÖÑØØÒØØÙÖlowess

j = 1, ..., nÈÓÙÖk=1, ..., nÓÒÓÒ×ØÖÙØÐÔÓ×wk(xi) = W {h −1

i (xk − xi)}

×ÔÖÑØÖ×ÐÖÖ××ÓÒÔÓÐÝÒÓÑÐÐÓÐÖp

n p

{ yk −

k=1 j=0 Úβj, j = 1, ..., yk×ÙÖxk×ØÑÖÚÐ×ÅÈÒÙØÐ×ÒØÙÒÔÓ×wk(xi)

wk(xi) = W { h −1 ÄØÔÔÖÒØÖÖ××ÓÒÔÓÐÝÒÓÑÐÐÓÐ×ØÜÙØÔÓÙÖÕÙÓ×ÖÚØÓÒ Ä×Ö×Ù×ÕÙÒÓÙÐÒØÔÙÚÒØØÖÒ×ÐÙÐÖ

i (xk − xi) } ;

xiÕÙÓÒÒ××ØÑØÙÖ×ÒØÙ܈y1,

ËÓØMÐÑÒ|ei|ØÐÓÒØÓÒÖÖÛØÒÔÖ

..., ˆyn

ei = yi − ˆyi, i = 1, ..., n

B(x) = (1 − x 2 ) 2 ÈÓÙÖÕÙÔÓÒØiÙÒÒÓÙÚÐÐ×ØÑØÓÒˆyi×ØØÙÔÖØÖÐÖÖ××ÓÒÔÓ

,ÔÓÙÖ|x| < 1

ÐÝÒÓÑÐÐÓÐ

= 0 ,ÔÓÙÖ|x| ≥ 1.

= ÄÖÓÙ×Ø×××ÖÒØ×ÔÓ×ÛØ×ÔÙØØÖÒÔÖδk B(ek / 6M)

Ä×ØÔ×Ø×ÓÒØÖÔØ××ÄÚÐÙÖÒÐÓØÒÙˆyiÖÔÖ×ÒØÐÓÙÖ ×ØÑÖÖ××ÓÒÐÓÐÔÓÒÖØÖÓÙ×Ø

yk)

Wk(xi) ÒÙØÐ×ÒØ×ÔÓÐÝÒÑ×ÒÑÖØÙÒÔÓ×δk ÔÓÙÖØÓÙØÓÙÔÐ(xk,

βj (xk − xi) j } 2 h −1

i Wk(xi)

ÒØÐ× ÈÓÙÖÔÐÙ×ØÐ×ÙÖÐÔÖÓÙÖlowessÐÚÐÒ

À×ØØÌ×ÖÒ


ØØÖÙÒ×ÐÖÐÖÖ××ÓÒÔÓÐÝÒÓÑÐÐÓÐÖÖÐÑÒØÐÙÒØÒÙ ÓÜ×ØÑ×ÐÓ××

ÔÓÙÖÐÖÖ××ÓÒÐÒÖ üÐÔÐØÑ×ÒÓÙ×ÙÖÓÒ×ÔÙÙØÐ×ÖÐØÖÑÔÖÑØÖ×Ñ×Ð×Ò×ÕÙÐÙÖ×Ø

ØÑ××ÙÚÒØ× ÔÖ×ÐÚÐÒÐÔÔÐØÓÒÐÑØÓloessÑÔÐÕÙÐÓÜ×ÕÙØÖ ÓÖÖ×ÔÓÐÝÒÑ×Ô ÔÙØØÖÙÒÓÒÒ×ÓÐÙØÓÒ××ÙÖÒØÙÒÕÙÐÖÙ×ØÒØÖÐÐØÐÙÐØ ÐÜÐØÓÖÐÓÒØÓÒÖÖ××ÓÒÕÙÖØÐÑÙÜÐØÒÒ× ÓÒÒ× ÓÒØÓÒÔÓÒÖØÓÒÏ

ÄÓÜÙÒÔÓÐÝÒÑÕÙÓÒÔÔÐÕÙÕÙÔÓÒØiÐÓÐÑÒØÓÖÖp=1

ÐÑÓÖØ××ÙÖÙØÒÓØÑÑÒØÕÙÐÐØÒÚÖ×ÐÓÖ×ÕÙxÚ ÐÚÐÒÓÒ×ÖÕÙÙÒÓÒØÓÒØÖÙÔÖÓÙØÙÒÐ××Ö×ÓÒÒÐÒ× ÐÐÔÖÒÐÓÖÑ×ÙÚÒØ

ØÒØÖÐÐ×ÕÙ×ÑÙÐ×ÕÙÙÒÒÓÑÖØÖØÓÒØÚÖØØÖÔÔÖÓÔÖÔÓÙÖØÓÙØ× ÄÙØÙÖÓÒÐÙÔÖ×ÙÒÖÒÒÓÑÖÜÔÖÑÒØØÓÒ×ÑÒ××ÙÖ×ÓÒÒ× ÒÓÑÖØÖØÓÒØ

Ð××ØÙØÓÒ×

0, ÔÓÙÖ|x|

ÖØÓÒÐÓÐ×ÓÒÒ× ÙÒÐÓÖØÑÕÙÐÑØÐÙÖ×ÔÒ×ÐØÓÒÒÒØÐ×ÚÓ×Ò×Ð×ÔÐÙ×ÔÖÓ×Ù Ä×ÓÙ×Ò×ÑÐ×ÓÒÒ×ÙØÐ××ÔÓÙÖÕÙÖÖ××ÓÒÐÓÐ×ØØÖÑÒÔÖ

ÖÔÖ×ÒØÐÖØÓÒ×ÓÒÒ×ÙØÐ××ÇÒÖÖÓÒØndÙÒÓÑÖÒØÖÔÖÓ

ÒÑÚÓ×ÒÐÔÐÙ×ÔÖÓ ÐÔÖÑØÖÐ××diÕÙÐÙ×Ø××ÓÒÓÑÑÐ×ØÒÒØÖxiØ×ÓÒ

xnÐÚÓ×ÒÙÒÓ×ÖÚØÓÒxi×ØØÖÑÒÔÖ ÔÓÒØÓÒØÐ×ØÑØÓÒ×ØØÙÈÓÙÖ0< d

ÄÙÑÒØØÓÒÐÚÐÙÖÙÔÖÑØÖÐ××dØÒÖÒÓÖÖÐÐ×××

ÈÓÙÖØÓÙØÔÖØÓÒÒ×x1, ...,

ÓÙÖÐ×××Ò×ÐØÖÖÐÓÖÑÜÔÖÑÔÖÐ×ÓÒÒ×

ˆyi)ÄÐ×ÖØÓ×ÖÙÒÔÖÑØÖÕÙÑÒÑ×Ð×Ó×ÐÐØÓÒ×Ð

Ð×ØÑÐÚÐÒ ×ÓÒÒ×ÐÓÜÙÔÖÑØÖÐ××ÒÖÔÖ×ÒØÔ×ÙÒÒÙÑÙÖÓÑÑ ÄÓÖ×ÕÙÐÓØÖÖÖÐÙØÐ×ØÓÒloess×ØÐÜÔÐÓÖØÓÒÐØÒÒØÖÒ ÁÐ×ÙØÐÚ×ÙÐ×ØÓÒÖÔÕÙÔÓÙÖ×ÐØÓÒÒÖÙÒ

ÔÓÒØ×(xi,

ÔÖÑØÖÕÙÓØØÖÔÐÙ×ÙÑÓÒ×ÔÖÓÐÙÓÔØÑÐÒÖÚÒÐÓÖ×ÕÙ

W(x) =


(1 − |x| 3 ) 3 ,ÔÓÙÖ|x| < 1

≥ 1 ;

≤ 1ÓÒ×ÖÒØndÐÕÙÒØØÕÙ


ÖÑØÖd××ØÙÒØÒØÖ

ÐÐ×××ÚÐÙÖ×(xi,

ÐÓÖ×ÕÙÓÒÔ×ÔÖÓÒÙ×ÙÖÕÙÓØØÖØÙÒÔÖÑØÖÔÙØØÖ Ò×Ð×ÐÜÔÐÓÖØÓÒÐØÒÒ×ÓÒÒ×ÐÚÐÒ×ØÑÕÙÙÒÔ ØÔÙØÓÒÚÒÖØÓÙØ×Ð××ØÙØÓÒ×ÈÖÐÐÙÖ×

ˆyi)×ØÒØÒÙÓÑÑÙÒÓÒØÓÒÖÖ××ÓÒyi×ÙÖxi ÐÙØÐ×ØÙÖÓØØÖÒ××ÙÙÜÒ×ÐÓÜÐÚÐÙÖd

ÙÒÚÐÙÖÖ×ÓÒÒÐÔÓÙÖÒØÖÐÜÔÖÑÒØØÓÒ

ÖÓÙÖÒØ×ÔÖÓÙÖ×ÙØÓÑØ××ÁÐÜ×ØÔÐÙ×ÙÖ×ÓÜÙØÓÑØÕÙ××× ÛØ×ÙØÚÑÒØÒÚ×ÙÐ×ÒØÐ×ÓÒÒ××ÙÖÙÒÖÔÕÙ×ÔÖ×ÓÒÓÙÒ ÄÙØÐ×ØÙÖÔÙØ×ÔÖÐÔÖÑØÖÐ×××ÑÓÓØÒÔÖÑØÖÓÙÒ

×ÙÖ×ÖØÖ××ÐØÓÒÕÙÖØÒ×ÙØÙÖ×ÕÙÐÒØÓØ×ÄÖÒÔÖØ ×ÑØÓ×ÖÒØØÖÑÒÖÐÔÖÑØÖÐ××ÕÙÑÒÑ×ÙÒÖØÒ

×ÖÓ××ÚÐØÓÒÐÚÐØÓÒÖÓ×ÒÖÐ×ÒÖÐÞÖÓ××ÚÐØÓÒÓÙ ÙÑÓÐÈÖÑÐ×ÑØÓ×Ð×ÔÐÙ×ÙØÐ××ÒÓÙ×ÔÓÙÚÓÒ×ØÖÐÚÐØÓÒÖÓ ÖØÖÐÙØÒØÓÑÔØØÒØÐÖÓÙ×Ø××Ð×ØÑØÓÒÕÙÐÓÑÔÐÜØ

ÒÓÖÐÖØÖÒÓÖÑØÓÒÒÓÖÑØÓÒÖØÖÓÒÁ

ÚÐÙÖ×dÔÙØØÖÙÒÑÐÐÙÖ×ÓÐÙØÓÒÔÓÙÖÖÒÖÐÖÐØÓÒÕÙÐÓÒ×Ö ÔÙÚÒØÜ×ØÖÒØÖÐÐ×ÐÖÓÙÖ×ÙÜÑÓÝÒ×Ú×ÙÐ×ÖÔÕÙ×ÔÓÙÖÖÒØ× Ë××ÒØ×ÑØÓ×ÙØÓÑØÕÙ×ÙÓÜdÒÔØ×ÖÒ×ÕÙ

×ØÑØÓÒÐÒ×ØÚÐÑØÓÙÒÓÝÙ ØÙÖÀ×ØØÌ×ÖÒ ËÐÚÖÑÒ

ÉÙ×ØÕÙÙÒÓÒØÓÒÒ×ØÔÖÓÐØ

ÚÖÐÔÖÒÙÒÚÐÙÖÒ×ÙÒÒØÖÚÐÐÓÒÒ ÐØÓÖÓÒØÒÙ×ØÙÒÓÒØÓÒÒØÖÐÕÙÔÖÑØÓØÒÖÐÔÖÓÐØÕÙÐØ ÄÓÒØÓÒÒ×ØÔÖÓÐØÒ×ØÓÙÒ×ØÔÖÓÐØÙÒÚÖÐ

ÓÖÑÐÐÑÒØ×ÓØXÙÒÚÖÐÐØÓÖÓÒØÒÙËf×ØÙÒÓÒØÓÒÒ×Ø

ÈÓÙÖÐÒÓÖÑØÓÒÀ ØÛØ×ÔÐÒÙÒØÓÒ×ÆÙÑÖÐÅØÑØ× ÐÐÓÓÔÖÒÔÐÈÖÓÒ×ÓØndÒØÖÒØÓÒÐËÝÑÔÓ×ÙÑÓÒÓÖÑØÓÒØÓÖÝÌ××ÓÖ ÖÑÒÒËËÊÀÙÒÖÝËÔØ ÈÓÙÖÐÑØÓÚÐØÓÒÖÓ×ÒÖÐ×ÖÚÒÈØÏËÑÓÓØÒÒÓ×Ý ÁÒÓÖÑØÓÒØÓÖÝÒÒÜØÒ×ÓÒÓØÑÜÑÙÑ ÔÖÓÐØXÐÓÖ×P(a

ÍÒÚÖ×ÓÒÙÖØÖÒÓÖÑØÓÒ×Ò××ØÒØÖÓÙØÔÖÀÖÚÅØËÑÓÒÓÂË

<

ÖØÖÓÒÂÓÙÖÒÐÓØÊÓÝÐËØØ×ØÐËÓØÝ ËÑÓÓØÒÔÖÑØÖ×ÐØÓÒÒÒÓÒÔÖÑØÖÖÖ××ÓÒÙ×ÒÒÑÔÖÓÚÒÓÖÑØÓÒ


X ≤ b) = b

f(x) dx

a


ÙÒÒ×ØfÓÒØÐ×ÔÖÑØÖ××ÓÒØÒÓÒÒÙ×Ä×ØÑØÓÒÐÓÒØÓÒÒ×Øf× Ò××ÕÙÐÚÖÐÐØÓÖX×Ø××ÙÙÒÐÓÐÓÆÓÖÑÐÖØÖ×ÔÖ ÁÐÝÙÜÔÔÖÓ×ÔÓÙÖ×ØÑÖÐÒ×ØfÄÔÖÑÖ×ØÔÖÑØÖÕÙÇÒ×ÙÔÔÓ×

ØÙÓÒÚÐ×ØÑØÓÒ××ÔÖÑØÖ×ËÐ×ØÐÐÓÆÓÖÑÐØØÖÜÑÔÐ Ð×ØÑØÓÒÐÒ×ØfÔ××ÔÖÐ×ØÑØÓÒÐÑÓÝÒÒµØÐÚÖÒσ 2ÔÖØÖ ×ÓÒÒ×ÔÙ×ÖÑÔÐÖÐ×ÚÐÙÖ×ÓØÒÙ×Ò×ÐÓÖÑÙÐÒ×ØØØÐÓ

fÔÔÖØÒØÙÒ×ÔÓÒØÓÒÔÔÖÓÔÖÄÓØÐÓÖ××Ø×ØÑÖÐÓÙÖ Ò×ØÐÐÑÑÒ×ØØÔÔÖÓ×ØÔÐÙ×ÜÐÔÙ×ÕÙÑÓÒ×ÝÔÓØ××ÓÒØÖ Ò×ÐÔÔÖÓÒÓÒÔÖÑØÖÕÙÒÖÚÒÐ×Ø×ÙÔÔÓ×ÕÙÐÓÒØÓÒÒ×Ø

ÒÒØ××ÓÒØØ××ÙÖÐ×ØÖÙØÓÒ×ÓÒÒ×Ó×ÖÚ×

×ÙÚÖÙÒÑÐÐÔÖÑØÖÕÙÓÒÒËÐÚÖÑÒ ÐÖÐÔÖÓÙÖÐ×ØÑØÓÒfÔÐÙ×ÐÖÑÒØÕÙ×ØØÐ×ÓÒØÖÒÖf ÒÕÙÓÒ×ÙÔÔÓ×ÕÙÐ×ØÖÙØÓÒÙÒÒ×ØÔÖÓÐØfÓÒÐ××ÙÜÓÒÒ×

ØÖÕÙ×ÐÖÑÒØÙØÐ××Ò×ÐÔÖØÕÙÔÓÙÖ×ØÑÖÐÒ×ØØÓÒØÐ×ÔÖÓÔÖØ××ÓÒØ Ð×ÔÐÙ×ØÙ×ÑØÑØÕÙÑÒØÓÙØÖÐÀ×ØÓÖÑÑ×ØÐ×ØÑØÙÖÔÖÒÓÝÙÖÒÐ ÍÒ×ÑØÓ×ÒÓÒÔÖÑ

×ØÑØÙÖÔÖÒÓÝÙ ×ØÑØÓÖ

ØÓÖ×ÔÔÖØÒÒÒØÐØÓÖ××ØÑØÙÖ×ÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×Ð×ÔÖØÒØÖØÒ× ÖØÖ×ØÕÙ×ÚÐ×ÓÒØÓÒ×Ð××ØÓÙÒØÒÓØÑÑÒØÐÒÓØÓÒÐ×× ÙØÕÙÐ××ØÑØÙÖ×ÔÖÒÓÝÙÜÐÒ×ØÔÖÓÐØÖÒÐÒ×ØÝ×ØÑ

×ØÓÒ×ÖÓÑÑÙÒÜØÒ×ÓÒÐÀ×ØÓÖÑÑÒØÒØÕÙÑØÓÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ ×ØÑØÓÒÐÒ×ØÄ×ØÑØÙÖÔÖÒÓÝÙÚÒØÔÐÐÖÐ×ÙÐØ×ÕÙÖÒÓÒØÖ ÄÐ×ØÑØÙÖÔÖÒÓÝÙØÒØÖÓÙØÔÖÊÓ×ÒÐØØØ×ØÑØÙÖ

ÐÀ×ØÓÖÑÑ×ÚÓÖÙÒÓÖÑ×ÓÒØÒÙÒÓÒÐ××ÐÒ×Ø×ØÑÕÙÔÒ ÒÓÙØÖÐÓÖÒØÐÐÖÙÖ×××Ò×ÖØÒÙ×

ÔÖ××ÓÒ ËÙÚÒØËÐÚÖÑÒÐ×ØÑØÓÒÐÒ×ØÕÙÔÓÒØx×ØÒÔÖÐÜ


ÅØÑØÐËØØ×Ø× Ú ÊÓ×ÒÐØØÅ ÊÑÖ×ÓÒ×ÓÑÒÓÒÔÖÑØÖ×ØÑØ×ÓÒ×ØÝÙÒØÓÒÒÒÐ×Ó


ˆ


1

f(x) =

n h

n


x − Xi

K

h

i=1


×ÓÙÚÒØÑ×Ô×ØÓÙÓÙÖ×ÓÑÑÙÒÓÒØÓÒÒ×ØÔÖÓÐØ×ÝÑØÖÕÙÒ×Ø

ÐÓÖÑÐÒ×ØÖÐ×× ÒÓÖÑÐ hÐÖÙÖÒÛÒÓÛÛØÔÔÐÐÑÒØÔÖÑØÖÐ××ÕÙÓÒØÖÐ

KÒÓÝÙÒ×ØK(x)

nÒÓÑÖÓ×ÖÚØÓÒ×


ÔÖÑØÖÐ××hÕÙÙÒÓÝÙKÄÓÜÙÒÔØØÚÐÙÖhÖÙØÐ× Ñ××ÚÖÒÄ×ØÑØÓÒÐÒ×ØÔÖÒÓÝÙÔÒØÓÙØÓ×ÔÐÙ×ÙÓÜÙ ÓÑÑÒ×Ð××ÓÒØÓÒ×Ð××ÐÓÖÑÐÒ×ØÔÒÙÓÑÔÖÓ

×ØÑØÓÒÑ×ÙÑÒØÐÚÖÒÄÓÒØÖÖ×ØÓØÒÙ×hÙÑÒØ

×ØÑØÙÖf×ØÐÖÖÙÖÉÙÖØÕÙÅÓÝÒÒÁÒØÖÅÁËÒÓÑÑ×ÙØ fÓÑÑÙÒ ÚÖ××Ñ×ÙÖ×ÓÒØØÐÓÖ×ÔÓÙÖØÙÖÐÚÖÒÐ×ØÑØÙÖÒ×؈ f ÐÚÖÒ×ØfÄÔÐÙ×ÙØÐ××Ñ×ÙÖ×ÐÕÙØÓÒÐÓЈ

ÒÓÝÙÙÑÓÑÒØÕÙÒ×ÐÙÖÒ×ÑÐÐÙÖØÚÓ×ÒÈÓÙÖÖÔÔÐÐ×ÒÓÝÙÜÐ× ÙÖØÖÙÅÁËÐÒÝÔÙÖÒ×ÓÔØÖÔÓÙÖÐÙÒÓÙÐÙØÖ×ÓÒØÓÒ× ÒÕÙÓÒÖÒÐÓÜÐÓÒØÓÒÒÓÝÙKËÐÚÖÑÒ×ØÑÕÙÔÖØÖ

ÔÐÙ×ÙØÐ×××ÓÒØÔÒÒÓÚÛØÌÖÒÙÐÖÙ××ÒÊØÒÙÐÖÄÙØÙÖ ÓÙÐ×ÔØ×ÐÙÐ×ÖÕÙ×× ÓÒ×ÖÕÙÐ×ÖØÙÙÜ××ÖÔÐÙØØÒ×ÓÜ×ÙÖÐÖÖÒØÐØ

ÐÑ×ÙÙÒÒØÖÐÐ×Ò×ØÙÒÚÖ×ÐÐÑÒØÔØÒ×ÙÒÓÔØÕÙÕÙÐØØÚ Ð×ØÔÓ××ÐÔÒÒØ×ÙÚÖÐÔÖÓÙÖÙÖ×ØÕÙÔÖÓÔÓ×ÔÖËÐÚÖÑÒÕÙ Ë××ÒØÙÓÜhÔÐÙ×ÙÖ×ÑØÓ×ÓÒØØÔÖÓÔÓ××ÔÓÙÖ×ÐØÓÒÒÖÐÔÖÑØÖ

Ó×ØÐÑÒÑÙÑÒØÖÐÖØØÝÔÐÒØÐÐÓÒØÐÒØÖÚÐÐÒØÖÕÙÖØÐÚ×ÔÖ

ÒÓØÑÑÒØÐÓÖ×ÕÙÐØÙÒÕÙ×ØÓÒÓÑÑÓØÐÜÔÐÓÖØÓÒ×ÓÒÒ×ÚÒØ n×ØÐÒÓÑÖÓ×ÖÚØÓÒ×

×ÙÖÖÙÒÑÓÐ×ØÓÒÔÔÖÓÔÖ×ØÙØÒØÔÐÙ×ÚÖÕÙÙÙÒ×ÑØÓ× ÁÐÖ×ØÒÓØÖÕÙÙÒÓÜ×ÙØÙÔÖÑØÖhÑÙÖÙÒ×ÓÐÙØÓÒ×ÑÔÐØÜÐ

ÈÓÙÖÐÓÖÑ×ÓÒØÓÒ×ØÐÙÖØËÐÚÖÑÒÔ


MISE( ˆ f) = E

0, ∀ x ∈ (−∞, +∞)Ø K(x)dx = 1ÓÒ×Ö


{ ˆ f(x) − f(x) } 2 dx.

ÒÐÚÐÙÖÙÔÖÑØÖhÓÑÑ×ÙÚÒØ

h = 0.9 A n −1

2


ÔÖÑØÖ×ÓÑÔÖÖÚ×ÙÐÐÑÒØ ÙØÓÑØÕÙ×ÔÖÓÔÓ××Ò×ØÔÖØÁÐ×ÖØÒ×ÙØÐ×ØÑÖÐÒ×ØÔÓÙÖÙÒ×Ö

ÐÒ×ØÒÓÝÙÒ×ÒÓØÖØÙ ÔÖ×ØØ×ÖÔØÓÒÐ×ØÓÔÔÓÖØÙÒ×ÑÒÖÕÙÓÔÓÙÖÖØ×ÖÚÖÐ×ØÑØÓÒ

ÑÙÐØÑÓÐØ×ÐÖÓÙÖ×Ð×ØÑØÙÖÐÒ×ØÔÖÒÓÝÙÔÖÑØÜÔÐÓÖÖÒÓ×ÓÒÒ× ÚÐÙÖÑÜÑÙÑÐÓÖ×ÕÙÐ×ÔÖÓÐÑ×ÔÖØÕÙ×ÔÖ×ÒØÒØØÖ××ÓÙÚÒØ××ØÙØÓÒ× ÈÖØÒØÙÓÒ×ØØÕÙØÓÙØ×Ð×Ò×Ø×ÔÖÑØÖÕÙ××ÓÒØÙÒÑÓÐ×ÝÒØÙÒ×ÙÐ

ÑÒÖÔÐÙ×ÜÐÒ×Ð×ÐÜÔÐÓÖØÓÒÐÖÐØÓÒÒØÖÊØØÐÐÐ ÖÑÐÓØ×ØØØÖ×ÐÓÑÔÓÖØÑÒØÒÒÓÚÒØ×ÖÑ×ÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×

ÖÐØÓÒÈÖÐÐÙÖ×ÐÐÔÙØØÖÙØÐ×ÓÑÑÙÒÔÖÑÖØÔÜÔÐÓÖØÓÖÒÚÙ ÐÊÖ×ÙÚÒØÐØÐÐÄ×ØÑØÓÒÚÖÐÒ×ØÒÓÝÙÒÙØÐ×ÒØÐ ÚÖÐÊÒÓÒØÓÒÙÒÓÑÖ×ÑÔÐÓÝ×ÔÙØ×ÖÚÐÖØÖ×ÙØÐÐÖÖØØ Ó×ÖÙÒÑÓÐÕÙØ

ØÒÒØÚÖ×ÐØÙÑÔÖÕÙÔÖÓÔÖÑÒØØÒÓÑÑÒÒØÔÖÔÖ×ÒØÖÐÔÖÑÖ× ÓÒÒ×ÕÙÒÓÙ×ÚÓÒ×ÜÔÐÓØ ÍÒÓ×Ð×ÖÒ×ÐÒ×ÐÑØÓÓÐÓÑÔÖÕÙØÖ×ÒÓÙ×ÒÓÙ×ØÓÙÖÒÓÒ×ÑÒ

×ÓÒÒ×Ê ÈÖ×ÒØØÓÒÐ×ÓÒÒ×ÊØÒØÓÒ×Ú ÖÐ×

ÔÑÒ×ØÖÙÜÒØÖÔÖ××ÕÙÔÓØÒØÐÐÑÒØÓÙÒÓÒÓÒØÐÖÖ ÑÒØ×ÙÔÖÙÖØÐÖÖÅÆÊÌÙÑÓÝÒÙÒÕÙ×ØÓÒÒÖÒÒÙÐÒÒÜ Ä×ÓÒÒ×Ê×ØÓÒÙÔÖÐÅÒ×ØÖÐÙØÓÒÒØÓÒÐÐÒ×Ò

ÐÓÑÔØØÖ××ØÖÚÙÜÖÖØÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖÑÒØÐÊÒ×ÕÙ ØÖÖØÓÖÖÒ×ÝÓÑÔÖ×Ð×ÇÅÌÇÅÕÙØÙÒØÔÓÙÖÐÙÖÔÖÓÔÖÓÑÔØÓÙÔÓÙÖ ÄÒÕÙØÊÒ×Ð×ÒØÖÔÖ××ÓÒÖÒÐÒ×ÑÐ×ÒØÖÔÖ××ÑÔÐÒØ××ÙÖÐ

ÓÒØÙÑÓÒ×ÙÒÖÙÖÒÕÙÚÐÒØØÑÔ×ÔÐÒ Ð×ÒØÖ×ØÒÕÙ××ÓÖÒ×Ñ×ÔÖÓ××ÓÒÒÐ×ÐÐÔÖÒÒÓÑÔØÐ×ÒØÖÔÖ××ÕÙ

ÔØØØÐÐÒÑÐÓÖÖÐÔÔÖÒ×ÓÒ×ÔØØ×ÒØÖÔÖ××ÐÒÕÙØÊ×Ø Ô×ÑÑÔÓÙÖÐÒÓÑÖ×ÒØÖÔÖ××Ò×Ò×ÐÖÖÒÓØÑÑÒØÐÐ× ËÐ×ÑÓÝÒ×ÓÒ×Ö×ÐÖÖ×ÑÐÒØÙÓÙÖÙÒÔÔÖÒ×ÐÒÒ×Ø

ÒÔÖÐÒÓÑÒÐØÙÖ×ØÚØ×ÖÒ××ÙÒÚÙ ÐÑÒØÔÖÙØÖ×Ö×ÔÖÓÚÒÒØÐÆÎÊÁÊÒÕÙØ×ÁËØ

ÖØÓÒÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ×× Ä×ÓÒÒ×ÙØÐ××Ò×ÐÖØØØ×ÔÓÖØÒØ×ÙÖÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ Æ ÓÑÑ×ÙÚÒØ


ÖØÓÒÙØÖ×ÔÖÓÙØ×ÔÖÑÙØÕÙ× ÖØÓÒÑÑÒØ×

×ÙÚÒØÒØÐ×ÔÖÒÔÐ×ÚÖÐ×ÓÙÖÒ×ÔÖÐÒÕÙØÊ ÔÖ×ÒØÖÐÒÐÝ××ØØ×ØÕÙ×ÖÔØÚØÐ××ØÑØÓÒ××ÑÓÐ×ÑÔÖÕÙ×ÐÔÓÒØ Ä×ÓÒÒ×ÜÔÐÓØ×ØÚÑÒØÓÙÚÖÒØÙÒÔÖÓ Ò× ÚÒØ

ÔÓ×ÔÓÙÖÐ×ÒÕÙØ××ÙÖÐÖÖØÐÚÐÓÔÔÑÒØÓÒÒÙ×ÓÙ×ÐÒÓÑÑÒÙÐ ÄÒØÓÒ×ÚÖÐ×ÐÒÕÙØÊÙÅÆÊÌ×Ø××ÙÖÐÑØÓÔÖÓ ÒØÓÒ×ÚÖÐ×

Ò×ÐÒ×ÑÐ×ÔÝ×ÐÇ Ö×ØÚÒÙÙÒÖÖÒÔÓÙÖÐÑ×ÙÖ×ØÚØ××ÒØÕÙ×ØØÒÓÐÓÕÙ×

ÁØÐÄÖÒÖÚÖ×ÓÒÙÑÒÙÐÖ×ØÐÒÕÙÑÔÙÐÒÔÔÓÖØÑ Ê×ÔÝ×ÑÑÖ×ÐÇÓÖÒ×ÒÙÒÐÎÐÐÐÓÒÖÖ×ØÒ ÈÓÙÖÖÔÔÐÑÒÙÐ×Ø××ÙÙÒÖÙÒÓÒÜÔÖØ×ÒØÓÒÙÜ×ÙÖÐ××ØØ×ØÕÙ×

ÒÔÓÙÚÓÖÑÙÜ×ÙÚÖÐÒØÖÒØÓÒÐ×ØÓÒÐÊÐÐÓÙÖÒØ×Ò×ØÖÙØÓÒ× ÔÓÖØÒØ×ÒÑÒØ×ÐÐÖÓÑÑÒÐÙØÐ×ØÓÒØÓÖ×ÙÒÒÚÙÔÐÙ××Ö ÔÐÙ×ÔÖ××ÔÖÑØØÒØØÖÑÒÖÐÔÙÐÕÙÐÊÐÐØÒØÓÑÔØ×Ø ØÓÒ×ÓÒ×ÙÖÐ×ÚÖ×ÓÒ×Ð×ÔÐÙ×ÖÒØ××Ð××ØÓÒ××ØØ×ØÕÙ×ÔÖØÒÒØ×× ÆØÓÒ×ÍÒ×ØÔÖÒÒÓÑÔØÐÚÖ×ÓÒÖÚ×ÙËÝ×ØÑÓÑÔØÐØÒØÓÒÐ ÚØ×ÊÒ×Ð×ÓÑÒ×ÐÒ×ÐÒÚÖÓÒÒÑÒØØÙÐÓÐÒÒØØ

ÔÙÐÔÖÐÒÕÙÑÓÒÐÒ

ÊÄÔÖ×ÓÒÒÐÖÖØÐ×ÔÒ××Ê ÓÖØÊ ÙÜØÝÔ×Ñ×ÙÖ×ÕÙÒØØØÚ×ÐÓÖØÖÖ×ÓÒØÓÙÖÒ×ÔÖÐÒÕÙØ

×ÓÙØÒØÒÕÙÓÙÑÒ×ØÖØÕÙØÙÒØÐ×ØÖÚÙÜÊÒ×ÐÒØÖÔÖ× ØÊ

ØÕÙ×ÓÒØÖÑÙÒÖ×ÔÖÐÐËÐÓÒÐ×ÔÖÒÔ×Ð××ØÓÒÒØÖÒØÓÒÐÐÒÕÙØ Ä×Ø×ÊÓÖÖ×ÔÓÒÒØÐÒ×ÑÐ×ÔÖ×ÓÒÒÐ×ÖÙÖ×ØÔÖ×ÓÒÒÐ×

ÊÔÓÙÖÙÒÚÐÙØÓÒÓÖÖØÙÔÓØÒØÐÙÑÒÊÒ×ØÑÔ×ÔÖØÐÐ ÒÕÙÚÐÒØØÑÔ×ÔÐÒÖÖÒÒÙÐÙÔÖÓÖØÙØÑÔ×ÓÒ×ÖÙÜØÚØ× ÔÖÑØÑ×ÙÖÖÐ×ÔÖ×ÓÒÒÐ×ÊÒÔÖ×ÓÒÒ×ÔÝ×ÕÙ×ÐÒÐÒÒØ

ØÖÙØÐÑÙÜÐÖÐØ ×ØÙØÐ×ÔÓÙÖÐÚÐÙØÓÒÙØÑÔ×ØÚÑÒØÔ××ÐÊÐÖØÓÒÑÐÕÙ

ÓÒÒ×ÊÔÖÐÅÆÊÌ Ä×ÒØÓÒ××ÚÖÐ××ÓÒØÐÓÖ×ÒÔÖØ×ÙÖÐ×ÙÒÒÓØÜÔÐØÚÓÙÖÒÚÐ× ÖØÓÒÑÒÑÐÔÓÙÖØÖÔÖ×ÒÓÑÔØ Ð


ÖÖÚ×ÓÙÔÖØ×ÒÓÙÖ×ÒÒÓÙÒÓÖÒÝÒØÓÒ×ÖÕÙÙÒÔÖØÐÙÖØÑÔ× ÐÊ ×ÔÔÐÕÙÒÔÖØÙÐÖÙÜÔÖ×ÓÒÒ×ÒÝÒØÔ×ØÖÚÐÐÔÐÒØÑÔ×Ò×ÐÒØÖÔÖ×

ÒÔÖ×ÓÒÒ×ÔÝ×ÕÙ× ÄÚÖÐÕÙÒÓÙ×ÙØÐ×ÓÒ×ÔÐÙ×ÐÓÒÒ×Ð×ÑÓÐ×ÑÔÖÕÙ××ØÐØÊ

Ä×ÖÙÖ×ØÒÒÙÖ×Ê Ù×ÒÐØÊÓÒ×ØÒÙ

×Ò×ÔÖÓÙØ×ÔÖÓ×ÑØÓ×ÓÙ×Ý×ØÑ×ÒÓÙÚÙÜ ËÓÒØÐ××ÒØÕÙ×ØÐ×ÒÒÙÖ×ØÖÚÐÐÒØÐÓÒÔØÓÒÓÙÐÖØÓÒÓÒÒ×

ÒÕÙ×ØÖÚÙÜÊ Ä×ØÒÒ× ËÓÒØÐ×ÔÖ×ÓÒÒÐ×ÜÙØÓÒÔÐ×ÙÔÖ××ÖÙÖ×ÔÓÙÖ××ÙÖÖÐ×ÓÙØÒØ

Ä×ÓÙÚÖÖ×

Ä×ÑÒ×ØÖØ× ËÓÒØ×ÔÖ×ÓÒÒÐ×ÓÙÚÖÖ××ÔÕÙÑÒØØ×ÙÜØÖÚÙÜÊ

ØÖÚÙÜÖÖ ËÓÒØÐ×ÔÖ×ÓÒÒÐ×Ö×ÓÙÒÓÒÖ×Ø×ÙÜØ×ÑÒ×ØÖØÚ×Ð×ÙÜ

ÔÒ××Ê ÈÖÐÐÙÖ×ÐÔÖ×ÓÒÒÐÖÖ×ØÖÔÖØÔÖ×ÜÓÑÑ×ØÑÑ×

ÔÖÓÒØÓÒÖÖÓÒÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØ ×ÖØÓÒÙÑÓÒØÒØØÓØÐÊÔÖ×ÓÙÖÖÖÒØÖÒÖÖÜØÖÒØ ÈÖÑÐ×ÚÒØ××Ñ×ÙÖ×ÐÓÖØÖÖÓÔØ×ÔÖÐÒÕÙØÊÐ

ÊÖØÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖÑÒØÐÊ

×ÓÑÑ×ÓÒÒ××Ò×ÝÓÑÔÖ×ÐÓÒÒ××ÒÐÓÑÑÐÙÐØÙÖØÐ×ÓØ ÊÒÐÓÒØÐ×ØÖÚÙÜÖØÓÒÒØÖÔÖ×ÓÒ×Ý×ØÑØÕÙÒÚÙÖÓØÖÐ ËÐÓÒÐÑÒÙÐÖ×ØÇÐÖÖØÐÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖÑÒØÐ

Ò×ÕÙÐÙØÐ×ØÓÒØØ×ÓÑÑÓÒÒ××Ò×ÔÓÙÖÒÓÙÚÐÐ×ÔÔÐØÓÒ× ÓÒÑÒØÐÐÖÖÔÔÐÕÙØÐÚÐÓÔÔÑÒØÓÑÑÐØ×ÓÙÐÒ ÙÔÓÒØÚÙÓÒØÓÒÒÐÐÐÊÔÙØØÖÓÑÔÓ×ÒØÖÓ×ØÚØ×ÐÖÖ


Ò×ÐÖÐØÐÒÝÔ×ÙÒÐÒ×ØÖØÑÒØÐÒÖÑÒÒØÐÖÖÓÒÑÒØÐ ÚÖ×ÐÚÐÓÔÔÑÒØÒÔ××ÒØÔÖÐÖÖÔÔÐÕÙÆÓÒ×ÙÐÑÒØÐÒ×ØÐÓÒ Ô × ï ØØÓÑÔÓ×ØÓÒÚÖØØÖÔÔÖÒÒÖÓÒÒ××ÒØÕÙ

ØÖÐÒÖÑ×ÐÖÒÖÑÒÓÑÖÙ××ÒØÖØÓÒ×ØÖØÖÓØÓÒ×Ò×Ò×ÐÑÓÐ ÒØÖØÃÐÒØÊÓ×ÒÖÔÙØØÖÙÒÖÔÖ×ÒØØÓÒÖÐ×ØÐÖÐØÓÒÐÒØ Ð×ØÖÓ×ÓÑÒ×ÖÖ ÊÖÓÒÑÒØÐ

ÑÒ×Ø×Ø×Ó×ÖÚÐ××Ò×ÒÚ×ÖÙÒÔÔÐØÓÒÓÙÙØÐ×ØÓÒÔÖØÙÐÖ ÔÖÒÔÐÑÒØÒÚÙÕÙÖÖÒÓÙÚÐÐ×ÓÒÒ××Ò××ÙÖÐ×ÓÒÑÒØ××ÔÒÓ ÄÖÖÓÒÑÒØÐÖÓÙÚÖÐ×ØÖÚÙÜÜÔÖÑÒØÙÜÓÙØÓÖÕÙ×ÒØÖÔÖ×

ÊÖÔÔÐÕÙ

ØÖÑÒ ÓÒÒ××Ò×ÒÓÙÚÐÐ×ÔÒÒØÐÐ×Ø×ÙÖØÓÙØÖÚÖ×ÙÒÙØÓÙÙÒÓØÔÖØÕÙ ÄÖÖÔÔÐÕÙÓÒ××ØÒ×ØÖÚÙÜÓÖÒÙÜÒØÖÔÖ×ÒÚÙÕÙÖÖ×

ÚÐÓÔÔÑÒØ

ÐÖØÓÒÒÓÙÚÙÜÑØÖÙÜÔÖÓÙØ×ÓÙ×ÔÓ×Ø×ØÐÖÒÓÙÚÙÜÔÖÓ× ÓÒÒ××Ò×Ü×ØÒØ×ÓØÒÙ×ÔÖÐÖÖØÓÙÐÜÔÖÒÔÖØÕÙÒÚÙÐÒÖ ÄÚÐÓÔÔÑÒØÜÔÖÑÒØÐÓÒ××ØÒ×ØÖÚÙÜ×Ý×ØÑØÕÙ××××ÙÖ×

×Ý×ØÑ×Ø×ÖÚ×ÓÙÑÐÓÖÖÓÒ×ÖÐÑÒØÙÜÕÙÜ×ØÒØÇ

ÊÖÒØÖÒÁÊ ÈÖ×ÓÙÖÔÒ××ÐÊÔÙØØÖÒØÖÒÓÙÜØÖÒ

ÔÖÐÒØÖÔÖ×ÐÐ×ÓÑÔÖÒÒÒØÐÑÒØÐ×ØÖÚÙÜÊÖÐ××ÒÒØÖÒÔÓÙÖÐ ÓÑÔØØÖ××ÔÒ××ÔÙÚÒØØÖÙØÐ××ÓÑÑÙÒÔÔÖÓÜÑØÓÒÐÔØ ØØØÓÖÓÖÖ×ÔÓÒÙÜØÖÚÙÜÖÖØÚÐÓÔÔÑÒØÖÐ××ÒÒØÖÒ

×ÓÖÔØÓÒÐÒØÖÔÖ×ÓÒØÄÚÒØÐ Ò×ÒÓØÖ×ÔÓÙÖÔÔÖÖÐÔÔÖÒØ××ÒØÖÒÐÖÑ×ØÓÒ ÈÖÜØÒ×ÓÒÐÐ××ÖÓÒØÙØÐ××

ÊÖÜØÖÒÊ ××Ù×

ÔÐØ×ÓÙÔÖØÐ×ÊÐÜÐÙ×ÓÒ×ÓÑÑÒ×ÓÙÖÒØÙÖ×ÓÙ×ÑÔÐ×ÔÖ×ØØÓÒ× ÁÐ×Ø×ÔÒ××ÓÖ×ØÜ×ØÙ×ÔÓÙÖÐÜÙØÓÒÔÖÙÒØÖ×ÔÖÓÖÑÑ×ÓÑ Ä×ÔÒ××ÜØÖÒ×ÖÖÓÖÖ×ÔÓÒÒØÙÜ×ÓÙ×ØÖØÒ××ØÖÚÙÜÊ

×ÖÚÐ×ÙÜØÖÚÙÜÊØÙ×ÔÖÐÒØÖÔÖ×ØÔÖ××ÒÓÑÔØÓÑÑØÒØ


×ÔÒ××ÒØÖÙÖ×ÓÑÑÒ×Ð××ÔÒ××ÒØÖÒ×ÖÖÐ×ÔÒ×× ÜØÖÒ××ÖÓÒØÙØÐ××ÔÓÙÖÔÔÖÓÜÑÖÕÙÒÓÙ×ÚÓÒ×ÕÙÐÔÐÙ×ÙØ×ØÓÒ

Å×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ ÔÔÖÒØ××ÜØÖÒ

ÆÒÑÓÒ×ÔÙ××Ñ×ÙÖ×ÐØÚØÒÒÓÚØÓÒÓÒØØÒØÖÓÙØ×ÁÐ×Ø× ÖÚØ×ÔÓ××××Ù××ØÚØ×ÊÒ×Ð×Ö×ÓÒÒ×ÓÖÖ×ÔÓÒÒØÙÜ ÄÒÕÙØÊ×ØÜ×ÙÖÐ×ÑÓÝÒ×ÓÒ×Ö×ÐÖÖÔÐÙØØÕÙ×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ

ÓÙÒÓÒÒÔÖÓÙØØÒÔÖÓÄÙÜÑØÝÔÑ×ÙÖ×ØÕÙÒØØØÁÐ×ØÙ ÄÔÖÑÖØÝÔ×ØÙÒÚÖÐÕÙÐØØÚÒÖÕÙÒÕÙ×ÐÒØÖÔÖ××ØÒÒÓÚÒØ ÒÒ×Ø ÓÒØÒÓÙ××ÔÓ×ÓÒ×ÐÜ×ØÙÜØÝÔ×Ñ×ÙÖ×ÐÒÒÓÚØÓÒ

ÙÔØÖÚØÖÒ×ÖÚØÙÖÓÔÒØÖÚØÑÖÒÇÒÔÙØÒØÙÖÐÐÑÒØÐÙÐÖ ÒÓÑÖ×ÖÚØ×ÔÓ××ÔÖÐÒØÖÔÖ×ÌÖÓ×ÚÖÐ××ÓÒØ×ÔÓÒÐ××ÙÚÒØÐÓÖÒ ÐÒÓÑÖØÓØÐ×ÖÚØ×ÔÓ×× ×ØØ×ØÕÙ××Ò×ÒØÖØ ×ÚÖÐ××ÓÒØØÓÙØÓ×ÑÐÖÒ×Ò×ÕÙÖÒÐÙÖÙØÐ×ØÓÒÒ×Ð×ÓÔÖØÓÒ×

ÌÐÐÐÖÑ

ÚÒØØÓÙØÓÔÖØÓÒ×ØØ×ØÕÙÓÒÔÙØ×Ù×ÔØÖÕÙÐÚÖÐØÑÔÐÓÝ×ÖÔÐÙ× ÊÁÐ×ØÙÒÓÑÖØÓØÐÐØÑÔÐÓÝØÙÖÖ×ØÓØÐÓÖ×ØÜ× ÙÜÑ×ÙÖ×Ð××ÕÙ×ÐØÐÐÐÖÑ×ÓÒØ×ÔÓÒÐ×Ò×Ð×ÓÒÒ×

×ØÐÒ×ÐØÑÔ×ÙØÕÙÐÑÔÐÓ×ØÔÐÙ×ÔÖÚ×ÐÕÙÐ×ÚÒØ×Ø×ÙØÖÖÑÒØ ×Ó×ÓÒØÒÒØ×ÑÔÓÖØÒØ×ÒÖÚÒÐ×ÚÒØ××ÓÒØÔÐÙ×ÜÔÓ××ÙÜÙØÙØÓÒ× ÓÒÓÒØÙÖÐÐ×ÄÙÖÚÖØÓÒØÑÔÓÖÐÐÔÙØØÖØÑÔÓÖØÒØ

ÑÓÐ×ÑÔÖÕÙ× Ä××ØØ×ØÕÙ××ÖÔØÚ×ÒÔÓÖØÒØÕÙ×ÙÖÐ×ÚÖÐ×ÙØÐ××Ò×Ð×ØÑØÓÒ× ×ÖÔØÓÒ×ØØ×ØÕÙÐ×ÓÒÒ×Ê

×ØØ×ØÕÙ×ØÒÓÒÐÒÐÝ×ÐÙÖ×ÚÐÙÖ×ÑÓÒØÖ×üÑÓÒ×ÕÙ×ÓØÒÕÙÙØÖ ÑÒØÐÚÐÙÖ×ÚÖÐ××ØÜÔÖÑÒÐÐÐÓÖØÑÕÙÈÓÙÖÖÔÔÐÐ×ÚÖÐ× ÁÐ×ØÒÓØÖÕÙÐ×ÖÔØÓÒ×ÙÚÒØ×ÚÖÐ×Ú×ÖØÖ×ÖÐÙÖ×ÔÖÓÔÖØ×

ÔÓÙÖÖÖÐ×ÖØÖ×ØÕÙ×ÓÒÑÒØÐ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙ ÓÖÒÐ×ÚÒØÐØÖÒ×ÓÖÑØÓÒÐÓÖØÑÕÙÓÒØØÙØÐ××Ò×ÐÙÜÑÔØÖ

ÌÐÐÐÖÑ Ö×ØÓØÐ ÄØÐÐÐÖÑÔÙØØÖÑ×ÙÖÔÖÐÒÓÑÖ×ÑÔÐÓÝ×ÓÑÑÔÖÐÖ


ØÑÔÐÓÝÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒÅÜÎÌÐ ØÑÔÐÓÝØÓØÐÍÒØÒÓÑÖÔÖ×ÓÒÒ×ÔÝ×ÕÙ×

×ÑÔÐÓÝ×Ó×ÐÐÒØÖØÑÔÐÓÝÒÑÓÝÒÒÙÖÒØÐÔÖÓ ÄØÐÙ Ð××ØØ×ØÕÙ××ÖÔØÚ×ÐÚÖÐØÑÔÐÓÝÄÒÓÑÖ

ÐÚÑÜ×ØÐÑÔÐÓÝÕÙÔÙØØÖÙÒÔÖÑÖÒØÓÒÐÑÔÓÖØÒ ÙÐ×ØÖÙØÓÒÕÙ×ØÐÖØÒØÖÐÓÒÒÐÔÐÙ×××ÑÒØÐÓÒÒÐÔÐÙ× ÄØÒ

Ð×ÔÖ×ÓÒÙØÓÙÖÐÑÓÝÒÒÙÒÑÒÖÔÐÙ×ÔÖ×ÐÓÒØÚÖØÓÒ

ÖÒÖÄØÒÒÖÓ××ÒØÙÎ×ÒÕÙÐÚÖÒÙÒÓÑÖÑÓÝÒÑÔÐÓÝ× ÒÕÙÕÙÔÖØÐ×ÒÒ×ØÒ×ÐÖ×ØÐÙÖÐÔÖÑÖÔ××ÔÖ×Ð ÎÖÒÖÓÐÓÒÒÙØÐÙ ÓØÒÙÔÖÐÚ×ÓÒÐÖØØÝÔ×ÙÖÐÑÓÝÒÒ

ÙÑÒØÒ×ÐØÑÔ×

ÑÑ×ÒØÖÔÖ××ÐÐÓÒÐÔÖÓÖÖÒÐÔÒÐ×ÓÒÒ×Ò×ØÔ×ÝÐÒÖ ÓÑÑÐÒÕÙÐÙÜÑÓÐÓÒÒÙØÐÙ ÁÐ×ØÑÔÓÖØÒØ×ÓÙÐÒÖÕÙÐ×Ö×ÒÒÙÐ××ÓÒÒ×ÒÓÒØÒÒÒØÔ×Ð×

ÒÓÒÝÐÒÖÔÙØÜÖÖ×ÙÖÐØÒÒÙÒÚÖÐÓÒÒ ÐÙÐ×ÓÑÑÓÑÑÒ×ØØ×ØÕÙÔÖÑØÔÒÒØØØÒÙÖÐØÕÙÙÒÔÒÐ ÄÙØÐ×ØÓÒÐÑÓÝÒÒÒÒÙÐÐÙ

ÐÝ××ØØ×Ø××ØØ×ØÕÙ×ÖÒØ×Ö×ÓÒ×ÔÙÚÒØÜÔÐÕÙÖÐÚÖØÓÒÙÒÓÑÖ× ÙÒÔÒÐÝÐÒÖÙÒÕÙÝÒØÙÒÒÓÑÖ×Ù×ÒØÒØÖÔÖ××ÕÙÔÖÑØØÙÖÒ ÄÑÓÙÚÑÒØÒØÖ×ÓÖØ×ÒØÖÔÖ××ÙÒÒÒÐÙØÖÑÔÓÒ×ØÖÙÖ

ÐÒØÖÔÖ×ÒÖÒ×ØÓÒÒÙÒ×ÙÐÓ×ØÚÙÒ×ÑÔÐÙ×ÓÒÓÙÕÙ×ØÓÒÓÒÙØ ÒØÖÔÖ××ÙÒÒÒÐÙØÖËÐÒÙÑÖÓËÁÊÆÕÙ×ØÐÒØÒØÐÒØØ


ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒÅÜÎ


ÌÐ ØÑÔÐÓÝØÓØÐÒÐÓ


ÙÒÑÒØÒÙÑÖÓØÓÒÐ×ÓÖØÐÒØÖÔÖ×ÒÕÙ×ØÓÒ×Ö×ÙÐØ ÐÐÙÖ×ÐÑÒÕÙÖÔÓÒ×ÙÕÙ×ØÓÒÒÖÒÒÙÐÔÖÐÒØÖÔÖ×ÜÔÐÕÙ×ÓÒ×Ò ÖÙÖ×Ä×ÓÖØÔÙØÖ×ÙÐØÖÖ×ÓÒ×ÓÒÓÑÕÙ×ÓÙÙÖÕÙ×ØÐÐ×ÕÙÐ×ÐÐØ×ÈÖ ×Ö×

ÐÓÖØÑÕÙ ÖÖ×

ÄÑÓÝÒÒÙÖÖ×Ø ÄÖÖ×Ò×ÕÙÐ×ÚÖÐ×Ê×ÖÓÒØØÓÙ×ÔÖ×ÒØ××ÙÖÙÒÐÐ

Ö×ÑÓÝÒÄÚÓÐÙØÓÒÙÖÖ××ÙÖÐÔÖÓ ÐÒ×ÑÐÐÔÖÓÖÖÒÄ×Ñ ×ØÖØÖ×ÔÖÙÒØÒÒÖÓ××ÒØ×ÙÖ

ÔÐÙ×ÙØÙÒØ ÑÓÒØÖÙÒÖÓ××ÒÓÒØÒÙÙÖ

ÅÑ×Ð×ÔÖ×ÓÒÙØÓÙÖÐÑÓÝÒÒÙÖÖ××ÑÐÚÓÖÙÒØÒÒ ×Ø

Ù××ÖÓ××ÒØÒ×ÐØÑÔ×ÐÐ×ØÑÓÒ×ÑÔÓÖØÒØÕÙÐÐÐØÑÔÐÓÝüØØÖ ÑÓÝÒÒ×ÙÖÖ×ØÙÒÓÑÖÑÔÐÓÝ× ÓÑÔÖ×ÓÒÐ×Ñ ËÐÓÒØÚÖØÓÒ×ÙÜÑÓÝÒÒ×ÔÔÖØÚÓÖÐÑÑØÖÒÒØÖÑ× ÐÚÓÐÙØÓÒ ÙÓÒØÚÖØÓÒ×

×ÓÐÙ×ÐÓÙÖÙÎÙÖÖ×××ØÙÒÙ××ÓÙ×ÐÐ×Ø× ÑÔÐÓÝ×ÙÖ ØØÒÖ×ÚÓÖÐ×ØÐØÐÑÔÐÓÔÖÖÔÔÓÖØÙÜÚÒØ×ÔÐÙ×ÜÔÓ×××Ó× ÓÒÓÒØÙÖÐ×ÎÙÕÙÐØÒÒ×ØÐÑÑÒ×Ð×ÙÜ×ÐÑÔÓÖØÒÙÎÐ ØÖÓØÆÓÙ×Ó×ÖÚÓÒ×ÓÒÐÓÒØÖÖÕÙÓÒÔÓÙÖÖØ


ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒÅÜ Î
ÌÐÖÖ×ØÓØÐÒÐÓ

ÑÔÐÓÝÙÖÒØÐÔÖÓ ÙÖ ËÑÖÓØÓÑÔÖ×ÓÒÐÚÖØÓÒ×ÑÓÝÒÒ×ÙÖÖ×ØÐØ ËÑÙÚÓÐÙØÓÒÙÖÖ×ÑÓÝÒÙÖÒØÐÔÖÓ


ÚÖÐØÑÔÐÓÝÔÖÖÔÔÓÖØÙÎÙÖÖ×ÔÙØØÖÒØÖÔÖØÔÖÐ ×ÚÒØ× ØÕÙÐÝÔÐÙ×ÖÒ×ØÑÔÓÖÐÐ×ÒØÖÖÑ×ÙÒÚÙÐÑÔÐÓÕÙÙÒÚÙ

ÙÒÚÙÖÕÙ×ÖÒ×Ð×ÔÒ××Ê×ÓÒØÑ×ÙÖ×ÔÖÐÑÓÒØÒØ ÔÒ××Ê

ØÓØÐÊÕÙÔÙØØÖÓÑÔÓ×ÒÊÒØÖÒØÊÜØÖÒÄÔÖÑÖÔÙØ Ä×ÚÖÐ×Ê×ÔÓÒÐ×Ò×Ð×ÊÙÅÆÊÌ×ÓÒØÐÙÐ×Ù××Ò

ØÖÐÑÒØÓÑÔÓ×ÒÖÖÓÒÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØ ÒÓÙØÖÐÚÖÐÊÒØÖÒÔÙØØÖÔÔÖÓÜÑÔÖÐÒÓÑÖÙÔÖ×ÓÒÒÐÚÓÙ ÐØÚØÖÖÒ×ÐÒØÖÔÖ× ÙØØÓØÐÊ ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒÅÜ Î

ÌÐÙØØÓØÐÊ


ÒÖÐÖÓ××ÒØÚÕÙÐÕÙ×ÐÖ×ÙØÙØÓÒ×ÙÖ ÙÖÒØÐÔÖÓ ÐÑÓÝÒÒÙÙØØÓØÐÊÑÒØÒÙÙÒØÒÒ

ØÖÓÒ×ØØÒ×Ð×Ñ ÖÙÒ×ÐØÑÔ××ÓÒØÙÜÖÓ××ÒØÚÖÐÙÒÒÒÐÙØÖÓÑÑÐÔÙØ ØÖÓØ ËÐÙØÊ

ÕÙÐ×ÖÒ×ÒØÖÖÑ×ÒÑØÖÔÒ××ÊÙÑÒØÒ×ÐØÑÔ× Ä×ÔÖ×ÓÒÙØÓÙÖÑÓÝÒÒÖÚØÙÒØÒÒÖÓ××ÒØÙØÙÒØÐ×Ò

ÒØÖÒÒ× ØÒØÐÚÖÐÜÔÖÑÒÐÓÖØÑÐ×ØÙÜÖÓ××Ò×ÓÒØÐÙÐ×ÒØÖÑ×ÖÒ×


ÙÖ ÚÓÐÙØÓÒÙÙØØÓØÐÊÙÖÒØÐÔÖÓ

ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒÅÜ ÎÌÐÔÒ××ÒØÖÒ×Ê


ÄÊÒØÖÒ×ØÙÒÑÙÙØØÓØÐÊÒØÐÚÓÐÙØÓÒ×ÑÓÝÒÒ

Ð×ÑÑ×ÔÖÓÔÖØ××ØØ×ØÕÙ×ÕÙÐÐ×ÙÙØÊÙÖ

ØØ×ÑÐØÙÔÖÓÚÒØÙØÕÙÐÊÒØÖÒÓÒ×ØØÙÐÖÒÔÖØÙÙØ ÙÖ ÚÓÐÙØÓÒÐÊÒØÖÒÙÖÒØÐÔÖÓ

Ê ÊÜØÖÒ ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒ ÅÜ ÎÌÐÔÒ××ÜØÖÒ×Ê

ÖÔÑÒØÕÙÐÔÖÑÖØÚÔÐÙ×ÙØÙØÓÒ×ÒØÐÚÖØÓÒÙØÙÜ ÑÑÕÙÐÊÒØÖÒ×Ñ ×ÖØÖ×ÔÖÙÒØÒÒÖÓ××ÒØÔÒÒØÐÖÒÖÖÓØÑÓÒ× ÐÚÓÐÙØÓÒÐÊÜØÖÒ×Ñ


ÖÓ××ÒÐÑÓÝÒÒÐÊÜØÖÒ×Ñ ØÖÓØ×ØÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ

ÕÙÐÐÐÊÒØÖÒ×Ñ ØÖÓØ

ÅÓ×ÊÓÑÔÖ×ÓÒÊÒØÖÒÊÜØÖÒ ÙÖÚÓÐÙØÓÒÐÊÜØÖÒÙÖÒØÐÔÖÓ

ØÓØÐÐÙÐÔÖØÖ××ÓÑÑ×ÓÖÖ×ÔÓÒÒØ×Ò×Ð×ÒØÐÐÓÒ×ÒÒÙÐ× ÄÙÖ×Ñ ØÖÓØÔÖ×ÒØÐÔÖØ×ÙÜØÝÔ×ÊÒ×ÐÙØ

ÎÙÕÙÐ×ÓÑÑ×ÔÓÙÖÒØ×ÐÊÒØÖÒÜØÖÒ×ØÐ ÙÖÚÓÐÙØÓÒ×ÑÓ×ÊÊÒØÖÒØÊÜØÖÒ

ÐÊÜØÖÒÙÖ×ÑØÖÓØ ÓÙÖ×Ê×ÓÒØ×ÝÑØÖÕÙ×ÄÓÙÖÐÊÒØÖÒÓÑÒ××ÞÓÖØÑÒØÐÐ Ð×ÙÜ

ÒØÖÒÜØÖÒÄÙÖ×Ñ ×ØØÖ×ÔÖÓÐÐÙÙØØÓØÐÊ ÄÑÑÓ×ÖÚØÓÒÔÙØØÖÓÖÑÙÐ×ÐÓÒÓÒ×ÖÐÑÓÝÒÒÒÒÙÐÐÐÊ ØÙÑÓÒØÖÕÙÐÓÙÖÐÊÒØÖÒ

ÓÑÔÓ×ØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐÐÊÒØÖÒÊÖÓÒÑÒØÐÊ

×ÙÚÒØÐ×ÓØ×ÔÓÙÖ×ÙÚ×Ä×ÖÒØ×ÓÒØÓÒ×ÕÙÐÖÖÔÙØÜÖÖ×ÓÒØØÖ ÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØ ÄÖÐØÐÓÒØÓÒÐÖÖÒØÖÒÔÙÚÒØÖÖÙÒÒØÖÔÖ×ÙÒÙØÖ


ËÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÐÖÖÔÔÐÕÙØÐÚÐÓÔÔÑÒØ×ÓÒØÓÒ×Ö× Ð×ÔÖÒÔÐ×ØÚØ×ÖÖÐÖÖ×Ò××ÔÖÒÖÐÑÔÓÖØÒ ØÓÒÒÐÐÑÒØÖÔÖØ×ÒØÖÖÖÓÒÑÒØÐÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØ

ÒÓØÑÑÒØÔÙ×Ð×ÒÒ××ÙØÐÚÒÑÒØ×ÒÓÙÚÐÐ×ÓØÒÓÐÓ× ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒÅÜ Î
ÌÐÔÒ××ÒØÖÒ×ÓÒ×Ö×ÐÖÖÓÒÑÒØÐ

ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒ ÅÜ Î
ÌÐÔÒ××ÒØÖÒ×ÓÒ×Ö×ÐÖÖÔÔÐÕÙ


ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒÅÜ Î
ÌÐÔÒ××ÒØÖÒ×ÓÒ×Ö×ÙÚÐÓÔÔÑÒØ


ÙÖÚÓÐÙØÓÒ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÐÊÒØÖÒÖÖÓÒÑÒØÐÖ ÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØ

ÐÙÖ×ÓÙ×ØÙÐÜÔØÓÒÙÒÓ×ÙÖÚÒÙÙÖÒØÐÔÖÓ Ä×ØÖÓ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÐÁÊÓÒØÑÒØÒÙÙÒÖÓ××ÒÖÙÐÖ×ÙÖÐÒ×ÑÐ

ØÖÒØÖÐ×ÒÒ×Ø×ÙÚÙÒÓÖØÙÑÒØØÓÒ ÓÖÖ×ÔÓÒÙÒ××ÖÐØÚÑÒØÑÔÓÖØÒØÒÓØÑÑÒØÐÖÖ×ÒÖ× ÐÙ

ÖÙ×ÕÙÙÑÐÙÐ×ÖÖØÚÖØÐÑÒØÐÖÐØÐÒÙ×ØÖÓÙÒ×ÖØÐÐ ÔÓÒØÑÖØØÓÙØÓ×ÙÒÖÜÑÒ×ÙÔÔÐÑÒØÖÒÚÖÖ×ØØÚÖØÓÒ ÙÖ

ÒÖÒØÐÓÒÔØÓÒÐ×ÓÒÒ×ÄÓÖ×ÒÓ×ÒØÖÖÓØÓÒ×ÙÔÖ×Ù×ÖÚ ÒÕÙØÙÖÐÒÓÙ×ØÔÖ×ÕÙÐÒÕÙØÊÓÔÖÓÚÒÒÒØÐ×ÓÒÒ×ØÒØÒ ÖØÒ×ÚÖÐ× ØÖÒÓÚÒÄÔ××ÐÚÖ×ÓÒÒÒÒÐÒÓÙÚÐÐÓÖÑÙÖØÒÙÒ


ÜÔÖÑÒØÐÄÓÙÖÐÖÖ×××ØÙÒ××ÙÜÔÖÑÖ×ÓÑÔÓ×ÒØ× ÁÊØØÖÒÖ×ØÓÒ×ØØÙÔÖÒÔÐÑÒØÖÖÔÔÐÕÙØÚÐÓÔÔÑÒØ ÄÙÖÔÖ×ÒØÐÚÓÐÙØÓÒ ÐÑÓÝÒÒ×ÓÑÔÓ×ÒØ×Ð

ÙÖ×ÑÙ

ÙÖÎÖØÓÒ×ÓÑÔÓ×ÒØ×ÐÊÒØÖÒÙÖÒØÐÔÖÓ

Ð××ÐÖÖÔÔÐÕÙØÙÚÐÓÔÔÑÒØÔÖÖÔÔÓÖØÐÙÐÖÖ ÓÒÑÒØÐ×Ñ×ÒÕÙÐ×ÖÒ×ÒØÖÖÑ×ÒÑØÖÒÚ× ÈÖÐÐÙÖ×Ð×ÔÖ×ÓÒÙØÓÙÖÐÑÓÝÒÒÑ×ÙÖÔÖÐÎ×ØÔÐÙ××ØÐÒ×

Ø××ÑÒØÒ×ÐÖÖÒØÖÒ×ÓÒØÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ÙÒÚÙÐÊ×ÕÙ

ØÊ ÐÙ×ÙÜÙØÖ×ÓÑÔÓ×ÒØ×

ÔÖÙÒÐÐÙÖÓ×ÐÐÒØ×ÙÖÐÔÖÓ ÐÖÖÒ×ÐÒØÖÔÖ×ÄÚÓÐÙØÓÒÐÑÓÝÒÒÐØÊ××ØÒÙ ÄØÐÙ Ð××ØØ×ØÕÙ××ÖÔØÚ×ÐÚÖÐØÊ

ÜÔØÙÒÐÖÙØÒÖ×ØÖÒØÖØ ÒØÖØÖÖÚÙÒÝÐÖÓ××ÒÕÙ××ØÔÓÙÖ×ÙÚ×ÙÖÐÖ×ØÐÔÖÓ ÙÖÔÖ×ÙÒ×××Ù××Ú

ÐÒØÖÔÖ×ÖØÓÔÙØØÖÓÒ×ÖÐÑÒØÓÑÑÙÒÒØÙÖÐÒØÒ×Ø ÊÐ×ØÑÔÓÖØÒØ×ÒØÖÖÓÖ×ÙÖÐÔÖØÐØÊÒ×ÐØØÓØÐ ÈÓÙÖÑ×ÙÖÖÐÔÓ×ÐÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×Ð×ØÚØ×ÖÖÓÙØÖÐ×ÔÒ××

ÖÖüÐÒ×ØÖÐÙÑÒØØÓÒÓÒØÒÙ×ÔÒ××Ê×Ñ ÐÔÖÓÓ×ÖÚ ÐÔÖØÙÔÖ×ÓÒÒÐÊÒ×ÐØØÓØÐÙÙÒØÒÒÖÓ××ÒØ×ÙÖÐÐÓÒ ×ÙÔÖ


ÒÒ Æ ÅÓÝÖØØÝÔÅÒÅÜÎ
ÌÐ ØÊÒÐÓ

ÙÖÚÓÐÙØÓÒÐØÐÖÖ


×ØØ×ØÕÙ×ÐÚÖÐÊÖÐØÚ×Ð×ØÖÙØÓÒÑÔÖÕÙÙÑÓÝÒÐÑØÓ ØÐÐÐÖÑ×ØÓÒÐÔÓÒØ×ÙÚÒØÜÔÐÓÖÒ×ÙÒÙØÒØÖÓÙØÐ×ÔÖÓÔÖØ× ÚÒØÔ××ÖÐ×ØÓÒÕÙ×ØÑÖÑÔÖÕÙÑÒØÐÖÐØÓÒÒØÖÐÊØÐ

ÒÓÝÙ

ÒÕÙ×ÒÓÒÔÖÑØÖÕÙ×ÔÖ×ÒØ×ÔÐÙ×ÙØ×ÚÓÖÐ×ØÑØÓÒÐÒ×ØÒÓÝÙ ÈÓÙÖÙÒÔÖÑÖÜÔÐÓÖØÓÒÙÒÚÙÊ×ÖÑ×ÒÓÙ×ÙØÐ×ÓÒ×ÙÒ×Ø ÁÒØÒ×ØÊ×ÖÑ×ÔÖÑÙØÕÙ×ÒÖÒ

Ò×ÐÔÖÑÖÐÒÙÖÐ×ØÑØÓÒÙÒÚÖÐÒ×ØÒÓÝÙÙÙØØÓØÐ Ê×ÑÙØÙÙØÊÔÖÑÔÐÓÝ×ÑÖÓØÄÙÜÑ ÖÒÐÒ×ØÝ×ØÑØÓÒÄÙÖÐ×Ö×ÙÐØØ×ÖÔÕÙ×ØØ×ØÑØÓÒ

ÐÒÔÖ×ÒØÐ×ØÑØÓÒÚÖÐÒ×ØÒÓÝÙ×ÑÑ×ÚÖÐ×ÔÖÒØ× ÚÖ×ÓÙ×ÐÓÖÑÙÒÓÒØÓÙÖÔÐÓØÒÑÓÒØÐÑØÓÐÙÐÙÔÖÑØÖ ÒÓÒØÓÒÙÒÓÑÖØÓØÐÑÔÐÓÝ×ÄÖÒÖÐÒÖÔÖÒÐ×ØÑØÓÒÐÒ×Ø Ð××

ÐÖÙÒØÖÐ×ØÖÙØÓÒ×ÙÖÔÖÑÖÚÙÐÜ×ØÒÙÜÔÓÔÙÐØÓÒ× ×ÓÐÙÓÙÔÓÒÖÔÖÐÒÓÑÖØÓØÐ×ÑÔÐÓÝ×ÔÖ×ÒØÒ×Ð×ÙÜ×ÙÒÑÓÐØ Ä×ØÑØÓÒÙÒÚÖÐÒ×ØÊÜÔÖÑÓÑÑÐÐÓÖØÑÙÑÓÒØÒØ

ÖÑ×ÖÒØ×ØØÝÔÓØ×ÑÖØØÓÙØÓ×ÙÒÖÜÑÒÙÐØÖÙÖÄÙÜÑ ÖÑÖÕÙÔÓÖØ×ÙÖÐÐÓÒÙÙÖÐÕÙÙ×ØÖÙØÓÒÙØÖÓØÔÐÙ×ÚÒØÒ×Ð ØØÔÖÓÔÖØÒÕÙÕÙÐÝÙÒÔØØÔÖÓÔÓÖØÓÒÖÑ×ÕÙÔÒ×ÒØÒÊÔÐÙ× ÕÙÐÑÓÝÒÒÄ×ØÑØÓÒÐÒ×ØÒÓÝÙÚÖÐÊÒÓÒØÓÒÙÒÓÑÖ ×ÐÊÔÓÒÖÔÖÐ×ÑÔÐÓÝ×ÙÖÔÖÑÖÐÒÖÔÕÙÖÓØ

ÖÔÕÙÙÜÑÐÒ×ÑÙÐÐÐÓÒÑÒØÐÕÙÙ×ØÖÙØÓÒ ØÓØÐ×ÑÔÐÓÝ×ØÐÐÐÖÑÙÜØØÖØÖ×ØÕÙÓÑÑÐÔÙØØÖÓÒ×ØØÙ

ÙÒ×ÔÖ×ÓÒÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ××ØÙÒØ×ÙÜ ÐÐÙÖ×ÙÒÔÖÓÔÖØÓÑÑÙÒÔÙØØÖÓ×ÖÚÒ×Ð×ÙÜ×ØÑØÓÒ×ÐÐÓÒÖÒ ×ÙÖÓÒÚÐ×ÚÐÙÖ××ÙÔÖÙÖ×ÙÙØÊØÐØÑÔÐÓÝÈÖ

ØÒØÓÑÔØÐ×ØÑØÓÒÚÖÐ×ÔÖ×ÓÒÔÔÖØÔÐÙ×ÓÖØÙÒÚÙ×ÔØØ× ÒØÖÔÖ××Ø×ÔØ×ÖÜÔÐÓÖÚÒØÒ×Ð×ØÓÒ×ÙÚÒØ Ø×ÜØÖÑ×Ð×ØÖÙØÓÒËÐÓÒ

ÚÖÐÔÒ××ÊÓÑÑÐØÒÓØÚÒØï ÊÔÖÒÓÒ×ÐÜÑÒÐÑÓÐØÔÔÖÒØÙÒØÖÐ×ØÖÙØÓÒÑÔÖÕÙÐ ÐÓÖÑÐ×ØÖÙØÓÒ

ÒÓÝÙÚÖ×ÚÖÐ×ÔÒ××ÊØ×ÑÔÐÓÝ×ÐÖ×ÙÐØØÓØÒÙ×ØÙÒÔÖÓØÓÒÚÖØÐ

y)ÕÙÖÔÖ×ÒØÐ×ÖÐØÓÒ×ÒØÖØÖÓ×Ú

ÓÒØÓÙÖÔÐÓØÓÙÑÒØØÓÒËËÒÐÒØØÔ×ÙÔÔÓÖØ××ÓÑÓÒÐÒÓ y)ØÙÒÓÙØÔÙØ(z)×ÐÒ×ÓÙ×ÞÓÒ×ØÖ×Ò×ÙÒÓÒØÓÙÖÖÔÖ×ÒØÒØÐ×

y)Ò×ÙÒÔÐÒÓÙ×ÔÒ×Ð×Ð×ØÑØÓÒ ÄÓÒØÓÙÖÔÐÓØ×ØÙÒÖÔÕÙÒÙÜÑÒ×ÓÒ×(x,


y)ÈÓÙÖÔÐÙ×ÜÔÐØÓÒ×ÙÖÐÓÒ×ØÖÙØÓÒÙÒ ÓÅÒÔ×Ô ÖÐ×ÙÜÒÔÙØ×(x, ÒÚÙÜÖÒÙÖ(z)ÓÖÖ×ÔÓÒÒØÙÒÔÓ×ØÓÒ(x, ÐÚÖÐÖÔÓÒ×ÐÒ×Ø(z)ÔÓÙÖÕÙÓÙÔÐ(x,


0 .05 .1 .15 .2 .25

Densité

13.423

0.130

density

0.000

Estimation de la densité à noyau

4 6 8 10 12 14

log dépenses totales de R&D

kernel = epanechnikov, bandwidth = .3

log dépenses totales de R&D

3.178

0.483 log nombre total d’employés 8.631

0 .1 .2 .3 .4

Densité

8.270

0.139

density

0.000

Estimation de la densité à noyau

−2 0 2 4 6 8

log dépenses totales de R&D par employé

kernel = epanechnikov, bandwidth = .2

log dépenses totales de R&D par employé

−1.761

0.483 log nombre total d’employés 8.631

ÙÖÈÖÑÖÐÒ×ØÑØÓÒÙÒÚÖÐÒ×ØÒÓÝÙÐÊØÓØÐ

ÙÒÓÑÖØÓØÐ×ÑÔÐÓÝ× ÒÓÖÑÐ ÙÜÑÐÒ×ØÑØÓÒÚÖÐÒ×ØÒÓÝÙ×ÑÑ×ÚÖÐ×ÒÓÒØÓÒ ÄÐÒ×ÓÐÖÔÖ×ÒØÐÒ×ØÒÓÝÙØÐÐÒÒÔÓÒØÐÐ×ØÖÖÒÐÒ×Ø ×ÑÙØÐÊÔÓÒÖÔÖÐÒÓÑÖ×ÑÔÐÓÝ××ÑÖÓØ

ÌÖÓ×ÑÐÒÊÔÖ×ÒØØÓÒÔÖÓÒØÓÙÖÈÐÓØÐÒ×ØÚÖÚÒÛØËÆÊ


ÐÐÑ×ÙÖÐÓÖØÑÓÒÒ××ÊÙÅÆÊÌÔÓÓÐÒÒ× N

= 2824


Ò×ØÔ×ÐÖÑÒØÜÔÖÑÓÒÔÙØ×ÙÔÔÓ×ÖÕÙÐÔÖÓÚÒØÐÑØÓÐÙÐ ×ØÓÙÚÖÒÔÖÐÔÖÑØÖÐ××Ó×ÙØÕÙÒ×ÒÓØÖ×ÐÑÓÐØ

×ØÑØÓÒ×ÙÒÚÖØÚÖ×Ø××ÙÖÐÑØÓÔØØÚËÐÚÖÑÒ ÐÐÓÒÙÙÖÒÒÛØÄ×ÐØÓÒÙÔÖÑØÖÐ××ÓÔØÑÐÒ×Ð×

ÙÒÚÖ×ÔÒ××ÊÒÑÓÒØÒØ×ÓÐÙ×Ø×ØÑ×ØÐ ÓÒØÐÓÖÑÙÐ×ØÓÒÒÔÐÙ×ÙØÕÙØÓÒÄÔÖÑØÖÚÐÕÙÐÐÐÒ×Ø ØÒ×ÕÙÐÙ

ÚÐÙÖÙÔÖÑØÖhÐØ ÐÊÔÓÒÖÔÖÐØ×Ø Ä×ØÑØÓÒÚÖ×ÑÙÜÑÐÒÐÒ×ØÙØÐ×ÐÑÑÑØÓ Ö×ÔØÚÑÒØÒ×ÐÔÖÑÖØÐ×ÓÒ× ÄÓÖÑÑÓÐØ×ÔÖØÙÐÙÒ

Ð×ÐÊÒÑÓÒØÒØ×ÓÐÙ×Ø ÐÙÐÙÔÖÑØÖÐ××ÓÔØÑÐÕÙÒ×Ð×ÙÒÚÖÄÚÐÙÖhÓØÒÙÒ× Ö×ÔØÚÑÒØÉÙÒØÙÜÔÒ××ÊÔÓÒÖ××ÚÐÙÖ××ÓÒØÖ×ÔØÚÑÒØ Ø ÈÖÖÔÔÓÖØÙ×ÙÒÚÖÐ×ØÑØÓÒÚÖÚÐÖÐËÐÚÖÑÒ Ø ÔÓÙÖÐ×ÚÖÐ×ÊØØÑÔÐÓÝ

ÙÒØÖÐ×ØÖÙØÓÒÁÐÖ×ØÒÓØÖÕÙÐÓÜ×ÔÖÑØÖ×Ð××Ò×Ð ×ÑÐ×ÓÙ×Ð××ÖÙÒÖ×ÑÓÓØÚÒØÐÒ×ØÓÐÔÖ×ÒÔÐÙ×ÙÖ×ÑÓ×

Ò××ÖØÓÒ×ÖÒØ× ÏÒØÂÓÒ× ×ÐÒ×ØÚÖÑÙÖÐØÓØÙÜÒØÖÑ×ÐÙÐÓÑÑÐÒÓØÒØ ÒØÐÜ×ØÒÙÜÔÖÑØÖ×Ð××ÔÖÓØØÐÒ×Ø

ÒÖ×ØÑÒØÐÒ×ØÚÖÔÖÐÑØÓÒÓÖÑÐ×ÑÔÐ ÙÜ×ÓÙ×ÔÓÔÙÐØÓÒ×ÖÒØ×Ò×ÒÓØÖÒØÐÐÓÒØØÖÑØÓÒ×ÓÒÖÑ Ò×ÙÒÓØÜÔÐÓÖØÓÒ×ÓÒÒ×ÓÒÒÔÙØÓÒ ÒÑÙÜÐÖÖ ÓÒÐÙÖÔÖÐÜ×ØÒ

ÖÔÕÙÑÒØÔÖÙÒÓÒØÓÙÖÔÐÓØÙÖØÖÓ×ÑÐÒÈÓÙÖÐ×ÙÜÚÖÐ× ÐÚ×ÐØÙÒØÖÐ×ØÖÙØÓÒÒ×Ð×ÚÖØØ×ØÑØÓÒ×ØÖÔÖ×ÒØ

Ð×ØÖÙØÓÒÒ×Ð×ÓÒØÖÖÓÒÙÖØÓÒ×ØØÐÔÖ×ÒÖÐ×ÒÔÒÒØ× ÒÕÙÒØÔÖÐÙÖÒÓÑÖÐ×ÖÒØ×ÑÓ×ÕÙÔÓÙÖÖÒØÜ×ØÖÄ×ÚÐÙÖ×ÙÔÖÑØÖ ÊÓÒÒÓ×ÖÚÔ×ÑÓÐØÓÙÑÙÐØÑÓÐØÒÒ×ÐÒØÖÒÒ×Ð×ÜØÖÑ×

ÑÔÐÓÝÄÔÖÑØÖÐ××ÔÓÙÖÐÊÔÓÒÖ×Ø ÕÙ×ÚÐÙÖ××ÓÒØÖÐØÚÑÒØ×ÙÔÖÙÖ×ÐÐ×ÓØÒÙ×ÔÖÐÑØÓËÐÚÖÑÒ

hÔÖÓÙØ×ÔÖÐÑØÓÒÓÖÑÐ×ÑÔÐ×ÓÒØÔÓÙÖÐÊØÓØÐØ ÆÓÙ×ÖÑÖÕÙÓÒ×Ò× ÔÓÙÖÐØ

Ò×Ð×ÜØÖÑØ×Ð×ØÖÙØÓÒÔÐÙ×ÔÖØÙÐÖÑÒØÙÒÚÙ×ÚÐÙÖ×ÒÖÙÖ× ÐØÑÔÐÓÝÐ×ÔØØ×ÒØÖÔÖ××ÒÙØÖ×ØÖÑ×ÐÓÑÔÓÖØÑÒØ× ÒÓÙØÖÐÓÒØÓÙÖÔÐÓØØÔÔÖØÖÙÒ×ÔÖ×ÓÒÔÐÙ×ÑÔÓÖØÒØ×ÓÒÒ×

ÙØÖ×ÐÖ××ÙÖØØÕÙ×ØÓÒ×ÖÓÒØÔÔÓÖØ×ÔÐÙ×ÐÓÒÒ×ÐØÜØ ÔØØ×ÒØÖÔÖ×××ØÔÐÙ×ÚÖÒØÕÙÒØÐÙÖÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊÕÙÐ×ÖÒ×

ÔÐÙ×ØÐ×ÙÖØØÑØÓÐÐØÐ× ÔÖÐÔÔÖÓÜÑØÓÒÐÖÖÙÖÑÓÝÒÒÕÙÖØÕÙÒØÖÅÁËÒÖÖÒÐÒ×ØÒÓÖÑÐÈÓÙÖ ÄÐÙÐÙÔÖÑØÖhÔÖÐÑØÓÒÓÖÑÐ×ÑÔÐËÑÔÐÆÓÖÑÐÊÖÒËÆÊ×ØÓØÒÙ


Ò××ÙÖÓÒÒ×ÖÒ××ÖÐØÓÒÒØÖÒØÒ×Ø ÎÖØÓÒÑÔÖÕÙ×ÝÔÓØ×××ÙÑÔØÖÒ

ÖÒÒ××ÚÓÖÐÖÐØÓÒÒØÖÐØÐÐÐÖÑØÐÒÒÓÚØÓÒÉÙÒØÙÐÒÒØÖØØ ØØ×ØÓÒ×ØÐÚÖØÓÒÑÔÖÕÙÙÒ×ÙÜÝÔÓØ×××ÙÑÔØ ÊØØÐÐÐÖÑ

ÔÐÙ×ÙØÐÐÒ×ÖÔ×ÜÑÒÒ×ÐÔÖ×ÒØØÖÚÐ ÖÒÖØÐ×ØÖÙØÙÖÙÑÖÕÙØÐÓØÐ×ÓÒÝÔÓØ×ÓÑÑÑÒØÓÒÒ

ÖØÙÖÒÓØÖÑÖÖ×ÙÖÙÜÔÓÒØ×××ÒØÐ×ÈÖÑÖÑÒØÙÐÙÓÒ×ÖÖ ÐÊÓÑÑÙÒÒÚ×Ø××ÑÒØÓÑÓÒÒÓÙ×ÔÓÙÖ×ÙÚÓÒ×ÐÑØÓÓÐÓÒØÔÖ ÈÖÖÔÔÓÖØÐÖÒÔÖØ×ØÖÚÙÜ×ÙÖÐÊÔÖ×ÒØ×Ò×ÐÖÚÙÐØØ

ÅÒ×Ð ÔÓÙÖ×ØÑÖÒ×ÙØÐØ×ÖÒØ×ÓÑÔÓ×ÒØ××ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ×ØÕÙÒÓÙ× ÚÓÒ×ÔÔÐÐ×ØÒØÓÒÓÒØÓÒÒÐÐ×ÔÒ××Êï ÕÙÓÒ××Ø×ØÒÙÖÐ×ÔÒ××ÊÔÖÓÑÒÖÖ

ØØÖØÖ×ØÓÒÒÓÙ×ÔÖ×ÒØÓÒ×ÙÒ×ØÒØÓÒÓÖÒ×ØÓÒÒÐÐ××ÙÖÐÓÜ ÔÓ×ÒØ×Ê×ÙÖÐÒÒÓÚØÓÒ×ÖÜÑÒÔÒÒØÒ×ÐÖÒÖÔØÖÒÔÐÙ× ÄÑÔØ×ÓÑ

ÐÜØÖÙÖï ×ØÖØÕÙÐÖÑÑÒÖÒÒØÖÒ××ÔÖÓÔÖ×ØÚØ×ÒÒÓÚØÓÒÓÙÐ×ÕÙÖÖ

ÓÒÒ×ÔÒÐÊÔÔÐÓÒ×ÕÙÐÜÔØÓÒÐØÙËØÓØÐ ÙÜÑÒ×ÓÒ×ÒÚÙÐÐØØÑÔÓÖÐÐÐ×ØÔÓ××ÐÔÔÐÕÙÖÙÒÔÔÖÓØÝÔ ÙÜÑÑÒØÖÐÔÖ×ÒÒ×Ð×ÓÒÒ×ÊÓÒØÒÓÙ××ÔÓ×ÓÒ×

ØÙ×ÕÙÒÓÙ×ÚÓÒ×ÜÑÒ×ÜÔÐÓØ×ÓÒÒ×Ò×Ð×ÙÐÑÒ×ÓÒÒÚÙÐÐ ×ÙÖÚÝØÐÙ ÐØÓØÐØ×

Ê×Ò××ØÒØÓÒ×ÒØÙÖÒ××ÓÙÖÔÖÓÚÒÒ ÓÒÚÒØÓÑÑÒÖÐ××ØÑØÓÒ×Ò×Ð×ÓÙ××ØÓÒ×ÙÚÒØÔÖÐÙØØÓØÐ ÒÔÖÑØØÖÐÓÑÔÖ×ÓÒÒÓ×Ö×ÙÐØØ×Ú ÙÜ×ØÙ×ØÖØÓÒÒÐÐ×Ð

ÎÖØÓÒÙÐÒÒØÖÊØØÐÐÐÖÑÔÖØÖ×

ØÐÐÔÖØÖÒÓ×ÓÒÒ×ÒÓÖÖÙÒÐÖÜÐØØØÖÐØÓÒÒØÒÒØ ÓÑÑÔÓÒØÔÖØÐ×ØÙØÐÓÒÒØÖÐÓÖÑÒÖÐÐÖÐØÓÒÊ ÓÒÒ×ÐÒÙ×ØÖÔÖÑÙØÕÙÖÒ×

Ê×ÑÙØ×ÔÒ××ÊÔÖÑÔÐÓÝ×ÑÖÓØÒÓÒØÓÒ ×ØÔÔÐÕÙÄÙÖ ÓÑÔØÐÑÒ×ÓÒÐÓÐ×ÓÒÒ×ÐÐ××ÔÖÐÑØÓloessÐÚÐÒ

ÙÒÓÑÖØÓØÐ×ÑÔÐÓÝ×ÓÑÑÑ×ÙÖÐØÐÐ ÔÖ×ÒØÐ×Ö×ÙÐØØ×Ð×ØÑØÓÒloess×ÔÒ××ØÓØÐ×


log dépenses totales de R&D

4 6 8 10 12 14

Estimation LOWESS

ÙÖ ËÑÙÔÒ××ØÓØÐÊÒÓÒØÓÒÙÒÓÑÖØÓØÐ×ÑÔÐÓÝ× ËÑÖÓØÔÒ××ØÓØÐ×ÊÔÖÑÔÐÓÝÒÓÒØÓÒÙÒÓÑÖ×ÑÔÐÓÝ× ÍÒØÑ×ÙÖÐÓÖØÑ ×ØÑØÓÒÐÓ××ÐÖÐØÓÒÊØÐÐÐÖÑ

0 2 4 6 8

0 2 4 6 8

log nombre total d’employés

log nombre total d’employés

bandwidth = .8

bandwidth = .8

Ö××ÒØÙÔÓÒØÚÙÓÒÓÑÕÙÖÐÐÒÜÔÖÑÔ××ÙÐÑÒØÐÓÖØÊÕÙ ÓÙÖÒØÐÖÑÑ××ÙÖØÓÙØ×ÔØÒÚ×ØÖÒ×Ð×ØÚØ×ÖÖÒÓÒ ÄÙØÐ×ØÓÒ×ÔÒ××ÊÔÓÒÖ×ÙÐÙÙÑÓÒØÒØ×ÓÐÙ×ØÔÐÙ×ÒØ

ÒÚ×Ø××ÑÒØÒ×ÐÊ ØÓÒ×ØÐÐÐÐÔÖÑØÒ×ÑÙÜÜÔÐÓÖÖÐ×ÖÒ×ÒØÖÖÑ×ÕÙÒØÐÙÖ

ÓÒÒÙÒÓÙÖÓÖÑÓÒÚÜÓÒØÐÔÓÒØÒÜÓÒÔÔÖØÙÒÚÙ×Ð××× ÒØÖÐ×ÐØÐÐÓÒ×ØØÓÒÔÙØ×ÙÔÔÓ×ÖÕÙÐ×ÔØØ×ØÐ×ÖÒ×ÖÑ× ÄÖÖ××ÓÒloessÐÊÔÖÑÔÐÓÝ×ÙÖÐÒÓÑÖØÓØÐ×ÑÔÐÓÝ×ÒÐÓ

Ù×Ø×ÐÓÒØÒØÓÑÔØÙÑÓÒØÒØ×ÓÐÙÊÙÖ ÔÒ×ÒØÒÊÔÐÙ×ÕÙÐ×ÖÑ×ØÐÐÑÓÝÒÒØØÝÔÓØ××ØÙØÒØÔÐÙ×

ØÓØÐ×ÙÖÐÒÓÑÖÑÔÐÓÝ××ÔÒØÖÓØÙÒØÖÔÓÙÖÙÑÒØÖÒ×ÙØÔÓÙÖÐ× ÒØÓÑÑÓÒÔÙØÐÓÒ×ØØÖÐÜÑÒÐÓÙÖÖÖ××ÓÒloessÐÊ ×ÑÙ

×ÔÒ××ÊÙÖÖ×ØÓØÐÓÒÒÐÑÑÓÖÑÓÙÖ ÖÑ×ÖÒØÐÐÄÖÖ××ÓÒÐÓ××ÐÒØÒ×ØÊ ÍÒ×Ø×ÑÖÕÙÒØÒ×ÐÙÖ ×ØÐÔÖ×ÒÙÒÒÜÔÓÒØ×Ù ÜÔÖÑÓÑÑÐÖÔÔÓÖØ

ÐÒÖ×ÑÔÐÐÔØÊ×ÙÖÐÒÓÑÖØÓØÐ×ÑÔÐÓÝ×ÒÐÚÖ×ÔÓÒØ× ÐÓÑÒ×ÓØÒÓÐÓ×ÔÖ×ÒØ×ÙÖÐÔÖÓ ÒÚÙ×Ð×××ÒÖÙÖ×ÐØÐÐ×Ó×ÖÚØÓÒ×ÓÒÖÒÒØÙÒÖÑØÚÒØÒ×

ÒÒÔ×ÕÙÐØØÚÑÒØÐ×Ö×ÙÐØØ×ØÐØØÖ×ÔÙÕÙÒØØØÚÑÒØÄÓÒØ üÔÖØÖÙÒÖÖ××ÓÒ

ÙØÖÑØÑÔÐÓÝ×ØÐ−0.16ÐÓÖ×ÕÙÐÒØÐÐÓÒØÓØÐ×ØÙØÐ×Ø−0.13Ò ÜÐÙÒØÐ×Ó×ÖÚØÓÒ×ÒÕÙ×ØÓÒÒ×Ð×ÙÜ×ÓÒØ×Ø×ÒØÙ×ÙÐ ØÒ×ÕÙÔØÊØÖÖÒÐÊÔÖÑÔÐÓÝ Ò×Ð×ÙØÙÓÙÑÒØÒØÒ×ØÊÖÒÚÓÓÑÑÒ×ÐÐØØÖØÙÖÙÖÔÔÓÖØÊÚÒØ×


−2 0 2 4 6 8

log dépenses totales de R&D par employé

Estimation LOWESS


ÒÚÙÒØÖÖ×ÓÒÐÙ×ÓÒ×ØÔÓÙÖÙÑÓÒ×ÙÜÖ×ÓÒ×ÄÔÖÑÖ×ØÕÙÐÒ ØÐÐÓÒÙØÐ×ÔÓÙÖØØ×ÖÔØÓÒÓÑÔÖÒÐÒ×ÑÐ×Ó×ÖÚØÓÒ×ÕÙÖÖÓÙÔÒØ ÒÔØÐÔÙ××ÒÐÖÖ××ÓÒloessÓÑÑÑÓÝÒ×ÖÔØÓÒÓÒÒÔÙØ

ÒÒ×ÄÝÒÑÕÙÐÖÐØÓÒÊØÐÐÒ×ØÓÒÔ×ÔÖ×ÒÓÑÔØÙÜÑ

ÐÙÖ Ö×Ø×Ø××ØØ×ØÕÙ××ÙÖÐÖÐØÓÒÕÙÓÒÔÙØÓÒ×ÖÖÒÓÒÐÒÖÔÔÖÒØÒ× ÑÒØÓÑÑÐÖÖ××ÓÒloessÒÔÖÓÙØÔ×ÓÒØ×ÐÐÒÔÖÑØÔ×Ø

ÔÐØÓÒÐÔÔÖÓ×ÓÒÒ×ÔÒÐÉÙÒØÐÒÓÒÐÒÖØÒ×ØØÖÐØÓÒÐÐ ×ØÔÖ×ÒÓÑÔØÚÐÒØÖÓÙØÓÒÔÓÐÝÒÑ×ÐÚÖÐØÐÐÓÜ×ØØÙ ÈÓÙÖØÒÖÓÑÔØÐÝÒÑÕÙÐÖÐØÓÒÊØÐÐÒÓÙ×ÓÑÑÒÓÒ×ÔÖÐÔ

×ÙØÐÜÑÒÙÖÔÕÙÕÙÔÖÓÙØÐÖÖ××ÓÒloessÙÖ ØÖÐ×ÔÖÓÐÑ×ÓÐÒÖØÒÓÙ×ÒÓÙ×ÐÑØÓÒ×ÔÒÒØÙÔÓÐÝÒÑ×ÓÒÖ Ð×Ø×Ù×ÒØÙ××ÒÔÓÙÖØ×ØÖ×ØØ×ØÕÙÑÒØÐÒÓÒÐÒÖØÕÙÐÝÔÓØ× ÒÚ

ÔÖÓÔÓÖØÓÒÒÐØÒØÖÊØØÐÐÐÖÑ

ÓÒ×ÙÚÒØ Ä×ÔØÓÒÒÖÐÙÑÓÐÑÔÖÕÙØ×ØÒØÐÐÒÒØÖÊØØÐÐÐÖÑ

Ú

ÔÓÙÖiÒÚÙ×∀i∈[1, N]Ó×ÖÚ××ÙÖÙÒÒØÖÚÐÐØÑÔ×t ∀

RitÔÒ××ÊÒØÒ×Ø

SitØÐÐÐÖÑ

Rit

εitÖÖÙÖ××ÙÔÔÓ××ØÖi.i.d.ÑÓÝÒÒÒÙÐÐØÚÖÒÐσ 2 ÑØÕÙÑÒØÐÔÔÐØÓÒ×ÑØÓ×ÔÒÐÚÒØÚÐÖÐ×ÔØÓÒÙÑÓÐ Ò×ÐÔÖØÕÙÑÔÖÕÙÐØ×ÔÓ×ÖÙÒÔÒÐÓÒÒ×ÒÑÔÐÕÙÔ×ÙØÓ

Ð×ØÑÔÓÖØÒØØ×ØÖÐÚÐØÐ×ØÖÙØÙÖÔÒÐ ÄÔÖ×ÒÒ×ÐÑÓÐ Ì×Ø××ÔØÓÒÓÑÓÒØÐ×ØÖÙØÙÖÔÒÐ

ÑÓÐ×ÓÒØÐ×ÙÜÔÓÙÖØÓÙØ×Ð×ÒØÖÔÖ××ÓÙÜ×ØØÐ×ÖÒ×ÒÚÙÐÐ×

iÔÓ×ÐÕÙ×ØÓÒÐÓÑÓÒØ×ÓÒÒ×ÒÙØÖ×ØÖÑ×Ð×ÓÒØ× ÐÑÒ×ÓÒØÑÔÓÖÐÐtÒÔÐÙ×ÐÐÒÚÙÐÐ

ÔÖÓÔÖ×ÕÙÒØÖÔÖ×

= αi + β1i Sit + β2i S 2 βiÓÒ×ØÒØØÔÖÑØÖÙÑÓÐÖ×ÔØÚÑÒØ

it + εit

αi,

t ∈ [1, T]×ÖØÐ

ε

, ∀ i ∈ [1, N]


×ÓÒØÔÓ××Ð× Ñ×ÕÙÐ××ÓÒØÓÒ×ØÒØ×Ò×ÐØÑÔ×ÈÖØÒØØØÓÒ×ÖØÓÒÕÙØÖÓÒÙÖØÓÒ× ÄÑÓÐ ×ÙÔÔÓ×ÕÙÐ×ÔÖÑØÖ×αiØβiÖÒØÒ×ÐÑÒ×ÓÒÒÚÙÐÐ

ÔÒÐÖ×ÙÐØÒØØØÒØÓÒ×ØÓÑÓÒ ÑÓÐ×ÖÒØ×Ä×ØÖÙØÙÖÔÒÐÒÔÙØØÖÓÒÔØ

Ä×ÓÒ×ØÒØ×αiØÐ×ÔÖÑØÖ×βi×ÓÒØÒØÕÙ×αi =

ÖÒØ×ÐÓÒÐ×ÒÚÙ×ÇÒÓØÒØÓÑÑÒ×Ð×ÔÖÒØÆÑÓÐ×ÖÒØ×

Ä×ÓÒ×ØÒØ×αiØÐ×ÔÖÑØÖ×βi×ÓÒØÖÒØ××ÐÓÒÐ×ÒÚÙ×ÕÙÓÒÒN

ÖÒØ××ÙÚÒØÐ×ÒÚÙ×ÄÔÒÐÓØÒÙ×ÙÖÓÖÖ×ÔÓÒÙÒ

Ä×ÓÒ×ØÒØ×αi×ÓÒØÒØÕÙ×αi =

Ò×ÕÙÐ×ÙÖ×Ò×ÖØÐÑÓÐ ÒÖ×ÙÑ×ÙÐ×ÐÔÖÑÖØÖÒÖ×ÙÖ×ÓÒØÔØ×ÓÑÑÔÒÐ×ÒÚÖÖ ÑÓÐØ×ÒÚÙÐ× ÒÓÙ×ÓÔØÓÒ×ÐÔÖÓÙÖÒÖÐ×Ø×Ø×

= Ä×ÔÖÑØÖ×βi×ÓÒØÒØÕÙ×βi

ÓÑÓÒØÑÓØ×ÔÖ×ÒØÒ×À×Ó

ÒØÖÔÖ××Ó×ÖÚ×ÒÒÙÐÐÑÒØ×ÙÖÙÒÙÖÒÒ× Ò×ÓÑÑÓ×ÖÚØÓÒ× ÄÒØÐÐÓÒÙØÐ×ÔÓÙÖÖÐ×ÖÐØ×Ø×ÔØÓÒ×ØÙÒÔÒÐÝÐÒÖÓÒØÒÒØ

Ä×Ö×ÙÐØØ×ÙØ×Ø×Ö×ÙÚÒØÐÑÖÒØÖÓ×ØÔ×ÖØ××Ù××ÓÒØ ÕÙÓÒÒ

×Ò×ÐØÐÙ ÔÒÒØ×ÙØÐ××ÔÓÙÖØ×Ø×ÓÒØÐÒØÒ×ØÙÔÖ×ÓÒÒÐÖÖÐÔØ ÐÙÐÔÓÙÖÕÙØÔÐ×ØØ×ØÕÙ×ÖØÐÔÖÓÐØÝ××ÓÄ×ÚÖÐ× Ø×ØØÖÐ××ÙÖÐÐÓÐÌËÈÚÖ×ÓÒÐÙ

ÓÒØØÙØÐ××ÓÑÑÚÖÐ×ÒÔÒÒØ×ÐÒÓÑÖØÓØÐÑÔÐÓÝ×ØÐÖ Ö×ÓÖ×ØÜ× ÊØÐÒØÒ×ØÊÜÔÖÑ×ÒÐÐÐÓÖØÑÕÙÙÜÑ×ÙÖ×ÐØÐÐ

ÈÖÒÓÒ×ÐÚÖÐÒØÒ×ØÊÓÑÑÜÑÔÐÔÓÙÖÒØÖÔÖØÖÐØ×Ø×Ô ØÓÒÒ×ÐÔÖÑÖØÔÓÒØ×ØÐÓÑÓÒØÐÓÐÒÓØH 1 ÔÓØ×Ø×Ø×ØÐÐØ×ÓÒØ×βiØ×ÓÒ×ØÒØ×αiÄÖ×ÙÐØØÓØÒÙÔÖØÖ

0ÈÐÙ×ÜØÑÒØÐÝ ÒÓØÖÒØÐÐÓÒÔÓÙÖH 1 ØØ×ØØ×ØÕÙØÓÒÒÐÔÚÐÙ××ÓØ×ØÙÚÙÐÚÐÙÖØØÖÒÖ ÍÒÒØÖÔÖ×ÖÔÖ×ÒØÒØÙÒÓ×ÖÚØÓÒÖÖÒØØÖØÖÐ×ÓÒÒ×ÕÙÖÑÒ

0×ØÄÐÓÐÓÑÔÖÐ×ÙÐ×ÖF(174.29)

ÔÓÙÚÒØÖ×ÙÐØÖÙÔ××ÐÒÒÒÐÒÓÙÚÐÐÓÖÑÒÕÙØ ÊØÖÒÓÚÒÐÔÖ×ÒÓÑÔØÙÒÔÖÓÔÓ×ØÖÙÖØØØÔÖÑØÚØÖ×× ÔÖÓÓ×ÖÚØÓÒÔÖÑØÙÑÒØÖÐÒÓÑÖ×ÒØÖÔÖ××Ó×ÖÚ×ÒÓÙØÖÚÙÕÙÐÒÕÙØ Ô×ØØÙÙÒÑÒÖÐØÓÖ×Ö×ÓÒ×ÓØÚ×ÐÓÒØÑÓØÚ×ÒØÐÓÜÙÒÓÙÖØ ÐÒØÐÐÓÒÒÐÒÚÙ×ÓÙÓ×ÖÚØÓÒ×ÆÓØÓÒ×ÔÖÐÐÙÖ×ÕÙÑÑ×ÐÓÜÔÒÐÒ


N]Ä

N]ØÒ×ÕÙÐ×ÔÖÑØÖ×βi

α, βi = β ∀ i ∈ [1,

N]ÐÓÖ×ÕÙÐ×ÓÒ×ØÒØ×αi×ÓÒØ

α ∀ i ∈ [1,

β ∀ i ∈ [1,


ÎÖÐ×ÔÒÒØ×ÀÝÔÓØ×× Ì×Ø×Ö pÚÐÙ ØÊ⋆

H1 0 : αi = α, βi = β F1(174.29) = 39.36

H2 0 : βi = β, αi = αi F2(116.29) = 3.12

H3 0 : αi = α, β = β F3(58.41) = 69.85

ÔØÊ△

ÆÓØ× ÌÐ ⋆ÄØÊ×ØÙÒÒØÒ×ØÓØÒÙÔÖÐÚ×ÓÒÔÖÐÒÓÑÖØÓØÐÑÔÐÓÝ× Ì×Ø××ÔØÓÒÙÑÓÐÔÒÐÊ

ÁÒØÒ×ØÊ▽

△ÔØÊÔÒ××ÊÐÒÓÑÖØÓØÐÑÔÐÓÝ×

▽ÁÒØÒ×ØÊÔÒ××Ê ÒÖÙÖÙ×ÙÐ ÍÒØÑ×ÙÖÐÓÖØÑ ÖÖ× ÐÝÔÓØ×H 1 ×ØÖÙØÙÖÓÑÑÙÒÒØÖÐ×ÒÚÙ× ×ØÖØÒÚÙ×ÒØÓÒ×ØØ×ØÕÙÐ××ÓÑÔÖÒÖÕÙÐÒÝÔ×

Å×ÒÓÒÐÙÖ×ÙÖÐÓÖÑÙÑÓÐÖØÒÖÐÓÒÚÒØÔ××ÖÐÙÜÑ

0ÐØ×ÓÒ×ØÒØ×αiØ×ÓÒØ×βi

ØÔÙØ×Ø×ÔØÓÒÐÐÒÓØH 2 0Ø×ØÐÐØ×ÓÒØ×βiÒØÖÐ× ÒØÖÔÖ××ÄÖÐ×ØÓÒÙØ×Ø×ÖF2××ÓH 2 ×ÓÒØ×βiÙÒÚÙ ÓÑÔÖÖÙ×ÙÐ ÄÔÚÐÙÓÖÖ×ÔÓÒÒØÔÖÑØÖØÖÐÝ