PRAKTIK I ANDRE SKOLEFORMER 3. og 4. årgang 2011

blaagaard.kdas.ucc.dk

PRAKTIK I ANDRE SKOLEFORMER 3. og 4. årgang 2011

BLAAGAARD/KDAS

Dag- og aftenstuderende

Praktik i uge 39-41

PRAKTIK I ANDRE SKOLEFORMER

3. og 4. årgang 2011


Indhold

3 // Formål med Praktik i andre skoleformer

3 // Varighed, ressourcer og formalia

4 // Den studerende vælger selv praktiksted

4 // Den studerendes opgaver

6 // Praktikstedets opgaver

2 // Praktik i andre skoleformer 4. årgang


Formål med Praktik i andre skoleformer

Formålet er, at den studerende får mulighed for at prøve kræfter med undervisning

i andre sammenhænge og derved kan sætte lærerarbejdet i den danske folkeskole i

perspektiv. Dette skal ske ved:

• at få indsigt i og erfaringer med forskellige former for skolepraksis og undervisningspraksis.

• at få indblik i egen pædagogiske forståelse og faglige udvikling i et flerkulturelt

og internationalt perspektiv

Varighed, ressourcer og formalia

Praktikperioden er på 3 uger med i alt:

• 36 praktiktimer, hvor den studerende underviser og bliver observeret med

efterfølgende vejledning

• 4 vejledningstimer

• Deltagelse i andre opgaver, der kan give den studerende indtryk af praktikstedet.

Der er mødepligt til praktiktimer, vejledning samt til aftalte andre opgaver.

De studerende har tavshedspligt.

Praktik i andre skoleformer 4. årgang// 3


Den studerende vælger selv praktiksted

Det er de studerende selv, der vælger, hvor de vil i praktik, og det er dem, der

tager kontakt til praktikstedet. På praktikkontoret giver vi gerne vejledning i forhold

til valg af praktiksted.

Man kan vælge mellem alle de forskellige skoleformer for børn og unge fra 6 til 18

år, hvortil læreruddannelsen giver undervisningskompetence. Det kan være.

• Folkeskoler med specialafdelinger

• Andre skoleformer som:

o Frie grundskoler, privatskoler og lilleskoler.

o Observationsskoler, heldagsskoler, kostskoler, skole– og behandlingshjem.

o Skoler for handicappede børn og unge fx blinde, døve, autistiske.

o Billedskoler, musikskoler, naturskoler, mm.

o Skoler på andre institutioner, fx, hospitaler, fængsler, skoletjeneste

ved Zoo og museer

o Efterskoler og ungdomshøjskoler, højskoler og VUC.

• Fast tilknyttede praktikskoler

• Praktik i udlandet. Her kan du vælge at komme i praktik på en almindelig

skole, en specialskole eller i andre skoleformer.

Den studerendes opgaver

Afklaring af mål og forventninger

Når du selv vælger praktiksted, har du forskellige forpligtelser, der skal opfyldes for

at få praktikken etableret, forberedt, gennemført og godkendt.

Hvilke mål og forventninger har I til denne praktik? Svaret herpå danner udgangspunkt

for praktikgruppens overvejelser i forbindelse med valg af praktiksted. Efter

formulering af målsætningen tager praktikgruppen selv kontakt til den skole/

undervisningsinstitution, hvor I regner med at kunne få mulighed for at nå jeres

læringsmål.

Målsætningen udgør praktikgruppens arbejdsgrundlag for den videre planlægning,

gennemførelse og evaluering af praktikken. Det er vigtigt, at hver praktikgruppe gør

sig overvejelser over målet med netop at komme i praktik på det valgte praktiksted,

så det kan indgå i dialogen med stedet både før og under praktikken.

De studerende i hver praktikgruppe afklarer internt:

• Det undervisningsindhold og de undervisningsformer, der søges gennemført.

Indhold og form skal begrundes i forhold til vilkårene på praktikstedet.

• De forventninger den eller de studerende i praktikgruppen har til egen rolle og

funktion i praktikperioden. Det er relevant at tænke på hinanden som indbyrdes

vejledere og parter i et teamsamarbejde.

4 // Praktik i andre skoleformer 4. årgang


De studerendes mere administrative opgaver:

De studerende danner selv praktikgrupper af 1- 3 personer. Vær opmærksom på,

at nogle praktiksteder kun kan modtage én studerende.

De studerende udarbejder en praktikkontrakt mellem praktikgruppen, læreruddannelsesstedet

og praktikstedet. I kontrakten skal der noteres administrative

oplysninger vedr. praktikstedet og vedr. praktikgruppens medlemmer samt mål for

praktikken.

Praktikgruppen afleverer/fremsender kontrakten til underskrift på praktikstedet. En

praktikkontrakt skal udfyldes både ved praktikophold i indland og i udland. Arbejdsgang:

1. Hent praktikkontrakt på http://blaagaard-kdas.ucc.dk/praktik/ under praktik 4.

årgang

2. Kontrakten afleveres senest 12. maj til Anja Nielsen på Studiekontoret, der

som kvittering udleverer godtgørelses- & vejledningsblanket.

3. Godtgørelses- & vejledningsblanket afleveres til den praktikansvarlige leder

ved praktikstart.

Praktikgruppen skal ikke selv indtaste sig i praktiksystemet ved denne praktik.

Bedømmelsen foregår via en egnethedsvurdering og en vurdering af mødepligten

fra praktikstedets side.

Husk at præsentere praktikstedet for praktikhæftet. Det findes også på praktikkontorets

hjemmeside under 4. årgang.

Ved praktik i udlandet:

I forbindelse med praktik i udlandet skal den studerende efter endt praktikophold

aflevere en kort rapport med beskrivelse og vurdering af praktikstedet samt gode

råd til kommende studerende. Denne rapport vil blive offentliggjort som en del af

vores informationsmateria-le om praktiksteder i udlandet som guide til kommende

studerende.

For at tage sin praktik i udlandet er det et krav, at man kan forstå og tale det for

landet relevante hovedsprog: engelsk, tysk, fransk eller spansk.

Praktik i andre skoleformer 4. årgang// 5


Praktikstedets opgaver

Skolen eller den undervisningsinstitution, som har de studerende i praktik,

skal i forbindelse med praktikken:

• Introducere de studerende til det valgte praktiksted.

• Afklare forventninger med de studerende og de implicerede lærere.

• Observere de studerende i aktion og på baggrund heraf yde vejledning.

• Godkende mødepligt.

• Vejlede hver enkelt studerende om egnethed til læreropgaver.

På praktikstedet skal de studerende have mulighed for:

• selvstændigt eller i samarbejde med en praktiklærer at tilrettelægge, gennemføre

og evaluere læreropgaver, særligt undervisning og læreprocesser.

• at modtage vejledning fra praktikstedets lærere.

• at deltage i så mange ”andre læreropgaver” end undervisning, som det er

muligt.

Efter praktikkens gennemførelse skal praktikstedet attestere, at praktikken er

gennemført i overensstemmelse med de aftalte betingelser og indhold. Dette

gøres ved hjælp af en vejledningsblanket. Den udfyldes og returneres sammen

med godtgørelsesblanketten, som de studerende har afleveret ved praktikstart.

Praktikstedet vurderer og attesterer ligeledes, at mødepligten er overholdt.

Praktiklærer

En praktiklærer fungerer som læreruddanner, der varetager faget Praktik. Faget har

egne mål, CKF og studieordning. Praktiklæreren støtter de studerendes arbejdes

med faget, hvor de både skal videreudvikle deres praktisk/pædagogiske kompetence,

og deres analytiske kompetence, der retter sig mod at undersøge egen og

andres praksis.

Praktiklærere har opgaver og aflønnes i forbindelse med:

• Praktiktimer, i alt 36 timer a´ 35,30 kr. (pr. 1.10 10) pr. studerende.

Praktiklærerne observerer de studerendes undervisning eller anden form for

aktivitet. For at kunne have det fokus, som de studerende siden ønsker vejledning

omkring, er det nødvendigt, at fokus for observationerne aftales inden

timerne.

• Vejledning, i alt 4 timer a´ 226,95 (pr. 1.10 10) pr. gruppe.

Vejledning kan dreje sig om de studerendes forberedelse til og deres gennemførelse

af undervisning eller anden valgt aktivitet. I vejledning ligger der og

en evaluering med de studerende.

Bemærk: Satserne reguleres 1.04 11.

6 // Praktik i andre skoleformer 4. årgang


Praktik i andre skoleformer 4. årgang// 7


Kontaktoplysninger

Praktikledere

Birgit Grønlund bgr@ucc.dk 4189 7469

Tine Sofie Højrup tsh@ucc.dk 4189 4175

Praktiksekretær

Anja Nielsen amn@ucc.dk 4189 7473

Postadresse:

Læreruddannelsen Blaagaard/KDAS

Att. Praktikkontoret

Mørkhøj parkallé 5, 2860 Søborg

Mail direkte til praktikkontoret: praktik@ucc.dk

Se flere oplysninger om praktik på: http://blaagaard-kdas.dk

More magazines by this user
Similar magazines