sillapa62-score

sawananan

sillapa62-score

5 โครงงานวิทยาศาสตร�ประเภทสิ่งประดิษฐ�

ม.1-ม.3 ทุ�งเสลี่ยมชนูปถัมภ�

88 สวรรค�อนันต�วิทยา (86) เมืองเชลียง (84)

6 โครงงานวิทยาศาสตร�ประเภทสิ่งประดิษฐ�

ม.4-ม.6 สวรรค�อนันต�วิทยา 86 ทุ�งเสลี่ยมชนูปถัมภ�

(85) ศรีสําโรงชนูปถัมภ� (84)

7 Science Show ม.1-ม.3 ศรีสําโรงชนูปถัมภ� 94.75 ชัยมงคลพิทยา (92.17) ทุ�งเสลี่ยมชนูปถัมภ�

(87.4)

8 Science Show ม.4-ม.6 ศรีสําโรงชนูปถัมภ� 96.75 เมืองด�งวิทยา (90.83) ทุ�งเสลี่ยมชนูปถัมภ�

(89.2)

9 ผลงานสิ่งประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร�

ม.1-ม.3

ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

87 สวรรค�อนันต�วิทยา (81.83) เมืองเชลียง (81.5)

10 ผลงานสิ่งประดิษฐ�ทางวิทยาศาสตร�

ม.4-ม.6 ศรีสําโรงชนูปถัมภ์ 88 สวรรค�อนันต�วิทยา (86) บ�านแก�งวิทยา (84)

11

12

13

14

เครื่องบินพลังยาง

ประเภทบินนาน (โดยการติดล�อบินขึ้น

จากพื้น)

ม.1-ม.3

เครื่องบินพลังยาง

ประเภทบินไกล (โดยการปล�อยด�วยมือ)

ม.1-ม.3

เครื่องบินเล็กบังคับด�วยวิทยุ

ประเภท 4 ช�องสัญญาณ ม.

4-ม.6

อากาศยานบังคับด�วยวิทยุประเภทความคิดสร�างสรรค�

(Fantasy Flying) ม.4-ม.6

ศรีสําโรงชนูปถัมภ์ 98 ทุ�งเสลี่ยมชนูปถัมภ�

(90) ชัยมงคลพิทยา (86)

ศรีสําโรงชนูปถัมภ์ 97.75 ชัยมงคลพิทยา (92) ศรีนคร (87.25)

ศรีสําโรงชนูปถัมภ์ 96.50

ศรีสําโรงชนูปถัมภ์ 87

หมวดหมู�

: สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่

รายการแข�งขัน ที่1

โรงเรียน (คะแนน) ที่2

โรงเรียน (คะแนน) ที่3

โรงเรียน (คะแนน)

1 เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ทุ�งเสลี่ยมชนูปถัมภ�

84 ศรีนคร (81)

2 เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 ศรีนคร 91 ทุ�งเสลี่ยมชนูปถัมภ�

(89)

3 โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 พระหฤทัยสวรรคโลก 80

4 โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 เมืองเชลียง 87.5 ชัยมงคลพิทยา (84.3) หนองปลาหมอวิทยาคม (81.5)

5 ภาพยนตร�สั้น

ม.1-ม.6 ศรีสําโรงชนูปถัมภ� 84.75 เมืองด�งวิทยา (80.8) ชัยมงคลพิทยา (80.2)

6 ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 ศรีนคร 93.2 ศรีสําโรงชนูปถัมภ� (92.6) หนองกลับวิทยาคม (85.2)

7 ละครประวัติศาสตร� ม.1-ม.6 ชัยมงคลพิทยาคม

Similar magazines