Statistisk årbok 1885-1886

ssb.no

Statistisk årbok 1885-1886

STATISTISK AARBOG

FOR

KONGERIGET NORGE

SJETTE AARGANG.

UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE.

SIXIÈME ANNÉE, — 1885-1886.

KRISTIANIA.

I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & Co,

1886.


TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.


Nærværende Aargang af «Statistisk Aarbog» er, ligesom de foregaaende,

bleven redigeret af Sekretær Boye Strøm.

Le présent volume de «V Annuaire Statistique de la Norvège» a été rédigé,

comme les volumes précédents, par M. Boye Str-ø-m.

Kristiania i December 1886.

A. N. Kiær.


Indholdsfortegnelse.

1. Fladeindhold, Befolkning.

T^bel i. Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde amtsvis i 1875 1

— '2. Folkemængde i Fogderier, Herreder og Byer den 31te Decbr. 1875 • • 2 — 7

—- 3. Hjemmehørende Folkemængde i de forskjellige Amter efter Folketællingerne

i 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, l8 55i l86 5 °g l8 75 • 8 ~9

— 4. Tilstedeværende Folkemængde i 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægte-

Side.

skabelig Stilling 10

— 5. Hjemmehørende Folkemængde i 1875, fordelt efter Alder, Kjøn og ægte-

skabelig Stilling 11

-- 6. Tilstedeværende Folkemængde i 1875, fordelt efter Livsstilling 12—13

7, Tilstedeværende Folkemængde i 1875, fordelt efter Fødested, Nationalitet og

Troesbekjendelse. — Sindssvage, Døvstumme og Blinde 14

— 8. Folkemængde i Byerne efter de kommunale Tællinger i 1885 15

2. Folkemængdens Bevægelse.

— 9 a. Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1883 (amtsvis) , 16

— 9 b. — — - — 1884 — 17

— 10. Ægtevielser i Aarene 1856 — 84 (for Riget) 18

— 11. Levendefødte i Aarene 1856—84 (for Riget) 18

— 12. Dødfødte i Aarene 1856—84 (for Riget). 19

— 13. Døde i Aarene 1856—84 (for Riget) 19

— 14. Den oversøiske Udvandring i Aarene 1880—85 (amtsvis) 20

— 15. Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse i 1855—84 21

— 16. Voldsomme Dødsfald i Aarene 1875—84 ..,,..,.. ,..,.,,,.,.,,.,, 22—23


3. Medicinalforholde og Sundhedstilstand.

Tabel 17. Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene 1876-83 24

— 18. Sindssygeasylernes Virksomhed i T885 25

— 19. De vigtigste Dødsaarsager i Aarene 1871—83. 26—27

— 20. Epidemiske Sygdomme i Aarene 1879—83 28

4. Retsvæsen.

— 21. Justits- og Politisager samt Antallet af Tiltalte i 1882 (amtsvis) 29

— 22. Antal Tiltalte i 1871—82, fordelt efter Forbrydelsens Art 30—31

— 23 a. Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne i 1882 32

— 23 b. — - — - — - 1883 • 33

— 24 a. Underretssager, Dødsboer og Konkursboer i 1882 34

— 24 b. — — -. — -1883..... 35

— 25. Antal Sager, behandlede ved Stiftsoverretterne og Høiesteret :

Side.

a) Stiftsoverretterne i Aaret 1884 36

b) Høiesteret i Aarene 1881—85 36

— 26 a. Oversigt over Overtbrmynderiernes Regnskaber for 1882 37

— 26 b. — - — — - 1883 ••• 3 8

5. Fattigvæsen.

a. Summariske Opgaver 1870—83 (for Riget) 39

. b Detaillerede Opgaver for 1881 (amtsvis). 40—41

27. Fattigvæsenet


Side.

Tabel 37 c. Udbyttet af samtlige Kystfiskerier i 1883 (amtsvis) 60—61

— 37 d. — - — — - 1884 — . . . 62—63

— 37 e. — - — — - 1885 — • • • 64—65

9. Handel og Skibsfart.

— 38. Summarisk Oversigt over Ind- og Udførsel samt Toldindtægter i 1870—85. 66

— 39 a « Vareomsætningen med de forskjellige Lande i 1884 67

— 39 b. — — - — — -1885... 68

— 40a. Vareomsætningen og Toldintraderne ved de vigtigste Toldsteder i 1884 ••• 69

— 40b. — - — - - — — - 1885 ••• 7°

— 41. Værdien af Ind- og Udførsel i 1885, fordelt efter Varegrupper 71

— 42. Indførsel af de vigtigere Varesorter i 1876—85 72—79

— 43. Udførsel af de vigtigste norske Varer i 1876—85 80—83

— 44. Udførsel af enkelte Hovedartikler fra de vigtigste Toldsteder i 1881—85.. 84—85

— 45. Toldintrader for de vigtigste Toldartikler i 1881—85 86

— 46. Norges Handelsflaade ved Udgangen af 1885 87

— '47. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet i 1884, efter Nationalitet 88—89

— 48. — — — - — - 1884, efter Lande 90—91

— 49. Den udenrigske Skibsfart paa de vigtigste norske Toldsteder i 1884 92—93

50. Den udenrigske Skibsfart under norsk Flag i 1884 94—95

— 51. Bruttofragt optjent af norske Fartøier ved den udenrigske Skibsfart i 1884. 9-6

1O. Kommunikationsvæsen, Kreditanstalter.

— 52. Offentlige Veie i Aaret 1880 (amtsvis) 97

-~ 53- Jernbanerne i Driftsaaret 1884—85 . . 98—101

— 54. Postvæsenet i Aarene 1881—85 102—103

— - 55. Statstelegrafen i Aarene 1879—85 , 104—105

— 56. Norges Bank i Aarene 1878—85 106—107

-- 57. Hypothekbanken i Aarene 1878—85 .'. 108—109

— 58. De private Banker i Aaret 1885 , . 110— 111

-- 59. Sparebankerne ved Udgangen af 1885 112—113

— 60. Diskontosatser ved Kristiania Bankafdeling:

a. Diskontoforandringer 1874—86|

/ 114

b. Gjennemsnitlig Diskonto 1856—85)

— 61. Vexelkurser paa Kristiania Børs 1881—85 115

— 62. Brandforsikringsind retninger :

11. Assurance.

a. Den alm. Brandforsikringsindretning og Akershus Brandforsikrings-

forening i Aarene 1881—85 116

b. Løsøreforsikringsselskaber i Aaret 1885 .117

— 63. De gjensidige Skibsassuranceforeninger i Aaret 1884 118—119

— 64. Norske Søforsikringsselskaber i Aaret 1885 v . . 120— 121


12. Finantser.

Tabel 65. Sum af kommunale Skatter i Amter og Byer 1874—83 122—123

— 66. De forskjellige Slags kommunale Skatter i Land og By 1866—83 124

— 67. Formue og Indtægt efter Skatteligningen for 1885 125

— 68. Statskassens Indtægter og Udgifter i 1879/80—1884/85 126—135

— 69. Statsgjælden i Budgetaarene 1880/81 —1884/85 136

Side.


Table des matières.

1. Superficie, population.

Tableaux. Pages.

No. i. Superficie territoriale et population de fait (1875) 1

— 2. Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes (1875) • • • 2 —7

— 3. Population de droit par préfecture, d'après les recensements de 1S01, 1815,

8 ~9

— 4.

1825, 1835, 1845, 1855, 1865 et 1875

Population de fait par sexe, par âge et par état civil (1875) 10

— 5. Population de droit par sexe, par âge et par état civil (1875) ll

6. Population de fait, classée par professions (1875) 12—13

— 7. Population de fait par pays de naissance et par cultes. — Infirmités (1875). . 14

— 8. Population des villes d'après le recensement communal de 1885 15

2. Mouvement de la population.

— 9 a. Mouvement de la population en 1883, par préfecture 16

— 9 b. — - - — en 1884, - — 17

— 10. Mariages pendant les années 1856—84 18

— 11. Naissances — - — 1856—84 18

— 12. Mort-nés — - — 1856—84 19

— 13. Décès — - — 1856—84 ... 19

— 14. Émigration pour les pays d'outre-mer, par préfecture (1880—85) 20

— 15. Résumé rétrospectif du mouvement de la population (1855—84) 21

— 16. Morts violentes (1875—84.) 22—23

3. Service de santé.

— 17. Personnel médical et Hôpitaux (1876—83) 24

— 18. Asiles d'aliénés (1885) 25

-•- 19. Causes de décès classées par ordre de fréquence (1871—83) 26—27

— 20. Principales maladies epidémiques, traitées par les médecins (1879—83) 28


Tableaux. Pages.

4. Justice criminelle et civile.

No. 21. Accusations et accusés, par préfecture (1882) 29

— 22. Nombre des accusés, classé d'après la nature des infractions (1871—82) ....30—31

— 23 a. Justices de paix (1882) 32

— 23 b. •— - - (1883) 33

— 24 a. Tribunaux de iière instance, successions et faillites (1882) 34

— 24 b. — - — — — - — (1883) 35

— 25. Cours d'appel (1884) et Cour suprême (1881—85) 36

— 26 a. Administration des biens pupillaires (1882) 37

— 26 b. — - — — (1883) 38

5. Assistance publique.

a. Données sommaires (1870—83) 39

b. Données détaillées (1881) 40—41

27. Assistance publique < v

^ 4 *c, — — (1882).. 42—43

1

d. — — (1883) 44-45

6. Instruction publique.

— 28. Écoles primaires des campagnes (1880) 46—47

— 29. Écoles primaires des villes (1880) 48

— 30. Écoles secondaires, écoles moyennes et écoles supérieures (1880) 49

— 31. Université de Kristiania (1880—85) 50

7. Propriétés foncières, agriculture, forêts.

— 32. Propriétés foncières . . . 5 1

— 33. Valeur moyenne du «Skylddaler» (1876—85) . 52

— 34. Forêts et exportation de bois (1841—85) 53

— 35. Superficie ensemencée et production de céréales et de pommes de terre (1875) 54—57

— 36. Animaux domestiques (1875) 5$

— 37. Grandes pêches maritimes:

8. Pêches.

a. Quantités et valeurs des pêches de la morue (1876—85)!

b. — - — des pêches du hareng (1876—85) f

c. — - — des grandes pêches, par préfecture (1883) 60—61

d. — - — - — — - — (1884) 62—63

e. • ;- . - , - . - - - (1885) 64-65


Tableaux.

No. 38.

— 39 a.

— 39 b.

— 40 a.

— 40 b»

— 41.

— 42.

— 43-

— 44.

~ 45-

— 46.

— 47-

— 48.

— 49.

— 50.

52.

53-

54-

55-

56.

57-

58.

59-

60.

— 61.

9. Commerce* navigation.

Aperçu général de l'Importation et de l'Exportation (1870—85)

Valeurs de l'Importation et de l'Exportation, par pays de provenance et de

Pages.

destination (1884) , 67

Valeurs de l'Importation et de l'Exportation, par pays de provenance et de

destination (1885) 68

Commerce des principales douanes (1884) • • . • 69

— - - _ ~ (1885) * 70

Valeurs de l'Importation et de l'Exportation, par groupes de marchandises (1885) 7 1

Marchandises principales importées (1876—85) .... 72—79

— — indigènes exportées (1876—85) . 80—83

Exportation de certaines marchandises indigènes, par principales douanes

(1881—85) . .. 84—85

Droits d'entrée bruts des principales marchandises importées (1881—85) 86

Effectif de la marine marchande au 31 décembre 1885 87

Aperçu de la navigation entre la Norvège et l'Étranger par pavillon (1884) . 88—89

— - - — — - — - — par pays (1884) 90—91

Mouvement de la navigation entre l'Étranger et les principales ports norvégiens

(1884) :,

• 92—93

Aperçu du mouvement des navires norvégiens (1884) 94—95

Produit brut de la navigation norvégienne à l'Etranger (1884) 6

1O. Communications, établissements de crédit.

Routes publiques (1880)

Chemins de fer dans l'exercice 1884/85

Postes (1881—85)

Télégraphes (1879—85)

Banque de Norvège (1878—.85) ..;....

Banque hypothécaire (1878—85)

Banques privées par actions (1885)

Caisses d'épargne (1885)

Taux d'escompte à Kristiania:

a Changements du taux (1874—86

b. Moyenne du taux (1856—85)

Cours des changes à Kristiania (1881—85)

— 62. Assurances contre l'incendie:

11. Assurances.

a. Assurances immobilières mutuelles : Société générale

(1881—85)

b. Assurances mobilières à prime fixe (1885)

— 63 Associations d'assurances maritimes mutuelles (1884) .

— 64. Sociétés d'assurances maritimes à prime fixe (1885) . .

et Société


Tableaux. Pages.

12. Finances.

No. 65. Impositions communales des préfectures et des villes (1874—83) 122—123

— 66. Aperçu des impositions communales par catégories des impôts (1866—83) ... 124

— 67. Fortunes et revenus des contribuables (1885) 125

— 68. Finances de l'État (1879/80—1884/85) 126—135

— 69. Passif de l'État (1880/81—1884/85) 136


TABELLER.

TABLEAUX.


1

Tabel 1. Rigets Fladeindhold og tilstedeværende Folkemængde

amtsvis i 1875.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian .

Superficie territoriale et population de fait 1875, par préfecture.

Amter.

Préfectwes.

Buskerud .

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger ,

Søndre Bergenhus

Bergen ...

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem .

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. 1'urales. . .

Byer. Villes

Riget. Royaume

Fladeindhold

i

• Kilom.

Superficie.

4 H3

5321

17

27038

25 835

14 860

2 312

15 197

9348

7264

9 147

15607

9

18 510

H 977

18647

23 127

37 965

26247

47 397

322 968

1

Tilstedeværende Folkemængde efter Tællingen

31 December 1875.

Population de fait d'après le recensement du

31 décembre 1875.

Landbefolkning.

Pop. rurale.

80615

113 148

117 489

113 212

77604

62 998

65 945

62547

56400

81452

119 303

85 7O5

101 694

94652

78360

101 858

48 610

18888

1 480 480

1 480 480

Bybefolkning.

Pop. urbaine.

27189

3217

76054

3 129

2 602

24582

24508

17 226

10868

18 721

29 513

33830

5O3

15526

22 152

39II

2293

5409

5187

326420

326 420

lait.

Total.

107 804

116 365

76054

120 618

115 814

102 186

87506

83 171

73 415

75121

110965

119 303

33830

86208

117 220

116 804

82271

104 151

54OI9

24075

1 480 480

326 420

1 806 900

Anm. Opgaven over Fladeindholdet gjælder de nuværende Grændser mellem Land og By og er bygget paa

nye Beregninger i den geografiske Opmaaling undtagen for endel Herreder i Søndre Trondhjems Amt,

den største Del af Nordre Trondhjems Amt samt Nordlands og Finmarkens Amter. — Folkemængden

inden de forskjellige Landsdele er angivet efter den civile Jurisdiktionsinddeling ved Udgangen af 1875.

I


Tabel 2. Tilstedeværende Folkemængde i Fogderler, Herreder og

Byer den 31te December 1875. l )

Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en 18J5.

Herreder.

Communes.

Smaalenene.

I. Fogderier og Herreder. Sous-préfectures et communes.

Folkemængde,Population.

Id I 3593

Aremark | 4021

Berg I 3772

Skjeberg 45 2 3

Varteig 1353

Hvaløerne , ... 2476

Borge I 4° 66

Idde og Marker ! 23804

Glemminge ! 6363

Tune 7037

Onsø ; 5063

Raade . . | 3029

Rygge 2762

Moss Landdistrikt. . . . ! 808

Vaaler j 2747

Haabøl. . . . • 2372

Moss og Tune I jo 181

Rakkestad I 5940

Rødenæs 2366

Trygstad 4337

Eidsberg 5535

Askim 2430

Skibtvet 2804

Spydeberg 2610

Rakkestad 26022

Akershus. |

Vestby Landdistrikt. . j 3078

Kraakstad I 3110

Aas i 2733

Fron ! 1893

Næsodden i 1745

Aker ! 12077

Herreder.

Communes.

Bærum

Asker

Aker og Follo ....

Høland

Urskog

Enebak

Fet

Sørum

Skedsmo

Nitedal

Nedre Romerike . .

Næs

Eidsvold

Ullensaker

Gjerdrum

Nannestad

Hurdalen

Feiringen

Øvre Romerike . . .

Hedemarken

Eidskog

Vinger

Søndre Odalen . . .

Nordre Odalen . . .

Vinger og Odalen.

Brandvold .......

Grue

Hof

Aasnæs

Vaaler

Solør, .

Elverum

Tryssil

Aamot

Efter den civile Jurisdiktion sinddeling den iste Januar 18

Folkemængde.)Population.

5735

3670

34041

6000

4533

393O

4317

2712

487Ô

2480

8516

7460

6255

1743

4119

2193

1158

31444

6236

5614

7002

4226

23078

39O7

6332

3240

455O

3987

22016

7148

4701

3583

Herreder.

Communes.

Storelvedalen

Søndre Østerdalen. . .

Øvre Rendalen ...'..

Ytre Rendalen

Lilleelvedalen

Tønset

Tolgen

Kvikne

Nordre Østerdalen . .

Romedal

Løiten

Stange

Vang

Næs

Ringsaker .

Hedemarken

Kristian.

Østre Toten. .....

Vestre Toten

Vardal

Birid

Toten

Øier

Ringebu

Sollien

Søndre Fron

Faaberg

Østre Gausdal....

Vestre Gausdal . . .

S. Gudbrandsdalen

Nordre Fron .....

Dovre

Lesje '. . . .

Vaage . .

Lom

Folkemængde.Population.

3227

1865c

! 1901

. ! 1488

• i 3310

3082

•| 3557

1320

. 14658

49 60

J 4461

. 6171

•i 8363

j 3952

I 10813

. ! 38720

7186

6848

3913

4923

22870

3697

4844

437

3261

5662

2941

2993

2383S

5107

2432

3196

7076

3"9


TabeJ 2 (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier,

Herreder og Byer den 31te December 1875.

Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en f £75.

Herreder.

Communes.

Skiaker

N. Gudbrandsdalen

Jævnaker

Gran

Søndre Land

Nordre Land

Hadeland og Land.

Søndre Aurdal

Nordre Aurdal ...

Østre Slidre

Vestre Slidre

Vang

Valders

Buskerud.

Næs

Gol :

Aal

Hol

Hallingdal

Sandsvær

Flesberg

Rollag

Nore

Numedal og Sandsvær

Hole

Norderhov

Aadalen.

Ringerike

Sigdal..

Modum

Øvre Eker

Nedre Eker

Lier.

Røken. . *

Hurum Landdistrikt.

Buskerud .. . . ......

I. Fogderier og Herreder (Forts.). Sous-préfectures et communes.

Folkemængde.Population.

2611

23541

5707

8939

4621

4883

24150

5478

5483

2491

295 !

2413

1881Ô

4196

4211

3728

2152

14287

4717

2692

1773

3239

I242I

4080

687O

2268

I32l8

6265

7429

822O

347O

7O22

2828

2444

Herreder.

Communes.

Jarlsberg og

Laurvik.

Strømmen

Skoger

Sande .

Hof

Botne

Vaale

Borre

Sæm

Ramnæs

Andebu

Stokke

Tjømø.

Nøterø :

y ar Isberg

Sandeherred

Tjølling ..._..

Hedrum

Laurdal

Brunlanæs

Fredriksværn

Laurvik

Bratsberg.

Eidanger

Gjerpen

Slemdal

Bamble

Sandøkedal ......

Skaatø

Drangedal

Bamble .

Solum

Hollen

Folkemængde.Population.

1206

3267

2109

1979

2515

2887

5684

3000

2717

5°97

2992

5112

42046

5934

3296

3805

2543

4058

1163

207ÇÇ

2999

4285

1015

4050

2174

3803

3459

21785

5121

3233

Herreder.

Communes.

Saude

Hiterdal

Lunde


Nedre Telemarken .

Grandsherred

Hovin

Tinn

Hjertdal

Silgjord '...-..

Hviteseid .

Laardal. . .

Mo

Vinje

Rauland

Nissedal

Fyresdal

Øvre Telemarken

Nedenæs.

Søndeled

Dybvaag

Holt

Vegarsheien

Gjerestad

Barbo

Tromø . . . .

Østre Moland .....

Froland

Øiestad

Hisø

Aamli

Mykland

Fjære

Eide

Landvik .,

Heirefos

I

Folkemængde.Population.

34O9

3006

2131

2784

19684

1398

897

2567

2744

35O2

3265

1385

1921

1987

1053

1696

2040

24455

3429

4579

4346

1819

2582

4568

2159

2485

2058

4272

2476

2338

658

4236

748

2189

586


Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier,

Herreder og Byer den 31te December 1875.

Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en -1875.

Herreder.

Communes.

Vestre Moland

Høivaag . . . . .

Birkenæs . . . .

Nedenœs

Evje. . . .....

Veigusdal . . .

Hordnæs. . . . .

Iveland ....

Bygland

Valle

Sæter sdalen ..

Lister og Mandal

Tvet

Oddernæs

Vennesland

Øvrebø og Hægland .

Søgne

Halsaa og Hartmark .

Holme . . . . . .

Øslebø og Løvdal . .

Finsland

Bjelland og Grindem

Søndre Undal

Nordre Undal

Aaseral .

Mandal

Lyngdal

Hægebostad

Herod...

Vanse

Kvinesdal

Fjotland

Næs og Hiterø

Bakke

Siredalen

Lister . .

I. Fogderier og Herreder (Forts.). Sous-prêfectures communes.

Folkemængde,Population.

2295

2005

1730

857

933

1145

1111

2224

2396

8666

1714

4001

1195

1840

3640

2967

1490

195°

885

2088

4561

2027

1428

4808

2IOI

227O

546O

4O39

I IO7

3675

2639

1943

28042

Herreder.

Communes.

Stavanger.

Sogndal Landdistrikt

Lunde

Heskestad

Helleland

Birkrem . . .

Ekersunds Landdistrikt

Ogne

Haa

Time,

Gjæsdal

Klep

Høiland

Haaland

Hetland

Jæderen

Høle .

Fossan

Strand

Aardal

Hjelmeland

Fister

Jælse :

Sand . :

Saude . . .

Suledal

Rennesø

Mosterø

Finnø

Nerstrand

Sjærnerø

Vikedal

Bukken

Tysvær

Skjold

Skudesnæs

Avaldsnæs

Torrestad

Dalerne.

FolkemængdePopulation.

2935

1464

1041

2063

2850

1215

3125

2467

1144

2442

3618

3°-45

4579

3329S

1179

2068

2267

1086

2231

825

2558

1761

1888

2112

1097

1264

1698

1552

828

2914

956

1996

3500

4495

5218

1S43

Skaare

Ryfylke

Herreder.

Commîmes.

Søndre Bergenhus.

Sveen .

Fjælberg „

Etne

Skonevik

Kvindherred

Stordøen ...........

Valestrand

Finnaas

Fitje

Tysnæs . . .

Strandebarm&Varaldsø

Søndhordland .

Røldal

Ullensvang ..........

Ulvik

Vikør

Jondal

Vossestranden

Vangen (Voss)

Evanger

Hardanger og Voss . .

Os

Fuse '

Fane

Sund . . .

Østervold

Fjeld

Askøen

Aarstad

Haus

Bruvik

Hammer

Alversund. .. .

îïosanger

Manger

Folkemængde.Population.

1552

3125

3743

2498

3128

4418

1990

1076

4230

2276

4084

2429

32997

924

5435

, 3805

2900

1882

2010

538o

2030

24366

3777

3 IO 4

4O43

2046

2264

2763

5056

2291

4689

2252

3800

2823

339O

4513


5

Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier,

Herreder og Byer den 31te December 1875.

Population defaitdessous-prêfectures, des communes et des villes en 1875.

Herreder.

Communes.

Herlø

Lindaas

Masfjorden

Nordhordland .

Nordre Bergenhus.

Evindvik

Utvær

Vik

Aurland

Lærdal

Borgund

Aardal

Lyster ...;..

Hafslo

Sogndal ............

Jostedal

Lekanger . . . .

Balestrand

Ladvik og Brekke . . .

Klævold

Hyllestad

Sogn*)

Askevold ..........

Ytre Holmedal .....

Indre Holmedal .....

Vefring. ..........

Førde .............

Jølster .............

Kinn .

Bremanger .

Daviken

Gloppen

Bredeim

Indviken

Stryn

Eid

Hornindal

I. Fogderier og Herreder (Forts.). Sous-préfectures et communes.

FolkemængdePopulation.

2655

5695

2036

S7IÇ7

1500

3187

2128

2476

885

1530

3614

2961

3632

870

2319

2167

2044

1597

2514

3138

3812

3567

1311

533O

2607

4491

2058

3242

2976

1841

3006

2495

3014

1699

Herreder.

Communes.

Selø ..............

Sønd- og Nordfjord*

Romsdal.

Vanelven

Volden

Ørsten

Hjørendfjord

Stranden

Norddalen

Sunelven

Sandø .

Herø ,...

Ulvsten

Borgund

Ørskog

Søkelven

Skodje .

Harham

Søndmøre

Vestnæs

Eid . . ...

Vold..

Gryten

Veø

Næsset

Bolsø

Akerø

Sandø .

Frænen

Bud

Romsdal

Kvernæs .

Fredø (og Grip).

Øre ........

Tingvold .......

Strømsnæsset..-.-.

Øksendalen

Folkemængde,Population.

468O

2615

348S

2063

1805

2351

2337

I7l6

2487

2729

2887

5381

1738

2043

2738

2742

39**7

3464

684

996

3O52

2570

3743

3821

2228

736

2437

2080

-23811

6556

1489

2489

2664

1270

1329

Herreder.

Communes.

Sundalen . . .

Stangvik

Halse ......

Surendalen . .

Rindalen . . .

Edø .......

Tustern

*) Til Sogns Fogderi hører en Del af Askevolds Herred med 318 Indbyggere,

Aure

Nordmøre. . .

Søndre Trondhjem.

Orkedal

Meldalen .........

Rennebu

Opdal

Orkedal

Melhus

Flaa

Heilandet

Horg.

Støren

Budal

Soknedalen .......

Singsaas .

Holtaalen

Aalen

Røros .

Deraf Bergstaden •

Guldal

Børsen ...........

Budviken

Bynæsset. .

Leinstranden ......

Klæbbu...

Selbu

Strinden ..........

Strinden og Selbu . .

Folkemængde.Population.

23O2

3195

1455

3135

2772

2865

1339

3906

6574

3427

2727

4311

2529

631

1247

2445

2225

531

1980

1757

910

1652

3538

1635

37II

792

2046

1091

1548

5633

7879

22700


6

Tabel 2 (Forts.). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier,

Herreder og Byer den 31te December 1875.

Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en

Herreder.

Communes.

Hevne ....

Stadsbygden

Rissen

Hiteren....

Fillan

Frøien

Ørlandet . .

Bjugn

Aafjord ....

Bjørnør. . ..

Fosen

Nordre Trondhjem.

Nedre Stjørdalen ....

Hegre

Meråker

Frosten

Aasen

Skogn

Levanger Landdistrikt

Værdalen

Leksviken

Stjør- og Værdal . . .(.

Ytterøen

Mosviken og Verran .

Inderøen

Sparbu

Skei

Stod

Egge

Snaasen

Beitstaden

Inderøen

Namsos Landdistrikt .

Overhalden

Grong

I. Fogderier og Herreder (Forts.)- Sous-préfectures et communes.

Folkemængde.Population.

4799

1901

3837

2231

2238

3952

4446

4190

3637

4237

2845

1705

3025

1923

3704

2162

6507

3021

S1881

1478

2755

5346

2848

1437

2333

877

2232

4825

24131

2184

2358

3146

Lierne

Fosnæs ...

Flatanger

Kolvereid

Nærø

Vikten

Lekø

Namdal

Herreder.

Communes.

Nordland.

Bindalen

Brønnø

Velfjorden

Vegø

Tjøttø

Alstahaug

Herø

Vefsen

Hatfjelddalen

Søndre Helgeland....

Næsne .

Hemnæs

Mo

Lurø

Trænen

Rødø

Melø

Nordre Helgeland . . .

Gildeskaal

Beieren

Bodø Landdistrikt . . .

Skjerstad . .

Saltdalen

Folden

Stegen

Hammerø

Lødingen

FolkemængdePopulation.

1097

3266

1753

2668

1793

2119

1856

22240

2208

4679

1177

1820

3°4i

377O

3085

1068

4320

4063

3769

1884

346

1990

2733

2787

1355

3312

3653

2304

3335

2975

2529

2438

Tysfjorden

Evindnæs

Ankenæs .

Salten

Herreder.

Communes.

Flakstad

Værø

Buksnæs

Borge

Gimsø

Vaagen . . .

Hadsel

Sortland


Øksnæs

Dverberg

Lofoten og Vesteraalen

Tromsø.

Kvædfjord

Trondenæs

Sand

Ibestad

Salangen

Tranø

Berg

Lenvik

Hillesø

Maalselven

Bardodalen

Tromsøsundet

Balsfjorden

Malangen

Karlsø .

Lyngen

Skjervø

Nordreisen

Kvænangen

Senjen og Tromsø. ..

Folkemængde.Population.

1598

2383

1722

30391

1844

564

3111

2868

1058

3I5 1

4520

1870

2787

2423

2168

26364

2520

5522

1165

4985

1587

3876

I73O

3396

990

2939

1041

346i

2508

1294

2167

4653

2065

IO55

1656

48610


Tabel 2 (Forts,). Tilstedeværende Folkemængde i Fogderier,

Herreder og Byer den 31te December 1875.

Population de fait des sous-préfectures, des communes et des villes en 1875.

Herreder.

Communes.

Finmarken.

Loppen og Øksfjord.

Talvik i

Alten

Kautokeino

Alten

Hasvik

Byer.

Villes.

Fredrikshald

Fredriksstad

Sarpsborg

Moss

Son

Hølen

Hvitsten

Drøbak

Kristiania . .

Kongsvinger ........

Hamar

Gjøvik

Lillehammer

Hønefos

Kongsberg

Drammen ...........

Holmsbo

Svelvik

Holmestrand

Horten .

Aasgaardstrand

I. Fogderier og Herreder (Slutn.). Sous-préfectures et communes.

Folkemængde.Population.

862

2146

2389

719

Ôll6

563

Folkemængde.Population.

9792

9616

3272

5"7

748

266

156

2047

94869

II52

2335

1051

I55V

II49

4357

18643

433

1614

2147

53O2

488

Herreder.

Communes.

Hammerfest Landdistr.

Kvalsund

Maasø

Kjelvik

Kistrand

Hammerfest...

Karasjok

Lebesby

II. Byer. Villes.

Byer.

Villes.

Tønsberg

Sandefjord

Laurvik

Brevik

Porsgrund

Skien

Stathelle

Langesund

Kragerø ...

Østerrisør

Tvedestrand

Arendal

Grimstad

Lillesand

Kristianssand

Mandal

Farsund .....

Flekkefjord

Sogndal

Ekersund

Sandnæs .

Folkemængde.Population.

875

646

9O2

42O

1357

54O

672

Folkemængde.Population.

5066

2307

7737

2252

3453

5362

427

1084

4669

2390

i3 6 4

4132

2552

1325

11766

3885

1419

1651

490

2408

1468

Tanen

Næsseby

Tanen

Herreder.

Communes.

Vardø Landdistrikt. . .

Vardø .... .

Vadsø Landdistrikt ..

Sydvaranger.........

Varanger

Byer.

Villes.

Stavanger

Kopervik

Skudesnæshavn

Haugesund

Bergen

Florø

Aalesund

Molde . . .

Kristianssund

Trondhjem

Levanger

Stenkjær '

Namsos

Mosjøen

Bodø

Tromsø

Hammerfest .

Vardø

Vadsø

Folkemængde.Population.

2064

I29I

741

741

IO72

1629

21OI

Folkemængde.Population.

2O275

817

I224

4IO2

38573

5O3

5603

1672

8251

22152

955

1427

1637

774

1519

54O9

2101

1322

1764


8

Tabel 3. Hjemmehørende Folkemængde i de forskjellige Amter efter

No.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ï5

16

17

18

19

20

Amter.

Préfectures.

Smaalenene........

Akershus

Kristiania

Hedemarken .......

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal. . .

Stavanger

Søndre Bergen hus . .

Bergen............

Nordre Bergenhus . .

Romsdal

Søndre Trondhjem .

Nordre Trondhjem. .

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Coinm. rurales. . . .

Byer. Villes

Hjemsted ikke opgivet. Rési-

dence inconnue

Riget. Royaume. ......

Se Anm. Side 1.

Population de droit par préfecture, £après les recensements

Hjemmehørende Folkemængde 31te December 1875.

Population de droit att 31 décembre 1875.

Efter Hjemsted.

Par commune de résidence.

Landbefolkning.

Pop. rurale.

80 201

111^607

116 238

112 859

76 980

63 941

65988

64 341

57650

82344

121 284

85616

101 733

94178

77 5*9

101 117

48488

18 942

1 481 026

1 481 026

Bybefolkning.

Pop. urbaine.

27 361

3 260

76866

3211

2663

24732

25403

17582

11 268

19409

31 331

34 388

492

15048

22544

3902

2252

5 443

5 2 43

332 398

332 398

Mænd.

S. mase.

53 284

57185

36420

58419

56004

49796

43872

40697

37168

37617

55 495

58 460

16 074

41 249

56423

56565

39631

51443

27 264

12302

726957

158 411

Efter Kjøn.

Par sexe.

3 203

888571

Kvinder.

S. fém.

54 278

57682

40 446

61 030

59 518

51 916

45 472

42873

38441

39 442

58 180

62 824

18 314

44859

60 358

60 157

41 790

51926

26667

11 883

754 069

173987

2 226

lait

Total

31 Decbr.

107 562

114 867

76 866

119 449

115 522

101 712

89 344

83 57O

75609

77O59

113 675

121 284

34 388

86 108

116 781

116 722

81 421

103 369

53 931

24185

1 481 026

332 398

5 429

93O 282 1 818 853


Folketællingerne i 18O1, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865 og 1875.

de 1801, 1815, 1825, 1835, i845> i855> ^às et 1875.

31 Decbr.

1865.

98863

107 422

57 382

12O 442

124980

99 275

85 432

82037

68052

73 785

104 868

113 403

27703

86 803

104 362

109 123

82489

89668

45 338

20329

1 435 464

266 292

1 701 756

31 Decbr.

1855.

84 416

86504

41 266

IO2 231

114 312

9O343

73 223

76546

59 112

67370

91 539

104 763

24512

81 496

90256

96 345

73571

77 587

38 266

16 389

1 286 782

203 265

1490047

9

Hjemmehørende Folkemængde < îfter Tællingerne:

Population de

droit d'après les recensements:

31 Decbr.

1845.

73 622

76 255

33 177

88 105

101 889

83918

63 070

72891

53807

62 043

78 210

94 648

22341

77 978

81 314

89 183

65 553

66379

31 351

12737

1 164745

163 726

1 328471

29 Novbr.

1835.

65 296

7O 664

24 445

80692

94085

76786

56 759

67 794

' 47 488

56936

66 203

87 085

21458

70776

72 5O3

79736

58969

59 518

26 796

.10838

1 Q6O 282

134 545

1 194 827

27 Novbr.

1825.

57 521

6l 990

2O 759

71836

82 244

7O 136

49 791

57 72O

41837

5O856

56 160

76079

19 552

63 789

63871

71325

51 689

53 516

21 899

8 748

932 219

119 O99

I 05I 318

30 April

1815.

47 189

5 1 3'4

13586

60 317

68388

57905

42 123

49O44

36 335

45 592

46 129

66082

15 879

55 826

56 453

61 662

43484

44 262

17786

7018

791 741

94 633

886 374

1 Februar

1801.

49 999

54 219

11 923

61 384

66 154

63 658

39 947

47 447

35 537

40492

41 134

62916

16 931

52601

57 329

60376

42 704

52 192

19288

7707

789 469

93 569

883038

No.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16.

17

18

19

20


1O

Tabel 4. Tilstedeværende Folkemængde den 31te December 1875,

fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling.

Population de fait en 1875, par sexe, par âge et par état civil.

Alders-

aar.

Ages.

O-I

1-2

2-3

3-4

4-5

o-5

5-io

10-15

15-20

20-25

25-30

3O-35

35-4O

4O-45

45-5O

5O-55

55-60

60-65

65.70

7O-75

75-8O

80-85

85-90

90-95

Ugifte.

Célibataires.

M.kjøn

S. mase.

26906

22 621

22 III

21952

21 I5Ï

114 741

IO2 267

IOO 189

88 8l6

65 2O7

33 921

I642O

9 531

6638

5O92

4080

2918

1985

I3O9

98I

597

286

98

22

Kv.kjøn

S. fém.

25 8OI

21854

21753

21 68l

20346

m 435

99 49O

97 012

89081

66597

35027

18548

12 182

9 103

7 731

6 196

4650

3 343

2 204

1795

1330

715

263

74

95-100 11 23 27 15

100-106 1 5 8 15

Uopg. 1 112 526 657 391

lait 556~222 567 33O 288 079 292231

Ægteskabelig Stillinjl

og Kjøn . État civil et sexe.

Gifte.

Mariés.

M.kjøn

S. mase.

• -

-

-

-

358

7 012

24402

34 318

34 79O

37 620

37 854

34828

27563

18784

12725

8969

5 146

2311

595

112

-

-

-

-

Kv.kjøn

S. fém.

-

-

-

-

-

-

-

-

1536

l6 I99

33 464

38 357

36267

36 674

35 839

31569

24209

15806

9 937

6721

3 399

1409

354

70

Enken- lænd og

Enker.

Veufs.

M.kjøn

6*. mase.

-

-

-

-

-

-

-

-

IO

80

379

750

1 137

i486

2 174

2812

33"

3 45°

3624

4015

3 98i

2812

1 173

271

84

12

91

31652

Kv.kjøn

S. fém.

-

-

-

-

-

-

-

-

43

205

756

1 539

2 435

3 472

5269

6782

7685

8090

8226

8705

7851

5076

2322

637

219

36

9?

69446

Fraskilte.

Divorcés.

M.kjøn

S. mase.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

10

25

5O

61

94

106

125

"5

77

67

32

25

10

1

-

-

7

809

Kv.kjøn

S. fém.

-

-

-

-

-

- 114 741

I

12

35

68

92

126

146

183

150

118

82

67

27

13

7

-

-

-

4

1131

M.kjøn

S.- mase.

26906

22 621

22 III

21952

21 151 20346

89184

72303

58 712

45 5O8

45 8O5

45 214 48985

41 826 44 73O

33 917

24 334

17 735

I4O32

9 756

5 434

1876

406

122

21

rilsamraer

Total.

Kv.kjøn lait.

S. fém. Tot. gén.

25 8oi

21854

21 753

21 681

m 435

- IO2 267 99490 201 757

90661

83013

69282

5O976

49 375

36 694

27 357

20449

17288

12607

7213

2946

78i

257

56

1867 1 019 2886

876 762 930 138 1806900

1.

52 707

44 475

43864

43 633

41497

226 176

- 100 189 97 012 197 201

179845

155 3i6

127994

51 513 58512 110 025

96484

95 180

94199

86556

70 611

51 691

38184

31320

22 363

12647

4822

1 187

379

77


11

Tabel 5. Hjemmehørende Folkemængde den 31te December 1875,

fordelt efter Alder, Kjøn og ægteskabelig Stilling.

Population de droit en 1875, par sexe, par âge et par état civil.

Alders-

aar.

O-I

1-2

2-3

3-4

4-5

o-5

5-io

10-15

15-20

20-25

25-30

3O-35

35-4O

4O-45

45-5O

50-55

55-6O

60-65

65-70

7O-75

75-8O

80-85

85-90

9O-95

95-100

100-105

105-106

lait

Ugifte.

Célibataires.

M.kjøn

5. mase.

26903

22 623

22 IIO

2I95O

21 150 20346

114 736 III 426

IO2 268

IOO243

91 862

69093

35 663

16 943

9 699

6677

5 123

4089

2925

Ï995

1 313

986

598

286

98

22

11

1

-

564631

Kv.kjøn

S. fém.

25 80I

21 850

21748

21 68l

99 495

97026

89 332

66769

35 I22

18 591

12 214

9 116

7 748

6207

4659

3 344

2 208

1799

1 331

715

263

74

23

5

-

567467

Ægteskabelig Stilling og Kjøn. État civil et sexe.

Gifte.

Mariés.

-

-

-

-

-

-

358

7 141

25091

35 237

35 498

38229

38217

35°49

27679

18842

12 762

8 994

5 *59

2318

596

112

27

8

-

-

-

-

-

-

-

1536

l6 222

33 512

38412

36 328

36 729

35 891

3I6O7

2424O

I5829

9 944

6727

3 4O3

1409

354

7o

15

Enkemænd og

Enker.

Veufs.

-

-

-

-

-

-

-

-

IO

80

396

784

I 166

1529

2 2OI

2 837

3 329

3 46l

3 633

4O25

3 993

2820

1 177

271

84

12

-

15

- -

291 317 292 243 31808

-

-

-

-

-

-

-

-

43

205

757

1 541

2440

3 477

5280

6790

7694

8097

8239

S 716

7 863

5082

2327

637

219

32

4

69 443

Fraskilte.

Divorcés.

-

-

-


-

-

-

-

-

4

12

28

5o

64

95

107

127

116

77

67

32

25

10

1

-

-

-

815

-

-

-

-

-

- IH 736 III 426 226 162

I

IO

35

68

92

126

146

185

151

119

82

67

27

13

7

-

26903

22 623

22 IIO

. Tiisammer

Total.

M.kjøn Kv.kjøn M.kjøn Kv.kjøn M.kjøn Kv.kjøn M.kjøn Kv.kjøn lait.

6*. mase. S. fem. S. mase. S. fém. S. mase. S. fém. S. mase. S. fém. Tot. gén.

21 950 21 68l

21 I50

92 23O

76318

6l l62

52 992

46 413

46499

45 636 49 °65

42082

34O6O

244I4

17 785

14 072

9 782

5449

1 881

406

25 8OI

21 850

21 748

20346

- IO2 268 99 495 201 763

90912

83206

69426

58612

5 IO 74

49 448

44 789

36 744

27389

20473

17309

12 624

7219

2951

781

1.

52 7O4

44 473

43 858

43 631

41496

- IOO 243 97026 197 269

183 142

159 524

130 588

111 604

97 487

95 947

94 7OI

86871

70804

51803

38258

31 38i

22406

12668

4832

11&7

- 122 257 379

- 21 52 73

- - 4 4

1 129 888571 930 282 1818853


Livsstillinger.

Professions.

Hovedoversigt.

Aperçu général.

12

Embedsmænd \ Fonctionnaires de l'Etat ou des J

Bestillingsmænd I communes \

Selvstændige Erhvervsdrivende. Chefs ou patrons

Private Betjente. Commis ou employés

Arbeidere. Ouvriers

Uproduktive. Individus n'exerçant pas de profession . . .

Ufuldstændigt betegnede. Professions inconnues.

Af Grupperne 3—5 fremhæves :

Professions spéciales:

Tabel 6. Tilstedeværende Folkemængde ved

Population de fait en 1875,

Tilsammen Total

Selvstændige Erhvervsdrivende: Chefs ou patrons :

a. Selveiende Gaardbrugere. Individus cultivant eux-mêmes

leurs terres

b* Leilændinge, Bygselmænd. Fermiers et métayers a vie . .

c. Andre v. Jordbr. ell. Skovdr. Autres professions agricoles

d. Ved Fiskeri og Jagt. Pèche et chasse . . . . .

e. — Bergværks- og Fabrikdr. Mines, usines et manufactures

f. — Haandværksdrift. Métiers

g. — Smaaindustri. Petite industrie autre . . . . .

h. — Handel o. lign. Commerce etc

i. Skibsredere. Armateurs .....

Private Betjente: Commis ou employés;

a. Ved Jordbrug og Skovdrift. Professions agricoles ... .

b. — Bergv.- og Fabrikdrift. Mines, usines et manufactures

c. — Handel o. lign. Commerce etc

d. Skippere. Capitaines de navires ........

e. Styrmænd. Seconds

Arbeidere: Ouvriers:

a. Husmænd. Tenanciers*) . . ... . . ......... ... .

b. Andre ved Jordbrug og Skovdrift. Autres ouvriers agricoles

c. Bergværks- og Grubearbeidere. Mines et usines

d. Fabrikarbeidere. Manufactures . .

e. Haandværksarbeidere. Métiers

f. Arbeidere ved Smaaindustri. Petite industrie autre . . .

g. Ved Handel o. lign. Commerce etc

h. Matroser. Matelots ; .

i. Dagarbeidere, ikke nærmere betegnede. Journaliers .

i

*J Ouvriers agricoles qui afferment une petite partie des terres du patron,

Hovedpersoner.

Individus exerçant directement les professions.

Mænd.

Sexe mase.

2 291

9403

190 37ï

23577

185776

31085

1946

444 449

93363

8904

3 633

29 559

788

34 3IO

3 953

10417

499

2 154

2 001

7 776

5 249

3 504

48626

I43I5

3 m

19777

30795

1 332

6 611

24231

21424

Kvinder.

Sexe fim.

I 090

39 858

12 019

26 097

39 934

2725

121 723

7 535

746

427

* 349

38

276

25 983

2436

194

187

7

1 315

-

5 293

9.54

33

2978

296

3006

147

-

11 654


Udgangen af 1875, fordelt efter Livsstilling.

classée par professions.

Mænd.

Familielemmer

Membres de la famille.

Sexe imasc. Sexe fém.

2364

7 138

233 238

13109

127 374

6 240

4 527

393 99O

150 43 6

14002

4 840

21 227

821

22 952

5408

8617

521

931

1863

1884

5 170

Ï333

59 138

6 847

1590

13063

11 056

1 046

4726

9 5°4

13208

Kvinder.

4 747

14651-

382 560

27 201

243 072

22 m

4242

698584

232 207

21956

8 048

38501

1 662

46576

6 595

17067

1 008

1 932

3 56i

4O45

IO 601

3 496

105 418

13 205

3198

24979

22757'

1 804

9 765

20 077

24079

Tilsammen.

Total.

7 in

21 789

615798

40310

370446

28351

8769

1092574

382643

35 958

12 888

59 728

2483

69 528

12003

25 684

1 529

2 863 .

5 424

5 929

15 771

4 829

164556

20052

4 788

38042

33 813

2850

14485

29581

37 287

Mænd.

Sexe mase.

663

53O

32192

471

1 534

485

2448

38 323

25 910

1 664

681

1 105

170

582

49

1 420

56

171

64

66

m

7

11 90

62

3

60

51

7

15

H

59

Tjenere.

Domestiques

Kvinder. Tilsammen. Mænd.

Sexe fém. Total. Sexe mase.

3627

3 45O

83393

5 653

6675

4150

2883

109 831

58239

3 77O

1 612

2344

711

4695

385

8471

664

410

660

1 198

2559

204

3 660

283

64

597

527

72

174

418

. 335

4290

398O

"5 585

6 124

8209

4635

5 331

148 154

84 149

5 434

2293

3 449

881

5 277

434

9891

720

58i

724

1 264

2 670

211

4850

345

67

657

578

79

189

432

394

5 3l8

17 O7I

455 801

37 157

314684

37810

8921

876 762

269 709

24570

9 154

51 891

1 779

57 844

9 410

20 454

1 076

3256

3 928

9726

10 530

4844

108 954

21 224

4 7O4

32 900

41 902

2 385

11 346

33 749

34691

Tilsammen.

Total général

Kvinder.

Sexe fém.

8 374

19 191

5O5 8lI

44 873

275844

66 195

9850

930138

297981

26472

10087

41 194

2 411

51 547

32963

27 974

1 866

2529

4228

6558

13 160

3 700

114371

14442

3 295

28 554

23580

4882

10086

2Q495

36068

Tilsammen.

Total.

13692

36 262

961 6l2

82 030

590528

IO4 005

18771

I 806 900

567 690

5IO42

19 241

93O85

4 190

109 391

42 373

48428

2942

5785

8156

16284

23 690

8 544

223 325

35 666

7 999

61454

65482

7267

21432

54 244

7O759

No.

I.

2.

3-

4.

5-

6.

7.

3.

a.

b.

d.

e.

f.

g.

h.

i.


a.

b.

c.

d.

e.

5a.

b.

c.

d.

e.

f.

gh.

i.


14

Tabel 7. Tilstedeværende Folkemængde fordelt efter Fødested,

Nationalitet og Troesbekjendelse. — Sindssvage,

Døvstumme og Blinde.

Population de fait par pays de naissance et par cultes. — Infirmités.

Fødested. Pays de naissance.

Norge. Norvège

Sverige. Suéde

Danmark. Danemark

Finland. Finlande

Tyskland og Østerrige. Allemagne, Autriche

Storbritannien og Irland. Angleterre

Rusland. Russie

Nordamerika. États-Unis

Andre Lande. Autres pays

i Kvæner (Finner). Finnois

Deraf Dont { | Lapper. Lapons

Troesbekjendelse. Cultes.

Evangelisk-Lutherske. Luthériens .

Romersk-Katholske. Catholiques-romains

Græsk-Katholske. Catholiques-grecs

Methodister. Méthodistes

Baptister. Baptistes .,

Kvækere. Quakers

lait Total

Andre kristne Dissentere. Autres dissidents chrétiens

Mormoner. Mormons

Jøder. Israélites

Troesbekjendelse uopgivet. Religion inconnue

Sindssvage, Døvstumme og Blinde.

Infirmités.

Sindssvage (Idioter ikke medregnede). Aliénés.. ..

Døvstumme. Sourds-muets

Blinde. Aveugles .. .

Mandkjøn.

S. mase.

855 O28

16 937

31 December 1875.

I 250

I5I7

I 064

286

192

109

379

876 762

3 857

7607

873 826

306

46

1 264

355

239

442

240

23

21

2186

819

1 187

Kvindekjøn.

S. fém.

9H5 22

12403

to

1192

93O

.68

37

927 020

[96

15

495

464

193

437

302

n

5

2382

752

1 281

lait.

Total.

I769550

2934O

2 2O5

2709

I 532

SIS

242

236

568

I 806 9OO

7 594

15 7i8

1 800 846

502

61

2 759

819

432

879

542

34

26

4568

1571

2468

31 Decbr.

1865.

1 680 496

15 784

1791

1 684

1257

348

45

68

283

1 701 756

7 637

17 178

1 697 765

3i6

15

987

354

584

623

1038

25

49

3 156

1 569

2 320


IS

Tabel 8. Folkemængde i Byerne efter de kommunale Tællinger

31te December 1885.

Population des villes d'après le 7'ecensement communal de 1885.

Byer.

Villes.

Fredrikshald .

Fredriksstad. . .

Sarpsborg

Moss

Son

Hølen ........

Hvitsten

Drøbak

Kristiania

Kongsvinger .

Hamar

Gjøvik

Lillehammer . .

Hønefos

Kongsberg

Drammen

Holmsbo......

Svelvik

Holmestrand . .

Horten

Aasgaardstrand

Tønsberg

Sandefjord

Laurvik

Brevik

Porsgrund

Skien

Stathelle

Langesund

Kragerø

Østerrisør

Tvedestrand . . .

Tilstede-

værendeFolke-

mængde.

Population

de fait.

II 237

II 239

2830

6867

665

230

I83

2 II3

I28 3O2

I 282

3 639

I 171

1723

I 278

4 637

19 391

509

I44I

2309

5 771

412

6938

3 "4

11 084

2 151

3 5 6 i

7 262

386

1397

5 177

2748

1 620

Hjemmehørende

Folkemængde.

Population

de droit.

II 246

II 212

2 788

6906

669

223

I82

2O9I

I3OO27

I 269

3 773

i 165

1 689

1259

4561

19 601

5H

1515

2319

5 854

447

7O34

3 159

11 196

2 187

3614

7289

388

1357

5 344

2845

1734

Arendal

Byer.

Villes.

Grimstad ..

Lillesand

Kristianssand

Mandal

Farsund

Flekkefjord

Sogndal

Ekersund

Sandnæs

Stavanger*

Kopervik

Skudesnæshavn

Haugesund . .

Bergen

Florø

Aalesund

Molde

Kristianssund

Trondhjem

Levanger

Stenkjær

Namsos. .

Mosjøen

Bodø . ..

Tromsø

Hammerfest

Vardø

Vadsø.

Tilsammen. Total

TilstedeværendeFolkemængde.

Population

de fait.

4 546

2875

1367

12749

3832

1484

1688

449

2676

1578

22634

838

1 139

5326

46 552

572

6902

1585

9817

23 753

892

1766

1 900

1 156

2824

5 935

"2289

2 406

2 182

HjemmehørendeFolkemængde.

Population

de droit.

4 583

3O73

1467

13022

3 991

1589

1730

473

2799

1 648

23 911

852

1 202

5609

47O75

578

6889

1 591

9^90

23 979

875

1775

1 914

1 166

2695

5 734

2307

2417

2214


16

Tabel 9 a. Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1883 (amtsvis).

Mouvement de la population en 1883, par préfecture.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Amter.

Préfectures.

Hedemarken . . . .... .....

Kristian . . . .

Buskerud . .

Jarlsberg og Lau r vik

, Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus........

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø . . . . .

Finmarken . . .

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales

Byer. Villes ......

Kristiania

Bergen

Riget. Royaume .

De vigtigste Byer:

Trondhjem

Stavanger

Drammen

Villes principales :

Kristianssand

Antal

Ægtevielser.

Mariages.

771

577

1039

717

667

636

686

594

524

491

829

811

353

466

746

717

489

862

416

319

9 557

3 153

J2 7IO

IO39

353

196

206

136

72

Antal

Levendefødte.

Naissances.

3 7O4

2842

4414

3670

3 313

3 2 5I

2967

2 62O

2404

2404

3 773

3 837

1 489

2504

3666

3400

2 199

4034

2 016

991

45 H%

14 350

59 498

4414

1489

746

811

684

380

Deraf

nægte.

En/, natur.

271

266

592

491

33O

265

224

132

101

66

164

144

119

!34

290

472

239

377

191

94

3 629

1333

4 962

592

119

92

42

61

19

Antal

Dødfødte.

Mort-nés.

78

187

IOI

97

74

75

82

62

74

126

136

54

IOO

131

105

40

129

65

28

1359

473

1832

187

54

21

25

13

15

" Antal

Døde.

Décès.

1 824

1 464

2 166

1 684

1592

1 632

1446

1465

1 355

1525

2257

1975

832

1348

2 199

2525

1390

2 227

1323

605

25 295

7 539

32834

2166

832

528

55O

355

258

Antal

Udvandrede

Émigrés.

976

I 184

1529

2OO3

3 188

1777

435

1 200

669

767

1 624

1 144

404

958

780

1342

908

737

352

190

15983

6184

22 167

1529

404

310

469

375

166


17

Tabel 9 b. Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1884 (amtsvis).

Mouvement de la population en 1884, par préfecture.

Amter.

Préfectures.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal. .

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen. . .

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales

Byer. Villes

Kristiania

Bergen

Trondhjem

Stavanger

Drammen

Riget. Royaume.

De vigtigste Byer:

Villes principales:

Kristianssand *

Antal Antal

Ægtevielser.

Levendefødte.

Mariages. Naissances.

907

618

i 192

697

641

633

750

,617

574

493

811

772

337

523

767

756

466

910

472

9899

3 348

13247

1 192

337

192

190

114

81

3812

2816

4 444

3 769

3 115

3182

3O47

2699

2 512

2392

3 73O

3887

1 614

2449

3 654

3488

2 180

4142

1969

1 124

14665

60025

4 444

1 614

738

825

612

410

Deraf

uægte.

Enf. natur.

296

250

666

459

290

201

214

131

90

67

156

107

116

105

339

435

238

39O

149

102

3426

1375

Antal

Dødfødte.

Mort-nés.

74

72

194

101

75

92

97

58

67

82

94

120

53

74

116

in

57

138

68

44

1 292

495

Antal

Døde.

Décès.

2053

I5O4

2526

1 526

1598

1773

1 461

1343

1 269

1432

1994

2002

950

i 281

1 911

2063

1 221

2 132

1 107

584

23 807

7 923

4801 1787 3I73O

666

116

92

47

30

17

194

53

24

18

H

18

2 526

95O

479

449

353

240

Antal

Udvandrede

Emigrés.

59O

727

1 154

1 401

2000

1 3H

337

762

438

493

1266

835

322

674

515

784

663

279

142

80

10363

4 413

14776

1 154

322

225

383

219

172


Aar.

Années.

1856—60 aarlig en moyenne.

1861—6$ — - .

1866—70 — —

1871—75 — — .

1876—80 — —

1878

1879. ...•• ..

1880.... .

1881 .... ...

1882.

1883.

1884.-....'

Aar.

Années.

1856—60 aarlig en moyenne.

1861—65 — —

1866—70 — —

I87I—75 ~ -

1876—80 —

1878

1879

1880

1881 :

1882

1883..........

1884

18

Tabel 1O. Ægtevielser i Aarene 1856—1884.

Mariages pendant les années 1856—1884.

Ungkarle og

Piger.

Garçons et

filles.

9 753

9513

9284

10988

"473

11 548

11 028

10898

10608

11 009

10852

Antal Ægtevielser. Nombre des mariages.

Ungkarle og

Enker.

Garçons et

veuves.

566

493

434

466

446

487

416

413

386

392

389

43O

Enkemænd

Piger.

Veufs et

filles.

1 065

1 114

1 069

1 194

1 261

!333

1 144

1 193

1079

1 202

1 214

1247

og Ei inkemænd og

Enker.

Veufs et

veuves.

269

266

225

277

290

313

262

247

243

271

255

256

Tabel 11. Levendefødte i Aarene 1856—1884.

Naissances pendant les années 1856—1884.

Antal Levendefødte. Nombre des né-viva?tts.

Civilstand. État civil.

Ægtefødte.

Enf. légit.

47264

48416

47165

48704

54111

53771

55777

54018

53511

54 607

54536

55224

Uægtefødte.

Enf. natur.

4298

4132

4317

4820

4956

4637

5140

4905

4831

4768

4962

4801

Mandkjøn.

5". mase.

26527

Kjøn. Sexe.

27 010

26431

27 443

30297

29 958

31223

30273

30067

30791

30497

31084

Kvindekjøn.

S. fim.

25035

25 538

25051

26081

28 770

28 450

29 694

28650

28275

28584

29001

28 941

lait.

Total.

11 653

11 386

11 012

12925

13470

13681

12850

12 751

12316

12874

12 710

13247

lait.

Total.

51562

52 548

51482

53524

59067

58408

60917

58923

58342

59 375

59 498

60025


Aar.

Annies.

1856—60 aarlig en moyenne

1861—65 — -

1866—70 — —

1871-75 — —

1876—80 — —

1878

1879. •• •

1880

1881

1882

1883

1884

Aar.

Années.

1856—60 aarlig en moyenne

1861—65 — —

1866—70 — —

1871—75 — —

1876—80 — —

1878

1879.•••

1880

18.81

1882 '.:...

1883

1884

19

Tabel 12. Dødfødte i Aarene 1856—1884.

Mort-nés pendant les années 1856—1884.

Civilstand. État civil.

Ægtefødte.

Enf. lêgit.

1 961

i 921

1683

1779

1 852

1 821

1894

1795

1740

1 617

1 613

1558

Antal Dødfødte. Nombre des mort-nés.

Uægtefødte.

Enf. natur.

281

258

250

287

261

243

279

273

246

241

219

229

Mandkjøn.

S. mase.

Kjøn. Sexe.

1 226

1086

I 167

1198

1149

I 242

1166

I 129

I 019

1047

1034

Tabel 13. Døde i Aarene 1856—1884.

Décès pendant les années 1856—1884.

Mandkjøn.

S. mase.

13191

15 457

15 344

15 755

J 5 597

14 934

14368

15 3 6 °

16410

17684

16 393

15 893

Antal Døde. Décès.

Kvindekjøn.

S. fém.

12870

15 109

14674

15242

15 295

14648

14248

15 190

16 017

17 641

16441

15 837

lait.

Total.

26061

30566

30018

3O997

30892

29582

28616

3O55O

32427

35 325

32834

31 73O

Kvindekjøn.

S. fém.

969

953

847

899

915

915

93 1

902

857

839

785

753

lait.

Total.

2242

2179

1933

2066

2 113

2064

2173

2068

1986

1858

1832

1787

Deraf under i Aar gamle :

Dont au-dessous de i an:

Mandkjøn.

S. mase.

2 922

3O77

3232

3 179

3 328

3 388

3202

3111

3069

3 639

3 243

3290

Kvindekjøn.

S. fém.

2301

2514

2606

2 578

2647

2703

2401

2 539

2 512

2883

2498

2 585

lait.

Total.

5223

5 591

5 838

5 757

5 975

6091

5603

5650

5 581

6522

5 741

5 875


20

Tabel 14. Den oversøiske Udvandring i Aarene 1880—85.

Émigration pour les pays a*outre-mer 1880—1885.

Hjemsteder (amtsvis).

Dernier domicile des émigrés,

par préfecture.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales .

Byer. Villes

Riget. Royaume . .

Kjøn. Mænd. S. mase.. . .

Sexe. Kvinder. S. fem. . .

o—15 Aar

Alder.

I5—3O —

Age. 30-65 —

65 Aar og derover. .

Uopg. Age inconnu. .

Bestemmelsessted :

Pays de destination:

Amerika. Amérique

Andre Lande. Autres pays.

Antal Udvandrede. Nombre des émigrés.

1880. 1883.

740

1 101

2 262

1855

2813

2047

367

1 107

213

465

1 028

570

281

699

735

1 884

947

411

384

3O3

14 218

5 994

20212

12 260

7 952

4498

10603

4940

163

19615

597

1225

1425

2087

2254

3072

2026

474

1 017

560

608

1755

1353

573

986

1 186

1993

1571

846

469

496

18272

7704

1383

1458

2 553

2 720

3 396

1955

461

1348

1 007

669

2051

1348

498

1 163

1 188

2245

1487

1 232

305

337

20599

8205

976

1 184

1529

2003

3188

1777

435

1 200

669

767

1 624

1 144

404

958

780

1 342

908

737

352

190

15 983

6 184

25976 28804 22 167

14910

11 066

6637

12 716

6412

201

10

16538

12 266

7 182

H 341

7070

202

9

28788

16

12358

9809

5 798

11 019

5169

176

5

590

727

1 154

1 401

2 000

1 3H

337

762

438

493

1266

835

322

674

515

784

663

279

142

80

10363

4413

8044

6732

3618

7 736

3 282

133

7

22 167 14762

513

586

1 011

1 203

1930

1 219

315

759

368

582

1 410

864

276

755

554

723

474

315

73

51

10070

39"

14776 1 13 981

7272

6709

3 477

7296

3089

117

2

13 981


21

Tabel 15. Summarisk Oversigt over Folkemængdens Bevægelse

1855

1856

1857

1858

I859

1860

l86l

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1870

1871

1872

I873

1874

1875

1876

I877

1878

1879

1880

I88l

l882

1883

1884

i Aarene 1855—1884.

Résumé rétrospectif du mouvement de la population de 1853 à 1884.

Folkemængde

Population de droit

I 490 OOO 1 479 000

1 511 200 1 501 000

1 530300

1 556 100 1 543 000

1 583 500

1 608 700 1 596 000

1 619 100 1 614 000

1 634 900

1 658 000 1 646 000

I 678 500

I 701 800 j 690 000

1 712 600

I 720 500

I 729 700

1 733 100 1 73MOO

1 741 600 1 737 400

1 75 ! 900 1 746 800

1 762 200

1 777 300

1 796 700 1 787 100

1 818900

1 839000

1 865 000 1 852 000

1 890 000 1877 500

1 916 000

1 925 000 I 920 500

1 926000

1 922 000 1 924 000

1 928 000

1 943 000

1 521 000

1 570 000

1 627 000

1 668 000

1 707 200

1 716 600

1 725 100

1 757 100

1 770000

1 807 800

1 829 000

1 903 coo

1925 500

1 925 000

1 935 5°o

I2OO9

"599

11 447

11 722

12083

11 413

10939

11 221

11 808

11 371

"593

"434

11 105

10 709

10635

11 176

n 610

12 302

12822

13 713

14 177

14049

14022

13 681

12 850

12 751

12 316

12874

12 710

13247

Antal Nombre des

Aar.

ved Aarets

Années. Udgang.

i Midten

af Aaret. Ægtevielser.

Levendefødte.

à la fin ati milieu mariages.

naissances.

de l'année. de l'année.

49 438

483II

50 I98

51 671

54 556

53074

49546

52 190

53905

53158

53 939

54 5IO

51 348

51 661

49 458

5O434

51080

52271

52981

54 928

56 358

58230

58855

58408

60917

58923

58 342

59 375

59 498

60025

Døde.

décès.

25 362

25 357

26017

24 796

26738

27 398

31493

32502

31076

29 692

28 066

28993

31708

31 737

29 534

28 120

29 567

29172

29828

32452

33 964

34 356

31354

29582

28616

3O55O

32427

35 325

32834

31 73O

Udvan-

drede.

émigrés.

I OOO

3 200

6480

2 500

1 800

1 900

8 900

5250

1 100

4300

4000

15 455

12 829

13 2 "

18070

14838

12 276

13865

10352

4601

4048

4 355

3 206

4863

7608

20212

25976

28804

22 167

14776

Overskud

af Fødte.

Excédant

des

naissances.

24076

22954

24 l8l

26875

27818

25 676

18053

I9688

22 829

23466

25 873

25517

19 64O

I9924

I9924

22 3H

21 513

23O99

23 153

22476

22 394

23 874

27 5OI

28 826

323OI

28 373

25 915

24050

26 664

28295

Folke-

mængdens

Tilvæxt.

Accroisse-

ment de la

population.

22 6OO

21 2OO

19 IOO

25 8OO

274OO

25 2OO

IO4OO

158OO

23 100

2O5OO

233OO

IO 8OO

7 9OO

9 200

3400

8500

10300

10 300

15 100

19 400

22 200

20000

26 000

25 000

26000

9 000

I OOO

-f- 4000

6000

15 000


Druknede. Noyés

Ulykkelige Hændelser:

Morts accidentelles:

Forbrændte eller Skoldede. Brûlés .

Ihjelfrosne. Morts de froid

Omkomne

ved:

Tués ou

écrasés

par des:

Kvalte. Suffoqués

Sneskred avalanches

Jordskred o. 1. pierres tombants

Kjørsel voitures

Vaadeskud armes a feu

Tabel 16. Voldsomme Dødsfald i Aarene 1875—1884.

Grubeulykker o. 1. accidents de mines . . .

Sagbrug, Maskiner o. 1. accid. de machines

Fald chutes d'un lieu é.levé

Andre Hændelser. Autres accidents

(Bygderne.

lait Total \

Comm. rurales

Byerne. Villes

Deraf Dont

| Mandkjøn. Sexe masc

1 Kvindekjøn. Sexe fém

Summa. Total général

Morts violentes de 1875 à 1884.

1875.

738

34

32

5

4

11

11

21

83

29

96

845

233

1 078

935

143

1876.

825

33

22

10

14

10

8

9

5

73

28

82

917

202

1 119

974

145

1877.

678

32

21

12

4

20

il

9

16


30

780

189

969

854

"5

1878.

798

23

15

8

5

25

15

8

9

66

19

81

865

207

1 072

935

137

1879.

637

29

18

9

18

3

6

7

81

18

51

701

176

877

767

110

1880.

916

30

16

20

5

21

19

9

17

66

20

84

995

228

1223

1 060

163

1881. 1882.. 1883.

832

38

23

60

12

15

6

14

85

21

94

1 020

180

849

26

23

5

16

25

17

12

96

16

59

908

236

1 200 1 144

1 020

180

999

145

638

30

12

8

16

22

1.8

5

21

00

00

22

78

743

215

958

820

138

1884.

552

27

8

4

12

25

18

3

15

62

21

63

673

137

810

696

114

ro


Dræbte eller Myrdede: Homicides:

Børn under 24 Timer. Infanticides

Andre. Autres

( Bygderne. Comm. rurales

lait Total { I Byerne. Villes

( Mandkiøn. Sexe mase

Deraf Dont { [ Kvindekjøn. Sexe fem

Ved Hængning. Suspension

Selvmord : Suicides :

— Drukning. Submersion . . .

— Skydning. Armes à feu

Summa. Total general

— skjær. ell. stikk. Instrumenter. Instr. tranchants..

— Gift. Poison. .

Anden eller uopgivet Dødsmaade. Moyen inconnu . . ...

( Bygderne. Comm. rurales

lait Total \ y&

\ Byerne. Villes

I Mandkiøn. Sexe mase

Deraf Dont { {Kvindekjøn. Sexe fém

Summa. Total general

lait voldsomme Dødsfald*). Total des morts violentes..

*) Af den i Riget hjemmehørende Befolkning.

V

6

12

12

6

18

74

31

3

3

19

116

28

144

105

39

i 240

19

4

12

11

88

25

6

9

2

12

114

28

142

112

1 284

10

4

73

19

7

6

1

24

97

33

10

7

79

24

7

5

3

99

33

13

4

95

20

7

7

1

11

107

34

12

5

16

1

73

25

9

3

2

12

96

28

10

4

85

18

9

9

1

1

94

29

11

7

15

3

18

14

4

100

14

12

7

3

87

49

130 132 141 124 123 136

96

34

1 113

107

25

112

29

IO35

93

31

101

22

1337

117

19

1298

13

5

18

13

5 1

86

22

15

132

97

35

1 108

80

29

11

4

1

4

97

32

129

97

32

947

(0

CO


Tabel 17. Medicinalpersonale og Sygehuse i Aarene 1876—1883.

Personnel médical et Hôpitaux de 1876 à 1883.

Medicinalpersonale m. V.

Personnel médical etc.

Civile Embedslægedistrikter. Districts médicaux civils . . .

Autoriserede Læger. Médecins autorisés .

Tandlæger. Dentistes

Jordemødre. Sages-femmes diplômées

Hjælpevakcinatører. Aides-vaccinateurs

Dyrlæger. Vétérinaires

Apothekere. Pharmaciens

Sygehuse. Hôpitaux.

Antal Sygehuse I faste, permanents ....

Établissements \ midlertidige, temporaires

Belæg af Syge iste Januar. Malades existant au i er janvier

Indkomne i Aarets Løb. Entrés pendant l'année

Tilsammen. Total des existants et des entrés

I

helbredede, guéris

i Bedring, en convalescence

uhelbredede, non guéris

Døde. Décédés

Antal Forpleiningsdage. y ours de traitement

1876.

140

500

30

641

614

80

72

44

9

1 032

7669

8701

5404

1 018

397

945

375 679

1877.

142

5i8

28

645

613

79

73

44

10

968

7 59O

8 558

5 4O9

1 025

355

761

392518

1878.

145

534

32

693

630

79

75

45

10

1049

7426

8 475

5 345

967

391

75O

382 549

1879.

149

549

34

722

623

78

80

45

7

981

7674

8655

5 565

906

441

748

388 303

1880.

149

565

36

710

621

' 78

81

45

7

993

8144

9 *37

5 956

997

432

733

408 578

1881.

151

589

44

735

625

77

82

45

7

1 019

8221

9240

5 738

IO45

49 2 _

892

420 925

1882.

151

605

M

736

614

81

82

45

7

1070

9 290

10360

6691

1105

522

909

421046

1883.

151

603

61

764

616

82

83

47

7.

1 140

8801

9941

6 143

1 282

588

93O

414936


Gaustad

Kristiania

Oslo

Kristianssand

Asyler.

Asiles.

Stavanger . .

Bergen

JRosenbergs

Møllendal

Trôndhjem

Rotvold

Ialt Total 1885. ..

— — 1884...

- - 1883...

— — 1882...

— — 1881...

— — 1880...

Tabel 18. Sindssygeasylernes Virksomhed i 1885.

Asiles d'aliénés en 1885.

Tilbageliggende Syge ved Aarets

Begyndelse.

Aliénés existant au 1er janvier.

Mandkjøn.

S. masc.

I76

74

119

13

4

33

107

34

40

107

707

683

657

602

553

549

Kvindekjan.

S. fém.

153

46

40

114

IO

3

33

55

25

34

108

621

591

589

520

488

490

lait.

Total.

329

I2O

40

233

23

7

66

162

59

74

215

1328

1274

1 246

1 122

1 041

1039

Indkomne

i Aaret.

Entrés

pendant

l'année.

224

54

12

134

9

3

14

46

23

23

148

690

761

707

715

700

571

lait

Behandlede.

helbredede.

Total

par

gétiéral.

guérison.

553

174

52

367

32

10

80

208

82

97

363

2018

203*5

1953

1837

1 741

1 610

41

H

5

45

1

1

5

19

8

4

45

188

236

202

197

181

182

Udgaaede i Aaret:

i Bedring.

par amé-

lioration.

55

9

1

15

2

7

6

4

38

137

174

'54

142

132

130

Sortis:

uhelbredede.

non

guéris.

95

26

4

63

7

2

18

2

13

43

273

222

244

162

231

181

efter afgiven

Erklæring.

pour

d'autres

causes.

I

I

2

II

6

7

6

2

Døde.

Décédés.

33

12

1

13

1

4

12

5

2

16

99

64

74

83

69

74

Antal

Liggedage.

Jours de

traitement.

121 195

4O745

14 694

83O2I

8463

2 571

24O5I

57 925

22 266

26 871

78O28

479 830

480 235

465 821

438 725

393 573

385 469


• Svindsot

Lungebetændelse

26

Dødsaarsager. 1871—75.

Hjernebetændelse, Meningit, Børnekrampe.

Skarlagensfeber

Alderdomssvaghed

Kræft

Diarrhoe, Choiera nostras, Tarmbetændelse

Akut Bronkit

Vatersot, Morbus Brightii

Hjerneslag

Tyfoidfeber

Organisk Hjertesygdom

Medfødt Svaghed, Atrofi

Kronisk Bronkit .

Kighoste

Peritonit (Mavebetændelse)

Strubehoste

Barselfeber

Organisk Underlivssygdom ...

Difterisk Svælgbetændelse

Spedalskhed

Kronisk Gastrit

Mæslinger

Forstoppelse, Tarmslyng ,

Lungehindebetændelse

Organisk Hjernesygdom

Kirtelsygdom

Leddebetændelse

Gigtfeber

Koldbrand

Syfilis

Indeklemt Brok

Bindevævsbetændelse

Rosen

Pyæmi

lait opgivne Dødsaarsager

Tabel 19. De vigtigste af Lægerne opgivne

9589

6079

4 733

3890

3 647

2 753

2740

2 344

2043

1 708

2 103

1493

1 512

1435

1 148

945

1 070

883

731

702

649

693

1 027

399

373

35O

413

316

365

3i8

324

296

306

275

266

64529

1876—80.

11 748

6 536

5 774

5 473

4469

3 585

3 527

2987

2 123

1884

1456

1899

1 722

1 615

1297

1084

856

916

776

752

754

626

251

522

479

445

354

418

358

328

315

316

257

272

275

73 4IO

Causes de décès de 1871 à 1883,

1874.

1969

1 361

1 046

290

701

568

584

605

421

367

422

344

317

294

208

226

274

245

143

197

135

127

463

85

79

69

93

53

90

68

62

40

69

82

52

13522

1875.

2095

1862

IO 57

772

879

624

655

593

383

379

418

351

326

323

172

217

234

183

145

253

164

156

35

86

98

80

94

71

64

5o

70

78

79

72

68

14556

1876.

2 182

1588

1 170

1927

852

625

552

613

382

357

332

391

346

299

154

220

234

225

138

290

151

125

28

86

104

67

78

88

89

60

61

5o

55

54

51

15 391

1877.

2 291

1 142

1078

1428

847

682

445

575

429

388

265

366

306

3i8

300

223

149

193

174

152

163

121

IOI

88

88

68

89

76

73

59

58

73

53

53

52

14264


Dødsaarsager i Aarene 1871—1883.

classées par ordre de fréquence.

1878.

2237

1083

1199

819

844

702

816

646

425

376

306

383

379

329

342

204

108

160

149

85

137

121

97

103

85

80

60

75

61

67

64

66

49

44

44

14096

1879.

2431

1 222

1 150

679

1 009

786

754

556

439

369

245

353

345

3i8

126

226

165

191

164

89

164

130

22

116

95

120

58

94

66

78

67

52

49

53

57

14268

1880.

2 607

1 501

1 177

620

917

790

960

597

448

394

308

406

346

351

375

211

200

147

151

136

139

129

3

129

107

110

69

85

69

64

65

75

51

68

71

15 391

1881.

2 595

1684

1235

1 028

967

874

615

603

470

486

208

408

334

361

421

237

229

141

135

320

127

117

314

147

92

100

67

78

60

87

54

57

54

51

100

16356

1882.

2649

1638

1307

1 231

818

884

9O3

792

479

417

248

435

425

329

311

237

487

98

160

892

120

102

679

121

81

81

56

83

52

68

54

70

57

49

83

18055

27

1883.

2 664

1383

1 180

818

786

945

628

608

527

432

228

428

335

347

247

275

440

145

160

1 201

82

121

10

"3

106

129

56

77

49

77

47

63

61

58

89

16432

Causes de décès.

Tuberculosis pulmonum.

Pneumonia.

Meningitis, M. tuber culosa, Convuls. infantum.

Scarlatina. .

Débilitas senilis.

Cancer,

Diarrhoea acuta, Choiera nostras, Enteritis*

Bronchitis acuta.

Hy drops, Nephritis, Morbus Brightii.

Apoplexia cerebri.

Febris typhoidea.

Vitia organica cordis.

Débilitas congenita, Atrophia infantum.

Bronchitis chronica.

Tussis convulsiva.

Peritonæitis.

Angina membranacea (Croup).

Febris puerperalis.

Vitia organica abdominis.

Diphteritis faucium.

Elephantiasis Græcorum.

Gastritis chronica.

Morbilli.

Obstructio alvi, Ileus.

Pleuritis.

Vitia organica cerebri.

Scrophulosis.

Arthrocace.

Febris rheumatica.

Gangræha.

Syphilis.

H er nia.

Phlegmone, Abscessus.

Erysipelas.

Pyæmia.

Total des causes connues.


Tabel 2O. Opgave over de vigtigste af Lægerne i 1879—1883 behandlede epidemiske Sygdomme.

Sygdommens Art,

Exantematisk Tyfus.

Tyfoidfeber

Cerebrospinalmeningit

Barselfeber ...

Børnekopper

Skarlagensfeber

Mæslinger

Rosen

Kighoste

Difteritisk Svælgbetændelse

Strubehoste

Kusma

Akut Bronkit og lign

Lungebetændelse

Pleurit

Gigtfeber

Diarrhoe og Choiera nostras

Blodgang

Principales maladies épidémiques, traitées par les médecins de 18/ç à 1883.

1879.

Antal

Tilfælde.

Nombre,

des cas

traités.

79

2 154

38

59O

3

4279

1 180

1 802

1933

874

275

265

46 379

7709

1608

2390

17584

289

Antal

Døde.

Nombre

des

décédés.

10

226

15

158

599

21

49

96

74

150

578

1099

84

58

516

26

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

45

2837

37

517

247

4481

488

1 880

7236

962

296

288

49 152

9 171

1833

2362

22 399

834

Antal

Døde.

Nombre

des

décédés,

3

289

16

124

24

570

2

63

351

128

177

638

1369

95

60

718

29

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

1927

33

494

81

5 731

14211

1948

6285

1 531

43°

898

51 747

10 619

1.916

2508

16777

547

Antal

Døde.

Nombre

des

décédés.

25

191

15

125

11

833

290

41

338

291

220

1

619

1549

76.

55

447

43

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

523

2383

40

431

438

8 595

16842

1 711

6 537

3 533

680

1934

5751S

9 795

1990

2298

24727

572

Antal

Døde.

Nombre

des

décédés.

37

242

16

83

52

1 107

616

41

285

688

409

1

807

i486

70

49

741

35

Antal

Tilfælde.

Nombre

des cas

traités.

132

1943

48

512

6

8 110

3i6

1648

4885

5278

626

3 786

60552

9 787

2 163

2723

19 616

440

Antal

Døde.

Nombre

des

décéda

14

213

16

129

766

4

55

203

1078

399

604

1 278

100

48

518

4

Désignation des maladies.

Typhus exanthematicus\

Febris typhdidea.

Meningitis cerebrospinalis.

Febris puerperalis.

Variolæ.

Scarlatina.

Morbilli.

Frysipelas.

Tussis convulsiva.

Diphteritis faucium.

Croup.

Parotitis.

Bronchitis acuta etc.

Pneumonia.

Pleuritis.

Feåris rheumatica.

Diarrhoea acuta, Choiera nostras.

Dysenteria.

to

00


29

Tabel 21. Justits- og Politisager anlagte i 1882 samt

Antallet af de under samme Tiltalte.

Amter.

Préfectures.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik . . .

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder*\ Comm. rurales

Kjøbstæder. Villes ...

Riget Royaume 1882

~ - 1881

— 1880

- - 1879

— — 1878

- - 1877

— — 1876

*) Inklusive Ladesteder.

Accusations et accusés en 1882, par préfecture.

Antal

Sager.

Accusations.

169

IO4

6OO

163

99

161

147

101

91

70

118

88

192

66

H3

186

58

102

82

97

1 342

r 495

2837

2697

2 702

2546

2 652

2634

2729

Justitssager.

Crimes et délits.

Mænd.

192

IO4

721

162

Tiltalte. Accusés.

99

270

158

109

85

86

133

102

249

76

164

189

65

102

84

127

1432

1845

3 277

3065

2964

2 706

2904

2824

2836

Kvinder.

35

31

211

55

27

33

38

16

27

12

38

18

41

16

41

51

16

22

24

23

354

421

775

732

749

707

715

742

784

lait.

S. mase. S. fém. Total.

227

135

932

217

126

3O3

I96

125

112

98

171

I2O

29O

92

2O5

24O

8l

124

IO8

I5O

1 786

2 266

4052

3 797

3 713

3 413

3619

3566

3 620

, Antal

Sager.

Accusations.

63

55

648

62

65

50

40

70

28

32

100

56

280

31

55

104

18

112

54

68

75O

1 241

1 991

1847

1925

1 685

1 541

i5H

1 671

Politisager.

Contraventions.

Mænd

73

70

492

83

65

66

44

82

41

33

83

60

283

42

77

112

19

131

45

1.01

917

1 085

1905

2 096

1793

1 678

1606

1858

Tiltalte. Accusés.

Kvinder,

13

12

202

6

12

12

3

9

8

3

21

5

27

1

9

7

5

16

9

6

100

286

386

284

280

212

216

168

196

lait.

S. mase. S. fém. Total.

S6

82

694

89

77

78

47

91

49

36

104

65

310

43

86

119

24

147

54

107

1 017

1 371

2388

2 189

2376

2 005

1894

1 774

2054


Justitsforbrydelser :

Forbrydelse mod den offentlige Myndighed

Forfalskning af off. Dokumenter, Renge etc.

Mened

Mord og Drab

Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal etc.

Fornærmelse paa Legeme eller Helbred .

Voldtægt

Blodskam

Hor

Leiermaalsforseelser

Ulovligt Samlevnet

Andre Løsagtighedsforseelser

Tyveri og Tyvsdelagtighed

Røveri

Ulovlig Omgang med Hittegods

Bedrageri og anden Svig

Falsk

Urigtig Forklaring for Retten

Mordbrand og anden Ildspaasættelse. . ..

Beskadigelse af Eiendom eller Gods . . .

Mishandling af Dyr

Forbr. i Embede, Ombud eller Bestilling

Forbrydelse mod Søfartsloven

Andre Forbrydelser

Tilsammen

Offentlige Politiforseelser:

Ulovligt Salg eller Udskjænkning af Bræn-

devin, Vin eller 01

Overtrædelse af Tyendelovgivningen ....

Betleri

— - Skolelovgivningen

— - Fiskerilovgivningen

Andre Politiforseelser

Tilsammen

3O

Tabel 22. Antal Tiltalte i Aarene 1871—

Nombre des accusés de i8yi à 1882,

1871—75. 1876—80.

667

24

7

100

166

1 324

34

58

73

710

1 002

158

10688

29

360

787

266

71

98

127

57

82

635

203

17726

1 766

456

188

450

961

4400

8221

672

42

22

80

178

1345

26

125

49

812

973

168

10352

20

247

1 173

423

59

65

210

148

81

493

168

17 931

1 741

302

39O

5OI

1 158

6011

10 103

i873.

124

2

2

28

34

235

6

15

17

153

187

12

2 141

5

53

152

56

14

15

22

10

l 3

158

35

3 489

362

100

42

119

145

870

1638

1874.

127

2

-

18

45

284

7

3

10

153

201

45

2 061

3

82

166

45

13

21

17

12

33

162

45

3 555

354

151

5o

78

121

964

1 718

1875.

148

5

1

29

28

338

3

13

4

157

196

37

2086

17

65

148

5o

13

7

48

21

7

139

47

3607

329

132

25

79

144

1 152

1 861

1876.

131

5

5

12

34

317

6

29

16

186

220

36

1983

5

42

228

75

12

13

37

37

9

130

52

3620

339

81

57

68

152

1357

2-054


1882, fordelt efter Forbrydelsens Art.

classés d? après la nature des infractions.

1877.

158

7

5

2 3

33

247

4

31

H

145

214

29

2 042

6

80

164

78

7

13

26

27

16

152

45

3566

393

73

80

119

153

956

1774

1878.

130

9

3

21

31

262

6

19

8

176

193

37

2 165

4

45

219

76

13

9

5o

27

12

84

20

3619

357

54

93

90

210

1 090

1894

1879.

IOI

18

4

8

38

246

3

30

7

158

181

45

1970

2

37

303

95

7

6

23

24

17

73

17

3 413

292

38

72

123

334

1 146

2005

1880.

152

3

5

16

42

273

7

16

4

147

165

21

2 192

3

43

259

99

20

24

74

33

27

54

34

3713

358

56

88

IOI

3O9

1464

2376

1881.

124

9

4

10

39

249

7

27

5

149

168

51

2 261

1

5o

279

81

17

42

5o

43

5

90

36

3 797

334

43

81

138

350

1243

2 189

31

1882.

199

4

6

24

37

321

7

22

9

150

184

76

2237

5

45

290

87

21

21

92

24

20

126

45

4052

384

67

122

155

382

1 278 Autres contraventions.

2388

Crimes et délits:

Crimes et délits contre les autorités.

Fausse monnaie, faux en écriture publique.

Faux serment.

Meurtre et assassinat.

Infanticide et accouchement clandestin.

Coups et blessures.

Viol.

Inceste.

Adultère.

Code pénal chap. 18 § 25.

Concubinage.

Autres délits contre les moeurs.

Vol, recel.

Brigandage,extorsion de valeur s par menaces

Possession illégale d'objets trouvés.

Escroqueries et autres espèces de fraude.

Faux en écriture privée.

Faux témoignage.

Incendie, prémédité ou par imprudence.

Destruction volont. de la propriété d'autrui.

Mauvais traitements envers les animaux.

Délits des fonctionnaires publics.

Délits maritimes.

Autres délits.

Total.

Contraventions:

Vente d'eau-de-vie et de vin etc.

Contraventions des domestiques.

— a la loi de l'instruction publique.

— à la loi des pêches.

Mendicité, vagabondage.

Total.


32

Tabel 23 a. Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne

i 1882.

Amter.

Préfectures.

Smaalenene . . . . .

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger . ...

Søndre Beçgenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland .........

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

Riget Royaume 1882

— 1881

— — 1880

- — 1879

— . — 1878

- - 1877

Justices de paix en 1882.

Samlet

Antal

Sager.

Affaires

portées devant

les justices.

6l43

8499

8542

7 723

4 945

7 599

6546

5 328

3 7o8

7O79

7040

2891

1 125

2683

4717

5207

2969

2694

2323

682

61 027

37416

98 443

102 176

112315

.131 024

118 339

84369

forligt, hævet

eller afvist.

conciliées

ou non

Poursuivies.

5 349

7 775

5 517

6143

4026

6 347

5761

4 115

2871

6291

6086

2087

256

1588

3242

4017

2480

1853

i 726

457

47667

30320

77987

80 680

87 186

100 025

90195

64458

afgjort ved

Kj endelse.

' terminées

Par

jugements.

Deraf blev

Dont

342

35O

IO81

630

236

3O3

290

423

312

22O

239

288

421

275

516

455

164

294

179

49

4496

2571

7067

7 973

8704

9897

8293

5 598

udsat.

restant å

régler.

IO

24

53

62

45

22

15

14

16

19

21

1

37

19

31

H

38

12

4

428

29

457

539

386

401

413

345

henvist til

Retten.

renvoyées

devant les

tribunaux.

442

35O

I944

897

621

9O4

473

^75

5"

552

696

495

447

783

940

704

3"

509

406

172

8436

4496

12932

12 984

16039

20 701

19 438

13968


Smaalenene

Akershus

Kristiania

Tabel 23 b. Antal Sager, behandlede ved Forligelseskommissionerne

i 1883.

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Amter.

Préfectures.

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Neden æs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen . .

Nordre Bergenhus

Romsdal ...

Søndre Trondhjem .

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø.

Finmarken

Rekapitulation :

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

Riget Royaume 1883

— — 1882

— — 1881

— — 1880

- - 1879

— — 1878

Justices de paix en 1883.

Samlet

Antal

Sager.

Affaires

portées devant

les justices.

5 853

8 393

7 994

7 778

5414

8248

6 55O

5 321

3 585

6614

7 337

2847

1 132

2315

4 423

4 769

2684

2365

2 359

689

60550

36 120

96 670

98 443

102 176

112315

131 024

118 339

forligt, hævet

eller afvist.

conciliées

ou non

poursuivies.

5 173

7 734

5 776

6216

4259

6 736

5 744

4180

2871

5 959

6291

1 873

232

1480

3O77

3710

2248

1697

1 818

455

47631

29898

77 529 >

77 987

80680

87 186

.100 025

9OI95

afgjort ved

Kjendelse.

terminées

par

jugewtents.

278

270

I 125

655

282

498

321

391

235

175

287

323

449

222

429

398

138

238

188

62

4 328

2636

6 964

7067

7 973

8704

9897

8293

Deraf

Dont

udsat.

restant à

regler.

2O

40

53

77

43

19

22

24

20

10

22

1

29

23

29

17

29

10

1

457

32

489

457

539

386

401

4*3

henvist til

Retten.

renvoyées

devant les

tribunaux.

382

349

1093

854

796

971

466

728

455

460

749

629

45°

584

894

632.

281

401

343

171

8i34

3 554

11 688

12 932

12984

16039

20 701

19 438


54

Tabel 24 a. Antal Underretssager, Dødsboer og Konkursboer,

Smaalenene

Amter.

Préfectures.

Akershus . . .

Kristiania . . . .

Hedemarken

Kristian . .

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg ..

Nedenæs ...

Lister og Mandal

Stavanger .

Søndre Bergenhus

B e r g e n . . . .

Nordre Bergenhus

Romsdal . ... ...

£>ø"ndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland. . .

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

behandlede i 1882.

Tribunaux de iere instance, successions et faillites en 1882.

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

Riget Royaume 1882

— — 1881

— — 1880

- - 1879

— —. 1878

- - 1877

Antal behandledeUnderretssager.

Affaires

portées

dev. les

tribunaux.

II7

92

411

151

159

227

89

226

I44

Il6

242.

112

147

I88

174

215

69

r 3i

89

64

1 886

1 277

3163*)

3026

3706

4 744

4404

3 3IO

Dødsboer og andre Boer:

Successions :

komne

under Behandling

i Aaret.

ouvertes.

130

IOI

88

77

IIO

131

H7

158

128

127

199

298

53

157

173

151

139

186

96

48

2281

416

2697

2803

2659

2 559

2788

3085

sluttede

i

Aaret.

terminées.

IO8

IOI

IIO

73

92

122

155

139

139

157

232

273

77

172

171

148

114

!93

117

45

2284

454

2738

2 520

2 619

2667

2931

3 021

henstaaende

31 Decbr.

restant

à régler.

96

78

115

89

Il8

IO2

98

133

IO8

93

162

346

* 43

201

117

139

91

286

132

46

2 207

386

2 593

2 629

2346

2 306

2414

2 557

komne

under Behandling

i Aaret.

ouvertes.

22

6

57

20

9

21

40

3 1

15

15

30

10

31

5

32

35

8

16

4

157

265

422

421

423

911

742

333

Konkursboer :

Faillites;

sluttede

i

Aaret.

terminées.

*) Desuden blev i 1882 behandlet ialt 455 private Politisager og 390 Gjæsterets- og Søretssager.

24

6

79

16

13

23

32

20

23

15

29

25

16

1

32

26

9

15

19

6

168

261

429

540

621

622

369

3O5

henstå

aende

31 Decbr.

restant

à régler.

27

17

IO 5

39

26

* 38

47

48

34

32

43

28

43

15

44

59

20

72

65

20

391

431

822

828

947

i 145

856

483


Tabel 24 b. Antal Underretssager, Dødsboer og Konkursboer,

behandlede i 1883.

Amter.

Tribunaux de iere instance, successions et faillites en 1883.

Préfectures.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal .

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

Riget Royaume 1883

— — 1882

— 1881

— — 1880

— 1879

1878

Antal behandledeUnderretssager.

Affaires

Portées

dev. les

tribunaux.

122

100

394

185

218

203

106

336

107

108

202

168

162

202

220

163

78

114

104

54

2 100

i 246

3 346*)

3 163

3026

3706

4 744

4404

Dødsboer og andre Boer :

Successions :

komne

under Behandling

i Aaret.

otwertes.

135

73

79

117

102

141

105

119

117

152

223

260

41

168

161

175

130

190

124

. 42

2255

399

sluttede

i

Aaret.

terminées.

139

89

108

95

86

152

115

134

123

147

200

341

44

189

170

157

119

218

110

45

2361

420

2654 2781

2697

2803

2659

2559

2788

2738

2 52O

2 619

2 667

293I

henstaaende

31 Decbr.

restant

à régler.

92

62

86

m

134

91

88

118

102

98

185

265

40

180

108

157

102

258

146

43

2 101

365

2466

2 593

2 629

2346

2306

2414

komne

under Behandling

i Aaret.

ouvertes.

19

15

55

11

17

28

47

34

15

19

58

H

49

4

36

31

8

23

8

8

168

331

499

422

421

423

9II

742

Konkursboer:

Faillites :

sluttede

i

Aaret.

terminées.

18

12


10

*) Desuden blev i 1883 behandlet iait 431 private Politisager og 408 Gjæsterets- og Søretssager.

H

27

39

34

27

29

48

10

35V

4

36

31

12

34

17

6

205

296

5OI

429

54O

621

622

369

3*

henstaaende

31 Decbr.

restant

à régler.

28

2O

IO2

4O

29

39

55

48

22

22

53

32

57

15

44

59

16

61

56

22

354

466

820

822

828

947

1 145

856


Tabel 25. Antal Sager, behandlede ved Stiftsoverretterne og

Stiftsoverretter.

Cours d'appel.

Kristiania, iste Afdeling

— 2den Afdeling ....

Kristianssands . . .

Bergens

Trondhjems

m

Tilsammen Total 1884 . .

Høiesteret.

Cours d'appel et cour suprême.

a) Stiftsoverretterne i 1884. Cours d'appel en 1884.

- - 1883 . .

— 1882 . .

— 1881 . .

100O . .

- - 1879 • •

Private Sager.

Affaires civiles.

lait

behandlede. paadømte

Nombre ell. hævede.

total

à juger.

jugées ou

conciliées.

2O6

I45

2OO

1O6

l62

819

821

737

772

795

752

Deraf Dont

93

73

104

57

76

403

404

351

401

415

339

henstaaende.

restant

à juger.

113

72

96

49

86

416

417

386

371

380

413

lait

behandlede.

Nombre

total

à juger.

99

124

149

102

202

676

620

685

617

655

599

Offentlige Sager.

Affaires criminelles.

paadømte.

jugées.

99

118

145

98

192

652

599

664

591

629

584

Deraf Dont

b) Høiesteret i Aarene 1881 —1885. Cour suprême de 1881 a 1885.

A. Private Sager:

Affaires civiles:

Behandlede. Jugées

Henstaaende 1 ). Restant a juger

B. Offentlige Sager:

Affaires criminelles ;

Behandlede. Jugées

Henstaaende l ) .Restant ajuger

iste

Session

6l

31

242

74

1881.

2den

henstaaende.

restant

à juger.

Session Session Session Session Session Session Session Session Session

15

82

H5

74

iste

46

67

294

54

1882.

T) Foruden de med extraordinært Varsel til umiddelbar Foretagelse efter Varselets Udløb indstævnte Sager.

2den

27

9O

132

71

iste

42

91

258

59

1883.

2den

4

134

55

152

iste

2

I5J

24O

175

1884.

2den

206

212

IO5

• iste

24

22O

294

51

1885.

6

4

4

10

24

21

21

26

26

15

2den

27

247

131

67


37

Tabel 26 a. Oversigt over Overformyndenernes Regnskaber

for Aaret 1882.

Smaalenene

Akershus .

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Amter.

Préfectures.

Jarlsberg og Laurvik .......

Bratsberg

Nedenæs. . .

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen . . .

Nordre Bergenhus .........

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø . . .

Finmarken

Rekapitulation:

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

Riget Royaume 1882

— — 1881

— — 1880

- 1879

— — 1878

- - 1877

— — 1876

Administration des biens pupillaires en 1882.

Antal Myndlinge

ved

Aarets Udgang.

Nombre des

mineurs au 3/ déc.

991

76l

6O2

815

660

957

922

952

848

1038

1 183

1283

438

854

1 351

839

594

732

469

153

13328

3 IH

16442

16833

17 108

17 623

ij 639

1.7 126

17 360

Midler under Overformynderiernes Bestyrelse:

Biens pupillaires placés sous l'administration:

indkomne i

Aarets Løb.

inscrits.

Kroner.

142 278

133 113

856 567

242 696

64247

I9O228

184462

197 765

I24 2O6

216789

119 49I

136 399

224023

42989

163 187

168947

41 206

43 443 ,

14412

. 9 336

1 691 324

1 624 460

3 315 784

3 641 594

4257300

2 916 654

4 552 205

4 557 988

4489708

udgaaede i

Aarets Løb.

rayés.

Kroner.

276 l88

313 957

835661

2IO484

IO9 982 -

26l 263

25524I

392 T9I

266 286

172842

I5785I

146 557

195 423

52 338

I36295 .

183 650

70432

IO4 653

28 O46

13 823

2 55I OO8

I 632 I55

4 183 163

3 996 124

3 555 608

4 066 460

3 547 288

4502967

4 047 489

indestaaende ved

Aarets Udgang.

restants.

Kroner.

27IO975

2062 031

4962870

2 l88 2O9

1 044 110

2 265 44I

I 732 060

2 I46 274

1595 595

I 578 137

I 362 372

681 935

1 484 341

563 979

1052499

1 240 545

555 283

461247 '

295 208

104 391

18682 184

11 405 318

30 087 502

30 552 906

30 709 103

29832897

30459242

28 965 996

28782842


38

Tabel 26 b. Oversigt over Overformynderiernes Regnskaber

for Aaret 1883. .

Smaalenene

Akershus

Kristiania . .

Hedemarken

Amter.

Préfectures.

Kristian . . . .

Buskerud .

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenses . . .

Lister og Mandal

Stavanger . . .

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland . . . .

Tromsø ....

Finmarken

Rekapitulation:

Bygderne. Comm. rurales

Byerne. Villes

Riget Royaume 1883

— — 1882

— — 1881

Administration des biens pupillaires en I88J.

— 1880

- 1879

— — 1878

1877

Antal Myndlinge

ved

Aarets Udgang.

Nombre des

mineurs au 31 déc.

969

757

584

785

619

992

909

969

832

1 008

1 143

1369

420

796

1333

827

589

685

445

138

13 175

2994

16 169

16442

16833

17 108

17623

17639

17 126


Midler under Overformynderiernes Bestyrelse:

Biens pupillaires placés sous l'administration :

indkomne i

Aarets Løb.

inscrits.

Kroner.

228423

233 237

902 539

504717

52384

265 455

177983

288 449

305480

165 800

160 612

82525

246 117

52469

99009

74615

65054

54862

10340

2491

2 366 661

1 605 900

3972561

3 315 784

3 641 594

4 257 300

2916 654

4 552 205

4 557 988

udgaaede i

Aarets Løb.

rayés.

Kroner.

559 859

221 76l

676 723

23O 292

101 182

224 921

223 195

165 462

I6O775

187 739

233 172

79274

400057

82610

94914

114 746

85051

51597

3 1 404

15 501

2 353 674

1 586561

3 94O 235

4 183 163

3996 124

3 555 6O8

4 066 460

3 547 288

4 5O2 967

indestaaende ved

Aarets Udgang.

restants.

Kroner.

2 394 367

2 108 411

5 188 686

2 523 399

1 026 890

2 345 573

1 736 033

2 445 l6 3

1 786861

1556 775

1 336 254

726 184

1325342

546 393

1 050 112

1 172 864

544 853

472 249

279 297

92 374

19078750

11 579 33O

30 658 080

30 087 502

3° 552 906

30 709 103

29 832 897

30459242

28 965 996


Aar.

Années.

1870

1871

1872

I873

1874

I875

1876

1877

1878

1879

1880

l88l

I882

1883

Understøttede Hovedpersoner.

Personnes assistées

directement.

Samlet

Antal.

Nombre

total.

7O 947

68 740

66 194

61 917

58685

57 8IO

57705

58815

60827

65 399

68 393

' 69746

68 573

67 459

Tabel 27 a. Fatt i g væsen et : Summariske Opgaver for Riget 187O—83.

Pr. 1000

Indb.

Par 1000

habit.

41

40

38

35

33

32

32

32

32

34

36

36

36

35

Assistance publique: Données sommaires pour le Royaume de 1870 à 1883.

Under-

støttede

Bipersoner.

Personnes

assistées

i''pr /^i'ypr / T")

99 4O2

92 995

85 876

74 26O

65 968

64 782

64 452

65 136

69 396

79O66

872II

9OI88

87 447

83 345

lait understøttede

Fattige.

Total des personnes

assistées.

Samlet

Antal.

Total

général.

I70349

161 735

152 070

136 177

124653

122 592

122 157

123 95 1

130223

144465

155 604

159 934

156020

150804

Pr. 1000

Indb.

Par 1000

habit.

1) c.-à-d. profitant des secours accordés à la premiere catégorie.

98

93

87

78

70

68

67

67

69

76

81

83

81

78

Fattigkassernes Indtægter.

Revenus des caisses des pauvres.

Samlet

Sum.

Total.

Kr.

5 443 54O

5 297 036

5279056

5 296 392

5 375 672

5 420 568

5 647 279

5 954 467

6 320 268

6 283 883

6654422

6778036

7 018 724

7 166 713

Pr. • 1000

Indb.

Par 1000

habit.

Kr.

3 133

3032

3005

2992

3008

2998

3087

3 214

3 365

3 3OI

3 464

3 52O

3648

3 723

For hver

Hovedpers.

Par pers.

principale

assistée.

Kr.

77

77

80

86

92

94

98

IOI

104

96

97

97

102

106

Af Indtægterne udgjorde den udlignede

Fattigskat:

Part des revenus fournie par desbnpôts

:

Penge.

Impôts

en argent.

Kr.

3O53 552

3031 640

3O34 7I6

3075904

3012992

3 102 828

3270207

3461223

3 738 043

3861 848

4066913

4319972

4 577 861

4756942

Naturalydelser.

Prestations

en nature.

Kr.

495 444

514864

479 364

442 564

398 564

366 148

355 636

347 055

344 607

379 237

370815

373 493

337 243

313 735

Lægds-

hold.

Prestations

en «lægd».

Kr.

684 34O

562 6l2

535 460

56O432

572 944

553 484

527 367

494 517

500 530

489 789

461 466

398 994

392 468

381 195

Tilsammen.

Total

des impôts.

Kr.

4 233 336

4 IO9 Il6

4 O49 540

4 078 900

3 984 500

4 022 460

4 153 210

4 302 795

4 583 180

4 73° 874

4899 194

5 092 459

5 3°7 572

5451872

Fattigskat

pr. 1000

Indb.

Impôts

par 1000

habit.

2436

2 347

2 3O5

2304

2 230

2 225

2 271

2 323

244O

2485

2550

2645

2 758

2832

I co

! CD


No.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

Amter.

Préfectures.

Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken . .

Kristian .

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg. . .

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem.

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales . .

Byer. Villes

Riget Royaume 1881

— — 1880

- - 1879

— 1878

- - 1877

— — 1876

Enslige

Personer.

Personnes

seules.

40

Tabel 27 b. Fattigvæsenet: Opgaver

Assistance publique: Données détaillées

Hovedpersoner.

Personnes principales i).

2390

2 184

2842

2497

2 026

2 393

2067

i 693

1352

1 774

i 968

1449

817

1 260

1 680

2489

1727

1436

665

726

25 574

9861

35 435

35 078

34 5O2

32893

32215

31 617

Familie-

forsørgere.

Chefs de

famille.

2 215

1 710

4 327

2456

2 107

1994

1553.

1 520

1 159

1 124

2 179

1 34O

735

1 028

1 612

2436

1 289

1 187

1 193

1 147

23498

10 813

343II

33 315

30897

27 934

26 600

26088

Antal Fattige, der bleve understøttede.

Nombre des personnes assistées.

Tilsammen

Total.

4605

3894

7 169

4 953

4 133

4 387

3620

3213

2 511

2898

4 147

2789

1552

2288

3292

4 925

3016

2623

1858

1873

49 072

20674

69 746

68 393

65 399

60827

58 815

57 7O5

Hustruer.

Femmes.

Bipersoner.

Personnes accessoires 2).

1255

1 024

2 611

1545

1360

1 135

762

956

654

73O

1 414

962

320

691

977

1 581

850

824

992

917

15386

6 174

Børn.

Enfants.

4047

3285

8031

5 655

4 525

3883

2689

2945

2 260

2 200

4 5O9

2831

1 242

2 180

3 572

4863

2274

2366

2731

2540

48093

2O535

21 560 68628

20745

18 684

16 193

15 018

14609

66466

60382

53 203

50 118

49843

Tilsammen

Total.

5 3O2

4309

10642

7 200

5885

5018

3 451

3901

2914

2930

5 923

3 793

1 562

2871

4 549

6444

3 124

3190

3 72,3

3 457

63 479

26 709

90188

87 211

79066

69396

65 136

64452

1) O: les personnes auxquelles l'assistance a été accordée directement. 2) 0 : les personnes qui profitent indirectement


for de enkelte Amter for 1881.

pour 1881, par préfecture.

lait

Under-

støttede.

Total

général.

9 9O7

8203

178H

12 I53

IO Ol8

9 4O5

7O7I

7 114

5 425

5828

10070

6582

3 "4

5 159

7841

11 369

6 140

5813

5 581

5 33O

112 551

47 383

159 934

155 604

144465

130223

123 951

122 157

Forpleiede

paa

Sygehus.

Personnes

traitées

dans les

hôpitaux.

374

154

3 337

102

67

143

138

116

74

93

267

42

483

63

154

447

135

239

88

IIO

1386

5240

6626

6087

5 569

5638

5 159

5636

Penge.

En argent.

Kr.

325019

305210

686023

229 661

138672

258016

295 953

258 046

245 520

2C4 605

238491

103903

189 584

69 272

157 631

221 442

128025

138 201

69 520

57 178

2 616 261

1 703 711

4319972

4066913

3 861 848

3 738 043

3461 223

3270207

41

Fattigkassernes Indtægte

Revenus des caisses des pauvres :

Den udlignede Fattigskat:

Impôts directs:

Naturalydelser.

Prestations

en nature.

Kr.

14 293

13 228

-

73OO8

75 982

36619

1865

24878

34226

13 358

37 828

25 050

-

6273

13 128

I 230

123

I 166

855

383

373 493

-

373 493

370815

379237

344 607

347 055

355 636

Lægds-

hold.

Prestations

en «lægd».

Kr.

17 575

18724

-

44 159

46 327

II 125

8 772

28 275

9439

9 5O4

26 746 • 303065

29 820

-

38465

28719

24 226

28611

19234

9 273

• -

398 994

-

398 994

461 466

489 789

500530

494 517

527 367

Tilsammen.

Total.

Kr.

356 887

337 162

686 023

346 828

260981

305 760

306 590

311 199

289 185

227 467

158 773

189584

114010

199478

246 898

i5 6 759

158 601

79648

57561

3 388 748

1703 711

5 092 459

4899194

4730874

4 583 180

4 302 795

4 153 210

des secours, c'est-à-dire, les membres de la famille des personnes principales.

Andre

Indtægter.

Autres

revenus.

Kr.

123 813

63 IO2

461 959

69319

39 187

102 220

83852

73 637

60001

75 426

58607

32865

50 092

23 011

62 956

138598

51552

56427

29 374

29 579

656 212

1 029 365

1 685 577

1755228

1 553 009

1 737 088

1 651 672

1 494 069

lait

Indtægter.

Total

général.

Kr.

480 700

400 264

I 147 982

416 147

300 168

407 980

390442

384836

349 186

302 893

361 672

191 638

239 676

137 021

262 434

385 496

208 311

215 028

109022

87 140

4 044 960

2733076

6 778 036

6654422

6 283 883

6 320 268

5 954 467

5 647 279

No

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20


No.

2

3

4

S

6

7

8

9

io

ii

12

13

H

15

l6

17

I8

19

2O

Amter.

Préfectures.

Smaalenene , . . .

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian....

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus ...... ...

Romsdal

Søndre Trondhjem .

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation;

Bygder. Comm. rurales . .

Byer. Villes

Riget Royaume 1882

— — 1881

— — 1880

— — 1879

— — 1878

— — 1877

*) Voir les notes pages 40—41,

Enslige

Personer.

Personnes

seules.

42

Tabel 27 c. Fattigvæsenet: Opgaver

Hovedpersoner.

Personnes principales l ).

2417

2245

2796

2 406

2 OI2

2 279

2OOO

I 767

i 393

1689

2062

1490

814

i 212

1723

2528

1 666

1438

671

604

25300

9912

35 212

35 435

35078

34 5O2

32893

32215

Familie-

forsørgere.

Chefs de

famille.

2 I47

1735

4315

2446

2O58

I 94O

I 508

I 508

I 163

1 IO5

2 I47

I 319

769

945

1683

2382

I3I7

1 150

803

921

22 745

IO616

33 361

343II

33 315

30897

27 934

26 6OO

Assisianee publique: Données détaillées

Antal Fattige, der bleve understøttede.

Nombre des personnes assistées.

Tilsammen,

Total.

4 564

398O

7 ni

4852

4070

4219

3508

3 275

2 556

2 794

4209

2 809

1583

2 157

3406

4910

2983

2588

1474

1525

48045

20528

68 573

69 746

68 393

65 399

60827

58815

Hustruer.

Femines.

Bipersoner.

Personnes accessoires. a

I 167

1 030

2 511

I55I

I3O5

I 062

726

948

657

7O2

1345

952

353

640

1 020

1532

878

776

631

698

I457I

5 913

20484

21 560

20745

18684

16 193

15 018

Børn.

Enfants.

3 858

3 377

8524

5689

4322

3 797

2639

2 922

2382

2 066

4228

2811

1 282

1983

3876

4741

2350

2 261

1843

2 012

46 556

20407

66963

68628

66466

60382

53203

50 118

Tilsammen

Total.

5O25

4 4O7

11 035

7240

5627

4 859

3 365

3 87O

3O39

2768

5 573

3763

1 635

2623

4896

6273

3228

3037

2474

2 710

61 127

26320

87 447

90 188

87 211

79066

69 396

65136


for de enkelte Amter for 1882.

pour 1882, par préfecture.

lait

Under-

støttede.

Total

général.

9 589

8 387

l8 I46

I2092

9697

9078

6 873

7 145

5 595

5 562

9782

6572

3218

4780

8302

11 183

6 211

5625

3 948

4 235

109 172

46 848

156020

159 934

155 604

144 465

130223

123 951

Forpleiede

paa

Sygehus.

Personnes

traitées

dans les

hôpitaux.

383

152

3 496

98

74

154

167

108

47

73

3O3

61

635

92

151

480

152

270

105

116

1544

5 573

7117

6626

6087

5 569

5638

5 159

Penge.

En argent.

Kr.

349 289

323 347

731 125

240255

152063

276451

308441

276 221

255 666

206 491

243 490

108 275

198456

74296

166085

227 900

142 256

152068

85 Hi

60545

2779967

1 797 894

4577861

4319972

4066 913

3861 848

3 738 043

3 461 223

43

Fattigkassernes Indtægter :

Revenus des caisses des pauvres :

Den udligned 5 Fattigskat:

Impôts directs :

Naturalydelser.

Prestations

en nature.

Kr.

IO324

12656

-

62 722

6.1 245

28353

862

21 738

32271

15 983

40 768

26697

-

6 398

13 954

1 042

81

1 302

507

34O

337 243

;

337 243

373 493

370815

379 237

344 607

347 055

Lægds-

hold.

Prestations

en «lægd*.

Kr.

l6 9O3

15 439

-

41 296

539IO

13 833

6623

24 565

8 746

8656

26816

30 280

-

35 2 32

28 902

23 147

25 673 .

23 799

8648

-

392 468

-

392 468

398 994

461 466

489 789

500 530

494 517

Tilsammen.

Total.

Kr.

376 516

35 ! 442

731 !25

344 273

267 2l8

318 637

315 926

' 322 524

296 683

23I I3O

31 I O74

165 252

I98456

115 926

2O8 94I

252 089

l68 OIO

177 169

94 296

60885

3 509 678

1 797 894

5 307 572

5 092 459

4 899 194

4 73° 874

4583 180

4 302 795

Andre

kontante

Indtægter.

Atitres

revenus.

Kr.

124 145

64876

475 784

73°59

41 196

101 063

82648

75 323

51326

69460

62 905

36976

60577

25561

51937

150589.

4.6 239

56 161

32 122

29 205

671 896

1 039 256

1 711 152

1 685 577

1 755 228

1 553 009

1 737 088

1 651 672

lait

Indtægter.

Total

général.

Kr.

500661

416 318

I 206 909

417 332

308 414

419 7OO

398 574

397 847

348 009

300 590

373 979

202 228

259033

141 487

260 878

402 678

214249

233330

126 418

90090

4 181 574

2837150

7 018 724

6778036

6 654422

6 283 883

6 320 268

5 954 467

No.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20


No.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

ii

12

13

H

15

i6

17

i8

19

2O

Smaalenene.

Amter.

Préfectures.

Akershus . .

Kristiania

Hedemarken

Kristian.

Buskerud.

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs . .

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen... . . .

Nordre Bergenhus

Romsdal .

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales. . .

Byer. Villes

Riget Royaume I88J

— — 1882

— — 1881

— - 1880

- - 1879

— — 1878

'*) Voir les notes pages 40—41,

44

Tabel 27 d. Fattigvæsenet: Opgaver

Hovedpersoner.

Personnes principales 1 ).

Enslige

Personer.

Personnes

seules.

2469

2 I78

294I

2 531

I948

2 331

204I

I 85I

I43O

I 7IO

2 071

I465 -

85I

I I78

I 656

2 4II

I 7O5

1383

667

6l6

25375

IOO58

35 433

35212

35 435

35O78

34 502

32893

Familieforsørgere.

Chefs de

familie.

2 089

I 710

4187

2496

2 OI5

1955

1523

I53I

I IOI

I 117

2 123

I 327

844

827

I 531

2 169

I I86

IO53

622

62O

21 539

10487

32 026

33 361

343II

33 315

30897

27 934

Assistance publique: Données détaillées

Antal Fattige, der bleve understøttede.

Nombre des personnes assistées.

Tilsammen.

Total.

4 558

3888

7 128 ,

5027

3963

4286

3564

3382

2531

2827

4 194

2792

1695

2005

3187

4580

2891

2436

1 289

1 236

46914

20545

67-459

68 573

69746

68 393

65 399

60 827

Hustruer.

Femmes.

Bipersoner.

Personnes accessoires 2 ;.

I I47

IO37

2 478

1556

1295

I 096

769

953

622

712

1372

947

401

546

SS6

1 326

808

691

436

431

13659

5850

I9 5O9

20484

21 560

2O745

18684

16 193

Børn.

Enfants.

3 667

3 263

8 255

5 683

4248

3869

2674

2996

2289

2 I42

4 140

2 777

i 341

1756

3460

4 327

2 143

2 036

1 332

1438

43906

19930

63 836

66963

68 628

66466

60 382

53203

Tilsammen.

Total.

4814

43OO

IO733

7 239

5 543

4 965

3 443

3 949

2 911

2854

5 512

3 724

1 742

2302

4 346

5 653

2951

2727

1768

1 869

57 565

25780

83 345

87 447

90 188

87 211

79066

69396


for de enkelte Amter fôr 1883.

pour 1883, par préfecture.

lait

TTnrf#»runaer

støttede.

Total

général.

9 372

8l88

17 861

12 266

9506

9251

7OO7

7 331

5 442

5 68l

9706

6516

3 437

4 3O7

7 533

10 233

5 842

5163

3O57

3105

104 479

46325

150 804

156020

159 934

155604

144 465

130 223

Forpleiede

paa

Sygehus.

Personnes

traitées

dans les

hôpitaux.

469

173

3 5OO

IOI

73

154

175

118

62

IOI

251

69

520

59

174

397

138

278

98

106

M83

5 533

7 016

7 117

6626

6087

5 569

5638

Penge.

En argent.

Kr.

358 373

334 439

829361

238214

158807

286 360

305665

278 702

266 600

210 143

255 322

114810

199436

79 463

174 775

232617

144 894

144 214

89736

55 on

2 832 585

1924 357

4 756 942

4577861

4319972

4066913

3861 848

3 738 043

4S

Fattigkassernes Indtægter:

Revenus des caisses des pauvres :

Den udlignede Fattigskat :

Impôts directs :

Naturalydelser.

Prestations

en nature.

Kr.

IOO73

IO 172

-

63 4M

63099

27407

I l8l

I4070

31949

I4678

32528

24232

-

6 184

11 688

911

83

1 891

-

178

313735

-

313735

337 243

373 493

370815

379 237

344607

Lægs-

hold.

Prestations

en «lægd».

Kr.

I2 88O

17 175

-

39326

50059

11 003

6507

26 650

5 644

7 863

29 112

28952

-.

31954

30 423

24 833

23199

23703

9814

2098

38l 195

-

38l 195

392 468

398 994

461 466

489 789

500530

Tilsammen.

Total.

Kr.

381 326

361 786

829 361

340 95 1

271965

324 770

313 353

319422

304 193

232 684

316962

167 994

199436

117 601

216886

258361

168 176

169 808

99 55O

57287

3 527 515

1924 357

5451872

5 307 572

5 092 459

4899 194

4730874

4583 180

Andre

kontante

Indtægter.

A utres

revenus.

Kr.

128 151

63 839

437 468

74 375

46172

99 234

86 348

73 729

51 414

74 854

61 844

41842

52 826

25796

71 304

I53O79

48824

58883

39712

25 147

701 095

i 013 746

i 714 841

1 711 152

1-685577

1 755 228

1 553 009

1 737088

Ialt

Indtægter.

Total

général.

Kr.

5O9 477

425 625

I 266 829

415 326

3l8 137

424 OO4

399 7o i

393 151

355 607

307 538

378806

209 836

252 262

143 397

288 190

411 440

217 000

228691

139 262

82434

4228 610

2 938 103

7 166 713

7018 724

6 778 036

6654422

6 283 883

6 320268

No.

I

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

15

.16

17

18

19

20


No.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

ii

12

13

15

I6

17

I8

Bygderne amtsvis.

Communes r tir aies,

par préfecture.

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristian .

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik ...

Bratsberg

Nedenæs , . .

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem ...

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø...

Finmarken

Ialt Total 1880. .

- - 1879..

- — 1878..

- — 1877..

— — 1876..

- - 1875..

- - 1874..

- ~ 1873--

- i fast

Lokale.

fixes.

I94

213

354

334

268

153

256

'182

198

270

408

329

380

3O5

246

500

383

137

c 110

4929

4846

4715

4591

4470

4 353

Antal Skolekredse

Nombre des écoles

paa

Omgang.

ambulantes.

2

7

23

25

12

6

52

73

147

160

217

178

122

68

20

124

2

2

1 240

i 479

1567

1 691

1 806

1 911

2031

Tilsammen.

Total.

I96

22O

377

359

280

159

308

255

345

43O

625

507

502

373

266

624

385

139

6350

6376

-.6 408

6413

6406

6 397

6381

6384

Tacbel 28. Almuskoler paa

Antal

Nombre des

Lærere.

institutetirs.

147

177

243

217

179

133

2O2

171

172

22O

299

236

247

207

160

2l6

IOO

64

3 39O

3 386

3 374

3 346

3312

3272

3 265

3239

Lærerinder.

instittitrices

*) Deri iberegnet antagen Pengeværdi af Naturalydelser, undtagen for Aarene 1874 og 1873.

8

5

13

. 6

14

3

2

26

1

4

H

16

8

15

2

2

1

140

136

108

104

85

54

Écoles primaires des

i faste

Skoler.

dans les

écoles fixes.

Antal skolepligtige

IO683

I2244

16072

14 545

IO884

8 160

7765

7422

5 535

9002

13 578

9 945

13248

11 465

9 998

13 364

8 184

3 164

185 258

184 108

183 374

183 841

181 775

178305

I75O37

172 061

Nombre des en*

i Omgangsskoler.

dans les

écoles amb.

12

33

436

568

180

68

837

1 145

1886

2 214

3 254

2 955

2 373

1349

444

1835

23

56

19668

22 212

24 548

26 702

29206

31 156

32 785

35 463


Landet i Aaret 1880.

campagnes en 1880.

Børn ved Aarets Udgang:

jfants ayant plus de 8 an. r:

i andre

Skoler.

autrement

instruits.

214

465

594

355

215

460

204

H3

72

64

191

39

85

249

169

308

73

117

4017

3826

3 525

3 97O

4 032

3802

3 345

3 128

uden

Undervisn.

sans

instruction.

43

59

153

285

108

43

202

147

86

101

60

47

113

135

205

411

310

258

2766

2 671

2758

3 353

3873

4056

4001

4245

Tilsammen.

Total.

IO952

12 8OI

17 255

15 753

"387

8 731

9OO8

8857

7 579

11 381

17083

12986

15 819

13 198

10816

15918

8590

3 595

211 709

212 817

214 205

217866

218886

217319

215 168

214897

Gutter.

garçons.

5 701

6 538

8814

7 948

5 828

4406

4 563

4 459

3883

5 876

8751

6 619

8053

6748

5 57O

8 240

4 464

1876

108337

108 730

109 648

111 476

112 236

in 049

Deraf

Dont

?

Piger.

filles.

5251

6 263

8441

7805

5 559

4 325

4 445

4 398

3696

; 5 5O5

8332

6367

7766

6450

5246

7678

4 126

1 719

103 372

104 087

104 557

106 390

106 650

106 270

?

?

47

Skolekassernes Udgifter.

Dépenses des écoles.

lait.

Total.

Kr.

125 547

145 425

197 932

124 IO8

139 062

121 538

IO2 l62

122 903

8263O

101 956

166869

93 854

Il6 862

II8672

93 ni

147 049

65276

63 195

2 128 151

2 014 133

2 067 570

2 054 802

1 887 468

1 797 448

1 612 804

1 426 480

Deraf

Lsererløn.

Dont

traitements.

Kr.

50936

66880

77 2O8

56 139

55 964

45 315

53O94

67 843

43482

58 759

82289

58083

65 236

52 255

39 782

65 624

29 198

24 351

992 438

969 309

942 209

916963

861 396

816820

778716

674 140

Kredsenes

Udgifter*).

Dépenses

des cercles

scolaires.

Kr.

I 296

8642

19 8OO

l6 019

3 966

9 551

12 663

l6 42O

6 585

11 775

8322

16864

20494

5 275

6255

7 895

3082

i 460

176364

203 050

238 769

240273

233 380

224 440

101 740

86 128

Samlet

Udgift.

Total des

dépenses.

Kr.

126843

154067

217 732

140 127

143 028

131 089

114 825

139 323

89215

H3731

175 191

IIO718

137 356

123947

99 366

154 944

68 358

64655

2 3 o 4 5i5

2217 183

2 306 339

2 295 075

2 120 848

2021 888

1 7H544

1 512 608

No.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

H

15

16

17

18


Byer.

Villes.

Kristiania . ...

Bergen . ... ...

Trondhjem . . .

Stavanger .

Drammen . .

Fredrikshald

Fredriksstad

Laurvik , . .

Kristianssund . . ...

Andre Byer. Autres villes.

lait Total 1880.... .

— - 1879....

— — 1878....

- - 1877..'..

— — 1876....

- — 1875....

Antal

Skoler.

Nombre

des

écoles.

19

7

10

7

4

3

3

4

5

6

72

140

142

144

134

126

123

Tabel 29. Almuskoler i Byerne i Aaret 1880.

Écoles primaires des villes en 1880.

Antal

Nombre des

Lærere.

instituteurs.

8O

31

3O

17

*?

15

10

13

10

11

156

39O

385

372

342

34O

327

Lærerinder.institutrices.

204

23

36

43

17

9

9

10

6

12

69

438

407

367

317

306

258

i Almuskolen.

dans les

éç. prim.

publiques.

II 321

3518

2433

2674

2 392

I 199

I 4OI

I 298

I 089

I 173

13 879

42 377

41 929

40826

36 468

35 745

35 537

Antal skolepligtige Børn :

Nombre des enfants ayant plus de y ans:

i and. lavere

Skoler.

dans les

autres êc.

primaires.

516

451

65

321

231

Il6

58

67

49

28

847

2 749

2855

2 613

2 765

2919

3084

i høiere

Skoler.

dans les

écoles

supérieures.

4492

I 613

839

737

744

531

383

339

273

273

43i8

14 542

I4 7O3

14 945

H538

14259

I3 54O

privat

underv.

autrementinstruits.

133

52

35

4

16

8

24

3

4

364

643

608

534

457

428

587

uden

Underv.

sans

instruction.

I3O

114

36

2O

15

7

11

3

216

552

573

517

475

600

713

lait.

Total.

16 592

5 748

3408

3 756

3 398

. 1854

1 842

1735

1425

1481

19 624

60863

60 668

59 435

54 7O3

53 951

53 461

Gutter.

garçons.

8517

2863

1 734

1 862

1779

95 6

963

885

735

764

9 994

31052

30913

30 250

27630

27294

27 191

Deraf

Dont

Piger.

filles.

8075

2885

1674

I 894

I 619

898

879

850

690

1 717

9630

29 8ll

29 755

29185

27073

26657

26270

Udgifter

ved Almu-

skolen.

Dépenses

des écoles

Primaires.

Kr.

376082

96 272

82474

47 800

52873

35 5OO

28000

34064

18 616

27 119

255648

1 054 448

1 021 146

969 135

832 834

795 273

772 788

4


Tabel 3O. Borgerskoler, Middelskoler og høiere Skoler i Aaret 1880.

Skoler.

Etablissements.

Offentlige Skoler. Ec oie s publique s.

Kommunale Borger- og Pigeskoler:

Écoles secondaires, écoles moyennes et écoles supérieures en 1880.

Gutteskoler ... |

pour les garçons J

Pigeskoler 1

Écoles secondaires communales: ) P our les fi lles I

Kommunale Middelskoler. Ecoles moyennes

Offentlige høiere Skoler. Lycées de l'Etat

Private Gutte- og Pigeskoler:

Écoles secondaires privées:

Gutte- og Pigeskoler ...... I

pour les deux sexes |

Private Skoler. Eco le s privée s.

Gutteskoler |

pour les garçons j

Pigeskoler |

pour les filles [

Gutte- og Pigeskoler I

pour les deux sexes f

Private Latin- og Realskoler. Écoles supérieures privées

Antal

Skoler.

Nombre

des

écoles.

27

17

15

3

Lærere.

instituteurs.

An tal

Nombre

15

35

28

188

255

14

176

29

80

des

L «rerinder.

institutrices.

44

10

29

11

5

323

25

l 3

Gutter.

Garçons.

3OO

758

298

2961

3527

277

Antal Elevei

Ne mbre des élèves

-

368

I 624

Piger.

Filles.

-

228

-

-

4648

433

-

lait.

Total.

3OO

758

526

2 961

3 527

277

4648

80I

I 624

De offentlige

Skolers

Udgifter.

Dépenses

des écoles

publiques.

45 879

88001

47 5O8

408 117

659 375

CD


Antal Professorer: Nombre desprofesseurs:

Theologiske Fakultet. Faculté de théologie

Juridiske — — de droit

Medicinske — — de médecine

Historisk-filosofiske — —- de philosophie et d'histoire

Math.-naturvidensk. — • — d e mathématique et de sciences

naturelles

Antal Studerende. Nombre des-étudiants ..

Finantser: Finances-.

Indtægter i Aaret: Recettes:

Tilskud af offentlige Midler. Subsides de l'Etat

Andre Indtægter. . Autres recettes . . *

Udgifter i Aaret: Dépenses:

Lønninger og Stipendier. Traitements

Andre Udgifter. Autres dépenses .

Formue ved Finantsaarets Udgang: Capital:

Kapitalformue*). Fo7-tune.

Legatformue. Sommes léguées

Tabel 31. Kristiania Universitet i Aarene 188O—85.

Université de Kristiania de 1880—85.

lait. Total

lait. Total

lait. Total

i Derunder ikke medregnet det ved Salg af Tøien Gaard dannede Kapitalfond.

1880.

5

6

8

Ul 00

52

750

1879—80

Kr.

420 000

74 99Î

494 991

358 149

138 857

497 006

296976

5H544

1881.

5

6

8

18

15

52

800

1880—81

Kr.

425 000

80849

5O5 849

365 857

151 419

517276

290 I24

5I5 38O

l882.

5

6

8

18

15

52

870

1881—82

Kr.

450 000

87167

537 167

368381

165 726

534 107

284521

714960

1

1883.

5

6

8

Ul 00

52

840

1882—83

Kr.

446 204

71588

517792

378 215

I43 928

522 143

286419

76O 587

1884.

5

6

8

Ui 00

52

I 230

1883—84

Kr.

527 OOO

87 247

614247

380 526

212347

592 873

284 566

764 652

1885.

6

6

8

17

16

53

1350

1884—85

Kr.

465 OOO

72 7OO

537 700

379 O 36

154 517

533 553

284 647

785 131

01

o


51

Tabel 32. De faste Eiendommes Antal, Matrikulskyld og Værdi.

Bygderne amtsvis.

Communes rurales, par

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristian

Buskerud

préfecture.

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trond hjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø .....

Riget. Royaume.

Nombre et valeur cadastrale des propriétés foncières.

Særskilt skyldsatte

Eiendomme 1880.

Cadastre 1880.

Samlet

Antal.

Nombre dei

numéros.

11 039

11 617

18305

11 856

12748

10968

8936

8 093

12300

10 156

13 431

8566

11 201

10 864

5867

8144

5 198

Matrikul-

skyld.

Valeur

cadastrale.

Skylddaler.

13 725

20589

23 215

26 047

16298

12 83I

13 646

9467

9699

Ï3 635

I9679

15 516

I4469

IO252

12 653

5 951

I787

De faste Eiendommes samlede

Værdi efter Skylddalerens

Salgsværdi i Aarene :

Valeur totale des propriétés

foncières d'après les

prix payés :

1852—60. 1861—70. 1871—80.

1000 Kr.

55 903

77102

52 357

46947

46843

43 270

38411

20155

20064

22571

29563

17238

15 53°

3i°93

20 996

5 456

2302

1000 Kr.

54 984

72 565

54 413

49 245

53 122

43238

39 58O

23024

22 940

27381

33665

23 552

24847

34280

23 173

8572

3887

179 28 239 459 545 801 592 468

1000 Kr.

63 57O

83 539

73 389

63 351

6l 904

49 725

47 741

33 159

27 6lO

33 425

38 676

30771

30 533

36 584

27560

IO 642

5 252

Ny

revideret

Matrikulskyld

Valeur

cadastrale

nouvelle

1886.

Mark.

38044

44816

52292

49 977

36 102

26 966

29388

17858

15 438

23281

28177

25 555

27 597

29932

30068

17405

6876

499 772

Anmærkning: Finmarkens Amt er i Tabel 32 og 33 ikke medtaget, da det ikke indgaar under Landets

almindelige Matrikul.


Bygderne amtsvis.

Commîmes rtirales, par préfechire.

Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal. .

Stavanger

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø . . . .

Rigets Bygder. Royaume

Tabel 33. Priserne paa Jordeiendomme i Aarene 1876—1885.

Valeur moyenne die «Skylddafer» de i8yô à 1885.

Gjennemsnitsværdi pr. Skylddaler efter de stedfundne Salg i Aarene:

Valeur moyenne dtt «Skylddaler» d'après les prix payés de 1876 à 188j:

1876. 1877. 1879. 1882.

Kroner.

4 932

467Ï

3829

2478

4°39

4214

3 494

3 448

3 I21

2497

1 967

1893

2075

3687

1990

2 197

3 329

3210

Kroner.

4 778

4 845

3 596

2488

4292

4609

3 79O

4306

3 685

3O59

1 923

2 O23

1 97T

4078

2285

1859

2 669

Kroner.

5OI9

4681

3 658

2404

4066

4603

3 874

37l8

3 3O5

2628

2319

I964

2507

3 685

2764

2 133

2 297

Kroner.

4 495

4417

3 359

2188

4 423

4 123 •

3 435

4036

3 5o8

2 179

2 041

1 84.7

2 221

3 963

2479

2 136

3 "6

Kroner.

5224

4 453

2989

2 624

3 572

3 93 6

3671

3671

3 IO 4

2329

2477

1 808

2 326

3 6 44

2301

2319

3 795

Kroner.

5071

4 546

3327

2451

3 933

4 108

3 924

35 ; o

2814

2765

2 131

1 917

2438

3 537

2 139

2 261

3812

Kroner.

5O68

44OI

3 3O3

2402

4077

3 934

4010

3674

3281

2 611

2 109

2068

2 220

4 110

2 258

2307

2916

3 339 3 383 ! 3 157 ! 3164 j 3162 3 313

Kroner.

4090

4 295

3O55

2297

3 657

4 4O5

3669

3 757

3 649

2771

2 139

2 123

2 114

3 97O

2421

2485

3 3O3

Kroner.

4 998

4 437

2948

2 180

3 874

4 398

4 5O5

3 743

3 39O

2633

2 169

2 462

2 192

3833

2380

2 291

4088

3OI

Kroner.

5 567

4 425

3066

2 478

4O34

4050

4 117

4026

3 845

2707

2 365

2356

2 26l

329I

2 72O

2O43

4078

3 382

01

ro


Smaalenene

Akershus

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus . . .

Nordre Bergenhus .

Romsdal

Søndre Trondhjem. . .

Nordre Trondhjem . .

Nordland

Tromsø . .

Finmarken

53

Tabel 34. Skovareal og Udførsel af Trælast.

Forets et exportation de bois.

1. Skovareal. Distribution et contenance des forets.

Bygderne amtsvis.

Communes rtirales, par préfecture.

Aar.

Années.

1841—45 gj.snitl. en moyenne

1846—50 — —

I85I—55 -

1856—60 — -

1861—65 —

1866—70 —

1871—75 — —

Riget. Royaume.

Samlet

Skovareal.

Contenance totale

des forets.

• Kilom.

2960

3864

14508

5 579

5 449

1 560

6067

4 35O

1834

926

1 850

2 100

3O55

5 844

5 262

7 800

1 922

2691

77621

2. Norges aarlige Udførsel af Trælast 1841—1885.

Exportation de bois de 1841 a 1885.

Reg.-Ton.

Tonn. d. reg.

4Î6OOO

416 OOO

593 oo °

647000

804000

874 000

947 000

Aar.

Années.

1876—80 gj.snitl. en moyenne

1881 ...

1882

1883

1884.

1885

I Procent af Amtets

hele Fladeindhold.

Pourcent de la

superficie totale.

pCt.

71.8

74.5

55.7

22.3

37-4

69.x

41.0

43-3

28.7

10.3

12.2

11-5

20.9

3I.8

23-1

20.5

7.3

5.7

24.4

Reg.-Ton.

Tonn. d. reg.

820 000

882 000

919000

945 000

939 000

860 000


No.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

ii

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amter.

Préfectures,

Smaalenene. . . .

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud . .

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg. . . . . .

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen.

Nordre Bergenhus

Romsdal .

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland ....

Tromsø

Finmarken . .

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales

Byer. Villes

Riget Royaume 1875

— — 1865

- - 1855

54

Tabel 35. Agerareal samt Udsæd og Avling af de

Hvede.

Froment.

Hektarer.

I 344

598

I

3O

19

527

I 191

420

224

115

3

4

1

4

3

51

1

4 474

62

4 536

4 95O

2 900

Rug.

Seigle.

Hektarer.

4360

2 184

6

1907

I 119

1540

2 117

5O8

119

I40

- 252

5

58

81

104

127

184

26

14 698

139

14837

12 250

8400

By*.

Orge.

Hektarer.

3 528

5884

31

4709

10 490

4882

2 586

3 434

1 674

860

1 127

434

2 060

1 607

3688

3 987

3722

1 183

11

55 623

274

55 897

49900

49 200

Areal tilsaaet med:

Superficie en.s emencée :

Blandkorn.

Méteil.

Hektarer.

85

778

7 775

5 735

1 660

24

169

144

559

205

784

5i8

1 129

726

130

246

3

20653

17

20670

19 100

24 100

Production de céréales et

Havre.

Avoine.

Hektarer.

13-981

15 441

3

6647

504

4119

7 439

2783

517

2 003

7242

3 972

3331

6781

5 5OI

9306

1053

5

90358

270

90628

91300

94700

Erter.

Pois.

Hektarer.

272

579

1657

1487

3IO

35

20

1

7

1

91

165

19

3

4634

13

4647

3 95O

3900

lait Korn.

Total des

céréales.

Hektarer.

23 57O

25464

41

22 725

19 354

I3O38

13 392

7 334

2679

3 677

8829

5 199

5 975

9603

10 113

13766

5225

1 220

11

190440

775

191 215

181 450

183 200


55

forskjellige Kornsorter og Poteter i Aaret 1875.

de pommes de terre en

Poteter.

Pommes de

terre.

Hektarer.

2 245

2408

21

3 562

2 9OI

I 8ll

2038

I 551

1432

* 513

2 IO3

2 137

-

2053

I 5OO

I 640

3O23

I 92O

936

85

34 619

260

34 879

31 7OO

Hvede.

Froment.

Hektol.

4O3I

1648

3

82

5o

1333

3 105

955

785

381

l 3

15

-

1

6

7

110

1

-

-

12358

168

12 526

12705

7828

Rug.

Seigle.

Hektol.

8 001

4IO5

11

3987

2583

2736

4085

935

361

502

692

24

-

124

138

133

228

532

5o

• -

28961

266

29 227

23900

22486

Byg.

Orge.

Hektol.

IOO2O

16 I05

82

I5O68

39 083

14942

6476

11 390

7672

4068

4042

2507

-

IO357

6 495

10967

10707

14838

4 754

57

188804

826

189 630

176770

174 134

Udsæd.

Quantités semées.

Blandkorn.

MéteiL

Hektol.

257

2765

I

28 377

25702

6 219

83

598

924

3865

991

6208

4291

-

6808

3O5I

431

1 182

17

-

91 700

70

91 770

91 634

106 600

Havre.

Avoine.

Hektol.

6l 847

66 354

II

28 185

2284

16925

31445

IO 867

3 154

15682

, 42 665

36872

-

30269

53 943

27 462

41732

5 9IO

30

1

474 308

1330

475 638

496 226

502510

Erter.

Pois.

Hektol.

894

I 772

I

4915

4606

IO94

99

44

3

-

-

-

-

13

3

184

342

39

5

-

13982

32

14014

12471

13952

lait Korn.

Total des

céréales.

Hektol.

85 050

92 749

IO9

80614

74 3O8

43 249

45 293

24789

12899

24 498

48403

45 626

-

45055

67 393

41804

53 55O

22 502

4856

58

810 113

2 692

812805

813 706

827 510

Poteter.

Pommes de

terre.

Hektol.

59 053

6499I

575

89 666

83436

49060

50431

5O393

36 93 1

44 634

48562

62449

15

52 110

50 250

58766

84198

63619

27254

1964

971 300

7057

978 357

939 600

772 600

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


No.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

io

ii

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Amter.

Préfectures.

Smaalenene....

Akershus ...

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. 1 uråles

Byer. Villes

Riget Royaume 1875

— 1865

- 1855

56

Tabel 35 (Forts.). Agerareal samt Udsæd og Avling

Hvede.

Froment.

HektoJ.

30 I98

13604

19

753

327

10233

25384

8 339

6616

35H

82

117

7

• 93

117

933

98826

i $10

100 336

98800

74200

Rug.

Seigle.

Hektol.

IO5 381

57 822

164

53 639

25051

39 526

52 342

I2568

3040

39II

6818

154

945

1 518

2 252

2 096

1 061

Byg.

Orge.

365 791 I55OO53

3608

Hektol.

867OI

171 788

976

138 774

299 125

115 572

67674

97322

50204

33 76O

43096

17 691

69057

59 236

III 789

IO6 527

67739

20858

368

8 204

369 399 1558257

237 000 i 242 800

249 3°° 1 276 400

Beregnet Avling.

Production.

Blandkorn.

Méteil.

Production de céréales

Havre.

Avoine.

Hektol. i Hektol,

I 990

24646

13

264 II4 ,227879

173 255

42 913

776

5265

6 140

25 180

8 397

38 857

24389

5o 393

23666

382 984

487 967

99

14316

114 031

203 511

72922

22 842

98 633

321076

196 128

151 541

360 395

241 077

3421J 311 767

5 125 27 760

698001 3224710

539

10 218

Erter.

Pois.

Hektol.

5 575

12432

698 540 3234928 84051 6045 511

633 600 2 867 800

742 900 2 957 900

6

29 493

25704

5909

553

202

14

1553

2 609

lait Korn.

Total des

céréales.

Hektol.

6l2 829

768 259

I 277

714652

537 778

328 184

350 240

196 618

88856

164998

379 469

252 948

.245 939

471635

380454

427353

102 585

21 069

368

'838806021 261

171 24250

67 900 5 147 900

85 1005 385 800


57

af de forskjellige Kornsorter og Poteter i Aaret 1875.

et de pommes de terre en i£/5. (Suite.)

Poteter.

Pommes de

ierre.

Hektol.

391 9O5

482 783

4 54O

795 287

592 525

35IO53

352041

355 266

278 901

326359

407 034

391 477

364

372018

398 199

426453

684 806

359961

139 129

13685

55 736

7 123 786

6 563 000

5 998 000

Hvede.

Froment.

Kroner.

450 700

291 000

300

8 500

5 200

172 900

368 400

124 900

118 300

57200

1 900

1 500

-

100

1 100

1 700

12 500

-

-

-

23 OOQ

I 6l6 2OO

I 61 2 OOO

Rug.

Seigle.

Kroner.

I 199 600

626 400

I 9OO

621 2OO

3132OO

460 500

603 900

144 5OO

41 7OO

5O3OO

86 2OO

I 600

139OO

I7 4OO

29 000

24600

31700

3 100

-

43 200

Byg.

Orge.

Kroner.

918 300

I 738 400

II IOO

I 539 8OO

3 169 000

I 37O4OO

658 9OO

I 239 9OO

657 4OO

356 3OO

442 7OO

197 6OO

4 270 700 1 7 494 3OO 5 870 200 19 912 200

3 000 000 14 2I6OOO

Avlingen s Værdi.")

Valeur de la production.

-

798 4OO

680 8OO

I 244 COO

I 122 OOO

I O32 9OO

311 100

48OO

92 4OO

Blandkorn.

Méteil.

Kroner.

15 8OO

1599OO

IOO

2 24O 3OO

I 460 3OO

354 900

6000

60900

58 300

209 100

54500

351 200

-

218 600

402 600

191 900

33 000

52 800

-

-

4 600

Havre.

Avoitiæ.

Kroner.

2 347 700

2 627 9OO

5OO

I 458 7OO

93 2OO

687 000

I 166OOO

442 5OO

I74 4OO

660 4OO

I 958 4OO

I 274 6OO

953 800

2 300 700

1 547 600

1 980 700

238 100

5 322 000 19 188 000

I 2 12 OOO 3 157 000 I4 599OOO 6 240 000 19 790000

-

-

65 100

Erter.

Pois.

Kroner.

78 900

144 2OO

IOO

384 100

367 6OO

894OO

7 800

3300

IOO

-

-

-

-

-

21 8OO

3O3OO

7 068 050 I 593 2CO 4 227 500 17 4OI 9OO 5 865 600 19 847 100 I 125 5OO 50 060 800 25 912 000

'•'") Beregnet efter Middelpriserne i 1871—75.

-

-

2 IOO

Ialt Korn.

Total des

céréales.

Kroner.

5 on 000

5 587 800

14000

6 252 600

5 408 500

3 135 100

2 811 000

2 016000

1 050 200

1 333 300

2 543 7OO

1 826 500

I 127 6OO 50 291 200 26 132 200

1 049 000 44 387 000 25 000 000

I 316OOO 46314000 22 900 000

-

1 984 800

3 402 600

3 036 500

3 203 100

1 355 500

314200

4 800

230 400

Poteter.

Pommes de

terre.

Kroner.

I 735 2OO

I 9OO 300

22 9OO

2 487 IOO

I 785 7OO

I 304 2OO

1 552 100

I 297 800

I 227 200

1385 300

I 661 900

I 853 300

I 800

1 505 100

1 337 800

1 178 500

1 829 200

1 375 100

624 700

67 000

220 200

No.

1

2

4

5

6

7

8

9

10

n

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Smaalenene

Akershus

Kristiania

Hedemarken

Kristian

Buskerud

58

Tabel 36, Kreaturhold den 31te December 1875.

Amter.

Préfectures.

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus . . .

Bergen

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

Rekapitulation:

Bygder. Comm. rurales.

Byer. Villes ......

Riget Royaume 1875

- — 1865

- — 1855

- - 1845

- - 1835

Animaux domestiques en 1875.

Heste.

Espèce

chevaline.

10819

13 161

i 364

14837

17048

8631

7423

5 53O

3466

3257

8950

6657

174

9252

9896

9764

9 107

7 531

4566

470

147 474

4429

9O3

149 167

' 54 447

131 894

113 163

Storfæ.

Espèce

bovine.

45 672

57 427

539

80132

100*169

52 945

35 847

39 784

26886

40480

55 619

87687

113

92360

85 275

69319

48481

59 175

30084

8623

6723

1 016617

953 036

949 935

842 568

644414

Faar.

Espèce

18336

29 762

67

9M93

m 927

5OI57

15 579

58792

35 772

49 806

207 689

226381

126

179917

180 004

122 504

106495

119 204

62078

20 217

Gjeder.

Espèce

caprine.

49

664

16 194

53 647

14 172

S*

10 360

10709

12068

16580

20577

2

40627

3O939

24742

28952

27693

11 954

2881

i 009 894 1 682 934 322 224

3 372

637

Svin.

Espèce

porcine.

3 589

6440

241

9 335

11 183

3 577

2907

3299

1999

953

3 788

5 577

10

9625

8636

^045°

11 725

5726

1 726

234

97 977

3043

1 686 306 322 861 101 020

1 7O5 394

1 596 199^

1 447 274

1 028 945

290 985

357 102

290 950

184518

96 166

113 320

88637

79 874

Rensdyr.

Rennes.

23

231

3211

7183

14 799

5824

65290

96546

21

96567

101 768

116 891

90273

82225


Aar.

Années.

1876......

1877

1878

1879

1880..:...

1881

1882

1883

1884

1885

1876

1878

1879

I88O

I88l

1882

1883

1884

1885

59

Tabei 37 a. Udbyttet af Skreifiskerierne i 1876—85.

Quantités et valeurs des pêches de la morue i8jô—8$.

Lofotfisket 1 /.

Pêche de Lofoten.

Mængde.

Quantités.

iooo Stkr.

21 980

28 4OO

25 27O

26 32O

275OO

284OO

255OI

17 000

17 000

26530

Værdi 2 ).

Valeurs.

1000 Kr.

5682

8823

6 82O

6 435

5 734

5623

6662

5018

5 654

5 329

Finmarksfisket.

Pêche de Finmarken.

Mængde.

Quantités.

1000 Stkr.

5 228

17 643

12 O6l

19 333

23626

12 849

7229

3 457

15982

I7 53O

Værdi a ).

Valeurs.

1000 Kr.

964

3650

2O82

2 666

2 69O

2 358

2 J5I

1 H3

4H7

2 542

Romsdalsfisket.

Pêche de Romsdal.

Mængde.

Quantités.

1000 Stkr.

l ) Inden Opsynsdistriktet og i Opsynstiden. 2 ) Inkl. Lever og Rogn.

Aar.

Années.

4074

7 831

6 269

6476

6814

4251

6 797

3 584

Værdi 2 ).

Valeurs.

1000 Kr.

1 629

3 124

2 IO5

1746

2 35O

I 09I

1628

1 164

2 Il6

832

Samtlige

Skreifiskerier.

Attires pêches.

Mængde.

Quantités.

b. Udbyttet af Sildefiskerierne i 1876—85.

Quantités et valeurs des pêches du hareng 18/6—85.

Vaarsild.

Hareng d'hiver.

Mængde.

Quantités.

1000 Hl.

II

36

37

89

61

85

50

37

262

209

Værdi.

Valeurs.

1000 Kr.

156

339

417

785

861

884

375

461

1446

758

Fedsild.

Hareng d'été.

Mængde.

Quantités.

1000 Hl.

859

826

675

443

720

605

35O

948

344

619

Værdi.

Valeurs.

1000 Kr.

7481

5 881

4O43

3 874

5 726

3 765

2830

7 586

2 556

2 992

Brisling og Smaasild,

Autre hareng.

Mængde.

Quantités.

.0 Hl.

152

25O

138

I3O

212

I87

IQ3

147

157

121

Værdi.

Valeurs.

>o Kr.

333

57Q

326

261

5i6

313

246

400

293

215

1000 Stkr.

40 IOI

66 805

50833

63 494

68 273

55 153

5O338

33 4O3

5° 43 6

58 798

Værdi 2 ).

Tilsammen.

Mængde.

Quantités.

1000 Hl.

I O22

I 112

850

662

993

877

Total.

5O3

1 132

763

949

Valeurs.

1000 Kr.

IO864

19 411

12 933

13682

12540

10 925

12 724

9942

15 536

11 OI2

Værdi.

Valeurs.

1000 Kr.

7 97O

6790

4 786

4920

7 103

4962

3451

8447

4295

3 965


No.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

12

13

14

T6

17

18

19

2O

21

22

23

24

25

26

27

Smaalenene

Akershus

Buskerud

Amter.

Préfectures.

Jarlsberg og Laurvik ,

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger ....

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø

Finmarken

lait Total 1883

— — 1882

— — 1881

— — 1880

- 1879

— — 1878

- - 1877

— 1876

' " - - 1875......

- - 1874

6O

Tabel 37 c. Udbyttet af samtlige Kystfiskerier

Skrei.

Pêches de la morue.

Mængde.

Quantités.

Stykker.

2OOOO

IOOOO

52 000

4 250 500

1 018000

854 000

22 744 400

996 500

3 457 400

33 402 800

50 338 000

55153000

68 273 000

63 494 000

50 833 000

66 805 000

40 101 000

57 788000

47 687 000

49 968 000

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

5 000

3 000

13584

1 163 788

348691

212333

6771999

280 261

1 142 980

9941 636

12 723 900

10925 400

12539300

13 682 000

12932400

19 410 300

10 863 600

15 405 000

14 656 000

15 276000

Quantités et valeurs des grandes

Sild.

Pêches du hareng.

Mængde.

Quantités.

Hektoliter.

22OII

3OO

I35O

2 791

2 2OO

171

776

41 417

4695O

38OO7

112 626

469OO

27059

677 769

IO9 287

I 529

113 1 *43

503 000

877 800

994 000

661 700

850 400

I I 12 OOO

1 022 000

1 062 000

1 215 000

954 000

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

82 124

6 500

II 400

II 476

9 900

600

1816

394 064

120378

176759

442 599

243 650

142 300

6159255

635 269

9 000

8447090

3451200

4 962 300

7 103 400

4 920 700

4 786 000

6 789 900

7 97O 3CO

5 658 000

5 892 000

6 388 000

Ma-

Pèches du

Mængde.

Quantités.

Stykker.

I3O4OO

29 6OO

I24OO

879 33O

151 3OO

233 920

2 511 050

1 I47 4OO

21 OOO

5 116 400

5 064 000

6 165 000

5 744 000

6 080 000

5 739 000

4 546 000

4 192000

5 250000

6 880 000

7 049 000


61

i 1883, fordelt paa de forskjellige Landsdele.

pêches en 1883, par préfecture.

krel.

maquereau.

[

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

26080

6 264

3OOO

152 771

2O9OO

38 982

331076

159 6ll

3 15°

-

-

-

-

-

-

741834

699 400

768 900

696 100

680 500

671 400

703 100

620 900

719 000

796 000

832 000

Sei, Lange etc

Pèches du

i7ierlan vert etc.

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

188OO

5 6OO

30 OOO

79 548

28580

32 171

48 153

16638

6OO2O

42 780

154328

2OO44O

I47 085

74O737

421 292

2 339 9O4

4 366 076

2 491 300

2 174 800

i 448 300

1 371 100

1 977 000

1790 300

2 OOO IOO

I 27OOOO

1 32S 000

1 748 000

Lax og Søørret.

Pèches dri saumon.

Mængde.

Qtiantités.

Kilogram.

3 375

1385

6480

8903

3900

14637

60503

42799

22393

22 600

30053

92569

23 300

13630

11 926

7250

3 6 5 7°3

289 656

367014

342 5 IO

337836

342 294

407 922

411 57O

}

?

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

5515

3OOO

10 250

I4283

5 25O

I7 4O5

7O3I9

49 93 1

24510

24 559

27 167

89 465

20888

10719

6486

5830

385 577

320 500

400 900

382 100

336 500

362 100

449 4°o

457 600

407 000

352 000

408 000

Hummer.

Pèches duhomard.

Mængde.

Quantités.

Stykker.

71 000

250

IOO

114 150

40850

126504

250327

398 348

154 200

58880

9027

-

-

-

-

1 223 636

1 256 000

1 146 000

1 206 000

1 118 000

1 107 000

987 000

1 141 000

?

?

:

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

21450

IOO

5O

41335

I43IO

40 651

110 711

142 689

47130

18579

3 J 32

-

-

-

-

440137

423 100

377000

404 700

341 5°°

315 100

291 200

355 500

337 000

296 000

252 000

Østers.

Pèches

de l'huître.

Værdi.

Valetirs.

Kroner.

75O

35

400

1668

-

70

-

-

220

440

120

1550

-

IOO

-

-

5 353

8 100

7 100

5 600

7700

10 160

7 000

7 600

?

?.

?

Samlet

Værdi.

Total des

Valetirs.

Kroner.

154 719

21499

55 100

301 081

78940

129879

562 075

767 933

258 408

276 701

1 791 134

883 796

522 606

13 682 810

1 343 308

3497714

24 327 703

20 117 500

19 616 400

22579500

21 340 000

21 O54 IOO

29 44I 2OO

22 275 6OO

23 796 000

23 32OOOO

24 904 000

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


No.

i

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

ii

12

13

T6

17

iS

19

2O

21

22

23

24

25

26

27

Smaalenene

Akershus

Buskerud

Amter.

Préfectures.

Jarlsberg og Laurvik

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger . . . . ' .

Søndre Bergenhus

Nordre Bergenhus . . .

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland. .

Tromsø

Finmarken

lait Total 1884

- - 1883

— — 1882.....

— 1881

— - 1880

- - 1878

- - 1877.....

— — 1876

- 1875.

— - 1874

62

Tabel 37 d. Udbyttet af samtlige Kystfiskerier

Skrei.

Pèches de la morue.

Mængde.

Quantités.

Stykker.

22 OOO

6OOO

20 000

6 796 500

I 765 9OO

4299OO

24 17 I 4OO

I 24I 8OO

15 982 000

50435500

33 403 000

50 338 000

55 153000

68 273 000

63 494 000

50 833 000

66 805 000

40 101 000

57 788000

47 687 000

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

6490

I 800

6697

2 116 204

531893

125 806

8 234 233

366 644

4 146 549

15 536 316

9 941 600

12723900

10925 400

12 539 3°°

13 682 000

12932400

19 410 300

10 863 600

15 405 000

14656000

Quantités et valeurs des grandes

Sild.

Pèches du hareng.

Mængde.

Quantités.

Hektoliter.

66503

i°35

630

24464

18098

24400

6163

97 37O

113 354

13 200

70765

47080

3500

160380

"3 750

2850

763 542

1 131 100

503 000

877 800

994 000

661 700

850 400

I 112 OOO

1 022 000

1 062 000

1 215 000

Værdi.

Valeurs.

-

Kroner.

269 273

IO788

2750

86 811

78 364

II4 8OO

28582

591 I3O

321 OI3

38 525

360714

I96060

19 500

I 485 742

68l 969

9050

429507I

8 447 100

3451 200

4 962 300

7 103 400

4 920 700

4 786 000

6 789 900

7 97O 300

5 658 000

5 892 000 .

Ma-

Pèches du

x Mængde.

Quantités.

Stykker.

115 4OO

31 720

IO 2OO

1 197 000

130 700

155 000

2233380

I 469000

6300

5 348 700

5 116000

5 064 ôoo

6 165 000

5 744 000

6080000

5 739 000

4546000

4 192000

5250000

6880000


63

i 1884, fordelt paa de forskjellige Landsdele.

pêches en 1884, par préfecture.

krel.

maquereau.

Værdi.

Valeurs.

Kraner.

23080

5 868

1675

170390

17895

24429

268 660

222 470

960

-

-

-

-

-

735 427

741 800

699 400

768 900

696 100

680 500

671 400

703 100

620 900

719000

796 000 1

Sei, Lange etc.

Pêches du

merlan vert etc.

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

18 3OO

7 53O

l8 OOO

76 994

29 3IO

22 99O

42 28l

32799

4O235

27850

74 93O

200 000

59 020

551 202

225517

1 472 148

2 899 106

4 366 100

2 491 300

2 174 800

1 448 300

1 371 100

1 977 000

I 790300

2 OOO IOO

1 270 000

1 328 000

Lax og Søørret.

Pêches di i saumon.

Mængde.

Quantités.

Kilogram.

3822

3 32O

798O

"344

3 75°

16 660

81 150

43 578

28874

31 441

36 37O

125 444

48834

28653

15080

4850

491 150

365 703

289 656

367 014

342 510

337 836

342 294

407 922

411 570

}

?

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

5803

5 3O4

* 11 540

17 III

5 887

18225

88903

47 555

29 691

33416

32928

122 520

41 816

21 742

9518

3220

495 179

385 600

320 500

400 900

382 100

336 500

362 100

449 400

457 600

407 000

352 000

Hummer.

Pêches duhomard.

Mængde.

Quantités.

Stykker.

760OO

2OO

5OO

101 450

30700

I22395

24O 24O

337 638

129 750

49 45°

11 5O5

-

-

-

-

-

1 099 828

1 224 000

1 256 000

1 146 000

1 206 000

1 118 000

1 107 000

987 000

1 141 000

?

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

242OO

80

2OO

33 735

7 675

40 003

114 880

136778

39 38i

16078

4610

417 620

440 100

423 100

377 000

404 700

341 5°o

315 100

291 200

355 500

337 000

296 000

-

-

Østers.

Pêches de

l'huître.

Værdi.

Valeurs.

Kroner.

I 2OO

36

3OO

2 233

-

-

2OO

l86

377

43°

2 150

120

200

-

-

7 432

5400

8 100

7 100

5 600

7 700

10 100

7 000

7 600

?

?

Samlet

Værdi.

Total des

valeurs.

Kroner.

341 856

29 606

34 465

387 274

139 131

22O 447

543 306

1 037 422

433 266

122 943

2589816

1 052 623

246 262

10 293 119

1 283 648

5 630 967

24386 151

24 327 700

20 117 500

19 616400

22 579 500

21 340 000

21 054 IOO

29 44I 2OO

22 275 OOO

23 796 000

23 320 000

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


No.

\O

II

12

13

H

i5

i6

17

i8

19

2O

21

22

23

24

25

26

27

28

Smaalenene

Akershus

Buskerud

Amter.

Préfectures,

Jarlsberg og Laurvik......

Bratsberg

Nedenæs

Lister og Mandal

Stavanger

Søndre Bergenhus . .

Nordre Bergenhus

Romsdal

Søndre Trondhjem

Nordre Trondhjem

Nordland

Tromsø ...

Finmarken

Ialt Total 1885.

— — 1884,

— - i883.

— — 1882.

— — 1881.

— — 1880.

— - 1879.

_ 1878.

— - 1877.

— — 1875.

— — 1874

64

Tabel 37 e. Udbyttet af samtlige Kystfiskerier

Skrei.

Pêches de la morue.

Mængde.

Quantités.

Værdi.

Valeurs.

Stykker. Kroner.

22 OOO

15 000

6 500

3 5 8 3 800

689 400

629 400

34 888 400

1 433 800

17529700

5 280

3840

1 865

832 336

145 734

132 154

7076714

272 242

2 542 056

58 798 000 11 012 221

5O435 5OO

33 403 000

50 338 000

55 153000

68 273 000

63 494 000

50 833 000

66 805 000

40 101 000

57 788000

47 687 000

15 536316

9 941 600

12 723 900 I

10925 400

12539300

13 682 000

12932400

19 410 300

10 863 600

15 405 000

14 656 000

Quantités et valeurs des grandes

Sild.

Pêches du hareng.

Mængde.

Quantités.

Hektoliter.

62 360

938

I IOO

21935

3 100

11 760

800

89 778

86928

15 199

60 158

26 109

19 400

503 495

46 800

Værdi.

Valeurs.

115 338

11 546

6 600

74822

19460

48 200

1 900

387 685

262 773

51 224

172 851

160 694

124 000

2378868

148 440

949 860 3964401

763 542

1 131 100

503 000

877 800

994 000

661 700

850 400

1 112 000

1 022 000

1 062 000

1 215 000

4295071

8 447 100

3451 200

4 962 300

7 103 400

4 920 700

4 786 000

6 789 900

7 97O 3°o

5 658 000

5 892 000

Ma-

Pêches du

Mængde.

Quantités.

Stykker.

885OO

28 100

I95OO

1 211 769

80750

188025

2 826 33O

I 663 995

5 000

6 111 969

5348700

5 116 000

5 064000

6 165 000

5 744000

6 080 000

5 739 000

4 546 000

4 192000

5 250 000