De Offentlige jernbaner. Beretning om de norske Jernbaners ... - SSB

ssb.no

De Offentlige jernbaner. Beretning om de norske Jernbaners ... - SSB

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.) - 2. Den norske Statstelegraf 1884. (Statistique des télégraphes de l'Etat.) - 3. Norges Sparebanker 1881. ( Statistique 'des caisses d'épargne,) 4. Norges Handel 1884. ( Statistique du commerce.) - 5. Skifteveesenet 1882. ( Tableaux des successions et faillites.) - 6. Kriminalstatistiske Tabeller 1882. (Statistique de la ‚justice criminelle.) 7. Norges Postvæsen 1884. (Statistique postale.) - 8. Strafarbeidsanstalter 1883/84. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.) 9. Sindssygeasylernes Virksomhed 1884. (Statistique aes hospices d'aliénés.) - 10. Sundhedstilst. og Medicinalforholdene 1882. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) - 11. Norges Fiskerier 1884. (Grandes pêches maritimes.) - 12. Folkemængdens Bevægelse 1883. (Mouvement de la population.) - 13. Norges Skibsfart 1884. (Statistique de la navigation.) 14. De offentlige Jernbaner 1884/85. (Rapport sur les chemins de fer publics.) - 15. Rekruteringsstatistik 1884. (Statistique du recrutement.) 16. Fattigstatistik 1882 og 1883. (Statistique de l'assistance publique.) - 17. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsider for Aaret 1885. (Rapports consulaires.) - 18. Norges Handel 1885. (Statistique du commerce.) - 19. Den norske Statstelegraf 1885. (Statistique des télégraphes de l'Etat.) - 20. Norges Sparebanker 1885. (Statistique des caisses d'épargne.) - 21. Rekruteringsstatistik 1885. (Statistique du recrutement.) -- 22. Skiftevæsenet 1883. ( Tableaux des successions et faillites.) - 23. Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1879-1884. ( Statistique de l'institution générale des assurances des beitiments contre V incendie.) - 24. Sundhedstilst. og Medicinalforholdene 1888. (Rapport sur l état sanitaire et médical.) 25. Strafarbeidsansfalter 1884/85. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.) 26. Norges Postvæsen 1885. ( Statistique postale.) . -- 27. Skolestatistik 1881. (Statistique de l'instruction publique.) - 28. Sindssygeasylernes Virksomhed 1885. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 29. Norges Fiskerier 1885. (Grandes pêches maritimes.) 30. Folkemængdens Bevægelse 1884. (Mouvement de la population.) - 31. Sundhedstilst. og Medicinalforholdene 1884. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) - 32. Kriminalstatistiske Tabeller 1883. (Statistique de la justice criminelle.) 33. De offentlige Jernbaner 1885/86. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 34. Norges Skibsfart 1885. (Statistique de la navigation.) - 35. Skiftevæsenet 1884. (Tableaux des successions et faillites.) - 36. Norges kommunale Finantser 1881, 1882 og 1883. (Finances des communes.) - 37. Skolestatistik 1882. (Statistique de l'instruction publique.) 38. Den norske Statskasses Finantser 1878/79-1884/85. (Finances de l'Etat.) 39. Kriminalstatistiske, Tabeller 1884. (Statistique de la ‚justice criminelle.) 10. Norges Bergveerksdrift 1883-1885. ( Statistique des mines et usines de 1883 a 1885.) - 41. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1886. (Rapports consulaires.) - 42. Strafarbeidsanstalter 1885/86. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.) - 43. Norges Handel 1886. (Statistique du commerce.) - 44. Rekruteringsstatistik 1886. ( Statistique du recrutement.) - 15. Norges Sparebanker 1886. (Statistique des caisses d'épargne.) - 46. Den norske Statstelegraf 1886. (Statistique des télégraphes de l'Etat.) - 47. Norges Postvæsen 1886. (Statistique postale.) - 48. Sindssygeasylernes Virksomhed 1886. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 49. Norges Fiskerier 1886. (Grandes pêches maritimes.) - 50. Norges -indenrigske Skibsfart 1885.. (Mouvements du cabotage.) - 51. Sundhedstilst. og Medicinalforholdene 1885. (Rapport sur l'état sanitaire et médical. - 52. Folkemængdens Bevægelse 1885. (Mouvement de la population.) - 53. Kommunal Folketælling i Norges Byer 1885. (Recensement dans les villes.) - 54. Jordbrug og Fædrift 1876-1885. (Agriculture et élève du bétail.) - 55. De offentlige Jernbaner 1886/87. (Rapport sur les chemins de fer publics.) - 56. Distriktsfængsler 1885 og 1886. (Prisons départementales.) - 57. Skiftevæsenet 1885. (Tableaux des successions et faillites.) -- 58. Skolestatistik 1883. (Statistique de l'instruction publique.) - 59. Norges Skibsfart 1886. (Statistique de la navigation.) Fortsættelse se Omslagets 3die Side.


NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No 101. DE OFFENTLIGE JERNBANER (LES CHEMINS DE FER PUBLICS DE LA NORVÈGE.) BERETNING OM DE NORSKE JERNBANERS DRIFT TERMINEN 1"" JULI 1888-30'-` JUNI 1889. AFGIVET TIL DEN KGL. NORSKE REGJERINGS DEPARTEMENT FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER FRA STYRELSEN FOR STATSBANERNE. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1890.


TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.


Indhold. (Table des matières). Text. (Texte). Indledning. (Introduction) Anvendt Kapital. (Capital employé) Driftens økonom iske Resultater. (Résultats financiers) Trafik. (Trafic) Rullende Materiel. (Matériel roulant) Banerne og deres Vedlighold. (L'entretien des chemins de fer) Personale. (Personnel) Pensions- og Understøttelseskasser. (Caisses de pensions et de secours) Uheld. (Accidents) Tabeller. (Tableaux). Tabel I. Fortegnelse over Banernes Stationer ved Udgangen af Terminen 1888-89. (Les stations des lignes a, la fin. du terme 1888-89)


'Col. Side. (Pages). Tabel V. Rullende Materiel og §ainnies Anvendelse. (État et m6uVement du matériel roulant) I. Beskrivelse af Lokomotiver. (Spécification des locomotives) . . 3-133 43 3-34 44 2. Beskrivelse af Vogne. (Spécification des voitures et des wagons) 35-58 48 3. Lokomotivernes gjennemlobne Distancer og Vedligeholdelsesudgifter. (Parcours et dépenses de l'entretien des locomotives). . . 59-76 62 4. Lokomotivernes Drift. (Traction des locomotives) 77-99 66 5. Vognenes gjennemlobne Distancer og Vedligeholdelsesudgifter. (Parcours et frais de l'entretien des voitures et des wagons) ... . 100-507 69 6. Vognenes Drift. (Renseignement sur la traction des voitures et des wagons) 108 - 117 ,72 7. Samlede Udgifter ved Vedligehold og Drift af rullende Materiel. (Dépenses totales de l'entretien et de la traction du matériel roulant) VI. Opgaver vedkommende Beskrivelse af Banerne samt Banernes Vedligehold. (Renseignement sur la description des 118-133 74 chemins de fer et sur l'entretien et la surveillance de la voie) 2 —145 81 I. Stignings- og Krumningsforholde. (Détail des conditions de niveau et de direction des lignes de chemins de fer) 2-41 82 2. Underbygning og Broer., (Infrastructure et ponts) 3. Stationer og andre Anlæg. (Stations et bâtiments) 427_99 68 88 86 69 4. Overbygning. (Superstructure) 100- 121 go 5. Specifikation af Udgifterne til Vedligehold af Linie med Bygninger og Telegraf samt Bevogtning. (Spécification des dépenses pour l'entretien de la voie, des bâtiments & du télégraphe) . . 122-135 92 6. Ombytning af Skinner og Sleepers. (Renouvellement de rails et de traverses) 136-145 94 « VII. Stationernes Trafik og Indtægter med Fordeling paa Lokal- og Samtrafik, Personale ved Stationerne samt Udgifter ved Stations- og Telegraftjenesten. (Renseignement sur le trafic, les recettes, les dépenses et le personnel des stations) 2-30 97 I. Stationernes Trafik og Personale. (Renseignement sur le trafic et le personnel des stations) 2-16 98 Stationernes Indtægter og Udgifter. (Les recettes et les dépenses des stations) 17-30 114 • VIII. Trafikindtægternes Fordeling paa hver Maaned. (La distribution des recettes à, chaque mois) 131 a VIII. (Forts.). Fordeling af Indtægter ved Dampskibsfart paa hver Maaned. (La distribution å. chaque mois des recettes du trafic du bâ,teau it vapeur) 142 • IX. Opgave over Salsonbilletter i Terminen 1888-89. (Billets de saison, terme 1888-89) 143 • X. Qpgave over Transportmængde af de væsentligste Varesorter. (Renseignement sur le mouvement des articles principaux de marchandises) 151 s XI. Opgave over hvorledes Togene have været besatte med Reisende og belastede med Gods mellem Stationerne. (Renseignement sur l'occupation des trains par des voyageurs et des marchandises entre les stations) 205 XII. Opgaver vedkommende Jernbanernes Telegraf. (Renseignement sur le télégraphe des chemins de fer) 2-24 210 XIII. Oversigt over Pensions- og Understøttelseskassernes Status pr. 30te Juni 1889. (Situation financière au 30. juin 1889 des caisses de pensions et de secours) 212 • XIV. Personale. (Personnel) 254 • XV. Sammendrag for Aarene 1884-89. (Resumé 1884-89) 2 217 • XVI. Oversigt over Driftsresultater ved norske, svenske og danske Jernbaner 1888-89. (Renseignement sur l'exploitation des chemins de fer de la Norvége, de la Suède et du Danemark 1888--89) 1-34 234


Indledning. Banernes Længde har i Terminen ikke undergaaet nogen Forandring og udgjor som ved foregaaende Termins Udgang i 562 km., hvoraf 592 km. med 1.435 m. Sporvidde og 970 km. med 1.067 m. Sporvidde. Af samtlige Linier tilhøre i 494 km. 13 Statsba ne in t er e ssen tskab e r eller Baner, der eies af Staten i Forening med endel Private og Kommuner, men som administreres af Staten alene, selvfølgelig som særlige økonomiske Enheder ; disse Baner benævnes S t at sb an er. De resterende 68 km. falder paa «Den norske Hove dj ernbane», for hvilken de økonomiske og administrative Forhold ere ordnede ved Kontrakt af I 7de Decbr. I85o mellem den norske Stat og engelske Bygningsentreprenører. I Henhold til denne Kontrakt blev Halvdelen af Anlægskapitalen tilveiebragt af de engelske Entreprenører, der som Vederlag erholdt prioriterede og af Staten efter wo Aars Forløb fra Banens Aabning til Pari indløselige Aktier, medens den anden Halvdel blev tilveiebragt af Staten med Bidrag af Kommuner og Private, der fik Aktier for sine Tilskud. Efter samme Kontrakt er Banens Bestyrelse underlagt en Direktion paa 6 Medlemmer, hvoraf de 3 udnævnes af Kongen, medens det tilkommer Eierne af de prioriterede Aktier at vælge det andet Antal. I administrativ Henseende inddeles Statsbanerne, der er underlagt den ved Kgl. Res. af 25de Novbr. 1882 og Iste Juli 1884 ariordnede centraliserede Styrelse, i 6 Trafikdistrikter nemlig: Iste Trafikdistrikt (364 km.) der omfatter : I. Kristiania—Fredrikshatd--Rigsgrændsen, vestre og østre Linie eller Smaalensbanen, 249 km., Sporvidde 1 .435 m. (vestre Linie 170 km. aabnet : den forste Strækning Kristiania—Fredrikshald 137 km. 2den Januar 1879, i sin Helhed indtil Rigsgrændsen 25de Juli 1879; ostre Linie, Ski—Sarpsborg, 79 km. aabnet 24de November i 882), hvoraf imidlertid Strækningen Fredrikshald--Rigsgrændsen (33 km.) i Henhold til Kontrakt, approberet ved Kgl. Res. af lode Juli 1879, drives i Forbindelse med den tilstødende Dalslandsbane af sidstnævnte Banes A


Jernbaner 1888-89. II Styrelse. Den samlede Banestrækning benævnes Fredrikshald—Sunnanåbanen med Hovedkontor paa Fredrikshald. 2. Lillestrømmen—Kongsvinger—Rigsgrændsen Jernbane eller Kongsvingerbanen (115 km., Sporvidde 1.435 m. aabnet: den forste Strækning 79 km. 3die Oktober 1862, i sin Helhed 4de November 1865). I Forbindelse med Kongsvingerbanen drives en Strækning (7 km.) af de svenske Statsbaner, nemlig fra Rigsgrændsen til Charlottenberg, som er den første Station paa hin Side Grændsen. 2det Trafikdistrikt (352 km.), der omfatter: 3. K r istiani a—Drammen Jernbane (53 km., Sporvidde 1.067 m., aabnet: 7de Oktober 1872). 4. Dr am me n—Skien Jernbane (156 km., Sporvidde 1.067 m., aabnet den første Strækning indtil Laurvik med Sidelinier Ho km. den 7de Decbr. 1881, i sin Helhed 24de Novbr. 1884 5. Dramm en—R a n dsfj or d Jernbane (143 km., Sporvidde 1.067 m.), hvori foruden Hovedlinien (aabnet: første Strækning 43 km. i5de November 1866, i sin Helhed i3de Oktober 1868) indgaar: Sidelinierne Hougsund—Kongsberg (28 km. aabnet 9de November 1871) samt Vikersund—Krøderen (26 km. aabnet 28de November 1872). 3d1e Trafikdistrikt (280 km.), der omfatter: 6. Eidsv old—Ham ar Jernbane (58. 4 km., Sporvidde 1.435 m., aabnet 8de November 188o). 7. Hamar—Elverum (Grundset) Jernbane (38. i km., Sporvidde 1.067 m., aabnet 6te Oktober 1862). 8. G ru ndset—A amot Jernbane (26.4 km., Sporvidde -067 aabnet 23de Oktober 1871), samt af: 9. en—Aam ot Jernbane (318 km., Sporvidde 1.067 m., aabnet første Strækning, 56 km., 14de December 1875, i sin Helhed 17de Oktober 1877) Strækningen: Aamot—Tonset (157 km.). 4de Trafikdistrikt (314 km.), der omfatter: af Støren---Aamotbanen Strækningen: Tonset—Støren (161 km., Sporvidde 1.06 7 m.) samt: Trondhj em—Støren Jernbane (51 km., Sporvidde 1.067 m. Aabnet 5te August 1864 med Længde 49 km. ; Strækningen Trondhjem- Selsbak er senere omlagt og overgivet til Driften 24de Juni 1884, ved Omlægningen er Længden forøget til nævnte 51 km.) No. 7-1o, Hamar—Trondhjem benævnes Rot. osba nen. II. Trondhjem—Rigsgrændsen eller Merakerbanen (i02 km., Sporvidde 1.435 tri., aabnet I 7de Oktober 1881). I Forbindelse med Merakerbanen drives en Strækning (4 km.) af de svenske Statsbaner nemlig fra Rigsgrændsen til Storlien.


III Jernbaner 1888-89. 5te Trafikdistrikt (76 km.): 12. St avan ge r—Ek ersund Jernbane eller Jæderbanen (Sporvidde 1.067 m., aabnet Iste Marts 1878). 6te Trafikdistrikt (108 km. B er g e n—V os s Jernbane (Sporvidde 1.067 m., aabnet rite Juli 1883). Idet der forøvrigt med Hensyn til Banernes Stilling i j uri di sk og økonomisk Henseende henvises til «Beretning om de norske Jernbaner og deres Drift,, Sth. Prp. No. 52, 1881 bemærkes, at Eiendomsforholdene ved disse .13 Statsbaner ere indbyrdes ensartede, idet Baneselskabet som nævnt for hver af dem bestaar af Staten som • den principale Aktieeier i Forening med endel Private og Kommuner, der have modtaget Aktier for sine Bidrag. Alle Aktier er ligeberettigede til Udbytte. Indlosning af de private og kommunale Aktier er ikke forbeholdt Staten uden ved Jæderbanen, hvis Aktier kunne indløses for deres paalydende Belob. Ved Bergen—Vossbanen, Eidsvold—Hamarbanen og Drammen—Skienbanen ere de kommunale og private Aktieeiere pligtige til uden Erstatning at finde sig i: at Banen enten sættes under fælles Drift med en storre eller en mindre Linie eller Gruppe af Linier paa Betingelse af saadant indbyrdes Opgjør af de forskjellige Liniers Indtægter og Udgifter, som til Forenkling af Regnskabsforholdet maatte anordnes, eller indordnes i fuld økonomisk Fællesskab med en større eller mindre Linie eller Gruppe af Linier eller i et samlet norsk Statsjernbaneinteressentskab, alt eftersom til enhver Tid af Stadsmyndighederne maatte bestemmes. Regler for Fragtberegningen ved Statsbanerne gives i Henhold til Storthingets Bemyndigelse af Kongen eller vedkommende Regjeringsdepartement.') 1 ) Kfr. Trafikdirektørens Forslag af 22de Januar 1879, trykt som Bilag B. til Sth. Prp. No. 13, 5879. Efter dette beregnes for Befordring af Reisende ved Baner med tre Klasser, Pr. Kilometer henholdsvis 6.5, 5. 0 og 3.25 Ore samt ved Baner med to Klasser henholdsvis 5.5 og 3.25 Ore. For Befordring af Fragtgods beregnes med Henhold til Varesortens Klassifikation Fragten efter folgende Formler, der give Fragtbeløbet i Ore pr. Ton. For Befordringsdistancer indtil ioo Kilometer: Iste Klasse . . . . 300 13 x 6te Klasse 90 + 3.5 x 2den do. A 240 + II x 7de do. 8o + 3 x 2den do. B 200 + 9 x 8de do. 70 + 2.5 x 3die do. . 16o + 7 x 9de do. 60 + 2 x 4de do. . 520 + 5.5 x lode do. 50 + 1.75 x 5te do.. . Ioo + 4 x I disse Formler betegner x Distance angivet i Kilometer. For Befordringsdistancer over ioo Kilometer, men ikke over 300 Kilometer, beregnes Fragttillæg for den ioo Kilometer overskydende Distance med henholdsvis I I,


Jernbaner 1888-89. Iv Efterfølgende Tabel viser Fordelingen af Jernbaner paa de forskjellige Amter samt hvormange Kilometer Jernbane, der kommer paa hvert Titusinde af Amtets Befolkning og paa hvert Tusinde Kvadratkilometer m. m. Amt. Folkemængde 3 te Decbr. 1875. Fladeindhold. km2. Længde af Baner pr. 30te Juni 1889. km. Gjennemsnitstal. Antal km. Bane pr. 10000 'pr. I 000 Indb. kM. 2 Gjennemsnitstal. Antal km. Bane pr. 10000 Indb. pr. I 000 kM. 2 Mellemproportionalleddet til Antal km. Bane pr. 10 000 Indb. og pr. km. 2 Smaalenene 107 8044118185 17.161 44.925 0.878 Akershus') 192 419 5 194 227 I 1.797 43.7.34 0.718 Hedemarken 120 618 26 042 374 31.007 14.361 0.667 Kristians.. . . 5 814 25 044 2 0.173 0.o8o 0.004 Buskerud . . . . . . 102 186 1 4 545 166 16.24511.4130.431 Jarlsberg og Laurvik • 87 506 2 258 132 1 5.085 58.459 0.939 Bratsberg 83 171 14780 23 2.765 1.556 0.066 Stavanger I io 965 8 980 76 6.849 8.463 0.241 Sondre Bergenhus 2 • • 153 133 15 i58 108 7.053 7.125 0.224 Sondre Trondhjem 16 804 18 339 196 16.780 10.688 0.423 Nordre Do. • • 82 271 22 771 73 8.873 3.206 0.169 Udføres en tilsvarende Sammenstilling stiftsvis, faaes nedenstaaende Tabel: Stift. Kristiania Hamar . . . .. • • Trondhjem Kristianssand . . . . • • Bergen Folkemængde 31te Decbr. 1875. 489 9 1 '5 236 43 2 271 575 342 672 284 061 Fladeindhold. km. 2 Længde af Baner pr. 3ote Juni 1889 km. Mellemproportionalleddet til Antal km. Bane pr. 10 000 Indb. og pr. km.2 29 115 710 14.492 27.187 0.628 5 I 086 376i 5 . 903 7.360 0.342 50 632 269 9. 905 5.313 0.229 40 184 99 2.889 2.464 0.084 38 511 108 3.802 2.804 0.103 9, 8, 6, 4.5, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.75 og 1.5 Ore pr. Ton og Kilometer. For hvad der af Befordringsdistancen maatte overskyde 300 Kilometer beregnes Fragttillæg med 2 Ore pr. Ton og Kilometer for Iste, 2den, 3die og 4de Klasse, men 2.5 Ore for 5te og lavere Klasse. De særlige Modifikationer, disse Taxter have undergaaet ved de enkelte Baner vil nedenfor blive anmærket. Kristiania By heri indbefattet. 2) Bergen By heri indbefattet.


Jernbaner 1888-89. ,0111111.1=111.,MININ■, I Gjennemsnit for hele Riget bliver de tilsvarende Forholdstal for Aarene fra 188o til 1889: Pr. 3ote Juni. Antal km. Bane pr. 10000 Indb. pr. I 000 km.2 5.850 1880 3.322 6.171 1881 3*5°4 7.344 1882 4.170 8.036 1883 4.563 8 1884-1889 ,645 4'909 Stationernes An tal (Tabel I), er som ved Udgangen af foregaaende Termin 201. For samtlige Baner er den gjennemsnitlige Afstand mellem Stationerne 7. 9 km., hvilket Forhold for de forskjellige Trafikdistrikter m. v. stiller sig saaledes: Iste Trafikdistrikt 44 Stationer, gjennemsn. Afst. 8.1 km. heraf Smaalensbanen 33 ____–____. ..._....,...__ 7.3 « a Kongsvingerbanen II ------- --- 10.2 a 2det Trafikdistrikt 57 —,— .__,_ 6.3 « heraf Kristiania—Drammenb.. . .. . 1 I _-_,–_ 4.8 (< a Drammen—Skienb 24 _____ 6.6


Jernbaner 1888-89. Driftstermin. 1855 1856 1857 1858 1859 1860 Kilomter. Banen og andre Anlæg. VI Den ved Terminens Udgang anvendte Kapital. Rullende Materiel. Sum. Heraf Udvidelser og Forbedringer, foretagne under Banens Drift. Anvendt Kapital pr. Kilometer Bane. I Tusinde Kroner. I Tusinde Kroner. 9 1861110 68 68 8 044 I o66 384 1862 106 9 3 1 3 I 251 I 0 564 350 1863 I 85 14 009 2 042 16 051 42 7 1864 185 246.4 16 756 2 258 19 014 449 21 1865 270 026 18 628 2 398 455 21 1866 270 087 18 689 2 398 516 21 1867 270 119 277 18 721 2 398 548 2575I 1868 359 277 22 913 2 838 554 25 1869 359 923 385.5 22 951 2 972 726 26 1870 3590I9 366 23 038 2 981 822 27 1871 4873 1 3 375 24 640 3 233 825 33 1872 492 373 422.3 29 611 3 762 944 34 1873 492 013 511. 3 30 015 3 998 I 585 35 1874 492 343 499 30 942 4 401 2 857 1875 549 501.8 38 663 3 469 1876 579 586 40 429 3780 1877 8u' 693 45 66o 6 254 51 9 1 4 4 , 55 57 1/1-30/6 1878 887 131 435.3 50 517 6 614 4 208 75 1878-79 I 023 964 55 67 062 8 490 25 028 I879-80 1 057 I 064 71 326 8 668 79 994 5 070 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 68 68 68 68 68 68 I 115 I 327 I 452 I 562 I 562 I 562 I 562 I 562 I 562 68 68 68 68 68 68 I 103 I 262 I 418 I 572 57 8 I 578 I 578 I 578 I 578 7 677 7 677 7 677 7 907 7 95 1 8 019 75 982 92 479 102 030 113 000 113 368 "3 565 113 836 11 3 944 114 011 I 049 I 049 I 049 I 049 I 049 I 049 9 04_6 bo 678 12 129 12 907 12 989 13 080 13 253 13358 13 392 8 726 8 726 8 726 8 956230 9 000 273 9068341 85 028 5 1 49 103 157 5 178 H4 1 59 5 842 125 907 5 996 126 357 6 090 126 645 6 253 127 089 6 481 127 302 6 683 127 403 6 808 128 128 128 132 132 133 1 34 Ioo 87 103 78 78 78 72 72 72 Tabel II. I. indeholder et Sammendrag af Banernes Aktiva og Passiva pr. 3ote Juni 1889. Kapitalen i samtlige Statsbaner med tilhørende andre Eiendomme er i 67 68 69 72 70 70 64 64 74 76 76 78 78 81 Si 81 81 Si 82


VII Jernbaner 1888--89. Terminen steget fra Kr. 116 814 318.06 til Kr. 116 915 523.81 eller med Kr. mi 205.75 idet nemlig de i Driftsaaret udførte Udvidelser og Forbedringer andrager til Kr. 124 805.75, medens Anlægskapitalen i Aarets Lob er formindsket med Kr. 23 600.00*). Til Oplysning om Fordelingen af Kapitalen paa de enkelte Baner ved Terminens Begyndelse og Slutning hidsættes nedenstaaende Oversigt: Baner. Soi aalensbanen Kongsvingerbanen Kristiania-Dr.menb. . Drammen-Skienb. Drammen L-Randsfj .b. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Grundsetb . Grundset-Aamotb. Støren-Aamotbanen Trondhjem Størenb. Merakerbanen Jæderbanen Bergen--Vossbanen Tilsammen 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 I 88 1889 1888 1889 1888 1889 Anlægskapital. 27 786 7oo 27 787 500 7 416 000 7 416 000 4 556000 4 556000 I I 667 900 11 667 300 6 927 8co 6 927 800 4 984 000 4 984 200 I 567 200 I 567 200 645 300 645 300 16 I 19 600 16 1 18 900 3 929 800 3 910 900 II 258 400 II 254000 5 164 400 5 164400 10 024 000 10 024 000 I 12 047 100 112 023 500 Betalte. 240 334.24 242 77 8 .94 783 137.10 830 798.93 248 55 5.23 447 495 24 16 764.18 1 7 743.35 252 517.28 526 002.80 13 725.21 13 725.21 171 614.50 1 79 724.07 2 00 .00 2 00 I .00 Udvidelser og Forbedringer. III 251.20 128 000.65 10 138.27 25 649.10 '5 139.92 18 436.71 I 865 178.13 2 432 3 56.00 Kroner. Dækkede ved Laan. 670 000.00 650 000.00 I 353 400.00 I 160015.6o 685 70o.00 435 000.00 10000.00 5 000.00 I 780.02 156 3 1 4.79 1 79 37 8 .81 26 625.14 28 493.38 2 902 039.93 2 459 667.81 Tilsammen. 240 334.24 242 77 8 .94 1 453 1 37.10 I 480 798 .93 I 601 955.23 I 607 510.84 16 764.18 17 743.35 938 217.28 961 002.80 13 725.21 13 725.21 181 614.50 184 7 24.07 2001 oo 3 781.02 156 3 1 4.79 179 378.81 III 251.20 128 000.65 10 138.27 25 649.10 26 625.14 28 493.38 15 139.92 18 436.71 4 767 218.06 4 892 023.81 11 Denne Nedgang er navnlig foranlediget ved, at Kr. 30 437.94, der udgjør Forskjellen mellem Trondhjem--Storenbanens Andel i Trondhjems nye Værkstedsarrangement og Værdien af Banens gamle Værksted, er ulgaaet af Anlægskapitalen, for i Henhold til Storthingets Beslutning af sIte Mai 1889 at posteres til Udgift for Banens Reservefond i Terminen 1889-90.


jernbaner 1888-89. VIII Forøgelsen under Udvidelser og Forbedringer falder saaledes : Smaalensbanen Kongsvingerbanen Kristiania- Drammenbanen Drammen-Skienbanen . . . Drammen Randsfjordbanen Hamar-Grundsetbanen Grundset-Aamotbanen Støren-Aamotbanen Trondhjem-Størenbanen . • • Merakerbanen Jæderbanen Bergen-Vossbanen Linien med Telegraf, Grustag m. m. 9 565.20 10 215.17 3 800.00 Stationerne med Bygninger samt Sidespor. 2444.70 18 096.63 5 555.61 Kroner. 979.17 12 570.35 327.22 545.54 4 3 86.34 Is 510.83 I 868.24 3 296.7 9 Vogne. Sum. I 782. 3 5 I 234.48 14. 877.68 r6 749.45 2 44470 27 661.83 5 555.61 979.17 22 785.52 3 109.57 I 780 02 23 064.02 16 749.45 I 5 510.83 I 868.24 3 296.79 23 580.37 66 581.42 34 643.96 124 805.75 Disse Beløb ere dækkede af vedkommende Banes Reservefond undtagen ved Grundset----Aamot-, Støren-Aamot- og Jæderbanen, ved hvilke Baner Beløbene ere posterede paa Kapitalkonto. De oplagte Fonds (Tabel II., Col 13-16) er formindskede med Kr. 174 455.57, nemlig fra Kr. 3 341 226.72 til Kr. 3 166 771.15. En Sammenstilling mellem Tilstanden ved hver Bane ved Terminens Begyndelse og Slutning hidsættes:


Smaalensbtnen Kongsvingerbanen Kristiania -Drammenb. . Drammen -Skienbanen . Drammen-Randsfj.b. Eidsvold-Hamarbanen Hamar-Grundsetbanen . Trondhjem-Storenb. Merakerbanen Bergen-Vossbanen . .. . Tilsammen 1888 I 889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 IX Jernbaner 1888-89. Amortiseringsfonds. Kr. 81 37 2 .64 106 37 2 .64 123 684.40 94 382.65 6o 3oo.00 7 203. 90 000.00 Drifts- og Reservefonds. Kr. 504 299. 44 569 185.6o 312 285.63 330 223.25 86 309.18 224 654.48 397 125.20 311 177.38 468 592.30 384 061.19 240 300.39 240 000.00 70 758.72 80 592.15 163 633.35 117515.16 400 000.00 400 000.00 93 248.74 108 590.78 1888 306 643.59 2 836 552.95 1889 171 672.64 2 765 999.99 Dividendefonds. Kr. 32 139.21 50 442 .54 10 803.51 1 2 063.06 9 764.93 9 830.44 II 130.72 5 839.48 14 063.21 20 667.77 31 252.oi 32 136.49 4 207.6o 5 398 .41 18 530.47 21 881.70 66 138.52 70 838.63 Sum. Kr. 536 438.65 619 628.14 404 461.78 448 658.95 3 1 9 75 8 .51 234 484.92 408 255.92 317 016.86 577 038.16 465 028.96 271 5 52 40 272 136.49 82 170.22 90 990.56 182 163.82 139 396.86 466 138.52 470 838.63 93 248.74 108 590.78 1 98 030.1 8 3 341 226.72 229 098.52 3 166 771.15 Disse Fonds i Forbindelse med Afsætningerne til den eventuelle fælles Pensionskasse Kr. i 105 101.1 9 (kfr. Tab. II. 1, Col. 14) eller tilsammen Kr. 4 271 872. 34 var pr. 30te Juni 1889 disponeret saaledes: Ved Udlaan til Banerne selv . Kr. i 648 870.00 Til Indkjob af Materialforraad . « I 362 962.66 « Anbringelse i Værdipapirer 680 500.00 Indestaaende i Banker 579 539. 68 Kr. 4 271 872. 34 Pr. 30te Juni 1889 udgjør Statsbanernes Reserve fonds pr. km. Bane Kr. i 85 i og 2.4 pCt. af den i Banerne og andre Eiendomme nedlagte Kapital. For de enkelte Baner stiller Forholdet sig saaledes:


Jernbaner 1888-89. Grundset-Aamotbanen Støren-Aamotbanen Jæderbanen X Smaalensbanen Kr. 2 285 pr. km. 2.0 pCt. Kongsvingerbanen 2 882 - 3.7 - - Ktistiania--Drammenbanen e 4 247 3.6 - Drammen-7Skienbanen- . I 996 2.7 - Drammen-Randsfjordbanen « 2 676 4.9 - Eidsvold--Hamarbanen . 4 II0 4.8 -- Hamar-Grundsetbanen c 2 115 4.6 - Trondhjem-Størenbanen c 2 300 2.9 Merakerbanen « 3 910 3.5 -- Bergen-Vossbanen c I oo6 Dri ftsk on ti er n e, Tabel II. 1, Col. 17, ere formindskede med Kr. 54 049.05, nemlig fra Kr. 820 077.88 til Kr. 766 028.83. Til nærmere Forklaring hidsættes en Sammenstilling for hver Bane af Tilstanden ved Terminens Begyndelse og Slutning : Tilsammen Terminen endende 3ote Juni. 1888 1889 Kroner. 1888 37 840.52 1889 3i 249.5 9 1888 774 407. 8 1 1889 729 642 .49 1888 7 829.55 1889 5 136.75 820 077.88 766 028.83 En Sammenstilling af Aktiva og Passiva ved Terminens Begyndelse og Slutning viser for H o ve d b an e n saadant Resultat: Aktiva Kr. nemlig : Banen med Tilbehør og andre Ejendomme Materialforraad øvrige Aktiva Passiva nemlig: Aktiekapital Betalte Udvidelser Anlægsgjæld Anden Gjæld Balance. Oplagt Reservefond C 1888. 1889. 12 074 200.01 Kr. 12 III 963.99 To 66o 435.04 455 789.28 997 979. 69 II 771 461.76 8 Do° 000.00 I 403 5 73.55 626 613.60 I 645 674.65 302 738.25 10 660 435.04 389 693.56 o6i 839.39 II 587 7I5.90 8 ioo 000.00 I 518 022 91 626 613.60 . 1 343 079.39 524 248.09


XI Jernbaner 1888-89. Kapitalen i Banen med Tilbehør har i Terminen ikke undergaaet nogen Forandring. Beløbet for betalte Udvidelser og Forbedringer er forøget med Kr. 114 849.36, der er betalt af Terminens Overskud. Banens Reservefond er forøget med Kr. 221 509.84 og udgjør pr. km. Bane Kr. 7 732 og i Procent af den i Banen ni. v. nedlagte Kapital 4.9. I Tabel II. 2 indeholdes nærmere Oplysninger med Hensyn til den Kapital, der pr. 3ote Juni 1889 er anvendt til den egentlige Bane med Tilbehør, andre Eiendomme altsaa ikke medtagne. Paa de normalsporede Baner kommer af den anvendte Kapital Kr. 63 865 083.22 eller pr. km. Kr. 107 844 og paa de smalsporede Kr. 63 537 661.63 eller pr. km. Kr. 65 509. Driftens økonomiske Resultater. I Terminen 1888-89 har den midlere Driftslængde for samtlige Baner været I 578 1) km., eller uforandret som i foregaaende Termin. En Oversigt over de økonomiske Resultater af Driften i Terminen 1888-89 og foregaaende Aar siden Jernbanedriftens Begyndelse hidsættes: Banernes Længde ved Terminens Begyndelse var I 562 km., hvortil bliver at lægge i km. for Smaalensbanens østre Linie, hvis Driftslængde er større end Anlægslængde Ise og Sarpsborg, idet ved Ind- og Udkjersel til Sarpsborg i km. maa passeres to Gange), 7 km. for Strækningen fra Rigsgrændsen til Charlottenberg, der drives af Kongsvingerbanen, 2 km. for Sidelinien til Røros, hvilken befares frein og tilbage af alle Tog, 4 km. for Strækningen Rigsgrændsen—Storlien, der drives af Merakerbanen samt 2 km. for Sidelinien til Tønsberg, der befares frem og tilbage af alle Tog.


Jernbaner 1888-89. Driftstermin. 1855 1856 1857 1858 1859 I86o 1861 1862 1) 1863-66 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 - m/678 1878 79 1879 - 8o 1880 - 8 i 1881- 82 1882-83 1883-84 1884- 85 1885-86 1886- 87 1887-88 1888-89 Ialt. Tusinde Kroner. Indtægter. 480 571 703 669 7 1 4 678 848 902 I 382 I 540 I 68o 2 051 I 868 I 877 2 279 33 , 5 3 56o 3 747 4 , 47 4 402 2 022 39 , 9 4 304 4 768 5 923 6 693 7 252 7 024 7 242 7 285 7 545 8 410 pr. Kilom. Driftslængde. Kroner. 7 056 8 400 10 332 9 831 10 504 9 970 12 471 13 264 56o8 5 559 6 063 5 322 5 105 5 005 5 397 6 483 7 1 34 7 468 7 077 6 352 4 646 4 066 4 044 4 123 4 694 4720 4 613 445' 4 589 4 617 4 781 5 330 Ialt. Tusinde Kroner. XII Udgifter til Drift og Vedligeholdelse. 321 294 333 354 34 1 438 545 586 898 985 o68 I 288 I 219 I 244 453 2 134 2 ;26 2 699 2 926 2 943 474 2 997 3 290 3 510 3 953 4 740 5 121 5 356 5 276 5 3 24 5 275 5 544 pr. Kilom. Driftslængde. Kroner. 4 7 18 4 3 2 7 4 888 5 205 5 010 6 443 8 022 8 623 3 643 3 557 3 856 334' 3 33 2 3 317 3 44 1 4 , 73 5 062 5 379 4 994 4 247 3 386 3 109 3 091 3 182 3 132 3 343 3 258 3 394 3 343 3 374 3 343 3 513 Udgift i pCt. af Indtægt. 66.9 5 1 .5 47.3 52,9 47.7 64.6 64.3 65,0 65 0 64.0 63.6 62.8 65. 3 66. 3 63.8 64.4 71 .0 72.0 70.6 66. 9 72,9 76.5 76.4 73.6 66.7 70.8 70.6 76.3 72,9 73.1 69,9 65.9 Ialt. Tusinde Kroner. 159 277 370 315 373 240 303 316 484 555 612 • 763 649 633 826 I 181 I 034 I 048 I 221 459 548 922 I 014 I 258 I 970 I 953 2 131 I 668 I 966 I 961 2 270 2 866 Driftsoverskud. pr. Kilom. Driftslængde. Kroner. 2 338 4 073 5 444 4 626 5 494 3 527 4 449 4 641 I 965 2 002 2 207 1 981 I 773 I 688 I 956 2 310 2 072 2 089 2 083 2 105 I 260 957 953 I 141 I 562 I 377 I 355 1 057 I 246 I 243 1 43 8 I 817 I pCt. af den i Banen nedlagte Kapital. 1.82 3. 1 7 4. 24 3.5.1 4.15 2.64 3.32 3.5 2.28 2.56 2.6o 2.83 2.45 2.5o 3.22 3.28 2.88 2.97 2.98 3.29 1.96 .30 1.26 1.5o 2.00 1.74 I .68 I.30 1.53 1.52 1.77 2.23 Br ut to indt ægt erne af Jernbanedriften var i 1888-89 Kr. 8 410 356 (pr. km. Driftslængde Kr. 5 330) hvoraf Kr. 6 834 969 falder paa Statsbanerne (pr. km. Kr. 4 526). I Sammenligning med foregaaende Driftsaar er Indtægterne forøgede med Kr. 865 473, idet Indtægterne for Statsbanerne er steget med Kr. 642 067 og for Hovedbanen med Kr. 223 406. Til Indtægterne har P er sontra fik bidraget med Kr. 3 5o8 120 eller ca. 42 pCt. (ved Statsba nerne 46 pet.), Godstrafik med Kr. 4650 434 44r1i ,ge Middeltal.


XIII Jernbaner 1888-89. eller ca. 55 pCt. (ved Statsbanerne s i pCt.), medens Kr. 251 802 eller 3 pCt. falder paa øvrige Indtægter, saasom : Telegrammer, Leie af overliggende Gods, Godtgjørelse for Postens Befordring med Nattog, Indtægter udenfor den egentlige Drift, samt tilfældige Indtægter. Det indbyrdes Forhold mellem Hovedposterne afviger noget fra foregaaende Termin, idet Indtægter af Persontrafik er steget med Kr. 207 462 og Indtægter af Godstrafik med Kr. 638 479; den stærkeste Stigning i Indtægter falder saaledes paa Godstrafiken. Indtægternes Fordeling paa hver Maaned i Driftsaaret meddeles i Tab. VIII., hvoraf vil sees, at den største Indtægt er faldt i Juni med Kr. 847 533 (Statsbanerne Kr. 699 840) og den mindste, for samtlige Baner i Januar med Kr. 568 663 men for Statsbanerne i Februar med Kr. 463 911. Udgift erne ti 1 Drift og Vedlige hold belob sig i Driftsaaret til Kr. 5 544 070 (pr. km. Kr. 3 513) mod Kr. 5 275 278 (pr. km. Kr. 3 343) i foregaaende Driftsaar, af Udgifterne kommer paa Statsbanerne Kr. 4 871 831 (pr. km. 3 226) mod Kr. 4 666 952 (pr. km. Kr. 3 091) i foregaaende Driftsaar. Af Driftsudgifterne, der i Terminen har udgjort 66 pCt. af Indtægterne (Statsb. 71 pCt.), kommer paa Bureauafdelingen ca. 2 pCt. (Statsb. ca. 2 pCt.), paa Trafikafdelingen ca. 29 pCt. (Statsb. 29 pCt.), pool Maskinafdelingen ca. 30 pCt. (Statsb. 29 pCt.) og paa Baneafdelingen ca. 39 pCt. (Statsb. 41 pCt.) eller omtrent samme Procentforhold mellem de forskjellige Hovedposter som i foregaaende Driftsaar. D riftsover sk ud e t, eller Forskjellen mellem Bruttoindtægterne og Udgifter til Drift og Vedligehold bliver saaledes for 1888-89 Kr. 2 866 286 (pr. km. Kr. I 817) hvoraf Kr. i 963 138 kommer paa Statsbanerne (pr. km. Kr. i 300) mod Kr. 2 269 605 i foregaaende Termin (Statsb. Kr. I 525 950) og er saaledes steget med Kr. 596 68i, af hvilken Stigning Kr. 437 188 falder paa Statsbanerne. Stigningen i Overskudet hidrører fra Forøgelse i Indtægterne ved stigende Person- og navnlig stigende Godstrafik. I pCt. af den pr. 3ote Juni 1889 til Banerne anvendte Kapital udgjorde Driftsoverskudet i 1888-89 gjennem.snitlig for samtlige Baner 2,23 pCt., og gjennemsnitlig for Statsbanerne 1.66 pCt. mod henholdsvis 1.77 pCt. og 1.29 pCt. i det foregaaende Driftsaar. De økonomiske Resultater af Driften ved hver Bane angives nærmere i Tab. IV; samtlige Baner har havt Overskud Ipaa Driften. I følgende Sammendrag meddeles en Oversigt for hver Bane over Indtægter, Udgifter og Overskud pr. km. Driftslængde samt Overskud i pCt. af anvendt Kapital for 1887-88 og 1888-89 (jfr. Tab. IV) ; i Tabellen ere Banerne ordnede efter Størrelsen af Indtægter pr. km. Driftslængde i 1888-89.


Jernbaner I 888-89. Hovedbanen Baner. Kristiania-Drammenbanen Ko ngsvingerbanen Drammen - Randsfj ordbanen Eidsvold-Hamarbanen . Smaalensbanen Trondhjem-Storenbanen Hamar--Grundsetbanen Merakerbanen Drammen-Skienbanen Grundset-Aamotbanen Bergen-Vossbanen Storen-Aa‘ motbanen . . Jæderbanen Samtlige Baner XIV Driftsoverskud. Indtægter. Udgifter. Udgift Drifts- i pCt. termin Kr. Kr. Pr. km. I pCt. af Ind- endende Drifts- af den i tægt.længde. Banen 3ote Juni. Pr. km. Driftslængde. pCt. nedlagte Kr. Kapital. 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 J888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 19 882 23 167 14 266 '4474 5 843 6 617 5 320 6 371 5 034 5 580 4 859 5 359 4 540 5 095 4 353 4 645 3 891 4 455 3 886 3 904 2 613 2 873 2 098 2 376 I 965 2 220 I 421 I 538 4 781 5 330 8 946 9 886 8 867 8 529 3 696 3 956 3 648 3 833 3 322 3 457 3 890 3 948 3 586 3 723 3 361 3 439 2 559 2 755 3 236 3 486 2 041 2 152 I 924 2 239 I 852 1956 I 456 I 483 3 343 3 513 45.0 42.7 62.2 58. 9 63 3 59. 8 68.6 60.2 66.0 61,9 80. 1 73.7 79.o 73. 1 77. 2 74.0 65.8 61.8 83.3 89.3 78.1 74.9 9 1 .7 94.2 94.3 88.1 102.4 96.4 69.9 65.9 10936 13 281 5 399 5 945 2 1 47 2 66I I 672 2 538 I 712 2 123 969 I 41 I S4- I 372 992 I 206 I 332 I 700 650 418 572 721 I 74 137 113 264 -4- 35 55 I 438 I 817 7.26 8.72 448 5.01 2.59 3.20 3.25 4.79 2.01 2 .44 0.86 1.26 1.19 1.50 2.36 2.58 1,22 I.66 0.87 0.56 2. 1 2.20 0.59 0,15 0,22 0,53 -2.- 0,05 0.08 1.77 2 ,23 Til Banernes Driftsoverskud kommer endvidere Indtægter ved udenfor Jernbanernes Drift trufne Forfoininger (Tab. IV Col. 88), nemlig for Drammen-Randsfjordbanen Overskud af Dampskibsfart paa Spirillen Kr. 3 816, og for Hovedbanens Vedkommende den særskilte Formues» Driftsoverskud med Kr. 44 670. Med Hensyn til Anvendelsen af Ov er sku d et (herunder medregnet Renteindtægter fQrsaavidt de overskride Renteudgifterne, kfr. Tal?. IV Q91.


XV Jernbaner 1888-89. 87) henvises til Tab. IV Col. 89-98, idet bemærkes at der af Driftsoverskudet udredes Tilskud til Forrentning af Kapital i andre Baner (Forrentning af Fællesstationer og Værksteder m. v.) samt Renteudgifter forovrigt (Col. 90). Fradrages disse Belob faaes Netto over sk u de t, Kr. 2 692 904 mod Kr. 2 056 046 i foregaaende Driftsaar (Statsb. henholdsvis Kr. I 786 169 og Kr. i 345 394), hvoraf for Driftsaaret er bleven anvendt til Afdrag paa Kapitalkonto Kr. 187 849 (Statsb. Kr. 73 000), Afsætning til Amortiserings-, Reserve- og Dividendefonds Kr. 843 923 (Statsb. Kr. 622 413), samt til Aktieudbytte Kr.•661 132 (Statsb. Kr. I 090 756), nemlig ved Smaalensbanen (0.8 pCt.), Kongsvingerbanen (2.5 pCt.), Kristiania—Drammenbanen (i.0 pCt.), Drammen—Skienbanen (0.5 pCt.), Drammen—Randsfjordbanen (2.8 pCt.), Eidsvold Hamarbanen (2.5 pCt.), Hamar Grundsetbanen (1.8 pCt.), Trondhjern—Størenbanen (0.8 pCt), Merakerbanen (2.0 pCt.), samt ved Hovedbanen (7.5 og 6.5 pCt., henholdsvis for prioriterede og uprioriterede Aktier). En Sammenstilling for de fem sidste Driftsaar over Banernes økonomiske Resultater meddeles i Tab. XV. Trafik. I Terminen 1888— 89 er paa samtlige Baner kjørt 4 039 049 Trafiktogkilometer (Tab. III Col. 3) mod 3 958 561 i foregaaende Termin; sammenholdt med den midlere Driftslængde giver dette for 1888 —89 2 560 Trafiktog (Col. 8), der er passeret over hver Kilometer Bane, hvilket modsvarer 7.01 Trafiktog om Dagen. Disse Middeltal for alle Baner er noget høiere end i foregaaende Termin, da der kjortes 2 509 Trafiktog eller 6.87 pr. Dag over hver Kilometer. I hvert Trafiktog medførtes i 1888-89 som Middeltal 26 Vognaxler, mod 25 i foregaaende Termin ; den gjennemsnitlige Indtægt pr. Trafiktogkilometer i Driftsaaret var Kr. 2.08 eller noget Mere end i foregaaende Driftsaar (Kr. 1. 9 1). I efterfølgende Tabel ere disse Forhold tilligemed de tilsvarende Resultater fra foregaaende Termins Drift angivne for hver Bane, der ere ordnede efter Antal Trafiktog (Trafiktogkm. pr. km. Driftslængde) for Terminen 1888-89.


Jernbaner 1888-89. Baner. Kristiania-Drammenbanen Hovedbanen Drammen-Skienbanen Smaalensbanen (Kristiania-Grændsen) Kongsvingerbanen Eidsvold-Hamarbanen Drammen-Randsfjordbanen ...... . . Bergen-Vossbanen Rørosbanen Jæderbanen Merakerbanen XVI Samtlige Baner Driftstermin endende 30te Juni. 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 Antal Trafiktog. 6 959 6 888 3 916 4 1 55 3 364 3 326 3 236 3 238 2 356 2 354 2 292 2 299 2 073 2 241 1985 2 059 I 770 I 838 I 637 1640 469 I 576 2 509 2 560 Antal Axler i hvert Tog. Indtægt pr. Trafiktogkm. Kr. 21.6 2.05 21.9 2.10 40.0 5.08 42.8 5.58 17.6 1.16 18.0 1.17 23.5 1.50 24.5 1.65 41.0 2.48 44.5 2.81 24.6 2.20 27.0 243 29 3 2.57 32.1 2.84 12.1 1.06 12.7 1.15 22.9 1.42 23.3 1.53 10.9 0.87 10.9 0.94 33.2 2.65 32.2 2.83 24.6 1.91 25.8 2.o8 Nærmere Oplysninger angaaende Banernes Befaring af rullende Materiel for Trafikens Bestridelse indeholdes i Tab. IH Col. 3-22. Følgende Sammenstilling indeholder en Oversigt over den saml e de Tr a fik paa Banerne i de tvende sidste Terminer, angivet i Tonkilometer Netto og Brutto pr. Kilometer Driftslængde, tilligemed Opgave over de samlede Udgifter til Drift og Vedligehold beregnet pr. Netto- og Bruttotonkilometer. De forskjellige Baner ere i Tabellen ordnede efter Trafikens Størrelse (Tonkilometer Netto af Reisende og Gods pr. km. Driftslængde) i Terminen 1888-89.


Baner. Hovedbanen . . Kongsvingerbanen Kr.ania-Dr.menb. Dr.men-Randsfjb. Merakerbanen Eidsv.-Hamarb. Smaalensbanen . . . Rørosbanen Dr.men-Skienb. Bergen-Vossb. . . Jæderbanen 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 I0 940 12 091 3 176 3 254 17 693 19 402 3 669 4 068 2 256 2 399 4 289 454' 5 953 6 517 2 130 2 113 5 793 6 104 2 650 3 168 2 286 2 586 XVII Netto. 189 668 233 029 119 828 142 641 91 772 8o 482 67 435 85 316 70 723 85 390 41 640 48 983 38 259 42 481 Samlede Trafik. Reisende*) Gods. Sum. 26 657 33 985 23 980 23 665 8 698 10 351 6 231 6 089 200 6o8 900 I 56 245 120 1037227 123 004 145 895 109 465 99 884 71 104 89 3 84 7 2 979 87 789 45 929 53 5 24 44 2I2 48 998 28 787 36098 29 773 29 769 I I 348 13 519 8 517 8 675 Brutto. Tonkilometer pr. km. Driftslængde. 490 545 542 621 632 477 624 95 1 246 3 24 293 918 314 0 17 330380 322 768 35 1 779 438 705 479 322 1 57 42 5 168 378 .241 183 247 54° Netto i pct. af Brutto. pCt. 22.3 23.6 25,1 26.9 11.3 16.0 28. 9 30,4 23.2 26.6 1 4.2 1 5.2 8. 1 10.2 .18.3 21.4 1 2 .3 .12.o 108 480 1 0.5 117 021 1.6 73 626 I 1,6 72 393 12.0 Jernbaner 188 8-- 8 9. Udgifter til Drift og Vedligehold. pr. pr. Netto Brutto Tonkm. Ore. 4.46 0.99 4.03 0.95 3.00 0.75 2.71 0.73 8.10 1.40 8.54 1.36 5.13 1 .48 4.29 1.30 3.51 0.81 3.14 0.83 7.23 1.03 6.46 0.98 8.80 0.89 8.o6 0.82 7.63 1.40 .38 1 .37 10.87 1.34 11.711.41 16.95 1.77 16.56 1.91 17.091.98 17.09 2.05 Trafikens Størrelse særskilt for Reisende og Gods m. m. i Terminen angives i Tabel III, for Personbefordring i Col. 23-48 og for Godstransport i Col. 49-78. Til Oversigt over Trafikens Udvikling fra vor Jernbanedrifts Begyndelse hidsættes folgende Sammendrag for samtlige Baner : *) Den gjennemsnitlige Vægt pr. Reisende med Haandbagage ansat til 75 kg. C


Jernbaner 1888-89. Driftstermin Antal Reisende. Personkilometer. pr. km. Ialt. Driftslængde. XVIII Befordring af Reisende. Befordring af Fragtgods. Indtægtpr. Person , kilometer. Tusinder. Ore. Antal Ton. Tonkilometer. Ind- Midl. pr. km. tægt ' Transpr.Ton.port- Ialt. Driftskilo- længde længde. meter. pr. Tusinder. Ore. Tonkm. 1855 128 83 1856 161 5 160 76 3.1 117 3 858 57 9.7 33.1 1857 1745769'85 3.0 139 4 604 68 ii.o 33.3 1858 168 5 463 8o 3.0 142 4 662 69 9.5 32.9 1859 170 5 702 84 3.0 154 5 202 77 9.5 33.8 186o 152 4 782 70 3.3 144 5 027 74 9.4 35.0 1861 142 5 185 76 3.2 174 6 42094 9.7 37.0 1862 16o 5 675 83 3.1 196 7 308 107 9.1 37.4 1) 1863 66 319 10 792 44 3.0 254 12 002 49 8.0 47. 2 1867 386 1 3 459 49 2.7 274 16 048 58 6.6 55.5 1868 388 13 829 502.8 302 18 658 65 6.5 59.8 1869 613 19 418 36 2.6 356 20 668 54 6.7 58.0 1870551 1 7 294 3626350 1 9 953 54 6. 3 57., 1871 584 1858038 2.7 344 18 527 49 6.5 53.8 1872 771 23 463 56 2.8 434 24 069 57 6.0 55.5 1873I 579 46 395 91 2.7 528 29 647 58 6.1 56.1 1874 I 6 53 45 520 91 2.9587 31 I II 62 6.2 53.o 1875 I 541 43 262 86 3.2 587 33076 66 6.2 56.3 18761458 4132071 3.3 681 41 588 71 6.0 61.0 18771405 40 984 59 3.4 686 43 919 63 6.0 64.0 1/1 3O/6 786o8 i888841 3. 5283 18 598 43 6.1 6 5.7 1878-79 I 373 43 715 45 3.5 514 33 398 35 6.0 65.0 1879--80 1648 50 644 49 3.3 605 38 3 2 5 37 5.6 63.3 1880-81 I 800 55 865 52 3.2 642 43 138 40 5.5 67.2 1881-82 2 334 72 001 57 3 .2792 56 743 46 Ç 5.4 71.6 1882-83 2 709 83 720 60 3.2851 63 793 46 5.2 74.9 1883-84 3 162 93 276 61 3. 2918 67 919 46 5.1 73.9 18$4-85 3 129 88 921 56 3.2 943 68 3 8 3 43 5.1 7 2 .4 1885-86 3 ,1 47 92 004 58 3. 2957 67 780 43 5.3 70.8 1886-87 3 216 92 649 59 3. 2970 66 974 42 5.2 69.1 1887-88 3 197 91 653 583.1023 699199 4 5 68. 3 1888-89 3 622 98 673 63 3.2 207 8379653 4 5.1 3 3 6 8 .2 Sammenligning med foregaaende Driftsaar er Antallet af Reisende steget med ca. 425 000 samt Antal Personkilometer med ca. 7 000000. Regnet pr. km. Driftslængde er Personfærdselen i Terminen fra 58 ioo Reisende over hver Kilometer steget til 62 500, eller med ca. 8 pCt. For Godsbefordringens Vedkommende er Antal Ton Fragtgods steget med ca. 184 000 t., og Antal Tonkilometer med 13 878000. Gjennemsnitlig for alle Baner bliver Aarlige Middeltal.


XIX Jernbaner 1888-89. der 53 Too Ton over hver Kilometer (Tonkrn. pr. km. Driftslængde), medens tilsvarende Middeltal for alle Baner var 44 300 i 1887-88 ; Stigningen i Terminen bliver saaledes ca. 20 pCt. Trafikens og Indtægternes Størrelse ved hver Bane angives for Pers o n fæ rdse le ns Vedkommende i følgende Sammendrag for de tvende sidste Terminer, Banerne ordnede efter Trafikens Størrelse i 1888-89 (Personkm. pr. km. Driftslængde) : Baner. Personkilometer. pr. km. Driftslængde. pCt.1 Indt. af Persontrafik. pr . km. Driftslængde. Kr. Ind- Midtaegt pr. lere Person- ReisepCt.*) km. l) længde Ore. km. 8 Kristiania -Drammenb. 148 1888 235900 - 1.5 1.8 3.1 19.5 1889 258 700 4- 9.7 8 732 ± 7.2 3.1 18.8 Hovedbanen 1888 145 900 -+- 1.6 1889 161 200 + 10.5 4 995 2.1 5 423 + 8.6 3.1 3Q 9 3.0 30.3 Smaalensbanen ..... 2 1888 79 400 -2--1 .4 1889 86 900 + 9.4 2 701 + 0.5 979 + 10.3 3.0 25.6 3.1 24.i Drammen-Skienb 1888 77 200 1.2 2 625 1.5 3.1 24.7 2 1889 81 400 + 5.4 745 4.6 3.1 23.7 2 Eidsvold-Hamarbanen 220 1888 57 200 ± 3.2 3.1 1889 6o 5oo + 5.8 2 341 + 5.5 3.4 33.3 3.4 3 2 .9 I Drammen-Randsfjordb. 620 1888 48 900 - 0.6 2.0 3.1 27.3 1889 54 200 • 10.8 I no -I-- 9.33.. 27.3 Kongsvingerbanen 1888 42 300 1889 43 400 • 5.4 2.6 I 631 3.8 3. 5 43.6 646 + 0.93.5 4 1 .4 I Bergen--Vossbanen . 1888 35 300 - 1889 4 ,2 200 + 5.4 19.5 476 + 4.5 3.6 1 4.3 663 .4-12. 73.4 1 4.3 jæderbanen 1888 30 500 4.7 929 4.6 1034 1889 -I- 34 500 13. 1 I ,3 2.9 2 3.9 2,9 23.8 I Merakerbanen 1888 30 wo • 17.6 002 + 12.6 2.9 23.5 1889 32 000 + 6. 3 10929.0 2.9 21.7 I Rørosbanen 1 • 1888 28 400 • 0.7 247 -I-- 0.1 3.8 55.6 1889 28 200 -± 0.7 I 225 --:- 1.8 3.7 54.0 0.61888 58 100I. 2 092 32 28.7 Samtlige Baner oQ 1009 '2 500 4- 7.6 2 223 + 6.3 3.2 27.2 *) Procent Forøgelse (+) eller Nedgang (±) i Sammenligning med foregaaende Driftsaar. Med Hensyn til Taxterne for Personbefordringen i Terminen 1887-88 bemærkes und-er Henvisning til Anmærkningen Pag. 3 folgende : Ved Smaalensbanen beregnedes for blandede Tog II Klasse 4.5 Ore og III Klasse 3.0 Ore pr. km. samt for Hurtigtoget fra Iste Juni 1886 7.5 Ore for II Klasse og 4.5 Ore for III Klasse, med Tillæg af 1.5 Ore pr. km. til II Klasse for Soveplads. Ved Kr.ania-Drammenb. og Dr.men-Randsfjordb. beregnedes Taxterne for blan-


Jernbaner I 888-89. XX Personfærdselens Størrelse har ved de forskjellige Baner varieret fra. 258 700 Reisende (Kristiania—Dr.b.) til 28 200 Reisende (Rørosb.) gjennemsnitlig pr. kin. Driftslængde, medens Indtægter af Persontrafik har varieret fra Kr. 8 732 til Kr. i 034 pr. km. Under Persontrafik indgaar foruden Befordring af Reisende tillige Befordring af Reisegods, Post, Heste, Hunde, Kjoreredskaber og Lig. Ved Bergen—Vossbanen, Drammen—Skienbanen, jæderbanen, Kristiania—Drammenbanen, Smaalensbanen og Grundset- Aamotbanen er Persontrafiken overveiende og har ved disse Baner indbragt fra 70 til ca. 50 pCt. af Indtægterne (jfr. Tab. IV Col. 42). Af Banernes samlede Indtægter af Persontrafik, Kr. 3 508 119, kommer paa Befordring af Reisende (Indtægter af Personbilletter, alle Slags) Kr. 3 187 507, hvoraf Kr. 48 556 falder paa Saisonbilletter (jfr. Tab. IX), Kr. 17 847 paa Rundreisebilletter *) med I 613 Reisende og 407 689 Personkm., samt Kr. 26 940 paa Turistbilletter**) med 2 709 Reisende og 384 664 Personkm. For G od sfærdselens Vedkommende angives Trafikens og Indtægternes Storreise ved hver Bane i folgende Sammendrag for Terminerne 1887-1888 og 1888-89, Banerne ordnede efter Trafikens Størrelse (Tonkm. pr. km. Driftslængde) i 1888-89 : dede Tog efter_ Formlerne 6.66 5.16 x for II Klasse og 6.66 2.59 x for III Klasse, hvori x er Distancen i Kilometer og Prisen faaes i Ore. For Hurtigtogene paa Kr.ania —Drammenb. og Drammen—Skienb. beregnedes for II Klasse 5.5 Ore og III Klasse 3.75 Ore og for blandet Tog paa sidstnævnte Bane samme Taxt som Smaalensbanen. Ved jæderbanen beregnedes for II Klasse 5.25 Ore og for III Klasse 3.25 Ore pr. km. Kun ved K.ongsvingerbanen og Eidsvold—Tr.hjen; samt Merakerbanerne benyttedes saaledes de i fornævnte Anm. meddelte Taxter. For Hurtigtogene paa Eidsvold—Trondhjem beregnedes fra Iste Juni 1886 9.0 Ore for I Klasse, 7.5 Ore for II Klasse og 4.25 Ore for III Klasse. Ved Hovedbanen ere Taxterne ikke beregnede efter nogen Formel ; pr. Kilometer bliver Prisen for I, II og III Klasse til Lillestrøm henholdsvis 9.5, 6.4 og 3.8 Ore samt til Eidsvold henholdsvis 7. 0, 4.7 og 2.4 Ore. Ved Bergen—Vossb. var Taxten 7.0 Ore (II Kl ) og 3.5 Ore (III Kl.) pr. km. Befordring i Sovevogne paa Smaalensbanen er fra Iste Juni 1888 gaaet over til I Klasse med Taxt 9 Ore pr. km. i indenlandsk Trafik og 8.5 Ore pr. km. i Trafik med svenske Baner. I Terminen 1888-89 have Taxterne i det Væsentlige været uforandrede, idet bemærkes at Hurtigtogs Taxt paa Drammen—Skienbanen er ophævet fra iste Juni 1889. 3: Billetter, der sammensættes af Kouponer til reduceret Pris til forskjellige Strækninger efter den Reisendes Valg. Indtil Iste Juni 1889 blev de kun udstedt til I og II Klasse til Norge, Sverige, Danmark og Nordtyskland og kun i Maanederne Mai—September samt kun for Reiser af i 500 km. Længde (Norge og Sverige s 000 km.). Fra Iste Juni 1889 udstedes de det hele Aar til alle tre Klasser og for Reiser af 60o km. Længde i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Luxemburg, østerrig, Ungarn, Rumænien, Belgien, Holland og Schweitz. **) 3: Ligeledes Kouponbilletter, der sælges til I og II Klasse gjennem Turistbureauer til forskjellige Strækninger af norske Baner i Forbindelse med norske Dampskibs- og •eligencerouter uden Fordring paa at Strækninger af nogen bestemt Længde skal befar. Prisen er den ordinære.


Baner. XXI Tonkm. Fragtgods. pr. km. Drifts- pCt. længde. Indtægt af Godstrafik. pr. km. Driftslængde. pCt.'*) Kr. Jernbaner 1888-89. Ore. km. 7.5 Hovedbanen 1888 I 79 700 + 2.8 1 4 21 9 + 4.0 3 2 .7 1889 219 600 + 22.2 16 995 1 9.5 7.3 33.1 Kongsvingerbanen 1888 1889 II() 500 134300 8.5 -I- 21 .ç 4 164 4 921 3.2 -I- 18.2 3.6 3.5 81.5 82.7 4.1 Merakerbanen 1888 66800 1889 8o 000 + 4. 2 -j- 19.8 2 791 3 269 + ▪ I .;I. 17.1 77.7 4.0 5.6 4775.6 .0 Drammen - Randsfjordb . 1888 1889 62 000 79 800 -I- 0.5 + 28.7 3 623 4 513 + 3.0 + 24.6 5.5 47.7 Kristiania-Drammenb. 1888 81 900 5 819 f1.3 6.4 39.8 6 1889 71 wo 13.2 5 397 -÷ 7.3 .7 37.9 Eidsvold- Hamarbanen 1888 38 000 12.4 2 662 + 18.9 6.450.6 1889 46 000 + 21.1 3 059 4- 14.9 5.9 50 .8 Smaalensbanen 1888 1889 28 800 33 200 ± + 9.5 1 5.3 I 848 2 061 H- 8.1 -[- 11.5 5. 5 49.6 47.9 Rørosbanen 1888 24 200 ▪ 25.4 I 18o ---I- 2 1,3 4. 5 115. 9 1889 31 700 + 31.0 486 + 25.9 4.1 5.5 1423 62:5 Drammen --- Skienbanen. 1888 1889 18 900 I 7 800 2 1.2 5.8 I 187 I 073 + 20.3 - 9.6 5.2 47.0 Bergen-Vossbanen . . 1888 1889 6 600 7 700 + ± 1 5.8 16. 7 588 676 + 6. + 15.0 7.5 71.1 7.2 69.7 Jæderbanen 1888 1889 4 800 4 700 + 11.6 2.1 434 44 1 -I- 5.1 + 1.6 8.435.0 8.5 35.7 Samtlige Baner 1888 44 3 004.5 2 542 + 6.8 5.3 68.3 1889 53100 + '9.92 947 +'5.95. 1 68. 2 Godsfærdselens Størrelse har ved de forskjellige Baner varieret fra 2 19 600 Tonkm. (Hovedbanen) til 4 700 Tonkm. (Jamlerbanen) pr. km. Drifts- ) Procent Forøgelse (+) eller Nedgang (4-) i Sammenligning med foregaaende Driftsaar. 1) Med Hensyn til Taxterne for Godsbefordring i Terminen 1887-88 bemærkes under Henvisning til nævnte Anmærkning paa Pag. 3, at af de der opstillede so Fragtgodsklasser, hvoraf de to laveste ere at betragte som extraordinære, benyttedes; Ved Smaalensbanen og Drammen-Skienbanen hovedsagelig 3die til og med 9de Klasse, ved Kongsvingerbanen Iste til og med 9de Klasse, men med den Tillempning, at der kun benyttedes halv Værdi af Konstanten, ved Eidsvold-Trondhjem- og Merakerbanerne samt Kristiania-Drammenb. og Drammen-Randsfjordbanen Iste til og med 9de Klasse og ved jæderbanen alle io Klasser. Ved Hovedbanen haves som ved Kongsvingerbanen ligeledes 9 Klasser, for hvilke Taxterne imidlertid ikke ganske svarer til Statsbanernes. I Terminen 1888-89 have ikke Taxterne undergaaet nogen væsentlige Forandringer. Ved Bergen-Vossbaneu benyttes forsøgsvis Taxter, der ere noget afvigende fr de paa Pag. 3 i Anmærkningen meddelte,


Jernbaner 1888-89. XXII længde, medens Indtægter af Godstrafik har varieret fra Kr. 16 995 til Kr. 441 pr. km. Under Godstrafik indgaar foruden Befordring af Fragtgods tillige Befordring af Kreaturer og Ilgods. Ved Hovedbanen, Kongsvingerbanen, Merakerbanen, Drammen—Randsfjordbanen, Hamar---Grundsetbanen, Trondhjern —Størenbanen, Støren—Aamotbanen samt Eidsvold—Hamarbanen er Godstrafiken den overveiende og har ved disse Baner indbragt fra 74 pCt. til ca. 50 pCt. af Indtægterne. (Jfr. Tab. IV., Col. 43). I Tabel VII er for Person- og Godsbefordringen samt Indtægterne ved samme meddelt Fordeling paa Lokaltrafik (o : Færdsel mellem hver Banes egne Stationer) og Samtrafik (o: Færdsel med tilstodende Baner ved direkte Indskrivning af Reisende og Gods). Til Oplysning om i hvilken Udstrækning saadan direkte Indskrivning har fundet Sted i de sidst forløbne Terminer meddeles folgende Direkte Indskrivning af Reisende og Reisegods har fundet Sted mellem' Smaalensbanen og Hovedbanen for militære Transporter, for blandede Togs Billetter mellem Smaalensbanen og Banerne i 2det Trafikdistrikt via Moss—Horten, samt for alle Tog. mellem Banerne i 2det Trafikdistrikt indbyrdes; mellem 2det Trafikdistrikts Bystationer undtagen Kongsberg og Hønefos og Dampskibene paa Nordsjo, Victoria, Nordsjo, Løveid og Inland; mellem 2det Trafikdistrikts Bystationer samt Vikersund og Dampskibene paa Randsfjorden, Harald Haarfager og Oscar II samt Dampskibet Voringen i Rute Skien—Kristianssand, endvidere for alle Tog mellem Hovedbanen og Kongsvingerbanen og mellem disse Baner og Eidsvold—Hamar-, Røros- & Merakerbanerne samt mellem de tre sidstnævnte Baner indbyrdes. Direkte Indskrivning af Gods (II- og Fragtgods) har fundet Sted i samme Udstrækning som for Reisende med ordinære Billetter og Reisegods og desuden mellem Smaalensbanen og Hoved- & Kongsvingerbanerne, dog saaledes at Indskrivning af Il- og Fragtgods finder Sted mellem samtlige Stationer i 2det Trafikdistrikt og Nordsjo-, Randsfjorddampskibene samt — Fragtgods undtagen — Voringen. Med svenske Baner*) har direkte Indskrivning fundet Sted for Reisende og Gods fra og til Smaalensbanen via Kornso, fra og til Hovedbanen samt Kongsvingerbanen via Charlottenberg, fra og til Merakerbanen via Storlien. Desuden indskrives Gods direkte mellem Trondhjem og svenske Baner*) via Lillestrøm—Charlottenberg og via Kristiania—Kornsø samt mellem Kristiania og svenske Baner*) via Storlien. Endelig har direkte Indskrivning af Gods fundet Sted via Kornse mellem Kristiania samt Fredrikshald og Fredrikshavn, Aalborg, Randers, Aarhus, Vamdrup, Altona (Ottensen), Hamburg, Lübeck og Berlin, og tillige for Reisende og Reisegods fra og til Altona, Hamburg, Berlin, Bremen og Lübeck samt mellem Smaalensbanens Bystationer og Kjobenhavn (fra Iste September 1888), endvidere mellem Kristiania og London (fra 20de Juni 1889). Via Charlottenberg indskrives Rei- *) Dog ikke for alle Stationers Vedkommende,


X.,\ jernbaner 1888-89. sende, Reisegods og Ilgods direkte mellem Kristiania og Kjobenhavn, Reisende og Reisegods mellem Kristiania og Kiel, Altona, Hamburg, Berlin, Magdeburg, Leipzig, Dresden, Wien samt Paris. Sammenstilling af Indtægter i den saaledes bestaaende Lokal- og Samtrafik hidsættes for Terminerne 1887-88 og 1888-89. .Smaalensbanen. Baner. Kongsvingerbanen Kristiania—Drammenbanen . Drammen—Skienbanen Drammen—Randsfjordbanen . . . Eidsvold—Hamarbanen Rørosbanen Merakerbanen Hovedbanen 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 Indtægt af Lokaltrafik. 864 207 968 800 80765 66 077 433 993 447 461 369 225 382 197 483 647 653 776 33 5 84 3 2 943 604 037 631 719 130 355 160 428 685 260 816 125 Indtægt af Samtrafik Kroner. 230 569 252 125 617 600 729 293 297 215 293 131 207 850 196 693 260 58o 239710 240 097 270 842 403 547 SOI 215 263 395 294 499 Tilsammen Trafikindtægter 1). 615 467 I 300 727 702 026 -1 518 151 Indtægt af Samtrafik pCt. 2) I 094 776 2 1,1 I 220 925 20.7 698 365 795 370 731 208 740 592 577 075 578 890 744 227 893 486 273 681 303 785 I 007 584 I 132 934 393 75 0 454 92 7 88.4 91.7 40.6 39.6 36.0 34.0 35.0 26.8 87.7 89,2 40.i 44.2 66.9 64.7 47.3 46.2 Samtlige Baner 3) 1888 6 243 248 892 420 7 135 668 1 2.5 1889 6 999 734 992 638 7 992 372 12.4 En Opgave for de tvende sidste Terminer over de i omhandlede Samtrafik befordrede A n tal R eis end e og Ton F ra gt gods samt tilsvarende In dtægter a f Reisende og G.o ds meddeles i følgende Tabel tilligemed Fordeling af Trafik og Indtægter paa Samtrafik med tilstødende Jernbaner: 1) Indtægter af Postbefordring ikke indbefattet. 2) I Procent af Trafikindtægter paa Banen (Indtægter ved Postbefordring excl.). 3), Indtægter af Samtrafik omfatter for samtlige Baner selvfølgelig alene Indtægt af Samtrafik med svenske og udenlandske Baner.


Jernbaner 188 8-89. ...•••■•■••„...,••••■••••••• Baner. Smaalensban en Nemlig Samtrafik med : Hovedbanen Kongsvingerbanen 2det Trafikdistrikt Svenske Baner Kongsvingerhanen Nemlig Samtrafik med : Hovedbanen Smaalensbanen Eidsvold—Hamarb. & Rørosbanen Svenske Baner Kristiania—Drammenbanen. Nemlig Samtrafik med : Drammen—Skienbanen Drammen--Randsfjordbanen Drammen—Skienbanen Nemlig Samtrafik med : Kristiania—Drammenbanen Drammen—Randsfjord.banen Smaalensbanen. . . . • • • • Drammen—Randsfjordbanen... Ternlig Samtrafik med: Kristiania—Drammenbanen Drammen—Skienbanen Eidsvold—Hamarbanen Nemlig Samtrafik med : Hovedb.- & Kongsvingerbanen 2) . . . . Rørosb. & Merakerbanen Rørosban en Nemlig Samtrafik med: Hovedb.- & Kongsvingerbanen Eidsvold—Hamarb. & Merakerbanen Merakerbanen Nemlig Samtrafik med : Rørosb., Eidsv.—Hamarb. & Hovedb. Svenske Baner Hovedbanen Nemlig Samtrafik med : Kongsvingerbanen Smaalensbanen Eidsv.-Hamarb., Rørosb. &Merakerb. 4) Svenske Baner 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 889 1888 1889 1888 1889 1888 5889 1888 1889 1888 1889 Indtægt af Samtrafik. Kr. • 230 569 252 125 6 130 8 662 '4836 222 497 617 600 729 293 365 540 I I 208 5 6o6 346 939 297 215 293 131 96 551 196 580 207 85o 196 693 546 156 34 7 18 15 819 260 580 239 710 204. 570 35 14o 240 097 270 842 265 402 5 440 403 547 501215 466 536 34 679 263 395 294 499 6 829 287 00 615 467 702 026 209 814 3 5 8 7 368 625 120 000 Antal Reisende. 32 241 36 409 252 - I' 573 24 584 75 447 796i7 67 480 952 II 185 72 961 78 942 35 426 43 516 48 440 51 327 35 426 4 328 II 573 43 534 47 844 43 516 4 328 50 465 53096 51 677 1 4 1 9 22 III 23 764 2! 844 I 920 6 161 5 749 509 5 240 122 966 129 705 67 480 252 51 672 So 30! Indtægt. Kr. Hvoraf 89 4 18 "4 508 260 II 606 102 642 145 77° 152 315 94 893 2 545 54 8 77 121 782 132 777 62 072 7o 705 122 IOI 125 207 103 831 8 748 12 628 74 144 82 735 75 47 1 7 264 go 209 95 401 93 68o I 721 246 630 257 857 245 379 12 478 22 387 22 140 I 740 20 400 150 630 159 719 50 622 160 97 206 II 731 Fragtgods. Antal. Ton. 54 284 55 409 I 724 3 544 270 49 871 146 324 1 79 710 94 228 3 544 583 81 355 54 412 4666, 8 925 37 736 26 803 19 380 8 925 So 114 34 1 61 239 47 849 37 735 10 114 38 915 47 975 46 767 I 208 15 625 23 III 19 883 3 228 66 923 79 271 2 021 77 250 1 77 595 218 49 1 97 77 2 I 650 46 772 72 297 Indtægt. Kr. 518 062 "7 59 1 4 658 8 233 272 103 428 433 795 254595 684157 10 877 2 325 280 630 152 320 : 262 32512 46 73381 27 6866 57140 366 2140 96 53 32 1 2736 623749 798 :4162 131 329 150 934 1 47 70 3 3 231 116 271 165 596 146 038 19 558 236 751 266 509 4471 437 431 486 893681 262 023 146 848 2 445 227 210 mo 688 1) Heri Gjennemgangstrafik (samlet Indtægt Kr. 319 915 ; 10 305 Reisende, Indtægt Kr. 52 759 ; 73 218 t. Fragtgods, Indtægt Kr. 256 091). 2) Heri Gjennemgangstrafik (samlet Indtægt Kr. 114 762; 21 848 Reisende, Indtægt Kr. 47 019; 19878 t. Fragtgods, Indtægt Kr. 55 513). 3) Heri Gjennemgangstrafik (samlet Indtægt Kr. 6 277 ; Reisende, Indtægt Kr. 526; 3 544 t. Fragtgods, Indtægt Kr. 4 689 ; Trafik mellem Smaalensb. og Kongsvingerb.) 4) Heri Gjennemgangstrafik (samlet Indtægt Kr. i 452 ; 952 Reisende, Indtægt Kr. 323; I 578 t. Fragtgods, Indtægt Kr. I 755; Trafik mellem Eidsv.-Hamarb., Rørosb. og Kongsvingerb. & sv. Baner).


XXV Jernbaner 1888-89. Af heromhandlede Indtægter har Samtrafiken med svenske Baner via Ch a rlo t t enberg over Hoved- og Kongsvingerbanerne indbragt Kr. 466 939, hvoraf Indtægt ved Transport af Trælast 8z Brænde Kr. 154 697, Samtrafiken via Storl ien over Merakerbanen Kr. 287 670 hvoraf Trælast 8z Brænde 145 369 samt Trafik via K o r.n set over Smaalensbanen Kr. 222 497, hvoraf Trælast & Brænde Kr. 53 705. Paa Forbindelseslinierne med de svenske Baner kommer saaledes af norsk og svensk Samtrafik en Indtægt af Kr. 977 106 hvoraf over en Trediedel falder paa Indtægt af Trælast & Brænde. Angaaende Trafik, Indtægter, Udgifter ') samt ordinært Pers ona le ved hver Station er der i Tab. VII meddelt Oplysninger, samt i Tab. XI meddelt Opgave over, hvorledes Togene have været besatte med Reisende og belastede med Gods mellem Stationerne. Transportmængder af de væsentligste Varesorter ere angivne i Tabel X saavel for hver Bane som for Banerne samlet og særskilt for Transport i Lokal- og Samtrafik m. m. I Tilslutning til den i «Beretning om de norske Jernbaner og deres Drift 1854-1879» optagne Fordeling er i det Følgende Varerne grupperede i tre Hovedafdelinger «Skovprodukter», «Produkter vedkommende Landbrug» og (Andet Fragtgods I Terminen 1888-89 er af Skovprodukter paa samtlige Baner 2) tilsammen befordret 692 308 t., der udgjor 57. 4 pCt. af den hele Fragttransport, af Produkter vedkommende Landbrug 155 979 t. eller 12. 9 pCt., og af Andet Fragtgods 358 635 t. eller 29. 7 pCt. af den hele Fragtgodstransport. Transporten paa hver Bane fordelt paa ovennævnte 3 Varegrupper angives nærmere i folgende Specifikation for Terminerne 1887-88 og 1888--89: 1) Udgifter vedkommende Trafikafdelingen ; Udgifter vedkommende Stationernes Vedligehold indgaa under Baneafdelingens Udgifter (Tab. IV, Col. 70). 2) Det maa i denne Forbindelse erindres (j ft. Anmærkning til Tabel III Pag. 28), at Opgaverne over, hvad der er transporteret paa de samlede Baner, er den virkelige Transporttnængde, idet, hvad der er fort over to eller flere Baner, kun er medregnet én Gang. D


Jernbaner 1888-89. Baner. Smaalensbanen Kongsvingerbanen Kristiania-Drammenbanen Drammen-Ski enbanen Drammen-Randsfjordb. Eidsvold-Hamarbanen . . Rørosbanen Merakerbanen Jæderbanen Bergen-Vossbanen Hovedbanen Samtlige Baner 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 889 1888 1889 XXVI Skovprodukter. t. pCt.') 79 204 100 921 110 753 1 34 287 39 1 97 34 436 36 537 34 782 128 775 169 065 4 130 5 243 17 804 16 493 55 471 67 152 I oca 975 I 521 959 218 740 279 276 558 465 692 308 54.7 58.8 66. 9 69.1 36.0 34.9 56. 9 5 7 .9 68.1 708 9 5 I0.0 19.6 15.0 60.8 60.7 9. 7 9.5 16.9 16.6 5 8.8 61.8 54.6 57.4 Produkter vedkommende Landbrug. t. pCt. 1) t. 27 567 19.0 32 005 18.7 15 843 9.6 17 140 8.8 16 011 1 4.7 '3457 13.6 11 893 18,5 9 802 16. 3 15 221 8.0 '5933 6.7 9 762 22.4 12 773 24.5 18 986 20. 9 20 916 19.0 10 029 II.0 5 864 5.3 4 554 44.1 3 8 59 37.8 2 936 32.6 3 561 30.1 53 152 14.3 62 182 13.8 150884 1 55 979 14.7 112.9 Andet Fragtgods. 38 167 38 676 38 921 42 976 53 736 50848 15 761 15 488 45 208 53 804 29 736 34 206 54 1 44 7 2 793 25 700 37 588 4 768 5 376 4 561 6 297 TOO 216 NO 514 313 862 358 635 pCt, 1) 26.3 22.5 23.5 22.1 49.3 5 1 .5 24.6 25.8 23. 9 22. 5 68.1 65.5 59.5 66.0 28.2 34.0 46.2 52. 7 50.5 53.3 26.9 24.5 30.7 29.7 Transport af Skovprodukter er i Terminen steget med ca. 134 000 t. Transport af Landbrugsprodukter med ca. 5 Goo t. og andet Fragtgods med ca. 45 000 t. Af Skovprodukter indtager T r ælast og B ræn de den væsentligste Del, og udgjor denne Varesort den største Transportgjenstand paa de fleste Baner. Opgaver over Størrelsen af denne Transport og de af samme flydende Fragtindtægter m. V. for 1887-88 og 1888-89 sammenstilles i folgende Tabel: 1) I pCt af den hele Fragtgodstransport paa vedkommende Bane.


Baner. Smaalensbanen . Kongsvingerbanen Kr.ania- Drammenb. Drammen -Skienb. Drammen-Randsfjb. Eidsvold-Hamarb. Rørosbanen Merakerbanen . . Jæderbanen Bergen-Vossb.. . Hovedbanen . . . . . Samtlige Baner 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 1888 1889 XXVII Transport af Trælast og Brænde. Ton. 67 519 82 973 97 716 115 114 19 211 23 905 23 927 32 268 62 985 85 433 3 937 4 521 '7773 16 352 5 I 722 6o oo6 I 001 975 I 521 1 959 193 235 244 438 449 240 547 722 Tonkm. Tusinder. 2 334 2 947 8 152 9 697 642 816 888 354 2 225 3 402 91 92 I 117 o88 4 349 5 079 24 28 122 166 4 774 6 284 pCt. 1 32.4 35.5 60.5 59.2 14.8 21.6 29.8 48.1 25.1 29.8 4.1 3.4 10.6 7.9 61.4 59.9 6.6 7.9 18.1 20.0 39.2 42 .1 24 718 35.4 30 9531 36.9 Ialt. Kr. 106 826 141 245 236 625 273 694 26 352 34 162 35 749 49 093 94 250 136 278 4 870 5 435 33 479 33 1 75 1 35 842 153 884 I 277 I 386 2 699 6 871 306 169 395 511 984 138 I 230 734 Indtægt. pCt. 2) 27.0 31. 1 49.0 47.1 9.5 I 3.6 21 .9 33.7 18.8 21.8 3.5 3.4 7.1 5.8 46.7 45.1 4.2 4.5 5.1 I I .5 33.4 36.3 26.4 28.6 Jernbaner 1888-89. pr. Tonkm. Ore. 4. 6 4.8 2.9 2.8 4.1 4.2 4.0 3.6 4.2 4.0 5 .4 5.9 3.o 3.o 3.1 3.0 5.3 5.0 2.2 4.1 6 .4 6. 3 4. 0 4.0 34.6 35.5 8 3.4 84.2 33.4 34,1 37.i 4 1 .9 35.3 39.8 2 3 20 . 3 62.9 66.5 84.1 84.6 24.0 29.o 80.2 84.8 24.7 25. 7 55.0 5 6.5 Den Nedgang i Transport af Trælast og Brænde, som fandt Sted i det foregaaende Driftsaar, er i sidste Termin efterfulgt af en betydeligere Stigning ved de fleste Baner. Den samlede Stigning i Terminen udgjor ca. 98 000 t. med ca. 6.2 Millioner Tonkilo meter ; den hertil svarende Stigning i Indtægter udgjør Kr. 247 000. Transport af Tr æm a ss e har været stadig stigende og er i Terminen fra 109 000 t. gaaet op til 145 000 t. Med Undtagelse af Kristiania- Drammenbanen og Drammen-Skienbanen, ved hvilke Baner væsentlig Ned. gang i denne Transport har fundet Sted, er Stigningen i Terminen fordelt paa alle tra2masseførende Baner. Næst Trælast og Brænde har I pCt. af Tonkm. Fragtgods paa vedk. Bane. 2) I pCt. af Banens hele Indtægt af Fragtgods.


Jernbaner 1888-89. XXVIII denne Varesort været den største Fragtgjenstand, regnet efter Antallet af befordrede Tons. Af Produkter vedkommende Landbrug har K o r n- og Melvarer udgjort den største Transportgjenstand med ca. 71 000 Tons eller henved Halvdelen af den hele Transport inden Gruppen ; dernæst kommer Transport af Gjodning med ca. 37 000 Tons. Størrelsen af Transport af Me lk og Indtægten af denne Fragtgjenstand angives i følgende Tabel for de tvende sidste Terminer: Baner. Smaalensbanen Kongsvingerbanen Kristiania—Drammenbanen Drammen—Skienbanen • • • Drammen —Randsfj ordbanen Eidsvold—Hamarbanen Rørosbanen Merakerbanen Jæderbanen Bergen—Vossbanen Hovedbanen *) Ant al Ton. 887--88. 1888-89. 7 095 I 697. 3 97 1 I 607 I 362 003 I 019 I 20 338 876 6 333 Indtægt Kr. 39 142 7 056 18 099 7 243 5 857 4 633 5 656 49 1 I 86o Antal Ton. 7 474 I 683 3 817 I 411 I 484 I 240 235 1 43 389 5 286 I 388 42 164 *) 6 584 Indtægt Kr. 41 002 8 013 I7 243 6 130 6 399 5 710 6 583 555 I 966 12 027 45 342 Samtlige Baner 2I 669 37 487 *) 22 730 150 970 Nærmere Opgaver over, hvad der af Trælast- og Melketransport, Trafik og Indtægter, kommer paa Samtrafik og Lokaltrafik er angivet i Tab. VII. Som betydeligere Massetransporter horende under den 3die Varegruppe kan anføres Kul, Jern og Malme tilsammen ca. 150 000 Tons, Murst en, Tagsten og Dra in srør tilsammen ca. 20 000 Tons samt Sild og Fisk ca. 23 000 Tons. Størrelsen af Transporten m. m. paa hver Bane af de øvrige opførte Varesorter angives i Tab. X. . De forskj ellige V a r es o rt ers Betydning i Forhold til den hele Paa Eidsvold—Hamarb. og Hovedbanen (Hamar—Kristiania) har desuden været transporteret af kondenseret Melk ; 1887-88 2 559 te, 1888-89 2 746 t.


XXIX Jernbaner 1888-89. Fragtgodstransport paa samtlige Baner, regnet efter Antal befordrede Tons, fremgaar af efterstaaende Oversigt 1) : Trælast og Brænde Varesorter. Heraf: Planker, Bord, Lægter og Stav Træmasse Tommer, alle Slags, 0 og Brænde og Baghun Kornvarer og Mel, alle Slags Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Cinders • • Malme, Erts og Kis 2) Gjødning, alle Slags Jern og Staal og Arbeide deraf 3) . • • Melk •Sild og Fisk Mursten, Tagsten og Drainsror Salt Hø og Halm Sam- og Ost Kjød og Flesk Poteter .01, alle Slags Brændevin paa Træer Spiger Ikke specificerede Varer 1887 -88. 1888-89. I pCt. af den sam- Ton. ledeTransport af Fragtgods. 449 240 228 536 158 440 62 264 109 225 64 024 53 349 41 637 34 176 27 081 2 1 669 19 719 1 5 795 8 310 II 838 5 762 6i65 7 249 4 3 1 3 5 090 2 465 136 um 43.90 22.33 15.48 6.09 10.68 6.26 5.21 4.07 3.34 2.65 2.12 1.93 1 . 54 0.81 I.16 0.56 0.6o 0.71 0.42 0.5o 0.24 I 3 .3o Ton. 547 722 283 413 204 316 59 993 144 586 7 1 017 65 865 49 576 37 410 34 662 22 730 22 676 20 209 9 598 8 411 5 881 5 442 5 088 4 645 3 767 2 366 145 271 I pCt. af den samledeTransport af Fragtgods. 45.38 23.48 16.93 4.97 I 1.98 5.88 546 4. II 3.10 2.87 1.88 I .88 1.67 0.8o 0.70 0.49 0.45 0.42 0.38 0.31 0.20 12 .04 Tilsammen 1023 21 I 100.00 I 206 922 '00.00 En Sammenstilling for de fem sidste Driftsaar over Transport af de forskjellige Varesorter meddeles i Tab. XV.2 særskilt for hver Bane. 1) Det maa i denne Forbindelse erindres, (jfr. Anmærkning til Tabel III Pag. 28), at Opgaverne over, hvad der er transporteret paa de samlede Baner, er den virkelige Transportmængde, idet, hvad der er fort over to eller flere Baner, kun er medregnet en Gang. ?) For Iste Trafikdistrikt samt flovedbangns Vedkommende tillige indbefattende Kalk, Ler , Sand, Sten. - Spiger undtagen,


Jernbaner 1888-89. Baner. XXX Rullende Materiel. I Tabel V er meddelt Opgave over Lokomotiver og Vogne ved Terminens Slutning med nærmere Beskrivelse af disse samt Oplysning om deres Anvendelse i Terminen m. V. Til Oversigt ang. Banernes Ud styr med Lokomoti ve r hidsættes nedenstaaende Sammendrag af Tab. V. i særlig for de sammenhængende Komplexer af samme Sporvidde : Antal Lokomotiver. 4 koblede. Normalsporede Baner. Smaalensbanen 19 Kongsvingerbanen 7 Eidsvold—Hamarbanen 4 Hovedbanen 14 Sum 44 Merakerbanen 5 Hovedsum I 49 Smalsporede Baner. Kristiania—Drammenbanen 8 Drammen—Skienbanen Drammen—Randsfjordbanen 12 Hamar—Grundset Grundset—Aamot Støren—Aamot Trondjem—Støren Jaederbanen Bergen—Vossbanen Sum Sum 34 3 13 4 21 4 6 6 koblede. 4 4 5 ' 3 4 17 1) 2 3 1) 5 2 2 5 Sum. 23 II 4 19 57 9 66 10 14 I 39 5 14 6 26 4 6 Heraf Tanklokomotiver. Paa hvert Lokomotiv kommer Kilometer Bane. 2 10.8 2 10.4 3 7 3.6 8.6 2 11.4 99.0 o 5.3 10 11.1 13 9.5 339.0 ' 3 7.6 26.3 13 22.7 4 8.5 21 4 6 16.7 19.1 18.0 Hovedsum I 65 1) 10 75 64 12.9 Ialt fandtes der ved Terminens Slutning 141 Lokomotiver, hvorefter der paa hvert Lokomotiv kommer i i.i km. Bane. I Terminen er et af Hovedbanens Lokomotiver udrangeret. Til Oversigt over Banernes Udst yr me d V ogne ved Terminens Slutning hidsættes efterstaaende Opgaver efter Tab. V. 2 i Sammendrag, særlig for de sammenhængende Komplexer af samme Sporvidde; 1) Heri medregnet i ottekoblet Maskine.


Baner. Smaalensba len Kongsvingerbanen Eidsvold-Iiamarb.. . . Hovedbane 1 Merakerban Personvogne og Personstoppevogne. Antal Vogne. 2-axlede.4-axlede. 86 33 io 53 91 - 3 - '1) 212 66 32 106 XXXI Postvogne. Antal Vogne. 2-ax- 4-axlede. lede. 6 3 - - 3 - -


Jernbaner 1888-89. XXXII I Terminen er Antallet af Personvogne og Pladse undergaaet saadan Forandring: Ved Kristiania—Drammenbanen er 2 Stkr. firehjulede Vogne ( i Litr. BC, I Litr. C) ombyggede til en ottehjulet Bogievogn med Bremsekupé. Litr. BC, hvorved Pladsenes Antal er forandret fra I 721 til I 713. Grundset —Aamotbanens ottehjulede Bogievogne har ved en gjennemgaaende Reparation faaet Indgang fra Enderne, og Antal Fladse forandret fra 4„ til 44. Ved Trondhjem—Storenbanen er tilkommet 2 kombinerede Post- og Stoppebogievogne, Litr. DF. Ved Hovedbanen er i firehjulet Vogn, Litr. C, kasseret, endvidere er 2 Stkr. Godsstoppevogne, Litr. F, kasserede, samt tilkommet 2 Stkr. Personstoppevogne, Litr. CF, og Antal Pladse forandret fra i 444 til I 424. For samtlige Baner var Antallet af Pladse ved Udgangen af Terminen 16 007, eller gjennemsnitlig 10.2 pr. Kilometer Bane. Antal Godsvogne og den samlede Lasteevne er undergaaet saadan Forandring : Ved Kongsvingerbanen er tilkommet 5 Stakevogne, Litr. N; desuden er under almindeligt Vedligehold 24 Stakevogne Litr. N forstærkede, saa at Lasteevnen er forøget fra 4.25 til 5.50 pr. Axel; ialt er Materiellets Lasteevne steget med 115 t. Ved Drammen--Skienbanen er tilkommet 50 lukkede Godsvogne, Litr. G, indrettede tillige for Heste- 8z Troppetransport samt for Sygetransport, idet Hele er Materiellets Lasteevne steget med 360 t. Ved Drammen—Randsfjordbanen er under almindeligt Vedligehold 6 Trælastvogne, Litr. K, forsynede med Jernunderstel istedetfor Træunderstel; hvorved Materiellets Lasteevne er steget med 16 t. Ved Rørosbanen er under almindeligt Vedligehold endel Vogne forsynede med stærkere Axler, , hvorved Materiellets Lasteevne ialt er steget med 34 t. Ved Hovedbanen er tilkommet 20 lukkede Godsvogne Litr. G, 5 høikassede Godsvogne Litr. L. samt io Stakevogne Litr. N; 15 Trælastvogne, Litr. K, ere forandrede til Grusvogne Litr. M, endvidere 3 K Vogne forandrede til kassede Godsvogne Litr. LL; ialt er ved Hovedbanen Godsvognenes Lasteevne forøget med 419 t. For samtlige Baner var Lasteevnen ved Udgangen af Terminen 24 884 t. eller gjennemsnitlig 15. 9 t. pr. Kilometer Bane. Til rullende Materiel var ved Terminens Udgang anvendt Kr. I 3 392 197 (jfr. Tabel 11.2, Col. 14). Lokomotiverne have i Terminen (jfr. Tabel V.3, COL 6I-70) ialt kjørt 4 91I 528 km., hvoraf paa fremmede Baner (svenske Baner) 65 511 km. Af de kjørte Distancer er 54 81I km. til Banernes Vedligehold og Ryddiggjørelse samt 4 856 717 km. til Trafikens Bestridelse, hvoraf 4 313 150 km. ere kjørte i Tog, medens 103 '00 km. ere kjørte uden Tog, og 440 467 km. er Skiftning paa Stationerne. Samtlige Vogne have i Terminen (jfr. Tab. V.5, Col. 101-104 tilsammen lobet 102 456 462 Axelkilometer nemlig: Personvogne 33 650 190, Godsvogne 5 I 656 502, Stoppevogne (Person- og Gods-) 13 963 786 og Postvogne 3 185 984 Axelkm.


Smaalensbanen Kongsvingerbanen Eidsvold—Hamarbanen Hovedbanen Merakerbanen I Gjennemsnit Baner i 2det Trafikdistrikt Rørosbanen Jæderbanen Bergen- - Vossbanen XXXIII 39 4 1 3 29 488 37 369 27 764 3 2 984 47 760 48 881 33 386 34 3 1 9 43 901 25 707 21 492 Smalsporede Baner : 38 523 29 560 37 192 32 479 32 442 II 071 39 686 17 515 63 826 '4739 52 045 2 5 793 76 487 65 163 Jernbaner 1888-89. Til nærmere Oversigt angaaende det rullende Mat er iels An ve ndels e i Terminen meddeles folgende Sammenstilling efter Tab. V.3 & V.5, over hvad hvert Lokomotiv i Gjennemsnit har løbet, samt gjennemløbne Distancer pr. Vognaxel af de forskjellige Slags Vogne, særskilt for de sammenhængende Komplexer af samme Sporvidde Materiel tilhørende: Gjennemløbne Distancer i Kilometer. Gjennemsnitlig pr. PersonLokomovogne.Postvogne.Stoppevogne.Godsvogne.tiv. Gjennemsnitlig pr. Vognaxel. Normalsporede Baner: Banerne og deres Vedligehold. 71 117 8 258 38 420 7 757 47 189 9 922 28 868 7 103 47 641 7 855 33 960 8 585 48 072 6 989 3475' 14 760 2 5 457 6 573 65 704 10 201 I Tabel VI er givet en Oversigt over de vigtigste tekniske Forhold ved samtlige Baner, hvad angaar Stignings- og Krumningsforhold (Tab. VI.i), Planeringsarbeider med Tunneler, Broer etc. (Tab. VI.2), Stationsanlæg (Tab.. VI. 3) samt Overbygningen (Tab. VI.4), alt i Tilslutning til de tilsvarende Opgaver i Storthingsprp. No. 52. 1881 Tab. II, hvor Opgaverne referere sig til Udgangen af Terminen 1878-79 samt omfatte alene de ved nævnte Tidspunkt i Drift værende Baner, imedens foreliggende Opgaver referere sig til Udgangen af Terminen 1888-89, og omfatte saaledes de senere tilkommende Baner, samt Udvidelser og Forbedringer i Tiaaret vedkommende Stationsarrangements, Ombygning af Træbroer til Jernbroer, Udvidelse af Sidespor, Omlægninger m. V. Som Supplement til Opgaverne over Stignings- og Krumningsforhold meddeles i efterstaaende Tabel en Beregning over Banernes virt uelle L æ ngd er, virtuelle Forholdstal og største virtuelle Koefficient '; : ') En Jernbanes «virtuelle» Længde betegner Længden af en forøvrigt ensartet, men horizontal og retliniet Bane, der skulde give samme Arbeide for Trækkraften som den E


Jernbaner 1888-89. Baner. XXXIV Bane- længde. km. Virtuelle Længde. op. km. Ned 1.)• km. virtuelle Forholdstal. Største virtu.elle Koefficient. Op. Ned i). Op. Ned i). Smaalensbanen: I. Kristiania-Rigsgr. (v. Linie) . 170.1 329 266 1.9 1.6 9.4 5.3 Hvoraf: Kristiania-Ski 24 3 78 24 3 2 1.0 5.1 4.3 Ski-Sarpsborg 85.1 109 153 1.3 1.8 4.9 5. 1 Sarpsborg-Fredrikshald . . . 27.2 36 41 1.3 1.5 4.8 4.8 Fredrikshald-Grændsen . . . 33.5 106 48 3.2 1.4 9.4 5.3 2. Ski-Sarpsborg (østre Linie) 79.0 141 180 1.8 2.3 5.9 5.6 Kongsvingerbanen 114.6 138 130 1.2 1.1 2.9 3.0 Kristiania-Drammen . . . . . . . . . . . 52.9 112 108 2.1 2 5.9 6.7 Drammen -Skien (Hovedlinie). , 148.6 300 294 2.0 2.o 8.o 5.8 Skopum-Horten (Sidelinie) 7.2 6 23 0.8 3.2 7.1 8.0 Drammen-Randsfj. (Hovedl.) . . . . 89. 3 188 132 2 • 1 1.5 7.3 6.2 Hougsund-Kongsberg (Sidel.). . . 27.9 93 39 3.3 1.4 7.3 5.1 Vikersund-Krøderen(do.) . . . 26.3 91 63 3.5 2.4 9.8 7.1 Eidsvold-Hamar 58.4 Ioo 97 1.7 1.7 5.1 6.0 Rørosbanen . . . . ........ . . . . 433.4 739 776 1. 7 1.8 7.9 10.2 Hvoraf: Hamar-Grundset 38.1 84 52 2.2 1.4 5.2 6.4 Grundset-Aamot 26.4 43 28 1.6 1. 1 4.0 4.1 Aamot-Tønset 156.8 300 182 1.9 1.2 5.1 5 0 Tønset-Støren 161.o 207 385 1.3 2.4 5.1 6,3 Trondhjem-Støren 51.1 io5 129 2.1 2.5 7.9 10.1 Merakerbanen 102.3 331 107 3.2 1.0 8.3 4.1 Jæderbanen 76.3 128 129 1.7 1.7 5. 7 5. 7 Bergen-Vossbanen 106.7 204 228 1.9 2.1 9.2 9.o Hovedbanen . . . . ...... . . . . . .. . . 67.8 153 I 0 I 2 . 3 1.5 9.9 7.2 Hvoraf: Kristiania-Lillestrøm 21.2 76 31 3.6 1.5 9.9 7.2 Lillestrøm-Eidsvold 46.6 77 70 1.7 1.5 5.2 5.1 Alle Baner ere anlagte med enkelt Spor, hvoraf 592 km. med 1.435 m. Sporvidde, og 970 km. med 1.067 m. Sporvidde. Foruden Længden af det gjennemgaaende Hovedspor, i 562 km., forekommer paa og udenfor givne med sine Stigninger og Krumninger. Det virtuelle Forholdstal angiver, hvormange Gange længere denne imaginære Bane vilde blive end den virkelige, medens største virtuelle Koefficient giver det Antal Gange, som Modstanden i Banens ugunstigste Partier er større, end den vilde være paa horizontal og retliniet Bane. Beregningerne ere udførte efter Lindner's Methode. i) (Ned» betegner Retningen t i 1 Kristiania ; for Jæderbanen og Bergen--Vossbanen, der ikke staa i direkte Forbindelse med Kristiania, følgelig Retningen henholdsvis Stavanger -Ekersund og Bergen-Voss.


Jernbaner 1888-80. %.1■1,11•111•■;., Stationerne Sidespor, hvis samlede Længde beløber sig til 202 km for samtlige Baner, eller ca. 13 pCt. af Hovedsporets Længde. Til Forbindelse mellem Hovedspor og Sidespor ere I 228 Sporvexlinger indlagte. Et Sammendrag for hver Bane over samlet Sporlængde, med Opgave over Skinner af Jern og af Staal samt den anvendte Skinnevægt, indeholdes i følgende Tabel: Baner. Sporvidde. Meter. Samlet Sporlængde. km. 1 Smaalensbanen . . . .435 277.8 Kongsvingerbanen 1 34.91 Kr.ania-Dr.menb. 1.067 64.5 Dr.men--Skienb. . 169 2 Dr.men-Randsfjb. 1 ) 171.4 1.43566.7 Eidsv.--Hamarb. 2) Rørosbanen 1.067 456.2 1.435 Merakerbanen 3) 122.2 Jæderbanen 1.067 81.5 Bergen-Vossb 11 4.4 Hovedbanen 4) Samtlige Baner . km. 379.3 151.o 20.2 24.1 165.7 4. 8 739.7 31.2 1 59. 8 24.7 af Jern. Skinnevægt pr. løb. m. kg. Skinner. 25.00-29.76 30.75 1 9.84 17.36-1 9. 84 - « 17.36 17.36-20.34 17.36-29.76 17.36 17.36 km. 176.3 118.8 108.8 314.2 177.2 128.6 172.7 218.0 3.2 204.0 af Staal. Skinnevægt pr, løb. m. kg. 27.28-29.76 30.00 19.84-22.32


Jernbaner • 1888-89. „■■••• Kr. i 073 133, hvori dog er indbefattet Udgifter til den ordinære Bevogtning paa Linien. Til særligt Bevogtningspersonale (Bro , Tunnel- og Grindvogtere) er medgaaet Kr. 50 202. Til Vedligehold af Bygninger og Vandstationer samt andre Indretninger paa Stationerne, Vedligehold af Værksteder og hvad dertil hewer dog ikke medregnet, er medgaaet Kr. 124 551 samt til Telegrafens Vedligehold Kr. 19 488. Udgifter til Sne- og Isrydning (jfr. Tab. VI.5 Col. 132) varierer forholdsvis betydeligt fra Aar til andet, beroende paa Vinterens Beskaffenhed; i Terminen 1888-89 har denne Udgift udgjort Kr. 53 195 (pr. km. Kr. 34) mod Kr. 83 188 i den foregaaende Termin (pr. km. Kr. 53). Regnet pr. Kilometer var de samlede Udgifter til Baneafdelingen i Terminen 1888-89 Kr. i 359 mod Kr. i 276 i foregaaende Termin. Den i Driftsaaret foretagne Ombytning af Skinner og Sleepers (Tab. VI.6) fordeles paa de enkelte Linier saaledes : Baner. Af nye Jernskinner er indlagt. km. Hovedbanen 1.267 Ombytning af Skinner. Af nye Staalskinner er indlagt. km. Ombyttet. km. Tilsammen. pCt. ') Ombytning af Sleepers. Stkr. ')pCt. af samlet Antal. 16.584 Smaalensbanen 16.584 3.032 107 9.6 Kongsvingerbanen . . . .... . 10.817 10.817 4.0 2469014.8 0 Kristiania---Drammenbanen Drammen--Skienbanen 16.576 -554 16.576 0.554 13.013 908 0.2 58 936 14.7 23.9 1 Drammen--Randsfjordbanen Eidsvold—Hamarbanen 7.54617.546 5.1 44 977 I I 099 17.9 15.7 Rørosbanen 0 Merakerbanen 33.744 .142 33.744 0.142 3.7 0.1 52 234 13 844 8.0 10.2 o.008 Jaederbanen o.008 I I 092 8.6 0 Bergen—Vossbanen 0.015 .0900.105 12 935 8.2 1.040 2.3071.19 245 7.2 Samtlige Baner 1.282 97.101 98.38 3 2.9 285 06712.1 De i Terminen nye indlagte Skinner med Sporskifter og Krydsninger har efter Fradrag af kasserede Skinner tilsammen kostet Kr. 155 2 1 1 og nye indlagte Sleepers Kr. 227 429. Opgaver vedkommende Jernbane rnes Telegraf indeholdes i Tab. XII, hvoraf fremgaar, at den samlede Længde af Telegraflinier ved Terminens Udgang var i 585 km. med 2 532 km. Traadlængde, og samlet Betjening 187 Personer. Paa Jernbanernes Linier var i Terminen befordret 1) i pCt. af Terminens midlere Skinnelængde. 2) pCt. 4f Antal Sleepers ved Terminens Begyndelse.


Jernbaner 1888-89. 102 274 private Telegrammer, hvoraf 73 235 alene befordrede paa Jernbanernes Linier, Resten 29 039 tillige befordrede paa Statstelegrafen. Endvidere befordredes 123 912 Tjenestetelegrammer. Banernes Indtægt af private Telegrammer opgik til Kr. 52 685*), og Udgifter til Drift og Vedligehold Kr. 128673. Personale. I Tabel XIV er meddelt Opgave over de ved Udgangen af Terminen ansatte Personer, der enten ere afiminede efter de af Statsmyndighederne (for Statsbanerne) bestemte Lønningsregler eller ere Medlemmer af vedkommende Pensions- og Understøttelseskasser. Dette Personale udgjorde for Statsbanerne 2 132 og for Hovedbanen 460. For samtlige Baner var Personalet 2 592, hvoraf Statsbanernes Revisorer (Revisoren ved Fredrikshald —Sunnanabanen ikke medregnet) og Hovedbanens 6 Direktionsmedlemmer samt Revisor ikke havde sin Hovedbeskjæftigelse ved Jernbanedriften. Pensions- og Understattelseskasser. Særskilt for Statsbanernes Iste, 2det, ste og 6te Trafikdistrikt samt fælles for 3die og 4de er oprettet Understøttelseskasser, hvis Hensigt er at yde Enker samt undtagelsesvis ogsaa Pensionister Hjælp i særlige Tilfælde af Trang, men saaledes, at dette sker i Form af Gratiale uden nogen bindende Regel i Henseende til Vedkommendes Berettigelse eller Beløbets Størrelse. Lignende Understøttelseskasse findes ogsaa ved Hovedbanen. For Statsbanernes samtlige Distrikter (undtagen 6te) samt Hovedbanen findes Pensionskasser, hvis Formaal er at sikre vedkommende Funktionær en i Forhold til hans Lon og Tjenestetid bestemt Pension. Kongelig Proposition var fremsat til Storthinget i 1884 om Forøgelse i Statsbanernes Pensionskassers Fonds, der ikke antages at kunne opfylde de dem gjennem Tiderne paahvilende Forpligtelser, samt om Forbedring i Pensionsvilkaarene og endelig om Sammenslutning af de bestaaende Pensionskasser til en fælles Pensionskasse for Statsbanerne, hvilket sidste er Aarsagen til, at ingen saadan Kasse er oprettet fbr det sidst tilkomne 6te Trafikdistrikt. Sagen toges imidlertid ikke under Behandling af Storthinget i 1884, hvorimod den fornødne Forstærkelse af Fondene samt det forøgede Bidrag af Jernbanen, der udkrævedes for fremtidig Forbedring af Pensionerne, blev bestemt at skulle posteres fra Iste Juli 1884 paa egen Konto under Banernes Reservefonds eller Driftskonti for senere, hvis den fælles Pensionskasse blev oprettet at indbetales i denne. Taxten for Telegrammer var indtil 3'112 87 i Kr. for indtil 15 Ord med Tillæg af to Ore for hvert 3 Ord mere, der blev forandret fra Iste Januar 1888 til 50 Ore for indtil 19 Ord med. Tillæg af 5 Ore for hvert Ord Inem


Jernbaner 1888-89. I Henhold hertil er det extraordinaere Fond oprettet pr. iste Juli 1884 (jfr. Tabel H.', Col. 14) ved nedenstaaende Tilskud for hver Bane : Baner. Paaregnet Tilskud Paaregnet Tilskud med Renter indtil med Renter indtil 3ote Juni 1889, 3ote Juni 1889, forat Kasserne forat de foreslaa- skulde kunne opede forbedrede fylde sine nuvw- Pensionsvilkaar rendeFor- kan opnaaes. pligtelser. 68 Smaalensbanen 941.04. 103 411.55 172 352.5 9 Kongsvingerbanen 89 488.76 134 233 1 5 223 721. 91 Kristiania-Drammenbanen . . 36 973.09 55 459.64 92 43 2 .73 22 Drammen-Skienbanen 793 71 34 190.57 56 984.28 DrammenRandsfjordbanen 80 161.51 120 242.27 200 403.78 9944.o8 Eidsvold-Hamarbanen 14 916.12 24 860. 20 Hamar-Grundsetbanen .. .. • • • Grundset-Aamotbanen Støren-Amotbanen 47 711.1 471 566.72 119277.86 Trondhjem---Storenbanen 25 610.1 438 415.20 64 025.34 9916. Merakerbanen 3 7 14 874,55 24 790.92 Jazderbanen Bergen---Vossbanen Sum. 26 904.04 40 356.05 67 260.09 6 464. o8 9 696.1I 16 160.1 9 9870.4414 805.66 24 676.10 7342.o8 11 013.12 18 355.20 442 120. 48 663 180.71 1 105 301. 19 Til Storthinget i 1885 blev fremsat samme Kgl. Prp. som i 1884; men blev denne ikke taget under Behandling, hvorimod der blev besluttet, at for Terminen 1885-86 skulde forholdes som for 1884-85. For Storthinget i 1886, 1887, 1888 og 1889 foreslog Regjeringen forholdt som for Terminen 1884-85, idet Forandring i Pensionsvilkaarene m. m. blev foreslaaet udsat af Hensyn til Sporgsmaalet om Jernbanefunktionærernes mulige Optagelse i en eventuel Pensionskasse for offentlige og kommunale Tjeneste mænd, angaaende hvilket Lovforslag foreligger. Storthinget i 1889 anmodede Regjeringen om for næste Storthing at forelægge Forslag til Oprettelse af en fælles Pensions-kasse for Statens Jernbanefunktionærer. Statuter for de bestaaende Kasser findes trykt i Anhang til Jernbanernes Driftsberetning for Terminen 1883-84. I Tabel XIII er meddelt Opgave over de bestaaende Kassers Status pr. 3ote Juni 1889, hvoraf vil sees, at Pensionskassernes Beholdning ved samtlige Baner udgjorde Kr, I 139 022.31 (Statsbanerne Kr. 549 549.861, Understattelseskassernes Kr. 666 050.01 (Statsbanerne Kr. 584 391.5 4). s) Heri medregnet Indskud for og af Personalet i 6te Trafikdistrikt, hvilket er gjort, om en Pensionskasse i Lighed riled den for .4 øvrige Distrikter var oprettet.


XXXIX Jernbaner 1888-89. Uheld. I Terminen 1888-89 ere 3 Mennesker omkomne og 5 kommen mere eller mindre tilskade. De Omkomne, hvoraf ingen tilhørte Jernbanernes Personale eller Reisende ved Banerne, overkjørtes samtlige under Togets Passage paa Linien, nemlig i mellem Fredrikstad og Greaker paa Smaalensbanen, i paa Drammen—Randsfjordbanen mellem Ask og Honefos og paa Hovedbanen mellem Grorud og Strømmen. Af de Tilskadekomne tilhørte 4 Jernbanernes Personale (ved Hovedbanen), nemlig L Lokomotivfører, der brak det ene Ben under en Explotion af Lokomotivets Kjedel, samt i Fyrbøder, i Konduktør og i Vandpumper, hvilke ved samme Anledning kom noget tilskade ; den øvrige Tilskadekomne var en Reisende (med Nattoget paa Smaalensbanen), som (under Søvngjængeri) faldt af Toget mellem Aas og Vestby ; han brak Armen foruden mindre Beskadigelser. I Tog har Lokomotivet én Gang lobet af Sporet, nemlig paa Rorosbanen, o,5 km. nordenfor Rena Station ; Afsporingen foraarsagedes ved Oversvømmelse af Linien og Bortskylling af Ballast. Samtidig lob endel Vogne af Sporet og blev beskadigede.


Tabeller. Tableaux.


Anmærkning til Tabellerne. I. Hvor i Tabellerne tomme Rubrikker forekomme, betegner det enten, at vedkommende Opgaver savnes, hvilket betegnes ved en horizontal Streg i Rubrikken, eller at Colonnen er Banen uvedkommende, hvilket i Rubrikken er betegnet ved et Punkt. Bemærkningen «(I Col. . .)» betyder, at den her manglende Opgave er indbefattet i den Colonne, hvortil Parenthesen henviser, og at en Deling paa de enkelte Colonner ikke har kunnet finde Sted. IlL Bogstaverne a, b, c. . . ved Siden af Tallene i Tabellerne antyde, at nærmere Oplysninger til samme indeholdes i de Anmærkninger, der ledsage de enkelte Tabeller.


Tabel I. Stationer og Stoppesteder ved Udgangen af Terminen. Les stations et les haltes des lignes a. la fin du terme. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Statsbanerne. I ste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. (Vestre Linie, Kr.ania- Rigsgrændsen). (Østre Linie, Ski-Sarpsborg). Stationer og Stoppesteder.') Stations et haltes. Kristiania Bækkelaget Nordstrand HP Lian Oppegaard Ski Aas Vestby Soner Moss Dilling Rygge Raade Onso Fredrikstad Lisleby HP Greaker Sannesund Sarpsborg Skjeberg Berg Fredrikshald Tistedalen Aspedammen Præstebakke Kornsø Ski Kraakstad Tomter Spydeberg Askim Slitu Mysen Eidsberg Rakkestad Gautestad Ise Sarpsborg Kongsvingerbanen. Lillestrøm (Lillestrøm-Kongsvin- Nerdrum LP ger-Rigsgrændsen). Fetsund Varaaen LP Blakjer 3 15 5 1 98 129 94 59 25 4 27 26 18 4 8 8 25 38 3 3 83 172 161 1 45 129 93 98 107 13o 132 107 1 53 103 124 40 38 Io8 105 - 114 Afstand fra Kristiania. Distance de Kristiania. k • 4 6 8 18 24 32 39 48 6o 65 69 77 87 94 98 103 107 .109 119 131 1 37 1 4 1 150 159 169 24 30 37 45 53 59 64 69 79 85 97 105 21 28 29 30 42 HP bet. Holdeplads alene for Reisende. LP e Lasteplads alene for Vognladningsgods. HLP Holdeplads for Reisende og Vognladningsgods. Beliggenhed. Situation. 4 4 10 6 8 7 9 12 5 4 8 10 7 9 4 2 10 12 6 4 9 9 10 6 7 8 8 6 5 5 10 6 12 8 3 8 13 Herred. Commune rurale. - Aker do. do. Næsodden Kraakstad Aas Vestby do. Rygge do. Rande Onso Glemminge Tune do. Skjeberg Berg Id do. do. do. Kraakstad do. Haabøl Spydeberg Askim Eidsberg do. do. Rakkestad do. Skjeberg ••■ Skedsmo Fet do. do. Urskoug Amt. Préfecture. Kristiania. Akershus. do. do. do. do. do. do. do. Smaalenene. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. Akershus. do. Smaalen ene. do. do. do. do. do. do. do. do. do. Akershus. do. do. do. do. jernbaner 1888-89.


Jernbaner 18 8 8-89. Banernes Navn. 2 det Trafikdistrikt. Stationer og Stoppesteder. Haga Aarnaes Funnefos LP Sæterstøen Disenaaen HLP Skarnæs Sander Galterud HLP Kongsvinger Sioli LP Aabogen Eidskog Skotterud HLP Magnor (Eda LP) 1 ) (Charlottenberg) 2) Højde over Havet. m. 4 Tabel I (Forts.). Stationer og Stoppesteder Afstand fra Kristiania. km. 49 58 65 67 73 79 87 92 100 207 Beliggenhed. Afstand fra foregaaende Station. km. 112 12 122 IO 127 1 33 137 1 43 7 9 9 12 8 1 3 Herred. Amt. Næs do. do. do. do. SøndreOdalen do. do. Vinger do. Eidskog do. do. do. Akershus. do. do. do. do. Hedemarken. do. do. do. do. do. do. do. do. 2 Kr.ania-Drammen. Kristiania 0 Kristiania. 2 Skarpsno HP 2 - do. 2 Bygdø 3 3 Aker Akershus. Vækkere, HP 4 do. do. Lysaker 12 6 3 Bærum do. 20 Stabæk HP 8 do. do. Høvik 23 50 4 do. do. 12 Sandviken 13 3 do. do. 16 Kampebraat. LP .4 do. do. Slæbende HP 33 15 do. do. Hvalstad 67 20 7 Asker do. 10 Asker 4 23 3 do. do. Sætre LP 200 28 do. do. 99 Heggedal 29 6 do. do. 109Kjækstad LP 33 Roken Buskerud. Røken 1 16 34 5 do. do. .39 Spikestad HLP 37 do. do. 27 Ihla LP 45 Lier do. Lier 23 46 12 do. do. 2 Bragemen HLP 51 do. 3 Holmen LP do. Drammen do. 126 527 535 538 1 42 1 47 1 45 1 35 131 52 2 53 Drammen-Skien. Drammen (Hovedlinie). Gundeso HP Skouger 2 8o 76 53 62 63 - Skouger 10do. Buskerud. Jarlsberg &Laurvik. do. Galleberg Sande Holm HP Holmestrand Nykirke Skopum Augedal Barkaker Tønsberg Sam Stokke Raastad 35 69 6 Sande do. I.73 4 do. do. 24 77 do. do. 5 86 13 - do. 79 96 10 Borre do. 401004 do. do. 57 103 3 do. do. 47 109 6 Saem do. 4 115 6 do. 1 4 3) 121 6 Soem do. 58128 7 Stokkedo. 39 135 7 Sandeherred do. 1) Lasteplads paa hin Side Rigsgrændsen ; i Forbindelse med Kongsvingerb. drives den 7 km. 2) lange Strækning af de svenske Statsbaner Svensk Tilslutningsstation. fra Rigsgroendsen til Charlottenberg. 3) Sidelinien til Tønsberg heri indbefattet. IO


ved Udgangen af Terminen. Banernes Navn. (Sidelinie : Skopum Horten). Dram men-Randsfj. (Hovedlinie). (Sidelinie Hougsund- Kongsberg). (Sidelinie: Vikersund— Krøderen). Stationer og Stoppe-steder. Sandefjord Joberg Tjødling Grøtting HP Laugen LP Laurvik Tjose Aaklungen Nordal LP Birkedalen Eidanger Porsgrund Osebakke HP Borgestad HP Bohle HP Skien Skopum Borre Horten Gulskogen Pukerud LP Narverud LP Mjøndalen Hougsund Burud Skotselven Aamot Embretfos LP Gjethus Vikersund Nakkerud Skjærdalen Veholdt LP Ask Hønefos Hofsfos LP Aadalen LP Heen Marigaard LP Randsfjord Hougsund Vestfossen Darbo Krekling Teigen LP Skollenborg Laugerud LP Kongsberg Vikersund Hære HP Hole HLP Snarum Gubberud LP Uhla HLP lia LP Slettemoen LP Krøderen Høide over Havet. M. Afstand fra Kristiania. km. 15 139 24 144 26 149 7 154 3 156 2158 32 169 45 182 77 .86 72 188 40192 6 195 II 197 8 198 13200 3 204 40Ioo 26 103 3 107 8 56 7 58 1 4 59 5 64 8 70 43 17 75 So 23 86 33 66 87 92 67 96 74 105 79 III 73 115 69 118 96 124 112 126 246 I30 157 131 199 137 141 142 8 70 23 75 6o 81 126 85 161 88 163 92 166 94 149 98 67 165 96 /0. 146 176 162 io8 186 113 182 116 189 118 139 122 Beliggenhed. Afstand fra foregaaende Station. km. 4 5 5 9 13 6 4 3 9 3 4 3 8 6 5 5 6 6 4 9 6 7 6 I I • 5 6 4 7 6 12 1 4 Herred. Amt. Sandeherred Tjødling do. do. Brunlanoes Eidanger do. do. do. Gjerpen do. do. Borre do. Skouger do. Eker do. do. do. do. Modum do. do. do. Hole do. Norderhov do. ■••■ Norderhov Aadalen do. Norderhov Jevnaker Eker do. do. do. do. Sandsvær do. Modum do. do. do. do. do. do. Sigdal do. Jernbaner 1888-89. arlsberg 8z Laurv. do. do. do. do. do. do. Bratsberg. do. do. do. do. do. do. do. do. Jarlsberg & Laurv. do. do. Jarlsberg 8z Laurv. do. Buskerud. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. Kristians. Buskerud. do. do. do. do. do. do. do. Buskerud. do. do. do. do. do. do. do. do.


Jernbaner I888--89. ,1■11111111,/ Tabel I (Forts.). • Stationer og Stoppesteder Banernes Navn. 3die 8z 4de Trafikd. Eidsvold-Hamar. Hamar-Grundset. Grundset-Aamot. Støren-Aamot. Stationer og Stoppesteder. Eidsvold Minne Dor LP Ulvin StrandlokkenLP Espen Tangen Stensrud LP Stange Ottestad Gubberud LP Hamar Aker HP Hjellum Ilseng Horsand Aadalsbrug Loiten Midtskog LP Elverum Grundset Oxna Torgerstuen LP Rustad LP Aasta Rena Sætre LP Stenviken Ophus Kroken LP Neta LP Rasten Stai Koppang Tresa LP Bjewraarms. HP Vieholmen LP Atna Hanestad LP Hanestad Barkald Lilleelvedal Auma Tonset Telnes 'Folgen Os Røros Nypladsen Hedde over Havet. 126 1 42 129 130 164 -- 222 186 127 132 149 173 196 231 187 1 95 203 225 224 240 245 256 263 353 357 382 453 506 487 494 498 543 602 628 627 Sidelinien til Røros heri indbefattet. Afstand fra Kristiania. km. 68 75 76 84 90 97 102 107 114 119 122 526 129 535 1 35 139 1 4 1 1 44 153 158 564 171 174 176 184 190 201 204 214 217 220 224 237 247 251 262 264 272 279 285 304 324 337 347 358 368 385 399 1) 406 Beliggenhed. Afstand fra foregaaende Station. km. 6 7 9 13 5 12 5 Herred. Amt. Eidsvold do. do. do. Stange do. do. do. do. do. do. 7 - Vang 5 do. 4 do. 4 Løiten 2 do. 3 do. - Elverum 14 do. 6 do. 7 Elverum do. do. Aamot 6 do. Storelvedalen 14 do. 10do. do. do. 10do. 13 do. So do. do. do. do. 25 do. Ovre Rendalen 13 do. 19 Lilleelvedalen 20 do. 13 Tonset 10do. do. 10 Tolgen 17 do. 14 Røros 7 do. Akershus. do. do. do. Hedemarken. do. do. do. do. do. do. Hedemarken. do. do. do. do. do. do. do. do. do. Hedemarken. do. do. do. do. Hedemarken. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. Søndre Trondhj. do.


ved Udgangen af Terminen. Banernes Navn. Trondhjem-Støren. Merakerbanen. 5te Trafikdistrikt. Jæderbanen. 11111111M•1111 Stationer og Stoppesteder. Jensvold Tyvold Reitan Eid et Droia LP Holtaalen Langlete Reitstoen Singsaas Bjørgen Rognæs Støren Hovind Lundemo Ler Kvaal Sjoberg Melhus Nypen Heimdal Trondhjem Trondhjem Leangen Ranheim Malvik Hommelvik Hell Hegre Floren Gudaa Meraker (Storlien) ') Stavanger Hillevaag HLP 'Enna Sandnæs Høiland Klep Time Hognestad HP Nærbø Varhoug Vigrestad Brubro HP Høide over Havet. m. 638 664 54- 1 421 301 236 205 176 1 47 96 64 53 33 24 49 3 1 23 70 14 1 3 3 34 10 8 8 3 18 40 85 220 593 5 9 2 21 26 29 26 3 1 44 3 2 2 Afstand fra Kristiania. Beliggenhed. Afstand fra foregaaende Station. km. km. 412 420 43 2 442 449 454 463 472 480 486 499 510 5 1 7 5 24 530 535 538 54 1 546 55 1 562 562 565 569 577 585 594 604 619 634 643 668 Afst. fra Stavanger. o 2 7 15 19 25 30 34 38 44 50 55 6 Røros 8 Aalen 12 do. 10do. - Holtaalen 12 do. 9 do. 9 Singsaas 8 do. 6 do. 1 3 Støren Herred. Amt. II Støren 7 Horg 7 do. 6 Flaa 5 Melhus 3 do. . 3 do. 5 Leinstranden 5 Klæbu II - Jernbaner 188g-89. Søndre Trondhj. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. Søndre Trondhj. do. do. do. do. do. do. do. do. do. - - Søndre Trondhj. 3 Strinden do. 4 do. do. 8 do. do. 8 do. do. 9 Nedre Stjørdal Nordre Trondhj. 10 Hegre do. 15 do. do. 15 Meraker do. 9 25 do. do. Hetland 7 do. 8 Høiland 4 do. 6 Klep 5 Time do. 8 Haa 6 do. 6 do. do. Stavanger. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. 1\ Svensk Tilslutningsstation ; i Forbindelse med Merakerbanen drives den 4 km. lange Strækning af de svenske Statsbaner fra Rigsgrændsen til Storlien.


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. 6te Trafikdistrikt. Bergen-Voss. H ovedbanen. (Kristiania-Eidsvold). 8 Tabel I (Forts.). Stationer og Stoppesteder ved Udgangen af Terminen. Stationer og Stoppesteder. Ogne St. Sirevaag HP Vatnemo HP Helvik LilleSirevaagHP Ekersund Bergen Solheimsvik HP Minde HP 1) Fjøsanger Hop HP Neestun Heldal HP Haukeland Arne Garnaes Trængereid Vaksd al Stanghelle Dale Bolstad Evanger Bulken Voss Kristiania Bryn Grorud Robsrud LP Laasby LP Fjeldhamm. LP Strømmen do. Sideb. LP Lillestrøm Lersund Frogner Kløften Trøgstad Hauersæter LP Dahl Bohn Eidsvold Høide over Havet. m. 4 15 17 26 2 IO 17 8 17 3 1 69 82 21 21 16 16 3 48 8 5 1 55 3 79 528 548 108 108 124 166 203 563 1 33 526 1) Aabnet for Trafik fra I7de April 5889. Afstand fra Stavanger. km. 59 6x 64 67 69 76 A fst. fra Bergen. o 2 4 5 8 9 15 18 25 29 39 5 1 59 66 78 88 99 108 Afst. fra Kristiania. o 4 14 x7 x7 18 18 21 27 30 36 45 50 57 62 68 Beliggenhed. Afstand fra fo regaaende Station. km. 9 Herred. Amt. Ogne do. do. Ekersund Ls. do. Aarstad do. 5 Fane do. 4 do. 6 do. 9 Haus 7 do. 4 do. so do. 12 Brudvik 8 do. 7 do. 12 VOSS IO do. II do. 9 do. 4 7: Aker - Skedsmo do. 7 do. do. 3 do. 6 do. 3 Sørum 6 Ullensaker 9 do. do. 12 Eidsvold 5 do. 6 do. Stavanger. do. do. do. do. do. Bergen. Sondre Bergenhus. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. Kristiania. Akershus. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do. do.


Tabel II. Anvendt Kapital. Capital total employe.


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Kongsvingerbanen. Kr.ania-Dram menb. Dram men-Skienb. Dram men-Randsfj.b. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Grundsetb. Grundset-Aamotb. Støren-Aamotb. Trondhjem-Størenb. Merakerbanen. Jeederbanen. Bergen-Vossbanen. Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. Banen med Tilbehør og andre Eiendomme. a) La ligne, son attirail et bienfonds. 10 Tabel II. 1. Sammendrag af Banernes Aktiva c•g. Actif et passif des chemins de fer 2 3 4 5161 7 I 8 28 030 .278. 94 8 896 798.93 6 163 510.84 II 685 043.35 7 888 8o220 4 997 925.21 I 751 924.07 649 o81.02 16 298 278.81 4 038 900.65 II 279 649.10 5 192 893.38 80 042 436.7i 116 915 523 81 10 660 431.04 127 575 954.85 Aktiva. Actif. Forøvrigt. b) Autre. Kroner. I 102 755.34 959 099.81 400 967.61 446 061.75 875 679.52 428 931.50 200 214.17 33 636.40 183 526.46 282 886.04 733 025.04 49 935.97 245 007.90 45 1 53 2.95 Sum Aktiva. Total de l'actif. 29 133 034 28 9 855 898.74 6 564 478.45 12 131 105.10 8 764 482.32 5 426 856. 71 952 138.24 682 717.42 16 481 805.27 4 321 786.69 12 012 674.14 5 242 829 35 IO 287 444.61 Staten tilhørende. c) De l'état. Ialt. En tout. Kr. 23 504 3oo 6 558 400 I 1 13 600 8 175 200 5 062 700 3 544 800 Passiva. Passif. Aktiekapital. Capital -actions. pCt. p. s/s 960 700 61.3 519 700 15 027 700 93.2 3 287 800 9 352 5oo 83.1 3 782 800 7 224 Ioo 84.6 88.4 5 1 .7 70.1 73. 1 Kommuner og Private tilhorende. d) Des communes et des privés. Ialt. En tout. Kr. 4 283 200 857 600 pCt. p 0/0. I 042 400 48.3 3 492 wo 29.9 I 865 Ioo 7 1 . 1 i I 439 400 80.5 84.8 73.2 72.! 606 500 38.7 125 600 I 091 200 623 100 901 500 I 381 600 2 799 900 1 5.4 I 1.6 26.9 28.9 1 9.5 6.8 1 5.9 16.9 26.8 27.9 5 94 1 7 27.51 122 857 251.32 88 114 300 80.4 21 509 200 19.6 12 III 963.99 e4759 740 58.8 e)3340 260 41.2 7 393 260.46 134 969 215.31 92 874 040 78.9 24 849 460 21.1


Passiva ved Udgangen af Terminen 1888-89. la fin du terme 1888-89. Sum. Total. 27 787 500 7 416 000 2 156 000 II 667 300 6 927 800 4 984 200 I 567 200 645 300 16 118 900 3 910 900 254 000 5 164 400 IO 024 000 Passiva. Passif. Anlægslaan og anden Betalte Gjæld samt Udvidelser. udisponeredeBevilgninger. Agrandisse- Emprunts ments payés. pour le premierétablissement & créanciers divers. 242 778.94 Kroner. 447 495 24 3 634 065 56 / 7 743.35 526 002.8o 13 725.21 179 724.07 2 00I.00 128 000.65 25 649.10 18 436 f) 496 467.00 8 100 000 I 021 555.91 310 7746i 830 798.93 936 718. 95 72 060.61 645 246.78 131 934.81 47 163.52 50 505.82 973 269.90 79 463.84 237 395.49 58 890. 118 061.92 I 969 692.99 12 Sum. Total. 28 341 053.55 11 Amortiseringsfonds. 9 183 517.88 106372 64 6 237 560.80 757 103.96 8 099 049.58 5 129 860.02 I 794 087 59 697 806.82 17 092 169.90 4 118 364.49 II 517 044. 59 5 223 290.00 Io 160 498.63 II 587 715.90 14 15 16 Reservefonds. g) Balance. Bilan. Oplagte Fonds. Fonds. Dividendefonds. Fonds Fonds de Fonds de d'amor- réserve. dividende tissement des des actions. capitaux. 6o 300.00 5 000.00 Kroner. 172 352.59 569 885 6o 223 721.91 330 223 25 92 432 73 224 654.48 56 984.28 311 177.38 200 403.78 384 061.19 24 860.20 240 000m 67 060.09 80 592.15 .6160./9 119 277.86 64 025 .34 1 1 7 515.16 24 790.92 400 000m 24 676.10 18 355 20 108 590.78 524 248.09 50 442 .54 12 063.06 9 830. 44 5 839. 48 20 667.77 32 136.49 5 398.4. 21 881.70 70 838.63 Sum. Total. 79' 980.73 672 380.86 326 917.65 374 001.14 665 43 2 .74 296 996.69 158 050.65 Jernbaner 888-89. Driftskonti. Solde passif du comptedel'exploitation. Kroner. 16 160.19 3 ' 249.59 119 277.86 729 642. 49 203 422.20 495 629.55 24676x0 5 836.75 126 945.98 I 105 I0I.19 109623500 2 432 356.00 7 295 551. 8i 119 351 407.81 171672.64 2 765 999 99 229098.52 4 2 7 1 8 7 2 .34 766 028.83 524 248.09 I 105 101.19 I17723500 3 950 378.91 9 265 244. 8° 130 939 823.72 171672.64 3 290 248.08 229098.52 4 796 120.43 766 028.83


J ernhan er 1888-89. • . 12 Tabel II. 2. Opgave over den ved Udgangen af Terminen 1888-89 til Moyens financiers à la I 2a 3 I 4 6 7 Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Kongsvingerbanen. Iste Trafikdistr. Kr.ania- Dram menb. Dram men.-Skjensb. Dram men-Randsfj.b. 2det Trafikdistr. Eidsvold-Hamarb, Hamar-Grundsetb. Grundset.-Aamo tb. Stesren-Aamotb. Trondhjem -Størenb. bO C bD . D (nbOo C a .-(fl) C° -. E .cl e- El-a E , O) > 1) 0 • _l bO C 1 Kilometer. Kilomètre. Anlægskapital. Capital de premier établissement. Aktier.Laan. Sum. h) Actions. Emprunts.Total. Kroner. Betalt ved Driftens Overskud. De l'excédant. Kapital Capital Laan. Eniprunts. 650000.00 650000.00 2 400 000.00 4556000.00 447 495.24 I 560055.60 435 000.œ 2 400 000.00 22 996 200.œ 988 931.39 I 595 015.60 II Merakerbanen. 102.3 io6 11254000 254000.00 25 649.io 3die & 4de Trafikd. 5te Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. 249 I 250 27 787 500 114.6 122 7416000 363.7 372 35 203 500 52.9 53 2 156000 155.9 i58 11667300 '43.5 '43 6772900 352.3 354 20596200 58.4 58 4984200 38.1 38 i 567 200 26.3 26 645 300 317.8 321 16118900 51.1 5! 3910900 594.0 600 38480500 76.3 76 5 564400 io8.o io8 50024000 I 494.3 I 510109 468 600 6 1.8 68 8i00000 I 562.1 I 578 117 c68 600 5 000.œ I 780.02 '79 378.8 i86 558.83 52 493.38 2400000.00 I I 1868600.œ 2 430046.00 2 443 667.8 626 613.6o 27 787 soo.00l 242 778.94 7 406 000.œ 830 798.93 35 203 500.œ I 073 577.87 II 667 300.œ 17 743.5 6 772 900.œ 523 692.8o 4 984 200.œ 13 725.21 I 567 200œ '79 724.07 645 300.œ 2001.00 i6 118 900.œ 3 910 900.oc 128 000.65 38 480500.00 349 100.03 5 164 400.œ 10 02400000 8 726 613.6o i8 436.71 i) 496 467.00 I 021 555.i 455 794. 3 026 613.6o 120595213.60 3 948 068.92 2 859462.34


Banerne (andre Eiend. exclus.) anv. Kapital og sammes Tilveiebringelse. fin du terme 1888-89. til Udvidelser og Forbedringer under Driften. pour agrandissements et améliorations pendant l'exploitation. Sum. Total. Linien med Telegraf, Grustag m. In. Heraf anvendt til De cela employé pour Stationerne med Bygninger samt Sidespor. La voie. Stations, bâtiments et voies de garage et de service. Lokomotiver. Locomotives. 13 Vogne. Voitures et wagons. IMMIN1111■111•1 8 9 IO III I 12 13I 14 242 77 8 .94 I 480 798.93 I 723 577.87 I 607 5 1 0.84 '7 743.35 958 692.80 2 583 946.99 13 725.21 184 724.07 3 788.02 879 378. . 828 000.65 25 649.10 535 258.86 12 493.38 18 43 6 .71 4. 873 713.8i 1 933 81 7.44 3 163.28 730 376.9. 733 540.19 36 588.65 3019.o6 24 808.14 64 408.85 4 109.47 2 00I.00 3 800.00 6 326.74 3 072.38 89 309.59 12 493.38 908.75 830 66o. 76 140 671.8o 850 774.79 k) 248 478.32 k) 392 246..1 I 031 130.81 14 724..9 330 075.16 I 375 930.26 13 725.2. 10 770.86 545.54 /I 8 73.47 26 284.76 22 576.72 185 706.56 4 831.99 I 95 8 7 1 4.92 573 332.1. 5 807 531.25 971 332.56 3 532 047.03 *) Efter foreløbigt Opgjor. 14 000.00 115 065.54 129 065.54 159 012.54 898 905.70 357 918.24 64 587.57 Kroner. ••• 31 815.85 64 587.57 160 990. 99 11. 647 974.77 Ialt. En tout. 74 840.87 28 030 278.94 393 885..6 8 896 798.93 468 726.03 36 927 077.87 380 778.84 115 6 616835 05 41033..84 404 910.80 7 731 592.80 785 689.64 25 580 1 46.99 5 256..7 41 97 95 71 9225.2 4.07. 234. 48 649 088.02 131 889.49 16 298 278.8. 3o 878.58 4 038 900.65 I I 279 649,0 169 251 72 39 015 758.86 5 176 893.38 12 695.97 IO 042 436. 7 1 I 436 363.36 116 742 313.81 219 813.53 10 660 431.04 647 974.77 I 656 176.891 127 402 744.85 Hovedsum. Total. Heraf anvendt til rullende Materiel. De cela employé pour le matériel roulant. 5 2 969 840 I 402 671 4 37 2 5 11 956 765 I 105 000 I 379 845 3 448 680 535 774 250618 28 870 I 403 182 311 60/ 44 I 043 000 3 57 2 345 303 839 432 697 12 123 002 269 195 Jernbaner 1888-89. Pr. Kilometer. (Col. 2) Par km. de ligne. 112 526 77 633 MI 532 86 512 74 95 2 53 879 72 609 85 588 45 982 24680 SI 285 79 039 I Io 260 65 672 67 849 92 986 78 120 1 57 233 83 392 197 81 553


Jernbaner 1888-8Q. Anmærkninger til Tabel II. ad Tabel II. L Col. 2 a) Andre Ejendomme udgjør ved: Drammen---Randsfjordbanen: Elveoprensning og Kanalværker Kr. 130 473.37 Dampskibet «Bægnah a 26 736.63 14 Kr. 157 210.00 hvoraf oprindelig Aktiekapital Kr. 154900.00 og betalt af Driftens Overskud Kr. 2310.00. jæderbanen: Af Anlægget afkjøbte faste Eiendomme nemlig: Tomt vedBredevandet iStav.gerKr. 4 500.00 Hus No. 151 c i Ekersund . Kr. 530.00 do. - Kirkegaarden i do « 4 000.00552 i Ekersund . . . « 470.00 2 Søhuse i Sandnæs a I 500.00 5 Smaahuse i do. . . . c I 960.00 Hus No. 151 a i Ekersund . « 2 120.00 151 b i do. . « 920.00 Kr 16 000.00 Col. 3 b) Herunder er medtaget foruden Kaise- og Materialbeholdninger, Tilgodehavende og «Andre Aktiva», saasom uopgjorte Krav, Omkostninger ved udførte Arbeider, for hvis endelige Postering der savnedes Bestemmelse ved Regnskabets Afslutning, o. 1. samt ved Hovedbanen den «særskilte Formues» Debet til Banen. Col. 5 c) Desuden var indtil 3ote Juni 1889 for Amortisationsfondet for afdragsfri Statsobligationer indkjøbt af de Kommuner og Private tilhørende Aktier: Aktier i Smaalensb. Kr. i 600.00 Aktier i Grundset-Aamotb . Kr. ioo.00 do. i Kongsvingerb a 49 100.00do. i Trondhjem-Størenb. « 2 600.00 do. i Kr.ania - Drammenb. « 8 800.00 do. i Merakerb. « 2 500.00 do. i Drammen- Skienb. . « 2 700.00 Uprioriterede Aktier i Hoveddo. i Drammen-Randsfjb. a 38 900 .00banen til Beløb « 22 700.00 do. i Eidsvold-Hamarb. . 117 400.00 do. i Hamar-Grundsetb. « 13 800.00 Kr. 260200.00 Col. 7 d) Heri indbefattet Aktietegningsbeløb som af vedk. Aktietegnere endnu ikke ere fuldt indbetalte, og hvoraf Statskassen derfor midlertidig hæver Udbyttet ; endvidere indbefattet de under Anm. c) ovenfor omhandlede Beløb. Col. 5 & 7 e) Staten tilhørende Aktier i Hovedbanen bestaar af: Prioriterede Aktier cf: 148 130 à. Kr. 18.0o . . . . Kr. 2 666 340.00 Uprioriterede « 2 093 400.00 Kr. 4 759 740.00 Statskassen har endvidere hidtil hævet Udbytte af Aktietegningsbeløb som af vedk. Aktietegnere endnu ikke ere fuldt indbetalte (jfr. foreg. Anm. c) Kr. 41 300 .00, hvilket Beløb i foregaaende Driftsberetninger indtil og med 1884-85 er opført sammen med de Staten tilhørende Aktier. Col. io f) Se Anmærkning i) nedenfor. Col. 14 g) De med Petit satte Tal er de pr. Iste Juli 1884 fra Reservefondene til en eventuel fælles Pensionskasse overførte Midler med Tillæg af Renter samt af extraordinær Afsætning til samme Kasse for 1884-85, 1885-86, 1886-87, 1887-88 og 1888 -89 (kfr. Tabel IV, Anm.). ad Tabel II. 2. Col. 5 h Opgaverne referere sig til foreløbigt Ogjør ved Smaalensbanen, Drammen-Skienbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Støren-Aamotbanen, Merakerbanen og Jæderbanen; ved de øvrige Baner er Anlægsregnskabet afsluttet. Col. 6 i) Det her opførte Beløb er Aktionærernes Tilkommende for den Anpart af Sørengen • Eiendom, som i Henhold til kgl. Res. af I4de Oktober 1882 (kfr. Sth. Prp. No. 16, i881) er overført fra den særskilte Formue til Banen med Kr. 596 855.00 hvorfra imidlertid er fratrukket for den afJernban.ens oprindelige Grund i 1881 solgte Strækning ioo 388.00 Kr. 496 467.0o Col. so k) Heri indbefattet Betjentboliger med Kr. 36 398.66. - 1) Heri indbefattet Værksteder med Kr. 119 094.60. - ml Heri indbefattet Betjentboliger med Kr. 109 655.23 samt Værksteder Kr. 33 532.23, hvoraf Cokesovne Kr. 17 737.70.


Tabel III. Trafik. Trafic.


jernbaner 8 8 8-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Heraf Kr.ania—Fr.h'ald. Kongsvingerbanen. I ste Trafikdistrikt.a Kr.ania- Drammenb. Dram men-Skienb. Dram men-Randsfj.b. 2det Trafikdistrikt.a Eidsvold-Hamarb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die & 4de Trafikd. a) 5 te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Statsbanerne. a) Hovedbanen. 809 546 729 627 287 202 096 748 365 059 5 2 5 437 320 506 I 211 002 1 33 350 801 290 167 093 ioi 733 124 662 222 357 3 756 502 282 547 II 055 9 426 2 977 54 032 20 702 37 346 2605! 84 099 2 489 67 160 17 716 87 365 152 2 955 188 603 iÕ 2 974 I 806 4 976 7 950 1 4 308 6 890 8 531 29 729 I 625 17 832 9 142 28 599 772 150 b) 46 790 b) 42 710 27 236 74 026 I 192 756 49 884 31 521 85 574 166 979 4 3 1 5 32 047 32009 870 365 783 569 322 391 449 953 601 194 440 662 49 1 809 x4.1 779 918 329 225 960 68 371 I 286 068 3 739 6 764 129 325 232 226 67 200 b)319879 4 332 184 71 423 35 55 1 b) 9 179 408 700 3 238 3 362 2 354 2 948 6 888 3 326 2 14 1 3 421 2 299 I 838 I 576 I 836 I 640 2 059 2 488 4 1 55 2 560 Tabel III. I 3 4 15 I 67 8 9 io Af egne og fremmede Lokomotiver er paa Banen gjennemlobet. 1 ) Som Hovedmaskine(Trafiktogkilometer). Machines de tête. (Trainskilomètres). Parcours kilométrique des locomotives propres et étrangères. I Tog. Remorquant des trains. Som assisterende. Machines auxihaires. Lokomotiv alene. â vide. Skiftning paa Stationerne. b) Manoeuvre de gare. Kilometer Kilomètres. Sum Lokomotivkilometer. Total de locomotives-kilomètres. Samtlige Baner. a) 4 039 049 260 026 102751 13)339058 4 740 884 1) Exclusive Tog for Banens Vedligehold. (Non compris trains pour l'entretien de la voie). Trafiktogkilometer pr. KilometerDriftslængde. Trainskilomètres par kilomètre exploité. Lokomotivkilometer pr. KilometerDriftslængde. Locomotives-kilomètres par kilométre exploité. Personvogne. Voitures â voyageurs. Axelkm. km.d'essieu] 348! 9 207 84 3 611 8 597 09( 2 643 2 559 2 7 ( 3 206 II 767 8 490 3 982 7u 3 805 4 1 34 51 3 082 1 87402 ( 4 214 9 99 1 2 74 2 444 1118034 2 106 4 677 od 2 132 I 142 49 , 2 543 6 937 53: I 702 575 70 2 150 I 331 14 2 869 3o 602 77. 6 ow 2 832 23 3 004 33 435 oI


Trafik. I. b 7 120 939 3 454 5 8 7 4 023 216 1 1 144 1 55 991 376 2 934 53 2 3 925 908 15 070 063 2 597 216 17 667 279 17 3 4 15 17 Af egne og fremmede Vogne er paa Banen gjennembobet. 1) Kilomètres parcourus par le matériel propre et étranger. Befordringsevne i Pladskilometer. Parcours kilométrique des places offertes. Klasse. Classe. 34 172 020 117 855 792 33 678 148 III 289 306 14 064 99 229 467 246 48 237 012 1 47 323 03 8 1 3 742 973 43 986 316 18 155 863 41 003 620 6 424 7 24 24 701 193 38 323 56o 109 691 129 4 082 1 94 14 901 956 16 798 147 47 079 055 4 043 036 1 4 3 23 909 24 923 377 76 304 92o I 887 oo8 7 324 224 4 787 004 54 607 607 118 157 961 355 250 918 13 I9 2 582 38 139 014 1 3 1 350 543j 393 389 93 2 Sum. Total. 1 59 1 48 751 548 422 NI 47 555 454 206 704 205 57 729 289 59 159 483 31 125 917 148 014 689 19 975 526 66 811 734 18 366 945 105 154 205 9 211 232 19 394 611 488 478 942 53 928 812 542 407 754 Post- & Gods- Stoppe- vogne. vogne. Wagons Wagons poste marchanet-freins. dises. 3 628 556 3 221 060 300 428 4 928 984 I 482 428 2 401 042 I 303 990 5 187460 646 790 3 058 550 688 664 4 393 604 2 54 568 657 042 5 421 658 I 281 89 2 16 703 55o Sum. (Col. io Is + 16). Total. Axelkilometer. Kilomètres d'essieux. 6 981 562 19 817 966 6 017 106 17 835 262 8 913 786 1 2 773 484 15 895 34 8 32 59 1 450 2 531 990 7 997 130 2 919 708 9 455 283 7 097 854 50 275 8 73 12 549 552 27 728 286 831 756 3 596 576 10 897 272 18 632 43o 3 557 066 5 388 2 24 16 286 094 27 617 23o 523 968 1354238 834 566 2 822 756 46 089 528 92 I13 960 7 988 3261 12 102.454 54 077 854 104 216 414 Jernbaner 8 8 8-8 9. Pr. Kilometer Driftslængde. Par kilomètre exploité. 79 272 82 190 104 701 87 611 150 889 59 844 7 1 859 78 328 62 003 42 735 50832 46 029 17 819 26 137 6i 003 '77977 66 043


Jernbaner 1888-89. I 1 9I 18 20 21 I 22 23 24 Trafiktogenes gjennemsnitlige Sam mensætning. Composition moyenne des trains. Post- Banernes Navn. Person- 8z Gods- Désignation des chemins de fer. vogne. Stoppe- vogne. vogne. Voitures Wagons Wagons voya- poste geurs. et-freins. marchandises. Antal Axler. Nombre d'essieux. Sum. Total. Personbefordring. Transport des voyageurs. I. c) Antal. 0/0 Nombre. 2 Smaalensbanen. 11 .4 4.5 8.6 4.5 3 779 0.4 2 Heraf Kr.ania-Fr.hald. 11.8 4.4 8.2 4.4 I 826 0.2 44.5 Kongsvingerbanen. 8.9 4.5 31. 1 I 757 1.4 I ste Trafikdistrikt.a 50.7 4.5 Kr.ania-Drammenb. 10.9 4.1 Drammen-Skienb. 7.9 4.6 Dram men-Randsfj.b. 5.9 4 2det Trafikdistrikt.a 8.2 4.3 Eidsvold-Hamarb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die 4de Trafikd. a ste Trafikdistrikt. 4.6 6te Trafikdistrikt. 6.o Statsbanerne. a) Hovedbanen. 10.0 Samtlige Baner. a) 8.3 8.4 4.9 5.9 3.8 6.8 4.1 2.1 3.0 4.5 4. 1 1 4.5 6.9 5.5 22.1 10.4 1 3.7 13.6 21.3 4. 2 3.7 28.3 1 3.4 29.7 5 536 0.5 21.9 18.0 32.1 22.9 27.0 I 076 23.3 I 156 32.2 10.9 12.7 I 241 6 777 42 .83 3 1 7 25.8 7 565 Klasse. Classe. Tabel Ill. Fordeling af Répartition des Antal. Nombre. 47 5 28 46 9 2 3 13 802 61 330 49x95 3 1 489 58 338 8o 8o6 I.o 9 144 0.59770 6 023 0.3 20 909 3 986 5 904 02172 239 0.9 36 727 0.2 190 539 0/0 5-5 ro.8 6.o 6.7 5.8 6.5 5.5 8.6 4.3 3.9 4.5 3.6 5.9 5. 1 IO.I 5.3


(Forts.). Trafik. Reisende paa voyageurs h. Antal. Nombre. 849 848 803 036 112 423 962 271 679 741 5I1 942 265 6o' I 392 226 96 499 216 347 149 9" 444 005 -105 901 312 682 3 210 068 322 334 3 423 653 25 26 27 28 1 29 30 0/0 94.3 94.3 . Sum alle Klasser. Total (Trains ordinaires, extraordinaires et militaires). 901 155 851 785 87.8 127 982 93.5 93.3 I 029 137 728 932 94.2 54343' 93.5 283 939 94.5 1 473 03 2 90.4 106 719 95.2 227 273 96.1 1 55 934 95.2 466 1 55 96.4 109 887 98.1 318 586 94.7 3 3 89 084 89.0 362 378 94.5 3 621 757 *) Med ordinære Tog. Heraf med Extratog og som militær Transport. De cela avec trains extraordinaires et militaires. Antal. Nombre. ■■•••■•• 769 769 Personbefordring. Transport des voyageurs. Reisende pr. km. Driftslængde. Voyageurs par km. exploité. 3 605 3 925 19 Af det befordrede Antal Reisende) kommer paa Répartition des voyageurs au Lokaltrafik. (Mellem Banens egne Stationer). Trafic local. (Entre les stations propres). Samtrafik. Trafic avec des lignes étrangères. Afgaaet til fremmede Baners Stationer. Ankommet fra fremmede Baners Stationer. Expediés aux Arrivés stations des des stations lignes de lignes étrangères. étrangères. 866 911 17 600 1007 1049 48 315 34 743 776 2 766 915 226 52 343 2 478 1 3 753 649 463 37 503 885 3 439 494 5 14 25 216 4 2 59 I 986 232970 23 392 5 671 4 161 1 457 9 18 5 140 769 I 840 53 490 1 5 734 I 346 521 202 366 II 707 4 342 471 1 45 843 2 385 6 378 777 403 496 28 029 I 209 I 446 108 678 2 319 2 95o 316 267 1 7 353 2 244 3 214 110 74 665 6 920 5 329 227 593 62 512 22 433 2 295 3 55 8 3 1 5 d 20 565 Antal. Nombre. 1 5 875 Jernbaner 18 88-89. Gjennemgangstrafik. Trafic de transit. 33 61610301 4949' 39 488 10301 22 468 348 23 318 4 303 14 962 21 764 11 723 131 3 364 28 252 72 655 64 401 d 20 444 I O 301 952


Jernbaner 1 8 8 8-8 9. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. smaalensbanen. Heraf Kr.ania-Fr.hald. Kongsvingerbanen. I ste Trafikdistrikt.a) Kr.ania-Drammenb. Dram men-Sklenb. Dram m en-Randsti.b. 2det Trafikdistrikt.a) Eidsvold-Hamarb, Rorosbanen. Merakerbanen. 3die &4de Trafikd. a 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Statsbanerne. a) Hovedbanen. Samtlige Baner. a Tabel HI. 33 34 35 I 36 I. c) Antal. oio Nombre. 347 810 1.6 22784! LI 187 533 3.5 535 343 2.0 62 372 1.8 456 633 3.7 519 005 2.7 I 054 348 1 37 476 I 191 824 20 Antal. Nombre. Personbefordring. Transport des voyageurs. Klasse. Classe. 2 785 107 2 617 922 889 736 3 674 843 I 778 112 I 665 757 879 689 4 3 23 55 8 476 410 I 637 543 268 735 2 382 68§3 184 253 292 846 io 858 188 I 340 788 12 198 976 Personkilometer. Parcours kilométrique des voyageurs. OA, 12.8 12.9 6.8 13.6 13.0 13.0 II.3 12.6 13 .6 1 3.3 7.9 12.4 7.0 6.4 12.4 /2.2 52.4 Antal. Nombre. 18 589 003 17 523 go5 4 255 684 22 804 687 II 932 531 II 193 987 6 877 554 30 004 072 2 973 026 10 189 gi8 3 121 205 16 284 1 49 2 435.950 4 268 942 75 797 800 9 484 362 85 282 162 0/0 85.6 86.o 79 7 84.4 87.0 87.0 88.7 8 7.4 84.6 83.0 92.1 84.9 93.0 93.6 86.4 86.5 86.4 Sum alle Klasser. Total. Antal. Nombre. 21 721 920 20 369 668 5 292 953 27 014 873 13 7,0643 12 859 744 7 757 243 34 327 63o 3 51 8o8 12 284 094 3 389 940 19 185 842 2 620 203 4 561 788 87 710336 IO 962 626 98 672 962


(Forts.). Trafik. Jernbaner 1888-89. 37 1 3 8 I 39 I 40 4-1 42 43 44 I 45 46 47 48 Personbefordring. Transport des voyageurs. , ) Hver Person har gjennemsnitlig reist. Parcours moyen d'un voyageur. Af de bevægede Pladse er gennemsnitlig bleven optaget. Rapport des places occupées aux places offertes. 6 ,-c t04 '!): E *C3 'cii 0 7, c '8 - i 7. A) o 0 .., -- ,, ,. E -- -,.:.. a., 6 *,7; '-' Z2, g ho c, ,7 cy 45 I. c) II. III. ccl'i , z); 1 .51 I. II. III. cu g-1 c'', ',',,c4 ; 7 rn' ,n. 74 „,.,) . ..;-.- 5 9, ,. 4,- .) . 0- . . a) 5,, , ,, ',1) ti 'i E . .. ..-4 E p., ctdi 4' 1 t' H 4.. .: -,1) N g.


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Heraf Kr.ania—Fr.hald. Kongsvingerbanen. I ste Trafikdistrikt.a) Kr.ania-Drammenb. Dram men-Skienb. Dram men-Randsfj.b. 2detTrafikdistrikt.a) Eidsvold-Hamarb. Rørosbanen. IVIerakerbanen. 3die Sz 4de Trafikd. a 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Statsbanerne. a) Hovedbanen. Samtlige Baner. a) 22 Tabel 49 51 52 53 Godsbefordring. Transport de marchandises. Gods. Marchandises. Fragtfrit rragtgods. Gods. Sum. Petite vitesse. III 602 Ib 746 1 94 403 362 461 98 74 1 60 072 233 802 340 840 5 2 222 I IO 202 10 604 249 918 Petite vitesse (Transport gratuit). 12 364 12 170 9 433 21 758 Heraf Dont i Retning Total. Op. *) Ned. Ton. Tonnes. 183 966 122 916 203 836 384 219 4 708 103 449 7 496 67 568 II 477 250279 22 768 363 608 699 4 962 4 607 • 10 149 210 972 817 I 859 97344' 57 505 451 97 2 9 910 I 206 922 65 673 *) c0p) betegner Retningen f r p, Kristiania. («Aller» signific la direction d p Içristia*). 52 921 115 164 115 211 260 067 Alter. Retour, 569Šo 363v 37 820 38 553 61 763 37 675 72 503 4 2 940 II 182 3 466 13 676 6 382 I 030 946 461 882 533 404 1272 M 126 986 167 504 65 629 29 015 188 516 15 246 42 661 72 271 7 716 7 294 328 478


(joreredskaber og levende Dyr. Kjøreredskaber. Equipages. Equipages et animaux. Antal. Nombre. 317 290 I78 49 1 436 601 216 45 2 59 76 5 2 55 2 Levende Dyr. Animaux. 18 917 13 792 4 484 3 047 I 803 2 554 10 358 9 236 I 778 984 I 699 18 003 Vægt. Poids. I 932 I 433 55 8 2 485 2 485 I 920 3 864 Tilsammen. Transport total. Ialt. (Col. 51 + 56). En tout. Ton. Tonnes. 185 898 124 349 204 394 386 704 103 449 67 568 250279 363 608 52 921 115 164 115 211 260 067 II 182 13 676 I 033 431 463 802 I 276 459 Pr. km. Driftslængde. Par km. exploité. 744 573 675 I 040 I 9 52 428 I 750 I 027 912 264 I 087 433 1 47 127 684 6 821 809 Af det befordrede Fragtgods kommer paa Répartition des tonnes de marchandises au Lokaltrafik (Mellem Banens egne Stationer). Trafic local (entre les stations propres). 116 267 14 693 1 34 504 52 o8o 40 715 190 953 340 500 4 242 87 664 31 382 12 5 944 IO 210 II 817 623 943 233 481 998 447 Til fremmede Baners Stationer. Expediées aux stations des lignes étrangères. 6 614 7 8 7 8 5 81 854 16 476 6 426 34 069 Ton, Tonnes. 220 9 837 6 793 1 9 404 33 379 114 544 61 602 d) 35 122 Samtrafik. Trafic avec des lignes étrangères. Fra fremmede Baners Stationer. Arrivées des stations des lignes étrangères. 48 647 27 707 72 811 30 185 12 907 13 780 /20 18 260 15 173 59 770 90 547 162 609 z51 767 d) 1 73 353 Gjennemgangstrafik. Trafic de transit. 74 73 218 73 292 24 19 883 572 48 48 7 2 345 5 122


Jernbaner 1888-89. •••■•■■■,,,N■• Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Heraf Kr.ania—Fr.hald. Kongsvingerbanen. i ste Trafikdistrikt.a) Kr.an la—Dram menb. Dram men-Sklenb. Dram men-Randsfj.b. 2detTrafikdistrikt. a Eldsvold-Hamarb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die & 4de Trafikd. a 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Statsbanerne. a) Hovedbanen. Samtlige Baner. a 24 Tabel Ill. 63 64 65 66 67 68 69 Fragtgods. Petite vitesse. 8 297 652 6 404 551 6 387 895 24 685 547 3 769 858 2 815 198 II 414 938 1 7 999 994 2 667 675 1 3 837 403 8 485 100 24 990 478 359 679 828 417 68 864 115 1 4 93 2 2 57 3 796 372 Fragtfrit Gods. Petite vitesse (Transport gratuit). 470 93 1 469 304 Godsbefordring. Transport de marchandises. Tonkilometer Netto. Parcours kilométrique des tonnes. Sum. Total. 933 270 25 618 817 548 263 359 5 12 I 040 960 19 040 954 21 615 221 892 487 1 33 25 477 61 39 4 1 7 524 1 93 2 624 973 7 1 489 088 322 751 8 768 583 6 873 855 3 918 121 3 174 710 2 689 590 8 706 992 399 096 952 610 15 255 008 2 947 7 24 86 744 096 Op. Aller. Antal. Nombre. 3 1 73 1 45 2 943 487 Heraf Dont i Retning Ned. Retour. 462 339 16 850 234 2 597 8 1 4 14 252 420 400 375 2 138 523 533 185 II 948 123 2 848 192 I 964 5 1 7 243 626 14 081 029 8 977 385 2 889 104 121 525 442 056 5 562 050 5 595 43 8 3 930 368 2 557 746 I 036 187 9 099 93 1 725 073 5 503 644 5 817 888 277 510 554 9 692 958 Kjøreredskaber og levende Dyr. Equipages et animaux. 1 33 5 23 113 243 49 274 182 797 182 797 97 95 2 280 749 Post, Ilgods Reisegods. Poste, grande vitesse et bagages. 718 557 I 528 449 502 707 2 220 864 347 4 1 3 564 345 252 107 I 163 865 151 396 736 37 1 344 33 2 I 232 099 63 642 165 276 4 845 746 492 990 5 338 736


(Forts.). Trafik. 11101•1111•111111■1 70 7 73 74 75 76 77 Hovedsum. (Col. 65 -I- 68 + 69). . Pr. km. Driftslængde. 25 Godsbefordring. Transport de marchandises. Gj ennemsnitlig Transportlængde pr. Ton. Fra Pa garncirs mskoyaebnerd'une tonne. Fragtgods. Gods Kjørered- 8z levende Dyr. Middeltal. I pCt. af Banens Længde . Jernbaner 88 8-8 9. GjennemGjennemsnitligsnitlig Belastnin g r Gods- Udn Yn tni g af Gods- Pvognaxel. vognenes Lasteevne. Charge Total. Par km. Petite Petite Equipages Moyenne Rapport a la moyenne Utioliseautiuo: exploité. vitesse. vitesse. et générale, d el o ',lg a yieguure . e par x . demlaYfaculté (Transport animaux. de gratuit). chargement. Kilometer. 0/0 Ton. 0/0 Kilometres. Tonnes. , IO 620 263 8 515 547 42 481 39 242 48.4 57.8 38.1 38.6 69.1 76.0 47.9 56.2 19.2 25.9 1.28 1.16 26.2 24.1 17 402 215 142 641 84.3 49.0 88.3 82.7 67.8 1.90 40.0 28 022 478 75 3 29 68.i 42.9 73.6 66.7 - 1.62 - 4 26 5 534 80 482 38 2 31.5 - 37.9 71.5 1.55 50.2 3 739 055 23 665 46.9 48.0 - 47.0 29.7 I 09 35.3 12 200 230 85 316 .47.8 46.5 47.7 33.4 1.68 54 7 20 204 819 57 076 52.8 45.7' - 52.4 - 1.52 49.3 2 840 986 48 983 51.1 30.9 - 50.8 87.6 1.47 30.9 14 817 400 33 985 125.6 49.1 122.3 28.1 I 1.29 37.5 9 051 324 85 390 76.7 48.2 75.6 71.3 2.45 48.5 26 709 710 44 516 100.0 48.0 98.0 - - - 462 738 6 089 35.2 40.6 ..._ 35.7 47.0 0.76 30.6 I 117 886 1035! 70.5 66.8 69.7 64.5 1.14 34.9 76 517 631 50 674 70.7 45.6 -- 69.3 - - 55 845 950 233 029 33.0 32.6 51.0 33.1 48.7 1.92 41.1 92 363 581 58 532 69.4 44.9 -- 68.2 - - -


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Heraf Kr.ania--Fr.hald. Kongsvingerbanen. I ste Trafikdistrikt.a) Kr.ania-Drammenb. Dram men-Skienb. Drain men-Randsfj.b. 2det Trafikdistrikt.a) Eldsvold-Hamarb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die 8z 4de Trafikd. a 5te Trafikdistrikt 6te Trafikdistrikt. Statsbanerne. a) Hovedbanen. 26 Tabel III. 111111•1•111111111111•1111111111111■ 79 8o 83 84 85 86 Personbefordring. Reisendel & Personvogne. Voyageurs et voitures A. voyageurs. Tonkilometer. Tonnes kilomètres. 3980! 950 36 914 805 9 342 704 49 1 44 654 II 784 629 12 391 170 6 260 197 30 435 996 4 396 1 97 13 III 060 4 709 092 22 216 349 I 576 540 439' 384 107 764 9 23 II 345 3 26 Samtlige Saner. a) 119 110249 249 Voyageurs. BefordretVognvægt pr. Reisende. Poids moyen de voituresparvoyageur. Ton. Tonnes. 4') Gjennemsnitlig . Vægt'pr. Person ansat til Poids moyen d'un voyageurZcalculé à 75 kg. 1.76 4.1 1 .74 4. 1 1.69 4.2 4.1 0.78 8.7 0.89 7.8 0.73 9.3 0.81 8.5 i. i8 6.o 0.99 7.0 1 .3 15.4 0.53 12.5 0.89 7.8 0.96 7.2 75 kg. Samlet Trafik. Mouvement total. Gods Godsvogne. Marchandises wagons à marchandises. 27 710 172 23 254 805 40 337 301 Post, Ilgods & Reisegods Post- & Stoppevogne. Poste, grande vitesse et bagages,wagons-poste et-freins. Godsbefordring. Marchandises. Tonkilometer. Tonnes-kilomètres. Sum. Total. 13 652 013 41 362 185 12 229 192 35 483 997 3 861 607 44 198 908 68 047 473 17 513 620 85 561 093 8 627 622 8 605.367 25 150 132 42 383 121 13 432 822 7 784 2 53 33 151 255 IT8 051 59 053 559 12 801 062 33 1 759 2 463 5 74 173 279 o86 46 466 718 219 745 804 37 152 376 4 031 182 6 563 646 2 837 994 2 301 561 7 771 152 2 728 349 697 516 2 021 698 4 093 889 12 658 804 15 169 013 27 988 126 55 81 5 943 o85 814 40 922 407 20 846 400 71 854 621 2 029 275 4 484 8 7 2 41 246 265 210 431 462 50 56o 607 260 992 069 • 27.- 8 o • "j..t vi o n 2.51 C.D (1.) tr, ct --- .7.1 E-4 E a.,"c3 Ton. Tonnes. 0/0 2.11 25.7 2.33 240 1 .39 39.4 32.8 1.20 33.7 1.71 24.6 1.10 436 1.23 36.2 1.89 28.2 1.35 36.2 I 08 43.4 2.34 22.8 1.59 24.9 34.9 142 38 4 35.4


(Forts.) Trafik. 27 Jernbaner 5888-89. •■•■■11., „.■1111.,' 87 88 89 90 91 I 92 96 97 93 94 I 95 Reisende og Gods alle Slags. (Netto). Voyageurs et marchandises. (Net.). 12 249 407 10 043 272 17 799 186 30 048 593 5 293 832 4 703 536 12 782 023 22 779 391 3 104 372 15 738 707 9 305 57o 28 148 649 659 253 I 460 020 83 095 9006 16 668 1 47 99 764 053 Tilsammen. Ensemble. Vogne og Lokomotiver (Dødvægt). Personvogne Gods-, PostogStoppevogne. Voitures 6voyageurs, wagon marchandises, wagons-poste et-freins. 35 742 426 Poids mort. Tonkilometer. Tonnes -kilomètres. Samlet Trafik. Mouvement total. Brutto. Brut. Ialt. (Col. 87 88 + 89). Total. 104 657 1 54 f) 51 324 419 586030 166 19 149 6o' 22 856 647 21 466 300 63 47 2 548 II 377 639 38 294 760 16 249 922 65 922 321 2 946 562 7 416 236 244 414 821 0119 759 769 447 270 496 35 923 444 f) Lokomotiver og Tendere. Locomotives Tenders. 68 954 728 f) 38 666 321 62 355 530 f) 35 780 561 12 658 098 8 678 957 II 551 133 7 781 900 5 921 155 1 9 379 349 9 464 75 1 34 7 65 255 128 836 225 7 939 834 119 830 456 108 179 363 66 199 710 33 122 390 39 Il' 316 42 030 223 28 osi 990 114 263 929 I 896 044 3 762 061 20 403 166 73 412 816 35 020 243 5 501 859 12 638 317 280 338 265 0137699 603 517 801 921 Pr. km. Driftslængde. Par km. exploité. 479 322 498 522 542 621 500 081 624 95 1 247 540 293 918 322 779 35 1 779 168 378 330380 254 727 7 2 393 117 021 296 206 70 53 1 42 5 I 03 7 227 328 138 Netto pCt. af Brutto. Rapport du poids net au poids brut. 0/0 10.2 9.3 26 9 16.2 16.0 12.0 30.4 1 9.9 15.2 21.4 26.6 21.8 12.0 11.6 18.6 2L6 1 9. 3 Trafiktogenes gjennemsnitlige Vægt. C C.) bp .4 a 2.0 2.I I.4 1.8 2.8 ' 9 1.8 2.1 2.0 1. 5 1.6 1 .5 2.9 Poids moyen des trains. 13.1 11.7 6o.6 2 5.6 11.7 7.1 38.1 16.7 21.3 18.5 54. 2 3.7 5.0 56. Ton. Tonnes , 85. 1 85.4 124.4 95.4 52.5 43.5 67.0 52.4 8 5.3 47.8 97.2 23.6 33.4 127.2 E E 0 o o 45.4 46.6 41.1 44.3 21.4 20.8 59.8 20.8 43. 1 23.4 50. 5 14.8 16.4 60.4 1 45.6 145.8 227.5 167.1 88.4 73.3 126.7 92.0 555 .7 90.8 203.4 43.7 56.3 246.6


Jernbaner I 88 8-8 9. 28 Anmærkninger til Tabel III. Col. I a) Med Hensyn til de for Trafikdistrikterne meddelte Opgaver bemærkes, at disse refererer sig til Distriktet som Driftsenhed. De for disse opførte Ant a 1 Reisende og Antal Ton er saaledes ikke Summen af det for de enkelte Baner opførte Antal ; men i denne Sum er der gjort Fradrag for det Antal Reisende (Ton), som i samme Reise have passeret paa to eller flere Baner (fra den ene til den anden inden Distriktet), da dette Antal selvfølgelig indbefattes i Opgaven over Antal Reisende og Ton for hver at de enkelte Baner. I Overensstemmelse hermed er det for St a tsb ane rne og samtlige Bane r anførte Antal Reisende og Ton lig Summen af Antallet for Distrikterne formindsket med det Antal Reisende (Ton), som i samme, Reise har passeret mellem 3die og 4de Trafikdistrikt og Iste Trafikdistrikt 8z Hovedbanen, samt mellem Iste Distrikt og 2det Distrikt over Moss—Horten. Col. 6 b Desuden Skiftning paa Kristiania Fællesstation loo 737 km., udført fælles for Smaalensbanen og Hovedbanen (jfr. Tabel V. 3, Col. 64). Col. II » Ved Smaalensbanen Pladskm. af Sovevogne (fra Iste Juni 1888 benævnt I. Klasse) samt I. Klasse paa Strækningen Fr.hald—Greendsen ; ved Eidsvold—Hamar- & Rørosbanen I. Klasse i Juni —September. Col. 23 & 33 c) Ved Smaalensbanen Reisende 8z Personkm. i Sovevogn samt I. Klasse paa Strækningen Fr.hald—Grændsen mellem Fr.hald og sv. & udenl. Baner ; ved Eidsvold—Hamar- & Rørosbanen I. Klasse i Juni—September. Col. 30, 31, 6o 8z 61 d) Samtrafik med svenske Baner. Col. 46 e) I Gjennemsnit for I. og II. Klasse. Col. 89 f) Tonkilometer af Lokomotiver i Rangering paa Kristiania Fællesstation (2 155 540 Tonkm.), der skulde blive at fordele paa Smaalensbanen og Hovedbanen, heri ikke indbefattet.


Tabel IV. Økonomiske Resultater. Résultats financiers.


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. heraf Krania-Fr.hald. Kongsvingerbanen. iste Trafikdistr. Kr.ania-Dr.menb. Dr.men-Skienb. Dr.men-Randsfj.b. 2det Trafikdistr. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Gr.setb. Gr.set-Aamotb. Støren-Aamotb. Tr.hjem-Stelrenb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die8z4deTrafikd. ste Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Statsbanerne. Hovedbanen. 30 Klasse. 128 976.68 780 633 591.76 341 627.27 88.3 312 701.09 80.8 192 455.53 846 7 83.79 89 374.50 7.6.3 ■-__ 3 1 5 544. 88 85 789.3; 490 708.75 65 440.16 87.8 132 134.37 87.0 2 168 658.83 82.2 70 . 1 86.2 256 077.31 77.5 Tabel IV. Økonomiske Resultats 4 5 6j 7 I 8 Classe. Indtægter af Persontrafik. Recettes du trafic des voyageurs. Reisende. Voyageurs. Kroner. 0/0 Kroner. °/o Kroner. Kroner. 25 5 32.99 II 382.68 36 915.67 5 011.38 37 590.47 42 601.85 79 517.52 IO 915.30 3.9 6.3 4.3 8.3 3.3 I 24 404 86 19.0 41 276 16 22.7 865 681 02 78 379 02 887 74 192.80 19 2 41 617.81 17.8 I94 189.62 22 780.58 1 9.4 97 155.16 13 707.35 1 33 643.09 9 o58.20 1 9 7 1 4.88 522 279.71 63 435.02 28.6 13. 8 12.2 13 .0 19.2 504 615,8 77.8 25 895.58 3 088. 3 1 28 976.89 6o5.08 9 219,64 2 004.11 29 828 83 9 8 4.86 8 185.72 I 245.42 II 345.99 241.49 II 015.25 5 214.62 68o 448.52 629 898.09 81 6845 716.4 165 . 383 438 611.26 32936 113. 077. 5435 070 802.24 119 081.32 69 086.55 32 161.76 274 604.86 82 623.05 4805 08 47476.2 2 .142 678 299.68 74 73 2 .75 162 864,50 335 642.25 I 122.69 3 000.74. 4 123. 43 2 908.95 868.03 3 400.20 7 1 77.08 73 2 39 I 643.80 3 228.62 5 604.81 271.00 3 687.50 88 408.45 2 851 864.51 20 863.82 4724.89 Samtlige Baner. 90 432.82 - 585 7 1 4.73 2 424 736 . 24 - 86 623.07 3 187 506.76 25 588.71 *) Ved Smaalensb. Indtægter af Reisende i Sovevogn samt I. Kl. Fr.hald-Grænds. mell. Fr.hald og sv.


Indtægt pr. Vognaxelkilometer. Recette par kilomètre d'essieux. I. 3.4 5.8 Klasse. Classe. 7.8 9.6 10.3 4. 2 ■■•• 6.9 14.5 5.0 Indtægt pr. Person. Recette par voyageur. Klasse. Classe. Ore. Ore. 8.6 7.2 7.2 4.6 8.2 6.5 4.9 8.57' 8.5 11.6 10.8 5.3 11.3 9.3 9.0 11.4 10.9 7.0 11.4 10.2 7.2 12.1 10.3 10.8 7.7 1 4.3 7.0 13.1 9.6 8.8 13.0 12.2 10.7 676 6 55 667 470 3 304 3 486 I 173 332 262 303 270 161 240 228 243 252 CH I 229 648 228 337 303 1 74 6o 74 72 116 144 67 82 51 58 62 72 73 83 62 72 94 III 148 57 112 62 43 68 201 64 1 45 68 48 83 80 92 Indtægt pr. Personkilometer. Recette par le parcours kilométrique des voyageurs. I. Klasse. Classe. 2.8 3.1 3.0 3.1 3.5 2.8 3.1 2.9 3.1 2.8 3.1 2.8 3,0 2.9 3.1 3.0 3.4 3. 1 3.7 2.8 2.9 3.1 3.5 2.7 2.9 3. 1 3.4 2.9 3.2 2.7 3.0 - 2.9 3.2 I 195 307 72 87 7.6 4.8 8z udenl. Baner; ved Eidvold-Hamarb. & Rorosb. Indtægter af Reisende i I. Kl. i Juni. September. 7.3 6.1 6.9 •■■■ 8.i 8 .4 8.3 7.5 8.o 4.5 4.7 4.5 4.5 4.5 4.8 4.5 4.8 6.0 5. 1 5.7 4.9 6.8 4.8 4.8 Ore.


Jernban er 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Heraf Kr.ania-Fr.hald. Kongsvingerbanen. ste Trafikdistr. Kr.ania-Dr. menb. Dr.men-Skienb. Dr.men-Randsfj.b. 2det Trafikdistr. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Gr.setb. Gr.set-Aamotb. Støren-Aamotb. Tr.hjem-Størenb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die&4deTrafikd. 5te Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. 32 Tabel VI (Forts.). I 21 22 23 24 25 26 I 27 Reisegods. Bagages. 9 864.78 8 891.74 2 763.22 12 628.00 5 612.47 5 898.67 2 845.73 14 356.87 3 308 86 2 024.61 I 419.06 5 622.81 944.88 II 011.36 2 067.34 16 387.56 515.17 I 605.95 45 493.55 IO 257.59 55 75 1 .14 Post. Poste. 49 943.o8 42 092.97 Indtægter af Persontrafik. Recettes du trafic des voyageurs. 9 128.66 59 07 1 .74 16 214.30 29 178.40 I I 880.00 57 272.70 to 635. 67 4 96 7.88 3 399.08 41 834.88 6 798.16 57 000.00 10 060.00 77 695.67 3 000.00 13 700.00 210 740.n 14 293.34 Heste, Hunde, Lig. Chevaux, chienscercueils. 3 681.07 3 381.99 3 285.36 6 966.43 I 430.15 I 294.22 I 065.90 3 790.27 2 371.77 Kjøreredskaber. Kroner. 577.74 460.77 3 860.32 870 72 5 769.55 2 752.76 I0 205.13 I 143.10 22 999.0. 7 379.08 225 033.45 30 378.09 Equipages. 876.67 826 08 887.63 I 764.30 927.08 I 239.46 I 286.20 Tilsammen. Sum. 't Total. Ensemble. 744 814.11 684 383.87 200 781.70 945 595. 8. 46 2 795.26 433 7 24.28 253 155.28 3 45 2 .74 I 149 674.82 389.58 499. 84 149.71 I 185.03 310.13 2 144.72 151.5o 2 685.79 105.20 228.90 135 787.20 77 156.62 37 590.38 327 107 90 92 546 .94 534 401.84 "5 773.74 785 962.78 78 558.25 1 79 542 .45 8 236.93 3 1 39 334... I 213.12 368 785.38 9 450.05 3 508 189 49 Pr. Kilometer Driftslængde. Par kilomètre exploité. 2 979 3 154 I 646 2 542 8 732 2 745 I 770 3 248 2 341 2 030 446 I 019 I 815 I 225 I 092 I 310 I 034 I 663 2 079 5 423 2 223 Fragtgods. Petite vitesse. Kroner. 454 786 .69 358 642.08 58i 049.3. I 035 835.99 251 594.71 145 822.02 625 958.69 I 023 375.42 158 553.w 75 602..6 27 838.25 320 856.08 1 45 337.08 569 633.57 34 1 092.15 I 069 279.69 30 498.54 59 581.10 3 218 570.74 I 090 064.53 4 308 635.27 ") Renteindtægter og Indtægter ved Dampskibsfart (jfr. Col. 87 og 88) heri ikke medregnet.


økonomiske Resultater. 28 29 30 I 3 13 233 Levende Dyr. Indtægter af Godstrafik. Recettes du trafic des marchandises. Fragtgods og levende Dyr. Marchandises et animaux. Sum. Animaux. En tout. 28 834.20 23 694.93 '9 505.22 Kroner. Ore. 483 620.89 382 337.0. 590 554.5. 38 339.4. I 074 1 75.40 6.9 265 6.4 3 24 6.6 299 6.8 286 10.1 2 903.72 2 54 498.42 255 5.1 2 324. 03 848 146.05 243 2 310.10 628 268.79 7 537. 84 I 030 913.26 7 92 7.97 3 807.99 2 459.26 23 809.26 3 798 .37 33 874.78 I 332.21 166 481.94 79 410..5 30 297.41 344 66 5.34 1 49 1 35.45 603 508.35 342 424.36 43 134.96 I I 12 414.65 I 55 1 .45 2 740.75 3 2 049.99 62 321.85 93 304.41 3 3" 875..5 22 981.32 I I 13 045.84 I 16 285.72 4 424 920.99 8.9 262 8.2 300 9.1 304 5.5 5 1 7 9.6 308 428 6.1 299 7.5 504 331 1 3.9 241 357 5.5 3.5 4.2 6.7 5.2 5.5 5.7 5.9 6.5 4.3 3.7 4.4 4. 1 4.0 4.3 8.5 7.2 Ilgods. Grande vitesse. 31 636 .6 3o 647..6 9 871.19 4 1 507.35 I 115 682.75 31 560 69 21 362.75 17 055.67 69 979... Bp 922. 93 8 312.30 6 057.33 22 693.79 7 234.07 44 297.49 4 023.60 5 9 244.02 I 171 658.67 I 464.68 10 720.36 88 515 257.05 412 984..7 600 425.70 286 059..1 169 508.80 645 324.46 100 892.37 1 77 404. 87 87 7 22 .45 36 354 74 367 359.13 i56 369.52 647 805.84 346 447.96 33 514.67 73 042.22 225 513.30 4 650 434.29 Jernbaner 1888-89. 11111111M1111■11 34 35 I 3637 I 38 Tilsammen. Ensemble. Ialt. Total. ••■■••■•■ 4.7 182 915 52 3 494 790 .67 7.3 5.1 øvrige Indtægter.*) Autres recettes. Extra Trafikindtceg.. ter. a) Revenus extraordinaires de l'exploitation. Kroner. Andre Indtægter. b Produits divers. Sum. Total. 2 061 6o 796.88 18 779.52 79 576.40 I 903 50 600.69 17 779.52 68 380.22 4 921 3 290.83 2 773. i6 6 063.99 2 999 64 087.72 21 552.68 85 640.39 5 397 8 059.98 IO 227.87 18 287.85 I 073 4 910.20 8 646.09 13 556.29 4 5 1 3 6 994.04 5 527.45 12 5 21 .49 3 II() 19 964.22 24 401 .41 44 3 6 5.63 3 059 I 228.73 9 208..8 IO 436.91 2 309 3 046.08 8 581.7. II 627.79 398 579.74 180.74 760.48 144 17 065.65 I 142.98 18 208.63 3 o66 6 774.44 4 1 48 .92 10 923.36 I 486 27 465.91 1 4 054.35 41 520.26 3 269 2 765.41 7 299.58 mo 064.99 953 3 ' 460.05 3o 562.11 62 022.26 44 1 I 931.95 2 867.50 4 799.45 676 3 422.71 593.52 4 016.23 2 314 120 866.64 79 977-.22 200 843.86 42 597.78 I 155 643.62 16 995 8 015.47 4 2 94 2 .99 50 958.46 2 947 128 882.22 122 920.21 251 802.32


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. 84 Tabel IV (Forts.). 39 40 41 I 42 43 I 44 Sum. Total. Kroner. Pr. Kilometer Driftslængde. Par kilomètre exploité. Samlede Indtægter. Recettes totales. I pCt. af den i Banen nedlagte Kapital. Proportion p. Wo du capital total d'établissement. Af Indtægter kommer paa: Persontrafik. (Col. 25). Trafic - voyageurs. Décomposition des recettes : Procent. Pour cent. Godstrafik. (Col. 34). Trafic - marchandises. Andre Indtægter. (Col. 38). Autres recettes. I 339 Smaalensbanen. 647.56 5 359 4.78 55.6 38.5 5.9 I Heraf Kr.ania-Fr.hald. 165 748.25 5 37 258.7 35.4 5.9 Kongsvingerbanen. I ste Trafikdistr. Kr.an la-Dr. menb. Dr. men -Skienb. Dr.men-Randsfj.b. 2det Trafikdistr. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Grasetb. Gr.set-Aamotb. Støren-Aamotb. Tr.hjem-Størenb. I Rørosbanen. 223 727.94 2 807 5.38 43.7 52.9 3.4 Merakerbanen. 3die8z4cle Trafikd. 5te Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Statsbanerne. I Hovedbanen. 575 387.46 23 167 14.78 23.4 73.4 3.2 Samtlige Baner. 807 271.39 6 61 7 9.07 24.9 74.4 0.7 s 2 146 9 18 .95 5 77 15.81 44.0 52.0 4.0 767 142.22 14 474 12.45 60.3 37.3 2.4 616 789.37 3 904 5.28 70.3 27.5 2.2 911 001.23 6 371 11.78 27.8 70.8 1.4 2 294 932.82 6 483 8.97 50.1 48.0 1.9 44) Jfr. Anmærkning Pag. 42. 323 628. 98 5 58o 6.48 42.0 54.8 3.2 176 506.86 4 645 10.08 43.7 49.7 6.6 74 705.60 2 873 11.51 50.3 48.71 .0 712 675.66 2 220 4.37 45-9 51.52. 6 259 839.82 5 095 6.43 35.6 60.2 4.2 472 286.694 455 4.19 24.5 73.4 2.1 2 019 643.61 3 366 5.18 38.9 58.o 3.1 116 872. 37 I 53 8 2.25 67.2 28.7 4.1 256 600 89 2 376 2.26 70.0 28.5 1.5 6 834 968.64 4 526 5.85 45.9 51.1 3.0 8 410 356..0 5 3306.60 41.7 55.3 3.0


Økonomiske Resultater. Jernbaner 1888-89. 45 46 47 I 48I 49 I 50 51 52 I 53 Bureauafdelingen. Administration générale. Andel i Andel i Distrikts- Styrelsens kontorets Udgifter.*) Udgifter.*) Quote-part des dépenses de la direction générale. 11 452.02 6 258,85 17 710.87 5 114.57 7 149.87 7 605.64 19 870.08 2 618.03 I 916.82 896.46 8 077.25 2 677.89 13 568.32 3 921.92 20 108.27 I 489.16 2 239.86 61 4 1 8 .24 Quote-part des dépenses de la direction locale. (I Col. 47) (I Col. 47) 61 418.24 397.93 902.07 2 300.0o I 121.17 I 332.5o 437.53 3 898 .20 I 163.36 968.72 673.52 2 548.80 I 166.88 5 357.92 47 8 .72 8 000.00 2 400.00 2 800.0o 19 391.20 19 391.20 Sum. Total. 12 849.95 7 160.92 20 010.87 6 235.74 8 482 37 9 043.17 23 768.28 3 7 81 .39 2 885.54 I 569,98 10 625.95 3 844.77 88 926.24 5 400.64 28 108.27 3 889.26 5 039.86 8o 809.44 26 161.89 106 971.33 Udgifter (Drift og Vedligehold). Dépenses (exploitation et entretien). Pr. Kilometer Driftslængde. Par kilomètre exploité. 59 54 Andel i Styrelsens Udgifter. 5) Quote-part des dépenses de la direction générale. Kroner. 12999.6o 7 104.65 20 104.25 118 5 805 72 54 8 116.07 638633.44 67 22 555.23 65 2 971.81 76 2 175.86 6o1 017.60 33 9 168 65 76 3 039.76 43 15 401 .87 51 4451.90 47 22 825.58 5 1643.97 47 968.59 53 67 097.62 3 8 5 68 (I Col. 50) 67 097.62 Trafikafdelingen. Service commercial et des trains. Andel i Distriktskontorets Udgifter.*) Quote-part des dépenses de la direction locale. 1 4 3 84.97 7 346 45 21 731.42 6 323.67 7 515.62 S 107.98 21 947.27 3 95 1 .57 3 290.44 2 287.73 8 657.47 3 963.52 18 199.26 5 022. 74 27 173: 47 9 145.48 9 738 .89 89 736.53 16 814.66 106 551.19 Station- og Telegraftjenesten.") Service des stations et du télégraphe. 237 366.72 85 388.51 322 755.22 131 524.27 808 513.28 105 379.58 345 4 1 7..3 37 296.82 33 988.63 5 804.07 6o 797.29 35 628.36 136 148.35 45 443.17 218 888 .34 22 897..9 35 932.25 945 890.13 170 61 1.53 I I 16 501.66 *5) Specifikation er meddelt Tabel VII, CV. 27-30 med tilhørende Anmærkning. Togtjenesten. Service des trains. 46 687.2 7 22 142.84 68 760.22 19 750. 32 28 427.07 1 7 339.95 65 5 1 7.34 7 861.88 4 597.57 2 223.91 27 296.73 7 250.66 4 8 368 .87 II 260.86 6o 491.61 5 93 1 .94 7 809.92 208 510.92 30 522.96 239 033.88 Vognenes Renhold. Opvarmfling og Belysning. Nettoyage, chauffage eclairage des wagons. 13 993.46 8 389.65 22 313.11 6 742.50 8 063.23 3 920.82 18 7 26.45 2 657.56 I 038.29 484.49 5 833.47 I 508.79 8 858.04 2 750.82 14 266.42 716.89 35 8 .49 57 3 81 .36 6 323.75 63 705..7


Jernbaner I 888---89. ,MMI.1■,„,..1•11•111111.. Banernes Navn. Designation des chemins de fer. Smaalensbanen. Heraf Kr.ania-Fr.hald. 36 Tabel IV (Forts. 54 55 561 57 58 59 TrafikafdelingeD. Service commercial et des trains. Bidrag til PensionsogUnderstøttelseskasserne.c) Dépenses aux caisses de pensions- & de secours. Sum. Total. 7 524.04 332 886.05 Pr. Kilometer Driftslængde. Par kilometre exploité. Kroner. Andel i Styrelsens Udgifter.") Quote-part des dépenses de la direction générale. I 332 2 785.63 I Kongsvingerbanen. 094 3 156.57 133 458.67 I 522.42 I ste Trafikdistr.10 680.6i 466 344.7. 254 4 308.05 Kr.ania-Dr.menb. 4 892.85 Dr.men-Skienb. 4 353. 35 Dr.men-Randsfj.b. 4 448 .5 1 2 det Trafikdistr. 13 694. 25 378 4833.26 Eidsvold-Hamarb. I Hamar-Gr.setb. I 258.25 46 2 79..4 218 466.25 Gr.set-Aamotb. Støren-Aamotb. 1 Tr.hjem-Størenb. I 258.10 52 642.19 032651.38 Rørosbanen. 665 Merakerbanen. I 521.50 70 450.99 953.98 587 3 die8z4deTrafikd. 8 588.95 352 234.37 4891.20 5te Trafikdistr. 530 6te Trafikdistr. 57 216.09 544.84 Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. I 370. 35 316.65 2 864.10 5 697... 1 75 039.33 164 988 .52 147 829.82 487 857.67 56 109.99 12 134.45 11 4 61 7.72 225 673.39 530 910.60 40 246.07 362.23 I 407.95 35 282.36 (I Col. 74) 35 282. 36 I 403 898.92 224 272.90 I 628 171 82 3 303 I 244.08 I 044 I 739.16 034 I 850.02 968 636.82 46 7 357 218..6 I 964.71 5183 300.40 93O 14 939.58 3 298 5032 I 14 939.58 Fællesudgifter ved Distriktskontorerne og Værkstederne. Quote-part des dépenses de la direction locale. Udgifter (Drift Dépenses (exploi 757.46 I 428.83 I 268.45 3 454.74 353,07 326.'6 1 53..3 I 182.86 218.51 I 880.66 326.48 2 560.22 6 014.95 6 014.95 Maskin Exploitation et Vedligehold. Entretien. *) Efter Fradrag eller Tillæg for Leie af rullende Materiel (Godtgjørelse for Vedligehold). 33 155.46 21 450.16 54 605.62 21 952.63 30 286.12 21 075.73 73 3 1 4.48 7 979.76 2 349.61 1 064 51 15 191.52 4675.28 23 280.92 15 486.12 46 746.79 4 670.07 8965.08 i88 302.04 38 334.09 226 636.23


Økonomiske Resultater, 37 Jerribaner 1888-89. 60 6162 63 6465 6667 og Vedligehold). tation et entretien). afdelingen.*) entretien du matériel roulant. Lokomotiver. Locomotives. Drift. Sum. Traction. En tout. 173 623.41 71 396..7 245 019. 48 89 984.57 121 718.88 88 035 96 299 739.4. 44 986.02 i8 794.20 8 514.86 116 184,56 34 896..7 178 389.73 64 153.80 287 529. 55 Vedligehold. Entretien. Vogne. Wagons. Drift. Traction. Kroner. Sum. Er tout. Bidrag til Pensions- og Understottelseskasserne, c) Dépenses aux caisses de pensions & de secours. Totalsum. Maskinafdelingen. (Col. 57 + 58 + 61 -I- 64 + 65). Total. 451.20 17 893.89 22 563.96 2 038.59 682.63 3 721.22 27 098.61 38 852.93 15 889 035.26 I 077 337-30 900.63 227 911.03 54 257.08 282 168.11 I 396 360.57 142 746.22 206 778.8 7 92 846.23 299 625.10 I I 1 937.20 852 005.00 109 111.69 373 053 89 52 965.78 21 143.81 9579.37 131 376.08 39 57 1 -39 201 67o.65 79 639-95 334 2 7 6 .34 47 818.0' 181 080. 3 1 33 99 2 -60 30 171.67 64 864.27 23 545.6. 27 664.66 35 096.25 86 306.52 7 878.91 5 516 14 2 817.00 35 559. 47 9 508 .33 53 400-94 8 165.39 69 445.24 5 956.41 52 530.37 II 207.69 5 5 2 5.94 16 733'.63 5 498 -34 6 484.70 7 135.88 19 118.92 3 053 41 794.65 409 68 5 1 95-55 394 16 7 794.04 3 919.60 14 767.05 954.85 5 509.49 45 200.29 35 697.61 8o 897.90 29 043 95 34 149.36 42 232.53 105 42 5.44 mo 932.32 6 310.79 3 226.68 40 755-02 IO 902 .49 61 194.98 I 2 084 99 84 212.29 7 911.26 58 039 .86 3 849-53 2 384.70 6 234.23 I 358.85 * I 802.05 I 431.10 4 59 2 00 642.30 272.15 126 35 I 623.15 473-70 2 495 35 728.35 3 866.00 I Col. 74) 258 614.32 132 450.96 391 065.28 144 341.54 891 124.40 855 893 39 49 1 359.33 65 530,9 28 519.16 13 303.59 176 901.82 51 817.47 270 542.04 93 733-71 429 806.04 757.20 57 031.31 239 120.17 Pr. Kilometer Driftslængde. Par kilomètre exploité. 1 031 781.481 258 417.61 28o 441.40 59 766.57 340 207.97 85 900.63I 635 480.74 I 036 **) Jfr. Anmærkning. Pag. 42). I 034 o86 I 058 2 723 I 210 090 I 388 I 130 75 1 582 55 1 I 086 621 884 716 357 528 925 3 5 16


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Heraf Krania-Fr.hald. Kongsvingerbanen. ste Trafikdistr. Kr.ania.Dr.menb. Dr.men-Skienb. Dr.men-Randsfj.b. 2det Trafikdistr. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Gr.setb. Graset-Aamotb. Støren-Aamotb. Tr.hjem-Steirenb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die8z4de Trafikd. Ste Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Hovedbanen. 38 Tabel IV (Forts.). 68 69 73 I 74 Andel i Styrelsens Udgifter.) Quote-part des dépenses de la direction générale. 3 7 14 17 2 029.90 5 744.07 I 658.78 2 318.87 2 466 70 6 444 35 849.og 621.67 290.74 2 619.62 868.50 4 400.53 I 271.97 6 521.59 I Samtlige Baner. 19 989. 42 Andel i Fælles- Lønninger og Distriktskontorets Udgifter. Quote-part des dépenses communes et de la direction locale. Baneafdelingen. Entretien et surveillance de la voie. Vedligehold af Linie med Bygninger og Telegraf samt Bevogtning.") Entretien de la voie, des bâtiments et du télégraphe. Bidrag til Pensions- & Understøttelseskasserne. c) Dépenses aux caisses de pensions & de secours. Kroner. Sum. Total. Udgifter (Drift Dépenses (exploitation Pr. Km. Driftslængde. Par kilomètre exploité. Forskjellige Udgifter. Autres dépenses. 544482 .97 I 800.00 38 055.52 I 032.40 41 370.89 57.7c 726.44 26 020.58 12 017.54 38 038.12 5 85829 85 18290 83 917.66 34 2 5 8.85 4 675. 64 3 050.37 2 113.65 27 643 23 4 774 82 37 5 82 -07 9 54). 64 58 807.35 3 486 63 1311 Statsbanerne. 1 9 9 8 9.42 129 320.95 I 798 303 79 32 1 94.64 I 979 738.80 I I 023.17 *) Jfr. Anmærkning Pag. 42. pwatm■irsisite ,11•1111•11111M■lh IO 637.9g 139 958.94 345 743. 45 198 375.24. 537 118.69 I 17 046.78 164 394 33 215 503 31 496 944.42 67 940.32 47 561.29 24 852.54 287 376.27 74 212 -79 434 002 .79 108 436 .09 610 379.20 115 805.96 184 5 69 .58 (I Col. 74) I 952 873.37 6 087. 32 3 260 57 9 277.89 437.55 3 565.85 2 823.75 7 827.25 I 257.60 803.45 4.92.60 6 261.15 I 279.30 8 836 so 2 238.35 12 33 2 .45 I 7 24.75 3 81 495.52 208 683.25 590 178.77 125 301 4. 185 461.95 2 34 71 1 .42 545 474.77 74 722.65 52 036.68 2 7 749 53 323 900.27 81 1 3541 484 828.89 121 496.o5 688 040 s9 121 673.78 165 207.57 32 1 94.64 2 8 44 946 .37 **) Specifikation heraf er meddelt i Tabel VI. I 526 I 710 I 586 2 364 I 173 I 642 I 541 I 288 I 369 I 067 I 009 I 591 I 112 146 I 135 I 9 0 . 54 817.29 2 007.83 I I 13 06 706.69 604.2o 2 42 3.95 33 8 .33 949.7. I 206.5? I 819.27 406. 76 4 382.26 974.29 5 694.88 I 126 838.81 2 43° d) 7 476.45 I 3591 2 8 499.61


økonomiske Resultater. 80 75 76 77 79 82 og Vedligehold). et entretien)A Sum. Total. Samlede Udgifter. 987 036.38 482 57 1 ..9 I 469 607.47 45 2 031.07 550 763.93 548 082.00 I 550 877.00 200 482.65 130 670.13 55 964.07 627 865.02 189 846.60 I 004 345.82 292 055.68 I 496 884,15 112 662.43 241.799.85 4 871 830. 90 672 238 98 5 544 069.88 Dépenses totales. Pr. Trafiktogkilometer. (Tab. III Col. 3). Par trainkilomètre. Kroner. 1.22 1.68 1.34 1.24 1.05 8.71 1.28 1.50 1.25 1 .75 0.90 I.69 2.38 Pr. Kilometer Driftslængde. Par kilomètre exploité. 3 948 3 95 6 3 950 8 529 3 486 3 833 4 381 3 457 3 439 2 852 I 956 3 723 2 304 2 755 2 495 I 483 2 239 3 226 9 886 3 513 Bureauafdeling. (Col. 47). Administrationgénérale. Af Udgifter kommer paa : Décomposition des dépenses en : Trafikafdeling. (Col. 55). Service cornmercial et des trains. Maskinafdeling. (Col. 66). Exploitation et entretien du matériel roulant. Baneafdeling. (Col. 72). Entretien et surveillance de la voie. Procent. Pour cent. Forskjellige Udgifter. (Col. 74). Autres dépenses. 1.3 33.7 26.2 3 8.7 0.1 5 27.7 27.4 43.2 0.2 I.4 3 1 .7 26.6 40.2 0.I 1 .4 38.7 3 1 .9 27.7 0.3 1.5 30.0 34.7 33.7 0.8 1.7 27.0 28.4 42.8 0.1 1.5 3 1 .5 3 1 .7 35.2 0.1 1.9 28.0 32.7 37.3 o.I 2.2 35.4 21.8 39.8 o.8 2.8 21.7 23.8 49.6 2.1 1.7 18.2 28.2 51.6 0.3 2.0 27.7 27.3 42.8 0.2 1.9 22.5 26.9 48 .3 0.4 I.9 24. 1 32.1 41.6 0.3 1.9 23.5 28.7 45.5 0.4 3.4 35.7 24.1 36.7 o.I 2.1 23.7 23.6 50.3 0.3 1.7 28.8 28.7 40.6 0.2 3.9 33.3 35.6 24. 6 2.6 J 1.9 29.4 29. 5 38.7 0.5 Jernbaner 1888-89. Udgift I pCt. af Indtægt. Rapport ./o de la dépense totale à la recette brute. 73.7 59.8 68.5 58.9 89.3 60.2 67.6 61.9 74.0 74.9 88.1 73.1 82.1 61.8 74.1 96.4 94.2 71.3 42.7 65.9


• jernbaner 88 8-8 9. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. 40 Tabel IV (Forts.). I 84 85 86 87 I 88 89 90 Driftsoverskud. Produit net de l'exploitation. Total. Kroner. Smaalensbanen. 352 611.18 Heraf Kr.ania-Fr.hald. Kongsvingerbanen. 324 700.30 ste Trafikdistr.677 311.48 Kr.ania-Dr.menb. 315 111.15 Dr.men-Skienb. 66 025.44 Dr.men-Randsfj.b. 362 919.23 2det Trafikdistr. 744 055.82 Eidsv.-Hamarb. 123 1 46 .33 Hamar-Gr.setb. 45 836.73 Gr.set-Aamotb. 18 748 53 Støren-Aamotb. 84 810.64 Tr.hjem-Storenb. 69 993.22 Rørosbanen. 219 382.12 Merakerbanen. i8o 23 loi 3die &4deTrafikd. 522 759.46 ste Trafikdistr 4 209.94 6te Trafikdistr. 14 801,4 Satsbanerne.963 1 37 74 H ovedbanen. 903 148.48 Samtlige Baner. 2 866 286.22 4 11 2 661 I 821 5 945 4 18 2 538 2 102 2 123 I 206 721 264 I 372 503 I 700 871 55 1 37 I 300 13 281 817 *) Specifikation i Anmærkning Pag. 42. Forrenter den i Banen nedlagteKapital. e) Intérêts du capital total d'établissement. I 26 3 20 1.77 5.01 0.56 4.79 2.91 2 44 2.58 2.20 0.53 1.50 0 94 1.66 1 -33 o.o8 Til Driftsoverskudet kommer endvidere: A ajouter au produit net de l'exploitation : Indtægter ved uden- Rente- for Jernbaindtægter. nens Drift trufne Forfoininger. Intérêts. 2 5 359 i 15 030. 4.9 4o 390.40 2 598. 59 IO 046.5o 23 079.76 35 724.85 8 220.01 9 380.64 690. 84 16 539.78 8 265..1 34 876.27 68 220.87 III 317.15 0,15 2 837.79 1.66 190 270.19 8.72 15 091.43 2.23 205 368.62 Recettes par des dispositions hors de l'exploitation. 3 815. 55 3 815.55 Af Driftsoverskudet er udredet: Du produit net de l'exploitation est employé : Bidrag til. Kommunikationsmidler, der staa i Forbindelse med Banen. Aux communicationsappartenantes au chemins de fer (Bateaux å vapeur etc.). Kroner. ■••■ ••• 3885. 55 44 6 70 .10 48 485. 65 ••• ■••■ ••• Forrentning af fremmed Kapital.") Aux intérêts. 15 167.76 58 071. 24 73 239.0c 156 784.23 3 026.6E 19 731.5E 1 79 542.4ç 4 127.2! 8 420.81 12 84 1 .4, 56 585.1c 33 689 8( III 467.0 I 160.9, 186 755. 3, I 517.1 37 1 054.. 56 175.8 427 229.8


Økonomiske Resultater. Amortiseringsfonds. Fondsd'amortissement des capitaux. Reservefonds. Fonds de réserve. Jernbaner 1888-89. 9 1i 9 2i 93 94 95 96 97 98 Ialt. Total. Afdrag paa Kapitalkonto. Amortissement. Sum. Total. 362 803.33140 503.33 281 659,55 20 000.00 76259.5 41 Rest Nettooverskud. Reste du produit net. Anvendelse: Emploi : Afsætning til Fond. Kroner. Fonds. Heraf til : De cela employé pour. 25 644 462.88 000.co 20 000.00 216 762.88 172 200.00 160 925.51 23 000.00 116 365.51 73 045.26 84 708.76 6o 370 082.96 300.00 25 000.0. 151 804.56 84 200.00 604 053.73 48 000.00 282 878.83 127 239.09 2 634 69 46 796.51 • 5 000.. 8 3 586. 9 5 6 590.93 f) 6 590. 93 44 765.32 f) 44 7 6 5.32 44 638.43 1335123 --:- 142791.192 5 000.00 203.90 78 294.39 75 956.25 247 290 .94 22 210.94 2 517 321.22 203.90 5 000.00 103 139.42 95 216.69 2 692.8o f) 2 692.8o ' 7 638.83 87 638.83 I 786 169.46 73 000.00 622 482.76 906 734.2o I 14 849.36228 509.84 122 200.00 25 000.00 50 000.. 46 700.00 69 60o.00 20 000.00 107000.œ 173 800.00 I 749.61 2 203.9084 600.00 f) 6 590.93 f) 44 765.32 10000.00 17 580.83 f) 2 692.8o 17 638.83 129 796.10 461 548.32 221 509.84 2 29 692 903.66 187 796.ioI683 849.36 843 922.6o 058.16 Dividendefonds. Fonds de dividende des actions. 18 303. 33 I 259.55 19 562.88 65 51 5291.24 6 604.56 I 378.83 884.48 I 190.81 3 35 1 .23 4 542 .04 4 7oo.11 so 826.63 31 068.34 31 068.34 Aktieudbytte. Dividende des actions. Ialt. Total. 222 300 oo 185 400.00 407 700.00 21 560m 58 336.5o 193 978.4. 273 874.90 124 605m 28 209.60 31 287.20 59496.60 225 080.00 409 181.80 090.756.70 o o o 2.5 2 5 8.8 570375m 07.5 •5 668 131.70 I.0 0.5 2 .8 o.8 2.0


,gCq • Cq • g .., g . • . .-,zs ..,,.° • ,9 - . • a)O -, ..cid„,„•. 0 E ..0 .0 7 0 ci.) 1) a) . E 0 v4,5,' .,3 Y, t, 1, ti4 • . ,Ti 0 COd .2 ''Z' E '''' E t,' C73 0 • -ii, Co .1 Cd gp g 4g1 (o E 1 ) ca 'tbi, .0 I I , T 6- r 4 E s q E n ra • 5 V) V) -cs 1 Ill 1 .?1, w ca 1 -: *,, . ..1 0 E 5 ..., 7._ cd -c! u) o -cs '4 1) g' E ;... za) cd Z .t121 cd 472, E g 1"-,) 2, zi.n.i) E o V) W A4 44p 4 agA) 244 -a' 0 0 0 CX) ---c -a--0 ,T, -"Ef ---,-- , E. E cd V .)41-8 *4' ,.. c,'i - ,(.4 . r< ,48 ,: 0 ,e,40,. ;=4 PP 4 .' -,1 ;4 '' -, . . 0 0 g t) H 0 • g •


Tabel V. Rullende Materiel og sarnmes Anvendelse. Etat et mouvement du matériel roulant.


jernbatier I 888-89. Lokomotivernes No. No. Cylinder. Cylindre. E PC1 cd "a' Z 44 tabet V. 1 .eskrive16e Spécification 31 4 1 6 1 7 10 I I 12 13 I 14 I 15 16 1 1 7 Kjedel, Chaudière. Varmeflade. Surface de chauffe. des locomotives. ste Trafikdistrikt. smaalensbanen. rn. m . 2 kg.pr cm. 2 131 0.305 0.508 udv. 0.990 3.045110 0.807 40I 0.254 0.406 2.794 68 4.8 4.31 5.4 2.73 54.90 33.70 59.21 0.75 36.43 0.50 8.44 4 8.44 4 }') 1 8z 53- 7 0.381 0.508 o 1.167 2.756 179 4.8 6.94 73.70 80.64 1.30 9. 84 4 49-5 24 0.406 0.559 Kongsvingerbanen. indv. 1.159 3.048 150 5.1 6.85 73.50 80.35 1.30 9.84 6 14 8z 18 2 0.305 0.508 udv. 0.990 3.045110 8.44 0 15-17 3 0.305 0.508 .9903.045 19 0.381 0.559 8.44 20 0.406 0.559 21 0.305 0.508 26-28 3 0.406 0.559 2det Trafikdistrikt. Kr.ania- Dram menb. 4. 8 4.31 54.9° 59.21 P075 4.8 431 59.21 0.75 5.I 5.95 90.95 I.00 5.1 6.85 80.35 1.30 4.8 4.40 885756435 .1;950o: 61.20 0.75 5.4 5.95 91.95 5.00 8.44 4 4 8.44 4 6 8.44 4 9. 84 6 10 7 11,14,15, 1 19, 20, 24 7 0.279 0.457 4.11 3.7 2 34.93 38.65 0.67 9. 1 41.4 12 22 25 0.240 0.356 0.254 0.381 0.457 0.457 4. 1 41 4. 1 2.69 4.09 6.50 22.30 44.03 65.22 24.99 48 . 12 71.72 0.45 0.82 1 .04 9. 1 41 9. 1 4 9. 1 4 4 6 8 4. 1 4. 1 5.00 3.80 43. 2 5 35.60 48 . 2 5 39.40 0.77 o.66 9. 14 9. 8 4 4 4. 1 3.67 35.02 38.69 0.63 9. 14 4 O. 2 5 4 2, 3, 4, 7, 8 16, 17, 18 9 0.279 8z 23 9 & 13 2 0.240 21 0.356 26 0.350 27 4. 1 4. 18 4. 1 3.72 4. 1 2.69 4. 1 4.09 4.4 5.00 30.75 34.93 22.30 44.03 51.50 34.93 38.65 24.99 48 . 12 56.50 0.72 8.44 0.67 9. 1 4 0.45 9.14 0.82 9.14 0.93 10.00 4 4 6 6 110 1.1183.962 123 indv. 1.159 3.048 150 udv. 0.9903.085110 1.1183.962 125 udv. 0.889 2.438 107 (3.686 . 2.089 80 0.965 2.430134 0.846 2X2.514 2X1 00 Drammen-SWenb. udv. 5 1 ,5 2,53,54, 4 0.305 0.458 1 0.9392.440 1 3 2 55, 5 6, 57, 1 -58, 59, 60, 8 0.277 0.458 0.890 2.440109 65,62 49 8z 502 0.279 0.457 Drammen-Randsfj.b. • 0.883 2.489 105 0.457 ud iv. 10.86412.679 0.889 0.457 2.438 0.381 • 0.686 2.089 0.457 • 0.965 2.438 0.460 » 1.070 2.570 • )) 88 107 8o 134 141 1) Heraf 5 Stk. forsynede med Körtings Vacumbremse. 1) Dont 5 loc. fournis de freins automotiques de Körting. O °a- ç.T.4 p u; 9") d o Cf)


af LokomötiVer. des locomotives. 18 I 19 20 I Hjul.; Roues. Diameter 1.143 o.610 1.143 o.6io 0.914 0.610 0.990 1.422 I.150 I.143 0.610 o.610 o.610 0.990 o.685 1.143 o.6io 1.143 0.610 0.914 0.610 1.050 o.800 » 0.700 4Š 21 22 23 I 24 I 25 I 26 27 Hjulstand. Ecarternent des essieux. Vægt. Poids 28 I Hjul. 29 1 3o Tender. Tenders. jernband 1888-89. 3 1 I 3 2 I 33 I 34 Vægt af Beholdning i Tender eller Tank Poids de la contenance dans le tank ou le tender ,. Løbehjul. Nombre. Diamètre • de roues cnurantes. u; 'En '8' o ,c1 tg CS cu rci 42 rd E 'Ll tu) 0 cdHE 0 c(4, ', ' cl Fc$ o ,, (v -.) 0 0 rci 6 - '-1 6 > ..' O s ., .1'. ., ..a, E rE R '82 1) i • 55 v •cd . . Tg, 1, e Roues. _ iïi r. E .i) a.) $.: • 1 ,F• 14 -a' '9 (1'33c1 2 -0 4 c, 2(s' 15'4 8 2 o ,4 cd --. E'd o ,._, ri.I P-, C. § > ,,, 741): E CS c, -0 cd -,0 En ',5) L..4 .,• c, cn - .4E E .; v bp ,,, cu tu cn 8 :0 '0 ..?. ,15, p-4 it, 3' *,c> O " 5 a, t'al--' . (1) E E '''' o c55 0 ,M 41 FX t) ;4 O 0 H o-4 .-.1 Antal. m . t. t. 2 2 2 2 2 2 2 6 1.448 0.965 4 0.965 8 5 448 0.711 8 1.448 0.965 6 1.448 0.965 6 1.448 0.965 6 1.448 0.965 8 1.448 0.965 6 1.448 0.965 8 5.448 0.965 6 6 a) 28 8 4 8 I••■ 2 6 4 8 - b) 6 6 6 0) 28 2 8 » » 3.734 5.830 2.134 4.4 1 9 3.734 3.734 3.340 4.4 1 9 3.734 3.505 1.905 1.524 3.42 9 1 .448 5.905 1.905 1.524 1.854 1.905 5.524 3.4 2 9 3.400 3.734 1.830 10.440 11.285 3.734 7.735 9.303 55.670 8 .547 10.974 4.345 3 506 5.105 5. 844 8.886 4.345 4.573 4.216 4.345 3.506 5.505 10 200 10.290 17.8 19.8 21.9 15.0 12.0 12,8 18.1 27.0 29.7 27.5 30.1 32.7 1 7.8 14.0 21.0 27.5 14.0 30.1 i3.1 8.1 19.0 27.4 13.6 13.1 II 5 12.4 13.1 8.1 190 18.2 19.8 19.1 25.3 30.1 19.0 35.0 1 4.4 8.8 18.9 21.1 19.0 1 4.4 16.1 54.8 1 4 .4 8.8 18.9 20.4 21.9 21.2 28.0 32.7 21.0 37. 8 15.2 9.3 1 9-9 22.5 20.0 15,2 1 6.9 15.6 15.2 9.3 19.9 22.0 4 4 Tanklokomotiv 0 965 *) Exclusive Vægt af Kul- og Vandbeholdning i Tank eller Tender. *) Non compris poids de l'eau et du houille dans le tank ou le tender. c) 1.095 2.743 Tanklokomotiver 4 0.965 1.829 5.9 48.4 1.095 2.591 610.1 0.965 3.353 4 0.965 2.743 8.o 4 0.965 2.591 8.o Tanklokomotiver 4 0 76 5.83 5.5 Tanklokomotiver 0.8001 2.60 » » 6.5 • .1): cd z -0 2.2 0.7 7.560 2.0 0.2 6.030 8.2 5.3 2.5 12.650 2 642 10.9 7 4 3.0 13.770 2.2 0.7 7.560 3.3 2.0 11.010 4.6 3.0 12.900 6.9 3.0 14.040 4.5 2.0 II 630 6.9 3.0 13.410 1.4 0.6 7.088 1.0 0.5 6.186 2.5 0.6 7.730 3.0 1.9 9.451 3.1 5.0 11.036 1.4 0.6 7.070 1.8 0.8 7.589 1.4 5.0 7.355 o.6 7.088 I.0 0.5 6.186 2.5 o.6 7.730 4.0 2.7 12.200 » » 12.290


Jernbaner 1888-89. 3die & 4de Trafikdistrikt. Eidsvold-Haniarb. 29-31 I 310.381 0.508 6oI) 0.508 Hamar-Grundsetb. 18-20 3 0.254 0.457 24 I 0 330 25 I 0.350 0.460 Grundset-Aamotb. 21 I 110.24010.381 Støren-Aamotb. 5-91) I 0-17') 23 , I 5 1 0.279 0.457 8 0.279 0 457 0.330 Trondhjem-Storenb. * 0.254 2I 0.254 0.457 0.381 3 & 4 22 2 0 254 0.457 I 0.330 26 1) I 0.350 0.460 Merakerbanen. 5 1 ,5 2,53 &54I 55,56 &57 41 0.406 0.6 10 3 0.380 0.510 5 8 & 59 2 0.260 0.500 5te Trafikdistrikt. (Jæderbanen). I & 2 I 21 0.279 5 &62 0 229 6te Trafikdistrikt. (Bergen-Voss). 0.457 0.385 & 2 I 21 0.277 0.458 37 2) 415 1) 84 62) 4 0. 2 79 0.457 Hovedbanen. 0.559 0.559 0.559 0.559 o 406 0559 46 4. 8 6.45 4. 8 6.94 45 3.62 38 4.0 7 4.4 5.30 4. 1 2.69 4. 1 3.72 4. 1 3.67 3 8 3.07 4.5 3.62 3.8 3.16 4. 1 4.58 3.8 4.07 4.4 5.30 5.5 7.94 4. 8 6.94 4.0 2.68 4.11 3.67 4. 1 2.69 4. 1 4. 1 523 5.6 129 5.2 &5.4 123 I23 68 125 5.4 5. 1 5.4 5.4 Tabel V. 1 (Forts.). Beskrivéigd 3141 51 6 I 50II I 12 1 13 I 14 1 15 16 1 17 Lokomotivernes. No. 1-5 5 8- 10 3 12 22-23 2 24, 25 & 34 3 32-33 2 35-37 3 'g) 0.385 0.381 0.381 0.381 0.254 0.406 1) Lokomotiverne No. 2) Lokomotiverne No. Cylinder. o A o tat) bi) Kjedel. a.; 7:1 o cd Varmeflade. n1. cm. m . 2 udv. 1‘556 • 5.219 udv. 0.794 1 . 1 43 5.530 udv. Io.686 udv. 0.889 0883 1 . 1 43 udv. 0.794 0762 0.864 1 - 1 43 1.130 1.150 • 1.219 ) 0.950 udv. 0.883 • 0.686 udv. 0.890 0.889 udv. LI i8 1.518 1.118 1.118 0.807 1.118 • 2.768 2.755 2.997 2 488 2.628 2.089 2.438 2.489 2.488 2.997 2 743 2.692 2 .488 2.628 3.720 2.755 2.800 2.489 2 089 2 .440 2.438 3.962 3.658 3.962 3.962 2.794 3.962 ) Cs o 1 75 1 79 84 156 563 So 107 105 i56 84 82 88 156 163 1 79 96 105 75 109 107 o (" (2) Cs 3.80 3.7 2 595 6.5o 5.95 5.95 2 .73 6.50 h-f 74.7 8 74.7 8 34.93 45. 8 7 59.00 22.30 34.93 35 02 45. 8 7 34.93 26.94 30.75 45. 8 7 59.00 74.40 74.7 8 37.10 35.02 20.91 35.60 34.93 85.00 75.20 85.00 85.00 33.70 85.65 81.19 81.72 38 .55 50.94 64.30 Cs .`4 1.30 1 . 24 0 64 0.96 089 24.99 0.3 7 38.65 o.66 38.6910.67 50.94 0.96 38.55 0.64 30.50 34.93 0.63 5 0.94 0.96 64.30 o 89 82.34 1.42 85.72 5.24 39 7 8 0.63 3 8 . 9 0.62 23.60 0.41 39.40 0.66 38.65 0.67 90.95 I.00 81.70 1.12 90.95 I .00 90.95 I.00 36.43 0.50 92.55 I.00 6, 8, 9, sr, 12, 15, 25 og 26 er forsynede med Karpenterbremser. 3, 5 & 6 ere forsynede med Karpenterbremse. 9.49 8.44 9 84 10.00 9. 1 4 9. 1 4 9- 84 8.44 8.44 8.44 9. 84 50.00 9.49 10.00 8.44 8 .44 9.8 9. 1 4 8.44 7.73 8.44 8.44 8.44 9. 84 4 4 4 6 6 4 4 4 6 4 4 4 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6


af Lokomotiver. 47 Jernbaner 1 8 8 8 8 9 . 111.111111111111•111■1 _AMMO IS I 19 1 201 21 22 I 23 1 :4 25 1 26127 28291 3031 132 1 33 34 Vægt af Hjul. Hjulstand. Vægt. Tender. Behold- 3 _______ ning i ,.(4) Lobehjul . • a, E Diameter. v z .-d °7, (...) i -- o ,...: ,-4 co -ci c9 - -. E. o 6 ,.9 ... z '-' -9 4- JD • E * :-F .•.., Hjul. O4) ô ;„ • Tender r-i eller Tank te ,...., ,.: Z ,-,1) p., al E' En 13 . .e,D c, ,..., ,d 5 .. ;') H 4' 22. • .E, ..., r. ,-. c: > . g 5 '-' e P:1 . •,.... ,f, ,s, a .4 t.... ,...., cd cd --' ,- ,%j 4., cd' ii-g .,., '8' -;; E 0 H (4 4,7; 171) ;,,, Y.).7, it 1 c, 5 -a t. 0' ; 3 . Pe 3 . 0 I-4 ,: . Tii CS - ,°C .4 ,L3-2, :e -On , '' cq . -1 ,cl . . „9 -( ,-`,, 4_, ' ct ' tA ,, P 7t:,,, 0 Antal. m . m . t. - m. t. t. - 4 8 5.448 9.711 2.130 10.443 18.8 26.3 29.5 4 0.9 6 5 7.740 8.8 5.5 2.0 12 69 4 8 5.448 0.720 2.130 » 16.7 25.0 27.5 4 0.9 65 2 .733 " » » » 2 • 6 0.954 0.610 3.886 3 886 12.7 14.0 15.2 Tanklokomotiver 0.9 0.5 7.o8c - 2 8 0.991 0.647 3.657 50.903 17.9 19.5 21.8 8 0.667 3 615 7.6 3.7 2.4 12.721 - 2 8 1 170 0.700 3.400 10.255 17.3 19.3 21.5 6 o.800 2.705 69 4.0 2.2 12.30c - 2 6 1.143 0.610 1.524 3.552 8.1 9.o 10.2 Tanklokomotiver 0.7 0.4 6.30C 2 6 1.143 0.610 1.905 4.337 14.1 15.3 16.6 -...-- 1.7 0.5 7.ioc - 4 8 1.143 0.610 1 .5 24 4.576 12.2 16.3 17.6 -_,- 1.9 0.8 7 51c - 2 8 0.991 0.647 3.657 10.903 17.9 59.5 21.8 81 0.667 3.615 7.6 3.7 2.6 12.721 2 - 6 0.914 0.610 3.886 3.886 12.7 14.0 15.2 Tanklokomotiver 1.3 0 5 7.080 2 - - - - 2 2 2 6 6 8 8 0.838 0.914 0.991 1.170 o.66o o.610 0.647 0.700 2 .753 3.480 - 1.857 3.385 12.2 3.657 10.903 17.9 3.400 50.255 17.3 - 14.0 19.5 19.3 - 15.3 21.8 21.5 8 6 -__._ .----___ 0.667 3 615 o.800 2.705 76 6.9 - 1.7 3.7 4.0 - 6.325 o.6 6.840 2.4 12.721 2.2 12.300 IO 1.448 0.756 3.830 11.862 23.4 30.5 33.9 6 0.945 2.630 ro.6 6.9 3.2 1 4.35 .,. 8 1 448 0.720 2.130 50.443 16.7 25.0 27.5 4 0.965 2.740 7.3 5.4 1.7 12.69 - - 4 1 .090 - 2.000 2.000 18.1 13.0 14.5 Tanklokomotiver 2.4 1.3 6.46 1.143 0.6io 1 .524 4.573 11.5 16.i 16.9 -..--- 1.8 o.8 7.189 2 6 1.143 0.610 1.524 3.506 8.1 8.8 93 -- I.0 0.5 6.186 2 6 1.150 0.610 1905 4.345 13.1 144 15.2 ..--,-- 1.4 o.6 7.070 - 2 6 1.143 0.610 1.905 4.345 13.1 14.4 15.2 -_o__. 5.4 o.6 7.088 2 - 6 1.448 0.96 5 3.340 9.792 21.0 25.3 28.0 6 0.965 3.048 9.2 4.7 3.0 13.060 - 4 5448 - 2.591 8.941 27.0 24.5 27.0 4 0.965 2.591 7.7 5.3 3.0 12.750 2 - 6 1.448 0.9 65 3 , 340 9.792 21.0 25.3 28. 0 6 0.965 3.048 9.2 4.7 3. 0 53.060 2 6 1.448 0 965 3.340 9.754 21.0 25.3 28. 0 6 0.965 3.048 10.3 5.2 3.0 13.180 - 4 0.965 - 1830 1.830 15.0 12 0 12.8 Tanklokomotiver 2.0 0.2 6.030 8 5.448 0.965 3.505 10.974 28.5 32.9 35.8 4 0.965 2.591 8 o 6.7 3.0 51580 8 ) » 2, » 28.5 32.9 35.8 4 » ) 8.0 7.3 3.0 ) *) Exclusive Vægt a Kul- og Vandbeholdning i Tender eller Tank.


Jernbaner 888-89. 48 tn. h 0,925 e 1.980 3.500 1.980 3 650 1.980 3.660 3.360 3.500 3.360 Tabel V. 2. Beskrivelse Spécification des voitures 3536 37 381 39 40 1 4 1 142 1 431 44 1 45 46 1 47 Litra. A. B. BC. C. CD. CF. D. F, G. K. L. M. N. S. Vognsort. Espèce de voiture ou de wagon. I ste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. Personvogne: Iste Klasse Bogievogne') . . . . . . 2den Klasse 2den og 3die Klasse Bogievogne 3die Klasse Bogievogne 3die do. do.2) 3die do. 3die do. Sum Person- & Post-Bogievogne. Person- og Postvogne Person s toppevogne Po stvogne Godsstoppevogne Godsvogne: Lukkede Godsvogne 3) Trælastvogne med Svingbolster. Hoikassede Godsvogne Grusvogne Stakevogne Melkevogne Sum Godsvogne Hovedsum Kongsvingerbanen A. AB. C. BF. D. F. G. K. 1) Personvogne: Kongelig Vogn Iste og 2den Klasse 3die Klasse Personstoppevogne Postvogne Godsstop pevogne Surn Godsvogne: Lukkede Godsvogne 3) do. do. 3) Trælastvogne med Svingbolster do. do. • • do.e do. do. do. 00 co 00 00 m z cd s-7 fn. a e bA 0 -o 2 Tal o Z 2 29 3 3 1 4 93 3 2 5 20 348 32 72 20 238 8 498 622 12 12 25 8 3 7 5 25 25 52 28 39 Hjul. Roues. 8 0.925 4 8 >> 4 h 8 4 4 0.925 3.050 • » 2_90 R • 3.650 » 3.750 » » • » 3.050 4 0.950 3.350 >> Hjulstand. Ecart ement des essieux. 3 210 4 0.950 3.210 4 0 950 2.590 3 050 3.660 3.23o 3.050 2.740 2.590 13.270 3.500 10.520 3 .6 50 11.020 3.660 3.360 3.500 3.360 3.050 2.890 3.650 3.75 0 3.050 3.350 3.230 3.210 2.590 3.050 3.660 3.210 3.050 2.740 2.590 I hver Vogn. Par voiture. I. 24 Antal Pladse. Nombre de places. Klasse. Classe. 24 24 40 8o 68 20 10 40 40 16 20 I0 ■■•■ I. Tilsammen. 48 ••■ 48 1.• 48 96 96 Ensemble. Klasse. Classe. 696 72 768 •■• ■■•• 768 240 240 80 - I20 240 68 3 640 560 2 628 48 20 20 2 716 Sovevogne, Indgang fra Enderne. 2) Indgang fra Enderne. 3 Indrettede for Heste- & 43 2 43 2


at Vognè. et des wagons. 111111.11111111111.1 40 jernbaner 1888-89. 4849 50 J 51 5 253 54 55 56 57 5 8 Lasteevne. Capacité de chargement. 3.30 3.30 5.00 • 550 h 3.40 5.30 t. E cf) EE; 13.2 132.0 I 480.0 352.0 792.0 220.0 2 398.0 54.4 5 296.4 5 441.6 5.5 8 3.95 4.22 3.95 4-775 3.95 4.05 4.06 4.60 3.95 3.4° 3.60 3.40 3.30 2.40 2.80 2.70 3.30 2.88 Egenvægt. Poids à vide. 0 ci) E-1 R4 r'd (11) z V., g Z!, Maal (indvendig). Mesures (intérieures). Antal. Nombre . Kroner. t. M. 44.6 229.1 50.6 474 19.1 323.9 11 3.4 828.1 55.2 7.9 13.6 36.0 536.0 976.8 153.6 403.2 108.0 1,177.2 52.8 2 871.6 • • 0.93 0.33 0.26 0.20 0.28 0.20 0.20 0.24 4) 2 4) 2 4) 4) 2 1 4 21 4) 3 2 5)20 1 48 32 • 72 20 218 498 544 14.5 2.75 6.102 45 12.50 2.44 h 6.43 h 12.50 6.43 6.42 6.08 5.28 5.44 4.60 5-33 6.88 5.46 2 .44 2.43 2.25 2.43 2.25 2.23 2.36 2.35 2.31 2.25 2.12 2.07 2.06 2.08 1 .93 1.98 2.17 2.01 2.22 2.23 0.15 1.25 0.31 2.12 16.68 7.37 53.80 7.67 53.80 7.67 7.60 7.37 7.54 6.79 5.88 6.8o 8.07 1.98 3.05 6.1 5.94 2.28 7.21 3.35 80.4. 0.24 5.77 2.30 1.90 7.18 2.75 66.o 0.15 5.68 2.29 1.88 6.89 3.05 152.5 0.20 1.90 3.30 52.8 8 5.62 2. 27 6.88 2.00 3.65 21,9 5.68 2.47 7.22 3.00 42.0 2.88 40.3 7 4.47 2.13 1.83 5.26 6.83 18 230 7 570 12 850 I I 040 13 040 4 680 12 740 5 140 3 88o 6 130 3 730 3 330 2 265 2 170 2 365 2 360 3 330 I I 340 5 430 4 200 4 340 6 240 3 o8o 5.00 50.0 3.30 33.0 5 5.44 2.23 2.23 6.51 250,0 3.00 150.0 25 5.42 2.21 2.23 6.42 3.50 175.0 2.50 125.0 6.00 2.32 0.12 7.00 0.07 >> 3-4.0 A 2.25 234.0 52 3.45 2.05 6.88 h 196.0 2.15 520.4 28 3.97 2.12 0.09 6.00 133.0 2.10 79. 8 19 3.46 2.03 0.14 5.04 2 320 3850 3 140 I 615 I 544 I 580 Troppetransport. 4) Körtings Vacuumsbremse. 5 Heraf 5 Stk. forsynede med Vacuumsbremse. 7


Jernbaner 1888-89. 66 4111••••=11=111111 , Tabel V. 2 (Ports.). 35 I 36 3713 8 1 39 40 41 .1 42 143 44 1 451 46 1 47 Hjulstand. Antal Pladse. Litra. L. M. N. S. T. B. BC. Vognsort. Hoikassede Godsvogne do. do. Grusvogne Stakevogne do. do. Melkevogne Stakevogne uden Sidevægge Sum Godsvogne Hovedsum 2det Trafikdistrikt. Kristiania-Drammen. Personvogne: 2den Klasse do. Bogie Sommervogne. 2dcn og 3die Klasse Salon-Bogiev. do. Bogievogne . . C. CF CF. F. G. K. L. N. S. do. do. . 3die Klasse Sommervogne do. almindelige . . . Personstoppevogne do. Godsstoppevogne Sum Godsvogne: Lukkede Godsvogne do. do.») Trælastvogne med Svingbolster. Hoikassede Godsvogne do. do. Lavkassededo.») Trælastvogne uden Svingbolster . Stakevogne Melkevogne Sum Godsvogne Hovedsum 2 48 40 26 24 59 5 1 4 372 4 1 5 2 3 2 3 2 5 29 46 9 7 3 8 15 34 48 4 Io 30 36 216 279 o Ts, 4 4 8 8 4 a »c ci tl, • m . 0.950 3.660 3 66o » 2.590 2.590 » 3.120 3.120 3.760 3.760 3.320 3.320 • 3.960 3.960 » 0.761 3 .048 I.6o1 1.601 4 0.761 4 0.761 3.048 3.048 3.353 3.048 3-353 3.048 3.048 3 962 3.048 3.048 12.042 11.418 11.488 10.874 3.048 3.048 3.353 3.048 3.353 3.048 3.048 3.962 3.048 Drammen-Skien. Personvogne: Iste Klasse, A. Salon-Bogievogne 3) . . 1 8 0.761 1.371 15 BC. 2den do. do. do. do. Bogievogne, almindelige 2den og 3die Klasse, -Bogievogne do.• do. Cleminson . 1 6 2 I » » » 6 » 1.524 10.366 1.524 . I .371 10.213 i. I i.60, 10.726 i 1.371 10.670 » 8.53o Indrettede for Hestetransport og 10 Stk. tillige for Troppetransport. I hver Vogn. I. II. III. Klasse. 24 35 28 32 16 44 48 32 24 32 36 28 28 20 4-12 24 32 Tilsammen. I. II. III. Klasse. 96 320 1 5 48 105 56 96 32 337 337 44 288 43 2 64 88 7 2 140 812 I 176 189 20 I 376 48 64 24 32 - 24 32 2) Benyttes ogsaa som


Beskrivelse af Vogne. 4849 Lasteevne. t. 5 5o 3.50 4. 2 5 5.50 3.00 3.50 4. 12 2.50 2.60 3.25 2.93 Grusvogne. 22.0 336.0 280.0 221.0 264.0 649.0 30.0 98.0 3 o68.0 3 110.0 5.00 50 51 52 Egenvægt. 2.80 2.25 2.10 2.55 2.55 2.80 3.50 2.00 2.44 197.60 1.87 97.5 0 1.95- 2.25 1 .75 1.87 737. 88 1.62 3.50 252.00 1 .87 3.75 2.98 I 288.73 293.73 E CI) I1.2 216.0 168.0 132.6 122.4 330.4 35.0 56.0 813.8 2 081.3 4,) 2.42 9.68 0.20 2.86 34.26 0.33 3.1124.88 0.21 3.05 36.60 0.20 3.01 24.10 0.23 1.98 100 0.14 2.16 125.28 0.15 2.45 274.60 0.18 2.16 38.88 0.22 2.49 34.86 2.37 4.73 1 .75 2.00 2.75 1.87 3.00 142.12 65.10 119.00 179 52 14.96 32.40 104.70 1 44.00 5.50 807.30 12.00 72.00 0. 27 0.25 - 2.73 21.80 0.19 - 3.6711.000.20 3 Indgang fra Enderne. 53 4, F.S.). • (1) • -F4 5 WO 1-0 E bi • n Antal. 2 48 40 26 24 59 5 1 4 •■• 372 3 8 7 3 9 7 38 15 34 48 4 Io 30 36 216 236 ■••• 51 Jernbaner 1888-89. 54 1 55 I 5 657 I 58 Maal (indvendig). :19 eb v'' .0 . .0 .. ,,,)on; z (13 z ''' 0 rcia) ,, a) c:1-. z E -ti '''l 7i. r-cs 7:1 ,., E ??. E 2''' g •ai ct, cx:, ,,,, , R RA p4 g .0 i 1-4 5.53 4. 1 9 5.09 6.86 5.6o 6.96 5.94 13.63 12.86 13.10 12.50 5-94 5.79 5.79 - 5.94 5.94 5.33 5.33 5.33 - 5.30 5.38 5.33 5.3 8 7.06 7.00 5.94 m.m. Kroner. 2.34 2.08 2.34 2.30 2.10 2.08 1 .93 >> 1.93 >> 1 .93 1.98-1.93 1 .93 1.93 1.93-1.95 2.03 1 .93 I 98 1.97 1 .93 1 .95 1.98 1.25 1.20 0.36 0.31 1.95 I .70 1.90 1.70 1.78- 1.70 1.70 1.63- 1.70 1.86- 1.96 O 29 1.14 1.07 0.14 0.14 0.30 1.75 10,70 2.21 1.98 11.70 2.06 1.83 12.05 2.06 1.83 6.51 5.01 6.00 7.80 7.80 7. 8 7 6.90 7.7 1 7.01 14.70 1 3.93 1 4. 1 7 1 3.57 7.01 6.86 6.86-7.01 7.01 6.40 6.40 6.37 6.40 8.08 8.07 7.01 18.13 12.80 13.12 pi. 2 000 I 68o 500 2 88o 2 88o I 722 2 944 I 552 5560 II 500 I I 500 Jo 000 2 480 3 o8o 3680 2 320 600 2 240 I 892 600 2 132 I 400 I 88o I 610 2 800 •••• 13 630 12 340 I I 845 II 070 I I 250


Jernbaner 52 1888-89. Tabel V. 2 (Forts.). 35 36 37 3 83 .9 4 1 I4 2 43I44I 45l46 I 47 a., -1-6' Hjul. Hjulstand. Antal Pladse. ,f) , I hver Vogn. Tilsammen. ,'-i,c„t pz3 Fel -ci ,• cu 4...., - o a) 00 , r, _., ,, ',I' ,5 C' I. II. III. I. II. III. Litra. Vognsort. 0 '-' ,L) P ,.. "" %. rn 0 . e.,,0 . 1:1 (10 Z 41 '''. o '-' o o . ca . ,_, E..., . - C. 3die Klasse, Bogievogne do. almindelige 71 VI ""cs 0 111. M. Klasse. Klasse. , I 1.524 io.823 16 8 0.761 - it5, 6 - - i016 i 1.371 10.67o ( 04 1 3 4 ) 3.353 3.353 - 32 - -I 456 Sum 40 - _ _ _ - - 15 404 I 528 . . . CDF. Person-, Post- & St )ppe- DF. Bogievogne Post- & Stoppe-Bogie rogne 2 3 8 0.761 . » 5.524 50.823 1.371 10.518 - - 24 - - - - - 48 F. G. K. Godsstoppevogne Godsvogne: Lukkede Godsvogne ster . . . II 4 3.353 3.353 - - - 70 4 0.761 3.048 3.048 - _ 50 ), » 3.200 3.200 _ _ _ 20 » » 3.048 3.048 - - _ _ _ .. _ L. 36 3 (:) » » ) . . » » . .. .. - - - .. - N. S. • 20 30 2 » » » » » » ), 3.962 3.048 » 3.962 3.048 - - - - - - - - - - svogne 258 - - - - - - redsum 314 - _ _ _ - - 1 5 404 1 57 6 BC. vogne. vogne . idelige »vogne 2 I 5 4 4 0.761 6 » 4 " 8 3.048 » » 1.524 1.601 3.048 6.400 3.048 11.471 11.488 54 16 16 32 16 24 16 32 - - - - 28 16 8o 128 32 24 8o 128 Io. 2 » » » 10.430 16 28 - 32 56 C. s8 4 » 3.048 3.048 - 24 28 - - 452 6 » » » » - 28 - - 168 Sum 38 - - - » - - - 284 940 D. ro gne 2 8 0.765 1.601 11.455 . _ - _ - CF 1. CF. 2 3 4 » ) . 3.048 » 3.048 . - - 24 8 - - - - 48 24 F. 2 » » » » 4 » . h » - - - - - G. K. Ister . . 31 9 65 4 0.761 ) » » » 3.048 » 2.134 3.048 . 2.134 _ - - _ .. - _ _ - - - - - 5 » . >> . _ - - - • • 48 » » 3.048 3.048 _ • • 3 ) » » » - - - - - 39 » » » » .. .. _ .. _ 5 » » » » - - - - aster . . 220 >> >> 3.962 3.962 _ - ... - II » » » » - - - _ .. I » » 3.048 3.048 .. _ _ .. - svogne 437 - - - - - - - - redsum 488 - _ _ 284 I 012 1) do. do.) Trælastvogne med Svingbo Hoikassede Godsvogne Grindvogne Grusvogne Stakevogne Melkevogne Sum God Ho Dram men- Randsfjord Person vo gne: 2den og 3die Klasse, Salo do. do. Lang do. do. almi do. do. Bogi do. do. 3die Klasse, almindelige do. Sommervogne Post- & Stoppe-Bogie Personstoppevogne do. Godsstoppevogne do. Gods vogne: Lukkede Godsvogne 3) do. do. Trælastvogne med Svingbo do. do. do. do. do. do. Hoikassede Godsvogne. Lavkassede do. Trælastv9gne uden Svingb Stakevogne Melkevogne Sum God Ho 1) Heraf 30 St. Vogne indrettede for Hestetransport. 2) Indrettede for Heste-, Troppe & Syge-


Beskrivelse af Vogne. 53 Jernbaner 1888-89. 4 849 5051 52 53 J 54 55 56 57 58 Lasteevne. Egenvægt. .. a, • ..4u) .--: QE uX Pi :7.. < - Cr .`t Maal (indvendig). ..-, . e5 cr .-4 . t) - ,4 ,-0 ir, E . . ,i ) a' 5,24cu Ti uX p _ V., 43) z c; ',-'4 ,-, a, rt er.)1 6 `)--.!


Jernbaner 1888-89. 35 I Litra. Vognsort. 54 o 1,1,1) 17') Tabel V. 2 (Forts.). 36 I 37 I 38 39 40 I 41 14 2 143 44 I 451 46 I 47 3die & 4de Trafikdistrikt. Eidsvold-Hamar. . Personvogne: Iste AB. og 2den Klasse, Bogievogne B. C. F. G. L. N. S. B. BC. C. CF. D. G. L. N. P. C. 2den Klasse 3die Klasse do. Bogievogne Sum Godsstoppevogne Godsvogne: Lukkede Godsvogne ') Høikassede do. Stakevogne Melkevogne Sum Godsvogne . Hovedsum Hamar -Grundset. Personvogne: 2den Klasse 2den og 3die Klasse 3die Klasse Sum Persons toppevogne Postvogne Go dsvogne: Lukkede Godsvogne») Høikassede do. Lavkassede do. Stakevogne Trælast- og Malmvogne Sum Godsvogne Grundset-Aamot. Pe rsonv og ne: 3die Klasse Bogievogne 3) Støren-Aamot. Personvogne: Iste A. Klasse, Salonlogievogne 3) . B. BC. C. Iste Klasse Bogievogne») 2den Klasse do. do. 2den og 3die Klasse do. do. Bogievogne . 3die Klasse, Bogievogne 4 6 2 »3 6 23 10 64 2 99 118 2 2 5 3 8 2 I0 20 IO 50 3 2 2 5 2 4 4 8 4 0.925 O 0.925 0.925 Hjulstand. M. 1.980 3 500 3.810 1.980 3.350 3.050 3.650 3.760 3.050 10. 51 4 3.500 3.810 10.514 3.350 3.050 3.650 3.760 3.050 0.761 3.048 3.048 4 0.761 3.048 3.048 4 0.76» 3.048 3.048 » » » O » • » 2.134 2.134 8 8 4 4 4 8 0.761 0.609 0.761 1,600 1.219 1.60o 3.200 3.505 3.810 3.048 1.372 11 .350 9.144 11.050 3.200 3.505 3.810 3.048 10.210 I hver Vogn. Antal Pladse. I. II. III. Klasse. 20 24 24 15 34 24 16 24 32 22 IO 24 40 8o 30 8 44 16 32 64 I. Tilsammen. Klasse. 20 24 96 - 240 160 20 120 400 20 ■•■•• 15 IO2 120 400 24 32 32 - 6o 56 92 24 44 48 32 22 20 32 120 160 128 1 ) Indrettede for Heste- & Troppetransport. 2) Indrettede for Hestetransport og I Vogn tilforsynede med Rørledning for Carpenterbremser. 6) Disse Vogne er forsynede med Rørledning for


teskrivelse at Vogne. t. 1111•11111111111111111111.10 4849 5 0 51 52 .1 53 54 55 1. 5657 Lasteevne. Egenvægt. Maal (indvendig). - _ ') -,,,- . c) 7,-, d cf) 0 cu ,:, (.5- ' " •(.5- . 3.30 3.50 5.50 h 3.25 4.99 t. Antal. T.93 1 .75 » iS 1.78 3.30 1.89 52.8 2.20 3 5.2 5 8 5.33 1.85 2.5010.0 1 .75 7.0 2 5.64 • 1.07 • 50.0 1.70 34.0 TO 5.33 • 0.51 » 100.0 1.6o 64.0 20 5.64 1.98 0.31 2.25 45.0 1.50 30.0 TO 3.5 1 1.89 2.58 257.8 1.70 170.2 50 •■•■■ 39.6 16 1 .0 10.0 704.0 13.0 988.0 I 027.6 4. 25 3.95 ).) 4. 2 5 4.06 3.40 3.20 3.40 2.70 3,30 2.90 2.15 2.40 2.25 2.05 2.00 3.30 1 .75 3.25 2.55 2.60 2.50 2.55 3.00 , cn I7.o 31.6 47.4 34.0 130.0 40.8 1 47. 2 680 345. 6 13.2 574.0 4.3 8.6 9.6 22.5 12.3 4.0 13.2 7.0 39,0 10.2 5.2 5.0 10.2 6o o 24.0 0.39 0.33 0.20 0.21 2 0.24 3 0.18 0.13 o.16 0. I5 0.30 0.47 0 38 0 21 0.16 0.23 0.20 0.21 0,19 6 23 TO 64 2 99 108 4) 4) I 4) 3 6) 4) 5 4) 2 12.12 6.10 6.40 12.12 5.94 2 .44 2 23 2.23 3.35 2.31 2.23 2.08 2.22 2.23 1.25 0.31 2.12 Jernbaner 1888-89. ,I1■111,11■11111, 13.40 7.40 7.70 1 340 7.57 6.8o 8.07 6.8o 7.01 58 • g, 44 cll E Kroner. 15 620 7 360 4 800 TI 340 3 900 2 830 I 930 2 300 3 500 4 570 4 Too 4 Too 3 740 2 230 480 I 300 I 320 I 270 lige for Troppetransport. 3 Indgang fra Enderne. 4) Carpenterbremser. 5 Heraf er 5 Stk. Carpenterbremser. 5.28 5.44 5.53 6.88 5.44 5.94 1 3.34 10.52 12.92 5.64 7-01 6.78 5.94 11.73 12.03 ti) ca5 pri v 1 1.93 1.78 1 .98 1.88 7.01 6.40 6.71 6.40 6.71 4.57 2.21 1.91 15.30 6 000 2.06 2.21 12.80 16 000 2.14 1.91 15.62 14 000 1.98 1.85 6.71 5 700 • 1.78 8.08 6510 1.85 7.85 6 o5o 7.015 380 12.80 8930 13.10


jernba,riet 88 8-89. 86 Tabel V. 2 (Forts.). 35 3 8 39 . 40 I 4 1 14 2 143 44 451 4 647 Litra. C. DF- . F. FG. G. K. L. N. P. A. BC. C. DF. D. F. FG. G. K. L. N. 3die Klasse do. do. vognsort. Sum Post- 8z Stoppe-Bogievogne Stoppevogne Godsstoppevogne Godsvogne: Dækkede Godsvogne Lukkede do. do. do.') Trælastvogne med Svingbolster . . do. do. (1o. Høikassede Godsvogne Lavkassede Stakevogne do. do. do. Trælast- og Malmvogne 2) Sum Godsvogne Trondhjem-Storen. Personvogne: Iste Klasse Bogievogne 2den og 3die Klasse 3die Klasse do. Sum Post- & Stoppe-Bogievogne Postvogne Stoppevogne Godsstoppevogne Godsvogne: Dækkede Godsvogne Lukkede do. do. do.') Trælastvogne med Svingbolster do. do. do. Høikassede Godsvogne Lavkassede do. • Stakevogne i6 2 7 42 4 4 12 7 40 18 5 5 25 20 I0 21 40 8o 271 4 4 2 I I 2 2 2 7 3 6 10 4 6 Io I0 o Hjul. Hjulstand. Antal Pladse. 0 4 0.761 8 4 0.762 m. 4 0.762 3.048 • » h h 8 0.762 4 >> » 8 0.761 4 C) » 4 0.761 • » • » » » » » » » » • » 3 353 3.353 3.048 3.048 3.353 3.353 1.829 11.582 3.353 3.353 3 048 3.048 3.962 3.048 h 3.657 3.048 3.962 2.286 1.60o 3.048 1 829 3.048 3.048 2.286 3.048 3.048 3.048 3.962 3.048 3.657 3.048 3.962 2.286 13.340 3.048 10.560 3.048 3.048 2.286 3.048 » Sum Godsvogne 56 ••■ ••• I hver Vogn. 30 Klasse. •• • • •• • 16 .1. •• 32 24 28 •• •• i6 30 32 I. Tilsammen. I. II. III. • • 117 •• •• •• •• 30 30 Klasse. Merakerbanen. Personvogne: B. 2den Klasse 6 4 0.950 3.500 3.500 - 24 144 - BC. 2den og 3die Klasse, I3ogievogne 4) 2 8 1.980 8.570 - 24 36 - 48 72 1) Indrettede for Hestetransport og 12 Stk. tillige for Troppetransport. 2) Anvendes ogsaa for Enderne. 5) Heraf er 4 Stk. forsynede med Carpenterbremser og I Stk. med kun Rørledning for 8) Heraf 3 Stk. forsynede med Rørledning for Carpenterbremser (3 Vogne, Litra P, er blot midler- 242 • • 64 11 • 64 •• 512 48 196 I 076 ■1 • 64 120 64 248 •


beskrivelse af Vogne. 3.30 79.2 3. 30 46.2 • 264.0 3.30 118.8 3.5035.0 • 35.0 • 175.0 » 140.0 • 70.0 • 1 47.0 280.0 • 5600 ••■ 2.40 76.8 0.15 9.6 0.20 2.55 35.7 0.I8 5) 7 2.67 282.7 0.20 8 2.50 2.00 1.80 1.85 2.20 1 .75 I,60 1 .75 1.70 1.60 2.00 1.50 3.451 871.0 1 .74 3.30 13.2 2.5035.0 3.3019.8 3.30 39.6 2.50 50.0 • 20.0 • 30.0 • 50.0 • 50.0 2.63 294.4 4.5 1 2.30 2.00 1 .95 40.0 16 0 43. 2 25.2 148.0 79.2 17.5 16.0 8 7-5 68.o 36.0 67.2 160.o 240 .0 944. 6 18.0 18.4 16.0 ■••■ o.6o 0.14 0.13 0.12 2.51 6o 2 0.18 3-53 2.00 2,05 1.83 1.80 1.85 2,20 1.60 1.50 1.75 1.70 1.60 1 .73 28.2 4.0 8.2 7-3 25.2 I 1.1 26.4 32.0 12.0 21.0 34.° 32.0 193.7 ■••• 6) 4 4 12 7 40 )i8 5 5 25 20 I0 21 40 8) 8o 27 ! 6) 6 2 2 7 3 9) 6 10 4 6 10 ■••■ 56 - 3.95 47.4 0.33 - 3.88 31.0 0.26 2 87 5.94 1.98 1.85 7.01 1 2.03 1.98 I 88 13.10 5.94 1.85 7,01 5.33 I .78 6.40 5.33 1.98 I 8o 6.40 1.83 1.96 6.40 7-01 1.87 0.10 8.08 5.33 1.98 0.23 6.40 I 07 0.51 6.25 0.24 7.32 5.33 0.15 6.40 7.05 2.01 035 8.08 4.11 I 98 5.18 •■■ 1 4. 8 5 2.40 2.04 17.20 5.94 1 .93 1 .75 I 78 7.01 5.33 640 1 3.33 2.09 1 .98 15.86 5.94 1.98 1.88 7.01 I.93 1.78 5.33 I .89 640 5.33 1.89 I 98 1.80 1.83 1.96 0. Do 6.40 4. 11 5.33 1.89 1.07 0.51 5.18 6.40 5.64 1.98 0.35 6.71 6.'0 2.45 2.07 7.37 12.10 2.67 2.06 15. 22 lernhanet 8 8 8-8 9 . 3 230 3 080 3 750 6 740 2 600 2 260 2 090 2 230 2 230 I 900 I 890 I 86o 2 140 2 055 .2 88o I 405 2 11 5 14360 4 320 2 820 2 700 6 300 3 740 3 280 3 280 I 260 2 230 I 110 I 070 I 040 I 110 7 1 30 13 380 Ballastering. 3) Indrettede for Hestetransport og 4 Stk , tillige for Troppetransport. 4) Indgang fra samme. 6) Carpenterbremser. 7) Heraf 16 Stk. forsynede med Rørledning for Carpenterbremser. tidig forsynede med Rørledning). 9) Heraf 2 Stk. forsynede med Rørledning for Carpenterbremser. 1•1111111111M. 48I 49I 501 5 11 5 2 Lasteevne. Egenvægt. crl t. 54 55 56 Maal (indvendig). 2 E O 8 g cis E 2:: ca pc:1 ig 75. E 57 8


Jernbaner 1888-89. 35 I Litra. 58 1. E . ca Tabel V. 2 (Ports.). 36 37 I 3839 4041 14 2 I 431 44 45! 46 I 47 46 Hjul. Hjulstand. Antal Pladse. ognsort. C. I 3die Klasse do. Bogievogne 1) .... • • CD. F. G. K. L. N. S, B. BC. C. >> Post- og Personvogne.. Godsstoppevogne Godsvogne: Lukkede Godsvogne 2) Trælastvogne med Svingbolster 3) Høikassede Godsvogne Sta.kevogne Melkevqgne Sum Godsvogne Hovedsum 5te Trafikdistrikt. Jæderbanen. Personvogne: Salonvogne 2den Klasse 2den og 3die Klasse do. 3die Klasse do. II 2 M. • He Pc; rd o waS cl m. 4 0.950 3.650 3.650 8 » 1.980 8.570 I hver Vogn. I. II. III. Klasse. I. 40 70 - Tilsammen. Klasse. 440 140 Sum 21 192 65 2 Sum 3 9 37 40 20 I00 3 200 233 4 0.95 0 3. 6 50 3. 6 50 • » 3.360 3.360 4 0.950 3.040 3.040 • » 2.890 2.890 • » 3 650 3.650 • 3 750 3.750 » » 3.040 3.040 4 0.762 3.353 3.353 2 » » 3.048 3.048 4» » 3.657 3.657 » » 3 353 3.353 » » » » 3 » » 26 CF. Personstoppevogne 2 DF. do. med Postkoupé 4 0.7 62 3 353 3 353 >> » >> F. Godsstoppevogne Godsvogne: 2 » » 3.048 3.048 8G. K. Lukkede Godsvogne 4) Trælastvogne 4 4 0.761 3.048 3.048 » » 5 L. Hoikassede Godsvogne )20 » » » Lavkassede M. Grusvogne do. jo 8 » » » » » » » » Sum Godsvogne 40 Hovedsum 7 1 B. BC. C. C. 7) 6te Trafikdistrikt. Bergen-Voss. Personvogne: 8) 2den Klasse Bogievogne 2den & 3die Klasse Bogievogne 3die Klasse Bogievogne 3die Klasse, 2-axlede Bogievognei 3die do. Sum 2 8 6 » 5 2 4 2 » 4 211- 0.761 11. 1.676 3.962 3.048 10.210 ». 3.962 >> 3.048 22 24 i6 16 20 .- 16 16 32 32 8 34 16 28 6o 32 32 192 - 22 48 64 16 150 6o 71 2 64 16 480 96 656 8 150 664 68 96 168 300 64 64 96 164 692 1) Indgang fra Enderne. 2) Indrettede for Heste- & Troppetransport. 3) 15 Stk. Vogne ere 5) Heraf ere 6 Stk. forandrede til dækkede Godsvogne. 8) Samtlige Person-Bogievogne have Plat- Sommertrafiken. 8) Heraf 4 Stk. forsynede med Carpenterbremser. 9) Heraf 2 Stk. forsynede med


4849I 5 1 53 so Lasteevne. Egenvægt. • 3.30 3.50 5.50 3.40 5.10 • • (n E Ti `) •,4 z a.) • ci) 3.95 3.88 3.93 3.95 3.40 3.30 2.40 3.20 2.70 3.30 t. 86.9 31.0 196.3 23.7 61.2 244. 2 192.0 128.0 540.0 19.8 t "6: 0 w 44 It PLI 0.20 0 22 0.23 N '7) E t1.4) P:4 Antal. 7 2 II 1.1 9 37 40 20 100 3 2.81 I 124.0 200 ■•• 220 2.60 5.20 0.24 10.40 0.22 >> 20.80 0.16 •• I 2.35 4.70 0.15 70.50 14.10 242 125.70 0.16 • 5.943 2.50 5.00 1.981 1.651 6.857 3 870 10.00 2 » » » 3 950 2.00 8.00 2.49 9.96 2 5.308 1.956 » 6.2222 660 2.49 >) 2.49 59.4 259.0 440 .0 220.0 I 100.0 20.4 2 039.4 2098.8 ••■ 39.85 19.92 49.8 1 49. 81 39.85 199.24 207.24 • • 1.90 30.40 8 1.70 13.60 4 1.85 37.00 10 1.70 34,00 ■• >> 27.20 • 8 1.78 142.20 40 •• 45 54 55 I 5 657 58 Maal (indvendig). • • 12.090 • 3.25 2600 0.38 8) 2 2.210 1.870 14.850 13 150 ■• 3. 1 75 3.125 3.35 3.10 1.95 76.20 62.50 13.40 12.40 15.60 0.29 0.21 0.21 0.19 0.16 8) 6 9) 5 4 » >> 5.994 » 5.300 » >> » » 1.95 » >> >> >> 2.16 »10 950 » 8 700 8.756 4 310 >> » 6.220 2 450 3.03 206.10 0.24 17 • - ci„ og) • g o • z Kroner. forsynede med Sidelemmer for Brug ved Ballastering. 4) Anvendelige for Transport af Smaaheste. former i begge Ender og Gjennemgang. 7) Forandret fra dækkede Godsvogne til Personvogne for Carpenterbremser. 1 0 ) Kostende for med Bremse udstyret Vogn ; uden Bremse (4 Stk.) Kr. 4 370 pr. Vogn. v E O E pc4 6.43 12.10 6.40 5.28 5.44 4.60 5.53 6.88 5.45 m. 2.44 2.67 2.42 2.25 2.23 2.36 2.35 2.31 2.26 E 6 2.08 2.06 • • I.86 2.22 2.23 0.15 1.25 0.31 2.12 7.67 15.22 7.70 7.54 6.79 5.88 6.8o 8.07 6.83 • 10)5 210 10 850 5 290 4 010 4 000 2 140 2 200 2 355 3 140 5.9431981 1.778 6.857 6 450 5.791 » » 6.705 5350 6.401 » » 7.315 5 790 5.943 >> » 9.857 - _ » » , >> 3 470 » » » 3 410 5.308 1.956 1.651 6.222 2 160 5.384 2.032 0.305 6.298 1 850 5.308 1.956 1.130 6.222 I 940 5.384 2.032 0.508 6.298 I 820 » » 0.305 » I 750


Jernbaner I 88 8 -89. 35 Litra. CD. BCF. F. G. K. L. M. N. A. AB. B. C. BF. CF. F. >> 60 36 37 I 38 39 Hjul. Vognsort. Post- og Personhogiev. 2-ax1. 1) Person- 8z Stoppebogiev. 1) Godsstopp evogne Godsvogne; Lukkede Vogne 2) Dækkede do. Trælastvogne Høikassede Vogne . . ......... Grusvogne Stakevogne Sum Godsvogne Hovedsum Hovedbanen. Per sonv ogne: Iste Klasse Iste og 2den Klasse 2den Klasse 3die do. do. do Sum 2 2 3 lo 3 2 8 IO 44 72 4 6 8 8 Personstoppevogne 6 do. Jo Go dsstopp evogn e 2 do. 2 Sum Godsvogne: Lukkede Godsvogne 7) 20 20 do. do.7) 50 do. do. 2 Trælastvogne med Svingbolster. . . do. « do. . . . do. o do. Høikassede Godsvogne 93 55 5 36 do. do. do. do. 37 Jo do. do. 17 do. do. 12 do. do. do. do. 4 Jo Grusvogne 15 Stakevogne 121 Melkevogne 4 Sum Godsvogne 4 9 1 Hovedsum 548 37 at: ri 5 CS m. Tabel V. 2 (Forts.). I 40 I 4 1 14 2 1431 44 451 4 647 Hjulstand. Antal Pladse. 17; '74 cå Ç.t., E2 4 0.761 3.962 3.962 8a 2.676 10.210 3.353 3.353 4 0.761 3.048 » » >> >> >> >> >> » » >> • >> >> • 4 0.950 >> >> 4 >> >> • 0.950 >> >> 3.350 3.210 3.350 3.350 3.510 2.590 3.510 3.350 3.050 4.120 2.440 >> 2.740 3.050 2.360 2.440 2.590 3.660 2.850 2.800 3.370 3.760 3.210 3.048 3.350 3.210 3.350 3.350 3.510 2.590 3.510 3.350 3.050 4.120 2.440 2.740 3.050 2.360 2.440 2.590 3.660 2.850 2.800 3 370 3.760 3.210 I hirer Vogn. I. II. III. Klasse. 4 24 8 20 30 •I0 • 3 29 40 4° JO ••• ■••■ Tilsammen. I. II. III. 96 48 1 44 144 Klasse. 8 I 72 120 240 360 601 26 58 776 320 440 760 00 I 00 • 420 860 1) Disse Vogne have Platformer i begge Ender og Gjennemgang. 2) Heraf 5 Stk. indrettede Stk. forsynede med Carpenterbremser. 3) Carpenterbremser. 4) Heraf 2 Stk. forsynede med Carpenterbremser. 5) Forsynede med Rørledning for Carpenterbremser. 6) Heraf 3 Stk. forsynede


Beskrivelse af Vogne. 61 Jernbaner 88 8-8 9. 4849 I 5 0 51 52 53 54 55 56 57 I 58 Lasteevne. ..tg 7:; 2


Jernaner '88 8 --- 8 9. Banernes Navn. Designation des chemins de fer. Sma.alensbanon. Kongsvingerbanen. Iste Trafikdistr. 2det Trafikdistr. 62 Tabel V 3. Lokomotivernes gjennemlobne Parcours et dépenses de 59 6o 61I_ 62I63 I 64 I 65 I 66 Lokomotivernes. No. Antal. No. Nombre. des locomotives. a) 13 40 41-48 & 53-61 49- 5 2 Tilsammen 14 & 18 I5--17 19 20 21 26-28 Tilsammen Tilsammen 2--4, 7, 8, 1 0 , I I, 14-20 23 & 24 9, 12 & 13 21 & 22 25 26 & 27 49 & 5 0 51-54 55-62 Tilsammen 17 4 3 2 3 3 II 34 16 3 2 2 2 4 8 39 For Trafikens Bestridelse. I Tog. Pour soutenir le trafic. Remorquant des trains. Som Hovedmaskine.Trafiktogkilom.). Machines de tête. 47 520 96 614 034 160 943 822 593 25 360 43 965 43 8 75 25 611 45 507 102 966 287 284 I 109 877 381 036 71 805 40 736 56 318 5 2 595 264 758 343 754 Som assisterende. Machines auxiliaires. II 619 468 12 087 213 I 6 54 295 617 965 3 744 15 831 59 072 - I 454 49 86 4 74 1 554 18 1 43 I 211 002 84 099 Lokomotiv alene. a vide. Kilometer. 3 269 Af egne Lokomotiver 42 331I 4 77 1 1 93 311 23 258 207 5 763 9 074 23 036 315 150 263 317 353 4 295 Parcours des locomotives Skiftning paa Stationerne. Manoeuvre de gare. 2 374 8 055 37 087 8 073 55 589 13 663 5 261 I 334 673 453 4 902 27 286 82 875 x7 360 95 537 3 853 I 362 I 718 5 359 12 449 29 34 1 29 729 I 66 979 For Banens Vedligehold og Ryddiggj. Pour entretenir et déblayer la voie. Med Sneploug. Avec des chasse neige. 314 3 1 4 296 296 610 704 46 75o Med Arbeidstog. Avec des trains de travaux 12 549 5 1 12 600 ••■ 12 600 8 685 744 6o 345 9 834


Distancer og Vedligeholdelsesudgifter. l'entretien des locomotives. 111111111111011•11111111•110•1 67 68 I 69 7 273 74 75 gjennemlobne Distancer. de la Compagnie. Tilsammen. (Col 61-66). Ensemble. 49 894 8 151 678 872 169 577 Fleraf gjennemlebet. Parcours. 63 Lokomotivernes Vedligehold. Udgifter i Terminen. Dépenses pendant le terme. Ialt. Total. Entretien des locomotives. J ernbaner 1888-89. 76 Lokomotiverne have til og med 3ote Juni 1889. Les locomotives ont jusqu'au 30 juin 2889 incl. kostet i Vedligehold. coûte* a entretenir. Ialt. Total. Kilometer. Kroner. Ore. km. Kr. Ore. 49 894 8 050 49 894 8 151 613 345 d) 65 527 le) 33 841.20 39 934 169 569 8 42 394 10 068.81 3.77 1 98 483 178 208' 5 267 672 i) 3 0 5 797." I 149 811 3906 494 840 858 65 636 39 4 1 3 e 33 841.20 JO 068.81 3.77 6 794 1 74 05 797. 4.57 44 007 43 881 126 22 004 g)i 973 355 51 073 50 944 129 17 024 2 356 662 45 81 5 45 185 630 45 815 946 205 73 21 618.71 3 461.05 6.66 26 307 26 307 26 307 683 392 2 249.13 9.29 47 835 47 306 529 47 835 793 494 109 336 108 898 438 36 445 I 131 048 732 3 24 373 322 521 I 852 29 488249.23 21 618.71 3 461.05 6.66 7 884 156 9. 29 i) I 230 867 I 163 379 d) 67 488 36 202 e 55 459.91 13 529.86 4.54 4 678 330 I 038 046.92 7.12 34 17 360 17 360 17 360 3 219.90 18.55 453 963 513.47.60 568 070 568 070 78 171 78 171 42 297 42 2 97 58 385 64 012 278 220 395 8 78 58 385 64 012 278 220 395 8 78 35 504 26 057 21 149 29 193 32006 69 555 49 48 5 25 881.68 766.90 6 999.74 7 774.63 669.29 5 605.15 6 120.56 16 605.13 Is 713.25 4.5 6 0.98 16.55 1.15 8.76 2.20 4. 1 9 9 752 630 982 636 684 645 89 112 157 253 378 178 I 725 427 2 989 511 39 828,36 77 257.26 26 354. 78 7 633.33 22 1 46 .95 59 324 58 67 985.84 4.57 569 348.09 5.84 4.05 11,28 29.57 4.8 5 5.86 3.44 2.27 I 502 393 I 502 393 38 523 73 642.98 15 713.25 4.90 17 213 355 9O4392 335,25


Jernbaner 1888-89. •■••■■■••■•■■■■• Banernes Navn. 3die&4deTrafikd. te Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Hovedbanen. 59 Lokomotivernes No. Antal. Tilsammen I &2 5 & 6 Tilsammen I & 2 3-6 Tilsammen Statsbanerne.I Tilsammen 1-5 c) 6 8z 7 8—io c) II 8z 12. 22 & 23 24, 25 & 34 32-33 3$-37 Tilsammen 64 Tabel V. 3 (Forts.). Lokomotivernes gjennemløbne I 601 61 62 63 64 1 6 5 66 2 4 6 122 5 C) 2 3 c) 2 2 3 2 3 *) 19 Samtlige Baner. T-T (-1 —ove-sum *) 145 Som Hovedmaskine. I Tog. (Trafiktogkilometer) . *) Antal Lokomotiver ved Terminens Udgang. .11111111110111111•1111MB b) 39 2 2 4 I 105 593 At egne Lokomotiver. For Trafikens Bestridelse. 70 706 552 Š395 6 124 662 152 49 8401227 172 5171728 222 357 2 955 3 773 49 1 157 3. 12 208 8o8 31 170 432 41 500 47 1 59 278 589 4 052 080 Som assisterende. Lokomotiv alene. Kilometer. Skiftning paa Stationerne. 3 739 533 5 231 6 764 For Banens Vedligehold og Ryddiggjørelse. 3 117 876 1 9 334 4 137 210 4 b) 3 5 8 3 2 32 558 39 326 203 868 334 066 4 b) 26 4 3 2 960 Eidsvold-Hamarb. 29-31 6o I 248 I 090 668 910 3 768 728 3 819 36 TilSanaMey 2 338 I 578 4 496 3 8 55 Rørosbanen. I & 18-20 b) 2-4 5-9 10-17 21 22-24 25 & 26 1 42 308 44 204 15 721 9 784 9 112 20 115 6 537 2 043 3 848 I 130 684 4 453 10 811 1 53 127 474 3 307 3 37 1 7 497 10 961 347 4 511 2 053 ■■■ •••• 10 331 396 252 18 46 4 Tilsammen 801 290 67 160 17 832 32 047 II 47( 2 Merakerbanen. 222 5 1-54 106 013 1 5 400 55- 57 41 6o8 I 725 5 8 & 59 1 9 47 2 59 1 7 527 1 45 470 5 986 14 1 93 II 830 125 400 I 25'; I 38! 2 Tilsammen 9 167 093 17 716 9 142 32 009 747265( 87 214 190 251 10 288 3 071 16 311 17 301 8 276 15 572 70 819 261 070 28 552 190 582 772 45 105 150 68 277 4 701 3 095 I 352 3 507 9 33 8 12 830 34 82 3 103 100 68 552 2 121 I 618 328 909 5 867 29 781 8 54 2 225 62 461 47'' 5 659 111 558 440 467 o o cn (1) 2 747 17 981 ■•• 182 182 45 , 5 25 19( 44'4 IO 2 61' 216304i 226 5 66! 4 333 46 52 37' 3 39 3 77. 50 29


Distancer og Vedligeholdelsesudgifter. 67 68 I 69 70 gjennemlobne Distancer. Til - sammen. (Col. 61-66). 127 379 22 098 Heraf gjennemlobet. aS cd P ,T) ,z,, CS CS • ti.) ,9 r ,,) o E ,,L.-1 c„, 4-4`' 4, ' tar) • ;--4 '.1.-,' *al c' o a.).1 2 .4 • . .(-5 ' 68 411=111111•1111111111111•11111F Jernbaner 8 8 8-8 9. 71 72 73 I 74 75 7 Lokomotivernes Vedligehold. Udgifter i Terminen. Ialt. 1 .7, -: ' 1 .-"` ., C.i. ,,-): ::,,11 '6 !--a' 0 ,i).P., -- ...9 -' t.r., -4 i..) z.., zi,2 cl.) cd ,..; sa.,!..! • at_ r..:', . 8+ r.o E ...2 o cA E rg ,...4 Lokomotiverne have til og med 3ote Juni 1889 rn s -0 0o • s, Etz kostet i Vedligehold. Ialt . .,-,' -0' § r°-:), ,g z o 0 ,_4 ,--. .. ,..' ' fil., Kilometer. Kroner. Ore. km. Kroner. Ore. 123 216 21 956 4 563 142 42460 22 098 5 384.8. 1, 7, 3 563.59 2 1 I 1 ' 20 8 948 .40 2 77 1 .20 1 318.80 2791.95 4.23 16.13 865 031 35 44 1 .4 231 88515 999.6o 1 49 477 1 45 1 7 20 4 30 5 37 369 5.99 96 9 1 6 51 440.74 1 63 047 986 63 047 - 15 762 919 2.09 153 783.88 I 53 561 53 561 - 26 78! 5.21 323 874 88 553.54 2 225 182 225 182681 - 45 036 4 308.63 1.91 430 129 857.68 37597' 12 461 148998 50 579 37597' 12 461 148 998 50 579 - - - - 46 996 12 461 49 666 25 290 8 912.86 165.64 2 990 55 2836.49 745I. 2.37 5.33 2.01 5.61 4 033 900 158318 f173 5 8 7. 63 737 5601439009 131 6344010.23 2II 9 29 799 9 29 7991 - 37 1 9 2 3 3 24.92 7 451.74 2.51 053 235 564 183.05 891 138 405 138 405 - 34 601 781 10 492.63 7,58 44 3 6 5.83 4286.66k 60 181 60 181 - 20 060 5006.38 7.12 481 742 17 955.78 32 777 32 777 - 16 389 706.82 2.16 . 180 522 4 845 93 231 363 231 363 - 25 707 15 486 ii 5 006.38 6.69 I 554 045 67 1 67.54 3 1 310 639 1.306 334 4 30 5734 49 1 47759. 15 229. 32 - 04 196 682 79 1 .33 73 421 56 346 129 767 73 421. 56 346 129 767 , - - 36 711 28 173 32 442 4 6701 .07 440. 32 4670.07 1 440.32 55 272 182 845 55 272 182 845 - - 27 636 1 45 7 11 8965o81 469.22 1 , 3.70 8965.o8 238 117 238 117 - 39 686 1469.22 3.76 e) 4 4 11 7 8190 3 4 339 990 d) 7497.47 1 793 36 461 47 3 81 .97 178 547 3955° 19 325 54 203 62 893 64 007 81 220 499 745 4911528 178 547 _ 39 484 19 258 54 203 62 893 64 007 8o 592 498 9 84 - 66 67 - _ 628 761 4 846017 d 65 511 35 709 _ 13 183 9 663 27 102 20 964 32 004 27 073 2 7 764 35 334 , , 8 ,7.10 9 102. 48 ° I J 1 f) 37 37 387.109102.48 227 884.57 56 484.45 3.6o 746 496 696 363 45533.32 3.60 h 1 442 859 45 133. 32 4.3 2 9.27 9.27 - 310 6io 896 194 3646! 1 206 8o6 36 461.1. 48 245 546 i) 2 706 825.ca 5 216 628 650943 I 347 082 1 644 I 144 u70 12 5 k 1 494 445. 86 486 055 429 896 295 173 11 214 642 k) 1 494 445 86 59 4.60 188 1) 4 201 270.87 4.10 6.90 4.69 7.74 6.69 4 84 4.14 1.95 3.05 5.10 4.97 3.73 2.68 4.32 - 3'13 3.13 3.02 3 02 5.62 1 4.09 14.09 _ '


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Kul. Charbon. Forbrug. Kostende. Consommation. Coût. Tabel V. 4. Lokomo Traction des 77I 78 I 79 8o 81 82 J 83 Brænde til Opfyring. Bois pour l'allumage des locomotives. Smaalensbanen. 3 033.02 Heraf Kr.ania-Fr.hald. 2 896.38 Kongsvingerbanen. 565.32 Iste Trafikdistr. 3 598 .34 2det Trafikdistr. Eidsv. -Hamarb. 738.36 Rørosbanen.2 560.76 Merakerbanen. 562.68 3die8z4deTrafikd. 3 861.8. 5 te Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. 66 Kr. t. kg. 3 020.59 168.98 1 54.57 LO 804.28 2 659.51 1 3 463.79 Ialt. Total. 7 113 6 491 3 086 IO 199 II 428 I 539 6 458 2 847 10 844 545 I 241 34 2 57 5 522 39 779 8.06 8.12 9.5 1 8.45 7.61 10.30 6.95 12.31 4.20 5.21 1 3.77 Ialt. Total. Kr. 81 184.81 72 522.16 31 015.20 112 200.ca 125 117m 22 704.49 87 179.83 35 117.87 145 002.19 5 520.46 17 025.52 404 865.18 6o 738..5 465 603.33 9.20 9.08 9.56 9.30 8 .33 15.19 9.38 15.18 4. 2 5 7.15 15.14 .11 Smørelse. (Olie, Talg m. m.). Graisage. Forbrug. Consommation. Ialt. Total. kg. Forbrugs Matières de E r's `1) o E o 0 E Y- "g) 4,491 kg. 24 548 0.028 22 273 0.028 IO 023 0.031 34 57 1 0.029 35 102 0.023 5 98 5 15 649 0.040 0.017 6 935 0.030 28 569 I 642 0.013 7 126 0.030 107 ow 1 9 476 126 486 *) For Iste Trafikd. Eidsv.--Hamarb. og Hovedb. omfatte de her opførte Forbrugssager, hvad der dog saaledes, at Rangèrtjenesten paa Kristiania Station ikke er medregnet. De til Forbruget 798 902 km.). Kongsvingerbanen 324 373, iste Trafikdistrikt i 206 867, Eidsvold--Hamarbanen 0.049


tivernes Drift. locomotives. sager. Jernban er 1888-89. 84 85 86 88 8990 91 92 93 consommation. Smørelse. (Olie, Talg m. m.). Graisage. Puds- og Pakningssager. Nettoyage et étoupage. Kostende. Forbrug. Kostende. Coût. Consommation. • Dépenses. 67 Samlede Udgifter. Dépenses totales. ;-: a) a...; a., x) a) 13 _,... a) a) Cii I r. ) ,6 t1. Belysning. Diverse. c' ) i 5 5 "." Ialt. (Col. 77 E Ialt. --- •- q: . 1 "...- ., -,-. Ialt. ::-..D.1 :';' :-Fii 1 ',-.....- --47) Ialt. .2., i -,9.. .1. '.i.:' .. "r, Eclairage. Dépenses diverses. -I- 80 -I- 84 + 0 ° 0 Total. o E "a' E 3 (-) 8 ol.' . 2 Total. - "8 . '471 , E -6 R ,.. . , -- , . O '-' o 1-4 Total. •-. s:) - 6): _ _ _ 7. i E 75 g ,3 (-) 8 o o ,-. I° + 9°7" 9 .-Zi \D..:', .4) o . 48 a -8 • 5 3 (..) g 1 c,1 4 4.. t4 4.44 P.' 4 ). -2 ,., ,. 7 p., ca P. Kr Ore kg. kg. Kr. øre. Kroner. Ore. 7 685.93 0.87 5 204 o.006 3875.03 0.44 2567.27 4 034.85 102 380.91 11.60 7 060.95 0.88 4 677 0.006 3497.49 0.44 2 450.81 3557.8 9 1 985.37 11.51 3 027.19 0.93 I 397 0.004 I 017.23 0.31 448.32 I 003.61 37 076.87 11.43 10713.12 0.89 66o1 0005 489226 0.41 3 015.59 5038. 46 139 457.73 11.5( II 712. 55 0.78 9 649 o.006 . 6305.04 0.42 1 746.20 I 920.53 149 821.91 9.97 2862o5 1.91 1 228 0.008 774.°2 0.52 173.60 43.78 2729630 18.2( 7 477.52 0.80 5 193 o.006 3 198.37 0.34 1 590.56 281.21 102 288..25 I 1 .0C 3393x6 1.47 1 951 o.008 I 187.04 0.5! 627.3. 103.84 40991 90 17.7 13 732. 73 8 372 - 5 159.43 2 391.47 428.83 170 576.45 - 663.86 051 426 0.003 279,6o 0.22 58.83 44.83 6 73656 5.1S 2 655.59 1.12 I 251 0.005 768.43 0.32 89.25 165.97 20 859.33 8.7( 3947785 26 299 - 17404 76 - 73O1 4 759862 487 452.03 . 7 667.13 1.91 2 924 0.007 2141.84 0.53 3 796.07 1019.04 78 021 .74 19.4f 47 1 44.98 - 29 223 " 19546.60 - 11097.41 8617.66 565 473. 77 - er forbrugt paa vedkommende Bane til. egne og til uden Forbrugssager lejede fremmede Lokomotiver, svarende gjennemløbne km. bliver da for Smaalensbanen 882 494 (heraf Kristiania- Fredrikshald '49477 og Hovedbanen 401058.


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. smaa/ensbanen. Heraf Kr.ania-Fr.hald. Kongsvingerbanen. I ste Trafikdistrikt. 2det Trafikdistrikt. Eidsva-Hamarbanen. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die & 4de Trafikd. 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. 68 Tabel V. 4 (Forts.). Lokomotivernes Drift. 94I 95 96 97I 98I 99 Udgifter til KulogVandforsyning. Dépenses pour le chargement de l'eau et du houille. 6 930.7. 5 747.75 2 193.55 9 124.26 9 424.86 2 012.36 5 46 3.34 2 275.99 9 75 1 .69 Udgifter til Lokomotivpersonale. Dépenses du personnel des locomotives. Ialt. En tout. Andel i MaskinafdelingensFællesudgifter. Quote-part des dépenses communes de la traction et du materiel. Kroner. Ore. Kroner. 143..5 68 I.lo 1 29 055.06 7 5 8 7.33 36 642.39 6o 795.28 55 366.23 29 657 63 90 452.91 136 323.20 14 370.m 69 330.86 8 9 57 8 65 103 279.61 9 933.94 i6 280.58 356 270.24 49 260,o6 405 530.30 * Kfr. omstaaende Anmærkning paa Pag. 66. 6 .89 6.93 9. 1 4 7.49 907 9 . 6 1 7.46 8 46 7.66 6.84 12.28 6 130.89 6 130.89 3 I IO.6o 9 24 1 .49 4 169.44. I 307.26 I 307.28 I 307.26 3 921.80 080,4 I lOI 92 1 9 5 1 4 ,89 4 266.68 23 788.57 Hovedsum Udgifter. Dépenses totales. Ialt. (Col. 92 + 94 + 95 + 97). En tout. 876 237.79 859 229. 74 72 0 3 8 . 6 5 248 276 44 299 739.41 44 986.02 878 389.73 64 1 53 . 8. 287 529.55 87 893.89 38 852.93 892 292.22 139 835.8. I 031 428.03 Ore. 1 9.97 1 9.93 22.21 20.57 . '995 30.80 19.19 27.73 13.79 16 32 34.70


Tabel V. 5. Vognenes gjenneml. Distancer og Vedligeholdelsesudgifter. Parcours et frais de l'entretien des voitures et des wagons. Banernes Navn. Vognsort. Désignation des chemins Espéce de de fer. voiture ou de wagon. Smaalensbanen. Personvogne (Kr.ania-Grændsen). m) Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Kongsvingerban en. Iste Trafikdistr. 69 Tilsammen. Ialt. En tout. Total. Jernbaner 8 8 8-8 9. 100101 102 103 104 I 105 1061 107 Tils. Personvogne Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Tils. Personvogne Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Tils. Af egne Vogne gjennemlobne Udgifter til Vognenes Distancer. Vedligehold. Parcours des voitures et des wagons de Dépenses totales de l'entrela Compagnie. tien des voitures et des wagons. 8 521 140 566 862 2 714 642 2 680 890 2 602 472 78 418 Axelkilometer. Kilomètres d'essieux. 5 4 483 534 8 064 910 22 548 444 1 93 1 4 18 4 1 4 848 64 330 24 1o6 981 062 1 7 1 544 2 089 034 3 682 004 2 o88 558 3 682 004 476 5 065 844 4 292 502 10 573 470 754 3 1 4 3 729 708 7 580 088 7 501 194 78 894 I 460 628 645 832 454 508 5 543 942 5 543 942 754 564 546 816 552 048 6 415 782 6 415 782 9 981 768 I 212 694 3 129 150 8 224 832 8 146 4.4 78 418 2 346 266 88 436 I 152 6o6 5 771 038 5 no 562 476 9 35 8 346 12 328 034 I 301 130 4 281 756 13 995 870 13 916 976 78 894 22 637 580 9 269 210 31 906 790 47 760 63 826 71 117 8 258 48 881 1 4 739 38 420 7 757 47 969 52 045 57 861 8 044 2 det Trafikdistr. Personvogne 999' 274 9 99 1 2 74 29 56o Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Tils. 764 868 4 422 592 12 733 388 12 549 55 2 183 836 27 912 122 764 868 4 422 592 82 733 388 12 549 552 183 836 27 952 122 76 487 48 072 6 989 Ialt. En tout. Kr. 27 355. 98 0.19 19 841°6 0.24 47 1 99.04 0.21 5 384.6. 0.15 / 4 54 8 .92 7 958,8 0.14 13 342.78 0.14 32 740.58 0. 18 27 801.24 0.20 1 1 598.22 f I 598 .22 4 54 8.92 60 541.82 0.19 16 147:14 38 905.4 0.26 / 1 5 76. 6 24 47 486.09 0.37 86 395.93 0.31 15 766.24


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Vognsort. Eidsvold-Hamarb. Rørosbanen. 1VIerakerbanen. 3die8z4deTrafikd. Personvogne Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Tils. 70 Tabel V. 5 (Forts.). Vognenes gjennemlobne 102 I 103 104 I 105 1061 107 Af egne Vogne gjennemløbne Distancer. 53 2 8 74 535 47 2 11. 337 700 228 572 372 388 I 592 260 277 118 592 260 95 270 I 242 962 2 35 6 304 Personvogne n) 4 677 oo8 Postvogne I 042 6o6 Stoppevogne 2 015 544 Godsvogne II 129 408 i Trafiktog bo 897 272 Arbeidstog 232 136 Tils. Tils Personvogne Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Tils. 18 864 566 PersonvogneI 139 102 Postvogne 77 380 Stoppevogne 611 284 GodsvogneI 704 084 i TrafiktogI 672 240 Arbeidstog 31 844 Tilsammen. Ialt, Udgifter til Vognenes Vedligehold. Ialt. C1J 7,5 :t:41 Frj b.0 e ttA


Distancer og Vedligeholdelsesudgifter. Banernes Navn. Vognsort. 6te Trafikdistrikt. 71 Tilsammen. Ialt. 80 449 844 I 1336752 91 786 596 885 480 400 396 4 002 100 4 002 100 2 539 57 6 I 154 728 6 975 562 6 898 6o6 76 956 Jernbaner 888-89. I Too IOI 102103 I 1 04 105 1 1o6 I 107 Personvogne Postvogne I 331 148 Stoppevogne 657 042 Godsvogne 897 666 i Trafiktog 834 566 Arbeidstog 63 zoo Tils. 2 885 856 Statsbanerne. -loved banen. 3amtlige Baner. Personvogne Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Tils. Personvogne Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Tils. Personvogne Postvogne Stoppevogne Godsvogne i Trafiktog Arbeidstog Tils. Af egne Vogne gjennemlobne • Distancer. I .654096 754 33 2 2 973 462 2 896 5o6 76 956 Axelkilometer. 5 38 1 890 5 287 976I0 669 866 32 543 3 18 2 909 I80 I3 552 586 48 044 786 47 28. 874 763 912 33 1 148 1 7 5 1 5 657 042 65 704 897 666 10201 834 566 63 100 2 885 856 97 049 870 5 406 592 102456462 34 3 1 9 28 868 7 103 Udgifter til Vognenes Vedligehold. Ialt. Kr. / 5956.41 5 95 6 .41 1 13182.96 32 1 46 .44 0.21 0.21 45 3 29.40 0.42 734.62 734. 62 28 858 I54 2 252 460 31 110 614 32 679 2 749 368 436 6,6 3 1 85 984 59 000 1223 073.43 0.25 12 030 I 10 778 948 I2 809 058 46 748 36 812 212 7 868 728 44 68o 940 8 792 36 125 256 7 868 728 43 993 984 52 697. 90 686 956 686 956 223 073.43 0.25 5 2 697..9 0.36 1 8368.38 0.46 8 368.38 I 106 872 33 65 0 190 3 2 797 276 804 3 185 9 84 59 000 1268402.83 411 200 I3 963 786 4447' 3 611 716 51 656 502 8 519 0.26 61 065.47 3 611 716 50 892 590 763 912 268 402.83 0.26 61 065.47


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Heraf Kr.ania-Fr.hald. Kongsvingerbanen. I ste Trafikdistrikt. 2det Trafikdistr. Eidsvold-Hamarbanen. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die & 4de Trafikdist. 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Statsbanerne. Hovedbanen. Tabel V. 6. Renseignement sur la traction I o8 109 10 III Forbrugssager. Matières de consommation. 2 953.19 2 411.11 I 719.30 4 672.49 4323.33 850.15 2 807.33 73 1 .54 4 3 8 9.02 166. 35 339.99 13 891.18 I 846.63 Lonninger . Dépenses du personnel. Kroner. 7 839.94 5 072.23 3551.03 I I 390 97 Io 626..5 896,9 3 679.43 I 880.8. 6 456.23 I 156.20 I 247.55 30 877.10 3 5 23 14 Ialt. Total. 10 793..3 7 483.34 5 270. 33 16 063 46 1 4 949.48 I 746.15 6 486 76 2 612.34 IO 845.25 I 322.55 I 5 8 7.54 44 768.28 5 369.77 Samtlige Baner. 15 737.82 34 400.24 50 138.c5 Tilsammen. • Total. Vognvisitation Visite des Pr. Axelkilometer. (Col. 17 Tabel III.") Par kilomètre d'essieux. Ore. 0.05 0.04 Udgifterne til Vognenes Puds & Renhold, Opvarmning og Belysning findes anført under Udgifterne ved Trafikafdelingen (Tabel IV, Col. 53). Vognaxelkilometer i Trafiktog med Tillæg af Vognaxelkilometer i Arbeidstog (Tabel V. 5, Col. wi). 0,04 005 0.05 0.05 0 03 0.05 0.10 0.06 0,04 .11


Vognenes Drift. *) des voitures et des wagons. jernba.lief 1888-89. 112 I13 14I 115I116 1 17 og Smørelse. voitures & graisage. Af Udgifterne falder paa Smørelse. Dépenses de la gtaisse. Forbrug. Consommation. Kostende. Coût. Kostende pr. Axelkm. (Col. 17 Tab. III.") Coût par kilomètre d'essieux. Andel MaskinafdelingensFællesudgifter. Quote-part des dépenses communes de la traction et du matériel. kg. Kr. Ore. I Kroner. 12 533 2 255.ox 0.0 I I 414.56 I I 207.69 10 500I 758.470010 414.56 7897.90 7 494 I 253.92 0.0 10 255.61 5 5 25.94 20 0273508.93 670.17 16 733.63 16 965 3890.000.0144 169.4419 118.92 I 860 790.69 0.021 I 307.26 3 053.42 6 685 2 610.73 0.014 I 307.28 7 794.04 1 692 643.89 0.012 I 307 263919.60 10 237 4045.i 3921.80 14 767.05 375 133.82 0.010 360.08 I 682 63 I 222 307.78 0.0 I I3b7.1 I 954. 85 48 826 II 885.84 9488.80 54 257.08 7 1461 195.6i 0.010 281.85 5 651,62 55 97 213 081.45 9 770.6559 908.70 INIONNOMPEIMUY Samlet Udgift. Ialt. (Col. iio -I- "5). Total. Dépenses totales. Pr. Axelkm. ( Col. 17 Tab. III" Par kilomètre d'essieux. IO Ore. o.o6 0.04 0.04 0.05 0.07 o.o8 0.04 0.07 0.12 0.07 0.05


jerntanef I 888-8g. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer Smaalensbanen. Kongsvingerbanen. Iste Trafikdistr. 2det Trafikdistr. Eldsv.---Hamarb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die8z4deTrafikd. 5te Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Statsbanerne. Hovedbanet. Samtlige Bailer, 118 I 889 I 120I In I 122 123 124 Vedligehold og Drift. I Terminen 1888-89. Pendant le terme 2888-89. alt. (Col. 71 -1- 98). Total. Entretien et traction. Kr. Ore. 210 078.99 93 657. 36 303 736.35 373 382.39 53 934.42 201 714.65 79 639 91 335 288.98 22 563.96 47 818.0x I 082 789.69 176 522.9 2 I 259 3I2.60 23.74 28.87 25.11 24.85 36.09 21.70 34.42 1 7.39 20.08 43.97 74 Tabel V. 7, Samlede Udgifter ved Vedligefiddd Dépenses totales de l'entretien et Lokomotiver. Locomotives. Aarlige Middeltal 8883-88. Moyennes annuelles 1883-88. Ialt. Total. Kr. Ore. 204 474 I00 OI I 37 2 461 45 998 189 669 67 437 23 577 36 070 151 868 26.47 -.•-• 3 300.22 30.69 -4- 811.13 26.19 34. 67 22.82 32.53 18.13 18.62 41.83 "÷" 4 111.25 968.64 968.64 5079.69 5483m 403.11 En tout. Tilsammen Udgifter Déperises totales Kroner. 206 778.87 92 846.23 299 625.10 373 382.39 52 965.78 201 714.65 79 639.92 334 320.34 22 563.96 47 818.02 I 077 709.80 182 005.91 I 259 715.71 Heraf fal De cela 206 778.87 92 846.23 299 625.xo 373 053.89 52 965.78 201 670.65 79 639.92 334 2 76.34 22 563.96 47 818.01 I 077 337. 30 181 080.31 I 258 417.61 *) Godtgjørelse for Vedligehold (og for Lokomotivernes Vedkommende ved Iste Distrikt tillige for Drift), idet den Del af Leien, der bestaar i Rente- og Amortisationsafgift ikke er medregnet til Driftsudgifter. **) Konti for Arbeider, udførte for Private eller for Regning af Reservefond eller Kapitalkonto.


og Drift af rullende Materiel. de la traction du matériel roulant. Jernbaner 1888-89, 125 I 126 I 127 128 129 I 130131 132133 der paa fait I Terminen 1888-89. Pendant le terme 5888-89. Ialt, (Col. 105 116). Total, Vedligehold og Drift. Entretien et traction. a.) V E .tu o 5)


Jernbaner 1888-8Q. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Statsbanerne. Iste Trafikdistrikt. smaalensba.nen. 76 Anmærkning til Tabel V. ad Tabel V. 1. Beskrivelse af Lokomotiver. Lokomotivets No. 40 4 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5 1 5 2 53 54 55 56 57 58 59 6o 61 Kongsvingerb. 1 4 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 2det Trafikdistrikt. Kr.ania-Dr.menb. IO 12 14 Navn. - Loke Njord Ymer Forsete •• Odin Thor Mode Hermod Værkstedets eller Fabrikantens Navn. Rob. Stephenson 8z Co. ManningWardle,Leeds Beyer ; Peacock 8z Co. Manchester. INydquist 8z Holm, Trollhättan. Rob.Stephenson &Co. t 1 Be er Peacock & Co. Y. . o 1 Rob.Stephenson 8z Co. }Beyer, Peacock & Co. Gjennemlobne Lokomotivkilometer. I Terminen. km. 1862 1) 54 000 49 894 1879 20 200 8 151 40 000 I 397 47 353 65 282 27 895 37 250 2 1881 1882 49 700 37300 93 953 89 796 39 003 54 955 43 42 7 6o 44 0 10 755 27 769 36 682 33 530 36 151 2 7 593 26 7 64 20 407 49 574 18 473 Ialt. (Age kilométrique). km. 2)794 948 178 208 310 993 502 940 317 889 311 207 339 646 560279 787 198 352 523 333 1 54 230 611 4 10 738 175 308 242 787 I6o 081 199 585 150 756 1 75 406 160 135 203 009 297 273 195 965 1862 28000 36 610 754 468 • 32400 18 996 879 865 >>s 1 4 796 777 734 57 281 699 063 1-865 28000 7 397 622 422 • 41 200 45 815 946 205 1867 43 200 26 307 683 392 1868 32 400 47 835 793 494 1879 35 500 38 355 368 854 • >> 34 220 383 183 36 761 379011 1872 23 500 39 926 522 180 26620 612 306 • 18 900 13 267 249 004 • 23 500 21 060 700 307 1) Kostende ved Afgivelse fra Kongsvingerbanen til Smaalensbanen (Kontraktpris Kr. 28 000). i) Heraf lobet 596 465 km. som Kongsvingerbanens Lokomotiv.


Banernes Navn. Dr.men--Skienb. Dr.men—Randsfib. 3die 8z 4de Trafikd. Eidsv.--Hamarb. Lokomotivets No. Is 19 20 22 24 25 49 50 5 1 5 2 53 54 55 56 57 58 59 6o 61 62 2 3 4 7 8 9 13 16 1 7 18 21 23 26 27 29 30 3 1 6o Navn. Vale Starkad Mjølner Høgne Frode Rob. Fairley Metis Hygeia Merkur Venus tars Tellus Rimfaxe Skinfaxe Sleipner Od Embla Ask Urd Skuld Halfdan Trygve Sigurd Harald Skrim Uller Eivind Magne Heimdal Vegtam Balder Hedin Frig Mogul Bjorn Nidaros 77 Værkstedets eller Fabrikantens Navn. 'Beyer, Peacock 8z Co. R. & W. Hawthorn. Beyer, Peacock & Co. Dubs & Co. Motala mek. Værkst. Slaughter Grun. &Co. Bey r Peacock & Co. Nydquist & Holm, Trollhättan. }Nydquist & Holm. Beyer, Peacock Sz Co. 6 a. rt:5 0 cde0e 1-4 H il (Afrunq det) . Kr. 1872 23 500 1873 28 200 1874 31 050 1875 28 200 1877 51 730 1883 28 500 1881 25 560 1882 1881 h 1882 21 500 1881 h 1882 1866 1867 1871 1872 1873 1874 1875 1885 1886 1880 1881 23 300 >> 21 800 25 000 h 23 400 18 goo >> 28 200 31 050 28 200 33 000 34 000 38 520 40 020 Jernbaner 8 8 8-8 9. Gj en nemlobne Lokomotivkilometer. I Terminen. km. 24 347 15 843 38 664 22 66o 29 807 21 755 42 2 57 95 288 75 055 83 320 24 557 36 414 45 1 54 78 087 40602 4 1 1 58 50235 57 190 47 038 17 360 34 883 30 422 44 067 52 124 14 710 38 876 26 028 44 1 30 44 223 16 900 19 637 90 344 33 488 24 897 23 761 56 749 46 869 22 098 Ialt. km. 682 257 683 618 7 11 747 336 243 537 293 89 112 ')1664o6 1)211 772 . 418 967 535 695 337 997 432 768 377 443 343 79 1 463 912 39 1 956 335 895 365 530 349 676 361 308 453 963 590 77 8 565 015 629 49 1 59 1 495 590768 325 610 408 022 5 63 442 672 519 5 1 9 5 22 348 402 579 892 94 303 .62 950 286 583 298 583 279 865 231 885 1) Lokomotiv No. 49 og 50 har desuden lobet 88 214 km. paa Jazderbanen, respektive 48 924 km. og 39 290 km. som Jaederbanens No. 3 og 4.


Jernbaner 188 8-89. Banernes Navn. - Hamar—Grundsetb. Lokomotivets No. Navn. i8 19 20 24 25 78 Værkstedets eller Fabrikantens Navn. }Rob.Stephenson &Co. Baldwin Locomotive Works,Philadelphia. Nydquist & Holm. 1861 5884 1886 • ci t cu 48 ro Pc, E o f.2 El'. (6' cks (Afrundet). Kr. Gjennemløbne Lokomotivkilometer. I Terminen. km. Ialt. km. 21 830 22 819 470 852 • 12 199 445 723 • 7 231 468 122 27 860 52 968 247 389 32 680 29 751 69 594 Grundset—Aamotb. 21 I Alf Beyer, Peacock & Co. 1871 18 900 12 461 158 318 Støren.Aamotb. 5 6 7 8 9 IO Tr.hjem—Storenb. 12 13 15 16 17 23 3 4 22 26 Einar Olaf Thora Gudrun Erling Ceres .Pallas Juno Vesta Astræa Hebe Iris Flora I Robert 2 Trøn- deren Hakon Sverre Beyer , Peacock & Co. Nydquist 8z Holm. Baldwin Locomotive Works, Philadelphia Rob.Stephenson 8E Co. Nidelvens mek. Værksted. Slaughter Grunning I & Co., Bristol. • Baldwin Locomotive Works,Philadelphia. Nydquist 8z Holm. 1873 1874 1 877 1874 1 877 1 875 1877 27 900 31 325 61 783 22 570 59 112 50 392 50 476 71 369 45 966 5 6 8 55 28 49 1 54 460 43 974 24380 47 754 20 798 27 578 25 983 48 276 20 828 Merakerbanen. 51 Amerika 52 Leiv 53 Washington 54 Baldwin 55 Eystein 56 Magnus 57 Inge 58 59 IBaldwin Locomotive Works,Philadelphia. }Beyer, Peacock 8z Co. K rauss&Co.Miinchen. i881 000 ) ') 32790 • h ) 40 020 • 42 870 1884 16 700 31 983 40 i81 30 381 35 86o 27 333 6 381 26 467 13 798 18 979 261 070 291 438 169 654 169 619 132 747 142 453 206 542 92 290 88 232 Kostende ved Afgivelse fra Smaalensbanen til Merakerbanen (Kontraktpris Kr. 37 000). h 1 884 1865 1884 1886 h h 28 800 27 86o 21 830 20 000 20 480 27 86o 32 68o 709 637 506 890 456 912 432 443 575 548 602 698 517 093 401 700 480 184 565 094 559 454 440 211 467 466 242 258 602 222 122 941 656 328 544 605 247 5 1 3 62 040


Banernes Navn. 5te Trafikdistrikt Jaederbanen. 6te Trafikdistrikt. Bergen—Voss. Hovedbanen. L0komOtivets Navn. I Victoria 2 Parthenope 5 Tjalve 6 Roskva Hugin 2 Munin 3 Gere 4 Frek e 5 Brage 6 Idun 2 3 4 5 2)6 2) 7 8 9 10 3)11 12 22 23 24 25 32 33 34 35 36 37 ••• Værkstedets eller Fabrikantens Navn. 'Beyer, Peacock & Co. Motala Værksted. }Beyer, Peacock 8z Co. Rob.Stephenson &Co. Newcastle. Manning Wardle. Sharp, Stewart 8z Co. 1 Manchester. Manning Wardle. }Sharp, Stewart & Co. Manchester. 1878 1854 h 1 857 1 861 >> 1 8 70 1875 1881 1885 4., 48 .14 "cs E o H o o (Afrundet). Kr. Gj ennemlobne Lokomotivkilometer. I Terminen. km. jernbaner 888-89. Ialt. kni4 28 500 47 443 4 10 47 1 >) 25 978 336 025 16 000 27606 314820 28 740 293 328 1883 24 060 30 023 169 986 2 5 249 140 624 • 23 960 60731 246 616 12 369 126 572 • 23 990 53 794 238 590 55 95 1 284 418 48 000 37 236 I 041 166 48 152 I 071 329 50 126 I 089 147 14 802 979 811 28 231 I 035 175 h 40000 » : o 3 6 3 274 424 6 126 342 838 308 105 523 037 387 897 37 000 13 051 436 148 788 367 855 828 43 200 29 742 » 467 7 1 5 676 955 20 200 21 210 180 734 » 0 175611 44 800 88 190 583 h 239 313 18 400 29726 208 204 84631 129 710 44 750 1 9392 h 234 6 7231 79 5 1 8 55 137 188 » 35 091 106 130 1) Kostende ved Afgivelse fra Vestbanerne til Jæderbanen (Kontraktpris Kr. 22 500). 2) Lokomotiverne No. 6 og 7 er udrangerede. 3) Lokomotiv No. II er udrangeret i Driftsaaret. Col. 19 a) En Adamsens Bogie tilbygget i 1887. Col. 20 b) Bag Drivhjulene en 2-hjulet Bogie med radierende Axelboxe. Col. 28 c) Bagerste Hjulpar en Adamsens Bogie af samme Konstruktion som Lokomotivets.


Jernbaner 8 88-89. 80 ad Tabel V. 2: I Tabellens Col. 35, er vedføiet hver Vognsorts Litra, idet Litra A. B. dg C. angive Personvogne, henholdsvis Iste, 2den og 3die Vognklasse. D. angiver Postvogne, F. Stoppevogne Kombination af to Sorter Vogne angives ved Sammensætning af de respektive Litra. De efter F. følgende Litra angive de forskjellige Slags Godsvogne. ad Tabel V. Col. 59 a) Lokomotiv NO. 13 er ifølge Storthingsbeslutning af i7de juni 1885 overført fra Kongsvingerbanen pr. Iste Juli 1885. Lokomotivet har pr. 3ote juni 1885 løbet 596 465 km. (som Kongsvingerbanens Lokomotiv). Col. 59 b) Rørosbanens Lokomotiv No. 2 har staaet i Reserve i de sidste Driftsaar. Col. 6o c) Hovedbanens Lokomotiver No. 6, No. 7 og No. i I ere udrangerede ; det sidste i Lebet af Driftsaaret. Col. 69 d) Heraf 65 511 km. lobet paa Dalslandsbanen. Col. 71 e) Lokomotiv No. 40 vedligeholdes for Kristiania Fællesstations Regning og er saaledes den tilsvarende Udgift ikke indbefattet i de her opførte Vedligeholdelsesudgifter. , f) Vedligeholdelsesudgifter vedk. Rangérlokomotiverne No. 8, 24, 25 & 34 med gjennemløbne Distancer 96 317 km. heri ikke medregnede (vedligeholdes . for Kristiania Fællestations Regning). Col. 74 g) Heraf har Lokomotiv No. 13, der fra Iste. Juli 1885 er overført til Smaalensbanen, løbet 596 465 km. i Tidsrummet 1862-1885. - h) Heri indbefattet 88 215 km., løbet af Lokomotiverne No. 3 og 4, der under 4de Juli 188o blev overført til Drammen—Skienbanen som Lokomotiverne No. 49 og 50. Col. 75 i) Til den her opførte Vedligeholdelsesudgift Kr. 305 797.79, r. I 038 046.92 og Kr. 2 706 825.01 henholdsvis for Smaalensbanen, Iste Trafikdistrikt og Statsbanerne, svarer gjennemløbne Rm, henholdsvis 6 690 689, 14 574 845 og 48 142 061, da Rangérlokomotiv No. 40 pr. 3ote Juni 1882 havde løbet 63 174 km., samt fra Iste Juli 1884 til 3ote Juni 1889 40 311 km. i hvilke Tidsrum Maskinen har været vedligeholdt for Kristiania Fællesstations Regning. — — k) Rangérlokomotivernes Vedligeholdelsesudgifter til Udgangen af Juni 1879 heri medregnede: de tilsvarende Lokomotivkilometer bliver 10 607 039. - 1) Tilsvarende Lokomotivkm. 58 749 Poo (jfr. Anm. under i) Sz k) ovenfor). ad Tabel V. 5. Col. I m) Paa Strækningen Kristiania—Fredrikshald er gjennemløbet af Personvogne 8 260 996 Axelkm., Postvogne 495 384 Axelkm., Stoppevogne 2 602 322 og Godsvogne 2 142 864 Axelkm. Col. ioi n) Heri indbefattet 732 km., gjennemlobet af 4 Godsvogne, der have været benyttede som Personvogne paa Strækningen Trondhjem—Støren. ad Tabel V. 6. Col. 116 o) Udgifterne til Puds 8z Renhold ) Opvarmning og Belysning, Kr. 6 323.75 heri ikke medtaget, men tillagt Udgifterne ved Trafikafdelingen i Lighed med hvad der er angivet for Statsbanerne, (jfr. Tabel IV Col. 53). - ad Tabel V. 7. Col. 128 & 129 /13). Udgifterne til Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning heri ikke indbefattet fra Iste Juli 1884, (jfr. Anm. Col. 116 o). Col, 131 q) Jfr. Anm. til Col. 116 o).


Tabel VI. Opga-ver vedkommende Beskrivelse af Banerne samt Banernes Vedligehold. Renseignement sur La descriptions des chemins de fer et l'entretien et la surveillance de la voie.


Jernbaner 1888-89. 82 Tabel VI, 1. Stignings- Détail des codditions de niveau et de 2 6 7 I 89 10 i II E ca cd 7:, . Horizontal. Horizontal. (, -4.1 -0 , . , Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Zi o.0 5 c6 . 7, Tin 41•:,' ,..4 N hc z o ,-.1 .°-4; 0 4i :.5 i, 8 74 ca.. g c-i)le at ,..1 ›. ,,, ca (,) ." ". . ek) 7, ) ,,-.) ty), 75,4 ..t>, 0,0 z 1-k cis ,.., 4.) E _., 4). g 2 • P VI cd E ,. .4-. g z ca Z ...z o . a, 1), n; ro 'd . mi.) 44 11 c') c °I ,„ . . ', . 7, gl 4-a: g E ...\,' .-s »...., 0) .4? a' c. '71* ": .,--' ''.$ 4 e o 'A ti 4, Ft - 4.; 0 1: ..-. ,.. RI '1 rg ai• te zi et? 2. --, N .-z bl, E cc, '3, c) r a.i , 51,4 ci; ..rtg, .14 -,°,,․) ,.4 .. (cP., c' ,Q, g .,--4 .. PC1 ..... e `7d -,1 • -''. L'-3 0 P., Ic; ca g ai F- . • g 1. -!'\' P. ,,, g -c3,--- _, d) . - ,-,5 :7:t 4_, ci '2 - '1 cy, . _. c.) - .10 A. o g .." ,, '0 --, : ..:..-, 4 --,„ ,,G `'..,, ,2,1 -ci o -,, L,-, ) 7, ,.,-3 z `) • ' o • •V 8 ,,,


og Krumningsforholde. direction des lignes de chemin de fer. 12 1 3 I Pro mille. I°(diö) 12( ) 8 (1A-0) To(f0) Io(1 1 0-) 20( 51-0- ) Stigninger.') Rampes. Maximum Stigning. Rampe maximum. 16 3 6 II IO 3 654 5 172 12 515 II 41.6 37 2 1.0 34 7.8 36 43. 2 1 4.5 I 707 3 22 8 43 2.5 5.5 10.1 810 6o 5 7.8 28.3 18.7 586 8 o.6 8 0.4 4.1 I 95 1 2 45.4 51 13.0 10.1 3.6 6 245 22 5.1 54 0.6 7.9 3 847 15 12.3 47 0.9 2.5 10467 4 829 I 950 18 167 3 055 2 420 17 429 7 97 2 0/0 km. 18 16.2 13 7 12 2 5 '7 IO 1 9.9 '1.6 69.5 37. 1 16.8 56.5 25.9 83 28 52 8.4 1.9 44 3.9 1.5 44 16.3 1 4.7 23 33 55 34 20.8 8.1 4.9 9.0 3.6 5. 1 30.5 27.2 9.5 II.0 1 7.9 2 367 13.0 34. 1 1 7.3 2 839 34.7 - 1 1. 3 5.4 Jernbaner 1888-89. 14 I 15 17 19 20 21 2 7 62.6 26.6 o 0.5 2.8 o 10 g Ô Fald. ') Pentes. 41.6 15.8 km. 0.7 o.8 6.3 6.1 2.3


Jernbaner 18 8 8 - 89. :Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. I ste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. Kr.ania-Rigsgr. (v. L.) Ski-Sarpsborg (ø. L.) Kongsvingerbanen. 2det Trafikdistrikt Kr.an la- Dr.menb. Dr.men-Sklenb. Skopum-Horten. Dr.men-Randsfj.b. Hougs,-Kongsberg. Vikers.-Krøderen. 3die Trafikdistrikt. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Grundset. Grundset-Aamot. Aamot- Tø nset. 4de Trafikdistrikt. Temset-Støren. Tr.hjem-Støren. Merakerbanen. 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Hovedbanen. I°(0-1 -a) 1 3( 510 ) 4( -A0) Io(Th) 20( 510- ) 17( ) 84 22 23 24 I 25 Pro mille. 1) I Retning f r a Kristiania. Maximum Fald. Pente maximum. 18 6 1 4 2 15 IO Fal-d. 1) Pentes. 19 426 I 945 8 838 7 429 4 1 3 681 3 580 767 4 832 I 55 8 681 862 705 3 400 3 780 10 88o 6 275 3 664 2 337 II 3 8 9 4 3 18 3 2 7 II 8 3 4 Tabel VI. l (Forts.). Stignings- Détail des conditions de niveau et de 26 I 27 I 28 I 29 I 30 km. 62.6 38.1 43. 2 18.1 54. 8 5.2 26.7 8.5 9.2 I2.5 9.8 5.4 31.0 78.5 24.7 I5.9 26.9 39.7 25.1 37 48 38 34 37 72 30 3 1 35 21 26 21 20 49 48 16 35 37 37 Sum. Stigninger 8z Fald. Total des rampes et des pentes. km. 125.2 64.7 84.8 40.9 115.3 5.8 72.1 23.6 21.5 28.7 29.7 17.0 100.5 115.6 4 1 .5 72.4 52.8 73.8 59.8 0/0 74 82 74 77 77 8o 81 85 82 49 78 65 64 72 81 71 69 69 88 1.78 2.50 I.61 1.70 2.10 1.80 1.70 1.90 2.60 1.12 2.16 2.27 1.77 2.00 2.10 1.70 1.30 2.04 o.8o


og Krumningsforholde, direction des lignes de chemin de fer. 31 32 Ret Linie. Lignes droites. 85 Strækninger i Kurve. Lignes courbes. Jernbaner 1888-89. I 33 34 35 I 3 637 38 3940 41 Minimal-Radius. Rayon des courbes mininum. km. 0/0 km. n 0/0 km. o M. 89.8 37.2 62.7 23.3 61.6 2.5 37.1 12.9 9.7 26.8 26.1 1 5.9 76.2 67.2 27.6 41.0 38.8 43.2 24.7 53 47 55 44 4 1 35 42 46 37 46 69 6o 49 42 54 40 36 CS 21.3 11.8 20.4 6.4 28.8 2.9 H.3 3-7 0.7 9.7 4.8 3.0 24.4 25.3 5.4 I7.2 13.2 6.3 23.7 23.2 1 34 7.0 23.0 o.6 19.4 1.9 2.3 11.2 4.7 3.0 23.4 22.9 7. 1 14 6 8.3 11.5 1 4.9 35.8 16.2 27.1 4.4 16.2 35.2 1.3 21.5 9.4 13.6 10.9 2.3 4.5 32.8 45.6 1.0 29.5 16.1 45.7 4.5 240 3 1 4 372 196 188 3 1 4 282 3 1 4 188 3 1 4 235 3 1 4 204 188 235 282 188 173 293 s=) 90 309 228 273, 1 57 3 662 72 3 ' 335 20 3 5 81 17 2 880 12 3 9 11 215 2 610 275 840 I 00 15 4 020 47561 9 14 706 12 6 80.3 4- 1 .7 5 1 -9 29.6 87.0 4.8 52.2 12 15.0 I' 16.6 47 53 45 56 59 65 58 54 63 7 31.8 54 I 11.8 31 2 10.5 40 4 80.6 51 94.0 23.5 61.3 37.6 63.5 43. 1 58 46 6o 49 59 64


Jernbaner 18 88-89. 3.921 3.765 340.0 181.0 2227.5 3.9 21 3.921 3.765 IO 31.8 Tr,hjem- Støren.f) 102 955. 6 79.0 2 95.0 Merakerbanen. 566 5,020 5.647 4.706 I 215.6 405.8 2 3.921 86 I 1421 43 44 451 Planeringens Kronbredde Largeur de la plateforme Banernes Navn. Designation des chemins de fer. Iste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. Kr.ania-Rigsgr. (v. L.) Ski- Sarpsborg (ø. L.) Kongsvingerbanen. 2det Trafikdistrikt. Kr.ania-Dr.menb. Dr.men-Skienb. Skopum-Horten. Dr.men-Randsfj.b. Hougs.-Kongsberg. Vikers.-Kroderen. 3die Trafikdistrikt. Ha.mar-Grundset. Grundset-Aamot. Aa.mot-Tonset. 4de Trafikdistrikt. Tonset-Støren.661 Tr.hjem Fællesst. e) 13 1 N) Ts -; V 1 iii Z '. n j4) eV) 4.9 l.-.) rii 12 z; 8 2< O v &., -e s... '' v 5 'icl ..-4) . , o., E Lt1 8 E L.. g a) to -.S t' o 1)40 $. . 0 ,,, o o i. .,1 •-;_., ca ed :-E,. ed 6 :--' -o v ..:- :1) ;43 . rcri) ;.., .. ,...., o -zi 487 ts: .... ..., ..,:, 3.765 563.0 46 I 47 48 I Planeringsarbeider. g) Terrassements. .o 550.2 Tabel VI. 2. Under Infrastructure 49 50 I 51 I 52 Tu neuer., Tunnels. Veiovergange. 1) Passages. h I woo Kubikmeter. m. Antal. 406.8 117.7 99.5 1 53. 1 319.3 4.7 Eidsvold-Hamarb. 1 69 5.019 5.647 05909.4 127.6 204.3 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. 400 5-647 6.274 4.705 I 987.0 165 5.019 5. 647 976.2 288 5.647 5.020. 5. 647 2 030.4 134 3.921 3.921 3.765 921.6 350 ss » » 211.4 13 » » » 23.6 245 » . » 497.7 56 » ssD 249.9 54 » » 246.9 3.921 201 1 3.921 163 33 8 7.9 35. 1 22.2 5.0 10.0 283.6 193.0 53 1 .4 29.7 12 7 66.6 25.3 43.9 60.5 3.9 7.8 14 0 122.2 18.0 104.9 Hovedbanen.I 2 251 5.647 5.020 4.5001 612.4 91.1 23.0 2 1) Private Veiovergange medregnede. 2) Heri indbefattet Veiundergange. E 3 16 949 259 301 I 530 ■•••■ 122 50 623 203 169 177 9 527 37 1 420 190 240 121 4 1 3 26 254 87 108 76 87 . 336 283 83 118 3 176 279 133 4 1 28 6 46 64 4 16 1 4 5 5 12 15 6 32 22 \29


bygning og Broer, et ponts. 11111111111111111111111111111. 411.111•111.10111V .4•11111111•11115 53 54 Stikrender af indtil 2 In. Aabning. Aqueducs jusqu' aux 2 111. de portée. 7»1 E 621 388 435 9 036 12 924 6 394 17 601 8 500 21 550 87 Jern ban er 1888-89. 55 6 57 58 59 6o 61 I 62 I 63 64 65 66 67 68 . paa Stenunderbygning. sur fondement en pierre. 17; oE 43_ L; o paa Pæle. sur pilots. 17.30 209 3 355 12 978 I 4.00 4 44 32.00 389 4 Ii.8o 34 9 518 679 25 8 921 126889 213 I 8.98 18 9 1 5 40.92 6.30 903 24 12.50 407 7 733 -23 661 I 6.30 18 37.60 426 7 12.50 173 912 3.90 156 I 921 3 591 6 13 oo 3 1 25 6.30 169 8 90 I 617 I 446 IO 7 0o 54 320 3 97 1 3 537 36 63.00 530 3 72 759 2 64913.00 4 43.9 2 282 8 10.00 59 IOI 107 I 009 63 I1 35.40 127 3 5.40 2 6.00 57 907 8 353 5 000 49 1 5.95 186 65 47.00 412 5 55.60 245 765 203 33o 16 260 272 117 6 266 6 267 3 184 4 818 3 7 1 9 16 449 7 95 2 I 239 3 000 Stenbroer. Ponts en pierre. .11 1 3. 1 4 12 108 42 53.34 63.00 I 596 73 1 54 37,65 380 I5 9.40 188 Jernbroer paa Sten- eller Jernunderbygning. Ponts en fer sur fondement en pierre ou en fer. 2 81 2 h) 28 i) 87 12 7.80 3 1 .37 29.50 28.24 47.5 2 25 1 2 Broer og Viadukter.') Ponts & viaducs. I 768 120 337 873 688 150 9 3 1 .37 3 1 .37 Træbroer Ponts en bois. 775 1 54 4 31,40 5.20 m. 425 13 9.40 900 3.50 509 I 596 743 I 380 945 - 921 24 539 208 54 530 442 1 95 843 I 200 I 065 768 120 36 7 873 I 385


Jernbaner I 888-- 89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. I ste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. Kr.ania-Rigsgr. (v. L.) Ski-Sarpsborg (vs. L.) Kongsvingerbanen. 2det Trafikdistrikt. Kr.ania-Dr.menb. Dr.men Fælle.sst. prammen-Skienb. Skopum-Horten. Dr.men-Randsfj.b. Hougs.-Kongsberg. Vikers.-Krøderen. 3die Trafikdistrikt. Eidsvold-Hamarb. Hamar Fællesst. Hamar-Grundset. Grundset-Aamot. Aamot-Tønset. 4de Trafikdistrikt. I 69 70 71 72 Stationer og Holdepladse. Stations. 23 25 88 Tabel VI. 3. Stationer Stations 73 74 75 7 677 78 I 79 80 81 82 Stationsbygninger. Bâtiments des voyageurs. Eo 6.51 23 'I IO 21 4.8 II 30 m 2 M. Godshuse. Halles aux marchandises. ca E 4 522 23 4 I 0 I 3 985 IO 10 7.3 IO I 123 I 030 II 964 ‚I 7 18 10.2 II I 732 93 1 IO I 468 22 - I 727 I 375 JO I 150 Vognremiser. Remises voitures. Eo m2 205 2 2 3.6 2 348 1 57 2 187 Il290 1 4 7 21 6.o 1 4 I 671 888 1 3 I 249 3 618 5 2 2 6 7 8 5.6 13.2 5 2 453 206 148 98 7 2 699 265 127 1 44 6 7 3 I' 2 2 7 112 467 59 1 I 199 354 6.81 22 3 5 11 22 3 5 1 3 IO 8.3 6 765 475 9 5.4 7 540 5 8.7 3 306 18 14.3 II 1378 66o 228 462 164 692 6 2 7 4 662 187 721 621 I 596 3 2 Bygninger. Bâtiments. Lokomotivstalde. Remises a. locomotives. ,3 oE 6 1 2050 330 2 707 2 830 I 1084 18 I 364 3 542 9 118 2 391 2 340 I 70 2 II IO 16 904 2 843 12 9 1 1 104 10.2 Tønset-Støren. 15 16 1 5 2 143 679 13 944 io8 4 505 8 Trahjem-Støren. Merakerbanen. Tr.hjem-Feellesst. 9 9 9 9 5.7 10.6 9 9 656 I 182 644 492 593 212 8 8 2 527 713 2 345 164 - I 874 4 54 2 1 46 4 III8 2 1 40 7 3 9 5te Trafikdistrikt. 12 6 18 6.9 8 345 497 IO I 112 5 I 656 2 480 7 6te Trafikdistrikt. Hovedbanen. Kristiania Fællesst e Lillestrøm do. 1 4 IO 18 8.3 k)18 674 I 350 6 550 3 I 576 4 Is 6.210 393 3 3 24 180 94 1 II ■•■• 2 536 547 2 7 2 IO 8 2 633 379 4 389 4 664 5 24 3 1 5 2122 2 9 200 3 178 2 131 3 1 5 4 8


og andre Anlæg. et bâtiments. 89- Jernbaner 1888 89. 83 84 85 86 88 89 90I 9 293 1 94 95 96 1 97 9 899 Dreieskiver.Sporvexlinger. Andre Anlæg. Ploques Auquillages Autres bâtiments. tournantes. de voie. Vandstationer. Øvrig,e min- Vogter- --- Værksteder. Material -- ! 1 , dre Bygn. boliger. Châteaux d'eau. ved Station. Maisons de garde. Autres bâti- ments inféri- ci..; z curs aux 6 rcs ct stations. ct i v, s; = 4a) ,-,-, . = 4 a' r-d . .‹ 0 -0 . 2 2 , . 1): p., ..;.; . ??..0 , . 40 'a' ci; z g . . !): ' -'.-4 .. ç.. :2 .7-1 E , ' , , . ,! 74 ..m -' o E 8 •. a.; `-' 6 < rt 5 , --, r‘i . ,... 'a' E '' ti !-.; . 6 4,-, , - ,, EE z; -,,,, cd , E . 5. .4 '.," ,Ii ...., ;36 F . c'9 .E ;:e., • E • I, 4:1g .,.1 c, b .'' ;4 Ateliers. 6 7::i - ca: .4 ' ,z o P. ',J. .; 0 . . L; P, .,f," 74 .,. C.. '''' .‹z ., 15,0 , , r,i S' , øvrige min- boder. dre Bygn. Magazins. udenfor Stat . _ Autres bâtiinféri ci.; curs au dehors de la gare. .. ct .,., t, o , 'g . c,', o .. 7' 1,1 .. L' ç ... 4) ,. E . , :E, r,i 3 ,,,L ; 1: '. 'g o 4j tp ,,, ..c>)' (1 ci.) ‘4 PC4 g ci a) t■ 2 .4 cu 'LT Th- '(-I ') "g g' , E b.,or= ;,, '''' tti: "`i -0 y,, 4 P:1 to "' bjo ,i,,,, ›, ca -.0 Ç:P cu PC1 ,$), ›-, cts 4 4 (L., PC4 bn ct.' ›, ct -0 4 Pq z ., E ,;) r-1 b4 -0 CD RA -,:s cl 0; ma km. m2 in5 al. M. m2 m2 m 2 447' 7 Io8 24.3 36 960 17 I 047 3 12.55 125 188 - - 5 577 30 102 I. I 13.70 3 94 26.8 9 144 1 54 3 13.70 48 190 - - 2 37 2 95 5 143 20.1 64 452! 8 410 I 12.55 68 1300)- - 4 432 16 291 7 70 8.8 22 824 - - 3 ) 1 I.,_-o.7o 2,-_- 5.o2 o 460 126 545 - 5 5c 2 33 - IO I 930 - I 10.70 2._-....8. 48 126i I 140 4 794 - - 54 I 109 IO 10.6 32I 321 3 128 57 - I 106 - 5I 1= 5.80 t 2,- 4.4. I 10.8o 104 7 126 126 4 - 368 - 22 372 - 8 108 11.2 28, 1312 - - I0.8 ,.-___-1 o 3 1 _ z 5.o2 1051 126 - - - 3 2 20 24 7.0 13.2 7 8 172 388 - 2 - 81 I 1 5.02 5.02 17 25 126 126 - - - _ - _ - 2 - 68 I 16 29.0 4 67 II I 051 - - 23 188 - - - - - I - - 6 463 - I52 05 37 150 2 669 I 236 _ - 2 14 12.7 II 693 2 301 I 4.82 23 150 - 365 2 15 13.0 5 126 3 583 I 4.87 13 150 .. .. - - II 11 0 54.3 29 1 665 23 3 658 2 ) I= 65° 1=12.40 14 105 13.5 23 640 7 68 3 45 150 - - 1 150 4 216 5.00 3 56 125 - 41 7 203 7 35 50 .4 16 747 1 39 I 4.70 30 125 - 27 I 22 4 77 21 . 2 21 908 16 5 084 3 13.70 40 188 - - - 28 707 2 - - 8 348 - - I 13.70 52 188 2 2 562 3 331 I 7 63 io.9 n 21 1432 n) 8 642 3 6.59 41 100 I 555 2 464 in) 9 16 53.3 25 58o 3 208 3 6.5 0 54 157 p I 713 2 552 3 6o - 48 2 135 7 880 1 12.55 72 188 1 2 510 2 226 9 I 64c I 22 56 5 587 - - 2 12.55 91 188 - - 984 " I 28 • . 20 I 225 - - I 14.12 24 188 - - - - 52


Jernbaner 1888-89. 90 Sporlængde. Longueur des voies. Tabel VI. 4. Over Super 102 103 I 104 105 106 I 107 I 108 109 Skinner Rails Banernes Navn . Désignation des chemins de fer. ,.., . ,. 0) z ca ca tko 6 2 cd =2 6 ...9 a 4. Sidespor s) Voies de garage et de service '' Wi =. 3 d c',11 3 1'4 .2 '''' Ti a 1-1' 4 IS a; "Vf.1 0 2 2, "N af Jern. en fer :.: 4.9 4a; i; . .., c„ -ci .t) g ci,', ,r; 0 E'd'' p-'1 'e, r:6 a;. -c ._?. . 4.1 Fi2 af Staal. én acier. 4.; 0 LI 0 • 8 to , Ell E ei,; 1-1- .$-.) c4,-, w3 8 cc.4 ;' ,9-1 izi a. 4i cu 0 Z cf) ,4.R ,T, ,:s 0 . 8 -0 -,:i z c, E g (Y), .0, '4ig 1--d .?, cd ...4 cf). i ,., ›: 8. 4) 0 7' --. 8 ,.4 a., U) .39- 4,->,4,h, ci) En l' - N 4.1 g g o cd ,....1 cn c't li fl L. :U (f) -cs 'S a., '' ,71 I. j) u) Kilometer. km. kg. km. kg. Iste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. 249.063 25 772 237 .8°9 29.76 ., T . , 2.931 277.766 { v ignot 41.488 25.00 23.547 28.77 , o I.512 29.76 91.176 27.28 Vignol Kongsvingerbanen. 114.577 18.245 2.065 134.887 150.968 30.75 1 ir8.806 30 .00 » 2det Trafikdistrikt. 0.408 31.75 Kr.ania.-Dr.menb. 52.900 10.618 0.992 64.510 20.180 19.84 » 59.211 22.32 49.22 1 19.84 Dr.men Faellesst. - 6.310 - 6.310 12,620 19.84 » " >> Dr.men-Skienb. 148.600 1 1. 176 1.445 161.221 22.862 { 17.36 19.84 » 298.243 1.267 0.070 1 9. 84 2050 . 31.75 Skopu-Horten. rn 7.300 o.63o - 7.930 1.26o { 17 ' 36 ö .9..4 » 14.600 19.84 1.264 22.32 Dr.men - Randsfi.b. 89.306 16.910 0.603 106.819 40.278 1 9.84 » 70.433 20.50 Hougs.-Kongsberg. 27.900 2.819 o.o8o 30.799 17.36 1 12.771 101.663 1 9.84 » { Vikers.- Krøderen. 26.300 I. I 00 0.090 27.490 i9.84 . 3 807 19.84 » 3die Trafikdistrikt Eidsvold-Hamarb. Hamar Fllesst. ee q)58.572 - 3 200 4 388 0.568 62.340 0.230 17.36 2.628 18.35 1.988 17.36 » ), { 124.255 0.195 0,036 { 4.124 27.28 19.84 19.84 27.28 Hamar- Grunset. d r) 37.900 2.420 0.783- 441 . 3103 88 { 35.258 18.35 » 27.827 {19.121 19.84 20.5o Grundset - Aamot. Aarnot- Teinset. 26.358 1.163 156.756 5.377 0.305 27.826 46.637 17.36 1.496 163.629 290.574 17.36 » a 2 000 17.36 { . 7.015 20.5o 114.673 122.0i 1 >, 19.84 4de Trafikdistrikt. Tonset-Støren. 160.987 , 5.904 1.251 io8.142 , { 2.4456 19.4 8 99 . 220 17.3u , » 20.50 I 11.503 17.36 , 1.199 1 9.84 k 9.906 20.5o >> » Tr.hjem- Støren. 51.093 3.729 0.712 38.605 17.86 55.534 7.790 1 9.84 I. 7.199 20.34 » 43.538 19.84 13.202 20.50 0.734 27.28 » Merakerbanen. 102.259 7.204 0.223 109.686 100:024582 219:87 ,1 >> 209.072 27.28 » 3.815 17.36 0.682 1984 . Tr.hjem Faallesst. 5te Trafikdistrikt. - 76.290 8.939 11)3.540 v)12.479 3.7 6 7 1 9. 84 1 3.343 29.76 4.659 0.553 81.502 159.757 17.36 » » 0.015 20.50 8.159 27.28 3.247 1 7.53 6te Trafikdistrikt. r06.84o 5.304 2.227 114.371 24.742 17.36 ) 204.000 1 7.36 Hovedbanen. 67.770 15.800 3.100 86.670 Vignol 29.600 29.76 og Broskn. 143.740 29.76 • » Knania Faallesst. - 13.300 - 13.300 14.800 » » I I .800 » » Lillestr. do. " 4.800 - 4.800 5.200 » 4.400 » a


bygning. structure. 9 1 jerdbanet 1888-89. ISO I III 112 I 113 114 I 1 5 116 1 1 7 118 " 9 120 121 Material. Sleepers. Traverses. Dimensioner for Træ. Dimensions des traverses en bois. Ballast. Ballast. Tyk - kelse. Hauteur. Gjaarder x Clôtures a; 12 r.,1 Matéria ux. . . e)..,0 6 Heraf o ,-1 . o • •, - preser- a.) o "c, • ,., . . ,: rT: ' " 11 cu taii w v erede. 4) .- c:1 2)- Z.1 i.- r.. 7- , 1 tz cA f .- - . -,, i g c$L-i) a, Dont pc:, ii ..°,, a3 ;:. 4-: . Z 41 ,4 cl préservés. %-. C ci 0 .LL,' .(.1-.) o . 11 - .(i) - 2$.ti en N d ›. 0 72. 0 , . ;71' P. cd ei HB tv) r-ri, , a '..' - -, E s- 0 ,.-. g o 41, ,... ,t, ,..., 44 2 ':--' ..' o bA CZ .... ,1 ,..., .,1 'c'd P6 7:3 i. 's 9 ,...1 0 0 Lt fr. 4, • XI m . d --,- - Antal. Nombre.) Centimeter. m. Kilometer. 0.50- 1.00 333 537 250 25X12 0 q4. *-- .° 0.484 3 '454 3.295 -?2, t c.f.) .,a. '-',7/' s; 48 Er .co9. g 0 I-1 161.25 317 09 10.23 488 57 -»- 167 287 - .» - » - - 0.466 3.765 62.18 135.99 9.69 207.86 0.31-0.86 94 814 -- 200 22X I I 0.418 2.510 3.10 109.10 0.80 113.00 -»-- -- - » -»- I, •- - -- 0 . 5 6 - 0 . 71 234 754 - » ---»- - o.47o { o.366 0.61-0.71 11 530 - » -»- { o.366 2.660 30.00 267.00 0.90 297.90 2.66o 1.8o 12.80 14.60 0.31-0.86 166 331 - » --» - 0.418 2.510 o.6o 189,50 - 190.10 --"--- 45 275 - » -»- - ) » 2.90 56.70 - 59.60 -1- 40410 - s -»-- 6.00 49.70 , - 55.70 0.43- 1.01 67 699 131 265 23.5>03.5 26-29 0.540 3.138 0.03 103.15 1.12 104,30 0.43-1.01 0.40-0.76 6 435 - » -»- - » » - 1.44 - 1.44 0.40 -0.70 57 965 6o 200 22 X 1 I 22-23 0.400 2.510 3.57 70.33 2.40 76.30 -»- 43 126 8o » -»- -»- » » - 51.89 0.27 52.16 ----)---- 237 394 - ,, -»- __)_._ o.400 0.470 2.510 _ 317.84 - 3 1 7. 84 0.35-0.87 236 no - 204 23x 11.7 23x11.7 0.400 2.510 94.35 - - 94 , 35 -" - 72 773 - » -»- -»- a » 22.19 22.19 0.45-1.01 120 180 - 267 23.5xI3 23.5XI3 0.513 3.294 13.60 143.60 - 157.20 0.35-1.01 16 270 0.37-0.86 128 385 ___ i 204 23x 11.7 23X11.7 11 267 23.5x13 23.5X 13 - 204 22X10 23X12 » 0.392 0.472 2.510 89.90 - o.8o 45.70 136.40 0.39-0.86 158 600 - » -» - 23X12 0.439 2.667 200.00 3.00 - ca. 203 0.63-0.94 107 136 77 500 267 25X1 1 - - - s -- 0.471 3.454 23.30 106.6o ob o 130.00 -».- 16 492 6 200 » -»- -»- » » - 2.60 0.10 2.70 --)- 5 952 2 108 s -,..___ ___ s ___ ,., » 107 0.42 - 14'


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. 02 Tabel VI. 5. Specifikation af Udgifterne til Vedligehold af Linie Spécification des dépenses pour l'entretien de la voie 122 123 124 I 125I 126 Lønninger. Dépenses du personnel. Tali. Total. Vedligehold af Linie og Stationspladse. Entretien de la voie et dépenses de gare. Skinner med Tilbehør. Rails. Kroner. Materialier. Matières. Heraf: Dont : Sporskifter og Krydsninger. Aiguillages de voie et croisements. Sleepers. Traverses. I Smaalensbanen. 178 269.90 108 777.72 35 545... 740.18 32 221m 2 Kongsvingerbanen. 95 250.52 66 462.22 21 355.o8 339.59 1 25 970.20 4 I ste Trafikdistrikt. 273 520.42 175 239.83 56 900.08 0 79.77' 58 191.20 Kr.ania-Drammenbanen. 58 526.79 509.I7 Drammen-Skienbanen. 89 557.54 52 932.82 844. 08 34 329.52 947.25 Dr.men-Pandsfjordb. a) 122 541.51 68 266.64 1 5 068.57 1 23 959. 84 2det Trafikdistrikt. a) 270 625.84 62.60 Eidsvold-Hamarbanen. 47 636.73 16 371.38 I30 68 II 499.91 Hamar-Grundset. 25 139.57 8 Grundset-Aamot. 14 088 .97 9 204.14 5 006.87 5.41 3 119.19 Aamot-Tønset. Ss 131.09 3die Trafikdistrikt. 171 996.36 Tønset-Støren. Trondhjem-Støren, Merakerbanen. 4de Trafikdistrikt. 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. 95 402.46 45 308.19 58 838.82 1 99. 549.47 24 4 18 . 23 74 540.55 42 622.72 163 822.17 19 3 62 .49 36 051.76 SO 989.77 27 048.40 16 162.80 25 885.79 69 096. 99 9 460. 77 23 487.04 14 060.8o 29 973.45 12 072.43 1 7 47 8 .5 34 688,3 7 778.05 6 841. 36 9 I 014 650.87 522 096.57 1 37 767.40 147.62 200 548.84 I 58 481.85 50 378.83 6 864.69 431.49 26 879.89 10 I 073 132.72 57 2 475.4°, 144 632.09 579.11 227 428.73 5 85.75 15 205.26 56.66 943 92 962.96' 8 632.94 3 4I9.38 1 66 922 30 289 oi4413.88 282.68JO 501.23 7I9.7o 29 534.21 67.48 9 855.. 8 I I.2i 2 607.45 474.64 553.33 14 585.00 27 047.63 136.28 7 2 I 2.00 239.16II 641.50


med Bygninger og Telegraf samt Bevogtning (Tabel IV, Col 70). des bâtiments & du télégraphe (Table IV, col. 70). Særligt Vedlige- Bevogthold af flings- Telegraf. personale. Entretien du télégraphe. 98 Personnel spécial de la sur veillance. Sne- og Isrydning. Enlèvement de neige. Inventars Anskaffelse og Vedligehold. Acquisition et entretien de l'inventaire. 5 027. 37 1 4 648.57 9 675.54 I 797 8. I 813.19 3 1 94.39 6 805.39 I 866.5 3 515.19 3 129.30 5 292.92 3 499. 85 I 356.87 I 497.32 6 354. 04 555. 29 2 821.34 31 504.52 2 993.65 34 49 8 .17 Andre Udgifter. Autres dépenses. 20446 89.52 293.98 65.00 60.00 I 299.40 Tilsammen. Total. 345 743.45 c) 191 375.24 c) 537 118.69 I 17 046.78 164 394.33 285 503.31 I 42 4.40 d) 496 944.42 65.38 1.62 67.00 4I0.72 I 699.21 67 940. 32 47 561.19 24 852.54 133 590.43 2 73 944.48 153 785.84 74 212.79 260.0o e) 108 436.09 2 369.93 e) 33 6 434.72 318.94 38 055.52 7 223. 32 Jernbaner 1888-89. INII■1111110111111■ 127 128 1 129 130 131 I 132 133 1 34 135 Tilsammen. Total. Talt. Total. 287 047.61 161 712.64 448 760.25 WI 149 51 142 490.35 a) 190 808.15 a) 434 448.01 64 008.1. 44 502.06 23 293.11 121 182.85 252 986 13 122 450.86 61 470.99 84 724 61 268 646.46 33 8 79.0. 98 027.59 I 536 747.44 108 860.68 I 645 608.12 Pr. km. Bane. Par kilmétre de ligne. I 152 1 411 I 234 I 912 9 1 4 I 330 I 233 I 096 I 168 886 773 905 761 I 203 828 8 54 444 908 I 028 Vedligehold af Bygninger. b) Entretien des bâtiments. 26 583.39 12 892.04 39 475.43 6437.66 7 598 . 69 80 532.83 24 569.18 I 622.82 I 720.60 604.68 7 234.08 II 182.18 6 105.43 2 676.01 6 975.87 1 5 757.3. 2 066.95 4030.o6 97 08i... I 6o6j 27 469.45 I 053 124 550. 56 3 766.05 961.47 4 7 2 7.52 699.1i I 299.03 2 586.25 4 584. 39 334.38 229.82 60.8o I 010,04 635.04 I 420.24 449.58 I 069.46 2 939.28' 553.92 894.32 1 5 334 47 4 153.85 19 488.32 Kroner. 18 219.97 2 837.42 21 057.39 5 074.2. 6 994.20 3 359.78 15 428.19 336. 00 899.92 93.00 181.00 809 92 I 250.18 2 302.93 2 732.13 6 285.24 559.52 844.20 44 984.46 5 217.52 0 201 98, 4894.60 2 233.98 7 828.58 I 823.48 4 138.87 3 722 5. 9 684.86 472. 48 328.22 3 1 743 853.16 I 971.29 18 648.56 4 2 57.20 5 176. 7, 28 082.46 121.90 I 965.13 48 954. 22 4 240.86 53 1 95..8 11 5 80.96 II 697.57 OI 798 303.79 I 633.57 154 569.58 13 331,4 0 1 95 2 873.37


Jernbaner 1 888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Iste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. Kongsvingerbanen. 2det Trafikdistrikt. Kr.ania-Dr.menb. Dr.men-Skienb. Skopum-Horten. Dr.men-Randsfj.b. Hougs.-Kongsberg Vikers.-Krøderen. 3die Trafikdistrikt. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Grundset. Grundset-Aamot. Aamot-Tonset. 4de Trafikdistrikt. Tonset-Støren. Steiren-Tr.lijem. Merakerbanen. Tr.hjem Fællesst. 5te Trafikdistrikt. 6te Trafikdistrikt. Hovedbanen. Heraf: Kristiania-Lillestrøm. Lillestrøm-Eidsvold. 94 Tabel VI. 6. Opgave over Ombytning af Skinner og Sleepers. Renseignement sur le renouvellement des rails et des traverses. I 13 6137 138 I 539 I 140 •541 1421 143 I 144 I 145 km. Jernskinner ombyttet med Rails en fer remplacés de . -9 75 -x ps c.f) kg. km. Ombytning 1 Terminen. Renouvellement pendant le terme. Staalskin. ombyttet medStaal. (Vignol). Rails en acier remplacés de rails en acier. Sleepers. Traverses. Jernskinner. (Vignol). Rails en fer. Staalskinner. (Vignol). Rails en acier. .o. • ô g 0 ,i v o ,L, V z 0.) cu g --, 6 E 1-. 4'2 a; i- 4; b4 .5 'd 2 o - .gi, . w rci o 0 cu `,'. ,a r2. 8 _..' (4, 15 --. - E t,,,o, cu . rd 4, t" :4=1. 0- - (i) 0 a ry a) .,..; -o v,-. ci.;• a.) ct , ,_, bed 0.. ,.. ct ,... E 0 z ,.. r. `r. 7::, a; rci . 0. . 2 co V, '' o 0 . tp 75 0 8 •-,, cd a, 4:) , ,-, 0. v °-) = ô :sin) .,.. P4 .-48 4-è) cq'' E - s L.' 'c,i ."ci ,..- &.: v ,-, P4 ' cl .° .'1 s ' r". -t c7hi b4 d c a • ''' ,,,, .,.., N' ),..; ,-, ,,, my o 8 -- .. tio ,,, ,.0 1,,„ - ;.‘ - .-- --' t) E •'. -' = -4-'cl • .cdo tu) , C43 P4 "c' E o 'IC Pk 5' fr ca . ,--: !! z E . • -- -,-"d 741 .-' El" .,. ,g to e - F.1a .1z! 4- . ,-0 E E '.). C CI) ô e a.) 0 a 1 ô ,,, 03 ,4 ., VI 2' a..) 0 gl `4. al ,,, c“ . -1 o g „ton ...-, - . 5 ,c, @ a, c%) ' - 4 El . • `6 0 ,a,8 g - '1. - ''' ti '-'1 E21 0 7'' :---' ra., r./) kg. E .- 0 E-1,1 Vo km. :_'.. cf) kg. .": rPt -a v . - EE-, V, 0 °/o 4.; 2 L.) v P. p4 . ( 0.034.7 29.76 - 16.5 4.19 . _ - 32 107 9.63 28.77 - 10.817 30 .00 6.70 - - - 24690 14.77 - - 6.946 22.32 25.61 {09.23 0607 2192.i42 0/0 9.45 13 908 14.67 - - 0.427 20.50 0 f0:01 013 21 0.. 850 1.04 - 137 94 0.007 19.84 0.04 158 936 23.93 0.05 0.983 22.32 {0.170 22.32 - -0.035 19.84 20.33 0.022 20.50 0.20 _ 12.426 3.648 20.50 19.84 3.14 0.131 19.84 0.131 19 84 : 44977 1 7. 8 7 82.39 - - - - - - - - 11 099 15.6( - - 6.874 20.50 14.90 0.007 20.50 0.02 6 721 10.94 - 2.773 20.50 5.59 0.048 20.50 0.77 4 997 ii.55, - - 10.245 20.50 3.43 0.007 20.50 0.03 18 929 8.0'. - . { 0.817 6.296 17.36 20.50 2.22 . 0.007 17.36 0.05 17 102 7.24 - - . { o.577 6.086 _ 19.84 20.50 _ if.06 0.007 19.84 0.127 27.28 0.01 o.o6 4 485 6.1( 13 418 ILI( _ _ - - 0.015 20.50 0.57 426 2.6. - - 0.008 17.53 0.05 - - II 092 8.6 0.015 17.36 - - o.06 0.090 17.36 - 12 935 8.1( 1.267 30.00 0.941 30 00 4.68 0.100 30 00 o.o6 9 245 7.2'; 1.214 30.00 0.941 30.00 - 0.013 30.00 - 5 596 - 0.053 30.00 - 0.087 30.00 - 3 649 -


95 Anmærkninger til Tabel VI. ad Tabel VI. 1. Stignings- og Krumningsforhold. Jernbaner 1888-89. Col. 2 Længden (58 572 nr.) maalt til 238 m. ovenfor nordre Hjørne af Hamar Stationsbygning. b) Fra Udgangspunkt beliggende 238 m. ovenfor nordre Hjørne af Hamar Stationsbygning. c) Sporet til Vaagen i Bergen (1.3 km,) heri ikke indbefattet. Col. 21 d) Mellem Stavanger Station og Godshus ved Søen. ad Tabel VI. 2. Underbygning og Broer. Col. 42 e) Sidelinie til Ihlen ikke indbefattet. - f) Trondhjem—Støren. Arealet for den nedlagte Jernbanelinie Trondhjem—Selsbak samt af Ustmyren (15 km.) ved Heimdal ikke indbefattet. Col. 46-48 g) Opgaver over Masser vedrørende Planeringsarbeider refererer sig til Banens første Anlæg. Col. 59 h) Heraf j Svingbro 18.8 m. lang. Desuden 19 Veiundergange. —,— i) Heraf 37 Veiundergange. ad Tabel VI. 3. Stationer og andre Anlæg. Col. 73 k) Heraf 4 Expeditionslokaler med Venterum paa Stoppestederne Solheimsviken, Minde, Hop og Heldal. Col. 78 1) Platformhal og Toghal. Col. 83 m) Vandstationerne ere Standere uden Indbygning med Undtagelse af Vandstationen paa GarnæS. Col. 86-89 n) Under Vogterboliger er medtaget Banens 4 Stoppestedsbygninger (Høiland, Varhoug, Vigrestad og Helvig) og tilhørende Udhuse medtaget under øvrige Bygninger. Col. 94 o) Kongsvingerbanen har et mindre Reparationsværksted paa Kongsvinger (medtaget i Col. 86). - p) Reparationsværksted (i 2 Bygninger). Col. loo q) Jfr. Anm. a) ovenfor. - r) Jfr. Anm. b) ovenfor, ad Tabel VI. 4. Overbygning.


Jernbaner 1888-89. 96 Col. Ioi & 102 s) Desuden private Spor, der staar i Forbindelse med Jernbanerne, nemlig i: Iste Distrikt Smaalensbanen o.600 km. Kongsvingerbanen 1.870 — 2det Distrikt : Kristiania—Drammenb 1.662 Drammen—Skienb. 5.306 — Drammen —Randsfjordb 3.256 Hougsund—Kongsberg . 0.576 Vikersund—Krøderen 0.200 — 3die Distrikt 0.579 4de do. bredt Spor smalt — 0-494 9.886 Hovedbanen 20.100 - Sum 40.529 km. COL 102 t) Ballastbaner iberegnede. - u) Sidelinie til Iblen med tilhørende Sidespor. Col. 103 v) Heraf 4.459 km. kombineret Spor. 4.333 — bredt. 3.687 -- smalt. Sidelinien til Ihlen udgjør heraf 2.799 km. med tilhørende Sidespor 0.741 km. tilsammen 3.540 km., hvoraf 2.548 km. kombineret Spor, 0.783 km. bredt Spor og -0.209 - km. smalt Spor. Desuden tilkommer en Skinnestreng i Kombination med Trondhjem---Størenbanens Hovedspor 0.364 km. Col. 118- 121 X) K ongsvinger b. I Col. 119 indbefattet 1.34 km. Torvgjærde. Dramme n—S kien b. I Col. i 18 indbefattet 6.30 km. levende Hegn (Haktorn). ad Tabel VI. 5. Udgifter til Banernes Vedligehold. COL 122 og 127 a) Heri indbefattet Kr. 2 288.42, der udgjør Omkostninger ved den af Storthinget 1888 bevilgede Ombygning af Dørja Bro. Col. 129 b) Heri medregnet Udgifter til Vedligeholdelse af Bygninger udenfor den egentlige Drift. Col. 135 c) Heri indbefattet Kr. 6 000.00 som Afgift for Benyttelse af Strækningen Rigsgrændsen—Charlottenberg. - — d) Heri indbefattet Kr. 2 288.42 Udgifter ved Ombygning af Dørja Bro. - e) Heri indbefattet Kr. 6 000.00 som Afgift for Benyttelse af Strækningen Rigsgrændsen —Storlien. f) Jfr. ovenfor under Anmærkning c) og e).


Tabel VII. Stationernes Trafik og Indtægter med Fordeling paa Lokal- og Samtrafik, Personale ved Stationerne samt Udgifter ved Stations- og Telegraftjenesten. Renseignement sur Le trafic, les recettes, les dépenses et le personnel des stations.


Jernbaner 888-89. E Stationernes Navne. Désignation des stations. Iste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. Lokal- og Samtrafik: Kristiania Feellesst. . 423 946 419360 Heraf denne Bane Bækkelaget 273 474 50229 272 208 48 681 3 Nordstrand Stoppest 4 45 59 8346 434947 18 Sannesund Lian 82 517 • 5 Oppegaard -- 95 18 5 6 345 6 Ski 15 010 14 979 7 Aas 8 Vestby 1238612 349 5 392 5 313 9 Soner 8 736 8 766 10 Moss I I Dilling 12 Rygge 13 Raade 14 Onso Is Fredrikstad 44 890 4294! 5 269 5 386 10 1 34 70 802 II 282 11 439 70232 158 468 8704 582 71 074 16 Lisleby 17 Greaker 4 901 4 055 16 317 679! 6 666 19 Sarpsborg 37 085 20 21 Skjeberg Berg 37 10 370962 10 991 II 542 12 183 22 Fredrikshald 23 Kraakstad 60 186 6 901 54 1 93 6 932 24 Tomter 7 099 7 023 25 Spydeberg 8 866 8 803 26 Askim 8 496 8 332 27 Slitu 28 Mysen 4 923 10 793 5 186 10 682 29 Eidsberg 30 Rakkestad 4 783 827! 5 150 8 052 31 32 Gautestad Ise 3 5 1 3 5 261 33 Tistedalen .... .. . . . 7 937 '305 09244590 9 98 3 083 81 29 40 24 1 42 201 126 Tabel VII. I. Stationernes Renseignement sur le trafic, 2 I 3 4 5 I 6 I 7 Med ordinære Tog. Trains ordinaires. Afg. Partis. Ank. Arrivés. Trafik. Trafic, Reisende. Voyageurs. Med Extratog og som militær Transport. Trains extraordinaires et militaires. Afg. Partis. Ank. Arrivés. Antal. Nombre. 2398 5 8 1) Samlet Personale ved Stationen (Fælles for Hoved- og Smaalensbanen). 29 •••■ 19 74 4 5 265 3 4 16 22 3 7 4 130 Afg. Partis. Tilsammen. 429 029 2 73 555 50 229 45 59 8 82 517 6 345 Is 010 12 415 5 39 2 8 736 44 930 5 293 bo 134 II 282 4 862 704!5 4 901 15 88o 6 791 37 392 Io 706 10 99! 60387 6 901 7 099 8 866 8 496 4 9 23 10 919 4 783 8 271 3 513 5 261 7 937 Total. Ank. Arrivés. 421 758 272 266 48 681 34 447 95 18 5 6 394 '4979 12 378 5 3 1 3 8 766 42 96o 5 460 ,o 8o6 II 444 4 5 82 7 1 339 4 055 16 320 6 670 37 pm II 542 12 183 54 255 6 932 7 026 8 810 8 336 5 186 10 852 5 150 8 052 3 940 5 259 10049


Trafik og Personale. et le personnel des stations. 8 5 0 12 14 ilgods. Grande vitesse. Afg. Parties. Ank. Arrivées. Trælast og Brænde. Bois de construction et bois A. bailer. Afg. Parties. Ank. Arrivées. 1 177.63 1367.38 647.76 232 624.94 326.56 218.30 497.70 14 629.13 0.48 1.50 121.30 o.58 5.87 379.80 85.50 0.55 2.33 I 014.10 26.00 1.83 6.34 2 745.70 116.20 2.56 11.96 2 386.80 55.05 0.85 2.65 2 049.90 2.41 5.89 882.85 16 To 32.65 62,42 128.90 3 689.87 1.65 3.57 16.55 15.30 1.8o 3.85 139.60 36.90 5.58 6.84 I 276.00 32.68 0.88 1.03 0.53 28.80 62.12 110.72 97.10 12 509.00 2.10 1.64 5.75 3.15 67.80 12.90 150.00 116.0o 15.41 1.85 2.32 65.79 1.36 1.92 7.55 11.06 19.72 26.20 3.02 1.81 80.55 6.79 11.24 '3.77 14.13 8.10 584.4° 340.20 37.45 2 255.90 414.10 3 776.20 2 741.94 276.92 395.90 87.96 11.90 3.63 48 546.46 18.60 3.94 10.01 1 40.449 28.4 24.96 55.00 19.17 2 183 16 2.97 10.52 334.30 42.00 7.93 17.73 4 126.24 11.03 0.79 2.62 44 8 .84 1.75 1.91 368.30 58.90 2.14 4.96 6 067.33 387.55 Trafik. Trafic. Gods. Marchandises. 138 769.66 23 978.41 54.29 29.63 141.07 534.85 903.85 4 5 442 339.11 7 026.57 460.43 484 76 618.77 245.67 3 667.94 404.94 250.98 2 052.61 81 5 42 90.03 IO 548.23 507.20 I 365.67 I 002 .94 7 739.55 I 348.58 3 42 7.5 8 533 30 2 391.20 2 8 7 8 . 64 I 298.27 I 594.21 99 Andet Fragtgod4. Petite vitesse. Afg. Parties. Antal Ton. (2 Decimaler). Tonnes. Ank. Arrivées. III 913.30 31 118.51 148 18 684.59 347. 85 3 113.02 2 783 61 932.40 909.54 5 909.59 2 73.94 934.02 071.73 206.40 5 848.26 63.33 653 34 316.41 630.59 673.95 85.8o 5308.92 929 31 504.79 480.39 550.02 96 5.37 2 568.47 547.77 I 305.75 191.33 612.03 4 93 1 .7 2 Afg. Parties. 143 393. 07 24 802.67 1 4.77 •••■ Tilsammen. 410.01 555.72 3 282.38 3 293.21 2465.57 I 224.37 7 188.12 478.63 626.56 2 900.35 242.68 3 827.16 474. 84 265.52 2 652.42 1 57.47 529.80 12 869.92 I 922.66 5 1 43.79 3 75 2 .43 8 027.53 I 764.20 5 665.74 870.57 6 525.37 3 328.27 I 668.32 7 663.68 Total. Ank. Arrivées. 346 108.02 45 965.94 270.98 775.5 6 376.18 3 235.56 2 846.62 935.05 93 1 53 9 665.48 292.85 974.77 111.25 236.23 18 467.98 63.33 769.09 435.5 6 744.35 O 688.87 95.24 53 935. 89 1 954.70 519.97 504.57 704.64 998.43 2 616.08 600.29 334.51 1 93.95 632.84 6 324.23 Jernbaner 1888-89. Fast Personale. Employés. Antal. Nombre. 1 "7 3 3 2 2 2 2 13 2 3 3 2 2 15 2 2 17 2 2 3 3 2 6 2 5 2 2 4 2 3 4 5 6 7 8 9 IO 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32 33


Jernbaner 1888-89. E (7. 4) Stationernes Navne. 100 Med ordinære Tog. Afg. Ank. 34 Aspedammen 2 7303 02! 35 36 Præstebakke Kornsø 6 346 359° 9 169 3 677 882 753 Tilsammen 881 862 864 Hvoraf 229 Lokaltrafik. • • 864 229 Samtrafik . • nemlig med: Hovedbanen 18 524 17 633 Kongsvingerbanen 2det Trafikdistrikt Svenske Baner . . 5 679 5 894 12 845" 739 1) Afgaaet: Trafik fra Hovedbanen over 2) Ankommet: do. til do. Tabel VII. I. (Forts.). Stationernes Trafik. Reisende. Med Extratog og som militær Transport. Afg. Ank. Antal. 5 6 7 Afg. Tilsammen. Kongsvingerban en. 1 5 Gj.nemgangstrafik 065 . ) 5 065 2) 5 236 5 236 Lokal-ogSamtrafik: 5'O Lillestrøm .Fallesst. 30 127 29 896 128 20S 233jo 099 5 6925 Heraf denne Bane . 6o6 5 692 5 606 2 Nerdrum Sidespor . . 1 3 Fetsund 3 467 13 171 3 467 13 171 4 Varaaen Sidespor.. 8 623 5 131akjer 8 553 201 1 79 8 824 8 732 3 577 6 Haga 3 523 3 577 3 523 552! 7 Aarnæs 5 5 1 4 5 5 1 4 8 Funnefos Sidespor. 3 296 9 Sæterstøen 296 3 37 8 3 37 8 10 Disenaaen Skarnæs 6 559 6 677 16; 14° 6 726 6 817 12 Sander 4 465 4 251 4 465 4 251 I3' Galterud Sidespor . . 638 121 638 121 Kongsvinger 15 . . . ... 729 15 63915 360 15 400 15 Sjøli Sidespor ••■ 3 I6 Aabogen ... . . . . . . • • 4023 • 493 3 402 3 493 4 17 Eidskog 4 240 4 453 240 4 453 18 Skotterud Sidespor 19 Magnor 3 73 23 984 3 73 23 984 20 Eda Sidespor . . . . • • • 4 21 Cbarlottenberg 4 207 3 847 40 200 247 4 047 83 Tilsammen556 82 490 83 058 81 931 498 559 48 Hvoraf Lokaltrafik 48 315 . Samtrafik . . 34 743 nemlig med: Hovedbanen 33 648 Smaalensbanen . . . 48 315 33 616 32 875 50 50 448509 448 509 36548 365 35 1 9 134 125 34 09633 3 84 Eidsv -Hb. &Rorosb. Svenske Statsb. . . . 578 5 1 7 374 367 578 517 374 367 643 5 1 7 126 126 643 517 126 126 denne Bane til Svenske Baner. do. fra do. do. 2 730 6 346 3 590 883 396 864 746 1865o I26 5 679 12 845 Ank. 3 021 9 169 3 677 882 505 864 746 1 7 759 I26 5 894 II 739


Trafik og Personate. 8 IO 12 16 Trafik. Gods. 101 Ilgods. Trælast og Brænde. Andet Fragtgods. Tilsammen. Afg. Ank. Afg. Ank. Afg. Ank. Afg. Ank. 0.28 5.70 0.21 647.99 608.92 39.07 0.49 2.27 0.75 678 16 219.28 2 153.96 3 879. 24 43 299.49 608.92 42 301.71 69.24 997.78 2.15 2.35 892.20 1.60 2.24 8.88 10.20 54. 26.24 6 5 105.58 Antal Ton. 2 Decimaler). 1 .95 42 .4 1 10.92 81 974.9s 42 301.71 39 673.27 1 47.99 3 392.70 36 132. -58 95. 1 9 620.75 112.09 78 933.15 73 282.09 5 651.06 137.87 84.91 96.23 5 332.05 64.37 , 48.oõ 8.40 36 597.ioj 9 555.95 38.06 11 036.89 182.74 60706.17 II 036.89 6 765.38 58.64 615.95 986.82 82 261.14 73 282.09 8 979.05 541.82 62.40 154.91 8 219.92 26 944.33 3 617.95 20 759.23 3 1 4.75 2 780.41 3 99 1 .54 122 880.6s 116 192.72 6 687.91 I 032.42 86.51 105 II 5 463.87 61.08 660.63 998.49 16Ï914.28 116 192.72 48 721.56 691.96 3 457.34 165.i 44 407.15 63 605.80 Jernbaner 888-89. Fast Per- E sonale. Antal. 87 189.64 379.74 bo 744 6o 20 218.94 15 411.80 8 243.82 472.27 282.53 341.50 2 342.70 3 578.90 2 1 53 6o I 603 oo 8.00 4639.10 2 995.80 7 431.22 3 875.50 2 316.00 221.71 27.10 156.81 13 85 113,27 1 4. 10 102. 95 40.00 167.28 27.58 2 588.07 21.10 2 974.7 2 979.37 I 753.01 5.00 636.86 239.40 2 093.74 1 359.79 215.00 4 848.38 742.70 3 379.00 4 028.12 4014.90 6 281.40 439.50 5 599.40 71 743.06 I 244.18 - - '2.04 7.00 12.90 8.50 221.20 17 802.27 21 515.44 5 465.50 3 21.12 39.44 3.5o 7.83 2 006.91 215.09 62.10 89 217.67 598 .33 bo 806.70 28 322.20 15 891.90 282.53 18 I 2 513.96 22.66 1 3.95 15.23 9.06 12.17 10 59 21 15 4.21 10.98 13.69 24.22 7.45 11.45 2 981.38 527.00 I 032.13 489.99 948 -97 7 389.22 242.46 34.40 368.23 I 587.90 42.00 3 336.84 2 869 70 4 624.98 2 652.65 2 562.56 7 397.22 4 885.77 3 030.20 7 813.14 5 470.85 2 358.00 2 83 2 .44 48.20 3 146.76 I 005.39 I 887.43 19.10 750.79 279.40 2 285.24 I 398.82 215.00 5 3 5 4 I 4 4 I 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 95.47 8.84 24.12 10.34 3.72 218.90 62.29 4.9 1 11.05 12.1 I 4.75 220 so 928.40 192.00 167.83 158.90 232.80 470.72 233.70 3 210.22 12.00 61 4.97 864-24 396.70 753.3 6 733.20 I 916.35 24 377.1s 5 872 25 934.70 3 555. 67 4 211.14 4 247.70 6 762.46 673.20 8 813.34 93 477.40 6 771.97 12.00 619.88 887.33 403.70 77 8 .37 741.70 2 142.30 42 400.25 16 I 3 3 I 3 14 15 16 1 7 18 1 9 20 21 38.06 180.84 3 617.95 1 7 897.49 9 612.40 14 692.90 78 784.5° 14 692.90 27 707.35 175.29 175.29 2.24 1.60 2.66385 0.65 2.00 57 303.97 3 392.70 9.50 18.78 6 746.60 6 652.07 62.40 330.67 852.35 19 902.22 84.9 1 236.57 535.53 74 1 3 1 .33 3 457.34 342.83 853.00 20 096.29 86.51 240.42 7 284.13 3 Samlet Personale ved Stationen (Fælles for Hoved- og Kongsvingerbanerne). 3 3 0-4 34 35 36


J ernbaner L88 8-89. E 102 Tabel VII. I. Forts.). Stationernes 2 3 4 5 6 7 Trafik. Reisende. Stationernes Navne, Med ordinære Tog. Med Extratog og som militær Transport. Afg. Ank. Tilsammeri. Afg. Ank. Afg. Ank. 2det Trafikdistrikt. Kr.an la– Dr.menb. Lokal- og Samtrafik: Kristiania 331 930 328 680 205 I 273 2 Skarpsno Stoppested 9 348 I I o8o 3 Bygdø 48 1 97 47 933 4 Vaekkerø Stoppested 28 790 27 807 5 Lysaker 50 164 53 2 59 6 Stabæk Stoppested 12 275 13 193 7 Høvik 32 461 32 510 8 Sandviken 51 966 52 486 127 Slæbende 9 Stoppested 433° 4 Hvalstad 12 466 Asker ■•• 15 982 12 Heggedal 8 294 13 Røken 9 48 5 14 Spikestad Stoppested I 076 20 15 Lier 15 471 16 Bragerøen 3 75 8 1 Drammen 17 279 Fallesst. . 129 071 1164 Heraf denne Bane 50 973 380 1 Tilsammen 686 966 585 1 420 5 Heraf Lokaltrafik . . . 649 463 2 7 527 I « Samtrafik 37 503 058 893 nemlig med: Dr.men—Skienb. a) 16351 408 409 Dr.men—Randsfjb 21 152 65o 484 Dra mmen—Skienb. Lokal-ogSamtrafik: Drammen denne Ban- 29 869 35 2 Gundesø Stoppested 488 3 Skouger 7 018 4 Galleberg 6 558 5 Sande 13 5o1 384 383 6 Holm Stoppested . . . I 618 7 Holmestrand ..... . . 22 638 8 Nykirke 5 262 9 Skopum 9 675 Augedal 3 504 Barkaker 4 220 12 Tønsberg 62 692 I3 Særn. 1 3 933 1 4 Stokke 12 716 IS Raastad I 767 ■■•■ 16 Sandefjord 37 257 17 Joberg 2 175 18 Tjødling 5 547 069 333135' 329 953 9 348 i,o8o 48 1 97 47 933 28 79027 807 50 164 53 259 12 275 13 1 93 32 461 32 510 51 966 52 613 4 3304 069 12 466 12 358 12 358 I 16 266 5 982 16 266 8 294 7 95 8 7 95 8 9 953 9 485 9 953 955 076 975 1 15 877 5 47 115 877 2 274 3 758 2 274 130330 129 324 130 688 51353' 52 293 52 293 688 551 688 951 -690 371 649 463 649 990 649 990 39 488 38 561 40 381 16 759 I8 258 18 667 21 802 21 230 21 714 29 274 29 904 29 2 74 488 488 488 7 018 8 027 8 027 6 139 6 558 6 139 13 742 13 885 14 125 I 619 6181 619 21 629 22 638 21 629 5 5 4 24 262 5 424 12 565 9 675 12 565 3 862 3 504 3 862 4 4 755 2204 755 59 948 62 692 59 948 '3933 14 299 14 299 12 716 13 045 13 045 I 815 1767 I 815 36 395 37 2 57 36 395 2 2 400 175 2 400 5 97 2 5 547 5 972 Antal.


Trafik og Personale. Mill0.111•111111111111111=1111, 8 9 TO II 12 52 579.73 236.84 968.50 307.54 5 222.34 29 685.10 37 509.32 3o 572.37 51 76,87 2.45 2.76 133.25 490.3 1 2 6230.37 1.03109.11 3. 1 3 1.10 I 038.09 5 189.15 2 111.24 4 I 2.15 3.29 373.33 914.11 I 269.70 916.26 646.32 3 2046.336 2.45 6.15 2 893.91 146 . 66 8 447.54 I 893.52 II 343.90 1 . 1 4 5.72 205.24 5.00 313.61 496 .57 5 1 9.99 507.29 3 I 1.72 11.88 I 890.34 o.8o 832.09 I 406.25 2 724.15 418.93 4 5317.48 1.72 9.65 I 397.09 4047.71 349 04 I 260.12 2 747. 85 3 I 5.8 331.41 7 12.57 I 733.66 43.34 970.35 3 070.94 I 026.26 3 222.07 0.08 266.81 160.15 488.88 160.23 4.50 50.29 2 310.38 27.80 2 093.27 I 189.88 4408.55 I 227.97 4 , 11 23/.23 6 293.39 27380.28 12 023.09 284.13 86 177.21 5 72.12 577. 162 23 3 923.70 2 762.70 21 6 164.03 674.88 464.59 14 929.77 23 801.02 52 951.43 57 999.35 48 349-91 9 573-03 68 556.08 40416470 9088.96 82 264.96 298.86 376.02 298.86 165.73 14 825.81 103.96 14. 825.81 8975.21 36 955.49 36 955.49 1 5 995.94 21 043.86 52 080.56 16 475.92 52 080.16 30 184.80 580.97 595.05 Ilgods. Trælast og Brænde. Afg. Ank. Afg. Ank. 46.64 78.92 86.81 88.62 80.56 23.40 I 026.30 Trafik. Gods. o 96 1 .99 I 244.20 15.40 406.73 636.49 I 651.89 653.88 311.16 1.05 3.0I I 598.91 0.15 449.53 308.00 2 049.49 2 4. 10 12.41 4 307.32 48.54 622.96 I 080.50 4934.38 141.45 2 5686.79 26.45 38.06 2 333.27 2 401 45 749.43 3 246.98 3 109.15 6 0.57 1.32 79.35 124.93 40.06 316.19 119.98 442 .44 10.40 I.0! 74.40 45.16 55. 1894.34 129.98 40.5 14 o.18 0.99 98.00 0.03 19.64 186.11 117.82 187.13 0.45 0.57 24.00 34.30 32.78 113.42 57. 1 9 148.29 65.76 63.55 4 1 .34 894.53 I 985.00 2 354.05 2 092.10 4312.13 7 527.78 0.49 2.54 2 167.91 89.47 454.02 2 696.18 546.03 3 1 .39 404 136.85 71.21 94.07 3 1 4. 1 1 332.31 389.36 3 0.42 0.62 81.50 11.00 79.7027.58 161.62 39.20 23.38 4246 441.38 2023.58 788.02 2 569.63 I 252.78 4636.17 6 0.08 0.32 161.70 21.40 60.63 66.74 222.41 88.46 o 41 0.98 30.10 27.60 106.12 9 2 . 14 136.63 120.72 108 Andet Fragtgods. Afg. Ank. Antal Ton (2 Decimaler). 3 138.95 5 836.26 3 858.55 3452.79 I 993.06 12 543. 1 5 19 050,80 3 529.15 I 457.93 Tilsammen. Afg. Ank. 79.3 2 3 7 14.3 2 12 761.60 4 602.09 Jernbaner 1888-89. Fast- Personale. Antal. 626.32 4 5 210.93 24 973 87 5 405.50 2 3 4 5 6 7 8 9 Io II 12 13 Is 16 17 2 3 4 5 6 7 8 9 II 12 13 14 15 17 18


Jernbaner I 888-89. G 1-4 104 Stationernes N avne. Med ordinære Tog. Tabel VII. 1. (Forts.). Stationernes 2 3 4 I 5 6 7 Afg. Ank. Trafik. Reisende. Med Extratog og som militær Transport. Afg. Ank. Antal. Tilsammen. Afg. Ank. 1 19 Grøtting Stoppested I 4 10 574 45 20 Laurvik 097 45 844 21 Tjose 3 269 3 610 .. - - - 451 490102 3 269 1 574 464 385 62123210492 22 Aaklungen 4 69204028 23 Birkedalen 38621936 5249931 2 511 269! 24 Eidanger 25 Porsgrund 61495 4060 220 5 20 859 90 363 26 Skien 95 176 27 Borre 9 1 37 28 Horten 31 266 48 518 Tilsammen 358 477 68 67 6 9 39 19 1 37 33 395 3 1 334 54294 0 926341 518 834 Heraf Lokaltrafik. Samtrafik nemlig med: 4924 1 9662 68 409 408 26 727 494 234 24 600 Kr.ania—Dr.menb Dr.men—Randsfjb. 408 18 667 2 166 16 759 2 162 Smaalensbanen . . 5 894 5 679 025 2 511 19 420 65 6o5 95 176 9 39 1 33 395 520 484— 494 166 26 318 18 258 2 166 16 351 2 162 409 5 894 5 679 Dram men—Randsfj. Lokal- og Samtrafik: 47 I Drammen, 957 denne Bane 864 2 Gulskogen 2 033 _ 1 3 Mjøndalen 4 918 4 Hougsund 22 703 5 Burud 2 339 I 564 - 49 093 3 177 15 383 21 443 2 222 49 121 2 033 14 918 22 703 2 339 6 Skotselven 10 530 10 19910530 7 Aamot 12 520 5960 8 Gjethus - 9 Vikersund 5484! 864 1 0 Nakkerud 3 012 102 IISkjærdalen 12 Ask 13 Hønefos 14 Heen - 864 12 772 12 520 6 489 5960 14 90415 705 3 168 3 I 5 Randsfjord 16 Vestfossen 17 Darbo 18 Krekling 19 Skollenborg ..... • 20 Kongsberg 21 Snarum *) 22 Krøderen Tilsammen Heraf Lokaltrafik . Samtrafik nemlig med: Kr.ania—Dr.menb 21 230 Dr.men—Skienb. b) 2 162 * 012 48 229 3 1 77 1 5 383 21 443 2 222 IO 199 12 772 6 489 1 4 040 3 o66 5 238 5 212 - 5 9 11 5 921468 27 208 25 034 518 9 165 10948 186 - 344 395 185 5 212 5 238 6 379 6 265 27 726 25 429 935!II 133 13 922 14 804 245 10 872 II 927 - 3 893 3 695 225 - 14 167 11 927 3 695 15 029 50 872 3 893 15221529 5 6 268 686 - - 1529 6 268 1 522 5 686 1 7 746 2 910 18 501 3 050 204 - 454 - 57950 2 910 18 955 3 050 5 557 5 7 1 4 158 247 996 248 070— 3 609 144 3 775 5 7 1 5 251 679 5 858 251 771 224 224 678 678 3 125 3 125 227 803 227 803 23 392 23 318 484 650 23 876 23 968 21 152 484 650 21 714 2 166 2 162 Desuden 8 292 Reisende paa Lokalbilletter mellem Stationer og Stoppesteder 21 802 2 166 paa Sidelinie


Trafik og Personale. Gods. Ilgods. Trælast og Brænde. Andet Fragtgods. Tilsammen. Afg. Ank. Afg. Ank. Afg. Ank. Afg. Ank. 24 973.86 9 095 27 Jernbaner 8 8 8-8 9. .1111111111111.1111111111111111 AMIN 8 9 I Io I 12 16 Antal Ton. 150.61 76.12 2 278.20 13 752.93 0.11 0.37 o.6o 0.50 1 .94 0.71 507.98 4 922.31 3 362.30 57.40 21.10 45 18 3.21 3.45 267.55 68.15 Trafik. 105 (2 Decimaler). 880.71 37.98 31.88 11.18 I 015.75 I 684 09 42.05 104.43 99.90 2 727.06 0.92 3. 1 3 10.40 1 7.44 29.22 37.18 775.12 437.76 522.33 25 306.35 29 107.73 321.72 321.72 22 1 45.70 22 145.70 116.04 200.61 3 160.65 6 962.03 78.92 180.97 3 138 95 80.56 25.88 11.56 21.70 6 881.47 11.24 8.08 7 265.67 3 633.82 80.o6 70.69 523.30 184.91 83.01 68.82 678.28 165.47 I 695.70 3 675.61 62.37 157.15 881.41 I 033.52 21 397.29 23 992.31 18 224 68 18 224.68 3 172.61 5 767.63 I 993 o6 3452.79 970.89 2 202.24 208.66 112.60 Fast Personale. Antal. 112 47 33.30 1 345.59 20 959.03 32 916.73 78 555.25 34 374.79 99 547.5 8 I 3. 1 9 2.73 I 244,29 1 45. 0 5 375.03 227.25 2 622.51 375.03 4 I 1.87 9.46 I 071.87 184.82 508.07 I 136.85 5 581.81 331.13 2 3 11.26 21.68 206.09 69.7.16 1 53. 8 5 I 945.06 3 371.20 2 663 90 7 0.72 1.88 192.20 184.98 98 .45 1 43.74 291.37 330.60 3.25 13.33 503.56 I 637 21 242.56 5 255.83 749.37 6 906.37 2 10231.73 9.03 30.07 422.90 8 021.48 13 064.50 2 180.18 1 3 49 6.43 4 II 3.40 12.00 32.19 7 069.01 6 497 82 3 974.59 6 533.4 1 055.60 2 21.36 44. 22 2 169.00 75 8.79 620.31 2054.76 2 810.67 2 857.77 6 4.0 7 5.79 1 93.53 118 40 5 1 9.5 1 496 .57 717.11 620.76 2 2.58 8.83 2 723.56 5.20 733.23 925.15 5 459.37 939. 18 2 439. 3.27 3.53 183.37 156.54 225.16 279.00 411.80 07 3 42.25 64.44 4 276.96 24 848.69 33 81 7.75 4 96 5. 18 38 136.96 29 878.31 7 7.44 22.09 12 652.78 2 133.53 12 505.72 3 980.01 25 165 94 6 135.63 4 7 50.56 63.97 36 822.56 12.33 7 950.40 6992.75 44 823.52 069.05 8 8.20 17.77 7 81 .33 4 792.21 5 505.12 4 45 6.49 5 894.65 9 266.47 3 131.11 0.64 3.95 I 291.75 5.00 256.10 I 423.50 265.05 0.20 0.63 612.25 36.50 7.03 38.36 619.48 75.49 2.70 8.75 530.99 314.73 8 962.72 2 727.09 9 496.41 3 050.57 2 8 53.5 2 77.00 035 13 539.62 467.03 3 1 40.5 27 49 1 .3 34 1 16 733 66 8 1.89 6.91 437.53 159.70 61.29 331.86 I 500.71 498 .47 2 I 3 5.97 20.07 3 154.20 8.10 647.06 3 131.56 4 807.23 1 59.73 4 349.84 472.40 85 388.12 72 715.49 139 283.94 131 544.94 225 021.90 204 732.83 251.47 98.37 251.47 220.93 72 670.39 12 717.73 72 670.39 118 030.91 118 030.91 45. 10 21 253.03 13 514.03 190 952.77 34 069.13 190 952.77 13 780.06 86.81 195.05 5836.26 23.40 19 050.79 12 543.14 2 11.56 202.24 25.88 6881.47 25.70 970.89 Vikersund-Krøderen. 9 694.48 588.15 5 045.98 3 445.9 1 949.04 929.87 I 837.65 73 69 910 63 47 141.40 40 692.10 6 449.3° 5 210.93 I 018.47 219.90 - '7 462.87 88.59 207.95 114.71 237.07 2 731.72 6 507.10 177.72 I 845.82 53 622.37 40 692.10 12 930.27 3 714.32 9 095 27 120.68 12 761.59 I 01847 ts1 19 TO 20 I 21 2 22 I 23 2 24 5 25 10 26 2 27 5 28 2 3 4 5 6 7 8 9 II 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22


Jernbaner 888 —89. 1-4 Stationernes Navne. 106 Afgaaet Trafik i Retning fra Hovedbanen. Tabel VII. I. (Forts.). Stationernes 23'4 I 5 6 7 Med ordinære Tog. Afg. Ank. Trafik. Reisende. Med Extratog og som militær .Transport. Afg. Ank. Antal. Tilsammen. Afg. Ank. 3die 4de Trafikd. Eidsvold—Hamarb. 10 Gj.nemgangstrafik. 845 10 836 10 933 9 70 11 003 Lokal- og Samtrafik: 2 Eidsvold Fallesstation • 24 187 24 2.57 90 69 4 277 24326 Heraf 6 782 denne Bane 6 713 6 189 69 69 6 258 Minne 7 477 7 7 1 5 477 7 7 16 3 Ulvin 3 016 2 879 3 016 2 879 3 4 Espen 3 040 2 972 040 2 972 5 Tangen 6 429 6 542 6 429 6 542 6 Stange 1 3 335 13 282 148 124 13 483 13 406 5 7 Ottestad 726 5 726 5 895 5 895 8 Hamar Fællesstation . 47 047 43 498 3o8 232 47 33343730 23 Heraf denne Bane. 70523170 23 484 22 974 221 196 69 Tilsammen658 69 220 68 448 438 390 68 838 Heraf Lokaltrafik 53 486 53 486 138 138 53 624 53 624 Samtrafik . . . 1 5 734 1 4 962 300 252 16 03415 214 nemlig med : 1 Hovedbanen 14 697 13 9 56 300 252 4 997 14208 Kongsvingerbanen . 261 363 261 363 Rørosbanen 776 643 776 643 Rorosbanen. Lokal. og Samtrafik: Hamar—Grundsetb. 23 Hamar, denne Bane 650 23 563 22 5 24 56 22 580 2 Aker 3 527 Hjellum 527 4 4 10 4410 Ilseng 6 869 7 049 6 869 7 049 Hørsand 3 875 3 859 3 875 3 946 5 Aadalsbrug 081 025 4 918 56 4 9 18 8o88 Løiten 8 407 8o88 8 407 Elverum '7377 16 344 '7377 16 344 874 Grundset Fællesstation 873 873 5 Heraf Hamar-Gr.setb. 14 573 1 4 573 68 838 Sum981 68 084 143 1 43 68 227 Grundset--Aamotb. Grundset, denne Bane 360 302 360 302 ■••■ Øxna '577 1 696 577 1 696 2 Aasta 594 2 444 2 594 2 444 6 899 Rena Fællesstation 899 . • • 6 977 6 977 5 052 Heraf Gr.set-Aamotb. 052 5 204 5 204 Sum 9 583 9 646 9 583 9 646 Støren—Aamotb. Rena, denne Bane . . I 847 I 773 1 847 Sætre Sidespor 1773 ■■■• 3 4 5 6 7 8 9 13


Trafik og Personale. 89 Trafik. Gods. 107 Ilgods. Trælast og Brænde. Andet Fragtgods. Tilsammen. Afg. Ank. Afg. Ank. Afg. Ank. Afg. Ank. 229.99 33.77 77.5 6 69.31 1.76 6.49 947.69 62.54 76.08 3.56 5 21 2 .43 84.46 2.85 10.54 6.50 13 908.30 49.30 I 231.10 509.30 1.70 3.23 I 636.20 7.3 1 9.22 721.25 21.29 16.71 131.10 7.54 5.45 1.60 164.32 iss .79 232.30 120.02 62.29 137.30 111.33 174.52 4 417.15 33.77 1 40.75 135.96 o.88 3.9 1 2 329.65 2 087.50 2 084.30 3.20 10.00 Antal Ton. (2 Decimaler). 24.47 87.15 42 . 10 10.45 1.25 0.70 16.5o 949.70 820 10 2 271..53 505.90 2 346.70 2 329.65 17.05 11.05 44.3095.00 I 765.63 6 852.88 540.00 159.32 5.4 110.00 607.00 834.19 8.42 161.20 176.00 42 5.40 5.98 25.00 95.00 821.41 9.83 I 570.55 I 456.44 9.89 47.00 376.90 908.85 77.39 387.90 344.26 659.19 1 . 19 473. 00 30.20 0.84 .473.0 74.85 5 475.34 13 192.53 0 2701.38 7039.38 490.64 159.32 I 191.56 847.38 274,66 I 591.88 401.18 850,6r 3 246.25 1 460.13 928.11964.72 5 528.55 I 070,07 63.3 162.06i 199.10 1331 91.50 3. 1 9 5,28 4.20 3.69 8.87 22.98 0.38 .95 49.93 0.25 548.10 139.96 4 812.26 14 531.59 0.13 0.35 30.20 3.72 13.58 3,85 3.01 178.13746.23 0.95 682.50 91.20 62.78 2.71 6.21 191.60 51.60 1 3 1 .94 326.34 326.25 26.10 19.3.5 31.00 177.45 304.69 967.76 363. 04 22.81 1821.20 6.21 41.00 9.00 218 90 266.11 10.00 32 .38 915.10 182.00 4 1 7.34 2 339 25 I 342.44 3. 14 3. 29 6.00 1 68.45 14 161.87 12311.11 953.5 8 442.94 113.17 72 75 697.57 I 562.97 303.17 12 237 38 5 404.70 9 550.85 I 878.42 7 672.43 6 645.73 33.97 99 2 .73 85.79 4 420.96 21 367,47 45.11 609.65 312.91 147.50 5 29.59 I 555.03 590.46 .r8 891.72 16 190.34 19 980.59 I 878.4 2 18 102.17 17 884.12 22.31 1 95.74 5 46.5 6 14 484.40 28 293.69 I 006.44 I 679.25 624.9° I 710.65 I 426.13 I 715.36 312.31 12 643.67 5 604.29 14 079.33 4 241.84 9837.49 8 799.34 35.73 I 002.42 98.93 5 393.12 76393900:706684 320.66 2 52551743431 1 5 I 416.01 21327.37 16 816.26 •22 4 1 51104 248 053 3011 1 s86341 451 18 259.97 18 031.13 23.19 205.65 I 803.97 459.08 502.16 41 53893 25140 6...96200 94.90 50.77 20 42474. 92 .361436 2 171.31 I 853.01 2 553.63 318.30 Jernbaner 1888-89. Fast PersOnale. Antal. /7 t-7 2 2 2 3 2 4 2 t 3 6 2 7 28 8 2 3 4 5 2 6 7 6 8 9 3


Jernban er 188 8-8 9. i.; 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 108 Tabel VII. I. (Forts.). Stationernes 2 I 3 1415 6 7 Trafik. Reisende. Staticinernes Navne. Med ordinære Tog. Med Extratog og som militær Transport. Afg. Ank. Stenviken . . ...... . 2 266 Ophus Neta Sidespor I 179 Rasten I 752 Stai 2 678 Koppang Bjøraanæsset Stoppest. Atna Hanestad 4 796 178 I 769 I 259 Barkald Lilleelvedal 544 2 271 Auma 663 Tønset Telnæs Tolgen 395' 416 I 713 Os Reros Nypladsen 2 241 8 mo I 626 Jensvold Tyvold I 486 I 763 Reitan I 273 Eidet 2 065 Holtaalen Langlete Reitstøen Singsaas Bjørgen Rognæs . ..... . I 140 439 42 7 1 41 346 I 312 Støren Fæl . lesstation . Heraf Støren-Aamotb.. 6554 874 Sum 52 425 2 464 I 155 593 2 525 4 836 156 97 1 I 274 563 2 291 691 4 071 412 I 689 2 296 8 024 I 200 I 513 2 689 I 179 I 568 I III 436 466 I 128 I 383 I 300 6 714 921 52 678 Tilsammen. Afg. Ank. Afg. Ank. Antal. 2 266 I 179 I 752 2 678 4 796 178 I 769 I 259 544 2 271 663 395' 416 I 713 2 241 8 010 I 626 I 486 I 763 I 273 2 065 I 140 439 42 7 I 1 4 1 I 346 I 312 6.534 874 52 425 Tr.hjem—Størenb. Støren, denne Bane. 5 68o 5 793 43 Hovind 2 935 2 863 44 Lundemo 3 1 99 3 183 45 Leer 4 305 4 285 46 Kvaal 3 437 3 264 47 Søberg 1 485 I 683 204 204 48 Melhus 7 499 7 539 Too 49 Nypen 2 387 2 413 258 50 Heimdal 13 106 1 4 74- 1 258 35 Trondhjem Fa/lesst. . 102 093 99 383 3162 229 ' HerafTr.hjem-Storenb. 39 i8o 37 916 632 571 568o 2 935 3 1 99 4 305 3 437 I 689 7 599 2 387 13 364 103 409 39 812 Sum 83 213 83 68o I 194 I 133 84 407 Tils. Rørosbanen 214 059 214 088 1 337 1 276 215 396 •■■ • 2 464 I 155 593 2 525 4 836 156 I 971 I 274 563 2 291 691 4 071 412 I 689 2 296 8 024 I 200 I 513 2 689 I 179 I 568 I III 436 466 I 128 I 383 I 300 6 7141 921 52 678 5 793 2 863 3 183 4 285 3 264 I 887 - 7 639 2-413 '4999 /0/ 8/2 38 487 84 81 3 215 364


Trafik og Personale. 8 9 Trafik. Gods. 215.30 23.58 45 2 .77 71.13 224.39 40.52 101.13 79.77 4 12 .34 127.10 287.81 42.25 160.14 857.40 2 131.63 960.38 95.16 29 386.72 40.95 127.15 80.30 34. 81 27.30 71.01 87.69 940.00 I 119.77 258.18 37 422.30 861.59 996.25 3 119.66 450.77 87.03 61.17 459.00 4.9 1 274.21 49 74-1-&3 1 9 5 24 83 25 839.42 76 871.59 109 Ilgods. Trælast og Brænde. Andet Fragtgods. Tilsammen. Afg. Ank. Afg. Ank. Afg. Ank. Afg. Ank. 3.04 2.28 8.99 3.49 396.20 I 378.00 Antal Ton 3 1 . 1 4 56.40 4 72 8.90 I 553.30 50.62 4 16 1 4. 1 3 25.00 138.90 9. 3 8 23.09 230.12 215.71 1.27 6.12 90.70 26 .45 53.69 7.78 576.00 24.75 2.05 2.36 78.10 58.42 11.39 490.00 20.95 5.87 4. 1 5 181 07 35.60 93.09 18 54 213.40 103.55 0.59 0.61 315.00 7.00 55.42 4.54 375.90 90.00 9.98 4. 02 180.18 121.00 1 34.73 24.63 254.90 I 2 3 1 .47 0.18 0.89 15.91 66.19 0.92 2.70 52.00 378.07 0.47 2.13 50.'0 832.81 22.24 2.01 5.05 109.47 1.55 3.47 455.42 70.08 1 .79 4.29 273.24 I.00 0.63 1 .45 211.98 0.52 1.31 892.70 2.78 3 67 760.30 0.20 1.66 4.08 981.90 17.80 1.36 2.43 787.86 2.00 10.65 14.88 499.79 28.09 2.06 1.72 20.00 0.04 357.19 176.18 bo 736.231 3 837.35 8.59 13.16 479.70 28.05 4.25 3.7 1 786.68 5.00 4.96 2.12 526.80 4.00 8.81 2.99 807.53 11.15 9.70 3.86 26.45 34.70 2.37 0.88 40.30 5.00 4.07 3.79 89.00 91.25 0.70 0.70 0.25 5 II 1.88 891.11 228 47 6475 4 53-.140 22 960.20 743.82 179.70 225.70 6 340.46 792 38 212.79 3 435 " 6 630.62 1 299.53 583.41 16 285.54 16 125.31 2 Decimaler). 485.85 535.28 247.68 604.36 2 284.05 5.84 250.52 531.04 328.02 906.31 127.23 2 319.77 61.91 537 , 40 675.00 10 137.95 145.70 321.90 608.74 202.73 I 277.60 53 8 .54 582.93 84.62 I 689.40 264.13 538.76 2 284.29 126.65 25 762.47 2 157.64 6 54.4 1 248.61 577.79 195.65 30.56 543 88 21.04 1 74.93 45 293.20 37 609 30 43 213.81 86 127.79 6 1 4.54 I 403.86 2 010.79 100.29 463.89 532.09 690 82 81.82 920 76 354.04 59430 357.44 555.46 047.5 6 2 521.26 97 6 .47 148.08 29 397.29 68.24 584.52 355.33 247.42 920.12 834.09 I 071.25 I 729.22 I 630.12 280.24 48 5 1 5.7 2 I 349.88 787.18 3 651.42 I 266.71 123.18 103.84 552.07 5.86 73 2 .42 sr 279.98 20 494.35 30 066.91 94 456.66 525.98 1 55. 1 7 307.20 757.39 2 522.85 5.84 283.09 563.57 408.48 93 8 -6 5 166.98 2 44 1 .46 69.52 63 1 .94 800.02 11 394-0 5 208.78 702.67 443.68 314.21 351.15 543 83 584.38 85.93 I 693.27 286.01 543. 1 9 2327.26 128.41 29 776.00 2 198.85 663.12 254.73 59 1 .93 234.21 36.44 638.92 21.74 I 287.82 68 483.87 44 529.46 59 057.22 102 836 51 Jernbaner 888-89. 1 6 Fast Personate. Antal. 2 2 5 2 2 4 7 2 4 s:71 tS) 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 1 42 2 43 2 44 2 45 I 46 I 47 2 48 49 2 50 27 51


Jernbaner 1888-89. E 110 Stationernes Navne. Med ordinære Tog. Tabel VII. I. (Forts.). Stationernes 2 3 I 4I 5 I 6 I 7 Afg. Ank. 202 Hvoraf 231202.235 Lokaltrafik . . Samtrafik c) nemlig med : 11 828 1i857 Hovedbanen 10 817 50 620 Kongsvingerbanen 113 215 Merakerbanen c) . 257 246 641 Eidsvold—Hamarb 776 1 2 3 4 5 6 7 8 Merakerbanen. Lokal- og Samtrafik: Tr.hjem, denne Bane Leangen Ranheim Malvik Hommelvik Hell Hegre Floren 62 913 9006 21 540 8 253 18 696 7 413 4 3 14 I 119 61 667 9 824 22 841 8 377 18 739 17 488 4 362 I 075 9 10 I' Gudaa . . Meraker. . Storlien ... . ... I 170 2 229 1615 I 181 2 195 462 148 228 Tilsammen 149 207 1 Hvoraf Lokaltrafik 45 843 Samtrafik . . . 2 385 nemlig med : 145 843 3 364 Hovedbanen Eidsv. —Hamarb. & 57 74 190 Rørosbanen. . . . . 188 Svenske Baner . . . . 2 138 3 102 5te Trafikdistrikt. Jæderbanen. 36 Stavanger 834 35 922 2 Hinna 6 659 8 (Ho 21 3 Sandnæs 234 21 439 4 Høiland 5211525 5 Klep 2 710 2 844 8 6 Time 344 8 538 7 Nærbø 6 868 6 957 2 626 8 Varhoug 2 482 9 Vigrestad 3 326 3 500 IO Ogne Helvik 3 124 2 862 3 219 2 872 12 Ekersund 12 570 11 370 108 678 Tilsammen 108 678 Trafik. Reisende. Med Extratog og som militær Transport. Afg. Ank. I 2 67 70 70 2 684 I 658 4 342 4 342 596 596 4 13 1 209 Antal. 1) Bestyres af en Baneformand. Bestyres af en Banevogter. I 267 9 9 I 658 48 2 636 4 342 4 342 609 596 4 1 209 Tilsammen. Afg. Ank. 203 498 II 898 10 887 113 257 641 65 597 9 006 25 540 8 213 18 696 19 071 4 3 1 4 I 119 I 170 2 229 I 615 152 570 150 185 2 385 190 2 138 203 498 I 866 10 629 215 246 776 63 325 9 824 22 841 8 425 18 739 20 524 4 362 I 071 I 181 2 195 I 462 153 549 15o 185 3 364 57 74 188 3 102 37 430 36 531 7 25586o6 21 238 21 439 1521 1525 2 710 2 844 8 344 8 538 6 868 6 957 2 626 2 482 , 3 326 3 500 3 124 3 219 2 862 2 872 12 583 11 374 109 887 109 887


Trafik og Personale. 344." 955.4 2 941.66 6.14 3.70 3.92 . 2147.29 48.77 421.84 16 619.74 30 216.50 7 685.9 30 785.63 4 354.41 I 5.73 0.99 0.57 12.62 5.16 13.61 I 2 6.8o 4- 1 3 129.90 5 090.40 I 918.60 7 045.35 2 055.30 12 139.88 2 3 15.95 1.88 66 oo 01 196.43 301.23 278.38 304.12 1 4 17.23 1 4. 89 487 18 37 520.28 5 901.51 - 7 034.25 6 405.92 44 569.424 5 27.70 11.81 445. 20 665.71 2 2 75.47 I 787.47 2 728.37 464.99 3 6 499.09 0.95 3.79 2 335.15 1.10 444.34 494.20 2 780 44 I 7 0.05 0.64 I 369.00 Loo 32.52 96.38 I 401 .57 98.02 I 8 0.70 2.06 246.36 4.4 1 21.59 148.39 268.65 154.86 I 9 1.08 7.12 54.3 1 67.50 3 986 75 3 136.19 4 042.14 .. 3210.81I 1 0 1.17 3.54 32.31 24.71 3 314.48 25.88 3350.331 1 199.91 99.20 5 554.94 60 003.46 45 031.04 31 049.00 50 785 89 91 151.66 89.60 110.31 1 .77 1.06 107.48 17.69 0.04 1 .40 0.12 0.12 0.20 0.18 0.16 0.07 0.31 0.I I 4.60 25.00 344. 11 239.30 226.25 3 , 74 2.82 6.49 89.60 9.60 3.03 0.67 5.90 3.77 o.o8 6.34 o.19 0.83 2.04 1.67 o.66 o.68 0.67 0.21 7.86 25.00 6058.67 226.87 24.47 196.40 6.00 5 552.86 2.08 0.90 1.18 70.00 783 6o 0.04 5.30 20.00 74.20 21.93 975.07 16 058.67 66.64 53.04 9.5o 0.90 3.20 5 552.86 54 450.60 196.40 54 254.20 94.00 10.00 1 5.04 133.30 278.50 188.30 76.00 73.3 6 31.42 0.15 75.00 975.07 111111111•111111111111111=11111 8 9. IOI II 1213I 14 I Ilgods. Afg. Ank. Trafik. Gods. Trælast og Brænde. Andet Fragtgods. Afg. Ank. Afg. Ank. Tilsammen. Afg. Ank. 31 333.52 59 818.14 340.22 421.63 58 056.29 2 146.91 58.12 744. 11 209.17 822.01 680.88 1 330 54 346 . 1 7 525.46 263.12 90.23 I 992.90 10 209.62 Jernbaner 1888-89. Fast Personale. Antal Ton. (2 Decimaler). Antal. 70 688.29 6 183.30 3 415.27 I 010.56 I 561.74 1 95.73 25 691.06 1 9 339.98 224.21 30.69 19 085 08 3 300.59 4.08 2 265.12 102.06 205.44 798.55 804.62 104.72 3 1 9.34 727.13 66.17 511.73 9209.55 70 688.29 1 5 439.50 13 776.40 4 1 5.47 254.90 99 2 .73 25 691 06 5 357.94 337. 1 9 I 224.56 3 796 19 2 049.14 48 .04 722.73 208.98 687.88 I 4.00.34 I 1 40 .57 269.5! 451.42 231.03 89.87 I 910.04 9 209.55 87 091.07 7 365.59 4 381.40 I 016.70 I 761.84 205.65 3 1 333.5 2 1 9 45 2.37 225.98 32.65 19 1 93.74 3 388.28 4.12 3 050.12 102.18 205.56 798.79 810.10 104.88 339.4 1 727.44 14.0.48 538.26 10 209.62 87 091.07 1 5 745.44 14 055.69 428.71 258.62 I 002.42 6 3 _ 4 a 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12


Jernbaner 1888-89. a) ts) Stationernes Navne. 6te Trafikdistrikt. 112 Tabel VII.. 1. (Forts.). Stationernes 2 3 4 5 6 1 7 Med ordinære Tog. Afg. Ank. Trafik. Reisende. Med Extratog og som militær Transport. Afg. Ank. Antal. Tilsammen. Afg. Ank. Bergen-Vossbanen 1 Bergen 42 254137 3 705 0627492 74935 I 238 o81 43 492 138 786 2 Solheimsviken Stoppest. 11 546 11 546 9 625 2 3 Minde 230 2 230 2 073 47 4 Fjøsanger 626 49 749 8870 5 Hop Stoppested 9 073 9 073 6 Næstun 46087 48667206 60466 63 294 7 Heldal 175 1 078 175 1 078 8 Haukeland 3 857 4 090 3 8 57 4 090 2 .11 9 Arne 2 659 2 722 659 2 722 10 Garnxs 421 48469806 1 4 4804 240 1891 II Trængereid 42 024607 2 067 12 Vaksdal 3 064 2 466 3 064 13 Stanghelle 947 917 947 917 5 Dale 5 36! 4251 1 927 201 361 4 201 1 4 15 Bolstad 3 071 3 0711 785 16 Evanger 3 539 3 539 5 1 57 Bulken 3 33 2 - 3 332 2 939 Voss 10497 1 2 488 I 081 I 238 11 578 13 726 316 318 267 Tilsammen 586 316 267 2 319 2 319 318 586 Hovedbanen. 1 Gj.nemgangstrafik. ) 374 2) 578 374 578 Lokal-ogSamtrafik 152 '55474 Kristiania, denne Bane 472 147 152 3 002 2 340 149 49 2 15 2 Bryn 369 18 439 15 369 18 439 3 Grorud 17 918 20 257 17 918 20 257 4 Robsrud Sidespor .. 5 Laasby Sidespor - 6 Fjeldhammer Sidespor - 10293 10 7 Strømmen 736 10 928 443 443 "37' 2 8 Lillestr. denne Bane 4 435 24 290 128 203 4 563 24 493 9 Lersund 4 8875 1 35 4 887 5 1 35 5 Frogner 040 5 167 251 251 5 291 5 418 10 II Kløften 448 44810 10638 638 1 Trøgstad 5 1 74 15 425 2 131 2 787 17 305 18 212 13 Hauersæter Sidespor ■■■• 1000310 10 Dahl 003 io8 10 108 15 Bohn 6 592 6 387 6 592 6 387 '747418 '7495 16 Eidsvold, denne Bane o68 21 18 o68 290 5 296 976 105 Tilsammen 081 291 994 6 024 298 018 Heraf 227 232 Lokaltrafik 593 . . . 673 227 593 5 o8o 5 080 232 673 62 896 63 512 Samtrafik 408 64 401 944 65 345 nemlig med 32 875 Kongsvingerbanen . 33 648 509 448 33 384 34 096 5o655 5 Svenske 065 Baner . . . . 236 5 236 Smaalensbanen . . . . 126 126 126 126 24 572 Eidsv.-Hb.8zRørosb 25 517 261370 24 833 25 887 Merakerbanen - Afgaaet; Trafik fra Eidsv.—Tr.hjemb. til Kongsvingerb. og fra Kongsvingerb. til Smaalensb. 2) Ankommet: do. til do. fra do. til do. fra do.


Trafik og Personate. 8 9 bo II 12 Gods. Ilgods. Trælast og Broende. Andet Fragtgods. Afg. Ank. Afg. Ank, Afg. Ank. Afg. 339. 1 9 3.28 0.04 0.78 2,53 1.42 1.15 5.8 7 14.12 1.61 0.81 4.33 0.68 19.69 3.48 4.54 16.32 36.70 456.14 10.34 84.35 I.oi 0.23 5 34 25.73 43.62 4.53 43.50 24.20 7 59 4.60 9.9 1 0.54 34 81 3.86 6.45 39.79 116.08 456.14 7.19 847.5 6 11.30 0.90 0.56 85.02 190.35 102.52 724.65 1 958.86 3 392.7o 04 1 .44 13.16 0.23 1.52 54.63 105.29 10.25 77.95 38 .5 8 0.04 I.00 22.02 1.86 216.15 5.37 19.07 0.39 349 9 1 1 958.86 Trafik. 9.50 4 545.94 3.00 8.35 17.11 191.17 55.82 353.43 85.84 56.31 1.80 341. 26 121 66 2 061.15 72.09 77. 12 386 40 I 02311i 9 401.56 1 1 19. 6 5 3 949.9 8 46 .4 1 121.64 166.13 275.89 89.53 291.93 103.71 48.92 13.25 328.92 21.23 I 237.52 74.75 265.61 239.07 2 127.07 9 401.56 582.n Tilsammen. 5 732.69 6.28 0.04 9. 1 3 59.24 192.59 56,97 370.60 mo.86 57.92 2 61 345 59 122.34 2 081.40 156.59 272 OI 505.24 I 784 46 11 816.56 4 522.69 4 851.09 I 349. 2 8 3 150.06 217 995.81 114 791.25 8o 796.99 42.22 1 -99 6.10 6 918.50 689.82 I 929.84 31 .33 6 58 613.37 561.82 3 328 34 II 003.44 945.90 228.10 5 630.50 10.30 687.50 844.70 604.90 125.81 89.00 4.93 57.67 I 165 82 I 120.50 832.67 2 242.11 5 17.62 51 61 86 809.90 4807.14 I 791.82 7 77 1 .55 21.62 5.48 4 35 1 .90 12.35 382.82 73 1 .45 25.39 4.86 349.00 64.27 590.84 869.04 7.15 1 3.43 792.30 219.55 I 689.80 2 542.67 13.82 78.82 3 147.00 103.88 2 021.19 3 638.12 I- 3 205.40 7.00 524.23 H.53 26.62 20 102.70 I 140.60 2 873.76 6,33 24.93 I 163.50 7 283.75 II 200.45 5 338.70 72.52 81.61 15 859.20 45-05 11 357-53 21 522.36 995.51 1 662.ss 144133 35 240 796 13 149953.24 142 788. 86 I 18 792.40 698.14 3 943.04 945.90 I 640.80 970.51 2 003.42 88 619.34 4 736.34 945. 2 3 2 489.21 5 182.01 3 201.40 21 254.83 12 370.28 27 289.25 295 082.10 300 142.08 8 850.33 12 571.8 228.10 687.50 693.90 3 380.28 12 630.30 749. 28 938.17 2 775.65 3 820.82 531.23 2 951.99 12 647.38 21 649.02 385 247.87 ) 117 7 ) 18 4 5 5 3 18 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1 4 1 5 16 413.02 5 82 .49 413.02 143 894-09 1 43 894.09 I 249.86 239.26 96 902.04 89 1 73.43 6o 779.81 89 1 73.43 53 615.43 233 480-54 61 601.56 233 480.54 151 767.33 118 Antal Ton (2 Decimaler • Ank. 5 075.77 60.58 0.46 128.50 246.49 424 8o 104.31 4 1 3.3 8 166.49 56.55 18.85 360.85 23.63 1 488 48 83.9 8 291.13 279.25 2 593.06 11 816.56 599.4o Jernbaner 1888-89. Fast Personale. Antal. 175.29 575.29 18.78 57 303.97 19 902.22 16 652.07 20 096.29 74 1 3 1 .33 8.40 44.01 36 62.45 597.10 8747.98 26 837.238800.39 63 496.74 1 .95 1 .37 147.99 892.20 529.12 77.85 679 06 971.42 358.22 I 009.02 64.09 2 508 77 3 1 263.33 9 824.20 31 685. 64 12 94 1 .99 3.02 1 .77 337. 16224.08 340.18 225.85 Bestyres af en Baneformand. 4) Samlede Personale ved Stationen (Fælles for Sml.b. og Hovedb. 5) Samlede Personale ved Stationen (Fælles for Hovedbanen og Kongsvingerbanen). 3 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) IO 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 to II 52 13 15 16 17 18


jernbaner 1888 -89. 2 3 4 5 6 7 9 10 ‚I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 Stationernes Navne. Désignation des stations. I ste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. Lokal- og Samtrafik: Kristiania Fallesst. Heraf denne Bane . Bækkelaget Nordstrand Stoppest.. Lian Oppegaard Ski Aas Vestby Soner Moss Dilling Rygge Raade Onso Fredrikstad Lisleby Greaker Sannesund Sarpsborg Skjeberg Berg Fredrikshald Kraakstad Tomter Spydeberg Askim . . ... . .. . . . Slitu . . . ........ . Mysen Eidsberg Rakkestad Gautestad Ise Tistedalen . . . ..... • Aspedammen 7 Total. Total. 984 372 944.87 8 865.28 8 03 1 .43 24 953.49 4 819.62 16 298 .44 18 451.50 10 189.3. 8 992.09 70 53 1 54 5 609.04 7 359 88 17 283.37 2 955.12 81 467.68 2 187.22 7 844.27 - 5 794.92 3 1 799.71 8 61 1.87 4 42 3.93 13 389.3. 10 45 2 .34 19 6 7 1 .49 19 979.17 33 527.46 13 068..5 36 569.77 jo 046.45 28 765.00 9 3.78.86 5 638.64 15 029.53 I 616.o8 114 Reisende. Voyageurs. 399 973.36 242 948... 8 621..0 8 03 1 .43 24 214.83 2 855.81 9 072.27 9 564.0. 3 875.22 5 777.6. 44 960.09 3 037.82 4 272.26 6 934.93 2 132.30 66 511.79 2 187.22 6 1 36 .43 4 408.46 22 982.82 4 873.81 3 749. 66 64 624.29 4 501.91 6036.73 8 409.87 8 452.6. , 5 508.84 13 336.47 4 872.25 8 248.39 2 301.98 2 049.71 3 285.86 I 224.62 ■■11111M I 19 I 20 Ialt. Total. Indtægter. Recettes. for afgaaen Trafik. du trafic de départ. 321 234.89 98 504.35 Heraf for Dont. 100m 541.74 I 828.8. 6 647.32 8 109.01 6 073.41 2 855.57 22 975.73 2 329.24 2 711.37 9 550 .73 667.8. 10 655.64 I 351.42 957.3 7 679.25 3 395.17 450.72 35 770.86 5 616 57 13 238.72 To 730. 42 23 455.58 6478.98 20 242.35 4 375.6. 18 793. 66 • 6 822.89 3 46 5.39 II 528.68 37 1 .40 Tabel VII. 2. Stationernes Les recettes et les Fragtgods. de petite vitesse. Deraf de cela. Trælast og Brænde. Bois de construction et bois brûler. Kroner. 4303.69 I 066.06 453..6 I 371.06 4 49 1 ..8 3 312.03 4 311.24 I 626.39 323.18 38.40 270 55 3 499.4. 1 74.69 222.06 28.85 I 086.73 472.68 42.20 3 243.28 3 129.99 7 935. 65 6 141.40 743.36 I 038.67 6 421.68 910.39 10 472.72 884.69 669.48 5 657.23 2 45.50 I 21 I 22 Melk. Lait. 0 . 25 0.25 66.94 234.62 I 426.64 2 4 1 7 23 I 115.74 104.15 16.39 81 9.49 I 871.x6 4 11 7.92 101.63 20.06 610.34 226.86 25.29 2 270.25 99 1 .49 3 212.33 2 332.96 3 549.29 I 880.59 5 566.41 2 153.63 2 201.17 743.52 878..2 Total. Total. I 262 954.74 439 984.29 9445.i» 5 112.19 29 744.P 3 796.52 14 755..6 16 145.47 6098.17 8 327.64 70 171.45 4 760.23 6 807.35 10 665.33 2 915.66 128 42 5.45 I 515.70 10 415.63 6 544.32 34 759.36 7 548.1 3 4 790.82 i6o 931.98 8440.98 10 910.94 14 028.83 IS 107.49 IO 036.88 26 470.79 8 350.51 Is 800.38 3 596.52 4 261.26 16 274.46 521.19


Indtægter og Udgifter. dépenses des stations. 23I 24 Reisende. Voyageurs. 383 33 6:45 229 788.77 8 246.30 5 112.19 27 820,77 2 8 77.43 9 063.92 9 5 1 5.59 3 762. 72 5 708.05 41 220.18 3 244.29 4 474.o6 6 969.93 I 993. 70 69 965.20 I 285.98 6 299.75 4 206.23 23 182.92 5 272.22 3977.8o 67 321.37 4 516.80 5 984..0 8 333.00 8 555.61 5 631.03 13 212.56 5066.39 8 421.36 2 501.09 I 964.38 3 482..6 I 299.22 Indtægter. Recettes. for ankommen Trafik. du trafic d'arrivée. Ialt. Total. Heraf for Dont. Fragtgods. de petite vitesse. Kroner. 786 338 . 98 171 771.04 344. i6 I 245. 77 688.6. 5 034.24 5 558..0 I 933.89 2 173.66 22 778.16 775.21 2 033.34 2837.i8 688.05 49 337.52 229.72 3 373.07 I 856.06 9 454.28 I 875.76 523.66 84 639.67 3 586.5. 4 366.68 4 895.38 5 653.25 3 822.59 II 747..3 2 602.15 6327. 33 852.96 I 947.26 12 474.86 188.51 Deraf De cela. Trælast og Brænde Bois de construction et bois brûler. 348 563.45 28 343.67 824.37 96.77 35.32 227.70 803.93 36.89 7 627.22 27.20 103. 75 40.33 3 1 .44 28 957.94 230.6o 169.40 1 74.04 15.85 5.°° 70 052 99 32.46 I0.00 30.76 43 1 .36 59.73 85.52 93.75 25.53 34.36 I 688.52 3.78 Melk. Lait. 80 316.42 35 575.27 27.62 120.27 14.88 0.74 •■•• 359.33 0.30 1 .53 1 4.0° O.25 3 8 74.4. 229. 72 83.04 137.88 5.59 2.08 5 84.81 0.62 1 3.57 2.53 3.02 9.25 ■■• 115 27 Lønninger og Beklædning. Dépenses du personnel. Husleie, Opvarmning,Belysning,RenholdogInventar. Loyer, chauffage, eclairage, nettoyage et inventaire. Udgifter. Dépenses. 116 793. 4, 23 335 Andel med Hovedbanen Egne Udgifter. . 55.32 2831.44592.27 2 759.49 2 I 54.85 9 1 49.39 2 275.44 I 988.35 2 014.13 II 267.96 I 881.75 2 815.78 2 758,89 I 179.96 9 57 6 .53 300.00 I 990.23 2 416.77 12 554.9. 2 371.83 I 694 45 1 4 8 5 2 .9. 2 217.65 2 250.66 2 790.65 3 1 48 .27 2 138.76 4654.o5 2 054.95 3 691..5 I 772.08 I 958.85 3 521.71 843.00 Kroner. 209. 37 505.64 204..8 1 311.20 397.60 389.88 4 1 4.71 3 038.90 327./2 300. 93 34 2 .08 311.13 3 896. 79 28.55 302 74 332.27 2 106.18 333.73 502.65 5 489.29 467..9 304.85 421.72 308.12 I 232.22 392,3 403.24 355.74 323.66 643.95 251.81 Kontorudgifter. Nécessaire de comptoir. 6 710. 46 966.48 129.60 82.03 164.11 32.22 123.47 85.04 63.32 49.97 425.oi 65.97 39.33 67.75 4 1 .57 463.3 1 28.05 58.37 45..3 296.77 46.66 69.61 627.78 59.45 58.83 100.17 101.96 70.63 156.49 50.54 1 47.93 40.93 50.73 240.99 163.21 Jernbaner 1888-89. Sum. d Total. 146 86z. 1- . 05 57 334-5'3 I 021.80 3 553.3. 632.90 3 429.24 2 391.25 10584. 2 758.08 2 441.55 2 478.81 14 731.87 2 274.84 3 856.04 3 168.72 I 532.66 83 236.63 356.60 2 351.34 2 794.17 1 4 957 86 2 752.22 2 266.71 20 969.98 2 744..9 2 614. 34 3 312.54 3 753.93 2 517.51 6 042,76 2 497.62 4 242.32 2 168.75 2 333.24 4 406.65 I 258.02 ci E E e 2 3 4 5 6 7 8 9 80 I 12 13 1 4 1 5 16 17 18 89 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 29 30 3 1 32 33 34


Jernbaner 888-89. z -0 es) 35 36 2 3 4 5 6 7 8 9 II 12 13 1 4- 15 16 17 18 19 20 21 Stationernes Navne. Præstebakke Kornsø Tilsammen Hvoraf Lokaltrafik . . . Samtrafik . . . nemlig med: Hovedbanen Kongsvingerbanen 2det Trafikdistrikt Svenske Baner . . Kongsvingerban en. Gj.nemga.ngstrafik Lokal-ogSamtrafik: Lillestrøm Kellesst. Heraf denne Bane. Nerdrum Sidespor . . Fetsund Varaaen Sidespor. . . Blakjer Haga Aarnæs Funnefos Sidespor . . Sæterstøen Disenaaen Skarnæs Sander Galterud Sidespor . Kongsvinger Sjøli Sidespor Aabogen Eidskog Skotterud Sidespor Magnor Eda Sidespor Cbarlottenberg Tilsammen Hvoraf Lokaltrafik . Samtrafik . . . nemlig med: Hovedbanen Smaalensbanen . . . Eidsv -Hb. &Rorosb. Svenske Statsb. • 1) Afgaaet: Trafik fra Hovedbanen over denne Ankommet: do. til do. Tabel VII. 2. Forts.). Stationernes 17 i8 19 o. 21 22 Total. 9 436.2. II 703.88 1 057 686.92 968 799.99 88 886.93 3 899-75 492.83 7 623. 74 76 870.6. 85 358.09 181 155% 26 13 383.59 IO 387.84 13 612.6. 7 686.52 13 239.03 35 117.88 26 99 2 .04 23 080.54 643.86 47 896.47 13 853 20 17 144..6 13 572.80 27 705.92 2 349.17 43 83 8 .29 310 503.92 66 077.31 244 426.61 227 071.94 IO 500.66 2 881.86 3 972..5 116 Reisende. 4 587.82 3 123.02 627 712.25 565 94o..9 61 772.66 126.38 6 161.93 55 483.75 26 570.68 20 876.ó 5 185. 70 4406.29 5 837.69 2 526.66 5 398.o5 3 368 47 7 842 .45 3 755.60 643.86 23 242.11 2 568.79 4 145.53 ■••■ 3 368 03 II 060.19 83 349.42 32 402.01 50 947.4i 47 803.15 I 653.o5 I 491.21 Ialt. Heraf for Kroner. 4 244.74 7 067.82 359 588.37 337 1 95.72 22 392.65 3 150. 75 366.96 549.62 18 325.32 Fragtgods. Bane til Svenske Baner. do. fra do. do. Deraf Trælast og Melk. Brænde. 3 127 36 6 420.29 79 831.56 77 605.31 2 226.25 2 073.77 15248 55785 991 23.27 158 626.04 7 708.93 5 553.38 7 '89..0 4 756.86 7 1 57.59 3 1 420 38 18 215.63 18 77 2 . 84 21 100.53 10 975.53 12 356.98 13 572.80 23 835.28 2 349.17 30 473. 98 215 438.98 3 ! 402.72 1 84 036.26 I 70 438.70 IO 281.05 I 049.45 2 267.06 /41.5 722 52 6 815..3 2 091.22 4 077 43 2 834 79 2 567.91 13 979.64 16 618.37 15 076.85 15 642 .47 10 365.96 I I 689.05 13 006.30 20 930 86 I 591.65 19 286.60 156 574.23 24 203.02 132 371.21 122 359.85 9 988 .44 22.92 Total. 33.95 7 633.33 5 944.22 40 988 42 1132 038 07 40 977.23 968 799.99 11.19 163 238.08 2 230.42 8 169.33 11.197212.06 145 626 27 1262.49 - I 391.91 I 799.20 I 206.91 2 845.29 253 .62 138.81 301.07 7 31 14.32 1 5.99 7 20 7 981.63 262.26 7 7 1 9.37 7 7 1 9.37 ■•■ 234557.37 91 027. 93 48 799.33 8 641.62 10 234.25 4 643.62 10 111.20 6 889..8 1 9 1 54.39 9 379.6, 63 309.77 6 778.32 10 545.03 I 566.84 9 685.46 545.88 20 630.87 231 027.5o 66 077. 3. 164 950.19 138 467.48 707.17 2 724.57 23 050.97


Indtægter og Udgifter. 2 _ 26 Reisende. Indtægter. for ankommen Trafik. Ialt. Heraf for Kroner. Fragtgods. Deraf Trælast og Melk. meik. Brænde. 117 Husleie Lønninger ,-, .' upvarmning, og Belysning, Beklæd- Renhold og ning. Inventar. Udgifter. Kroner. .,-, Kontorudgifter. I Jernbaner 888-89. Sum. d) 5 467.16 I 966.06 85.65 4 02 7.45 445.14 247.82 4 720.41 2 939.32 2 882.22 32.76 - 2 935.66 557.70 220.76 3 714.12 618 676.45 432 394.04 139 018.59 40 990.71 127 181.45 27 303.6o 5 681.99 160 167.04 565 940.29 337 195 72 77 605.32 40 977.23 52 736.26 95 198.32 61 413.28 13.48 133.88 I 50781 I 087.55 - 7 866.22 6 772.89 - 5 444.15 722.12 - 47 158.23 85 102.17 53 55 2 .84 13.48 26 188.56 200 305.23 96 919.49 - 20 351.7.1 4 306 .04 68 330. 79 43 908.83 52 380 36 41 979.83 211.61 143 42 18 210.32 - 3 691,14 342.83 - 2224429 I 1 382.53 - 4 426.22 3 472.00 185.57 4 1 9260 514.28 84,66 4 79 1 .54 _ 5 534.7. 4 162 63 178-53 - 5 203.55 • 672.53 114.65 5 990.73 2486.53 1841.86 25.76 2 831.86 569.c. 61.44 3462.31 5 364. 85 4 1 33.54 128.95 .. 4 220. 91 I 148.12 78.65 5 447.68 _ _ - - 3 464.57 3 116.40 174.65 3 6° 3 724.62 551.45 92.60 4 368.67 839.66 I 13.2c 0.05 952 81 7925. 98 10430. 70 228.49 - 4073.40 524.32 109.35 4707.06 3 59 2 .39 5 424.46 30.85 - 3 272.09 506.14 I 18.92 3 897.15 112 23 - 933.56 104.07 0.62 I 038.25 21 940.36 38 911.90 I 241.64 139.68 13 385.43 2 251.66 247.57 15 884.66 926.99 80.53 0.05 937 57 2 560 83 4 019.22 - - 2 743.43 435.16 59.82 3 238.42 4 1 52.22 5949.47 11.54 _ 3 216.66 330 06 67.78 3614.5o I 566.84 - - 843.96 105.52 0.05 949 52 3838.o 5 465.23 15.56 3066.85 417.59 70.82 3 555 26 545 88 5.10 - - -- --- I I 304.66 7 972.86 173.12 7.20 --- - -- 10 726.05 81 010 18 140 921.82 44 379.59 293.9 0 53 475.57 82535 1 107 03 62836.i2 32 402.01 31 402.72 24 203.02 262.26 48 608.17 109 519,0 ' 20 176.57 31.64 47089 37 85 376.05 32.59 38.64 - 596.16 892.49 I 275.37 - - 626.31 22 271.52 20 843.98 - . 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9 1 4 15 16 17 18 19 20 21


Jernbaner 1888-89. 5 z 4.) Stationernes Navne. 2det Trafikdistrikt. Kr.ania- Dr.menb. Lokal- og Sam trafik: Kristiania Skarpsno 2Stoppested 3 Bygdø 4 Vækkerø Stoppested 5 Lysaker 6 Stabæk Stoppested 7 Høvik 8 Sandviken Slæbende 9 Stoppested IO Hvalstad 'I Asker 12 Heggedal 13 Røken Spikestad 1 4Stoppested 15 Lier 16 Bragerøen Drammen 17 Feellesst. . Heraf denne Bane Tilsammen Heraf Lokaltrafik • . . « Samtrafik nemlig med : Dr.men-Skienb. a) Dr.men----Randsfjb 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I1 12 13 1 4 15 16 17 18 Dra mmen-Skienb. Lokal-og Samtrafik: Drammen, denne Bane Gundesø Stoppested Skouger Galleberg Sande Holm Stoppested . . Holmestrand ..... . Nykirke Skopum Augedal Barkaker Tønsberg. . . Sæm. Stokke Raastad Sandefjord Joberg Tjødling Total. 337 699.36 I 262.8o 8653.13 4 73 8 .78 I4 680.56 3 046.87 17 213.05 37 649.37 I 935.05 8496.46 14 340.90 I I 054,34 1 4 369.36 663.8o 17 803.10 3 638 58 3141 93/.43 91 2 52.42 588 497.93 447 460.87 141 037.06 47 060. 32 93 976.74 54 1 74.06 110.98 4915.8o 6 274.98 13 510. 35 750.96 24 1 1 0 47 2 45 1 .3. 4028.69 I 774 78 I 629.39 55 o50.85 9 542 .24 6 735.04 966.66 34 258.50 I 002.85 2 130.09 118 Reisende. Tabel VII. 2. (Forts.). Stationernes 1■••1111•111111111.■ 18 ! 19 20 21 22 206 052.14 I 262.80 7 81 7.90 4 73 8 .78 bo 568.45 3 046.87 14 250.29 21 722.35 1 935.05 6 781.02 9 251.81 4 883.45 6 201 os 663.8o 8 090.48 3 572.87 /36 872.34 6o 859 21 - 371 698.28 305 834.21 Indtægter for afgaaen Trafik. 65 864 07 29 053 21 36 810.86 32 376 37 110.98 2 246.15 2 555.38 6 622.25 • 750.96 17 678.51 2 093.34 3 636.24 47 2 .96 I 368.19 44 001.14 4 01 6.41 5 409.87 628.17 29 232.89 666.31 I 801. 39 Heraf for Fragtgods. Deraf Ialt. Trælast og Brænde. Kroner. 102 456..9 400.25 3 804.36 2 246.30 I5 120.51 343-64 4 61 3 9. 5 902.89 7 373.88 9 220.34 161 914.54 25 065.28 177 547.54 11 5 459.37 62 o88 17 Il 252 87 50 835.30 17 622.61 2 544.36 3 568.83 6 226.27 5 281. 5i 304.14 258.69 246. 14 182.92 7 697.96 4 973.24 923.04 289.96 3 485.86 323.83 281.45 404.36 2.2o 2 636.46 212.46 2 293.71 I 801.43 2 583.81 3 379.78 II 323.23 7 295.82 20 610.03 20 291,09 3 18 .94 202.75 116.19 2 034.40 I 727.84 846.21 4 546 .23 2 987.83 105.52 I 19.78 136.55 37.11 4 1 .72 3 059.83 163.98 101.55 592.03 151.35 27.72 Melk. 3I.6o 0.38 1 58 .41 1 22.54 709.24 .11 855.80 308... 81 72 3 294.04 3 250.67 984.83 911.98 10 724.49 10 383.25 341.24 5.42 335.82 72.85 45 3543.0 .74 786.2.1. 64.14 0.84 20.52 1..5034 I 87543. 42 1 79. 24 5 23x° 235.92 55.73 41.48 Total. 35 1 934.91 I 785.40 9 076.47 4 5 18.98 21 003.32 3 536.87 17 146.23 26 408.54 I 830.x5 8 325.80 13 122.23 1 3 395.94 10 489.86 546.88 12 794.9, I 945.54 477 813.84 ioi 692.55 599 554.58 447 460 . 87 152 093.71 49 490.88 102 602.83 49 038.53 110. 98 3 782.62 3 147.17 9 460.09 705.28 28 048.34 2957.6c 5 728.11 I 952.05 I 812.81 57 694.97 5 349.79 6 937.5c 706.4e 4.1 926.36 913.68 2 243.68


Indtægter og Udgifter. 23 24 I 25 1 29 1 Reisende. Indtægter for ankommen Trafik. Ialt. Heraf for Kroner. Fragtgods. Deraf Trælast og Melk. Brænde. Lønninger og Beklædning. Udgifter. Husleie, Opvarmning, Belysning, Renhold og Inventar. Kroner. Kontorudgifter. 205 539.90 124 057.35 22 689.27 16 006.62 t 9954.5 51 052.18 I 78 5.40 7 624.63 101.29 156.56 237.05 } 4 518.98 4 459.46 II 278.65 9 348 .92 I 301.86 483.78 3 536.87 _ 3 646.27 14 216.64 2 327.54 5 1 4.04 20.24 3 885.71 22 039.27 3 705.45 171.38 51.28 t I 830..5 _ 5 413.82 6 740.47 I 080.55 10.60 1 .78 3 281.64 9 395.0, 3 052. 73 1.92 10.88 3 904.87 4769.95 8 130. 46 4 280.88 4 1 .9. 2 647.64 6 509.35 3 088.51 57.70 0.33 _ 3 747.68 546.88 8 294.95 3 214.95 20.14 8.271 3 793.58 I 905. 31 001.37 /37 290.55 321.54/.00 . 50 3/4.06 2561.05 64577.65 62 214.78 30 398.79 4638.59 39.88 24 037.74 372 747.19 189 506.54 33 842.94 16 901.92 110 871.96 305 834.21 II5 459.37 20291.90 10.383.25 66 912.98 74 047.27 13 551.85 6 518.67 2005.42 629.29184.37 534. . 173.15 575.07 199.09 898.80 206.70 335.89 85,85 573.27 60.04 384.43 71.26 478.85 91.25 650.12 96.17 305.77 20.30 3 4 63.16 1508.81 I 423.64 561.63 16 673.69 3 755.22 33 018.57 33 894.41 32 764.73 110.98 2 564.76 2 424.75 6 799.92 705.28 86 886..0 2 166.03 5 362.24 I 554.65 416.64 42 435.0° 3 943..0 5 425.91 586.36 28 426.62 704.37 I 914.80 II 019.42 63 027.75 52 430 .43 I 012.87 539.75 932. 72 9 454... 717. 72 282.61 321.62 326.57 I 284. 79 I 145.67 I 072. 72 94. 84 10 821.53 191.95 2 53.951 3 862.45 9 689.40 4 697.13 I8.00 0.36 44. 8. 2 554 70 '93 44 89.86 0.15 72.0o 2 561.67 109.82 96 22 I 3.10 2 591.93 22.54 23.84 2 6g9.41 3 889.26 289..4 0.56 3.77 2.93 5.25 I 02 4.42 759. 85 0.69 0.25 23..5 - I .03 16 690.09 955.77 I 844.95 2 220.51 5 251.27 884.89 3 774.81 I 123.73 867.56 5 686..1 2 804.49 2 274.06 862.05 5 302.04 908.05 I 125.02 760.68 389.95 322.12 58.02 323.0037.15 282.03 78.09 933.92 181.75 281.67 46.92 598.53 69.03 40 1 .50 31.64 216.9124.92 471... 223.30 230.82 65.63 384.87 97.15 183.62 37.91 993.05 223.34 360.30 32.73 270.27 27.97 Jernbaner 1 888-89. Sum. d 63 082.04 5 273.12 4 353.53 4 659.87 6 519. 32 3 703 38 4 538.18 3 033 33 4317.78 4 539.87 I. 327.44 69.549 62 26 023.01 131 300.s7 2 3 4 5 6 7 8 9 80 83 1 5 16 87 17 840.72 I 2 ' 335 9' 3 2 205.10 4 2 58o 63 5 6 6366.94 7 I 283.48 8 4442.37 9 I 556.87 80 I 109.39 II 7380. 42 12 3 100 94 13 2 756,7,8 14 I 083.58 1 5 6518.43 16 308.08 17 I 423.16 18


Jernbaner I 888-89. (1) Stationernes Navne. 17 Total. 120 Reisende. Tabel VII. 2. (Forts.). Stationernes 19 I 20 Indtægter. , for afgaaen Trafik. , Heraf for Fragtgods. Deraf Ialt. Trælast og Melk. Brænde. Kroner. 21 22 19 Grøtting Stoppested 299.82 299 82 3 20 Laurvik 265 85 377.37 53 1 78.75 27 089 23 o8 3.45 21 Tjose I 867.72 I 137..8 702.58 505.78 25.55 6 22247.39 Aaklungen 8 506.64 I 799.96 6 629.23 2.42 423 Birkedalen 5 777.85 802.83 4 943.14 662.23157.91 24 Eidanger 9 086.05 7 679.73 I 176.77 262.28 25 Porsgrund 37 576.25 32 384.72 3 5 6 7.39 36.02 10.46 26 Skien 65 406.45 56 085.07 6909.75 214.70 18.44 27 Borre 3 522 92 3 11 4.44 226.72 21 91 28 Horten 29 484.93 24 557.32 2 883 05 8.91 32 895.03 Tilsammen 470 323.89 337 707.33 108 338.57 6 124.84 3 1 9.43 95 267.29 I 553.73 2 398.75 I 165.94 8 999.53 44 617.65 8o 296.22 3 710.50 29 917.28 490 762.34 29 Heraf Lokaltrafik . . . Samtrafik 382 196.62 88 127.27 270 906.66 66 800.67 92 059.36 16 279.21 313.324596.90 3 581. 7 1 I 527.94 382 196.62 108 565. 72 nemlig med: Kr.a.nia-Dr.menb 70 431 14 55 621.95 II 136.04 3 561. 78 I 527 94 75 724.85 Dr.men-Randsfjb. Smaalensbanen . . . . 9 282.18 8 4 1 3.95 4 338. 37 6 840.35 4 263 91 879.26 19.93 2 5 435.53 7 405 34 I Dram men-Randsfj. Loka,l- og Sam trafik: Drammen, denne Bane 169 504.95 43 636.76 2 Gulskogen 5 862 51 I 769.52 3 4 Mjøndalen Hougsund 12 070.24 16 424.22 5 787.84 10 917.46 5 6 Burud Skotselven 1 884.93 7 814.22 I 224.82 6 049.30 7 8 Aamot Gjethus 40 859.368 659.14 20 336.85 3 526.81 9 Vikersund 1 0 Nakkerud 18 598.33 4 321.49 I I 365.04 2 115 68 I I Skjærdalen 17 073. 573 520. 32 12 Ask 5 771.97 241 7 1 405 7.1.494 13 Hønefos 150 896.72 14 1-leen 74 452.61 6 906.02 15 Randsfjord 106 225.84 18 565.47 16 Vestfossen 16 364.5. 5 867.09 17 i8 Darbo Krekling 4 043. 811 931.14 1 491.58 710.86 19 Skollenborg 25 528.893 461.30 20 Kongsberg 53 938.74 19 092.15 5 174.35 21 Snarum 2 184 66 22 Krøderen 20 001.15II 191.13 Tilsammen 778 640.74 194 398.14 Heraf Lokaltrafik . . . 653 77 6 .44 153 342.23 Samtrafik 124 864.3. 41 o56.01 nemlig med: Kr.ania-Dr.menb 97 95o 29 Dr.men-Skienb. b) 26 9 14.02 37 444.P 3 611.7. 1 19 256 65 3 900.53 6 045.57 4 618.95 590.25 I 286 .43 30 846.90 i6 445.10 5 322.81 2 003.08 13 207.48 I 404.20 127 185.66 66 992.76 84 973..5 9 943. 84 2 016.14 762 92 21 855.16 32 483.37 2 726.11 7 923.31 561 790 36 483 160.55 78 629.8. 56 022.96 22 606.85 2 195.01 975.54 I 216. 45 1 99.39 225.52 666.54 561.59 45.07 2 591.31 269.96 4 9 24-41 336 .95 9 076.39 21 193.66 56 362.48 708.33 I 802.15 739 77 744.45 23 355.57 2 516.55 5 376.96 136 084.05 I I I 936.65 24 147 40 8 1 34. 87 16 012.53 167.98 1 35.70 94.50 50 0.73 I 150. 46 0.30 246.88 I 018.56 212.. 864.82 652.23 0.30 2.59 831.39 0.84 0.15 - I 1.73 0.30 6 392.76 3 253.20 3 139.56 3 1 39.49 0.07 Total. 327 082. 76 I 883 26 8 472.62 16 285.41 I 894..5 18 699.0. 32 373.0/ 24 637.71 23 242.3s 4 567.75 6 878.0c 6 335.2c 77 614.62 23 505. 3 3 67 146,0, 25 708.7s 3 049.6: 890 6s II 286.6q 52 125 4 426.., 3o 516.9, 768 621.91 653 776 4, I 14 845.4: ro6 619.9: 8 225.5,


Indtægter og Udgifter. 23 24 Reisende. Indteegter. for ankommen Trafik. Ialt. Heraf for Kroner. Fragtgods. Trælast og Brænde. Deraf 26 27 Melk. 121 Lønninger og Beklædning. Husleie, Opvarmning, Belysning, Renhold og Inventar. Udgifter. Kroner. Kontorudgifter. Jernbaner 888-89. Sum. d). 19 9 141 .00I 3 1 9.43 545.6 396.29 II 082.84 50 815.87 20 39 2 33.43 26 125.29 I 087.67 951.19269.04 25.90 I 246. 23 21 I 330.89 1 94.59 18.39 496.82 468.68 52.662018.i6 22 I 872.25 450.65 20.83 I 920.88 198.21 413.53 224.62 44.P I 682.85 23 8 .94 7 861.50 631.69 75. 29 I 916.56 438.98 79.95 2 435.49 24 5402.10I 34 509..8 7 658.83 I 074..25 125.24 263.546 790.88 25 843.54 9 I 167.66 073.322 339.17541.63 II 5o 423 954.12 26 9. 23 387.27 3 885.76 2015.08377.00 2 966.30 38.682430.76 27 455.43 37.44 5 117. 180.52 40 938.03 351.73 6 400.i6 28 22 170.31 5 448.86 I 405.87 89 329 312.86 129 032.40 542.81 45 510.92 4 602.06 15 733.613420.48108 186.49 270 906.66 58 406.20 92 059.36 37 483.45 29 313.32 16 I97.6o 4 596.90 5.16 48 209.18 4 409.80 5 787.22 38 026.70 3 652.61 16 472.56 20 276.32 734.57 60 501.39 3 666.94 1 43.9 1 16 053.69 138.60 55.42 3 49 0.17 I.50 • 557.23 4 2 3 11 .04 278 712.68 40 97 8 .34 2 232.03 23 849.82 I 278.84 25 685.89 I 878.63 888.60 3726o 10.89 820.81 320.50 49, 47I 190.78 2 5 767.19 2 240.2o 286.66 2 005.27 371.84 84.202468.32 3 I I 091.95 4 140.87 715 66 31.13 6 669.88 I 136.33 162.38 7968.59 4 241.28 563.o6 208.25 7 86 .41 1 49.94 42.50 978.85 5 71.58 6 218..0 II 796.76 2 978.98 I 929.50 139.32 2 840.40 6 8 475.32 22 566.2x 14 610.59 0.67 3 656.42 330.50 131.85 4 118.77 7 3 439.21 20 602.09 II 553.34 68.33 I 881... 344.25 84 462239.72 8 12 917.46 8 665.2. I 102 lo 336.23 5 320.24 651.36 183.38 6 154.98 9 I 984.89 2 299.33 178.97 1 4. 23 93 2 .44 89.12 38.03 I 059.59 IO 57. 3 389.48 2 981.98 5.6o 0.45 2 052.46 262.48 99 2372.93 II 44.02 4 5 23 59 I 534.75 175.28 172.09 2 456.26 26 7.54 2 767.82 12 20 907.09 53 5 8 3.99 24 4 10.70 35.83 6 827.49 56 1 .47 310.49 7 699.45 13 124.094249.24 7 219. 92 15 288.35 2 177.18 122.63 3 739 83 385.22 1 4 237.30 20 237.97 44 375.25 16.93 18 67 7 908.40 I 842.60 9988.30 15 1 5 597.64 19 218.01 10 778.79 0.74 3 261.03 35 8 .94 34.70 3 754.67 16 2 000 04 853.32 7.0° 908.97 302.53 63.09 I 274.59 17 702 62 157.04 42 .8. 0.22 I 325.92 213.o8 14.95 I 553.95 18 62.22 3 1 99.30 7 718.87 4 1 5.94 79.38 I 950.24 343-41 2 355.87 19 206.85 1 9 458.46 29 043..9 761.85 32.68 7 167.16 743.52 8 117.53 20 2 239.56 I 865.36 329.27 0.25 2 264 28 582.28 62.97 2909.53 28 118.58 I I 220.71 18 234.°6 23.84 2.77 3 515.56 555.13 4 189.27 22 195 021.44 547 328.88 112 130.67 3 259.02 91 159.50 -11 230.10 2 842.33 105 231.93 153 342.13 41 679.31 483 160.55 64 168.33 III 936.65 194.02 3 253.2. 5.82 5.82 Q. 1-4


Jernbaner 888-89. 2 3 4 5 6 7 8 Stationernes Navne. 3die 8z 4de Trafikd. Eidsvold-Hamarb. Gj.nemgangstrafik. Lokal- og Samtrafik: Eidsvold Fællesstation Heraf denne Bane. Minne Ulvin Espen Tangen Stange Ottestad Hamar Fællesstation . Heraf denne Bane. Tilsammen Heraf Lokaltrafik .. Samtrafik . . . nemlig med Hovedbanen ...... . Kongsvingerbanen . . Rørosbanen . . . . . . . Total. 122 Reisende. Tabel VII. 2. (Forts.). Stationernes I 17 18 19 20 21 22 114 762.46 128 972. 53 7469.39 4 316.11 2 409.52 4 099. 92 6 696.82 1 3 8 53.72 3 603.58 133 393.36 58.554..6 101 003.21 32 942.72 68 060.50 1 23 700.45 Indtægter for afgaaen Trafik. 27 098.09 4 641.00 2 249.48 I 390.13 I 43 2 .77 3 184.77 6 692.59 2 423.23 6o 779.89 26 86o 53 48 874.4o 23 680.39 25 194.01 23 617.89 420.18 I 1 55.94 Heraf for Fragtgods. Ialt. Deraf Trælast og Brænde. Melk. Kroner. 44 803.46 93 223.64 2 484 77 1 812.20 '8 57.93 2 588.99 3 148.85 5 607.86 9 8 4.57 61 480.53 25 861.66 43 269.74 7 620.50 35 649.24 32 39 1 .54 1 60.4. 3 097.30 80.74 34 263.69 107.34 898.70 504.11 2 319.66 904 .°° 303.82 2.40 337.16 244.86 5 284.89 3 304.89 I 980m I 975.82 4.18 3381.30 104.16 1 48 ..7 100.71 I 220.72 3 582.74 828.70 16. 9 6 8.25 5 293.35 691.78 3 608.57 3 601.52 0.06 Total. (I Col. 17) .1-So 728.99 4 023.20 3 728.58 2 52 1 .47 2 013.18 5 57 6 .45 13 548.43 5 5 00 . 14 147 894.17 84 050. 72 120 962.17 32 942.71 88 019.46 Rørosbanen. Lokal-og Samtrafik: Hamar-Grundsetb. 112.30 Hamar, denne Bane 75 039.20 33 919.36 35 618.47 8.71 63 798.45 2 Hjellum 7 922.26 I 340.32 6 407.82 72.00 300.22 7 5 24.90 3 Ilseng 13 101.64 2 724.84 10 226.47 162.04 I 361.24 4 734. 62 27.5o 4 Hørsand 7 085.06 I 887.13 4 9 6 5.30 I 627.72 3 481. 46 575.45 5 Aadalsbrug 7 745.44 2 133.07 5 354.15 10 716.59 6 Løiten 9 327.96 4 021.87 4 932.62 55.20I 131.408690.29 7 Elverum 24 5.90.56 88 125.15 3 860.94 525.39 49 811.65 786.5o 8 Grundset Fællesstation 398 .73 42 5.99 941.28 45.23 744.73 Heraf Hamar-Gr.setb. Grundset-Aamotb. Grundset, denne Bane - - 9 Oxna 2 226 74 800.68 I 333.08 I 002.15108.18 I 771 56 159.56 10 Aasta 2 876.22 I 652.45 I 029.25 3 586.95 I I Rena Ecellesstation . . Heraf Gr.set-Aamotb. 9 994.49 7 253.55 I 786.55 92.00 121.33 19.543.28 Støren-Aamotb. Rena, denne Bane . . 12 Stenviken 4 039.49 2323.88I 460 21 886.34 3.78 5 629 59 1) Afgaaet Trafik fra Hovedbanen over denne Bane til Rørosbanen. 2 Ankommet Trafik


Indtægter og Udgifter. 23 2425 Reisende. Indtægter for ankommen Trafik. Ialt. Heraf for Kroner. Fragtgods. Deraf Trælast og Melk. Brænde. 2) 23 319.o2 10 709.16 45.6 8 123 27 Lønninger og Beklædning. 28 29 Husleie, Opvarmning, Belysning, Renhold og Inventar. Udgifter. Kroner. Kontorudgifter. Jernbaner 18 88-89. Sum. d 27 18 373.52 119 249.22160. 9 12.5,7 914 424.96 379.35 22 963.22 3 474. 6. 249.43 67.95 - Andel med Hovedbanen 4 240.00 ( Egne Udgif er 12.11 27.52 39.62 2358.23986.01 I I.6o 0. 60I 976 38 297.66 59.84 2 333.88 2 I 5450.57259.20 324.78 934.68 2.71 30.25 1 740.02 3 I 375.o3535.02 1.54 2.78 I 903.68 284.27 38.83 2 226.78 4 3324.277 870.86 2080 6.64 I 971 3 2 445.22 53..92469.6i 5 6 12.88 626.76 6 027.37 I 255 54 2 771.03 35 5 .2086.41 3 208.64 6 9.22 2 397 65 2 848.99 I 232.51 I 910.64 358.39 48.25 2 350 28 7 6 56 264.72 436.4529322.j3 82580.75 5 483 77 081.28673.24 33 277.07 8 I 26 026.51 53 939.75 735.72 659.66 15 321.92 I 599.15 349.40 17.270 47 468i7.8467 1 392.11 3 328 37 691.7 827 305.53 3 600.2 0693.57 31 599.3o 23 680.39 23 187.45 7 620.5o 59 771.61 3 304. 89 23.48 I 691. 78 22 011 .59 57 809. 64 610.78 87.58 565.o8 I 8 74-39 20.14 3.34 416.91 30238.2! I 541.94 2864500 5 136.16 4748.o5 I 232.15 4776.7914 200 63 0.85 I 960.73 2 785.32 I 061.17 307.20 0.96 I 322.0 1 I 828.88 I 367.11 2 5 0.501.41 I 526.55 2 074.02 8 285.30 3 380.83 7.22 I 803.68 4240.22 3958.20872.66 0.74 I 751.31 17 802.75 433.79 - 28 844.17 265.04 - 601.22 64.81 - 232.676269.92 0.25 835.84 - 610.17 29 445.00 225.67 9.23 803.70 844-22 1.08 I 188.88 310.60 1 99.54 107.39 I 569.28 677.03 I 18.87 I 204.19 291.25 195.19 3 o66 97 423 96 7 3 29.79 10 956.35 210.49 - 2 116.21292.53 2 293.16 2 860.48 4 734 95 903.61 - - 950.76 131.43 1 4. 71 16.82 I 694.12 90.27' til Hovedbanen over denne Bane fra Rørosbanen. *) Heri I 482.23 365.31 251. 33 333..8 204.85 560.89 720.19 34- 1 7 24.94 3 542.82 323.84 29.05 39.10 32.00 60.52 63.70 260.69 6.18 4.51 813.41 1.67 21.25 53.68 I 10.84 76.48 153.08 34.36 37.95 Mjosdampskibenes Andel Kr. L.; a.) E 1621 63051 0 6.60 94 I3 2 25..: I 891.73 4 2069.05 5 I 975.90 6 7 250.80 7 5 1 8277316.5 161.5 9 .169748 639.62 33 801.23 1 520.73 9 1.549.22 50 3601.77 2 485.22 822.24 12 14 886.48


Jernbaner 1 888 -89. 13 1 4- 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4. 1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Stationernes Navne. Ophus Kroken Sidespor Neta do. Rasten Stai Koppang Bjøraanæsset Stoppest. Atna Hanestad Barkald Lilleelvedal Auma Tønset Telnees Tolgen Os Reros .. . .... . • • • . Nypladsen Jensvold . Tyvold Reitan Eidet Holtaalen Langlete Reitstøen Singsaas Bjørgen Rognæs Støren Fællesstation Heraf Støren-Aamotb. Tr.hjem-Størenb. Støren, denne Bane . . Hovind Lundemo ....... . . . Leer Kvaal Soberg Melhus Nypen Heimdal Trondhjem. Feellesst.. Heraf: Rørosbanen Hvoraf: Tr.hjem-Størenb 124 I 1 7 I 1819 20 Total. 4 394 43 7 596.63 4 35 8 .15 II oo7... 124.90 2 809.92 5 263.78 I 422.74 13 212.59 2 043.2o 20 328.06 I 193.28 5 532.18 9 111.88 35 083.63 5 318.32 2 784.33 120 642 .43 I 96120 4 780.41 3 299.23 I 751.76 2 588.63 4 343.27 4 285.o8 6 668.46 23 088.07 7 109.53 8 817.27 5 285.46 2 135.28 976.78 8 225.54 I 015. 94 5 498 72 327 818.25 353 47 1 .24 Reisende. Tabel VII. 2. (Forts.). Stationernes Indtægter for afgaaen Trafik. I 081.32 2 005.91 3 248.69 7 846.69 124.90 2 163.o5 2 500.18 799 95 5 935.°6 13 030 09 303.43 I 808.23 I 978.58 16 295 93 590 . 0 I 434.45 I 233.63 I 108.oi 2 619.95 I 373.37 483.62 1.7.0 I 692.99 I 361.95 335.89 IO 093.83 2 233.65 I 880.75 2 250.20 I 564.76 727.00 3 88 3-99 959.96 3 744.29 188 712.o8 1 47 243.08 Ialt. Heraf for Kroner. 3 187.8. 5 226.20 580.65 I 782.24 432 .31 2 038.46 39 1 .25 3 042.02 312.52 2 785.47 803.69 2 6(3.03 5 615..3 13 870.68 4 7 11 .48 I 072.59 I19 275.22 251.87 I 490.63 I 439.44 I 094.57 2 250.84 2 025.43 2 743.25 5 202.27 9 659..2 4 57 1 .51 6 668.10 2 688.89 373.78 204.59 I 576.43 25.77 I 106.41 287 /ó25 161 814.07 Fragtgods. Deraf Trælast og Brænde. 3 073.35 3 957.20 52.5. 563.88 92.50 I 460.87 45 8 .93 645.15 45 1 .0. 593.0. 768.98 263.86 424. 80 22.55 60.85 9 1 .54 731.22 638.90 526.91 2 049.85 I 622.00 2 088.84 I 776.04 I 106.84 - I 64 I .13 968.52 I 314.58 40 .79 68.75 116.00 434. 83 / 329.00 635.83 21 22 Melk. 26.83 171.03 16.55 0.15 ■••■ 1.81 9.98 4 80 5.48 12.93 I.5o 0.91 18.65 3. 6i 31.98 12.45 15.90 14.36 2.97 0.30 ■■■■ 0.45 4.20 ••• 310.53 412. 40 12.85 47. 64 O. 75 Total. 2 129.44 4 346.27 9 040.52 21 969.73 107. 97 5 699.48 9 132.19 2 282.25 21 390 42 2 43 2 .74 33 464.19 I 023.61 9 588.72 9 910 76 81 086.84 I 669.56 5 102.18 7 335-3. 3 4 24 02 7 797.69 4 308.48 I 586.84 I 1 43-72 4459.40 3 538.58 4 557.46 27 1 86.00 6 137.9. 3 1 45.21 4 525 82 2 403.99 991.72 6 5o6 69 I 059.30 9 420. 73 330 382.19 4°I 835.21 Tils. Rørosbanen 862 877 01 324443.54 451 843.73 32 865.71 6 583.08 901 7'15.00


Indtægter og Udgifter. 23 24 I 25 2 30 Reisende. I 035.40 I 796.30 3 084..8 7 875.78 807.97 2 303 28 2 590.44 773.50 6 866..6 598 26 13 552.96 308.69 939. 46 2 229.84 1 5 7 6 9. 24 452.81 I 436.31 I 757 07 I 044 .2 2 400.26 I 424.44 442.34 290.5. I 73 8 - 04 I 380.27 289.91 II 838.97 2 255.5o I 900.72 2 321.03 I 552..0 811 34 3 920.24 945.26 4 409 38 203 084.21 158 668 .45 Indtægter for ankommen Trafik. Heraf for Fragtgods. Deraf Ialt. Trælast og Brænde . Melk. Kroner. 877.60 2 068.66 5 109.6o 12 835.19 ■•••■ 3 003.84 5 990.38 I 375 8 7 1 4 301 .96 I 667.95 i8 280.68 685.10 7 272.6. 7 303..0 62 628. 64 I 875.4., 3 497.081 5 430..3 2 233.4. 5 164'03 2 645.54 I 034.06 796.84 2 524.42 I 959.76 3 123.61 14 254.6o 3 6 77.9. I 096 48 I 992.64 696.90 II4.93 2 245.95 82.24 4 795.75 .305 786.04 226 042.13 7.79 1.13 155.05 205.01 13.96 21.75 17.96 88 23 9.38 283.91 7 .6° 142..9 192.90 2 523.82 129 70 321.54 2 316.92 170.15 92.17 1.30 21.70 2.6o 46 44 7.50 I 6o 19.80 4 1 .00 4.50 154.05 139.12 39 629.54 83 613.56 334 651.49 521 827.25 32 715.36 0.30 2.77 1.25 I 1.78 - 13.23 13.86 6.85 0.97 ■•■■ 0.30 38 .19 0 0.60 .61 60.00 0.30 0.30 .4.0 14.82 1.30 0 15 0.45 25 .8 0 97 0.90 0. .5 ■.• 0.15 I 003.87 7 38 .54 6 2$9.67, 125 Lønninger og Beklædning. I 002.37 I 046.88 I 863.08 4 928.00 I 137.6o 977.79 1 021.20 2 545..6 I 105.57 4 813. 5. 35 8 .00 I 355.96 I 706. 42 7 065.30 698.77 I 405. 21 I 257.66 I 179.63 I 848.35 I 275 70 I 162..6 I 122.35 I 815.35 I 854.70 354.78 321.8z I 170.80 50 017.19 4 1 5 1 .°1 I 590 .74 625.19 I 479.57 809.67 I 026..0 I 78404 247.44 I 745.68 30 /97, 1 5 490.5 , Sum 29 880.05 Husleie, Opvarmning, Belysning, Renhold og Inventar. Udgifter. 252.33 1 59.94 305.95 I 105.55 202.72 158.73 162.58 44 1 .29 210.87 I 156.59 29.06 271.33 Kroner. ± 342 . 19 I 662.5o 192.60 217.46 632.82 283.98 39.34 157.07 2 79 35 1 5 1 .54 408.64 227.02 589.86 / 0/4.85 223.27 9 323.1. 791.58 413.8. 67.57 73.42 808.88 89..8 46 02 . 176. 48 4 683.39 2 403.51 4 390 .75 Kontorudgifter. 21.86 40 .37 82.8. 105.48 29.36 48.85 I 4.79 57.56 87.54 140.64 8.65 45..7 25.98 201.57 61.71 87 91 44. 85 82.90 33.56 20.91 13.58 16 20 88.93 35 98 38 . 24 133.98 34.31 I 255.02 121.67 27.69 16.15 t4.23 1.76 5.98 34.72 13.41 29.47 I 278 43 655 .8i 990 .89 Jernbaner 1 88 8-8 9. Sum. d I 276.56 I 247.19 2 258.84 6 139.03 I 369.68 2 178.37 I 198.57 ' 3 044.0. I 333.98 6 110. 75 395 7. 672 46 27 I 390 21 28 8 929.37 29 953.08 30 640.58 31 I 935.33 3 2 I 47 6.51 33 I 842.57 34 I 453.68 35 I 455.09 36 I 290 09 37 2 242.92 38 4 1 7.70 39 I 982.88 40 6492.64 4 8 I 428.38 60 595.33 5 1 070648.9, .26 43 2032.25 42 I 607.22 44 95 0.3. 45 I 121.46 46 I 968.95 47 306.87 48 I 958.63 49 36 160. 93 50 18 549.83 35 268.69 s`g a a 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26


Jernbaner 888-89. E cal Stationernes Navne. Hvoraf Lokaltrafik Samtrafik c) nemlig med : Hovedbanen Kongsvingerbanen Merakerbanen c) . Eidsvold-Hamarb Merakerbanen. Lokal- og Samtrafik: Tr.hjem, denne Bane 2 Leangen 3 Ranheim 4 Malvik 5 Hommelvik 6 Hell 7 Hegre 8 Floren 9 Gudaa 10 Meraker Storlien Tilsammen 2 3 4 5 6 7 8 9 lip I 12 Hvoraf Lokaltrafik « Samtrafik nemlig med : Hovedbanen Kongsvingerbanen Eidsv. -Hamarb. & Rorosbanen Svenske Baner . .. te Trafikdistrikt. Jæderbanen. Stavanger Hinna Sandnces Heiland Klep Time Nærbø Varhoug Vigrestad Ogne Helvik Ekersund Tilsammen • 126 Tabel VII. 2. (Forts.). Stationernes 17 19 I 20 21 22 Total. 631 718.42 231 158.59 213 776.41 3 1 44.7. IO 670.22 3 567.26 174 347.0. 2 146.12 8 214.63 3 778.65 28 080.79 21 116.93 9 846 21 3 457. 52 2 183.35 16 107.01 4 654.91 273 933.13 160 428.46 I 13 504.67 838.86 6.54 3°3.33 112 355.94 41 260.4. 687.84 15 95400 776.90 2 256..6 8 878.4. 7 254.64 2 102. 47 3 372.78 3 014.79 I 605.28 ' 22 841.19 111 004.87 Reisende. Indtægter. for afgaaen Trafik. 200 618.8. 123 824.73 119 232.66 897.23 I 944. 83 I 750 0i 4 1 499.0. 2 o75.58 4 901 ... 2 974.48 10 027.25 1 3 33 647 3 705.80 820.4. I 160.07 3 212.85 4 05 6 .42 87 769.42 78 601.88 9 167.54 53.26 4.22 1 54.04 8956.02 27 990.9. I 636.26 8 978.8. 619..5 I 485,58 5 017.95 4 011.8o I 475.13 2 030.46 I 490.84 I 038.18 18 957.68 74 732.75 Ialt. Heraf for Kroner. 404 037.4. 47 806.32 36 168.27 2 062.4. 8 272.6. I 303.03 125 632.18 45. 8. 3 036.36 608 46 I6 934.75 6 223.49 5 825. 32 2 599.79 750.88 12 348 .47 181.75 174 187.26 74 582.85 99 604.4. 435. 87 0.72 101.47 99 066.35 II 4 70.13 22.23 5 829.5o 131.98 627.95 3 051.85 2 754.77 533.54 I 225.55 I 327.73 540.47 2 982.84 30 498.54 Fragtgods. Deraf Trælast og Melk. Brænde. 32 406.07 459.64 32.81 410.97 15.86 893 .7 138.05 52.54 559.3 1 550.5 3 3 355.49 2 I77.90 520.62 I08.90 8356.51555.06 8 353.54 2 .97 ■••■ 2.97 1 59.5. 938.65 0.15 8.25 34.5. ■.■ 6 289.59 293.49 293 .24 0.25 0.75 4..5 99..5 15.28 109.9. 326.02 555.06 •••• 424.39 0.30 33.61 428.62 769.00 1 3.97 245.34 51.26 194.42 50.96 1 386.43 1 966.49 Total. 631 718. 42 270 056 g 246 01 3 49 3 601.09 5 169.. 15 272.90 128 546 98 2 335.05 23 16200 4 008.29 120 9 11 .54 22 074.5i 7 019.45 I 660.14 2 403.80 10 690,92 18 609.74 341 422.44 '60 428. 46 180 993.98 3 232.82 3.47 2 443 6° 1 75 3 1 4.09 41 067.12 I 960.21 949 56 967.01 • 2 923.41 9 172 53 7 814.28 2 389.2. 3 817.93 2 643.61 I 424.2. 24 875.79 111 004.87


Indtægter og Udgifter. 23 24 I 25 Reisende. 200 618.81 834 032.68 123 836.52 1 4 12 .43 397.47 7 386.26 Indtægter for ankommen Trafik. Ialt. Heraf for Kroner. 44 4 1 5.7679743.9' 2 266.97 22.96 5 240.97 17 602 28 3081.89735.59 IO 097.34 109 738.79 14 154.26 6965.07 3 639.92 404 037.41 87 789.84 105 802.57 2 005 28 2 357.74 7 624.25 3 066.42 790.89807.79 I 142.69I 123.68 3 113..6 7 136. 49 3 630.761 4 544 77 91 574.6 0 241 487.74 78 601.88 74 582.85 12 972.72 166 904.89 I 331 55 I 764.06 0.18 I96.8o 2 183 70 11 444.37 162 956.95 Fragtgods. 26 Deraf Trælast og Melk. Brænde. 32 406.07 309.29 294.17 2.07 3.90 46 01598 8 168.21 3.09 97 44 2 .54 I I40.8o 5. 1.6 798.40 18 76 251.48 36 30 153 880.62 8 353.54 1 45 527.08 8 58.48 1 45 368.60 6 289.59 0.08 0.08 265.33 35.02 128.27 88.21 8.33 0.15 0.40 I 1.14 18.09 0.22 555.16 555.06 0,0 ••• 0. 10 127 Lønninger og Beklædning. Udgifter. Husleie, Opvarmning, Belysning, Renhold og Inventar. Kron'er. Kontorudgifter. 14 706.60 2 281.88 622.62 8 53.94 403.25 23.33 2 025.53 I 481 46 481.39 319.29 60.66 55.29 3 637.99 2 750.15 829.12 568.69 837.64 832. 72 I 432.1i 465.45 54..0 1 1 53.9° 247.20 21.98 I 190.05 548.00 32.41 465.26 Andel med de 444. 84 57.57 svenske Statsbaner . . . . 30 696.99 6 589.11 1 198.21 Jernbaner 1888-89. Sum. d) E 17 611..0 I I 280.52 2 2 567.58 3 I 856.04 4 4604.75 5 3451.55 6 1951.s6 7 I 423.08 8 I 770.46 9 I 967.67 80 . 6346.36 II 38 484.31 30 256.788852.39 I 867.9 267.63 9 133.87 2 013.41 633.28 314.28 I 581.55 I 226.93 5 131.263624.24 4 209.50 3 333.20 I I 383..6 952.26 2 162.24 I 5 61 .75 I 558.47 977.13 I 083.63 393.42 15 801.10 7 182.00 - - - - - - - 5 627,9I 945.65173.97 7 746.81 I 201.70 109.34 21.92 332.96 2 2884.88433.68 121.14 3369.70 3 283.10 137.07 13.74 433.91 4 1 o65.58 187.45 23.30 I 276.33 5 303. 57205.89 66.14 I 575.60 6 1 290. 42 864 46 47.06 I 508.94 7 448.10 210.07 22.45 680.62 8 523. 10 23.07 28.54 567.71 9 I 014.76 137 98 20.66I 173.34 IO 283.10 149.60 14.89 447.59 74 732.75 30 498.54 II ........ 3 886.88 498.51 99.15 3 784.54 12 18 042.3s4202.7v645.90 22 891.05


Jernbaner 1888 -89. E 1-1 Stationernes Navne. 6te Trafikdistrikt. Bergen -Vossbanen I Bergen 2 Solheimsviken Stoppest. 3 Minde 4 Fjøsanger 5 Hop Stoppested 6 Næstun 7 Heldal 8 Haukeland 9 Arne lo Garnxs IITrængereid L2 Vaksdal 83 Stanghelle 14 Dale 85 Bolstad 86 Evanger 17 Bulken i8 Voss Tilsammen Hovedbanen. Gj.nemgangstrafik. Lokal-og Samtrafik: Kristiania, denne Bane 2 Bryn 3 Grorud 4 Robsrud Sidespor 5 Strømmen 6 Strømmen Sidespor 7 Lillestrøm Feellesst. Lillestr., denne Bane 8 Lersund 9 Frogner 80 Kløften I I Trøgstad 12 Hauersaeter Sidespor 13 Dahl 84 Bohn 15 Eidsvold, denne Bane Tilsammen Heraf Lokaltrafik. . . Samtrafik nemlig med Kongsvingerbanen Smaalensbanen . . . Eidsv.-Hb.8zRørosb. Svenske Baner . . . Total. 128 Tabel VII. 2. (Forts.). Stationernes 7 18 19 20 21 22 121 767.22 8 388.37 18 280.05 4 547.32 IO 343.17 4 1 697..1 5971.13 688 253.68 5 778.35 so 585.86 I 246. 95 82 989,34 I 930 38 181 153.26 167 771.67 12 478.00 8 204 88 21 636.24 45 812.82 75 820.73 47 022.53 121 502 .74 1 143 964.17 816 124,96 327 839.22 76 284.29 597.59 218 448.51 3 .8 508.82 Reisende. Indtægter. for afgaaen Trafik. 88 691.26 2 239.47 3 2 7.57 8 252.88 2 830.25 16 805.03 477.08 926... 954.3. 3 953.92 I 805. 96 2 412.76 535.34 5 5 28 .72 742 .50 2 806.44 I 982.00 25 593.02 162 864.5o 322.96 157 025.25 4 596.12 6 834.7. 6 080.52 20 876.56 15 690.86 2 643 66 3 369 6o 7 578.41 15 103.28 8 868.39 4 608.73 22 457..9 254 856.60 175 923.30 7 8 933.30 24 948.40 83.12 47 578.85 6 322.93 Ialt. Heraf for Kroner. 32 788.4. 3 1 .90 I 177.50 389.00 4 254 15 9 926.85 422 730.54 98 7.93 3 533.75 I 246 .95 6 4- 2 7.9 I 930.38 is8 626.04 150 917.11 9 478 26 4 528.40 13 201.73 27 894.70 65 688 85 48 670.07 90 740.8,7 840 970.o5 612 873.22 228 096.83 46 286.25 I 043.19 158 080.22 22 687.14 Fragtgods. Deraf Trælast og Melk. Brænde. 2 786.95 •••• 4.75 22.40 6 40 0.85 78. 5o 2.6o 347. 85 708 5. 505.70 2 48320 6 870.70 Total. 5 321.92 4 410.51 1 758.00 3 246.69 5.49 74 1 .20 I 246.95 4 504.86 I 243.78 /45 722 .52 138 907 39 7 597.56 668.73 695.47 1 5 47 1 58 58 585.66 3 594-9. 34 8 5 6 .35 271 659.62 271 211.67 447.95 37.57 270.22 131.12 9.06 ■•• 23.60 1.20 I 092.65 370.6o 2 073.45 251.20 1 0.15 9.40 57.55 0.25 2.10 2.5o 4 006.45 3 649.65 12 027.15 •■••■ I I 1.26 - I 262.49 1 262.49 I 364.97 3 426.67 9 9 23.49 8 026.22 2 730.72 24 154.12 830.58 34 5 1 5.03 3 3 81 .3° 146 705.79 31 057.70 1182582.79 38 057.70 ••• 103 951.85 9 178.84 89 291 46 4 183.36 16 858.54 57 655.94 822 970,35 18 880.80 1 9 734.07 130.. 12 737.53 357.62 9/ 027.93 42 228.6o 4 823.16 5 810. 75 ' 5 307.32 34 9 2 7.94 816 124.96 366 457. 83 127 252.25 989.40 148 724. 40 88 491.78


Indtægter og Udgifter. 23 24 I 25 26 Reisende. 73 81 4... I 548 .22 293.82 8 677. 97 1 2 991. 7 1 17 674.141 45 8 .33 2 087.91 977.96 3 744.02 2 089 51 2 825.90 527.6o 4 495.7. I 246.66 3 42 5.45 2 040.10 3 2 945.50 162 864.50 526.1 2 153 567.68 5 33 1 .55 7 740.34 6 326.03 20 334-71 i6 048.67 2 802 .47 3 504.97 7 725 26 15 757.16 8 774. 5k 4 382.29 23 898.92 255 859.87 175 923. 30 79 936.57 25 1 47.31 77.08 49 304 52 5407.66 indtægter. 129 Udgifter. Jernbaner 1888-89. ...11■14,,samiNisMe. for ankommen Trafik. a.) Ialt. Heraf for Kro 12 248.15 244 20 I 007.00 1 8 2,.10 9 235.25 19 983.25 1 121.95 614 5 67.94 I I- 419.21 II 48 7.47 130.01 5 702.59 357.62 68 330.79 24 421.96 I 495.64 2 054.53 6 767.30 15 470.94 1 3 778.48 28 870.35 118 999.79 855 523.83 612 873.22 242 650.61 95 873.35 I 4.02.27 67 374.65 78 000.44 Fragtgods. Deraf Trælast og Brænde. -^ 27.12 357 665.48 9 212.04 I 990. 32 993 04 465.41 52 380.36 IO 400.53 27.46 104.47 382.85 224 65 100.45 9 057.32 390 624.02 271 211.67 119 412.35 74 586 .75 971.72 6252.96 37 600.92 Melk. 44 94 1 .15 165.13 167.56 2/7.6i 68.19 45 342.o3 31 057.70 14 284 33 8 002.92 6 281.41 Lønninger og Beklædning. II 787.81 73.02 I I28.oi 873.51 2 050 39 5 1 .45 5 1 .45 I 988.24 50.27 66.17 46.27 I 526. 23 47.07 889.40 982. 35 5 081.67 26 628.31 69 828.98 3 858.07 3 133. 32 904.40 6439.87 /8 210.32 8 892.36 2 337.69 2 307.28 3 935-07 4 261.56 865.90 3 918.53 2 703.71 2 74.43 113 654.17 Husleie, Opvarmning, Belysning, Renhold og Inventar. Kroner. 3 210.22 7 I.x6 58.87 324.86 98.34 380.57 9.36 156.53 167 65 294,31 180.38 225.50 164.62 249m 890.86 175.51 1 74. 24 I 073.28 7 205.26 14 1 24.19 48 7.08 537 .74 10.46 511. 75 691.,4 I 78 3.89 3 89.53 421 . 27 627 26 663.6 463.03 372 51 3 264.44 23 756.41 Kontorudgifter. 650.72 52.78 27.49 98.05 43.7° 1 42 .33 24.72 50.87 39.52 60.32 35.53 57.84 32.56 109.49 54.11 82.85 87.96 248.87 1-899.8 3 55 1 .55 80.02 108.30 I1.23 342 .83 185.,51 66.08 64.69 120.51 1 42 4° 103.81 82.42 260.25 4876.66 30 Sum. d . 15 648.74 196.96 2 161.36 3 I 550.92 4 015.55 5 2 573.29 6 34.08 7 258.85 8 258.61 9 2 272.86 IO I 286.18 II 349.i 2493 1 132 1 1 4 292.04 15 I 147.76 16 I 174.55 17 6403.82 i8 35 733.25 87 504.72 4 418x6 00 776: 4986 2 ....86 3:65 22 244.29 IO 861.76 2 3 4 5 6 7 2 793.30 8 2 793.24 9 4682.84 10 5067.22 II 865.90 12 4485.37 13 3 858.64 14 3 799.12 1 5 142 287.24


Jernbaner 1888-89 . Anmærkninger til Tabel VII. De ved hver Station opførte .4nta1 afgaaede og ankomne Reisende og Ton Gods refererer sig til den hele ved Stationen existerende Trafik, hvad enten denne gaar udenfor egen Bane eller ikke. Derimod er den opførte Indtægt for hver Station ved Baner, der staa i Samtrafik med andre, ikke den hele Indtægt, men den Andel af samme, som tilfalder den Bane, hvortil Stationen hører (ved Fællesstationer den Bane hvorunder Stationen er opført) ; for Bergen-Vossbanens Vedkommende refererer de opførte 'Indtægter af Fragtgods (Tabel VII, 2. Col. 19 8z Col. 24) sig alene til den Trafik, som paa almindelig Maade er bleven expederet ved Stationerne. Col. I a) Heri indbefattet Trafik (Indtægt) mellem Kristiania -Drammenbanen og Smaalensbanen. - b) Heri indbefattet Trafik (Indtægt) mellem Drammen-Randsfjordbanen og Smaalensbanen. - - c) Trafik mellem Merakerbanen og Hovedbanen heri indbefattet. Col. 30 d) Til de i denne Colonne opførte Udgifter kommer følgende Tillæg ved hver Bane : Smaalensbanen Kongsvingerbanen . .... • • • • Sum Andel i Fællesstationen: Kristiania Lillestrøm Charlottenberg Iste Trafikdistrikt Kristiania-Drammenbanen Drammen-Skienbanen Drammen---Randsfjordbanen 2det Trafikdistrikt Eidsvold-Hamarbanen Hamar-Grundsetbanen Grundset-Aamotbanen Støren-Aamotbanen Trondhjem-Størenbanen . . Nlerakerbanen Sum Andel i Fællesstationen : Eidsvold Storlien 3die 8z 4de Trafikdistrikt 5te Trafikdistrikt 6te Trafikdistrikt Statsbanerne Hovedbanen Samtlige Baner Sum. (Col. 30 130 Assurance og Afgifter. Erstatninger for tabt eller beskadiget Gods. Kroner. 160 167..4 62 836.12 499.04 4 1 7.49 223 003.16 916.53 86.64 60.32 26.32 Andre Udgifter. 58 334.53 050.77 3 11 .47 16 943.54 II 382.53 IO 726.05 303 446 .27 1 967.30 398. 1i 16 943 .54 531 300.87 80.94 142.46 108 586.49 83.27 243.52 805 231.93 54.64 93.01 344 7 59 29 218.85 478.99 3 1 599.3. 28.03 169.49 33 801.23 25.97 9 1 .43 5 791.64 12 .43 60 595 33 63.06 138.90 35 261.69 317.86 48 82 38 484.32 322.30 90.20 205 533.5o 757.22 551.26 4 240.00 6 546.36 I 260.00 216 319.86 757.22 551.26 I 260.00 22 891.05 I. 24 5.00 35 733.25 587.00 I2.00 - 923 109.72 3 131.51 I 445.36 I8 203.54 542 287.24 4 213 5. 625.03 23 485.75 I 065 396.96 7 345.02 2 070.39 4 1 68 9.29 Tilsammen (jfr. Tabel IV, Col. 51). I 60 726.40 63 279.93 224 006.33 76 640.31 II 382.53 So 726.05 322 755.22 131 524.27 108 513.28 105 379.58 345 4 1 7.13 3' 796.82 33 958.63 5 804.07 60 797.29 35 628.36 38 896.81 206 841.98 5 500.00 6 546.36 218 888.34 22 897.19 35 932.25 945 890.13 170 615.53 I 116 501.66


Tabel VIII. Trafikindtægternes Fordeling paa hver Maaned. La distribution des recettes à chaque mois.


182 Jernbaner 1888-89. Tabel VIII. Trafikindtægternes La distribution des Maaned. I ste Trafikdistrikt. Reisende. Voyageurs. Reisegods. Bagages. Persontrafi k. Trafic des voyageurs. Kjøretøier, Heste, Post- Hunde og befordring Lig. Equipages, Poste. chevaux, chiens, cercueils. Kroner. Smaalensbanen. 65 1888 Juli 360.63 910.63 405.32 4298.1470 974.72 August 66 180.19 962.91 230.53. 4 018.48 71 392.11 September 58 736.64 867.93 896.84 4157.3764 658 78 54 -154.12 Oktober 813.32 342.32 4 158.31 59 468.07 - November 43 517.97 660.46 222.27 4 157.37 48 558.07 December 55 981. 93 756 92 197.83 4158.40 61 095.08 1889 Januar 48 289 49 761.62 130.014158.31 53 339.43 - Februar 4 1 444.50 676.90 543.74 4205.36 46 870.50 - Marts 47 342.4. 711.19 168.25 4 158.30 52 380 14 - April 67 235. 95877.72582.07 4 157.37 72 783... Mai . 56 755 .0 975.52 444.41 4 158.31 62 333.24 - Juni 75449.6p 889.66 464 25 4857.36 80 960 se Sum for Terminen 680 448.5.9 864.78 4557.r4 49 943.08 744 814 .. Kongsvingerbanen. 21888 Juli 2 - August - September Oktober 3 99 2 .37 3 477.27 16 087.86 16 350 53 337.69 339.95 275.28 283.76 382.18 367.66 329.. 570.86 757.17 757.17 757..6 757.17 25 469.41 24 942.05 17 449.30 17 962.32 November IO 224.82 865.39 12 -625.59 December 159.34 1889 Januar •10 179.5o 156.70 9 559.41 Februar 138.85 II 711.67164.78 - Marts - April 15 141.10 225.36 - Mai 14 039.06 245.79 Juni 21 327.65 270.33 349.77 66.07 78.26 840.49 306.09 247.50 551.15 83.96 757.17 II 497..5 757.16 13 6o8 16 757..7II 171.63 799.83 II 338.58 757.16 12 939.70 757.17 16 371. 13 757.17 I 593.17 757.16 22 439.10 184 716.83 Sum for Terminen 2 763.22 , 4 8 7 2 .99 9 128.66 200 781.70 2det Trafikdistrikt. Kristiania- Drammenbanen. 41888 Juli - August - . September 6 551..8665.31 48 428.06 66 7... 36 880.38 393.38 201.98 269.88 301.24 I 379.75 I 349.75 I 347,94 48 798.22 50 714.80 38 9 22 .94 -. Oktober - November 32 129.01 26 086.48 447.37 271.03 170.44 125.60 I 349.75 1 347.93 34 096.57 27 831.04 - December 1889 Januar - Februar 32 724.50 31 972.80 27 370.93 410 71 414.42 383.12 154.08 105.56 312.05 I 349.7634 639.05 I 349.75 33 84 2 .53 1 344.29 29 4 10.39 - Marts 29 I73. 351.94 37 -- 287.12 April 401.04 39394.i -- Mai 520.25 71.94 136.56 285.95 1 349.7630 947 08 1 347.93 39 172 65 1 349.75 41 550 08 - Juni 50 613 23 686.79 221.95 1347.94 52 869 91 Sum for Terminen 438 611.265612.47 2357.23. 16 21 4.3. 462 795. 26 Sum. Total. Nemlig: Indtægter af Telegrammer, Leie af overliggende Gods, samt Godtgjørelse for


Fordeling paa hver Maaned. recettes à. chaque mois. Ilgods. Grande vitesse. Godstrafik. Trafic des marchandises. Fragtgods. Petite vitesse. Kreaturer m. m. Animaux. Kroner. Sum. Total. 133 øvrige Trafikindtægter. 1) Revenus autre de l'exploitation. Hovedsum Trafikindtægter. Recettes totales de l'exploitation. Jernbaner 1888-89. Procent paa hver Maaned af den hele Trafikindtægt. Proportion p. o/o des recettes totales. 2 205.48 32 468.91 2 585.27 37 259.66 4 920.26113 1 54.64 8.6 2 112 151.61 30 923.41 527.92 3091.38 , 36 166.40 4 969.45 8.5 2567.97 30 544.02 2179.6634 891.654850.76104 401.19 7.9 2 479.8331 989.78 2 046.38 4 871.03 7.6 3 6 5 15.99 100 855.09 2 401.06 31 730 .94 1 850.77 35 982.77 4 959.49 89 500.33 6.7 3160.67 35390.12 1 868.63 40 419.42 4 974.73 106 489.23 8 . 2 2 192.1434 033.85 2 222.82 38 448.81 , 4 489 069.4 .784 96 698.08 7-3 .96 2 044 39 162 83 I 800.6. 43 008.40 94 685.64 7.2 2 306.0451 730.52 2 488.15 56 524.71 4 970.86 113 875.75 8.6 2 545.52 46 166.02 3 576.85 51 888.39 4 952.29 129 623.79 9.8 2 700.1948 287.27 2763.6o 53751.o6 5014.26 121098.Š6 9.2 5 280.69 42 359.02 2 760.08 6 597.2. 137 957.86 10.4 50 399.79 3 1 636..6 454 7 86 69 28 834.2o 515 257.05 60 796.88 1 320 868.04 mo.0 763. 3747 280.92 I 022.94 49 067.23299.61 74 836.25 9.3 822.24 46 262.28 I 122.85 48 207.37 342.93 7349235 9.1 792. 48 46 609.44 993.52 48 395.04 318.57 66 162.91 8.2 860.84 45 202.8o 983.05 47 046.69 256.30 65 265.35 8.1 892.50 42 54 1 .04 384.43 43 817.97 218.19 55 533 31 6.9 I 228 50. 36 500.65 508.33 38 237.48 237.33 52 082.97 6.5 680.70 41 9 23.19 713.34 43 317.23 285.76 • 54 774. 62 6.8 632 35 51 397.41 603.68 52 633.44 215.57 64 187.59 8.o 845.62 59 155. 32 750.98 60 751.92 286.39 73 97 8 .01 9.2 764.56 49 629.45 804.99 51 198.96 283.27 67 853.36 8.4 809.80 58 103.34 846.33 59 759.47 274.53 75 627.17 9.4 77 8.23 56 443.50 771.17 57 992.90 272.3880704.38 10.1 9871.19 5 81 049.30 9505.21 600 425.70 • 3 290.83 804498.23' 100.0 2 922.71 19 561.14 245.98 22 729.83 788.83 72 316 88 9.7 2 516.28 20 827.39 226.87 23 570.54 810.99 75 105.33 9.9 2 195.59 19 058 53 209,46 21 463.58 667.88 61 054.40 7.9 2 897.73 21 996.47283 83 25 178.03 690.il 59 964.71 7.9 2 263.73 21 341.99 193.41 23 799.13 559.81 52 189.98 7.0 3 431.49 19 363.58 223.15 23 018 22 625.04 58 282.31 7.7 2067.78 21 006.72 114.29 23 188.79 591.84 57623i6 7.6 2 295.37 23 832.27 145 37 26 273.01 569.70 56 253.10 7.4 2 248.80 25 700.66 310.63 28 260.09 585.51 59 792.68 7.9 2 264.37 19 125. 73288 21 21 678.31 639.28 65 490.24 8.1 2994.63 20 987.16 336.2724318.o6661.38 66 529.52 . 8.8 3 462 21 18 793.07 326.24 22 581.52 860.61 76 312.04 10.! 31 560.69 251 594. 7 1 2 903.71 286 059.11 8 059.98 I 756 9 1 4.35 I 100.0 'ostens Befordring med Nattog.


134 Jernbaner 1888-89. Tabel VIII (Forts.). TrafikindtanterneE Maaned. Drammen-Skienbanen. 1888 Juli - August - September - Oktober - November - December 1889 Januar - Februar - Marts - April Mai - Juni Sum for Terminen Dram men-Randsfjordbanen. 1888 Juli - August - September - Oktober November - December • 1889- Januar . . . . • • • . - Februar - Marts - April - Mai - Juni Sum for Terminen 3die & 4de Trafikdistrikt. Eidsvold-Hamarbanen. 1888 Juli -- August -- September - Oktober - November - December 1889 Januar - Februar - Marts - April - Mai - Juni Sum for Terminen H amar-Grund set. 1888 Juli - August September - Oktober - November - December Reisende. 43 879.59 47 7 1 0.19 36 086.2. 28 441.71 24 835.39 32 014.54 31 247.16 26 360.27 27 422.01 32 621.54 25 786.36 39 708.56 Reisegods. 658.03 770.64 412..8 455.93 385.74 421.76 457.58 395.87 507.86 472.21 483.38 517.49 Persontrafik. Kjøretelier, Heste, Hunde og Lig. Kroner. 569.89 184.64 240.86 178..0 90.29, 337.52 203.66 323.79 I 13.18 1 33.o6 335.74 222.95 Postbefordring 2 395.83 2 395.83 2 395.84 2410.23 2480.43 2484.04 2 484.03 2 475.03 2 469.64 2395.83 2 395.83 2 395. 84 Sum. 47 o63. 34 51 061.3( 39 1 35.0 31 48 5.9: 27 791.8; 35 257.8( 34 392 .4: 29 554.94 30 512.6ç 35 622.6, 29 001.3: 42 844.84 396 I 13.53 5 898.67 2 533.68 29 178.40 433 724.2 32 092.73 438 98 220.66 990,0 33 742 .3: 28 869.36 401.70 2 I 9.40 990.00 30 4804( 19 605.42 236.48 406.66 990.00 21 238.5( 17 267.76 221.49 234.72 990.00 18 713.9: 13 683.25 141.09 12324 990.00 14 938.11 16 197.64 132.67 148.TO 990.00 17 468.4: 12 956.74 150.24 75.98 990.00 14 1 72.9' 14 725.23 157.52 253.16 990.00 16 125.9: 14 279.85 126.84 98.72 990.00 15 495.4: 18 563.33 185.49 139,8 990.00 19 877.9 18 637.48 287.67 225.06 990.00 20 140.2 29 198.66 365.56 206.72 990.00 30 760.9 236 077.45 2 845 73 2 352.io I I 880.0o 253 155.21 16 284.86 399..6 1 21 .39 946.96 17 752.3' 15 719.25 388,3 334..8 842.32 17 283. 7: Io 343.47 266.89 539.05 887.69 12 037.D 8 682.74 263.26 395.65 883.33 IO 224 9' 6 852.32 202.98 75.68, 883.33 8 014.3 8 508.56 264.58 106.09 883.34 9 762.5' 7 632.57 265.48 96.34 883.33 8 877.7, 6 253.03 143.94 342.98 883.33 7 623.2: 6 965.81 178.59 93.86 883.34 8 121.6 8 569.42 254.84 139.97 883.33 9 847.51 9655. 32 406.79 385.30 883.33 II 290.7, 13 653.97 274.32 530.86 892.04 14 951.1! I19 o8i. 32 3 308.86 2 761.35 IO 635.67 135 787.21 10 727.01 289.77 114.66 413.99 II 545.4: 9 294 03 273 48 143.57 413.99 IO 125.0: 6 746.77 180.84 93.22 413.99 7 434.7 , 5 202.91 174.04 107.82 413.99 5 898.7( 3 501.o2_ 102.64 46.58 413.99 4 064.2: 4 064.65 137.15 97.98 413.99 4 713.7:


Fordeling paa hver Maaned. Ilgods. I 966.11 I 46 I .46 I 569.74 789.91 I 717.06 2 389.21 I 770.04 I 483.5. I 550.55 I 572 53 I 865.76 2 226.87 21 362.75 I 559.63 I 565.23 I 257.78 4 1 5.94 305.54 I 592. 90 I 022 .54 I 163.68 I 387.22 I 348.51 I 675.o I 760.8o 17 055.67 977.34 700. 49 612.84 743.32 9 1 9.97 I 279 78 768.68 804.22 898. 33 745. 80 I 065.68 I 406. 48 Jo 922.93 889..5 590.74 504.23 565.62 559.91 755.82 Fragtgods. Godstrafik. II 699.35 II 207.56 12 742.66 11 497.65 50 122.36 IO 539.56 11 994 06 13 666.49 15 315.84 II 264.03 I 2 870 28 12 902.18 145 822. 02 59 1 5 2 .43 58 477.17 59 8 57.61 71 765.86 6o 826.77 47 535.02 43 512.04 34 745.39 40 409.80 37 3 28 .97 51 279.66 65 067.97 625 958.69 10 411.62 IO 439.51 52 020.91 14 259.02 12 702 56 52 864.72 9 8 37.97 13 123.83 20 433.17 i6 943. 46 14 226.52 II 290.68 1 5 8 553.97 5 878.90 4 682,30 5 932.92 6 759.63 6 985.77 5 797.27 1) Jfr. Anm. Pag. 532. Kreaturer m. m. 334.57 319.06 160.37 251.58 166.71 122. 72 1 37.91 107.60 66.98 584.25 307.89 164.39 2 324.03 132.98 218 02 286.18 205.71 236.59 I 52.6o 100.09 114.83 206.57 184.42 249.28 222.83 2 350.10 70.34 537.21 I 301.82 I 686.38 I 320.77 603 o6 407.77 670.07 4 1 4.55 43 1 .59 354. 29 130.12 7 9 2 7-97 31.84 292.96 773.45 1 058 66 683.8x 305.o4 Kroner. Sum. 135 54900.03 12 988.08 1 4 47 2 .77 1 3 539.14 12 006.13 13 051.49 13 902.01 15 257.60 16 933. 37 53 020.8. 15 043.93 1 5 293.44 169 508.80 60845,04 60 260.42 61 401 .57 73 3 8 7.51 62 368.90 49 280.52 44 634.67 36 023. 90 42 003. 59 38 861 90 53 204 84 63051.66 645 324.46 h i 459 30 I' 677.21 1 3 935.57 16 688.72 14 943.30 14 747.56 II 054 42 14 598.12 21 746.o5 18 520.85 15 646.49 12 827.28 177 40487 6 799.89 5 566 00 7 250.59 8 379.91 8 229.49 6858.23 Øvrige Trafikindteegter. 1 505.13 57 6 .53 362.08 351.20 311 15 369.o8 35 6 37 344.63 370.71 402.23 388 .47 576 72 4 950.20 747.63 782.73 566.89 546.22 477.87 530.64 509.14 446.89 453.73 474.92 560.55 896.84 6 994.04 90.08 108.44 77.29 96.17 8 I .49 85.68 11 7.21 84.86 80.55 94..7 I 18.79 1 94.0° 228.73 263.54 232.09 253.06 238.19 247.19 246.12 Hovedsum Trafikindtægter. 61 564.50 64 625.92 53 969.94 45 376.2. 40 109.13 48 678.43 48 650.81 45 157.19 47 8 16.77 49 045.68 44433.7' 5 8 7 1 5..0 6o8 143.28 95 335.04 91 523.6. 83 207.02 92 647.69 77 784.95 67 279.57 59 3 16 .77 52 596.70 57 95 2 .73 59 214.72 73 9°5 6° 94 709. 38 905 473.78 29 301.75 29 069.43 26 049.96 27 009.87 23 039.10 24 595.8z 20 009.35 22 306.26 29 948.20 28 062.58 27 056.02 27 972.47 314 420.80 18 608.86 15 923.16 14 898.37 14 516.86 12 540.91 II 858.02 Jernbaner 1888--- 89. Procent paa hver Maaned af den hele Trafikindtægt. 10.6 8.9 7.5 6.6 8.o 8.o 7.4 7.9 8.1 7.3 9.6 100.0 10.5 IO.I 9.2 10.2 8.6 7.4 6.6 5.8 6.4 6.6 8. 2 10.4 100.0 9.3 9.2 8.3 8.6 7.4 7.8 6.4 7. 1 9.5 8.9 8.6 8.9 100.0 9.5 8.9 8.6 7.5 7.0


136 Jernbaner 888-89. Tabel VIII (Forts.). Trafikindtægternes 1889 Januar - Februar - Marts April Mai - Juni Maaned. Persontrafik. Reisende. Reisegods. Kjøretoier, Heste, Hunde og Lig. Postbefordring Sum. Kroner. 3 524.54 . 138.50 2 909.44102 98 5234.97 113 55 4 4 16 06 117.76 4930.51 173.72 8 534.64 220.18 51.30 80.87 102.45 64.96 67.59 126.68 413.99 413.99 413.99 413.99 413.99 413 99 4 108.32 3 5o7.2E 5 864. 9( 5 012. 7,4 5 585. 8: 9 2954 Sum for Terminen 69 086.55 2 024.61 I 077.58 4 967.88 77 856.6, Grundset-Aamot. 1888 Juli 5 442.47 221 78 51.25 283.25 5 998.7 - August 4 843.22 219.38 90.85 283.26 5 43 6 .7 - September 3 378 36 13345 55-5. 281.26 3 85o.51 - Oktober 2 193.85 108.55 52.31 283.25 2 637.9 - November 1 709.72 61.20 22.65 283.26 2 076.8 . - December 1 765.4990.64 71.12 283.26 2 210.5 1889 Januar I 5o6.07 100.86 16.91 283 25 I 907.0 - Februar I 198.28 67.23 54.09 283.26 I 602.8 - Marts I 785-39 64.90 34.95 283.26 2 I68.9 - April I 905 0473 93 35 35 283.25 2 297.5 - - Mai 2226.92115.99 22.o9 283.26 2 648.2 , - Juni 4 206.95 161..5 103.40 283.26 4 754.7 Sum for Terminen 32 161. 76 I 489.06 610.48 3 399.08 37 590.3 Støren-Aam ot. 1888 Juli -- August - September 50 506.25 864.. 5 43 1 53.78893.12 26 025.93 526 37 . 398.913 486.24 567.69 3 486.24 293.21 3 486 24 55 2 55.9 48 100.8 30 331. 7 - Oktober 16 816.32 . 443.77 325.04 3 486 .24 12 166.86 -798.74 November 247.57 - December 13 697.6o 352.15 593.90 3 4486 .. 244 21 071 3 16 699.4 18 129.8 1889 Januar I2 -648.72 384.20142.28 3 486.24 - Februar 12 801.65 4280 6 6557..68 .8244 607.52 3 486.24 :6 6 6641..47 18 17 181.2 - Marts 12 187.14 235.98 3 486 24 6.4 - April 15 587. 56 22775.348 283.10 3 486.24. 19 633.3 - Mai 21 497.29 189.00 3 486 .1. 25 640.1 - Juni 36 883 88 I 241.86 3 486.24 42 217 8 Sum for Terminen 274 604.86 5 622.8. 5 045.35 4 1 834.88327 107. 9 Tr ond hj e m-Støre n. 1888 juli - August - September - Oktober. - November - December - 1889 Januar :41 41 4997 .34.3 345.58 129.38 314.90 117.77 7 192.07186.83 77.34 5 262.39150.7858 4 018.67 84.70 4 490.66 112.86 I06.6o 3 802.13 104.74 19 42 566.52 566.5i 566.5. 566.52 566.52 566.51 566.52 15 238.8 I 2 448.5 8 022. 7 6 038.( 4 7 18 e 5 276.( 4 49 2 . 1 2 - Februar - Marts - April - Mai - Juni 3 619.44 4 1 4 1 .49 5 527.65 6 550.07 12 371.75 7044 89.81 1951.844 626676- 142582 .9 .74877 566.5. 37.5 67.353 566.5x 566.52 72.88 566.51 322.36 566.5x 4 37 8 - 1 4 835.i 6 257. 7 35 1 . ::. 13 48 7.5 Sum for Terminen 82 623.o I 944.88I 180.85 6 798..6 92 546.ç


Fordeling paa hver Maaned. Ilgods. Fragtgods. Godstrafik. Kreaturer m. m. Kroner. Sum. 137 øvrige Trafikindteegtera l Hovedsum Trafikindtægter. Jernbaner 1888-89. Procent paa hver Maaned af den hele Trafikindtægt. 150.07 503 69 5 393.47 6 047. 23 219.541 0 375.10 6.2 622.02 6414.92 155.2 17 192. 15 209.34 10 908.77 6.5 716.79 8984.77 199.819905.37 300.70 16 067.039.6 92 515.6. 7 016.34 667624.6i236.7212874.107.6 792.25 6 141.68 46.54 6 980.47 259.12 12 825.40 7.6 17.94 I 300.47 ' 5 654.20 8 312. 30 75 602..6 6 932.61 340.47 16 568.57 9.9 3 807 99 87 722.453046.08 167 925.15 100.0 13.73 687.29 1783.79 2484.81 416.46 I 649.55 183.11 2 249.12 307.20 2 278.23 473.06 3058.49 698.75 376.75 2 563.79 3 639.29 470.36 387.55 2 521.08 3 378.99 200.33 500.93 I 964.85 2 666.11 96.49 359.86 I 903. 15 2 359.50 101.67 459.86 2 574,86 3 136.39 549.29 3 584.73 133.27 4 267.29 58.20 365.20. 2 798.87 3 222.27 23.88 574.74 2 132.36 2 730.98 6.31 1 072.20 2082.99 3I61.0 44.208527.7611.4 40.98 7 726.8. 10.4 47.96 6957.03 9.3 53.18 6 330.43 8.5 59.56 5 515. 38 7.4 61.84 4 938.46 6.6 41.15 4 307.74 5.8 37.76 4 777.0. 6.4 46.10 6 481.89 8.7 54.35 5 574.19 7.5 44.08 5 423.32 7.3 48.58 7964.84 10.7 2 6 057.33 27838.25 459.16 36 354.74 579.74 74 524.86 1 100.0 2 638.87 25 732.08 135.20 28 506.15 1 467.62 85 229.68 12.0 I 520.06 20 640.90 611.83 23 772.79 I 523.58 73 397.20 10.3 4084.13 I 110.53 24 982.05 30 176.7.1414.4661 922.92 8.7 5920.02 1372.43 31 078.15 38370.6o 1427.73 60869.70 8.6 I 396.57 29 964.92 5 359.3936 720.88 I 369.59 54 789.88 7.7 2 I 825.01 258,02 23 089.44 27 1 7 2 .47 1 414.37 46 716.73 6.6 1094.33 I 330.4. 24 449.46 26 874.201377.4944 913.13 6.3 I 715..0 25 925.84 086.10 28 727.04 I 407.28 47 315.55 6.6 I 2 065.20 36 165.08 526.89 39 757.17 I 401.03 57 342 .90 8.1 547,28 I 349.77 27 825.07 29 722.12 1 449.61 50 805.11 7.1 2 169.08 26 391.04 .140.47 28 700.59 I 395.85 55 736.61 7.8 45.60 4 200.76 24 612.05 28 858.411417.04 72 493.27 10.2 22 693.79 320 856.08 23 809.26 367 359.13 17 065.65 711 532.68 100.0 91.9° 881.24 15 825.57 514.22 I0548.7 393. 84 1 I 096.99 466.37 12 979.02 401.17 12 218.00 616.29 10 799.03 412.1. 10 138.64 482.03 J 1 246.91 57 2 .15 14 505.39 510.69 I0436.4 676.89 I I 989.18 I307.07 13 553.17 7234.o 145 337.08 16 798.7. 609.04 32 646.612.8 268.63 I I 331.57 594.18 24 374.33 9.5 537..6 12 027.89 559.22 20 609.86 8.o 715.80 14 161.19 522.46 20 722.31 8.1 878.6413497.8x 504.78 18 725.257.3 361.45 I I 776 77 509.71 17 563... 6.9 215.6250 766.37 492.87 15 7 5 2.05 6.2 194.19 I I 923.13 517.63 16 819.62 6.6 253.91 15 331.45 535.61 20 702.22 8.1 105.87 I I 053.02 563.14 17 873.62 7.0 92.14 12 758.21 572.54 20 682.05 8.1 83.16 14 943.4o 793.26 29 223. 92 11.4 3798.37156 369.526774.44255 690.90100.0 1) Jfr. Anm. Pag. 132.


Jernbaner 138 1888 -89. Tabel VIII (Forts.). Trafikindtægternes Maaned. Rørosbanen. (Hamar-Trondhj em). 1888 Juli - August - September . - Oktober - November - December 1889 Januar - Februar - Marts - April . . . . . . . - Mai - Juni Sum for Terminen Reisende. Reisegods. 8o 873.06 68 740.43 43 343.i3 29 475.47 22 028.15 24 018.4. 21 481.46 20 528.8. 23 348.99 27 436.31 35 204.79 61 997.22 45 8 476.22 Persontrafik. Kjøretoier, Heste, Hunde og Lig. Kroner. Postbefordring Merakerbanen. 1888 Juli 17 729.51 320.48 88.15 843.33 18 981.47 - August 12 823.59 380.46 86.43 843.33 - September 8 625.22 187.89 227.38 843.34 - Oktober 5 93 1 ..7 152.22 43.77 843.33 - November 4 944.25 106.41 189.15 843.33 - December 4 906 .49 8 5.35 88.26 843.34 1889 Januar 5 016 76 5 8.4. 249.94 833.33 56.36 - Februar 4 07 2 .73 . 87.86 833.33 - Marts 5 121.28 1 °349 286.71 833.34 - April 7 093.18 240.61 833.33 - Mai 9 086.54 182.46 203.49 833.33 - Juni 5 391.63 253.00 1 144.o1 833.34 14 133. 81 9 883.82 6 970.39 6 083.04 5 923.44 6 158.44 5 050.28 6 344.82 8 3 16 .43 IO 305,82 17 621.98 2904.26 Sum for Terminen 100 742.14 2 06 7.34 i0060.œ 815 773.74 ste Trafikdistrikt. 1888 Juli - August Sum. I 721.64 I 700.88 I 027.49 877.24 496.11 692.8o 728.30 526.47 543.6° 5 63.93 9 1 9- 19 I 213.81 694.20 4 750.00 88 038.90 989.884 750.0076 111.19 519-18 II 011.36 7914.26 57 000.00 534 401.84 4750.00 49 639.80 544.14 4 750-0035 646.75 284.87 4 750.0027 559. 23 869.60 4 750.00 30 330.80 209.91 4750.00 27 169.67 864.95 4 750.00 26 670.23 48 0.73 4 750.0029 053.32 450.94 4 750..0 33 201.18 351.56 4750.00 41 225 54 I 794.304 750.0069 755.33 8 5 1 4.57 82.67 30.53 250.00 8 8 77.77 8 853.36 23.54 250.00 9 171.92 45.02 - September 7 380.19 23.02 250.00 7 687.87 34.66 61.02 - Oktober 6 900.53 44.77 250.007 256.32 - November 4 387.82 28.09 27.67250.00 4 693.58 I2.2 - December 4 747.57 33.37 0250. 5 043.24 1889 Januar 4 337.31 46 .73 13.26 250.00 4 647.30 7.32 - Februar 3 737.27 39.66 250.00 4 034.25 28.99 - Marts 5 351.18 37.33 250.00 5 667.50 28.56 - April 5 55 2 .35 40.63 250.00 5 8 7 1 .54 - Mai 26.32 250.006 045.82 5 730.77 38.73 - Juni 9 239.83 43.51 27.90 250.00 9 561.24 Sum for Terminen 6te Trafikdistrikt. 74 73 2 .75 5 1 5. 27 8888 Juli - 38 764.25 --- August 24 986.70 - September 10 670.46 306.75 269.85 98.60 168.65 97.P 115.70 83.33 83.33 83 34 32 322.98 25 367.18 I 0 968.to - Oktober 7 467.05 80.8o 122.io - November 5 281. 37 35. - December 5 5 23.95 83.33 2 623.33 2 623.34 7 753. 28 8 045. 8° 8 266.84 66105.5o 310.33 3 000.00 78 558.25 61.5o 58.o5


Fördeling paa hver 1Viaaned. Ilgods. Fragtgods. Godstrafik. Kreaturer m. m. Kroner. Sum. 130 øvrige Trafikindtægter. 1 Hovedsum Trafikindtægter. jernbaner 1888-89. Procent paa hver Maaned af den hele Trafikindtægt. 49 220.34 272.67 • 54 589.562384.40 145 012.861 2.0 5 096.55 37 521.47 2 356.53 42 919.48 2 390.83 121 421.5010 . 1 3 041.48 44 290.185 867.70 52 473.682274.70104 388.18 8.6 2 315.80 53 380.59 8393,23 64 550. 992241.56 102 439.30 8.5 2 777.17 51 689.77 7 392.. 61 827.17 2 181.12 91 567.42 7.6 2 745.. 4 1 650.59 3 124.84 48 473.48 2 232.0481 036.32 6.7 3 698.05 48 884.72 I 556.51 46 047.30 2 131.05‘ 75 348.02 6.2 2 606.07 46 162.53 I 537.27 50 978.71 2 172.01 79 820.95 6.6 3 279.01 63 239.97 2 113.88 69 257.282283.44I00 594.4 8.3 3 903 43 4 8 076.74 804.01 51 622.02 2 303.82 87 127.02 7.2 2 741.27 46 654.26 303.03 5I 170.25 2271.5994 667.38 7.8 4 212.96 45 862.41 153.01 53 895.92 2 599.35 126 250.60 10.4 7 880.50 569 633.57 33 874.78 647 805.84 27 465.91 I 209 673.59 100.0 44 297.49 347.46 27 602.75 93.03 28 043.24 245.31 47 270.02 10.2 278.29 30 764.99 39.22 31 082. 40 258.7745 474.98 9.8 265.46 33 408.9' 85.99 33 760. 36 184.25 43 8 28 .43 9.4 322.62 37 839.42 204.14 38 366.18 194.65 45 53 1 .22 9.8 374.4638 977.66 165.92 156.30 45 757.38 9.8 366.93 21 072.30 104.82 391 2 51 544.05 8.04 171.26 27 638.75 6.o 321.46 24 175.06 66.56 24 563.08 . 192.33 30 913.85 6.7 343.27 22 88 5.32 100.30 23 328.89 167.92 28 547.09 6.1 520.22 24 078.57 138.51 24 737.30 227.18 31 309.30 6.7 336.46 27 459.28 113.76 27 909.4o 229.93 36 455. 76 7.8 24 662.89 7.6 230.62 242.89 35 21 I.6o 24 374. 84 57.43 316.45 28453.15162 53 28 932.13 494.62 47 048.7310. 1 4 023.60 341 092-.5 I 332.21 346 447.96 2 765.41 464 987.11 100.0 127.082376.2740.542543.89121.82II 543.48 121.692255.57116.372 493.63201.2211 866.67 121.35 2 368.26 240.99 2 730.6o 204.0410 62251 113.222272.51148.982534.71877.939968.96 119.14 2 527.38 99.35 2 745.87 167.55 7 607.00 116.61 2 130.30 138.95 2 385.86 116.98 7 545.98 11 3.942230.87126.092 470.90114.567232.76 97.922430.34 1 31.80 2 660.o6121.236815.54 120.75 2 707.38 96.67 2 924.80153.65 8 745.95 117.22 3 551.15 120.17 3 788.54 180.07 9 840.15 166.30 3 01 7.79 153.34 3337.43 204.03 9587.28 129.46 2 630.72138.202 898.38 168.9712 628.59 I 464.6830 498.54I 55 1 .45 33 584.67 I 931.95 114 004.87 I 888.584 897.40 60.90 6 069 88 609.7439 002.6o 1 069.75 3987.95 1 1 .10 5068.8o 677.18 31 113..6 906.15 4614.40 84.55 5605.o 262.08 16 835.28 847.37 5 372.70 367.45 6 587,52 186.06 84 526.86 754.325 021.8o443.45 6219.57151.16 14 516.53 821.733 654.50211.254687.48 131.7113 086.03 1) Jfr. Anm. Pag. 132. 10.1 80.4 9.3 8.8 6.7 6.6 6.3 6.0 7.7 8.6 8.4 1.1 100.0 15.2 12.1 6.6 5.7 5.7 5.1


140 Jernbaner 1888-89. Tabel VIII (Forts.). Trafikincitgternet Persontrafik. IVIaaned. Reisende. Reisegods. Kjøretoier, Heste, Hunde og Lig. Postbefordring Sum. Kroner. 1889 Januar 6 456.55 37-45 75.55 2 623.33 9 192.88 Februar 4 799.45 74.90 44.15 2 623.33 7 54 1 .83 - Marts 6 302.05 62.75 69.40 2 623.34 9 057.54 - April II 819.25 129.30 123..5 83. 33 12 155.03 - Mai 18 462.3 2 194.30 222.35 83.33 18 962.29 - Juni 29 401... 254..5 170.10 83.34 29 908.70 Sum for Terminen 162 864.50 I 605.95 I 372.00 13 700.00 179 542 .45 Statsbanerne. 1888 Juli - August - September. - Oktober ...... . .. . . . , . - November - December 1889 Januar - Februar 367 042.75 5 801.34 2 482.95 16 694.5i 392 021 .55 345 718.40 5926.55 2733.44 16 280.21 370 658.60 247 758.97 3800.78 3598.93 16 462.68 271 621.36 206 799.993 640.06 2663.1216 475.45229 578.62 161 841.72 2 492.90 1 594.64 19 082.89 185 012..5 197 249.17 3 019.00 2 037.80 19 089.38 221 395.35 579 570.34 3 076.93 I 238.47 19 079.25 202 9 64.99 158 851.632625.09 3588.99 19 154.50 184 220.21 Marts - April - Mai - Juni 177 018.68 2 788.37 5647.87 19 064.88 200 559.80 231 319.55 3 299.832151.50 16 448.29 253 219.17 232 711.764254.08 3O31.33 16 451.05 256 448.22 345 981.55 4 768.624466.90 16 457.02 371 6 74.09 45 493.55 Sum for Terminen 2 851 864.51 31 235.94- 210 740.11 3 139 334... Hovedbanen. 1888 Juli 48 649.28 ' 1 456.34 725.28 I 191.11 52 022.ot - August 43 482.95 I 519.0322 945.63 .1 191. 47 138.72 - September. 28 898.72 959.60 I 687..5 I 191.11 32 736.58 - Oktober ' 24 387.43 886.48 855.48 I 191.21 27 320.50 - • November . .... . . ......... 17 969.43 491.88 471.26 I 191.22 20 123.68 339.96 - December 23 765.92 619 48 I 191.11 25 956.47 8 889 januar . 18 217 88 609.48 298.07 I 191.11 20 3 16 .54 -- Februar 17 267..9 416.73 1038.77 I 191..1 19 913.80 - Marts 17 785.40 456.48 317.86 I 191..1 19 750.85 - April 24 513.12 661.82 553.38 ir 191.11 26 8 79.43 - ivi ai 25 070.97 I 005.55 873.76 I 191.11 28 14 1 .39 - Juni 45 633.96 I 174.72 525.60 I 191,3 48 525.42 Samtlige Baner. Sum for Terminen 335 642.25 50 257.59 8 592.20 54 293.34 368 785.38 1888 Juli - August 438159 62092.03 5.35 - September 227361 618577 ..42 69 - Oktober - November 179 811..5 - December 221 015.09 1889 Januar 197 788 22 - Februar 176 118.82 -- Marts '94 804.08 -- April 255 832.67 - - Mai Juni 257 782.73 391 615.51 Sum for Terminen I 3 187 506.76 7 257.68 3208.23i 7 885.62 444 043.56 7 445.8 4760.38 4526.54 3679.071 7 47 1 .32 5286o8 17 6 53.79 3 518.60 I7666.6 417 797.32 304 357.94 256 899.12 2984.78 2065.90 20 274.00 205 135.83 3 638.48 2377.76 20 280 49 247 311.82 3686.42I 536.54 20 270.36 223 281.53 3 041.82 4 627.76 20 345.62 204 134.02 3 244.85 I 965.73 20 255.99 220 270.65 3968.65 2664.88 17 639.40 280098.6o 5 259.633 905.09 17 642,16 284 589.62 5 943. 4992.50 17 648.15 420 199.50 55 75I•14 39 828,14 225 033.45 3 508 119.49


Fordeling paa hver Maaned. Ilgods. Fragtgods. Godstrafik. Kreaturer m. m. Kroner. Sum. 141 678.98 4 052.25 366.30 5 097.53 617.10 5 053.10 204.75 693.756456.95 272..0 768.07 5 1 12.20265.10 I 146.50 5 823.50 287.60 I 305.06 5 534.35 866.20 5 874.95 7 422.80 6 145.37 7 257.60 7 005 61 10 720.36 59 58I.xo2 740.75 73 042.21 17 077. 3. 264671.134 859.22 286 607.66 13 728 42 252 667. 308038.6i 274 434.33 12 205.16 265 514.92II 409.84 289 129.92 1 4 247.95 295 576.8e14 570.73 324 395.48 13 492.98 277 482.27 12 253.6o 303 228,85 I 8 085.87 230 701. 347058.35 255 845.56 12 222.33 234 650.735811.68252 684 74 12 761.39 252 459.5. 5 416.18 270637.o8 1 4 474.71 309 228.i8 6859.02 33o 561.91 13204.31264 656.896373.35 284 234.55 16 868.34 285 624.62 5659.o6 308 I 52.02 24 546.75 ___ 285 337.05 4 994 77 314 8 7 8 .57 882 915.52 3 218 570.74 93 304.42 3 494 790 . 67 4094.41 92 604.67 I 117.5297 816.6o 3551.85 96 462.6i 2290.79102 305.25 3 090.92 94 573.02 • 2 761.581 00 425.52 3 276.9898 365.20 3674.i 105 316.69 3 239.11 94 798.93 3 846.50SOI 184.54 4 274.6x 77 799.24 1811.91 83 885.76 2859.3678 489.571 445.13 82 794.o6 2 953.60 81 260.65 1 477.27 85 691.52 3 358.0i 99 687.66 I 455. 31 804 500.98 2 957.59 88 729.59I 233.6785 920.85 4 008.49 101 881.39I 469 03 107 358,91 4932.85 92 412.00 1098.0998 442 .94 42 597.78 1 090 064.53 22 981.31 I 155 643.62 øvrige Trafikindtægter. 1) Hovedsum Trafikindtægter. Jernbaner 1888- 89. Procent paa hver Maaned af den hele Trafik- Indtægt. 14 403-72 5.6 5.3 863 6546 1:3210 6.5 18 463 297.2 26416.6z10.3 37 540.78 14.7 256 007.37 I100.0 21 II 171.72 357 275.80 5976.74 384 424.26 529.99 839 997.81 17 280.27 349 129.91 IO 329.40 376 739.58 II 980.76 806 517.66 15 296.08 360 087.94 14 1 7 1 .42389 555.44 Io 503.28 704 416.66 1 1 7 5 24.93 393 942 .00 18 245.24 429 712.17 0 328.21 696 939.50 16 732.09 372 281,20 I 5 400..0 404 413. 39 9 950.27 619 499.39 22 360.48 308 500.58 8 870.26 339 73 1 .32 80 147.98 597 191.12 15 081.69313 140.30 7 256.81 335 478.80 9902.80 568 663.13 1 5 714.99 333 720.16 6893.45 356 328.6o 9 536.35 569 998 96 I 7 832.72 408 915,848314.33 435 062.89 bo 152.63 665 486.27 16 161.90 346 386.48 7 607.02 370 1 55.40 bo 285.57 66o 539.57 20 876.83 387 506.ox 7 128.09 415 510.93 Io 552.76 710 653.30 29 479.6o 377749.o5 6 092.86 4 1 3 3 14011.6i 847 532.62 21 .51 225 513.3o 4 308 635.27 116 285.72 4 65o 434.29 128 882.11 I 8 287 435.89 1) yr. Anm. Pag. 132. 13.31 124.53 180.86 162.89 196.72 626 .47 3 422.72 IO 708.81 II 127 93 9 7 68 .54 9 611.12 9 264.13 9 474.49 9 3 21 41 9 054.08 9 592.88 9 722.87 9 933.21 83 287.17 120 866.64 821.18 852.83 734.74 7 1 7.09 686.04 673.49 581.39 482.27 559.75 562.70 619.55 7 24.44 8 015. 47 .11.1111.11=1111•. 689 338.02 656 220.86 570 519.82 563 585.22 497 50 5.23 486 715.40 464 97 1 .14 463 9 11 .37 54o 674.59 547 176.59 574 533.45 699 839.83 6 754 991.42 150 659.79 10296.60 I33 896.84 133 354.28 121 994.26 110 475.72 103 691 .99 8o6 087.59 124 881.g 113 362.98 136 119.85 1 47 69 2 .79 1 532 444.47 10.2 9.7 8.4 8.3 7.2 6.9 6.9 8.o 8.1 8.5 10.4 I00,0 9.8 9.8 8.7 8.7 8.o 7. 2 6.8 6.9 8.2 7.4 8.9 9.6 100.0 10.1 9.7 8.5 8.4 7.5 7.2 6.9 6.9 8.o 8.o 8.6 10.2 100.0 N1.111110.1111


jernbaner 1888-89. 1888 juli - August 142 Tabel VIII (Forts.). Fordeling af Indtægter ved Dampskibsfart pa.a hver Maaned. Maaned. September - Oktober - November 1889 Mai - Juni Persontrafik. Ialt. 2 377-3.5 2 399.o5 799 33 1 95.45 6792! I 616.55 Hvoraf Reisende. 2307.80 2 328.38 739-95 632.95 I 540.45 Godstrafik. Ialt. Kroner. 963.42 540.26 I 231.78 609.54 I81.2o 822.84 I 036.99 Hvoraf Fragtgods. 940.62 510.04 I 213,33 605.94 150.15 808.30 I 015.28 HovedsumTrafikindtægter. 3 340.n 2 939.31 2 03 Iii 8°4-99 881.2. I 502.05 2 653.54 Procent paa hver Maaned af den hele Trafikindtægt. Sum for Terminen 8o66. 7 728.58 5 386,33 5 243 66 13 452.97 100.0 Trafik af Reisende og Gods har udgjort: 24.8 21.9 15.1 6.o 1.3 11.2 1 9.7 Reisende. Op. Ned. Sum. Iste Plads Antal 771 678 I 449 2den do. do. 2 515204E 4 55 6 Fragtgods. Tilsammen3 2862 719 6 005 Lokaltrafik kg. 6o o6o 7 200 67 260 Samtrafik med Drammen-Randsfjordbanen ,kg. 546 350 25 890 572 240 Tilsammen 606410 33 090 639 500 Gjennemsnitsindtægten for hver Reisende har været Kr. 8.29 og pr. Ton Gods Kr. 8.2 0 . Udgifter til Drift og Vedligehold har udgjort Kr. 9 875.42, hvoraf til Lønninger Kr. 5 109.82, til Forbrugssager Kr. 2 881.08, til Vedligehold af Skibet Kr. I 332.46, samt til Vedligehold af Brygger og Kanalværker Kr. 552.06. Dampskibet har havt Fyr paa I 106 Timer og gjennemlobet II 328 km. Det har forbrugt 181 600 kg. Kul, Kostende Kr. 2 446.36 foruden 32 m 2 Brænde, Kostende J(r. 24.80. Forbruget pr, km. har været 16.03 kg. Kul, 0.049 1. Olie, 0.009 kg. Talg og 0.004 kg. Pudsegarn. 1) Drammen-Randsfjordbanens Dampskib cBægna» paa Indsøen (Spirillen,. Dampskibet var i Fart fra Terminens Begyndelse indtil 19de November, samt fra lode Mai til Terminens Udgang. Fra i8de September 1888 samt fra i9de Juni 1889 inchtilledes Farten mellem Sørum og Næs paa Grund af for lav Vandstand.


Km. Taxt Kr. 143 II Kl. 7 625.00 525.00 - 6o.00 31.20 52.00 79.20 040 00 96.00 70.00 960.00 80o.00 15.00 216.00 730.00 42.00 600.00 72.00 22.40 41.60 192.00 84.00 84.00 100.00 100.89 316.00 Jernbaner 1888-89. Tabel IX. Opgave over Saisonbilletter*) i Terminen 1888-89. Mellem Stationerne. I ste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. Billets de saison, terme 1888-89. Billetternes Varighed. Durée des billets de saison. Kristiania-Lian. Helbillet 12 Maaneder Halvbillet 12 - do. II Helbillet II Halvbillet 10 do. 9 - Helbillet g - Halvbillet 7 - Helbillet 6 Halvbillet 6 - Helbillet 5 Halvbillet 5 - Helbillet 4 Halvbillet 4 - Helbillet 3 - Halvbillet 3- Helbillet 2 1 Helbillet Halvbillet z - I Halvbillet I Sum I II Kl. Antal. Nombre. 122 14 3 26 4 2 32 32 12 5 73 7 336 III Kl. 64 3 2 12 7 IO 4 79 198 Indtægt. Recettes. Tilsammen. Total. 7 625.00 2 125.00 72.00 6o.00 22.4.0 72.80 52.00 79.20 040.00 288.00 70.00 84.00 960.00 84.00 800.00 115.00 216.00 154.89 730.00 358.00 12 395.40 2 612.89 15 008.29 *) Fra og med Iste Januar 1888 udstedes Saisonbilletter til II Klasse for Voxne, efter følgende Taxter og Regler: For I Maaned beregnes paa Afstande indtil 15 km. I Kr. pr. km., dog saaledes, at mindste Pris er 10 Kroner. For Afstande over 15 km. gjælder følgende Taxter : 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-6o 16. 80 18.30 20.30 2I.8o 23.30 24.70 25o 27.10 28.30 Km. 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 Taxt Kr. 29.50 30. 70 31.90 33.00 33. 90 34.80 35. 7o 36.6o o. s. v. saaledes, at der tillægges go Ore for hver overskydende 5 km. eller Dele deraf. For længere Tidsrum end Maaned beregnes Taxten. for Maaneder: 2 3 4 56 7 8 9 IO II 12 til respektive1. 8 2.5 3.. 3.5 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 6.0 6.25 Gange Taxten for I Maaned. For Iste Kl. beregnes 50 pCt. For Skoleborn, uanseet Alder, udstedes Saisonbillet (Halvbilletter) til II Klasse for o.6 og til III Klasse for 0.4 Gange Taxten for II Klasses Billet til voxen Person. Saisonbillet udstedes kun paa et Antal hele Maaneder og gjoelder alene for den Person, paa hvis Navn den lyder.


Jernbaner 1888-89, Sum Helbillet 2 Maaneder do. 12 HalvbilletII do. io Sum Helbillet 2 Maaneder do.I- Halvbillet do. do. Helbillet Sum II Maaneder 3 2 I - 144 Tabel IX (Forts.). Opgave over Saisonbilletter i Terminen 1888-89. Mellem Stationerne. Kristiania-Oppegaard do. -Aas do. -Præstebakke Soner-Moss Moss-Fredrikstad Fredrikstad- Greaker do. -Sannesund Sarpsborg-Fredriksh. Berg-Fredrikshald Fredriksh.-Tistedalen Tistect-Aspedammen Kongsvingerbanen. Kristiania-Fetsund do. -Sæterstøen do. -Skarnæs do. -Kongsvinger Lillestrøm-Fetsund do. -Blakjer Billetternes Varighed. Helbillet 12 Maaneder Halvbillet 6 Helbillet 3 do. - Halvbillet do. do. Halvbillet do. Helbillet do. Sum 6 Maaneder 4 3 Sum 4 Maaneder 3 2 I - SUM Halvbillet 12 Maaneder Helbillet 12 do. 6 Sum HelbilletI Maaned Hovedsum Smaalensb. Helbillet12 Maaneder do. 12 - do. 6 do. 6 do. 12 - Halvbillet12do. 6 - Sum Helbillet 12 Maaneder HalvbilletI- Sum Hovedsum Kongsvingerb. 1 I Klasse (Andel). Antal. II Kl. III Kl, 2 4 2 2 2 2 351 1 2 3 I 1 2 3 5 2 4 ■••■■ 213 2 2 3 4 9 15 II Kl. 105.00 84.00 16.8o 205.80 78.48 296.25 39. 24 21.80 61.04 - - 10.00 10.00 36. 54 20.30 56.84 10.00 13 216.31 ••• 62.50 40.00 102.50 80.35 197.61 97.35 115.56 75.00 75.00 45.75 45.75 611.62 Indtægt. 26.&3 26.88 28.80 26.88 55.68 72.00 10.00 7.20 89.20 20.80 15.6o 26.00 62.40 20.16 16.80 36.96 25.00 ••■• 2 909.01 Tilsammen. 105.00 26.88 84.00 16.8o 232.68 78.48 296.25 28.80 26.88 55.68 39. 24 21.80 61.04 72.00 moo 7.20 moo 99.20 20.80 15.60 26.00 62.40 20.16 16 80 36.54 20.30 93.80 25.00 62.50 40.00 102.50 moo 16 125.32 80.35 197.61 97.35 115.56 75.00 50.00 50.00 32.00 32.00 82.00157.00 45.75 7.32 7.32 7.32 53.07 89.32 700.94


jernbaner 1888-89. Tabel IX (Forts.). Opgave over Saisonbilletter i Terminen 1888-89. Mellem Stationerne. 2det Trafikdistrikt. Kristiania-Dram menbanen. Billetternes Varighed. 145 Antal. Indtægt. II Kl. III Kl. II Kl. • III Kl. Kr. Tilsammen. Kristiania--Høvik Helbillet 12 Maaneder 59 - 3 687.50 - 3 687.50 Halvbillet 12 - 9 52 375.00 I 300.00 I 675.00 do.II I - 24.00 24.00 Helbillet do. do. Halvbillet Helbillet Halvbillet 8 7 6 6 5 5 -- - - - - I 1 9 - 7 - - lo - 10 48 oo 44 •00 360 .00 - 245.00 - - - - r60.00 - 540.00 48.00 44.00 360.00 '60.00 245.00 140.00 do. Helbillet Halvbillet 4 4 3 - - - 17 - 20 -, 8 - 510.00 - 240.00 - 80.00 240.00 510.00 80.00 Helbillet 3 - 21 - 525.00 - 525.00 do. 2 - 55 - 270.00 - 270.00 Halvbillet 2 - 2 13 • 21.60 93.60 115.20 Helbillet I 68 - 680.00 - 680.00 Halvbillet 1 - 22 82 132.00 328.00 460.00 SUM 231 196 6898.10 2365.60 9263.70 do. -Sandviken Helbillet 12 Maaneder 4 325.00 - 325.00 Halvbillet 12 - I 3 48.75 97.5 0 146.25 do. 9 --- - I - 27.05 27 05 Helbillet 9 I - 67.60 - 67.60 do. 6 - 4 - 208.00 - 208.00 Halvbillet 6 - I 4 31.20 83.20 114.40 do. 5 - - I - 18.20 18.20 Helbillet 5 - 2 - 91.00 - 91.00 do. 4 7 273.00 - 273.00 Halvbillet 4 -- 3 4 70.20 62.40 132.60 do. 3 - I - 19.50 19.50 Helbillet 3 12 • 390.00 390.00 do. 2 12 304.20 - 304.20 Halvbillet 2 - 3 4 42.12 37.44 79.56 do. I - 6 28 46.80 145.60 192.40 Helbillet I - 28 - 364.00 - 364 00 SUM 85 45 2281.37 475.39 2752.76 do. -Slæbende Helbillet 4 Maaneder 3 - 135.00 - 135.00 Halvbillet 4 - 2 2 54.00 36.00 90.00 Helbillet 3 2 - 75.00 - 75.00 do. 2 I - 27.00 - 27.00 Halvbillet 2 - - 2 - 21.60 21.60 do. I 2 8 18.0o 48.00 66.00 Helbillet I -- 3 - 45.00 - 45.00 Sum 13 12 354.00 105.60 459.60 Kristian ia -Hvalstad Helbillet I 2 Maaneder 2 - 210.00 • 210.00 Halvbillet 12 - I - 63.00 0.00 do. 8 - - 2 - 64.52 64.52 Helbillet 6 - 1 - 67.20 - 67.20 do. 5 I - 58.80 - 58.80 do. 4 2 - I oo.8o - 1o0.80 19


J ernbaner I 888-89. ,11.11■1■11, 146 Tabel IX (Forts.). Opgave over Saisonbilletter i Terminen 1888-89. Mellem Stationerne. Kristiania-Hvalstad do. -Asker do. -Røken do. -Drammen do. -Laurvig Sandviken-Asker Røken-Drammen Lier-Drammen Billetternes Varighed. Halvbillet 3 Maaneder Helbillet 3 - do. 2 Halvbillet 2 - do. Helbillet I -- Sum Helbillet 12 Maaneder do.jodo. 5 do. 3 do. 2 do. Halvbillet Sum Helbillet 12 Maaneder do. I - do. 52 Halvbillet 12 do. 6 - do. 5 Hoveds. Kr ania-Dr.menb. Dram men-Skienbanen. Kristiania-Laurvig Helbillet 12 Maaneder Drammen-Sande do. 3 do. 2 do. do. Holm Sum Helbillet 3 Maaneder do. 2 - do. I- Sum do. -Holmestrand Helbilleti Maaned do. -Laurvik do. 12 Maaneder Skopum-Horten Halvbillet 3 do.I- Sum Borre-Horten Halvbilleti Maaned Nykirke-Horten do. 2 Maaneder Tønsberg-Stokke Helbilleti- Stokke-Sandefjord Halvbillet 12 do. Helbillet SUM Laurvik -Tjose Helbillet 2 Maaneder do. - Halvbillet I - Sum Antal. Indtægt. II Kl. IH 3 4 Is 6 2 354 2 4 7 5 7 2 2 2 267 1 50 924.44 3 4 7 4 II K1. 126.00 30.24 67.20 723.24 114.38 102.48 b4.05 45.75 32.94 58.30 377.90 136.25 54 20 99.38 196.87 84" 30.24 67 20 1 8 1 .44 45.75 3 2.94 91.50 170.19 43.60 234.38 13.00 11.00 2 11.00 31.90 39.60 11.00 III Kl. Kr. 16.80 12.10 20.16 113.58 21.96 21.96 50.00 26.88 I 4.00 3 169.01 4.40 50.60 4.40 11. •■■■ 30.00 16.00 46.00 16.0o 7.92 ■•• 27.50 4.40 Tilsammen. 16.80 126.00 30.24 12 IO 20.16 67.20 836.82 11 4 38 102.48 64.05 45.75 3 2 .94 58.30 21.96 399 86 136.25 54.20 99.38 50.00 26.88 14.00 54 093-45 196.87 84.00 30.24 67.20 585.44 45.75 32.94 91.50 170.19 43.60 234.38 30.00 16.0o 46.00 16.00 7.92 13.00 27.50 4.40 I.00 42.90 39.60 11.00 4.40 55.00


Halvbillet do. do. do. Halvbillet do. Sum 5 Maaneder 4 - 3 - Sum 7 Maaneder 3 - Sum 11 Kl. Jernbaner 1888-89. Tabel IX (Forts.. Opgave over Saisonbilletter i Terminen 1888-89. Mellem Stationerne. Eidanger-Porsgrund Halvbillet do. do. do. do. -Skien Billetternes Varighed. 9 Maaneder 8 3 - Sum II Kl. Helbillet 12 Maaneder do. 9 do. 6 2 do. 3 7 do. 2 Halvbillet 2 do. I - Helbillet 7 Sum 19 Porsgrund-Ski en Helbillet 12 Maanede.7 3 Halvbillet 12 --do. .1 do. Helbillet 9 8 2 Halvbillet 7 Helbillet Halvbillet 6 6 3 Helbillet 5 Halvbillet 4 do. 3 Helbillet 3 4 do. 2 3 do.i- 5 Halvbillet Sum 22 Hoveds. Drammen-Skienb. 64 Dram men-Randsfjordbanen. Drammen-Hougsund do. -Aamot Mj ondalen-Hougsuncl do. -Vestfossen do. -Burud do. --Skotselven Helbillet do. Halvbillet do. do. 1) Heraf tilbagebetalt Kr. 12 Maaneder -- 7 6 3 147 Antal. III Kl. 2 3 7 Halvbillet 7 Maaneder do. 3 - 2 SUM 3 19.20 for 8 Md.'s Halvbillet, der kun 1.1 7 8 3 4 4 1 5 45 4 6 2 2 6 3 4 7 75.00 62.40 96.00 210.00 21.60 Indtægt. 20.80 19.20 20.00 12.00 Tilsammen. 20.80 19.20 20.00 I 2.00 72.00 72 00 75.00 62.40 96.00 210.00 21.60 8.64 8.64 33.60 33.60 84.00 84.00 549.00 42.24 591.24 187.50 187 50 25.00 25.00 72.00 72.00 62.40 62.40 48.00 - 48.00 1 7.60 17.60 I 20 00 120.00 64.00 64.00 35.00 - 35.00 1 2.00 12.00 40.00 40.00 100.00 100.00 54.00 54.00 50.00 50.00 4.00 4.00 656.90 234.60 891.50 2 106.98 455.06 1)2 562.04 105.00 1 05.00 21.80 21.80 17.60 17.60 16.0o 16.0o 40.00 40.00 73.60 73.60 15.40 1 5.40 26.40 26.40 1.00 I I .00 8.8o 8.8o 61.60 61.60 58.08 58.08 44.00 44.00 102.08 102.08 29.57 29.57 33.60 33.60 - 63.17 63.17 var benyttet 3 Md.


Jernbaner 18 8 8-89. ••■••■■,■■■■•• Halvbillet 12 Maaneder do.II do. 3 do. Sum Hoveds. Eidsv.-Hamarb. Halvbillet do. do. do. do. 148 Tabel IX (Forts.). Opgave over Saisonbilletter i Terminen 1888-89. Mellem Stationerne. Billetternes Varighed. Mjøndalen-Aamot Halvbillet 7 Maaneder do. 3 - Sum do. -Vikersund Helbillet 8 Maaneder Hønefos-Heen Halvbillet 4 - Hoveds. Dr men-Randsfj.b. 3die & 4de Trafikdistrikt. Eidsvold- Hamarbanen. Kristiania-Minne Helbillet 12 Ma,aneder do. 3 -- Sum Hamar-Ottestad Halvbillet i i Maaneder do. 10 - do. 7 - do. 6 do. 2 do. Sum do. -Stange Rørosbanen. Hamar-Hjellum do. -Ilseng do. -Horsand do. -Aadalsbrug 12 Ma aneder lI - 7 3 Sum Halvbillet I I Maaneder do. so - do. 4 do. Helbillet I - Sum Halvbillet I I Maaneder do. so - do. 4 Sum Halvbillet 12 Maaneder do. II Sum Antal. Indtægt. Tilsammen. 6.72 do. -Løiten Halvbillet I Maaned 6.72 Rena-Stenviken do. so Maaneder 31.36 31.36 Elverum-Koppang Helbillet 12 217.50 - 217.50 Heimdal-Trondhjem do. 2 - I20.00 20.00 Hovedsum Reirosb. I 41 247.50 666.42 913.92 II Kl. - 2 3 26 3 4 III Kl. 2 3 10 9 25 5 6 4 16 4 1 I 63.37 25.00 4 96.00 17.60 4 40.00 7.20 II 185.80 4 96.00 22.40 4 48.00 4.00 10.00 10 10.00 170.40 3 3 7 II Kl. 104.64 23 1 .44 55.80 7.57 63.37 III Kl. Kr. 32.21 18.30 50.51 24.00 374.96 72.00 224.00 17.60 16.00 7.20 36.00 372.80 150.00 172.80 12.00 19.20 354,00 - 726.80 93.60 58.24 46.80 198.64 37.50 36.00 2 73.50 32.21 18.30 50.51 104.64 24.00 606.40 55.80 7.57 63.37 72.00 224.00 17.60 16.00 7.20 36.00 37280 I50.00 172.80 I 2.00 19.20 354.00 790.17 25.00 96.00 17.60 40.00 7.20 185.80 96.00 22.40 48.00 4.00 10.00 180.40 9360 58.24 46.80 198 64 37.50 36.00 73.50


11111■111■11■ Jernbaner I 888-89. ,..w.w..r.w.,esrnmNmworf Tabel IX (Forts.,. Opgave over Saisonbilletter I Terminen 1888-89. Mellem Stationerne. Billetternes Varighed. Merakerbanen. 125.00 Trondhjem-Ranheim Helbillet 12 Maaneder 2 125.00 do. 6 2 80.00 80.00 do. do. do. 5 3 2 2 35.00 35.00 50.0050.00 8.00 18.00 - Halvbillet I - 50 200.00 200.00 Sum 8 50 308.00 200.00 508.00 149 II Kl. III Kl. II Kl. ndtægt. Tilsammen. do. --Malvik Helbillet 3 Maane'der 2 75.00 75.00 do.i- 2 30.00 30.00 66.00 HalvbilletI ---. II 66.00 105.00 Sum 4 I I 66.0o 171.00 do. -Hommelvik Helbillet j I Maaneder do. 10- Halvbillet 3 Helbillet 2 43.92 40.99 36.60 18.30 43.92 40.99 18.30 36.60 Halvbillet 7.32 7.32 Sum 4 2 121.51 25.62 534.51 I Hovedsum Merakerb. 16 63 I291.62 6te Trafikdistrikt. 1 47. 1 3 826.13 Bergen-Minde Helbillet 5 Maaneder 35,00 35.00 Halvbillet 5 - 1 4 .00 14.00 Helbillet 4 - 30.00 30.00 Sum 2 I 65.00 14.00 79.00 do. -Noestun Helbillet Halvbillet do. 12 Maaneder 12 -- 8 48 2 2 31 3 000.00 75.00 57.60 775.00 do. Helbillet 7 7 - 8 4 352.00 70.40 do. 6 13 520.00 Halvbillet 6 12 24.00 192.00 do. Helbillet 5 5 25 22 875.00 308.00 Halvbillet 4 13 156.00 Helbillet 4 26 780.00 Halvbillet 3 14 140.00 Helbillet 3 23 575.00 360.00- do. 2 20 Halvbillet Helbillet 2 27 14 270.00 100.80 Halvbillet 59 236.00 Sum 195 169 6 888.6o I 978.20 do. -Heldal do. -Haukeland Bergen-Arne Helbillet 12 Maaneder do. 2 do. Sum Helbillet 2 Maaneder do.i --- Sum Antal. 2 2 3 5 81.25 30.25 16.8o 47.05 65.90 54.90 120.80 3 000.00 850.00 57.60 70.4.0 352.00 520.00 216.00 308.00 875.00 156.00 780.00 14.0.00 575.00 360.00 ioo.80 270.00 236.00 8 866.8o 81.25 30.25 6.80 47.05 65.90 54.90 120.80


Jernbaner 1888-89. Mellem Stationerne. Bergen-Garnoes do. -Vaksdal Billetternes Varighed. Helbillet 2 Maaneder do.I - Halvbillet I- Sum Helbillet 3 Maaneder do -Voss do. do. do. 3 2 - Sum Hovedsum Bergen-Voss Hovedbanen. Kristiania-Bryn Helbillet 12 Maaneder Halvbillet 12 do. 50 Helbillet 3 do. do. -Strømmen Helbillet 12 Maaneder Halvbillet 6 Helbillet 3 do. 2 do.I - Sum do. -Lillestrøm Helbillet 3 Maaneder do. 2 - II Kl. SUM 2 Kløften--Lillestrøm Halvbillet 6 Maaneder Antal. Indtægt. 3 7 III Kl. 3 II Kl. 200.00 Bohn--Eidsvold do. 3 2 Helbillet 3I 30.00 Sum 3 2 30.00 Kristiania--Fetsund Helbillet 12 Maaneder 2 173.41 do. -Sæterstøen do. 52 - 2) 1 90.20 do. -Skarnæs do. 6 - I 34.65 do. -Kongsvinger do. 6 1 30.84 do. -Minne do. 12 3 542.34 do. 3 - I - 72.58 Surn 4 614 52 Hovedsum Hovedb. I 3o 58 1 I 833.06 I Heraf 2 Stk. Iste Klasse, Kr. 90.00. 2 ) 1 Klasse (Andel). 150 Tabel IX (Forts.. Opgave over Saisonbilletter i Terminen 1888-89. Sum do. - Grorud Helbillet 12 Maaneder Halvbillet 12 -do. 6 Helbillet 6 do. 4 do. 2 Halvbillet Sum 6 215 3 4 173 5 2 9 36.55 40.60 77. 5 5 67.75 592.00 207.45 38.40 437.85 7 785.45 125.00 75.00 206.25 88.00 33.00 19.80 3 5 347.05 504.00 63.00 30.24 27.00 I 224.24 51.25 36.90 88.15 24.45 24.45 ■•• 2 016.65 50.00 I 12.00 8.00 170.00 27.50 17.60 13.20 58.30 28.80 28.80 25.60 20.00 20.00 302.70 Tilsammen. 36.55 40.60 24.45 101.6o 67.75 592.00 207.45 38 40 437.85 9 802.10 125.00 50.00 112.00 75.00 8.00 370.00 206.25 27.50 17.60 88.00 3300 59.80 53.20 405.35 104.00 28.80 63.00 30.24 27.00 253.04 51.25 36.90 88.15 25.60 20.00 30.00 50.00 1 73.4 1 90.20 34.6 5 30.84 542.34 72.18 6 1 4.5 2 2 135.76


Tabel X. Opgave over Transportmængde af de væsentligste Varesorter. Renseignement sur Le mouvement des articles principaux de marchandises.


Jernbaner 1888-89. *.. E o 0 a) 4 a .4 Varesorter. I Brændevin paa Træer 2 Gjesdning, alle Slags . 3 Hø og Halm b;) i 2cu ..J $. a. () V.. E-4 Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 152 Svenske Baner. b) Tabel X. Opgave over Transport Samtrafik, Smaalensbanen Afsendt fra Smaalensbanen til: Ankommet til do. fra: ____ 0.74 1.54 124.28 0.84 0.48 47.06 Hovedbanen. Kongsvingerbanen. 2det Trafikdistrikt. c) Antal Ton. (2 Decimaler). - 0.65 - • - 0.05 4.32 - - - 312.90 3.20 - - - - - Sum. 1.39 5.91 124.28 313.74 3.68 47.06 4 Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger Afs. Ank. 309.95 237.43 9.03 17-94 I .34 6.54 0.78 26.10 321.1 0 288.01 5 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. 2.30 234.63 0.04 0.19 - 0.44 2.83 2.31 5.17 237.57 6 Kornvarer og Mel , alle Slags . . . Afs* Ank. 141 . 23 2 . 25 150.28 2.17 ' 49 ... 83 2 19 195 50 18.62 I 27 172.34 _ - 2 141.14 Kul, (Sten-, Træ-)Cokes og Afs. 2 14 1 . 14 7 "" Cinders Ank. Lio - - - LI() 8 Malme, Erts og Kis a) 9 Melk [0 Mursten, Tagsten og Drainsrør. . . Afs. Ank. I I Poteter - Afs. 163.05 0.18 2.30 - 165.53 Ank. 2 685.70 2.00 - 2687.70 Afs. 30.52 - - 3.89 34.41 . Ank. 3.88 - 3.88 Afs. Ank. 12 Salt Afs. Ank. 13 Sild og Fisk Afs. Ank. [ 4 Smør og Ost Afs. Ank. [ 5 Spiger Afs. Ank. 131.38 13.14 7.27 26.78 1.00 133.50 0.84 3.02 221.72 - - 270.04 22.34 1440 217.52 208.66 0.58 0.15 - 0.05 0.14 - 0.85 - 3.90 0.36 2.75 - 132.38 1.00 151.54 1.36 1.73 0.05 - o.o6 1.38 0.45 - 0.65 - - 0.07 0.63 0.75 io.18 - 0.05 9.83 34.28 221.77 0.06 271.64 23.42 15.20 228.49 208.6C 1.0 298.8 21 815.8S [6 ,,,,1 Planker,Bord,Lægter ogStav Afs. 17 [8 Ank. A . 6 TA "0 ,Es, tT, il Tømmer, alle Slags, () og 0 Ank. t p'4 1 E-4 Brænde og Baghun Ank. 100.58 18 551.20 - •16 641.30 9405:0008 198.30 64.79 693.90 83.20 .. - 3199.90 192.80 _ - - - - - 693.9( 16917.3c 940.434 19 Træmasse Afs. Ank. 2.70 2 940.20 ' 2.55 0.47 - - - - 5.2! 2 940.6'; zo Ol, alle Slags . 11 øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . . Afs. , Ank. Tilsammen Afs . Ank. Afs. 1.44 o.16 - - 1.6( Ank. 0.22 - 0.18 0.04 0.42 1 586.99 59.77 1691.33 57.87 5463.87 971.42 44 407.15 .....,...,...,.. 679.04 30.60 31.06 86.51 3457.34 93.24 117.42 105.11 165.1i I 770.6( I 897.61 6626.9 48 708.6,


tnængde af de væsentligste Varesorter. (Kristiania-Grændsen). 4.." : 8 c 1,- E0, I Pq n a!) Pri fa. ç 1 . cl 0 en 153 Lokaltrafik. ■•111■1111111. Afsendt til Kristiania fra Stationerne : Ankommet fra do. til do. u; cd '' ;, rze, IT) ;.: a) PI o CI) ,i; v, o tvo •.. = 7-4 P . . Antal Ton. (2 Decimaler). 6 tA W3 ›, P4 a; rcl ca ct P.4 Jernbaner 1 888- 8 9. - - - - _ - 0.25 0.45 - - - - - 0.31 - 0.26 0.H 0.19 6.64 37.32 0.07 0.17 0.13 - - . - - 0.40 - - - - - 0.50 - - 12.28 151.62 2 1 4 6 . 5 8 I 475.60 361.15 416.10 4.68 59.05 125.80 43.76 7.8o - 26.46 . 45.77 110.60 76.24 194.92 103.65 1.85 18.49 8.88 0.24 - 0.23 - - - - - - - - - - - - 1.69 4.59 - 1.40 33.94 - o.8o - 0.03 0.41 4.69 2.97 20.53 51.63 13.61 10.32 185.25 2.43 7.80 19.20 0.72 - - 0.17 0.23 0.56 1.13 1.29 0.11 0.23 2.10 - 1.66 2.31 8.82 8.97 2.00 3.20 55.42 2.32 2.89 2.93 1.3a 1.69 0.12 5.03 90.08 112 .43 55. 83 26.82 30.44 8.00 1.08 21.73 8.25 1.12 66.12 50.66 379.01 134.13 130.28 31.16 22.24 11.89 20.61 31.92 1.65 - - _ - 13.61 11.03 91.10 303.55 • 28.08 7.41 44.74 o.o8 _ . - _ - - _ . - _ .. - 49.55 _, _ - - 115.00 316.57 17.83 10.05 2.88 1.60 2.50 394.50 2.50 0.29 2.54 7.24 - 30.17 288.17 452.21 1 95.99 16.13 220 229.36 243.66 433.51 - - - - - _ _ - 9.60 10.02 3.17 0.90 0.54 45.31 o.6o - 0.28 - - 11.04 11.71 7.94 10.08 7.87 10.39 14.18 14.62 15.23 0.44 2.04 6.37 2.02 2.20 0.76 1.96 , 0.18 0.34 0.25 0.20 - - - - - - 0.32 - - - - o.o8 1.94 3.65 24.18 12.99 1.68 4.75 0.58 0.48 . 1.15 1.72 - - - - o.3o - - - 1.35 - - - - 0.60 2.11 2.44 9.93 5.66 4.68 5.38 6.10 095 1.6i 2.47 0.6o - 0.17 0.09 1.40 - 0.35 - 1.73 0.22 5.88 0.02 0.50 0.60 o.86 1.63 37.01 11.96 0.72 9.19 0.89 22.16 1.13 2.97 0.30 _ _ 0.35 1.22 0.47 2.22 4.57 2.30 1.91 0.60 0.76 1.50 2.93 - - 8.30 366.60 22.00 301.60 - 1 117.60 42 40 780.10 10.90 256.80 • - 5.00 5.20 15.70 - - 794.70 - - - - 0.20 42.90 270.10 _ 1384.40 - 665.20 22.40 293 40 - 85.70 - 6.00 3.10 0.15 - - 114.00 - _ - - - 432.40 - 4.00 5.40 188.0o 197.20 160.10 - - 16.0o - - - 25.70 - - _ _ _ - - _ - I 429.80 - _ .. - - - 0.13 - - 5.78 - - _ . .. 0.11 5.62 1.29 5.15 68.05 11.58 35.80 4.52 0.62 - 1.29 2.34 12.91 52.02 50.78 131.66 28.32 51.99 268.98 17.15 9.13 31.49 3.63 14.91 105.18 68.43 192.61 176.19 54.05 81.38 453.73 38.53 67.97 95.64 13.42 11.27 392.92 I 128.82 3 178.67 2462.9! 1 077.34 392.13 1961.15 298.76 297.20 1 470.00 15.56 143.09 617.58 330.72 2 939.94 2 285.17 614.20 612.79 I 295.44 121.181230.78 205.98 25.92 20 ti . g 0 cu E z Frn 1-4 9 IO I' 12 16 7 20 21


Jernbaner 8 8 8-89. 0 tS) 3 4 Varesorter. Brændevin paa Træer Gjødning, alle Slags Hø og Halm Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. undtagen Spiger Ank, Afs. Ank. Afs. 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Ank. Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. Cinders • Ank. Malme, Erts og Kis a) Melk Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. 1 0 Mursten Tagsten og Drainsrør. . Ank. Afs. II Poteter Ank. Afs. 12 Salt Ank. Sild og Fisk Smør og Ost Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. 15 ISpiger Ank. Afs. Ank. Afs. e,13 Tømmer, alle Slags, o og D Ank. Træmasse 20 Øl, alle Slags 21 Øvrige Varer, (Ilgods indbef.) • 111101111MINNIIIII■ Kjød og Flesk, alle Slags Planker,Bord,Lægter ogStav Brænde og Baghun Tilsammen Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 154 rd Ld 0.17 3.39 15.80 1.19 6.65 16.68 66.56 0.66 10.03 1 .34 21.01 - 68.11 2.68 10.45 0.61 0.03 8.23 0.69 73.93 6.53 6.92 56.22 0.17 4.00 272.10 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport ••• ••■■ 13.29 204.74 702.52 0.57 12,25 1 7 . 6 0.04 12.82 0.24 40.56 45. 24 0.53 0.15 1.88 0.20 1.07 0.37 7.94 o.o8 9.21 8.26 21.30 12.51 110.26 330.38 82.19 I 244.32 220.45 a) ne CIO J) Ul Smaalensbanen bk:0 cL.) Cf) Antal Ton. (2 Decimaler). 0.07 0.40 6.40 11.83 0.22 8.02 7.21 5.00 46.64 ■•••■ 11. 0.14 0.18 0.34 ■••■ 2.31 0.34 7.69 1. 16 5.00 0.87 47.58 86.40 106.32 I 545.54 131.481 • 852.86 ■=11•1111111■ 43. 1 3 9.81 17.05 88.87 21.37 110.35 59.75 0. 1 4 ■••• . I 238.35 0.59 2.14 0.42 2.23 1.02 10.51 0.21 12.34 24.18 0.16 8.44 12.50 5.48 277.05 468.18 0.33 20.98 7.00 4.77 0.82 1 9.5 1 12.82 0.40 22.10 •••■ o.8o •■•■ ■••■ Lokal Afsendt til Ankommet fra Pq - 0.14 0.35 11.20 49.99 0.21 4.43 0.34 .- 0.17 8.70 0.Io 0.37 0.10 6.04 3.04 28.25 11.01 69.13 54.34 70.93 35.9 2 ■••■ ••• 0.24 .•■• 0.22 0,02 •••• ••• ,■■ ç. 7.04 i1.56 21.20 249.7 1 209.27 2.95 0.47 20.05 35.80 12.23 14.46 0.33 5.00 o.18 0.63 7.98 1 .95 52.36 37.45 2.70 1.87 40.06 ••■ 6.00 I 760.60 5.28 I 428.66 737.3 8 3 580.56 I 093.61


mængde af de væsentligste Varesorter. (Kristiania--Grændsen) (Forts.). trafik. Kristiania fra Stationerne: do. til do. • cd re cc - 0.04 ■ - 872.55 _ 0.52 - 28 7.93 cn t:40 cit . _ 0.29 - 3° 1 .45 - 1.13 - 260.31 155 Antal Ton. (2 Decimaler - 1.35 - 20.85 _ 3.24 - 108.40 .. 0.49 - 26.90 - 6.19 - 29.70 _ 0.50 - 0.55 • 0.07 - 17.30 _ 0.28 18.30 Jernbaner 1888-89. Sum. o.87 11 3.97 17.05 6816.05 19.20 15.80 61.95 82 . 1 9 57.54 66.16 10.48 112.67 26 .95 - - 1 110.08 - - - - - 0.23 3 - 12.36 0. 10 - 0.85 2.94 0.27 - 0.14 8.98 6.33 129.56 12.61 66.00 38.31 102.34 26.59 106.04 14.12 66.56 7.73 37. 23 340.69 1 581.11 4 - 053 0.35 4.64 2.34 66 .07 42.50 173.72 18.16 1 .84 9.47 535.97 g 3.96 10.73 8.29 8.48 6.1i 19.86 5.34 11.30 0.70 1.86 9.83 234.29 107.22 71.50 285.93 181.31 387.54 249. 14 42 .77 167.37 11.09 6.70 0.25 1 894.05 e 184.62 369.77 343.47 263.53 163.82 786.73 118.02 288.54 33.27 12.20 12.23 3 677.69 - - - - 0.12 - - - - - - 81.16 109.31 136.06 201.45 141.35 380.45 272.02 87.71 228.42 20.30 31.03 - p.„-, 2247. 79 7 - - 1.48 - - 1.42 1.32 0.53 - _ - 71.97 8 28.21 140.40 4.94 4.4 1 38.84 10.20 9.38 16.68 - 11.09 0.89 I 147.87 333. 26 581.46 37 2.75 554.08 277.99 828.86 _ 301.74 272.29 87.71 0.33 - 5 578.46 . _ _ _ '145.79 5.64 1.30 0.10 1.65 4.31 1 .0 5 1.45 - 1.00 0.40 o o 2 9 ,-, 233.11 ic • 2.42 0.32 25.35 0.28 26.95 8.05 44.04 0.23 16.42 - 23 55 0.18 28.14 o.ii 8.17 0.76 - 1.84 • - 1.8i 0.45 288.97 35. 1 5 1 1 - - - - - - _ - - - - 0.32 12 15.41 30.26 30.09 34.47 28.69 66.70 5.68 49.12 4.36 1.22 0.46 325.64 .. 7.13 - 21.07 0.17 16.84 _ 16.24 _ 11.18 - 62.83 0.15 6.76 13.83 _ o.6o - 1.08 0.59 3.81 84.84 233.57 - o.6o 11.17 1.34 2.90 0.75 3.31 3.26 3.87 0.73 27.57 1.27 11.67 0.40 25.46 0.13 1.37 0.02 - o.o6 0.75 5.69 208.95 200.12 14 - - - - - - - - - - 2.87k 4.30 5.56 6.26 10.87 4.85 16.72 2.05 11.72 0.98 o.8o 1.12 100.59 15 45 8.40 1 338. 10 950.24 12.00 - 159.56 0.70 175.30 _ _ - 6784.96 - 3.50 8.40 4.1.70 - - 5.40 _ _ . 419.90 16 349. 80 640.00 - 766.40 54.12 - 78.10 461.20 - 191.90 760.50 238.50 15.80 128.20 86.6o - - 155.60 _ - - 6.50 ,_ - _ _ - - - - - - 5 337.37 68.40 17 2479.70 9.40 5o8.00 -6621.00 277.70 1 787.47 - - - 1 2 3 2.54 14 855.46 19 _ - .. _ _ _ _ _ - - - 511 1.80 4.70 49.84 21.35 8.48 26.49 10.40 7.02 0.15 0.19 0.76 290.vo 20 30.32 109.22 80.07 232.21 118.93 241.94 171.78 268.52 105.34 214.58 229.27 420.68 47.63 112.99 64.98 262.93 8.68 22 .4 1 5.67 38.79 34.9 2 423. 64 3 537.61 , , 5 8 5.5. „ 3 21 I 492.52 4 044 84 2 826.65 7 744. 2 7 1 336.01 3 989.81 487,37 1162.59 154.86 I 495.87 I 315.97 I 261.6711 178.29 908.17 I 905.67 401.40 998.99 91•57 25.36 1 286.66 43 006.13 153.92 818.55 23 602.43 i 8


Jernbaner 1888-89. a) E E 0 z -S Varesorter. r I Brændevin paa Træer. 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger 5 Kjød og Flesk, alle Slags I cn •- g'a) ti) 0co t..) o a. 2 V4 E. Afs. 1 Ank. j 156 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Smaalensb. (Kr.ania-Grændsen) (Forts.). . Lokaltrafik. Samlet Trafik. øvrige Lokaltrafik,afsendt eller ankommet, Tilsammen , afsendt eller ankommet. Op. Ned. Hovedsum. Afsendt eller ankommet. c) , Antal Ton. (2 Decimaler). I 5.28 120.12 122.62 4.80 127.42 Afs. Ank. } 950 . 24 7 783.34 7 633.18 588.18 8 221.36 Afs. } Ank. 129.69 I 240.00 58.50 I 232.24 I 290.74 Afs. } 254.62 6 I 9 .29 Ank. 65 2 or 3. 71 480.69 2 574.40 Afs. F 140.07 Ank. 910.33 2 57.97 895.1 0 I 153.07 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Anfsk. . } 6 490.53 12 062.27 8 048.02 4 382.09 12 430.11 Kul Afs. , (Sten-, Træ-) Cokes og F 0 7 Cinders 1 2 Ank , Malme, Erts og Kis a) o2.01 Melk Afs. t Ank. f I 85746 3 61o.96 5 193.97 559.23 5 753.20 Afs. Ank. } 88615 410599 183383 552539 695922 2 7435.92 640.36 6833.85 7474.21 bo Mursten, Tagsten og Drainsrør. . A' Afnsi } I 565.40 I 799.51 I 252.54 831.29 2 083.43 II Poteter fs. AAnk 12 Sali Afs. } Ank. 250.80 574.92 181.54 437.49 619.03 158.92 484,88 648.67 .58.04 706.71 13 Sild og Fisk Afs. } Ank. 164.77 483.18 593.27 184.97 778.24 15 17 Smør og Ost Afs. } Ank Spiger _ G' $ a; lf, rts ,s4 4 19 Træmasse 20 01, alle Slags P 116 anker,Bord,Lægter ogStav Tømmer, alle Slags, o og n Brænde og Baghun 1oÖ5 ,3. o Afs. t , 25.o7 Ank. f Afs. Ank. I 18 027.66 Afs t Ank. r 7 935.4 1 572.92 269.94 546.67 816.61 133.13 25 232.52 13 341.18 333.80 8 763.64 2 348.01 9.47 38 583.65 28 604 37 343.27 47 347.29 30 952.38 51 1238.91 Ank. f 3728.01 291.15 4381.94 4673.09 Afs. }. Ank. Afs. t Ank. f 547.25 5o.18 15 002.71 3.17 17 945.46 17 948.63 346.69 324.65 24.08 348.73 21 øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . Anfsk.. . 5 94 1 .20 I 5 33 2 .76 9 2 59.3 1 9 741.73 19 001.04 Tilsamtnen Afs • A. nk i 49 658.07 116 266.63 50 151.45 121 450.73 171 602.18


mængde af de væsentligste Varesorter. Afsendt fra Kongsvingerbanen til : Ankommet til do. fra: Smaa:. lensbanen. Hovedbanen. Hamarb. og Rorosb.d) Svenske Baner. e) 157 Kongsvingerbanen. Samtrafik. Tilsammen. Antal Ton. 2 Decimaler). Jernbaner 1888-89. Hvoraf: Afsendt til Kristiania fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. 0.05 0.29 0.18 0.46 0.98 - - 0.65 97.80 0.05 2.80 101.30 - 0.79 - 6.54 1.38 - 1.30 0.04 63.78 65.12 - 1.30 - 4462.55 10.25 4472.80 159.28 - 151.38 261.28 59.52 - - 249.24 1 54.90 - 404.14 25.60 32.00 - 24227.4 .874' - 0.82 - 153.00 153.82 • - - 6.54 2233.76 93.22 905.84 3239.36 - 10.05 0.71 1.21 1 .34 457.96 18.47 11 474. 1 4 11 951.91 22.45 86.07 - 43.78 9.57 0.44 142.72 0.13 142.77 286.06 1.53 - 32.64 3•48 E 97.67 o.o8 378.94 476.69 . 14.54 6.43 3.32 - 18.62 487.29 4.08 620.39 I 130.38 - • 92.53 - 175.00 66 •45 ( 49. 83 6673.28 3.23 220.56 6946.90 o.6o 675.61 675.79 185.34 E - 38.41 350.89 349.30 15.00 9.88 - 0.03 - ,. - I 862 33 - - I 862.33 - 585.26 - 97.94 59.27 4 - 2067.19 14.85 114.17 2196.21 2002.13 - 17.86 0.18 2.30 641.26 - 49.08 692.64 33.05 60.38 - 5.02 14.63 3.90 - I 648.10 I 648.50 353.59 - 481.73 229.67 - _ `. 8.70 180.70 61.40 483.30 8.5 0 557.30 189.20 21.89 17.59 26.62 - I( 0.09 2.75 160.47 0.19 0.75 164.16 - 8.58 - 22.42 7.98 I: 0.36 7.67 12.40 2.71 23.14 - 1.15 0.79 0.41 - - 129.68 129.68 - - .L 0.05 I 478.22 - I 478.27 - 74.79 - 834.33 35.41 0.45 1 .3 8 1.95 599.79 - 978. 1 9 2 291.70 18.8o 2 294.10 1 598.16 - - 0.23 35.99 - _ 0.74 38.31 0.08 1 , 19.71 . 0.65 - 145.79 21.18 0.08 1.06 426.37 268.86 572.89 291.10 - - 6.89 4.71 - - 18.37 o.8 I 3.48 01, 0.02 _ 24.29 83.65 29.71 4.56 189.11 45.46 243.11 -129.67 0.16 o.o6 11.30 - 10 .45 3 199.90 23 321.72 18.78 • - 9.50 - 8.40 42 679.80 26 539.5 2 42 698.58 3 550.90 - 52.30 130.80 I 226.60 - 192.80 27 171.80 _ _ - - 652 20 2 7 3 64.60 652.20 4 095.70 1 93.70 - _ , .91 . u 654.29 _ it 1549.70 1019.60 _ I' - 6810.45 - 6 810.45 2722.60 - 96.00 113.00 169.10 i _ I, 11.70 11.70 - - 8018.02 0.05 - - II 129.96 8078.02 II 130.01 127.20 527.00 - 0.18 - 28.82 81.26 0.77 1.62 31.39 81.26 _ - _ 14.73 - 28.40 _ 0.53 24 31.06 30.60 I. 571.02 3 331.32 82,85 34.39 3964.15 3678.11 5649.08 7074.42 21.50 13 64 134.21 388.59 - 8.10 1 3 1 .94 271.83 29.97 02 80.04 3457.34 86.51 74 1 3 1 .33 45 1 .90 20 096.291 1052.43 9 _53.3 6 8 7o780.87 87oq . 6 ,-._ 9g., To 431.30 92 016.10 251.07 3 024.48 2122.88 753.80 8.10 3794.88 2294.781 2244.92 682.71 - - - .. 1( •


Jernbaner 188 8-89. cg E o. a) ..n a .4 Varesorter. V I Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm bj) = 1 7 Q-3 r:4 c'i cu -, 'oSZ-, '' ca Et', 158 - cz E ../,44 Afs. - Ank. 2.55 Tabel X (Forts.. Opgave ow Transport S ,..- p.. :L,I cn sz 70 t) ti 4-' a) E .2 cn c. &.: gil 0 2, c,ii, cu. .- `,1 cu A 7ci z-7) Antal Ton. (2 Decimaler). - 0.07 1.07 - - - - Kongsvinger Sam' Heraf: Afsendt Ankommet cz Ei ,, ca ..cn (J., r0 ecd cn - o.o6 - 7.63 1.58 Afs. - .. Ank. 220,17 - 42.78 202.20 379.40, 497.02 Afs. 61.38 Ank. • - - - 6.40 24.12 - A Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. 2.61 - o.81 Loo 0.15 9" undtagen Spiger Ank. 23.47 - 12.96 - 35.06 10.06 5 Kjød og Flesk, alle Slags 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Afs. 13.16 Ank. 5 54 Afs. Ank. 280.39 ?303 9.10 - - - - 3.62 - 2.44 26.30 - 229.40 - 8.57 12.14 6.23 746.43 3.20 - 10.35 2.41 0.67 287.04 Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. - - - - - 7 Cinders Ank. 161.57 - 30.97 - 70.65 99.34 8 Malme, Erts og Kis a) ..... . . . . Afs. Ank. 31.64- _ 9 Melk Io Mursten, Tagsten og Drain.sreir . . 1 Afnsk. . II Poteter 12 Salt t3 Sild og Fisk 1 4 Smør og Ost I 5 Spiger Afs. 445.99 Ank. - 5.09- Afs. 17.67 Ank. 1.16 0.02 5.51 - - 32.20 32.32 - 37.14 - 14.18 _ - 8.70 ,. 1,02 - 1.48 - - 57.41 - Afs. - Ank. 50.38 - 19.08 Afs. Ank. 25.56 _ 19.44 Afs. 14.10 Ank. 1.82 Afs. ' - Ank. 7.27 16 Planker,Bord,Lægter ogStav Afs. Ank._ 894.70 - - Q° 6 17 3 ,, i Tømmer, alle Afs . 272.90 8.00 Slags, o o gCI An k. t', 4 E--, 18 Brænde Afs. 166.50 - og Baghun Ank. - 19 Træmasse zo 01, alle Slags Afs. - Ank. 0.05 Afs. 0.09 Ank. 13.15 - 34.43 1.24 - - - - - o.o8 1.77 _ _ - - 6.10 - 7 339. 22 - - .. - 103,07 0.03 91.52 - 1.62 2.27 - 5.95 619.60 623.40 2 722.60 _ 258780 775.50 « • 0.0! 0.39 537580 763.60 - - 295920 979.03 - 0.04 0.73 7.42 5.29 50.85 - _ 14.79 - - 22.89 0 62 26,73 0.12 0.17 1.86 462.20 270630 - 398.90 _ , _ - 2 - 3.12 21 Øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . - 134.13 74.18 Afs.643.25 Ank. 200 5 - 143.04 - . 351.63 118.82 Tilsammen Afs.2 0 5 2 45 Ank.1 1 (3,32.86 7 347. 22 - 4 091.48 515.97 2 769.20 202.201 6 926.14 I 841.52 0.14 0.23 3 729.89 1 073.44


mængde af de væsentligste Varesorter. banen (Forts.). trafik. til Kristiania fra Stationerne : fra do. til do. rcs ° 411 z ti) o *.:=1) 0 cr ba o fr4 rci o 0 71 .- CI) 150 o oba ca Antal Ton. (2 Decimaler). ,K3 o 44 Q, cp caO 0 o P:1 Jernbaner I 888-89. . 0.16 - - - - - - - 0.29 - 68 .4 1 - 0.89 4 68 1.74 - 0.54 0.46 98.26 1 - - - - - - - - - 1.30 192.60 171.88 - 13440 162.53 229.30 38.20 18.10 63.78 3 172.34 2 - 3.20 - - - - - - 10.70 153.00 401.96 - - - - - 4.91 - 0.05 0.52 • 25.40 - I 775.80 10 847.81 12 671.03 - 87.56 - 2.35 14.93 5.00 19.67 - 40.07 903.06 i 316.06 4 _ 18.04 - 1.88 1.85 - 0.81 - 45.92 378.94 520.79 - 37.01 1.8o 3.26 2.49 6.00 142.50 239.88 5 - 3.88 - 1.95 1.58 - 1.36 4.64 73.60 552.89 c - 2 532.66 - 265.18 294.03 78.38 356.05 - 24.00 620.12 7 251.02 - - - 13.00 - - - - 0.05 _ 37.96 - 210.56 5.00 0.15 9.03 - 21.00 8.40 503.19 310.89 2 173.22 - - _ _ _ _ _ - 0 .09 39.90 2099.80 - 28.02 - 0.51 1.26 5.00 14.98 10.00 355,00 114.10 716.71 - 0.74 - - - - - - 1613.89 _ S - - - - - - - 8.70 - - - - - 2,02 - - 75.80 IC "' 17.76 5.00 3.36 4.80 - 2.12 - 0.82 2.48 159.62 - 0.47 - 0.91 1.12 - 0.08 - o.io 0.58 8.01 - 250.05 - 23.31 16.90 21.79 11.73 - 18.49 129.68 I 607.90 12 - - 0.10 213.09 - - - 2 5.76 - 34.74 - - 0.15 16.92 - - - 51.32 18.50 2287.22 Sum. &.■ a) o o ,-0 e 2 20.45 ,. 2886.31 13 -- - 89.14 5.88 - - 5.22 0.09 1.75 0.82 - - 0.46 0.69 - 3.00 0.65 267.29 426.04 411.52 g 44u.54 14 - - 0.51 23.75 - - 0.78 o.o6 1.88 - - 0.77 6.38 - - 22.89 0.14 41.04 188.98 65.33 271.91 15 293.60 2 330.00 _ 86.40 I 850.30 I 690.20 I 717.80 _ 2 425.50 _ . 460.00 1 990.30 4 0 6.40 44 1 .50 1 473.00 1 207.50 7302.60 36.00 - 212.00 2 I 2.6o 40.00 35.60 _ 396.00 989.50 35 671.1 0 - 8.40 58 387.70 8.40 ic 26 388.5o - 17 655.70 646.80 - 0.02 34.50 58.50 7.50 11.70 6796.65 8 ‘ _ .. _ _ - _ - 24.60 Ix 129.96 19 147.98 I ,, - - - - - _ _ 0.05 - - - 0.05 - - 0.09 - 27.16 - 27.58 0 - 21.08 - 0 37 1.48 - 0.13 - 1.62 82.04 20 . - - 373.99 1051.96 - - 36.45 51.68 57.64 136.40 14380 - 167.62 76.64 80.60 15.00 46.27 348 2 5 3411.17 3591.59 4 930.84 6858.26 21 965.60 5 045.33 192.60 4 702.38 537.80 2 389.36 3 231.42 3 103.60 5.00 508.48 683.06 339.47 3985.38 568.72 520.10 33.40 3 607.14 62 693.29 134 244.78 1 365.85 8789.02 27 213.51


Jernbaner 888-89. 't E ts) Varesorter. I Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger 5 1 Kjød og Flesk, alle Slags 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og 7 Cinders Malme, Erts og Kis a) ...... Melk 1 0 Mursten Tagsten og Drainsrør. . .11 Poteter 12 Salt Sild og Fisk Smør og Ost Spiger ,L; H P Træmasse 20 Øl, alle Slags Planker,Bord,Lægter ogStav Tømmer, alle Slags, o og [1] Brænde og Baghun 21 Øvrige Varer, (Ilgods indbef.) Tilsammen Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank.' Afs. Ank. Afs. Ank. Afs.. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 160 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Lokaltrafik, afsendt eller ankommet. Kongsvingerbanen (Forts.). 2.20 35.29 13.07 172.10 10.08 365.08 298.05 606.47 34.75 621.11 44. 28 19.68 55.90 2.21 8.32 9 371.01 625.10 I 040,78 25.30 293.35 I 048.77 14 692.90 Samlet Trafik. Op. Ned. Antal Ton. 2 Decimaler). 101.12 4 557.61 13.07 I 421.87 242.49 7 605.75 2 455.45 776.82 13.62 828.13 30.42 I 612.53 3 91 0.64 449. 8 7 278.45 449.04 92.90 371.28 0.05 116.13 7 919.01 33 246.25 3.36 15.60 557.96 13 941.50 530.34 836.61 54. 2 3 2 718.50 I 669.23 539.4S 201.16 15.10 37.5 2 4 16.33 102.65 78 160.07 28 549.00 7 491.65 19 173.28 289.87 5 853.26 161 156.70 Hovedsum. Afsendt eller ankommet. 1[04.48 4 573.21 571.03 15 363.37 77 2 . 83 8 442.36 2 509.68 3495.32 I 682.85 I 367.61 231.58 I 627.63 3 948.16 866.20 381.10 78 609 ..1! 28 641.90 7 862.93 19 1 73.33 406.00 13 772.27 194 402.95


mængde af de væsentligste Varesorter. Jernbaner 1 8 8 8-8 9. 2 106.27 969.63 5663.!! 7 096.89 7 769 38 8 066.52 2.09 25.80 963.44 646.45 677.10 452.82 7247.90 304.06 31.71 84 54 438.98 187.74 21 3 7 14 32 5210.93 12 761.60 24 973.86 16 475.92 30 184.79 3.02 316.25 1412.86 779.939859.59 3041.33 1 235.3311927.43 VIMM111111111111111MININIe 443.00 474.48 2593.69 1294.85 21 161 Kristiania-Drammenbanen. Samtrafik,. Lokaltrafik. Afsendt fra Kr.ania-Drb. til: Ankommet til do. fra: Drammen- Drammen- Skienbanen. Randsfjordbanen. Tilsammen. Afsendt til Kristiania fra Stationerne : Ankommet fra do. til do. Bygdo. Lysaker . Hovik. Antal Ton. (2 Decimaler). and viken. Hvalstad. Asker. 23.32 125.05 148.37 - - _ - - - 0.24 14.20 14.44 0.05 0.13 0.10 - 0.01 0.28 496.28 646.19 1 1 42.47 1.60 - 0.25 - - 095 5.88 6.83 0.13 - 435.65 376.86 233.49 57 8 .45 3.4 2 52.63 56.05 - 0.18 - - 12.80 212.21 11.75 223:96 - - 0.17 0.36 - 374.05 2 635.06 3009.11 0.48 11.26 39.53 0.35 0.19 - 156.13 622.63 778.76 152.61 62.11 58.04 175.17 4.02 15.06 4 1 .48, 2.94 240.16 309.48 281.64 312.42 - 0.13 - 4.42 0.27 2.67 - 8.75 0.33 4.13 - 7.14 236.95 31.25 96.50 3.00 I 502.56 10.68 644.84 - I 739.51 41.93 741.34 3.00 0.45 2.02 126.44 0.45 67.95 - 2 1 53.5 8 • 10.72 42.85 24.95 64.92 7.36 365.33 _ 535.62 7.69 92.26 _ 26.32 3.71 318.48 105.73 0.07 0.07 - - - 0.02 70.19 70.21 - - • - - - 1 .44 0.71 2.15 - 52 86 26.82 162.28 210.20 304.96 579.39 44.99 0.49 859.94 52.35 53.30 1 439.33 9'7.34 53-79 0.24 - 1.75 - 10. 1 0 - 100.86 0.05 24.20 1.30 0.23 _ - 2.83 _ 2.32 IO 4.78 10.02 14.80 - 0.67 0.54 6.01 9.86 33.86 20.92 123.85 144.77 1.97 3.14 4.86 7.00 0.34 0.89 4. 1 5 294.72 298.87 - - - 0.10 - - 2.17 1.87 30.60 6.85 13.09 8.79 349.42 358.21 • - _ _ 5.38 20.64 26.02 0.02 3.40 3.05 18.03 4.76 12.51 130.69 100.10 230.79 - 0.07 - 7.93 0.38 0.04 65.66 1 1 I.I0 176.76 0.22 4.64 2.95 6.47 3.32 5.25 5. 10 78.64 83.74 - 0.36 - - - 0.41 0.41 1.00 o.68 3,12 1.69 1.58 2.08 80.56 23.40 103.96 - - 540.70 - 399.05 113.76 1294.60 1 408.36 _ 25.44 57.58 41.61 . _ 1 6 _ _ _ - 1 . 1 0 - 1 079.95 78.84 759.3 6 2416.18 2972.34 5388.52 5.00 30.10 3.50 45.45 - - _ _ _ - _ - 782.66 90.90 653.73 609.01 I 569.32 2 178.33 - _ _ - - _ 16.00 20.15 - 9790.78 16.00 9810.93 - - 380.87 25.00 - - - - - - 39.48 3.21 342.64 36.29 382.12 39.50 - 0.62 _ 0.40 - 0.46 - 9.17 - 12.27 - 43.00 ".7 o E o 7 II 12 1 4 20


Jernbaner I 888-89. ti E g gn G Varesorter. I Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm , ci, z ..4.@, CD P4 U) 0a.) ,. HI F„'-■ :1 162 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Kristiania- Afsendt til Kristiania fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. Heggedal. Røken. Lier. Drammen. Sum. Afs. Ank. 0.73 Afs. Ank. Afs. Ank. - 19.10 33.84 - Antal 'Fon. (2 Decimaler). - o.o8 - 128.96 . - - 121.37 131.44 194.68 - 47.27 Lokal 131.44 196.06 1.85 I 941.28 177.89 66.10 54.60 345.41 0.53 Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. - 0.79 15.27 442.54 510.41 4 undtagen Spiger Ank. 36.58 19.62 62.93 660.04 I 246.18 5 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. - 6.79 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Afs. Ank. 245.112 4 8 7 Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og • Cinders 8 Malme, Erts og Kis 9 Melk Afs. Ank. 162.20 Afs. Ank. [0 Mursten, Tagsten og Drainsrør. • Afnsk' . L I Poteter [2 Salt [3 Sild og Fisk [4 Smør og Ost ' 5 Spiger ' • 0.14 6.25 2.74 160.78 .. 49.06 - - - 0.84 8.93 1.76 276.39 . 0.25 11.00 4.51 114.36 3.04 312.01 6.77 143.82 6.09 163.57 42.10 I 883.19 31.97 3378.69 - 0.54 0.54 - Afs. 18.88 596.00 689.92 184.04 2245.96 Ank. 0.22 0.05 2.34 0.74 8.45 Afs. Ank , Afs. Ank. Afs. Ank. - - 0.02 24.22 6.41 0.48 3.31 23.08 147.86 3.21 1.54 2.03 0.55 - 10.08 2.12 o.o6 9.38 - 7.11 25.06 8.45 3.19 - 1.14 - 4.86 0.26 101.52 6.47 113.35 89.69 23.48 0.36 169.44 6.53 176.47 Afs. Ank - 13.17 o.o6 4.45 13.74 4.98 22.30 287.50 44.52 332.95 Afs. Ank. 8.90 1.24 _ 1.93 74.81 108.91 75.17 131.13 Afs. 3.70 56.40 917.30 1910.51 3827.66 [6 Planker,Bord,Loegter ogStav Ank. 2.00 - - 126.63 Q°a; [7 cd e8 Tømmer, alle Slags, o og 0 Afs. 137.65 101.82 59.45 176.20 2 394.37 Ank. - - - - 84.05 [8 H [9 Træmasse zo 01, alle Slags Brænde og Baghun Afs. Ank. 313.57 262.25 82.96 - I 044.26 _ 3 230.33 _ Afs. Ank. - - - - - - 191.81 39.19 572.68 64.19 Afs. Ank. - 15.98 - 42.07 0.65 57.00 245.40 57.00 366.02 Afs. 1 186.84 136.95 488.20 3 380.42 14 553.63 2 I øvrige Varer, (Ilgods indbef.) .. . Ank. itn.K. 333.86 99.77 148.91 2 922.13 5 206.08 , Tilsammen Afs. ' Ank. I 701.93 870.06 I 337.07 524.59 2 0.85 36 648.74 7 699.99 5 3 1 3. 1 9 28 191.93 15 646.25


mængde af de væsentligste Varesorter. Drammenbanen (Forts.). trafik. Sand- Bygdo. Lysaker. Hovik. Hvalstad. Asker. Heggedal. Roken. viken. 3.89 0.04 ■•• 0.05 1 3.73 64.78 48.38 121.90 19.46 0.07 o.6o 0.32 0.54 6.87 0.91 0.05 0.05 0.01 0.070.10 o.o8 0. 33 12.00 0.04 ■••■ 0.02 0.17 0.02 1.68 0.07 0.01 0.09 0.05 ■••• 0.15 5.50 7.60 57.00 10.00 142 0.04 14.43 052 2.78 2.05 6.58 14.58 62.55 21.92 1.89 6.72 61.18 548.92 21.81 44.5 15.26 8.85 5 1 .74 9.77 3.40 1 4.95 63.54 154.45 1I 1.1097.98 63.97 86.23 26.96 87.07 22.32 21.82 2.46 8.99 13.66 89.251 922.83 892.76 736.60904.85 246.82 4 1 3. 14 163 Afsendt til Drammen fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. Antal Ton. (2 Decimaler). 0.20 o.o6 0.05 1.56 4.7 21.94 0.07 1.78 o.o8 0.84 3.11 91.94 0.63 17.251 21.00 ••• 7.23 1.• o. 0.31 16 10.40 ■••• 22.80 12.40 •••■ 0.03 *- 0.60 4.14 288.30 398.90 9.04 859.87 877.10 26449 20.50 15.0026.00 6.00 ••• 0.07 o.o8 0.28 o.8o 0.45 4.40 ■••• 0.09 0.03 0.44 ■••• o.o6 5.00 ■•• 0.40 1.1 0.07 17.96 ■■•• 1••• Lier. 45.00 10.65 15.04 o 49 0.07 93. 84 109.20 103.31 15.70 29.00 31.01 0.39 0.02 34.50 H.93 1.10 o.68 5.22 7 I. 13 11. 583.25 15.60 62.55 ■■■ Jernbaner 1888-89. Sum. 0.25 1 3.73 45.00 0.1 1 17.52 22.67 0.15 2.56 13 09 208.13 109.83 148.79 1 5.73 29.00 285.53 9.70 0.30 45.37 17.28 1.m 2.55 0.07 5.52 359.43 447.74 2 320.22 292,49 83.05 52.50 57.00 10.00 19.78 746.15 266.47 3 775.77 I 873.04 4.) 1-1 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II 12 '3 14 15 16 17 18 19 20 21


Jernbaner 18 8 8-89. til a E = .1:) 4., s 1-4 i Varesorter. Brændevin paa Træer 2 Gjøelning, alle Slags 3 Hø og Halm Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger Kjød og Flesk, alle Slags b*,0 z *Fal -z r4 ,)0to..) o f,,.. 0 ca E..1 164 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Kristiania- Drammenbanen (Forts.). Lokaltrafik. Samlet Trafik. øvrige Lokaltrafik af s. eller ank. Tilsammen ' afs. eller ank- Op. Ned. Antal Ton. (2 Decimaler). • Hovedsum, afsendt eller ankommet. Afs. [ Ank. f 327.75 344.43 146.13 490.56 Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank 28.30 2 030.16 3 125.38 54.08 3 1 79.46 t 7.66 f 353.71 56.58 577.14 633.72 } Afs. Ank. 1 , 0 o 0, o.00 5 o02.00 4 278.52 I 312.61 5 590.73 0.08 172.45 445.36 - 325.55 766.55 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . AfnsiK. } 57.29 2 203.80 3 692.55 292.73 3 985. 24 Kul, (Sten-,Træ-)Cokes og Afs. t Cinders Ank. 1 9.79 3 679.07 4 239.65 183.76 4 423.41 Malme, Erts og Kis Melk • Afs. Ank. Ms. Ank. 1 - 0.54 -0.07 70.75 70.82 505.72 2375.86 36.05 3785.29 3857.34 LO Mursten Tagsten og Drainsrør. . 2i . } 83.90 570.51 274.20 447.44 721.64 [5 Poteter [2 Salt Sild og Fisk Smør og Ost Spiger Afs. Ank. Afs. Ank. t I t 1 ' AAfs t n.k . 1 Afs . Ank . Afs. Ank. [6 Planker,Bord,Lægter ogStav Afs. Ank. 1 [8 -17). rzs ,s3t, g 2t? .... T. pCI f, [9 Træmasse 0 Øl, alle Slags 5.98 -- 0.05 125.15 48.50 236.22 284.72 215.17 468.31 45.73 514.04 200-33 534.73 49.83 584.56 t 1.19 382.31 564.84 225.02 789.86 1 t 1 Afs. t Tømmer, alle Slags, 0 og E] Ank. I Brænde og Baghun 4 •45 216.34 219.39 85.50 300.49 66.64 4 8281 .0 596.32 5 744.10 6 340.42 1 561 70 6 252.83 2 592.67 9 048.68 11 64 1 .35 Afs. t Ank. 1 379.00 3 744.88 83.05 5 840 16 5 923.21 Afs . t A. nk I Afs. Ank. - 703.87 537.59 10 39361 10 530.80 t j - 442.80 748.14 556.28 ' 864.42 !I ' ivrige Varer, (Ilgods indbef.). . Anfsk. . 679.34 21 451..67 14 228.84 23 058.73 37 28 7.57 Tilsammen Afs. Ank. 2 59317 5208016 3675433 6202654 9874087


mængde af de væsentligste Varesorter. 74 cs C.!) Kr.ania- Drammen- Drammen- Randsfj.b. banen. 4/11■1111111111.111111111111. Afsendt fra Dram men-Sidenb. til : Ankommet til do. fra: Tilsammen. 165 Drammen-Skienbanen. Hvoraf: Afsendt til Kristiania fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. Jernbaner 1888-89. , I•■•••■■■■,. ei; li eu et; rcS E n a.) o C-41 Cf) C/) PC1 Antal Ton. (2 Decimaler 7.25 0.24 0.05 7.54 - o.o8 - - - - .. 23.32 0.05 23.37 0.31 0.45 Loo 5.61 0.17 - 0.38 0.07 - 0.95 - 0.95 - - - - - - _ .. - 496.28 7.70 503.98 502.97 - 132.21 81.95 66.65 6.65 11.85 - 212.21 74.17 286.38 106.43 27.60 41.97 26.14 - 0.30 o 16 - 3.42 40.08 43.50 - - - - - - - 45.39 156.13 79.16 280.68 0.84 - 74.09 0.80 - - - - 3.47 374.05 '8.60 386.12 3.52 0.96 30.50 20.50 1.29 0.63 t: 2.5u 0.07 4 3.16 2.94 5.57 11.67 - 0.04 0.03 0.24 - - o.o8 o.18 5.30 41.48 0.92 47.70 0.19 2.08 6.19 0.32 0.03 - - - 5 1.43 0.99 31.25 236.95 320.63 3.99 353.31 245.93 - 7.80 I oo 68'85 7.00 95.18 - 0.94 0.19 - 0.10 - 0.30 co.uo - 3.00 0.20 3.20 - - - - - - - - - 96.50 - 96.50 - 7.90 - - - 0.10 7 0.02 0.02 0.07 004 Loo - 579.39 1.44 0.49 44.99 - 2.00 0.12 0.05 - 17.12 0.04 207 579.51 1.49 1.49 62.11 154.24 0.47 - - 0.02 176.67 0.18 - 8.20 Loo - 156.68 0.63 - 5 86 - - 1.23 _ _ - - - - 0.44 - - - 0.15 - - - 0.67 - - 6 8 - - 9 .. 10 1.95 20.92 0.29 23.16 1.78 0.82 4.51 0 .36 0,26 0.35 - 0.33 ii 1.31 4.78 4.11 10.20 - - 0.18 - - 0.12 0.06 _ 4.15 - o o6 4.15 - 0.58 - 0.44 - 1.83 - 0.02 - - - "' - - - 12 1 .77 5.38 13.55 20.70 - - 1 .75 - - - 0.07 • 8.79 11.96 20.82 0.13 1.02 3.08 0.06 0.25 - - - 6.56 65.66 15.14 87.36 8.90 16.54 19.19 7.14 o o6 - 0.18 - 1.18 130.69 2.99 134.86 0.15 1.84 1 .83 3.99 0.20 - - 0.18 14 0.05 0.20 - - - - - - - _ . 0.41 5.10 113.76 80.56 2416.18 2.80 6 696.42 18.90 103.80 609.01 - 81.25 20.15 16.00 231.86 I 848.28 - 0.46 5.30 116.56 6 776.98 2435.08 103.80 609.01 81.25 252.0 1 I 864.28 Samtrafik. - 0.17 29.10 - 19.90 - - 0.08 0.02 0.26 1.32 40.79 - 21.45 - 41.20 57.50 - - _ - _ - o.o8 - 7.65 - 35.40 - 27.90 - 452.38 - - - _ - - - - - - 36.70 - - - - - - - 15 - - - - - - - - i 16 12.60 17 - 18 - - 19 (3.18 3.21 0.47 3.86 - - - - - - - - 0.90 39.48 40.38 o.8o o.o8 o.90 - - - - 20 151.08 969.08 240.62 I 360.78 11.89 5.39 20.00 27.69 1.66 12.24 1.07 o.80 21 107.22 2 106.23 258.54 2471.99 26.59 12.13 63.39 98.46 15.54 2.42 4.82 2.55 219.90 5250.38 5003.53 6433.81 374.28 308.45 852.08 73.00 29.88 49.74 1.49 13.91 120.681 3714.28 9 087.82 12 922.78 151.88 89.11 342.86 220.01 84.761 10.47 8.06 15.54 &.; E E 1-4


Jernbaner I 888-89. &.: cg E o e 41) ro a 1-4 Varesorter. I Brændevin paa Træer Gjødning, alle Slags Ho og Halm = .- z P4 .z2o'SZLI = EL'' Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 166 ?.,.4 CD ia g FI Tabel X (Forts.). Opgave over Transport 8 cf) - 0.33 0.II 0.13 - 05 ,- ,-- S3 ‘ Up rd CZ • CScd P4 Antal Ton. Decimaler). - 0.10 - 8.10 1.10 - - - 3.40 - - - - Drammen- Sam Heraf: Afsendt Ankommet 4., rd r:1 c) :7) '4:? 0.16 11.31 CA - 0 1---, 0.95 9.35 16.25 - - - Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. 2.10 - 0.03 - 2.99 4 undtagen Spiger Ank. 8.78 3.51 2.19 0.85 59.16 I .69 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Afnsi . o.6 I 1.20 1.14 0.02 2.25 1.64 0.39 11.76 o.o8 - - 0.10 - 0.76 2.66 7.30 0.47 15.57 0.12 Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. - - - - - 7 Cinders Ank. 5.00 - - - 0.02 - Malme, Erts og Kis 9 Melk Afs. Ank. 0.04 - - Afs. Ank. 0.40 - - 1 0 Mursten Tagsten og Drainsrør. . . AAnfsk.. 5.32 II Poteter 12 Salt 13 Sild og Fisk Smør og Ost 15 Spiger Afs. Ank. Afs. Ank. 0.36 - - _ - 0.49 1.18 0.09 0.47 - - o.o8 - - 0.63 _ - - - _ 3.95 0.61 - 0.97 - 0.26 - - - - - _ - _ - 0.06 - Afs. 0.69 - ' 33 - Ank. O. H 0.03 0.45 0.07 1.26 Afs. 2.34 0.40 0.02 5.31 - Ank. 15.38 0.02 1.64 - 46.52 Afs. Ank. 16 L, Planker,Bord,Lægter ogStav Afs nk. tz) it, 43, 89 El&I 4 E. Tømmer, alle Slags, o og (2 Afs. Ank. - 0.24 - 0.39 0.24 8.87 - - _ 59.45 6.30 - - _ - - 0.34 0.70 - - - _ 18 Brænde og Baghun Afs. Ank. - - - - - - - 6.53 - - - 9 Træmasse Afs. Ank. _ - _ - _ - ,, - 20 01, alle Slags Afs. Ank. - - _ o.6i - 2$.18 - 21 Afs. øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . Ank. .t.i.nK. 50.51 262.56 200,47 75.01 5.25 29.83 0.23 78.30 1.10 304.57 0.58 0.62 Tilsammen Afs. Ank, tinx. 56.86 303.63 284.01 92.29 12.58 46.97 0.23 7.531 97.01 493.61 0.64 18.68


mængde af de væsentligste Varesorter. Skienbanen Forts.). 161 Jernbaner 1888-89. . . ; trafik. til Kristiania fra Stationerne: Fra do. til do. b.,0 I=1 ,- , . . _ -4 c 1 ro •E a ca o . ... . P ., ,,,, = t.) (i) P .4 o 0rc, .. c 21 a t) CI) ;.• I ;: 1 1::3 .1) E .._ 0.., ca 0 lap .L.. its pp .14 o c4 p-, gi .2 cn P. o tz 4_, . o :-, sum Z • 1 E 0 E CIJ z Antal Ton. (2 Decimaler). - 0.01 - 0.52 - - - - - o.o6- 1.04 - 1.68 - 0.14 0.03 0.24 23.32 - 0.10 _ - - - _ 3.20 - - - - - - - - - 0.75 _ - - 0.04 - - - - - _ - _ - 0.95 441.37 202.73 3.20 2.30 8.12 83.50 - - - 0.36 - 0.10 - 1.23 0.41 30.26 63.40 39.97 1.75 40.55 0.03 26.85 154.56 361.33 2 - 0.41 1.74 0.02- - 0.57 - 0.12 o.o6 3.47 0.74 7.98 - 0.30 0.07 0.48 2.89 41.46 - - 0.70 - 1.62 3.97 3.00 0.10 - 0.16 - - - - - 0.23 - - - - - - 3.18 - 26.16 o.o6 2.28 - 0.05 1.04 1.59 43.57 - - .. 13.60 10.90 212.95 3.00 96.50 t 4 - _ 0.02 - " - - - - - _ - - " - - - _ - - - - - - - _ - - - _ - 0.02 0.07 489.37 1.30 z c ( - - - 0.32 7.04 2.17 0.I0 - 0.31 - - 0.05 - - - - - - 0,22 - - 14.40 0.08 - - 0.93 - 0.01 - - 6.42 - - - 0.26 0.10 0,49 ic 44.99 19.47 1.48 - 0.12 0.08 0.21 0.25 0.31 - - - - - - - - - - - - 0.05 - 0.02 0.04 0.34 0.32 1.57 - - 0.03 - 0.28 i. 4.15 4.48 r: 8.79 - - 0.03 1.82 24.79 0.05 0.70 - - - - - - - o.o8 0.01 - 4.62 o.o6 1.36 5.45 i.00 2.31 15.92 - 1.03 - o.o6 - o•09 0.05 4.81 - 0.02 65.62 127.48 14 0.41 5.10 15' - 5.00 _ - - - - - - - - - 66.09 107.46 74.96 If 2 7 - - - - - - - 10.40 - 230.10 17 - 51.40 - _ _ _ - - - - 609.01 - - 19.55 16.00 - - - - - - - - o.6o - - - - - 20.15 16.00 i.ç - - - 21.88 2.17 22.32 5.41 2.56 5.04 123.09 286.26 219.04 433.48 - 3.43 0.41 376 0.57 - 10.13 0.1 I 10.18 0.53 - - 0.23 2.63 0.23 3.62 - o.o8 4.49 7.67 4.71 14.58 - 1.25 212.35 125.82 -- 214.28 212.11 0.09 2.54 93.53 385.16 161.05 459.46 - - 13.21 8.88 32.82 95.18 0.50 - 34.22 76.70 35.13 188.99 3'15 2C 39.48 932.64 21 I 795.40 2857.64 3299.33


Jernbaner 888-89. E cs) 2 3 9 3 16 7 18 9 20 21 Varesorter. Brændevin paa Træer Gjødning, alle Slags Hø og Halm Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. undtagen Spiger Ank. Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. Afs. Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Ank. Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. Cinders Ank. Malme, Erts og Kis Melk Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Mursten, Tagsten og Drainsrør. . Ank. Poteter Salt Sild og Fisk . Smør og Ost Spiger Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Planker,Bord,Lægter ogStav Ank. Afs. 43, Tømmer, alle Slags, o og El Ank. 44' Brænde og Baghun Afs. Ank. Afs. Træmasse . .......... . . Ank. Ol, alle Slags • Afs. Ank. 168 o.8o 1.67 1.10 85 90 39.94 0.40 78.37 1.16 0.05 18.73 4.22 0.72 0.17 1.26 532.15 5.10 84. 8 5 0.37 Afs. øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . Ank. 9.78 72.96 Tilsammen Afs. 630.16 Ank. 309.54 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport 1.23 0.70 4. 83 0.26 5.70 58.18 37.73 0.67 22.921 4.40 0.03 1 5.44 3.25 0.50 0.1S 0.85 I 094. 14 5.00 18.30 ■••■ 0.27 1 3.39 27.44 142.80 172.56 Ft:1 0.45 89.36 16.12 13.36 7.55 0.25 0.86 10.79 126.23 57.01 6.00 79.25 0.49 102.73 8.28 0.10 0.55 23.53 0.19 8.92 4.90 0.85 3.29 I 562.37 21.05 288.68 20.20 0.18 3.12 31.3 3 100.02 2036.45 551.56 11.05 10.00 18.0o 0.43 0.10 10.00 13.20 3.86 12.59 117.17 17.96 0.10 0.42 3 1 .49 0.51 0.36 22.69 19.16 8.91 20.98 1 .46 6.72 24.06 185.70 49.90 11.50 33.3o 100.00 0.41 42.03 173.58 233.83 713.81 Drammen- ■■•■ 0.20 27.65 15.39 0.15 1.71 2.63 1.71 30.43 Lokal Afsendt til Drammen Ankommet fra do. at.) -6 o o (1)Z Antal Ton. 2 Decimaler). 0.22 0.12 o.68 0.51 0.28 3.37 23.25 0.06 5.81 0.27 1.15 7.00 104.80 1 .44 9.22 3.28 1 54.90 0.43 4.9 2 10.65 5.55 26.04


tilængde af de væsentligste Varesorter. Skienbanen Forts.). trafik. fra Stationerne: til do. 1••■■ 0.21 0.22 1.15 2.56 0. 25 16.82 0.64 0.20 0.87 0.30 27.91 6.30 0.77 2.75 2.7 6 58.19 cn ittig Antal Ton. Decimaler). 0.17 21.70 9.96 0.70 23.21 0.03 11.85 1.20 11.45 0.69 0.50 0.02 31.66 4.7 8 0.44 0.45 o.o6 0.42 0.02 0.40 1.45 5.54 0.91 6.05 0.95 o.06 5 7 . 1 I 0.301 1 .40 0.28 0.07 1.25 0.02 2.63 0.78 0.16 8.39 5-87 0.45 0.53 0.21 0.16 0.03 0.47 0.16 0.40 0,09 0.31 8,72 1.53 0.94 4.26 66.57 5.67 32.60 125.69 12.60 5,00 3.68 0.04 0. 23 0.72 7.0 -8 111.62 1.70 3.69 0, 17 36.03 0.04 219.02 14.61 16.46 95.80 0.4 1 146.58 14.30 5.45 0.17 48 -3 1 1.24 473.04 82.03 25.69 0.02 181.52 12.27 20.68 0.10 0.05 2.31 0.15 22.99 lernbaner 1888-89. 22 0.10 4-70 12.05 40.21 9-59 0. I I 23 1.46 2.97 0.21 0.02 o ,L1 1.77 13 3- 1 9 19.51 14 0.44 6.10 64.5° 42 90 42.15 0.10 0,09 307.63 167.21 689.07 267.94 4 5 6 I O ' I 12 15 17 18 1 9 20 21


Jernbaner 1888-89. E 0 v 42, 0 .4 Varesorter. Brændevin paa Træer Gj ødning, alle Slags Hø og Halm 60 .E al P4 c' ,, v o F„'-. = H Afs. Ank. Afs. Ank. 170 . $i o pi Tabel X (Forts.). Opgave over TranSport .. ..- c° cd - *t1 g Drammen-- Lokal Afsendt til Drammen Ankommet fra do. 0 a, Tal rt:S co ,.. (A ,; c u tkA Zcd 7.s. 41 ro 0 ., an '4 o P. PI .!?, ,-% u) Antal Ton. 2 Decimaler). - _ - _ _ _ Afi. _ Ank . - - - • - _ - - 7.24 _ - 0.05 81.04 0.75 , - Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger Afs. Ank. - - - - - - 0.98 I.00 14.28 1.25 81.05 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. - _ - 0.74 0.54 Kornvarer og Mel, alle Slags . . Anfsk. . - - - - - - - - - 3.42 Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. - . - - - 12.46 Cinders Ank. - - • - Malme, Erts og Kis Melk Afs. Ank. Afs. Ank. to Mursten, Tagsten og Drainsrør . . Afnsk. .. I I Poteter 12 Salt 57 Sild og Fisk Smør og Ost Spiger c3 a ; 17 ), -0 41, ei e4i H Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. - 0.50 7.74 - _ - - - - - - - - - - - - - - - - 5.96 - - - _ _ _ 0.05 - - - - _ - - - - - - - 0.02 - - - 0.18 - 0.73 - 0.15 Afs. Ank. - - - 0.19 0.93 Afs. Ank. - _ - _ 6.60 0.09 74.9 5 Afs. Planker,Bord,Lægter ogStav 4.00 An. k _ Tommer, alle Slags, o og I:=1 , Brænde og Baghun Afs. Ank. Ank. _ - - - - - 19 Træmasse Afs. . . ............. ... . . Ank. - - - - - - 20 Øl, alle Slags Afs. Ank. 21 øvrige Varer, (Ilgods in.dbef.) . . Afs. Ank, - Tilsammen Afs. Arm. - Ak,* - - 0.02 0.01 .07 0.01 0.28 0.1 I 0.28 0.11 - 0.02 0.15 0.02 0.55 - _ o.6o 2.09 0.60 3.07 - - 35.32 38.06 52.78 7200 55.65 - - 52.68 328.70 110.01 577.04


mængde af de væsentligste Varesorter. 111•11111■111V Skienbanen (Forts.). trafik. Samlet Trafik. I.00 0.16 0.75 0.03 0.10 0.05 2.50 ••• 0.02 1.68 16.50 2.71 22.17 171 fra Stationerne: til do. øvrige Tilsammen, Lokaltrafik afsendt o (24 cr.) o Sum. afsendt eller ankommet. eller ankommet. 8.76 0.38 16.55 5.43 2.61 61.25 40.50 0.10 9.45 16.44 3.75 0.37 16.02 20.13 0.23 4.94 227.49 10.20 1 38.32 6.56 2.01 1 6 2. 24 269.80 256.36 767.17 0.32 145. 12 0.70 100.59 34.82 1.18 64.75 247.50 29.44 12.27 3 25.99 462.81 12.46 160.07 6.16 80.32 12.32 392.47 18.49 1.83 0.75 94.57 29.98 53.37 68.30 6.07 0.49 120.17 3 281.22 62449 538.83 21.50 38.50 380.31 33.30 100.00 6.84 10.96 81 9. 1 4 570.49 5 384.64 4 524.25 Antal Ton. (2 Decimaler 1 4.44 202.41 350.69 513.28 129.26 4 607.33 598.11 0.04 737.04 406.95 128.01 44. 21 156.45 166.25 3.43 2 155.09 13 012.43 2 093.33 264.20 671.83 4 551.42 30 806.20 159.88 303.70 386.69 825.53 170.97 5 396.13 770. 64 6.20 829.68 799.42 1 48.33 1 39.53 239.80 240.62 124.09 6 o6o.8o 13 572.76 2 512.14 397.50 689.63 6 941.05 40 715.09 Op. Ned. 181.14 693.97 382.54 825.33 146.95 2 956.11 470.56 8.27 541.09 838.50 124.60 116.48 126.76 283.48 128.14 8 791.98 6 538.30 I 450.62 I 971.28 253.01 6 174.66 33 003.77 9.65 114.66 334.03 667.00 83 39 3035.26 399.78 0.04 869.59 24.52 57.09 27.26 1 54.5 6 179.36 1.71 4 162.36 9 573.34 I 751.78 542.51 480.86 4 599. 16 27 067.91 Jernbaner 1888-89. Hovedsum, afsendt eller ankommet. 190.79 808.63 716.57 49 2.33 230.34 5 99 1 : 37 870.34 8.31 I 410.68 863.02 181.69 143.74 281.32 462.84 129.85 12 954.34 16 111.64 3 202.40 2 5 1 3.79 733.8 7 10773.82 60 071.68 E 2 3 4 5 6 7 8 9 IO II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Jernbaner 8 8 8-89. tri 5 o e V ..0 o 4 . Varesorter. Brændevin paa Træer Gjødning, alle Slags Hø og Halm 60 z *E ,,, e a) 8 c„:):. Po E=1 Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 172 Tabel X (Forts.. Opgave over Transport Afs. fra Drm.-Rdfjdb. til: Ank. til do. fra : Kr.ania- Dr.menbanen. 14.20 125.05 5.88 646.19 11.75 52.63 Dr.men- Skienbanen. h) Dram m en- Sam Heraf: Afsendt til Ankommet fra Tilsammen ' e V bn o ',. .-.' 0 e V ca -a e i ts) 1:1 e e) tt) e o Z Antal Ton. (2 Decimaler). 0.05 0.05 7.70 - 40.08 74.17 14.25 125.10 13.58 646.19 51.83 126.80 - - - - 2.30 - 0.18 1.80 32.40 _ _ _ Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. 622.63 8.96 631.59 - 0.05 13 90 undtagen Spiger Ank. 2 635.06 81.57 2 716.63 6.45 87.99 90.47 5 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Afs. Ank. 309 48 240.16 10.68 I 502.56 0.92 5.57 99 3230.63 310.40 245.73 - 2.01 14.67 I 823.19 2.05- 281.22 8.76 - 9.87 0.10 4.94 2.91 34.46 Kul, (Sten - , Træ-) Cokes og Afs. - _ _ - - Cinders Ank. 644.84 0.20 645.04 5.00 - 7.30 Malme, Erts og Kis Melk Afs. Ank. [o Mursten, Tagsten og Drainsrør. . A., fs; AIM [ I Poteter 1 2 Salt Sild og Fisk Smør og Ost [5 Spiger 70.19 - 2.00 - 72.19 - Afs. 859.94 0.01 859.95 - 2082 . 32.18 Ank. 0.71 0.12 0.83 - - Afs. Ank. 53.30 52.35 123.85 10.02 17.2 ___, 1 4.66 0.29 Afs. Ank. 294 7 2 - Afs. Ank. 20.64 349.42 11.96 13.62 742 0. 52.35 128.51 10.31 _ 294.72 32.60 363.04 - - - 2.60 3.55 - - - 5.19 - 4.57 0.20 - 1.76 - - - - 1 7.97 - - - 0.95 55.84 0.55 Afs. 'ILI° 2.99 114.09 2.26 4.50 0.05 Ank. 100.10 15.14 115.24 10.20 5.85 3.67 Afs. Ank. - 78.64 - - - 78.64 2.59 - 0.12 0.49 [6 ckJ 4a, 6 2,0d Planker,Bord,Lægter ogStav Tømmer, alle Slags, o og Ej A fs; Ank. 1 294.60 23.40 6 696.42 2.80 7 991.02 26.20 163 40 - 113.16 - - Afs. Ank. 2 972.34 - 103.8o [[ 8.90 3 07614 . 18.90 _ _ [8 E. Brænde og Baghun Afs. I 569.32 81.25 I 650.57 525.90 5.00 _ 9 Træmasse Afs. Ank. 9 790.78 - I 848.28 231.86 I I 639.06 231.86 - - - 1 to 01, alle Slags Afs. Ank. 36.29 342.64 - 0.47 36.29 343.11 - 0.13 1.78 II øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . . Ank. 75 069636.891 2265.08 53.08 7 361.97 5916.19 320.28 26.28 2 691 74 53.98 45.41 93.96 Tilsammen Afs. Ank. 24 973.86 12 761.601 9 095.27 I018.47 34 069.53 13 780.07 I 015.39 3 12 1.06 I 30. I 2 62.37 170.96 271.15


mængde af de væsentligste Varesorter. Randsfjord banen. trafik. Kristiania fra Stationerne : do. til do. rci ,,,) c',, d r34, t' - v -8' E


Jernbaner 888-89. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 Varesorter. 174 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Samtrafik. Drammen- Heraf: Afsendt til Kristiania fra Stationerne : Ankommet fra do. til do. 00 cn $.4 g Cs rcs Sum. cn Antal Ton. (2 Decimaler). Afs. Brændevin paa Træer 0.24Ank. 0.39 21.37 8.02 Gjødning, alle Slags Hø • og Halm Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger Kjød og Flesk, alle Slags Kornvarer og Mel, alle Slags . Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Cinders Malme, Erts og Kis Melk Mursten, Tagsten og Drainsrør Poteter Salt Sild og Fisk Smør og Ost Spiger ak, Planker,Bord,Lægter ogStav °° -t7) 41 2 Tømmer, alle Slags, o og Træmasse Brænde og Baghun 01, alle Slags øvrige Varer, (Ilgods indbef.) Tilsammen Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. LoI Afs. Ank. 0.44 Afs. Ank. 1.44 Afs. - Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. 0.32 Ank. - Afs. Ank. 0.5, Afs. - Ank. 1.05 Afs. 3.8! Ank0.33 Afs. - Ank.0.32 Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. 115.50 Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. 1.41 Ank. 7 53 Afs. 12 I .04 Ank 12.63 ••• •••■ 0.20 •••■ 0.10 1 .77 0.05 ••• •••• ••• 0.12 8.00 5.50 1 4.53 265.93 7.30 34.98 11.24 14 10 14.99 0.56 2.06 0.02 0.75 0.39 98 52 0.62 2.66 40.37 0772.51 0.52 19.60 3.34 912.00 ••• 25.08 315.03 0.85 72.21 0.47 233.18 24.57 12.80 474.80 652.42 1 39.30 5.00 9.80 3.20 5.25 21.21 43.95 0.02 22.37 0.41 15.56 0.140.O 1.14 89.96 - 6.o6 0.36 1.53 2.32 0.30 1.38 38.78 0.04 4. 1 4 0.03 38.20 1 3.49 3.00 2.67 8.24 5. 1 9 39.50 14.20 125.05 5.88 412.46 11.42 16.5o 603.67 2 580.98 309.44 239.56 8.12 337.37 644.28 67.11 859.94 0.42 47. 1 5 122.67 8.79 294.68 20.64 349.42 109.29 99.70 78.54 I 046.75 21.90 2 207.34 I 569.32 7 944.0 5 35. 64 0.13 36.29 0.45 218.12 0.49 10.59 342.64 0.75 85.54 43 8 .43 5 17 69.60 6 982 So 1.41 218.91 919.02 9.13 281.555027.35 19.01 I 013.40 2 772.18 13.67 165.60 21 918.93 3.551 5 65.73 1 990.53 37. 65 551.34 11 626.79


mængde af de væsentligste Varesorter. Randsfjordbanen (Forts.). ;:t eu tn o ,-. ,,, 0 z a.; 74., .-0 e • 0 g g Z 175 Lokaltrafik. Afsendt til Drammen fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. 7:5 ;9 pc4 z a) Ifl) .4 o ,- Cf) .4...; o E cd '4 c‘i ,4 r. , .c... -5' '75 __, E c;'2, a, ;-_.. `.> rd ci, ;-, ,.. rx cd Z-1 Antal Ton. Decimaler). '' dia9. ',. : c, Cf) rz::; Jernbaner 1888--89. _ - 0.10 - 0.1 1 - - _ 0.50 .. 10.74 _ 0.75 _ 0.96 0.75 - 0.32 0.05 0.31 5.16 I - - - 1.90 - 17.00 _ - 0.40 5.00 0.41 - - - - - - _ - .',. _ _ - _ o.o6 _ _ - - - - - _ - 6.40 , - 20.52 5.06 0.48 o.88 6.22 0.21 0.93 0.76 17.67 - 1.68 2.20 12.15 11.41 4.94 41.87 66.38 40.45 23.97 6.85 16.06 5.07 73.85 - 0.27 - 0.21 0.33 1.03 0.11 1.49 - 0.04 0.32 0.55 4.58 6.73 0.22 4.22 9.28 5.05 4.16 1.69 2.12 1.46 14.70 - - 0 47 53.29 0.10 5.84 2.32 0.04 0.77 0.75 1.41 0.25 1.21 ,- - 251.56 625 44 13.81 195.72 579264 97.15 314.61 156.89 60.14 • 50.13 728.01 p - 4 1 7.77 627.22 12.45 846.11 114.21 2897.67 362 .48 78.97 170.59 12.80 .237.29 • 4 - 2540.04 0.18 - - - -* 1 49.59 - - - - - - - - 5.00 - 0.54 _ 1.67 2.93 .. - _ 170.08 _ - 197.5o - 0.07 1.47 - 21.46 - _ 12.50 5.40 - - - _ _ _ - _ - - 12.34 20.59 23.18 2 012.23 168.38 91.23 296.65 43.56 18.45 3.80 100.41 - - 13.21 0.24 32.79 0.71 2.18 - 2.61 - 7.46 0.74 0.28 0.10 1.95 0.10 2.09 - 5.28 - 0.44 0.I0 - 22.84 40.40 3.66 29.20 93.34 8.26 54.48 12 .94 11.41 8.8o 103.04 - - - 0.03 0.30 9.78 1.23 4.37 - 15.30 0.13 2.96 - 2.66 0.01 0.06 0.19 13.17 0.17 1.45 - 38.15 2.92 3.51 - 8.10 0.22 3.32 0.97 24.39 1.32 1.83 - 7.59 1.90 0.36 - 5.6o 0.33 0.09 - 3.48 ,3 ,F2. ci., 0 G Z 'a-)4 E E e, - c) e ,-.4 ( I( 1.28 0 0.26 1: - n n 2a.ö5 I- . - 5.28 2.91 - 1.15 2.09 0.50 6.86 9.31 3.22 8.79 3.19 9.79 0.12 22.77 - 104.02 87.85 15.40 2.00 7.92 - 22.80 - 1 574.25 - 2 827.15 il 6.30 16.31 149.81 7.90 237.98 65.63 48.65 116.00 2.00 - 27.90 - 12.27 108.24 68.20 358.25 138.97 - 106.78 - 0.23 78.70 . 1940 . - - 19.95 - 26.70 - 6.03 - - - - 6.5o 13.40 _ - 62.00 _ - 82.71 52.50 32.19 26.80 - 19.00 - 6.00 1: 5.59 - - - - - - - - 1102524 404475 _ - 250892 - 2482433 _ 1, - - - 0.07 0.14 - - - 0.09 - ■ - 2.26 3.96 0.60 7,05 25.84 11.82 19.36 0.54 3.59 - 12.68 0.13 376.77 39.34 2.00 20.37 111.87 311.45 75.50 7.46 7.33 3.56 68.17 2 0.11 107.42 139.54 8.58 1 065.34 288.39 207.65 157.2, 33.81 29.56 . 16.08 310.46 12.63 541.50 2 868.41 9 1 .75 469.4 2 11 531.67 4389.25 436.81 162.62 4 136.02 504.78 27 755.05 8.64 878.17 I 745.22 78.56 4 494.30 1 473.95 3 423.42 1 395.08 349.14 327.72 107.15 I 741.31 1, i


Jernbaner 1 888-89. u.; E o CI) n 0 .4 Varesorter. I Brændevin paa Træer Gjodning, alle Slags Hø og Halm a = -a' 1-') P4 .z2 oô P. a 176 a) Tabel X (Forts.). Opgave over Transport cs)• FO , 41, u, 1., ''' g;, ) Dram m en -- Lokal Afsendt til Drammen Ankommet fra do. g' ,.., 4 cn É.-1 , Antal Ton. (2 Decimaler). Afs. Ank. Afs. Ank. - 14.09 108.03 20.07 _ 1.20 - - 0.31 6.76 di rn - o 29 bA • o ...t. - 0.05 h 4,) a ,, '8 o - 0.81 _ 0.10 - - Ank. 11.23 21,50 - - 0. IC Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. 1.20 - 19.49 - - 20.21 4 undtagen Spiger Ank. 165.03 100.48 522.35 1.96 0.22 49.1ç 5 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Afs. A .ftmc. - 13.38 - 480.38 0.88 24.37 0.10 I 621.20 0.19 4.35 1.50 356.52 0.27 1.30 0.02 0.05 77.70 - 6.96 0.15. 6.ic 0.2( 427.8c Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. - - - - Cinders Ank. 182.80 537.83 I 650.59 1.05 - 2I3.2 Malme, Erts og Kis Melk Afs. Ank. Afs. Ank. - o Mursten, Tagsten og Drainsrør. . Afs. ,, , kink. 75.54 Poteter . 2 Salt Afs. Ank. _ - _ Afs. Ank. 119.46 - - o.24 . 39.14 0.43 _ - - - 222.09 0.39 50.8o 0.05 _ 553.86 57.80 - 19.72 - 7.8o I 004.6, 2.67 0.15 0.3 0.0 _ 12.28 _ 0.79 65.5 , 3 Sild og Fisk 2 :1l. 30.48 79.31 21.49 4.68 Loo 14.8 .4 Smør og Ost [ 5 Spiger . c° a> ,s1 E,°. ,1 1 41 H [9 Træmasse. zo 04 alle Slags Afs. Ank. Afs. Ank. Planker Bord,LægterogStav Afs. Ank. Tømmer, alle Slags, o og 0 Afs. Ank. Brænde og Baghun Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 0.53 1.85 - 8.34 165.85 12.15 812.1 0 - 215.00 - 12 033.65 _ - 15.22 25.29 4.33 0.11 2.8i - 26.59 6.61 227.67 - 4.50 90.86 819.85 18.60 2.50 40.60 - 4371.60 _ 0. I 6 155.45 56.03 5.5o 2 974.65 _ 0.09 1.72 1.49 0.29 - - 0.19 - 5.00 - 0.24 1.0 1.3 0.0 2.2 67.35 12.60 13.0 1090.01 166.8o 187.7 73.64 - _ 0.09 1.18 _ - - - 7704.1 _ 0.14 0.2 Afs. 42.38 450.42 1 53.73 4.02 o.86 21.1 11 øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . Ank. tknx. 230.10 988.33 303.37 25.84 2.71 100.2 Afs . A,* Ank nic. 13 270.71 I 361.25 6 044 99 4 133.56 3286.88 3 288.06 I 172.24 151.58 235.16 32.53 7935.0 I 899.5


rirengcle af de v'sentligste Varesorter. Randsfjordbanen (Forts.). trafik. fra Stationerne: til do. øvrige Tilsammen, Op, Lokaltrafik, afsendt afsendt afsendt eller gt,t ))?:n eller „ Sum. eller ankommet. ankommet. ankommet. 73.66 0.80 z CO 0.30 0.18 44. 24 5.07 0.35 12.54 82.76 57.57 0.49 0.29 5.03 0.78 10.04 21.48 5.59 I 969.80 49. I 278.21 1 9 458.74 7.00 2 219.00 4. 8 5 1.03 0.04 4.94 118.41 7.15 457.84 40.13 1 2 673.47 537.7 1 5003.97 295.64 0.0I 30.54 1.04 0.38 80.22 700.62 513.74 3.37 58.29 0.98 0.930.91 0.37 0,22 233.91 24.43 330.65 1.87 1.02 41.06 4.23 70.65 5.04 0.17 56.45 4.11 0.13 1.36 0 . 1 4 18.30 2.25 14.58 8898.87 3 1 4.34 72.40 5.10 410.63 426.96 153.11 101.13 2 5 7.50 75.64 I 416.51 320.56 108.09 160.55 11.76 21.81 0.36 83.65 100.73 I 297.30 11.65 136.03 7 1 .37 8 794.90 IO 149.25 2 689.81 44. 1 4 396.15 17.90 4 762.25 126.75 2.77 0.22 I 787.12 4.35 424.79 103.68 37.08 0.18 147.12 14 005.63 I 204.01 5 976.80 55.18 976.60 86.40 71 706.24 0.68 347.10 3 238.62 4 833.34 99 547.57 I 89 1 .4 1 2 190.02 34 374.79 Antal Ton. (2 Decimaler). 2.65 51.82 458.91 86.81 10.54 823.50 20.05 1 .34 227.01 I 870.35 42.81 8.67 61.42 59.55 0.49 2 171.59 1( 45 636.45 F 2 557.73 54.7 1 312.14 2 571.86 57 030.4o 271.29 85.39 542.92 I 484. 84 158.22 9 689.77 10 169.30 2 735.29 623.16 6 650.50 172.33 I 796.01 490.56 200.31 1 47.79 17 381.23 51 668.43 3 620.73 71 760.95 659.92 10 643.82 190 952.76 I 288.06 683.05 664.3° 4094.76 387.29 I I 263.85 bo 812.99 45.48 116.14 5 094.94 Samlet Trafik. 41.84 2 089.54 843.9 1 170.20 225.89 I 960.74 956.62 641 15 283.36 974. 84 12 575.68 55 214.63 Ned, afsendt eller ankommet. 122.58 62.11 57.25 738.30 327.06 263.78 1 .35 2 762.00 367.80 I 678.33 269.31 1.19 42.29 2 59.44 0.54 23 437.71 52 806.85 4 630.15 83 348.5 1 64.48 II 346.30 183 5 8 7.33 Jernbaner 8 8 8- 8 9. Hovedsum, afsendt eller ankommet. 410.64 745.16 721.55 $.; .E 4833.06 4 7 14.35 5 II 527.63 6 10 814.34 7 2 807.48 8 I 483.94 9 6 773.27 To 311.15 II 2090.73 12 886.20 13 429.64 1 4 226.43 15 25 398.45 16 54 7 63.47 1 7 5 271.30 18 83 631.87 19 I 039.32 20 23 921.98 2! 238 801.96 23


Jernbaner 888-89. (g E z O) .) „n G .4 Varesorter. I Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm a .E $1 -4L) g cn s=1 '''T.).' g., c7)g Ell Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 178 - Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Afsendt fraEidsvold-Hamarb. til: Ankommet til do. fra: ,1$ - ,l, E ô ' Z . 2 357.91 24.77 , 592.78 10.80 - J).-6 „i t') cij 3 " ' ''' il z. a ") r4 i Til- .ammen. - a; z ••• Antal Ton. (2 Decimaler). I - - 48.38 75 6.99 - 132.62 7.90 - I 592.21 0.12 406.29 781.76 132.62 600.68 I 603.01 0.12 0.50 1.45 Eidsvold- Sam Heraf: Afsendt Ankommet *-4 14.30 0.42 ci 4, fr.1 - 0.19 - 137.80 36.85 0.45 • Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. 57.31 o.o6 1 575.03 I 632.40 5.43 0.38 - 4 undtagen Spiger Ank. 887.54 9.7 1 357.41 I 254.66 14.83 2.54 9.63 7 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. 112.03 60.85 - - 190.83 106.07 302.86 166.92 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Afs. Ank. tinK. 33.14 2 581.62 1.90 2.68 3 897.72 5.97 3-932.76 2 590.27 0.60 5 77.90 1.9i - 99.02 26.27 Kul, (Sten-, Træ-) Cinders Cokes og Afs. Ank. - 8 543.42 - 955. 63 0.04 955.63 8 143.46 44.30 _ 7.00 _ - 8 Malme, Erts og Kis Melk o Mursten, Tagsten og Drainsrør Poteter 2 Salt 3 Sild og F - isk Smør og Ost ..... . . .... . . ... . Afs. A , .,-,riK. Spiger - - 8.49 3.27 - - 1.39 1 .49 - - 1.13 0.45 Afs. 0.52 - 615.40 615.92 - 0.50 - Auk. 106.62 - 12.71 119.33 0.42 0.35 - Afs. Ank. 825.75 - 0.04 101.61 825.79 101.61 43.40 38.25 - 2.40 - Afs. - 5 1 5.34 5 1 5.34 - - 1 Ank. 508.65 - - 508.65 - - - Afs. 548.49 12.40 36.39 597.28 76.35 10.20 10.33 Ank. 0.46 - 54.05 54.51 - 0.13 - Afs. - - 452.69 452.69 - - Ank. 454.79 - 454.79 33.95 18.33 7.57 Afs. Ank. 3.04 162.05 6 . 2 7 - 34.96 1 097.03 44.27 I 259.08 0.02 15.46 - 7.96 - 0.23 Afs. Ank. 344.48 34.13 0.28 53.21 0.13 o.o8 - 1.20 103.93 620.98 96.66 74.39 448 54 655.19 96.94 128.80 24.15 0.37 6 Planker,Bord,Lægter ogStav Afs. 186.10 - 65 74 251.84 - 023 Ank. 11.05 - I 1.00 22.05 - - - - 2.26 0.99 1.35 - o.6o 43 V, rzi Afs. i 568.90 _ - I 568.90 919.60 366.30 - Tommer, alle Slags, o og [i] Ank. - - 19.40 19.40 - 7 czt F,i T.1 4 H Brænde og Baghun Træmasse o Ol, alle Slags Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 329.30 580.78 - 235 25 13.92 - - - - 0.07 0.25 140.32 - 39.98 0.50 329.30 0.07 585.03 140.32 275.23 14.42 2.30 0.11 - o.o6 266.30 18.90 - - - - - 3.54 0 7 1 - ... .. I øvrige Varer, (Ilgods indbefl) . . Afs. Ank. tinli. 3 610.25 4 395.27 14.97 9 52 5 133.02 2 232.21 8 758.24 6 637.00 28.77 118.22 11 .59 37.51 9.94 12.68 Afs. Tilsammen * 804 * 33 Ank.Ii8 031.131 35.73 15 486.82 24 326.88 1 373.61 2 3. 1 9 5 598.77 23 653.09 553.77 464.71 26.10 214.26148.64 - -


mængde af de væsentligste Varesorter. Hamarbanen. 179 trafik. Lokaltrafik. til Kristiania fra Stationerne : fra do. til do. d (1) WI ci cd H a; tar) s=1 cl • c)5 rci cl -,na a.) .,.. - 5 cl E cl Sum . rd -61 p- 41 •- W Afsendt til Hamar fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. a.; o z •- d ., p. .--. Antal Ton. (2 Decimaler). ri 4., ca., „, w ci) g Ec_l a) bz zcd rid .. as ,,,), 5 Jernbaner I 88 8-89. - 0.03 53.24 289.80 357.87 0.21 - - - - - 0.21 1.02 0.51 0.08 21.10 24.77 - 0.08 0.04 - o.o8 o.io 0.04 0.34 - - - - 0.20 - o.8o - - 5.20 o.o8 6.28 9.07 57.57 10.50 320.14 572.38 - - °Jo 0.50 - 0.60 - 10.53 - - 10.53 8.12 - 0.36 o.6o 440 6.98 3.30 23.76 - 0.48 41.86 48.15 34 1 0 0.50 - - - 0.26 - 34.86 9.01 25.92 10.26 702.10 765.29 0.15 0.02 0.18 - 0.22 - 0.09 o.66 6.29 6.o6 1.90 84.59 109.85 0.81 0.02 0.31 0.28 0.81 2.23 3.67 5.43 1.01 45.35 60.67 - - - - 1.49 4.17 8.82 15.60 32.59 84.46 7.69 0.60 0.28 16.52 24.86 19.74 154.15 167.59 353.65 146.83 I 542.54 2 513.80 - - 0.10 0. 10 1.35 3.21 0.79 5.55 _ 15.60 221.74 69.80 7 74.88 8 143.32 _ - - - 1.48 0.20 1 . 1 4 2.82 - - - - 0.50 - - - - - 0.33 0.33 - 0.08 0.24 93.93 95.02 - 0.05 - 0.05 157.12 583.60 - - 824.77 16.29 - 4.35 14.80 105.39 -143.55 22 .90 307.28 - - - - - - 0.21 02! 0.20 0.62 - - - - 111.58 ,, - - - - 111.58 - 40-95 40.95 .. - - 24.60 - 24.60 50.50 139 48 42.20 211.56 540.62 0.05 0.05 0.08 1.63 1.27 2.44 1.16 6.68 - - 0.18 0.31 0.20 - - - - 0.20 - - - - - 015 - - - - - - 0.15 57. 0 7 80.67 14.41 242 .79 454.79 - - - 0.73 0.50 1.23 - - - 0.14 0.16 6.90 0.07 - - 0.79 - 7.76 1.39 24.81 0.53 111.67 162.05 3.69 1.06 0.67 4.47 14.31 22.34 5.64 52.18 1.68 71.77 3.24 238.46 342.59 0.04 0.05 0.29 0.04 0.87 0.98 0.04 2.31 0.47 2.36 0.16 28.21 33.03 0.10 0.10 - - 2.53 - 2.73 - - - - -I 0.59 - - - 0.03 - 0.62 3.00 4.04 1.56 39.85 51.37 - _ _ - 72.20 92.30 - - 164.50 20.50 2.00 5.00 - 49.00 37.00 - 113.50 - - - 4.90 4.90 - - - - 5.00 - 5.00 - - - I 285.90 25.50 - - - - - - 25.50 _ _ .. _ 44. 10 - - - 329.30 - - 14.50 12.00 323.50 12.00 - 362.00 - _ - - .. _ 580.78 580.78 .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - 124.01 124.01 - 0.03 - - - - - 0.03 0.68 1.56 0.76 6.59 13.84 0 .04 1 .57 1 .99 0.49 4.66 20.02 0.41 29.18 39, 1 4 55.03 12.48 3415.54 3572.49 41.34 167.71 3.11 2.83 19.20 27.93 10.80 272.92 94. 05 231.16 81.96 3598.03 4173.61 4.20 8.91 4.57 5.42 27.77 96.99 40.19 188 os 372.52 962.97 122.36 5002.34 8324.6! 350 84 178.10 29.11 32.49 520.43 262.83 58.35 1432.15 362.62 I 009.501 338.10 14.583.21 17 110.10 8.38 H.74 7.55 10.48 50.18 176.48 49.00 313.81 Sum. E z -O 1-4 2 4 8 'o I' 12 4 16 17 18 9 20 21


Jernbaner 1888-89. - ... „--1 :-_, -• z cu ,c1 ,--1 ______ Varesorter. I Brændevin paa Træer b;) *E.' z a4 (u '1 13 ,...: 6.., 2 Z1 H Afs. Ank. 180 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Eidsvold--- Hamarbanen (Forts.). Lokaltrafik. Samlet Trafik. øvrige Lokaltrafik, afsendt eller ankommet. Tilsammen, afsendt eller ankommet. O p. Ned. Antal Ton. (2 Decimaler). Hovedsum, afsendt eller ankommet. 1.50 2.05 73.38 I 116.72 I 190.10 2 Gjødning, alle Slags ...... . . . . . Aiflsk* . 4.16 11.04 734.86 9.48 744.34 3 Hø og Halm 4 Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger .5 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. t Ank. j Afs. Ank. Afs. Ank. I f 40.60 5.14 2.29 64.36 1 641.39 26.10 1 667.49 40.66 2 511.28 416-44 2 927.72 4.52 255.81 218.49 474.30 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Alf.isk. . } 179.46 339.16 6 745.45 ii6.74 6 862.19 7 Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Cinders Afs. t Ank. I 8 Malme, Erts og Kis . . . . . . . . .. . Afs. Ank. 9 Melk - Afs. Ank . t I 1 J 1.12 3.94 9 099.79 3.24 9 103.03 - 4.90 0.38 722.35 13.28 735.63 312.80 310.39 929.81 I 240.20 to Mursten, Tagsten og Drainsrør. . Afrisk* . } 140.78 276,96 1 276 35 24.60 I 300.95 i ' Poteter [2 Salt [3 Sild og Fisk [ 4 Smør og Ost [5 Spiger [6 [7 [8 [9 c ,23 6 tn' '''' ,i cd F, 2 T1 H Træmasse zo 01, alle Slags Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank Afsk. An. t . 13.26 I t I t I t I t f 1.78 11.35 4.25 0.05 20.14 47.39 624.54 671.93 3.16 909.41 1.23 910.64 71.29 211.90 I 162.74 1 374. 64 • 9.29 143.18 969 84 I 113.02 0.67 151.74 74.67 226.41 Planker,Bord,Lægter ogStav Afs. Ank. 147.35 265.85 316.59 223.15 539.74 Tømmer, alle Slags, o og D Afs. I A n k . f 477'50 Brænde og Baghun z' øvrige Varer, (Ilgods indbef.) Tilsammen Afs. Ank. } Afs. A. nk j Afs. Ank. Afs. Ank. Afs • Ank. t J t f 1 198.80 - 1.08 503.00 491.10 I 600.20 2 091.30 1 560.80 - 1 544.60 0.25 345.57 721.10 I 890.17 721.35 30.29 55.01 264.93 359.94 260.55 725.48 10034.00 6082.72 16 116.72 2 495.88 4241.84 37 276.22 1 4 945,59 52 221.81


mængde af de væsentligste Varesorter. Eidsv.-- Hamarb. ■1■1111M111111111M1 Afsendt fra Rørosbanen til: Ankommet til do. fra: 0-5 0 1.63 - - - 53 1 . 1 4 23.57 32.22 Hovedbanen. k) 7 1 3.79 46.57 7.50 113.65 0.12 887.49 3 1 4.56 I 256.45 Kongsbvingera n en 1 ) 0.05 0.18 0.04 - 554.90 18.41 83.51 Merakerbanen. m) - 42.65 19.18 0.40 52.62 o.68 207.52 4.04 181 Rorosbanen. Samtrafik. Tilsammen. ,;_i 7, - - ' (c1;) 7:, -. 44) G z Jernbaner 188 8 -89. Hvoraf: Afsendt til Kristiania fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. c) u: ',:, rt.'. ..° . 7::$ 0 cs i'l' rzs i bk) cl -‹ 4 .4-, a' ..J Antal Ton. (2 Decin aler). 714.34 91.03 26.68 114.09 52.74 I 574.25 563.66 I 376.22 159.13 - - - _ - - 108.90 o.85 - 3.06 - o.o6 5.69 - 0.07 - 17.58 - _ 5.24 0.12 - 200 - 7.09 - ' 0.24 - 0.45 278.49 496.37 1 79.73 4.51 , 0.25 0.42 107.58 188.69 o.08 0.13 1.95 0.55 509.86 189.39 - - 0.33 1.40 0.38 1.27 o.o6 1.55 0.37 3.05 0.59 4.30 Loi 76.95 _ 3.63 3817.26 0.04 955.63 1.31 5.40 _ _ 6.54 0.83 - - 12.49 3896.44 0.04 955.63 - - .. - 0.75 317.56 _ 302.50 0.37 59.40 _ 7.00 0.59 71.18 9.10 137.38 - 398.96 - 350 - 1 4 _ 9.50 - 5.00 12.43 594.97 - 14.85 445.01 0.30 457.44 615.12 - - - 0.08 - - - - 579.10 - - 101.61 - - ioi.61 - - - 5.84 5 8 .3 0 0.04 - 0.04 _ _ - _ 260.53 - 193.81 - 61.40 705.30 - 705.30 515.34 - 26.35 53.65 9.79 - 0.19 0.35 1.63 54.00 37.92 - - 11.85 55.22 _ . _ _ - 9.15 - 0.03 9.99 E E c, z ,-c ts) -, ,- 16 5o 0.37 3.68 1: 5.62 447.07 - - 452.69 - 21.08 8.74 21.10 14.21 ,,,, - 3 0.55 E 62.16 0.04 63.08 34.88 971.92 _ 0,24 0.48 5097.40 35.40 "" - _ 0.75 - 0 .32 - 4.36 0.33 :, 0.20 I: 3-54 594.00 0.93 6.70 605.17 - 2.71 0.50 0.03 2.27 37.66 1, 0.24 98.91 - 23.78 122.93 - 0.36 0.12 0.52 3.14 2 .73 6.60 0.17 63.23 65.16 4.56 28.51 2.82 - 77.21 93.84 • - - 5.04 - 0.85 - 2.17 60.22 2.60 6.00 5.00 - 0.40 11.40 - - - - 3. 20 53.04 9.50 0.90 66.64 - - _ - - 59.40 • - 106.10 125.50 _ _ _ _ _ _ _ - - 0.07 - 89.90 89.97 - • . - - - ] r ( 0.24 r) 1.a7 I, . - _ - 0.25 0.25 - - - - - _ - - 540.32 140.32 _ _ _ - i - 0.50 - 0.04 0.54 - - - - - - 39.21 0.77 0.02 40.00 - 0.83 0.15 0. 50 102.02 2 095.37 59.30 121.32 233805 0.19 15.40 493 11.60 197.98 40.55 2 52.70 4 952.92 73.30 42.44 5085.36 - 173.79 25.06 42.87 293.94 186.39 205.65 4 155.56 1 016.56 I 761.84 7 139.61 159.32 139.96 21.00 28.38 545.54 3 20.3 8 995.81 53 715.50 428.68 258.62 15 398.61 - 828.59 81.80 162.16 1 929.77 657.05 • -1 24


Jernbaner 8 8 8-8 9. 4., E e =V ..C1 ts) • Varesorter. I Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm 4 b.,3 n •...I 15 P4 „, o .., cu ,.. 0 Q 4 n E. 182 ____ g 0 ,... ,, Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Reiros Sam • - Hvoraf: Afsendt ..: V -64 nn (.1.3 i n x ts:1 V: c,2)


mængde af de væsentligste Varesorter. banen (Forts.). trafik. til Kristiania fra Stationerne: fra do. til do. 188 U) 4 •B .- a. ra • t:L o -6 a ca -6 c d 73 ...1 c al4 1) ,- CI) SZ4 0 ;-, 0 R4 o ca a:-.1 Antal Ton. (2 Decimaler). 4) TU. .74 .1-4 ,-c .,- ,-4 0.33 0.69 0.75 2.04 0.61 0.90 0.02 1.35 0.04 0.74 d 50 4.1 Q., ( ) CD Jernbaner 1888-89. ,4 ed 0 7) E-, E. - - 0.78 - • - ..- 0.50 - o.6o 0.32 - _ - - - - 3.20 - - 0.09 - - - - 0.07 - 0.45 1.19 7.01 3.52 0.99 2.86 o.88 10.91 0.52 14.11 - 4 - 0.27 - 21.66 - 4.35 - 71.44 - 0.02 9.98 119.12 700 0.1 I 18.97 - 203.64 10.70 1.07 - 26.01 - 0.02 6.16 _ 80.58 - o.o8 0.27 - 4.44 1.79 2.21 0.04 92.54 _ 0.26 0.05 - 3.91 - 1.69 1.39 0.05 24,00 - - - - - - g.., ; c 7 .. .. _ _ _ _ _ _ o.o8 _ _ - 2.00 0.20 - - - o.88 - 0.35 - °Jo _ • o.o6 o.o6 - - o.8o - - _ - - _ - _ _ _ a.) ;..: E 5 0 g tv gm a .4 _ IC 2.12 8.98 14.54 2.28 17.48 - 1.33 0.20 0.57 - _ - - _ 1 1 - - - - 0.02 0.39 - - 0.02 - - 0.48 0.35 0_02 0.04 5.40 - 0.04 - o 79 o.o6 6.92 0.99 0.22 1.47 3.42 0 .09 1.80 o.o8 2.93 - 26.67 0.02 2.14 25.77 0.24 1 I . 1 3.81 _ Di _ _ 0.21 0.83 0.37 o.88 o.o8 1.58 0.29 2.62 - 1.60 - 1 g - _ _ If _ _ _ _ 17 - - - _ _ .. - - - _ 0.07 - _ - 1.05 6.26 1.09 0.92 0.05 0.10 0.17 0.22 0.44 1.02 5.29 5.27 31.68 11.12 63.42 15.38 89. I 2 2.88 12.94 15.77 43 49 1.73 4.45 27.17 55.03 6.61 11.48 87.26 87,89 1.18 28.27 6.o6 113.41 18.86 227.14 1580 346 .5 2 6.32 4- ..,.01 g 17.98 153.22 4.74 10.95 55.67 172.461 9. 18 17.02 11 4. 84 134.891 3.9 1 0.87 - 1E Is _ 2C o.io 0.87 7 21


jernbaner 888-89. E oz v rfn a ,-4 Varesorter. a= 'E P4 u, = _!), C .) o.4 ;:l 184 Ec-+" Tabel X (Forts.). öpgave otter TränSpört Samtrafik. Hvoraf: Afsendt til Kristiania fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. v 6 ---. lan 0 I Brændevin paa TrEeer ...... . . . Afs. A /Ann. 0.43 2 Gjødning, alle Slags 3 4 Hø og Halm Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger. . . . .... . . 5 Kjød og Flesk, alle Slags 6 Konivarer og Mel, alle Slags . . ., Afs. Ank. - u.; • 0 cc. :, o P4 g E .°) .4.; 8 ,.a" ' -S (-5', E-+ cn ^ i II o .v,...., H Antal Ton. (2 Decimaler). _ 0.18 - o 03 _ 2.93 - 1.64 - 0.16 - 0.30 265.06 16.03 7.50 0.76 Roros Sum. 712.82 44.13 7.50 98.25 Afs. - 0.12 - 0.12 Ank. - - 21.20 32.66 524.17 581.23 Afs. - ob o 0.14 Ank. 7.60 14.46 47.96 Afs. 3.91 Ank. 0.87 Afs. - Ank. 1 142 5.21 0.15 12.86 2.75 - 22.45 116.64 - 13.88 23.22 1.18 - 14.36 17.25 381.29 51.03 8.73 0.13 22.75 301.71 I 221.14 105.14 188.69 2.79 3 791.48 Kul, (Sten-, Træ-)Cokes og Afs. _ _ - 0.04 0.04 7 Cinders Ank. - - - 89.67 955.63 8 Malme, Erts og Kis 9 Melk Afs. - Ank. - - - Afs. - Ank. _ - 6.43 - - - 0.45 - 5.06 2.20 - - 12.41 592.27 Io1.61 - 1 0 Mursten, Tagsten og Drainsrør. . Ank. - - - 0.03 - 0.9( I I Poteter . I2 Salt 13 Sild og Fisk 14 Smør og Ost 15 Spiger Afs. Ank. - Afs. - Ank. o.6o - - - 0.42 - 0.32 - 0.38 o.o6 0.07 .. 0.05 0.40 53.65 8.43 _ 9.4C 0.10 447.0, Afs. 0.02 0.04 3.72 0.77 52.58 57.6-,,' Ank. - 0.02 0.10 0.10 1.31 34.8 Afs. Ank. 43.82 0.13 34.10 0.14 15 76 3.37 2 73.37 0.15 49.58 73.70 592.0ç 98.91 Afs. Ank. 1.41 2.68 - 3.13 0.05 5.51 0.22 18 37 60.7:: 63.5( Afs. _ .. _ . 16 Planker,Bord,LægterogStav Ank._ _ _ - 46.10 46.1( 6 17 p',1, fi e3 ;.-, Tømmer, alle Slags, o og D Afs. 18 ,, RA H Ank . Afs. 13ræ nde og Baghun Ank. - - _ - - 19 Træmasse 20 01, alle Slags Afs. - Ank. _ _ 21 øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . Afs. Ank. 18.63 26.92 Tilsammen Afs. Ank.I 66.38 49.46 Afs. - Ank. o.o8 0.17 0.10 11.63 30.33 51.20 71.031 170.52 1 5 8.98 209.43 359.50 _ _ .. _ . . - - o.o, - _ _ • _ - 0.32 43.65 334.74 311.57 403.51 0.33 22.65 I 161.48 2 122 o6 1 6io.66 3338,32 ' (3.5( 39.2 2068.o( 4 815.6 4076.8( I3028.5 .


mængde af de væsentligste Varesorter. banen (Forts.). ;.; a.) ,-- ''' ° g ---, o. r(Ti •--, Z ,-, . 185 . Lokaltrafik. Afsendt til Hamar fra Stationerne : Ankom met fra do. tildo. -d ocs c4) e il bk, rci


Jernbaner 8 8 8-8 9. 186 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport 111■1111111■ Maros b*,0 •- . ,.: z Lokal . g Afsendt til Hamar :-. E ., Varesorter. z u, Ankommet fra do. o, a, d , :-;b1 .-0 a s 1:: o 0-> u; -.; o z ,--1 ra, • .- -.4 ,4 ,... fii. . ',1 (.1 al. o ;... ,,,, ra, 0 al r7, oa. --. g Eli ' - Antal Ton . (2 Decimaler). . I I Brændevin paa Træer . . ... . . . . . AA tfisk. . 44 _ - 0.24 0.79 o.19 0.06 Gjødning-, alle Slags Ank. 2.83 2.26 - - o.80 i.oi o.io 3 Hø og Halm Afs. Ank. 0.50 3.15 - - 5.04 0.04 - 2.80 8.20 - 4 . Jern og Staal og Arbeide undtagen Spiger deraf, . Afs. Ank. o.65 0.16 - - 0.99 1.33 22.00 62.56 5.00 2.46 5 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. - o.50 0.30 1.35 - - - 0.75 0.14 o 86 0.04 3.21 0.13 0.06 6 Kornvarer og Mel; alle Slags . . . AnK.. , 59.4$ 17.17 - 23.47 42.83 181.92 21.20 7 Kul, (Sten-, Cinders Træ-) Cokes og Afs. Ank. - 2.29 o.8o - 3 20 0.64 I 188.34 - 8 Malme, Erts og Kis Melk Afs. Ank. Afs. Ank. - - - _ _ - - - - - - 0.59 0.34 0.10 - _ 0.19 10 Mursten, Tagsten og Drainsrør. . AAnrsk*. 9.6o - 2.00 48.19 _ 8.o8 - 1.50 II 52 Poteter Salt . Afs. Ank. Ank. 2.45 1.70 - . o. 10 - - - 8.79 1.35 - 0.35 1.70 - 10.77 4.90 - 5.04 4.62 13 Sild og Fisk Afs. Ank. 0.04 1.58 - 0.37 _ 0.16 - - 0.30 0.38 0,55 0.92 040 14 Smør og Ost Afs. Ank. 0.51 0.12 0.04 0.03 - - 0.15 0.37 0.16 0.64 0.24 1.19 5 Spiger Ank. 0.56 0.06 _ _ - • 1.28 1.40 _ 16 ., PlankerBordL ,,aegterogStav Ank. Afs* 532.00 • - - - 90.33 - - - 57.00 13.00 - 17 18 -ra;• id wP, Tømmer, alle Slags, 12.00 o og Li) AAfnsk.. 29.00 - --j2 gqc2 E-■ Bræ • nde og Baghun Afs. 35.00 101.50 Ank. - - - - 36.00 55.00 - - 15.00 50.00 10.00 - - - - Træmasse Afs. Ank. - - - . - - - - - 20 2I 01, alle Slags Øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . Tilsammen Ank. Ank. Afs' Afs• Ank. 3.98 56.55 9'9° 189.47 143 23 o.65 4'85 9.68 135.69 35.78 - - 3.59 24.43 10.24 205.92 58.82 5.05 48.23 8.52 41.60 47.43 74.95 25.06 535.05 151.71 I 617 591 1.86 6.90 ' 5494 14.14 48.43


mærtgde af de væsentligste Varesorter. banen (Forts.). trafik. fra Stationerne: til do. -6 ca ',... .c: if, a) ,x Pi ct cå Z f4 ' 187 4) . a) 7,.. , I, Fc' ,--4 c, E td c, 2 H d; 2 z 7.1) H d a.) tqo -6 H if; o ca P4 -DI 0 E ,5. . . cu., • o rq .4.; :-4 , ; ct ts ., cn i-i l- = E o .1.) ;.... ,:.-.. H Antal Ton. 2 Decimaler). fern baner 1888-89. c Sum. - - - - - - - 1.28 1.66 0.43 0.09 048 0.13 0.09 0.26 0.24 0.12 004 004 0.40 39.77 - - - - - - 10.00 11.30 12 72 - 1.00 0.80 0.92 - 2.47 - - 98.59 - - - - - - - - - - 10.50 240 14.80 3.20 3.00 6.40 3.80 8.68 37.90 15.90 18.40 165.26 35.00 21.20 - 5.46 0.32 0.67 0.50 0.90 0.15 13 20 358.90 11.51 259.92 7.42 1.19 8.71 1.29 15 40 10.79 5.54 10.75 50.92 509.16 0.67 0.33 0.04 - 0.87 0.10 0.50 0.30 2.49 1.41 0.38 8.94 1.87 0.04 0.12 036 0.27 . - - - 0.39 - 12.69 - - - - - - - - - 0.20 33.79 85.74 12.58 40.64 4.3 1 36.80 7.74 19.09 6.89 34.09 1 7.3 1 19.34 I 376.01 94. 1 7 0.16 _ _ - 0.50 - - _ - 1327.15 - 0.32 - - - 0.02 3.04 - 1.14 27.96 _ - - 0.90 53.33 - - - - - - 908.38 _ _ _ - _ _ - _ _ - 1.84 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.40 762.35 o.o9 0.52 - 1.30 - 4.81 - 4.35 - 22.21 • - - - 0.55 - 10.30 - 27.30 - - - 2 84 3.87 770.53 - - _ - - 6.85 2.00 - - 1.20 - - - - - 42.30 1.54 - 0.04 0.31 - - 0.03 0.09 1.91 0.87 781.80 789.32 0.25 - 0.04 - - 96.09 o.o6 0.39 0.49 0.10 0.39 0.13 0.81 0.34 1.27 0.76 0.13 23.32 _ - - - 0.03 1.51 - - - - - - - - - - 36 92 0.26 0.12 020 0.09 - - 0.20 0.12 - - 10.54 - - - - 5.00 - - - - - - 247.53 - - - - - 73.00 85.00 - - - - - - - - - 383.00 - - - - - - - - 22.00 - - 5.00 - - - - - - - - I 135.10 _ - - _ _ - - - - - - - - - 0.10 012 18.58 0.76 10 32 0.24 16.07 0.08 3.11 0.76 40.18 - 211.92 16.29 1.33 21.47 0.49 15.92 0 06 3.07 1.12 30.87 8.32 78.47 530.00 29.72 466 14.87 4 21 18 38 o3 0.04 --- 1.66 0.81 28.37 14.15 168.34 146081 - 138.65 23.57 27.04 0.90 27.64 0.63 8.12 2.35 37.44 12.65 885.56 4 sII 01 265.02281.63!94.66 18 76 127.39 15 81 46.82 38.55 173.97 58.18 261.14 7034.85 7)4 IO I' 12 13 1 4 15 16 17 19 20 •


Jernbaner 88 8-89. (Ig E :.-.. a, .0 e ■-4 • Varesorter. b7,0 . =a' 13.1 R e) 4.).' o E'' V- H 188 E o ,Pi,- -; .--' Tabel X (Forts.). Opgave over Transport 6,0 V ti, W-1 rt:i gca c f) ,. s Roros Lokal Afsendt til Trondhjem Ankommet fra do. ,;) 7.4 bk) Z-.1 E -:' -'' Antal Ton. (2 Decimaler). I Brændevin paa Træer Afs. Ank. 18.36 0.02 - - - - - - - - - 0.33 2 Gjødning, alle Slags Afs. Ank. - - - 0.20 0.10 Hø og Halm Afs. Ank. 40.97 185.15 6300 9.20 52.10 - 4 Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger Afs. Ank. o.io . - - 85.99 2.56 - 0.95 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank. 0•05 0.03 - - - - 0.13 005 - 0.12 - 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . As An. 3.77 _ 6.29 _ 0.18 _ _ _ - _ 0.40 , i Kul, (Sten-, Træ-) Cinders Malme, Erts og Kis Cokes og Afs. Ank. Ank. - - - - - _ - - - - - - [0 Melk Afs. Ank. Mursten, Tagsten og Drainsrør. . Anfsk. . _ _ _ - - _ _ - _ _ _ _ [ I Poteter Afs. Ank. 2.76 _ _ _ _ _ _ - [2 Salt Afs. Ank. - - - - - - - - 0.31 [3 Sild og Fisk Afs. Ank. .. _ _ _ _ 15.94 1.50 10.91 2,41 29.50 481.36 r4 - Smør og Ost Afs. Ank. _ - - - - 0.18 - 0.06 :5 Spiger Afs. Ank. .. _ - _ 0.40 _ _ _ :6 Planker,Bord,Lægter ogStav Q° 6 Afs. Ank. I0.00 - - - :7 :8 at r-°2 4 H Tommer, alle Slags, o og ED Brænde og Baghun Ank. Afs. Ank. - - _ - _ _ _ :9 Træmasse Afs. Ank. - - - - - - - - - - !c. !I Ol, alle Afs. Slags Ank. . øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . Ank. .. 0.75 4 35 _ 0.63 0.83 _ _ 1.78 o.8o _ 50.43 1.88 _ 0.34 1.08 _ 8.78 7.19 ... Afs. A,' Ank. nk. 6.66 20.37 192.10 2.33 64.96 11.71 106.02 6.98 52.67 30.78 8.90 490,70 6 ,i, .,... . '6 .-.4 d o$.4 4) 2: ;.4


mængde af de væsentligste Varesorter. banen (Forts.). trafik. fra Stationerne: til do. 4..; Q., -a u, z L,s5 z k a j wcd -1 III I I I 1■11 ,,,i z 4 d. . .- ..." _fy, cr) 180 Jernbaner 888- 8 9. ,; ,. a, 0 d -11- (:)4 4 Antal Ton. (2 Decimaler). _ _ _ _ 0.05 - 0.02 0.45 0.06 0.12 0. 1 0 0.55 I 33 0.42 1.07 _ - - - _ - . - - _ _ _ 20.80 _ .. _ - _ _ - - - - - - 0 09 o.o6 0.14 0.04 0.02 0.17 046 0.04 0.04 , ... - - - 0.12 - - 0.02 - 0.05 - _ - _ _ - _ _ _ 0.05 - - - - _ _ _ _ _ _ _ • • . - 6.30 - _ •- 33.50 - _ 15.41 _ _ 7 9 IO - - - - - _ - _ _ _ - _ - .0.34. 0.16 _ - . - 1.80 25 49 3,58 1.89 1.91 8.58 28.81 5.93 15.58 - - - - - - 0.17 - - - _ .. - ., - _ 0.03 _ - _ - .. _ - _ - - - - _ - - _ - _ . cd (1) b.4 o 03 P. . ■ =/ ..1 cd (,) Z as Z - - - - - - - - - - 24.00 - - - _ - _ - - - - - _ - - - - _ - - - - - - - - - - - 0.02 - 0.07 0 45 0.17 0.09 5.26 o.6o 2.33 0.62 1.91 0.0I 0.04 6.36 1,78 0.48 0.43 0.74 1,78 6 21 2.74 761 0.02 0.07 21.25 0.17 0.09 5.26 0.77 26.33 062 1.91 o.o6 0.131 2.24 28.031 4.16 2.441 2.77 ILI() 43.11 42.97 39.95 $2, Q) 5 0 2 4 5 I I 12 1 4 16 18 9 20 21


Jernbaner 888 - 89. ,-; a., E.-. E 74' z V -0 a p.4 Varesorter. I Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm . ci) . cu g . z =CD 4-, . o 0-. ,,, (4 E!H 0 rd Tå ,. ;• ct Pc1 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Afs. Ank. 0.36 3.37 Afs. Afs. Ank. - ._ Maros , Afsendt til Trondhjem Ankommet fra do. --ci) q) 7g -1.) 7'. ci E,-. -, 4. 1 a, u) z o E--, U) z 74) H a) an H Antal Ton. (2 Decimaler). • 1 - 0.82 _ 4.10 _ 0.21 _ 3 04 0.16 0.10 0.10 4 Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger Afs. Ank. - - 3.31 0.23 0.36 4.47 0.14 4.08 5 Kjød og Flesk, alle Slags . . ... . Afns . - o o6 , 0.04 4.11 - 0.10 0.84 4.97 _ 0.05 _ 333 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . An. 4.88 010 270.02 0.40 29 95 0.10 392.23 8.70 _ 169.70 7 . Kul, (Sten-, Træ-)Cokes og Afs. - o 38 - Cinders Ank - 1.55 - 1 085.32 , 14.31 8 Malme, Erts og Kis 9 Melk . Afs. Ank. 1 0 Mursten, Tagsten og Drainsrør. . Afil. . II Poteter 12 Salt 13 Sild og Fisk 14 Smør og Ost 15 Spiger -16 Planker,Bord,Lægter ogStav Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank Afs. Ank. 1.85 1 36 - - 003 _ - - - - _ _ - - - _ _ - - _ _ - 1.35 - _ ., - 40.35 2.28 57.38 1:09 4 1 . 14 - 5. 88 50.56 6.68 55 73 • 1.82 0.03 5.18 - - - 0,20 Afs. - - 0.34 2.27 007 - -. ° 045 0.28 30.69 17 r_al ed 9,9 L' Tømmer, alle Slags, o og E Ank. - - - 29.00 18 H • Brænde og Baghun Afs. Ank. • - io.00 - 90.00 5.00 - 30.00 23.7 0 - 19 Træmasse Afs. Ank. .- _ - - . - 20 01, alle Slags Afs. Ank. - - 0.43 - 0.05 - 2.06 o.88 - _ 0.82 3.20 - 0.05 2.33 21 øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . Afs. Ank. . 0.67 1.12 19.63 49.49 2.66 4.96 26.95 . 74 92 0.62 0.77 12 04 41.15 Tilsammen Ank 0.70 12.301 37.18 424.51 93.40 45.07 35.55 I 683 .08 30 69 12 831 36.90 . 342 89


mængde af de væsentligste Varesorter. banen (Forts.). trafik. fra Stationerne: til do.• O cf5 o ,4 tS) P4 .111M•111111111•11•1111 191 jernbaner 1888-89. z -d '4)1 ô -5 i-d d a) 6 a) ca a -al., . > ›, .,. `.1 -a =ct .1t,' za, H ô Z ,--, ,-.1 Pcu4 Antal Ton. (2 Decimaler). 2.55 6.43 0. t8 0.95 0.14 04! 2,29 1.48 0.33 0-42 0.94 - - - _ - - - 0.30 - 0.10 - - - 0.40 - 0.10 0.10 - - - 0,03 - - - 0 06 - - - 0.10 - o.io 8.8o °Jo 0.52 - 0.51 3.60- - 41.85 0.05 0.06 500 5.06 0.12 - - 5.00 13.56 149.63 40.27 2.2 1 76.56 3.07 3.99 4.28 1.51 o.86 0.74 0.16 3.45 • 0.41 - 0.11 0.17 2.06 o.66 014 0.49 3. 82 37.93 2-99 4.3 2 3.24 1.35 3.84 o.58 1 73 0.44 0.30 - . 0.20 0.10 - - 0.91 - - - 0.05 0.10 . 137.96 1 455.41 36.45 121.00 48.77 72.69 206.26 122.02 37.62 40.54 36.40 - 5.00 - - - - - - - - 110.42 I 211.45 024 0.24 224 40 2.34 913.38 278.93 9200 . 0.48 1 546.10 237.00 265.40 - 929.13 - 24 53540 40 - - - - 0.02 - - 0.02 - - - - - - - - - - - ' 70.00 35.10 - - _ - - - - - - - - - - 0.60 0 56 0.07 0.10 - 0.05 0.25 5.56 - 0.67 0.20 0.13 0.05 0.20 - - 0.10 18.14 122.42 1.14 2440 1 .62 7.81 12.78 9.78 5.80 2.68 221 0.05 1.65 0.30 0.04 - - - - - - 0.15 I 11.22 138.72 3.14 7.79 4.03 4.46 14.29 7.25 5.15 6.19 8.15 - 0.71 8.37 0.08 1.32 - 0.35 8.02 7.82 0.89 0.59 o 54 1 - 0.96 - - _ .. - - 0.56 5.75 - 0.04 - 0.39 - 0.61 - 0.18 - 0.40 0.48 - 0.20 - o.o8 i - 2.00 7.00 - - 21.00 9.00 - - - - - - - - - - - 77.85 - 45.00 - 11.00 24.00 13.00 2.50 45.00 18.00 24.00 _ - - _ 2'0.00 - - - 15.00 130.00 195.00 670.00 755.00 .. Iz - - - - - - - - - - _ 2.85 24.70 - 0.7.1 0.I6 0.56 8.o8 1.22 0.85 0.63 13 59 2( 1 13.34 2 36 24.57 3.04 3.27 15.90 13.02 5.16 5.87 33.26 12.35 17.88 18.33 15.79 37.84 _ 44.50 11.38 7.48 271.26 4 1 7. 69 1 604.67 3 5 20 39 932.04 109.90 26.43 1 83.46 24 538.44 452.86 10 . 24 135.89 44.7 1 1 227.20 231.02 471.64 201.81 156.57 721.65 60.33 798.17 1 630-321 I 278.75 295.03 - - .. _ ,,i ca ca g::0 z .(7) .11111=11111161111 - - 1.40 ,..: a) ,.,.... = 4, a) a i IC I 1 I t 1( - I . 36.84 2 , 16.61


Jernbaner 1888-89. ;..: e a., -0 e ,- Varesorter. z "a' P4 . e .4_, a, u. 0 ci., cf) 0 ".! H I Brændevin paa Traoer ...... . . . . AAfnsk. . 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm Afs. Ank. Afs. Ank. 192 d . 4.) bb :... 0 4E1' Tabel X Forts.). Opgave over Transport _ 1.56 21 t,r) 0 g d I?, s cii I Roros Lokal Afsendt til Trondhjem Ankommet fra do. -6 . E 0 c; E a.) u.7 a) Antal Ton. (2 Decimaler). _ 4.16 - - - _ 6.96 9.30 _ , 22.81 - 51.25 0.96 11.43 _ 2.08 - 19.75 0.23 12.99 .4 _ 0.46 _ 0.54 - 140 63 7.66 •159 19 24.10 8.65 IO.IS 15.47 Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. 3 oo - 0 49 - io.oc 4 undtagen Spiger Ank 15.70 69.72 87.00 16.63 8.96 8.8 5 Kjød og Flesk, alle Slags Afs Ank. 6 Kornvarer og Mel , alle Slags . . . Afs. Ank. ./-knK. 0.27 I.II 0.06 97.62 2.04 0.54 0.10 222.80 10.96 7.55 0.73 1 128.95 . 4.67 4.01 0.33 294.83 8.92 5.64 - 70.23 0.7c 0.8ç 2.55 114.0 , Kul, (Sten-,Træ-)Cokes og Afs. - - 0.12 - - - 1 Cinders Ank. 8.42 39 42 36 94 5.31 25.64 32-3S 8 Malme, Erts og Kis 9 Melk Afs. Ank. [0 Mursten, Tagsten og Drainsrør. . AAfnsk. . [I Poteter [2 Salt Sild og Fisk Smør og Ost [5 Spiger .21 1.; 4,ts 2$:i 2,-1 4 E--4 Træmasse 50 01, alle Slags Planker, Bord , Lægter ogStav - - Afs. - Ank. - - 0.04 - - - - - - - - o 42 - 46.4 1 4941 . - _ 5.30 - - 1 634.40 Afs. 0.38 6.10 5.11 2.89 4.50 3.24 Ank. 0.20 - 050 0.03 0.27 1.4S Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. * Ank. Tømmer, alle Slags, o og D Afs. Ank. Brænde og Baghun - 6.32 - 54.84 7.75 - - 0.54 - 2.00 45.90 - 27.63 - 44.83 12.43 0.35 - 0.59 66.26 - 40.00 - 542.98 2.95 183.13 73-18 0.55 - 3.65 Afs. 880.00 551.40 323.6o Ank. - Afs. Ank. Afs. Ank. 31 øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . . Afs. Ank. 2-knK. - - - 23.74 8.79 21.7.ç o.6o 40 56 15.56 0.18 - 1.34 131.50 266.80 _ 5.00 25.00 265.25 , - - - - _ - 1.40 25.98 35.74 963.34 192.051 - 0.92 787.24 57.90 - 26.65 0.34 668.22 360.69 829.63 87.99 I 1 465.57 223.24 I 410.96 Tilsammen 2025.301509.78 Ank. 478.16 Afs . - 19.62 3.93 - - 1.02 - 25.6'4' 2.7( - I.5z 314.80 186.7! II 00 - 85.00 - _ 4 1 7.7 ( 540.0( - 0.11 o I, 108.73 38.38 2 241.52 187.43 99.2: 50.1, I 063.1 432.1


mængde af de væsentligste Varesorter. banen (Forts.). trafik. Samlet Trafik. 3 56 19.07 0.25 1.14 25.25 37-73 0.45 0.02 184.58 1.88 840 99.97 253.48 LI 34-82 3.33 4-00 6.21 1 44.55 4.18 326.25 26.72 I( 243-39 8368.88 6401.08 5 688.97 17.46 27.09 1 .33 9.38 106.72 116.54 30 1' 81 936'7 3487164.34 5.00 2 95 0 .84 0.72 0.15 1.52 0.86 0.04 0.97 28.00 10.00 6.05 25 00 I 035 16 I 193.18 2 6o8 071873.12 5.00 59.20 20.00 56.00 0.15 1.09 4.07 59 62 59.54 100.77 160.74 1.8o 1.08 2.70 050 0.30 40.00 13.93 278.88 507 115.73 82.92 45 8.73 1952 . 428.24 o.80 0.1 I 0.18 0.09 0.71 25.52 25 91 5'00 1 .73 1 .94 4. 2 5 0.92 217.50 45.00 1 3.39 193 fra Stationerne : til do. øvrige Lokal- "TJ 74; trafik, Sum. afs. eller ank. Tilsammen, afs. eller ank. Antal Ton. (2 Decimaler). 18.36 45.37 0.16 o.o6 0.19 0 02 0.55 64.73 169.89 150.47 17.53 5,00 48.31 3. 1 9 1 7 1 .40 140.63 444.94 40 . 1 1 735.57 398 .33 8.88 4.22 22.54 0.72 74.40 4.67 1.83 16.97 514.49 108.30 478.9 1 2277.46 3651.76 156.98 571.22 5 50 5 696.93 25 966.93 I 639.40 114.72 35.65 1 7.54 Op. 403 69 I 999.95 2 544.10 197.02 7 226.60 2481.06 4 848 55 27 080.54 463.78 2 980.65 3 75o 72 } 256.08I 083.67 I 011.89 24 49 93 44 129 62 I 986.08 q 442_3 1 679 40 4498.72 10 007.77 5305.72 0.25 115.72 434.97 340.04 2 374.79 10 653.87 12 31 1 .74 Jernbaner 1888-89. Hovedsum, Ned. afsendt eller ankommet. 824.79 478.01 252.65 1' 395.73 230.35 5 876.73 5 701.21 4 888.79 I 070.79 446.57 163.70 7.93 0.02 31.60 047 12.38 635.78 17.98 696.06 506.96 641.79 0.38 1 .33 7 73 15.46 120.44 2 7.38 1.10 19.10 0.29 60.38 434 70163.00 1 4 1 3 39 3 404 50 0.20 0 04 0.12 1.83 3.70 0.98 159.27 3.11 t. 47.47 234.68 279.36 683.42 0.44 21.05 885.25 166.5o 4 373.95 107.21 2.73 224.14 3.21 155 51 2.91 530.11 39 7 1 5. 88 14. 90 829.54 16 904.59 4 597. 24 691. 03 1 34.8 7 812.99 I 888.93 4 792.02 140.32 1 35 47 5 761.50 975.26 876.34 3 904.4 1 3 939.83 483.83 12 277.81 8 182.27 3 1 969.33 I 235.13 4 1 97. 29 I 1 75 59 I 1 48.75 3 567.50 962.78 264.49 2 686.11 3 568.33 10 097.74 140.57 475.5 1 18 073.24 9 497.56 87 663.89 70 476.98 39 7 2 5. 1 3 I IO 202.11 25 ;.; 2 3 4 5 6 7 8 9 II 12 13 15 6 17 18 19 20 21


Jernbaner 1888-89. (I) E P 0 Varesorter. =v ..0 a ,...4 I Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm t..,0 .= g 4,5 „, o a.) ,. o ci;-, cd E--, E! Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. 4 undtagen Spiger. ...... . . Ank 194 Afs.t.svenskeBS: Ank.fra - - til: g v ',.-a' L $.: ., L • 8.29 3.02 61.70 0.03 18.88 15.20 116.59 329.49 5 Kjød og Flesk, alle Slags .. . Afs. 1 000,14 Ank. .s..K. , 7.92 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Meraker Samtrafik. Lokal prj4 . ti co bz 0 " ;1 . 7-1 -2 4.) ;- ' ,4 0 4_, cf) - - 33.00 0.42 13.58 132.18 0.10 - "ci -4 ,-. ..4 e;"4 ii5) ,.:_-, 0 *.r.i ,t ,L12, • CC - < Tilsammen,Samtrafik. . 0. t: 0 ,-4 g •,.B. Cd g Antal Ton. (2 Decimaler). 42.65 50.94 - 3.02 - - 0.40 19.18 o.68 52.62 4.04 207.12 0.55 1.95 62.10 19.21 - - 52.56 2.72 68.24 - 134.21 - 668./9 0.04 I 000.39 9.87 Afsendt til Ankommet fra 1 g ,. ''' 0.01 0.04 1.84 - - 82.82 122.20 1.50 5.42 9.38 - 97.51 - 0.30 0.90 0.53 2.92 0.04 0,21 050 9.36 _ 25.15 1.46 242.80 6 Afs. I 318.86 67.00 0.83 I 386 69 - 10.22 52.25 Kornvarer 3.22 og Mel, alle Slags Ank. tin.K. 16 27 - 6.54 22.81 0.36 38.50 29 71 585.56 Kul, (Sten-, Træ.) Cokes og Afs. 201.85 - - 205.85 - - - - 7Cinders Ank. - 57. 10 - 57.10 0.03 4 350.43 2.19 736.81 8 Afs. , 326.02 0.04 0.30 326.36 - Malm; Erts og Kis Ank. 0.34 445.01 445.35 -. 1.20 - 61.55 9 Melk Afs. Ank. - 14.08 - - 14.08 - - 0.47 21.95 - Afs. 206.97 683.90 - 890.87 - - - - 1 0 Mursten, Tagsten og Drainsrør Ank. - - 701.30 701.30 - 95.08 2.30 46.15 II P oteter 12 Salt 13 Slid og Fisk 1 4 Smør og Ost 1 5 Spiger 1.08 8.67 0.02 - Afs. 156.46 43.33 1.63 201.42 - 3.51 36.15 12.22 Ank: 1.39 - 0.35 1.74 0.02 2.40 0.4 1 4.05 Afs. Ank. 161.50 - Afs. 12381.37 Ank. 1.30 Afs. Ank. Afs. Ank. 79.13 5.72 - - 5.12 - 1.62 0.04 7.53 1 6o - - - 165.50 - - 0.04 048 52386.97 0 .04 0.24 1.54 0.10 23278 6.70 - 2.82 104.53 12.46 - - " 2.84 I.I8 94.62 - 5.98 0.04 12.41 0.15 0.58 , 0.09 0.71 57.65 16.23 4.81 7.53 4.42 - 1.75 0.20 7 58 6 Planker, Bord, Lægter og .? , 6 _ -,-. rzl Stav An Afs.. - 1.18 0.90 2.08 - 125.50 - 69.50 1 5141.10 35868.90 0.40 51010.40 - 5.20 0.70 223.38 , ,14 0 Tømmer, alle Slags, o Afs. - - - - - 4.40 - 66.77 17 1, og 0 Ank. - 2537.10 106.10 2 643 20 - - - 6.50 H [8 Brænde og Baghun 9 Træmasse 10 01, alle Slags Afs. - , o , Ank .ttnx.o0 5ora Afs. Ank. 2 717.60 Afs. Ank - 138.50 1.22 1.87 - - 89.90 - 140.32 0.25 0.02 0 04 - 797.00 140.32 2 717,85 1.24 I.91 - - - 47.20 - I 597.26 - 2.63 - - - 6.04 - - - 3.54 25.96 - - - - 10.13 1I Ovrige Varer, (Ilgods indbef.) Afs. Ank. 2 154.82 464.21 87.66 39 96 42.44 121.32 2 284.92 0.60 60 97 625 49 0.77 2 2 70.81 55.63 65.92 18 7. 84 526.41 Tilsammen Ai's. 182013 3‘ .950.61 258.62 19410.56 3 36 1 804.28 166.59 385.51 Ank. 19275. 0 33774.2o11761.84 59811.70 1.36 7 013.30 253.4012 653.02


mængde af de væsentligste Varesorter. bann. 195 \ trafik. Samlet Trafik. Trondhjem fra Stationerne; do. til do. øvrige Lokaltrafik 4., 4 cz : d afsendt J3 rcl P.-, .2 a.) o .-. ' 71 Sum. , Z ç .7. c . 1-) _ , 4ì ). 2 eller a nKom - met. Antal Ton. (2 Decimaler). 65.48 - - - - - 65.48 1) 3.34 0.76 0.53 0.90 3.08 o.o6 10.56 1 Loo 27.73 - 8.79 0.62 0.25 Loo - - 1.50 252;77} La) 67.71 1.26 3 2 .45 0.28 28.91 1.35 1 3.49 Jernbaner 88 8-8 9. Til- Hoved- .sammen * sum, afsendt Op. Ned. afsendt 1.-.. eller eller an- ---q ankomkommet. '- met. 0.51 76.55 1936 . 111.15 130.51 2.75 257.02 336.40 1.93 338.33 0.05 . ; .03 - Q- 50046 4.30 3 .71 3.55 - 16 ..1 5 ' 5 ) 65 * 49 255 * 30 340 . 1 5 35.95 376.10 - 1 .74 0.02 1.36 4.48 73.16 - 0.28 9.10 1 465.75 f 40 .09 30.20 1.05 0.38 0.60 1.44 75.18 24.53 0.65 0.46 2 0.69 88 4 .43 0.06 40.60 } * 25.56 418 84 0.11 4.81 0.18 0.14 7.00 - 172.70 39.19 - 44. 10 _ 0.05 12.10 22.16 - - 1 .64 _ - - - 0.35 61.74 - 1.79 - 268 07 - 11647 - 8.23 - 1 43 - 1118.46 - 1.03 - - - - - - 0.02 - 98.6o ‘ I 622.90 f 0.11 5259.70 1 I 118.64 63.97 - - - _ 1 2.17 6.63 - 1,51 1.97 - 155.81 f 132.68 10.28 8.76 2.42 1.38 0.48 o.o6 0.60 - 2.28 2.72 194.76 25.661 - - 2050 . 22.79 3.82 430 10.79 1.13 16192} 2.76 0.45 - - 0.03 - 4..03 k , 95.83 64.21 11.53 8.51 24.13 40.83 321.18 f 20.38 4.15 31.97 0.78 2.58 _ Lox - 2.80 0.19 o.oi 0.24 fi 33 .4 478 .... 19 80384 47735 I 28119 , 118.66 1 043.52 85.40 I 128.92 7o3o . 1 791.80 3 072.54 128.76 3 201.30 1 , 4 901.41 10 221.22 10 422.96 57.21 10 480.17 o io 1 182.71 835.14 I 119.28 95442 56.72 _, } 72.25 128.97 30.58 112.47 143.05 1 75.13 10.84 o.o6 - - - - - o.o6 5.79 2.55 0.11 0,21 2.28 0.12 20.59J 1 182.55 338.36 192988 0.65 1 930.53 1, 43.23 263.65 257.90 20891 466.81 I 500.39 66231..82381 - 82381 . I: 5 18 330.39 12 710.73 8.17 12 71890 I 6.o7 92.04 99.94 109.09 209.03 L 20.65 30.94 . 1.66 32.60 I 16.00 119.95 65.75 1.10 - 1.00 0.36 0.81 22 00 35.20 - - 353.31 1 333.141 . 120.58 807.03 365.00 51 454.5 1 51 819.51 II 27.00 35.00 37.00 _ 86.50 - - _ 221.67 ,. 23660 4150f 262977 179.60 5 09337 5 272.97 I. 17.60 252.00 39.50 _ - - - 335.06 I 733.80 2 116.06 145.09 2 767.97 2 913.06 ' - 0.08 54.49 0.09 5.08 - 0.30 - - 1.34 - o 02 4.65 21.23 - - - 2.56 1 54987 :620 }} i_. 2 687.40 4 288.63 18.88 7 127.92 7 146.$0 I■ 2.003 0.19 108.02 } 0.50 108.71 109.33 2.53 111.86 21 252.28 194.95 6.93 295.21 81.27 13.56 15.24 31.13 85. 1 4 5-39 157.51 12,81 864.97 1 3 455.40 f 893.37 5 21 3.74 5 913.47 2 210.68 8 124.15 2 615.72 706.16 51.49 103 94 1234.85 6 86 5 o7876 } 0 13 710.70 31 381.76 39 489.06 71 114.96 110604.02 116872 .,1 456.1980.01 122.75 761.53 74.0212584.30 ........


Jernbaner 18 8 8-89. :.... cg Eo0a.) -0 e Varesorter. I Brændevin paa. Trxer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm . bk, •.... 0 Pi P4 2 4., (,) ,.. o g:i V4 H Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. 196 c4 = Tabel X (Forts.). Opgave over Transport _ - o.o8 0.40 - vul = ecs cTs cn rci 0 cz '51 Z Jæder Afsendt til Stavanger Ankommet fra do. fi, a, .-1 Antal Ton. (2 Decimaler). • .. 1.16 3.45 98.65 43.15 - - 0.41 0.73 - 34.26 14.84 - , o.68 82 71 0.44 0.12 ..; E P - 2.54 - 153.30 2.46 - 6 re ea Z - 300 - '11.06 75,10 - Jern og Staal og Arbeide deraf, Afs. - 8.30 0.55 0.26 1.13 - 4 undtagen Spiger Ank. 1.39 13.bi 0.14 4.11 23 43 16.87 4 21 1.40 3.25 27.36 5 18.67 Kjød og Flesk, alle Slags • . . . . . Afs. Ank. - I 72 0.17 0.55 2.41 3 03 6 Kornvarer og Mel, alle Slags .. . Anfsfc. - 30.6G 1.31 2.49 36.58 26.58 0 60 105,43 2.48 47.60 318.51 227.92 Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. - - 0 27 - - • - 7 Cinders Ank. - - - 10.30 30.38 30.04 8 Malme, Erts og Kis . . ... . . . . . . 9 Melk 1 0 Mursten , Tagsten og Drainsrør. . II Poteter 12 Salt 13 Sild og Fisk 14 Smør og Ost Is Spiger i 6 Planker,Bord,Lægter ogStav .2$ a; Afs • Ank. Afs. Ank. A fs. Ank. - - , - _ - io,00 AfS. - Ank. . - Afs. _ Ank. - - - - - 0.04 - - 117.86 _ 96 25 0.02 - 0.10 - - 79,25 - - - - 6.65 15.75 1.22 o 6o 6.33 0 II 95.89 0.25 147.45 I 70 _ - 1.79 • $0.37 - - 74.62 _ - 10.90 40.77 - •57.76 Afs. - 0.20 0.08 6 30 1.84 - Ank. - 25.04 0.64 11.08 47,09 47.39 Afs. Ank. Afs. Ank. A fs. Ank. - - 33.95 soi 0.27 6.09 - - - - - 0.73 - - - 5, 17 cl fi Tømmer, alle Slags, o og C] Ank. - - - _ 18 H 19 Træmasse 20 01, alle Slags -Brcende og Baghun Afs * Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. - - , - , .. . - _ - 0.12 0.50 12.87 _ - _ - - 0.74 - - - - - 1.11 30.96 0 77 - 3.02 22.57 0.14 - 3.64 - - 21 Ovrige Varer, (Ilgods indbef.) . Ank 01:43 455 i 216227..10 90 8.48 13 59 40.98 58.64 134 07 1 7 1 47 109.16 1 75.43 . Tilsammen Afso 65 • • Ank! 5.2833 21 09 „ • 04.21 52.54 156.52 219.72 461.15 844.92 36 7.47 692.85 - - - - - 0.05 3.28 - - - .. - - 5.67


mængde af de væsentligste Varesorter. banen. fra Stationerne : til do. b7/3 o rd o b,o • 1••4 a ; z b. I) 0 71 i V4 41 197 Samlet Trafik. Sum. øvrige Trafik paa Banen, afsendt eller ankommet. Op. Ned. Antal Ton. (2 Decimaler). 1.68 0.70 0.22 - 0.05 10 -49 - 0.15 25.00 - \ Jernbaner 1888-89. Hovedsum. 004 ... 004 1049 1053 . : II 10 1.83 0.78 10.00 504.09 43.29 11.81 539.78 551.59 - - _ .. - 161.14 0 12 193.01 197.46 156.81 354.27 - - 0.61 10.85 , 078 27.07 1.14 0.24 012 15.14 76.97 1 13.50 101.39 114.89 14.70 9-64 4.52 0.03 2.67 86.45 I Q 03.20 88.26 96.12 184.38 ! 0.76 1.59 0.56 - 3.94 14.73 7.41 53 ,1 9 0.65 71.97 o o6 26.1! - 1.42 0.23 545.70 105.91 1 I 000.93 , 5.00 35.00 - 1.26 - - 2.00 0.27 113.98 . 590.77 177.45 I 520.16 1 697.61 ( 6.49 • 1.34 120.74 119.40 _ - 0.04 .. _ _ 0.25 0.24 0.05 0.29 0.25 - - _ - " 272. 10 _ ,. o I I0.00 272.20 116.70 388.90 _ - - - - • 96.25 1 27.55 821 89 126.25 819.44 945.69 1( 2.12 0.04 3.15 - 17.90 32.90 2.56 21. 13 3.12 30.80 1.00 0.14 0.52 0.11 1,93 4.72 - 1.46 0.27 56 21 14.59 14.68 26.89 14.08 31.10 33 ,34 314.91 8.29 209.84 337.3 6 195 68 533.04 1) - } 12.68 4.37 257.57 261.94 I.-, 249 26 86681 245.27 4.) E E o o a 72.53 104,43 300.05 404.48 I: , 5 6.o6 - 10.02 - 2.49 0.03 - - 14.62 2.87 127.03 1 4.82 17.58 128.37 21.06 149.43 h 0.17 044 0.40 - 0.05 0.27 8.72 138 0.09 10.0 1 10.50 1 c - - 20.00 - • - - 74.00 - - _ - _ - - - - - ( - - - 65.00 65.00 } _ _ . .. _ _ _ _ - 1 - 0.171 0.04 0.14 - 2.90 27.25 16.64 28 47 49 89 129.161 33.28 50.14 104.86 235.92 , 65.71 3.10 202.50 49 95 . 10 1 3 243.79 88.37 104.54 253 66 96,88 26.96 585.93 94.00 I ( 745.68 115.78 724.90 840.68 I( 50o 781.47 I 025.81 2 141.48 338828 69.00 50.00 59.00 69.00 I, 0.39 0.39 65.00 65.39 I 0.07 - 0.07 0.07 iç o 52 0.61 27.33 27.94 2C I 671.38 1 684.09 I 794 57 3 478.66 21 467986 327404 6 93558 1020962


Jernbaner I 88 8-8 9. a 3 4 5 6 7 8 9 10 I ' 12 13 14 15 16 17 8 19 20 21 Varesorter. Brændevin paa Træer Gjødning, alle Slags Hø og Halm Jern og Staal og Arbeide deraf, undtagen Spiger Kjød og Flesk, alle Slags . . . Kornvarer og Mel, alle Slags . Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Cinders Malme, Erts og Kis . . . Melk Mursten, Tagsten og Drainsrør. Poteter Salt Sild og Fisk Smør og Ost Spiger 1-A - a; Planker,Bord,Lægter ogStav Tømmer, alle Slags, o og Et+ fx1 Brænde og Baghun Træmasse 01, alle Slags øvrige Varer, (Ilgods indbef.) . AlimmummomsW Tilsammen CI) 198 0-) Afs. Ank. - Afs. - Ank. 30.00 55.00 Afs. Ank. 0.02' Afs. 0.0, Ank. 0.90 Afs. Ank. 0.1 Afs. - Ank. 0.151 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport 0.20 Afs. Ank. 0.11 Afs. Ank. Afs. 3.24 Ank. - Afs. 5.00 Ank. 5.10 Afs. Ank. Afs. Ank. - Afs. Ank. - Afs. Ank Afs. - Ank. 0.04 Afs. - Ank. 0.20 1.27 Afs. - Ank.0.03 0.25 Afs. Ank. Afs. Ank. - Afs. - Ank. - 0.14 6.. o 10.00 160.00 2.17 1.5 2 0.15 8.54 91.87 0.10 I.OI 0.05 1.87 0.28 0.02 0.10 41.62 0.09 4E1 Antal 'Fon. (2 Decimaler). 2.25 2.98 o 18 39-45 1.28 180.20 30.62 0.07 0.28 0.32 82.29 5.00 5 oo 0.57 70.00 0.15 0.67 11 47 24! 54 8 3 1.82 0.05 0 38 0.15 10.25 0.09 1 .47 195.00 0.13 0.30 2.27 6.04 o.o8 49.48 5.21 327.83 14.5o 007 0.77 3.42 2.12 0.05 68.74 11.30 8.07 1,15 1.14 Bergen- Afsendt til Bergen Ankommet fra do. 45.00 20.00 0.72 0.04 0.38 8.8o 0.15 2.13 0.44 58.95 20.43 22.38 1.41 0.4( 0.02 0.03, o.6o 1.26 o.18 0.04 o.18 0.90 35.50 o.o8 0.52 11. 0.05 7.9S Afs. o.o6 0.04 o.68 Ank. 0.47 0.23 19.73 15.17 63.29 3.54 76.19 2.00 5.49 22.76 51,28 38.87 43. 11 9.65 I0.2C Afs. o.o6 0.04 8.93 Ank 130.73 0 46 82 79 17.46 183.74 56 97 370 25 220.391406.48 104,261 401.84 100.84 163.34 30.5ç 38.85


mængde af de væsentligste Varesorter. Vossbanen. fra Stationerne: 199 Jernbaner 18 88-8 9. til do. Øvrige a" .i., Banen,i z Sam let Trafik. Trafik E 76 . a.; E -."' '-77-uti 6 ,.-, paa o E ti3 a) '71 ,4t40 $=1 ,-ci) ,--, bp (2) > ct ..., ..- Sum. afs. eller OP. Ned. Hovect- ,......._. (1) 21., sui" H cf) Ed W r4 ank. Antal Ton. (2 Decimaler). - - _ - 0.13 . - - - - 0.90 ,- - - 0.23 - - 0.71 - 10.00 .. 2.25 _ - 13.18 _ 8.13 17.4o 1 603.13) - _ 0.12 - 57.39 603.53 17.51 603.53 - - - 0.8o - - 0.09 - 0.49 0.04 1.12 1.36 0.03 57.25 0.20 1 63.83 6.24 0.87 69.40 70.27 3 0.02 - 5.25 1.17 0.50 4.11 13.23 } 2.34 1444 201.59 216.03 4.45 5.94 6o 68 2.54 8.50 4.79 104-46 200.46 4 . • - 0.48 - 0.15 - - 0.23 2.15 1.93 - 26.68 1.27 7.50 0.56 14.35 3.96 51.74) 8.46 1.79 52.80 9.19 61.99 5 - 0.26 0 17 - 1.42 0.22 - 0.03 133.02 32.76 0.17 . 84.24 138.46 0.79 1.311 788.57 I 297.19 39,50 4.67 1 333.33 I 338.00 6 • 0.28 _ - 0.21 _ 0.8r _ - - _ - 137.12 - • - - - 5.66 - 0.12 - 7.39 - 358.94 } 127.00 381 71 . _ k 2.64 2.76) 289.28 1 294.01 } 0.23 0.24 _ 94.00 I 380.71 381.70 2.76 7.30 381,94 2.76 138801 7 8 9 - 0.31 - - - - 56 85 - - - 1.71 - 7.23 - 110. 10 5 oo 1 121.58 250.62 5.00 372.20 377.2O IC 0.06 _ _ 003 - - - .. _ - - 17.78 _ 5.99 0.12 0.10 o 22 0.34 0.03 - 12.38 1.15 0.27 .. 13.45 2.51 2.00 _ 58.82 6.2o1 22,49 - } 91.89 9.66 0.18 9.75 28.60 92.07 38.35 II 92.07 12 0.15 _ _ 0.04 - - 0.04 0.02 - - - - _ _ 0.05 - . o 54 18.12 - 2.85 - 2.01 - 5.17 3.69 - - 32 48 13 67 ' - - 1.26 - 21.17 0.84 0.02 - 1.51 0.20 130.02 32 35 3.69 o.o8 18.61 0.74} 213.87 52.85 } 7.16 0.10} 24.17 4.48 1.18 0.13 2 20 53 6o 0.20 216.89 7.59 24.20 219.09 13 61.19 14 24.40 15 - - _ 1.00 - - 0.10 - 19.07 203.25 5.00 - - 10.00 1.55 1.50 2.90 - - 11.64 48.80 0.03 0.39 67.50 89.02 338.81 387.20 - 90.05} 821.03 524.80 20.30 o y, 29.51 35.26 108.51 560 06 832.08 2038 . 940.59 IC 5804417 - - 60.02 141.50 35.00 190.08 426.60 } 5.09 431.64 6.20 437.84 18 _ _ .. - / _ - - 19 0.03 0.09 - - 10.45 0.09 - 17.12 092 o.o8 3.43 0.20 0.40 0.34 74.55 o.79Ì 118.97 o.68 1.27 119.17 120442C 0.74 310.95 0.44 I 738.19 11.77 26 15 36.09 390.94 2 608.04 5.15 20 87 1.82 692.04 10.09 34.20 6o66 486.20 156.25 6 I 581.02 3 131.02 I 714.29 4 845 31 21 1.54 311.15 0 59 I 744.31 87.56 258.43 501.92 I 401.39 5 075.77 1 . 1.42 , ),I000.10 5 757.10 6 o59.46 71 816.56 61.4413.65 I 352.87 57.52 208.75 259.91 2 327.99 5 732.199


Jernbaner I 888-89. =.: g ao o -a ts) .- Varesorter. I Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 4 b : 0 o • .... 0 t' p4 ,,,, o &),.. gi cd EI-1 , Afs. Ank. Afs. Ank. Hø og Halm • Afs. Ank. Jern og Staal og Arbeide deraf, .., unutagen Spiger 5 Kjød og Flesk, alle Slags Afs. Ank Afs. Ank. 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Afs. Ank. 200 • cy . 7, a9 cdo E ca (I) 4 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport Samtrafik. Afsendt fra Hovedbanen til: Ankommet til do. fra : 0.05 0.65 tp v 7') . .. 0 =cd .5.' .-0 o cs-,d, ,d ,x c ., s (6 cd rt m , ,. 4--Lz 4 ''' c/21u: ,, ,,, y g c,r) pci Antal Ton. 2 . Decimaler). 97.80 0.29 312.90 4462.55 I 30 . •- 3.20 24.48 10.37 0.63 0.04 20.79 52.08 o.82 249 24 457 96 2233.76 97.67 142.72 6 673.28 487.29 71.52 I 114.40 725.40 . 7.90 I 054 47 10.92 2 440.06 391.21 251.26 217.85 6 405.07 40.00 o.46 - 63.78 , . - - 153.00 904.67 11 360.29 . 142 53 37 8.94 620.52 76.16 Tilsammen. 169.83 1 11 5.34 5564.63 9.20 Hoved t' rz - - .. 7.00 I 055.29 . - 416.36 - 3 827.17 13 995.63 7.7o 7.26 492.09 739.55 - 13 719.26 655.53 Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. - I 862.33 9099.05 310.89 II 272.27 - 7 Cinders Ank. - 38 41 0.04 - 38.45 1 150.63 Malme, Erts og Kis a) Melk Afs. Ank. to Mursten, Tagsten og Drainsrør. . Afs. Ank. i I Poteter [ 2 Salt [3 Sild og Fisk 4 Smør og Ost • [5 Spiger [ 6 [7 [8 2.00 2.48 Afs. Ank. - Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Planker,Bord,Lægter ogStav Afs. An k.K c>• 4) tri .1:i ,Li t 20ti Tømmer, alle Slags, o og 0 Afs. e4 E. 4 [9 Træmasse to . Øl , alle Slags groende og Baghun Ank. Afs. 137.40 1.00 5 77 1.20 - .0.05 0.45 1.53 0.79 0.05 o 85 - 641.26 2 067 19 . I 648.10 180.70 8.70 7.67 160.47 1478.22 - 599.79 1.95 21.18 145.79 83.65 24.29 3 264.69 18.78 198.30 23 321.72 717.02 13 23 _ 927 36 I14.17 40 07 - - 763.86 - - 1 0.54 614.94 0.58 2.48 901.86 129.68 _ 196.97 1 043.48 137.90 962.75 159.90 68.07 . . 276.00 - 693.90 27 171.80 I 588 30 6810.45 Ank. - Afs. Ank. Afs. Ank. 0.47 2.55 o.I8 0.16 0.05 8018.02 81.26 28.82 2 287.27 18.50 426.36 267.29 189.10 41 22 73.59 8.40 191.10 35 933.2o - 652.20 I 474.45 2 122.97 _ 2 575.46 1 081.96 9.70 24.56 779.09 - 0.89 .. 82.25 _ - - - 0.5 2509.76 0.05 0.0 3 084.48 I 065.46 586.23 I 375.88 - 0.0 - 0.0ç 424.50 133.58 0.1:: 3 365.46 5964432 6.1( 10.6( 276.00 • 30 106.20 I 734.5( . 329.37 11.70 7 151.52 0.25 - 721.10 11 129.96 53.90 235.75 1.62 - 0.77 19 871.63 136.96 264.73 0.0k Afs. 88.93 3 33 1 .3 2 9 485.09 3 600.76 16 506.10 3.4J .tI Øvrige Varer, (Ilgods indbef.).. . Ank. 90 37 1571.02 5755.4! .3 431.73 10 848.53 138.3: .... Tilsammen Afs Ank. 4 136.38 20 096.29 32 538.71 „,„ „,, ,, 1 0 /.9.5 /4 131.33 14 233.18 880039 63 496.74 65 571.77 152 919.18 57.2 3 132.31 •


ringde af de væsentligste 'Varesorter. banen. $6; c7) ••• e-nj Lokaltrafik. Afsendt til Kristiania fra Stationerne: Ankommet fra do. til do.- 7. 2,4 E ,4 ,,c's o 4, g o o al o o Antal Ton. (2 Decimaler). 0./4 239.90 0.10 9 603.20 1 38.90 674.80 89.00 854.10 I 259.09 417.78 191 .25 I 272.21 796.6 1 42.14 3.45 1.13 o.86 34.97 824.12 60.70 17,00 0.16 3.03 6.6o 141.47 327.59 0.07 5.48 23.97 112 87 252.73 - 13366 15.02 19,33 2.06 7 15 1.00 118.48 0,03 12.58 203.32 0.31 29.53 86 24 857.01 o 36 3 346.05 1 .45 213.63 289 24 77.84 9.85 5.95 0.91 20.25 52.54 H.79 13.88 4 1 .4053.33 0.02 0.15 0.99 0.30 20.64 4.80 6.40 45.93 6.o8 7.90 54,10 0.04 2.36 18.61 26,53 16 48 1.28 4.95 30.09 1.29 0.35 2.3313 .89 0.24 9.60 539.90 I 279.78 620.80 54.00 213.10 11. - o.68 10.38 402 76 915.50 12 219.49 2.87 285.89 2.90 15.23 4 1 8 7330 48 78 81.50 14 221,20 ••■ 6.89 278 . 30 o85 132.89 39 1 .73 497.7 6 1 53 5 1943.73 I 266.20 85 512.17 I 910.821 7 262.64 201 rcs cl b.4 Jernbaner 1 88 8-8 9. 6111111111M1111111•11111111 AMM111111111111111•111 1 7.57 823.90 286.00 758. 60 10.30 833.90 1592.80 138.90 674.80 303.70 43 00 34. 24 684.51 89.00 0.05 0.13 0.32 2.23 42.84 0.09 10.97 0.04 1.39 13.13 69.21 9.60 36.44 28.80 55.98 1.16 36.23 63.57 622.71 ca 4. 21 4 1 7. 7 0 739.5 8 7.90 8.46 67.68 30.81 15.75 20.18 789.08 25.12 121 44 322.70 645.17 61.73 203.34 2.02 5 . 21 1 85.38 4.33 0.07 0.97 238.60 17.26 0.98 1.08 46.4 1 116.05 466.43 I 292.21 13,00 3.10 1 .39 2.22 317.70 28 118.90 3 016.8o 323.80 260.20 7.43 57.19 65.96 3 818.6o 620.13 11111•111111111111•11111111M 10,00 4.05 21.68 81.55 900.61 576.76 0.57 33.3 6 1 .42 5.94 106.87 349.7 6 I 25 10.26 H.60 5.50 247 6.79 30.51 952.50 1 1.55 221.67 0 32 354 90 814,16 4 333.08 2136.80 3356.77 479.43 140.01 300.30 cu E E o 2 3 4 5 7 8 9 IO 6.94 191.48 0.25 II 12 101.41 13 1 4 15 I 1.09 326.20 I 090.50 3.2o 8 40 197.10 12 471.60 16 '- 2 50 331.80 I 588.20 1911.70 4 018.40 17 26.00 27.76 61.18 259.96 2 216.09 2 370 70 13.23 15.00 1 98 .35 28.00 26 5.25 55. 24 33.64 7.12 2 448.80 18 20 96.44 457.74 575.88 1 9 994.5 6 2 816.52 19 21


Jernbaner 1888-89. ,; g E 0 z Varesorter. cu -0 a .; Brændevin paa Træer 2 Gjødning, alle Slags 3 Hø og Halm Jern og Staal og Arbeide deraf, 4 undtagen Spiger 5 Kjød og Flesk, alle Slags 202 Tabel X (Forts.). Opgave over Transport bi) z .a. ID' g u, ÷, 0a.) ,... o n. r=1 E--. Lokaltrafik. Afsendt til Kr.ania. fra Stationerne: Ankommet fra do. til do. . rd . ô ,4 c,') f4 rt-.1 .;Zi øvrige Lokaltrafik ' afs. eller ank. 0 . 0.., . g Sum. -- ..- ',1 ci, Antal Ton. (2 Decimaler). Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. - 1.05 - 86.80 - - 203.18 178.44 1.32 5.06 796.25 17.98 - 248.35 6.60 0.18 90.74 3 66.5 1 85.91 62.16 264.66 47.82 0.40 72 1 1 - - 2 5 1 • 1 5 425.79 62.07 35.91 1 060.91 t 74.93 1 240.40 16 868.48 257.26 42-35 Hoved Til. sam men, afs. eller ank. 0.24 1 136.08 977.25 18 o86 13 299.6! 715.94 If 83.98 1 697.61 2 497.53 180.09 195.66 3.19 378.94 6 Kornvarer og Mel, alle Slags . . . Afs. 0 78 22.02 16.86 418.46 I 82 , 8 857.16 Ank. 169.78 4 151.73 1 583.50 ( .13 9 35 8 .35 ,„ Kul, (Sten-, Træ-) Cokes og Afs. - - 0.36 i Cinders Ank. 28i8.81 2 931.45 2 211.41 14 914.70 8 Malme, Erts og Kis a) 9 Melk Afs. Ank. 846.17 59.74 718.63 2 242 .09 I fs. . Ank A 95.07 - 380.92 - - So Mursten, Tagsten og Drainsrør. . Afnsk. . 25 20- 103.0107 57,28- II Poteter 12 Salt [3 Sild og Fisk [4 Smør og Ost [5 Spiger Afs. Ank. 56.40 0 14 Afs. Ank. 51.23 Afs. Ank. Afs. Ank. Afs. Ank. Planker,Bord,Lægter ogStav Ms.. An k 0.25 14.55 0.38 8.96 495.04 1410 243. 23 0.93 _ 111 .53 - 11.16 4 926.22 430 . 24 2 735.73 3977.07 , 31.70 4 008.77 0.07 252.84 900.09 822.52 2 029.37 } 5.45 115.91 688.30 8.56 1.13 83.69 5.30 90.39 331.02 5.05 0.42 70.78 54.20 1 043.50 1 634.00 - 6o 340.49 F 809.31 17.73 22,22 846.42 1 099.33 - 849.26 2 029.37 13.67 t 425.62 f 1•88 437 ' 17 1 117.36 i 83.96 1 496.59 I1.63 221.34 o 7 019.14 76.3o 5.99 1 207.31 7,9.56 67 436.01 [6 .2i 6 Afs. 1 017.60 3 312.70 [7 ,s31, i, 3 Timmer, alle Slags, o og (:] - 2 , 4 45 422.00 0, o oa. oo 56 452.28 3 oi4.2ö w' H Afs. 95.70 530.60 99.00 18 880.70 i [8 Brænde og Baghun _ ( 1 125.10 20 005.80 [9 Træmasse ?.0 Ol, alle Slags Afs. Ank . Afs. Ank. 8 486.15 47.70 - 14.68 3 259.0o 2 894.70 , 0.02 - 0,04 160.45 0.16 9.67 14 918.15 1 47.72 r 1 05 . 162 659.37 14 965.87 66204 . !Iøvrige Varer, (Ilgods indbef.). . . Afs. 4 357.73 685.89 531.32 1 239.94 _ Ank. 824.34 2 696.74 2 421 .37 9 378.27 453 , 9 4 189. 1 9 Tilsammen Afs. II 147.96 io 989.74 6 911.21 153 271.01 Ank. 5 066.61 IT 817.59 8 567.83 61 100.35 9 109.19 233 480.55


mængde af de væsentligste Varesorter. 203 banen (Forts.). Sammendrag for samtlige Baner. r) Op. Ned. Hovedsum, afsendt eller ankommet. I 245.36 2175.89 2 421 25 23 046.46 613.50 , .23 659.90 I 100.30 670.96 I 771.26 6414.70 13 905.63 20 32o 33 687.13 923.45 1 616 58 22 659.31 107383 23 733.14 26 195.22 41.72 26 236.94 3824.23 2 50892 6333.15 - 6 584.23 6 584.23 I 742.72 448.27 2 190.99 46.39 1 606.52 1 652.91 Afsendt til Svenske Baner. Ankommet fra do. do. Lokaltrafik , t.", 6 > ti ° X iki -41' ) ”P • > 7.1 A) ° A --c.) e.: t.5;:--', > 8 C4i5 Antal Ton. (2 Decimaler). 0.74 0.46 8.29 1 .54 2.8o 3.02 124.28 o 0.04 0.48 47,06 63.78 io.25 - 153.00 61.70 0.03 52.16 15.62 Tilsammen. 309.95 905.96 154.19 1 370.10 237 43 II 505.74 461.67 i2 204.84 } 2.3o 234.63 142.77 378.94 1001:78 7.92 141.23 620.39 I 386.16 2 I47.78 150.28 220.56 16.27 387.1i 2 141.14 'Jo 163.05 2 60 0 5.70 310.89 - 1 14.17 4908 . 201.85 57.10 326. 06 0.34 afsendt eller ankommet. Jernbaner 1888-89. Samlet Trafik. tJ E § 0 an m ,- 97..496 } 3 3 750.1i 3766.96 ] 24976) 11.12 37 149.66 3741054 52.64 } 0, ,. 0 a 142.o 5 8 410.97 '.. 215.oa 21 0 86 . 8 7 34 661.81 1 146 .85 1 3 6 73.4 9 5441.83 !. 621.49 1 68481 . 74 71 016.63 ( 2 653.88 58.2o } 63 153.05 65 865.13 603. 28 ) , 0 2 735.12 40 230.04 49 576.44 30.52 - 14.08 44 60 } ,„ 22 uoI.30 22 729.78 3.88 - 3.88 131.38 483.30 890.87 K ÇÇ 1 ç-'°'.„.'-' 1 8 681.58 20208.77 lc 13.14 8.50 _ 21.04 7.27 26.76 , 0.75 2.71 199.79 1.39 207.81 } QQ 30.00 0 0 4 040 ' 08 5087.57 I] 221.72 129.68 161.50 512. 90 } 0 0 4 539.18 - 4 539.18 - _ - 9 004.06 9597.76 12 - 3 507.4 1 1 079 70 4 587.11 669.63 2 499.79 3 169.42 1 4.40 21752 . 645.21 632.43 1277.64 787.87 129 657.92 130.445.79 100.58 . la 551.20 270.04 309630 1238653 15 752.87 1 ,- no o 688074 aa 2267605 I2 22.34 18.80 I.30 42.44 426 .37 268.86 2084 189.11 69.88 8 40 42 679. 8o 85.53 526 0 Q 5.8o 492.310 8.43 1.60 1.18 51 0I0.00 4o6.2o 72.06 1 } 4862.80 4' i 888.10 iio.I6 k 71 062.11 112 241.00 f 5881.28 1 4 2366.36 15 283 413.27 if 3 854.98 82 979.5 0 86 834.48 16 641.3 -0 652.-0 2 537.1 0 19 830.6 -0 )184 484.94 204 3 1 5.54 1 7 34.50 27 122.82 27 157.32 5.0o 940.08 11.70 707.10 5.00 1 658.88 } 58329 50 ,„ ,,,, , 50.57 34 7 87.70 34 838.27 2940:20 II 129.96 2717.60 16 787.76 ) 12 1 1 ".J4 798.54 265.19 1063.73 1 .44 0.22 26 092.74 15 451.08 0 41 543.02 I 5 86.99 , 1 091.33 126 942.45 325 029 .0 5 463. 8 7 5 45 1 97 1 .5 0 44 407. 1 5 1.62 - 3 97 1 .44 3 727.15 10 465.39 70889.93 1.22 1.87 4,28 209 . 59 993.38 144 586.00 IS ) 4639 , .00 4645.37 2C 2 252.41 510.56 7 810.84 „, 40 70, 5 929.04 } - 0 - -- - 's - 145 270.67 21 19 1 93.73 35 122.Q9 58 - - 056.29 1 73 353.37 }998 445.75 I 206 922.11


Jernbaner 188 8-8 9. Fra Smaalensbanen Moss Kr.ania- Drammenb. Drammen—Skienb. Drammen- Randsfjb. Horten Sum Smaalensbanen. 204 Anmærkninger til Tabel X. Med t Op» betegnes overalt Retningen fra Kristiania ; ved jæderbanen og Bergen — Vossbanen, der ikke staa i direkte Forbindelse med Kristiania, betegner følgelig (Op» Retningen henholdsvis fia Ekersund til Stavanger og fra Voss til Bergen. a) Heri for Iste Distrikt, Eidsvold - Hamarbanen og Hovedbanen indbefattet Kalk, Kalksten, Jord, Ler, Sand, Sten. Smaalensbanen: b) Heri indbefattet Trafik mellem Trondhjem og svenske Baner over Smaalensbanen. (Afg. Trondhjem 12.92 t. og ank. Trondhjem 60.99 t.). c) Trafik mellem Moss og 2det Trafikdistrikt heri ikke indbefattet ; i sin Helhed har Trafiken mellem Smaalensbanen og 2det Trafikdistrikt udgjort : Til Kr.ania— Dr.men— Dr.men— Moss. DrammenSkienRands- Horten. banen.banen.fj ordbanen Antal Ton. (2 Decimaler). Sum. 0.49 69.66 7.24 27.72 105.11 0.06 35.54 7.70 43 , 30 0.05 0.05 1 44. 28 68.13 212.41 .2.93 4.5 2 7.45 17.85 17.85 165.11 72.65 0.55 105.20 1 4.94 27.72 386.17 Kongsvingerbanen: d) Trafik mellem svenske Baner og Eidsvold—Hamarbanen 8z Rørosbanen over Charlottenberg heri indbefattet ; ligesaa Trafik mellem Kongsvingerbanen og Merakerbanen. e) Trafik mellem svenske Baner og Hovedbanen (Gjennemgangstrafik over Kongsvingerbanen, jfr. under Hovedbanen Pag. 200) heri indbefattet. f) Gjennemgangstrafik over Kongsvingerbanen fra og til Kristiania. Drammen—Skienbanen: g) Trafik mellem Horten og Smaalensbanen heri ikke indbefattet (jfr. Anm. b) ovenfor. Drammen—Randsfj ordbanen: h) Heri indbefattet Trafik mellem Drammen—Randsfjordbanen og Smaalensbanen. Eidsvold—Hamarba nen: i) Trafik mellem Hoved- & Kongsvingerbanerne og Røros- og Merakerbanerne heri indbefattet (jfr. Rørosbanen Pag. 180 ; ligesaa Trafik mellem svenske Baner og Rørosbanen over Kornsoe, jfr. Anm. b. Rørosbanen: k) Heri indbefattet Trafik mellem Trondhjem og svenske Baner over Smaalensbanen (jfr. Anm. b) ovenfor). 1) Heri indbefattet Trafik mellem Trondhjem og svenske Baner over Charlottenberg. (Afg. Trondhjem 812.01 t. og ank. Trondhjem 109.06 t.). m) Trafik mellem Merakerbanen og Hoved- 8z Kongsvingerbanerne heri indbefattet. Merakerbanen: n) Trafik mellem Merakerbanen, Eidsvold—Haniarbanen og Hoved- & Kongsvingerbanerne (Gjennemgangstrafik over Rørosbanen) heri indbefattet, jfr. under Rørosbanen Pag. 181 ; ligesaa Trafik mellem svenske Baner over Storlien og nævnte Baner. Hovedbanen: o) Trafik mellem Smaalensbanen og Kongsvingerbanen (Gjennemgangstrafik over Hovedbanen) heri indbefattet; jfr. Kongsvingerbanen Pag. 157. p) Trafik mellem Eidsvold—Hamarbanen 8z Rørosbanen og Kongsvingerbanen (Gjennemgangstrafik over Hovedbanen) heri indbefattet, jfr. Kongsvingerbanen Pag. 157 ; ligesaa Trafik mellem svenske Baner og Rørosbanen over Kornso. q) Gjennemgangstrafik over Kongsvingerbanen. Samtlige Baner: r) Det bemærkes, at Opgaverne over hvad der er transporteret paa samtlige Baner refererer sig til den virkelige Transportmængde, idet hvad der er ført over to eller flere Baner kun er medregnet én Gang.


} 33 619 29 289 25 016 19 500 16 502 14 346 9 1 97 7 677 8 021 8 691 12 425 F 434 359 0036 205 rrabel XI. 33 3 1 9 29 020 24 671 19 092 15 930 14 037 8 777 7 624 7 749 8 846 12 578 45 068 34 359 28 952 28 698 28 030 27 695 16 886 15 259 15 938 16 013 54 873 14 658 14 183 14 248 14 2 771 8 49° 7 837 7 683 5 629 5 661 Š626 9 396 6 739 6 729 6 420 5 464 II 115 9 1 99 7 767 6 418 5 345 4 764 3 737 3 642 7 667 10 7 24 12 109 30 634 30372 27 809 2 7 775 47 085 47 087 46 784 45 670 19 938 17 865 17 013 16 795 18 069 17 669 17 542 15 818 15 840 24 757 24 399 24 422 II 68, II 245 II 171 55 045 51 049 50785 48 356 44 407 25 990 24 507 19 051 '5454 8o58 6 751 2 634 2 269 I 104 I 026 I 376 1 57 429 146 643 143 576 140 720 1) «Op» betegner: Retningen fra Kristiania. («Aller » signifie la direction de Kristiania). e Jernbaner 1888-89. Opgave over hvorledes Togene have været besatte med Reisende og belastede med Gods mellem Stationerne. Renseignement sur l'occupation des trains par des voyageurs et des marchandises enre les stations. Mellem Stationerne. op.') Aller. 19 Iste Trafikdistrikt. Smaalensbanen. (Kristiania—Rigsgrændsen) Vestre Linie: Kristiania og Bækkelaget 273 474 Bækkelaget - Nordstrand . 227 650 Nordstrand - Lian 193 203 Lian Oppegaard 99 870 Oppegaard Ski 94 927 Ski Aas 56 1 74 Aas Vestby 49 042 Vestby Soner 46 9 1 5 Soner Moss 47 440 Moss - Dilling 57 59 1 Dilling Rygge 55 224 Rygge Raade 49 398 Raade Onsø 49 301 On So Fredrikstad . 51 708 Fredrikstad • Lisleby 6o 306 Lisleby - Greaker 60 499 Greaker Sannesund 54 1 0 7 Sannesund Sarpsborg . ..• . . 50 364 Sarpsborg Skjeberg 40 981 Skjeberg Berg 37 224 Berg Fredrikshald . 43 5 84 Fredrikshald Tistedalen 30 262 Tistedalen Aspedammen 23 909 Aspedammen Præstebakke . . 22 869 Præstebakke Kornso 15 674 Kornsø Rigsgraendsen 52 845 Ostre Linie. Ski og Kraakstad Kraakstad Tomter Tomter Spydeberg Spydeberg • Askim . . . Askim Slitu Slitu Mysen Mysen Eidsberg Eidsberg Rakkestad Rakkestad Gautestad Gautestad Ise Ise Sarpsborg. . • • • Kongsvingerbanen. Lillestrøm og Nerdrum*) . Nedrum *) - Fetsund Fetsund - Varaaen*) Varaaen - Blakjer Antal Reisende. (Ordinære Tog). Nombre des voyageurs. (Trains ordinaires). Ned. Retour. 272 208 224 836 179 238 98 573 93 679 55 1 95 48 026 45 820 46 375 54 362 52 112 46 964 47 024 49 1 5 1 58 550 57 897 51 942 48 074 38 527 35 6o6 43 158 23 843 19 602 18 853 1 4 4 81 II 739 Tilsammen Total. 545 682 452 486 37 2 441 198 443 i88 6o6 III 369 97068 9 2 735 93 81 5 III 953 107 336 96 362 96 325 500 859 118 856 118 396 506 049 98 438 79 508 72830 86 742 54 505 43 5 11 4 1 722 30 155 24 584 66 938 58 309 49 687 38 592 3 2 432 28 383 '7974 15 301 15 770 1 7 537 25 003 89 074 67 952 Antal Ton Fragtgods. Op. ') Aller. ') Tonnes de marchandises. (petite vitesse). Ned. Retour. Tilsammen. Total. 76 037 75 78 5 74 814 73 36 5 36 824 33 124 32 951 32 8o8 3 2 942 32 327 31 725 30 066 30 117 33 247 32 236 32 105 17 310 16 906 16 797 64 445 57 788 57 5 1 4 54 77 6 49 8 7 1 37 105 306 26 818 21 872 1 3 403 II 475 6 371 59" 8 77 1 II 750 13 485 188 063 177 015 171 385 168 495 Sidespor.


Jernbaner I 888-89. Mellem Stationerne. 206 Tabel XI. (Forts.). Opgave over hvorledes Togene have været Antal Reisende. (Ordinære Tog). Op. Ned. Tilsammen. - ° P* Antal Ton Fragtgods. Ned. Tilsammen. - Blakjer Haga og Haga - Aarnæs 27 114 25 307 27 810 25 949 54 924 51 256 24 753 23 865 136 220 133 685 160 973 157 550 Aarnæs Funnefos Sæterstøen Disenaaen *) Skarnæs Sander Galterud *) - - - - - - - Funnefos Sæterstøen . .. Disenaaen*). . . Skarnæs Sander Galterud*). . . . Kongsvinger . . 21 918 20 519 19 294 s88 19 122 22 553 , 21 23o 20 129 19 47 6 19 226 44. 471 ,., 41 39 4 2 3 38 33 1 38 348 22 796 22 777 22 261 22 049 20 156 1 9 554 19 409 131 941 5 24 544 119 892 116 930 109 509 104 835 102 547 154 737 147 321 142 1 53 138 979 129 665 124 389 121 956 Kongsvinger SjOli .*) Aabogen Eidskog Skotterud 5) - - - - - Sjøli*) Aabogen Eidskog Skotterud*) Magnor 15 546 '3 457 , ii Doi 15 371 13 373 II 290 30 917 26 830 , 2245! •-' 14 379 14 372 13 843 13 'co 12 828 97 98 4... 417 87 94 022 89 955 85 839 112 796 111 859 107 865 103 055 98 667 Magnor Eda *) - Eda*) Charlottenberg. 9 4 .29 9 810 19 239 12 509 12 608 79 536 79 703 92 045 92 31 1 2det Trafikdistrikt. Kristiania---Drammenb. Kristiania og Skarpsno 331 930 328 68o 66o 6m 30 572 52 969 83 541 Skarpsno - Bygdø 321 736 320 218 641 954 30 572 52 969 83 541 Bygdø - Vxkkerø 277 552 275 770 553 322 30 332 53 276 83 608 Vækkero - Lysaker 250 324 247 559 497 883 Lysaker - Stabæk 200 983 201 313 402 296 1 27 984 55 046 83 o30 Stabæk - Høvik 188 827 190 075 378 9021( Høvik - Sandviken . . . . -I6I 005 162 302 323 307 26 876 54 668 81 544 Sandviken - Slæbende 114 716 116 533 231 . 249 25 821 44 316 70137 Slæbende Hvalstad Hvalstad Asker 110841 'or 620 112 397 103 068 223 238 204 688 • 25821 25 365 44356 43 847 70 137 69 212 Asker Heggedal Røken Spikestad Lier Bragerøen Heggedal . .. . . -Røken - Spikestad - Lier - Bragerøen . . . . Drammen . . . 90 474 87 343 86 432 85 906 91 327 89 796 92 206 88 739 88 296 87 649 93 47 6 9046! 58268024 131 41 308 176 082 23 909 43 6 55 174 728 24 878 42 580 1 73 555 24 807 42 580 184 803 180 257 2 5 5 65 39 8 75 65 439 67 564 67 458 66 987 65 323 Drammen—Skienbanen. Drammen og Skouger 48870 50 586 99 056 17 412 11 635 29 047 Skouger - Galleberg . . . . 44 236 4656! 90 797 57 402 10 626 28 028 Galleberg - Sande 41 890 43 796 85 686 17 690 9 176 26 866 Sande - Holmestrand 35 487 37 5 11 72 998 18 539 6 233 24 772 Holmestrand - Nykirke 33 566 34 705 68 271 14 421 4 692 19 113 Nykirke - Skopum 35 1 59 36 460 71 619 14 171 4 765 18 936 Skopum Augedal 44 840 46 863 91 703 12 969 4 712 1768! Augedal Barkaker 4456! 46 942 91 503 12 839 465! 17 490 Barkaker - Tønsberg 46 6 7 6 49 592 96 268 12 774 4 677 17 451 Tønsberg - Særn 54 913 55 085 109 998 12 085 6 208 58 293 Særn - Stokke 43 444 43 98 2 87 426 13 002 4 975 17 977 Stokke - Raastad 39 86 2 40 729 80 591 12 933 4 963 17 896 Raastad Sandefjord . . . 40 633 41 548 82 181 13 075 4 983 18 058 Sandefjord Joberg 38 163 38 216 76 379 12 172 7 463 19 635 foberg - 'Tjødling 37 7 63 38 041 75 804 12 1 95 7 352 19 547 Tjodling - Laurvik 39 999 4 1 004 Si 003 12 250 7 391 19 641 Laurvik - Tjose 26 990 27 I Do 54 mo 5 753 8 663 14 416 Tjose - Aaklungen . . 24 258 24 719 48 977 5 696 8i06 13 802 Aaklungen Birkedalen . . . . 25 441 26 016 51 457 7 54 1 5 113 12 654 * Sidespor.


besatte med Reisende og belastede med Gods mellem Stationerne. Mellem Stationerne. Op. Til- Ned. Op. Ned. sammen. 31 867 27 198 26 324 28 426 30080 34 000 34 5 8 5 207 Antal Reisende. (Ordinære Tog). Birkedalen og Eidanger I 26 536 27 291 Eidanger - Porsgrund I 42 161 44 355 Porsgrund - Skien I 68 224 95 176 Skopum - Borre I33 661 35 829 Borre - Horten 35 030 36 944 Dram men--Randsfjordb. Drammen og GulskogenI71 547 7 1 349 Gulskogen - Mjøndalen . . I73 245 71 903 Mjøndalen Hougsund . 65 890 64 083 Hougsund Burud I 42 150 40 912 Burud Skotselven I 41 172 40 051 Skotselven Aamot I 36 909 36 119 Aamot Gjethus 32 445 3 1 403 Gjethus Vikersund 32 154 30 583 Vikersund Nakkerud . 20 991 20 518 Nakkerud SkjærdalenI 21 490 20 963 Skjærdalen Ask I 21 994 21 493 Ask Hønefos I 23 241 22 750 HønefosHeen I 23 024 20 359 Heen Randsfjord I 14 804 13 922 Hougsund VestfossenI 24 528 25 219 Vestfossen Darbo • . .I 18 976 18 612 Darbo Krekling I 17 792 17 626 Krekling SkollenborgI 17 462 17 289 Skollenborg Kongsberg .I 18 501 17 746 Vikersund Snarum I7 3 8 5 7 088 Snarum Krøderen 5 7 1 4 5 557 3die 4de Trafikdistrikt. Eidsvold—Hamarbanen. Eidsvold og Minne Minne - Ulvin . .. . .. Ulvin - Strandløkkens) Strandløkken") - Espen ...... . . Espen - Tangen Tangen - Stensrud 5) • • • Stensrud 5) - Stange Stange - Ottestad Ottestad - Gubberud *) . Gubberud *) - Hamar 32 o8o 27 649 26 638 28 672 30 439 34 306 35 06o 53 827 86 516 163 400 69 490 7 1 974 142 896 145 1 48 129 973 83 062 8i 223 73 028 63 848 62 737 45 509 42 453 43 48 7 45 99 1 43 3 83 28 726 49 747 37 5 88 35 4 18 34 75 1 36 247 1) 1 4 473 H 271 63 947 54 847 52 962 57 098 6o 519 68 306 69 645 8 674 8 895 6 507 2 238 2 o66 48 1 55 49 463 49 79 2 32 788 32 576 27 037 24 740 20 674 1 5 1 37 14 897 14 818 1 4 585 '0877 7 069 19 249 50 968 10817 10 747 8 035 3 626 3 16o 33 545 33 1 9 1 32 874 33 398 34 45 0 34 73 2 34 9 18 33 467 3 2 499 32 303 2 915 2 420 I 838 I 500 I 031 133 617 132 678 128 756 97 57° 97 397 98 055 92 453 92 909 84 770 84 433 79 834 79 628 67 662 44 824 32' 724 27 815 26 505 25 892 16 734 6 276 4 807 14 318 12 916 12 394 12 394 12 411 12 109 12 008 II 264 II 215 II 203 Jernbaner 1888-89. Antal Ton Fragtgods. Tilsammen. II 589 II 311 8 345 3 338 3 097 181 772 182 541 178 548 130 358 129 973 125 052 117 193 113 583 99 907 99 330 94 652 94 21 3 78 539 5 1 893 5 1 973 38 783 37 322 36 639 24 769 9 902 7 967 47 863 46 107 45 268 45 79 2 46 861 46 841 46 926 44 73 1 43 7 14 43 506 Rørosbanen. Hamar og Aker ...... . . 22 526 50 118 69 269 32 644 Aker - Hjellum 35 1 74 34 095 22 041 bo 504 32 545 Hjellum Ilseng 33 001 32 805 65 8o6 21 540 10960 32 500 Ilseng Hørsand 30 ()II 29 995 6o oo6 22 399 io 686 '33 085 Hørsand Aadalsbrug. . 28 914 28 882 57 796 22 543 50 482 33 025 Aadalsbrug Løiten • 26 964 26 825 53 7 89 19 746 II 051 30 797 Løiten Midtskog 19 746 II 035 30 781 Midtskog Elverum 24 477 24 657 49 1 34 19 380 10 720 30 Ioo Elverum Grundset 18 026 17 173 35 1 99 1 4 78 5 II 320 26 105 Grundset Oxna 17 813 16 961 34 774 1 4 738 10 816 25 554 Oxna Rustad 5) 14 602 32 851 Io 196 Rustad * > 16 792 Aasta 16 059 24 798 1 14 602 IO 206 24 808 *) Sidespor. 1) Desuden 8292 Reisende paa Lokalbilletter mellem Stationer og Stoppesteder paa Sidelinien Vikersund—Krøderen.


Jernbaner 888— 8 9. Mellem Stationerne. Aasta og Skjærodden *) . Skjærodden * - Rena Rena Sætre *) Sætre*) Stenviken Stenviken Ophus Ophus Kroken *) Kroken *) Neta") Neta *) Rasten .. . . Rasten Stai Stai Landet *) . . . . Landet *1 Koppang . . . . Koppang Bjøraanæsset • Bjøraanæsset Tresa *) . . . . . Tresa *) Atna Atna Hanestad Hanestad Barkald Barkald Lilleelvedal . Lilleelvedal Aurna . . . . . . . Auma Tønset Tønset - Telnoes Telnæs Tolgen Tolgen Os Os Røros • • ..... Røros Nypladsen . Nypladsen Jensvold Jensvold Tyvold Tyvold Reitan Reitan Eidet Eidet Holtaalen Holtaalen Langlete Langlete Reitstøen Reitstøen Singsaas . . . Singsaas Bjørgen Bjørgen Rognoes Rognæs Støren Støren Hovind . . . . • • Hovind Lundemo Lundemo Ler Ler Kvaal Kvaal Søberg Søberg Melhus Melhus Nypen Nypen Heimdal Heimdal Trondhjem • Merakerbanen. • Trondhjem og Leangen Leangen - Ranheim. Ranheim _. Malvik . . . . . . Malvik . Hommelvik. . . . Hommelvik - Hell Hell Hegre Hegre - Floren *) Sidespor. Tabel XI (Forts.). Opgave over hvorledes Togene have været Op. 12 422 12 766 II 794 II 657 10 197 9 864 99 22 ! 10 043 9 882 9 697 9 77 6 10 266 II 121 12 2151 II 6I41 II 113 II 081 10345 Io 043 10076 bo 183 10 41I 10 568 io 816 IT 516 16 275 1 7 446- 18 746 20 699 21 876 22 011 2 5 359 26 836 3 8 1 73 63 175 56 850 38 655 32 798 22 693 8 155 5 829 208 Antal Reisende. (Ordinære Tog). 1 7 3 1 4 14 1 57 12 664 12 722 Ned. 16 431 13 352 12 057 12 091 II 632 IT 823 IO 891 TO 732 9 474 9 156 9 233 9 374 9 241 9 176 9 251 9 717 10 627 II 735 10708 10 234 II 128 10 298 9 499 9 503 9 607 9 8 74 10 oi8 To 303 bo 991 15 910 17 009 18 293 20 226 21 230 21 563 2495! 26 454 39 426 61 9 1 4 56 407 39 5 1 3 33 820 53 75 8 9 295 7 017 Tilsammen. 33 745 27 509 24 721 24 813 24 054 24 589 22 685 22 389 19 671 19 020 1 9 1 55 1 9 4 1 7 19 123 I8873 19 027 19 983 21 748 23 950 22 322 21 347 22 209 20 643 1 9 542 1 9 579 19 790 20 285 20 586 21 119 22 507 32 185 34 455 37 039 40 925 43 106 43 574 50 310 53 290 77 599 125 089 113 257 78 168 66 618 46 45 1 1 7 45 0 12 846 Antal Ton Fragtgods. Op. Ned. 1 4 3 6 5 1 4 3 6 5 12 611 12 611 12 159 12 097 12 093 12 093 12 121 II 509 9 307 9 307 9 301 9 094 8 889 8 625 8 523 8 714 8 442 8 755 9 041 9 762 9 420 10 348 9 989 34 1 49 34 090 34 091 34 299 34 499 35 2 39 36 032 37 032 38 636 39 858 4 1 3 84 44 433 45 43 1 4547' 45 540 45 812 45 809 45 888 3 2 547 32 556 2 5 395 25 175 27 129 26 234 25 822 IO 027 10 027 10 o8o 10 o8o 9 539 8 225 8 225 8 225 6 549 6 594 6 451 6 451 6 451 6 395 6 062 6 125 6 041 6 085 7 66o 7 685 8 052 8 525 17 056 17 216 17 411 13 618 13 8o5 '4573 14 969 15 107 15 012 16 665 16 879 17 298 19 216 19 619 19 270 1 9 594 '9745 19 746 20 105 20 II8 20 753 24 613 24 614 27 538 2 7 343 67 460 66 302 63 609 Tilsammen. 24 39 2 24 39 2 22 691 22 691 21 698 20 322 20 318 20 318 18 670 18 103 15 758 1 5 758 15 752 1 5 489 1 4 95 1 1 4 750 1 4 564 '4 799 16 102 16 440 17 093 18 287 26 476 27 564 27 400 47 767 47 895 48 664 49 268 49 6o6 5025! 52 697 53 9 11 55 934 59 074 6 t 003 63 703 65 025 65 216 65 286 65 917 65 927 66 641 57 16o 57 170 5 2 933 52 518 94 5 89 92 536 89 431


besatte med Reisende og belastede med Gods mellem Stationerne. Mellem Stationerne. 209 Antal Reisende. (Ordinære Tog). Op. Ned. Tilsammen. Jernbaner 1888-89. Antal Ton Fragtgods. Op. Ned. Tilsammen. Floren og Gudaa 5 269 6 409 11 678 25 744 62 227 8797i Gudaa - Meraker 4 807 5 958 i0765 25 592 61 961 87 553 Meraker - Storlien 3 600 4 717 83i7 22 544 58 082 80626 5te Trafikdistrikt. Jæderbanen. Stavanger og Hillevaag . . 35 922 36 829 72 751 2 141 3 388 5 529 Hillevaag - Hinna - 2 147 3 388 5 535 Hinna - Sandnæs 33 069 32 625 65 694 2 185 3 372 5 557 Sandnæs - Høiland 19 709 19 o6o 38 769 1 886 5 379 7 265 Høiland - Klep i9037 18 384 37 42i 2 004 5 390 7 394 Klep - Time i7247 16 460 33 707 2 i33 4 903 7 036 Time - Nærbø . . 14 161 13 i8o 27 341 1 737 3 625 5 362 Nærbø - Varhoug 11 702 10632 22 334 i457 2 824 4 281 Varhoug - Vigrestad io 604 9 678 20 282 I 399 2 525 3 924 Vigrestad Ogne 9 685 8 585 18 270 I 256 2 196 3 45 2 Ogne - Helvik 11452 10217 21 629 667 2 071 2 738 Helvik - Ekersund 12 570 II 365 23 935 538 1.993 2 531 6te Trafikdistrikt. Bergen—Vossbanen. Bergen og Solheimsviken . 137 705 142 254 279 959 5 076 5 733 1 0 809 Solheimsviken - Minde 129 953 136 423 266 376 5 106 5 708 IO 8 1 4 Minde - Fjøsangen 127 79 1 1 34 418 262 209 5 106 5 708 10 814 Fjøsanger - Hop 84 260 88 764 173 024 5 1 42 5 645 Io 787 Hop - Nestun 76 233 80 534 156 767 5 151 5 406 50 557 Nestun - Heldal 17 979 19452 3743! 4 985 5 o08 9 993 Heldal - Haukeland . . . . 17 024 18 594 35 618 4 9 28 4 904 9 832 Haukeland - Arne 13 951 15 288 29 239 4 569 4 502 9 071 Arne - Garnæs 12 850 14 124 26 974 4 470 4 338 88o8 Garnxs - Trængereid . . . 10248 II 762 22010 4 452 4 325 8 773 Trængereid - Vaksdal 9 85 50 823 20 308 4 45 8 4 311 8 769 Vaksdal - Stanghelle . . . . so 174 10 954 21 088 4 446 4 283 8 729 Stanghelle - Dale 10 532 11 302 2r 834 4 465 4 401 8 866 Dale - Bolstad 8 oo6 9 936 17 942 2 541 3 070 5 611 Bolstad - Evanger 8 505 I I 725 20 226 2 465 3 o66 5 53 1 Evanger - Bulken 9 512 II 1 10 20 622 2273 2 856 5 129 Bulken - Voss 10497 12 488 22 985 1 784 2 593 4 377 Hovedbanen. Kristiania og Bryn 152 472 147 152 299 624 119 911 304 291 424 202 Bryn - Grorud 140 963 138 713 279 676 116 612 309 544 425 756 Grorud - Robsrud*) . . 106 742 307 903 414 645 Robsrud *) - [_,aasby *) - Fjeldhammer*) - Strømmen - Lillestrøm Lersund - Frogner - Kløften - Trøgstad - Hauersæter *) - Dahl - Bohn - *) Sidespor. Laasby *) Fjeldhammer *) Stremmen . . . . Lillestrøm .. . Lersund Frogner Kløften Trøgstad Hauersæter * . . Dahl Bohn Eidsvold 125 339 119 112 69 882 66 752 63 037 57 098 o 40 003 43 009 43 218 125 428 119 836 69 313 66 431 62 843 57 094 46 930 43 361 43 36 5 , 25o 707 238 948 139 195 133 183 125 880 114 1 9 2 93 613 86 370 86 583 106 631 105 956 505 88o 104 039 69380 68 720 67 821 65 357 61 952 6 1 42 8 58 613 54 188 307 074 305 446 305 093 304 629 82 479 77 832 76 926 74 749 69 983 66 788 45 671 41 522 413 705 411 402 410 973 408 668 151 859 546 552 144 747 140 106 131 935 128 216 104 284 95 750


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Smaalensbanen. Kongsvingerbanen. Iste Trafikdistr. Kr.ania-Dr.menb. Dr.men-Skienb. Dr.men-Randsfj.b. 2det Trafikdistr. Eidsvold-Hamarb. Rørosbanen. Merakerbanen. 3die8z4deTrafikd. 5te Trafikdistr. 6te Trafikdistr. Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. 210 Tabel XII. Opgaver vedkom Renseignement sur le 1.1■1111■111110.1111, I 2 3 141 5 6 I 71819110111112113 Telegraflinier. Linier for elektriske Signaler. Réseau Réseau pour sigtélégraphique. nais éléctriques. 249.1 135.6 3 84.7 54.4 156.0 1 43.5 353.9 58.4 433.4 102.3 Kilometer. Kilomètre. 388. 271.2 659.2 594. 1 I 091.1 76.2 108.0 I 516.9 2 375.6 67.8 107.3 158. i6o. 425.3 116.8 872.0 102.3 92.0 108.0 156.6 249.1 135.6 3 84.7 5 2.9 156.0 232.5 44 1 .4 58.4 2.0 102. 3 162.7 9. 997. 8 67.8 249.1 135.6 384.7 52.9 158. 232.5 443.4 58.4 2.0 102.3 162.7 9. 999.8 67.8 584.7 2 532.2 I 065.6 I 0 6 7 . 6 Jernbanestationer eller Stoppesteder udstyrede med: Stations pourvus de : 43 43 9 tdi tT, P.. (Gs ce o 711 t:4 * o ‘ti5 o 4 4 9 2 61 12 13 z); • 2 2 Vogterboliger eller Vagthuse udstyrede med: Maisons de gare pourvus de : cc„ 00 Antal. Nombre. • ,s HE • 2 4 2 3 Af de samlede Indtægter af Telegrafen falder paa: Porto af Telegrammer, der alene ere befordrede paa Jernbanens Linier Kr. 42 295.33 Jernbanernes Andel af Telegrammer, der tillige ere befordrede paa Statstelegrafens Linier øvrige Indtægter (Viderebefordringer etc ) 7 4 1 4.54 2 974.75 33 II 44 IO 20 18 48 6 8 14 2 108 I' 119 2 2 3 2 7 9 13 3 16 Kr. 52 684.62


mende Jernbanernes Telegraf. télégraphe des chemins de fer. 14 15 I 16 I 17 18 I 19 20 Apparater. Appareils en service. 46 20 66 15 2 23 8 25 8 63 18 9 55 2 • 9 4 73 6 9 1 3 4 224F 20 244 28 4 74 26 I 00 29 54 42 23 13 36 ‚ I 17 I 25 39 4 25 39 5 4 16 6 26 3 269 104 28 38 297 1 42 Betjening. Personnel. Antal. Nombre. 211 Private Telegram mer. Telegrammes privés. 21 22 Tjeneste- tele- gram- mer Télégram- mes de service. Indtægter: Jern- banens Andel. Recettes : Quote-part des chemins de fer. 3'4947 3 11 7 16 626 858299 4 4 706454 3 415 3099.16 7 19 653 3 5712004! II 682.15 IO 8 467 4 070 18 1286404.92 8 6 551 5848 14 4564 309.68 9 10 815 , 6 502 19 367 6 772,69 27 25 833 12 420 51 951 17 487.29 I 685 507 5 154 I 08 7.97 II 554 4 1 59 27 209 7 383 53 O 2 5992 589 6 539 2 580.17 15 838 7 255 38902 11 051.67 2 8993270 1361 39 62 223 26 516 112 255 6 II 012 2 523 II 657 45 73 235 29 039 123 912 I 929.95 3 368.63 45 5 1 9.69 7 164.93 52 684.62 Kroner. Jernbaner 1 888-89. Udgifter. Dépenses. 20 324.34 II 687.08 32 011.42 16 544 69 18 202.5o 18 987.86 53 735.05 2 622.02 13 527.98 3 723 29 19 873 29 3 193 92 894.32 109 708.00 18 964.87 128 672.87 * Apparaterne tilhøre følgende Systemer: Morse, sluttet Linie 18 Stkr., Digneys Viserapparat 112 Stkr. Do. aaben — 54 — Siemens 8z Halskes Viserapparat 33 Stkr. Wheatstones Naaleapparat 27 Stkr. **) Kun de paa Jernbanens Linier befordrede.


Jernbaner I 888-89. Trafikdistrikter. Sections de ligne. Beholdning pr. 30. Juni 1888. Situation au 30. Juin 1888. Tilskud fra Banen. Allocations des compagnies. Direkte. Directement. Indirekte. Indirectement. Indtægter. Recettes. Tilskud fra Personalet. Cotisations des membres de la caisse. 3 012.71 5 031.05 Renter 8z tilfældige Indtægter. Intérêts. Sum. Indtægter. 6 støttel- 007.41 3die og 4deTrafikd. 132 630.44 2 641.33 5 024.88 3 5 89.41 17 263.03 seskas- 5te Trafikdistrikt. 16 716.42 248.33 229.95 137.12 756.96 I 372.36 66906 6te Trafikdistrikt. 15 004.60 402.39 776.97 676.48 2524.90 212 183 473.54 Iste Trafikdistrikt. 2 4 1 4.55 2det Trafikdistrikt. Pen-, 1 3die og 4deTrafikd 39 1 71.342 641.33 sionskasserne. I I 5te Trafikdistrikt. 260.87 248.33 7 209.18 6te Trafikdistrikt. 402.39 Caisses de pension. Under- serne. Statsbanerne. Hovedbanen. Samtlige Baner. Iste Trafikdistrikt. 2det Trafikdistrikt. Caisses de Statsbanerne. secours. Hovedbanen. Samtlige Baner. Tabel XIII. Oversigt over Pensions- og Under Situation financière des caisses de 3 4 5 6 7 8 156 533.14 2 77 2 .03 497 648.078478.63 546 799.05 16 648.59 I 044 447. 12 1) 25 127.22 164 3 63.32 220 386.00 549 100.78 81658.47 630 759.25 2 414.55 2 772.03 8478.63 2) 2 684.29 Kroner. 7 010.78 5 730.5o 18 773.08 5 300.60 7 255.01 7 93 2 .89 7 45 6.35 709.40 I I53.6x 24 507.26 5 549.53 30 056.79 46 604.53 12 446 .77 I 878.60 8 428.42 7 1 77.24 6352.84 664.09 316.78 22 932.37 23 672.16 Total. 7595.89 20 033.93 IO I 16.85 23 650.43 25 146.17 3 262.32 88 090.98 ' 7 882.16 16 450.52 I 621.82 I 872.78 55 918.26 45 870.28 um 788.54 64 844.65 83 125,8x II 162.92 24 073 68 14 325.37 28 408 .49 77 970.46 5) Heri Tilskud for Hovedbanens særskilte Formue og fra Statsbanerne for Værkstedet og Kristiania Fællesstation. 2) Heri Kr. 834.43 Underbalance, dækket af Hovedbanen. 3) Heraf erholdt fire tillige Bidrag af Understøttelseskassen.


Pensioner eller Understøttelser. Pensions ou secours. Udgifter. Dépenses. Andre Udgifter. Dépenses diverses. Sum. Udgifter. Total. Overskud i Terminen. Excédant. Beholdning pr. 30.* Juni 1889. Solde au 30. juin 1889. 218 støttelseskassernes Status pr. 30te Juni 1889. pensions et de secours au 30. juin 1889. 9 I To IIII12 1 53 14I 85 805.69 I 561. 77 I 055.6o - - - 805.69 I 568. 77 I 055.6o 17 285.29 16 320.39 15 394. 92 Kroner. 200 758.83 172 853.53 154 566.26 Af Fondet henstaar: Des fonds sont restant: mod Pant i faste Eiendomme. avec nantissement de propriétés solides. 194 950.00 149 900.00 153 337. 5o hos Banerne. chez les compagnies. 5 808.83 22 953.53 I 228. 76 Antal Medlemmer pr. 30. Juni 1889. Nombre de membres le juin um 1889. 576 638 61 i Jernbaner 1888-89. 17 Antal Personer, der nød Pension eller Understøttelse pr. 30. Juni 1889. Nombre de personnes avec pension ou secours le 30. juin 1889. - 393.94 393.94 I 227.88 12 488.75 IO 000.00 2 488 .75 49 - - 199.47 199.47 I 673.35 8 882.49 - 8 882.49 93 - 3 42 3 °6 593 41 4016.47 5i 901.79 549 549 86 508 187.5o 41 362.36 8 967 3 196.88 - 3 196.88 42 673.40 589 472.45 245 300.00 344 172.45 444 6619.94 593.41 7213. 35 94 575.19 I 139 022.31 753 487. 50 385 534 81 2 411 7879.03 600 oo 8479.03 I I 554. 90 175 918.22 170 900.00 5088.22 576 29 9 672.10 181.42 9 853.52 13 796.95 234 182.91 275 200.00 4- 41 017. 09 638 24 9908.34 887. 38 80 795.72 6467.31 t39097.5 134 800.00 4297.75 61 i 34 300.00 300.00 I 072.36 8 7 788.78 17 200.00 588.78 49 I I 20.00 5.62 125.62 2399.28 I 7 403.88 - 87 403.88 93 27 879.47 I 674 42 29 553 89 35 290.76 584 391.54 598 '00.00 --.!-- 13 708.46 I 967 89 13 125.81 - 13 125.8. 81 658.47 72 537.27 9 121.20 444 57 41 00.28 I 674.42 42 670.70 1g 200.76 666 oço.o. 67o 637.27 --:-4 Ç87.6 2411 146 4) Heraf erholdt sex tillige Bidrag af Understøttelseskassen. 5) Heraf erholdt sex do. do. - do. 6) Heraf erholdt fjorten do. do. - do. 3) 5 4) 10 ,5) 8 6 i 7


jernbaner 1888-89. Bureauafdelingen Generaldirektør Direktører Overbestyrer Bureauchef Hovedkasserer Hovedbogholder Forstander for det statistiske Kontor Sekretær Distriktskasserere Revisorer Fuldmægtige Kontorister Kontoristlærlinge og Bud Trafikafdelingen Direktør for Trafikafdelingen Driftsbestyrere Overtrafikkontrollør Driftsassistenter Togkontrollør Trafikkontrollør ....... . I7 4 4 2 Tabel XIV. Personale. km. *) 364 i ) 2) 28 3 239 3 Personnel. Statsbanerne. Chemins de fer de l'etat. km. I km. km. km. km. 352 I 280 314 76 108 2 ••• 371 2 2 2 ••• IO ••• Antal. Nombre. ■••■ ••• 107 ■••■ ■••■ 4) ) ••• •••■ ■••• ■•■• ,■■ ••• ••• km. km. 1 494 68 27 1 19 6 6 2 II II 2 5 6 4 4 2 7 5 7 4 II 912 211 I 123 4 6 6 5 km. I 562 _ 5 I - I I 4 41 For Maskinafdelingens Vedkommende refererer det opførte Personale sig til 331 km., idet Fr.hald—Graendsen ikke er indbefattet. 1) Som Distriktskasserer fungerer f. T. Hovedbanens Kasserer. I) Revisor ved Styrelsen tjenestgjør tillige ved Iste Distrikt. 3) Heri Stationsbetjening for Strækningen Fredrikshald —Kornsø. 4) Stillingen er forbunden med Bogholderens.


Billetforvalter Fuldmægtige Kontorister Kontoristlærlinge Stationsmestere Stationsexpeditører Understationsmestere Fuldmægtige ved Stationerne Kontorister c do. Kontoristlærlinge Telegrafister Telegrafistinder Formænd og Vognskrivere Faste Sporskiftere og Pakkekjørere Stationsbetjente Portnere Vagtmænd Vognpud sere Lærlinge og Bud Overkonduktører Underkonduktører Skiftekonduktører Billetkontrollører 215 Tabel XIV (Forts.). Personale. CI) (1▪ ) 3 16 Maskinafdelingen 2 Direktør for Maskinafdelingen Maskiningeniører Værksmestere Lokomotivmestere Bogholdere Værkstedsformænd Materialforvaltere 2 km. *) 364 43 4 ■•■• 7 36 7 6 2 70 18 15 28 75 +3 +I 4-; +3 2 2 2 2 C. T.C. L. 4-, cna) .4,4-, +, 4-, a) — co e .u) cp sn 1:3 Ts :Ei 76 13.8 '1"' TS (N 2 co.14 2 LO -X ii"-: '4= zr, 4- Ced al ai L. L. C. L. E-. E-• c... H km. 352 Statsbanerne. 2 48 9 2 5 27 4 39 27 IO 3 1 8o 7 23 18 32 3 2 km. 280 ") 25 4 2 IO 1 4 3 5 7 18 ••■ 9 II km. km. 314 7 6 7 9 1 4 48 3) I 4) Antal. 2 29 3 2 7 II 8 13 7 1) 2 4 3 2 3 2 2 3 14 E E ca km. 108 494 2 4 6 4 23 3 158 21 2 52 2 55 9 1 3 Jernbaner 1888-89. •■■■■•■., a) o km. 68 3 56 28 4 103 32 39 6 23 31 51 6 190 52 278 75 2 2 • 12 2 8 II 5 4 5 3 2 km. I 562 ) 2 Stationer bestyres af Baneformænd ; i af en Banevogter. 2) 6 do. c do. 3) Tillige for 3die Distrikt. 4) I 3die, 5te og 6te Distrikt tillige Materialforvaltere. I 4de Distrikt udføres Forretningen af en Kontorist. 4) For Maskinafdelingens Vedk. 331 km., (jfr. Anm. Pag. 202). + 4) Hamar Station forestaaes af Driftsassistenten. 4 25 3 170 23 3 II 84 4 1 35 45 54 57 242 Ics 56 63 102 8 3 453 3 5 5 8 3


Jernbaner 1888-89. 216 Tabel XIV (Forts.). Personale. Statsbanerne. + L. .(4 .1., 73 LO L. km. 76 Antal. Kontorister 6 2 6 Lokomotivførerformænd . . 3 Lokomotivførere 17 35 12 18 3 89 21 93Fyrbødere 28 28 12 18 3 16 IIPudsere II 23 Faste Værkstedsarbeidere . . Kullempere 6 2 2 5 3 3 ■••• 5 25 7 86 4 Vagtmænd 3 2 Vandpumpere 2 2 Vognvisiterer Tegner Maskinist Bud 6 7 17 4 9Baneafdelingen 5 262 215 162 188 31 1 5 55 Direktør for Baneafdelingen Distriktsingeniører 10 3 Sektionsingeniører Assistent Telegrafinspektør Tegner I I 3 I 2 I 2 4 2 -1 4 12 Fuldmægtige I I 2 2 2 Kontorister 2 2 2 8 8 2 Telegrafmestere I I I 3 Telegraftilsynsmænd I I 2 2 9 Banemestere 5 5 6 2 28 28 64Baneformænd 59 47 56 12 I5 253 13 266 Banevogtere 142 117 97 109 17 34 516 26 542 Broformænd 2 2 4 5 12Brotømmermænd 5 4 2 I I 13 8 Snedkere og Smede 3 4 2 - 17 17 Brovogtere 3 4 4 12 12 Sporskiftere ■.■ 24Grind- og Tunnelvogtere • . Maskinist 12 2 389 47 Bud Gartner 2 Totalsum 52 576 678 306 345 73 102 2 132 460 2 592 *) For Maskinafdelingens Vedk. 331 km. (jfr. Anm. Pag. 214). km. 352 6 E E ce km. I 494 ce .o o X km. 68 km. I 562 3 I 10 109 34 III II 4 4 21 2 2 970


Tabel XV. Sammendrag for Aarene 1884 89. Resumé 1884-89.


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Statsbanerne. Smaalensbanen. Kongsvingerb. Kr.ania- Dr. menb. Dr.men-Skienb. Dr.men-Randsfjb. Eidsvold-Hamarb. Hamar-Gr.setb. 218 Tabel XV. 1. Sammendrag for Aarene Résumé 1884-89, 2 3 4 5 6 I 78 Driftsaar. Année d'exploitation. 1884-85 1885 —86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885,-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886— 87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885--86 1886-87 1887-88 1888-89 km. 250 250 250 250 250 122 122 122 122 122 53 53 53 53 53 1 5 8 158 158 158 158 1 43 1 43 1 43 1 43 1 43 58 58 58 5 8 58 38 38 38 38 3 8 Ialt ved Driftsaarets Udgang. Total h. la fin du terme. (Tab. II. 2, Col. 13). 27. 711 663 27 812 003 27 899 282 28 027 034 28 030 279 8 834 o66 8 824 3°9 8 844 464 8 869 137 8 896 799 5 848 868 6 134 9 1 3 6 139 873 6 157 955 6 163 511 II 571 019 II 592 402 II 675 964 II 684 664 II 685 043 7 894 339 7 662 596 7 699 803 7 708 807 7 73 1 593 4 961 976 4 963 376 4 988 976 4 997 7 2 5 4 997 9 2 5 •1 707 822 I 709 191 I 741 871 I 748 815 I 751 924 Anvendt Kapital. Capital total employé. Hvoraf: Dont : Til Udvidelser og Forbedringer. Pour agrandissements et améliorations pendant l'exploitation. Betalte. Payés. 62 863 116 503 144 082 240 334 242 779 658 o66 678 309 728 464 783 137 830 799 54 968 '93474 212 035 248'555 447 495 119 4 502 7 864 16 764 1 7 743 102 456 161 796 220 103 250 207 523 693 4 876 4 876 4 876 13 725 13 725 115 622 121 991 159 671 171 615 1 79 7 24 Kapitalkonto. Amortissement. Kroner. 760 000 730 000 700 000 670 000 650 000 I 242 400 I 38 5 539 I 371 838 353 400 I 16o oi6 I 018 983 727 goo 706, Soo 685 700 435 000 ••■■ 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Sum. Total. 62 863 116 503 21 40 4 4 33 0842 242 779 14.18066 40`3 309 6 42- 4-4 I 4850 3 71 9379 I 297 368 I 579 013 I 583 873 601 955 I 607 511 119 4 502 7 864 16 764 1 7 743 I 121 439 889 696 926 903 935 90 7 958 693 4 876 433 877227655 4 876 : 140 622 1 4 1 99 1 174 671 181 615 184 7 24 Anvendt Kapital pr. km. Bane. Capital employé par kilométre de ligne. (Tab. II. 2, 13 Col. —) 2a • III 247 650 I I2 000 112 513 112 526 77 o86 77 00I 77 1 77 77 392 77 633 1 10 565 115 972 116066 116 408 116 512 74 1 73 74 358 74 894 74 95 0 74 95 2 54 978 53 39 8 53 681 53 720 53 8 79 84 965 84 989 85 428 8 5 577 85 581 44 707 44 743 45 470 45 780 45 982


1884--89, Trafik, Indtægter og Udgifter. Trafic, recettes et dépenses. 41 ci.; 6 'A4 c'.4 71) Z,) rs t.. 910II1 12 53 § o r/ *2 653 2 766 3 085 3 236 3 238 2 352 2 349 2 333 2 356 2 354 6 664 6 664 6 670 6 959 6 888 3 201 3 298 3 322 3 364 3 326 2 024 2 034 2 034 2 073 2 241 2 059 2 156 2 308 2 292 2 299 Antal Reisende. Nombre des voyageurs. *636 590 733 446 752 320 774 781 901 155 Befordring af Reisende. Transport de voyageurs. Personkilometer. Parcours kilométrique des voyageurs. Ialt. Total. * 17 834 6 53 20 128 325 20 124 330 19 844 850 21 721 920 120791 488! 186 123 658 5 187 569 122 691 5 452 5 24 118 444 5 165 712 127 982 5 292 953 589 616 59 2 397 613 931 640 403 728 932 527 614 511 251 520 428 493 97 1 54343! 2 37 359 246 774 264 395 255 8o8 283 939 io8 988 113 637 105 156 99 501 106 719 12 294 563 12 619 885 12 693 906 12 503 025 13 7 10 643 12 561 693 12 193 690 12 342 669 12 205 337 12 859 744 6 463 336 6 803.457 7 038 258 6 995 375 7 757 243 3 307 776 3 654 181 3 42 6 452 3 316 897 3 511 8o8 2 039 042 2 044 Soo I 986 967 I 899 657 2 025 622 219 *82 187 *28.0 *15.4 *4.9 80 513 27.4 15.1 4.8 80497 26.7 13.7 4.3 7 9 379 25 6 13.4 4.3 86 888 24.1 13.6 4.1 40 010 40.4 11.2 5.0 42 521 42.0 11.5 4.9 44 693 44.4 12.0 4.6 42 34 243.6 11. 04.1 43 3 8641.4 11.1 4.2 2 3 1 973 20.9 24.6 9.8 238 III 21.3 23.4 93 239 5o8 20.7 22.9 7 9 235 906 19.5 23 2 8.5 25869!18.8 23.7 8.7 79 504 23.8 21.288 77 175 23.9 20.0 8.2 78 118 23.7 19.9 6.9 77 249 24.7 20.3 7-3 81 391 23.7 21.7 7.8 45 198 27.2 21.9 9.5 47 577 27.6 22.5 9.6 49 219 26.6 23.2 8o 48 9 1 9 27.3 23.3 8.7 54 24627.3 24.9 9.3 5703! 303 19.5 6.8 63003 32.2 18.1 6.4 59 077 32.6 17.2 5.8 57 188 33.3 17.0 5.8 60 548 32.9 17.6 6.0 53 6 59 538!! 52 288 49 99 1 53 306 Antal Tons Fragtgods. Tonnes de marchandises. * 92 243 153,116 141 362 1 44 93 8 171 602 182 538 I74 017 166 105 165 517 1 94 403 122 254 106 927 106 535 1o8 944 98 74 1 54 648 58 519 54 075 64 191 60072 162 358 7 945 215 168 345 8 163 775 185 332 8 826 076 189 204 8 870 622 238 802 II 4 14 938 43 208 44 6o8 39 733 43 628 52 222 Jernbaner 1888-89. 16 17 18 Befordring af Gods. Transport des marchandises. Ialt. Total. *5 719 156 7 659 184 6 576 037 7 196 019 8 297 652 15 652.867 15 413 878 1 4 733 79 1 13 482 905 16 387 895 5 023 675 4 462 855 4 389 375 4 339 70 7 3 769 858 2 648 1 55 2 606 643 2 463 900 2 982 364 2 815 198 2 040 688 2 203 1 94 I 961 053 2 206 420 2 667 975 932 118 I 007 700 944 097 969 392 I 166 494 41111•11111111111111 Tonkilom. Fragtgods. Tonnes kilométriques *26 356 30637 26 304 28 784 33 191 1 28 302 126 343 120 769 110 516 1 34 3 2 7 94 786 84 205 82 818 81 881 71 129 16 760 16 498 1 5 594 18 876 17 818 55 5 61 57 089 61 721 62 032 79 82 5 35 184 37 986 33 811 58 042 46 000 24 529 26 518 24 845 25 510 30 697


Jernbaner 8 8 8-8 9. Banernes Navn. Driftsaar. Gr.set-Aamot. Støren-Aamot. Tr.hjem-Støren. Rørosbanen. Merakerbanen. Jmderbanen. Bergen-Vossb. H ovedbanen. Samtlige Baner. km. 220 Tabel XV. l (Forts.). Sammendrag for Aarene 2 3 I 4 5 I 6 7 8 1884-85* 1885-86 1886-87 1887- 88 1888 89 1884-85 1885 86 1886--87 1887-88 1888.-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886 -87 1887-88 1888-89 1884-85 i885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886--87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886--87 1887-88 1888--89 26 26 26 26 321 321 321 321 321 5 1 51 51 5 1 51 436 43 6 43 6 43 6 436 106 106 106 106 106 76 76 76 76 76 io8 108 io8 108 108 68 68 68 68 68 I 57 8 I 578 I 578 I 578 I 5.78 Tali ved Driftsaarets Udgang. (Tab. II. 2, Col. 13). a) b) 647 ioi 647 ioi 647 30 1 647 301 649 081 15 859 404 Is 88o 208 15 899 8o8 16 275 915 16 298 279 3 438 105 3 442 022 3 476 oo3 4 04 1 0 5 1 4 038 901 22 544 232 22 619 615 22 738 865 22 713 082 22 738 185 II 167 500 II 209 190 II 242 666 II 268 538 II 279 649 5 164 400 5 164 400 5 164 400 5 175 025 5 176 893 IO 024 000 IO 034 607 IO 034 607 10 039 140 10 042 437 bo 634 647 10627 526 io 660 431 10 660 431 10 660 431 Anvendt Kapital. Hvoraf: Til Udvidelser og Forbedringer. Betalte. 2 00! 2 001 2 001 2 001 2 001 65 205 67 922 100 603 III 251 128 00! 182 828 191 914 262 275 284 867 309 726 2 590 7 o66 Io 1. 38 25 649 10 607 10 607 15 140 18 437 I 135 505 1 210 442 I 348 736 I 403 1 74 I 518 023 126 356 710 2 201 681 126 644 937 2 575 013 127 089 331 2 946 108 127 301 539 1 3 266 042 127 402 7451 3 948 069 Kapitalkonto. Kroner. - I 780 69 404 8! 308 81 308 156 315 1 79 379 94 404 144 501 17o 690 166 315 186 159 10 625 12 493 772 529 690 47! 585 082 530 644 4 1 5 795 3 888 315 3 678 410 3 534 410 3 416 684 2 859 462 Sum. 2 001 2 001 2 00! 2 001 3 781 69 404 81 308 8i 308 156 315 '79379 65 205 67 922 100 603 III 251 128 001 277 232 3364!5 43 2 9 6 5 451 182 495 885 2 590 7 o66 10 138 25 649 10 625 12 493 11: 0085 46614030 777 I 908 034 I 900 913 I 933 818 I 933 818 I 933 817 6 089 996 6 253 423 6 480 518 6 682 726 6 807 531 Anvendt Kapital pr. km. Bane. (Tab. II. 2, Col. Va:). 24 605 24 605 24 612 24 612 24 68o 49 903 49 969 50 031 51 214 51 285 67 282 67 358 68 024 79 081 79 039 52 017 52 191 52 466 52 407 52 454 109 164 109 572 109 899 110 152 10 260 67 774 67 774 67 774 67 825 67 849 92 815 92 913 92 913 9 2 955 92 986 156 853 156 748 157 233 157 233 157 233 80892 81 o68 81 353 81 489 81 553


1884-89, Trafik, Indtægter og Udgifter. I 521 I 756 I 676 I 770 I 838 757 I 459 I 377 I 469 I 576 I 638 I 627 I 616 I 637 I 640 I 546 I 556 I 602 I 985 2 059 3 712 3 768 3 9 24 3 916 4 1 55 2 288 2 368 2 407 2 509 2 560 221 Jernbaner 1888-89. IO II 12 13 14 15 16 17 18 Antal Reisende Befordring af Reisende. Befordring af Gods. 7 8 5 397 890 810 874 821 860 574 87295! 6 063 978 6 605 200 6 436 517 6 875 209 6 804 47° 2 570 839 2 503 736 2 564 836 2 684 7 24 2 524 968 256 705 II 580 766 241 562 12 180 843 236 862 12 316 331 222 782 12 380 084 227 273 12 284 094 130 513 2 795 684 127 097 2 821 798 125 088 2 716 157 135 466 3 188 800 '55934 3 3 89 940 I09 I0 2 651 26o 107 023 2 598 344 100 729 2 430 862 9708! 2 316 873 109 887 2 620 203 268 569 3 747 998 270 6o8 3 789 044 279 219 4 026 321 266 816 3 816 703 318 586 4 561 788 301 55 0 9 562 7 0 1 313 708 10 026 560 324 432 10 081 370 321 056 9 919 262 362 378 lo 962 626 3 128 754 3 146 793 3 215 626 3 196 225 3 621 757 Personkilometer. Ialt. 88 920 617 92 003 696 92 649 18o 91 652 918 98 672 962 30 208 34 262 33 647 33 099 33 575 18 891 20 577 20 051 21 418 21 198 50 408 49 993 50 291 52 642 g 49 509 26 561 27 938 28 248 28 395 28 175 26 374 26 621 25 624 30081 31 981 34 885 34 184 31 985 30 485 34 47 6 34 704 35 08,4 37 281 35 340 42 239 140 628 1 47 449 148 255 145 872 161 215 5 6 Š5o 58 300 58 713 58 082 62 530 km. 45.1 504 52.0 55.6 54. 0 . 21.4 22.2 21.7 23.5 21 7 24.3 24-3 24.1 23 9 23.8 14.0 14.0 144 1 4.3 14.3 3 1 .7 32.0 31.1 30.9 30.3 28. 4 29.2 28.8 28.7 27.2 4.) o e 5) 4:1 rc, -5 1 - 5 T, z p - pCt. 18.3 16.1 17.7 1 3 5 18.4 13.6 14.7 14.6 1 7.3 18.5 28.0 27.8 27.8 26.1 28.4 22.3 20 6 21.3 21.6 23.5 214 21.0 20.0 1 9.4 20.3 18.7 31 7.9 17.6 16.8 18.2 7.5 64 63 50 7.0 44 4.3 5. 1 54 12.3 12.2 12.2 11.5 12.5 5.9 6.1 7.0 7.2 7.8 8.5 8,1 7.2 70 7.2 Antal Tons Fragtgods. 77 766 80 279 74 652 90934 10 202 64 382 66 374 85 273 91 200 110 604 10 839 9 423 9 639 10 323 10 210 6 411 10 340 9 090 9 475 I' 817 359 000 366 395 361 911 372 108 45 1 97 2 944 5 1 3 95 6 733 969 908 I 023 212 I 206 922 Tonkilom. Fragtgods. Ialt. 464 715 496 421 482 75 2 450 020 647 687 5 248 657 5 372 096 5 097 521 6 506 493 8 691 555 I 813 778 I 869 136 I 870 668 2 611 619 3 331 667 8 459 268 8 745 353 8 395 037 lo 537 5 24 13 837 403 5 38647! 5 468 462 6 794 970 7 082 940 8 485 TOO 381 573 326 982 326 603 361 431 359 679 463 774 620 423 619 950 6 73 557 828 417 12 605 187 12 109 229 II 887 691 12 185 132 14 932 257 68 383 039 67 779 97 8 66 974 483 69 918 621 83 796 372 17 874 19 093 18 567 17 309 24 911 16 351 16 736 15 88o 20 269 27 076 35 5 64 36 650 36680 51 208 65 327 19 402 20 058 19 255 24 169 3 1 737 50 816 51 589 64 103 66 820 80 048 5 021 4 302 4 297 4 75 6 4 733 5 294 5 745 5 740 6 580 7 671 IS5 370 578 077 174 819 579 693 219 592 43 335 42 966 42 443 44 33 2 53 103


Jernbaner I 888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Statsbanerne. Smaalensbanen. Kongsvingerbanen. Kr.ania-Dr.menb. Dr.men-Skienb. Dr. men- P.andsfj.b. Eidsvold- Hamarb. Hamar-Gr.setb. 222 Tabel XV. 1 (Forts.). Sammendrag for Aarene Résumé 1884-89, 2 19I 20 21 22 23 Driftsaar. Année d'exploitation. Befordring af Gods. Transport des marchandises. Midlere Transportlængde pr. Ton Gods. Parcours moyen d'une tonne. km. Midlere Belastning pr. Godsvognaxel. Charge moyenne par essieux. t. Nettovægt i pCt. af Bruttovægt. Rapport 0/o du poids net au poids brut. pCt. 1884-85 *62.0 * I.I0 *23.7 1885-86 50.0 1.20 25.4 1886-87 46.5 1.12 23.7 1887-88 47.9 1.15 24.0 1888-89 47.9 1.28 25.7 1884-85 85.8 1.82 37.7 1885-86 88.6 1.84 38.4 1886-87 88.7 1.82 39 3 • 1887-88 79.8 1 .7 9 38.6 1888-89 82.7 1.90 39.4 1884-85 4 1 . 1 1.50 35-7 1885-.86 41.7 I.54 34.5 1886-87 41.2 1 .49 35. 1 1887-88 38 6 1.59 35.9 1888-89 37.9 1.55 33.7 1884-85 48.5 1 . 1 4 23.9 1885-86 44.5 1 . 1 4 22. 9 1886-87 45. 6 1.03 23.2 1887-88 46.6 1.13 25.7 1888-89 47.0 1.09 24.6 1884-85 48.9 1.52 39.7 1885 -86 48 5 1.65 40.6 1886-87 47. 6 1.68 42.4 1887-88 46.4 1.67 42.6 1888-89 47.7 1.68 43.6 1884-85 47.2 1 .44 2 7.4 1885-86 49.4 1 .45 27.7 1886-87 49.4 1 .39 26.8 1887- 88 50.5 1.48 27.9 1888-89 5o.8 1 .47 28.2 1884-85 1885-86 1886-87 1887-8a 888-89 Samlet Trafik. Mouvement total. Samlet Bruttovægt, Lokomotiver & Tendere incl. pr. km. Driftslængde. Poids brut total, locomotives et tenders incl. par km. exploité. Tonkm. *401 817 408 372 .426 317 43 8 705 479 3 22 531 015 526 408 510 122 490 545 542 621 623 722 618 846 644 172 632 477 624 95 1 223 196 228 443 234 468 241 183 247 540 228 855 230 183 246 934 246 324 293 918 291 925 313 818 313 866 322 768 35 1 779 Nettovægt i pCt. af Bruttovægt. Rapport qo du poids net au poids brut. pCt. * 10.6 II 4 9.9 8 IO 2 26.4 26.4 26.3 25.1 26.9 19.1 17.7 i68 17.3 16.0 15.9 '1.6 I I.0 12.3 12.3 27.7 28.2 284 28.9 30.4 14.4 1 4.5 13.2 14.2 15.2


1884-89, Trafik, Indtægter og Udgifter. Trafic, recettes et dépenses. Persontrafik. Trafic des voyageurs. Ialt. Total. 609 783 632 212 672 076 675 3 64 744854 200 081 202 568 206 954 599 000 200 782 430 717 43 6 730 439 92 7 43' 830 462 795 434 336 4 18 1 3 6 4.25 593 414 661 433 7 2 5 213 868 225 868 236 458 231 692 253 156 526 041 132 4 1 4 132 825 128 735 135 787 76 708 80987 83 220 79 046 77 1 57 223 25 26 27I28 29 30 Pr. km. Driftslængde. Par kilomètre exploité. 2 575 2 529 2 688 2 701 2 979 I 640 I 66o I 696 I 631 I 646 8 127 8 240 8 3oI 8 148 8 732 2 749 2 646 2 666 2 625 2 745 I 469 58o I 653 620 77o 2 173 2 283 2 290 2 220 2 341 2 019 2 131 2 190 2 080 2 030 Godstrafik. Trafic des marchandises. Ialt. Total. Pr. km. Driftslængde. Par kilomètre exploité. Indtægter. Recettes. øvrige Indtægter. Autres recettes. Sum Total. Pr. km. Driftslængde. Par kilomètre exploité. 4 348 4 53 6 4 7 1 3 4 8 59 5 359 6 309 6 304 6 037 5 843 6 617 1 4 577 14 372 14 327 x4 266 '4474 3 77 6 3 73 8 3 721 3 886 3 904 4 683 4 979 5 248 5 320 6 37! 4 647 473° 4 57° 5 034 5 5 80 4 028 4 33 6 4 181 4 .353 4 645 Indtægt pr. Personkilometer. Recettes par le parcours kilométrique des voyageurs. Kroner. Ore. 449 77 2 I 583 27 478 I 087 033 470 467 I 882 31 389 I 134 068 427 116 I 709 79 094 I 178 286 461 889 I 848 77 486 I 214 739 515 257 2 061 79 57 6 1 339 648 563 681 4 620 5 926 769 688 .558 921 458! 7 623 769 112 524 833 4 302 4 775 736 562 507 972 4 164 5 85o 712 822 600 426 4 9216 064 807 271 328 312 6 195 1 3 545 77 2 574 311 267 5 8 73 13 75o 761 747 304 454 5 744 '4 945 759 326 308 391 5 819 15 865 756086 286 059 5 397 18 288 767 142 1 55 45 2 984 6 787 596 575 165 126 I 045 7 326 590588 1 55 995 987 bo 740 587 928 187 581 I 187 II 736 613 978 169 509 I 073 13 556 616 789 442 11 9 3 092 13 673 669 66o 475 046 3 322 I l 130 752 044 503 249 3 519 10 843750 510 518 NJ 3 623 10 979 760 752 645 324 4 5 1 3 12 521 911 001 141 226 2 435 2 278 269 545 1 39 559 2 406 2 352 2 74 3 2 5 129 818 2 238 2 412 265 055 '54374 2 662 8 836 291 945 1 77 405 3 059 50 437 323 629 73 535 935 2 833 153 076 77 734 2 046 6 o6o 564 785 71 727 I 888 3 927 158 874 75 781 994 Io 588 165 415 87 722 2 309 II 628 176 507 2.9 2.9 3.0 3.0 3. 1 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.2 3. 1 3.2 3. 1 3. 1 3. 1 3. 1 3. 1 . 3. 1 3.1 3.1 3.1 3. 1 3. 1 3.0 3.3 3.2 3, 4 3.4 3 4 Jernbaner 1888-89. Indtægt pr. Tonkilometer. Recettes par tonne kilométrique. 5.0 5.4 5.6 5.5 5.5 3.5 3.5 3.4 3.6 3.5 5.9 6.3 6.3 6.4 6.7 5.0 5.5 5.5 5.5 5.2 5.3 5.6 5.5 5.6 5.5 6.4 5.8 6.1 6.4 5.9 6.5


Jernbaner 888-89. Banernes Navn. Driftsaar. Gr.set-Aamot. Støren-Aamot. Tr.hjem-Støren. Rørosbanen. Merakerbanen. Jæderbanen. Bergen-. Vossb. Hovedbanen. Samtlige Saner. 224 Tabel XV. I (Forts.). Sammendrag for Aarene 2 19 20 I 21 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884 -8 5 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 Midlere Transportlængde pr. Ton Gods. km. Befordring af Gods. 103.3 108.9 112.5 113.1 122.3 83.0 82.4 79-7 77.0 75.6 35.0 34.7 33.9 35.4 35.7 7 1 .9 6o.° 68.o 70.3 69.7 35.1 33.0 32.8 32.7 33- 1 70.5 708 69.1 66.6 68.2 Midlere Belastning pr. Godsvognaxel. t. 1.26 1.26 1.22 1 .33 1.29 2.02 2.15 2.23 2.14 2,45 o.8o 0.74 0.69 0.75 0.76 0.89 1.16 0.95 1.03 1 . 14 1.92 1.80 1 .79 1.83 1 .42 Nettovægt i Procent af Bruttovægt. pCt. 360 33.8 33.8 36.4 36.2 36.4 39.4 40.9 38.6 43.4 23.5 22.0 21.5 22.8 22.8 25.5 27.7 22.3 23.7 24.9 38.6 37.1 37.7 37.8 38.4 33.9 33.7 33.9 34.3 35.4 22 23 'Samlet Trafik. Samlet Bruttovægt, Lokomotiver & Tendere incl. pr. km. Driftslængde. Tonkm. 122 549 143 506 1 37 95 1 1 57 42 5 168 378 282 319 263 007 284 57 2 314 017 330380 72 588 70429 69 227 73 626 72 393 91 970 95 442 103 276 108 480 117 021 860 307 878 450 889 339 900 156 I 037 227 270 764 286 545 291 964 301 357 328 138 Nettovægt i pCt. af Bruttovægt. pCt. 19.2 17.8 1 7-3 18.3 21.4 19.4 21.8 23.9 23.2 26.6 12.2 11.4 114 11.6 12.0 8.7 10.1 10.5 10.5 11.6 24.4 22.9 22.4 22.3 23.6 18.8 18.4 17.8 1 7.9 19.3


384-89, Trafik, Indtægter og Udgifter. Persontrafik. Ialt. 33 665 38 699 40 304 38 711 37 590 281 909 312 054 325 241 330698 327 108 93920 94 106 94 609 95 045 92 547 486 202 525 846 543 374 543 5 00 534 402 102 518 100 288 94 375 106 217 11 5 774 82 786 77 61 9 74 026 70 598 78 558 145 864 1 42 3 21 152 622 159 385 1 79 542 330770 338 932 347 oo6 339 676 368 785 3 162 966 3 232 934 3 320 796 3 300 658 3 508 120 25 I 26 27 1 28 Pr. km. Driftslængde. I 295 I 488 I 550 489 446 878 972 I 013 030 I 019 I 842 845 I 855 I 864 I 815 I 115 I 206 I 246 I 247 I 225 967 946 890 I 002 I 092 I 089 I 021 974 929 I 034 35 1 I 318 I 413 I 476 I 663 4 864 4 984 5 503 4 995 5 423 2 004 2 048 2 505 2 092 2 223 Ialt. Godstrafik. 25 780 29 030 26 649 2 7 359 36 355 230 132 249 169 227 390 281 881 367 359 102 531 I SO 537 98 604 129 443 156370 43 1 978 466 470 424 370 514 464 647 8o6 213 685 228 8ro 265 521 295 884 346 448 33 700 30 603 3 1 359 33 01 9 33 5 1 5 45 430 52970 59 646 63 460 73 042 909 723 944 624 929 264 966 879 I 155 644 3 715 078 3 843 863 3 755 62 5 4 011 955 4 650 434 Pr. km. Driftslængde. 225 Indtægter. øvrige Indtægter. 29 Sum. Pr. km. Driftslængde. Indtægt pr. Personkilometer. Kroner. Ore. 992 I 117 I 025 I 052 I 398 717 776 709 878 I 544 2 010 2 167 933 2 538 3 o66 99 1 I 070 973 I 18o I 486 2 016 2 159 2 505 2 791 3 269 443 403 4 1 3 434 44 1 42 1 490 552 588 676 13 378 13 892 13 666 14 21 9 16 995 2 354 2 436 2 380 2 542 2 947 815 2 IOI 963 I 86o 760 2 622 15 875 16 473 18 151 18 209 2 803 4 686 7 3 1 3 7 047 10 923 9 073 28 722 28 676 37 646 41 520 9 485 10 452 8 188 10 328 10 065 3 822 3 4 1 9 3 842 4 393 4 799 2 590 2 970 3 54 1 3 725 4 01 7 50967 45 664 41 8ii 45 426 50 959 145 624 164 797 208 867 232 270 251 802 6o 260 69 830 67 916 67 930 74 705 5 671497 061096483 630730 712 676 199 254 209 329 200 526 231 535 927 259 25 8403 I 021 038 I 09965 46210 I 223 728 325 688 36398 05 8540 412 429 412702 320887 III 641 109 227 108 om 116 872 :983 828645 215 809 226 570 25660' I 291 460 I 329 220 I 318 081 I 351 981 I 575 388 7 24 0231 6648 59 7 285 288 7 544 883 8 410 356 2 318 2 686 2 612 2 613 2 873 I 603 I 798 773 I 965 2 220 3 907 4 104 3 932 4 540 5 095 2 127 2 342 2 285 2 513 2 807 3 073 3 203 3 47 2 3 891 4 455 I 583 469 437 I 421 538 1 795 I 836 I 998 2 098 2 376 18 992 '9547 19 384 19 882 23 167 445' 4 589 4 617 4 781 5330 3.4 3.7 3.8 3.8 3.7 3. 1 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 2.9 2.9 2.9 3.5 3.4 3.5 3.6 3.4 3. 1 3.0 3. 1 3. 1 3.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3. 2 29 Jernbaner 1888-89, ■••••••,,,...wwwww, Indtægt pr. Tonkilometer. 4.3 3.7 4.4 4.7 4.9 4.6 4.5 4. 1 3.9 4. 1 3.8 4. 1 4.0 8.2 8.6 8.8 8.4 8.5 8.7 7.5 8.2 7.5 7.2 6.9 7.4 7.4 7.5 7.3 5. 1 5.3 5.2 5.3 5.1


Jernbaner 1888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. 226 Tabel XV. 1 (Forts.). Sammendrag for Aarene Résumé 1884-89 .111■111111 23334J 3536J37I383914° Driftsaar. Année d'exploitation. Bureauafdeling. Administration générale. Ialt. Total. Trafikafdeling. Services commercial et des trains. Ialt. Total. Udgifter (Drift og Vedligehold). Dépenses (exploitation et entretien). Maskinafdeling. Exploitation et entretien du matériel roulant. Ialt. Total. Kroner. Baneafdeling. Entretien et surveillance de la voie Statsbanerne. Smaalensbanen. 1884-85 9 981 40 298 241 I 193 245 126 981 397 440 I 59c 1885-86 10 982 44 3 14 592 1 258 243 266 973 400 014 i 6oc 1886-87 11 8 1 9 47 329 251 1 317 259089 1 036 416 672 i 667 1887--88 12 809 51 328 154 1 313 264 576 1 058 362 448 145C 1888-89 12 850 51 332 886 i 332 258 614 I 034 381 495 I 52( Ialt. Total. Kongsvingerb. 1884-85 7 573 62 128 469 1 053 156 198 1 280 220 798 I 8IC 1885-86 6 364 52 126 394 1 036 165 433 1 356 1 95 49 2 I 60i 1886-87 6 303 52 131 351 I 076 147 125 I 206 185 950 1 524 1887-88 6 768 56 135 219 I 108 132 465 I o86 173 653 1 422 1888-89 7 161 59 1 33 459 1 094 132 451 i o86 208 683 171C Kr.ania-Dr.menb. 1884-85 6 698 126 166 187 3 136 171 360 3 233 137 558 259e 1885-86 7 058 133 166 803 3 1 47 1 59 26 5 3 005 142 503 268ç 1886-87 6 538 123 170 793 3 223 149 277 2 817 155 012 292g 1887-88 6 999 132 172 913 3 262 144 428 2 725 143 822 2 7 1 4 1888-89 6 236 118 175 039 3 303 144 342 2 723 125 301 2 364 Dr.men-Skienb. 1884-85 8i05 51 168 209 1 065 1 94 75 8 1 233 129 931 822 1885-86 782! 50 163 061 1 032 193 095 1 222 139 373 882 1886-87 7 996 51 161 384 I 021 184 997 I 171 1 35 7 18 85Ç 1887-88 8 788 56 164 534 1 041 181 18i i 147 154 88o 98c 1888-89 8 482 54 164 989 I 0441 191 124 I 210 185 462 1 1 72 Dr.men -Randsfjb. 1884-85 7 987 56 142 955 I 000 1 45 448 i 017 218 168 I 52( 1885-86 8 057 56 138 554 969 137 336 961 205 965 144C 1886-87 8 313 58 140 669 984 137 4 1 3 961 247 5 27 1 73 1 1887-88 9011 63 145 277 i016 130 827 915 234 958 1 64; 1888-89 9 043 63 147 830 1 034 155 894 1090 234 711 1 642 Eidsvold-Hamarb. 1884-85 3 773 65 50 254 866 55 059 949 80 542 I 38s 1885--86 3 795 65 49 547 8 54 59 708 1 030 61 984 1 06Ç 1886-87 3 722 64 50 11 2 864 55 299 953 68 152 I 175 1887-88 3 855 67 56 724 978 53 261 918 78 049 I 34( 1888-89 3 781 65 56 IDD 968 65 530 I 130 74 723 I 28 Hamar-Gr.setb. 1884-85 2 642 70 38 381 I OM 29 152 767 59 067 1 555 1885-86 2 748 72 40 090 1 055 30 1 90 795 55 062 144Ç 1886-87 2 722 72 38 473 1012 29 738 783 59 832 1 574 1887-88 3 o61 81 45 172 I 189 27 031 711 51 925 I 36C 1888-89 2 885 76 46 279 1 218 28 519 751 52 037 1 36g


I8Š4-S, Trafik, Indtægter og Udgifter. Trafic, recettes et dépenses. Samlede Udgifter. Dépenses totales. Ialt. Total. Udgift i pCt. af Indtægt. Rapport Vo de la dépense totale la recette brute. pCt. Forrenter den i Banen nedlagteKapital. Intérêts du capital total d'établissement. pCt. Af Overskudet har været anvendt til Afsætning til Fonds. Fonds. 0.48 9 234 0,58 17 53! 0.56 26 781 o.86 106 o51 1.26 140 503 Emploi de l'excédant pour Kroner. Dividende. Dividende. Ialt. Total. 31 515 109 4 222 1.8o 66.9000 254 579 2 087 2.52 5 920 170 568 30 495 047 4 05 8 1 .73 64.4 274 065 2 246 2.72 34 409 000 163 152 30 47 2 657 3 874 1.66 64.2 263 905 2 163 2.65 32 623 000 163 152 30 450 904 3 696 1.57 63.3 261 919 2 147 2.59 4 1 993 000 148 320 482 571 3 95 6 1.68 59. 8 324 700 2 66I 3.20 76260 20 000 185 400 28 I.00 482 835 9 110 1 .37 62.5592 289 739 5 467 4.55 62 757 21 515 354 7 1 5 34 476 700 8 994 1.38 62.6 285 047 5 37 8 4.44 59 127 200 2! 559 I.00 244 847 I.00 482 492 9 104 1.36 63.5 276 834 5 223 4.32 48 906 34 700 21 560 267 980 35 I.00 469 942 8 867 1.27 62.2700 286 144 5 399 4.48 7 1 373 21 560 3 1 9 759 23 I.00 45203! 8 529 1 .24 5 8-9000 315 III 5 9451 5.01 116 366 21 560 234 485 0.82 92 522 0.73 29 42 5 0.82 41 285 0.87 48 233 0.56 14 709 22 I.00 514 896 3 6o1 1.78 76.9 1 54 7 64 I 082 2.12 590!! 600 69 278 21 I.30 49078! 3 43 2 1.69 68.9100 221 263 I 547 3.06 I 19 032 90 061 412 835 446 211 2! 535 859 3 747 1 .84 7 1 .4100 214651 I 50! 2.94 8! 505 11 7 773 21 5 21 579 3 648 1.7 6 68.6100 239 133 I 672 3.25 89 053 138 556 25 548 082 3 833 I.7I 60.2000 362919 2 538 4.79 151 104 193 978 1.70 52.6 176 2.00 577 038 2.80 404 729 I.50 189 703 3 271 1 .59 70.4 79 842 I 376 1.63 15 014 74 356 238 8 19 I.80 1 75 53 1 3 027 1.40 64.0 98 794 I 703 2.03 2 7 439 89 253 265 582 I.80 1 77 784 3 065 1 .33 67.1 87 271 I 505 1.78 13 818 89 7 1 4 268 249 2.20 192 665 3 322 1 .45 66.0 99 280 1 712 2.01 3 003 109 648 271 552 2.50 200 483 3 457 I.50 61.9 123 146 2 123 2.44 2 634 124 605 272 137 6 I.00 129 412 3 406 84.5 23 664 622 1 .43 5 598 200 I5 672 5 128 552 3 3 8 3 000 78.0 36 229 953 2.38 20 833 20 374 130 956 3 446 82.4 27 918 735 1.76 10 758 5 000 20 374 1.50 127 723 3 361 77.2 37 692 992 2.36 18396 5 000 23 5o8 I.30 1.30 81 423 65 212 67 639 82 170 1.80 130670 3 439 74.0 45 837 I 206 2.58 I3 587 5 00028 210 85 990 227 4 1I 4243 44 45 I 4647 48 49 50 51 952 152 3 809 1 .44 971 866 3 887 1 .4 1 019 767 4 079 1.32 972 615 3 890 1.20 987 036 3 948 I.22 501 707 3 175 0.99 505 203 3 198 0.96 490 529 3 105 093 511 337 3 236 0.96 550 764 3 486 1.051 87.6 85.7 86.6 80., 73.7 84.1 85.5 83.4 83.3 89.3 Ialt. Total. Overskud. (Forskjel mellem Indtægt og Udgift). Excédant. (Différence entre les recettes et les dépenses). Kroner. 134 881 162 202 I58 519 242 124 352 6II 94 868 8 5 3 85 97 398 102 641 66 026 539 649 634 969 411 601 540 616 65o 4 18 138 244 138 478 III 02! 138 934 222 300 57 939 58 340 58 340 5 8 337 pCt. Pour cent. Jernbaner I 888-89. Oplagte Fonds. Fonds. Kr. 0.50 635 057 0.50 57423! 0.40 521 493 0.50 536 439 o.8o 619 628 2.30 442 491 2.20 410 273 2.20 399 3o1 2.00 404 462 2.50 342 286 310 904 0.50 33 1 1 47 0.50 360 523 0.50 408 256 0.50 317 017


Jernbaner 8 8 8-89. Banernes Navn. Driftsaar. 228 Tabel XV. 1 (Forts.). Sammendrag for Aarene 2 33 i 34 I 35 i 36 i 37 38 39 I 40 Bureauafdeling. Trafikafdeling. Maskinafdeling. Baneafdeling. d ti. 6 Ialt. Ialt. rgn Ialt. Udgifter (Drift og Vedligehold). Ei ",1 PLi 4.; tV3 Kroner. 1884-85I Gr.set-Aamot. 083 42 xo 869 418 13 048 502 31 747 I 221 1885-86I 1 74 45 11 734 45 2 14 968 57635 654 1 371 1886-871 146 44II 159 429 13 615 524 32 935 I 267 887-88 15656o 11 927 459 12 960 498 26 280 i OI 1888 - 89 I 57060 12 134 467 13 304 512 27 749 I 067 Støren-Aamot. Tr.hjem-Støren. Rørosbanen. 1884-85 15 632 36 211 387 485 251 586 577 475 567 I 091 1885-86 16 493 38 218 996 502 250 062 574 47 6 692 5093 1886-8716 187 37 21 3 857 490 252 304 579 485 054 I 113 1887-88 18 119 42 220 984 507 242 968557 47 2 287 1083 1888- 89 18 926 43 225 673 518 270 542 621 484 822 I 112 1884-85 Merakerbanen. 4 817 45 64 918 612 87 595 826 106 329 5 003 5885-86 4 862 46 64 513 609 79 863 753 109300 1031 1886-87 5 149 48 66 75 2 630 74 490 703 103 017 972 1887-88 5 314 50 68780649 86 089 812 109 933 1037 1888-89 5 401 51 70 451 665 93 734 884 121 496 i 146 Jæderbanen. Bergen-Vossb. Hovedbanen. Samtlige Baner. 1884-85 8 486 26 113 968 355 160 023 499 308 989 963 1885 - 86 9 065 28 118 185 368 158 334 493 310 623 968 1886-87 8 907 28 • 114 758357 161 86o 504 315 128 982 1887-88 9 528 30 112 913 352 1 55 444 484 3 1 4 438 979 1888-8910 62633 114 618 357 176 902 551 323 900 1 009 1884-85 3 421 67 48 169 944 49 363 968 75 755 I 485 1885-86 3 506 69 48 987 960 46 570 913 75 353 1 477 1886-87 3 4 1267 49 467 970 4709!923 77 159 I 513 1887-88 3 965 78 50 972999 47 533 93 2 79 644 I 562 1888-89 3 845 76 52 642 1 03251 817 i016 81 136 I 591 1884-85 3 417 45 43 247 569 29608390 38306 5 04 1885-86 3 392 45 39 333 5 1 7 26 57 8350 39 443 519 1886-87 3 366 44 39 823 5 24 2 5 5 1 9 336 39620 521 1887-88 3 666 48 39 533 520 2705!356 40 090 528 1888-89 3 889 51 40246 530 27 099 357 41 37 1 544 1884-85 3 753 35 49 748461 49 154 455 76 632 750 1885-86 3 794 35 48 094 445 43 455 403 78630 728 1886-87385!36 51 229 474 46 117 427 80326 744 1887-88 464! 43 5345!495 50 22 5 465 98 969 916 1888-89 5 040 47 57 216530 57 031 528 121 674 I 126 1884-85 22 207 327 202 351 2 976 244 745 3 599 207 535 3 052 1885-86 23 120 340 208 085 3 o6o 218 876 3 219 187 943 2 764 1886-872395!352 206 294 3 034 200 659 2 950 185 298 2 725 5887-88 25 229 371 215 234 3 165 210 006 3088 143 866 2 116 1888-89 26 162 385 224 273 3 298 239 120 3 516 165 208 2 430 1 884-85 93 943 6o I 525 966 967 1 630 637 I 033 2 o88 806 I 3 24 1885-86 95 73861 I 537 97 2974 I 57 6 937 999 2 037 339 1 291 1886-87 97 195 62 I 561 515 989 I 532 249 971 2 102 346 I 332 1887-88 505 200 67 I 600 802 I 054 I 523 077 965 2 012 955 I 276 1888-89 io6 971 68 i 628 172 I 032 I 635 481 i 036 2 144 946 i 359 Ialt. T„ 2


1884-89, Trafik, Indtægter og Udgifter. Samlede Udgifter. Ialt. *r..1 AT, d g 2 185 2 450 2 267 2 041 2 152 I 846 I 862 I 872 I 852 I 956 3 467 3 428 3 478 3 586 3 723 2 192 2 213 2 221 2 198 2 304 2 488 2 445 2 354 2 559 2 755 I 511 433 I 427 I 456 I 483 I 665 I 614 I 681 I 924 2 239 10083 9 611 9 374 8 946 9 886 3 394 3 343 3 374 3 343 3 513 • d E o 1 .44 1.26 1.32 1.24 1.25 1.42 1.67 1.71 1 .74 1 .75 0.92 o.88 o.88 0.89 0.90 1.08 1 .04 I.05 0.97 I.09 2.72 2.55 2.39 2,28 2.38 Udgift i pCt. af Indtægt. pCt. 94.3 91.2 86.8 78.1 74.9 115.2 103.6 105.6 94.3 88.1 88.7 83.5 88.5 79.0 73.1 103.1 94.5 97.2 87.5 82.1 81.0 76.3 67.8 65.8 61.8 95.5 97.5 99.3 102.4 96.4 92.8 87.9 84.! 9 1 .7 94.2 53. 1 49 2 48.4 45.° 4 2 .7 76.3 729 73.1 69.9 65.9 229 Jernbaner 8 8 8-89. 4 1 42 43 44 45 46 1_ 47 I 48i 49 5 0I 5 152 56 815 63 689 58 954 53068 55 964 59 2 7 24 597 677 600 946 594 593 627 865 176 835 174 8 53 177 383 182 871 189 847 955 786 964 771 968 239 958 255 I 004 346 263 7 24 259 167 249 50 7 271 239 292 056 114 869 Io8 884 108 444 110 637 112 662 1 79 845 1 74 34° 181 572 207 780 241 800 685 674 653 563 637 439 6o8 326 672 239 5 356 300 5 275 862 5 324 289 5 275 278 5 544 070 Ialt. Overskud. (Forskjel mellem Indtægt og Udgift). Kroner. 3 445 6 141 8 962 14 862 18 741 78 964 20 579 31 842 36 138 84 811 22 419 34 476 23 1 43 89 664 69 993 28 533 56 267 28 181 1 37 355 219 382 61 964 80374 118 577 141 190 18o 231 5 439 2 757 783 2 627 4 210 14 039 23 921 34 237 18 791 14 8o1 605 786 675 657 68o 642 743 655 903 149 I 667 368 I 965 732 I 960 998 2 269 605 2 866 286 Forrenrt:i ter den bg4 i Banen nedlagteKapital. 1 33 236 345 572 721 243 64 99 113 264 440 676 454 954 I 372 65 129 64 3 1 5 503 5 85 758 I Ii8 33 2 I 700 72 IO 35 55 130 222 3 1 7 1 74 137 8 909 9 93 6 lo om 10 936 13 281 I 057 I 246 I 243 I 438 I 817 pCt. Af Overskiidet har været anvendt til .E 0 0.47 4- 3 575 0.78 "÷" 4 498 1.24 2 467 2.11 9 704 2.20 6 591 0.49 -i--106292 0.13 - 66 563 0.20 83 272 0.22 - 6 909 0.53 44 765 0.51 I.13 0.76 1.19 1.50 0.13 0.25 0.12 0.61 0.94 0.54 0.69 I 02 1.22 1.66 0.I c) 4 897 0.05 c) 535 0.02 I 318 0.05 --i-- 5 o8o o.o8 c) 2 693 0.14 0.24 0 34 0.19 0.15 6.04 6.8o 6.88 7.26 8.72 1.30 1 .53 1.52 1 .77 2.23 Kroner. 23 189 37 66o 28 419 33 830 '335' 81 o8o 6 200 4- 12 568 5 000 41 228 5 000 55 022 5 000 78 294 5 000 64 390 89 685 I29 298 52 170 22 211 14066 24 3 1 7 35 077 20 678 17 639 89 421 20 000 I00 831 74 937 75 232 105 390 167 435 54 438 221 510 114 849 317 684 108 392 489 763 165 237 44 1 979 196 190 649 932 !46238 843 9 23 187 849 Dividende. Ialt. 19 649 31 287 15 672 20 374 20 374 43 1 57 59 497 112 584 225 080 d 488 340 487 901 488 486 488 779 570 375 d) 977 974 1068717 • 070 420 c< 1259877 C I 661 132 pCt. 0.50 o.8o •• Oplagte Fonds. Kr. 455!3 50 011 4- 47 544 37 840 31250 617 663 684 227 767 499 ÷ 774 408 729 642 187 742 186 189 189 961 182 164 '39397 232 774 299 293 423 04 1 Loo 466 138 2.00 470 839 e) 5.5o « 5.50 « 5.5o « 5.50 • 6.50 --I-1 136 426 4- 2 749 7830 5 1 37 29 317 43 027 76 503 93 249 108 591 278 131 278 131 295 498 302 738 514 248 2 539 897 2 408 480 2 578 573 2 823 887 2 753 318


Jernbaner 888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. Statsbanerne. Smaalensbanen. Kongsvingerbanen. Kr.ania-Dr.menb. Dr.men-Skienb. Dr.men-Randstl.b. Eidsvold-Hamarb. Driftsaar. Année d'exploitation. 01884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888--89 1884-85 i885--86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887--88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 231 1 93 I00 114 128 230 b.1) • 4t.) "T'a o b7n' cv CS "j •`41, ro o hi) • ••••-■ g 5 661 5 493 5 562 6 420 8 221 147 3 306 ISO 3 476 Ibo 3 168 105 4 639 105 4 573 701 2 624 573 2 327 467 3 744 620 4 769 49 1 3 1 79 I 7 1 196 166 185 191 8 73 355 485 772 4 11 I 807 I 059 I 193 604 37 1 686 809 809 361 407 796 940 745 4 1 5 434 386 819 535 I 190744 Tabel XV. 2. Samniendrag for Aarelie Résumé 1884-897 285 597 861 863 I 291 652 725 256 849 571 Ton. Tonnes. I 504 I 752 2'640 3 021 2 574 II 446 8 904 0877 0398 15 363 424 3 780 709 3 547 747 4 077 666 4 336 634 5 591 830 281 469 I 271 717 825 08 I 013 I 424 722 663 I 206 493 467 I 668 I 312 I 167 I 272 I 500 I 492 772 2 481 2 952 3 142 4 833 2 207 2 707 2 640 3 099 2 928 540 897 761 983 I 153 647 961 I 141 I 427 773 47 8 55 2 410 426 767 183 246 16o 235 230 324 406 337 328 7 1 4 549 501 43 2 430 474 9096 II 224 9 744 10 762 12 430 6 314 8 144 5 676 585o 8 44 2 5 132 5 859 4 16 5 5 228 3 985 5 684 6 637 5 503 7 230 5 99 1 8 717 10 240 8 819 To 422 II 528 4 686 6 197 3 94 1 5 229 6 862 2 170 3 455 4 577 5 II() 5 753 3 949 3 536 4 168 3 063 2 510 3 7 11 4 106 3 33 1 6 296 4 42 3 I 064 592 655 I 247 870 6 373 7 246 7 818 8 119 10 814 5 649 8 359 7 1 43 6 292 9 103 375 4 01 9 5 268 5 404 6 959 4 06o 4 055 2 291 6o65 3 495 4.; 73 7,4 5 512 6 731 6 520 7 095 7 474 2 312 2 138 I 850 I 697 I 683 136 3 506 90 4 034 IoI 4 4 07 89 3 97 1 71 3 817 22 1 529 37 i886 83 1701 6 1607 8 1411 486 I 624 3 992 4 1 37 2 8o8 47 1 I 593 700 I 362 I 484 112 1904 486 2 394 202 2 589 297 ')1 003 73 6 1)I 240 *) Undtagen Spiger. **) For Iste Trafikdistrikt samt Hovedbanens og Eidsvold--Hamarbanens Vedkommende tillige omfattende Kalk, Ler, Sand, Sten.


1884-89, Specifikation af Varesorter. Spécification des marchandises. 3 705 1 960 I 953 2 317 2 084 I 197 634 9 16 693 1 368 499 767 686 667 619 486 • 264 301 7òo 232 Tit 7, cn cf, 448 570 746 712 707 828 940 8o' 886 1 628 568 858 993 947 778 2 999 3 804 3 599 3 734 3 948 5CS tan o OC G 4.) E 1:: cn Pc) 536 879 801 777 817 I 11 7 789 659 682 866 O.7 • a) o 230 177 481 538 343 739 454 243 353 381 Trælast & Brænde. Bois de construction et bois à bruler. Ton. Tonnes. 24 030 52 118 34 508 31 511 47 347 90 799 92 254 81411 63 957 78 609 9 144 29 605 36 859 30 725 30 952 22 708 16 965 20 675 24 728 28 642 4 900 7 836 5 647 5 283 4 673 7 096 6 613 7 762 9 030 7 863 5 444 4 964 7 995 11 685 17 949 8 215 7 834 8 627 13 037 19 173 519 455 355 378 349 467 457 400 439 406 Jernbaner 1888-89. 15 846 18 566 14 305 9626 19 001 13 054 10 920 II 574 13 185 13 772 Sum. Total. 92 2 42, 15311( 141 36. I4493 171 6w 182 53 174 or; 166 io! 165 5v, 194 40 : 1 513 174 236 333 589 275 5 875 8 263 8 035 35 881 68o 39 908 122 254 1275 243 312 482 820 211 5 438 9Í71 5 781 27094. 830 33 473 106 92'; 634 1 99 337 438 688 235 6 962 8 793 4 997 24 440 803 36560 106 53! I 733 180 421 538 770 347 6 508 6 800 5 904 19 986 736 38 620 108 944 722 285 514 585 790 300 6340 11 641 5 923 10 531 864 37 288 98 741 2 400 175 155 261 480 88 10 326 10 743 4010 1 913 718 11 980 5464k 710 192 253 302 602 85 9 121 16 167 2 966 5 097 648 10 963 58 51ç 745 199 221 162 501 133 10 121 12 808 2 391 4 385 610 ii 105 54o7( 554 211 159 321 530 153 9 003 11 516 3 407 12 611 701 10 935 64 191 863 182 144 281 463 530 12 954 16 112 3 202 2 514 734 10 774 6o 07 2 136 3 963 314 318 2 128 2 090 654 1009 405 472 166 145 19 920 14 807 38 326 38 253 7 560 5 646 51 983 56 624 755 737 56809 162 35 18 911 168 34! ; 5 383 271 2 027 773 44 1 166 19 101 40 511 5 077 63 247 853 1 9 570 185 33 5 766 267 1 963 1 018 478 233 17 725 41 046 4 214 65790822 19 236 189 204 6 773 311 2 091 886 430 226 25 398 54 764 5 271 83 632 1 039 23 922 23880 343 I 285 I 072 826 I 012 326 I 497 1 779 3 831 5 268 12 972 43 20 701 738 901 1 040 950 231 633 i861 2 386 232 294 1 1 298 446o 727 868 944 7 1 2 989 1 74 770 1 654 2 301 175 256 ii 1 44 39 73:: 1 123 6o8 i oi i 916 5206 235 728 924 2 285 193 242 14 986 4362 k 1 301 672 911 5375 I 113 226 540 209! 1890 721 320 16117 52 22.', 231 Desuden kondenseret Melk i 1887-88 2 559 t , 1888-89 2 746 t.


Jernbaner 1 888-89. Banernes Navn. Driftsaar. 3 734 2 529 3 202 3 272 2 421 595' 4 000 457' 5 090 3 767 282 I Rørosbanen. 1884-85 230 853 2 055 2 119 1885-86 901 922 3 370 2 776 I 1886-87 135 930 2 096 3 231 I 1887-88 154 766 3 277 3 293 9751888-89 876 3 904 3 940 Merakerbanen. 1 J eaderbanen. 1884-85 7 593 221 112 1 1885-86 4 565 141 128 II 1886-87 478 137 77 1887-88 10 457 876 129 1888-89 55 2354 115 49 Bergen-Vossb. 1884-85 62 37 170 1885-86 35 423 53 148 1886-87 26 640 54 1 79 21 1887-88 684 56 170 1888-89 18 603 70 216 Hovedbanen. Samtlige Baner.g 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 1888-89 Tabel XV. 2 (Forts.). Sammendrag for Aarene 17 176 17 756 18 825 20 778 23 669 26 865 27 515 30 551 33 631 374" b o 34 314 191 ioo8 16 304 269 634 16 328 222 868 20 315 2 323 515 131 338 376 I 281 I 372 004 549 577 77 1 7 054 7 5 1 5 5 883 II 838 8 411 1 5 34 1 13 567 16 879 15 406 20 320 24 516 22 413 2 7 477 27 081 34 662 Ton. 439 488 466 405 484 I 091 448 I 265 I 949 I 129 163 1 54 179 1 53 184 57 65 45 37 62 I 468 I 872 I 886 2 1 43 I 611 4 299 5 604 5 42 7 6 165 5 442 8520 10799 9 908 10 555 12 278 2 597 6 864 3 203 4 933 3 201 I 288 I 363 I 289 492 I 698 683 oo8 1 1 47 I 165 I 33 8 16 298 20 482 '4933 16 620 23 733 53 75 1 68 611 55 093 64 024 71017 4 629 3 203 7 158 3 015 8 182 2 938 4 401 6 024 5 925 10 480 132 125 128 169 121 278 287 3 1 7 428 382 17 244 23 380 22 842 23 651 26 237 39 286 47 136 52 705 53 349 65 865 14 270 13 081 7 061 23 170 31 969 3 3 1 I 271 '954 3 18 7 9 5 7 5 3 4 972 5 839 3 462 7 47 6 6 333 20 202 24 695 20 595 4 1 637 49 576 I 181 I 180 I 002 I 019 I 235 77 14 1 124 120 143 354 387 369 338 389 29 326 687 876 I 388 7 089 8 270 8 137 ')6333 1)6 584 20 161 22 968 23 174 21 669 22 730 $ For Iste Trafikdistrikt samt Hovedbanens og Eidsvold—Hamarbanens Vedkommende tillige indbefattende Kalk, Ler, Sand, Sten.


Specifikation af Varesorter. o E cn 2 331 I 848 I 280 3 141 I 007 3 38 7 1 468 I 171 3 459 1 073 3 462 I 986 I 203 2 603 I 096 2 027 I 964 I 256 3 390 I 000 4 1 97 I 176 I 149 3 568 , 963 2 302 292 384 4 620 124 841 230 489 6 195 158 658 282 365 66i8157 834 245 343 9 399 1 44 I 931 467 824 12 719 209 I 359I 405 334 453 95 901 760 271 216 115 819 578 279 279 97 684 I 120 278 379 119 946533 262 404 149 281 68 107 127 96 I 679 69 125 103 104 388 69 86 272 82 266 49 ioi 229 70 377 38 92 219 61 I 430 3 182 4 120 3 126 3 206 1017 1 883 3 859 4 108 2 955 I 480 2 327 3 389 3 953 3 022 I 668 2 644 3 7 66 4 380 3 o58 2 1 91 1 653 4 539 4 5 87 3 1 70 18 236 7 949 8 433 12 938 5 615 16 074 5 820 8 625 16 233 6 013 17 027 6 484 8 009 1 5 770 5 750 15 795 7 249 8 310 19 719 5 762 20 2 09 5o88 9 598 22 676 5 881 300 263 214 270 264 85 47 27 27 33 1 4 13 9 15 17 17 19 24 I 183 I 015 945 I 115 I 278 2 019 I 786 2 073 2 46 5 2 366 88 Trælast & Brænde. Ton. 2 118 3 186 2 092 2 343 2 686 37 497 34 439 47 543 41 916 51 819 810 876 I 209 845 84 1 494 430 643 579 94 1 125 925 129 988 120 885 105 384 130 446 229 168 2 57 9 1 4 2 53 53 8 228 536 283 413 2 574 11 758 3 112 10 239 4 397 9 453 4 980 50 449 3 568 10098 43'' 2 321 7 161 7 164 5 273 1 55 81 100 69 208 425 168 279 581 5 1 1 33 48 705 57 278 59 321 86 835 116 864 1 4 1 337 16o 153 158 440 204 315 2 399 2 49 6 2 097 2 642 2 913 138 73 TOI 6o 65 298 482 538 662 438 31 284 28 138 26 331 28 530 27 157 1 45 252 167 43 141 150 657 I 240 3 749 7 147 12 935 15 967 17 563 25 505 34 8 3 8 QQ Q) tv) 5 24 1 5 444 511 15 438 4 23 1 4 5 69 464 16 094 476 58 073 99 83 61 66 I12 43 32 35 28 219, 1 43 130 128 121 333 I 061 538 I 180 I 064 jernbaner 1 8 88-8 9. 3 868 4 338 5 983 7 300 8 524 Sum. 77 766 80279 74 652 90934 10 202 64 382 66 374 85 273 91 200 ITO 604 3 1 94 10 839 3 116 9 423 3 477 9 639 3 084 10 323 3 479 10 210 3 524 6 411 4 4 1 2 10 339 3 595 9 090 3 1949058 4 845 11 817 35 449 33 004 32 886 38 305 4 1 544 359000 366 395 361 912 372 108 45 1 97 2 70406 72 369 4 883 127 402 878 367 65 382 80328 44 , 9 122 345 95 6 733 57 979 9 1 476 433' 121 842 969 908 62 264 109 225 43 , 3 136 649 I 023 211 59 993 1 44 586 4 645 1 45 271 I 206 922 1) Desuden kondenseret Melk i Driftsaaret 1887-88 2 559 t., 1888-89 2 746 t.


Jernbaner 1888-89. • Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. I. Norvége. 234 Chemins de fer de Smaalenene. • « Kongsvinger. - « Kristiania—Drammen. « e Drammen—Skien. « Drammen---Randsfjord. Eidsvold—Hamar. • • « « Roros. « e Meraker. • a jæderen. « s Bergen—Voss. « « Principal (Kr.ania—Eidsv.) 2). II. Suède. Tabel XVI. Driftsresultater ved norske, (Renseignement sur l'exploitation des chemins de fer de la 314 • Banernes Længde, Konstruktion og anvendt Kapital. Longueur, construction et capital employé. I 51 Kilomètres. Mètres. Francs. 6J 71 8 Antal. Nombre. Rullende Matériel 249.1 250 1.435 156 411 2 3 95 518 114.6 6) 122 1.435 107 910II 33 379 52.9 53 1.067 161 952 1 062 217 555.9 158 1.067 104 183 14 40269 143.5 143 1 .0677489!1 5 43 443 58.4 58 . 1.435 118 958 4 13 505 433.4 436 1 .06 7 7 2 943 2662 397 102.3 7) Io6 5.435 153 261 9 21 209 76.3 76 1.067943504 29 42 ro8 io8 5.067 129 255 6 23 47 67.8 68 1.435 218 554 1 9 53 495 Total 562.2 1578113 359 141 474 3 521 2 Chemins de fer de l'Etat. 53 1 2 516 5.435 135 745 3 62844 8 792 Chemin « Bergslagerna3 . 486486 1.435 121 690 35 74 I 552 a « « Dalsland 3). 69 69 1.435 94 726 5 16 II0 In. Danemark. Chemins de fer de 1'Etat 4). )I525 1525 5.435 132000 250755 3 802 1) Driftsterminen er: (Terme de l'exploitation) : ved norske Baner: fra 1/7 1888-30/s 89. (Chemins de fer norvégiens : 1/7 1888-3% 89). « svenske do. - 1/1—",/i2 1888. — suédois: 88898) . « danske do. - 1/4 1888- 3V3 89. ( danois : 1/4 1::88-87/1/: 2) Privatbane. (Chemin de fer privé). 3) Privatbaner der forbinde Smaalensbanen med det svenske Jernbanenet; Privatbanernes samlede Længde udgjorde pr. 3ite Decbr. 1888 4 996 km. (Chemin de fer privés, qui communiquent avec le chemin de fer de Smaalenene : la longueur totale des chemins de fer privés au 31. decbr. 1888 était 4 996 kilomètres).


svenske og danske Jernbaner 1888-89 1). Norvége, de la Suède et du Danemark 1888-89 1). 41.11■1111■ 9 ! Ioii 12 j 13 I 14 15 Materiel. roulant. Antal. Nombre. 9 3 5 2 8 3 2 40 2 58 622 415 279 314 488 118 467 233 71 72 548 3 627 9 676 I 226 128 4 615 Antal Plads Godsvognenes Lasteevne. Nombre de Capacité de places. charge des wagons à marchandises. • • E C cn o 3 53 2 848 I 713 I 995 I 296 540 I 993 904 814 948 I 424 16 007 27 117 2 415 32 882 14.2 7.4 3 2 .4 12.8 9.0 9.2 4.6 8.8 10.7 8.8 21.0 10.2 10.7 5.0 g ;) ■1111■11■111111. Tons. Tonnes. 5 442 3 1 10 I 294 I 804 2 599 I 028 2 516 2 099 207 303 4 482 24 884 79 020 II 819 I III 21.8 27.1 24.5 11.6 18. I 7.6 5.8 20.5 2.7 2.8 66.1 1 5.9 3 1 .4 24.3 16.1 2 1.6 32 082 21.0 km. 39 4 1 3 29 488 38 523 37 3 69 37 192 25 707 32 442 39 686 27 764 35 334 28 873 29 9 1 7 29 181 26 731 235 3 238 2 354 6 888 3 326 2 241 2 299 I 838 I 576 I 640 2 059 4 1 55 2 560 2 309 2 007 2 017 4 322 Befordring af Reisende. Transport de voyageurs. Personkilometer. Parcours kilométrique des voyageurs. Sum. Total. 3 621 757 98 672 962 62 530 27.2 4 079 97 1 327 678 33 753 Trafik. Mouvement. 186 752 917 13 832 959 I 252 115 7426 28 463 17 887 8 713 7801271 097 514 177 769 Jernbaner 1888-89. 18 19 20 0 4,) g CLi P-• 5)0 CC 7) 2 z o ec ',;•1 g•1 km. 901 155 21 721 920 86 888 24.1 127 982 5 292 953 43 3 85 414 728 932 13 710 643 258 691 18.8 54343' 12 859 744 81 391 23.7 283 939 7 757 243 54 246 2 7.3 106 719 3 511 8o8 60 548 32.9 227 273 12 284 094 28 175 54.0 '55934 3 389 94o 31 981 21.7 109 887 2 620 203 34 476 23.8 318 586 4 561 788 42 239 14.3 362 378 1 0 962 626 161 215 30.3 4) Fra Iste Oktober 1885 er Driften af samtlige Statsbaner samlet under en Bestyrelse. (Les chemins de fer de l'Etat sont du 1. oct. 1885 administrés d'une direction genérale de l'exploitation). 5) Desuden ved Udgangen af 1888-89 434 Kilometer Privatbaner. (II y avait de plus 434 kilomètres exploités par des compagnies). 6) Heri medregnet 7 Kilometer mellem Rigsgrændsen og Charlottenberg. (Y co mpr...s i 7 kilomètres entre la frontière et la station suèdoise Charlottenberg). 7) Heri medregnet 4 Kilometer mellem Rigsgrændsen og Storlien. (Y compris 4 kilomètres entre la frontière et la station suèdoise Storlien). 46 42 37


Jernbaner 888-89. Banernes Navn. Désignation des chemins de fer. I. Norvége. 236 Tabel XVI (Forts.). Driftsresultater ved norske, (Renseignement sur l'exploitation des chemins de fer de la 21 22 2324 Trafik. Mouvement. Befordring af Gods. Transport de marchandises. Tonkilometer. Tonnes .kilométriques. 8 902 Chemins de fer de Smaalenene. 106 185 898 35 608 47.9 - « c Kongsvinger. 204 394 16 899 508 138 521 82.7 « « Kristiania—Drammen, 103 449 3 918 121 73 9 2 7 37.9 —=-- Drammen—Skien. 67 568 3 174 710 20 093 47.0 I —0-- I c Drammen—Randsfjord. 250 279 948 123 83 553 47.7 2 689 Eidsvold—Hamar. 590 52 921 46 37 250.8 - - « Røros. 115 164 14 081 029 32 296 122.3 8 706 Meraker. 992 115 211 82 14175.6 Jæderen. II 182 399 096 5 255 35.7 Bergen —Voss. 13 676 952 610 8 820 69.7 - « (< e Principal (Kr.ania—Eidsv.) 463 802 15 352 96o 22 578 33.1 II. Suède. Chemins de fer de l'Etat. Chemin « « Bergslagerna. « « Dalsland. III. Danemark. Chemins de fer de l'Etat 1). Total I 276 459 2 870 777 492 614 56 356 I 511 643 Sum. Total. 87 024 845 302 763 892 60 514 399 2 195 061 107 417 297 I 55 1 49 68.2 120 335 104 124 5 1 5 123 3 1 35 839 70 438 7' 1) Indtægter og Udgifter ved Dampskibsfart paa Routen Fredrikshavn—Gøteborg heri ikke medregnet.


;venske og danske Jernbaner 1888-89. ■Torvége, de la Suède et du Danemark 1888-89), Sum. Total. 237 - Udgifter. Dépenses. P. Jernbaner I 888-89. 11111•1■1 25 6 I 27 28 29 33 34 Sum. Total. Francs. Indtægter. Recettes. 1.3 P't ho 0 ,6 ,--, 8 .441 •o ri) ..--. 4.--1 .. g fl"..1 Li.) 4 4, cy ('-' ho a) 03 5 (t.' o ô .'"' få E ,.; (1) cu "c, t) (1) 5 g 1 `g tas; .2 5 gi.., ..-9' , ac ,; a. § ô '''' P., elk -- šŠ 8 o . ;4 c-.1 .-c", g a., 0 0 ,--, .4,, ,' (:).. Økonomiske Resultater. Résultats financiers de l'exploitation. -0 0 Francs. Cents. Cents. Francs. Ffancs. Pour cent. Sum. Total. Overskud. Produit net. • Francs. Francs. Cs • • 0 it -C o Co d) al I 862 Ho 7 4484.37.6 1 371 9805 48873.74 130 1.26 I 122 107 9 1 984.9 4.9 670 774 5 49859.8 49501 3 33 31 970o 60 3.20 1 066 328 20 119 4.3 9.3 628 323 II 855 58.9 438 005 8 264 5.01 8 57 337 5 426 4.3 7.2 765 56 24 845 89.3 91 775 • 581 o.56 1 266 292 8 855 4.2 7.6 761 834 5 327 60.254 171 04138 75 23 958 251 4.79 449 844 7 75 64.7 8.2 278 671 4 805 61.9 2.44 I 700 982390'5.1 5.7 I 39604!3 202 82.130494! 699 0.94 656 479 6 193 4.0 5.6 405 958 3 830 61.82505212 363 1.66 162 453 2 138 4.0 11.8 156 601 2 061 96.4 5 852 77 0.08 356 67533034.7 10.03361013 112 94.2 20 574 191 0.15 2 189 788 32 203 4.210 . 1934 412 13 741 42.7 1 255 376 18462 8.72 II 690395 7 408 4.4t 7.1 7 706 257 4 883 I 65.9 3 984 138 2 525 2.23 28 902 108 4 098 426 354 052 I I 487 8 433 5 1 3 1 5.3 5.9 6.5 6.4 5.3 6.6 19 204 030 I 557 439 218 971 7 633 3 205 3 173 66.5 38.0 61.9 9 698 078 2 540 987 135 o8i 3 854 5 228 I 958 20 634 687 1 3 53 1 3.9 17 258 679 I II 317 83.6 3 376 008 22I41.68 Les recettes et les dépenses du trafic du bateaux a vapeur sur le route Fredrikshavn-Goteborg non compris). C. 0 cd "L7 o šfo Pour cent. 2.84 4.30 2.07


Jernbaner 1888-89. 238 Anmærkninger til Tabel XV. ad Tabel XV. 1. De med * mærkede Tal vedkomme alene Strækningen Kr.ania—Fr.hald. Col. 4 a) Omlægning Trondhjem—Selsbak heri indbefattet. Col. 4 b) Rorosbanens Andel af Trondhjem Station, Omlægning Trondhjem—Selsbak samt Anskaffelse af Vogne for Rørosbanen heri indbefattet. Col. 48 c) Afdrag paa Driftskontoen. Col. 5o d) Heri medregnet Hovedbanens særskilte Formues Driftsoverskud. Col. 51 e) Uprioriterede Aktier; prioriterede i pCt. høiere. ad Tabel XV. 2. Srnaalensbanen : For Driftsaaret 1884-85 omfatter Varespecifikationen alene Strækningen Kr.ania—Fr.h.ald, for de øvrige Driftsaar tillige Strækningen Fr.hald- Rigsgraendsen.. g) Opgaverne over hvad der er transporteret paa de samlede Baner er den virkelige Transportmængde, idet hvad der er ført over to eller flere Baner kun er medregnet én Gang. Observations: I Krone Om Ore) = i Franc 39 Centimes.


4 Fortsættelse. (Suite.) No. 60. Uddrag af A.arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1887. (Rapports consulaires.) - 61. Arberdslonninger 1875, 1880 og 1885. (Gages des domestiques et salaires des ouvriers.) - 62. Rekruteringsstatistik 1887. (Statistique du recrutement.) 63. Norges Handel 1887. ( Statistique du commerce.) 64. Fattigstatistik 1884 og 1885. (Statistique de l'assistance publique.) - 65. Norges Sparebanker 1887. ( Statistique des caisses d'épargne.) - 66. Norges Postvæsen 1887. (Statistique postale.) - 67. Den norske Statstelegraf 1887. (Statistique des télégraphes de l'Etat.) - 68. Livs- og Dodstabeller 18/72--18 80/81. (Tables de mortalité et de survie.) - 69. Kriminalstatistiske Tabeller 1885. ( Statistique de la justice criminelle.) - 70. Krirninalstatistik, Oversigt 1846-1885. (Statistique de la justice criminelle. - Introduction et tableaux rétrospectifs) 71. De Spedalske i Norge 1881-1885. (Les lépreux en Norvége.) 72. Strafarbeidsanstalter 1886/87. (Rapport surles établissements pénitentiaires.) 73. De faste Ejendomme 1876-1885. (Propriétés foncières.) 74. Skolestatistik 1884. (Statistique de l'instruction publique.) - 75. Sundhedstilst. og Medicinalforholdene 1886. (Rapport sur état sanitaire et médical.) 76. Distriktsfængsler 1887. (Prisons départementales.) - 77. Sindssygeasylernes Virksomhed 1887. (Statistique des hospices d'aliénés.) - 78. Civil Retspleie 1886. (Statistique de la justice civile.) 79. Kriminalstatistiske Tabeller 1886. (Statistique de la justice criminelle.) - 80. Norges Skibsfart 1887. (Statistique de la navigation.) - 81. Norges Fiskerier 1887. (Grandes pêches maritimes.) - 82. De offentlige Jernbaner 1887/88. (Rapport sur les chemins de fer publics.) - 83. Skolestatistik 1885. (Statistique de l'instruction publique.) - 84. Folkemængdens Bevægelse 1881-1885. II. ( Mouvement de la population) - 85. Rekruteringsstatistik 1888. (Statistique du recrutement.) - 86. Strafarbeidsanstalter 1887/88. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.) - 87. Norges Postvæsen 1888. (Statistique postale.) - 88. Skiftevæsenet 1886. (Tableaux des successions et faillites.) - 89. Fattigstatistik 1886. (Statistique de l'assistance publique.) - 90. Den norske Statstelegraf 1888. (Statistique des télégraphes de l'Etat.) - 91. Norges Sparebanker 1888. (Statistique des caisses d'épargne.) - 92. Skolestatistik 1886. (Statistique de l'instruction publique.) - 93. Norges Handel 1888. (Statistique du comm,erce.) - 94. Kriminalstatistiske Tabeller 1887. (Statistique de la justice criminelle.) - 95. Sundhedstilst. og Medicinalforholdene 1887. ( Rapport sur l'état sanitaire et médical.) - 96. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1887. I-V. (Rapports consulaires.) - 97. Norges Fabrikanlæg 1885. (Etablissements industriels.) - 98. Civil Retspleie 1887. (Statistique de la justice civile.) -- 99. Norges Fiskerier 1888. (Grandes pêches maritimes.) - 100. Folkemængdens Bevægelse 1886. (Mouvement de la population.) - 101. De offentlige Jernbaner 1888/89. (Rapport sur les chemins de fer publics.) Hos H. Aschehoug & Co. erholdes ligeledes tilkjobs folgende af det statistiske Centralbureau udgivne Værker': Statistique internationale: Navigation maritime. I. Jaugeage des navires. Christiania 1876. - H. Les marines marchandes. Christiania 1881. 11/. A. Jaugeage des navires. (Renseignements complémentaires.) B. Les marines marchandes 1880-1886. Christiania 1887. International Skibsfartsstatistik : Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene 1850-1886. Kristiania 1887. Annuaire statistique de la Norvége. Première-Cinquième Année (1879-1884). Kristiania 1879-1884. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Første-Femte Aargang (1880-1884). Kristiania 1881-1884. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Sjette Aargang (1885-1886), Syvende Aargang (1887), Ottende Aargang (1888), Niende Aargang (1889). - Annuaire statistique de la Norvége. Sixième Année (1885-1886), Septième Année (1887), Huitième Année (1888), Neuvième Année (1889). Kristiania 1886-1889. Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Forste-Sjette Bind (1882 -1888). Kristiania 1883-1889. (Journal du Bureau central de Statistique) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Kristiania 1889. Fortegnelse over Norges offidielle Statistik m. v. 1828-30 Juni 1889. Kristiania 1889. 10 janwtr 1890:


AN HANG TIL BERETNING OM DE NORSKE JERK BAN ERS DRIFT Pris : Kr, 0.50. TERMINEN 15T' JULI 1888-30TE JUNI 1889. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS II. ASC HER OIf(I & CO. 1890.


Anhang til Beretning om de norske Jernbaners Drift Terminen 1888-89.


Indhold. Regnskab for Statsbå.nernes Drift i Terminen 1888-89 3 Regnskaber for de enkelte Baner samt Balance af Fælleskassens Konti for Banernes Fonds og af Fælleskassens Regnskab for dens øvrige Mellemværende med Banerne I0 Renteindtægter(-udgifter) af fælles Stationer og Værksteder 46 Specifikation over Materialbeholdningerne pr. 30te Juni 1889 Lønningsregler for Personalet ved Statsbanerne 51 Specifikation over Befordring af Reisende mellem Stationer og Stoppe- steder (ordinære Tog) 54 Side. 50


Regnskab for Statsbanernes Drift i Terminen Iste Juli i888 til 3ote Juni 1889. A. Persontrafik . B. Godstrafik. . . . C. øvrige Indtægter. A. Driftsudgifter: I. Styrelsen . . II. Distrikterne : a. Iste Distrikt: 1. Trafikafdelingen . 2. Maskinafdelingen. 3. Baneafdelingen. . . 4. Forskjellige Udgifter b. 2det Distrikt : 1. Trafikafdelingen . 2. Maskinafdelingen. 3. Baneafdelingen . 4. Forskjellige Udgifter C. 3die og 4de Distrikt: Indtægter: Udgifter: Kr. 448 540.47 • 386 757. 23 • 5 84 434.70 2007.83 421 740.23 Kr. 469 1 93.64 . 486 526 07 539 030.42 . 12 299.37 I 507 049.50 1. Trafikafdelingen . Kr. 337 408.79 2. Maskinafdelingen. • 424 914.84 3 Baneafdelingen. . . • 674 519.00 4. Forskjellige Udgifter • 5 694.88 d. 5te Distrikt: I. Trafikafdelingen . 2. Maskinafdelingen . 3. Baneafdelingen. 4. Forskjellige Udgifter 6te Distrikt: I. Trafikafdelingen . 2. Maskinafdelingen. 3. Baneafdelingen. . . 4. Forskjellige Udgifter , Kr. 42 002. I0 26 736.38 40 887.92 • 57.70 • Kr. 59 047.5 0 -. 56 48 6.47 120 947 34 838.81 1 44 2 537.5 1 109 684.10 Kr. 163‘ 374.86 • Kr. 3 1 39 334.11 3 494 790.67 ( 404 805.02 Sum Kr. 7 038 929.80 237 320.12 4 718 331.46 488! 706.32


B. Andre Udgifter: I. Forrentning af fremmed Kapital: Smaalensbanen ... . Kr. 15 167.76 Kongsvingerbanen 58 071.24 Kristiania-Drammenbanen 156 784.23 Drammen-Skienbanen . Drammen -Randsfj ordbanen . ....... 3 026.68 19 731.58 Eidsvold -Hamarbanen . 4 127.25 Ham a r Grundsetbanen 8 420.86 Grundset-Aamotbanen Støren-Aamotbanen 12 84 1 .44 56 585 10 Trondhjem-Størenbanen ... 33 619,80 Merakerbanen I 160.94 jæderbanen 1 5 1 7. 1 4 II. Afsætning til Amortiseringsfonds: Kongsvingerbanen Kr 45 000.00 Kristiania-Drammenbanen . 69 700.00 Drammen-Randsfjordbanen 85 300.00 Hamar-Grundsetbanen 2 796.10 III. Afsætning til Drifts- og Reservefonds: Smaalensbanen . Kr. 122 200.00 Kongsvingerbanen 50000.00 Kristiania-Drammenbanen 69 600.00 Drammen-Skienbanen 20 000.00 Drammen -Randsfjordbanen. . 84 200.00 Eidsvold--Hamarbanen 1 749.61 Hamar- Grundsetbanen 14 600.00 Grundset-Aamotbanen 6 590.93 Støren-Aamotbanen 4.4 765.3 2 Trondhjem-Størenbanen . 10 000.00 Merakerbanen 17 510.83 Jæderbanen .... ... • ... 2 692.80 Bergen-Vossbanen . 17 638.83 IV. Afsætning til Dividendefonds : Smaalensbanen . . . .. . .. . . . . Kr. 24.0 Kongsvingerbanen .. . ... . . .... 186 Kristiania--Drammenbanen 21 Drammen-Skienbanen 53 603.33 659.55 625.51 Drammen-Randsfjordbanen 045.26 200 582.96 Eidsvold-Ha,marbanen Hamar-Grundsetbanen 125 489.48 29 400.41 Trondhjem-Størenbanen Merakerbanen 34 638.43 229 780.1 1 4 371 054.02 202 796.10 46 1 548.32 I 121 825.04 2 157 223.48 Kr. 7 o38 929.8o


5 Specifikationer til foranstaaende Regnskab. Indtægter: ad A. Indtægter ved Persontrafik. Reisende Kr 2 851 864.51 Reisegods 45 493.55 Post 210 740.11 Heste, Hunde og Lig 22 999 01 Kjøreredskaber 8 236.93 ad B. Indtægter ved Godstrafik. Kr. 3. 1 39 334. 11 Ilgods Kr 182 915.52 Fragtgods 3 218 570 74 Andre levende Dyr end Heste og Hunde 93 304.4 1 ad C. øvrige Indtægter. . ....... . . Extra Trafikindtægter : Telegrammer Leie af ovprliggende Gods ..... . Kr 45 519.69 5 606.99 Godtgjørelse for Postens Befordring med Nattog 69 739.96 Andre Indtægter : Omlæsnings- og Kranafgift : I Hamar: Omlæsning . . . . Kr. 12 772.25 Kranpenge m. m. . . . 2 24 2 .64 I Trondhjem: Omlæsning . . . Kr. 15 014.89 24.47 15 039.36 Bortleie : Husleie Pakhusleie Kr21 679 94 1230.50 Tomteleie 20 929.40 Bryggeleie 10 45 2.24 Jernbaneundersøgelsernes Bidrag for Administration . Kr. 54 292.08 3 000.00 Hovedbanens Bidrag for Trafikrevison in V 5 000.00 Tilfældige Indtægter 2 645.7 8 Indtægter ved Dampskibsfart (.13aegna) paa Spirillen Reisende Kr7 728.58 Reisegods 19.16 Post 494.00 Heste, Hunde og Lig 8.80 øreredskaber 54.40 Ilgods 142.37 Fragtgods 5 243.66 Kr. 3 494 790 .6 7 120 866.64 79 977.22 13 690.97


Renter: SmaalerisbanenK.r 25 359.91 Kongsvingerbanen . ... Kristiania-Drammenbanen .. . .......... 15 030.49 2 598.59 Drammen - Sk ienbanen 10046.50 Drammen-Randsfjordbanen 23 079.76 Eidsvold-Hamarbanen 8 220.01 Hamar- Grundsetbanen 9 380.64 Grundset-Aamotbanen ........... . Støren-Aamotbanen 690.84 539.78 Trondhjem-Størenbanen 8 265.01 Merakerbanen . . . 68 220 87 Bergen-Vossbanen 2 837.79 Udgifter: ad A. 1. Udgifter ved Styrelsen. 190 270.19 r. 404 805.02 Lønninger.. ................ • • . • • . Kr. 117 721.20 Reiseudgifter . . . .... . ............... . 3 788.21 Lokale med Belysning, Opvarmning, Renhold og Inventar 18 132.68 Kontorudgifter, Trykningsomkostninger m. m 20 228.24 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne 3 504.53 ad A. II. a. I. Trafikafdelingen Iste Distrikt. Kr. 163 374.86 Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) ....... . . . . . . Kr. 18 670.77 Do. Lokale (Husleie, Belysning, Opvarmning, Renhold og Inventar) 950.00 Do. Kontorudgifter ....... . ...... . . .... 3410.65 Stationernes Personale (Lon, Diæt og Beklædning) 180 657 02 Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar sa,mt Afgifter 36 473.65 Do. Kontorudgifter . . . . . . . . . . . . .. . .. . 6 789.02 Togbetjening (Løn, Diæt og Beklædning) ... . . ...... . . . . 68 760.11 Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning 22 313.11 Erstatning for tabt eller beskadiget Gods 86.64 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne . Jo 680.61 Kr. 349 791.58 Hertil kommer Andel i Udgifterne ved Fællesstationerne : Kristiania . ........... Kr, 76 640.31 Lillestrøm S II 382.53 Charlottenberg 10 726.05 98 748 . 89 Kr. 448 540.47


7 ad A. II. a. 2. Maskinafdelingen Iste Distrikt. Vedligehold af Lokomotiver Do. - Vogne Personale til Lokomotivernes Drift Forbrugssager til do. do. Personale til Vognenes Drift Forbrugssager til do. do. Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne Kr 55 459-9 1 6o 541.82 lo8 631.97 1 39 644.47 12 061.14 4 6 7 2.49 6 234.23 Kr. 387 246.03 Herfra gaar: Udleie af rullende Materiel ') 488.80 ad A. II. a. 3. Baneafdelingen lste Distrikt. Kr. 386 757.23 Fælleslønninger og Diæt Distriktskontorets Lokaler Kr 36 459.55 715.80 Do. øvrige Udgifter 862.77 Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf. . . . . . . . . . .. 531118 69 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne ... 9 277.89 Afgift for Banedelen Rigsgrændsen-Cbarlottenberg 6 000.00 ad A. II. b. I. Trafikafdelingen 2det Distrikt. Kr. 584 434 7o Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) Kr. 20 103.84 Do. Lokale m. m 2 564.14 Do. øvrige Udgifter . . . . . . , ........... . . 3 170.49 Stationernes Personale (Lon, Diæt og Beklædning) . . . . . . . .. . 291 063.86 Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter 43 856.25 Do. Kontorudgifter 10 018.03 Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) 65 5 1 7 34 Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning 18 7 26.45 Erstatning for tabt og bsskadiget Gods 478.99 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne 13 694.25 ad A. II. b. 2. Maskinafdelingen 2det Distrikt. Kr. 469 1 93.64 Fælleslønninger ved Distriktskontoret og Værkstedet Kr 27 075.26 øvrige Udgifter - do. - do. . 16 5 1 3.74 Kr. 43 589.00 Herfra gaar hvad nedenfor er indbefattet i Drift og Vedligehold af rullende Materiel og hvad der er dækket af Private 40 134.26 Vedligehold af Lokomotiver . Do. - Vogne . . Kr. 3454.74 73 314.48 86 306.52 Personale til Lokomotivernes Drift . . ............ • Forbrugssager til do. do , Personale til Vognenes Drift Forbrugssager til do. do............. ........ . , Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne • 144 103.33 155 636.08 14 795.59 4 3 23.33 4 592.00 1) Godtgjørelse for Drift og Vedligehold. Kr. 486 526.07


8 ad A. II. b. 3. Baneafdelingen 2det Distrikt. Fælleslønninger og DiætKr 32 259.83 Distriktskontorets Lokaler I 057.03 Do. øvrige Udgifter. 941.99 Vedligehold af Linien med Telegraf 496 944.42 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne 7 827.15 Kr. 539 030.42 ad A. II. b. 4. Forskjellige Udgifter 2det Distrikt. Udgifter ved Dampskibsfart: Lønninger til Mandskabet Kr5 109.82 Forbrugssager .. 2 881.08 Vedligehold af Skibet med Inventar Vedligehold af Kanalværker og Brygger I 33 2 .46 552.06 9 875.42 Tilfældige Udgifter 2 423.95 ad A. II. c. I. Trafikafdelingen 3die og 4de Distrikt. Kr. 12 299.37 Distriktskontorernes Personale (Løn og Diæt) Kr Do. Lokaler ............. Do. øvrige Udgifter Stationernes Personale (Løn, Diæt og Beklædning) 28 45 0.59 172 42 42092766..7171 9.71 Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter . 29 106.83 Do. Kontorudgifter 5104.18 Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) 60491.61 2 . Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning . 56642 4 Erstatning for tabt og beskadiget Gods 551.26 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne 8 588.95 Hertil kommer Andel i Udgifterne ved Fællesstationerne : Kr. 325 362 43 Eidsvold Kr 5500.00 Storlien 6 546.36 12 046.36 ad A. II. c. 2. Maskinafdelingen 3die og 4de Distrikt..' Kr. 337 408.79 Fælleslønninger ved Distriktskontoret og Værkstedet Kr 33 377.56 øvrige Udgifter - do. - do. . ........ 18 444.70 Kr. Herfra gaar hvad nedenfor er indbefattet i Drift og Vedligehold af rullen.de 51 822.26 Materiel og hvad der es dækket af Private ..............Kr. . Kr. 49 262.05 Kr, 2 560.21 Vedligehold af Lokomotiver 47 7 1 5.43 Do. - Vogne 68 136.76 Leie af rullende Materiel ') 339.84 Personale til Lokomotivernes Drift . 113 410.72 Forbrugssager til do. do. 174 118.83 Personale til Vognenes Drift 10 378.03 Forbrugssager til do. do. 4 389.02 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne 3 866.00 1) Godtgjørelse for Vedligehold. Kr. 424 914.84


ad A. II. c. 3. Baneafdelingen 3die og 4de Distrikt. Fælleslønninger og Diæt . . . ......... . . . . . . . . . . Kr. Distriktskontorernes Lokaler . Do. øvrige Udgifter . . . . ............ . Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne Afgift for Banedelen Rigsgrændsen-Storlien ad A. II. d. 1. Trafikafdelingen 5te Distrikt. 49 309. 1 9 I 099.93 I 398.23 604 379.20 12 332.45 6000.00 Kr. 674 519.00 Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) . . ....... .... Kr. Jo 858.47 Do. øvrige Udgifter 687.01 Stationernes Personale (Løn, Diæt og Beklædning) ..... . .... 18 042.38 Do. Renhold, Oparmning, Belysning, Inventar samt Afgifter . . . . . . 4.203.91 Do. Kontorudgifter .. . ......... 645.90 Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) 5 93 1 .94 Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning 716.89 Erstatning for tabt og beskadiget Gods. . . . . . 5.00 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne 910.60 ad A. II. d. 2. Maskinafdelingen 5te Distrikt. Kr. 42 002.10 Vedligehold af Lokomotiver Kr 4 670.07 Do. - Vogne 2 038.59 Personale til Lokomotivernes Drift . . 11026.28 Forbrugssager til do. do 6 867.61 Personale til Vognenes Drift I 516.28 Forbrugssager til do. do. 166.35 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne . .. . ..... 451.20 ad A. 11. d. 3. Baneafdelingen Ste Distrikt. Kr. 26 736.38 Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Kr39 855.52 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne I 032.40 ad A. 11. e. I. Trafikafdelingen 6te Distrikt. Distriktskontorets Personale (Løn og Diæt) Kr Do. øvrige Udgifter . . . . . . . . Stationernes Personale (Løn, Diæt og Beklædning) Do. Renhold, Opvarmning, Belysning, Inventar samt Afgifter Dó. Kontorudgifter . . . ........ . .. . Togbetjeningen (Løn, Diæt og Beklædning) Vognenes Renhold, Opvarmning og Belysning Erstatning for tabt og beskadiget Gods Bidrag til Pensions- og Understettelseskasserne Kr. 40 887.92 Kr. b 11 878.32 660.57 26 628.31 7 392.26 I 899.68 7 809.92 I 358.49 12.00 I 4-07.95 59047.50


IÖ ad A. II. e. 2. Maskinafdelingen 6te Distrikt. Vedligehold af Lokomotiver Kr 8 965.08 Do. - Vogne 5 956.41 Personale til Lokomotivernes Drift 17 659.20 Forbrugssager til do. do 21 193.73 Personale til Vognenes Drift 1614.86 Forbrugssager til do. do. 339.99 Bidrag til Pensions- og Understøttelseskasserne 757.20 ad A. II. e. 3. Baneafdelingen 6te Distrikt. Kr. 56 486,47 Vedligehold og Bevogtning af Linien med Telegraf Kr 119 222.59 Bidrag til Pensions og Understøttelseskasserne .. . ..... I 724.75 Regnskaber Kr. 120 947.34 for de enkelte Baner samt Balancer af Fælleskassens Konti for Banernes Fonds og Fælleskassens øvrige Mellemværende med Banerne. I. Persontrafik II. Godstrafik III. Øvrige Indtægter: a. Extra Trhfikindtegter: Smaalensbanen. Indtægter: Telegrammer Kr. 8 582.99 Leie af overliggende Gods 2 213.93 Tilskud forPostbefordring med Nattog 49 999.96 b. Andre Indtægter: Bortleie: Bryggeleie . . . Kr. 665.39 Tomteleie 5 966.18 Husleie bo 578.35 Andel i Hovedbanens og Jernebaneundersogelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter Kr Tilfældige Indtægter c. Renteindtægter Renter af Mellemværende . . . Kr. Rente og Am.ortisationsafgift for Leie af Lokomotiver . . Kr. 985.75 - Vogne 19 809.65 17 209.92 1515.60 54.00 4 564. 51 20 795.40 6o 796.88 18 779.52 2 5 359.9 1 Kr 744 814.1 515 257.05 104 936.31 1 365 007.47


11 Udgifter: I. Andel i Styrelsens Udgifter Kr II. Do. i iste Distrikts Udgifter: Trafikafdelingen Kr 321 284.38 Maskinafdelingen 255 828.69 Baneafdelingen . ...... • 377 7 81 .35 Forskjellige Udgifteri 190.54 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital : Renter af Hovedbanens Værksted Do. af Kristiania Station 30 95 1 .42 95 6 084 96 987 036.38 Driftsoverskud Kr. 377 971.09 Kr 12 986.61 2 181.15 15 167.76 Nettooverskud Kr. 362 803.33 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afsat til : Drifts- og Reservefondet Kr 122 200.00 Dividendefondet 240 603.33 Af Drifts- og Reservefondet, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde er i Terminen 1888-89 i Henhold til Storthingsbesl. af 1888 udredet: Kr Anbringelse af Olie- og Lamperum, Ski. . . Kr. 696.70 Udvidelse af Privet ved Moss Station I 200.00 Tilbygning af Godshuset ved Slitu Station 548.00 2 444.70 samt afsat til : Udvidelse af Stationstomten samt Sporarrangementet ved Tomter Station . ...... . . . Kr 5 580.00 Anskaffelse af 2 Stoppevogne med Dampkjedel . 14 000.00 Sloifning af Niveauovergange 39 000.00 58 580.00 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 Kr 122 200.00 - samt som Indtægt: Anlæg af Spor og Flytning af Dreiskive i Fredrikshald: Bevilgning (Storthingsbesl. 1886) Kr. II 00000 Endeligt Kostende 7 289.14 3 710.86 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 30te Juni 1889. Kr. 362 803.33 504 299.44 61 024.70 Resten Kr. 443 2 74.74 125 91 0.86 Kr. 569 185.60 Af Di vid endefondet, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjør Kr. 272 742.54 uddeles som Aktieudbytte o.8 pCt. af Aktiekapitalen Kr. 27 787 00.00 . . 222 300.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote juni 1889. Resten Kr. 50 442.54


Hovedbogen udviser pr. 3ote Juni 1889 som 12 Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme : Det oprindelige Anlæg Kr 27 787 500.00 Senere Udvidelser og Forbedringer Betalte pr. 3ote Juni 1888 Kr 240 334. 24 Do. i 1888-89: Anbringelse af Olie- og Lamperum, Ski Kr. 696.70 Udvidelse af Privet ved Moss Station . I 200.00 Tilbygning af Godshus ved Slitu Station 548.00 2 444.70 242 77 8.94 28 030 2 78.94 Tilgodehavende: Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds: Banens egne Fonds (se nedenfor) Konto for andet Mellemværende Passiva: I 102 755.34 Kr. 29 133 034.28 Aktiekapital Kr 27 787 500.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer 242 778.94 28 030 278.94 Anden Gjæld, samt udisponerede Bevilgninger: Los Gjæld: Uafhentet Aktieudbytte Kr228 202.30 Gjenstaaende af Bevilgninger til efternævnte Arbeider: Erhvervelse af Grundstykker til Anbringelse af Sneskjærme : Bevilgning (Storthingsbesl. 1886) . . . . Kr. 5 000.00 Anskaffelse af kontinuerlige automatiske Bremser: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr. 20 000.00 Hidtil forbrugt . 19 025.88 974. 1 2 Erhvervelse af Grustag mellem Fredrikshald-Kornsoe : Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr. 2 000 00 Hidtil forbrugt . i 511.7o 488.30 Anskaffelse af en Passager-, Post- og Stoppebogievogn: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) . . . . Kr. 14 000.00 Udvidelse af Lokomotivremisse Fredrikshald: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) 6 800.00 Udvidelse af Stationstomten og Sporarangementet ved Tomter Station: Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) Kr. 5 580.00 Hidtil forbrugt 3 270.11 2 309.89 Anskaffelse af 2 Stoppevogne nied Dampkjedel : Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) . . . . Kr. 14 000.00 Sloifning af Niveauovergange: Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) 39 000.00 Kr791 98(173 3 10 774. 6 1 82 572.31 310 774.61 Kr. 28 341 053.55 Aktiva overstiger Passiva med . r. 791 980.73


der tilsvarer Summen af: Drifts- og Reservefondet Kr 569 185.60 Dividendefondet ..... . . . . . . . . . . 50 44 2 -54 Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse , 172 352.59 Kongsvingerbanen. Indtægter: I. Persontrafik • ............ r260000 478251 : 700 II. Godstrafik. ... . . III. øvrige Indtægter: a. Extra Trafikindtaegter Telegrammer . .. . .. . Kr. 3 099.16 Leie af overliggende Gods . 191.67 3 290.83 b. Andre Indtægter: Bortleie: Tomteleie Husleie Kr 463.40 1481.44 I 944.84 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Sty - relsens Udgifter. . . . . . Kr. c. Renteindtægter 828.32 2 773.16 Renter af Mellemværende . . . Kr. 14 78g.20 Rente- og Amortisationsafgift for for Leie af Lokomotiver . . . . 242.29 15 030.49 21 094.48 Udgifter:- I. Andel i Styrelsens Udgifter Kr 16 915.82 II. Do. i iste Distrikts Udgifter : Trafikafdelingen Kr 127 256.09 Maskinafdelingen 130 928.54 Baneafdelingen 206 653.35 Forskjellige Udgifter 817.29 465 655.27 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital : Renter af Hovedbanens Værksted . ...... Kr. 6 027.90 Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Vogne . . . . Renter af Laan hos Statskassen 1884 4 pCt. af Kr. 670 000.00 25 243.34 26 800.00 791 980.73 822 301.88 482 5 7 1.09 Driftsoverskud Kr. 339 730•79 58 071.24 Nettooverskud Kr. 281 659.55 der i Henhold til Kgl. Res. af 24de Septbr. 1889 er afsat til : Amortiseringsfondet . . . ............ Kr. 45 000.00 Drifts- og Reservefondet 50 000.00 Dividendefondet 186 659.55 281 659.55


14 Af Amortiseringsfondet, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde . . . Kr. 81 372.64 er anvendt til Afskrivning paa Kapitalkonto Anskaffelse af Vogne Kr. 18 288.90 Fortsat Ombygning af Fetsund Bro i 711.10 20 000.00 Resten Kr. 61 37 2.64 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 45 000.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Kr 106 372.64 Af Drifts- og Reservefondet, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde Kr. 312 285.63 er i Terminen 1888-89 fort til Udgift : Opførelse af Betjentbolig ved Aarnæs: Endeligt Kostende . . . . . . . . . Kr. 15 227.00 Tidligere afsat Bevilgningen af 1887 55 000.00 I Henhold til Storthingsbesl. af 1888 er udredet til Anlæg af Spor ved Skarnæs Station samt afsat til Anskaffelse af 7 Stagevogne Kr 10 000.00 Omforandring af Skotterud Stoppested til Station 26 000.0o 227.00 I 348 -55 36 000 oo tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 .. . . Kr. 50 000.00 samt som Indtægt: Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte: Ombygning af Broen over Varaaen (Halvdelen): Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr. io 000.00 Endeligt Kostende . . . . 9 565.20 434.80 Opførelse af Privet Aarnees: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr . 600.00 Endeligt Kostende . . . I 521.63 78 .37 5 1 3. 1 7 Indbetalt af Eidskog Komune som Bidrag til Omforandring af Skotterud Stoppested til Station Kr 5 000.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 30te Juni 1889. 37 575.55 Resten Kr. 274710.08 55 5 1 3. 1 7 Kr. 33o 223.25 Af D iv idendefo nd e t, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjør Kr. 197 463.06 uddeles som Aktieudbytte 2.5 pCt. af Aktiekapitalen Kr. 7 416 000.00 . . i85 400.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Kr Resten Kr. 12 063.06


Ho v ed bo g e n udviser pr. 3ote Juni 1889 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme Det oprindelige Anlæg Betalte Udvidelser og Forbedringer : Kr 7 416 000.00 Betalte pr. 3ote Juni 1888 Do. i 1888-89: Ved Anvendelse af Reservefondet: Kr 783 137.10 Opførelse afBe tjentbolig ved Aarnæs Station . . . . . . . . . . Kr. 15 227.00 Do. af Privet ved Do. . . . . . 521.63 Anlæg af Sidespor ved Skarnæs I 348.00 Ombygning af Træbroen over Varaaen 9 565.20 Ved Afdrag paa Kapitalkonto. 27 661 .83 20 000.00 830 798.93 8 246 79 8 .93 Kapitalkonto vedkommende Udvidelser og Forbedringer : Fortsat Ombygning af Fetsund Bro Kr 390 000.00 Anskaffelse af Vogne i 1874-75 260 000.00 650 000.00 Tilgodehavende Fælleskassen : Konto for Banernes Fonds : Banens egne Fonds (se nedenfor) . . Kr. 672 380.86 Konto for andet Mellemværende 286 718.95 Passiva: Aktiekapital . Kr 7 416 000 oo Betalte Udvidelser og Forbedringer 830 798.93 Laan til Udvidelser og Forbedringer, udisponerede Bevilgninger og anden Gjæld : Laan hos Statskassen af 1884 Løs Gjoeld Uafhentet Aktieudbytte . . . . ... . ... Kr. 189 115.20 Gjenstaaende af Bevilgninger til efternævnte Arbeider : Anskaffelse af Stagevogne Bevilgning (Storthingsbesl. 1884 samt kgl. Res. af 6te Decbr. 1884) Kr. 30000.00 Hidtil forbrugt 18 815.38 II 184.62 Sammensætning af 4 Kompositvogne til 2 Bogievogne: Bevilgning (Storthingsbesl. 1886) . . . . Kr. 12 000.00 Anskaffelse af Io Stagevogne: Bevilgning (Storthingbesl. 1887) . Kr. 23 000.00 Hidtil forbrugt 8 085.50 14 9 14.50 Anskaffelse af 2 Stkr. 3die Kl. Bogievogne : Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) , 24 000.0o Anskaffelse af 7 Stagevogne Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) . Kr. ‚0 000.00 Hidtil forbrugt 339.31 9 660.69 Omforandring af Skotterud Stoppested til Station : Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) . Kr. 26 000.00 Hidtil forbrugt 156.06 25 843.94 97 603.75 15 8 896 798.93 959 099.81 Kr. 9 855 898.74 8 246 79 8.93 650 000.00 286 718.95 Kr, 9 183 517.88 Aktiva overstiger Passiva med , Kr 672 380.86


der tilsvarer Summen af: Amortiseringsfondet Kr 1°6 37 2 .64 Drifts- og Reservefondet 330 223.25 Dividendefondet 12 063.06 Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse . 223 721.91 16 Kristiania-Drammen banen. Indtægter: I. II. Persontrafik. . .......... . .. . Godstrafik . Kr. 462 795.26 286 059.11 III. øvrige Indtægter : a. Extra Trafikindtægter : elegrammer .... T . . Kr: 6404.92 Leie af overliggende G ods d ' . I 655.06 8 059.98 b. Andre Indtægter: Bortleie: Pakhusleie Kr 8.00 Bryggeleie Tomteleie Husleie 2 822.94 6 453.05 267.00 9 550.99 Andel i Hovedbanens og Jernbane-. undersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter Kr 676.88 10 227.87 c. Renteindtægter Renter af fælles Værksted . . . . Kr. Renter af Mellemværende med øvrige 997.01 Statsbaner Rente- og Amortissationsudgift for lejede 862.77 Vogne . . ... 738.81 2 598.59 20886.44 Udgifter: I. Andel i Styrelsens Udgifter ... II. Do. i Iste Distrikts Udgifter : Trafikafdelingen . . ..... . . Kr. Maskinafdelingen ..... . . Baneafdelingen Forskjellige Udgifter . Kr. 13 823.15 170 354.78 543 097.46 123 642.62 I 113.06 438 207.92 672 380.86 769 740.81 452 031.07 Driftsoverskud Kr. 317 709.74 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital : Renter af Drammen Station Kr2 349.59 Rente- og Amortissationsafgift for lejede Lokomotiver . . . 5 726.02 Renter af Konverteringslaanet 1883 4 pCt. i 'Is Aar af Kr. 2 416 500.00 i 1/2 Aar af Kr. 2 405 000.00 96 430.00 Renter af Laan hos Statskassen . 1884 4 pCt. af Kr. 55 000.00 2 200.00 Do. a - a Fælleskassen 4 pCt. af Kr. 408 215.60 . 16 328.62 Do. c Obligationslaanet af 1881 4.5 pCt. af Kr. 750 000.00 33 750.00 156 784.23 Nettooverskud Kr. 160 925.51


der i Henhold til Kgl.Resolution af 24de Septbr. 1889 er afsat til : Amortiseringsfondet. . . ..... ........ Kr. 69 700.00 Drifts- og Reservefondet 69 600.00 Dividendefondet 21 625.51 Am or t is eringsfondet, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjorde Kr. er anvendt til Afskrivning paa følgende Kapitalkonti Anskaffelse af ......... Lokomotiver. . . . Kr 149 161.84 Anskaffelse af Vogne 8 639.99 Andel i Drammen Station 7 309.84 Do. - do. Værksted 28 094.60 Erhvervelse af Hjortnæsbugten 178.13 17 AS Drifts- og Reservefondet, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde. er i Terminen 1888-89 ført til Udgift:. Foranstaltninger ved Høvik Station: Endeligt Kostende. . . . ..... Kr 2 789.58 Tidligere afsat af Bevilgningen 1887 2 500.00 I Henhold til Storthingsbesl. af 1888 er udredet til Dækkelse af Uoverensstemmelse mellem Værdien af Materialbeholdningerne og Materialregnskabernes Udvisende i 2det Distrikt Kr. og afsat til: Anlæg af Vand- og Kloakledning Bygdø . . Kr. I 700.00 Opførelse af Privetbygning do. . . I 500.00 Do. - do.Sandviken. . I 600.00 Forlængelse af det gjennemgaaende Sidespor i Sandviken TO 000.00 160 925.51 1 93 3 84.40 1 93 384.40 . Kr. 186 309.18 289.58 1 7 1 99.09 14 800.00 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 Kr. 69 600.00 samt som Indtægt : Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte: Bryggespor i Piperviken Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) . . Kr. 3 8o0.00 Endeligt Kostende 2 766.03 1 033.97 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. 32 288.67 Resten Kr. 154 020.51 70 633.97 Kr. 224 654.48 Af Di vi deride fondet, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgør Kr. 31 390.44 uddeles som Aktieudbytte pCt. af Aktiekapitalen Kr. 2 156 000.00. • . . . 21 560.00 udgjor saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Resten Kr. 9 830.44


Hovedbo gen udviser pr. 3ote Juni 1889 som 18 Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme Det oprindelige Anlæg Kr 4 556 000.00 Senere Udvidelser og Forbed.ringer: Betalte pr. 3ote juni 1888 ...... . . Kr. 248 555. 2 3 Do. i 1888-89 ved Anvendelse af Reservefondet : Foranstaltninger ved Høvik Station Kr. 2 789 58 Udvidelse af Bryggespor Piperviken 2 766.03 5555.61 Ved Afdrag paa Kapitalkonto . . Kr. 193 384.40 447 495. 24 Kapitalkonti vedkommende Udvidelser og Forbedringer Anskaffelse af Vogne Kr 330 000.00 Andel i Drammen Station .. . 140 000.00 Do. i do. Værksted 91000.00 Erhvervelse af Hjcrtnæsbugten . 599 015.60 16o 015 6o 6 163 510.84 Forøvrigt: Andre Aktiva : Ombygning af Bro over Sandvikselven Kr 96 864.60 Tilgodehavende : Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds: Banens egne Fonds (se nedenfor) , . . . . . . . Kr. 326 917.65 hvoraf udlagt til ovennævnte Ombygning af Bro over Sandvikselven 96 864.60 Konto for andet Mellemværende Passiva: Kr. 23o 053.05 74 049.96 304 103.01 Sum Aktiva Kr. 6 564 478 .45 Aktiekapital Kr. 2 156 000.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer 447 495. 24 Laan til Udvidelser og Forbedringer, anden Gjaeld og udisponerede Bevilgninger: Laan hos Behrens 8z Søhne Kr 2 393 500.00 Banernes Fonds: Rest paa Laanet af 1885 Kr 336 515.6° Overtaget Laanet hos Statskassen 8o 000.00 416 515.60 Laan hos Heftye & Søn Kr 75 0 000.00 3 560 015.60 Los Gjoeld : Uhævede Obligationsrenter Kr 22 032.60 Uafhentet Aktieudbytte 23 515.00 Anlæggets Erstatningskonto . 1 4 18.95 46 966.55 Gjenstaaende af Bevilgninger til efternævnte Arbeider : Anlæg af Spor og Kjørevei paa de opfyldte Dele af Hjortnæsbugten : Bevilgning (Storthingsbesl. 1885). . . . Kr 13 000.00 Anlæg af Vand- og Kloakledning til Bygdø Station: Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) . . . . . 1 70000 Opførelse af Privetbygning ved Bygdø Station : Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) Kr i 500.00 Hidtil forbrugt 16.50 I 483.50 Opførelse af Privetbygning ved Sandviken : Bevilgning (Storthingsbesl. i888).. . Kr.i 600.00


19 Forlængelse af det gjennemgaaende Sidespor ved Sandviken: Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) Kr. 1 0 000.00 Hidtil forbrugt . . ...... . 700.09 Aktiva overstiger Passiva med . 9 299.9 1 der tilsvarer Summen af Fondene: Drifts- og Reservefondet Kr Dividendefondet . . . . . . . . ............ Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse . . . • Drammen-Skienbanen. Indtægter: I. PersontrafikKr 433 724.28 II. Godstrafik 169 508.80 III. øvrige Indtægter: a. Extra Trafikindtægter: Telegrammer . . . .... Kr. 4 309.68 Leie af overliggende Gods 600.52 4 910.20 b. Andre Indtægter: Bortleie: Pakhusleie Kr. 782.50 Bryggeleie 3 012.00 Tomteleie 2 407.35 husleje 498.00 7 699.85 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter ...... Kr. 946 . 24 8 646.09 c. Renteindtægter: Renter af fælles Station. . . . Kr. I 999.36 Do. - Mellemværende med de øvrige Statsbaner 8 047. 1 4 10 046.50 23 602.79 I. Andel i Styrelsens Udgifter II. Do. i 2det Distrikts do. : Trafikafdelingen . . . . Maskinafdelingen Baneafdelingen . . Forskjellige Udgifter • Udgift er : .. . Kr. 158 204.95 189 385. 24 . 183 143.08 706 69 27 083.41 Kr 1 9 3 23.97 53 1 439.96 Kr. 6 237 560.80 626 835.87 550 763.93 Driftsoverskud Kr. 76 071.94 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital : Rente- og Amortisationsafgift for Leie af: Lokomotiver Kr. 2 37 2.44 Vogne 529 73 Renter af fælles Værksted . , 124.51 3 026.68 Kr 224 654.48 9 830.44 92 43 2 73 74 049.96 326 917.65 326 917.65 Nettooverskud Kr. 73 045.26


20 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de September 1889 er afsat til: Drifts- og Reservefondet Kr20 000.00 Dividendefondet 53 045.26 73 045.26 Af Drifts- og Reservefondet, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde . . . Kr. 397 125.20 er i Terminen 1888-89 udredet: til Dækkelse af Uoverensstemmelse mellem Værdien af Materialbeholdningerne og Materialregnskabernes Udvisende i 2det Distrikt . Kr. 2 868.65 samt afsat til : Anskaffelse af en Vognvægt, Laurvig . . Kr. 3 700,00 Do. af so Stk. lukkede Godsvogne . . Ioo 000.00 103 700.00 io6 568.65 Resten Kr. 290 556.55 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 . samt som Indtægt: Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte: . Kr. 20 000.00 Anbringelse af Sporforbindelse med Toldboden i Laurvig : Bevilgning (Storthingsbesl. 1886) . . Kr. I 600.00 Endeligt Kostende 979.17 620.83 20 620.83 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Kr. 311 177.38 Af Di v id end e fon det, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjør Kr, 64 1 75.98 uddeles som Aktieudbytte 0.5 pCt. af Aktiekapitalen Kr. I i 667 300.00 . 58 336.50 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Fl ove d bo ge n udviser pr. 3ote Juni 1889 som Aktiva: Resten Kr. 5 839.48 Banen med Tilbehør og andre Eiendomme: Det oprindelige Anlæg . . . ........ Betalte Udvidelser og Forbedringer: . Kr. ii 667 300.00 Betalte pr. 30te Juni 1888 Do. i 1888-89: . Kr. 16 764.18 Anbringelse af Sporforbindelse med Toldboden i Laurvig . . 979.17 Forøvrigt: Tilgodehavende: Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds: 1 7 743.35 11 685 043.35 Banens egne Fonds (se nedenfor • Kr. 374 001.14 Kontö for andet Mellemværende . 72060.6! 446 06 1 .75 Stun Aktiva Kr. 12 131 105.10


21 Passiva: Aktiekapital Betalte Udvidelser og Forbedringer Udisponerede Bevilgninger og Gjoeld Gjenstaaende af Bevilgninger til efternævnte Arbeider: Anskaffelse af en Vognvægt -til Laurvig (Storthingsbesl. 1888) . . . . . . Kr. 3 700.00 Hidtil forbrugt I 423.43 2276.57 Anskaffelse af 50 Stk. lukkede Godsvogne (Storthingsbesl. 1888) . . . . Kr. 100 000.00 Hidtil forbrugt 94 297.96 5 702.04 Kr I i 667 300.0o, 17 743.35 7 97 8 .61 Løs Gjæld: Uafhentet Aktieudbytte 64 082.00 ' 72060.6! Sum Passiva Kr. II 757 103.96 Aktiva overstiger Passiva med Kr 374 00 1. 1 4 der tilsvarer Summen af Fondene : Drifts- og Reservefondet Kr 311 177.38 Dividendefondet 5 839.48 Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse . 56 984.28 Drammen- Randsfjordbanen. Indtægter: 1. Persontrafik ............ . . Kr. 253 155.28 Godstrafik 645 324.46 II. øvrige Indtægter: a. extra Trafikindtægter Telegrammer . . . . . . Kr. 6 772.69 Leie af overliggende Gods 221.35 6994.04 b. Andre Indtægter: Bortleie: Bryggeleie . . . Kr. 2 800.86 Tomteleie . 1290 94 Husleie .. 429.09 4 520.89 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter . .... . . 006.56 5527.45 c. Indtægter ved Dampskibsfart Kr 13 690.97 d. Renteindtægter: Renter af Mellemværende ined de øvrige Statsbaner. • . Kr 14 631.07 Renter af fælles Station 350.23 Rerite- og Amortisationsafgift for Leie af rullende Materiel: Lokomotiver . 8 098.46 23 079.76 49 292 . 22 374 001.14 947 771.96


22 Udgifter: I. Andel i Styrelsens Udgifter Kr20 555.80 II. Do. i 2det Distrikts Udgifter: Trafikafdelingen Kr 140 633 91 Maskinafdelingen Baneafdelingen 154 043 37 232 244.72 Forskjellige Udgifter 10 479.62 537 401.62 557 957.42 Driftsoverskud Kr. 389 814.54 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital: Renter af fælles Værksted Kr 872.50 Do. - Obligationslaanet 1881 4,5 pCt. å Kr. 50 000.00 2 250.00 Do. - Laan hos Statskassen 4 pCt. å Kr. 410 000.00 . . 16 400.00 Rente- og Amortisa,tionsafgift for Leie af Vogne 209.08 19 731.58 Nettooverskud Kr. 370 082.96 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afsat til: Amortiseringsfondet . . ...... . ... . . Kr. 85 300.00 Drifts- og Reservefondet ........ . • 84 200.00 Dividendefondet 200 582.96 370 082.96 Til Am ort is in gs fondet, der med ovenstaaende Afsætning for 1888- 89 udgjør Kr 179 682.65 er ifølge Storthingsbesl. af 1888, overført fra Drifts- og Reservefondet . . . . 131 317.35 Kr. 311 000.00 hv6raf er anvendt til Afskrivning paa følgende Kapitalkonti : Trælasttomter paa Tangen Kr. 32 561.53 Tomter paa Toldbodøen 24 322.60 Udvidelse af Mellemstationer 63 720.23 Do. Do. Do. - Haugsund Station - Kongsberg do. - GjWius do 25 739 47 27 734.55 II 501.79 Anskaffelse af Lokomotiver Do. - Vogne 59 935.03 5 184.80 250 700.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Af D rifts- og Reservefond e t, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde. er i Terminen 1888-89 ført til Udgift: Opfyldning af Langebrodalen : Endeligt Kostende (Halvdelen) Kr. 3 762.30 Tidligere' afsat Bevilgningen af 1887 3 500.00 262.30 Flytning af Lokomotivremisse Randsfjord: Endeligt Kostende Kr 16 466.2! Tidligere afsat Bevilgningen af 1887 14 500.00 I 966.21 I Henhold til Storthingsbesl. af 1888 er udredet til: Uoverensstemmelse mellem Værdien af Materialbeholdningerne og Materialregnskabernes Udvisende i 2det Distrikt Kr. 16 212.03 Forlængelse af Tangen Brygge 10 210.96 ,A.nbringelse af et Aflæsningsspor paa Kongsberg 701.10 , Resten Kr. 6o 300.00 . Kr. 468 592.30 2 228.51 7 124.0?


23 samt afsat til: Anskaffelse af en Vognvægt Randsfjord Kr. 4 500.00 Do. - 12 Morseapparater 3 600.00 Ombygning af Dørja Bro, Halvdelen. . 2 250.00 Fremdeles overfort til Amortiseringsfondet i Henhold til samme Storthingsbesl. for i Forbindelse med dette at anvendes til Afbetaling paa Banens Gjzeld 10350.00 1 3 1 3 1 7.35 17 1 019.95 Resten Kr. 297 572.35 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 . r. 84 200.00 samt som Indtægt: Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Ny Telegrafledning mellem Drammen og Randsfjord: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr. 8 500.00 Endeligt Kostende 6 452.87 Anlæg af Sidespor ved Skollenborg: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr. I 900.00 Endeligt Kostende i 658.29 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. 2047.13 241 71 '2 288.84 kf Dividend efo n d et, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjor Kr. uddeles som Aktieudbytte 2.8 pCt. af Aktiekapitalen Kr. 6 927 800.00. . . udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. vedb ogen udviser pr. 3ote Juni 1889 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme : Det oprindelige Anlæg . . . . . .......... Kr. 6 927 80o.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer: Betalte pr. 3ote Juni i888. . . . Kr. 252 517.28 Do. i 1888-89: Ved Anvendelse af Reservefondet : Ny Telegrafledning mellem Drammen og Randsfjord ....... . Kr. 6452.87 Anlæg af Sidespor ved Skollenborg i 658.29 Opfyldning af I,angebrodalen (Halvdelen) 3 762.30 Forlængelse af Tangen Brygge . 10 210.96 Anbringelse af Aflæsningsspor Kongsberg 701.10 22 785.52 Ved Afskrivning paa Kapitalkonto . . 250 700.00 526 002.80 Anskaffelse af Lokomotiver. . Kr. 95 000.00 Do. - Vogne 340000.00 435 000.00 Forøvrigt : Tilgodehavende : Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds: Banens egne Fonds (se nedenfor) . Kr. 665 43 2.74 Konto for andet Mellemværende 210 246.78 86 488.84 Kr. 384 061.19 214 646.17 1 93 978.40 Resten Kr. zo 667.77 7 888.802.8o 875 679.52 Sum Aktiva Kr. 8 764 482.32


24 Passiva: Aktiekapital Kr 6 927 800.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer 526 002.80 Laan til Udvidelser og Forbedringer, udisponerede Bevilgninger og anden Gjæld Laan vedkommende Udvidelser og Forbedringer: Hos Statskassen 1884 Kr 375 000.00


25 c. Renteindtægter : Rentet af Hamar Station . . . Kr. 181.92 Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Lokomotiver . I 392.41 Renter af Mellemværende med de øvrige Statsbaner 6 645.68 Udgifter: 8 220.01 18 656.92 I. Andel i Styrelsens Udgifter Kr. 7 075.75 II. Do. i 3die og 4de Distrikts Udgifter: Trafikafdelingen Kr 54 301.54 Maskinafdelingen 64 893 47 Baneafdelingen 73 873.56 Forskjellige Udgifter 338.33 193 406.90 33 1 848 .99 200 482.65 Driftsoverskud Kr. 131 366.34 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital : Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Vogne . . Kr. 801.78 Renter af Værksteder 3 3 2 5.47 4 127.25 Nettooverskud Kr. 127 239.09 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afsat til : Drifts og Reservefondet Kr. I 749.6! Dividendefondet 125 489.48 ' 127 239.09 Af Drifts og Res erv efon d et, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde. . . . . Kr. 240 300.39 er i Terminen 1888-89 i Henhold til Storthingsbesl. af 1888 til en Vognvægt paa Hamar afsat.2 050.00 Resten Kr. 238 250.39 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 Kr. I 749.61 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Kr. 240000.00 Af Di vid en defo n de t, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjør Kr. 156 74 1 .49 uddeles som Aktieudbytte 2,5 pCt. af Aktiekapitalen Kr. 4 984 200.00 . . 124 605.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Ho v edb og en udviser pr. 3ote Juni 1889 som Aktiva: Resten Kr. 32 136.49 Banen med Tilbehør og andre Eiendomme : Det oprindelige Anlæg . . . . ........... Kr 4 984 200.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer 13 725.2! 4 997 9 2 5. 21 d


26 Forøvrigt : Tilgodehavende Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds : Banens egne Fonds (se nedenfor) Konto for andet Mellemværende Passiva: Aktiekapital ... . .. . ..... . ........ • Betalte Udvidelser og Forbedringer Udisponerede Bevilgninger og Gjæld: Leis Gjæld: Anlæggets Erstatningskonto . . Kr. 531.41 Uafhentet Aktieudbytte 128 347.90 Gjenstaaende Bevilgning til efternævnte Arbeide : Anbringelse af en Vognvægt, Hamar, (Storthingsbesl. 1886 og 1888) . . .. Kr. 4 050.00 Heraf anvendt 994.50 428 931.50 Sum Aktiva Kr. 5 426 856.71 . Kr. 4 984 200.00 13 725.21 3055.50 131 934.81 Sum Passiva Kr. 5 129 860.02 Aktiva overstiger Passiva med Kr 296 996.69 der tilsvarer Summen af: Drifts- og Reservefondet Kr 240 000.00 Dividendqfondet 32 136.49 Afsætningen til den foreslaaende fælles Pensionskasse.24 860.20 Hamar-Grundsetbanen. Indtægter: Kr. 296 996.69 1 3 1 934.81 1 28 879.31 I. Persontrafik Kr 77 156.62 Godstrafik. . . . 87 722.45 III. Øvrige Indtægter: a. Extra Trafikindtægter : Telegrammer .... . . . Kr. 2 023.73 Leie af overliggende Gods. . 95.60 Tilskud for Postbefordring med Nattog 926.75 3 046.08 b. Andre Indtegter Bortleie : Tomteleie Kr 15.00 Husleie . 962.02 Bryggeleie 28.86 005.88 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter. ...... Kr. 253.68 Tilfældige Indtægter . . . . . . 99.84 Omlastnings- og Kranafgift, Andel 7 222.31 8 581.71 296 996.69


27 Renteindtægter: Rente- og Amortisationsafgift for Leie af rullende Materiel: Lokomotiver. . . . Kr. 5553.19 Vogne i 240.18 6 793.37 Renter af Mellemværende med øvrige Statsbaner 2 587.27 Udgifter: 9 380.64 21 008.43 I. Andel i Styrelsens Udgifter Kr5 180.60 II. Do. i 3die og 4de Distrikts Udgifter: Trafikafdelingen Kr 45 071.90 Maskinafdelingen 28 052.91 Baneafdelingen 51 415.01 Forskjellige Udgifter 949.71 125 489.53 Driftsoverskud Kr. hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital: Renter af Stationer Do. af Værksteder . Kr. 147 36 7 873.50 Do. - Laan hos Statskassen 4 pCt. á Kr. 1 0 000.00 . 400.00 Nettooverskud der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afsat til: Amortiseringsfondet. . . Kr 2 796.10 Drifts- og Reservefondet 14 600,00 Dividendefondet . 29 400.41 Kr. 185887. 50 130 670.13 55 21 7.37 8 420.86 46 796.51 46 796.51 Af Amorti se r in gs fo ndet, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjorde Kr10000.00 er anvendt til Afskrivning paa Kapitalkonto (Hamar Stations Udvidelse) . 5 000.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Af D rifts- og Reservefondet, der pr. Iste Juli i888 udgjorde. er i Terminen 1888-89 ført til Udgift: Vandstation i Elverum (Storthingbesl. 1882) : Endeligt Kostende . . . ...... . . Kr 3 045.78 Heraf anvendt i Terminen 1887-88 I 718.56 I Henhold til Storthingsbesl. af 1888 er afsat til: Vognvægt i Hamar Kr 2 050.00 Andel i 5 LokomotivtEendere . I 529.00 Resten Kr. 5000 .00 I 327.22 3 579.00 Kr. 70 758.72 4906.22 Resten Kr. 65 852.50


28 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 Kr 14 600.0o samt som Indtægt: Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte: Anskaffelse af automatiske Bremser: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) . . • Kr. I 922.00 Endeligt Kostende I 782.35 139.65 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. 14 739.65 Kr. 80592.15 Af Div i dend e f on de t, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjør Kr. 33 6o8.01 uddeles som Aktieudbytte 1.8 pCt. af Aktiekapitalen Kr. 1 567 200.00 . 28 209.60 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote uni 1889. Hovedbogen udviser pr. 30te Juni 1889 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme: Det egentlige Anlæg Kr I 567 200.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer: Betalte pr. 3ote Juni 1888 . . . Kr. 171 614.50 Do. i 1888-89: Ved Anvendelse af Reservefondet: Ny Vandstation, Elverum . Kr. 1 327.22 Ansk. af autom. Bremser. . . . I 782.35 3 109.57 Ved Afdrag paa Kapitalkonto 5 000.00 1 79 7 24.07 Kapitalkonto til Udvidelser og Forbedringer : Udvidelse af Hamar Station 5 000.00 Forøvrigt: Tilgodehavende: Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds: Banens egne Fonds (se nedenfor) . Kr. 158 050.65 Konto for andet Mellemværende 42 163.52 Passiva: Resten Kr. 5 398.41 75 1 924. 0 7 200 214.17 Sum Aktiva Kr. 1952 138.24 Aktiekapital Kr. 1 567 200.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer ... . . ..... . . .. Laan til Udvidelser og Forbedringer, udisponerede Bevilgninger og anden Gjæld : • 1 79 7 24.07 Laan hos Statskassen 1884 5 000.00 Løs Gjæld: Uafhentet Aktieudbytte • • • • • • . . Kr. 36 045.90 Gjenstaaende af Bevilgninger til efternævnte Arbeider: Udvidelse af Sporarrangementet, Hamar: Bevilgning (Storthingsbesl. 1886) Kr. 3 650.00 Hidtil forbrugt 2 116.88 1533.1 2


29 Anbringelse af en Vognvægt, Hamar Bevilgning (Storthingsbesl. 1886 og 1888) 4050.00 Hidtil forbrugt 994.50 3 055.50 Andel i Lokomotivtændere : Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) I 529.00 6 117.62 42 163.52 Sum Passiva Kr. i 794 087.59 Aktiva overstiger Passiva med Kr 158 050.65 der tilsvarer Summen af: Amortiseringsfondet Kr 5 000.00 Drifts- og Reservefondet 8o 592.15 Dividendefondet 5 398.41 Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse . 67 060.09 Grundset-Aamotbanen. Indtægter: 158 050.65 I. Persontrafik Kr. 37 590.38 1I. Godstrafik 36 354.74 III. øvrige Indtægter: a. Extra Trafikindtægter : Telegrammer . . . . . . . . Kr. 424.15 Tilskud for Postbefordring med. Nattog 155 1 4 Leie af overliggende Gods . • • • • 0.45 579.74 b. Andre Indtægter: Tilfældige Indtægter Kr. • 62.10 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter ... 118.64 180.74 c. Renteindtægter: Renter af Stationer 690.84 451.32 75 396.44 Udgifter: I. Andel i Styrelsens Udgifter . . • Kr. 2 422.86 II. Do. i 3die og 4de Distrikts Udgifter : Trafikafdelingen Kr. II 790.37 Maskinafdelingen 13 085.53 Baneafdelingen . . . 27 45 8 .79 Forskjellige Udgifter i 206.52 53 541.21 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital : Rente- og Amortisationsafgift for Leie af: Lokomotiver Kr 438. 24 Vogne ..... . . . . . .. . . 5 366.17 Renter af fælles Værksted , • 55 964.07 Driftsoverskud Kr. 1 9 432.37 5 8o4.41 4 962.56 10 766.97


SO Andre Renter : Renter af Laan hos Fælleskassen 4 pCt. af Kr. 50 000.0o Kr2000.00 Renter af Mellemværende med de øvrige Statsbaner m. m 74.47 2 074.47 Nettooverskud Kr. 12 84 1 44 6 590.93 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de September 1889 er afskrevet paa Banens Driftskonto, som pr. 3ote Juni 1888 udgjorde............ Kr. 37 840.52 Herfra ovennævnte Nettooverskud for 1888-89 6 590.93 udgjør saaledes Banens Driftskonto pr. 3ote Juni 1889. Hove db ogen udviser pr. 3ote Juni 1889 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme Det oprindelige Anlæg Kr 645 300.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer 2 001.00 Kapitalkonto : Anskaffelse af automatiske Bremser . . Kr. I 234.48 Udvidelse af Dametoilet Rena 545.54 I 780 02 Forøvrigt: Banens Driftskonto Tilgodehavende: Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds: Banens eget Fond (Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse) Kr. 16 160.19 Konto for andet Mellemværende 17 476.21 Passiva: Kr. 31 249.59 649 081.02 3 1 249.59 33 636.40 Sum Aktiva Kr. 713 967.01 Aktiekapital Kr Betalte Udvidelser og Forbedringer . . . ............ • • Laan til Udvidelser og Forbedringer, udisponerede Bevilgninger og anden Gjæld Laan hos Banernes Fonds : Overtaget Laanet af 1884 hos Statskassen Kr 50 000.00 Anlægget Erstatningskonto 505.82 645 300.00 2 001.00 50 505.82 Kr. 697 806.82 Aktiva overstiger Passiva med Kr 16 160.19 der tilsvarer Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskass


31 Støren-Aamotbanen. Indtægter: I. Persontrafik . . .. . . Kr. 327 107.90 II. Godstrafik 367 359.13 III. øvrige Indtægter: a. Extra Trafikindtægter : Telegrammer . . . . . . Kr. 3 108.94 Leie af overliggende Gods 29.86 Tilskud for Postbefordring med Nattog 13926.85 17 o65.65 b. Andre Indtægter: Bortleie: Husleie . . . . ...... . . . 21.12 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter Kr i 068.96 Tilfældige Indtægter . . 52.90 c. Renteindtægter: Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Vogne Kr 6 305.63 Renter af Værksteder 10 234.15 Udgifter: I 142.98 16 539.78 34 748.4 1 I. Andel i Styrelsens Udgifter Kr21 830.13 II. Do. i 3die og 4de Distrikts Udgifter: Trafikafdelingen Maskinafdelingen Kr 107 997.66 Baneafdelingen 321 174 28307 9 . 1165 Forskjellige Udgifter I 819.27 606 034.89 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital - Rente- og Amortisationsafgift for lejede Lokomotiver Kr5 971.99 Renter af fælles Stationer I 306.20 Renter af Laan hos Fælleskassen 4 pCt. af Kr. 55o 000.00 Renter af Mellemværende med de øvrige Statsbaner m. m. 729 215.44 627 865.02 Driftsoverskud Kr. um 350.42 7 278.19 22 000.00 27 306.91 56 585.10 Nettooverskud Kr. 44 765.32 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afskrevet paa Banens Driftskonto som pr. 3ote Juni 1888 udgjorde . . . . . . . . . . . Kr. 774 407.81 Herfra ovennævnte Nettooverskud for I888--89 44 7 65.3 2 udgjør saaledes Banens Driftskonto pr. 3ote Juni 1889. • Resten Kr. 729 642.49


32 Ho vedb ogen udviser pr. 30te Juni 1889 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Ejendomme: Det oprindelige Anlæg Kapitalkonto: Kr 16 118 900.00 Anskaffelse af i Lokomotiv 1883 . . . . Kr. 31 815.85 Do. af 3 Passagervogne '883. . . . 42 630.00 Do. af Dreieskive paa 1'k:inset 1885 . 6 862.41 Anlæg af Sidespor Rasten 1885 624.72 Anskaffelse af Gods vogne 1886 Do. af automatiske Bremser 1887 . . Sidespor ved Langlete 1888 Udvidelse af Spisesal. Koppang 1888 . . Bidrag til Bro over Glommen 1888 . . . 74 381.81 14 877.68 I 695.12 2 691.22 3 000.00 Do. til Vei ved Røros Station i888. . 80o.00 1 79 378 . 81 16 298 278.81 Forøvrigt: Paabegyndte Arbeider, hvis Kostende skal belastes Kapitalkonto Opførelse af 20 Fjøsbygninger 1885 Kr 7 699.36 Opførelse af Expeditionshus Nypladsen 1886 Anskaffelse af i Lokomotiv 1889 i 855.08 23 751.76 Do. af 45 Godsvogne 1889 30 942 .40 Banens Driftskonto Tilgodehavende : Konto for Banernes Fonds: Banens eget Fond (Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse) Passiva: 64 248.60 729 642.49 119 277.86 Sum Aktiva Kr. 17 211 447.76 Aktiekapital . Kr. 16 118 900.00 Laan hos Banernes Fonds : Til Dækkelse af Kapitalkonto Kr 179 378.81 Overtaget Laanet af 1884 hos Statskassen 550000.00 Forøvrigt 243 891.09 973 269.90 Sum Passiva Kr. 17 092 169.90 Aktiva overstiger Passiva med Kr 119 277.86 der tilsvarer Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse. Trondhiem---Storenbanen. Indtægter: I. II. Persontrafik Godstrafik . . . . . . . Kr 92 546.94 . ................... 156 369.52 III. øvrige Trafikindtægter: a. Extra Trafikindtægter : Telegrammer Kri 826.71 Leie af overliggende Gods Tilskud for Postbefordring med Nattog . 216.47 4 731.26 6 774.44


33 b. Andre Indtægter: Bortleie : Bryggeleie . Kr. 58.90 Tomteleie . 335.06 Husleie I 011.07 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter ........Kr . Kr Tilfældige Indtægter 354.40 2 389.49 I 405.03 2 743. 89 c. Renteindtægter: Renter af fælles Værksteder . . . . . . Kr. 935.79 Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Lokomotiver . . ........... . .. 857.04 Renter af Mellemværende med øvrige Statsbaner 7 950.58 4 148.92 9 743.4! 20 666.77 Kr. 269 583.23 Udgifter: I. Andel i Styrelsens Udgifter Kr. 7 237.53 II. Do. i 3die og 4de Distrikts Udgifter: Trafikafdelingen Kr 50 769.31 Maskinafdelingen 51 166.09 Baneafdelingen 80 266.91 Forskjellige Udgifter 406.76 182 609.07 189 846.60 Driftsoverskud Kr. 79 736.63 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital : Renter af fælles Stationer Kr. 32 918.56 Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Vogne . 2 1 79.64 35 098.20 Nettooverskud Kr. 44 638.43 . der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afsat til : Drifts og Reservefondet Kr10000.00 Dividendefondet 34 638.43 44 638.43 Af D rifts- og Reservefondet, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde. . . . Kr. 163 633.35 er i Terminen 1888-89 udredet i Henhold til Storthingsbesl. af 1888: Tab ved Udhugstdrift i Imsteren Skov. . Kr. 9 895.74 samt afsat til : Andel i Anskaffelse af 5 Lokomotiv- tændere 2052.00 I Henhold til Storthingbesl. af Iste Marts 1889 afsat til : " 947.74 Anskaffelse af 30 Malmvogne 45 000.00 56 947.74 Resten Kr. 106 685.61 e


34 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 . ..... samt Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte: Anskaffelse af en II Kl. Bogievogn. Bevilgning (Storthingsbesl. 1886) Kr. 15 000.00 r. 10 000.00 Endeligt Kostende ...... . . 14 363.4 1 636.59 Anskaffelse af automatiske Bremser: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr. 2 579.00 Endeligt Kostende......... ...... 2 . 2 386.04 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. 829.55 Af Di v id en de f on det, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjør Kr. uddeles som Aktieudbytte o,8 pCt. af Aktiekapitalen Kr. 3 910 900.00 . . udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Ho v e db og en udviser pr. 30te Juni 1889 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Ejendomme: Det oprindelige Anlæg Kr 3 910 900.00 Betalte Udvidelser og Forbedringer: Betalte pr. 3ote Juni 1888 ... . Kr. II I 251.20 Do. i 1888-89: Ved Anvendelse af Reservefondet: Ansk. af en II Kl. Bogievogn Kr. 14 363.41 Do. af autom. Bremser . . . 2 386.04 16 749.45 128 000.65 10 829.55 Kr. 117 515.16 53 168.90 31 287.20 Resten Kr. 21 881.70 4 038 900.65 Forøvrigt: Andre Aktiva Myreiendommen Ustmyren 2 260.11 Tilgodehavende: Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds Banens egne Fonds (se nedenfor) . . Kr. 203 422.20 Heraf udlagt til ovennævnte Myreiendom Ustmyren ... 2 260.1 1 Konto for andet Mellemværende . • Passiva: 192.96 201 162.09 79 463.84 280 625.93 Sum Aktiva Kr. 4321786.69 Aktiekapital . ...... . . . Kr. 3 910 900 00 Betalte Udvidelser og Forbedringer 128 000.65 Udisponerede Bevilgninger og Gjæld: Gjenstaaende Bevilgninger til efternævnte Arbeider : Anskaffelse af 3 Personbogievogne : Bevilgning (Storthingsbesl. 1887)Kr. 39 000.00 Hidtil forbrugt 25 243.68 13 756.32


85 Stoppested ved Selsbak : Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) . . . Kr. 800.00 Dreieskive ved Melhus: Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr. I 200.00 Hidtil forbrugt ... 333.58 866.42 Andel i Anskaffelse af 5 Lokomotivtændere Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) 2 052.00 Anskaffelse af 30 Malmvogne : Bevilgning (Storthingsbesl. 1889)Kr. 45 000.00 Heraf forbrugt 15 132.60 29 867.40 47 342 . 1 4 Løs Gjæld: Uafhentet Aktieudbytte 32 121.70 79 463.84 Sum Passiva Kr. 4 118 3 64.49 Aktiva overstiger Passiva med Kr203 422.20 der tilsvarer Summen af: Drifts- og Reservefon.det Dividendefondet . . . .......... . . .. Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse . 1Vierakerbanert. Indtægter: Kr 117 515.16 21 881.70 6402534 I. Persontrafik . . • • .......... ..... . Kr. I 15 773.74 Godstrafik 346 447.96 III. øvrige Indtægter: a. extra Trafikindtægter : Telegrammer Kr. 2 580.17 Leie af overliggende Gods 185.24 2 765.41 b. Andre Indtægter: Bortleie: Bryggeleie . Kr 1018.55 Tomteleie 3 689.26 Husleie . . 2 060.81 6 768.62 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter. . . . Kr. 519.04 Tilfældige Indtægter 11.92 Renteindtægter : Renter af Stationer Kr 33 499.36 Renter af Værksteder 9 33 8.74 Renter af Mellemværende med øvrige Statsbaner 25 382.77 7 299.5 8 68 220.87 78 285.86 203 422.20 540 507.56


86 Udgifter: I. Andel i Styrelsens Udgifter Kr10 599.77 II. Do. i 3die og 4de Distrikts Udgifter: Trafikafdelingen. ........... Kr. 67 477.81 Maskinafdelingen . . . . , . ..... 92 779.73 Baneafdelingen 120 224.08 Forskjellige Udgifter 974.29 281 455.9 1 292 055.68 Driftsoverskud Kr. 248 451.88 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital: Rente- og Amortisationsafgift for Leie af Vogne Kri 1 60.94 Nettooverskud Kr. 247 290.94 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afsat til: Drifts- og Reservefondet 17 510.83 Dividendefondet 229 780.I1 247 290.94 Af D rifts- og Res erve fon det, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde . . . . Kr. 400 000.00 er i Henhold til Storthingsbesl. af 1888 i Terminen 1888-89 udredet til: Sidespor ved Ranheim 4 708.80 samt afsat til: Sidespor ved Gudaa Kr7500.00 Sammensætning af 2 Stoppevogne til Bogievogne 6 000.00 1 3 500.00 18 208.80 Resten Kr. 381 791.20 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 samt som Indtægt: Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Tilbygning til Hommelvik Station : Bevilgning (Storthingsbesl. 1885) Kr. 2 500 00 Endeligt Kostende. .... 2 456.35 Dreieskive ved Hegre : Bevilgning (Storthingsbesl. 1887) Kr. 9 000.00 Endeligt Kostende. ...... . 8 345.68 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 30te Juni 1889. . Kr. 17 510.83 43.6 5 654.32 697.97 18 208.80 Kr. 400 000.00 Af Div idende fondet, der med ovenstaaende Afsætning for 1888-89 udgjør Kr. 295 918.63 uddeles som Aktieudbytte 2 pCt. af Aktiekapitalen Kr. II 254 000.00 . . 225 080.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Hovedbogen udviser pr. 3ote Juni 1889 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme: Det oprindelige Anlæg . Kr. I I 254 000.00 Resten Kr. 70838.63


Betalte Udvidelser og Forbedringer: Betalte pr. 30te Juni 1888 Kr 10 138.27 Do. i 1888-89: Ved Anvendelse af Reservefondet : Tilbygning til Hommelvik Station Kr. 2 45 6.35 Dreieskive ved Hegre 8 345.68 Sidespor ved Ranheim 4 708.80 15 510.83 Forøvrigt : Tilgodehavende Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds : Banens egne Fonds (se nedenfor Konto for andet Mellemværende Passiva: Aktiekapital . . . . ............... Betalte Udvidelser og Forbedringer . . ..... .... Udisponerede Bevilgninger og Gjaeld: Gjenstaaende af Bevilgningen til efternævnte Arbejder: Anlæg af Lastekai, Hommelvik Station: Bevilgning (Storthingsbesl. 1885) . . . Kr. 4 500.00 Hidtil forbrugt 3 66 I .02 Anbringelse af Moringsbøie ved Hommelvik Station Bevilgning (Storthingsbesl. 1885) . . . Kr. 3 000.00 Hidtil forbrugt i 630.91 Opførelse af 9 Fjøsbygninger: Bevilgning (Storthingsbesl. 1885) . • Kr. 6 300.00 Hidtil forbrugt ...... . 5 044.43 Anbringelse af Sidespor ved Gudaa : Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) • • Kr. 7 500.00 Hidtil forbrugt 5 869.15 25 649.10 I I 279 649.10 . Kr. 495 629.55 237 395.49 733 025.04 Sum Aktiva Kr. 12 012 674. 14 ... Kr. I i 254 000.00 25 649. I 0 838.98 I 369.09 I 255.57 I 630.85 Sammensætning af Vogne : Bevilgning (Storthingsbesl. 1888) 6000.00 Løs Gjæld: Uafhentet Aktieudbytte ... . . • 226 301.00 Aktiva overstiger Passiva med 237 395.49 Sum Passiva Kr. II 517 044.59 der tilsvarer Summen af: Drifts- og Reservefondet 400 000.00 Dividendefondet 70 838.63 Afsætningen til den foreslaaende fælles Pensionskasse. 24 790.92 . Kr. 495 629.55 495 629.55


88 Jæderbanen. Indtægter: I. Persontrafik II. Godstrafik III. Øvrige Indtægter: a. Extra Trafikindtægter Telegrammer. ... . . . . . Kr. I 929.95 Leie af overliggende Gods 2.00 b. Indtægter udenfor den egentlige Drift: Bortleie: Pakhusleie. Kr. 80.00 Bryggeleie 13.60 Tomteleie 295.00 Husleie . 2 333.06 2 721.66 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter . 145.84 Udgifter: I. Andel i Styrelsens Udgifter . II. Distriktets Udgifter: Trafikafdelingen Kr Maskinafdelingen Baneafdelingen . . Forskjellige Udgifter 93 1 .95 2 867.50 42 002.10 26 736 38 40 887.92 57.70 Kr 78 558.25 33 5 1 4.6 7 4 799.45 Kr. 2 978.33 109 684.10 1 16 872.37 112 662.43 Driftsoverskud Kr. 4 209.94 hvoraf medgaaet til Forrentning af fremmed Kapital : Renter af Laan hos Statskassen 4 pCt. af Kr. 20 000.00. Kr. 80o.00 Do. af Laan hos Fælleskassen 4 pCt. af Kr. 10000.00 . 400.00 Do. af Mellemværende . .. 317.14 1 5 1 7. 1 4 Nettooverskud Kr. 2 692.80 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afskrevet paa Driftskontoen, som pr. Iste Juli 1888 udgjorde . . ..... . . . . Kr. 7 829.55 Herfra ovennævnte Driftsoverskud for 1888-89 • • • 2 692.80 udgjør saaledes Banens Driftskonto pr. 30te Juni 1889. Kr. 5 136.75


Hovedbogen udviser pr. 30te Juni 1889 som 39 Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme Det oprindelige Anlæg . . . . . . . . . . . . ... Kr. 5 164 400.00 Kapitalkonto vedkommende Udvidelser og Forbedringer : Indkjøbte faste Eiendomme, se Anmærkning til Tabel II, Pag. 14. • . . . . ...... . Kr. 16 000.00 Ombygning af Træbroen over Elven ved Egersund (Arenesbroen) . . . . ...... 10 625.14 Ombygning af Træbroen over Elven ved Launaes i 868.24 28 493.38 Forøvrigt : Kassebeholdning Kr 607.76 Tilgodehavende : Stavanger Privatbank . . Kr. 4 930.11 Stationsmesterne 4.34 Konto pro Diverse . 601.63 5536,08 Fælleskassen Konto for Banernes Fonds: Kr. 6 1 43.84 Banens eget Fond (Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse) Kr 24 676.10 Konto for andet Mellemværende 19 116.03 Banens Driftskonto Passiva: 5 192 893.38 49 935.97 5 136.75 Sum Aktiva Kr. 5 247 966.10 Aktiekapital Laan til Udvidelser og Forbedringer : Laan hos Banernes Fonds : Kr 5 164 400.00 Til Dækkelse af Kapitalkonto Overtaget Laanet af 1884 hos Statskassen Kr 28 493.38 30 000.00 58 493.38 Sygekassen 396.62 Sum Passiva Kr. 5 223 290.00 Aktiva overstiger Passiva med . Kr 24 676.10 der tilsvarer Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse. Bergen—Vossbanen. Indtægter: I. Persontrafik II. Godstrafik III. øvrige Indtægter: a. Extra Trafikindtægter : Telegrammer . . . . . . Kr. 3 368.63 Leie af overliggende Gods. 54.08 3 4=7 1 Kr 1 79 542.45 73 042.21


40 b. Andre Indtægter : Bortleie : Pakhusleie . . Kr. 360.00 Tomteleie 14.16 374. 16 Andel i Hovedbanens og Jernbaneundersøgelsernes Bidrag til Styrelsens Udgifter. . ..... Kr. 219 36 593.52 Renteindtægter . . Kr. 2 837.79 I. Andel i Styrelsens Udgifter II. Distriktets Udgifter: Trafikafdelingen Maskinafdelingen . Baneafdelingen Forskjellige Udgifter Udgifter: ....... • Kr Kr 59 047.50 56 486.47 120 947.34 838 81 6 854 02 4479.73 237 320.12 259 438.68 24 1 799.85 Nettooverskud Kr. 17 638.83 der i Henhold til Kgl. Resolution af 24de Septbr. 1889 er afsat til Drifts- og Reservefondet. . Af . Drifts- og Rese rvefonde t, der pr. Iste Juli 1888 udgjorde . . . Kr. 93 248.74 er i Terminen 1888-89 ført til Udgift : Udvidelse af Privetbygninger ved. Fjøsanger og Nestun Kr. I 3 062. 97 .6145 Udvidelse af Voss Station . . 2 396.79 tillagt ovenstaaende Afsætning for 1888-89 Kr 17 638.83 samt som Indtægt: Mindreudgift i Forhold til det bevilgede og afsatte : Opførelse af Skurbygning Nestun Bevilgning (Storthingsbesl. 1886) . . . Kr I 000.00 Endeligt Kostende . ..... 900.00 100.00 udgjør saaledes Fondets Beholdning pr. 3ote Juni 1889. Hove dbogen udviser pr. 3ote Juni 1889 som Aktiva: Banen med Tilbehør og andre Eiendomme : Det oprindelige Anlæg . . .... . Kr. 10 024 000.00 Betalte Udvidelser o'g Forbedringer: Betalte pr. 3ote Juni 1888 . .. . Kr. 15 139.92 Resten Kr. 90 851.95 17 738.83 Kr. Io8 590.78


Betalte i 1888-89: Ved Anvendelse af Reservefondet : Skurbygning ved Nestun . Kr. Udvidelse af Voss Station . . . 41 069.15 327.64 2 396.79 18 43 6.7 1 10042 436.71 Kassebeholdning Kr 524.44 Tilgodehavende: Bergens Kreditbank Kr 116 284.60 Stationsmesterne I 084.97 Konto pro Diverse 140.10 Sygekassen 27.81 11 7 537.48 118 061.92 Fælleskassen: Konto for Banernes Fonds: Banens egne Fonds (se nedenfor) 126 945.98 Aktiekapital Betalte Udvidelser og Forbedringer Udisponerede Bevilgninger og Gjæld : Fælleskassen : Andet Mellemværende Passiva: Sum Aktiva Kr. io 2'87 444.61 Sum Passiva Kr. io 160 498.63 Aktiva overstiger Passiva med . .. . . . ............ Kr. 126 945.98 der tilsvarer Summen af: Drifts- og Reservefondet . ......... . . . . Kr. 108 590.78 Afsætningen til den foreslaaede fælles Pensionskasse. . . 18 355.20 Kr I 0 024 000.00 18 436 .7 1 118 061.92 126 945.98


Balance pr. 3ote Juni 1889 af Fælleskassens Konti for Banernes Fonds. Aktiva. Udlaan til Banerne : Kristiania-Drammenbanen: Overtagelse af Laanet af 1885, Rest . . Kr. Do. Laanet hos Statskassen . . Til Ombygning af Bro over Sandvikselven . 336 515.60 8o 000.00 96 864.6o Drammen-Randsfjordbanen: Overtaget af Laanet hos Statskassen Kr. Grundset-Aamotbanen : Overtagelse af Laanet hos Statskassen . . .. Støren-Aamotbanen: Til Dækkelse af Kapitalkonti. . . . Kr. 179 378.81 Overtagelse af Laanet hos Statskassen . 550 000.00 Forøvrigt 243 891.09 Trondhjem-Storenbanen: Eiendommen Ustmyrens Kostende Jæderbanen: Til Dækkelse af Kapitalkonti . . . . Kr. Overtagelse af Laanet hos Statskassen . Udglidningen paa Trondhjem Stationstomt 1888 . . . Anskaffelse af en Strækmaskine til Trondhjems Værksted Materialforraad: Ved Styrelsen - Iste Distrikt - 2det do. - 3die do. - 4de do. 5te do. - 6te do. Værdipapirer : 4 pCt.s Hypothekbankobligationer 4'/ pCt.s Obligationer i Kristiania- Drammenbanen 5 pCt. Pantobligationer Indestaaende i Banker: Den norske Kreditbank Kristiania Bank og Kreditkasse Kristiania Handelsbank Bergens Kreditbank 4' For Tiden beregnes kun 4 1 2 pCt. p. A. Kr 28 493.38 30 000.00 . Kr. 'Kr 513 380.20 10 000.00 50000.00 973 269.90 2 260.11 58 493.38 37 966.41 3 500.00 37 639.83 2 73 948.01 55 1 1 35.37 177 356.51 278 876.10 21 432.99 22 573.85 Kr 248 000.00 12 000.00 420 500.00 Kr 39 322.81 378 866.55 50673.73 io 676.59 648 870.00 5362 962.66 68o 500.00 579 539. 68 Kr. 4 271 872.34


43 Passiva. Smaale nsban en : Drifts- og Reservefond Kr 569 185.60 Dividendefond.. . . . 5o 442.54 Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse 172 352.59 Kongsvingerbanen: Amortiseringsfond Kr Io6 37 2 .64 Drifts- og Reservefond 330 223.25 Dividendefond 12 063.06 Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse 223 721.91 Kristiania-Drammenbanen: Drifts- og Reservefond. Kr 224 654.48 Dividendefond . ..... . . .. . ......... 9 830.44 Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse 92 43 2 .73 Drammen-Skienbanen: Drifts- og Reservefond Kr 311 177.38 Dividendefond 5 839.48 Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse 56 984.28 Drammen-Randsfj ordbanen : Amortiseringsfond Kr. 6o 300.00 Drifts- og Reservefond 384 061.19 Dividendefond 20 667.77 Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse 200 403.7 8 791 980.73 672 380.86. 32-6 917.65 374 001.14 665 43 2.74 Eidsvold--Hamarbanen : Drifts- og Reservefond Kr 240 000.00 Dividendefond 32 136.49 Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse 24 860.20 296 996.69 Hamar-Grundsetbanen Amortiseringsfond . . . Kr. 5 000.00 Drifts- og Reservefond. 8o 592.15 Dividendefond . . . . . .. ... . . 5 398.41 Afsætning til den foreslaaecle fælles Pensionskasse 67 060.09 158 050.65 Grundset-Aamotbanen: Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse Kr 16 160.19 Støren-Aamotbanen : Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse .... . .. Kr. 119 277.86 Trondhjem-Storenbanen Drifts- og Reservefond Kr. 117 515.16 Dividendefond . ...... ............. 21 881.70 Afsætning til den foreslaaede &Iles Pensionskasse Merakerbanen : 64 025.34 203 422.20 Drifts- og Reservefond. ' Kr. 400 000.00 Dividendefond ....... . . ..... 7o 838.63 Afsætning til den foreslaaede &es IlPensionskasse 24 790.92 495 629.55 Jæderbanen: Afsætning til den foreslaaede fælles Pensionskasse Kr 24 676.10 Bergen-Vossbanen. : Drifts- og Reservefond Kr io8 590.78 Afsætning til den foreslaaede Pensionskasse . 18 355.20 126 945.98 Kr. 4 271 872.34


44 B alone e pr. 30te Juni 1889 af Fælleskassens Regnskab, forsaavidt dens øvrige Mellemværende med Banerne angaar. Kassebeholdninger: Ved Styrelsen - Iste Distrikt - 2det do. - 3die do. - 4de do. Tilgodehavende : Bergen-Vossbanen Indestaaende i Banker: Den norske Kreditbank Kristiania Folkebank Ak t iv a. • Kr. 691 659.12 50751.78 Drammens Privatbank . . 239 271.75 Oplandske Kreditbank 166 885.32 Trondhjems Privatbank. 185 530.30 Kr 3 504.82 I 152.02 12 325.87 7 553.59 17 233.21 Kr 118 061.92 I 334 098.27 L. Behrens 8z Söhne Kr 6o 772.97 Poststyrelsen 638.54 Thos. Joh. Heftye 8z Son 18 727.41 Stationerne i Iste-4de Distrikt 16 579.33 Statens Jernbaneanlæg 58 566.78 Fredrikshald-Sunnanabanen 3071.04 Bergslagernes Jernväger 1 419.48 2det Distrikts Understøttelseskasse 41 017.09 Jernbaneundersøgelser 299.88 Dampskibet Voringen 247.05 Konto pro Diverse . . 29 512.92 Passiva. 4 1 7 69.5 1 683 0 12.68 Kr. I 724 782.19 Smaalensbanen Kr 310 774:61 Kongsvingerbanen • . 286 718.95 Kristiania-Drammenbanen 74 049.96 Drammen-Skienbanen 72 060.61 Drammen-Randsfjordbanen 210 246.78 Eidsvold-Hamarbanen 131 934.81 Hamar-Grundsetbanen 42 163.52 Lateris Kr. I 127 949.24


45 Transport Kr. 1 127 949. 24 Grundset—Aamotbanen . 17 476.21 Trondhjem---Størenbanen 79 463.84 Merakerbanen 237 395.49 jæderbanen 19 116.03 Norsk Hovedjernbane 125 856.18 Svenske Statsbaner IS 957.4 1 Danske Statsbaner 14 439. 1 4 Dampskibene paa Randsfjord 4 387.64 Do. - Krøderen 921.72 Do. - Nordsje 157.25 Dampskibet Baste) ...... . ........ . ... ., 847.15 Pensionskasserne : Iste Distrikt Kr. 5 808.83 2det do. 22 953.53 3die og 4de Distrikt I 228.76 ste Distrikt 2 488.75 6te do. 8 882.49 41 362.36 Understøttelseskasserne : Iste Distrikt 3die og 4de Distrikt ste Distrikt 6te do. Sygekasserne 2det Distrikt 3die do 4de do Kr5018.22 • .. .. . ...4297.75 588.78 17 403.88 Kr 3 344. 24 4634.44 3 896.62 27 308.63 11 875.30 Ulykkesforsikringsselskabet Sigyn 268.60 Kr, I 724 782.19


46 Renteindtægter-(udgifter) af fælles Stationer og Værksteder. Terminen 1888-89. Kristiania Fællesstation. Efter de gjoeldende Regler beregnes af Kristiania Fællesstations Kapitalværdi 4 pCt. Rente, nemlig: Hove dbanens Andel Kr. 3 914 709.15 h 4 pCt. Smaalensbanens Andel « 2 476 129.47 a 4 — Forrentning af Stationen fordeler sig saaledes : Hovedbanen Smaalensbanen Drammen Fællestation. Tilsammen Efter de gjældende Regler 1) beregnes af Stationens Kapitalværdi 4 pCt. Rente, nemlig : Kr istiania—D r.menb anen s Andel Kr. 147 309.84 h 4 pCt... Drammen—Skienbanens c 193 050.06 h 4 — Drammen—Randsfj.banens . 213 194.33 h 4 -- • Forrentning af Stationen fordeler sig saaledes : Kristiania—Drammenbanens Andel Drammen—Skienbanens — Dr a mmen—Randsfjordbanens — Tilsammen Kredit. Debet. Kr. Kr. 156 588.36 99 045.18 255 633.54 5 892.39 7 722.00 8 527.77 22 142.16 1 54 407. 21 MI 226.33 255 633.54 8 241.98 5 7 22.64 8 1 77.54 22 142.16 Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter paa de enkelte Baner, gjældende fra Iste Juli 1887 i Henhold til Storthingsbeslutning af 29de Juni 6g Kgl. Resolution af 15de August 1887, kfr. Driftsbudgettet 1888 Pag. 85, hvorefter 4 pCt. Rente er beregnet istedetfor 4 1 /2 pCt.


iiimurirmr Drammen Fællesværksted. Efter de gjældende Regler') beregnes af Værkstedets Kapitalværdi 4 pCt. Rente, nemlig: Kristi an ia—Drammenb -anens Andel Kr. 119 094.60 a, 4 pCt. Drammen—Skjenbanens « 120 432.69 h, 4 — Dram me n—R ands fj.b a nens c 94 825.49 à 4 — Forrentning af Værkstedet fordeler sig saaledes: Kristiania—Drammenbanens Andel Drammen—Skienbanens — Drammen—Randsfj.banens Eidsvold—Hamar- 3 Rorosbanernes og Merakerbanens Fællesstationer. Efter de gjældende Regler beregnes af Stationernes Kapital- / værdi 4 pCt. Rente, nemlig : Eidsvold—Hamarbanen: Banens Andel i Ham ar Fællesstation: Kapitalværdi Kr. 203 063.50 á 4 pCt. for Driftsaaret 1888--89 Ham ar—Grundsetbanen: Banens Andel i Hamar Fællesstation: Kapitalværdi Kr. 1 79 439.95 h 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 Kr. 7177.60 Banens Andel i Grundset Station : Kapitalværdi Kr. 3 200.00 128.00 Grundset—Aamotbanen: Banens Andel i Rena Fællesstation : Kapitalværdi Kr. 58 500 .00 á 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 Trondhjem--Storenbanen: Banens Andel i Staren Fællesstation : Kapitalværdi Kr. 66 000.00 it 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 Kr. 2 640.00 Banens Andel Tr ondhjem Fællesstation: Kapitalværdi Kr. 699 017.99 it 5 pCt. for Driftsaarene 1884-85 og 1885-86 . Kr. 69 901.80 Kapitalværdi Kr. 699 017.99 it 4 1/2 pCt. for Driftsaarene 1886-87 og 1887-88 62 911.60 Kapitalværdi Kr. 700 313.57 it 4 pCt. for Driftsaaret L888-89. « 28 012.54 « 160 825.94 Kredit. Debet. Kr. Kr. 4763.78 4817.31 3 793-02 3 766.77 4 941.82 4665.52 Tilsammen 13 374.11 1 3 374. 11 Lateris 8 122.54 7 305.60 2 340.00 163 465.94 18I 234.08 1) Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter paa de enkelte Baner, gjaeldende fra Iste Juli 1887 i Henhold til Storthingsbeslutning af 29de juni og Kgl. Resolution af 15de August 1887, kfr. Driftsbudgettet 1888 Pag. 85 hvorefter 4 pCt. Rente er beregnet istedetfor 4 1/1 pCt.


4.8 Transport M erakerb an en: Banens Andel i Tron dhj e m Fællesstation: Kapitalværdi Kr. 968 556.12 it 5 pCt. for Driftsaarene 1884-85 og 1885-86 Kr. 96 855.63 Kapitalværdi Kr. 968 556.12 it 4 1/2 pCt. for Driftsaarene 1885-86 og 1886-87 87 170.05 Kapitalværdi Kr. 970 488.49 it 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 38 81 9.54 Forrentning af Fællesstationerne fordeler sig saaledes: Eidsvold—Hamarbanen: Andel i Forrentning af II amar Station Ham ar—Gru.ndsetb anen: Andel i Forrentning af Hamar Station r. 7 359.52 do. i do. af Grundset Station . . 93.54 Grundset—Aamotbanen: Andel i Forrentning af Gr un dset Station. . . Kr. 34.56 do. i do. af Rena do. .. 614.60 Storen—Aamotbanen: Andel i Forrentning af Re na Station Kr. 725.40 do. i do. af St oren do 580.80 Trondhjem— Storenbanen: Andel i Forrentning af St a ren Station Kr. 2 059 20 do. i do. af Tro ndhj em Station ▪ c 294 325.30 Merakerbanen: Andel i Forrentning af T r o n d hj em Station • Tilsammen Hamar og Trondhjem Fællesværksteder. Efter de gjældende Regler ') beregnes af Værkstedets Kapitalværdi 4 pCt. Rente aarlig : Eidsvold—Hamarbanen: Banens Andel i Hamar Værksted : Kapitalværdi Kr. 37 902.18 it 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 Hamar—Grundsetbanen: Banens Andel i Hamar Værksted: Kapitalværdi Kr. 57 597 ,82 it 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 Lateris Kredit. Kr. 181 234.08 222 845.22 404 079.30 1516.09 2383.91 3 900.00 Debet. Kr. 7 940.62 7452.96 649.16 I 306.20 196 384.50 289 345.86 404 079.30 Regler for Fordeling af Trafikdistrikternes Udgifter paa de enkelte Baner, gjældende fra Iste juli 1887 i Henhold til Storthingsbeslutning af 29de Juni og Kgl Resolution af isde August 1887, kfr. Driftsbudgettet 1888 Pag. 85, hvorefter 4 pCt. Rente er beregnet istedetfor 4 1/2 pCt.


40 Steiren—Aamotbanen: Banens Andel i Tr on dhj em Værksted Kapitalværdi Kr. 299 435.02 å 5 pCt. for Driftsaarene 1884-85 og 1885-86 Kr. Kapitalværdi Kr. 299 435 02 h 4 1/2 pCt. for Transport Driftsaarene 1886-87 og 1887-88 26 29 94 9439. 5 5: Kapitalværdi Kr. 299 339. 08 å 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 II 973.56 Trondhjem—Størenbanen: Banens Andel i Trond hj em Værksted : Kapitalværdi Kr. 81 664.10 å 5 pCt. for Driftsaarene 1884-85 og 1885-86 Kr. 8 166.41 Kapitalværdi Kr. 81 664.10 à 4 1/2 pCt. for Driftsaarene 1886-87 og 1887-88 7 349 -77 Kapitalværdi Kr. 81 637.94 á. 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 3405.52 Merakerbanen: Banens Andel i Tr ondhjem Værksted : Kapitalværdi Kr. 163 328.19 a 5 pCt. for Driftsaarene 1884-85 og 1885-86 Kapitalværdi Kr. 163 328.19 4 1/2 pCt. for Driftsaarene 1886-87 og 1887-88 Kapitalværdi Kr. 163 275.97 h 4 pCt. for Driftsaaret 1888-89 Forrentning af Værkstederne fordeler sig saaledes Kr. 16 332.82 14 699.54 « 6 53 1 .04 Eidsvold—Hamarbanens Andel .......... • • • • . • • • ..... Hamar—Grundsetbanens — Grundset—Aamotbanens Støren—Aamotbanens Trondhjem—Størenbanens Merakerbanens Anskaffelse af Godsvogne til Dr amm e n—S kien ba n e n, Andel. Kredit. Kr. 3900.00 68866.2! 18 921.70 37 563.40 Debet. Kr. 4841.56 10 257.41 4962:56 58 632.06 17 985.91 28 224.66 4347.15 Tilsammen 129 251.31 129 251.31


4-4 (1.) . P. cl.) V 'CI r-CS '0 N Cl).1. In ,0 -6 -6 6 6 6 00 00 I. N i-1 1-... ..4 0 C:,, 111 N 0 0 cn In w. 0\ 00 r. c4 oo an ,,c5 ,C.3 ci cs;', an 00 -,i- tn an r-...cl)r.... CT ,C) 0 \ ...4 CO 00 ,1". an 00 00ca .., r-... 00 . N N t... In r... r... e.) N N an I. N N 0, N 0 N 00 1.4 te) .4. %r:, 1., .1 . • e,i t;., .6 C■ ul Cl)a■ Cl)00 0,C' ,C ts% I. r■ 0\ ... .d. an 0 In •N Nan a-. I. I. Cl)I. 00 0 q•.) ca 00 N antn r.-- 0 Cl)do° ...., d- ON Cl)*Lc) .. 0 N en N Je, N 00 .4 1/40 ca 00 00 N 0 N 00 .1 p. N a-.. d" a,... 0 1., . t-. N N i. 1/40 .6 .6 .6. .6 ei oó C',t- .-. co N 00 0,In 1-. d" 0 i-i CY,en 1--.. en en i. an 00 an ca N 00 0, 0 e-.. 1--. 00 0, 0 1.n N .6 cs, 00 el 0, 0,00 " rft• 0 N a-... 00 C:31 N en I. ■0 en N N 0 1-1 N N i-i 0. an 6 cai .00 ■6 d. 71-1*--- en Cl) I. Cl)anN 6 r:. ■6 0,1-.... (7, 1-„, .4. ,c, .71-00 00 00 .c) an an0, 00 1--. en an den 0 N r. 1-1 .e... N t.-.. r..4 00 0, en d- 0 0 N K) 0 • en Li-, ca0 1/40 d' d" 00 0 (4 N N N 00 0 • .1. 0, en 46 d 0, 0 N 0 0 50 ▪ ▪


51 Lanningsregler for Personalet ved Statsbanerne. I. Regulativ af 2 5de November 1 88 2 for nedenstaaende Funktionærer ved Styrelsen og Trafikdistrikterne. Indst. S. XIII 1882, Pag. 27, Storthingsbesl. af 16de og 17de juni og Kgl. Resol. af 25de Novbr. 1882. — S. IX 1887, t 40, do. - 29de Juni og — - ide August 1887. I. Generaldirektøren aarlig Kr. 6 400 2. Direktøren for Trafikafdelingen 5 000 samt fri Bolig, Lys og Brænde. 3. Direktorerne for Baneafdelingen og Maskinafdelingen 5 400 4. Chefen for Bureauafdelingen stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar til Kr' 5 200. 5. Driftsbestyrere — stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar til Kr. 4 800 samt fri Bolig, Lys og Brænde. 4 4000 6. Baneingenietrer 1) og Maskiningeniører 4 000 stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar til Kr. 4 800. 7. Hovedrevisor 2) Overtrafikkontrollør, Hovedbogholder og Hovedkasserer 3 600 stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar til Kr. 4 400. 8. Overbanemestere 3), Driftsassistenter, Vaerkmestere, Sekretæren ved Centralstyrelsen og Forstanderen for det statistiske Kontor 2 600 stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar til Kr. 3 400. 9. Forstanderen for Togkontrolkontoret, Billetforvalteren, Telegrafinspektøren ved Centralstyrelsen, Trafikkontrollører ved Centralstyrelsen samt Materialforvaltere og Bogholdere ved Maskinafdelingen 2 200 stigende med Kr. 2oo hvert '3die Tjenesteaar til Kr. 2 800. so. Lokomotivmestere og Distriktskasserere I 600 stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar til Kr. 2 200. I I. Trafikkontrollører i Distrikterne, Fuldmægtige og Assistenter ved Revisions- og Kassavæsen, Banemestere samt Telegrafmestere i Iste og 2det Distrikt I 200 stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar til Kr. I 800 og for den ved Styrelsens Expeditionskontor ansatte Fuldmægtig indtil Kr. 2 200. For Assistance hos Telegrafinspektøren erholder vedkommende Telegrafmester et Lonstillæg, stort Kr. 400 aarlig. 12: Telegrafmestere i 3die og 4de Distrikt 000 stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar indtil Kr. I 400. 13. Kontorister og Materialassistenter 8o0 stigende med Kr. 200 hvert 3die Tjenesteaar indtil Kr. I 200 og for indtil en Fjerdedel af det samlede Antal Kontorister — efter Styrelsens nærmere Bestemmelse — stigende til Kr. I 400 efter 9 Aars Tjeneste. Benævnes : Distriktsingeniører » 2) Posten som Hovedrevisor er ubesat, Revisionen udføres for Styrelsen og Iste Trafikdistrikt af en af vedkommende Regjeringsdepartement ansat Revisor med Aflønning Kr. 600 aarlig. 3) iiepviles «Sektionsingeniør»,


52 . II. Regulativ af i3de Juli 1885 for nedenstaaende Funktionærer i Trafikdistrikterne, der ikke indgaa under foranstaaende Regulativ, og som ere ansatte i sine nuværende Stillinger efter Iste Juli 1884: 1 ) Indst, S. IX. 1885. Pag. 14 og 63, Storthingsbesl. af 17de Juni, Kgl. Res. af i3de Juli 1885. I. S t a ti on sm es t ere ved Mellemstationer, for hvilke Lønningen ikke er særligt bestemt, indgaa efter Stationens Trafikforhold under følgende Lønningsklasser. A. Kr. Ioo til Kr. 120 maanedlig. 2) B. - 90 - - mo -- C. - 8o - - 90 - 2. D. - 60 . - 80 - Den høieste Lønningssats inden hver Klasse er betinget af mindst 5 Aars Tjenestetid i Stillingen. Hertil kommer for samtlige Lønningsklasser: Uniform, Bolig, Lys og Brænde. Ex p e di to rer ve d S ta t i oner og S toppes ted e r samt tilsvarende Funktionærer ved Sidebaner, beliggende udenfor Stationerne, efter Trafikforholdenes Beskaffenhed fra Kr. 50 til Kr. 70 maanedlig og Uniform samt Bolig, Lys og Brænde, forsaavidt dertil er Anledning. 3. Fuldmægtige med Expedition af Passagerer, Fragtgods eller Ilgods ved de større Stationer, efter Stillingens Betydenhed og Tjenestetid fra Kr. Ioo til Kr. 150 maanedlig samt Uniform. 4. Station sk onto rister, ved Ansættelsen fra Kr. 50 til Kr. 65 maanedlig samt Uniform, senere efter Tjenestetid . Flid og Duelighed indtil Kr. 90. 5. Telegra fi s te r, ved Ansættelsen Kr. 45 maanedlig samt Uniform, senere efter Tjenestetid, Flid og Duelighed indtil Kr. 6o. Hertil Bolig, Lys og Brænde, naar dertil er Anledning. 6. For mænd s a mt V o gn sk river e, ved Ansættelsen Kr. 65 maanedlig og Uniform, senere efter Tjenestetid, Flid og Duelighed indtil Kr. 8o maanedlig. 7. Stationsbe tj ent e, ved Ansættelsen Kr. 50 maanedlig og Uniform, senere indtil Kr. 55. Telegrafkyndige Betjente aflønnes med henholdsvis Kr. 55 og Kr. 6o maanedlig samt erholde Bolig, Lys og Brænde, naar dertil er Anledning. 8. 0 verk ondu k t øre r, Kr. 85 indtil Kr. ioo maanedlig og Uniform. Hertil kommer Kilometerpenge, beregnet enten efter 0.5 Ore pr. Togkilometer eller 0.04 Ore pr. Vognkilometer. 9. Underk ondukt a r e r, Kr. 65 indtil Kr. 75 og Uniform. Hertil kommer Kilometerpenge, beregnet enten efter 0.25 Ore pr. Togkilometer eller 0.02 Ore pr. Vognkilometer. Io. Sk i ft e ko 13 du k t øre r, fa ste Sp or ski ft e r e ved de mere befærdede Stationer samt Pakk ekj ører e, ved Ansættelsen Kr. 60 maanedlig og Uniform, senere efter Tjenestetid, Flid og Duelighed indtil Kr. 70. I I. Bill e tkont roll ører med Togene, ved Ansættelsen Kr. 85 og Uniform, senere efter Tjenestetid, Flid og Duelighed indtil Kr. 95. . 12. Baneformænd, ved Ansættelsen Kr. 65 til Kr. 75 maanedlig, senere efter Tjenestetid, Flid og Duelighed indtil Kr. 90. 13. Ba nevogt ere fra Kr. 2.00 til Kr. 2.25 arbeidsdaglig. 14. Værk ste ds fo rmæn d, ved Ansættelsen Kr. Ioo maanedlig, senere efter Tjenestetid Flid og Duelighed indtil Kr. 150. 15. Lokomotivforer e, Uniform samt efter Tjenestetid, Flid og Duelighed fra Kr. loo til Kr. 175 maanedlig. I den faste Løn afgaar indtil 25 pCt., naar der betales Kilometerpenge eller Præmier for Besparelse af Kul og Olie. 16. Fyrbøder e, Uniform samt efter Tjenestetid, Flid og Duelighed fra Kr. 8o til Kr. wo maanedlig. I den faste Løn afgaar indtil 25 pCt. naar der betales Kilometerpenge eller Præmier for Besparelse af Kul og Olie. 17. NT o gnv is it øre r, efter Tjenestetid, Flid og Duelighed fra Kr. 8o til Kr. 90 à wo. maanedlig. 18. Mate ri al betjente, ved Ansættelsen Kr. 55, senere efter Tjenestetid, Flid og Duelighed indtil Kr. 65. 1) For Funktionærer, der indehavde sine nuværende Stillinger før Iste Juli 1884, gjaelde tildels ældre for hvert Distrikt sx rl ige Regul a t ive r, der ere indtagne i Driftsberetningen for 1883-84. Det for Telegrafens Tilsyn og Vedligehold i 5te og 6te Distrikt fornødne Personale er ikke optaget i Fællesregulativet. Forretningerne udføres i 5te Distrikt af Lokomotivmesteren og i 6te Distrikt af en Banemester mod en aarlig Godtgjørelse af Kr. 200. (Lokomotivmesteren i 5te Distrikt har desuden Kr. mo aarlig for Vedligehold af Telegrafinstrumenter). 2 Stationsmesteren ved Hougsund, hvilken Station indgaar under Klasse A, har fra, Istq Januar 1886 personligt Tillæg Kr. 720 aarlig (bevilget i 0387).


53 For Funktionærer, der ikke indgaa under forannævnte Regulativer, er Lønnen fastsat som følger : Iste Trafikdistrikt. Indst. S. VI 1877, Pag. 30, Storthingsbeslutn. af 3 ite Mai og Kgl. Res. af 16de Juni 1877. S. IX 1879, (< 13, 26 og 27 do. - 17de Juni - - lode Juli 1879. — S. XI 1884, " 23, do. - 4de Juli - - 24de Juli 1884. — S. IX 1885, 63, do. - i7deJuni - - i3de Juli 1885. Revisor, se Anmærkning 2, Pag. 51. Stationsmesteren paa Kongsvinger Kr. 2 304 fra Iste Januar 1874. Do. i Fredrikshald Kr. i 920 fra Iste Juli 1885, Begyndelsesløn Kr. i 560 fastsat i 1879. Do, i Sarpsborg, Fredriksstad og Moss Kr. i 560 fra Iste Juli 1884, Begyndelsesløn Kr. i 440, fastsat i 1879. orsgrund og Kongsberg Kr. 1 440, fastsat 1882. Understationsmesteren i Kristiania Kr. I 920 fra 16de Juni 1881, Begyndelsesløn Kr. I 440, fastsat i 1877. Do. i Drammen Kr. 1 680. Aflønnes for Tiden som Stationsfuldmægtig. 3die & 4de Trafikdistrikt. Ind.st. S. VII 1878, Pag. 41, Storthingsbeslutning af 5te Juni og Kgl. Res. af 26de Juni 1878. — S. XV 1882, « 15, — S. XI 1884, . 23, 23, — S. IX 1885, « 63, do. do. do. - 2ode Juni - - 4de Juli - r7de Juni —0—- —0—- 3die Juli 1882. —.0— 24de Juli 1884. 1884. —0--. i3de Juli 1885. Revisor for 3die Distrikt Kr. 800. do. - 4de -- Kr. I 200 fra 17de Oktober 188i. Stationsmesteren paa Hamar. Forretningerne udføres af Driftsassistenten. Do. paa Røros .Kr. 1440. Do. i Trondhjem Kr. 2 500, fastsat 1882. 5te og 6te Trafikdistrikt. Indst. S. VII 1878, Pag. 40, Storthingsbeslutning af 5te Juni og Kgl. Res. af 26de Juni 1878. -- S. XI 1883, « 27, do. - 3 te Juni - ' - 3ote Juni 1883, — S. VII 1888, « 27, do.- 7de Juni - 23de Juni 1888. Revisorerne Kr. 600. Stationsmesteren i Stavanger Kr. i 680. Do. i Bergen Kr. I 920, fastsat 1888. Samtlige Stationsmestere have, naar ikke anderledes er anmærket, fri Bolig, Lys og Brænde. 1) 1 ) Af Beløbet er Kr. 960 Afsavn for Bolig, Lys og Brænde.


1888-89. Fra 54 Specifikation over Befordring af Reisende Kristiania. Bækkelaget. Nord- strand b) Stoppest Lian. Til Oppe- gaard. Smaalensbanen Ski. Aas. Vestby. I 224 Kristiania 1 35 3 711 195 319 34 312 • 89 46 1 43 406 5 209 1 0 363 - 697 134 7 372 2 486 34 447 47 367 93 11 7 5 404 10683 8 069 2 620 37 Bækkelaget I 208 47 478 i 081 53 210 44 41 2 11848 686 53 46 51 Nordstrand Stoppested b) 95Lian 307! 77 698 26 820 189 5 184 7 I 9 10280 769 846 189 189 10 5 Oppegaard 184' 5 1 77 49 2 230 1 362 170 - 8 5 361 49 232 363 , 175 8 328 Ski 90910 291 39 8 198 2 407 8 3 196 10620 39 206 409 917 199 Aas Vestby Soner Moss II. det Trafikdistrikt c) III. II. DillingIII. Rygge II. 622 44 864 45 486 7 1 7 7 507 8 224 142 2 566 2 708 150 2 497 2 647. 2 557 9 3 18 11 876 51 245 296 165 5 14 679 59 582 641 4 108 1112 13 36 49 2 2 12 5 1 63 2 3 II 8o 12 13 1 4 15 24 49 73 6 6 9 5 1 4 176 932 181 946 4 201 6 205 I0 8 125 9 1 35 3 1 28 287 28318 5 28 33 3 9 3 Io 21 783 804 17 . 759 776 15 545 2 705 56o 707 77 772 17 710 849 727 4 69 44 73 45 3 20 23 2


mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog). 1888-8.9. (Kristiania----Grændsen). Soner. Moss. 2det Trafik- distr. c) Til 55 Dilling. Rygge. Raade. Onso. Fredrik- stad , Lisleby. Greaker. Sannesund. Sarps- - 2 - - - - - 10 - - - I 142 2 238 105 141 64 165 58 2 409 I 77 43 371 2 450 8 759 409 566 619 1 005 212 8 190 78 459 433 1 471 2 592 10 999 514 707 683 1 170 270 10609 79 536 476 1 843 - 13 3 - - - - 12 - - - - I0 65 3 2 5 13 - - 3 5 To 78 6 2 - 2 5 25 .. 3 5 11. 11. 111. II 17 4 20 3 5 2 7 3 1 .11 3 6 12 I 7 _ 28 2 I I 2 _ 8 _ 3 8 .. _ - - - 9 _ - 9 _ 8 28 2 2 - 5 7 112 119 29 275 304 I 20 21 - 7 7 _ - 3 - lo IO .. I 8 9 7 53 60 - - - - 4 4 - 2 2 2 I 3 - 7 537 544 I 659 66o 2 52 741 795 16 713 729 - - - 10 2 84 24 5 94 26 5 I 503 18 513 18 - - 32 32 " 16 16 3 6 9 _ 6 6 - - 19 - 200 - 219 - 4 _ 76 8o- . - - 15 15 _ 3 3 - I 6 7 - - - 4 8 12 - I I 45 4 1 34 4 1 79 3 78 81 - 18 18 2 23 25 2 42 44 - 20 20 4 11 8 122 - - - 12 12 2 2 - 20 20 44 4 332 4 376 - 89 835 924 - 49 3 029 3 078 - 31 7 200 7 231 - 94 3 203 3 297 - 32 340 372 2 678 6 608 7 288 - - - - 36 268 304 - 9 181 190 - 133 806 939 2 4 245 - - ml 69 I 513 34 67 73 1 758 34 67 4 97 ml - 40 40 201 1 754 1 955 - .. _ I 59 6o 103 12 172 184 - 26 26 67 2 867 2 934 2 52 54 5 28 1 286 2 207 209 - 17 17 150 735 885 - - - 15 15 1 6 7 3 20 23 31 - 20 2 6 486 94 20 6 517 96 5 297 302 II' 827 838 I 155 156 26 1 342 1 368 - - - - 10 xo - 4 4 i 23 24 borg.


Aas Vestby 1. II. 40 56 2 Soner 28 30 Moss 56 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Krist Bækkelaget Nordstrand Stoppested b) Lian Oppegaard Ski 6 ,.i r5-1 I. II. II. 1 III. II. III . II. III. II. III. II. III. Skjeberg. Berg. Fredriks- hald. I. 4 246 33 28 I 761 33 28 2 OH 85 2det Trafikdistrikt c III. 18 26 862 18 27 947 12 Dilling 2 54 66 Rygge 64 4 65 Kraak- stad. Til 24 24 7 7 2 8 10 82 83 3 3 Tomter. 89 69 89 70 24 1 7 25 17 23 1 7 23 17 1 3 2 132 9 1 1 45 93 3 3 4 4 Smaalensbanen Spyde- berg. 21 21 4 4 Askim. Slitu. - 17 272 - 49 161 79 I 465 4 024 - 107 4 493 - 210 4 124 - 163 5 200 - 224 4 269 - 223 2 265 289 210 5 568 4 600 4 334 5 363 4 493 2 488 - I I II 20 19 2 I 8 I 14 2 18 - 8 - 2 3 1 19 20 15 20 8 - - - - _ - .. - - - - _ - - - - - - - - I - I 4 33 37 _ 47 47 2 26 28 I 55 56 - 36 36 - II ii - - - - - - - - 2 62 6 14 6 3 • 2 62 6 14 6 3 - I 23 4 756 14 443 4 308 5 146 1 54 - 24 760 457 312 151 55 22 23 9 9 5 5 4 47 5 1 2 8 8 6 7 7 28 28 5 6 5 5


Menem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog 1888-80. (Kristiania—Grændsen) (Forts.). Mysen. Eids- berg. Rakke- stad , Gaute- stad , Ise. Til Tiste- dalen , 57 Aspe- dammen. Præstebakke. Kornsø. Svenske Baner. Total. - - - - - - - 911 1 004 251 67 161 4 3 19 I 2 3 2 393 17 59 1 4 77! I 577 I 632 231 89 115 22 76 36 I 580 254 8 79 5 022 1 644 I 793 .235 92 134 23 78 39 4 884 2 73 474 - - - - - - - - - 1 302 ro 6 5 - I - - - - 48 9 2 7 1 0 6 5 - I - - - - - 50229 - - - - - - - - - - 626 _ - - - - 44 97 2 - - .- _ - - - _ - 45 598 I - - - - - - - - 3 1 53 28 3 2 - -2 - - - 79 364 29 3 2 - - 2 - - - 82 517 - - - - - - - - 194 16 - I - - - - 6 151 16 - 1 - - - - - - 6345 - - - - - - 1 3 3 3 - - - - - - 434 203 28 65 5 2 I - - - 6 14 575 206 31 68 5 2 I - - 6 15 OW - - - - - - - - - 2 - 73 - 9 I 12 - - - - I - - - 1 - _ - - 894 11490 73 9 13 - - I I - - 12 386 _ 6 - - _ 5 .. - - - - . - - _ - 191 5 201 6 5 - - - - - - - 5 392 - - - - - - - - - 239 10 7 15 2 - - - 8 497 10 7 15 2 - - - - - 8 736 - - - - - - - - 37 44 8 - 4 4 - - - 103 4 298 42 26 27 9 8 20 — — -, 5 16 173 40 548 50 26 31 13 20 3 5 16 313 44 890 1 - - - - - - - - 621 3 9,13 2 7 - - - - 5 273 4 9 13 2 7 . - 5 894 _ - 3 - - - - - 2 - 416 3 3 - .. - .. - 4 8 53 3 6 - - - - 5 269 I .. - - - - - - - - 139 9 I 7 7 II 2 - 9 995 10 I 7 7 - II - 2 - - 10 134


1888-80. . _ Fra 6 ---4 , e1 Kristiania. • 58 (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende laget. Nord- strand b) Stoppest. Til Lian. gaard. Smaalensbanen Ski. Aas. Vestby. 1 1 I 1 Raade II. III. 178 977 - 2 - I 5 - 8 3 34 18 ''55 2 - 6 - 8 37 18 Onso II. III. 64 219 283 _ I I - _ - - - - 9 9 5 Io 15 8 8 F red rikstad I. II. III. 6 2 256 7 719 9 981 12 15 27 - - - - 7 25 32 - 8 o . - II 35 —f--- 4o , 18 140 158 - 4 59 63 Lisleby II. III. 5 133 138 - _ - - _ - - - - - - - II. 68 1 Greaker III. 454 2 - - - 17 5 522 - 2 - I - 17 5 II. 52 - - - - - - Sannesund III. 471 2 9 2 8 523 2 - 9 - 2 8 - Sarpsborg I. I II. 384 III. I 503 , 1 - - - 7 _ - 1 I 7 I 5 - 4 i 888 I - 7 1 8 6 4 II. 17 - - - Skjeberg III. 264 - - I 6 I 281 _ - I 6 1 II. 50 - - - Berg Ili. 162 - - - I I Fredrikshald 212 - - 1 I . I. II. III. 21 I 287 3 851 3 6 - - - 10 31 - - - 1 21 8 47 - 1 5 5 159 9 - 41 22 55 6 II. 104 - 4 - - Kraakstad HI. 4 454 21 - 30 55 751 55 II 4 558 2 1 - 30 55 755 I 55 II II. 222 2 - 1 - 8 4 - Tomter III. 4 114 15 26 6 425 116 24 4 33 617 - 27 6 433 120 24 II. 154 6 2 Spydeberg III. 5 171 16 - 61 13 288 73 19 5 325 16 - 61 13 294 75 19


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog. 188S-89. (Kristiania—Grændsen) (Forts.). Soner. Moss. - 42 86 3 109 2det Trafik- distr. c) 5 132 59 Til Dilling. Rygge. Raade. Onsø. 7 218 4 816 - 288 Fredrik- stad. 62 5 040 Lisleby. Greaker. Sannesund. - - - 22 - 1 0 Sarps- 4 2 3 195 137 225 820 288 5 102 - 22 1 0 48 - 27 - - - I 59 - 3 12 353 58 28 165 295 3 379 _ 46 II 12 380 58 28 165 296 3 438 - 46 14 _ _ _ - 103 3 782 204 154 32 8o 54 25 54 114 6 223 2 023 677 1 338 5 148 3 1 97 2 700 9 463 3 667 - 36 36 701 9 546 11 7 7 005 2 227 831 1370 5 228 325! 2 725 9 566372! 10 247 _ - _ - _ - _ _ _ - 15 I 75! 3 612 _ 295 io I 609 - - - - - - 1 766 615 295 I 619 • - 5 5 - I 28 244 272 1 0 194 204 3 81 84 3 130 133 I 16 17 2 2 4 - 7 7 - 4 5 18 23 I ` 5 6 _ 2 29 31 3 15 18 161 9 765 9 926 68 3 799 3 867 - 151 151 - 88 88 - 441 441 - 381 381 34 3 357 339! 15 389 404 - 15 15 WI 675 776 19 179 198 4 17 21 - 31 31 1 42 43 - 40 40 675e 9 818 10 493 7 751 758 47 3 576 3 623 22 394 416 - I I I 25 26 - 27 27 - 4 4 - 3 3 - 4 4 - 3 3 12 I 565 I 577 - - _ I 44 45 - 62 62 22 4 700 4 722 - 5 - 2 I - - 5 3 31 31 2 5 - I 583 3 36 31 4 6 - 1 588 - - - 2 - - - - - 2 3 221 83 4 4 - 1062 32 1 413 745 56 36 8o 1,9 6 882 35 1 636 828 60 36 84 19 7 946 -- 2 3 - - - - - 10 82 2- 19 I0 84 5 _ _ 1 - 19 - - - - 254 254 - - - 7 7 - 62 710 772 - - - 13 23 925 23 938 - I 25 502 746 4 168 771 I 4 671 - 2 - 2 - 16 1 03 - 145 2 2 - 2 - I 1 2 6 52 - - 2 54 16 155 52 2 I 3 58 - 4 ' 256 _ - _ 3 _ _ _ _ _ - 17 122 16 5 2 3 67 - 4 - 71 '7 125 16 5 2 3 - 67 4 - 71 _ borg. 3 45 _


1888-89. Fra Raade Ousel Fredrikstad 60 (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende 4111•11111111=1■1•111 Skjeberg. Berg. Fredriks- hald. Kraak- stad. Til Tomter. Smaalensbanen Spyde- berg. II. - - 2 - III. 4 I 137 - 2 4 I 139 - 2 II. III. 5 36 - - 3 - I. II. III. - 15 I 744 5 - 36 - 3 - 2 4 596 5 I o88 6 888 - 12 - 5 43 - 49 Askim. Slitu. - - - 2 - I 759 600 7 981 12 48 49 52 122 II. - - I - 467 Lisleby III. - - 468 - - - _ - - _ - - Greaker Sannesund II. III. II. III. 45 45 - Ioo - 17 17 ----- 27 55 739 794 21 796 - - - - - - 3 3 I - 8 8 - 5 - 3 3 - - - 2 2 - Ioo 27 817 - I 5 - - I. - - 8 II. 21 Sarpsborg 455 925 M. 5 185 4 081 - 3 - 7 73 I 70 2 82 6 156 5 206 933_4 536 3 8o 71 84 162 7 II. 427 Skjeberg III. . 78 3 268 2 - 3 - 4 434_ 3 346 - 2 3 - 4 Berg II. III. 3 422 43 8 513 • I - I I - - 425 _______ _ 8 556 I - 2 - Fredrikshald I. II. M. - 84 333! 68 9603 . - 6 I 28 I 21 - 4 57 3 98 3 415967! 6 29 22 61 IO I Kraakstad II. III. - - 5 7 483 7 511 - 56 25 • - 5 490 518 56 25 Tomter II. III. - - I 3 35 492 7 706 1 203 8 90 - I 38 492 713 204 98 Spydeberg II. III. - 3 - I 27 28 2 531 533 I 661 662 17 737 754 5 187 192 - 2 50 9 113


mellem Stationer os Stoppesteder (ordinære Tog 1888-8g. (Kristiania—Grændsen) (Forts.). Mysen. Eids- berg. Rakke- stad. Gaute- stad. Ise. Til 'Piste- dalen. 61 Aspe- dammen. Præste- bakke. Kornsø. Svenske Baner. Total. I 4 - I - 6 - 5 - 3 - - - - - - 352 10 930 5 _ - I . I 6 _ 17 5 _ 2 3 I - _ 5 _ - I _ - ., - 11 282 162 4 700 I 17 2 I 5 - - - --- 4 86_2 - 23 347 - 12 237 - II 903 - 432 - - 429 3 126 - 2 8 - 112 - - 63 20 89 230 31 5 763 64 479 370 249 914 432 429 129 1 0 11 2 63 339 70273 - - - - _ - _ - _ - 34 4 867 - - - - I - 16 - - 9 I 45 - 5 - - 2 - - 70 - - 24 - - - 4 901 359 15 521 - 5 5 I 2 2 16 - 26 26 9 _ 9 9 46 15 I5 5 _ 13 13 2 ___--__ 6 6 70 -- – -- - 44 44 24 - 7 7 - - - is 88o 175 6 616 6 795 - 17 8 56 486386 5 626 5o3 394 1 682 2 1 494 I 496 - 32 3 732 3 764 - 41 45 - - 20 20 • 9 9 5 17 57 79 6 5894 35 49 2 37 392 I I - I • - I - 142 14 23 37 21 7 27 57 _ 50 564 I 4 55 23 38 21 7 28 17 - 50 706 - - I - 14 - 4 - 8 - 504 19 - 2 - - 123 10 868 2 I 14 4 8 104 - 19 2 - 5099! _ 20 242 262 _ 7 113 520 _ 22 327 349 _ I 77 78 _ - 190 190 _ 225 8 546 837! _ 8 5 485 5 493 _ 65 5 621 5 686 17 2 282 2 299 754 50 4 905 5 629 740 3 812 55 634 6o i86 4 - I - - - - - - - 132 123 9 6o 3 - - - 6 769 127 9 .6i 3 1 - - - - 6 905 7 - 4 2 - ''' - - - - 291 196 II 47 Io 9 - - - - - 6 8o8 203 II 51 12 9I - - 7 099 Let 1 6 - - - 212 354 500 72 10 15 I 4 4 - - 8 654 368 101 78 Io 15 5 4 4 - - 8 866


1888-89. Fra. Askim Slitu Mysen Eidsberg Rakkestad Gautestad Ise Tistedalen Aspedammen Præstebakke Kornsø Svenske Baner Total . ct ,--, II. III. II. III. II. M. II. III. II. III. II. III. II. III. H. III. Kristiania. 229 4140 62 (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Bække- laget. 2 17 Nord- strand b) Stoppest 111■1111■111, - Til Lian. Oppe- gaard. 31 7 Smaalensbanen Ski. Aas. Vestby. 2 126 4 369 19 31 7 128 31 227 2 167 7 - I 17 5 2 44 1 19 9 2 394 7 - 18 5 46 20 9 259 1 - - 8 2 - 4 773 12 - 37 14 188 90 15 5 032 13 37. 14 1 196 92 15 51 I 550 2 - - 6 2 29 3 22 6 i601 2 - 6 - 25 6 - 154 - I - 5 I 556 3 2 • 56 16 1 710 3 - 3 61 16 I 214 - - - I 3 - - 215 - - 4 - 98 - - • - - - 1 - I 98 - I - I 21 106 - - - - - I - - 1 127 - I 1 II. III. 2 23 - - - - - - - - - 25 - - II. HI. 5 118 - - - - - 1 - 123 - - I - II. III. I. II. III. I. II. III. 4 75 79 - - _ - - - - - _ - _ - - _ .. 585 1 928 i568 4 081 - - - - - - - 3 4 - - - ' 615 I - - 16 976 I 301 135 3 817 204 448 893 18o 254 617 47 380 34 312 91 368 6 190 14 530 11 456 5 1 33 272 208 48 681 34 447 95 185 6 394 1 4 979 12 349 5 313 - - - - -


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog). 1888-89. 011111111■111111.11■11111111111111111/ 4111111■1 (Kristiania—Grændsen) (Forts.). Soner. Moss. 2det Trafik- distr. c) Til 68 Dilling. Rygge. Raade. Onsø. Fredrik- stad. Lisleby. Greaker. Sanne- sund. Sarps- borg. 5 - - - - - 2 - • - 2 _ I - 65 7 2 8I 49 54 - - 67 - 7 2 83 - 3 - - - . 12 - - - 7 6 33 6 2 - 140 - 2 1 150 6 33 9 - 2 - 152 .. 2 1 157 - 13 3 I - - - 14 - - - 12 82 6 1 3 I 4 352 2 511 8. 95 9 2 3 I 4 ' 366 - , 3 • 2 523 2 6 - 30 9 - _ I _ "" - 14 257 - - I - 2 6 258 8 30 9 - 1 - 271 - I 2 364 _ _ _ - 9 _ I - 55 16 25 20 2 6 8 12 953 - 9 21 I 585 16 25 20 2 6 8 12 962 - 1 0 2 1 I 640 - - - 2 - 4 4 - - 8 8 5 5 - 3 3 I 483 484 - - I 22 23 I I 3 I 253 I 256 _ .. _ _ _ _ I _ _ _ 28 - II 12 - 2 1 487 65 23 3 574 - II 12 - 2 I 488 - 65 23 3602 - _ _ _ _ _ 3 _ _ _ 2 5 24 - - 12 I 2 138 2 1 0 33 5 24 - 12 I 2 141 - 2 1 0 35 - - 6 - - - - -2 - I 9 - - - 9 - _ . 6 - - _ 2 - 10 - 3 9 ___ - 10 - - 2 3 - 187 76 87 42 bo - - 2 3 - 187 - 76 87 42 - 61 - - - I - 96 - 20 10 • 24 - 61 - - I - 97 .. 20 10 24 - 21 - - - - 18 - - 3 - 86 - - - - 75 - - - 19 - 215 - - - - 255 - - - 67 - 322 - - 348 89 .. 27 - - - - - 32 - - - 5 215 4 133 55 0 372 139 373 155 5 775 33 332 i6o I 965 8 551 38 781 5 129 5 014 10 663 1 1 066 4 427 65 267 4 022 1 5 9 8 5 6 506 35 115 8 766 42 941 5 679 5 ,86 10802 11 439 4 582 71 074 4 055 16 317 6 666 37 085


64 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring al Reisende Fra Askim Slitu Mysen Eidsberg Rakkestad Gautestad Ise Tistedalen Aspedammen Præstebakke Kornso Svenske Baner Total 6 ,1 cd -- II. III. II. III. Skjeberg. Berg. II. III. 6 H. M. 2 - H. III. 1 0 IL III. H. III. Fred"riks- hald. Kraak- stad. Til Tomter. Smaalensbanen Spyde- bera. Askim. Slitu. - 1 - - 61 I 53 3 215 18 735 6 723 I 61 54 218 753 729 - . - 4 107 38 65 4 144 2 6o8 ii 1 38 65 148 6ro - 15 I 2 7 II 2 5 257 98 202 — 347 99! 808 5 272 99 204 354 I 002 810 8 124 1 II 26 I 63 2 384 I 163 2 - 132 12 26 64 386 164 - 12 12 333 1 62 I 38 5 74 5 166 I 120 I0 12 345 63 39 79 171 121 - 38 38 2 ' 72 I 4 5 - 8 197 4 86 - 3 - 7 7 89 18 90 3 7 7 89 18 - - I - 9 - 15 42 4 4 . 74 8 197 I 9j 15 42 II. I 76 2 I III. 24 156 4 759 - I - 5 4 25 156 4 835 - 3 - 5 5 II. III. _ 7 6 5 I 092 _ - _ 3 _ 12 4 7 6 1 097 - 3 12 4 II. 1 - 65 - - - HI. 28 20 3 631 - 4 - 29 20 3 696 - - 4 - IT. - 16 - - - - III. I. IL III. 31 3 1 - .. 9 9 - " 2 018 2 034 1239 _ 4 492 573' - - _ - - - - - I - - - --- .. I. - - 1 327 - - II. III. 144 I I 398 139 12 044 3 795 49 071 120 6 812 274 6 749 224 8 579 282 8o50 267 4 919 , 11 542 12 183 54 1 93 6 932 7 023 8 8o3 8 332 5 186 ,


65 rñeilem Stationer og gtopoostecler (ordinære Tog). (Kristiania—Grændsen) (Forts.). Mysen. Eids- berg. Rakke- stad. Gaute- stad. Ise. Til Tiste- dalen. Aspe- dammen. Prxste- bakke. Kornso. Svenske Baner. 1E388-8. Total. - 21 5 030 4 511 5 168 - 76 - 32 - 2 - 13 - - - - - 302 8 594 1 051 515 173 76 32 2 13 - 8 496 9 - 2 144 773 131 7 82 144 133 - 19 19 4 - 7 - -- - _ _ - .. _ - - 274 4 649 4 9 23 7 57 793628 • _ 105 .. 25 6 I 2 _ _ " 416 10 377 800 685 505 25 6 3 2 - - 10793 I 648 649 26 836 862 - 90 90 - 66 66 I 1 • - - - - - - - - 117 4 666 4 7 8 3 77 693 770 29 4 4 - - - - 364 897 994 2034 - 7 - 7 907 926 998 207 - 7 - - 8 271 2 98 500 - 77 77 I 769 770 - 296 296 - I - 6 • - - - - i - - 15 3 498 3 5 1 3 __ 32 53 3 253 _ 223 223 5 294 299 - - - - - - - - - ., - _ - - 37 5 224 5 261 8 I 1 2 5 - 2 - I 582 583 3 1 444 I 447 - 168 168 8 321 329 120 7 817 7 937 - - - - - I I I 782 3 4 4 - 414 173 159 3 3 4 4- 455 783 174 559 - .. - - _ 5 - 46 - - 323 615 476 592 II 2 719 2 730 122 6224 2 - _ - - - 7 - 2 - - - - - - 328 I 149 615 - 137 4 460 476 638 6 463 6 346 32 3 558 - - 2 - - 150 137 464 469 3 590 - - - - - _ - - - - _ - 7 269 _ - 113 _ 24 372 _ ro 369 i866 2 150 7 723 - - 4,62 10 220 50 682 - - 539 5 or' 5 150 - - 364 7 688 8 052 - - 22 3 918 3 940 - - 41 5 218 5 259 276 262 9 787 50 049 113 _ 13 3 oo8 3 021 396 _ 1 00 .9 069 9 169 379 - 33 3 644 3 677 1 687 2 67 2 8 486 12 845 "739 3 694 47 509 849 583 900 386


1888-80. Fra Hovedbanens Stationer Eidsvold—Hamarb. Rørosb. og Merakerb. Stationer Lillestrøm - Fetsund Blakjer Haga Aarnæs Sæterstøen Skarnæs 5.; c,2 cz I. II. III. II. III. I. II. III. I. II. III. Hovedbanens Stationer. 16 88,6 7 296 66 (Forts.). Specifikation over gefordring at keisende Eidsv.— Hamarb. Rørosb . og Merakerbanens Stationer. • - 3 29 Lillestrøm. - 159 3 743 Til Fetsund. Blakjer. Haga. Aarnoes. 16 841 7 112 13 441 5 888 37 77 I 883 Kongsvinger 2 296 3 Ioo Sætersstøen. 2 79 I i6o 7 969 6 342 1 997 3 39 8 1 241 7 25 - 12 - 3 30 43 32 12 30 46 - 174 3 573 - 27 508 . 3 747 535 138 243 - so 655 _ 16 122 - 27 216 8 198 32 3 902 705 59 128 I. ‚I 488 5 748 I. 6 247 30 67 1903 2 000 2 18 20 28 39 462 501 JO 90 39 700 740 10 74 18 45 8 28 100 84 476 - 3 56 18 454 47 2 - 6 122 • 144 - 7 7 - I 153 154 I 4 175 i8o 6 105 1 5 8 II' 42 485 5 2 7 I. - - - - - II. 268 4 17 7 21 41 21, M. 3 098 34 199 115 144 462 43( 4 164 3 366 38 216 122 165 503 46: 3 I. 2 6o I 159 I. I 221 247 2 566 2 814 2 43 45 3 1 74 1 77 3 120 123 7 172 18o 2 72 74 9 122 5 37 42 3 1 45 148 7 66 23 487 510 26 1 59 73 185 168 45 407 45 2


mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog). 1888-89. banen. Til Skarnæs. Sander. Galterud. KongsChar- Svenske Aabogen. Eidskog. Magnor. Total. vinger.lottenberg. Baner. 241 2 572 35 97 900 22 63 53 904 47 3 827 398 49 2 4 1 4 7 26 294 I 541 698 2 037 2 330 830 5 442 31 668 2 814 I 00! 48 4 762 420 555 467 I 861 5 065 37 940 5 4 34 5 84 6 9 4 93 34 6 89 10 5 97 374 8 170 72 74 4 18 3 10 34 323 50 214 16 52 25 87 109 5 295 1 79 54 233 16 55 26 97 215 5 692 3 3 6 90 37 62 5 20 12 18 22 352 17 I 124 12 326 93 68 21 12 18 6 I13 467 7 15 5 90 50 110 19 39 21 17 13 633 7 977 97 50 1 2 5 19 39 21 22 8 623 ••■ 4 34 6 ••■ 3 161 67 12 8o 3 382 70 13 90 3 577 21 229 4 24 4 4 443 53 238 20 12 10 19 9 5 078 250 57 262 24 16 I! 19 9 - - - 2 - - - • - 5 37 4 - 25 - - 1 - 172 402 66 295 37 4 2 50 3 II s 439 7 0 26 1033 5 521 - 322 37 4 2 51 - 3 296 212 3 579 1 356 47 24 24 17 8 5 979 1 059 1 568 48 2 7 24 17 81 6 559 •■•


1888-89. Fra Sander cd % II. III. Eidsv.— Hamarb. Hoved- Rorosb. banens og Stationer. Merakerbanens Stationer. 95 944 68 (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende - 4 12 Lillestrøm. - 3 51 Til Fetsund. Blakjer. Haga. -Aarnæs. 4 53 2 29 1 039 16 54 57 31 _ I 9 1 0 •■•■ Kongsvinger I 49 50 Sæterssteen. 2 Galterud 132 1 3 4 3 JO Kongsvinger 1 34 33 843 4 388 16 119 13 9 201 7 85 5 3 12 53 2 2 76 5 21 180 _ 8 108 116 I0 35 365 5 264 1 35 211 93 65 8o 201 401 IS 2 Aabogen 428 15 5 8 5 16 28 443 15 57 5 3 3 Eidskog 547 14 5 1 27 15 4 II 18 29 604. 19 54 27 16 5 14 3 55 Magnor 339 1 3 16 LO 6 3 394 1 4 1 6 1. 23 3 255 22 2 Charlottenberg 5646 190 118 22 12 15 35 5 9 24 212 130 I. 372 Svenske Baner IL I 803 3 061 6 92 4 4 3 Total 10 22 5 236 98 3 4 4 1. 488 2 19 13 39 5 5 141 59 263 I 099 586 169 465 33 2 55 5 1 9 5 34 1 12 053 7 954 3 3 1 5 5 044 38 884 5 78 5 606 13 171 8 553 3 523 5 5 14 6 12 II 19 37 4 212 3 162 3 378


69 mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog). banen (Forts.). Kongs- Skarnæs. Sander. Galterud. Aabogen. Eidskog. Magnor. vinger. Til Charlottenberg. 26 92 3 2 5 I 155 I 728 30 19 12 II Svenske Baner. 8 1888-89. Total. 247 4 218 1 8 1 I 820 33 21 13 16 4 465 _ _ 3 78 I 71 3 274 - 4 - 5 - 13 I 15 - - II 62'). 81 72 277 4 5 13 16 - 63 5 239 75 40 241 86 I 105 I 652 73 2 204 I 843 I 013 6 67 376 344 I 732 73 2 244 2 084 I 099 449 56 14 4 30 28 I 983 407 273 15 30 29 2 039 421 4 2 237 12 22 I0 30 23 I 833 389 833 72 25 34 2 070 401 9 9 9 I0 277 57 4 3 1 I29 164 53 I 724 13 862 15 639 94 3 308 15 3 402 3 28 360 3 88o 855 82 3 14 240 83 5 20 44 3 212 988 161 907 995 52 3 520 I 071 2 12 1 9 26 378 57 212 166 92 .7 I 039 55 3 73 2 2 7 I 075 ••• 29 37 2 3 8o6 20 26 421 57 224 I 102 4 207 2 593 6 082 27 6 7 2 7 115 9 32 49 2 7 1 43 I0 5 220 4 026 120 45 1 750 13 565 88 3 40 5 38 370 4 083 56 203 3 781 6 677 425! 121 15 360 3 493 4 453 3 984 32 442 3 373 3 847 775 2 108 2 699 373 I 85o 3 380 5 603 I 429 13 769 III 777 5 582 126 975


70 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Kristiania Skarpsno Stoppested d) ci.; rii -I II. III. II. III. .5 0 .5 TA .j 126 8 567 r'ic-'s E• r64t ca 0 ,-- P.-, cn P-. 2 146 10 703 850II. 8 45Bygdo III. 2166o Vækkerei Stoppested d) ,- 6 ev) 835 45 350 ,ics"' a ,u trd ,.. . ai cl Ci)1.. -. cn Til 832 26 521 ;.: a) c3 cn ›., --4 I 039 49 535 r'-cs' ,. rci E, +9 "!cl 'el 4-' :n p, a. 2 cn 361 12 008 10 849 46 185 27 353 50 574 12 369 29 079 I 43 61 Ioo 15 124 9 54 Kristiania- ..1 a .1.4 " 1 715 27 364 12 go 4 cu .0 "1 rcl = ca 7n - 2 586 43 485 4607! 22 Io6 8 693 62 143 139 63 102 128 2 14 69 453 9 114 18 331 55 484 46 066 68 71 467 123 349 539 II. 861 27 III. 27 406 61 7 89 2 48 2 5 38 76 10 144 28 267 88 96 50 40 81 154 - II. 1 113 2 - - 2 25 362 Lysaker III. 46 844 - 301 15 19 773 Stabæk Stoppested d) Hovik Sandviken Slæbende Stoppested d Hvalstad II. 47 957 2 301 I5 21 362 798 280 II 241 II 521 I 773 2 7 555 29 328 2 584 43 038 45 622 231 3 494 3 39 42 4 77 81 15 336 35 1 3 39 27 340 30 379 3 725 If 32 421 9 201 9 622 4 28 20 76 96 25 25 1 46 4 64 68 9 1 16 146 2 408 410 II 780 125 79 1 2 5 7 3 84 87 2 47 2 474 23 16 23 1 37 148 16 4 66 380 66 384 66 43 2 498 9 48 57 18 142 160 25 1237 I 262 33 326 359 25 823 848


mellem gtationer og gtoppesteder ordinære Tog). 1888-89. Drammenbanen. ';' .- r-C1:3 rd 'al) 4'2 XI C3 2,' s::14 t7) ',.,' cn "ci 11 1-" rd ›. Z ,--■ ca '-ci a) tut) ti) '') cu ,..- o g Çcs' Pt rd ci, v ci., tZ) .a.. " c f). (-94 ils (r) Til 71 a) '$S2 a) tu) ca 4 r: a) E 2 q I c)• z `,',1)t5 ve. cd gl = .-C' . 2 cd E . 1' z .4-' ,-. ,.:' z.n A cn 2 a) I c,9 f=1 ,.,0 at CU ,-. ^d 0 q 8 • E —4tri, -5 $-:i CI) c g cd g Total. 220 336 556 1 00 174 - 212 154 5 589 4 07I 4 463 23 389 3 392 9 307 10 882 3 834 3 849 416 4 084 1 007 29 399 11 707 15 698 308541 3 612 9 643 11 438 3 934 4 023 416 4 296 I 1 6 1 34 988 15 778 20 161 331 930 2 8 2 - 4 _ - - - - - - - - - - 232 9 116 b. 4 - .. - _ - _ - - 9 348 - 5 32 - I - - - 7 2 -1003 30 76 1 04 16 14 II 18 143 27 28 47 1 94 30 81 136 16 15 II 18 150 29 28 48 1 97 4 - - - - - - - - 918 7 3 - - - - - 27 872 II - _ _ _ "" - _ -28790 - 6 6 - - - - 13 - 4 1171 1 9 138 148 31 20 - 23 219 23 52 48 993 1 9 144 154 31 20 - 23 6 232 23 56 50 164 2 - - - - - - - - - - 293 - - - - - - 11 982 I - - - - - - 12 275 4 7 20 - - _ _ 48 14 8 1 923 56 146 312 29 23 - • 4 201 26 5330538 6o 153 332 29 23 _ 4 4 249 40 61 32 461 1 8 43 4 216 728 835 189 234 739 878 '93 43 43 43 44 7 644 651 1 53 '53 5 105 64 110 64 5 68 69 7 4 22 26 76 498 574 10 II 7 6o 67 29 6 43 12 47 2 59 43 12 501 65 13 1 49 162 7 86 93 2 895 49 071 51 966 281 4 049 4 330 545 II 921 12 466


72 1888—SO. (Forts.). Specifikation over Befordring af tleisende Fra Asker ), cl II. III. Drammen- 4 032 Randsfjordbanens 15 986 45 Stationer 20 018 45 .g. cci •.y..., 548 io 86o 1'3 Q. rci L! '4i t',; - EA 2'-' 2 (n si Tn ›. 23 653 189 961 892 Total 305 027 10891 46 972 26 915 328 68o o8o 47 933 27 807 - - Pq 25 77 ' E •-ci V 4) 8 P-. • Ça4 ) Til - .. 7 a, ,._ c, ')-, ,-4 52 53 9 151 15 49 12 70 46 1 6 1 64 82 207 133 126 '-c-? ,- ,.., ,-6 -g .2 ,... c. 4'11 (1.)., cn a., o cn 388 12 805 945 30 565 2 59 1 3 1 93 32 510 - - Kristiania- 3. aZ 30 334 a, ,-. 3. ,ca cn 32 756 II 408 - 102 - 160 - 364 788 94II. - Heggedal III. 3 882 - _ 18 - "' 34 _ _ 25 3 176 3 976 - 18 _ 34 - 2 179 Roken II. III. 154 3 837 399' , - - - - - - 2 - 8 - II - 19 89 _ 8 - II _ 19 91 II. _ _ Spikestad III . Stoppested d) 4 _ - - - _ 32 _ _ - - _ - _ 432 _ - _ _ _ _ 199II. _ Lier III. 4 084 - _ 4 283 Brageroen Drammen Drammen—Skienbanens Stationer II. III. II. III. _ 7 _ - _ 19 .. - _ IO I 69 7 - 19 - I0 70 199 - _ - - - 1 6 I 743 - 35 - 14 _ 7 36 1 942 - 35 - 14 _ 8 42 5 555 28 625 - - 7 95 - 9 172 - - 50 157 34 180 - 102 - 181 - 207 II. 4 633 III. i3016 - 4 29 - - . 6 22 44 458 502 17 649 - 33 - 28 - 41 64 - - 9 32 7 57 2 926 49 56o 5 2 486


4 68 72 7 254 3 815 4 069 2 592 594 165 165 3 72 75 5 53 58 24 24 25 430 455 5 8o 85 8 86 94 4 1 5 II 943 12 358 5 I 39 7 • I 402 4 208 212 63 64 57 5 8 46 725 77 1 3 56 59 6 54 6o 73 1 '5535 16 266 ,--; td) 4 266 I 270 7 686 693 85 86 139 1 39 10 1 319 I 329 34 35 50 50 127 7 831 7 95 8 7 207 21 4 7 810 8 17 360 360 6 355 361 x8o 181 3 402 3 5 1 3 4 70 74 Io 158 ‚68 327 9 626 9 953 394 394 30 30 115 115 955 955 2 76 78 95 96 9 37 1 380 6o 6o 6 I 021 I 027 93 9 240 9 333 20 II0 130 3 322 325 346 1 5 53 1 15 877 Ç:&ci 28 29 83 83' 7 1 72 3 405 408 II 267 278 4 56 6o 5 112 117 183 2 091 2 2 74 20 711 731 8 379 I 387 Io8 3 228 3 33 6 224 224 85 9 625 9 710 8 192 200 5 99 2 46 301 5 2 293 13 57 70 52 52 57 57 8 107 "5 5 50 . 55 4 126 12 225 16 351 6 96 102 59 6o 1 45 146 3 247 250 3 3o 33 4 509 16 643 21 152 Total. 703 15 279 15 282 I19 8 175 8 294 289 9 196 9 485 076 I 076 312 15 159 '547' 230 3 528 3 75 8 5 961 45 012 50 973 4 696 13 562 18 258 4 1 37 17 093 21 230 49 097 6 77 357 726 454


11. Barkaker III. 95 7 88 95 7 88 Tønsberg I II. III. 74 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af fleisende cl ciq ,.. P 237 2 012 6o 16 5 84 156 3 037 2 249 6o 16 89 3 1 93 Scem II. III. 184 3 2 15 62 1 95 6 3 17 62 Stokke III. 93 2 34 99 34 II. -1 Raastad 2 I I 5 2 Sandefjord III. 126 505 24 7 25 1 4 358 627 24 32 372 tri e43 Acf; PiP rii 0'Ts' '-`1)' rg cq cn n E ,9 o Z , g . . 61 61 I' 732 743 8 8 9 - 2 17 . 19 Til g ,A ,_ _ 4 1 74 178 90 2 048 2 138 3 74 77 105 106 106 I 650 66o 18 18 2 21 105 23 .11 5 5 15 147 162 74 .e„V , 4 23 27 t: 1 -r- pq'd 15 3 57 6 3 59 1 5 1 51 20 20 74 74 ? i 2 H Drammen- Drammen e II. III. 27 5 613 34 3 511 1 43 7 397 424 4 609 3 113 37 148 1 9 128 - 104 273 1 929 7 179 3 96 - 7 5 640 3 545 7 540 5 033 116 185 147 104 2 202 . 186 99 - Skouger II. III. 22 4 827 3 462 - 7 49 143 1 - 3 - 7 - 3 - 5 59 - 2 - 4 - - 4 849 465 371 II. 4 3 536546' Galleberg III. 49 143 8 5 12 1 378 529 3 - 3 7 - I 3 - 5 5 - 2 59 26 2 - - 4 - 2 - - 3 573 550 1383f.54I 3 I 5 2 26 - 2 - 1II. 148 I IC) 44 1 - - 5 Sande e) III. 7 375 538 I 127 3 809 40 14 14 I 66 7 5 2 3 539 1 1 37 3 853 41 14 14 I 71 III. 376 8 12 53 5 30 - - 1 74 Holmestrand III. 4 725 453 515 3 725 I 639 705 232 75 3 ISO 5 um 461 527 3 778 1 644 735 232 75 3 284 1 II. 4 - - - 4 - II 223 Nykirke III. H3 62 36 I 435 551 55 697 - 18 18 - 54 - 54 13 - 5 5 4 40 44 7 - I 1 - 3 3 - - , Skopum. 117 14 128 142 6 4 4 2 - 2 2 36 1 435 I I5 4 461 5 47 6 I 433 434 551 224 6 238 244 55 - 147 147 708 67 I 500 I 567 13 I 29 30 7 I 19 20 - - I I Augedal 1 IT. III. 25 147 - 4 - - - 12 2 223 I 145 3 104 - 91 9 1 454 14 20 I 172 4 - 12 225 146 107 9 1I 463 14 20 I 1 II. III. - I - Eid cfl ,-- 1 (7, 8 2 876 41 12 2 2 884 4 1 12 2 44 12 339 87 7 058 4 175 12 383 7 1 45 179 70 II 657 3 439 20 II 727 442 21 84 6 842 3 379 i61 6 926 382 161 204 35 237 204 35 237 Z1 rd 4 479 8 232 4 14 204 3 665 4 I 273 8 711 4 218 668 I 277


mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog 1888-89. Skienbanen. •-,


76 1888-89. . (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Til a Drammen- Fra bo CO ,b.f) cu CO cci,) CO CO ••■■ cf) "T' a Joberg 3 16 21 22 4 — I 3 ■■■■ 16 21 22 Tjodling Laurvik e Tjose Aaklungen Birkedalen 4 4 234 o66 300 3 31 — ■■•• 0 cn 5 5 9 ■••■ 5 5 2 19 25 30 51 436 5 33 3 403 39 19 25 31 487 38 406 40 .11 ■■■ ■■■ ••• ••• 2 2 2 59 61 46 7 26 3 566 26j 4o331 9 II Eidanger 34 43 7 7 2 2 62 73 2 3 6 6 Porsgrund 44 304 4 2 i8 6 93 12 3 II ■••• 5 84 605 24 44 3 348 4 4 20 99 12 4 II 5 689 24 44 Skien 1111. 18 465 9 20 I 20 3 3 17 2 5 13 209 736 38 5 18 7 5 83 9 1 40 3 20 7 13 945 39 23 7 Borre, 21 163 ■•• II 8 4 17 12 232 36 481 49 984 156 59 447 7 6 II 2 184 II 8 21 244 5 1 7 I 033 156 102 I 506 7 17 2 III. Horten 0 III. 301 2 241 2 542 2 71 73 26 27 7 2161 - 1 59 268, 1498 166 2 897 498 173 6 569 6 742 890 891 2 299 301 792 9 044 9 836 100 100 1 74 175 26 27 Kristiania- Drammenb. Stationer 15 520 535 21 294 3 1 5 78 382 952 I 757 1 030 2 139 24 83 107 22 53 75 3 37 40 2 7 1 73 7 83 I 908 2 691 20 90 I 10 37 192 229 21 21 Drammen— II. Randsfjordb. III. Stationer 3 74 77 56 56 31 220 223 18 307 325 2 15 17 3 4 7 7 7 2 2 49 6 2 209254 4 258 27 6 4 20 I 733 6o 81 Total III. 28 029 7967 6058 311 1383 14 582 20 7 1 4 9 1 437 5 333 12128 49 3 636 90 182 II 3 813 4 735 56 312 14 209 12 863 1 804 29 762 8027 6139 14 893 22 097 5 424 12565 3 862 4 755 59 948 14 299 13 045 1815 _ 3 3 2 2 - I 3 3 12 12 4 1 39 1 431 2 2 ■■■ 5 5 1g 24 1 260 4 4 65 66


4 088 I 092 I 563 I 563 b*.i) cu 1 9 5 195 bil C ts 214 214 861 21 12 7 237 11 463 813 4 849 3043 112 1244 12 3 24 813 4 870 3055 1/3! '71'; 1-4 3 743 746 II 4 260 4 2 7 1 16 19048 7 2 2 2 867 71 2 2 2 883 190 48 4 4 4 4 6 I 180 x86 5 172 1 731 I 5 1 5 515 71 862 933 14 1 4 219 219 4781 982 101 309 996 3 748 5 889 34 I 644 I 899 4 226 6 871 44 953 2 895 - -1 36 63 7 2 36 63 7 2 I 177 I 177 4 ••• 7 93 39 537 2 270 13 I 059 4 454 3 1 5 4 7 93 39 537 272 I 072 458 3 1 5 14 105 24 71 736 25 1 93 3 183 158 8 924 409 8 n5 5 43 99 167 58 109 24 807 25 1 93 186 9 082 8 524 266 771 62 482 7 123 600 437 435 735 7 1 9 3 984 230 I 218 I 227 9 262 43 603 2 781 797 7 19 4 466 230 I 218 I 234 9 385 45 203 3 512 1218 121 625 10 ■•■• 21 81 4 5 879 6o 15 7 1 5 4 560 398 9 095 2 024 69 199 2 9 181 902 736 i 860 746 10 21 6 693 6o 730 564 9 493 71 223 II 917 2 762 2 2 ••• 152 83 5 30 30 3 13 1 54 99 5306 32 32 3 1 3 182 481 127 2 175 2 2 443 2 33 952 2398 3 6 395 2400 68 171 2 239 2 28 4 35 2 13 7 036 41 227 3597 7 064 45 579 3610 77 mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog). Skienbanen (Forts.). bil 0 2 2 0.) bil Til ci bil 0 17 716 733 3 7 8 54 24 1 3 8 3 1 4 98 386 3 7 62 162 17 484 22 Is 705 3 262 4 494 30 7 2 670 4 696 4 11 7 2 676 20 1 54 87 um 63 730 8 830 32 360 13 562 4 1 39 2 691 20 859 90363 68 224 9 1 37 35 030 18 258 cn .412 14 . .cd Ca, *V, ',I 0 P. ;-; .0 `F.52 5 71 cd 0 +.1 Ç!ir,c4rn 4 8 12 13 4 4 8 12 13 4 -1 2 24 30 15 49 64 I 6 241 30 15 49 66 3 4 3 4 1588-89. II 7oI 4 604 179 41 86o 249 46 464 - 16 4 3 2 53 4 3 269 3 3 4 4 31 43 1 46 1 121 1 35 1 1 47 1 Total. 7 2 168 2 1 75 16 6 321 6 337 24 4 001 4 025 19 2 492 2.511 780 18 640 19 420 2 929 62 676 6o5 4 831 90 345 95 176 I 427 4 1 8 964 41 9 39 1 I 7 7 - - 263 - - - 13 69 164 MI 235 1301 2 649 1 373 6 59 1 837 6 - 2 48 424 79 1 5 099 490 38 2 134 295 I 550 6 59 2 100 6 - 2 61 493 955 5 200 725 5121 36 944 397 - 3 888 - - - 8o 345 8o6 52 168 4 126 I 383 10 6o 1 765 4 2 10 123 626 I 787 82 395 12 225 _ 1780 IO 63 2 653 4 2 10 203 971 2 593 134 " 563 I 16 351 335 827 2 162 326 31 419 I 840 511 127 2 166 542 546


1888-89. Fra Drammen Gulskogen Mjøndalen Hougsund 78 (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende a; u; rd E 54 1 552 64 10 142 Jo 206 IL 291 8 6o8 8 899 I0 438 448 rCi an 71 10 170 I0 241 543 543 369 8420 8 789 2 887 889 5 763 Til 8o 3 852 216 3 787 85 I 039 768 3 93 2 4 003 I 124 19 6 186 6 152 45 19 192 158 46 Drammen- 260 15 2 251 84 265 1 64 79 4 113 13 20 260 2 266 84 266 164 79 117 13 20 609 610 21 54 1 1562 613 613 26 I 492 I 518 68 750 4 1 99 818 203 1 55 2 496 2 651 Burud 5 782 II 83 486 1 75 2 249 30 38 9 787 II 83 486 1 75 251 30 38 6 9 85 6 2 21 3 20 22 8 Skotselven 3 725 1 39 242 I 396 167 I 667 3 1 3 598 25 24 3 8io 1 45 417 170 I 687 335 6o6 25 24 244 Aamot 219 3 868 5 8o 170 6o 756 3 260 31 I 739 54 I 135 38 I 704 74 4 087 85 170 8z6 263 I 770 I 189 I 742 75 Gjethus 94 034 18 I00 2 186 28 I 128 19 I00 188 28 II. Vikersund III. 162 2 279 2 44! 17 290 307 4 18 2 95 76 352 43 584 22 97 428 43 595 36 I 112 Nakkerud 7 301 23 2 26 79 308 3 23 26 8o Skjærdalen 47 410 15 40 457 15 40 Ask Hønefos II. II. 69 341 4 10 223 I 506 I 729 15 1 5 12 12 5 95 Ioo 4 1 205 246 18 19 148 39 I 756 795 3 62 65 29 I 6 55 I 684 62 62 2 93 95 3 45 48 87 337 424 29 2 249 2 278 2 395 397 69 546 615 9 300 309 .8 8 22 22 63 63 2 444 446 3 466 469 C 46 375 421 3 7 Io 24 25 62 63 110 III 63 573 636 6 566 572 6 4 57 25 6 243 3 367 394 8 4 57 25 249 370 405 52 52 9 141 150 21 257 278 3 1 265 296 116 I 104 I 220 18 26 717[1_o_11 735[ 2 067


mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog). 1888-80. Randsfjordbanen. 63 499 562 C 229 I 454 683 6 46 52 99 458 557 Til 79 18 i ii8 3 695 8 82 8 1 9 3 22 765 47 2 3 379 35 39 1 156 I 4 1 7 I 299 3 77 6 836 1 93 787 3 851 426 I 573 ■•■ ??) cn 110 I0 12 172 30 40 I00 10 12 1 73 31 40 I OI 90 59 48 35 1 87 19 72 344 1 4 90 59 49 3 5 1 87 19 72 345 14 24 37 193 36 43 1 97 36 2 600 8 363 104 187 175 I 1 94 24 230 36 240 2 636 37 1 1 °4 1 87 I 369 • 50 5 1 ■■•■ 4 61 a.) G Total. 2 392 45 837 48 229 4 24 I 70 21 228 4 3 107 25 252 5 3 1 77 43 33 653 120 85 15 263 44 686 85 15 383 13 146 150 1069 3 964 106 20 479 163 I 215 109121 443 13 21 32 I0 4 2 28 20 63 9 17 7020 2 205 13 21 32 I0 2 28 20 63 79 20 2 222 13 II 1 35 28 3 118 4 184 6o 12 58 2 290 58 13 146 28 121 188 6o 12 59 292 58 77 78 26 244 270 7 40 47 8 203 211 45 103 15 25 3 1 13 180 148 15 25 3 1 1 93 1 57 158 92 2 282 86 532 47 9 917 86 624491 i0199 18 201 3 735 181 874 59 12 037 199 I 075 62 12 772 610 20 261 49 5 47 3 13 28 51 157 53 287 I 256 16 6 233 20 271 50 116 47 13 28 5 1 163 340 17 6 489 3 198 1 39 827 201 966 347 348 I0 381 39 1 13 157 45 269 I0 46 23 5 12 46 142 I0 I 269 I70 3 14 56 23 II 17 188 I 279 19 732 66 70 2 29 .11 II 37 75 1 67 7 1 3 1 II 37 27 2 035 2 062 13 2 901 2 914 8 2 34 242 2 654 656 5 189 194 ■••■ 5 3 5 3 8 8 13 1 46 9 19 1 59 9 19 361 II 205 3 2 92 2 786 6 493 6 362 54 6 90 1 37 2 797 6 698 6 723 57 6 92 229 38 39 48 48 36 36 85 8 5 72 419 98 I 248 836 I051 152 12 792 908 1470250 14 040 59 156 7 1 12 2 995 59 187 12 3066 • 37 - 214 51 321 29 4 998 52 358 29 -5 212 85I 205 boI 337 27 5 706 102 422 28 5911 9 700 68 941 172 2 420 264 25 267 181 3 120 332 27 208


1888-80. Fra cnq ŠÓ (Forts.). Specifikation over Befordring a Reisende gi '1:3 V CI) 0 bn Tia 0 0 '.; C.. a g tio 7-+ '..) Heen II. III. 94 444 57 5 42 ••■ 14 26 13 59 538 57 47 14 27 72 Til it; Drammen- 3 II. 171 102 Randsfjord III. I 027 2 53 21 170 7 II3 1 99 48 277 I 9 71 162 1 198 55 191 19 120 210 105 325 72 171 Vestfossen II. III. 73 3 764 103 343 43 3 316 28 209 44 89 4 1 3 837 104 343 3 359 28 209 1 33 4 1 Darbo II. 12 1 M. 86o I0 79 8 366 1 3 55 872 79 374 13 55 Krekling Skollenborg Kongsberg IH. 191 23 119 2 191 23 119 22 813 835 12 12 16 16 pAi gi CS Eld Cl) I 59 21I 5 155 55 205 6o 176 56 210 3 62 16 7 65 16 - 2 26 26 2 I 26 28 2 27 13 27 13 35 5 2 220 56 40 4 35 52 221 56 40 4 II. 412 3 307 25 5 361 104 I 178 36 3 299 7 193 24 23 133 12 30 3 7 1 9 25 366 I 282 36 302 200 24 156 13 30 Snarum IL 409 2 57 18 54 2 160 49 5 I 059 52 25 438 II 59 18 55 162 49 I 064 52 25 Krøderen 148 I 367 2 4 40 15 1 5 3 57 65 19 138 I 515 6 41 168 57 65 1 57 Kristiania- Drammenbanens Stationer Drammen- Skienbanens Stationer g) Total 2 238 45 7 1 9 47 957 3 2 185 37 626 183 I 017 10 56 82 544 191 749 61 248 217 663 I 200 66 626 940 309 4 5 64 I 969 2 033 54 54 146 1 4 77 2 14 9 18 4 83 87 97 2 21 731 22 703 24 24 22 2 317 2 339 2 47 49 278 10 252 10530 7 52 59 706 II 814 12 520 2 16 18 169 39 761 170 8oò 3 25 28 297 5 663 5 960 481 I 069 I 550 ■••■ 2 50 50 26 1 44 170 5 5 7 55 62 28 302 330 n7 146 32 263 12 33 I 256 13 585 14 841 68 2 944 3 012 208 5 030 5 238


mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog). Randsfjordbanen (Forts.). • ( I ; ,. 92 a ) z ' ) . 0 ii' 1.2 (Y) , +1) -■ --,-, 6 f,d' b :9 .9 , " . g b ; 0 ' ' 2 ° '-'2' '4.° - F1') t4 a - Ecd cr " ') ta . 7°1 1 .2 tn' el) Va •F:. E. c'7') c' • -- *c't Cf) Cf)Cf) , 1'4 ::d 8 3 3 57 105 150 4 2 46 9 27 3 644 , 106 158 43 49 9 30 6 3 59655 _ 75 553 737 2 471 260 6o6 036 2 230 126 652 I 0 170 37 41 430 909 3 534 IOI 1 7 3 9 1 9 628 3 208 866 3 266 77 8 180 37 471 4 443 112 I 092 Til 81 • I .1 2Ii 162 I 105 I 267 1888-89. ig _2 e ,9 -2 Total. 2 132 125 ... . I 3 I • 242 26 673 494 4 722 1 328 14 II I 6 20 7 48 672 53 8 492 496 4 8 54 1 453 14 II I 6 21 TO 49 914 79 9 165 1 33 1 84 - - I 17 - 3 899 45 1 654 145 6 211 I 191 19 16 - 42 110 5 35 2 164 136 12 268 146 6 542 I 275 19 16 - 43 127 5 38 3 o63 181 13 922 , _ 5 2 45 - II 21 I 788 - 295 5 179 40 I 508 - 6 - 22 124 68o 53 336 II 591 47 II 21 789 295 184 I 548 6 22 804 53 II 927 - - - - - - I 17 - - 8 - 49 II 9 0 617 231 304 782 3 27 174 22 3 646 2 II 10 617 231 305 799 3 27 182 22 3 695 _ _ _ _ _ - _ _ _ - I I _ I - 259 185 134 5 04 - 35 14 I 528 .1. 4 1 5 11012 26 1 5 11 4 12 26 I - 259 185 134 504 - 2 36 14 I 529 8 166 1 74 5 84 8 36 50 4 3 8 3 42 120 123 30 206 I 404 867 428 12 2 46 3 47 204 3 8 242 1 454 871 43 1 1 3 1 12 48 •• 2 7 62 9 13 7 62 13 5 19 24 178 5 743 5 9 21 59 286 345 I 875 23 159 15 34 49 57 1 37 1 94 5 53 54 3 1 7 318 2 16 16 123 123 1 9 19 5 5 75 76 18 3 57 63 3 594 3 4 1 636 677 13 7 711 7 724 I' 7 7 91 51 470 521 810 3 670 4 480 10 125 135 93 94 73 562 635 5 5 1o8 6 16o 6 268 638 16 108 1 7 746 64 2 846 2 910 13 436 68 512! 81 5 557 4 509 16 643 21 152 326 840 2 166 706 10242 1923 12 881 365 38 3 87 1 848 75 484 4 137 335 1 18 309 10 507 3 855 1 519 5 599 16 653 2 975 5 230 17 093 I 827 253 079 25 034 10948 14 804 10 872 3 893 1522 5 686 18 501 3 050 5 7I4, 21 230 2 162 271 388 Reisende paa Lokalbilletter mellem Stationer og } „, Klasse8 292 Stoppesteder paa Sidelinien Vikersund—Krøderen Tilsammen 279 680 1


Minne Ulvin Espen Tangen Stange Ottestad Hamar T. T. 67 6o 838 I0 3 990 I 905 I0 4 050 I 17 399 755 410 772 131 131 18 57 8 596 124 1 4 1 5 539 4 4 79 4 83 26 6 213 26 219 4 2 43 1 3 13 IL 32 I 567 15 8 030 1 45 9 629 16o Rorosbanens Stationer h) 107 420 776 8 624 6 3 22 154 29 113 10820 1 7930 II ' 376 487 15 167 182 829 829 76 76 3 238 241 6 82 88 35 3 19 36 22 3 127 32 538 216 668 248 45 2 6 3 674 22 252 Total. 204 5 9321 391 352 17Š' 6 189 25 517 374 7 7 1 5 82 1888.-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Hovedbanens Stationer Kongsvingerba.nens Stationer Eidsvold ,T) CS Hovedbanens Stationer. Kongsvingerbanens Stationer. Til Eidsvold-- Eidsvold. Minne. • 86 851 '1■1•111■ 937 18 18 73 4 1 53 4 226


Hamarbanen. 3 1 9 2 2 23 740 763 2 788 790 3 78 81 78 78 163 163 AM11111111111111•11•11•11. Til Espen. Tangen. Stange. Ottestad. 120 120 25 512 537 17 17 134 I 372 I 506 47 83 mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog). 22 297 3 200 200 2 8 39 959 842 961 3 457 861 40 862 2 2 82 947 84 949 4 8 65 250 69 258 7 12 172 422 179 434 2 13 23 13 25 63 28 2 816 2 944 2 879 2 972 8 208 22 175 216 1 97 6 260 87 266 88 4 489 493 23 I 764 I 787 3 1 518 549 25 I 728 753 2 8o 82 127 6 415 6 542 89 90 20 833 I 853 7 I 096 I 103 138 7 093 7 231 8 1 97 205 334 12 948 13 282 108 35 1 459 2 17 1 9 4 25 29 1 5 15 4 57 61 8 247 255 32 5o3 535 8 I 223 I 231 53 3 129 3 182 108 109 220 5 675 5 895 Hamar. Rørosbanens Stationer. h) 12 1 590 456 2 024 7 476 8 140 9 078 10620 26 30 231 /85 257 215 28 "3 1 45 677 86 152 85o 35 1 26 220 246 2 27 29 10 165 18 175 18 10 437 447 1 9 I 54 1 I 56o 1 39 7 128 7 267 49 3 045 3 094 40 2 014 20 920 22 974 2 75 77 7 158 165 3 92 95 569 2 154 8 888 6 11 1888-89. Total. 468 3 989 20 119 24 57 6 59 5 1 9 578 141 364 6 208 6 713 164 7 3 1 3 7 477 47 2 969 3 016 27 3 013 3 040 104 6325' 6 429 327 13 oo8 1 3 335 217 5 509 5 726 35 I 976 21 473 23 484 423 818 9 335 II 576 I 067 9 092 9579' 105 950


84 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Hovedbanen ,--, ca g -5 II. III. II. III. :. 9) pc) iti sp ,, . te tn ca 1 c, '' d 5 -E F. c'd Ç4 E cd 5 7-1. . (1) 12 76 88 Til b ;0 E 4, - El cji '", b•n 1. 4, ,..' , .-.- I..i ,P, • s,-, > Reiros cti—n; Is 5 56 4 68 4 ioo 1 8 225 3 14 I 737 3 36 61 72 104 243 2 05 1 39 2 - - I 2 I I 2 3 . 1 Kongsvingerbanen 4 I I 2 4 71 - Eidsvold--Haarbanen rn 1 II. III. - 18 - I - 2 3028 443 1 JO 226 - 5 Hamar 1 II. 111. 18 49 3 081 30 29 60 26 4 750 2 145 44 5 2 758 33 50 3 166 236 3 24 4 177 5 - 54 3 130 4 810 2 171 2 763 3 216 4 501 54 Hjellum . 1 II. III. 7 54 - 5 - 27 25 2 342 - 86 . 2 112 - 239 - 215 6 312 - 2 61 5 27 2 367 86 114 239 215 318 2 Ilseng II. III. ‘ 5 57 - - I 25 51 4 634 - 98 •- 97 I 3 11 I 376 10 894 - 6 62 26 4 685 98 97 3 12 377 904 6 Horsand II. III. 5 80 - - - 47 21 2 063 2 150 120 - 77 I 617 5 461 - 14 85 - 47 2 084 152 120 .7 618 466 14 - 1 II. 4 - - 6 - 236 Aadalsbrug III. 115 1 47 2 652 306 3 70 6 689 3 748 - 14 119 I 47 2 658 230 306 73 695 75 1 14 ',often 1 II. III. 8 255 - - 38 36 3 137 - 245 2 353 - 593 I 506 33 2 288 - 29 263 38 3 173 245 3551- 593 507 2 321 29 Elverum Grundset Oxna Aasta Rena II. III. 1 II. III. IL III. 1 II. III. 1 II. III. 277 2 040 - 23 10 229 310 4 408, 8 3 2 5 6 976 3 481 2 744 31 2 336 8 402 2 317 23 239 47I8 333 982 484 746 2 367 410 I - I --- - - - - 3, 32 - - 5 6 49 49 3 3 1 3 1 9 1 3 11 9 5 5 34 34 353 353 I 33 - - I - - 61 - 2 - 9 - 4 - - 7 70 4 9 2 3 1 94 34 I 61 2 9 4 7 70 9 2 7 95 19 81 - - - 12 12 161 - JO - 24 - 37 - 1 0 I 62 5 474 - 28 too - 12 173 1 0 24 37 Io 63 479 28 79 324 - 8 2 37 59 691 - 31 - 159 - 75 58 3 266 55 1 484 - 1 34 403 8 39 75 0 3 1 1 59 75 58 269 1 539 134 15 56 - -


8.5 mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog). banen. d Er; d cd d ci 1) v. • in 0 •7,' ,. 'tz' ...; c ca a) - < P4 0 Ç4 cf) Z x 0 5 ;' ,/) elk, ''' kl o :4 Til 1111•1101111111111011111111•11 re Z c,'!., a 'd 15, in (i., ',7a' Z 7:1 73 ,.w ;.... d PC/ 1., > co .-'-■ 7-44 ai E 1888--89. I 26 89 r8 8 16 28 71 - 1 0 6 1 55 2 62 - 34 75 292 75 19 43 8o 224 - 58 78 20 299 1 4 375 - 35 bl 381 93 2 71 59 108 295 - 68 84 21 354 1 6 437 I 2 - I 3 6 - 3 - - - I 9 - - I - I - I 2 - - I 7 - - 3 1 •9 3 - I - io I - 3 - 8 - I - - 8 3 39 - 14 - 4 5 14 4 16 - _ 2 - 4 - - 2 7 2 - I 15 - - I 8 42 14 4 7 14 20 2 4 9 2 16 - , - 57 12 1 46 63 695 13 146 2 53 5 103 5 136 28 167 - - 8 48 - 70 - 20 9 74 - 10 34 168 57 158 758 159 55 108 141 195 - 561 70 20 83 10 202 - _ _ - _ _ _ . _ I _ 2 9 20 12 4 - 8 5 - I 2 - 16 2 9 20 12 4 - 8 5 - I 2 2 3 - 16 27 1.56 16 4 14. 22 32 - 4 I 5 I 6 - 7 27 156 16 4 14 22 33 - - 41 6 - - - - - - - - 2 - - - - 1 - 37 79 35 10 II 5 5 - - I - 37 79 35 - 1 0 III 7 - Š 5 - - - 2 - - - 4 14 414 4.; u cwo , G. E.-, - 61 - 14 - 2 - 4 - 4 2 II - - - 2 - 2 - - I - I - 2 - - 61 14 2 4 4 13 - 2 I 2 - - I 2 I - - - - - - - - - - 63 57 255 65 9 24 29 22 - 6 6 i - 5 - ‘ 63 58 257 66 91 24 291 22 - 6 6 i _ - 5 3 1 o66 7 474 35 I 707 3 223 3 95 6 138 II 179 18 270 - - 30 56 - .17 5 112 - 14 13 99 - - 1 0691 481 1 742 226 98 144 190 288 - 30 56 17 117 14 112 - 144 34 150 15 - 3 3 To - I - 144 34 159 IS - 3 3 Jo - - - I - 3 - _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ 105 190 44 6 - 6 8 - - 108 190 44 6 8 - 3 _ .. I _ 2 101 7 1 352 3 94 I 27 3 21 - 15 5 16 - - - I - 2 - - 3 - 1 - 2 - - 103 1 359 97 28 24 15 21 - I 2 - 3 1 2 - - 2 1 0 4 5 9 166 1 219 1189 193 201 1 108 bo - 1 - 5 - 3 233 II 10 3 15 - II _._ 166 1 221 1 199 197 2061 117 243 - 12 TO 3 20 - 14 in = ^v. E..., - • - - - - -


86 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Hovedbanen II. Kongsvingerbanen III. I II. Eidsvold—Hamarbanen III. Hamar Ilseng Hørsand II. Hjellum III. Aadalsbrug Løiten Elverum Grundset Øxna Aasta Rena ca Gc•; II. 2 1/. 4 4 r-cs ca 1 II. III. - - - - - - I 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 II. III. - 3 - - I 6 7 - - _ - - - _ - - _ - _ - _ , - 1 II. III. - 25 11 'I 27 - -2- - - - - - 25 II 38 2 - - 1 TI. III. - 1 II. III. 1 II. III. • 32 33 21 21 1 II. III. i - 49 49 7 7 - - 40 143 183 2 30 32 2 7 9 33 55 88 - ■•• - - - - 2 4 1I '3 4 2 24 - - - - - - - - - - - - - 4 _ _ _ - - 4 - _ _ - 4 - _ - - 6 I - - Lo _ _ _ 4 .11 3 - - - - - - _ _ a) - - - _ _


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog 1888-89. banen (Forts.). 13 9 22 - - ti) C=C•1 - 0 - - Til -c3i) j Cl) 18 126 1 44 3 4 56 8 2 2 2 3 11. 2 3 5 87 64 2 3 - - - - - - - - ••• •■•• - - - - ■••■ 6 7 - - 613 3 701 5 3 14 2 46 48 183 43 226 188 459 647 2 2 4 4 4 3 5 8 5 6 7 7 Io 76 86 27 47 74 3 4 2 1 Total. 2 480 8 1 40 10620 30 185 215 213 563 776 97 1 22 592 23 563 43 3 484 3 527 70 b 799 6 869 40 3 8 35 3 8 75 25 5 000 5 025 85 8003 8 o88 780 16 597 1 7 377 - - - - - - - - _ - 874 - - _ - - .. . - - - - _ - - - - - - - - - _ - ,. - _ - - - _ - - - _ - - _ - - _ - - - - _ - - - - _ - - - - _ I I 1 0 1 567 '577 2 597 - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 10 13 254 6 645 6 899 - - - 2 872 58 2 539


88 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende • Fra Stenviken Ophus Rasten Stai Koppang i 1 Bjøraancesset Atna Hanestad Barkald Lilleelvedal Auma Tonset Telnæs Tolgen 1 It. III. II. III. 1 II. IH. II. III. 1 II. III. I ii. III. H. III. II. III. 24 9 8 122 2 I0 8 1 57 165 Til ,$) 14 13 -6 C 3 1 31 •rnt ct CC 12 0.) 56 Maros 3 239 242 12 14 13 12 57 23 2 33 - - — 6 3 56 - 3 - 3 4 3 3 — I 9 2 82 - I 35 6 59 4 I 9 84 I 17 - 2 9 - - - - - To - 48 65 2 2 9 II 116 125 2 2 II 11 10 10 5 5 28 28 147 157 4 4 36 91 - I I 15 5 149 - 13 18 - II - 6 I 37 15 188 - 9 127 I 16 154 13 18 1 1 6 38 203 9 55 255 - Ç - 17 32 174 - 12 - 26 I 6 — 7 — 29 19 309 7 310 5 17 206 12 26 7 7 29 328 7 - - - - - - - - - - .. - _ - .. 23 - ... - - 7 53 - - 4 8 7 49 - - 4 - 8 30 I 6o - 121 56 — — 30 2 90 — I - I I 52 — 2 4 6 - 8 I 58 - - 92 I I 53 2 4 6 - 8 59 - I 29 — - — - — 15 — 2 — — - I — I 19 — 30 — — 15 I I 19 - II. III. 70 3 6 2473 3 89 3173 6 95 i 3 4 - 1 I - - - - I I - I I 7 81 88 - - 1 II. III. - 14 - - 5 II ---- I - -I - II - 14 5 II I - - 1 - II - II. 53 330 14 23 1 49 2 8 6 36 383 15 172 10 4 4 42 3 24 21 27 22 ■■■• 4 ■•• 5


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog). 1888-89. banen (Forts.). cd c4 cl


90 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Stenviken ----. ca a.; 1) -5-1 1 II. III. d a) th '75 E--4 - - ui 0 - - cz o e g da) ca al. ›, Z I - • Til 73 .-ci > 2 t, '---' > ›, E. - - - - - .4.1 (1) P4 - - - Ophus II. III. - - - - - I 3 4 - - - - - - _ - - _ - - - - " - _ Rasten Stai 1 II. III. II. III. - - - _ 2 - I I .. - - I I . 2 - - - - - - _ .. - - . .. - - _ _ - - - - - - _ _ - - _ .. - Koppang Bjøraanæsset Atna Hanestad Barkald Lilleelvedal Auma Tonset Telnæs Tolgen pi a.) ril ca 75 Z - - - 2 - 2 - • - - - - - 4., a; a) 7ln ca = p-I Maros 1 II. III. 9 17 - - - - I - - - - - - - i II. HI. - - . - - 26 _ - - - - - _ - _ 2- _ _ - - I - - _ - - _ - - _ - I II. III. - 3 - - - - —g6 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 II. III. II. III. 3 - 7 - 6 - 4 4 I 30 31 10 I() - - - - - - - .. - - - _ - - - - _ - - - 3 3 - - - - 2 - - - - - _ - - - - - - - - - 1 II. III. - 18 18 3 II 14 7 67 74 - 3 - - I I 6 6 - - " - - " _ - - - 4 i6 4 16 53 332 385 33 184 217 89 624 713 5 6 93 93 23 23 3 372 375 107 107 6 662 668 2 2 3 16 II I 16 18 '3 14 16 ■••• 2 - - - d cu 2 'i; g - - - -_ - - .. - -


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog). banen (Forts.). 11. 0 11. 0 Til 91 5 14 16 30 18 1 8 2 2 29 40 4 4 37 336 373 12 12 30 30 1888-89. a) Total. 3 3 6 2 2 8 5 3 2 3 9 II 8 38 3 5 II ■•• ■•• 77 1 675 -1 • 21 57144 6512 -1 278 245 455' 4 796 178 -1 1 -1 178 33 1 736 1 769 1 36 223 1 1259 8 536 -1 544 1184 2 087 2 271 - 1 I 662 663 407 3 543 21 2 3 950 - - 1 57 2 210 2 267 23 I 158 181 416 416 77 1 636 I 713


92 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Os 3 20 23 2 2 Røros II. 47 172 2 10 2 I 28 67 5 3 9 219 12 13 95 ••■• 5 3 42 1 II. Nypladsen III. 1 II. Jensvold HI. 1 II. Tyvold III. Reitan Eidet II. 2 5 7 2 8 6 7 13 Holtaalen 2 Langlete Reitstoen II. 2 .11 ■••■ 6 6 ■■■ 74) Til b710 CI) cf, F-4 CU a bi; CU CU CU ■■■ ■•■• II. 15 ••• 1••■ Singsaas 2 3 7 3 II. ■■■ Bjørgen 11. 3 3 ••• Rognæs 2 ■••• 2 2 2 ■■■ ■■■• Røros 33 ••■ ■••■


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog 1888-89. banen (Forts.). 3 3 4 3 7 3 5 I0 4 4.-r cd cd cn bJ) . cd I0 27 37 93 Til cd • tS1 7 33 33 1.1 3 4 2 1 4 - - _ - _ - - _ - _ - _ - - - - - - - _ _ _ _ - - _ _ - I - - - I I 2 _ - - - _ 3 - _ _ - 2 - _ - - _ - 16 2 2 IC 10 13 13 - - _ - - _ _ _ _ _ - - _ _ _ - I _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 1 - _ - _ - _ - ... _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - _ - _ - _ - _ - _ _ 2_ - _ . _ _ - - _ 8 - _ - _ _ 2 I II II 7 90 97 cd


5 8 355 363 Io 658 668 42 I 363 I 405 IL 6 22Jensvold 29 800 113 164 77 56 2 4 29 8o6 I4 164 77 56 22 34 34 - Holtaalen III. 4 105 I' 27 48 8o 273 11 9 33 120 109 II 27 48 8o 273 33 2 6 Langlete 8 12 22 89 40 9 12 22 9 146 7 2 2 94 1888 —89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Os Røros Nypladsen Tyvold Reitan Eidet Reitsteen Singsaas Bjørgen Rognoes 1)) 3 1 I 350 I 381 I0 I 235 I 245 12 518 530 5 357 362 6 285 291 13 13 4 47 51 28 28 17 1 17 .`43 5 44 34 44 34 I0 887 8ii 887 821 12 5 125 61 146 61 146 28 79 28 79 18 43 18 43 Til 14 14 24 704 728 124 124 575 576 95 1 95 1 4 2 2 4 2 6 4 12 413 281 4 17 293 3021 30 21 I I 378 500 379 501 73 73 29 29 4 4 53 54 '3 1 9 13 1 9 7 7 5 6 bD cd 1-1 Maros 2 2 3 116 I0 16 I19 10 16 6 6 34 14 34 14 69 6910 - 3 269275 272 27 5 4 45 22 46 26 2 9673 200 98 73 200 2 2 65 37 104 67 39 104 17 5 8 18 5 8


mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog 1888-89. banen (Forts.). .. tv5 . 0,,, crl si • a) bi) $. . a ,--, ;:c1 ,i; Pd fl Ó t:4 ,,,, ". 2 cn rd e . o Z c5 g 1 o 1-4 a) '2" ,.a.i Kii > 0.1 Til 95 bit) 8 ..0 a cn ,,,3 0 .4 711 si a., P.. ›N Z 7s Ft:1 E 71.4) Z da) 4 ro = 2 E.-. a) cd -0 :-. V ,••• LI a) Total. - 3 3 - 3 3 - - - - I I - 5 5 - - _ - - - - - - - I I - 13 13 - - - , - I I 2 49 51 6 - 6 91 2 150 2 241 I 39 4o • I 38 39 - 16 16 7 58 65 - 18 18 - 4 4 - 15 15 - 6 6 - 4 4 - _ - 149 i62 II 812 16 •2II 961 I 459 33 7 556 348o15 - I - - - - -3 - •- - .. _ - 6 6 2 6 6 - - - 3- - - - - - _ _ - 19 ' I I 4 19 1 1 4 - - - I - 12 - - I 22 - 1 1 614 - I -I 23 - 1 626 _ 5 _ 16 -6 -5 1155 1 470 - 6 -5 120 5 1 486 - - 5 - - - 4 - - - - 3 3 - _ _ - - - - - - - - _ - - - 59 59 - 14 21 1749 21763 - 3 3 - II II - - - 3 - - - _ I I 3 3 _ 1 I - - - • - I I - - - _ 64 64 -I - 7 1 2b6 1 273 I - - 2 - - - - - • - - 6 - 25 45 21 7 26 - 12 3 5 6 2 8 2 3 1 95 3 2 040 46 21 7 28 12 3 5 6 2 8 2 3 201 3 2 065 2 - 83 175 14 86 77 14 4 29 33 - 22 22 4 4 - 9 i 4 5 - . j 18 19 _ 2 - 6 4 48 152 _ -. 20 I 120 140 4 69 73 .. 158 158 1 - 5 454 13 46 18 1 _ 102 6 6 103 6 - 9 _ I - - -6 - - 6 - - _ 1 - 4 _ - 1 - - - _ - - 8 8 - 14 14 - 3 - 6 - 4 66 70 3 34 37 _ 1 I I _ :1 23 416 439 10 417 427 1 251 252 - 50 50 7 62 69 - 17 17 - 6 6 - II II - 1 I - - - 9 9 2 I 3 5 7 189 196 I- I 41 I MO 1 141 I 2 II I - - - - - - - 9 - 28 246 182 go 74 6o 42 7 3 25 9 7 275 15 I 318 247 184 101 75 6oj 42 7 3 25 9 7 284 15 1 346 - - 6 - - 1 - - - - - 2 _10 4 1 1 97 324 35 53 56 35 12 41 4 16 413 41 1301 4 1 1 97 330 35 53 57 35 12 4 1 .16 415 4 1 311


Heimdal Trondhjem II. II. Merakerhanen III. I II Total III. . 4 4 I 402 3 878 5 280 13 42 55 2 196 8 624 10 820 96 1888---89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Støren Hovind IL Lu 'nderno Leer Kvaal Soberg IL 4 32 75 2 3 I 107 14. ■•■• 2 36 8 33 1 39 412 38 41 55 1 2 2 Til tit) co 1=1 .11 2 16 6 4 8 82 7 4 98 Roros 2 3 6 107 "3 39 786 75 604 21 738 4 335 643 22 5 24 4 410 75 40 116 873 6 974 3 819 4 904 8 291 15 47 1 7 049 3 859 4 918 8407 16 344 12 863 875 z a • bki . - a ■•• 2 II. ■•••■ Melhus 7 2 II. Nypen 2 ••• 5.) r61) 0 . 'C


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog). 1888-89. banen (Forts.). 4 gx ta L" .ca 4, 4 c:1 c., g d co ,.•-.. > g a) -(7) (i o ro P-. 0 pa v V cd g . - ii ri) a gca a., a., o ',:.4 97 Til V.) ,,, ,) E g ct m f.', rd r-cs .5 (,) 74 a.) ''., 772 cd Z PCI --: ca -c I) > E a., g v .•4 :--4, - - - - - - - - - I _ - _ 2 - - _ - - I I _ 3 14 _ - - - I - 2 - - - - 2 - 17 • - - - - - - - - - _ - I - - - - 2 _ 2 - - I - - - - 2 2 - - - - - - - - _ - - _ - _ - - - _ - _ - _ - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - _ - _ - . - _ - - - _ - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - _ 1 - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - _ - - - - _ - - - _ - _ 6 _ - - - - - - - - - - - 6 - - - _ - - - - _ - - - - - _ - - - - - _ - _ - - _ - - - - - - - - - - , - - - 2 2 - - - 4 4 - _ - - - - - 2 6 8 - - 5 5 - - 3 3 - - - - - 6 6 _ - 12 25 37 _ - - - - - - 2 _ - 12 12 3 - - 4 41 45 3 45 260 305 2 _ 1 3 13 _ - - - - - - - - - I 2 - 8 61 1688 2 383 6 1696 244 254 48 155 6o 24 66132 2 33 8 5 4 1226 2 733 2 404 1131 1527 2 393 582 154 1938 555 136 686 422 3 649 - 412 2 444 6 977 2 464 1155 1 593 2 525 4 836r6 1 971 1 274 563 2 291 691 407! .412 Il `, - 0ii } o E-, iii E g 7., E-, A111.11•1111100•1111


IL 72 89 2 207 689 2 296 98 1888-89., (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Støren Hovind Lundemo Leer Kvaal Søberg Melhus Nypen Heimdal Trondhjem Merakerhanen .--. # cvs ,52; ta II. III. e; tv) Total 1 617 7 8 76 E2 - 3 1 IL - III. I 1 II. III. 1 II. III. II. III. - . ... 3 - 7 1 IL _ III. - I 1 II. III. ,z a ,24 13 `b2) Ta` ¢,, 4 j ?0 '-' Til 73 –>c3 E...4 7,1 -45, g 47 1 2 14 26 9 553 198 499 2 663 1170 024 I 2001 1513 2 689 I 179 -,:. 41 W ;:i cu g 73 Z cr.; IT' ) 71,0 cd 1-4 56 16 4 6 17 20 II 69 - 16 4 6 19 20 II 24 24 38 19 13 I 530 I 092 42 3 1568 I III 436 Roros - d I) 2,,, .0 g - - - - I - 2 19 4 I 7 12 9 2 19 4 I 7 12 1 0 3 - - - - - - - - - - - 2 - 7 6 4 5 I 2 - 7 1 4 - 6 4 5 1 _ .. _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 - 3 2 4 4 9 7 _ 3 2 8 - 2 4 9 7 3 _ - - - - - - 3 - I I 'I - I I - 6 6 1 1 5 - 6 1 _ _ 1 _ - _ - 2 _ I _ - .. - - I I - 2 I - - - - - - - - - - - - I 12 26 - 10 - I 10 17 6 12 I 12 26 - TO I 10 17 6 12 - - - - ... .. I 2 1 1 II. III. II. III. - - - - - 5 5 12 12 - - - I I 3 3 - _ - - 2 2 _ I I _ 2 2 2 .. 7 7 - 5 5 .. 1 1 - _ 1 I 1 1 II. III. IL III. I 29 29 - - 1 52 53 7 2 9 171 792 963, 1 16 17 2 20 117 2011 9 - - - 7 7 I 41 42 3 3 2 52 54 - - 5 170 175 4 4 159 163 - I I 4 60 64 - - . 4 22 26 - - .. - - I0 45 6 466


mellem Stationer og Stoppesteder ordinære Tog). 1888-89. banen (Forts.). ,3 cd & z 7)" • 0 te s i2,- ' • r, ,L1 — 4 112, 2 c i) eg •' '' o Z (5 E, ;-,;)1 0 4 ...-; ca c, Til 99 b)o .-. a.) -1) -4 . ;-). ,41•11•1111111■11111111 z. a) P. r-c) E "-1 gv :a." rzs ? H • = ca ,T, ,,e a) 1 A Total. 7 9 8 Io I 5 5 - 7 - 2 292 I 403 104 100 343 582 446 292 III 92 185 26 68 3 535 20 . 6151 III 109 351 592 447 297 116 92 192 26 70 3 827 21 6 554 - - - 12 I - I - - - - 22 - 37 24 58 40 703 334 279 116 66 ii8 16 22 i016 51 2 898 24 58 40 715 335 279 117 66 118 16 22 I 038 5 2935 - - - I 2 - I - - - 9 - 13 659 69 459 347 443 314 46 206 21 31 I 144 91 3 186 6 59 69 460 349 443 315 46 206 21 31 1 1 53 91 3 1 99 1 , . - - - 2 - - - - 2 - 12 - 16 14 43 54 269 282 466 458 331 458 120 119 1 614 19 4 289 14 - 3 43 - 7 54 - 30 271 4 1 31 282 - no 466 1 321 - 543 45S • 33 1 " 155 460 3 662 120 - 53 11 9 - 74 162619 4 305 22 32 1 276 io 3 405 3 7 30 135 no 322 543 155 665 53 74 1 298 10 3 437 6 io 88 61 53 268 127 3 228 50 - 62 27 482 - - 32 1 453 - 6 io 90 61 53 268 127 231 50 62 509 - I 485 - " 5 - - - 3 1 I - 79 - 89 5 34 37 211 126 198 435 634 301 153 350 4 782 31 7 410 5 34 37 216 126 198 435 637 302 154 350 4 861 31 7 499 2 - - - - - - I - 21 - 24 I 1 0 3 25 18 18 95 46 5 2 155 11 9 1802 I 2 363 3 JO 3 25 18 18 95 46 52 156 119 1 823 I 2 387 - 4 - 6 - 16 I 65 • 21 _ 38 _ 133 .. 52 .. 86 320 _ 54 417 11 839 " 13 418 12 688 4 6 16 66 21 38 133 521 86 320 54 12 256 13 13 106 II 9 4 2761 0 12 21 21 26 88 17 439 2 760 194 265 381 3 515 1 056 I 138 1 593 1 294 500 4 896 1 875 13 352 36 420 205 274 38 5 379 , i066 1 150 1 614 I 3151 526 4 984 1 892 13 791 39 180 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 2 16 3 24 5 14 17 9 - 31 18 1 225 2 16 3 24 5 14 17 9 - 31 I 18 - 247 46 1 082 1128 24 17 426 23 15 28 35 27 1 359 1 283 6 288 2 840 3 168 4 257 3 229 1 656 1383 I 30016 714 2 863 3 183 4 285 3 264 1 683 107 7 432 7 539 20 2 393 2 4 1 3 444 3 160 1 4 297 34 756 1 4 74 1 37 916 361 226 262 10925 215 002 225 927


1888-89. Fra Rørosbanen e gi .1 II. III. 1 00 (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Røros- banen. Hoved- banen. "14 Til Meraker Trondhjem. Leangen. Ranheim. Malvik. - 8 I 37 38 7 Hovedbanen II. III. - 4 4 2 - 81 2 IL 367 310 82 Trondhjem III., 7 667 19 6o6 5 957 8 034 19 9162 6 039 Leangen II. III. - 1,4 - I 235 7 039 3 554 376 14 I 7 274 556 379 Ranheim II. III. I 38 39 4 3 7 328 18 280 18 608 9 554 563 5 721 726 Malvik II. III. - 9 9 - 2 2 77 5 749 5 826 6 365 371 5 704 709 Hommelvik II. III. 8 46 3 16 586 II 193 25 465 17 1 002 4 1014 54 19 11 779 490 1019 i0'8 415II. - 2 17 10 Hell 744 III. 42 18 230 16 509 4 177 42 20 II 159 247 525 1 81 Hegre II. ----- III. - 20 I - 53 2 042 2 29 I 35 13 20 I 2 095 31 36 13 II. 2 - - Floren III. I - 205 I 1 0 3 I - 207 I Jo 3 II. - 19 - - Gudaa III. 2 - 228 3 - 2 247 3 - Meraker II. III. - 2 3 109 662 31 28 . I 5 771 593 2 Storlien 11. III. - 9 I 1 151 8io 4 13 - 9 6 2 961 17 9 6 De svenske Statsjernbaner II. III. - - - 544 2 196 - 12 I - 2 740 - 12 I Total II. III. 9 1Si 13 44 2 519 59 148 461 9 363 356 22 485 99 8 278 • 1 190 57 61 667 9 824 22 84 1 8 377 -


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog). 1888-89. banen. Hommel- vik. Til 101 Hell. lIegre. Floren. Gudaa. Meraker. Storlien. De svenske Stats- jernbaner. Total. 7 _ _ _ _ I _ 9 49 32 22 1 2 3 18 - 179 56 32 22 I 2 3 19 188 7 I 3 - 3 9 - 27 9 13 2 17 47 16 14 3 _ - 5 26 - 74 550 416 57 - 17 97 164 587 2 647 11 257 108832 022 200 233 644 613 I 184 60266 II 807 II 299 2 079 200 250 741 777 I 771 62 913 22 18 3 - 30 7 - 320 405 217 27 I I 30 21 - 8 686 4 2 7 235 30 1 I 6o 28 9 oo6 19 bo I - - - - - 377 I 053 487 36 io 3 9 9 21 163 I 032 497 37 bo - 3 9 9 25 540 I 5083 1 084 4 181 185 _ II II - 4 4 _ _ _ I I 6 6 _ 5 5 93 8 120 8 213 24 3 747 24 272 37 16 7 32 8 32 23 95 729 17 967 3 77 1 296 37 16 39 40 118 8696 40 3 704 I0 867 - 147 I 123 ' 0 193 1 39 4 ioo 520 16 893 3 744 877 147 124 203 40 104 17 4 1 3 18 268 17 786 I 424 I 295 14 217 9 46 1 21 118 4 196 286 803 425 296 231 55 22 4 3 1 4 - 30 - 140 2 460 136 2 113 8 - I 6 I 6 1 113 30 140 462 136 115 8 6 I 1 119 I 3 - 8 H 6 I 48 21 147 263 120 298 27 13 I 122 21 148, 266 120 306 38 19 1 I 170 5 28 13 207 12 199 I 11 0 31 283 " 25 391 • 14 70 244 1 985 33 220 211 III 314 416 84 2 229 12 56 I 51 3 45 - II II 26 42 353 1 225 1 390 68 52 48 1 1 37 395 1 615 21 I - 2 3 571 114 91 20 4 3 90 1 253! 135 92 20 4 5 93 3 102 702 506 II8 2 63 216 235 635 5 934 8037 16 982 4 244 1 069 1 118 979 1227 I50 45658 8739 17 488 4 362 1071 I 181 2 195 1 462 2 138 151 592


102 1888-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Stavanger Hinna , Sandnæs Høiland. Klep Time Nærbø Varhaug Vigrestad Ogne Ekersund Total I) i itt) II. III. II. III. II. III. II. III. II. III. II. III. tL Til Jaeder Stavanger. Hinna. Sandnæs, Høiland. Klep. 107 5 934 487 15 525 13 778 84 I 650 6 041 16 012 791 1 734 87 4 735 5 I 550 - 25 - 26 4 822 ' 555 25 26 445 15 064 6 I 717 4 311 I 535 I 5 509 I 723 315 536 10 732 - 24 4 296 - 76 742 24 300 76 • 69 - I - I 596 24 503 69 1 665 24 504 69 121 3 800 - Io5 12 1 315 3 193 5 195 3 921 105 1 327 196 200 74 2 094 2 168 35 619 654 8 487 495 20 17 2 192 1 25 125 987 4 642 5 629 856 34 066 35 922 20 754 68 20 754 68 8 12 12 3 46 49 116 7 894 8010 2 1 57 14 1 59 1 4 196 196 35 35 45 45 4 1 511 552 552 20 887 21 439 ••■ 9 33 33 20 1505 I525 1 18 1 18 20 20 20 21 I0 I0 5 5 97 98 92 2 752 2 844


mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog).1888-89. banen. Time. Nærbø. Varhaug. Vigrestad. Ogne. Helvik. Ekersund. Total. 120 3 86o 3 980 82 82 97 2 177 2 274 29 29 12 I 387 784 785 I 399 3 243 246 7 1 71 ][6 -8 136 168 136 3 8 575 613 4 4 2 1 55 1 57 9 532 54 1 II II 215 215 19 •I0 19 I0 24 1 7 24 17 Til 20 190 210 5 36 36 ••• 2 1 3 11 7 117 41 41 1 3 4 749 3 77 2 4 5 21 9 9 1 34 484 518 I 724 35110 36 834 IOI 6 558 6 659 505 20 729 21 234 1 8 301503 311521 71 85 2 639 86 2 710 15 - I 438 218 - 386 - 34 - 18 14 472 170 8 174 '453218 386 34 18 486 8 344 103 16 2 I I - 18112 I 524 721 628 6o . 31 7381 6 756 I540 723 629 61 31 756 6 868 3 I I - - I 43 204 759 482 76 45 199 2 583 207 760 483 76 45 200 2 626 I - _ _ 4 14 381 58o 432 317 190 688 3 312 382 58o 432 317 190 692 3 326 - 3 .. - 38 61 46 62 61 323 • 386 i 962 3 063 46 65 61 323 386 2 000 3 124 _ _ _ _ 20 20 23 30 46 187 418 I 960 2 842 23 30 46 187 418 I 980 2 862 7 458 22 752 5 180 4 • 694 42 2 005 18 2 022 1 130 II 440 465 774 185 698 2 047 2 040 1 12 570 162 8 376 8 538 1 39 68i8 6 9571 47 2 435 2 482 15 3 485 3 500 63 3 156 3 219 18 2 854 2 872 889 10 481 11370 3 969 104 709 108 678


a,› E 0 '71 C O Tal V. -c ,--. il c(13 v ,-- Z Z 0 cd Z 0 • SSE 1").1 1.4 .•••' • I--; •uaaLla to 'l- C, Cl N. Cr '000 N 0 Clr. 1.... N M • .71- . . N- C' 00 00 (Id 7:1- r1- ,0 1/40 to N 0 00 00 N. N. Cl 00 •ualptsultagios 0, 00 1.•■ C1) 00 00 00 %.C) •opu! 0'0 •■71. ' 0 ci 1/40 0 cl 71- 71- .1a2urso 0 C, N. 0 00 N. N. N N dl Cl 1/40 1/40 to to N. 00 •d o C'0 1/40 N. • 0 0, to N. ,C) ,r) ir) U)0 ci Cl ci 1-1 1-1 to •et 71' 0 •unisa t\T to .100 N. 00 71" 0 di Cl en en 0 71- ,t• N N c I a) tv) a) ca IEPID1-1 0 oo 0, oo N d Cl Cl • cl N N N . purtaTTeH ,t• c1/41 0'00 N. .4" •71- N (1/41 1/4.0 N Cl Cl •au..Tv ci ui ti) 71- N CS. 0 ci ON N 0 U) N) Jr, • en •SX ILIVO to ci cr C, C, to ci 00 1-1 Cl • to 0N 00 to 0Cl .ppia2uxii 0 1-4 1/40 cl) N 0 71- N. N. N 'ItPsAuA N) P. M 00 471- 1-1 N. 1. dl •allotpuuls cl N to N. to N. ci Cl 0 •pvlsioa cl 0 r-1 I .1 Cl •.102UVAa 1/40 en 0, ▪ 00 C3, N N (4) .4.• • 00 00 .uaNing ci N tO U) en •SSOA ▪ 7t• to r■ N CY, en 0 C'e) 1/40 ci c1/41 0N.t C' U) tr) N. cn 0 ty 71- N N • N) O 00 71- ,C) 00 to 0 0. cl cl .1 .1 • 1. 00 00 ,0 • (3, I 71- U) N-' Cl tr) Cl Cl Cl 0 tr,c) c1/41 00 00 00 1/40 00 ,0 oo U) en ,0 N to Cr ON 0 to 1/40 .1 .1 00 Cl N) C'00 N. to 00 104


4) E ., ti, 8 =7-. ,a CD 'V •PI a) b43 gl ed ;,.., E-4 • 3 rzs zn ,... cts 4) -8 i) .5 v:1 44 b crl (1) 173 A ti:i cd .!...9 o XI %.I a) t it) = cd 41 = 41.4 4..- '-'' Pc4 Cd 0 E. - wiris 4.4■..■ arggire amemormemmis■ ,...■ i-T 14-4 .. .4 .4 .. • ■■••••■■ ,...4 pit, i--; Ill g.., ,-; ,t1 I. g...., .4 . ,... I-4 ,-.4 ,t1 .1 g-g i--+ ,t-i .., 1. 1. ,..4 i-, ,... 1.. g....4 ,-; ,-, ..444 ,--, .4 ,....., . ,.... t-i r-4 /-4 c1/41 •-• tf) C1/41 N to ‘11 1,. (1/41 .. 1/40 0,tr, In en (3, •.:1- d- NN el- ( 4 ,r, en . 1--. cr) 1...4 1-fl 00 0 t, 00 N .-• C.1) .4 t-% ce) .* t • •-• dt, 1,1 t, 0 0, 0, "t ON Cf) t-- 00 .1- 0, Cl . NI- Cn . 1--. til . cv tr) C1/41 .71cn c■1 csN cn , .- ,1-. ty .4 0 co a, 00 N ... r.. i-i In 00 1--- ...., 00 1.11 ii... t-el 0 N. t--. Cl) . C1/4 0, • i-i -1en .-1 -,1cr) • • • • 00 00 - 1 .-• • ri • N N . . i i . i iii.. ii. 4 i-ii 1-4 N. CX) rn 00 tr, tr. N 1/40 • 1 g I i i i i i I . . . . i . . 4 i i 4 N •-■ - 1/40 en I' s 00 N N 000\ • N In N 3.,n • 1/40 cn 1/40 cf) • 0' 1-1 0, 1.1 • • • • 1/40 1/40 c,-) tn 1/40 • • • • i-i •-i • rn en .-• . i.., ul N ,C) 0 0, en . 00 0, Cs T1t--- un N C1 / 41 N. N .N.N. i-. 1-1 iN I-1 N 1-4 .0 N 0 N • . . • I. - ii . • N N • cr) ce.) tr) tv .1- -------- ts, iit d- ON cn 00 CO t"-. 1-4 00 0 000 • r..• N I-. 1,.. N 1-1 .. 1-1-, 1/40 ...4 i 1/40 1/40 •-i 0-1 N ce) cn CI) • 00 00 • N N .-. c, 0 N M • N N • N 1.4 N 1,I • v., tr, r44. 00 N N In cf) N 1/40 00 0' 0, d' r-i• N 1/40 Ce) 1/40 ..:1- ON N 00 .. • tin In ...n ii-, • Ir) In i I 4 i i I i 1 . i i i . i i i i • -. ON 0 i-. 0 0 •Clg ci N cr., tr, 00 ,f. i (1/41 Ce) 1444 (1/41 Cr) I-I • i•••1 ON ■444 oi. ON g.4 • 00 N 00 N • i-+ 1-1 • 00 00 -- i-ii 1-1 • ...., .-I • • • • cn 1-1 ci) i-. \C'enC\ 00 00 • d- '7t* 1/40 . 1/40 . N • 0 N .1/401/40 .0000 00 00 . . • 1-,t, • N .-. N .. er) C‘,) • 0, 0, .... ...I tr) r•-• N 0, ■0 N (`I N t'■ N 71' 7t" In d- 0, CI i -- i C sf) CI C, i -. i • 0 (;)1 c‘") i -4 el- 0, 0, Cf) N N 0. . I:. 2 cr) • 0 fe:,/ • I- , -,.... re -,-- • 0 , 0, N z..., .... i-i (4) tc3; ,- .4 ? i-i C.4. N • cn L- I-4 ce) lc, 1. • • j- 0' i. Tj- ON .4 ... N ,) C,) C4') 11 • 0, g.4 0, .1 • ,j- ,J. Ill If) ,-, oiii • . .1 • t... r.. • ,i- .4 •4- .41 . .1 cl .1- 00 v;;;) 00 M tr) ,t- co 1-.. (,) Cf) 1/40 0,0 N N • 1.1 N 1. N Cn ON In I-. N 1/40 i-i i-i 1/40 00 N N. 00 N • cr) 1/40 i-i cl') 1/40 i. CI 1/40 00 1/40 1/40 1-1i-i i-i • .71- N N • 00 N 00 N • ON ! i-i 0, 1-4 ql. 0 71- t• -,1- -- Cr.) 1, 1 •71- 71" CI ,0 00 i i-i i-i i en rn . 0 0 • e tn • 7t* N N •-i i-i 1/40 1/40 ...r, I. I. If) 71tr., tf) • d• N 7t. N • 71" rn 71- M • 00 •-• 00 .-• i-i i-i N N N ,t- cn I.. ON N. I.4 ON 7t- 71- ---- . c•I cl • N N te) 1/40 0, ...• tr) 1/40 • 0 0 N.- (1 / 41 d• •-• 00 0' • In tr.) 0' i. 0 1/40 N N 00 00 00 00 N N 00 00 71- 71- N. 1--- N. t.... t--i I-. t-i 71" 71- 1-• •-• 0, 0, 1-11 Ln -1d- .. ,-, co en N ON 1/40 M .. 0 N • •-r, ,-,r) • 0 N 0 N • cn N en N • t-- t■ N N N den -,1- 1/40 Cr) d- • 0 ....r, ....r, • a\ a, 0 tr, tr., • t--. 1/40 1--, 1/40 00 u-. ,,, tn fn 4,ju-) 0 tr, 1.4 L'4, r, ... ,r, co r, ... .. 71c n 't "Ln cl) ,i" d - 0 N 'Le', V. I,. dv. 1--- . tr) In • 0 . 0 .... • 0, . 0, 0-1 • 0, 0, • 71- N 71" N • C1/4 i-i ON .. i-• M 1.4 1.4 r. et N r, d- CO N 00 . r, N 00 . ,C) ,-. in 0 V-• i-r) . ") ") . .. .. . ... .I. ... 71- .. • ,C) ,0 ci, cr) • 0, 0, • 0 oo 0 00 • 0 r... 0 r. • C, c,) tr., 0, cr) tr, r, oo ... tr, 00 ,r, I-. 00 0, 0 P. N 0' N 0' M 0, N 71- 71- N l',. r. - 00 ON r, - d- N tr) ',I 1/40 N d- 0 iiii. .1 'I- N . ,0 i-i• 1/40 i-i N 00 1/40 .-. 0 1--.. i-i N 71- 00 1/40 00 71- tn tn I-1 1`.. (,) 1-1 • 00 . 00 i-i 0 t-ii ..., i... ,..,-, 1---ii N ,..") cn 0 i-i tr, tf) iiii v., 1/4C) 1/40 i•-• N N 71" d- N 00 00 VI Cn t,e) g) M N ,0, N ON 'in ,0 N d- 71- d- 7? tr) 1./) Cr) C,) ff) C^f) oo cl VD im• 0 00 g) iii) t1/41 1/40 00 .-1 . C, 00 i-i ,1- (1/41 ,I- N Cn 0 g) 71- N g) 1/40 . g.) 71- 0, t--.. d- ON cv oN ls, 00 N .. ■(;) tn mot) . ,n 0 . r, 0 tv t-■ d- 0, 71" ON rn ,--,, ON (41) .. .. co 61 cr) c+-) (,) C, *,.. ,t) r, tv C, 1-n 1, C. d- 0 1-e) 0 71- tt) 0 ‹;, 0, c,) 11,. 1/40 N 1/40 los


4 1888-80. Fra Kristiania. Bryn Grorud Bryn. J Grorud. Kristiania. Strømmen. 6 oo8 I 107 106 (Forts.). Specifikation over Befordring af keisende I I 054 13 692 '4757 7 777 6 943 Lillestrøm. 1 45 I 345 15 731 Kongsvingerhanens Stationer, Den svenske Banes Stationer. 131 695 3 309 2 029 26 918 2 281 7 727 17 221 30 358 5 005 2 302 4 268 'I 339 9 559 6 480 272 486 4 744 6 237 Strømmen 6 903 229 3 328 36 I 039 19 8 Lillestrøm Kongsvingerbanens Stationer Den svenske Banes Stationer Lersund 12 121 4 9 1 7 13 5 24 '4445 7 651 8 1181 1 5 49 1 16 680 I. 116 II. 3 231 III. 27 194 75 2 215 28 I 219 I 247 235 6 475 481 13 711 33 1 13 538 551 3 836 30 54 1 724 839 1. 369 778 3014 2 290 68 68 2 I 035 15 981 17 018 I0 822 832 75 75 304 81 I 401 482 25 284 309 568 I 076 102 929 350 I 031 20 633 18 653 19 2 667 13 671 15 256 3 78


107 mellem Stationer og Stoppesteder (ordinære Tog). 1888-89. banen. Lersund. Frogner. Kløften. Trøgstad. Dahl. 93 2 308 2 401 88 88 3 113 3 218 3 334 7 285 5 800 823 8 Igo Til 4 1 5 4 304 6092 4 720 g 014 Bohn. 5 252 I 661 918 57 122 2 227 97 39 57 122 229 98 39 78 66 2 122 - 3 1 45 9 86 4 78 66 124 148 95 4 4 355 2 37 2 81 359 39 83 10 io6 15 5 Eidsvold. 330 2 045 7 986 Eidsvold- Hamarb. Rørosb. og Merakerbanens Stationer. 467 3 884 18 195 Total. 8o5 1 7 459 '33 208 10361 22 546 152 472 4 118 122 5 181 186 8 47 116 16 5 55 7 10 "7 6o 61 6 I 064 14 299 15 369 4 99 1 16 923 17 918 5 837 945' 62 IO 293 - 32 - 4C 17 14 33 24 II 18 97 3o 1 525, 1079 736 937 905 318 18o 488 322 2287C 1096 750 970 929 329 198 617 352 24 435 9 6 19 6 24 59 88 74 16o 470 84 23 270 5 1 9 97 8o 161 489 90 24 294 3 2 2 4 ■•• 3 2 \ 4 25 17 2 21 8 3 166 339 211 121 25 49 168 360 219 121 25 52 47 42 111•111011111111■ 578 46 116 3 397 30 713 34 226 37 2 I 803 3 061 5 236 226 4 661 4 887


108 1889-89. (Forts.). Specifikation over Befordring af Reisende Fra Frogner Kløften Trøgstad Dahl Til Kristiania. Bryn. Grorud. Strømmen. 3 046 3 158 7 259 5 685 595' 7 827 8 042 8 876 406 4 420 4 826 72 72 156 156 3 236 239 "9 120 77 77 139 1 40 2 1 59 161 7 86 I. 4 268 Bohn 736 49 27 Eidsvold Eidsvold—Hamarb. Rørosb. og Merakerbanens Stationer. Total I. I. I. 93 Lillestrøm. 2 24 57 683 59 9 106 116 7 1 44 151 21 21 707 86 823 909 I 18 876 994 14 272 286 25 129 2 008 49 2 7 8 1 54 131 1 779 8 064 9 974 45 1 3 564 '9455 23 470 io8 x6 148 129 896 147 1 5 2 4 113 117 8 1 5 2 160 I 123 17 305 18 439 9 53 62 9 37 46 2 I 092 19 163 20 257 5 57 62 63 64 8 924 9 996 10928 26 429 456 39 362 402 148 I 830 22 312 24 290 Kongs, vingerbanens Stationer. 4 73 77 4 148 152 9 291 300 3 79 82 3 65 68 27 1 49 1 77 22 352 374 132 3 42 7 29 690 33 249 Hoved Den svenske Banes Stationer. ■••• 3 3 3 4 5 12 698 2 037 2 330 5 o65


mellem Stationer og Stoppestecler ordinære Tog). banen (Forts.). Lersund. Frogner. Kløften. Trøgstad. Dahl. III III 38 378 416 14 226 240 10 II' 2 33 35 9 46 55 45 45 3 187 4 945 5 1 35 6 271 277 , 8 224 232 56 21 22 2 47 49 2 35 37 21 334 355 361 3 io6 109 1 4 211 225 ■•• 2 163 165 5 236 241 146 ' 35 ' 497 Til 74 74 6 305 3 11 51 568 *61 9 103 2 327 2 431 15 273 288 I0 10 2 84 86 171 36 I 338 876 217 509 912 109 228 18 92 33 56 343 858 474 3 156 5 oo8 5 167 7 .573 0058 10638 950 II 219 230 76 836 912 25 424 449 I 244 14 I80 1 5 42 5 2 654, 9 45 2 10108 . Bohn. Eidsvold. ,... Eidsvold- Hamarb. Rør°s13* og Merakerbanens Stationer. 204 2 738 2 942 9 382 391 3 49 52 II 250 261 55 853 908 2 70 2 197 1 44 2 705 2 849 13 40I 4 14 1888-89. Total. 170 4 869 5 040 8 569 9 871 10 448 507 2 269 320 0003 5 530 5 852 6 387 364 2 494 15 210 18 o68 47 47 1 74 175 7 271288 394 13 879 421 15 1 74 2 II 656 3°9i 9 345 467 4 045 20 638 25 150 4 521 6 067 6 592 1 37 2 262 15 075 1 7 474 45 2 3 696 21 743 2 Š 89 1 2 959 36 464 3,6035 355 458


1888 —89. Anmærkninger til Specifikation over Befordring af Reisende. a) Ved Rørosbanen er Reisende paa I Klasse i Juni—September indbefattet i Opgaven over II Klasse (jfr. Tabel III). Sm a a I e n sb an en b) Billetsalg alene til Kristiania. c) Personfærdsel mellem • Smaalensbanen og 2det Trafikdistrikt, mellem hvilke Baner Gjennemgangstrafik aabnedes over Moss og Horten 15de Mai 1885 har i sin Helhed udgjort i 1888-89: Fra Smaalensbanens Stationer. Moss. Kr.ania- Dr.menb. Stationer. Til Dr.men- Skienb. Stationer. Antal Reisende. Dr.men- Randsfjb. Stationer. Smaalensbanens Stationer II. III. 4 27 289 2 975 Io 74 Moss 3 82 793 7 39 Kr.ania—Drammen.b. II. 2 Stationer III. 12 • Drammen—Skienb. II. 305 229 Stationer III. 2 977 445 Drammen—Randsfjordbanens Stationer II. III. 5 81 16 67 Horten Sum 110 I-Iorten. 158 I 218 64 690 376 3 760 245 I 5 13 4 30 371 3 768 17 113 158 I 218, 4 136 I 7 58 34 4 1 39 130 I 3 76 Sum. Sum. 461 4 294 89 835 2 13 534 4 422 21 548 64 690 I 171 10 402 K ristia nia—D r a m me n b. d) Ved Skarpsno, Vaekkerø og Stabæk er Billetsalget begrændset til Stationerne Kristiania—Asker og ved Spikestad alene for 3die Klasses Vedkommende til Stationerne Kristiania, Røken, Lier og Drammen; ved Slæbende Stoppested foregaar Billetsalg til samtlige Kristiania—Drammenb. Stationer. D ram me n—Ski e n b. e) Heri indbefattet Trafik mellem Stoppestederne Gundesø, Holm og Grøtting og de nærmest tilgrændsende Stationer, nemlig : Stationer. Drammen Skouger Gundesø Holm Grøtting afg. ank. afg. ank. afg. ank. afg. 488 488 30 766 23 706 3o 5254 30 22 30 Galleberg 53 49 531 ■.■ Sande 344 468 344 Holmestrand 2 393 2 349 2 393 4 8 8 255 Sandefjord 299 299 Tjødling I I II. III. 312 223 312 Laurvik I I II. III. - :. - - - I. 789 15 I 077 789 I 573 ank. 23 1 1 94 22 49 468 2 349 4 255 223 15 I 077 f) Heri indbefattet Trafik mellem 2det Trafikdistrikt og Smaalensbanen, se Anm. c). D r a m m e n—R a n d s fj o r db. g) Trafik mellem Drammen—Randsfjordbanen og Smaalensbanen heri indbefattet, se Anm. c). E id sv o 1 d—H a m a r b. h) Trafik mellem Eidsvold—Hamarbanen og Merakerbanen heri indbefattet.


Kristiania. Det Steenske Bogtrykkeri.

More magazines by this user
Similar magazines