Forretningsplan - Musholm Bugt Feriecenter

musholm.dk

Forretningsplan - Musholm Bugt Feriecenter

Resumé af baggrund og forretningsplan for udbygning af

Musholm Bugt Feriecenter

Indledning

Formålet med udbygningen af Musholm Bugt Feriecenter er at skabe forudsætninger for øget

vækst og understøtte de potentielle strategiske udviklingsmuligheder, samt sandsynliggøre at

disse muligheder kan realiseres med en fornuftig driftsøkonomi.

Planen er udarbejdet på baggrund af analyser af Musholm Bugt Feriecenters økonomiske udvikling

siden åbningen i 1998, dets evne til at udnytte sin kapacitet, dets produktudbud og dets

aktiviteter i forhold til de forskellige målgrupper, der benytter centret, samt benchmark

med andre relevante aktører på markedet.

Planen er udarbejdet af Musholmfonden direktion og bestyrelse. Den har derudover været

behandlet i repræsentantskab og bestyrelse for Musholm Bugt Centers største kunde -

Muskelsvindfonden (MSF) - som i tillid til planens indhold har besluttet at forhøje foreningens

købsgaranti fra 1,3 mio. DKK til 2,2 mio. DKK årligt under forudsætning af, at de beskrevne tiltag

om udvidelse med nye aktivitetsmuligheder realiseres. Planen har ligeledes dannet grundlag for

bidragene fra Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, A.P. Møllers og Hustru Chastine McKinney

Møllers Fond til Almene Formaal og Slagelse Kommune.

Baggrund, vision og historie

MUSHOLM BUGT FERIECENTER er en såkaldt socialøkonomisk virksomhed, etableret på initiativ af

Muskelsvindfonden med hjælp fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Formålet er at skabe gode,

attraktive ferie- og fritidsoplevelser for en særlig brugerkreds, der ikke har så mange alternativer

at vælge imellem som andre mennesker. Samtidig er det også et ønske at centerets aktiviteter skal

medvirke til at udvikle kompetence- og beskæftigelsesmulighederne for mennesker med handicap.

Det socialøkonomiske perspektiv betyder, at eventuelle overskud og formuer skal anvendes i

overensstemmelse med formålet.

Den fantastiske beliggenhed et stenkast fra den vestsjællandske Storebæltskyst med udsigt over

Storebæltsbroen og Musholm Bugt er nøje udvalgt i samarbejde med Korsør Kommune og

Miljøministeriet.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER består i dag af 32 boliger, foredragssal, et mindre mødelokale,

reception samt naturlegeplads, strandfaciliteter og stisystem til den omkringliggende natur. Det er

dels karakteriseret ved at være fuldt tilgængeligt for mennesker med fysiske

funktionsnedsættelser, dels ved en innovativ arkitektur, der kombinerer funktionalitet og

æstetik, samt ved at være indpasset i en meget smuk natur.


Visionen for MUSHOLM BUGT FERIECENTER er at skabe oplevelser med plads til forskelle et miljø,

hvor mennesker med funktionsnedsættelser mødes af muligheder frem for begrænsninger i

livsudfoldelsen. Den grundlæggende, arkitektoniske ide bag MUSHOLM BUGT FERIECENTER er en

af-institutionalisering af de fysiske rammer for oplevelses-, rehabiliterings-, ferie- og

kursusfaciliteter for mennesker med funktionsnedsættelser.

Centret er bygget over to etaper. Første etape stod færdig i 1998. Anden etape var klar i

2001. Men allerede ved første bevilling fik Musholmfonden tilsagn fra Arbejdsmarkedets

Feriefond om, at kunne opnå et nyt rente- og afdragsfrit lån på ca. 70 % af byggesum på 100 mio.

DKK til en eventuel tredje etape, under forudsætning af, at centret kan sandsynliggøre en positiv

driftsøkonomi, og at en ansøgning om gennemførelse af den sidste etape skal være

behandlet i AFF inden udgangen af 2008. De sidste 30 % af byggesummen skulle således

finansieres ved hjælp af eksterne investorer, hvilket fald på plads i sommeren 2009. Siden har man

arbejdet på at modne projektet, udarbejde konkurrenceprogram og ny lokalplan, der skulle sikre

det nødvendige grundlag for udbygningen.

MUSHOLM BUGT FERIECENTER har siden åbningen været centrum for langt hovedparten af MSFs

medlems- og rehabiliteringsaktiviteter. Udover kortere og længere ferieophold benytter fondens

medlemmer centret til omfattende medlems-, møde- og kursusaktiviteter, herunder sommer- og

efterårslejre for børn og unge.

Centret benyttes derudover i vid udstrækning af en lang række institutioner og bosteder for

mennesker med forskellige funktionsnedsættelser. Den resterende del af udlejningsaktiviteten

dækkes af private feriegæster fra ind- og udland, samt i yderperioderne af firmaer og

organisationer, fortrinsvis inden for social- og sundhedsområdet. Ca. 90 % af centrets nuværende

5-6000 udlejningsdøgn dækkes således af mennesker med handicap og deres pårørende og

hjælpere.

Driftsvilkår

Som nævnt før er Musholm en såkaldt socialøkonomisk virksomhed med særlige forpligtelser og

det giver også nogle driftsvilkår, som centeret må forholde sig til i sit strategiske arbejde:

Eftersom en stor del af den primære brugerkreds og målgruppe tilhører

lavindkomstgrupper er der en øvre grænse for centerets prisniveau, uagtet at driften kan

kræve højere driftsomkostninger end andre feriecentre – det betyder at man har en særlig

interesse i arbejdstidsbesparende foranstaltninger og solide løsninger til drift, rengøring og

vedligeholde

Muskelsvindfonden tegner sig i dag for 40 % af udlejningen, hvilket gør at der dels er

grænser for hvor meget foreningen kan udvide sine i forvejen omfattende aktiviteter på


stedet, dels at man med den nuværende kapacitet ikke har plads til mange andre større

aktører – navnlig i weekenderne – selv om det er fra dem vækstpotentialet ligger

Oplevelsesøkonomien - også omfattende mennesker med handicap – er i rivende udvikling,

hvorfor Musholm skal tilbyde spændende aktivitetsmuligheder med høj grad af

tilgængelighed og inkluderende design for at tiltrække flere gæster

Udover dette er Musholm Bugt Feriecenter ligesom de fleste andre danske turistaktører en

udpræget sæsonforretning med en høj efterspørgsel og belægningsgrad om sommeren og en

tilsvarende meget lav aktivitet i vintermånederne, hvilket vi ikke forventer at kunne ændre

grundlæggende på – selv om der kan gøres meget for at optimere hele året. Konkret er

belægningen ca. 30 % i lavsæsonen, 40 % i mellemsæsonen og 70 % om sommeren.

Strategi og forretningsplan

På baggrund af centerets formål og vision og driftsvilkår har Musholmfondens bestyrelse besluttet

at satse på fire forretningsområder i udviklingen af centeret:

1. Gode attraktive ferier

2. Idræts- og friluftsliv

3. Rehabilitering

4. Læring, indflydelse og kultur

For at understøtte disse forretningsområder ønsker vi at udbygningen af Musholm Bugt

Feriecenter i forbindelse med en fremtidsinvestering og udvidelse tilføres:

Flere aktivitetsmuligheder (Multihal, oplevelsesrum, friluftsliv)

Større kapacitet (Flere større ferieboliger til institutioner og bosteder og flere mindre

udlejningsenheder som kan sænke udlejningsprisen for enlige og par)

Bedre driftsøkonomiske vilkår i forhold til vedligehold, energi og udnyttelse af arbejdskraft.

I forretningsplanen og i udviklingen af centeret arbejder vi med syv målgrupper, som kan

sammenfattes i tre hovedgrupper:

1. Primær målgruppe: Mennesker med funktionsnedsættelse – private feriegæster,

institutioner eller organisationer

2. Sekundær målgruppe: Frivillige og fagpersoner indenfor social og sundhed, samt

lokalsamfund

3. Tertiær målgruppe: Offentlige organisationer og erhvervskunder


Udbygningen og den fremtidige strategiske satsning kan sammenfattes og beskrives således:

Konkrete fokusområder i nær fremtid

Udvikling af det socialøkonomiske perspektiv og beskæftigelsesmulighederne på Musholm

for mennesker med funktionsnedsættelse eller særligt udsatte

Udvikling af tilbud og loyalitetsprogram for institutioner og bosteder for mennesker med

handicap

Udvikling af samarbejdet med andre handicaporganisationer end Muskelsvindfonden

Igangsættelse af Musholm Bugt Feriecenters erhvervsklub for at sikre driftsunderlaget for

centeret som en del af virksomhedernes CSR-arbejde

Udvikling af samarbejdet med andre aktører indenfor handicapområdet i Slagelse

Kommune og Vestsjællandsregionen

Udvikling af organisations kompetencer og aktivitetsudbud frem mod udbygningen

Similar magazines