Se også folderen VIDERE-UDDANNELSE MED SVU, VEU - Bupl

bupl.dk

Se også folderen VIDERE-UDDANNELSE MED SVU, VEU - Bupl

VIDERE-UDDANNELSE

MED SVU, VEU ELLER JOBROTATIONSYDELSE

BUPL

A-KASSEN


2

Økonomiske støttemuligheder

til uddannelse

Der findes flere muligheder for at få økonomisk støtte til deltagelse i videreuddannelse.

1. SVU er SU til voksne (over 25 år) og giver dig mulighed for støtte til videreuddannelse.

2. VEU godtgørelse kan du søge, hvis du ikke er uddannet pædagog og heller

ikke har en anden videregående uddannelse – eller hvis du ikke har brugt

din uddannelse de sidste 5 år.

3. Uddannelsesydelse til ledige, som har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

4. Jobrotation med tilskud på 170 kr. i timen

Hvis du vil undersøge om en uddannelse giver ret til VEU eller SVU kan du

tjekke det på:

www.ug.dk eller www.efteruddannelse.dk


1. SVU – Statens Voksen Uddannelsesstøtte

Ansøgningsskema: www.svu.dk

Ydelsen kan maximalt gives i 40 uger ialt.

Målgruppe/personkreds blandt BUPL-A’s medlemmer i arbejde:

Uddannede pædagoger kan typisk bruge SVU til diplommoduler.

Du skal:

være fyldt 25 år.

SU-styrelsen kan godkende SVU til ansøger under 25 år, hvis uddannelsen

er led i et jobrotationsprojekt.

Inden for de sidste fem år skal du have været beskæftiget svarende til mindst

tre år på fuld tid, hvis du er fuldtidsbeskæftiget,. Arbejder du under 37 timer

pr. uge, er kravet mindst to år på fuld tid.

Du skal have indgået en aftale med din arbejdsplads om orlov til uddannelse.

Aftalen skal indeholde de nærmere vilkår for din tilbagevenden til arbejdspladsen,

når uddannelsen er færdig, eller du har afbrudt den.

Uddannelser der giver ret til SVU:

SVU gives kun til videregående uddannelse, men ikke til ordinære videregående

uddannelser, der giver ret til statens uddannelsesstøtte (SU).

Desuden kan man få SVU til forberedende voksenuddannelse (FVU) (dansk

og matematik); specialundervisning for voksne; ordblindeundervisning for

voksne; og danskundervisning til voksne udlændinge.

Der kan kun gives SVU til videregående uddannelser, der er tilrettelagt på

heltid.

Åben uddannelse

Uddannelse på videregående niveau, som udbydes efter lov om åben

uddannelse og er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse. (f.eks. diplommoduler)

Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav,

hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om

åben uddannelse.

3


4

Universitetsuddannelser

Masteruddannelse (efter § 5, stk. 1, nr. 1, i Lov om universiteter)

Anden efter- og videreuddannelse (efter § 5, stk. 1, nr. 2,)

Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav

på kandidatuddannelse (der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 3, i Lov om universiteter).

Udbetaling

SVU udbetales enten til medlemmet eller til arbejdsgiveren som refusion.

SVU-satsen svarer til 80% af den maximale dagpengesats.

Ugesatsen i 2012 er 80% af 3.940 kr. = 3.152 kr. om ugen ved fuldtidsundervisning,

og du skal være ansat på fuld tid.

Der optjenes ikke længere ret til feriedagpenge af SVU fra 1/1 2011.

Ingen befordrings-godtgørelse til SVU.

Fradrag i SVU? Der skal ikke ske fradrag for eventuelle arbejdstimer på en

anden arbejdsplads i SVU-perioden.

Opsagt i stillingen? Det er muligt at indgå en orlovsaftale i opsigelsesperioden,

men det vil her kun være muligt at få SVU frem til fratrædelsen.

Den uddannelsessøgende skal både være i en uopsagt stilling, når der indgås

en orlovsaftale og være startet på uddannelsen, hvis det skal være muligt at

SVU efter fratrædelse.

SVU betaler ikke selve kursusafgiften. Man skal aftale, om arbejdsgiver

eller den ansatte betaler kursusafgiften.


2.VEU – Voksen EfterUddannelse

godtgørelse

Ansøgningsskema: www.veug.dk

Målgruppe/personkreds blandt BUPL-A’s medlemmer i arbejde:

Personer uden en videregående uddannelse, herunder klub-pædagoger,

faglært og ufaglærte

pædagoger, der ikke har brugt deres uddannelse i faget

de sidste 5 år.

Uddannelser der giver ret til VEU

AMU-uddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Enkeltfag og deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelse på erhvervsuddannelserne.

Udbetaling

VEU – godtgørelse kan udbetales enten til medlemmet eller til arbejdsgiveren

som refusion, hvis der betales sædvanlig løn under uddannelsen.

Omfang og varighed

VEU-godtgørelse i 2012 svarer til 80% af den maximale dagpengesats.

Ugesatsen er 80% af 3.940 = 3.152 kr. om ugen ved fuldtidsundervisning, og

du skal være ansat på fuld tid.

Ved deltidsundervisning udbetales der i forhold til antal undervisningstimer.

Der er ingen begrænsninger i udbetalingsperiodernes længde.

Befordringstilskud

Fra 1. januar 2012 udgør befordringstilskuddet 1,05 kr. pr. km. Er det samlede

tilskud pr. uddannelse på under 33 kr., udbetales det ikke.

Fradrag i VEU

Der skal ske fradrag for f.eks. sygdom og arbejde.

Ingen feriedagpenge: Fra 1/1 2011 optjenes ikke længere feriedagpenge af

VEU-godtgørelse.

5


6

3. Uddannelsesydelse til ledige

Ansøgningsskemaer: www.bupl.dk/a-kassen

AR 245 + AR 238 og AR 239

Til ledige medlemmer/ret til 6 ugers

selvvalgt uddannelse

Ledige har ikke ret til VEU eller SVU – men kan søge 6 ugers selvvalgt uddannelse

via a-kassen.

Er du uddannet pædagog, kan du bruge ’selvvalgt uddannelse’ til de samme

uddannelser, som giver ret til SVU.

Uddannelsesydelse er et tilbud til ledige, der har ret til 6 ugers selvvalgt

uddannelse i dagpengeperioden.

Du skal kunne tage hele uddannelsen inden for de første 9 måneders sammenlagt

ledighed, hvis du er mellem 25 år og 65 år.

Er du under 25 år dog kun indenfor de første 6 måneder.

Uddannelsesydelsen svaret normalt til dagpengesatsen under ledighed og

udbetales af din a-kasse.

Ingen befordrings-godtgørelse til selvvalgt uddannelse, hvis der er tale om

en videregående uddannelse (SVU-området)

Hvis man tager selvvalgt uddannelse til VEU-området (AMU-kurser), kan man

få befordringsgodtgørelse 2,10 kr. pr. km.

Dette er kun aktuelt for medlemmer, som ikke har en videregående uddannelse

eller ikke har brugt den i de seneste 5 år

Jobcentret betaler kursusafgiften (max. 3.651,50 kr. pr. uge fra

1. jan. 2012).

Uddannelsesydelsen udbetales af a-kassen.


4. Jobrotation

Ansøgning: Jobcentrene søger Arbejdsmarkedsstyrelsen

om et beløb fra puljen.

Regeringen ønsker at fremme brugen af jobrotation, så flere – især unge

ledige kommer i jobrotation. Jobrotation er ifølge flere undersøgelser ét af de

redskaber, der er bedst til at få ledige og dimittender i arbejde og give dem

den afgørende erhvervserfaring.

En institution, der ønsker at opkvalificere én eller flere af sine medarbejdere,

kan bruge jobrotationsordningen. Mens medarbejdere deltager i opkvalificerende

kurser eller uddannelse, overtager ledige – ansat på ordinære vilkår

som vikar – arbejdet midlertidigt. Jobrotation beskrives derfor ofte som en

win-win situation for alle parter.

Jobrotationsydelsen

Jobrotationsydelsen for hver ansat, der deltager i uddannelse, svarer til højeste

dagpengesats plus 60 pct.

Ydelsen er 170,36 kr. pr. time i 2012.

Der kan ikke udbetales jobrotationsydelse, hvis der samtidig betales VEU eller

SVU til medarbejderne på uddannelse.

Virksomheden kan ikke samtidig med udbetaling af jobrotationsydelsen modtage

almindeligt løntilskud til vikaren.

Ydelsen er en støtte til virksomhedens udgifter i forbindelse med jobrotationen,

det vil sige såvel udgifter til løn til vikaren som til betaling af uddannelse,

herunder fx deltagerbetaling.

Medarbejdere med videregående uddannelser

I 2012 er man blevet enige om at sikre yderligere 20 mio. kr. til jobrotation ud

over de i forvejen 11 mio. kr., der var afsat til 2012.

I 2012 har Arbejdsmarkedsstyrelsen således en samlet pulje på i alt 31 mio kr.

til jobrotation for medarbejdere med en kort eller mellemlang videregående

uddannelse.

Der er tale om en pulje, som administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen efter

først-til-mølle-princippet.

7


Vikarerne

Den person, der ansættes som vikar:

skal være enten dagpengemodtager eller kontanthjælpsmodtager

have haft en sammenlagt ledighedsperiode på mindst

3 måneder.

Vikaren skal ansættes med overenskomstmæssig løn.

Ansættelsen skal som minimum være på 10 timer pr. uge og kan maksimalt

vare i 12 måneder.

Vikaren optjener ikke dagpengeret under ansættelsen, perioden regnes

for ’død periode’.

Yderligere oplysninger

Ordningen administreres af jobcenteret, der ligeledes skal være virksomheden

behjælpelig med udfyldelse af blanketter.

Reglerne om jobrotationsydelsen findes i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

§§ 97 – 98b.

Det er den kommune, hvor virksomheden er beliggende, der afholder udgiften.

Da staten refunderer 100 pct. af kommunens udgifter til jobrotation, vil det

ikke påvirke kommunens økonomi, hvis ledige fra andre kommuner deltager i

jobrotationsprojektet.

Læs mere på: www.bupl.dk/a-kassen

VIDERE-UDDANNELSE

MED SVU, VEU ELLER JOBROTATIONS-YDELSE

Januar 2012 af BUPL-A,

A-kassen for pædagoger og klubfolk

Blegdamsvej 124,

2100 København Ø

www.bupl.dk/a-kassen

Forsidefoto: Jens Hasse

More magazines by this user
Similar magazines