Bulletin - DBU

dbu.dk

Bulletin - DBU

JBU får sin formand i DBUs forretningsudvalg, divisionsklubberne repræsenteres efter 10 års fravær. Bestyrelsesmedlemmerne Benny Hansen, JBU, og Erik Steiness Neergaard, Faxe Kondi Liga-klubberne, bliver de to nye, ekstra medlemmer af DBUs forretningsudvalg. Det blev resultatet, efter de 13 menige medlemmer af DBUs bestyrelse for første gang skulle foretage valg af to medlemmer til det udvidede forretningsudvalg. Udvidelsen blev besluttet af DBUs repræsentantskab ved årsmødet i februar. De stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer skulle imidlertid først afklare, hvordan situationen ved eventuel stemmelighed skulle løses. Der forelå en indstilling fra generalsekretær Jim Stjerne Hansen, der havde konsul- Bulletin Nr. 4 - april 2001 Benny Hansen og Erik Steiness Neergaard i forretningsudvalget teret bestyrelsesmedlemmerne og juristerne Henrik Ravnild og Jesper Møller, og nået frem til, at der ved stemmelighed skulle foretages lodtrækning. Bestyrelsesmedlem Verner Ebdrup, JBU, var af den opfattelse, at der ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater skulle omafstemning til, hvor alle 13 medlemmer skulle stemme. Denne opfattelse, der ikke medvirker til at sikre den mindretalsbeskyttelse, JBUs forslag om udvidelsen af forretningsudvalget blandt andet blev baseret på, blev efter en drøftelse vedtaget af flertallet. Situationen blev imidlertid ikke aktuel, idet både Benny Hansen og Erik Steiness Neergaard opnåede fem stemmer, mens den tredje kandidat til én af de to poster, Allan Hansen, FBU, fik tre stemmer. ”Jeg er glad for valget, fordi jeg føler, jeg Benny Hansen, JBU, og Erik Steiness Neergaard, divisionsklubberne, bliver de to nye medlemmer af DBUs forretningsudvalg. Indhold ...fortsættes næste side Benny Hansen og Erik S. Neergaard i FU ................ 1 DBUs love overtrådt .................................................... 2 Henning R Jensen - møde med sine kritikere ........ 5 Idegrupper ..................................................................... 5 Forslag om struktur debat ......................................... 7 Kommision nedsat ....................................................... 7 Kim Brink og Thomas Thorninger i DBU udvalg .. 8 DBUs udvalg 2001 ....................................................... 9 Honoraraftale indgået .............................................. 11 Faxe Kondi Ligaen bør udvides ................................ 12 Nye regler for spilleragenter ................................... 15 Assistent til DBU Børn og ungdom ........................ 16 Aktuelle nyheder - tjek www.dbu.dk - Bulletin i online version


har noget at bidrage med, som kan blive til gavn for DBU”, sagde Benny Hansen efter valget. ”Nu er det op til medlemmerne af det nye forretningsudvalg at bevise, at vi har fundet en god konstruktion, der kan være med til at udvikle dansk fodbold”, supplerede Erik Steiness Neergaard. Jydsk Boldspil-Union og Divisionsforeningen havde allerede på repræsentantskabsmødet forsøgt at sikre Benny Hansens medlemskab af forretningsudvalget ved at få JBUs formand valgt som næstformand i kampvalget mod unionens nuværende næstformand, Henning R. Jensen. Den afstemning faldt som bekendt ud til sidstnævntes fordel med stemmerne 73- 70. Divisionsforeningen var senest repræsen- Beslutningen i DBUs bestyrelse om en ændring i proceduren for valget af de to ekstra medlemmer til forretningsudvalget er en tilsidesættelse af de love, repræsentantskabet vedtog på årsmødet i februar vurderer DBUs formand, Poul Hyldgaard. På årsmødet valgte et flertal, 80 mod 64, af de 144 tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet som bekendt at tilslutte sig JBUs forslag om en udvidelse af forretningsudvalget fra de hidtidige tre Bulletin 4 - side 2 teret i forretningsudvalget for 10 år siden, da DBU havde to næstformænd, hvoraf den ene var Divisionsforeningens daværende formand, Hans Bjerg-Pedersen. Hvis man i øvrigt ser bort fra DBUs nuværende formand, Poul Hyldgaard, der i sin tid blev valgt ind i repræsentantskabet af Divisionsforeningen. Benny Hansen blev på bestyrelsesmødet stillet i forslag af Verner Ebdrup, Peter Iversen pegede på Erik Steiness Neergaard, mens Allan Hansen var stillet i forslag af Erik Asmund. Generalsekretær Jim Stjerne Hansen forestod valghandlingen, mens formanden, næstformanden og kassereren hverken deltog under drøftelsen eller valget af deres to nye kolleger til forretningsudvalget. lars berendt/lars@dbu.dk Forretningsudvalgets kompetence DBUs forretningsudvalg, der gennem de seneste 10 år har bestået af den af repræsentantskabet direkte valgte formand, næstformand og kasserer, har siden 27. maj 1992 arbejdet på baggrund af en forretningsorden. Den fremgår af vores internetsider www. dbu.dk under kapitlet ”Organisationen”. Blev DBUs love overtrådt? Formanden vil forhindre, at bestyrelsen kan tilsidesætte repræsentantskabets beslutning ved valg af de to ekstra medlemmer til forretningsudvalget næste år. medlemmer - formand, næstformand og kasserer, der er valgt direkte af repræsentantskabet - til fem. I henhold til JBUs forslag på repræsentantskabsmødet- og dermed nu også DBUs love - skal udvidelsen ske gennem valg af to af de 13 øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvor de 13 menige bestyrelsesmedlemmer (formanden, næstformanden og kassereren har ingen stemmeret) har ”én stemme hver”. Det ligger dermed i lovteksten, at stem- /lb melighed mellem to eller flere kandidater skal afgøres ved lodtrækning. Bestyrelsens troværdighed ”Det er efter min opfattelse helt klart, at forslaget om at ændre proceduren fra lodtrækning til i stedet at give alle de 13 medlemmer én ny stemme hver i tilfælde af stemmelighed, tilsidesætter DBUs love”, kommenterer Poul Hyldgaard efter at være orienteret om bestyrelsens beslutning, der


blev truffet på mødet lørdag den 17. marts. ”Forslaget var jo gentagne gange til drøftelse i både bestyrelsen og forretningsudvalget, og de mangler og uklarheder, som førte til den situation, der nu er opstået, blev påpeget allerede i januar og februar uden, at forslagsstilleren følte sig foranlediget til at ændre på forslaget”, minder Poul Hyldgaard om, og fortsætter: ”Det skal nu ske inden næste repræsentantskabsmøde, for vi kan ikke endnu en gang forlade os på, at heldet er med os, og der ikke opstår stemmelighed mellem to kandidater”. ”Det her handler om bestyrelsens troværdighed overfor vores øverste, besluttende myndighed. Afgørelsen har allerede skabt ubehagelige gisninger om aftaler, som jeg helst havde været foruden”, pointerer formanden. Mindretalsbeskyttelse væk Som beskrevet i artiklen om valget af Benny Hansen og Erik Steiness Neergaard på seneste bestyrelsesmøde, fremkom bestyrelsesmedlem Verner Ebdrup inden selve valghandlingen med forslaget til, at eventuel stemmelighed mellem to eller flere kandidater til de to ekstra forretningsudvalgspladser skulle løses ved en omafstemning. Ebdrup begrundede sit forslag med, at det ville styrke DBUs omdømme, hvis valget til forretningsudvalget ikke skulle bero på en tilfældighed som lodtrækning. ”Samtidig fjerner de jo den mindretalsbeskyttelse, de selv har gået og talt så meget om, ved for eksempel at lade flertallet få endnu en stemme i en afgørelse om hvem af to kandidater, der skal have den anden plads”, mener Poul Hyldgard med henvisning til ét af de argumenter, JBU benyttede i motivering af forslaget forud for repræsentantskabsmødet den 24. februar. Jurister enige ”Jeg havde allerede inden mødet forhørt mig hos vores to jurister i bestyrelsen, Henrik Ravnild og Jesper Møller, og de var klart af den opfattelse, at eventuel stemmelighed skulle afgøres ved lodtrækning”, pointerer formanden, og stiller sig undrende overfor afgørelsen: ”Med den klare holdning hos juristerne er det mig uforståeligt, hvordan et flertal i bestyrelsen kan sidde dette synspunkt overhørigt”. ”Under alle omstændigheder er forslaget unfair overfor de kandidater, der eventuelt opnår stemmelighed, idet en lodtrækning ville give begge en fair chance, hvorimod et omvalg ville være behæftet med alskens politiske spekulationer”, vurderer bestyrelsesformanden. På spørgsmålet, hvorfor han ikke greb ind på selve bestyrelsesmødet, svarer Poul Hyldgaard: ”Repræsentantskabsbeslutningen siger klart, at formanden, næstformanden og kassereren ikke har stemmeret. Derfor for- Poul Hyldgaard mener, at bestyrelsen overskred sin kompetence ved valget af de to nye medlemmer af forretningsudvalget. lod vi naturligvis bestyrelseslokalet forud for afstemningen. Efter valghandlingen var det alene min opgave at byde mine to kolleger velkommen i forretningsudvalget. Det er først efter at være blevet fortalt om beslutningen og læst om den i referatet fra mødet, jeg har haft mulighed for at reagere”, slutter Poul Hyldgaard. Generalsekretær Jim Stjerne Hansen, der forestod valghandlingen, gjorde ved fremlæggelsen af Verner Ebdrups ændringsforslag bestyrelsen opmærksom på det forhold, Poul Hyldgaard nu reagerer overfor. Formanden vil drøfte situationen med sine kolleger ved et senere bestyrelsesmøde. l ars berendt/lars@dbu.dk Bulletin 4 - side 3


Annonce


Møde med sine kritikere Henning R. Jensen vil gerne vide, hvad JBU og Divisionsforeningen egentlig mente, han havde gjort så galt. Idégrupper Idégrupper bliver nøglen til ”pengetanken” Henning R. Jensen har taget initiativ til møde med dem, der ville vælte ham DBUs næstformand, Henning R. Jensen, tog allerede i ugerne efter repræsentantskabsmødet initiativ til møder med sine kritikere. Næstformanden har allerede haft møde med JBU i midten af marts. Han havde givet lokalunionens formand og hans modkandidat til næstformandsposten, Benny Hansen, mulighed for selv at ”stille hold” til mødet. ”Jeg ville naturligvis gerne vide, hvad det var, jeg i JBUs øjne skulle have gjort så forfærdelig galt, at de ville vælte mig som næstformand”, forklarer Henning R. Jensen om initiativet til mødet med sit tidligere politiske bagland. JBU valgte at stille med kasserer Verner Ebdrup og Benny Hansen selv til mødet med næstformanden. ”Vi kiggede på den politiske situation og aftalte, at når begge parter havde sundet sig over hele forløbet, ville der være belæg for at mødes igen. Og der håber jeg naturligvis på, at de så kan løfte sløret for, hvordan det fremtidige samarbejde ser ud fra deres stole”, slutter Henning R. Jensen. Henning R. Jensen har foreløbigt informeret Per Bjerregaard, Brøndby IF, og Peter Iversen, formand for Divisionsforeningen, om sine intentioner om også at få etableret et møde med repræsentanter for eliteklubberne. /lb DBUs bestyrelse besluttede på sit seneste møde at tage initiativ til etablering af nogle idégrupper. Grupperne vil få til opgave at give et bud på nogle områder, hvor DBU enten med konkrete beslutninger kan bidrage til at løse veldokumenterede problemer, eller med nye tiltag kan medvirke til at forbedre klubbernes vilkår. ”Såvel beslutningerne som nye tiltag vil kunne blive fulgt op af økonomisk støtte fra DBU”, skriver generalsekretær Jim Stjerne Hansen på vegne af bestyrelsen i et brev til lokalunionerne og Divisionsforeningen. ”Som inspiration til bestyrelsens og idégruppernes videre arbejde skal vi udbede os jeres eventuelle forslag til områder, hvor en målrettet indsats fra DBUs side vil kunne komme dansk fodbold til gavn”, hedder det endvidere. I brevet fremgår det også, at deadline for forhåbentligt kreative idéer til at få nøglen til den såkaldte ”pengetank” – DBUs gennem de seneste 10 år opbyggede formue på godt 100 millioner kroner – drejet mod venstre, er den 30. april. Herefter vil bestyrelsen beslutte sig for formen for det videre arbejde. lars berendt/lars@dbu.dk Bulletin 4 - side 5


Annonce


Forslag om strukturdebat i bestyrelsen Forslag fra Jesper Møller bearbejdes af DBUs forretningsudvalg. Bestyrelsesmedlem Jesper Møller, AaB, havde skriftligt opfordret sine kolleger i DBUs bestyrelse til at starte en strukturdebat. På bestyrelsesmødet lørdag den 17. marts redegjorde Jesper Møller kort om baggrunden: ”Jeg ønsker at få bragt de diskussioner, der foregår alle andre steder end her i bestyrelsen, ind i dette lokale. Hvad enten vi kan lide det eller ej, så er fokus rettet mod formandsvalget, og jeg mener, at både den drøftelse og debat om strukturelle ting skal foregå her”, fortalte Jesper Møller, der samtidig opfordrede formanden til at deltage i debatten om såvel struktur som hans egen afløser næste år. Oplægget indeholder følgende overskrifter: - DBUs struktur, herunder antallet af lokalunioner etc.. - DBUs midler og økonomiske forhold. - Organisatoriske forhold, herunder antallet af udvalg etc. - Mulighederne for decentralisering af beslutningsproces- og kompetence ud fra an vendelsen af et nærhedsprincip. - Dommernes indplacering i fodboldens familie. - Samspillet mellem elite og bredde. - Den overordnede samhørighed i dansk fodbold. Jesper Møller understregede, at hans oplæg ikke var disponeret med henblik på en umiddelbar drøftelse, hvilket formand Poul Hyldgaard derefter foreslog, at forretningsudvalget ville forsøge at gøre på dets kommende møde, hvorefter et disponeret oplæg til debat vil blive fremlagt for bestyrelsen. Af samme årsag vil DBUs bestyrelse de kommende måneder undlade at drøfte konkrete emner til formandsposten næste år. lars berendt/lars@dbu.dk Kommision Efter at forslagene om ændringer til turneringsstrukturen for Dame-DM og Dame-DS blev trukket på repræsentantskabsmødet i februar besluttede DBUs bestyrelse på sit møde den 17. marts 2001, at nedsætte en kommission der skal udarbejde forslag til en ny turneringsstruktur for Dame-DM og Dame-DS til forelæggelse på næste års repræsentantskabsmøde. Kommissionen fik følgende sammensætning: Henning R. Jensen, formand, Jørgen Nielsen, Dame DM-klubbernes repræsentant i bestyrelsen, Ole Svenningsen, Vejle Kurt Bagge-Hansen, SBU, Dianna Andersen, KBU og Skjold, Lars Olesen, JBU, Kent Nielsen, Vorup. /jsh Bulletin 4 - side 7


Kim Brink og Thomas Thorninger i DBU-udvalg DBU etablerer stadionudvalg. Kim Brink og Thomas Thorninger blandt de nye medlemmer af DBUs udvalg DBUs bestyrelse benyttede traditionen tro første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet til at sammensætte unionens udvalg for det kommende år. Bestyrelsen nedsatte et helt nyt udvalg, stadionudvalget, der får til opgave at definere kravspecifikationer til de stadions, der benyttes i de to bedste rækker, Faxe Kondi Ligaen og Faxe Kondi Divisionen. Udvalget kommer til at bestå af 10 medlemmer med DBUs kasserer, Torben Mogensen, som formand. Ejvind Næsborg, tidligere Team Danmark, som DBU benyttede som projektleder ved etableringen af de seks træningshaller, bliver medlem af udvalget, der også kommer til at tælle Poul Henriksen, HFK Sønderjylland, Morten Jensen, Viborg, Villy Ebbesen, Herfølge, samt Peter Packness, Lyngby FC, som repræsentanter for klubberne i Faxe Kondi Ligaen og Niels Erik Søndergaard, Esbjerg, Jesper Hansen, AC Horsens, Michael Christensen, Hvidovre IF og Steen Skakun, Farum, fra klubberne i Faxe Kondi Divisionen. Kim Brink, direktør i OB og tidligere træner for OB, FC København og Ikast, blev valgt ind i DBUs herreeliteungdomsudvalg, der dermed udvides til 10 medlemmer, idet Henry Mathiesen på forhånd var udset til Bulletin 4 - side 8 at erstatte Per Haugaard, der var udtrådt i løbet af året. Kim Brink træder også ind i superligaudvalget, hvor han erstatter sin forgænger i OB, Jørgen Bækkelund, ligesom Henrik Lund, Vejle, også udtræder til fordel for Jens Ørgaard, FC Midtjylland. Henrik Ravnild, KBU, ønskede ikke at fortsætte som formand for DBU Indefodbold, og denne opgave overtager hans bestyrelseskollega Ove Jensen, LFBU. Henning Sørensen havde ønsket at udtræde af dommerudvalget, og han erstattes af Preben Worsøe, i børne- og ungdomsudvalget indtræder Kasper Thorsen i stedet for Erik Hjorth, mens dameudvalget får to nye medlemmer i form af Gitte Pedersen og Lars Olesen som erstatninger for henholdsvis Tove Martinussen og Jens Christensen. Fair play-udvalget havde indstillet, at Thomas Thorninger, FC København, erstatter Jens Madsen, Herfølge, der som følge af sine klubskifter siden valget til udvalget sidste år, ikke har haft mulighed for at deltage i udvalgets arbejde. Du kan se oversigten over den nye sammensætning af DBUs udvalg på modsatte side. lars berendt/lars@dbu.dk


Udvalg 2001 På bestyrelsesmødet den 17. marts 2001 besluttede DBUs bestyrelse sig for følgende sammensætning af DBUs stående udvalg 2001/2002: Kontraktfodboldudvalget Peter Iversen Børge Bach Christian Duus Kurt Carstensen Henning R. Jensen Per Sjøqvist Programudvalget Torben Mogensen Bent Nielsen Benny Olsen Lynge Jacobsen Steen Witthøfft Disciplinærudvalget Henrik Ravnild Christian Kofoed Ole Vedel Jensen Fritz Bonde Kim Madsen Dommerudvalget Finn Jensen Bent Nielsen Jan Carlsen Henning Lund-Sørensen Preben Worsøe Poul Malling Kaj Østergaard Børne- og Ungdomsudvalget Benny Hansen Kasper Thorsen Bent Clausen Steen B. Hansen Kaj Larsen Gordon Kirt Allan Dinesen Herreeliteungdomsudvalget Erik Asmund Ove Jensen John Larsen Thomas Bytoft Erik Nielsen Hans Munch Henry Matthiesen Kent Falkenvig Egon O. Hansen Kim Brink Dameudvalget Jørgen Nielsen Gitte Pedersen (FBU) Mogens Jørgensen Kaj Larsen Kurt Bagge-Hansen Lars Olesen (JBU) Erik Hjorth Dianna Andersen (Skjold, KBU) Old Boys-udvalget Verner Ebdrup Kurt Grønning Allan Michaelsen Povl Hansen Lars Olsen (Brøndby) Vagn Christensen Uddannelsesudvalget Erik Steiness Neergaard Finn Ryberg Verner Ebdrup Henning R. Jensen Niels Chr. Holmstrøm Ole Albæk Jørn Richter Otto Juhl Henning Enoksen Thomas Christensen Indefodboldudvalget Ove Jensen Bent Hansen Holger Jørgensen (JBU) James Nielsen Steen Christensen Peter Roslev Holger Hansen Fair Play-udvalget Jesper Møller Per Bjerregaard Jan Damgaard Preben Elkjær Allan Hansen Gordon Kirt Peter Rudbæk Thomas Thorninger Superligaudvalget Poul Hyldgaard Torben Mogensen Erik Steiness Neergard Per Bjerregaard Kim Brink (OB) Orla Madsen Jens Ørgaard (FC Midtjylland) Divisionsudvalget Henning R. Jensen Allan Hansen Niels Erik Søndergaard (Esbjerg) Bent Hansen Jørgen Norsker DIF-udvalget Allan Hansen Benny Hansen Henrik Ravnild Poul Frederiksen Verner Ebdrup Henning R. Jensen Finn Ryberg De med kursiv anførte er nye i de respektive udvalg. Den under hvert udvalg førstnævnte er af bestyrelsen valgt til udvalgets formand. jim stjerne hansen/jmsh Bulletin 4 - side 9


Annonce


Honoraraftale Honoraraftale ind gået mellem Dansk Boldspil-Union og Dansk Fodbolddommer-Union 1. Honorarer Til dækning af honorarer for dommere og liniedommere i årene 2001, 2002 og 2003, har Dansk Boldspil-Union (DBU)/Divisionsforeningen (DF) og Dansk Fodbolddommer- Union (DFU) aftalt honorarer for kampe i Herre-DM og de afsluttende runder i DONG Cup (Herre-LP). Honorarerne er aftalt som følgende: A. Niveau 1 Faxe Kondi Ligaen (Superligaen) samt kvartfinaler, semifinaler og finalen i DONG Cup (LP): Honorar pr. kamp Dommer 4.500,00 kr. Liniedommer 3.000,00 kr. Der udbetales udetillæg efter reglerne med kr. 11,25 pr. time. Herudover får FIFA-dommere hver 2.000,00 kr. pr. måned i fast honorar og øvrige dommere (erfarne dommere og FIFAliniedommere) hver 500,00 kr. pr. måned i fast honorar. Dommere med under to års erfaring i Faxe Kondi Ligaen samt liniedommere, som ikke er FIFA-liniedommere, modtager ikke fast honorar. Indplaceringsliste med antal dommere i ovennævnte tre honorargrupper for 2002 og 2003 aftales på et af de to årlige møder mellem DF (Faxe Kondi Ligaen) og DFU (jf. afsnit 3). Navne på dommerne og deres indplacering i de tre honorargrupper fremsen- des af DFU til DBU med kopi til DF. Beløbene reguleres i 2002 og 2003 efter Danmarks Statistiks Lønindeks på baggrund af lønudviklingen i henholdsvis 2001 og 2002. Tabt arbejdsfortjeneste Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste til dommeren i forbindelse med hverdagskampe efter de til enhver tid gældende regler, pt. i henhold til §7 i DBUs Amatørbestemmelser for fodbold. Dog fastsættes maksimumsatsen for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til 1.400,00 kr. pr. arbejdsdag med tilføjelse af, at dommeren med enkelt rejseafstand over 150 km til spillestedet forventes at holde fri hele dagen. Herudover kan en liniedommer med enkelt rejseafstand over 150 km til spillestedet holde fri, dog tidligst fra kl. 12.00 på kampdagen, til en maksimumsats på 700,00 kr. for en halv arbejdsdag. B. Niveau 2 Faxe Kondi Divisionen (1. division) samt 3., 4., og 5. omgang i DONG Cup (LP): Honorar pr. kamp Dommer 1.050,00 kr. Liniedommer 1.050,00 kr. Beløbene reguleres i 2002 og 2003 efter Danmarks Statistiks Lønindeks på baggrund af lønudviklingen i henholdsvis 2001 og 2002. C. Niveau 3 2. division samt 1. og 2. omgang af de afsluttende runder i DONG Cup (LP): Honorar pr. kamp Dommer 800,00 kr. Liniedommer 800,00 kr. Beløbene reguleres i 2002 og 2003 efter Danmarks Statistiks Lønindeks på baggrund af lønudviklingen i henholdsvis 2001 og 2002. D. Lumpsum For alle 3 niveauer erlægges samlet et fast årligt beløb til DFU: 2001: 320.000,00 kr. 2002: 330.000,00 kr. 2003: 340.000,00 kr. Beløbet udbetales af DBU til DFU den 1. marts i henholdsvis 2001, 2002 og 2003. E. Kommercielle kampe For kommercielle kampe (normalt kampe i pengeturneringer og opvisningskampe mod udenlandske hold) betales efter DBUs takster fastsat for Herre-DM niveau 1 samt befordringsgodtgørelse. For kampe i Intertoto-Cup´en er kamphonoraret for reservedommeren UEFAs takst (pt. CHF 250) samt befordringsgodtgørelse. Tilsvarende honorar er gældende for Liga-, B-, U- og damelandsholdskampe. Bulletin 4 - side 11


F. Andre kampe Der stilles dommere til rådighed for andre kampe arrangeret af DBU og divisionsklubberne herunder træningskampe, som afregnes med honorar til takster for Herre-DS pt. i alt 200,00 kr. pr. kamp excl. kørselsgodtgørelse. 2. Dommerafregning Afregning med dommere og liniedommere i Herre-DM foretages centralt af DBU gennem unionens normale regnskabssystem. Befordringsgodtgørelse udbetales efter Told & Skats til enhver tid gældende satser. Dommere og liniedommere afregner i de afsluttende runder i Dong-Cup (Herre-LP) direkte med arrangørklubben umiddelbart efter kampen. 3. Forbedringer til gavn for dansk fodbold Der afholdes to årlige møder mellem DFUsog Divisionsklubbernes repræsentanter til uformelle drøftelser om eventuelle forbed- ringer til gavn for dansk fodbold. 4. Nye forhandlinger Senest 1. april 2003 optages forhandlinger om en videreførelse af denne honoraraftale. 5. Aftaleeksemplarer Aftalen er udfærdiget i tre identiske og enslydende eksemplarer, der beror hos henholdsvis DBU, DFU og Divisionsforeningen hanne jensen/hjen@dbu.dk Faxe Kondi Ligaen bør udvides Trænerne enige om, at uddannelse skal prioriteres før resultater i ungdomsrækkerne. Udvidelse af Faxe Kondi Ligaen skal sikre flere unge spillere i den bedste række. Det er konklusionen efter uformel debat mellem landstrænerne og trænerne i landets to bedste rækker Landstræner Morten Olsen gennemførte onsdag den 14. marts et møde mellem sine kolleger i DBU og trænerne i landets to bedste rækker, Faxe Kondi Ligaen og Faxe Kondi Divisionen. Hensigten var at sikre en konstruktiv og uformel dialog om dansk fodbolds nuværende og fremtidige situation både på klubplan og landsholdsniveau blandt andet gennem en debat om talentudvikling og den sportsligt set optimale sammensætning af de øverste rækker. Efter Morten Olsens velkomst gennemgik DBUs træneruddannelseskonsulent, Peter Bonde, den nye struktur for DBUs træneruddannelser. Derefter fortalte talenttræner og træner for DBUs U/16-landfshold, Hans Bruun Larsen, og træner for U/21-landsholdet, Flemming Serritslev, om målsætnin- Bulletin 4 - side 12 gerne og fokusområderne for arbejdet med DBUs Struktureret Talentudvikling, Integreret Talentudvikling og ungdomslandsholdene. Morten Olsen indledte med at tale om den teambuildingsfase, han og assistenttræner Michael Laudrup i øjeblikket er i gang med på A-landsholdet, og hvor trænerne anser tiden for den største fjende. Derefter kom landstræneren ind på emner som spillertyper, personlige kriterier hos landsholdsspillere – blandt andet ”fodboldintelligens” og vindermentalitet, spillekriterier – blandt andet zonespil, boldpres og sideforskydninger samt spillesystemer, inden han afsluttede formiddagen med en gennemgang af Ligalandsholdets træningstur til De Forenede Arabiske Emirater i sidste måned. Eftermiddagsprogrammet omfattede en uformel debat mellem trænerne, der kom ind på en række forskellige emner såsom muligheder i og konsekvenser af forskellige spillesystemer, uddannelse og opdragelse af unge spillere samt den sportsligt set optimale sammensætning af de øverste rækker. Her var der stor enighed om, at udviklingen for dansk fodbold på sigt vil kræve en holdningsændring i arbejdet med de yngste årgange fra at være resultatfokuseret til i højere grad at koncentrere sig om udviklingen af spillernes individuelle færdigheder. Som en konsekvens af denne drøftelse blev der blandt andet rejst spørgsmål ved kriterierne for udvælgelsen af holdene i Junior- og Ynglinge DM, hvor det netop er den


pågældende årgangs hidtidige resultater, der ligger til grund for indplaceringerne. Der var tillige bred enighed om, at det sportsligt set optimale for udviklingen herhjemme går i retning af en udvidelse af Faxe Kondi Ligaen til 14 eller 16 hold. En række af trænerne argumenterede aktivt for en sådan model, ingen advokerede for en eventuel reducering af antallet af hold, ligesom ingen decideret udtrykte ønske om at fastholde den nuværende sammensætning med 12 hold i landets bedste række. Antallet af kampe samt turneringens varighed og konsekvenserne af en eventuel udvidelse af sæsonen blev tillige drøftet. Morten Olsen afsluttede dagen med at Bornholm Nyker IF Fyn Langeskov IF Særslev B. Søhus IF Jylland Auning IF Bjert IF Brønderslev IF udtrykke sit ønske om, at trænerne i fremtiden mødes på tilsvarende vis et par gange om året, og at de dermed får skabt mulighed for at komme mere i dybden i drøftelsen af de enkelte emner. Fra Faxe Kondi Divisionen deltog Uffe Pedersen, AC Horsens, Jan Vingaard, B 1913, Jesper Pedersen, B 93, Tonni Nielsen, Birkerød, Bjarne Jensen, Brønshøj, Viggo Jensen, Esbjerg, Christian Andersen, Farum, Tom Mathiesen, FC Århus, Leif Martinsen, Frem, Jan Sørensen, Hvidovre, Henrik Jensen, Køge, Leif Nielsen, Randers Freja, Jan Østergaard, Skive, Keld Bordinggaard, Vejle og Henrik Larsen, Ølstykke. Faxe Kondi Ligaen var repræsenteret af DBUs Ungdomsfond af 1964 DBUs Ungdomsfond uddeler 387.000 kroner fordelt på 43 klubber, som hver modtager 9.000 kroner Gram FS Hadsted GF Hadsund B. Herning FC Hirtshals B. Hjørring AIK Frem Kolding IF Nordvestmors B. Nørager IF Odder IGF Skive IK Stavtrup IF IK Skjold Sæby Tjæreborg IF Uldum IK Vejle Kammeraterne Øster Bording/Balle GF København Brønshøj B. B. Hekla B. Rødovre Tårnby B. Ove Christensen og Flemming Christensen, AB, John Stampe, AGF, Åke Hareide og Lars Olsen, Brøndby, Ove Pedersen og Lasse Christensen, FC Midtjylland, Frank Andersen, HFK Sønderjylland, John Jensen, Herfølge, Poul Hansen, Lyngby FC, Troels Bech, OB, Benny Johansen, Silkeborg, Kim Poulsen, Viborg og Peter Rudbæk AaB. Fra DBU deltog Morten Olsen og Michael Laudrup, Jørgen Henriksen, målmandstræner på A-landsholdet, Flemming Serritslev, U/21-landsholdstræner, Per Andersen, talenttræner og U/18-landsholdstræner og Hans Bruun Larsen, talenttræner og U/16landsholdstræner samt Peter Bonde, træneruddannelseskonsulent. Mødet, der blev afholdt i Idrættens Hus i Brøndby, startede klokken 10.00, og blev afsluttet klokken 15.15. helle bygholm jensen/heby@dbu.dk og lars berendt/lars@dbu.dk Lolland-Falster Nordfalster forenede Boldklubber. Sjælland Hareskov IF Helsingør IF Herlev IF Herlufsholm GF Herstedøster IC Hornbæk IF Hundige B. Kværkeby IF Måløv B. Næstved IF Rosenhøj B. Roskilde B. af 1906 Tåstrup B 70 Ørslev GIF Bulletin 4 - side 13


Annonce


Nye regler for spilleragenter FIFA har informeret de nationale fodboldforbund om, at der med virkning fra 1. marts 2001 er indført nye regler for spilleragenter. De nye regler betyder blandt andet: 1. At det fremover bliver DBU, der skal ud stede licens til dem i Danmark, der ønsker licens som spilleragent. 2. At de pågældende ikke skal igennem en mundtlig eksamen, men derimod en skriftlig prøve, der afholdes to gange årligt i marts og september på datoer fast lagt af FIFA – første gang i september 2001. 3. At bankgarantien på CHF 200.000 er stattes af kravet om, at agenten tegner en ansvarsforsikring, hvis obligatoriske omfang er nærmere beskrevet. 4. At FIFA har udviklet en standard ”repræsentationskontrakt”, som agenter skal anvende og indsende i kopi til det nationale forbund, når der indgås aftaler med spillere. 5. At alle, der har klaret den skriftlige prøve, skal underskrive en ”Code of Professional Conduct” før vedkommende modtager licensen. 6. At de spilleragenter, der har opnået licens under den tidligere ordning, tilbydes at ombytte denne til den nye licens ved inden den 1. september 2001 ved at indsende sit FIFA identitetskort til DBU og få dette ombyttet til et DBU identitets kort for spilleragenter. Spilleragenter, der undlader at gøre dette, vil blive henvist til skriftlig eksamination, hvis de ønsker at opretholde deres status som registreret spilleragent. 7. At de spilleragenter, som ved en schwezisk bank har stillet en bankgaranti for FIFA på de tidligere krævede CHF 200.000, kan få frigivet denne bankga ranti ved i stedet at præsentere en ansvarsforsikring som beskrevet i FIFAs cirkulærebrev. 8. At de spilleragenter, der har FIFA licens senest pr. 1. september, skal ophøre med at anvende navnet FIFA eller FIFAs spiller agentlogo i forbindelse med deres virksomhed. 9. At det nationale fodboldforbund (DBU) skal udarbejde nationale regler på om-s rådet, baserende sig på de retningslinier, der er indeholdt i FIFAs nye regler. Reglerne fremgår af FIFAs ”Players’ Agents Regulations”, FIFAs “Players’ Agents Regulations – Annex B: Code of Conduct”, FIFAs“Players’ Agents Regulations – Annex C: Standard Representation Contract” samt af FIFAs Cirkulære nr. 742, hvor der specielt henvises til afsnit 2. I DBU går vi nu i gang med at udarbejde forslag til et dansk regelsæt på området til forelæggelse for DBUs bestyrelse til godkendelse, ligesom vi vil få udarbejdet en dansk oversættelse af FIFAs regler. jim stjerne hansen/jmsh@dbu.dk Barselsvikar i receptionen Ina Kyhl går på barselsorlov den 1. april. I hendes sted tiltræder Annette Corell, 37 år, som barselsvikar. Annette, der er søster til Pia Correll i DBU Regnskab, skal dermed dele receptionsopgaverne med Lone Schønbeck i tiden frem til Ina vender tilbage. Glostrup-sagen til DIFs appeludvalg Glostrup FK har anket DBUs appeludvalgs afgørelse vedrørende Glostrup FKs fratagelse af seks point, til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg. Glostrup FK fik frataget seks point i 2. division som følge af ulovlig anvendelse af Glostrup FK spilleren Johnny Larsen. Glostrup FK ankede DBUs bestyrelses afgørelse til DBUs appeludvalg, som, i februar måned, stadfæstede afgørelsen. Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har berammet sagen til behandling onsdag den 18. april 2001. For yderligere oplysninger om Glostrup-sagen, henviser vi til Nyhedsarkivet på www.dbu.dk /mh Bulletin 4 - side 15


Afsender: Dansk Boldspil Union Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Assistent til DBU Børn og ungdom Dansk Boldspil-Union søger til snarlig tiltrædelse en assistent til DBU Børn og ungdom. DBU Børn og unge arbejder med breddefodbolden og afdelingens primære mål er at fremme interessen for fodbold blandt målgruppen børn i alderen fra 5-16 år. Det sker ved udvikling og afvikling af aktiviteter blandt andet Fodboldskolerne, McDonalds Fodbold Cup, Pigeraketten samt andre projektorienterede opgaver. Vi forventer, at du · er engageret i fodbold enten som leder eller træner, helst med udgangspunkt i arbejde med børn og unge. · arbejder systematisk · er serviceminded · kan bevare overblikket i pressede situationer · behersker IT på brugerniveau (Office-pakken) · behersker engelsk i skrift og tale Vi tilbyder · et humørfyldt og uformelt miljø · et spændende job med såvel nye som rutinemæssige opgaver · et attraktivt job præget af stor selvstændighed · mulighed for at præge udviklingen i DBU Børn & ungdom · løn med pension efter kvalifikationer Afdelingen består af fem medarbejdere og refererer til B&U udvalget, der har syv medlemmer. Du kan læse mere om DBU og DBU Børn & ungdom på www.dbu.dk Du kan også få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte afdelingsleder Anders Johansen på telefon 4326 2292 eller på e-mail anjo@dbu.dk. Ansøgninger skal sendes til DBU, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby att. Anders Johansen Vi skal modtage din ansøgning senest mandag den 17. april pr. brev eller pr. mail anjo@dbu.dk DBulletin nr. 4 2001 Udgiver Dansk Boldspil-Union Redaktion Kommunikationschef Lars Berendt (ansv) Kommunikationsmedarbejder Jacob Wadland Lay-out DBU Kommunikation Oplag 3.000 Tryk & Prepress K. Larsen & Søn A/S Udgives 11 gange årligt. Næste nummer primo maj Bulletin 4 - side 16

More magazines by this user
Similar magazines