Betjeningsvejledning iCom - Phonak

phonakpro.com

Betjeningsvejledning iCom - Phonak

Betjeningsvejledning

0682 !


Indhold

Velkommen 6

Beskrivelse 8

Tilbehør til iCom 9

Introduktion 10

Opladning af batteri 10

Brugsstid 11

Batteristatus 12

Tænd og sluk for iCom 12

Sådan bæres iCom 14

Indikatordæksel 16

Introduktion til Bluetooth 17

Hvad er Bluetooth? 17

Hvilke Bluetooth-enheder

kan jeg bruge sammen med iCom? 17

Bluetooth-enhedens kompatibilitet 18

Rækkevidde for Bluetooth 19

Brug af Bluetooth-enhed 20

3


4

Indhold

Installation af Bluetooth-enheder 21

Sammenkobling med mobiltelefon 21

Forbindelse til mobiltelefon 23

Sammenkobling og forbindelse

mellem iCom og en Bluetooth-sender 24

Sammenkobling og forbindelse

mellem iCom og en pc 26

Sletning af Bluetooth-sammenkoblinger 28

Brug af iCom sammen med mobiltelefonen 29

Sådan fungerer iCom med mobiltelefonen 29

Tal i iCom 31

Bevægelse ud af Bluetooth-rækkevidden 32

Indkommende opkald 32

Modtagelse af indkommende opkald 33

Afvisning af indkommende opkald 34

Foretag opkald 34

Afslut opkald 36

Brug af audioenheder og FM 37

Streaming-prioriteringer 37

Forbindelse via audiokabel (3,5 mm-stik) 38

Forbindelse via Bluetooth 39

Tilslutning af FM-system 40

Start streaming 42


Pause i streaming 42

Stop streaming 43

Afbrydelse af streaming 44

Reset-knap 45

Indikatorer 46

Vigtigt 52

Vedligeholdelse 52

Sikkerhedshenvisning 53

Vigtige punkter 54

Fejlfinding 58

myPilot (tilvalg) 64

Service og garanti 66

Overensstemmelseserklæring 67

Phonak på verdensplan 68

5


6

Velkommen

Tak fordi du valgte iCom fra Phonak. iCom giver dig

helt nye muligheder for at høre verden gennem en

trådløs forbindelse mellem dine høreapparater og din

mobiltelefon, bærbare mp3-afspiller, pc og mange

flere enheder.

Læs venligst hele betjeningsvejledningen igennem

for at udnytte alle de muligheder, iCom kan tilbyde

dig. Kontakt venligst din høreapparatspecialist, hvis

du skulle have spørgsmål.

Du kan finde flere oplysninger på www.phonak.dk

Phonak – life is on

Af sikkerhedsmæssige hensyn bør du læse

kapitlet ”Vigtigt” på side 54-63.


Hvad er iCom?

iCom kan kaldes en bro mellem dine høreapparater

og audioenheder:

• Den kan modtage audio trådløst fra Bluetoothenheder

som f.eks. mobiltelefoner og pc’er

• Ved hjælp af Bluetooth-adaptere kan iCom

modtage audio trådløst fra enheder som f.eks.

stereoanlæg og telefoner

• Den kan også forbinde mange enheder –

f.eks. bærbare mp3-afspillere og radioer – via

et standard audiostik

iCom er også kompatibel med Phonak’s serie

af FM-modtagere

iCom streamer det modtagne signal trådløst til

høreapparaterne, så du nemt og problemfrit kan

bruge disse enheder.

Du kan tilslutte flere audioenheder samtidigt

til iCom. Audioenhederne prioriteres automatisk.

Se side 37 for at få flere oplysninger.

7


8

Beskrivelse

Knapper

Tænd/sluk-knap

Kommunikationsknap

Bluetooth-knap

Reset-knap

Input

Audio-indgang

(3,5 mm-stik)

FM-indgang (Europlug)

Opladningsindgang

(mini-USB)

Mikrofonindgange

Indikatorer

Batteriindikator

Audiostreaming-indikator

Bluetooth-indikator

Andet

Halssnor


Tilbehør til iCom

• Audiokabel, 1 m

• USB-kabel, 3 m

• Strømforsyning

• Bluetooth-audioadapter

• Bluetooth-telefonadapter

Indholdet kan variere en smule fra land til land.

9


10

Introduktion

Opladning af batteri

iCom har indbygget genopladeligt batteri. Det oplades

ved at sætte ladekablet i som vist i figuren nedenfor.

Derefter sættes den anden ende af ladekablet i en stikkontakt.

Af hensyn til sikkerheden må batteriet kun

oplades ved hjælp af opladere fra Phonak.


Under opladningsprocessen lyser batteriindikatoren

orange. Når batteriet er fuldt opladet, skifter indikatoren

farve til grøn.

Opladning af et tomt batteri varer typisk ca. 90 minutter.

Opladeren må gerne være tilsluttet hele natten, da

batteriet ikke kan overoplades.

Når du oplader iCom første gang, skal den lade

i mindst 3 timer, også selvom batteriindikatoren

skifter til grønt, før de 3 timer er gået.

Det nye batteri opnår først fuld kapacitet, når det har

været fuldt opladet og helt afladet 2-3 gange.

11


12

Introduktion

Brugsstid

Batteriforbruget og brugstiden for iCom afhænger i

høj grad af, hvordan den bruges.

Funktioner

iCom er tændt,

Bluetooth er på standby

Telefonbrug eller streaming

via Bluetooth

Lydstreaming via kabel

Streaming via et FM-system

Batterikapacitet

ved fuldt opladet

batteri

30 timer

5 timer

11 timer

10 timer


Batteriet i iCom kan oplades i hundredvis af gange.

Hvis brugstiden for iCom falder betydeligt, skal du

kontakte din høreapparatspecialist.

Batteristatus

Når iCom er tændt, vises batteristatus på batteriindikatoren

på følgende måde:

• Grøn, blinker langsomt Batteriniveauet er højt

• Orange, blinker

middelhurtigt Batteriniveauet er moderat

• Rød, blinker hurtigt Batteriniveauet er lavt

Når indikatoren blinker rødt hurtigt, kan du tale i

telefon i ca. halvanden time, men du bør oplade batteriet

hurtigst muligt.

Tænd og sluk for iCom

Du tænder for iCom ved at trykke på tænd/sluk-knappen

og holde den nede som vist i figur i ca. et

sekund, til du kan se batteriindikatoren tændes som

vist i figur .

13


14

Introduktion

Slip tænd/sluk-knappen. Når iCom er fuldt driftsklar,

har batteriindikatoren den farve og blinker i den

hastighed, som svarer til den aktuelle batteristatus iht.

ovenstående beskrivelse.Du slukker for iCom ved at trykke på tænd/sluk-knappen

og holde den nede i ca. to sekunder, til batteriindikatoren

lyser grønt. Når du slipper tænd/sluk-knappen, slukkes

batteriindikatoren, og iCom er slukket.


Sådan bæres iCom

Du bærer iCom om halsen ved at åbne halssnoren,

hvilket du gør ved at frakoble den som vist på billedet

nedenfor.

Tilslut halssnoren som vist nedenfor. Så aktiveres

den indbyggede antenne, hvorved iCom bliver i stand

til at kommunikere med høreapparaterne.

15


16

Introduktion

Indikatordæksel

Hvis du foretrækker at skjule indikatorerne, kan du

aktivere indikatordækslet som vist nedenfor.

Synlige indikatorer

Indikatorerne

er skjult


Introduktion til Bluetooth

Hvad er Bluetooth?

Med Bluetooth kan enheder som mobiltelefoner,

bærbare computere og pc’er kommunikere trådløst.

iCom understøtter, at Bluetooth gør det muligt at

modtage lyd trådløst fra mange forskellige audioenheder

og sende det til dine høreapparater. Du kan

eksempelvis modtage opkald på mobiltelefonen direkte

i høreapparaterne eller lytte til musik på pc’en.

Du kan finde flere oplysninger om Bluetooth på

www.bluetooth.org.

Hvilke Bluetooth-enheder kan jeg bruge

sammen med iCom?

For det første skal du kontrollere, om den enhed, du

vil bruge, har Bluetooth: Se efter nedenstående symbol

på enheden eller i betjeningsvejledningen.

17


18

Introduktion til Bluetooth

For det andet defineres antallet af mulige anvendelses

områder for en Bluetooth-enhed af "profiler". Den

enhed, du vil bruge sammen med iCom, skal understøtte

de relevante Bluetooth-profiler. Disse er forskellige,

afhængigt af hvad du ønsker at bruge iCom til:

• For at du kan modtage mobilopkald, skal din mobiltelefon

understøtte en af profilerne "håndfri" eller

headset. Mange, men ikke alle, mobiltelefoner understøtter

disse Bluetooth-profiler. Se efter disse

oplysninger i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

• For at du kan høre musik i stereo via mobiltelefonen

eller pc’en, skal den understøtte profilen "A2DP"/

"Stereo-headset". Færre enheder understøtter denne

Bluetooth-profil. Se efter disse oplysninger i betjeningsvejledningen

til enheden.

Bluetooth-enhedens kompatibilitet

Bluetooth er en almindeligt understøttet standard, men

der er forskel på, hvordan producenterne implementerer

den. Desværre er nogle Bluetooth-enheder kun kompatible

med visse andre enheder. Hvis der opstår et problem

i forbindelsen mellem enheden og iCom, eller hvis du


er i tvivl vedrørende din enheds Bluetooth-funktioner,

henvises til betjeningsvejledningen for enheden eller

producenten.

Bluetooth-rækkevidde

iCom understøtter Bluetooth-drift med en rækkevidde

på 10 m. Der kræves ikke frit udsyn mellem iCom og den

anden enhed. Følgende faktorer kan dog påvirke rækkevidden:

• Interferens i miljøet kan reducere Bluetoothrækkevidden

• Den Bluetooth-enhed, du opretter forbindelse til,

understøtter muligvis en kortere rækkevidde end

de 10 m, som iCom understøtter

Hvis Bluetooth-enheden bevæger sig uden for iCom’s

rækkevidde og har en aktiv audioforbindelse, afbrydes

forbindelsen. Hvis enheden derefter flyttes tilbage

til iCom’s rækkevidde, er det muligt men ikke sikkert,

at streamingen til høreapparaterne genoptages.

Dette afhænger af enheden.

19


20

Introduktion til Bluetooth

Brug af Bluetooth-enhed:

sammenkobling og forbindelse

Hvis din enhed har Bluetooth og understøtter de

relevante profiler, kan den først kommunikere med iCom,

når to enkle procedurer er udført: sammenkobling og

forbindelse.

Under sammenkoblingen kan du styre, hvilke Bluetoothenheder

der må kommunikere med hinanden. Den skal

kun udføres én gang for hver enhed, du vil bruge sammen

med iCom. Sammenkoblingen er beskrevet grundigt for

hver af Bluetooth-enhederne i de følgende afsnit.

Når en enhed får tilladelse til at kommunikere med

iCom via sammenkoblingsproceduren, konfigurerer tilslutningsproceduren

enheden, så den faktisk udsender

sit audiosignal via Bluetooth-forbindelsen. Denne procedure

er også beskrevet nedenfor. Nogle Bluetoothenheder

foretager tilslutningen automatisk efter sammenkoblingen.


Installation af Bluetooth-enheder

I dette afsnit beskrives sammenkobling og tilslutning

af Bluetooth-enheder.

Sammenkobling med en mobiltelefon

Som beskrevet ovenfor er det kun nødvendigt at udføre

sammenkoblingsproceduren én gang. Sammenkoblingsproceduren

styres af mobiltelefonen. Forskellige mobiltelefoner

har forskellig menustruktur. Du bør derfor

læse betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller kontakte

forhandleren, hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen

ved hjælp af den generiske vejledning, der er

angivet her. På www.phonak.com/icom har Phonak

også lagt instruktioner til Bluetooth-sammenkobling,

som gælder specifikt for nogle af de mest populære

mobiltelefonmærker.

Sådan sammenkobler du iCom og mobiltelefonen:

1. Oplad og tænd for både iCom og mobiltelefon.

Placér dem ved siden af hinanden

2. Find indstillingerne for telefonens tilslutningsmuligheder.

Se efter funktionen “Bluetooth” i hovedmenuen

eller én af undermenuerne, f.eks. "Tilslutningsmuligheder"

3. På mobiltelefonen skal du kontrollere, at Bluetoothfunktionen

er slået til

21


22

Installation af Bluetooth-enheder

4. Start sammenkoblingsprocessen på iCom ved at

trykke på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder,

til Bluetooth-indikatoren blinker blåt. Din iCom forbliver

i sammenkoblingstilstanden i to minutter,

eller indtil sammenkoblingen er udført

5. På mobiltelefonen skal du vælge at søge efter

Bluetooth-enheder

6. Mobiltelefonen bør vise en liste over de Bluetoothenheder,

som findes. Vælg “iCom” på denne liste

7. Din mobiltelefon kan derefter bede dig indtaste en

adgangskode. Hvis den gør det, skal du skrive

"0000" (fire nuller)

iCom burde nu være koblet sammen med mobiltelefonen.

Nogle mobiltelefoner kan spørge til, hvilken

Bluetooth-tjeneste du vil aktivere. Vælg "Headset" og

"Stereo-headset", hvis denne funktion er tilgængelig.


Forbindelse til mobiltelefonen

Når mobiltelefonen og iCom er koblet sammen, skal

mobiltelefonen "forbindes" til iCom, før den kan sende

audiosignaler til den. Denne funktion bør også blive

vist i mobiltelefonens "Bluetooth"-menu, normalt på en

liste over "Sammenkoblede enheder". På denne liste

skal du markere iCom og vælge "Tilslut". Der vises en

bekræftelse på tilslutningen på iCom ved, at Bluetoothindikatoren

blinker blåt langsomt.

Når iCom og mobiltelefonen er forbundet, vil du

muligvis se et headset-symbol på mobiltelefonens

hovedskærm svarende til følgende:

Forbindelsen mellem iCom og mobiltelefonen opretholdes,

så længe begge enheder er tændt og inden for

rækkevidde af hinanden. Hvis én af enhederne slukkes

eller flyttes uden for rækkevidde, kan det være nødvendigt

at foretage tilslutningsproceduren igen.

På nogle telefoner kan man konfigurere "Automatisk

genoprettelse af forbindelse". Vi anbefaler, at

du gør dette, hvis denne funktion er tilgængelig.

23


24

Installation af Bluetooth-enheder

Se betjeningsvejledningen til mobiltelefonen for at

finde en vejledning i, hvordan du gør dette, hvis funktionen

findes.

Sammenkobling og forbindelse mellem iCom og

en Bluetooth-sender

Hvis du ønsker at bruge iCom til at lytte til musik fra dit

stereoanlæg eller til at foretage telefonopkald via din

stationære forbindelse, og disse enheder ikke er udstyret

med Bluetooth, kan du bruge en ekstern Bluetoothsender.

Som beskrevet ovenfor er det nødvendigt først at

foretage Bluetooth-sammenkobling mellem iCom og

Bluetooth-senderen. Sammenkoblingsproceduren

styres af den enhed, du forsøger at koble iCom sammen

med. Fremgangsmåden for sammenkobling kan være

forskellig fra enhed til enhed. Du bør derfor læse betjeningsvejledningen

til enheden eller kontakte forhandleren,

hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen ved hjælp

af den generiske vejledning, der er angivet her.

1. Oplad og tænd for både iCom og Bluetooth-senderen.

Placér dem ved siden af hinanden


2. Start sammenkoblingsprocessen på iCom ved at

trykke på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder,

til Bluetooth-indikatoren blinker blåt. iCom forbliver

i sammenkoblingstilstanden i to minutter, eller

indtil sammenkoblingen er udført

3. Stil Bluetooth-senderen i sammenkoblingstilstand.

Nogle enheder skal blot tændes. Så starter sammenkoblingsproceduren

4. En Bluetooth-sender kræver normalt ikke adgangskode

eller nøgle for at oprette forbindelse med

en iCom. Når sammenkoblingen er påbegyndt, skal

du blot vente, til enhederne har fuldført sammenkoblingsproceduren.

Hvis der kræves adgangskode,

skal du skrive "0000" (fire nuller). For Bluetoothsendere

udføres tilslutningsproceduren normalt efter

sammenkoblingen

25


26

Installation af Bluetooth-enheder

Der vises en bekræftelse på tilslutningen på iCom ved, at

Bluetooth-indikatoren blinker blåt langsomt. Hvis det

ikke er tilfældet, henvises til betjeningsvejledningen for

Bluetooth-senderen.

Sammenkobling og forbindelse mellem iCom og en pc

Du kan bruge iCom til at lytte til audio på en pc, hvis

din pc understøtter Bluetooth.

Som beskrevet ovenfor er det nødvendigt først at foretage

Bluetooth-sammenkobling mellem iCom og pc’en.

Du bør derfor læse betjeningsvejledningen til pc’en eller

kontakte forhandleren, hvis du ikke kan udføre sammenkoblingen

ved hjælp af den generiske vejledning, der

er angivet her.

1. Oplad og tænd iCom. Tænd for pc’en. Placér iCom

i nærheden af pc’en

2. På pc’en skal du åbne "Kontrolpanel" og vælge

guiden Bluetooth-enheder. Den hjælper dig med at

installere en Bluetooth-forbindelse mellem din

iCom og pc’en

3. Kontrollér, at Bluetooth-tilslutning er tændt: Du

skal enten aktivere den indbyggede Bluetooth-


funktion eller tilslutte den eksterne Bluetoothadapter

på pc’en

4. Start sammenkoblingsprocessen på iCom ved at trykke

på Bluetooth-knappen i ca. 2 sekunder, til Bluetoothindikatoren

blinker blåt. iCom forbliver i sammenkoblingstilstanden

i to minutter, eller indtil sammenkoblingen

er udført

5. På pc’en skal du vælge at finde og tilføje en bestemt

Bluetooth-enhed

6. Vælg iCom blandt de enheder, der findes

7. Når pc’en beder om en adgangskode eller pin-kode,

skal du skrive "0000" (fire nuller)

8. Lad enhederne oprette en forbindelse, der er tillid til

27


28

Installation af Bluetooth-enheder

9. Hvis pc’en beder dig vælge Bluetooth-tjenester, kan

der være flere at vælge imellem. Vælg funktionen

"Stereo-headset" for at streame audio i stereo. Når

du har valgt de tjenester, du vil aktivere, kan du

fuldføre tilslutningen og afslutte installationen på

pc’en

Der vises en bekræftelse på tilslutningen på iCom ved,

at Bluetooth-indikatoren blinker blåt langsomt.

Du kan finde flere oplysninger i betjeningsvejledningen

til pc’en eller den eksterne Bluetooth-adapter.

Sletning af Bluetooth-sammenkoblinger

Hvis du vil slette sammenkoblingsforholdet mellem

iCom og andre enheder, skal du trykke på knappen for

Bluetooth-sammenkobling og holde den nede i ca.

10 sekunder, til Bluetooth-indikatoren lyser blåt fast.

Når du har slettet Bluetooth-sammenkoblingerne,

fungerer ingen af dine Bluetooth-enheder

sammen med iCom, før de sammenkobles igen.


Brug af iCom sammen med

mobiltelefonen

Før du kan bruge iCom sammen med mobiltelefonen,

skal du udføre sammenkobling og tilslutning som

beskrevet i afsnittet "Installation af Bluetooth-enheder"

ovenfor.

Sådan fungerer iCom med mobiltelefonen

Når du foretager opkald på mobiltelefonen, optager

iCom’ens indbyggede mikrofon din stemme og sender

den til mobiltelefonen.

Så behøver du ikke

holde telefonen op til

øret, når du taler.

Din stemme Den person,

som ringer op,

kan høres her

Stemmen fra

den person, som ringer op

Bluetooth Trådløst signal

29


30

Brug af iCom sammen med mobiltelefonen

Den anden parts stemme modtages via mobiltelefonen,

som sendes til iCom. iCom sender den herefter til dine

høreapparater.

Kommunikationsknappen på iCom bruges til at acceptere,

afvise og afslutte telefonopkald som beskrevet i

afsnittene nedenfor.

Nogle mobiltelefoner er konfigureret til at afspille

toner ved tastetryk og bippe som bekræftelse via

Bluetooth-headset. Hvis denne funktioner er valgt,

kan du høre disse toner afbryde eventuel aktiv

audiostreaming i dine høreapparater. Se betjeningsvejledningen

til mobiltelefonen for at finde oplysninger

om, hvordan du frakobler denne funktion.

Mobiltelefonopkald prioriteres altid højere end

andre lydkilder på iCom. Du kan finde flere

oplysninger i afsnittet "Streaming-prioriteringer"

på side 37.


Tal i iCom

iCom indeholder en direktionel mikrofon i høj kvalitet.

Den er placeret i siden, så den opfanger stemmen

optimalt uden forstyrrende støj, når du bærer iCom om

halsen.

Når du taler i mobiltelefon, skal du tale normalt som

vist i figur nedenfor. I omgivelser med støj kan

du placere iCom tættere på munden som vist i figur .

I dette tilfælde bør du undgå at dække de små mikrofonåbninger

på siden af iCom (figur ). Det er ikke

nødvendigt at dreje iCom til siden, og dette forbedrer

ikke lydkvaliteten (figur ).
31


32

Brug af iCom sammen med mobiltelefonen

Bevægelse ud af Bluetooth-rækkevidden

Hvis din mobiltelefon bevæges ud af iCom’s Bluetoothrækkevidde,

afbrydes forbindelsen. Hvis det sker under

et telefonopkald, afslutter mobiltelefonen opkaldet.

Dette gælder også i tilfælde, hvor funktionen "Automatisk

genoprettelse af forbindelse" er aktiveret på mobiltelefonen.

Indkommende opkald

Når et opkald modtages på mobiltelefonen, blinker

Bluetooth-indikatoren, og du hører ringetonen i høreapparaterne.

iCom kan modtage indkommende opkald under streaming

af audio fra andre kilder, f.eks. lytning til musik

via et audiostik. Når opkaldes afvises eller afsluttes,

fortsætter iCom med at streame musik fra audiostikket.


Modtagelse af indkommende opkald

Du kan modtage et indkommende opkald ved at trykke

hurtigt på kommunikationsknappen på iCom. Du

vil høre den person, som ringer, i begge høreapparater.

Der går ca. 1 sekund, før linket fra mobiltelefonen

til høreapparaterne oprettes.

Af hensyn til din sikkerhed forbliver høreapparaternes

mikrofoner tændt med reduceret lydstyrke

under telefonopkald.

33


34

Brug af iCom sammen med mobiltelefonen

Modtagelse af indkommende opkald

Hvis du ikke vil besvare et opkald, skal du trykke på

kommunikationsknappen på iCom og holde den nede

i ca. to sekunder, til du hører et bip, som signalerer,

at Bluetooth-indikatoren slukkes. iCom beder din mobiltelefon

afvise opkaldet.

Hvis du afviser opkaldet direkte på mobiltelefonen,

opnås den samme effekt.

Foretag opkald

Du foretager opkald på samme måde med eller

uden iCom: Du bruger blot mobiltelefonens taster til

at indtaste eller vælge et nummer og ringe op.

Hvis du får forbindelse, kan du høre ringetonen i høreapparaterne,

og de aktiverer det dedikerede Bluetoothtelefonprogram.


Når forbindelsen er oprettet,

kræves ikke yderligere håndtering

af telefonen.

Tal i iCom – ikke i mobiltelefonen –

når den person, du ringer til,

svarer.

35


36

Brug af iCom sammen med mobiltelefonen

Afslut opkald

Du kan afslutte et telefonopkald via iCom ved at trykke

hurtigt på kommunikationsknappen. Opkaldet afsluttes,

og dine høreapparater vender tilbage til standardprogrammet

eller den audiokilde, der var aktiv før opkaldet

(f.eks. audiostikket).

Hvis du afslutter et opkald på mobiltelefonen i stedet for

iCom, opnås den samme effekt.


Brug af audioenheder og FM

Ved hjælp af audiostreaming

kan du høre lyd fra en mp3-afspiller

eller andre lydkilder direkte i

høreapparaterne, som dermed

fungerer som et trådløst

stereoheadset.

Streaming-prioriteringer

En lydkilde kan tilsluttes dine høreapparater via

iCom på tre måder: via audiokabel, via Bluetoothforbindelse

eller via en FM-modtager.

Følgende angiver en prioritering, de forskellige lydkilder

har:

1 Bluetooth-telefonopkald

2 Audio-stik

3 FM-modtager

4 Bluetooth-stereo-headset

Opkald på mobiltelefonen prioriteres altid højest: Du

kan høre ringetonen, selv om du lytter til andre lydkilder

via kabel, Bluetooth eller FM. Hvis du trykker på

kommunikationsknappen for at modtage opkaldet,

37


38

Brug af audioenheder og FM

skifter streamingen til telefonopkaldet. Hvis du afviser

eller afslutter opkaldet, genoptages audio-streamingen.

Hvis der er mere end én Bluetooth-lydkilde inden for

rækkevidden, f.eks. to Bluetooth-stereoenheder, opretter

iCom forbindelse til den sidst tilsluttede enhed.

Det er ikke muligt at skifte mellem to Bluetoothlydkilder.

(Den ene Bluetooth-enhed skal slukkes eller

flyttes uden for iCom’s rækkevidde, før den anden enhed

tændes eller flyttes inden for rækkevidden af iCom).

Audiostreaming kan aktiveres i høreapparaterne uafhængigt

af, hvilket lytteprogram du har valgt i høreapparaterne.

Forbindelse via audiokabel (3,5 mm-stik)

Slut audioafspilleren til iCom ved hjælp af et audiokabel

som vist på billedet nedenfor.

Sæt den ene ende af audiokablet i afspillerens

hovedtelefonstik

Sæt den anden ende af audiokablet i iCom’s

audioindgang


AUDIO

Forbindelse via Bluetooth3,5 mm-stik

Hvis din lydkilde er udstyret med Bluetooth, eller

hvis du bruger en ekstern Bluetooth-adapter, kan du

streame audio trådløst via Bluetooth. For at du

kan bruge iCom sammen med en audioenhed eller FMsender

med Bluetooth, skal du først sammenkoble

enhederne. Se afsnittet "Sammenkobling af iCom med

en Bluetooth-sender" for at finde flere oplysninger.

39


40

Brug af audioenheder og FM

Tilslutning via FM-system

FM-systemer forbedrer markant taleforståeligheden i

støjende omgivelser, på afstand, og hvor der er genklang.

Et system til trådløs FM-kommunikation består

af en sender og en modtager. Senderen er placeret tæt

ved eller direkte forbundet med lydkilden (tv eller radio).

Den sender signalet via radiosignaler til FM-modtageren

(MLxi), som er koblet til iCom. Derefter sendes

FM-signalet til dine høreapparater via iCom.

• Tilslut FM-modtageren til iCom

via FM-indgangen (Europlug) som

vist på billedet nedenfor.


• Placér FM-senderen i nærheden af lydkilden

eller tilslut den til tv, radio etc. og tænd for den

• Tænd for FM-modtageren "•".

Streamingindikatoren lyser gult fast for at indikere

brug af FM.

FM-forbindelsen forbliver tændt i mindst 60 sekunder

(også når der ikke sendes signaler) for at sikre uafbrudt

transmission i eksempelvis undervisningssituationer.

FM deaktiveres ved at slukke for den tilsluttede FMmodtager

eller frakoble den. iCom aktiverer automatisk

dit standard lytteprogram.

Du kan finde flere oplysninger om brug af FM-systemet

i den relevante betjeningsvejledning.

41


42

Brug af audioenheder og FM

Start streaming

Indstil lydkildens lydstyrke til mellemniveau og

tryk på afspilningsknappen på lydkilden for at starte

afspilningen. iCom registrerer automatisk signalet,

og du vil høre lyden i dine høreapparater. Dine høreapparater

skifter automatisk til et særligt program,

som giver mest optimal lydkvalitet.

Hvis du har oprettet forbindelse via et audiokabel eller

en FM-modtager, lyser streamingindikatoren konstant

gult. Hvis du har oprettet forbindelse via Bluetooth, lyser

Bluetooth-indikatoren konstant blåt.

Pause i streaming

Du kan afbryde streamingen midlertidigt, f.eks. hvis

nogen vil tale med dig, ved at trykke på kommunikationsknappen

iCom. Høreapparaterne skifter til normal

tilstand.

Hvis du har oprettet forbindelse via et audiokabel eller

en FM-modtager, blinker streamingindikatoren gult

under pausen. Hvis du har oprettet forbindelse via

Bluetooth, blinker Bluetooth-indikatoren blåt under

pausen. Du kan genoptage streamingen ved at trykke

på kommunikationsknappen på iCom igen.


Streamingpausen vil ikke stoppe audioenheden.

En mp3-afspiller, som er tilsluttet via et audiostik,

vil fortsætte med at afspille musik, men du vil

ikke høre det i høreapparaterne.

Stop streaming

Du stopper streaming af audio ved at slukke for lydkilden,

trække audiokablet ud eller frakoble audioenhedernes

Bluetooth-funktion.

Når streamingen stopper, aktiverer iCom automatisk

dit standard lytteprogram efter et kort stykke tid.

Dette sker, når streamingsignalet stopper i mere end

5 sekunder. (Med undtagelse af FM, som stopper

efter 60 sekunder af hensyn til undervisning).

43


44

Brug af audioenheder og FM

Afbrydelse af streaming

Situationer, hvor streamingen kan blive afbrudt:

• Hvis iCom er for langt væk fra høreapparaterne

under streamingen, f.eks. hvis du ikke bærer

halssnoren, eller hvis du har frakoblet kablet til

halssnoren

• Hvis Bluetooth-signalet er uden for rækkevidde

I de tilfælde mister høreapparaterne audiosignalet.

Hvis denne situation fortsætter længere end ca.

5 sekunder, skifter de automatisk til dit standard lytteprogram.

For at undgå afbrydelse af streaming skal du kontrollere,

at du bærer iCom korrekt og holder Bluetoothenheden

inden for driftsområdet som beskrevet i afsnittene

"Sådan bæres iCom" og "Bluetooth-forbindelse".


Reset-knap

Hvis iCom ikke reagerer, skal du trykke

på reset-knappen bag på apparatet

som vist i figuren.

Hvis alle tre indikatorer på iCom lyser konstant,

kan det være tegn på et softwareproblem.

Se afsnittet om Fejlfinding.

45


Indikatorer

Grøn

Blinker langsomt

Orange

Blinker

middelhurtigt

Rød

Blinker hurtigt

Orange

Lyser konstant

Grøn

Lyser konstant

46

Batteriindikator


Fuldt batteri

Middelfuldt batteri

Tomt batteri

Batteriet oplades

Batteriet er fuldt opladet

(oplader tilsluttet)

47


48

Indikatorer

Streamingindikator

Gul

Lyser konstant

Gul

Blinker

middelhurtigt

Bluetooth-indikator

Blå

Blinker hurtigt

Blå

Blinker langsomt


Audiostreaming

Pause i audiostreaming

Bluetoothsammenkoblingstilstand

Bluetooth er

tilsluttet

iCom streamer audio til

høreapparaterne.

Audiostreaming til

høreapparaterne stoppes

midlertidigt.

Tryk på kommunikationsknappen

for at fortsætte

streamingen.

iCom er i sammenkoblingstilstand

i 2 minutter

og kan opfanges af andre

Bluetooth-enheder.

Mindst én enhed har

forbindelse til iCom.

49


50

Indikatorer

Blå

Blinker

middelhurtigt

Blå

Intermitterende

blink

Blå

Lyser konstant

Fejlindikation

Alle tre

indikatorer


Bluetooth-pause

Bluetooth-ringetone

Bluetooth-transmission

Fejl

Bluetooth-transmissionen

er stoppet midlertidigt.

En sammenkoblet og

tilsluttet mobiltelefon

ringer.

iCom sender Bluetoothsignaler

til høreapparaterne.

Der kan være et softwareproblem.

Se ”lyser konstant”

afsnittet om Fejlfinding.

51


52

Vigtigt

Vedligeholdelse

Rengør iCom med en fugtig klud. Benyt aldrig

vaske- og rengøringsmidler eller sprit (vaskepulver,

sæbe osv.)

Når iCom ikke er i brug, skal den slukkes og

opbevares på et sikkert sted

Beskyt iCom mod store mængder fugt (badning,

svømning) og varme (radiator, instrumentbræt).

Beskyt enheden mod kraftige stød og vibrationer

Beskyt åbningerne til mikrofonerne, til audiokablet,

FM-modtageren og opladeren mod snavs

og støv.

Om nødvendigt kan du bruge den rengøringsbørste,

der følger med høreapparaterne til at rengøre

disse områder


Sikkerhedshenvisning

Tilslut ikke

audiokablet ,

mens USB-kablet

er tilsluttet


Apparatet skal opbevares utilgængeligt for

børn under 3 år

Personer, der bruger medicinske apparater som

f.eks. pacemakere, må ikke bruge denne enhed

Eksternt udstyr må kun tilsluttes, hvis det er

testet i henhold til og overholder IECXXXXXstandarderne

53


54

Vigtigt

Vigtige punkter

Åbn ikke halssnoren, mens iCom sender signaler til

høreapparaterne. Hold halssnoren lukket, når iCom

ikke er i brug

Den digitalt kodede, transmissionsteknologi, der er

anvendt i dette apparat, er særdeles driftssikker og

påvirkes stort set ikke af støj fra andre apparater.

Det bør dog bemærkes, at det, hvis enheden betjenes

i nærheden af en computerterminal eller andre

kraftige elektromagnetiske felter,

kan være nødvendigt at holde en afstand på minimum

60 cm for at sikre, at den fungerer korrekt

Brug ikke enheden på steder, hvor det er forbudt at

anvende elektronisk udstyr

Røntgenstråler (f.eks. CT-scanning, MR-scanning)

kan påvirke icoms funktion. Vi anbefaler, at iCom

slukkes inden røntgenbehandling og efterlades uden

for behandlingsrummet


Elektronisk udstyr med høj effekt, større elektroniske

installationer og metalstrukturer kan reducere

rækkevidden betydeligt

Hvis høreapparaterne ikke reagerer på enheden

som følge af en usædvanlig forstyrrelse i feltet,

skal du gå væk fra det forstyrrende felt

Dine høreapparater og denne enhed har fået tildelt

en unik kommunikationskode under justeringen.

Den sikrer, at enheden ikke påvirker andres høreapparater

Hvis du bruger en FM-sender, skal du være opmærksom

på, at radiosignaler også kan opfanges

og høres via andre modtagere. Før systemet anvendes

i et andet land, skal du kontakte din høreapparatspecialist

for at sikre, at dine radiokanaler

er tilladt i det pågældende land

Brug kun originalt Phonak-tilbehør

55


56

Vigtigt

Vigtige punkter

Der må ikke foretages ændringer på denne enhed

iCom kan beskadiges, hvis du forsøger at åbne den.

Hvis der opstår problemer, som ikke kan løses

ved at følge retningslinjerne for afhjælpning af

problemer i afsnittet om fejlsøgning i denne

betjeningsvejledning, skal du kontakte din høreapparatspecialist.

iCom kan kun repareres hos

Phonak eller af din høreapparatspecialist

Batteriet må kun udskiftes hos din høreapparatspecialist

eller af Phonak


58

Vigtigt

Fejlfinding

Situation

iCom genkendes ikke

længere af mobiltelefonen

eller andre Bluetoothenheder,

som den tidligere

har været sammenkoblet

med.

Mobiltelefonen ringer,

men Bluetooth-indikatoren

blinker ikke, og

der er ingen opkaldsindikation

i høreapparaterne.

Mest sandsynlige årsag

iCom kan være sammenkoblet

med maksimalt

8 forskellige Bluetoothenheder.

Hvis den interne

hukommelse er fuld,

overskriver nye sammenkoblinger

de tidligere

sammenkoblinger.

Bluetooth er slukket i

mobiltelefonen.

iCom og din mobiltelefon

er ikke forbundet med

hinanden.

iCom er ikke sammenkoblet

med mobiltelefonen.


Løsning

Gentag sammenkoblingen mellem iCom og den

Bluetooth-enhed, som blev overskrevet.

Kontrollér, at Bluetooth tændes i mobiltelefonen.

Se mobiltelefonens betjeningsvejledning.

1. Deaktivér Bluetooth-funktionen i din mobiltelefon,

og tænd den igen

2. Genstart iCom ved at slukke den og tænde den

igen. Bluetooth-funktionen i iCom’en aktiveres igen

automatisk

3. Aktivér iCom ved at vælge den i mobiltelefonens

menu for "Aktiv enhed". Reducér afstanden mellem

iCom og mobiltelefonen

Følg sammenkoblingsprocessen som beskrevet på side 21.

59


60

Vigtigt

Fejlfinding

Situation

Mobiltelefonen ringer, og

Bluetooth-indikatoren

blinker, men der er ingen

opkaldsindikation i høreapparaterne.

Når jeg taler i telefon,

fortæller den person,

jeg taler med, at han/hun

har problemer med at

høre mig.

Jeg kan høre mobiltelefonens

toner for tastetryk

i mine høreapparater.

Lydstyrken for telefonsamtaler,

audiostreaming

og FM-forbindelser er

ikke behagelig (for lav eller

for høj).

Mest sandsynlige årsag

iCom er uden for høreapparaternes

rækkevidde.

Mikrofonåbningerne i iCom

kan være dækket eller ude

af stand til at opfange din

stemme korrekt.

Tonerne for tastetryk

kan være tændt i din

mobiltelefon.

De forskellige lydkilder

har forskellige lydstyrker.


Løsning

Sørg for at bære iCom om halsen.

Sørg for, at mikrofonåbningerne ikke er tildækket,

og at du taler i iCom som vist på side 31. Drej

ikke iCom til siden, når du taler. Sørg for, at iCom

ikke gnider mod tøjet.

Deaktivér tastetryk og bekræftelsestoner på mobiltelefonen.

Se mobiltelefonens betjeningsvejledning.

Lydstyrken kan ikke ændres via iCom. Justér

lydstyrken på de tilsluttede lydkilder eller mobiltelefonen,

eller justér høreapparaternes lydstyrke.

61


62

Vigtigt

Fejlfinding

Situation

iCom reagerer ikke,

og alle tre indikatorer

lyser konstant.

Mest sandsynlige årsag

Dette kan være tegn

på et softwareproblem.


Løsning

Træk alle stik ud på iCom, inklusive USB-opladerens

stik og tryk på reset-knappen.

Hvis problemet fortsætter, skal du slette Bluetoothsammenkoblingerne

og trykke på reset-knappen igen.

Hvis problemet alligevel fortsætter, skal du kontakte

din høreapparatspecialist.

63


64

myPilot (tilvalg)

Kontrolenheden myPilot er et andet vigtigt tilbehør til

dine høreapparater. Den giver praktisk, brugervenlig og

diskret kontrol over høreapparaternes funktioner samt

yderligere fordele.

• Styrkekontrol

• Programvalg

• Automatisk valg af tilstand

• Adgang til programmet ZoomControl (valgfrit)

• Ur og alarm

• Batteristatus

Du kan finde yderligere oplysninger om brug

af myPilot, i betjeningsvejledningen eller hos din

høreapparatspecialist.

myPilot:

fås i to flotte farver,

Smart grå eller hvid.


66

Service og garanti

Phonak yder en omfattende global garanti, der træder i

kraft på udleveringsdagen. Spørg høreapparatspecialisten,

hvor længe denne garanti gælder. Garantien dækker reparationer

i tilfælde af materiale- og fabrikationsfejl.

Garantien dækker ikke skader, der opstår som følge af forkert

håndtering eller vedligeholdelse, udsættelse for kemiske

stoffer, nedsænkning i vand eller for stor belastning.

Skade forårsaget af tredjeperson, eller ikke-autoriseret

service, dækkes ikke af garantien. Garantien inkluderer ikke

reparationer eller lignende foretaget af høreapparatspecialisten

i dennes kontor/forretning. Denne garanti dækker

følgende produkter:

Serienummer:

Udleveringsdato:


Overensstemmelseserklæring

Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa,

Schweiz erklærer under eneansvar, at iCom er

i overensstemmelse med følgende standarder eller

andre standardiseringsdokumenter:

Radio: EN 300-330

EN 300 328

EMC: EN 60601-1-2

Sikkerhed: EN/IEC 60601-1

Bestemmelserne i følgende direktiver er implementeret:

MDD 93/42/EEC (medicinsk udstyr), R&TTE direktivet

1999/5/EC (radio- og telekommunikationsterminaler),

EMC-direktiv 2004/108/EC (elektromagnetisk kompatibilitet)

og LVD 2006/95/EC (lavstrømsdirektiv).

67


68

Phonak på verdensplan

Gruppeselskaber: (detaljerede oplysninger findes på

www.phonak.com)

Australien Phonak Australasia Pty. Ltd.

Baulkham Hills N.S.W 2153

Belgien Ets Lapperre B.H.A.C. NV

B-1702 Groot-Bijgaarden

Phonak Belgium NV, B-1700 Dilbeek

Brasilien CAS Produtos Médicos

São Paulo – SP 04363-100

Canada Phonak Canada Limited

Mississauga, Ontario L5W OB3

Danmark Phonak Danmark A/S, tlf. 6441 7887

Nitivej 10, 2000 Frederiksberg

England Phonak UK Limited

Warrington, Cheshire WA1 1PP

Frankrig Phonak France SA, 69500 Bron

Holland Phonak B.V., 3439 ME Nieuwegein

Indien India Phonak India Pvt. Ltd., 100 034

New Delhi

Italien Phonak Italia S.r.l., 20159 Milano

Japan Phonak Japan Co., Ltd., Tokyo 101-0044

Jordan Phonak Middle East, 11181 Amman

Kina Phonak (Shanghai) Co. Ltd.

Shanghai City 200233

Mexico Phonak Mexicana, S.A. de C.V. 03920

New Zealand Phonak New Zealand Ltd., Takapuna

Auckland 9

Norge Phonak AS, 0105 Oslo

Østrig Hansaton Akustische Geräte GmbH

5020 Salzburg

Polen Phonak Polska SP Z.0.0 00-567 Warszawa


Rusland Phonak CIS Ltd., Moscow, 115114

Spanien Phonak Ibérica S.A., 03008 Alicante

Sverige Phonak AB, 117 43 Stockholm

Schweiz Phonak AG, Phonak Schweiz, 8712 Stäfa

Tyrkiet Phonak Turkey A.S., 34357 Istanbul

Tyskland Phonak GmbH, 70736 Fellbach-Oeffingen

EC-repræsentant

USA Phonak LLC, Warrenville, IL 60555-3927

Phonak distributører: En komplet liste over Phonak’s forhandlere

kan findes på Phonak’s hjemmeside:

www.phonak.com. Besøg gerne vores side

eller spørg din høreapparatspecialist for

at få yderligere information.

Fremstillet af: Phonak AG, Laubisrütistrasse 28

CH-8712 Stäfa, Schweiz

69


70

Noter

Note 1

Dette instrument er certificeret iht.:

FCC ID: KWC-ICOM1

IC: 2262A-ICOM1

Enheden overholder kravene i Del 15 i FCC-bestemmelserne

og RSS-210 i Industry Canada. Enheden må kun

bruges på følgende to betingelser:

1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens

2) Enheden skal kunne modstå den interferens, det modtager,

herunder også interferens som kan forårsage

uønskede funktioner

Ændringer eller modificeringer af udstyret, som Phonak

ikke udtrykkeligt har givet tilladelse til, kan resultere i,

at FCC-tilladelsen til brug af udstyret inddrages.

Note 2

Denne enhed overholder kravene i Canadian ICES-003.


Note 3

Udstyret er blevet testet og overholder grænserne for

enheden i henhold til Del 15 i FCC-bestemmelserne.

Disse grænser er opstillet med henblik på at sikre rimelig

beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer.

Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvenser,

og hvis det ikke installeres og bruges i henhold

til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens

ved radiokommunikation. Der er dog ingen garanti

for, at der ikke vil forekomme interferens ved en given

installation.

Hvis udstyret forårsager skadelig interferens ved radioeller

tv-modtagelse, hvilket afgøres ved at tænde og

slukke for udstyret, skal brugeren forsøge at afhjælpe

interferensen på en eller flere af følgende måder:

• Modtagerantennen skal drejes eller anbringes et

andet sted

• Afstanden mellem udstyret og modtageren skal øges

• Udstyret skal sluttes til et udtag i et andet kredsløb

end det kredsløb, som modtageren er sluttet til

• Bed forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker

om hjælp

71


72

XXXX !

Phonak AG bekræfter med CE-symbolet, at dette

produkt fra Phonak overholder kravene i R&TTEdirektivet

1999/5/EC vedrørende radio- og telekommunikationsterminaler.

Tallene efter CE-symbolerne

er numrene for de godkendte myndigheder,

vi har rådført os med iht. ovenstående direktiver.

Advarselssymbolet betyder, at potentielle restriktioner

om brugen gælder i et eller flere EU-medlemslande.

Dette symbol indikerer, at dette produkt overholder

kravene til B-komponenter ifølge EN 60601-1.

Dette symbol angiver, at det er vigtigt, at brugeren

læser de tilhørende advarsler i denne betjeningsvejledning.

Symbolet med krydset over skraldespanden betyder,

at dette produkt ikke må bortskaffes sammen

med husholdningsaffaldet. Du skal i stedet aflevere

den brugte enhed på et relevant indsamlingssted

for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr eller

aflevere det hos Phonak, der vil sørge for korrekt

bortskaffelse. Ved at sørge for at enheden ender det

rigtige sted, kan du være med til at sikre et bedre

miljø.


Driftsforhold Dette produkt er udviklet til brug under problemfri

forhold og kan anvendes uden begrænsninger, når

det anvendes til det formål, det er beregnet til, med

mindre andet er angivet i denne betjeningsvejledning.

Transport Temperaturen bør ikke være højere eller lavere end

og opbevaring -20°/60° C ved en relativ fugtighed på 65% i længere

tid under transport og opbevaring. Lufttrykket bør

være mellem 500 og 1100 hPa.

Australien og New Zealand

Brasilien

Kina

Japan

Sydkorea

0682 !

73


Notes


Din høreapparatspecialist

www.phonak.dk

www.phonak-butik.dk

029-0692-08/V1.00/2008-03/A+W

Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved

More magazines by this user
Similar magazines