M65 igen - Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk

M65 igen - Gladsaxe Kommune

Få din olietank

miljøtjekket

Læs om de nye krav til olietanke


Kontakt oliefyrsmontøren

og få tanken miljøtjekket

Er du ejer af en olietank på under 6000 liter til brug for

opbevaring af fyringsolie?

Er den gravet ned på din grund?

Står tanken frit ude?

Eller er tanken placeret indendørs, for eksempel nede i

kælderen, i bryggers eller i garage?

Så bør du læse denne pjece om de nye

miljøregler for olietanke. Bagefter skal

din oliefyrsmontør muligvis forbi og

ændre installationen. Det skal ske inden

bestemte tidsfrister.

Olieudslip kan forurene

jorden og drikkevandet

Efter 1. januar år 2000 er der indført nye miljøregler, der

typisk berører olietanke ved villaer, parcelhuse, rækkehuse,

stuehuse og lignende. Der kan være risiko for, at

rørforbindelsen mellem fyret og tanken bliver utæt.

Eller der kan mangle en alarm, der advarer imod overfyldning

af tanken.

Hvis din olietank er nedgravet i jorden før 1. april 1970,

er den som hovedregel forældet og skal sløjfes. De nye

miljøregler skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes

med fyringsolie.

Enstrenget rørføring skal

forhindre olieforurening

Rørforbindelsen mellem tank og oliefyr kan give miljøproblemer.

Hvis din installation er udført med returrør, er

der risiko for, at returrøret bliver utæt, og at olie løber ud

i jorden. Derfor skal din olietank senest 1. januar 2003

ændres og have enstrenget rørføring til fyret, hvorved

returrøret sløjfes. Tal med din oliefyrsmontør om, hvordan

installationen udføres.

Overfyldningsalarmer skal

advare mod olieudslip

Senest 1. januar 2003 skal der være monteret en overfyldningsalarm

på din tank, hvis den står frit og ikke er

gravet ned. Kravet gælder også tanke indendørs.

Overfyldningsalarmen advarer, så olieudslip ved overfyldning

undgås. Du kan tale med din oliefyrsmontør

om, hvordan alarmen monteres, hvis den ikke allerede

findes. Nedgravede tanke behøver ikke alarmen.


Hvis du har fået eller får

fjernvarme/naturgas

Hvis din tank tages varigt ud af brug – for eksempel fordi

der i din bolig bliver indlagt fjernvarme eller naturgas –

skal tanken sløjfes.

Den gamle, nedgravede tank ude

i haven kan være ulovlig

Hvis din olietank er nedgravet og etableret før 1. april

1970, er den som hovedregel forældet og skal sløjfes. En

sådan tank vil normalt ikke kunne opfylde tidens tekniske

krav. Kun hvis det kan dokumenteres, at selve

tanken og tankens rør er monteret i overensstemmelse

med moderne krav, må tanken fortsat benyttes til opbevaring

af fyringsolie.

Det kan være vanskeligt at fremskaffe dokumentation for,

at en sådan gammel tank er teknisk i orden. Såfremt

dokumentationen ikke kan fremskaffes, skal tanken tages

ud af brug og sløjfes.

Pas på plasttanke af

et bestemt mærke

Hvis din tank er nedgravet, kugleformet og lavet af plast

(polyethylen) og fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S,

skal du være særlig opmærksom. Der er forhøjet risiko for,

at den forurener. Derfor skal den tages ud af brug og

sløjfes inden en bestemt tidsfrist.

Hovedkravet er, at AJVA-PLAST-tankene skal sløjfes

senest 20 år efter, at de er blevet gravet ned – dog tidligst

1. januar 2001. Er den kugleformede AJVA-PLAST tank

på 2.500 liter, og har den et fabrikationsnummer mellem

1400 og 6800, er den allerede nu ulovlig. Og så skal tanken

sløjfes straks.

Vær opmærksom på, at der også findes kugleformede

olietanke af glasfiber. Disse tanke er gode nok og skal

derfor ikke sløjfes.

Sådan sløjfes olietanken

Hvis din olietank skal sløjfes, er det ikke nødvendigt at

grave den op. Men den skal tømmes for eventuelle olierester.

Og så skal påfyldningsstudsen afmonteres, og tanken

blændes af, så det ikke længere kan lade sig gøre at fylde

fyringsolie ned i tanken. Husk at meddele kommunen, at du

har sløjfet tanken.


Husk at få en ”tankattest” til

din nye olietank

Hvis du køber en ny tank, skal du huske, at leverandøren

skal overdrage dig en tankattest. Attesten er din

garanti for, at den købte tank er typegodkendt til at

opbevare fyringsolie.

Oplys kommunen om

hvor du vil placere olietanken

Det kræver ikke nogen tilladelse fra kommunen eller anden

myndighed, hvis du ønsker at etablere en ny tank. Men

husk at oplyse til kommunen, hvor på din grund tanken

skal være (skitse over tankens placering) – samt om tidspunktet

for etableringen.

Henvendelsen til kommunen skal ske senest 14 dage, før

etableringen påbegyndes. Dermed får kommunen mulighed

for at undersøge, om tanken bliver placeret for tæt på

for eksempel anlæg, hvorfra der indvindes drikkevand.

Den ønskede placering kan måske stride imod

afstandskravene. Er der særlig risiko for forurening af

grundvand, jord, undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg,

kan kommunen forbyde etableringen

af tanken. En kopi af tankattesten skal sendes til

kommunen senest samtidig med etableringen. Brugte

tanke kan normalt ikke genanvendes.

Når montøren kommer forbi

Aftal med oliefyrsmontøren (servicefirmaet), at han ved

næste servicebesøg foretager et tjek af din tankinstallation

med henblik på eventuelle ændringer, så anlægget opfylder

gældende miljøbestemmelser.

Miljøreglerne for olietanke findes i Miljø- og

Energiministeriets bekendtgørelse nr. 829 af 24. okt. 1999

om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer

og pipelines (olietankbekendtgørelsen). Hvis du

ikke har adgang til internettet, kan den rekvireres fra forlaget

J.H. Schultz Grafisk A/S for 27 kr. incl. moms plus

eventuelt porto og ekspeditionsgebyr.


Mere information

Du kan læse bekendtgørelsen om olietanke på

Miljøstyrelsens hjemmeside: www.mst.dk. Flere eksemplarer

af folderen kan bestilles hos Miljøbutikken.

Folderen er udgivet af Miljøstyrelsen i samarbejde med

OR-udvalget (Oliefyrservicebranchens Registreringsordning).

Miljøbutikken

Læderstræde 1-3

1201 København K

Tlf. 33 95 40 00

butik@mem.dk

www.mem.dk/butik

Strandgade 29 • 1401 København K

Tlf. 32 66 01 00 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Tryksagen er Svanemærket. ISO 14001 miljøcertificeret og EMAS-godkendt. 100 % genbrugspapir.

Layout: Geelmuyden.Kiese. Tryk: Saloprint. Oplag: 450.000. 1. oplag 1999

NORDISK MILJØMÆRKNING

541 Tryksag 006

More magazines by this user
Similar magazines