Referat 2010 - Hasseris Boligselskab

hasseris.boligselskab.dk

Referat 2010 - Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag d. 15. december 2010.

Til stede: 30 repræsentanter, 2 ledelsesrepræsentanter, tillidsmanden for ejendomsfunktionærerne,

1 advokat og 2 revisorer.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af bestyrelsens mundtlige beretning

3. Godkendelse af årsregnskab 2009 / 10 og orientering om budget 2010 / 11

4. Indkomne forslag

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Bente K. Nielsen, Inger Bovbjerg og Susanne Christiansen

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent.

Advokat Laurits Toft blev valgt. Mødet er indkaldt ifølge vedtægterne. Til stemmeudvalg vælges

Gert H. Larsen og Lars Brøndberg.

Punkt 2: Aflæggelse af bestyrelsens mundtlige beretning

Denne mundtlige beretning skal vurderes i sammenhæng med den udsendte skriftlige beretning,

som i detaljer omhandler de enkelte afdelingers forhold, selskabets arbejde med renoveringer

i afdelingerne samt øvrige opgaver for selskabet.

Organisationsbestyrelsen har i årets løb afholdt mere end 30 møder i bestyrelse, byggeudvalg,

ad hoc-udvalg og kurser. Vi ser meget frem til, at afdelingsbestyrelserne mere aktivt vil deltage

i den kursusvirksomhed, som Boligselskabernes Landsforening stiller til rådighed. Afdelingsbestyrelserne

opfordres til at føre udgifterne til kursusvirksomhed ind i afdelingens budget.

Medieomtalen om ghettoisering er meget negativ for den almene sektor. Ejerboliger derimod

bliver begunstiget af Tv med udsendelser som Hammerslag. Det kunne være pragtfuldt, hvis

den almene sektor blev markedsført på samme vis. I Hasseris Boligselskab bestræber vi os

på, uden hjælp fra medierne, at skabe sunde boliger i gode boligområder. Renoveringen af

Skelagergårdene er et godt bevis herpå.

Den nye lovgivning for almene boliger trådte i kraft pr. 1. januar 2010. Organisationsbestyrelsen

vil i foråret 2011 sikre, at selskabets vedtægter får de nye ændringer implementeret. Den

væsentligste ændring er, at hjemmeboende børn over 18 år er valgbare. Størrelsen af afdelingsbestyrelser

er også givet frit. Offentliggørelse af referater fra selskabet er der stillet forslag

om, og vil blive behandlet under punktet på dagsordenen. Organisationsbestyrelsen har debatteret,

hvilke retningslinjer Hasseris Boligselskab skal følge.

Der er indført et nyt begreb, som hedder styringsdialog. I stedet for det hidtidige tilsyn fra

kommunale myndigheder, skal der i dag debatteres, hvilke tiltag der i fællesskab kan skabes

for at sikre en sund udvikling i den almene sektor i Aalborg. Desværre ser det ud til, at dialogen

vil blive på administrativ plan. Det er organisationsbestyrelsen meget utilfreds med. Selskabets

folkevalgte vil gerne møde byens politikere, men politikerne kan ikke finde plads i deres kalender.

1


BL har udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse kan give selskabet et større indblik i beboernes

tanker om at bo alment. Bestyrelsen ønsker at starte med at lave undersøgelsen i Skelagergårdene

og i Grønnegården. Her kan vi få et billede af, hvad en renovering vil betyde for beboernes

tilfredshed med afdelingen og i Grønnegården kan vi få et billede af tilfredsheden, inden

en renovering starter. Hvordan selskabets øvrige afdelinger skal have en tilfredshedsundersøgelse,

vil organisationsbestyrelsen senere debattere.

I indeværende år har selskabet forsøgt at købe Hasserishave for at sikre et større administrationsområde.

Overtagelsen skulle ske som ustøttede boliger, og det betød, at vi ikke kunne finde

finansieringsmulighed til prisen på de udmeldte kr. 65 mio. Ejendommen er siden solgt for

kr. 45 mio. Men selv dette prisnedslag ville ikke kunne give en finansiering, som sikrer en rimelige

husleje, fordi lån til ustøttede boliger er dobbelt så dyre som lån til støttede boliger.

Selskabet har i forbindelse med en kommende renovering af afd. 2, Bundgårdsvej, afholdt orienterende

beboermøde. Der skal afholdes endnu et byggeudvalgsmøde for at debattere afdelingens

indsigelser til projektet. Vi tror på et fælles fodslag om projektet, inden det skal forelægges

for et besluttende beboermøde i januar 2011.

I afd. 5, Grønnegården, arbejdes med at udarbejde en helhedsplan for området. Det er bestyrelsens

holdning at beboerne skal involveres så hurtigt i processen som muligt.

I afd. 6, Skelagergårdene, er afdelingsbestyrelsen trådt tilbage, fordi de ikke måtte bestemme

lønnen for enkelte medarbejdere. Det var uventet for selskabet, men vi tager afdelingens beslutning

til efterretning. Der har efterfølgende været afholdt ekstraordinært beboermøde, hvor

der var mange fremmødte beboere. Selskabet håber på et godt samarbejde med den nye bestyrelse.

Driftsøkonomien i afdelingen har desværre akkumuleret et underskud, men her vil organisationsbestyrelsen

medvirke til at finde en løsning, som alle kan være tjent med.

Renoveringen af Skelagergårdene er næsten færdiggjort indenfor den økonomiske ramme.

Der er endog penge i overskud. Der har derfor været indsendt en prioriteret ønskeseddel for at

få udført yderligere indvendige arbejder i lejlighederne. Desværre har Landbyggefonden afslået

at medvirke til udskiftning af de gamle plastikfodlister. Organisationsbestyrelsen vil tage på

besøg hos Landsbyggefonden i forsøg på, at afslaget bliver trukket tilbage.

I afd. 7, Hasserisvænge har der været problemer med ordentlig information til beboerne ved

en baderumsrenovering. Til at løse denne opgave er såvel organisationsbestyrelsen som eksterne

teknikere blevet involveret. Der afholdes et opklarende møde med afdelingsbestyrelsen

inden jul i år.

Selskabet har stor fokus på konto 115 og konto 116. Når I ser på nøgletallene, kan det være

svært at se resultatet af denne fokus. Hele selskabet bør i større grad arbejde som en dynamisk

trekant, hvor administrationen sammen med varmemesteren og afdelingsbestyrelsen ved

større forbrugsposter skal debattere, om forbruget vil medføre overskridelse af budgettet.

Selskabet økonomi er i en sund tilstand. Egenkapitalen er 20 gange større end dengang, vi

startede som selvstændig. Men vi ved, at vi mister indtægt fra 70 boliger, som renoveringen af

Skelagergårdene har nedlagt /sammenlagt. Byggesagshonoraret fra Skelagergårdene vil også

ophøre. Kommende renoveringer af selskabets afdelinger vil igen en indtægt for selskabet.

Organisationsbestyrelsen har på et seminar haft fokus på fremtiden. Vi er overbeviste om, at vi

kan arbejde professionelt på højde med andre selskaber. Renoveringen af Skelagergårdene er

et bevis herpå. Vi vil derfor fortsat være selvstændigt selskab.. Vi erkender at være et mindre

selskab, men vi vil hyre ekstern hjælp, når det er nødvendigt. På den måde vil vi ikke belaste

selskabets økonomi på lang sigt, men kun når en arbejdsopgave kræver det.

2


Selskabet Hæderspris skal uddeles i år. Den går til hele afd. 17, Sælsager. Den tætte kontakt

og fællesskabet som alle afdelingens beboere har med hinanden, skal hædres. Der uddeles et

synligt bevis og en check på kr. 5.000,- til almen hygge i afdelingen.

Til slut skal alle i organisationen takkes for et godt samarbejde, direktøren skal endnu engang

ønskes tillykke med de 60 år i januar måned. I år skal selskabets eksterne teknikere Kærsgaard

Andersen også takkes for et særdeles konstruktivt samarbejde med renoveringen af

Skelagergårdene og for øvrige eksterne opgaver.

Bestyrelsens mundtlige beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af årsregnskab for 2007 / 08, samt orientering af budget 2008 / 09

Den udsendte skriftlige beretning beskriver hver enkelt afdelings regnskab meget nøje. Nøgletallene

for alle afdelinger er også udsendt. Alle regnskaber er godkendt i afdelingerne. Organisationsbestyrelsen

har godkendt regnskaberne. Efterfølgende har revisor påtegnet regnskaberne

uden bemærkninger.

Den lange vinter i 2009/10 har kostet generelle overskridelse af konto 114, renholdelse. Der vil

blive ført mere kontrol med udviklingen af konto 114. Flere afdelinger har underskud på konto

115, almindelig vedligeholdelse. Organisationsbestyrelsen får løbende materiale fra administrationen

for at føre kontrol med konto 115 og det har virket præventivt. Men administrationen

vil, i nært samarbejde med organisationsbestyrelsen, opfordre til at arbejde mere intenst efter

modellen om den dynamiske trekant.

I Skelagergårdene ses et overskud på kr. 1,2 mio. Overskuddet fremkommer, dels som følge

af afdelingens fritagelse for indbetaling af 50 % af de udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden

og dels som følge af, at afdelingen har modtaget driftsstøtte/huslejetilskud fra

Landsbyggefonden. Midlerne indsættes på en reguleringskonto. Reelt har afdelingen akkumuleret

et driftsunderskud på kr. 2,9 mio.

I afd. 5 har det især været langtidssygemelding og afløsning som belaster konto 114 negativt.

Selskabets regnskab udviser et overskud på kr. 3.560.348,- Midlerne overføres til arbejdskapitalen,

som nu udgør kr. 5.843.228,- Selskabet har gennem regnskabsperiode fastholdt et positivt

renteprovenu. Vi har haft kursgevinster på obligationsbeholdningen og gode renteindtægter.

Fra indeværende regnskabsår, 2010/11, vil hele renteindtægten af afdelingernes henlæggelser

tilfalde afdelingerne. En indtægt, som vil få positiv indflydelse på afdelingernes økonomi.

Selskabets samlede regnskab resulterer i, at selskabets realiserede nettoadministrationsomkostninger

pr. lejemål beløber sig til kr. 3.151- pr. lejemål. Der var budgetlagt et administrationsbidrag

på kr.3.215,-

Årsregnskaberne blev godkendt enstemmigt.

I budgettet for 2010/11er administrationsbidraget fastlagt til kr. 3.310,- pr. bolig.

Punkt 4: Indkomne forslag

Der er indkommet et forslag fra afd. 4, Bonderupgård. Der ønskes en fælles holdning til gennemsigtelighed

i selskabet. Derfor efterlyses en fælles praksis for offentliggørelse af referater.

3


Selskabet er enig med forslagsstillerne. I det kommende år vi organisationsbestyrelsen finde

den rette platform på selskabets hjemmeside til offentliggørelse af referater. Først skridt vil være

referater fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Efterfølgende skal hjemmeside

opdateres med intranet, så afdelingerne også kan offentliggøre deres referater. Det skal

her udtrykkes klart, at afdelinger ikke har referatpligt, men de afdelinger, som fører referat, vil

blive en del af lovgivningen. Offentliggørelse af referater vil også blive implementeret i selskabets

vedtægter.

Med disse bemærkninger føler forslagsstiller sig fuldt dækket ind.

Punkt 5: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er: Bente K. Nielsen, Inger Bovbjerg og Susanne Christiansen

Alle kandidater præsenterede sig for repræsentantskabet, dog meddelte Karen Manton, at hun

opfordrede repræsentantskabet at stemme på Claus Hein.

Henrik Kyvsgaard opfordrer repræsentantskabet til at sikre bestyrelsen fortsat godt samarbejdsklima,

hvorfor de 3 opstillede bestyrelsesmedlemmer bør genvælges.

Dirigenten meddeler, at der skal stemmes på 3 kandidater, gerne med nummer.

Opstillede kandidater:

1. Bente K. Nielsen 15 stemmer -

2. Inger Bovbjerg 23 stemmer - valgt til bestyrelsen

3. Susanne Christiansen 18 stemmer - valgt til bestyrelsen

4. Anette Balleby 10 stemmer

5. Claus Hein 18 stemmer valgt til bestyrelsen

6. Karen Manton 6 stemmer

Punkt 6: Valg af suppleanter

Opstillede kandidater:

Bente K. Nielsen valgt som 1. suppleant

Anette Balleby valgt som 2. suppleant

Karen Manton valgt som 3. suppleant

Punkt 7: Valg af revisor

Revisor genvælges uden modkandidat.

Punkt 8: Eventuelt

En repræsentant er skuffet over, at den største afdeling ikke bliver repræsenteret i organisationsbestyrelsen.

Afdelingen vil komme med forslag om, at man skal være medlem af en afdelingsbestyrelse

for at blive valgt til organisationsbestyrelsen.

Formanden meddeler, at det ikke er tilladt at sætte begrænsninger i beboernes valgbarhed. Alle

hjemmeboende lejere over 18 år er valgbare til organisationsbestyrelsen.

Bente K. Nielsen takker for den tillid hun er blevet vist i de mange år, som hun har været medlem

af organisationsbestyrelsen.

Formanden takker dirigenten for at have sikret en sober debat i repræsentantskabet. Formanden

takker Bente K. Nielsen for den store indsats og for sin loyalitet, som hun har udført i organisationsbestyrelsen.

--------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------

Selskabets formand Mødets dirigent

4

Similar magazines