Download pdf

download.pubhub.dk

Download pdf

Miljøretten

Bind 4

Forurenende anlæg og processer

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


This page intentionally left blank

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Miljøretten

Bind 4

Forurenende anlæg og processer

Redigeret af

Ellen Margrethe Basse

Jurist‐ og Økonomforbundets Forlag

2007

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Miljøretten

Bind 4 – Forurenende anlæg og processer

2. udgave, 1. oplag

© 2007 Jurist‐ og Økonomforbundets Forlag

Alle rettigheder forbeholdes.

Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf

er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt

ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Omslag og sats: Knud Kristensen

Tryk: Narayana Press

Indbinding: Damm’s Bogbinderi, Randers

Printed in Denmark 2007

ISBN 978‐87‐574‐1256‐7

De øvrige bind i værket

Bind 1 – Almindelige emner

ISBN 978‐87‐574‐1253‐6

Bind 2 – Arealanvendelse, natur‐ og kulturbeskyttelse

ISBN 978‐87‐574‐1254‐3

Bind 3 – Affald, jord, vand og råstoffer

ISBN 978‐87‐574‐1255‐0

Bind 5 – Risici, produkter og organismer

ISBN 978‐87‐574‐1258‐1

Bind 6 – Energi og klima

ISBN 978‐87‐574‐1342‐7

Jurist‐ og Økonomforbundets Forlag

Lyngbyvej 17

Postboks 2702

2100 København Ø

Telefon: 39 13 55 00

Telefax: 39 13 55 55

E‐post: forlag@djoef.dk

Hjemmeside:www.djoef‐forlag.dk

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


FORORD

Denne bog beskriver de mange regler, der på internationalt, EU‐ og nationalt

niveau regulerer forurenende anlæg og processer. Det er primært på EU‐ og

nationalt niveau, reglerne findes. Mange af de forordninger og direktiver, der

inddrages i fortolkningen og anvendelsen af de nationale regler, er behandlet

i bind 1‐3. Men de EU‐regler, der primært vedrører de forurenende processer

og anlæg, behandles i dette bind.

På det nationale niveau behandler bogen især reglerne i miljøbeskyttelseslo‐

ven, de udfyldende bekendtgørelser og den praksis, der er tale om inden for

denne lovs rammer. Der er lagt vægt på samtidigt at kunne give en grundig

behandling af enkeltbestemmelser – bl.a. ved i overskrifter at angive de rele‐

vante §’er – og at behandle de komplicerede sammenhænge, reglerne indgår

i. Bogen behandler også den nye husdyrlov, der trådte i kraft 1. januar 2007,

og de bekendtgørelser, der udfylder denne lov.

Bogen er opdateret frem til ultimo juni 2007. De to centrale lovforslag L 175

og L 176, der skulle danne grundlag for gennemførelsen af miljøansvarsdi‐

rektivet, er medtaget i behandlingen, da miljøministeren i sin meddelelse af

22. maj 2007 oplyste, at forslagene vil blive genfremsat til oktober 2007 mhp.

ikrafttræden 1. januar 2008.

“Miljøretten 4” fremstår som et selvstændigt værk, hvor forskellige forfattere

med ekspertise inden for de respektive emner beskriver regler og praksis.

Bogen er gennemarbejdet af mig som redaktør, således at fremstillingen er

sammenhængende, ligesom der er sikret en sammenhæng med fremstillin‐

gen i de øvrige fem bind.

Sekretærerne Bente Schandorff Hansen (Proces‐ og Kriminalvidenskab) hhv.

Marianne Bojer Vonsild (sekretariatet for Masterudannelsen i Miljø‐ og Ener‐

giret) takkes for hjælp med korrekturlæsning. Cand.jur. Karina Venø Jensen

og cand.jur. Christian Buch Sørensen takkes for hjælp i forbindelse med

opdatering af regelregistreret og hjælp med kildesøgning mv. Min familie

takkes også for deres uvurdelige støtte og opmuntring samt for den hjælp, de

hver især har ydet. Min søn Poul Johannes Basse har hjulpet med korrektur‐

læsning, og min mand Knud Kristensen har hjulpet med satsen, samtlige

registre og mange praktiske problemer undervejs.

Århus, oktober 2007

Ellen Margrethe Basse

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


This page intentionally left blank

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


INDHOLDSOVERSIGT

Forord ........................................................................................................................5

Indholdsoversigt ......................................................................................................7

Indholdsfortegnelse .................................................................................................9

Kapitel 1 ...................................................................................................................25

Forurening og ressourcer

Ellen Margrethe Basse

Kapitel 2 ...................................................................................................................35

EU’s miljøkvalitets‐ og procesnormer

Ellen Margrethe Basse

Kapitel 3 .................................................................................................................179

Miljøbeskyttelsesloven

Ellen Margrethe Basse

Kapitel 4 .................................................................................................................539

Affaldsbehandlende anlæg

Birgitte Egelund Olsen

Kapitel 5 .................................................................................................................639

Husdyrbrug og gødningsanvendelse

Helle Tegner Anker

Forkortelser ...........................................................................................................715

Litteraturfortegnelse ............................................................................................717

KOM‐dokumenter, vejledninger, betænkninger, handlingsplaner mv. .......725

Regeloversigt ........................................................................................................743

Domme og afgørelser ..........................................................................................771

Stikordsregister ....................................................................................................779

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

7


This page intentionally left blank

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


INDHOLDSFORTEGNELSE

Forord .......................................................................................................................................5

Indholdsoversigt ....................................................................................................................7

Indholdsfortegnelse ..............................................................................................................9

Kapitel 1 .................................................................................................................................25

Forurening og ressourcer

1.1 Bogens emner ...................................................................................................................................25

1.2 Målsætninger, principper, perspektiver og normer ...............................................................28

1.2.1 Reguleringsperspektiver ...............................................................................................................28

1.2.2 Normtyper .........................................................................................................................................29

1.3 Implementeringsforpligtelser ......................................................................................................30

Kapitel 2 .................................................................................................................................35

EU’s miljøkvalitets‐ og procesnormer

2.1 Indledning .........................................................................................................................................35

2.2 EU’s luftkvalitets‐ og forureningslovgivning ..........................................................................37

2.2.1 Luftrammedirektivet og datterdirektiver ...............................................................................41

2.2.1.1 Definitioner .....................................................................................................................43

2.2.1.2 Luftkvalitetsnormer .....................................................................................................44

2.2.1.3 Zoneinddelt forvaltning .............................................................................................45

2.2.1.4 Vurderinger og foranstaltninger .............................................................................46

2.2.2 Datterdirektiverne ...........................................................................................................................48

2.2.2.1 Det første datterdirektiv .............................................................................................48

2.2.2.2 Det andet datterdirektiv .............................................................................................51

2.2.2.3 Det tredje datterdirektiv .............................................................................................53

2.2.2.4 Det fjerde datterdirektiv .............................................................................................55

2.2.3 VOC‐direktivet .................................................................................................................................56

2.2.4 NEC‐direktivet .................................................................................................................................58

2.2.5 Sammenhæng med klimalovgivning ......................................................................................60

2.3 EU’s støjregler ..................................................................................................................................61

2.3.1 Maskinstøjdirektivet .......................................................................................................................62

2.3.2 Støjrammedirektivet .......................................................................................................................64

2.3.2.1 Direktivets anvendelsesområde ..............................................................................65

2.3.2.2 Støjindikatorer ...............................................................................................................66

2.3.2.3 Grænseværdier .............................................................................................................67

2.3.2.4 Støjinformationsudveksling ......................................................................................67

2.3.2.5 Støjkortlægning .............................................................................................................68

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

9


Indholdsfortegnelse

10

2.3.2.6 Støjhandlingsplaner .....................................................................................................69

2.4 EU’s vand‐, habitats‐ og affaldsregler mv. ...............................................................................70

2.4.1 Beskyttelsen af vandkvaliteten mv. ...........................................................................................70

2.4.2 Fugle‐ og habitatbeskyttelse .........................................................................................................73

2.4.3 Affaldsforebyggelse, ‐begrænsning og ‐nyttiggørelse ........................................................74

2.4.4 Beskyttelse af jordkvaliteten mv. ................................................................................................75

2.5 Integreret forebyggelse og kontrol (IPPC) ...............................................................................76

2.5.1 IPPC‐anlæg og bilag 1‐aktiviteter ..............................................................................................78

2.5.1.1 Relevante aktiviteter og anlæg .................................................................................79

2.5.1.2 Beregning af produktionskapacitet ........................................................................79

2.5.1.3 Driftslederen (operatøren) .........................................................................................80

2.5.2 Generelle normer og begreber ....................................................................................................81

2.5.2.1 Emissionsgrænseværdier og oplistede stoffer ....................................................83

2.5.2.2 Miljøkvalitets‐ og naturbeskyttelsesnormer ........................................................85

2.5.2.3 BREF‐dokumenter .......................................................................................................86

2.5.2.4 Affaldsdefinition bestemt ud fra BREF‐dokument ...........................................88

2.5.3 Godkendelsespligt og ‐behandling ...........................................................................................90

2.5.3.1 Godkendelsespligt .......................................................................................................91

2.5.3.2 Ansøgningen ..................................................................................................................92

2.5.3.3 Myndighedskoordinering .........................................................................................94

2.5.3.4 Koordinering af emissionsvilkår ift. kvotedirektivet ........................................94

2.5.3.5 Projektoffentlighed og miljøoplysninger ..............................................................95

2.5.3.6 Revurdering ...................................................................................................................97

2.5.4 Godkendelsesvilkår ........................................................................................................................97

2.5.5 Inspektion, klageret og håndhævelse .....................................................................................100

2.5.6 Mangelfuld implementering mv. ............................................................................................101

2.6 Særdirektiver om anlæg og aktiviteter ...................................................................................102

2.6.1 Fyringsanlæg II‐direktivet ..........................................................................................................103

2.6.1.1 Anvendelsesområde .................................................................................................103

2.6.1.2 Anlæg .............................................................................................................................104

2.6.1.3 Emissionsreduktionsplaner, ‐lofter og ‐mål ......................................................105

2.6.1.4 Obligatoriske vilkår ...................................................................................................106

2.6.2 Seveso II‐direktivet ........................................................................................................................107

2.7 EMAS‐forordningen mv. ............................................................................................................112

2.7.1 Formålet med og adgang til deltagelse ..................................................................................113

2.7.2 De kompetente organer ..............................................................................................................116

2.7.2.1 Akkrediteringsorganer .............................................................................................116

2.7.2.2 Miljøverifikatorer ........................................................................................................117

2.7.2.3 Registreringsorganer .................................................................................................118

2.7.2.4 Interesseparter .............................................................................................................119

2.7.3 Miljøkortlægning og due diligence .........................................................................................120

2.7.4 Miljøledelse og EN ISO 14001:2004 .........................................................................................122

2.7.5 Intern miljørevision .......................................................................................................................126

2.7.6 Miljøredegørelse ............................................................................................................................126

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Indholdsfortegnelse

2.7.7 Miljøverificering og EMAS‐registrering ................................................................................127

2.7.8 Certificering efter alternative standarder ..............................................................................129

2.7.9 EMAS‐logoet ..................................................................................................................................130

2.7.10 Promoveringsstrategien .............................................................................................................130

2.8 Offentlighed, projektoffentlighed og konsekvensvurdering ............................................131

2.8.1 Miljøaktindsigtsdirektivet ..........................................................................................................132

2.8.2 VVM‐direktivet ..............................................................................................................................133

2.8.3 Projektoffentlighedsdirektivet ..................................................................................................134

2.8.4 SMV‐direktivet ...............................................................................................................................136

2.9 Rapportering om udledninger mv. ..........................................................................................137

2.9.1 EPER‐beslutningen .......................................................................................................................138

2.9.2 PRTR‐forordningen ......................................................................................................................138

2.9.2.1 Design og struktur .....................................................................................................140

2.9.2.2 Forurenende stoffer og udledningstærskler .....................................................141

2.9.2.3 Operatørens rapporteringsforpligtelse ...............................................................142

2.9.2.3.1 De omfattede virksomheder ............................................................142

2.9.2.3.2 Tids‐ og formkrav ................................................................................143

2.9.2.4 Medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser ..................................................143

2.9.2.5 Kommissionens opgaver .........................................................................................144

2.9.2.6 Rekurs og domstolsprøvelse ..................................................................................145

2.10 Miljøansvar ...................................................................................................................................145

2.10.1 Harmoniseringsforudsætninger ..............................................................................................147

2.10.1.1 Direktivets formål (artikel 1) ...................................................................................147

2.10.1.2 Direkte effekt og konsistens i begrebsanvendelsen ........................................148

2.10.2 Anvendelsesområde (artikel 2‐4) .............................................................................................149

2.10.3 De skadeforvoldende aktiviteter og operatører ..................................................................150

2.10.3.1 Relevante aktiviteter (bilag III) ...............................................................................150

2.10.3.2 Operatørerne (artikel 2, stk. 6) ................................................................................151

2.10.3.3 Fastlæggelsen af jurisdiktionen .............................................................................154

2.10.4 Operatørens primære og funktionelle ansvar mv. (artikel 5‐7) .....................................156

2.10.4.1 Forebyggende foranstaltninger (artikel 5) ..........................................................156

2.10.4.2 Afhjælpende foranstaltninger (artikel 6) .............................................................157

2.10.4.3 Fastlæggelse af afhjælpende foranstaltninger mv. (artikel 7) ......................157

2.10.5 Operatørens finansielle ansvar (artikel 8) ..............................................................................158

2.10.5.1 Forpligtelse til at kræve dækning af omkostninger (artikel 8, stk. 2) ........159

2.10.5.2 Obligatoriske undtagelser fra regresforpligtelsen (artikel 8, stk. 3) ...........159

2.10.5.3 Fakultative undtagelser fra regresforpligtelsen (artikel 8, stk. 4) ................160

2.10.5.3.1 Accept af “Permit defence” ...............................................................160

2.10.5.3.2 Accept af “State of the Art‐defence” ..............................................161

2.10.5.4 Forbud mod statsstøtte mv. (artikel 8, stk. 5) .....................................................162

2.10.5.5 Begrænsning af dobbeltdækning (artikel 16, stk. 2) ........................................162

2.10.6 De beskyttede miljøværdier (artikel 2) ...................................................................................162

2.10.7 Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger (bilag II) ...............................................164

2.10.8 Søgsmål og processuelle rettigheder mv. ..............................................................................164

2.10.8.1 Projektforelæggelse (artikel 7, stk. 4) ....................................................................165

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

11


Indholdsfortegnelse

12

2.10.8.2 Adgang til at anmode myndighederne om et initiativ (artikel 12, stk. 1) 165

2.10.8.3 Formkrav til anmodningen (artikel 12, stk. 2) ...................................................166

2.10.8.4 Underretnings‐ og kontradiktionspligt (artikel 12, stk. 3 og 4) ....................167

2.10.8.5 Klage‐ og søgsmålsberettigelse (artikel 13) ........................................................167

2.10.8.6 Processuelle rettigheder på andet grundlag ......................................................168

2.10.8.7 Frist for iværksættelse af søgsmål mv. (artikel 10) ...........................................168

2.11 Håndhævelse gennem straf ......................................................................................................169

2.11.1 EF‐domstolens C‐176/03 .............................................................................................................172

2.11.2 Kommissionens 2007‐direktivforslag mv. ............................................................................173

2.11.2.1 Ulovlige forhold ..........................................................................................................174

2.11.2.2 Gerningsindholdet .....................................................................................................174

2.11.2.3 Strafferamme ...............................................................................................................175

2.11.2.4 Strafsubjektet mv. .......................................................................................................176

Kapitel 3 ............................................................................................................................... 179

Miljøbeskyttelsesloven

3.1 Lovens struktur og myndigheder mv. ....................................................................................179

3.1.1 Lovens kapitler ...............................................................................................................................180

3.1.2 Formålsbestemmelser og principper ......................................................................................183

3.1.2.1 Principper for produktionsteknologivalg mv. .................................................183

3.1.2.1.1 Renere teknologi‐princippet .............................................................184

3.1.2.1.2 BAT‐princippet og konkrete BAT‐krav ........................................186

3.1.2.1.3 Forebyggelses‐ og forsigtighedsprincippet .................................187

3.1.2.1.4 Råstofhusholdnings‐ og kildeprincippet ......................................188

3.1.2.1.5 Energieffektiviseringsprincippet .....................................................189

3.1.2.2 Lokaliserings‐ og forureningsbegrænsningsningsprincippet .....................190

3.1.2.3 Forureneren betaler‐princippet ..............................................................................191

3.1.2.4 Integrationsprincippet ..............................................................................................192

3.1.3 Lovens anvendelsesområde og begreber ..............................................................................193

3.1.3.1 De regulerede “virksomheder”. ............................................................................193

3.1.3.2 Beskyttede objekter og medier ...............................................................................195

3.1.3.3 Indgrebskriterier og ‐begreber ...............................................................................195

3.1.3.3.1 Forurening ..............................................................................................196

3.1.3.3.2 Ulemper og uhygiejniske forhold ...................................................198

3.1.3.3.3 Emissions‐ og immissionsnormer ..................................................199

3.1.3.3.4 Udledning ...............................................................................................200

3.1.3.4 Forholdet til servitutretten og naboretten ...........................................................200

3.1.3.5 Tilbagevirkende kraft ................................................................................................205

3.1.3.6 Kontinuitetsbrud ........................................................................................................207

3.1.3.7 Legalitets‐, proportionalitets‐ og magtfordrejningsprincippet ....................208

3.1.3.8 Formkrav og iagttagelse af forvaltningsretlige principper ...........................210

3.1.3.8.1 Myndighedernes oplysning af sagen ............................................210

3.1.3.8.2 Notatpligt ................................................................................................211

3.1.3.8.3 Vejlednings‐ og kontradiktionspligt (§ 75) ...................................211

3.1.3.8.4 Retssikkerhedslovens særregler ......................................................212

3.1.3.8.5 Meddelelse af afgørelse til adressat ................................................213

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Indholdsfortegnelse

3.1.3.8.6 Oplysninger til de klageberettigede ...............................................214

3.1.4 Myndigheder og kompetencefordeling ................................................................................214

3.1.4.1 Ministerkompetencer ................................................................................................216

3.1.4.1.1 Delegation og instruktioner ..............................................................216

3.1.4.1.2 Regulering af kommunale kompetencer .....................................217

3.1.4.1.3 Ex officio indgreb (§ 82, stk. 1 og stk. 3) .........................................218

3.1.4.1.4 Udvidet call‐in (§ 82, stk. 2) ...............................................................218

3.1.4.1.5 Oplysningskrav for kommuner m.fl. (§ 83) .................................219

3.1.4.1.6 Påbud om optagelse af spørgsmål (§ 84) ......................................219

3.1.4.2 Miljøstyrelsens kompetencer og forpligtelser ...................................................220

3.1.4.2.1 Kompetencer ift. virksomheder ......................................................220

3.1.4.2.2 Styrelsens kompetencer ift. kommunerne ...................................221

3.1.4.2.3 Direktørs kompetencer ift. miljøcentrene .....................................222

3.1.4.3 Skov‐ og Naturstyrelsens kompetencer og forpligtelser ...............................222

3.1.4.4 De statslige miljøcentres kompetencer og forpligtelser .................................223

3.1.4.4.1 De 3 store statslige miljøcentre .........................................................224

3.1.4.4.2 De 7 statslige miljøcentre ....................................................................225

3.1.4.5 Kommunalbestyrelsens kompetencer og forpligtelser .................................226

3.1.5 Private aktører med myndighedslignende kompetencer ...............................................228

3.1.5.1 Akkrediteringsorganer .............................................................................................228

3.1.5.2 Akkrediterede laboratorier, miljørevisorer mv. ...............................................229

3.1.5.3 Egenkontrol, autorisationsordninger og certificering ....................................230

3.1.5.4 Konsulenter ..................................................................................................................231

3.1.5.5 Tekniske kvalifikationer, uddannelseskrav mv. ..............................................232

3.1.5.6 Typegodkendende organer ....................................................................................233

3.1.5.7 Miljømærkningsadministration ............................................................................234

3.1.5.8 Private systemansvarlige .........................................................................................235

3.1.6 Klagemuligheder og suspension på grund af klage .........................................................236

3.1.6.1 Miljøklagenævnet .......................................................................................................236

3.1.6.2 Klagevejledning, kontradiktion mv. ....................................................................237

3.1.6.3 Afskæring af klageadgang (endelighedsklausuler) ........................................238

3.1.6.4 Klageberettigelse .........................................................................................................240

3.1.6.5 Klagefrist .......................................................................................................................243

3.1.6.6 Klagers suspensive virkning ..................................................................................244

3.1.6.7 Klagebehandling og reaktionsmuligheder ........................................................246

3.1.7 Anden efterprøvelse .....................................................................................................................247

3.1.7.1 Det almindelige kommunale tilsyn (statsforvaltningen) ..............................247

3.1.7.2 Folketingets Ombudsmand ....................................................................................248

3.1.7.3 Civile domsstolssager ...............................................................................................248

3.2 Kvalitet, emission og immission ...............................................................................................250

3.2.1 Branchenormer, standarder og mærkning ...........................................................................251

3.2.1.1 Branchebekendtgørelser ..........................................................................................252

3.2.1.2 Branchevejledninger ..................................................................................................253

3.2.1.3 Standarder ....................................................................................................................255

3.2.1.4 Miljømærkning ...........................................................................................................256

3.2.2 Luftforurening ................................................................................................................................257

3.2.2.1 Luftkvalitetsbekendtgørelsen .................................................................................257

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

13


Indholdsfortegnelse

14

3.2.2.1.1 Miljøstyrelsens kompetencer og forpligtelser .............................258

3.2.2.1.2 Ikrafttrædelses‐ og overgangsordninger ......................................259

3.2.2.2 VOC‐bekendtgørelsen ..............................................................................................259

3.2.2.3 Kvotebekendtgørelsen ..............................................................................................261

3.2.2.4 Luftforurening fra fyringsanlæg ...........................................................................262

3.2.2.5 Luftforurening fra motorer og gasturbiner ........................................................265

3.2.2.6 Bekendtgørelsen om emissionslofter ...................................................................267

3.2.2.7 Luftvejledningen og luftkvalitetsvilkår ...............................................................267

3.2.3 Lugt ....................................................................................................................................................269

3.2.3.1 Lugtvejledninger ........................................................................................................269

3.2.3.2 Lugtmåling og vilkårsformulering .......................................................................272

3.2.4 Vandforurening .............................................................................................................................272

3.2.5 Jordforurening ................................................................................................................................276

3.2.6 Støj ......................................................................................................................................................277

3.2.6.1 Kvalitetskrav og konkret sårbarhed .....................................................................279

3.2.6.2 Støjimmission og planforhold ................................................................................281

3.2.6.3 Målinger og ‐beregninger ........................................................................................284

3.2.6.4 Særlige støjvejledninger ............................................................................................284

3.2.6.4.1 Motorsportsbaner .................................................................................285

3.2.6.4.2 Vindmøller ..............................................................................................288

3.2.6.4.3 Flyvepladser og flystøj ........................................................................289

3.2.6.5 Støjvilkår ........................................................................................................................292

3.2.6.6 Støjkortlægning og ‐planlægning .........................................................................293

3.2.6.6.1 Støjkortlægning .....................................................................................294

3.2.6.6.2 Støjhandlingsplaner .............................................................................294

3.3 Proces‐ og lokaliseringsnormer ................................................................................................295

3.3.1 Affaldsproduktion og –reduktion ...........................................................................................295

3.3.1.1 Affaldsbortskaffelse ...................................................................................................297

3.3.1.2 Affaldsforebyggelse ...................................................................................................298

3.3.2 Anlægsspecifikke regler ..............................................................................................................298

3.3.2.1 Pelsdyrfarme og husdyrhold .................................................................................299

3.3.2.2 Ferskvandsdambrug og havbrug .........................................................................300

3.3.2.2.1 Saltvandsbaserede dambrug ............................................................302

3.3.2.2.2 Ferskvandsbaseret dambrug ............................................................302

3.3.2.2.3 Modeldambrug .....................................................................................306

3.3.2.3 Autoværksteder og benzin‐ og dieselanlægsalgssteder ................................306

3.3.3 Særlige risikoforhold ....................................................................................................................308

3.4 Produktnormer .............................................................................................................................311

3.4.1 ............................................Producentansvar, livscyklusvurdering og statslige indkøb 311

3.4.2 Typegodkendelsesordninger ...................................................................................................313

3.4.2.1 Olietankbekendtgørelsen .........................................................................................314

3.4.2.1.1 Anvendelsesområdet ..........................................................................314

3.4.2.1.2 Begreber og kriterier ............................................................................315

3.4.2.1.3 Store anlæg og tanke ...........................................................................316

3.4.2.1.4 Mellemstore tanke ................................................................................317

3.4.2.1.5 Mindre tanke og anlæg ......................................................................317

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Indholdsfortegnelse

3.4.2.1.6 Tilsyn ........................................................................................................318

3.4.2.2 Minirensningsanlæg .................................................................................................318

3.4.2.2.1 Anvendelsesområde ...........................................................................319

3.4.2.2.2 Eksterne myndighed ...........................................................................319

3.4.2.2.3 Krav til ansøgningen ...........................................................................319

3.4.2.2.4 Afprøvning som forudsætning for godkendelse ......................320

3.4.2.2.5 Bedømmelsesgrundlaget ved godkendelse ................................321

3.4.2.2.6 Godkendelsen .......................................................................................323

3.4.2.2.7 Løbende kontrol ...................................................................................324

3.4.2.2.8 Serviceordning ......................................................................................325

3.4.2.3 Gyllebeholdere ............................................................................................................325

3.4.3 Partikelfilterkrav i miljøzoner ....................................................................................................326

3.4.3.1 De omfattede køretøjer .............................................................................................327

3.4.3.2 De omfattede miljøzoner .........................................................................................328

3.4.3.3 Ophævelses‐ og dispensationsbestemmelser ...................................................329

3.4.3.4 Effektive partikelfiltre ................................................................................................330

3.4.3.5 Miljøzonemærkningsadministration og ‐kontrol ............................................331

3.4.3.6 Tilsyns‐ og klagebestemmelser ..............................................................................332

3.4.4 Eksport af brugt udstyr ...............................................................................................................333

3.4.4.1 Anvendelsesområdet ................................................................................................334

3.4.4.2 Anmeldelsestidspunkt, ‐form og ‐myndighed ................................................335

3.5 Miljø og planlægning ..................................................................................................................336

3.5.1 Landsplandirektiver og 2005‐regionplaner ..........................................................................337

3.5.2 Kommuneplanbestemmelser ...................................................................................................338

3.5.2.1 Boligområders sårbarhed ........................................................................................339

3.5.2.2 Byomdannelse, udbygningsaftaler og blandede byfunktioner ..................340

3.5.2.3 Klassificering af virksomhedstyper ......................................................................341

3.5.3 Lokalplanpligt og ‐bestemmelser ............................................................................................343

3.5.3.1 Lokalplankataloget og lokalplanredegørelserne .............................................344

3.5.3.2 Byomdannelseslokalplaner ....................................................................................346

3.5.3.3 Ekspropriation til virkeliggørelse ..........................................................................346

3.5.4 Zoneforhold, kortlægning mv. .................................................................................................347

3.6 Grundvand, overfladevand, spildevand mv. .......................................................................348

3.6.1 Jord‐ og grundvandsbeskyttelse ..............................................................................................350

3.6.1.1 Forbuddet i § 19 ..........................................................................................................351

3.6.1.2 Forbud mod visse tilførsler .....................................................................................353

3.6.1.3 Nedsivning mv. ..........................................................................................................353

3.6.1.4 Tilbagekaldelse af afledningstilladelse (§ 20) ....................................................354

3.6.1.5 Samletanke, bassinanlæg, tømningsordninger mv. .......................................356

3.6.1.5.1 Tilladelse til etablering af samletank ..............................................356

3.6.1.5.2 Tømningsordninger ............................................................................357

3.6.2 Spildevandsplan (§ 32) ................................................................................................................358

3.6.2.1 Spildevandsplanens indhold .................................................................................359

3.6.2.2 Strategisk miljøkonsekvensvurdering og andre sagsbehandlingskrav ...361

3.6.2.3 Foranstaltninger til forbedret rensning ...............................................................363

3.6.2.4 Udtræden af det offentlige kloakfællesskab ......................................................363

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

15


Indholdsfortegnelse

16

3.6.3 Spildevandsanlæg ........................................................................................................................364

3.6.3.1 Offentligt eller privat? ...............................................................................................365

3.6.3.2 Væsentlig ændring .....................................................................................................366

3.6.3.3 Tilslutning af spildevand til spildevandsanlæg (§ 28, stk. 3) .......................367

3.6.4 Overfladevand – forbud og tilladelser (§§ 27‐28) ...............................................................368

3.6.4.1 Tilladelser efter § 27, stk. 2‐3 ....................................................................................370

3.6.4.2 Tilladelser efter § 28, stk. 1‐2 ....................................................................................371

3.6.4.3 Spildevandstilladelse eller miljøgodkendelse? (§ 34, stk. 4) .........................372

3.6.4.4 Spildevandsbekendtgørelsens regulering ..........................................................373

3.6.4.5 Vandkvalitetsbekendtgørelsens beskyttelse af vandkvaliteten ..................374

3.6.5 Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse (§ 30) .................................................................379

3.6.5.1 Forudsætning for indgreb .......................................................................................379

3.6.5.2 Formkrav mv. ..............................................................................................................381

3.6.5.3 Medlemskab af kloakforsyning .............................................................................382

3.6.6 Påbud om beskyttelse af vand (§ 24 og § 26 a) .....................................................................382

3.6.7 Kommuners afståelse af spildevandsanlæg .........................................................................383

3.6.7.1 Afståelseslovens forbud mod krydssubsidiering ............................................384

3.6.7.2 Registreringspligt iht. afståelsesloven ..................................................................384

3.6.7.3 Afståelseslovens godkendelseskrav .....................................................................386

3.6.7.4 Modregning i statstilskud imfa. afståelsesloven ..............................................386

3.6.7.5 Markedsvilkår og priskontrol efter afståelsesloven ........................................387

3.7 Miljøgodkendelsesordningen ...................................................................................................388

3.7.1 Virksomhedskategorier ...............................................................................................................389

3.7.1.1 Reformen gennemført 1. januar 2005 ...................................................................390

3.7.1.2 Bilag 1‐virksomheder ................................................................................................392

3.7.1.3 Bilag 2‐virksomheder ................................................................................................393

3.7.1.4 Bilag 2‐virksomheder med standardvilkår ........................................................395

3.7.1.5 Den kompetente myndighed .................................................................................396

3.7.1.6 Samlet vurdering af flere aktiviteter? ...................................................................397

3.7.1.7 Vurdering af midlertidige hhv. permanente anlæg .......................................398

3.7.2 Godkendelseskravets karakter og indtræden .....................................................................399

3.7.2.1 Godkendelsespligt (§ 33) ..........................................................................................399

3.7.2.2 Nye hhv. bestående virksomheder ......................................................................402

3.7.2.2.1 Samlet godkendelse af bestående virksomheder (§ 39) ..........403

3.7.2.2.2 Overgangsplan (§ 37 b, stk. 2) ...........................................................403

3.7.2.2.3 Bedømmelsesgrundlaget (§ 39, stk. 2) ...........................................404

3.7.2.3 Frivillige godkendelser (§ 38) .................................................................................405

3.7.2.4 Indkaldelse til samlet godkendelse (§ 39) ...........................................................405

3.7.2.5 Revurdering af listevirksomheder ........................................................................406

3.7.3 Godkendelsesindehaver .............................................................................................................406

3.7.3.1 Kvalifikationskrav ......................................................................................................406

3.7.3.2 Økonomiske forhold .................................................................................................407

3.7.3.3 Særlige udelukkelsesgrunde og registrering (§ 40 a og § 110 b) .................408

3.7.4 Krav til ansøgningen ....................................................................................................................409

3.7.4.1 Bilag 1‐virksomhed ....................................................................................................411

3.7.4.2 Bilag 2‐virksomhed ....................................................................................................411

3.7.4.3 Omfattet af flere bilag ................................................................................................412

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Indholdsfortegnelse

3.7.4.4 Reaktioner ved mangler ...........................................................................................412

3.7.5 Sagsbehandling ..............................................................................................................................413

3.7.5.1 Kontradition mv. ........................................................................................................413

3.7.5.2 Høring af andre myndigheder mv. (§ 84 b) .......................................................414

3.7.5.3 Projektoffentlighed (§ 79) .........................................................................................414

3.7.5.4 Forholdet til VVM‐proceduren .............................................................................416

3.7.5.5 Brugerbetaling .............................................................................................................418

3.7.6 Godkendelsen og det relevante bedømmelsesgrundlag (§§ 34 og 36) ........................418

3.7.6.1 Bedømmelsesgrundlaget .........................................................................................419

3.7.6.1.1 Det relevante retsgrundlag ...............................................................420

3.7.6.1.2 Lokaliseringsvalget ..............................................................................420

3.7.6.1.3 Væsentlig forstyrrelse af Natura 2000‐områder .........................422

3.7.6.1.4 Vurdering af projektets teknologivalg (BAT) .............................424

3.7.6.1.5 Udledning af CO2 og forholdet til kvoteloven ...........................426

3.7.6.1.6 Særligt om fremtidige udvidelser og ændringer (§ 36) ...........426

3.7.6.1.7 Forsøgsordninger .................................................................................428

3.7.6.2 Vilkår (§ 34, stk. 1) .......................................................................................................429

3.7.6.2.1 Emissions‐ og immissionvilkår ........................................................432

3.7.6.2.2 Affaldsreducerende og ‐håndterende vilkår ..............................434

3.7.6.2.3 Indretnings‐ og driftsvilkår – herunder vilkår om BAT ..........435

3.7.6.2.4 Egenkontrolvilkår ................................................................................436

3.7.6.2.5 Sikkerhedsstillelse mv. (§ 39 a) .........................................................437

3.7.6.2.6 Nedluknings‐ og efterbehandlingsvilkår .....................................440

3.7.6.2.7 Standardvilkår .......................................................................................440

3.7.6.3 Tidsbegrænsning af godkendelse .........................................................................441

3.7.6.4 Meddelelse og annoncering af godkendelsen ..................................................442

3.7.6.5 Påbegyndelse af byggeprojekt (§ 33, stk. 2 og stk. 3) ......................................443

3.7.6.6 Godkendelsen bortfaldet – kontinuitetskravet .................................................444

3.7.6.7 Revurdering af godkendelsesvilkår og påbud (§§ 41, 41 a og 41 b) ..........444

3.7.6.8 Indgreb over for miljøuansvarlige virksomheder (§ 41 d) ............................448

3.8 Ikke‐listevirksomhed ...................................................................................................................448

3.8.1 § 42, stk. 5‐tilkendegivelse ..........................................................................................................450

3.8.2 Hygiejniske krav (§ 16) ................................................................................................................451

3.8.3 Anmeldelsesordning for visse midlertidige aktiviteter ....................................................451

3.9 Grønne regnskaber (§ 35 a) ........................................................................................................453

3.9.1 De regnskabspligtige virksomheder .......................................................................................454

3.9.2 Regnskabspligtens indhold .......................................................................................................457

3.9.2.1 Basisoplysninger .........................................................................................................458

3.9.2.2 Ledelsens redegørelse ...............................................................................................458

3.9.2.3 De obligatoriske miljøoplysninger .......................................................................459

3.9.2.4 Formkrav og mulighed for fortrolighed .............................................................460

3.9.3 Betydningen ift. tilsynsmyndighedens forpligtelser .........................................................461

3.9.4 Offentliggørelse og aktindsigt i regnskaber ..........................................................................462

3.10 Overvågning og tilsyn mv. ......................................................................................................463

3.10.1 Virksomhedstilsynet ....................................................................................................................466

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

17


Indholdsfortegnelse

18

3.10.1.1 Brugerbetaling .............................................................................................................466

3.10.1.2 Tilsynspligten ...............................................................................................................466

3.10.1.3 Undersøgelser på stedet (§ 87) ...............................................................................467

3.10.2 De ansvarlige påbudsadressater ..............................................................................................468

3.10.2.1 Den for forholdet ansvarlige m.fl. .........................................................................468

3.10.2.1.1 Rådighedskriteriet ................................................................................470

3.10.2.1.2 Forureneren ved jordforurening (§§ 83 a‐83 b) ...........................470

3.10.2.1.3 Ansvarlig for grovere lovovertrædelser .......................................471

3.10.2.2 Nye erhververe som adressater .............................................................................472

3.10.2.2.1 Overtagelse af virksomheder i drift ...............................................472

3.10.2.2.2 Overtagelse af deponeringsanlæg ..................................................473

3.10.2.2.3 Tinglysning af påbud ..........................................................................473

3.10.2.3 Ejere af olietanke m.fl. (§ 21 a) .................................................................................473

3.10.3 Gennemførelse af miljøansvarsdirektivet (“operatøren”)? .............................................474

3.10.3.1 Industrivirksomhed og myndighed som “forureneren” .............................475

3.10.3.2 Jordbrugeren som “forureneren” .........................................................................475

3.10.3.3 Producenten og importøren som “forureneren” .............................................477

3.10.3.4 Boligejere og andre ikke‐kommercielle “forurenere” ....................................478

3.10.3.5 Forureneren som adressat .......................................................................................478

3.10.3.6 Den for forholdet ansvarlige som adressat ........................................................479

3.10.3.7 Flere forurenere som adressater ............................................................................479

3.10.3.8 Nye erhververe som adressater .............................................................................480

3.10.3.9 Ejere af olietanke og leverandører af olie m.fl. ..................................................482

3.10.4 Privates anmeldelsespligt ...........................................................................................................482

3.10.4.1 Den generelle oplysningspligt (§ 21) ....................................................................482

3.10.4.2 Virksomheders anmeldelsespligt (§ 71) ..............................................................483

3.10.4.3 Forurenerens umiddelbare handlepligt .............................................................483

3.10.5 Undersøgelsespåbud ...................................................................................................................484

3.10.5.1 Påbud om undersøgelse udelukket (§ 70 a) ......................................................484

3.10.5.2 Påbud om undersøgelse mv. (§ 72) ......................................................................484

3.10.5.3 Påbud efter olietankbekendtgørelsen ..................................................................485

3.10.5.4 Påbud om undersøgelse mv. ..................................................................................487

3.10.6 Tilsynsmyndighedens overtagelse af egenkontrol (§ 70 b) .............................................488

3.10.7 Påbud om afværgende og afhjælpende foranstaltninger ................................................489

3.10.7.1 Foranstaltninger på og forbud mod drift af listevirksomhed (§ 41ff.) ......489

3.10.7.2 Påbud til og forbud mod ikke‐listevirksomhed (§ 42) ...................................491

3.10.7.3 Olieforurening fra private olietanke mv. ............................................................492

3.10.7.4 Lovliggørelse af ulovlige forhold (§ 69) ...............................................................494

3.10.7.5 Genopretning og afhjælpende foranstaltninger ...............................................495

3.10.8 Tålepåbud til rådighedsindehaveren (§ 83 a, stk. 2‐3 og § 41 e, stk. 3) .........................497

3.10.9 Selvhjælpshandlinger (§ 69, stk. 1, nr. 4 og § 70) .................................................................498

3.10.10 Sikkerhed og udpantning mv. (§§ 39 a og 70, stk. 3) .......................................................500

3.10.11 Ophørte forpligtelser – indrettelseshensyn mv. ................................................................502

3.11 Miljøskadeloven (lovforslag) ....................................................................................................502

3.11.1 Miljøministerens tilkendegivelse .............................................................................................504

3.11.2 Lovens forventede anvendelsesområde ................................................................................505

3.11.2.1 Initiativret og lovens anvendelsesområde .........................................................505

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Indholdsfortegnelse

3.11.2.2 Subjektive kriterier .....................................................................................................505

3.11.2.3 Undtagelsessituationer .............................................................................................506

3.11.2.4 Alternative erstatningsmuligheder ......................................................................508

3.11.3 Erhvervsmæssig aktivitet ...........................................................................................................508

3.11.4 Miljøskade ........................................................................................................................................509

3.11.5 Den ansvarlige for miljøskade (operatøren) .........................................................................510

3.11.6 Sikkerhedsstillelse og sagsbehandlingsgebyr ......................................................................510

3.11.7 Afslutning af sagsbehandling ...................................................................................................512

3.11.8 Formkrav og pligt til offentliggørelse .....................................................................................512

3.11.8.1 Kontradiktion ..............................................................................................................513

3.11.8.2 Meddelelse mv. og klageberettigelse ...................................................................513

3.11.9 Den ansvarliges oplysningspligt ..............................................................................................514

3.11.9.1 Undersøgelsespåbud ................................................................................................514

3.11.9.2 Anmeldelsespligt ved forværring ........................................................................515

3.11.10 Påbud om forebyggende og afhjælpende foranstaltninger ..........................................516

3.11.10.1 Forebyggelse og miljøskadebegrænsning .........................................................517

3.11.10.2 Afhjælpende foranstaltninger ...............................................................................517

3.11.10.3 Prioritering af indsatsen ...........................................................................................520

3.11.10.4 Påbud til flere forurenere ........................................................................................520

3.11.11 Tålepåbud og erstatningskrav ................................................................................................522

3.11.12 Tinglysning af påbud .................................................................................................................523

3.11.13 Selvhjælpshandlinger og krav om omkostningsdækning ............................................523

3.11.14 Forældelse af krav om omkostningsdækning ...................................................................524

3.11.15 Henvendelser for foreninger og miljøorganisationer ......................................................525

3.11.16 Rekurs og domstolsprøvelse ...................................................................................................525

3.12 Erstatningsretlige krav ...............................................................................................................526

3.12.1 De almindelige erstatningsretlige regler (culpa) .................................................................527

3.12.2 Et strengt ansvar for materialesvigt/teknisk svigt ..............................................................528

3.12.3 Miljøerstatningsloven – et strengt ansvar ..............................................................................528

3.12.4 Det offentlige hæfter ved erstatningskrav ifm. tålepåbud (§ 64 b) ................................529

3.12.5 Det offentlige erstatningsansvar for myndighedsfejl ........................................................530

3.12.6 Forældelse ........................................................................................................................................531

3.10.6.1 Forældelsesloven ........................................................................................................531

3.10.6.2 Miljøerstatningsloven ...............................................................................................531

3.10.6.3 Retspraksis efter 1908‐loven og DL 514‐4 ...........................................................532

3.13 Strafansvar ....................................................................................................................................533

3.13.1 Hvem kan straffes? .......................................................................................................................533

3.13.2 De strafbare forhold (§ 110, stk. 1) ............................................................................................533

3.13.3 Strafferamme og ‐udmåling (§ 110, stk. 1 og stk. 2) ...........................................................535

3.13.4 Frakendelse af retten til at drive listevirksomhed (§ 110 b) .............................................536

3.13.5 Konfiskation ....................................................................................................................................536

3.13.6 Frifindelse pga. myndighedsfejl eller passivitet ..................................................................537

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

19


Indholdsfortegnelse

Kapitel 4 ............................................................................................................................... 539

Affaldsbehandlende anlæg

4.1 Introduktion ...................................................................................................................................539

4.1.1 Affaldshierarki og miljøprincipper ..........................................................................................540

4.1.2 Planlægning og miljøgodkendelse mv. ..................................................................................542

4.1.3 Ejerforhold og fælleskommunalt samarbejde ......................................................................543

4.2 Internationale krav til affaldsbehandlingsanlæg ..................................................................545

4.3 EU‐retlige krav til affaldsbehandlingsanlæg .........................................................................546

4.3.1 EU‐retlige krav om godkendelse af affaldsbehandlende anlæg ...................................546

4.3.2 Supplerende EU‐retlige krav om godkendelse ...................................................................547

4.3.3 Deponeringsdirektivet .................................................................................................................548

4.3.3.1 Direktivets formål .......................................................................................................549

4.3.3.2 Direktivets anvendelsesområde ............................................................................551

4.3.3.3 Kategorisering af anlæg og modtagelse af affald .............................................552

4.3.3.4 Bionedbrydeligt affald ..............................................................................................553

4.3.3.5 Ansøgningen om godkendelse .............................................................................554

4.3.3.6 Godkendelsesbehandlingen ...................................................................................555

4.3.3.6.1 Beslutningsgrundlag og vilkår .........................................................555

4.3.3.6.2 Sondringen mellem bestående og nye anlæg .............................557

4.3.3.6.3 Undtagelsesmuligheder ift. anlæg og bestemte affaldstyper 558

4.3.3.6.4 Lokalisering af deponeringsanlæg .................................................559

4.3.3.6.5 Operatørens ansvar ..............................................................................560

4.3.3.7 Samspillet med anden EU‐lovgivning ................................................................561

4.3.4 Affaldsforbrændingsdirektivet .................................................................................................562

4.3.4.1 Direktivets formål .......................................................................................................563

4.3.4.2 Direktivets anvendelsesområde ............................................................................564

4.3.4.3 Ansøgning om godkendelse efter affaldsforbrændingsdirektivet ............566

4.3.4.4 Godkendelse af forbrændingsanlæg ....................................................................567

4.3.4.4.1 Beslutningsgrundlag og vilkår .........................................................567

4.3.4.4.2 Spildevandsudledning .......................................................................570

4.3.4.4.3 Behandling af restprodukter .............................................................571

4.3.4.4.4 Driftsforstyrrelser ..................................................................................571

4.3.4.4.5 Videregivelse af oplysninger og sanktionering ..........................572

4.3.4.5 Samspillet med anden EU‐lovgivning ................................................................572

4.3.5 Bilskrotdirektivet ...........................................................................................................................574

4.3.5.1 Direktivets formål .......................................................................................................576

4.3.5.2 Direktivets anvendelsesområde ............................................................................577

4.3.5.2.1 Tilbagetagning .......................................................................................578

4.3.5.2.2 Forbrugeroplysninger .........................................................................578

4.3.5.2.3 Implementering ved hjælp af aftaler ..............................................579

4.3.5.3 Samspillet med anden EU‐lovgivning ................................................................579

4.4 Dansk godkendelsesordning for affaldsbehandlende anlæg ............................................580

4.4.1 Etablering og drift af deponeringsanlæg ...............................................................................580

4.4.2 Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg ...............................................................................583

20

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Indholdsfortegnelse

4.4.3 Kredsen af mulige ejere af deponeringsanlæg ....................................................................586

4.4.4 Lokalisering af deponeringsanlæg ..........................................................................................589

4.4.5 Bestående anlæg (miljøbeskyttelseslovens § 37b) ...............................................................593

4.4.6 Procedurer for accept af affald ..................................................................................................595

4.4.7 Sikkerhedsstillelse (lovens § 39 b) ............................................................................................597

4.4.8 Fastsættelse af deponeringsgebyrer (miljøbeskyttelseslovens § 50 a) ..........................601

4.4.9 Krav om uddannelse ....................................................................................................................602

4.4.10 Ansøgning om miljøgodkendelse ...........................................................................................603

4.4.11 Særlige godkendelsesvilkår for affaldsdeponering ...........................................................604

4.4.11.1 Vilkår relateret til sikkerhedsstillelsen .................................................................605

4.4.11.2 Vilkår om indretning og drift .................................................................................606

4.4.11.3 Vilkår om nedlukning og efterbehandling .......................................................606

4.4.11.4 Grønne regnskaber ....................................................................................................608

4.4.12 Klapning og deponering af havbundsmateriale .................................................................609

4.4.13 Anlæg for midlertidig oplagring ..............................................................................................613

4.5 Danske regler for forbrændingsanlæg .....................................................................................616

4.5.1 Miljøgodkendelse af affaldsforbrændingsanlæg ................................................................617

4.5.2 Affaldsforbrænding som energiforsyning ............................................................................620

4.5.3 Godkendelse af projektforslag (miljøbeskyttelseslovens § 50 b) ....................................621

4.5.4 Lokalisering af forbrændingsanlæg ........................................................................................622

4.5.5 Procedurer for accept af affald til forbrænding ..................................................................625

4.5.6 Ansøgning om miljøgodkendelse ...........................................................................................627

4.5.7 Forudsætninger og godkendelsesvilkår for anlæg ............................................................628

4.5.7.1 Drift og indretning mv. .............................................................................................629

4.5.7.2 Emissioner til luften ...................................................................................................630

4.5.7.3 Spildevandsudledning .............................................................................................631

4.5.7.4 Krav mht. restprodukter ..........................................................................................632

4.5.7.5 Lugt og støj ....................................................................................................................634

4.5.7.6 Medforbrænding af affald .......................................................................................635

4.5.7.7 Forbrænding af farligt affald ...................................................................................636

4.5.7.8 Forbrænding af klinisk risikoaffald ......................................................................637

4.5.7.9 Grønne regnskaber mv. ............................................................................................638

Kapitel 5 ...............................................................................................................................639

Husdyrbrug og gødningsanvendelse

5.1 Introduktion ...................................................................................................................................639

5.1.1 Målsætninger og principper ......................................................................................................642

5.1.2 Virkemidler ....................................................................................................................................647

5.1.3 Særligt om husdyrloven .............................................................................................................650

5.1.3.1 Lovens formål, virkemidler og anvendelsesområde ......................................653

5.1.3.2 Samspil med andre love ...........................................................................................655

5.1.4 Myndigheder .................................................................................................................................657

5.2 Generel regulering af landbrugets gødningsanvendelse ....................................................659

5.2.1 Nitratdirektivet ...............................................................................................................................659

5.2.1.1 Udpegning af nitratsårbare zoner .........................................................................661

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

21


Indholdsfortegnelse

22

5.2.1.2 Foranstaltninger ..........................................................................................................662

5.2.1.3 Overvågning og rapportering ................................................................................665

5.2.2 Husdyrloven og husdyrgødningsbekendtgørelsen ..........................................................666

5.2.2.1 Lokalisering og afstandskrav ..................................................................................666

5.2.2.2. Opbevaring og udbringning af husdyrgødning ..............................................669

5.2.2.3 Udbringning af husdyrgødning ............................................................................671

5.2.2.4 Harmonikrav ..............................................................................................................672

5.2.3 Landbrugslovens arealkrav mv. ...............................................................................................674

5.2.4 Gødskningsloven ...........................................................................................................................676

5.2.4.1 Gødskning .....................................................................................................................678

5.2.4.2 Plantedække .................................................................................................................680

5.2.4.3 Tilsyn og håndhævelse .............................................................................................681

5.2.5 Slamreglerne ....................................................................................................................................683

5.3 Vurderings‐ og godkendelseskrav for husdyrbrug .............................................................686

5.3.1 VVM‐ og IPPC‐direktiverne – særligt om husdyrproduktion .......................................686

5.3.2 Husdyrlovens godkendelsesordninger .................................................................................688

5.3.2.1 Generelle spørgsmål ..................................................................................................689

5.3.2.1.1 Offentlighedens inddragelse .............................................................689

5.3.2.1.2 Anlægsbegrebet ....................................................................................690

5.3.2.1.3 Ændring af eksisterende husdyrbrug ............................................692

5.3.2.1.4 Kontinuitetsbrud og overgangsbestemmelser ...........................694

5.3.2.2 Tilladelse til husdyrbrug mellem 15 og 75 DE (§ 10) ......................................696

5.3.2.3 Godkendelse af husdyrbrug over 75 DE – §§ 11 og 12 ..................................700

5.3.2.4 Godkendelse af tredjemandsarealer .....................................................................703

5.3.2.5 Væsentlig påvirkning – det fastsatte niveau ......................................................704

5.3.2.5.1 Beskyttelsesniveauet for ammoniak ..............................................707

5.3.2.5.2 Beskyttelsesniveauet for lugt ............................................................708

5.3.2.5.3 Beskyttelsesniveauet for fosfor .........................................................709

5.3.2.5.4 Beskyttelsesniveauet for nitrat ..........................................................709

5.3.2.6 Vilkårsskærpelse og påbud .....................................................................................710

5.3.2.7 Revurdering .................................................................................................................712

5.3.3 Tilsyn og håndhævelse i øvrigt .................................................................................................713

Forkortelser ......................................................................................................................... 715

Litteraturfortegnelse .......................................................................................................... 717

KOM‐dokumenter, vejledninger, betænkninger, handlingsplaner mv. ................. 725

Regeloversigt ...................................................................................................................... 743

Lovgivning mv. .............................................................................................................................743

Internationalt ...................................................................................................................................743

Konventioner ...............................................................................................................743

Forordninger ................................................................................................................747

Direktiver ......................................................................................................................748

Afgørelser, beslutninger, henstillinger mv. ........................................................754

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.


Indholdsfortegnelse

National lovgivning .....................................................................................................................756

Domme og afgørelser ........................................................................................................771

Domme ............................................................................................................................................771

EF‐domstolen .................................................................................................................................771

Retten i første instans afgørelser ...............................................................................................772

Trykte domme – danske .............................................................................................................772

Afgørelser ........................................................................................................................................774

Ombudsmandsafgørelser ..........................................................................................................774

Administrative afgørelser – trykte ...........................................................................................774

Administrative afgørelser – utrykte 777

Stikordsregister ..................................................................................................................779

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

23


This page intentionally left blank

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.

More magazines by this user
Similar magazines