Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

Dansk Boldspil-Union

Årsberetning

2006


Dansk Boldspil-Union

Årsberetning

2006


Dansk Boldspil-Union

Dansk Boldspil-Union 2006....................................................................................... 4

Internationale relationer ............................................................................................ 8

Medlemstal ...................................................................................................................... 12

Administrationen .......................................................................................................... 13

Organisationsplan 2006 ............................................................................................ 14

Bestyrelsen og forretningsudvalget ..................................................................... 18

Udvalg ................................................................................................................................ 19

Repræsentantskabet .................................................................................................. 22

Indehavere af DBUs guldnål.................................................................................... 23

Modtagere af DBUs sølvnål 2006 ......................................................................... 23

DBUs formænd og generalsekretærer ................................................................ 24

DBU Appeludvalg

Appeludvalget ............................................................................................................... 25

DBU Børn og ungdom

Børne- og ungdomsudvalget .................................................................................. 26

DBU Kvindefodbold

Kvindeudvalget .............................................................................................................. 31

DBU Eliteudvikling

Herre-eliteungdomsudvalget .................................................................................. 33

Resultater fra unionsstævnerne ............................................................................. 35

DBU Fair play

Fair play udvalget ......................................................................................................... 36

DBU IT

IT-afdelingen .................................................................................................................. 38

DBU Kommunikation

Kommunikationsafdelingen .................................................................................. 40

DBU Landshold

Landsholdet ..................................................................................................................... 41

Ligalandsholdet ............................................................................................................ 44

U/21-landsholdet .......................................................................................................... 45

U/20-landsholdet......................................................................................................... 48

U/19-landsholdet ......................................................................................................... 49

Indhold

U/18-landsholdet .......................................................................................................... 50

U/17-landsholdet ........................................................................................................... 51

U/16-landsholdet ......................................................................................................... 52

Old Boys-landsholdet .................................................................................................. 53

Kvindelandsholdet ....................................................................................................... 54

U/21-kvindelandsholdet ............................................................................................ 55

U/19-kvindelandsholdet ............................................................................................ 56

U/17-pigelandsholdet ...................................................................................................57

DBU Old Boys

Old Boys udvalget ........................................................................................................ 58

DBU Regnskab

Regnskabsafdelingen ................................................................................................. 59

Regnskab 2006 ............................................................................................................ 60

DBUs hjælpefond ......................................................................................................... 63

DBUs ungdomsfond ................................................................................................... 63

DBU Turneringer

Disciplinærudvalget .................................................................................................... 64

DM-Disciplinærudvalget .......................................................................................... 65

Dommerudvalget ........................................................................................................ 66

Indefodboldudvalget .................................................................................................. 68

Kontraktfodboldudvalget ......................................................................................... 70

Programudvalget .......................................................................................................... 71

Turneringsudvalget ..................................................................................................... 71

Turneringsafdelingen ................................................................................................ 74

Nationale klubturneringer ........................................................................................ 75

Internationale klubturneringer ............................................................................... 77

Resultater & stillinger ................................................................................................ 79

DBU Uddannelse

Uddannelsesudvalget ............................................................................................... 96

Uddannelsesafdelingen ............................................................................................ 97

Professionel fodbold

Udvalget for professionel fodbold ...................................................................... 102

Hædersbevisninger ................................................................................................... 103

3

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

Dansk Boldspil-Union 2006

Dansk Boldspil-Union (DBU) kom ud af regnskabsåret

2005/2006 med et underskud på 1,2

millioner kroner.

Reelt var der imidlertid tale om et overskud

på godt otte millioner kroner, idet bestyrelsen i

foråret 2006 – og dermed midt i regnskabsperioden

– valgte at bevilge 10 millioner kroner til

etableringen af yderligere 10 tredjegenerationskunstgræsbaner

rundt om i landet.

Det forbedrede resultat skyldes blandt andet

et større overskud fra A-landsholdet end

budgetteret, som primært stammer fra det udsolgte

opgør mod Nordirland, hvor der var 11.482

flere tilskuere end de budgetterede 30.000.

Dertil kommer, at det af forskellige årsager

ikke har været muligt at gennemføre en række

budgetterede aktiviteter, og at en række aktiviteter

har vist sig billigere at gennemføre end

budgetteret, hvilket tilsammen medførte besparelser

på 4,3 millioner kroner. En del af de

ikke gennemførte projekter forventes i stedet

afholdt i det nye regnskabsår.

DBUs nettosponsorindtægter blev 1,3 millioner

kroner større end budgetteret, mens det på negativsiden

kan nævnes, at der er optaget et urealiseret

kurstab på obligationsbeholdningen på

godt tre millioner på regnskabet, der altså ender

med et samlet underskud på 1,2 millioner kroner.

DBU havde ved afslutningen af regnskabsåret

den 31. oktober 2006 en omsætningsformue på

lige under 100 millioner kroner.

Strukturrapport

Rambøll Management præsenterede i november

den såkaldte struktur-rapport for DBUs bestyrelse.

Rapporten har baggrund i bestyrelsens målsætning

om at sætte sig selv og organisationen under

lup i form af årlige bestyrelsesseminarer og

opfølgende, ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Som led i drøftelserne, der har omfattet en

række såvel fundamentale som visionære emner

af både forretningsmæssig og strukturel karakter,

bragte bestyrelsen tidligere i år Rambøll Management

på banen som ekstern rådgiver blandt

4

DBU Årsberetning 2006

andet på baggrund af virksomhedens uafhængighed

og erfaring indenfor rådgivning af både

kommercielle og politiske organisationer.

Over 1.000 af DBUs 1.600 klubber har gennem

personlige interviews, spørgeskemaundersøgelser

og workshops bidraget til analysefasen.

»DBU er en velfungerende organisation. Det

viser organisationens resultater. Vores opgave

har derfor været på baggrund af en analyse at

komme med forslag til en fremtidig politisk og

administrativ struktur, således at DBU kan tilpasse

sin organisation til de fremtidige udfordringer,«

forklarede projektleder Jørgen Hansen

fra Rambøll Management ved præsentationen.

Rambøll fremlægger i rapporten blandt andet

forslag til to alternative organisatoriske modeller,

som har støtte fra mellem halvdelen og helt

op til tre fjerdele af de forespurgte interessenter.

Den første model arbejder med en justering

af den nuværende organisatoriske opbygning,

mens den anden omfatter en mere gennemgribende

ændring af organisationsstrukturen.

I begge modeller – specielt i den mest vidtgående

af de to – arbejdes med en styrkelse

af såkaldte ’aktivitetsbaserede enheder’, som

vi i dag kender som de seks lokalunioner, hvis

medlemsmæssige, organisatoriske og økonomiske

forudsætninger er meget forskellige med

eksempelvis 19 klubber under den mindste lokalunion,

Bornholms Boldspil-Union, og 913

klubber tilknyttet den største af de seks lokalunioner,

Jysk Boldspil-Union.

Styrkelsen skal blandt andet ske gennem en

service- og opgavebaseret strukturering, idet

rapporten i samtlige af dens anbefalinger arbejder

med en stor respekt for betydningen af

nærhedsprincippet.

Med baggrund i rapportens resultater bad bestyrelsen

administrationen udarbejde et oplæg

til en visions- og strategiplan til bestyrelsesmødet

i januar 2007.

Herefter lægger bestyrelsen op til en fortsat

debat i 2007, hvor man vil drøfte visioner og

missioner og præsentere en tidsplan for dens

videre arbejde.

Styregruppe skal sikre

’Holdninger og handlinger’

Dansk fodbold står med vedtagelsen af konceptet

’Holdninger og handlinger’ overfor sin

sportsligt mest omfattende satsning i nyere tid.

Dertil nedsatte DBUs bestyrelse i april en styregruppe,

som skal udstikke rammer og udarbejde

specifikke forslag og indstillinger til implementeringen

af konceptet i DBUs talentudviklingsprogrammer,

i lokalunionerne og klubberne.

Styregruppen skal trække på og indsamle viden

fra baglandet og samle trådene. Gruppen

skal muligvis også i det nødvendige omfang

kunne benytte sig af ad hoc-grupper til løsningen

af specifikke opgaver, for eksempel udarbejdelse

af turneringsmodeller og et licenssystem

for Herre U-DM.

Gruppen refererer direkte til DBUs bestyrelse,

som således påtager sig det organisatoriske og

økonomiske ansvar for, at beslutningerne føres

ud i livet.

Tråden starter med de yngste årgange, fortsætter

med aldersgrupperne op til den sportslige

niveaudeling, hvor spillerne for første gang

skal fordeles på klubbens hold afhængig af deres

sportslige niveau, og hvor de bedste spillere

føres over i talentudviklingsprogrammerne, og

går helt frem til, at de unge mennesker forlader

ungdomsrækkerne.

DBUs bestyrelse drøftede første gang ’Holdninger

og handlinger’ på dens seminar i november

2005.

Her var der enighed om at afsætte de efterfølgende

måneder og repræsentantskabsmødet

i februar 2006 til at sikre en bred politisk

forankring af tankerne og konklusionerne

i de to oplæg, ’Holdningshæfte 2006’ fra DBUs

børne- og ungdomsudvalg og ’Den nye vej’ af

Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand.

Dialogmøder med topklubberne

Mens arbejdsgruppen udarbejder en implementeringsplan

for konceptet ’holdninger og

handlinger’ rundt i alle landets fodboldklubber,

arbejder landsholdstrænergruppen under le-


delse af landstræner Morten Olsen og træneruddannelseskonsulent

Peter Rudbæk gennem

informations- og dialogmøder med de faglige

nøglepersoner i topklubberne på at sikre forståelse

og opbakning til konceptet blandt landets

førende klubber.

Det første møde i rækken i marts 2006 var

med en såkaldt inspirationsgruppe bestående

af forbundets fem fuldtidsansatte landsholdstrænere

på herre-siden samt en række eksterne

eksperter blandt andet i form af tidligere danske

topspillere, toptrænere, andre ressourcepersoner

samt træneruddannelseskonsulenten.

I maj lagde Fodboldens Hus lokaler til et

møde med cheftrænerne og assistenttrænerne

i SAS Liga-klubberne sammen med trænerne,

som er tilknyttet talentudviklingsprogrammerne

ITU (Integreret Talentudvikling) og STU

(Struktureret Talentudvikling). Det tredje af de

indledende møder var med trænerne i Junior-

og Ynglinge DM-rækkerne den 18. juni.

I 2007 fortsætter rækken af møder med

sportscheferne og de ansvarlige for talentudviklingen

i landets 28 førende klubber fra SAS

Ligaen og Viasat Sport Divisionen samt Ynglinge-

og Junior-DM rækkerne.

Det fodboldfaglige indhold i konceptet bygger

på tre trænermanualer – ’Børnetrænermanual’

til træning af børn op til otte år, manual

for den såkaldte ’guldalder’ for børn mellem 9

og 13 år samt en manual for de 14 til 21-årige.

Dertil kommer en DVD, der i levende billeder

beskriver landsholdenes spillestil og de enkelte

spilleres roller og arbejdsområder på banen.

Etisk kodeks for dansk fodbold

DBU offentliggjorde kort før jul et helt nyt Etisk

Kodeks for dansk fodbold.

Kodekset indeholder 10 ’etiske grundregler’,

som er identiske med de tilsvarende regler i

europæisk fodbold, en række ’etiske problemstillinger

og standarder’, som er tidstypiske og

relevante for dansk fodbold samt de såkaldte

’specielle forhold inden for elitefodbolden’.

De etiske grundregler indeholder en direkte

opfordring til de op mod 300.000 aktive fodboldspillere,

som er medlemmer af én af landets

godt 1.600 klubber under DBU. Reglerne er

bearbejdet til dansk på baggrund af det europæiske

fodboldforbund, UEFAs, tilsvarende etiske

kodeks, ’Code of ethics’.

Afsnittet med etiske problemstillinger og

standarder tager konkret holdning til problemstillingerne

omkring doping, forretningsmoral,

racisme og diskrimination, religion og politik,

spil (bookmaking), mistænkeliggørelse af kolleger

og andre personer indenfor fodbolden, organisationsfrihed,

pædofili samt sponsorer og

samarbejdspartnere.

Dertil kommer et afsnit, der specifikt omtaler

det faktum, at elitefodbolden siden indførel-

sen af betalt fodbold i 1978 har udviklet sig til

et forretningsområde med så stor fokus, at de

etiske forventninger til denne del af fodboldfamilien

på mange måder dels er større end tidligere,

dels er større end til andre dele af fodboldfamilien.

Etisk Kodeks er ikke statisk – det er et dynamisk

kodeks, som vil blive tilrettet og suppleret

med emner, der er relevante og aktuelle for

dansk fodbold på de pågældende tidspunkter.

Det fortsatte arbejde med sanktionering, opfølgning

og videreudvikling af kodekset vil således

blive lagt i et kommende Etisk Udvalg.

Etisk Kodeks gælder for »enhver under DBU

hørende organisation, klub og tredjemand,

samt en hertil knyttet enkeltperson, herunder

ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere.«

Ikke klar til kunstgræs

Fodbold handler også om følelser.

Og i dansk fodbold er der endnu ikke følelser

nok for, at kampene på topplan skal spilles på

kunstgræs.

I 2006 kunne de klimatiske, tekniske og videnskabelige

argumenter hverken overbevise

DBUs bestyrelse eller alle DBUs interessenter

om at give klubberne tilladelse til at spille

kampe i Danmarksturneringen og DBUs Landspokalturnering

på kunstgræs.

DBU havde emnet på dagsordenen i foråret,

hvor medlemmerne af bestyrelsen drøftede en

indstilling fra arbejdsgruppen for kunstgræs.

Arbejdsgruppen havde i dens arbejde blandt

andet gennemført en høringsrunde blandt interessenterne,

herunder DBUs seks lokalunioner,

Divisionsforeningen og Spillerforeningen.

Blandt lokalunionerne, der i forvejen gennemfører

turneringskampe på kunstgræsbaner

i deres turneringer, var holdningen udpræget

positiv til også at give tilladelse til Danmarksturneringen.

»Divisionsforeningen er som udgangspunkt

positivt indstillet overfor indførelsen af kunstgræs

på danske fodboldstadions – også henset

til beslutninger på det internationale plan om

sådanne.

Udover at sikre en ensartet spilleflade, vil

underlaget give mulighed for langt større anvendelse

og rentabel drift af opvisningsanlæg.

Denne anvendelse kan omfatte både

højere kampfrekvens, træning og øvrige aktiviteter/events

– og på den måde være til gavn for

dansk fodbold.

Med udgangspunkt i det fremlagte materiale

kan vi med ganske få kommentarer tilslutte os

rapportens konklusioner,« hed det blandt andet

fra Divisionsforeningen.

Spillerforeningen behandlede emnet på dens

repræsentantskabsmøde i slutningen af marts

med følgende resultat:

»Hovedkonklusionen var klar: Der er ikke op-

Dansk Boldspil-Union

bakning blandt de danske spillere til, at kunstgræs

skal benyttes som underlag for kampafvikling

i SAS Ligaen, 1. og 2. Division, kvindernes

3F Liga eller pokalturneringens afsluttende runder.«

Spillerforeningen er dog ikke mere afvisende,

end at den samtidig foreslog etablering af tre

til seks nye stadioner rundt om i landet, som

blandt andet skulle kunne benyttes til kampe i

Royal League eller andre turneringer, der gennemføres

i vinterperioden.

Argumenter om en større skadesfrekvens hos

spillerne som følge af træning og spil på kunstgræs

er udokumenterede, og var derfor ikke

været afgørende for bestyrelsens beslutning.

Videnskabelige undersøgelser og statistik viser

tværtimod, at det ikke er forbundet med flere

skader at træne og spille på kunstgræsbaner.

Bestyrelsen besluttede, at DBUs administration

skal følge den fortsatte, tekniske udvikling

på kunstgræsområdet tæt.

Kunstgræsbaner er i dag tilladt at anvende til

kampe i Danmarksserien og alle underliggende

serier samt alle kvinde- og ungdomsturneringer.

Ny struktur og strategi for kvindefodbolden

Bestyrelsen fik på sit møde i august præsenteret

et oplæg til en fremtidig struktur og strategi

for pige- og kvindefodbolden.

Bestyrelsen havde givet en arbejdsgruppe til

opgave at beskrive en (a) eliteklubdel, der er

bæredygtig og selvfinansierende for egen elitesatsning,

(b) en stabil og sportslig attraktiv national

turnering, som kan bidrage til at forbedre

de bedste kvindeklubbers nationale og internationale

konkurrence- og udviklingsmuligheder,

(c) et talentudviklingssystem som sikrer en kontinuerlig

udvikling af spillere på såvel højeste

nationale som internationale niveau og endelig

(d) et talentudviklingssystem som kan udvikle

og fastholde kvinde A-landsholdet blandt verdens

bedste fodboldnationer på kvindesiden.

Gruppens oplæg forholdt sig til den fodboldpolitiske

indsats, hvor »DBUs kvindeudvalg

skal arbejde målrettet mod primært at udvikle

dansk kvindefodbolds elitære niveau. Elitearbejdet

defineres som Landsholdene, 3F Liga, 1.

Div. PJ-DM samt Elitearbejdet (KTU/STU).

Breddeudviklingen herunder rekruttering af

nye medlemmer og fastholdelse af nuværende

medlemmer varetages af DBUs B&U udvalg

samt lokalunionerne. Der forudsættes et tæt

samarbejde mellem elite og bredde.«

»Det er en nødvendighed, at eliteklubberne

bliver økonomisk bæredygtige og selvfinansierende

for egen elitesatsning. Det kan den overvejende

del af eliteklubberne endnu ikke klare

uden DBUs hjælp,« hed det endvidere i oplæget,

der fortsatte:

»DBU bør derfor iværksætte et program, der

i løbet af tre år uddanner klubberne til at blive

5

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

bæredygtige og selvfinansierende for egen elitesatsning

gennem (a) en målrettet indsats for

at udvikle klubberne på det organisatoriske og

kommercielle plan og (b) igangsættelse af initiativer

på mange planer for at skabe omtale, respekt

og kontinuitet.«

Overordnet set var det gruppens forslag, at

det specielle tilskud på 1,5 millioner kroner årligt,

som DBU i disse år skyder i projektet ’dansk

kvindefodbold i verdenseliten’ allokeres til det

nye projekt.

Det vil i givet fald betyde, at DBUs ekstraordinære,

økonomiske satsning på kvindefodbolden

allokeres fra det primært sportslige område

til en udvikling af klubbernes administrative og

forretningsmæssige kompetencer.

DBUs bestyrelse besluttede senere på efteråret

– efter et oplæg fra formanden – at ændre

kvindeudvalget til kvindeeliteungdomsudvalget

og lægge arbejdet med seniorlandsholdene

ind under administration samt at arbejde videre

med udvalgets forslag.

DBU investerer årligt 10 millioner kroner i

kvindefodbolden inklusiv det ekstraordinære

tilskud til det igangværende eliteprojekt.

Begge pokalfinaler i Parken

Som støtte til den fortsatte udvikling og eksponering

af kvindefodbolden besluttede DBU, at

pokalfinalen for kvinder i de kommende tre år

skal gennemføres som en del af et dobbelt-arrangement

i Parken.

Kvindernes finale i 3F Cup’en vil således blive

spillet med start klokken 11.30, mens finalen i

DBUs Landspokalturnering traditionen tro starter

klokken 15.00 Kristi Himmelfartsdag i 2007.

Programmet for finaledagen skal derfor

starte med, at portene til et specielt tribuneafsnit

til tilskuerne til kvindernes finale bliver åbnet

allerede klokken 10.00 med kvindeholdenes

opvarmning fra klokken 10.45.

Med kick off klokken 11.30 slutter den ordinære

spilletid klokken 13.15. Såfremt kampen

slutter uafgjort, vil kvinderne gå direkte til en

afgørelse på straffespark.

Den økonomiske model for dobbelt-arrangementet

baserer sig på, at de to deltagende

kvindeklubber får dækket de omkostninger, der

er forbundet med at gennemføre deres finalekamp

om formiddagen i Parken.

Det er således finalen i DBUs Landspokalturnering

(herrernes), der er den indtægtsgivende

part i arrangementet. I 2006 var de samlede

indtægter ved finalen 4,5 millioner kroner, og

fratrukket udgifterne – hvoraf momsen på entreindtægten

på 746.000 kroner var den største

enkeltpost – blev nettooverskuddet godt tre

millioner kroner.

Med 23.825 tilskuere blev entréindtægterne

på 3,7 millioner kroner, mens salget af tv-signalet

gav 500.000 kroner og bandereklamerne

6

DBU Årsberetning 2006

godt 260.000 kroner. Dermed scorede pokalvinderne,

Randers FC, og finalemodstanderen,

Esbjerg fB, hver mere end 1,2 millioner kroner

for deltagelsen.

DBU forsøgte sig første gang med et dobbeltarrangement

tilbage i 1996.

Dengang blev herrernes finale spillet først efterfulgt

af kvindernes finale. Dén programplanlægning

levede ikke op til forventningerne, idet

kun få hundrede tilskuere blev tilbage og så

Fortuna Hjørring besejre Rødovre 3-1 i kvindernes

Topdanmark Cup. Til trods for at Brøndby

og AGF i timerne inden havde sat tilskuerrekord

i den daværende Giro Cup-finale med 36.103 tilskuere.

Hensigten er denne gang at gennemføre finalerne

som dobbelt-arrangementer de kommende

tre sæsoner, således at det nye finaleformat

får en bedre chance for at etablere sig.

Placeringen af kvindernes pokalfinale før herrernes

finale sker på opfordring fra DBUs kvindeudvalg

og Kvindedivisionsforeningen.

Tiltaget falder i tråd med DBUs bestyrelse

målsætning om at profilere og integrere kvindefodbolden

bedst muligt. Beslutningen er

truffet på baggrund af den research, DBUs turneringsafdeling

blandt andet har foretaget hos

deres kolleger i det tyske fodboldforbund, som

gennem nogle år har spillet kvindernes finale

før herrernes finale på Det olympiske Stadion i

Berlin.

Divisionsforeningen har givet dens kolleger i

Kvindedivisionsforeningen opbakning til gennemførelsen

af dobbelt-arrangementet i dets

kommende form.

Formelt afhænger gennemførelsen af dobbeltarrangementet

af vedtagelsen af de fornødne

konsekvensrettelser i propositionerne

for 3F Cup’en.

Futsal er fremtiden

DBU indfører futsal som den officielle form for

indendørsfodbold.

I første omgang bliver futsal indført i DBUregi,

mens DBUs bestyrelse er mere fleksibel i

forhold til, hvornår forbundets seks lokalunioner

vælger at indføre futsal på senior- og specielt

ungdomsplan.

Indefodbold i den kendte form er imidlertid

så udbredt indenfor ungdomsfodbolden, at det

kræver en længere omstillings- og implementeringsperiode.

Bestyrelsen nedsatte derfor et udvalg, futsaludvalget,

som har fået til opgave at sikre implementeringen

og udbredelsen af denne form af

fodboldspillet.

Foreløbigt altså som et supplement til det nuværende

indefodboldspil, idet det kommende

udvalgs første opgave bliver at komme med en

indstilling til en landsdækkende overgangsfase

fra indefodbold til futsal.

Futsal-udvalget vil referere til bestyrelsen, der

ligeledes vil nedsætte en ad hoc udviklings- og

aktivitetsgruppe, som – muligvis med støtte fra

specialiserede ad hoc-grupper – får til opgave

at se nærmere på andre, alternative fodboldformer

som eksempelvis beach-soccer og streetsoccer.

Gruppen skal fungere som idéskaber og -udvikler,

og skal se på alternative former for fodbold

som en parallelaktivitet til de eksisterende

fodboldaktiviteter, herunder indsamle og behandle

tanker og ideer om nye former for fodbold.

Bestyrelsen forventer, at gruppen kommer

med oplæg til nye, alternative former for fodbold,

og at den vurderer udviklingsmulighederne

for de allerede kendte spil – street soccer

og beach soccer.

Ad hoc-gruppen, der blev nedsat for en to-årig

periode, skal i sit arbejde tage udgangspunkt

i DBUs værdigrundlag og bærende principper

samt konceptet ’Holdninger og handlinger’.

Både futsal-udvalget og ad hoc-gruppen

fremgår af oversigten over DBUs udvalg.

DBU vandt sag over

Spillerforeningen i Landsretten

DBU vandt i september første halvleg af den

retssag, den danske spillerforening har anlagt

mod det danske fodboldforbund.

Første del af det samlede sagsanlæg vedrører

implementeringen af internationale transferregler,

mens anden del drejer sig om kompetenceforholdene

på nationalt plan.

I den del af sagen, som blev afgjort fredag

den 8. september, havde Spillerforeningen forsøgt

at forhindre, at en international regel om

træningskompensation i forbindelse med internationale

klubskifter også skal gælde danske

spillere og klubber.

Spillerforeningen krævede Landsrettens ord

for, at DBU skulle anerkende, at FIFAs reviderede

transferregler fra den 18. december 2004

(Artikel 20) ikke skal gælde for den danske spillerforening

og dens medlemmer.

Landsrettens afgørelse, der frifinder DBU,

sender reelt et signal til Spillerforeningen om,

at hvis foreningen er utilfreds med internationale

transferregler, skal dens utilfredshed rettes

mod det internationale fodboldforbund,

FIFA, og ikke det danske fodboldforbund, DBU.

Konkret om hvorvidt andre parter – i dette

tilfælde Spillerforeningen og Divisionsforeningen

– gennem deres overenskomst og dermed

de kompetencer, de to interesseorganisationer

gennem deres overenskomstaftale har tildelt

sig selv, kan tilegne sig retten til at foretage

ændringer i DBUs Standardspillerkontrakt.

Den anden overenskomstpart på det danske

fodboldmarked, Divisionsforeningen, deler ikke

Spillerforeningens opfattelse af kompetence-


spørgsmålet, og har gennem hele forløbet anerkendt

DBUs kompetence som nationalt fodboldforbund.

Forhold omkring netop DBUs Standardspillerkontrakt

drøftes typisk i DBUs Kontraktfodboldudvalg,

der består af to repræsentanter fra hver

af de to interesseorganisationer, Spillerforeningen

og Divisionsforeningen, samt to repræsentanter

for det danske fodboldforbund, DBU.

DBUs Standardspillerkontrakt, der daterer sig

tilbage til indførelsen af betalt fodbold i 1978,

beskriver blandt andet spillernes rettigheder

og forpligtelser i deres ansættelsesforhold med

kontraktklubberne i Danmark.

Spillerforeningen og Divisionsforeningen ind -

gik efter flere års forhandlinger i 1999 en overenskomst,

der primært omhandler de arbejdsmarkeds-

og ansættelsesmæssige forhold mel -

lem arbejdsgiver og arbejdstager.

Anden del af det samlede sagsanlæg, der

handler om kompetenceforholdet omkring

DBUs Standardspillerkontrakt, forventes afgjort

af Østre Landsret i foråret 2007.

Østre Landsret fastsætter dækningen af sagsomkostningerne

i forbindelse med dens endelige

afgørelse.

DBU har foreløbigt brugt over én million kroner

på juridisk bistand i sagen.

Medarbejder i Udlændingeservice dømt

Udlændingestyrelsen valgte torsdag den 30.

juni 2005 midlertidigt at fritage den daværende

afdelingsleder, Henning Larsen, for tjeneste.

DBU kunne på foranledning af henvendelser

fra medierne dengang bekræfte, at såvel DBU

som en række danske kontraktklubber gennem

mere end 10 år har benyttet en kontaktperson i

styrelsen i spørgsmål om opholds- og arbejdstilladelse

for udenlandske fodboldspillere fra ikke-

EU lande i de danske kontraktklubber, samt at

den pågældende i fire tilfælde har deltaget på

rejser til A-landsholdets kampe i udlandet.

DBUs administrative kontakt til den pågældende

har primært bestået i at henvise danske

klubber til medarbejderen som Udlændingestyrelsens

kontaktperson for danske kontraktklubber

i forbindelse med tilgangen af udenlandske

spillere fra ikke EU-lande.

Sådanne opholdstilladelser er ét-årige, og skal

derfor forlænges hvert år.

Medarbejderen har i sådanne tilfælde kontaktet

DBU for at sikre, at de pågældende spilleres

ansættelsesvilkår i klubberne er i overensstemmelse

med retningslinjerne i DBUs Standardspillerkontrakt

og kriterierne for opholds- og arbejdstilladelse

i Danmark.

DBU er således ikke klient hos Udlændingeservice,

men høringspart.

Invitationerne til Henning Larsen kommer

som følge af, at DBU er kontraktligt forpligtet til

at invitere en række sponsorer og øvrige samarbejdspartnere

med på rejser til A-landsholdets

kampe i udlandet.

I visse tilfælde – oftest når DBU har booket

et charterfly – inviterer DBU også andre kontaktpersoner

og samarbejdspartnere med på

rejserne, som omfatter transport og eventuel

overnatning.

Invitationen af gæster sker uden yderligere

forpligtelser for DBU, idet DBU gør opmærksom

på, at organisationen ikke dækker eksempelvis

private omkostninger, forsikring eller eventuel

beskatning.

Henning Larsen blev i første omgang frikendt

i en tjenestemandssag, og blev overført til andet

arbejde i Udlændingeservice.

I november blev han imidlertid dømt for overtrædelse

af straffelovens § 144 omhandlende

embedsmænds modtagelse af bestikkelse.

DBU har været afhørt, og udvalgte medarbejdere

har været ført som vidner under sagen

ved Københavns Byret, men hverken de pågældende

eller DBU som organisation har været tiltalt

i sagen.

Dansk Boldspil-Union

7

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

Internationale relationer

Dansk fodbold var ikke repræsenteret på banerne

verdensmesterskaberne i fodbold i Tyskland

i sommeren 2006.

Til gengæld var DBU aktivt involveret i den

administrative gennemførelse af verdens største

mediebegivenhed for det internationale fodboldforbund,

FIFA.

Jim Stjerne Hansen og Lars Berendt

Generalsekretær Jim Stjerne Hansen var ’general

coordinator’ med det overordnede administrative

ansvar for aktiviteterne og kampene i

Kaiserslautern, der var én af de 12 byer, der lagde

stadion, træningsbaner, hoteller og andre faciliteter

til VM-slutrunden.

Kommunikationschef Lars Berendt var tilknyttet

gruppen af presseansvarlige, ’media officer’,

for medieaktiviteterne for såvel de deltagende

landshold som gennemførelsen af aktiviteterne

omkring selve kampene.

Begge havde erfaring med tilsvarende opgaver

fra VM-slutrunden i USA i 1994, hvor Jim

Stjerne Hansen var general coordinator i Boston

og Lars Berendt var media officer først i Detroit

og derefter til ottendedels- og kvartfinalerne i

San Francisco.

Begge har siden måttet takke nej til tilsvarende

opgaver ved VM-slutrunderne i Frankrig i

1998 og Japan/Sydkorea i 2002, hvor de varetog

deres respektive ansvarsområder omkring det

danske landshold.

Jim Stjerne Hansen har været benyttet som

match delegate ved internationale kampe for

såvel FIFA som det europæiske fodboldforbund,

UEFA, siden 1990, hvor han også har været medlem

af UEFAs disciplinærkomité, som han p.t. er

næstformand for.

Lars Berendt har også været udlånt til FIFA til

opgaver ved kampe under VM-slutrunden for

kvindelandshold i Sverige i 1995, OL-slutrunden

i USA i 1996 og VM-slutrunden for U/20-landshold

i Malaysia i 1997, ligesom han siden 1996

har været media officer for UEFA til kampe i

8

DBU Årsberetning 2006

Champions League herunder gennem et par sæsoner

for Manchester United.

DBU har tradition for at stille medarbejdere til

rådighed for gennemførelsen af kampe og turneringer

under FIFA og UEFA for derigennem

også sikre know how og ekspertise på internationalt

niveau til dansk fodbold samt den deraf

følgende netværksopbygning, som er af ikke

uvæsentlig betydning for organisationen.

Peter Mikkelsen,

Jørn West Larsen og Gitte Holm

Den tidligere danske og internationale topdommer,

Peter Mikkelsen, var ligeledes i aktion ved

VM-slutrunden, hvor han fungerede som dommerbedømmer.

Og i december havde FIFA for anden gang i

2006 bud efter Peter Mikkelsen til en international

turnering, da han fungerede som instruktør

og coach for dommerne under VM for klubhold

i Japan fra den 10. til 17. december.

FIFA bad første gang Peter Mikkelsen påtage

sig opgaven som udvikler for dommerne under

VM-slutrunden i Japan og Sydkorea i 2002,

og han fungerede i en tilsvarende rolle under

OL-slutrunden i Athen i 2004. I sommer var Peter

Mikkelsen tilbage som coach og dommerbedømmer

under VM-slutrunden i Tyskland.

Han dømte selv ved EM-slutrunderne i 1992

og 1996 og VM-slutrunderne i 1990 og 1994. Siden

han stoppede sin aktive karriere som DBUog

FIFA-dommer i 1998, er han i stigende grad

blevet involveret i det internationale dommerarbejde

i UEFA og FIFA. UEFA benytter ham blandt

andet som dommerbedømmer ved kampe i

Champions League.

Peter Mikkelsen er medlem af DBUs Elitedommergruppe,

der blandt andet er ansvarlig for

udviklingsaktiviteterne for og indrangeringen af

de bedste dommere og linjedommere.

Et andet medlem af DBUs Elitedommergruppe,

Jørn West Larsen, fungerer som coach

og mentor for udvalgte dommere i UEFA-regi.

Danmarks tidligere internationale, kvindelige

topdommer, Gitte Holm, er ligeledes blevet involveret

i internationalt arbejde.

Hun var i 2006 i New Zealand for at undervise

dommerinstruktører på et FIFA kursus, Referees

Refresher Course, som er en opfølgning på de

tidligere Futuro III kurser.

Gitte Holm, der som aktiv blandt andet var

linjedommer i VM-finalen i kvindefodbold i Sverige

i 1995, er også med i gruppen af instruktører,

som skal forberede de kvindelige dommere

frem til VM i september 2007.

Lone Smidt Nielsen og

Niels Christian Holmstrøm

Dansk fodbolds repræsentation i de internationale,

fodboldpolitiske fora var stort set uændret

i 2006.

Positivt var det, at Lone Smidt Nielsen blev

udpeget til medlem af FIFAs kvindeudvalg, som

DBUs tidligere formand, Poul Hyldgaard, var formand

for i 1990’erne.

Niels Christian Holmstrøm, der overgik fra en

stilling som sportsdirektør til konsulent og bestyrelsesmedlem

i FC København, blev valgt til

næstformand i Board of European Club Forum,

som han i forvejen var medlem af.

Den samlede oversigt over dansk fodbolds repræsentation

fremgår af skemaet her på siderne.

Claus Bo Larsen ikke med

Danmarks internationalt højest rangerede dommer,

Claus Bo Larsen, var officielt blandt de

44 dommere, der fra februar 2005 til 31. marts

2006 kandiderede til dommeropgaver ved VMslutrunden.

Den samme bruttotrup af dommere var allerede

udtaget til en indledende workshop 12.-16.

februar 2005. Deres kvaliteter er siden blevet

bedømt i forskellige kampe og turneringer under

FIFA.

Det internationale fodboldforbund, FIFA,

havde således udtaget den 40-årige danske top-


dommer til den afsluttende workshop i Frankfurt

fra den 21. til den 25. marts.

Her var Claus Bo Larsen og hans 43 kolleger

gennem en omfattende fysisk test, medicinsk

kontrol, personlige tests og tjek af deres engelskkundskaber.

På FIFAs dommerkomités møde den 31. marts

blev bruttotruppen skåret ned fra 44 til kun 23

dommere, der skulle lede dommerkvartetterne

til de i alt 64 kampe under VM-slutrunden, samt

syv reserver.

Det var første gang siden VM-slutrunden i

1986, at Danmark ikke var repræsenteret blandt

mændene i sort, idet Peter Mikkelsen dømte

ved slutrunderne i 1990 og 1994, og Kim Milton

Nielsen var med ved slutrunderne i 1998 og

2002.

Nicolai Vollquartz rykkede op

Dansk fodbold fik også en dommer i den næstbedste,

internationale kategori i 2006. Det

skete da UEFAs dommerkomité rykkede Nicolai

Vollquartz en kategori op.

Ved denne lejlighed reviderede komitéen indrangeringerne

i de to bedste kategorier af internationale,

europæiske dommere. Det betød en

tilgang på fem dommere til den såkaldte Premier

Category, der består af 20 dommere fra i

alt 18 forskellige lande.

Den 40-årige dommer tog sin dommereksamen

i 1985, dømte første gang i Danmarksserien

i 1992, i 2. Division i 1994 og i 1. Division i

1995. To år efter fik han sin debut i landets bedste

række, og yderligere to år senere opnåede

han FIFA-status.

I efteråret imødekom det internationale fodboldforbund,

FIFA, DBUs indstilling af SAS Ligadommerne

Anders Hermansen, Peter Rasmussen

og Thomas Vejlgaard som nye dommere i

internationale kampe.

Dermed fastholder DBU – til trods for at Kim

Milton Nielsen og Knud Erik Fisker begge er faldet

for aldersgrænsen, og Tonny K. Poulsen ikke

længere er på listen – antallet af danske dommere

med international status på syv i 2006.

UEFA reviderer indrangeringen af dommerne

i de to øvrige kategorier i begyndelsen af det

nye år.

Listen af internationale dommere og linjedommere

fremgår af DBUs hjemmeside www.

dbu.dk.

DBU aktivt ind i CCPA

DBU besluttede at gå aktivt ind i foreningen,

Cross Cultures Project Association (CCPA).

CCPA har med Anders Levinsen som initiativtager

og ildsjæl gennem en årrække udmærket

sig ved at gennemføre DBUs Fodboldskolekoncept

i en række uroplagede dele af Europa.

Den formelle involvering i CCPA kommer efter

foranledning af generalsekretær i det norske

fodboldforbund, Karen Espelund. Både regeringerne

i Norge og Danmark samt det europæiske

fodboldforbund, UEFA, yder betydelige beløb

til CCPA’s aktiviteter.

Det forventes, at de nordiske fodboldforbunds

engagement i CCPA kan medvirke til at

sikre en bedre kontakt mellem CCPA og de nationale

fodboldforbund i de områder, hvor CCPA

opererer.

CCPA gennemførte den første Fodboldskole under

titlen ’Open Fun Football Schools’ i Bosnien-

Hercegovina allerede i 1998.

I sommeren 2001 udvidede CCPA skolerne til

yderligere tre balkanske områder; Serbien, Vojvodina

og Montenegro. Og i 2003 kom Kroatien,

Kaukasus, Georgien, Armenien og Asabaidjan

med på programmet.

Projektet bygger i hele sin form på DBUs Fodboldskole-koncept.

Det er således DBUs fodboldskole-trænermanual,

der i oversat form ligger til grund for gennemførelsen

af skolerne på Balkan, ligesom

DBUs erfaringer med handlingen af afviklingsfasen

af fodboldskoler og logistik har været stillet

til rådighed for skolerne på Balkan.

DBU Børn og ungdom deltog ligeledes i undervisningen

af de første lokale trænere og skoleledere,

og deltog i 1998 i gennemførelsen af

de første Fodboldskole-projekter i Bosnien sammen

med Anders Levinsen.

Siden 1998 har CCPA gennemført over 250

skoler i mere end ni kriseramte områder til

glæde for mere end 50.000 drenge og piger

mellem 8 og 16 år.

160 kasser landsholdstøj til Afrika

DBUs to hovedsponsorer for herre-landsholdene,

Arla og DONG Energy, valgte i 2006 nye

logoer til landsholdstøjet.

Det betød, at lageret af træningstøj, træningsdragter

og fritidstøj er blevet skiftet ud

med splinternyt Adidas-tøj med sponsorernes

nye logoer.

I den forbindelse blev Arla og DONG Energy

sammen med Adidas og DBU enige om at donere

den tidligere kollektion til Folkekirkens

Nødhjælp, som sender de i alt 160 kasser med

anvendeligt landsholdstøj til de to sydafrikanske

lande, Angola og Zambia.

Sendingen, som blev afskibet fra DBUs kontorer

i Brøndby i oktober, indeholdt blandt andet

500 shorts, 600-700 t-shirts, 300 dragter,

500 sweatshirts 300 regnjakker og 100 vindjakker.

Af forretningsmæssige årsager bliver det

lande i Den tredje Verden, hvor partnerne ikke

har et marked, som kommer til at nyde godt af

Dansk Boldspil-Union

det nu tidligere landsholdstøj, hvoraf en del er

så godt som nyt.

Der er nærmest tradition for, at aflagt landsholdstøj

sendes til Afrika. Det var således også

tilfældet i forbindelse med logoskiftet efter fusionen

mellem MD Foods og Arla i april 2000,

ligesom det brugte Hummel-tøj blev sendt til

Sydafrika, da DBU skiftede leverandør til Adidas

i sommeren 2004.

Logoskiftet er initieret af energiselskabets

navneændring og logoskifte fra DONG til DONG

Energy.

Ingen UEFA Cup-finale til København

DBU søgte i april måned officielt om værtskabet

for UEFA Cup-finalen i 2009.

I september måtte DBU imidlertid meddele

det europæiske fodboldforbund, UEFA, at det

danske fodboldforbund måtte trække ansøgningen

tilbage.

Det skete efter, Parken Sport & Entertainment

tidligere på ugen måtte erkende, at selskabet

mod forventning ikke kunne sikre gennemførelse

af den planlagte ombygning af Coca Colatribunen

til tiden.

Parken Sport & Entertainment A/S begrunde

de beslutningen med, at forhandlinger mellem

selskabet og Københavns Kommune omkring

etablering af en ny D-tribune i Parken trak

ud.

Tilbagetrækningen af tilsagnet fra Parken

kom små fem måneder efter, UEFA havde en repræsentation

til et to-dages såkaldt ’site visit’ i

København i slutningen af april.

DBU betragtede på baggrund af meldinger

fra sit netværk København som favorit til at få

finalen i 2009. Ikke mindst efter UEFA i maj måned

offentliggjorde at kun tre andre fodboldforbund,

det tyske, rumænske og israelske fodboldbund,

havde ansøgt.

Blandt kandidaterne og dermed konkurrenterne

var Fussball Arena Hamburg i den nordtyske

millionby, National Stadion i Bukarest og

Ramat-Gan Stadion i Tel Aviv.

Den nu annullerede ansøgning om værtskabet

for UEFA Cup-finalen er ekstra ærgerlig for

DBU, der prioriterede et bud på dette arrangement

højere end ansøgninger om EM-slutrunden

for U/21-landshold og Kvinde-EM senere

samme sommer.

Rent taktisk ville det ikke stille DBU stærkt

at ansøge om mere end én UEFA-begivenhed

samme sommer, ligesom DBU rent organisatorisk

ikke kan afsætte de nødvendige ressourcer

til at gennemføre mere end ét af de tre administrativt

stærkt krævende arrangementer

samme år.

Derfor valgte DBU de to øvrige arrangementer

fra, og siden er EM-slutrunden for U/21-

9

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

landshold i 2009 blevet tildelt Sverige, mens

slutrunden samme år for kvindelandshold er

gået til Finland.

Finalen i 2009 skulle have været den tredje finale

i København i én af UEFAs klubturneringer

gennem de seneste 15 år.

Det danske fodboldforbund har således med

succes gennemført den daværende finale i

UEFA Cup’en for pokalvindere mellem Arsenal

og Parma i 1994 og UEFA Cup-finalen mellem

Arsenal og Galatasaray i 2000.

10

DBU Årsberetning 2006

DBUs værtskab for finalen den 17. maj 2000 sikrede

10.000 danske fodboldtilhængere adgang

til den europæiske finale, mens hovedparten af

de øvrige i alt 39.000 pladser blev solgt gennem

de to klubber til deres egne fans.

Kampen blev transmitteret til 185 lande med

et publikum på over 500 millioner tv-seere.

Økonomisk var arrangementet særdeles attraktivt

for turisterhvervet samt staten og kommunerne,

idet eksponeringen af København i

tiden op til, under og efter finalen ifølge Dan-

marks Turistråd svarede til en reklamemæssig

værdi på mere end 100 millioner kroner.

Ifølge beregninger fra Idrætsfonden Danmark

gav arrangementet turistindtægter på 75

millioner kroner, mens staten tjente 26,5 millioner

kroner i afgifter, moms og indkomstskatter,

og der tilfaldt amterne og kommunerne en

indtægt i størrelsesordenen 15 millioner kroner.

DBUs nettoindtægt på kampen begrænsede sig

til mindre end tre millioner kroner.


Internationale tillidshverv og opgaver i 2006:

Dansk Boldspil-Union stiller sin kompetence til

rådighed for såvel det europæiske fodboldforbund,

UEFA, som det internationale fodboldforbund,

FIFA.

Det gælder indenfor både forbundenes faste

FIFA:

Allan Hansen, formand

National Associations Committee (siden 2005).

Jim Stjerne Hansen, generalsekretær

• medlem af Marketing and Television Advisory

Board (siden 2003).

Lone Smidt Nielsen

• medlem af Committee for Women’s football

(siden 2005).

DBUs tidligere formand (1991-2002), Poul

Hyldgaard, blev ved sin udtrædelse af FIFAs eksekutivkomité

(1984-96) udnævnt til æresmedlem af det

internationale fodboldforbund, FIFA.

Generalsekretær Jim Stjerne Hansen har tillige

været benyttet som match delegate ved en række

kampe i FIFA-regi gennem årene samt som venue

director ved kampe under VM-slutrunden i USA i

1994 og VM-slutrunden i Tyskland 2006.

Kommunikationschef Lars Berendt har også været

udlånt til FIFA til opgaver som media officer ved

kampe under VM-slutrunden i USA i 1994 og i Tyskland

2006, VM-slutrunden for kvinder i Sverige i

1995, OL-slutrunden i USA i 1996 og VM-slutrunden

for U/20-landshold i Malaysia i 1997.

2006

• medlem af National Teams Committee

UEFA:

Allan Hansen, formand

(siden 2004)

• medlem af Youth and Amateur Football Panel

(2002-2004)

Benny Jacobsen, sekretær i DBU Eliteudvikling

• medlem af Youth and Amateur Football Panel

(siden 1994),

• medlem af Match Delegates Panel (siden 2000)

Christian Kofoed, suppleant til DBUs bestyrelse og

medlem af DBUs Disciplinærudvalg,

• medlem af Match Delegates Panel (siden 2004)

Flemming Serritslev, tidl. træner for U/21-landsholdet,

ITU og STU

• medlem af Technical Instructors Panel (siden

1998).

Peter Bonde, assisterende træner på A-landsholdet

• medlem af Technical Instructors Panel

(siden 2003)

Helle Handler Petersen (ingen formel tilknytning

til DBU)

• medlem af Doping Control Officers Panel

Henrik Ravnild, bestyrelsesmedlem

• medlem af Licensed Match Agents Panel

(siden 1996),

Jan Carlsen, medlem af DBUs dommerudvalg

• medlem af Referee Observers Panel (siden 1997)

Jan Damgaard, tidligere topdommer,

• medlem af Match Delegate Panel

komitéer, udvalg og arbejdsgrupper samt i operationelle

funktioner i forbindelse med kampe

eller turneringer i både UEFA- og FIFA-regi, hvor

de to forbund benytter en række af DBUs såvel

frivilligt tilknyttede ledere som ansatte.

Jim Stjerne Hansen, generalsekretær

• medlem af Control and Disciplinary Committee

(siden 1990), næstformand i samme komité

(siden 2000),

• medlem af Administrative Experts Panel (siden

1990).

• medlem af Match Delegates Panel (1990).

Jørn West-Larsen, tidligere topdommer, medlem

af DBUs Elitedommergruppe, medlem af DBUs Uddannelsesudvalg,

• medlem af Referee Observers Panel (siden 2004)

Kaj Østergaard, tidligere topdommer, formand for

DBUs Elitedommergruppe

• medlem af Referee Observers Panel (siden 1985)

Lars Berendt, kommunikationschef

• medlem af Media Officers Panel (siden 1996)

Mogens Kreutzfeldt, landsholdslæge

• medlem af Medical Committee (siden 1998).

• medlem af Anti Doping Panel (siden 2003)

Niels Christian Holmstrøm, tidl. medlem af DBUs

uddannelsesudvalg

• medlem af Board of European Club Forum

Per Andersen, træner for U/19-landsholdet og STU

• medlem af Artificial Turf Experts Panel

(siden 2003).

Peter Mikkelsen, tidligere topdommer, tidligere

chef for DBU Turneringer, medlem af DBUs Elitedommergruppe

• medlem af Referee Instructors Panel (siden 2000)

• medlem af Match Delegates Panel (siden 1998)

Steen Dahrup, kontorchef

• medlem af Venue Directors Panel (siden 2000)

Thomas Slosarich, assistent i DBU Børn og Ungdom

• medlem af Fun Football/Children’s Football Panel

(siden 2001).

Torben Mogensen, kasserer og bestyrelsesmedlem

• External auditor (fra 2005)

Champions League-funktioner:

Steen Dahrup, kontorchef

• Venue Director ved kampe i Champions League

(siden 1994).

Lars Berendt, kommunikationschef

• Media Officer ved kampe i Champions League (siden

1996).

Royal League:

Allan Hansen, formand for DBU;

• medlem af bestyrelsen

Benny Olsen, formand for DBUs DM-programudvalg;

• medlem af Turneringskomité

Børge Bach, tidligere direktør i AaB;

• direktør

Dansk Boldspil-Union

Personerne er tilknyttet eksempelvis Match Delegates

Panel, Referee Observers Panel, Venue

Directors Panel og Media Officers Panel hos

UEFA benyttes i operationelle funktioner ved

kampe over hele Europa.

Christian Kofoed

• medlem af Disciplinærkomitéen

Finn Lautrup, medlem af DBUs Appeludvalg;

• medlem af Appelkomitéen

Jesper Møller, næstformand i DBU;

• medlem af TV og Markedsføringskomitéen

Jim Stjerne Hansen, generalsekretær, næstformand

i UEFAs Disciplinærudvalg;

• medlem af Disciplinærkomitéen

Jørgen Nielsen, bestyrelsesmedlem;

• match delegate

Kaj Østergaard, medlem af DBUs Dommerudvalg

og formand for DBUs Elitedommergruppe;

• medlem af Dommerkomitéen

Lars Berendt, kommunikationschef;

• formand for PR og Infokomitéen

Niels-Christian Holmstrøm, tidl. medlem af DBUs

Uddannelsesudvalg;

• medlem af bestyrelsen

• medlem af Turneringskomité

Ove Jensen, bestyrelsesmedlem;

• match delegate

Per Bjerregaard, bestyrelsesmedlem i DBU;

• medlem af bestyrelsen

• formand for TV og Markedsføringskomité

Peter Hørlück, kommunikationschef i OB;

• medlem af PR- og Infokomitéen.

Peter Mikkelsen Scheef, medlem af DBUs Elitedommergruppe;

• medlem af Dommerkomitéen

Thomas Christensen, bestyrelsesmedlem i DBU;

• formand for bestyrelsen

Torben Mogensen, kasserer i DBU;

• match delegate

Tue Kempf, Odense Boldklub

• Match delegate

Villy Ebbesen

• match delegate

Niels Kruse

• match delegate

Jørn Kønig

• match delegate

Ole Borch

• medlem af Appelkomitéen

Preben Kønig

• medlem af Appelkomitéen

Såvel ligaforeningerne i de tre lande som fodboldforbundene

i Norge og Sverige stiller tilsvarende en

række personer til rådighed for turneringen.

11

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

Medlemstal

Fodbold er fortsat Danmarks ubetinget mest

populære idrætsgren.

På trods af en nedgang på knap 4.000 spillere

siden 2005 har fodbold med 296.818 aktive spillere

over dobbelt så mange udøvere, som Danmarks

næststørste sportsgren, golf.

Golfsporten har haft konstant vækst i 20 år

og i samme periode næsten femdoblet medlemstallet.

Med 133.314 aktive udøvere har

Dansk Golf Union passeret gymnastik på andenpladsen,

efter Danmarks Gymnastik Forbund

i 2006 oplevede en tilbagegang på 21.000

udøvere. På de efterfølgende pladser findes

håndbold (130.018), svømning (126.218) og badminton

(111.733), som er de eneste idrætsgrene

med over 100.000 aktive udøvere

Bag tallene kan man konstatere, at udviklingen

i fodboldsportens medlemstal går i samme

retning som i de foregående år, hvor stigningen

primært – hvis ikke udelukkende – stammer fra

børn, og her især piger. Men i år var stigningen

ikke længere stor nok til at kunne dæmme op

for et generelt fald i medlemsskaren.

Som et interessant kuriosum viser tallene ligeledes,

at gennemsnitsalderen blandt piger er

lavere, end det er tilfældet for herrerne. Således

var 44 % af de aktive kvindelige spillere under

13 år, mens det tilsvarende tal for herrerne var

40 %.

Fordeling af aktive fodboldspillere på alder og køn i 2006

12

DBU Årsberetning 2006

Aktive fodboldspillere fordelt på alder og køn

Årstal Klubber Herrer Kvinder 25 I alt

2006 1.614 240.091 56.727 191.396 34.174 71.248 296.818

2005 1.615 244.440 56.041 188.724 38.175 73.582 300.481

2004 1.608 243.922 54.078 184.482 40.168 73.350 298.000

2003 1.618 252.473 55.845 185.897 42.755 79.666 308.318

2002 1.606 242.309 50.664 172.406 43.516 77.051 292.973

2001 1.613 242.293 44.353 168.507 41.168 76.971 286.646

2000 1.599 244.400 42.316 167.849 43.409 75.458 286.716

1999 1.600 246.099 41.044 166.280 45.015 75.848 287.143

1998 1.591 241.176 40.030 156.983 48.566 75.657 281.206

1997 1.581 238.536 39.749 154.116 49.638 74.531 278.285

Aktive udøvere fordelt på specialforbund

Forbund Klubber Herrer Kvinder 25 I alt

Fodbold 1.614 240.091 56.727 191.396 34.174 71.248 296.818

Golf 153 91.563 41.751 11.559 5.297 116.458 133.314

Gymnastik 348 34.933 98.063 69.694 6.021 57.281 132.996

Håndbold 952 57.734 72.284 85.339 13.057 31.622 130.018

Svømning 204 56.814 69.404 93.124 3.208 29.886 126.218

Badminton 563 72.775 38.958 38.635 6.029 67.069 111.733

Ridning 529 10.390 65.857 43.166 7.858 25.223 76.247

Arbejderidræt 686 42.765 29.148 20.409 7.356 44.148 71.913

Tennis 290 41.496 24.242 18.502 3.209 44.027 65.738

Sejlsport

Største special forbund

273 45.125 11.451 5.078 1.900 49.598 56.576

Klubber 60 Herrer 60 Kvinder I alt

1.614 95.860 51.046 28.351 61.995 2.839 240.091 25.065 19.425 5.823 6.263 151 56.727 296.818


DBU udnævnte tre medarbejdere til daglige ledere.

’Daglig leder’ er en betegnelse for en ny mellemledergruppe,

der skal sikre den daglige drift

indenfor deres respektive ansvarsområder.

Ansvaret på det operationelle plan skal ske i

samarbejde med og under reference til enten

den relevante afdelingschef eller administrationschefen,

som fortsat har såvel det strategiske

som personalemæssige ansvar for den pågældende

afdeling.

Den nye mellemledergruppe oprettes som en

konsekvens af den størrelse, DBUs centrale administrationen

med hovedkontor i Brøndby har

fået som konsekvens af det stigende aktivitets-

og produktionsniveau samt de tanker, der ligger

for administrationens fremtid.

De nye daglige ledere indgår ikke i ledergruppen,

der fortsat vil bestå af afdelingscheferne

og generalsekretæren.

Anette Andersen daglig leder af DBU IT

Anette Andersen, 48 år, blev udnævnt til daglig

leder af IT-afdelingen.

Hun havde reelt fungeret i denne rolle gennem

det seneste års tid, efter IT-chef Kenneth

Reeh blev udnævnt til administrationschef. Det

blev imidlertid først i forbindelse med denne

større, organisatoriske sammenhæng, hun formelt

fik titlen.

Afdelingen består af Anette Andersen, Flemming

Knoth Nielsen, Christian Lacoppidan, Michael

Tandrup og Heidi Lüthje (se senere).

Anette Andersen, der startede i DBU i november

1998, vil fortsat referere til administrationschef

Kenneth Reeh.

Peter Ebbesen og Bettina Emcken

Peter Ebbesen, 39 år, blev daglig leder af turneringsafdelingen.

Afdelingen består af Tine Pleidrup, Sophie

Bacquaert, Allan G. Hansen. Allan Koefoed, Henrik

Andersen, Laura Petersen og Peter Ebbesen.

Peter Ebbesen, som har været ansat i DBU siden

september 2001, vil referere til administrationschefen.

Bettina Wiechmann, 37 år, blev ved samme

lejlighed udnævnt til daglig leder af en ny enhed

i kommunikationsafdelingen, DBU Grafisk.

Baggrunden er, at grafikerne fremover skal

varetage al planlægning, kontakt og økonomisk

styring vedrørende administrationens samlede

grafiske produktion.

Det vil blandt andet omfatte kontakten til

administrationens eksterne leverandører af

grafiske ydelser – herunder tilbudshentning,

forhandlinger og produktionsstyring med trykkerierne

– og økonomistyring af alle grafiske

opgaver.

DBUs samlede budget for grafik og tryksagsproduktion

beløber sig til fem-seks millioner

kroner årligt. Økonomiske beregninger påviser

væsentlige besparelsesmuligheder ved denne

disposition, som også omfatter fastansættelsen

af yderligere én grafiker.

DBU Grafisk består af Lise Fabricius og Henrik

Vick samt Bettina Emcken.

Bettina blev ansat i DBU 1. maj 2001, og refererer

til kommunikationschef Lars Berendt.

Tre grafikere

Som led i den nye organisering på det grafiske

område blev Lise Fabricius, 38 år, fastansat.

Lise var første gang i perioden 1. december

1996 til 29. august 1997 barselsvikar for afdelingens

daværende grafiker, Pia Bay, og var senest

fra 13. september 2004 til udgangen af november

barselsvikar for Anne Werner, og har de seneste

par måneder været tilknyttet på ad hocbasis.

Anne Werner forlod derimod DBU i maj.

Hun blev ’headhuntet’ tilbage til den virksomhed,

hvor hun var ansat i en uopsagt stilling,

som hun forlod til fordel for stillingen i

kommunikationsafdelingen i maj 2003.

DBU Kommunikation ansatte i stedet Henrik

Vick, 22 år. Han er uddannet mediegrafiker

med læretid hos Bestseller og senere grafiker

med ansvar for blandt andet varemærkerne

Jack&Jones, Selected og Vero Moda.

Sin unge alder til trods har Henrik kunnet

fremvise overbevisende eksempler på sit arbejde,

og har stor erfaring i udarbejdelse af eksempelvis

lookbooks og trendbooks samt ikke

mindst magasinerfaring. På det tekniske område

behersker han InDesign CS2, Illustrator

CS2, Premiere Pro og Golive CS, der alle er relevant

software her i afdelingen.

Han blev valgt blandt 82 ansøgere.

Ny sekretær til DBU Turneringer

DBU ansatte fra årsskiftet Henrik Andersen, 32

år, som sekretær i turneringsafdelingen.

Henrik, som er kontoruddannet, kommer fra

Frederikshavn, hvor han i januar 1998 startede

som kontorassistent for Frederikshavn forenede

Idrætsklubber, og hvor han siden januar 2000

har været forretningsfører med ansvar for klubbens

fodboldaktiviteter.

Henrik Andersen har således stor indsigt i arbejdsopgaverne

i specielt DBU Turneringer, idet

han varetog opgaver som blandt andet kampfordeler,

sekretær, salg af sponsorater, servicering

af medlemmer, kontingentopkrævning og

bogføring, ligesom en stor del af hans arbejdstid

gik med planlægning af Dana Cup No. 1, som

har deltagelse af 300 hold fra hele verden.

Henrik Andersen erstattede dermed Carsten

Dansk Boldspil-Union

Administrationen

C. Nielsen, som var fratrådt i DBU Turneringer

i maj 2005.

Ny assistent til DBU Børn og ungdom

DBU ansatte Tina Enestrøm, 32 år, som ny assistent

i børne- og ungdomsafdelingen.

Tina medbringer en række kompetencer fra

sin tidligere stilling som administrativ medarbejder

hos Scandic/Hilton. Tina har en bred erfaring

indenfor projektstyring med en række

opgaver indenfor koordinering og kommunikation.

Derudover medbringer Tina en stor erfaring

fra i alt 12 års arbejde både som træner, leder og

ansat kontormedarbejder i Boldklubben Skjold.

I sin tid var Tina således med til at starte pigeafdelingen

op, hvilket er relevant erfaring i forhold

til de opgaver, der knytter sig til stillingen.

Som ny medarbejder i DBU Børn og ungdom,

skal Tina blandt andet have ansvaret for afdelingens

pigeaktiviteter, herunder også sekretærfunktionen

for DBUs Pigegruppe.

Den nye medarbejder erstattede dermed Vibeke

Nørly, som på grund af et længere sygdomsforløb

reelt ikke havde været på arbejde

siden juni måned 2005.

Peter Brix til DBUs Landsholdsklub

Siden Troels Johannesen ved årsskiftet valgte

at søge nye udfordringer, valgte DBU at ansatte

Peter Brix, som i forvejen var tilknyttet DBU

Kommunikation på freelance-basis.

Peters stilling i landsholdsklubben.dk var normeret

til 20 timer per uge, hvilket gav mulighed

for at fuldføre sit studie i medievidenskab

og international virksomhedskommunikation

på Odense Universitet sideløbende.

Udover en for stillingen relevant teoretisk

baggrund har Peter gennem sin fem-årige ansættelse

i OBs kommunikationsafdeling, hvor

han blandt andet har beskæftiget sig med OB

Online, opnået et bredt kendskab til kommunikation

og ikke mindst til fodboldens verden.

Peter skal bidrage til den daglige administration

af klubben og skal ligeledes være med i

fortsat udvikling af websiderne samt strategisk

planlægning og gennemførelse af markedsføringstiltag

og events.

Peter har reelt været i gang i sin nye funktion

siden slutningen af februar, og administrerer

dermed landsholdsklubben.dk sammen med

Lise Daugaard.

Studentermedhjælp til DBU Kommunikation

Anne Marie Poulsen, 22 år, startede som studentermedhjælp

i kommunikationsafdelingen

på en 10-timers aftale ugentligt.

Det sker med henblik på primært indtastning

i landsholdsdatabasen. Derudover vil Anne Ma-

side 16 »

13

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

Organisationsplan 2006

14

Administration

Kvindefodbold

Old Boys

A-landsholdet

U/21 -landsholdet

Sekretær:

appeludvalget

DBU Årsberetning 2006

DBU Landshold

Reception

Lager

Udvalg

DBU Appeludvalg

Administrationschef

Jurist

Kvindeudvalget

Old Boys udvalget

Arbejdsgrupper

DBU Eliteudvikling

Administration

STU

ITU

Ungdomslandshold

Udvalg

Herreeliteungdomsudvalget

Repræsentantskab

Bestyrelse

Forretningsudvalg

Administration

Kontraktfodbold

Indefodbold

Dommerpåsætning

Programplanlægning

Disciplinærsager

Danmarksturneringen

Herre-LP

Herre-DS

U/21 -turneringen

Y-DM og J-DM

Dame DM

Dame-DS

Dame J-DM

Dame-LP

Old Boys LP og DM

UEFA turneringer

Spillercertifikater

Generalsekretær

DBU Turneringer

Udvalg

Kontraktfodboldudvalget

Indefodboldudvalget

Dommerudvalget

Programudvalget

Disciplinærudvalget

Programudvalget for Herre-DM

Disciplinærudvalget for Herre-DM

Turneringsudvalget


Administration

Træneruddannelse

Lederuddannelse

Dommeruddannelse

Klubuddannelse

Udviklingsprojekter

Diverse forhandlingsudvalg

Udvalget for professionel fodbold

DBU Kommunikation

DBU Regnskab

DBU Uddannelse

Udvalg

Uddannelsesudvalg

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er DBUs øverste, besluttende

organ. Repræsentantskabet, der

består af 145 medlemmer, mødes én gang

om året som regel i sidste weekend i februar.

Landets godt 1.600 klubber er enten

direkte eller indirekte repræsenteret. Klubberne

er sikret indirekte repræsentation

gennem deres respektive lokalunion, mens

gruppen af klubber i Danmarksturneringen

er direkte repræsenteret. Alle medlemmer

af repræsentantskabet har baggrund fra

én af landets fodboldklubber. Repræsentantskabet

vælger DBUs forretningsudvalg

blandt sine 145 medlemmer.

DBU Børn og ungdom

Administration

Fodboldskole

Mikrofodboldskole

Pigefodbold

McDonald`s Fodbold Cup

Fair Play

Udvalg

Børne- og ungdomsudvalget

Fair play udvalget

Administration

DBUnet.dk

Fod@

KlubOffice

IT-uddannelse

IT-udvikling

Drift

DBU

Lokalunionerne

Divisionsforeningen

Hjemmekontorer

Sponsorship

Sammensætning

DBUs forretningsudvalg 3 repræsentanter

(formand, næstformand, kasserer)

Bornholms Boldspil-Union 4 repræsentanter

Fyns Boldspil-Union 9 repræsentanter

Jydsk Boldspil-Union 36 repræsentanter

Københavns Boldspil-Union 7 repræsentanter

Lolland-Falster Boldspil-Union 4 repræsentanter

Sjællands Boldspil-Union 18 repræsentanter

12 klubber i Superligaen 12 repræsentanter

16 klubber i 1. division 16 repræsentanter

28 klubber i 2. division 20 repræsentanter

32 klubber i Herre-DS 12 repræsentanter

20 klubber i Kvinde-DM 2 repræsentanter

18 klubber i Kvinde-DS 2 repræsentanter

Dansk Boldspil-Union

DBU IT

Udvalg

EDB-udvalget

15

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

Administrationen fortsat fra side 13

rie blive tilknyttet forskellige ad hoc-opgaver

blandt andet for landsholdsklubben.dk.

Anne Marie, som til daglig læser engelsk og

kommunikation på Handelshøjskolen i København,

overtager dermed Peter Brix’ job, efter

Peter blev fast tilknyttet landsholdsholdsklubben.dk.

Heidi fra træner- til it-uddannelse

Heidi Lüthje skiftede i august træneruddannelse

ud med generel it-uddannelse, da hun

flyttede afdeling og fagområde til en stilling

som projektleder i DBU IT.

Baggrunden for jobrotationen skal blandt andet

ses i det kommende E-læringsprojekt, som

finansieres via Hattrick-puljen, og hvor Michael

Tandrup er udpeget som intern projektleder i

tæt samspil med DBU Uddannelse.

Med projektet og det tidsmæssige forbrug,

der vil ligge i projektet, har IT-chef Kenneth

Reeh fundet det nødvendigt at opnormere ITafdelingen

i perioden.

Heidi blev ansat i turneringsafdelingen, da

DBU overtog administrationen af Danmarksturneringen

fra Divisionsforeningen og de såkaldte

’paragraf 3-turneringer’ fra Foreningen

af Lokalunioner i 1995.

I 1998 skiftede hun til uddannelsesafdelingen,

hvor hun overtog administrationen af træneruddannelserne.

Siden 2000 har Heidi fungeret

som projektkoordinator i udviklingen og

implementeringen af den nye træneruddannelse

først i tæt samarbejde med træneruddannelseskonsulent

Peter Bonde og senest Peter

Rudbæk.

DBU Uddannelse ansatte i stedet Mads

Krogsgaard Rasmussen, 36, som kursusadministrator.

Han kom fra et job som sekretariatsmedarbejder

på Formidlingscenter Vest i Frederikssund.

Mads Krogsgaard Rasmussen, som tiltrådte

i begyndelsen af oktober, afløser dermed Heidi

Lüthje, som nu er tilknyttet DBU IT.

Gitte Minor hjem til Fyn

DBU Uddannelse måtte også sige farvel til lederuddannelseskonsulent

Gitte Minor Petersen,

46 år.

Gitte tiltrådte i marts 2001 med ansvar for de

klubrelaterede uddannelser samt senere med

specielt ansvar for lederuddannelsen.

Hun kom fra en stilling som daglig leder af

Oure Kursuscenter, hvor hun blandt andet

havde arbejdet med teamudvikling, personaleledelse

og haft det faglige ansvar for kursusafdelingen.

I sin nye stilling skal hun koordinere nye tiltag

mellem erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner

og idrætslivet i Svendborg kommune. Hun

håber at kunne bruge sine erfaringer fra fod-

16

DBU Årsberetning 2006

bold i den nye jobfunktion, og håber samtidig

at kunne samarbejde både med DBU og FBU og

resten fodboldnetværket fremover.

Farvel til Torben Jensen

Torben Jensen, 37 år, blev det tredje frafald i uddannelsesafdelingen

i sommeren 2006, da han

fratrådte stillingen som dommeruddannelseskonsulent,

efter hans to-årige projektansættelseskontrakt

udløb med udgangen af august måned.

Han har haft ansvaret for at færdiggøre samt

implementere hele den strukturerede dommeruddannelse

i tæt samspil med de interessenter,

der omgiver dommeruddannelsen i dansk fodbold.

Torben Jensen er uddannet markedsøkonom

med HD i afsætningsøkonomi suppleret med

en kommunikations- og reklameuddannelse, og

kom fra en stilling i firmaet Idealand, hvor han

arbejdede med salgsvendte aktiviteter.

Torben Jensens afløser, Michael Jørgensen,

ønskede imidlertid ikke at fortsætte som konsulent

indenfor området efter endt prøvetid,

som udløb med udgangen af december.

DBU Uddannelse valgte inden årsskiftet at

reorganisere varetagelsen af de administrative

opgaver på dommerområdet.

Uddannelseschefen ansatte i stedet to dommeruddannelsesassistenter,

som tiltræder i januar

2007.

Laura C. Petersen fast i DBU Turneringer

Laura C. Petersen, 29 år, blev sidst i 2006 fastansat

i DBU Turneringer.

Laura startede hos DBU i april 2005, hvor hun

som studentermedhjælper bistod jurist Thomas

Jønsson 12 timer om ugen. Hun blev i april i år

flyttet fra sekretariatet til turneringsafdelingen

til udgangen af 2006 med 25 timer om ugen.

Lauras primære ansvar bliver sekretærfunktion

for DBUs Kontraktfodboldudvalg og administrationen

af internationale spillercertifikater.

Det er begge områder, der de senere år har

krævet flere administrative ressourcer, idet de

har snitflader til FIFAs transferregler.

Herudover skal Laura styrke processen omkring

DBUs klublicenssystem gennem udarbejdelse

af vejledninger og forretningsgange.

Laura vil desuden kunne inddrages i afdelingens

mange lovrelaterede opgaver, hvor hun

med fordel kan bruge sin igangværende uddannelse.

Laura har således afsluttet sit studie, men

mangler fortsat at aflevere sit speciale på cand.

merc. jur-studiet for at have færdiggjort sin uddannelse.

Køkkenassistent

Marianne Juhler, 49 år, blev fra 16. januar 2006

ansat som køkkenassistent.

Hun er blevet ansat på en fleksaftale på cirka

fem timer dagligt. Et fleksjob er en ansættelsesform,

hvor personer af forskellige årsager har

en begrænsning i arbejdsevnen. I Mariannes tilfælde

er det fysikken som grundet tidligere arbejde

gør, at Marianne ikke længere kan klare

otte timer dagligt.

Jens Hauge tilbage efter blodprop

Jens Hauge blev i januar 2006 ramt af en alvorlig

blodprop i hjernen.

Efter at have vurderet omfanget af konsekvenserne

af Jens’ sygdom, valgte DBU Uddannelse

den 1. maj 2006 at ansætte Ib Aagaard

Hansen, 62 år, til at varetage afdelingens

pakke- og forsendelsesarbejde.

Efter et længere genoptræningsophold i Helsingør

har Jens genvundet en del af sin fysiske

kapacitet samt det meste af evnen til at tale.

Det var derfor til stor glæde for kollegerne i huset,

at Jens i efteråret 2006 vendte tilbage til

sin tidligere stilling, som han nu deler med Ib

Aagaard Hansen i det omfang, hans fysik og afhængighed

af brugen af kørestolen tillader det.

Lotte død

Administrationen blev ramt af den sorg, at

DBUs altid smilende og venlige rengøringsassistent,

Lise-Lotte Nielsen, døde efter længere

tids sygdom.

Ved flytningen fra Idrættens Hus 1. januar sidste

år blev Lotte og hendes kollega, Karin Rindom,

ansat som rengøringsassistenter i DBU,

og flyttede dermed de små 1.000 meter med

over i Fodboldens Hus.

Lotte fik i 2005 konstateret kræft. Efter landsholdslæge

Mogens Kreutzfeldts inddragelse i

behandlingsforløbet foretog det offentlige sygehusvæsen

sidste efterår yderligere et indgreb

mod den på dette tidspunkt fremskredne sygdom.

Til trods for den uhelbredelige sygdom valgte

Lotte at fortsætte med at arbejde i det omfang,

sygdommen og de løbende behandlinger rent

fysisk tillod det, og hun var aktiv indtil ganske

få uger inden sin død.

Hun havde ofte under behandlingsforløbet

og efter det, der blev hendes sidste og stadigt

mere sporadiske arbejdsdage, besøg af kollegaer

fra DBU, og var meget åben omkring sin

sygdom og skæbne.

Operationen i efteråret forlængede utvivlsomt

Lottes liv med nogle måneder og gav

hende dermed yderligere en jul med sin familie.

Lotte sov ind med familien omkring sig i marts.

Hun blev kun 44 år, og efterlader sig sin mand,

Kim, og parrets to børn Katrine, 15 år, og Kasper,

18 år.

Æret være Lottes minde.


Administrationen i 2006

DBU havde ved årets udgang dermed 55 fuldtids-

og to deltidsansatte medarbejdere samt

trænere, decentralt tilknyttede konsulenter og

et antal time-ansatte, som har været tilknyttet

periodevis.

Enkelte afdelinger har en højere normering,

ligesom én medarbejder i regnskabsafdelingen

var på barselsorlov.

De fuldtidsansatte fordelte sig ved årsskiftet

på følgende afdelinger: Seks i DBU Børn og

Ungdom, fem i DBU IT, otte fuldtids- og én deltidsansat

i DBU Kommunikation, seks i DBU

Landshold, seks i DBU Regnskab, tre i sekretariatet

– generalsekretær, administrationschef og

jurist – otte i Fodboldens hus, syv i DBU Turneringer

samt fem fuldtids- og to deltidsansatte i

DBU Uddannelse.

Dertil kommer seks fuldtidsansatte landsholds-

og talenttrænere.

Der var ni decentralt tilknyttede konsulenter

med reference til DBU Uddannelse.

Dertil kom den hos DBU placerede rejsemedarbejder

Jeanet Berg Hoffmann, BDC Travel.

Fem af de nuværende medarbejdere i administrationen

har været ansat i over 25 år.

Det er driftmedarbejder i Fodboldens hus Jørgen

Hermansen, 58 år, landsholdssekretærerne

Benny Jacobsen, 61 år, og Simon Rasmussen, 50

år, med henholdsvis 34, 33 og 33 års anciennitet

samt regnskabschef Erik Nielsen, 60 år, med 32

års ansættelse og regnskabsassistent Susan Probst,

49 år, der har været ansat i 28 år.

DBUs tidligere og nu afdøde generalsekretær,

Erik Hyldstrup, dennes sekretær, Kirsten Svenningsen,

samt landsholdssekretær Bent Hill

Mortensen blev alle pensioneret fra DBU efter

mere end 25 års ansættelse.

Dansk Boldspil-Union

17

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

Bestyrelsen og forretningsudvalget

Allan Hansen blev på repræsentantskabsmødet

i februar genvalgt som formand for Dansk Boldspil-Union

(DBU).

Da Allan Hansen fire år tidligere første gang

blev valgt som formand for det danske fodboldforbund

efter Poul Hyldgaard, var det med 92

stemmer mod daværende næstformand Henning

R. Jensens 46 stemmer (syv var blanke).

Der var ingen modkandidater til Allan Hansen,

der dermed startede sin anden periode

som formand for dansk idræts største sportsforbund.

Han har været medlem af DBUs repræsentantskab

siden 1996 og DBUs bestyrelse siden

1997.

Farvel til to bestyrelsesmedlemmer

Johnny Rune og Gert Andersen forlod DBUs bestyrelse.

Ved valget til DBUs bestyrelse den 28. januar

genvalgte de 44 klubber i Danmarksturneringen

Per Bjerregaard, Thomas Christensen,

Hans-Henning Jacobsen og Finn Ryberg.

Idet Thomas Christensen siden seneste valg

har forladt Skjold til fordel for en stilling som

administrerende direktør i SAS Liga-klubben

OB, bliver han nu sammen med Per Bjerregaard

valgt som repræsentant for de 12 SAS Liga-klubber.

Valg af Møller gav plads til Rune

Det betød, at Johnny Rune forlod bestyrelsen,

som han blev medlem af i 2004.

18

DBU Årsberetning 2006

Dengang betød valget af Jesper Møller til næstformand,

at SAS Liga-klubberne fik plads til en

ny repræsentant i bestyrelsen i form af Møllers

suppleant, Johnny Rune fra FC Midtjylland.

Rune varetog i sin bestyrelsesperiode opgaven

som formand for DM-disciplinærudvalget,

og den opgave indvilgede han i at fortsætte,

idet DBUs bestyrelse i forvejen er repræsenteret

af Henrik Ravnild som formand for det overordnede

disciplinærudvalg.

Den ledige plads som den ene af de tre repræsentanter

for de øvrige DM-klubber tilfalder

Niels Kruse, FC Fredericia.

Elitedivisionsklubberne valgte sidste år Gert

Andersen, Brøndby IF, som ny repræsentant efter

Jørgen Nielsen. Han overtog samtidig forgængerens

plads i kvindeudvalget, men ønsker

at trappe ned af hensyn til sit øvrige, frivillige

fodboldlederarbejde.

De 20 klubber i Kvinde-DM har i stedet valgt

Torben Povlsen, OB, som deres repræsentant.

Sådan vælges bestyrelsen

DBUs formand, næstformand og kasserer vælges

direkte af DBUs repræsentantskab.

Formanden vælges hvert fjerde år i lige årstal.

Næstformanden og kassereren vælges hvert

andet år i ulige årstal. Næste gang er på repræsentantskabsmødet

i februar 2007.

De øvrige 12 medlemmer af DBUs bestyrelse

vælges således: Syv vælges af DBUs seks lokalunioner,

hvor Bornholm, København, Sjælland,

Lolland-Falster og Fyn hver vælger ét medlem,

mens Jysk Boldspil-Union som den største lokalunion

vælger to medlemmer.

Landets bedste klubber er også i bestyrelsen

sikret direkte repræsentation, idet klubberne i

superligaen vælger to medlemmer. Klubberne i

1. og 2. Division vælger tre medlemmer blandt

divisionsklubberne.

Bestyrelsens 16. medlem vælges som repræsentant

for klubberne i Kvinde-DM.

Ved møderne i bestyrelsen deltager generalsekretæren

og kommunikationschefen samt

kontorchefen som referent.

Forretningsudvalget uændret

Formanden, næstformanden og kassereren er

faste medlemmer af forretningsudvalget.

Derimod vælges de to menige medlemmer af

forretningsudvalget af de menige medlemmer

af bestyrelsen.

På bestyrelsens første møde efter årsmødet

blev Thomas Christensen og Benny Hansen

genvalgt som menige medlemmer af forretningsudvalget.

De repræsenterer henholdsvis

divisionsklubberne og lokalunionerne.

Ved møderne i forretningsudvalget deltager

generalsekretæren og kommunikationschefen.


Bestyrelsen benyttede 2006 til at justere sammensætningen,

ansvarsområderne og kompetencen

for flere af forbundets 13 faste udvalg

med blandt andet seks nye udvalgsmedlemmer.

I børne- og ungdomsudvalget erstattede

Steen Gleie sin kollega fra KBU, Steen B. Hansen,

der tragisk døde i en alder af blot 52 år

samme vinter.

Torben Povlsen, OB, der afløste Gert Andersen,

Brøndby IF, som repræsentant for kvindeeliteklubberne

i DBUs bestyrelse, fik plads i

kvindeudvalget, hvor Gert Andersen dog fortsætter

som menigt medlem.

Indefodboldudvalget fik Knud Erik Christensen

som nyt medlem, idet han erstattede sin

kollega fra JBU, Jens Christensen, som i stedet

blev nyt medlem af Old Boys-udvalget, der dermed

blev udvidet med et ekstra medlem.

DBUs næstformand, Jesper Møller, trådte ud

af DIF-udvalget, hvor det andet af bestyrelsens

nye medlemmer, Niels Kruse, FC Fredericia, fik

sin første udvalgspost.

Niels-Christian Holmstrøm, FC København,

ønskede efter en årrække i uddannelsesudvalget

ikke genvalg og blev afløst af Kim Hallberg,

Hvidovre IF og KBU.

Antallet af udvalgsmedlemmer

DBUs faste udvalg skal som udgangspunkt højest

bestå af syv medlemmer.

Det er ligeledes en målsætning, at udvalgenes

formand er medlem af bestyrelsen, men at

antallet af bestyrelsesmedlemmer skal begrænses

til ét.

Antallet af medlemmer af Professionelt udvalg

(Udvalget for professionel fodbold) er imidlertid

fastsat i DBUs Love, ligesom medlemsantallet

af DIF-udvalget følger antallet af DBUs

medlemmer af Danmark Idræts-Forbunds repræsentantskab.

For at sikre den fortsatte implementering af

den nye struktur på dommerområdet havde bestyrelsen

fundet det hensigtsmæssigt at fortsætte

med to bestyrelsesmedlemmer i dommerudvalget.

Herre-eliteungdomsudvalget arbejdede gennem

intenst med et oplæg til visioner og mål

for talentudviklingen.

Herunder fremtidige opgaver og struktur for

talentudviklingsarbejdet. Udvalget afleverede i

vinteren sin rapport til debat, og den blev førstebehandlet

på bestyrelsesmødet 18. marts,

hvor udvalgsformand Jesper Møller fik en række

nye impulser tilbage til udvalgets fortsatte arbejde.

Der er tale om et omfattende debatoplæg,

hvor det nuværende udvalg har været og fremdeles

vil være en væsentlig part. Bestyrelsen

fastholdt derfor udvalgets sammensætning.

Seks arbejdsgrupper nedlagt

To arbejdsgrupper blev nedlagt med øjeblikkelig

virkning i marts.

Det drejer sig om ad hoc-grupperne for ‘fusioner

og overbygninger’ og ‘administration i

dansk fodbold’, der begge har afsluttet deres

opgaver.

Kvindeudvalget var i vinteren midt i en debat

om opgavefordelingen og sammensætningen.

Derfor anbefalede forretningsudvalget, at

drøftelsen om udvalgets fremtid skulle afvente

udfaldet af den forestående debat om den

fremtidig pige- og kvinde-elitestruktur, idet en

ny struktur angiveligt vil medføre nye og ændrede

opgaver og som en følge deraf en ændret

sammensætning af udvalget.

Ad hoc-gruppen for ‘fremtidig pige- og kvindestruktur’

blev derfor nedlagt, efter drøftelsen af

den fremtidige struktur på området blev afsluttet

med en præsentation og debat i bestyrelsen.

Arbejdsgrupperne for ‘klubudvikling’ (hattrick-programmet),

‘e-læring’ og ‘etisk kodeks’

blev ligeledes i forbindelse med, at de tre grupper

afsluttede arbejdet indenfor deres respektive

områder.

Udviklingsgruppe for Street- og Beach fodbold

Bestyrelsen drøftede også, hvorvidt arbejdsgruppen

for kunstgræs skulle opnormeres til

et fast udvalg eller eventuelt en arbejdsgruppe

under stadionudvalget.

Denne beslutning blev imidlertid unødvendig,

idet bestyrelsen på et senere møde afviste

at tillade anvendelsen af de nyeste kunstgræstyper

på højeste hjemlige niveau i SAS Ligaen.

Beslutningen om at nedlægge arbejdsgruppen

kom efter en debat, der rundede den høring

af emnet ude i organisationen, som blev

foretaget sidste år.

De nyeste og mere ‘alternative’ former for

fodboldspil – futsal, street-fodbold og beachfodbold

– fandt deres organisatoriske placering

i fodboldforbundet.

I første omgang fik det nuværende indefodboldudvalg

til opgave at se på den mulige implementering

af futsal som supplement til den

nuværende form for indefodboldspil.

Hvorvidt futsal på et tidspunkt skal indføres

som officielt indendørsspil i Danmark, vil der

endnu ikke blive taget stilling til.

Flere lande har eksempelvis allerede indført

futsal som officielt fodboldspil i indendørsrammer.

Sverige gennemførte så sent som denne

vinter sit første officielle mesterskab i futsal,

der i bund og grund er ‘almindelig’ fodbold

bare spillet med et tilpasset antal spillere på en

indendørsbane eksempelvis uden bander.

Bestyrelsen sammensatte i stedet en udviklingsgruppe,

der skal se nærmere på udviklingsmulighederne

for street-fodbold og beach-fodbold

herhjemme.

Dansk Boldspil-Union

Udvalg

Hvorvidt alle de tre fodboldspil senere skal

samles under ét udvalg, vil tidligst blive drøftet

i marts 2007, hvor bestyrelsen traditionelt gennemgår

sammensætningen af udvalgene og

deres opgaver.

Styregruppe skal sikre

‘Holdninger og handlinger’

Dansk fodbold står med vedtagelsen af konceptet

‘Holdninger og handlinger’ overfor sin mest

omfattende satsning i nyere tid.

DBUs bestyrelse drøftede første gang ‘Holdninger

og handlinger’ på dens seminar den 25.

november 2005.

Her var der enighed om at afsætte de efterfølgende

måneder og repræsentantskabsmødet

i februar 2006 til at sikre en bred politisk

forankring af tankerne og konklusionerne

i de to oplæg, ‘Holdningshæfte 2006’ fra DBUs

børne- og ungdomsudvalg og ‘Den nye vej’ af

Keld Bordinggaard og Kasper Hjulmand.

Efter det samlede koncept fik en positiv modtagelse

rundt om i organisationen, besluttede

bestyrelsen sig for at nedsætte en styregruppe,

som skal udstikke rammer og udarbejde specifikke

forslag og indstillinger til implementeringen

af konceptet DBUs talentudviklingsprogrammer,

lokalunionerne og klubberne.

Styregruppen skal trække på og indsamle viden

fra baglandet og samle trådene. Gruppen

skal muligvis også i det nødvendige omfang

kunne benytte sig af ad hoc-grupper til løsningen

af specifikke opgaver, for eksempel udarbejdelse

af turneringsmodeller og licenssystem

for Herre U-DM.

Gruppens opgaver, kompetencer og sammensætning

blev besluttet på bestyrelsens

kommende møde i april, hvor følgende ressourcepersoner

blev valgt til gruppen:

Bent Clausen (DBUs bestyrelse og formand

for uddannelsesudvalget), Gordon Kirt (FBU,

børne- og ungdomsudvalget og Tårup IF), Hans

Mogensen (JBU, uddannelsesudvalget og Kristrup

BK), Hans Munch (SBU og herreeliteungdomsudvalget),

Steen Gleie (KBU og børne- og

ungdomsudvalget), Kenn Rye Andersen (LFBU

og DBU-instruktør), Morten Jørgensen (BBU og

Klemensker), Kim Vilfort (Herreeliteungdomsudvalget,

divisionsklubberne og Brøndby IF)

samt Diana Andersen (KBU og kvindeudvalget/

pigefodbold).

Gruppen suppleres af fire fagfolk med specifikke

kompetencer og ansvarsområder i DBU

i form af træneruddannelseskonsulent Peter

Rudbæk som fagligt ansvarlig, kommende U/21landsholdstræner

Keld Bordinggaard, som sammen

med Kasper Hjulmand står bag ’handlinger’-delen

i konceptet, i en konsulentfunktion,

kommunikationsmedarbejder Pia Schou Nielsen

samt afdelingschef for DBU Børn og ungdom

Steen Jørgensen i sekretærfunktionen.

19

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

Bestyrelsesposter

DBUs bestyrelsesmedlemmer er ligeledes repræsenteret

i en række andre interne og eksterne

bestyrelser.

I 2006 besluttede DBU at gå aktivt ind i foreningen,

Cross Cultures Project Association

(CCPA).

CCPA har med Anders Levinsen som initiativtager

og ildsjæl gennem en årrække udmærket

sig ved at gennemføre DBUs Fodboldskole-koncept

i en række uroplagede dele af Europa.

CCPA gennemførte den første fodboldskole

under titlen ‘Open Fun Football Schools’ i Bosnien-Hercegovina

allerede i 1998.

I sommeren 2001 udvidede CCPA skolerne til

yderligere tre balkanske områder; Serbien, Vojvodina

og Montenegro. Og i 2003 kom Kroatien,

20

DBU Årsberetning 2006

Kaukasus, Georgien, Armenien og Aserbadsjan

med på programmet.

Siden 1998 har CCPA gennemført over 250

skoler i mere end ni kriseramte områder til

glæde for mere end 50.000 drenge og piger

mellem otte og 16 år.

Projektet bygger i hele sin form på DBUs Fodboldskole-koncept.

Øvrige tillidsposter

Bestyrelsen i DBUs Hjælpefond udgøres af kasserer

Torben Mogensen (formand), Allan Hansen

og Børge Kaas Andersen, som dog ikke er

medlem af DBUs bestyrelse. DBUs Ungdomsfond

består af Ove Jensen (formand), Benny

Hansen samt Jesper Møller.

Bestyrelsesmedlem Per Bjerregaard har væ-

ret bestyrelsesformand for den selvejende fond,

DBU Sponsorship, siden stiftelsen. DBU er ligeledes

repræsenteret ved forbundets tidligere

næstformand Henning R. Jensen, kasserer Torben

Mogensen samt Jens Harmsen, tidligere

træner og bestyrelsesmedlem i AGF.

Allan Hansen sidder i bestyrelsen i Dansk Tipstjeneste.

Endelig er DBU repræsenteret i bestyrelserne

i fem af landets træningshaller; Kurt

Bagge-Hansen sidder i bestyrelsen i Topdanmark

Hallen i Ballerup, Torben Mogensen og

Jørn Kønig, som dog ikke er bestyrelsesmedlem,

i Club Danmark Hallens bestyrelse i Valby, Ove

Jensen i Harboe Storhallen i Næstved og Jesper

Møller i Gigantium i Aalborg.


DBUs udvalg 2006/2007:

Appeludvalget:

Per Walsøe (formand)

Jens Otto Johansen

Finn Lautrup

Børne- og Ungdomsudvalget:

Benny Hansen (formand)

Allan Dinesen

Christian Fynsk

Gordon Kirt

Kaj D. Larsen

Steen Gleie

DIF-udvalget:

Kurt Bagge-Hansen (formand)

Allan Hansen

Benny Hansen

Finn Ryberg

Niels Kruse

Ove Jensen

Poul Frederiksen

ThomasChristensen

Disciplinærudvalget:

Henrik Ravnild (formand)

Christian Kofoed

Johnny Rune (formand for DM-disciplinærudvalget,

valgt af klubberne)

Jørgen Jensen (valgt af klubberne)

Kim Madsen (valgt af klubberne)

Dommerudvalget:

Kurt Bagge-Hansen (formand)

Bent Clausen

Finn Ryberg

Jan Hoffmann

Kaj Østergaard

Per Bo Christensen

Fair Play-udvalget:

Thomas Bytoft (fodbold)

Allan Dinesen

Jan Damgaard

Lars Olesen

Michael Ribers (repræsentant for aktive spillere)

Morten Wieghorst

Per Bjerregaard

Futsal-udvalget:

Hans-Henning Jacobsen (Formand)

Gert Lundgaard

Kim Glad Andresen

Peter Roslev

Steen Christensen

Hattrick-udvalget:

Allan Hansen (formand)

Torben Mogensen,

Benny Hansen (FLU),

Kurt Bagge-Hansen (FLU),

Børge Bach (SAS Liga-klubberne)

Jørn Kønig (Divisionsklubberne)

Herreeliteungdomsudvalget:

Jesper Møller (formand)

Christian Kofoed

Hans Munch

Kent Falkenvig

Kim Vilfort

Ove Jensen

Torben Jensen

Indefodboldudvalget:

Hans-Henning Jacobsen (formand)

Bent Hansen

Holger Hansen

James Nielsen

Knud Erik Kristensen

Peter Roslev

Steen Christensen

Kontraktfodboldudvalget:

Henrik Ravnild (formand)

Per Sjøqvist, Ole Hansen (valgt af klubberne)

Torben Oldenborg (valgt af klubberne)

Kasper Rasmussen (Spillerrepræsentant valgt

af kontraktspillerne)

Martin Borre (Spillerrepræsentant valgt af kontraktspillerne)

Kvindeudvalget:

Erik Hjorth (formand)

Birgit Schrøder

Diana Andersen

Gert Andersen

Lars Olesen

Søren Burchall

Torben Povlsen

Old Boys-udvalget:

Thomas Bytoft (formand)

Allan Michaelsen

Brian Laudrup

Jens Christensen

Kurt Grønning

Vagn Christensen

Professionel fodbold-udvalget:

Allan Hansen (formand)

Allan K. Pedersen

Benny Hansen

Henrik Ravnild

Jesper Møller

Jørn Kønig

Niels-Christian Holmstrøm

Ole Hansen

Thomas Christensen

Torben Mogensen

Dansk Boldspil-Union

Programudvalget:

Benny Olsen (formand valgt af klubberne)

Lynge Jacobsen (valgt af klubberne)

Jørn Kønig (valgt af klubberne)

Stadionudvalg:

Torben Mogensen (formand)

Ejvind Næsborg

Emil Bakkendorff

Michael Christensen (Repræsentant for 1. og

2. Divisionsklubberne)

Uddannelsesudvalget:

Bent Clausen (formand)

Gert Lundgaard

Hans Mogensen

Jørn Hedengran

Jørn West Larsen

Kim Bjelstrand

Kim Hallberg

Jørn Hedengran

Hans Mogensen

Jørn West Larsen

Turneringsudvalg

Christian Kofoed (formand)

Bent Hansen

Ole Ladefoged

Torben Kolters

21

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

Repræsentantskabet

Forretningsudvalget

Allan Hansen

Jesper Møller

Torben Mogensen

Bornholm

Erik Hjorth

Kim Bjelstrand

Jens Jørgensen

Fyn

Thomas Bytoft

Poul Henning Andersen

Bent Hansen

Paul-Ejner Hauge

Kim Johansen

Gordon Kirt

Hans Martin Møller

Gitte Pedersen

Aage Sækmose

Jylland

Benny Hansen

Anne Andersen

Torben Baunbæk

Jens Christensen

Bent Clausen

Sven Erik Damgaard

Poul Eriksen

Kent Falkenvig

Klaus Fanø

Christian Fynsk

Egon O. Hansen

Frede Hansen

Jan Jakobsen

Søren Juul Jensen

Thomas Jensen

Torben Jensen

Hans Peter Johansen

Holger Jørgensen

Hans Kragelund

Knud Erik Kristensen

Frits Kristoffersen

Ole Ladefoged

Henry Matthiesen

Hans Mogensen

Kaj Nielsen

Preben Skou Nielsen

Kurt Nørbalk

Lars Olesen

Ole Olesen

Poul Overgaard

Hans Peder Pedersen

Leif Petersen

Preben Rechnagel

Morten Frøkjær Smed

Jørgen Staun

Kristian Nørgaard Thomsen.

22

DBU Årsberetning 2006

København

Henrik Ravnild

Diana Andersen

Steen Christensen

Vagn Christensen

Steen Gleie

Tom Jensen

Christian Kofoed

John Larsen

Lolland-Falster

Ove Jensen

Torben Kolters

Kaj D. Larsen

Gert Lundgård

Sjælland

Kurt Bagge-Hansen

Søren Burchall

Allan Dinesen

Jørn Hedengran

Ole Jacobsen

Leif Jensen

Bent Jørgensen

Jens Larsen

Knud Erik Lauridsen

Kurt Lausen

Ole Mikkelsen

Jens Steen Mortensen

Hans Munch

Flemming Pedersen

Flemming Steen Pedersen

Frank Petersen

Peter Roslev

John Tefke

SAS Ligaen

Lynge Jacobsen, AaB

Lars Windfeld, AGF

Per Bjerregaard, Brøndby

Palle Kristensen, Esbjerg

Peter Iversen, AC Horsens

Benny Olsen, FC København

Johnny Rune, FC Midtjylland

Jan Laursen, FC Nordsjælland

Thomas Christensen, OB

Ole Hansen, Silkeborg

Teddy Pedersen, Sønderjyske

Morten Jensen, Viborg

Viasat Sport Divisionen

Torben Oldenborg, Viborg

Flemming Møller, Brabrand

Finn Ryberg, Brønshøj

Niels Kruse, FC Fredericia

Jim Voss, Frem

John Sørensen, Fremad Amager

Jørn Kønig, HIK

Villy Ebbesen, Herfølge

Kurt B. Frederiksen, Kolding FC

Lars Møller, Køge

John Hansen, Lolland-Falster Alliancen

Martin Strouhal, Lyngby

Lars W. Knudsen, Randers FC

Poul-Erik Høyer, Skjold, København

Brian Kristensen, Vejle

Steen Tanzer, Ølstykke

2. Division

Michael Christensen

Poul Erik Christensen

John Darré

Mikkel Dinesen

Tyge Dinsen

Ove Hallager

Niels-Christian Holmstrøm

Niels Grøn Iversen

Hans-Henning Jacobsen

Lars Juul Jensen

Poul-Erik Wils Jensen

Søren Jensen

Steen Johansen

Poul Jørgensen

Anders Kloppenborg

Jan Larsen

Jens Jørgen Møller Nielsen

Jørgen Ritnagel

Mikael Skovgaard

Lars Stagsted

Klubberne i Herre-DS og Kval. rækken

Niels Damsbo

Henrik Hagbarth

Hans Kurt Larsen

Ole Mikkelsen

Ove Mortensen

Poul Anker Nielsen

Bjarne Pedersen

Henrik Poulsen

John Spøhr

Benny Sørensen

Mikkel Sørensen

Per Winther

Klubberne i Kvinde-DM

Karl Brynningsen

Ole S. Svenningsen

Klubberne i Kvinde-DS

Gert Andersen

Torben Poulsen


J.R. Stavnsbjerg 1931

Ludvig Sylow 1932

W Mazanti 1932

Kristian Middelboe 1932

Julius Andersen 1932

Niels Jensen 1932

Per Skou 1933

Louis Østrup 1933

Godtfred Klint 1935

Johs. Gandil 1935

Leo Frederiksen 1935

Hans Gossmann 1935

Steen Nielsen 1935

Henry Larsen 1935

Nils Middelboe 1935

Anton Johanson 1935

Reidar Dahl 1939

B. Gullbrandsen 1939

Elof Ericsson 1939

Hilding Hallgren 1939

Arvid W Bergmann 1939

Erik V Frenckell 1939

Felix Linnemann 1939

Laurits Hartodt 1939

H. Carstenschoild 1940

Eilif Andersen 1944

Karl Brynningsen Varde IF

Carsten Christensen Randers Sportsklub Freja

Kaj Christensen Vorup FB

Kurt Grønning B1913

Leif Hansen Sædding Guldager IF

Jan Jakobsen Skals FF ’Valkyrien’

Asbjørn Halvorsen 1945

Emmanuel Westphall 1945

Niels Hedegaard 1947

Niels Madsen 1949

Ivar Lykke 1949

Peder Friis 1949

Carl Nielsen 1949

Harald Evensen 1949

Daniel Eie 1949

Yngwe Andersson 1949

John Petterson 1949

Hugo Valpas 1949

Niilo Koskinen 1949

Karel Losty 1949

Svend Holm 1951

Henry Petersen 1952

Edvard Yde 1952

Aage Jensen 1952

Oscar Olsen 1953

Helge Scharff 1953

Egon Larsen 1954

Johs. Forchammer 1954

L. Høyer-Nielsen 1955

Ebbe Schwartz 1956

Leo Dannin 1956

Sophus Nielsen 1956

Dansk Boldspil-Union

Indehavere af DBUs guldnål

A.H.-Pedersen 1957

Fritz Tarp 1957

Edvin Hansen 1959

Sir Stanley Rous 1959

Juuso Walden 1959

Aksel Floer 1959

Bernhard Langvold 1960

Karl Lauritz Hansen 1960

Erik Spang Larsen 1960

RW Degner 1960

Poul Nielsen 1961

Louis Nielsen 1961

Axel Mauritsen 1962

Vilhelm Skousen 1963

Aksel Asmussen 1963

O.I. Kaarsberg 1964

Bjørgvin Schram 1964

Gustav Wiederkehr 1964

John Gustafsson 1964

Jørgen Jahre 1964

Osmo Karttunen 1964

Eric Persson 1964

Lo Brunt 1964

Gunnar Lange 1964

Emil Sørensen 1964

Børge Pockendahl 1966

Svend A. Ramtoft 1968

A. Engelbrechtsen 1969

K.K. Hansen 1969

Byrge Jessen 1971

Karl Pedersen 1971

Manfred Skipper 1971

Lennart Ahlstrøm 1972

Thorkild Bekker 1974

C.A. Koefoed 1974

Erik Rasmussen 1978

Carl Nielsen 1979

Erik Hagensen 1979

Ib Skotnborg 1979

Kaj Lauritsen 1981

Kurt Nielsen 1984

Sonny Thomsen 1985

Kjeld Hjorth 1985

Poul Hyldgaard 1990

Ernst Christensen 1997

Erik Asmund 1997

Bent Nielsen 2002

Per Bjerregaard 2004

Henning R. Jensen 2004

Verner Ebdrup 2005

Torben Mogensen 2006

Modtagere af DBUs sølvnål i 2006

Finn B. Mortensen Hagested IF

Ejvind Nielsen Varde IF

Poul Ejner Nielsen Sædding Guldager IF

Lars Olesen Vinding SF

Aksel Petersen Svenstrup Gymnastikforening

Arne Schürer Nørresundby BK

23

DBU Årsberetning 2006


Dansk Boldspil-Union

DBUs formænd siden 1889

F.I.A. Markmann KB Minister-sekretær 1889-1890

H. Hilarius Kalkau KB Kaptajn 1890-1894

Johs. Forchhammer AB Bankbestyrer 1894-1897

A. Albertsen KB Justitsråd 1897-1911

Ludvig Sylow KB Postkontrollør 1911-1918

Louis Østrup BK Frem Generalkonsul 1918-1935

Krisitian Middelboe KB Civilingeniør 1935-1940

Leo Frederiksen AB Landsretssagfører 1940-1948

Kristian Middelboe KB Civilingeniør 1948-1950

Ebbe Schwartz AB Fabrikant 1950-1964

Vilhelm Skousen BK Frem Mejeriejer 1965-1977

Carl Nielsen Hornbæk IF Ingeniør 1977-1990

Hans Erik Jensen Randers Freja Forretningsfører 1990-1991

Poul Hyldgaard AGF Direktør 1991-2002

Allan Hansen Middelfart G og BK Kriminalassistent 2002-

A. Dahl-Engelbrechtsen var konstitueret formand i perioden fra Ebbe Schwartz’ død til

Vilhelm Skousen valgtes til formand på det følgende repræsentantskabsmøde.

DBUs generalsekretærer siden 1913

1913-1920 Jacques Hermann

1920-1945 Svend Aage Krarup

1945-1954 Vilhelm Wolfhagen

1954-1987 Erik Hyldstrup

1988- Jim Stjerne Hansen

I perioden mellem Erik Hyldstrup, som i realiteten blev afskediget den 23. november 1987, og

ansættelsen af Jim Stjerne Hansen 1. august 1988 fungerede bestyrelsesmedlem Svend Mathiesen

som konstitueret generalsekretær.

24

DBU Årsberetning 2006


For DBUs Appeludvalg markerede året 2006 sig

ved, at højesteretsdommer Per Walsøe overtog

formandsposten fra Niels Johan Petersen. Dette

skete på repræsentantskabsmødet den 25. februar

2006.

Appeludvalgsmedlem Jens Otto Johansen

havde siden Niels Johan Petersens sygemelding

den 31. juli 2005 fungeret som konstitueret formand

for udvalget.

DBUs Appeludvalg har siden sidste repræsentantskabsmøde

ikke behandlet nogen sager.

I skrivende stund består appeludvalget således

af Per Walsøe, Jens Otto Johansen, Finn

Lautrup og suppleanterne Ken Christoffersen

og Kjeld Ranum.

DBU Appeludvalg

Appeludvalget

25

DBU Årsberetning 2006


DBU Børn og ungdom

DBU Børne- og ungdomsudvalg

DBUs Børne- og ungdomssekretariat bestod i

år af Thomas Slosarich, Sine Moeslund, Richard

Andersen, Enrique Córdova-Jensen og Tina Enestrøm.

Steen Jørgensen var afdelingschef.

2006 bød igen på mange gode oplevelser for

de mange deltagere på de udbudte aktiviteter.

I løbet af sommerferien dannede 220 fodboldskoler

rammerne for 25.760 børns oplevelser

sammen.

Markedsføringen af aktiviteterne er genstand

for en justering og individuel tilpasning, hvilket

man allerede fra januar vil se de første resultater

af, når lanceringen af salget til årets mikrofodboldskoler

går i gang. Generelt kan nævnes,

at anvendelse af det elektroniske medie samt

eksponering via sponsorer får en betydeligt

større vægtning fremover.

Pigeraketten er også en aktivitet, som vi har

store forventninger til i fremtiden.

Næsten 5.100 piger deltog på en af de i alt

98 afviklinger over hele landet. Det har fortsat

høj prioritet at få justeret på koncepterne for

at få fremtidssikret de forskellige aktiviteter. I

2005 tog vi for alvor hul på den problematik, da

der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal se

på fodboldskolekonceptet med kritiske briller.

Resultatet af dette arbejde ses allerede i den

kommende sæson, hvor der dels vil være 20 %

flere fodboldskoler i de mest eftertragtede afviklingsuger,

og dels vil der blive iværksat en

række justeringer af konceptet som forsøg.

Det har imidlertid været væsentligt ikke at gå

på kompromis med kvaliteten og prisniveauet,

som er det, der kendetegner DBU på et marked

med et stigende antal aktører.

2006 blev også året, hvor den nye udgave

af holdningshæftet for børne- og ungdomsfodbold

kom på gaden. Holdningshæftet blev

endeligt vedtaget af bestyrelsen i februar og

derpå distribueret rundt i landet. Det er glædeligt,

at det er gået så godt med de nye revolutionerende

tiltag for børnefodbolden. Succesen

kan blandt andet tilskrives lokalunionernes hurtige

måde at implementere de nye holdninger

på igennem de konkrete handlinger, der nu kan

26

DBU Årsberetning 2006

ses. Samtidig har det en synlig effekt, at mange

tiltag koordineres af den nye implementeringsgruppe,

bestyrelsen har nedsat. Det komplekse

arbejde med at koordinere de mange følgeændringer

er gået rigtig godt. Der er derfor ingen

tvivl om, at børnefodbolden går bedre tider i

møde, hvilket forhåbentlig vil kunne ses af resultaterne

i de kommende år.

Det kommende år retter vi endnu større fokus

mod fastholdelsen af vores ungdomsspillere.

Ungdomsgruppen er godt på vej med projekt

’Ungdomsråd i klubberne’, men som så meget

andet er det et langt, sejt træk før, indsatsen

forhåbentlig belønnes lidt ud i fremtiden. Ungdomsråd

er et eksempel på et projekt, der kan

være med til at vende udviklingen, eller i hvert

fald mindske frafaldet af de unge i klubberne.

I starten af 2007 præsenterer DBUs Børne- og

ungdomsudvalg bestyrelsen for en samlet strategi

for at fastholde flere unge i fodbolden. Det

vurderes, at indsatsen ikke kan isoleres til enkelte

tiltag, men vil bestå af en række tiltag indenfor

blandt andet klubudvikling og turneringsjusteringer,

hvor den samlede mængde af

tiltag skal ændre situationen markant over de

næste fem-seks år.

Børne- og ungdomsudvalget ønsker igen

at udtrykke sin store taknemmelighed til de

mange frivillige klubledere og -trænere, der

dagligt lægger en enorm arbejdsindsats til

gavn for børne- og ungdomsfodbolden. Ikke

mindst de mange frivillige, der stiller sig til rådighed

for de mange opgaver, der er forbundet

med DBUs mange aktiviteter, skal have stor

tak for deres indsats det forgangne år. I mange

klubber kan det være svært at få alle opgaverne

løst, da de frivillige ledere med stort tidsmæssigt

overskud ikke hænger på træerne. Det er

derfor glædeligt at se, at specielt uddannelsessektoren,

IT-området og lokalunionerne er meget

opmærksomme på at få uddannet og hjulpet

de mange frivillige i klubberne med at gøre

deres dagligdag lettere. Endelig retter vi en tak

for godt samarbejde med lokalunionerne, såvel

administrativt som politisk.

Børne- og ungdomsaktiviteterne støttes hvert

år økonomisk af en sponsorgruppe, der i år bestod

af Arla, Aquador, Stimorol, Stryhns, Spar

og 3F. Børne- og ungdomsudvalget ønsker at

sende en stor tak til alle sponsorer, og ser frem

til fortsat godt samarbejde i det nye år.

DBUs Fodboldskolegruppe

Gruppen med ansvaret for DBUs Fodboldskole,

mikrofodboldskole samt fodboldcamps bestod i

2006 af: Allan Dinesen (formand), Gordon Kirt

og Christian Fynsk. Sine Moeslund var sekretær

for gruppen.

Fodboldskolen

Jubilæer

DBUs Fodboldskole havde 10-års jubilæum i

2002. 47 klubber kunne dengang fejre jubilæet

sammen med DBU. I denne sæson er yderligere

18 klubber nu med i den eksklusive gruppe af 10

års jubilarer. Fodboldskolekonceptet er med andre

ord rigtig godt indarbejdet i mange danske

fodboldklubber.

Trænersituationen

I sæsonen 2006 var der en del udfordringer

med hensyn til rekruttering af trænere til fodboldskolen

samt fodboldcamps. Trænerne blev

desværre i nogle af ugerne først fundet i sidste

øjeblik. Arrangørklubberne yder en stor hjælp

med at rekruttere trænerne, og sammenholdt

med vores egen store trænerdatabase samt

et tæt samarbejde med moment.dk løses tingene

altid i sidste ende. Henvendelse til trænerne

pr. SMS er meget effektivt i vores forsøg

på at rekruttere blandt de igangværende trænere,

hvorfor denne metode også vil blive brugt

i fremtiden.

DBUs politik på pædofiliområdet, hvor alle

trænere blev kontrolleret i Det Centrale Kriminalregister,

blev gentaget. Igen en stor tak til

trænerne for den store opbakning til ordningen.


Årets tema

’Småspil’ var årets tema. I et forsøg på at rette

fokus endnu mere på flere boldberøringer til

den enkelte spiller og på at give muligheden

for at lære alle tekniske færdigheder i spilrelaterede

situationer med intet, moderat og stort

pres, lod vi således dettes års tema være småspil.

Deltagerne stiftede dagligt bekendtskab med

småspil helt fra 1 mod 1, 2 mod 2, 3 mod 3 på

små baner med mindre mål til det mere komplekse

4:4 op til 8 mod 8. Adskillige undersøgelser

har vist, at man ved at spille færre spillere

på et mindre område øger den enkelte spillers

antal boldkontakter og ikke mindst succesfulde

boldkontakter markant.

Piger på fodboldskolen

Antallet af piger faldt en anelse. Der deltog

4.334 piger i år mod 4400 i 2005.

(Se skema 2 på side 27)

Evaluering

I stil med tidligere år gennemførtes en evaluering

blandt skoleledere på fodboldskolen. Der er

fortsat gode karakterer til de fleste delelementer.

Resultaterne indikerer, at vi stadigvæk har

et godt og kvalitativt højt niveau, men evalueringen

giver også svar på, hvordan klubberne

kunne se konceptet forbedret omkring fleksibilitet

og indhold af rekvisitter på fodboldskolen.

Fodboldskolens evalueringsrapport kan downloades

på www.dbu.dk

Fremtidens fodboldskole

Den 10. april 2005 indkaldte DBU Børn og Ungdom

til et fællesmøde for udvalgte politikere,

skoleleder og trænere. Baggrunden var et ønske

om opstart af en proces, omkring hvorledes

fremtidens fodboldskole kan se ud. Til at

styre den kreative proces, var der dengang hyret

to konsulenter fra et kreativt bureau. Dagen

forløb særdeles godt, og der blev produceret

utrolig mange ideer, som en lidt mindre

gruppe derefter skulle arbejde videre med.

Gruppen fremkom med tre idéforslag til en

fremtidig fodboldskolestruktur til DBUs Børne-

og ungdomsudvalg. Udvalget besluttede sig

for det forslag med mindst ændringer i konceptet.

Dette betyder således i praksis, at der i

2007 forsøgsvis vil blive ansat en trænerleder

på ca. 10 fodboldskoler, for at evaluere på, om

det kan medvirke til at højne den faglige kvalitet

på skolerne. Derudover vil der på de samme

10 skoler blive forsøgt ændring i organisationen

for de ældste deltagere, således at deres undervisning

vil foregå på en lidt anderledes måde

end hos de øvrige deltagere, og hvad der hidtil

er set på fodboldskolen. Der vil indgå mere evaluering

til den enkelte deltager, mere medindflydelse

på øvelsesvalg samt generelt mere stationstræning.

Endelig bør også nævnes, at vi

har været inde og se på skolernes minimumsstørrelse,

hvor det mindste deltagerantal nu er

sat ned fra 48 til 32 børn. Det vil forhåbentlig

hjælpe fodboldskoler i mindre lokalsamfund.

Der vil også så vidt muligt blive forsøgt afholdt

fodboldskole i efterårsferien.

Mikrofodboldskolen

Mikrofodboldskolen, som er DBUs tilbud til de

yngste børn, var i 2006 for børn født i 1998-

2000 i den første weekend i september. 94

klubber var værter for DBUs Mikrofodboldskole

i 2006.

Konceptet

Temaet i år var pirater, hvilket blandt andet indebar

skattejagt samt en masse piratøvelser.

Leg, sjov og hygge er i højsædet, når børnene

tager deres forældre i hånden og går på mikrofodboldskole.

Mikrofodboldskolen er primært

et rekrutteringstiltag, der skal bistå klubberne i

deres arbejde for at integrere nye børn og ikke

mindst nye forældre i klubben. Med den fortsatte

store fremgang blandt de yngste medlemmer

i klubberne er det håbet, at DBUs Mikrofodboldskoler

de kommende år kan være

med til at bibeholde den positive udvikling.

I stil med fodboldskolekonceptet skal også konceptet

for mikrofodboldskolen løbende udvikles.

Noget tyder dog på, at konceptet er rigtigt,

på trods af at kravet om at skulle medbringe far

eller mor nok desværre stadig holder mange

børn væk fra mikrofodboldskolerne.

(Se skema 3 på side 27).

Fremtiden

Mikrofodboldskolen er meget hurtigt blevet

en fast DBU aktivitet, der oplever en stadig stigende

efterspørgsel. Der er blevet evalueret på

dette års afvikling, og der er kommet forskellige

forslag til forbedringer, der gerne skulle øge

deltagerantallet og antallet af afviklingsklubber

i fremtiden samt sætte sit tydelige positive

præg i alle afviklingsklubberne efterfølgende.

Det er blevet besluttet at flytte afviklingen af

mikrofodboldskolen fra efteråret til foråret.

Som en naturlig konsekvens af at tiltaget også

er tiltænkt en rolle i rekrutteringen af nye spillere

til klubberne.

Evalueringsrapporten kan downloades på

www.dbu.dk.

Fodboldcamps

DBU Børn og ungdom

DBUs Fodboldcamps er tilbudet til de unge fodboldspillere,

der vil tage skridtet videre efter de

eksempelvis har prøvet DBUs Fodboldskole. På

DBUs Fodboldcamp prøver de unge livet som

professionel ved at træne og bo sammen i fire

dage.

I 2006 kunne unge fra årgangene 1990–1993

deltage på en eller flere af de i alt 20 campafviklinger

med plads til i alt 960 deltagere.

Salget gik rigtig godt i år. Der var næsten udsolgt

med 912 deltagere (144 deltagere flere end

sidste år). En af grundende til, at salget gik betragteligt

bedre i år, var fordi den yngste årgang

(12-13-årige) deltog igen ligesom i 2004.

Disse unge deltagere udgjorde 31 % af det samlede

deltagerantal.

Modsat fik de 16-17-årige ikke tilbuddet om at

deltage grundet utroligt lav tilmelding i 2004

27

DBU Årsberetning 2006


DBU Børn og ungdom

(11 deltagere) og i 2005 (19 deltagere), og fordi

der ikke skal være alt for stor aldersspredning.

I forhold til 2005 var der 45 % færre deltagere

af 15-16-årige og 26 % færre deltagere af 14-15årige.

Med disse tal kan man antyde, at de unge

hopper fra konceptet fodboldcamps i en yngre

alder end tidligere.

Tilbagemeldingerne fra de klubber, der afholdt

fodboldcamps i 2006, har været positiv.

En stor tak til campledere, trænere og instruktører

som har været med til at sørge for fantastisk

gode afviklinger.

På baggrund af erfaringerne i 2005, hvor fire

camps ikke fik besøg af en professionel spiller,

blev besøgene i 2006 afskaffet. DBU må ikke

love, at DBUs Fodboldcamps får besøg af en

professionel fodboldspiller, når vi ikke kan garantere

dette.

Fremtiden

På baggrund af tilbagemeldinger fra årets afviklere

af fodboldcamps og vores erfaringer vil

camps også i 2007 blive udbudt til fire årgange,

som er årgangene 1991–1994.

Vi har i 2007 tilbudt klubberne at afholde

fodboldcamps i sommerferien og/eller i efterårsferien.

Der er på nuværende tidspunkt ingen

klubber, der har søgt om at afholde i efterårsferien.

Der vil i 2007 blive udbudt 21 afviklinger.

Evalueringsrapporten kan downloades på

www.dbu.dk.

DBUs Pigegruppe

Pigegruppen bestod i 2006 af følgende personer:

Kaj D. Larsen (formand), Peter Klit, Torben

Baunbæk, Torben Larsen og Louise Bøjden. Ny

indtrådt i gruppen er Sten Wessel. Tina Enestrøm

var sekretær.

DBUs Pigeraket stadig en succes

Pigeraketten har i 2006 haft besøg af 5094 piger

fra hele landet på knap 100 afviklinger,

hvoraf de 2.411 var nye piger. I alt otte astronauter

– tre gengangere fra 2005 og fem nye – har

28

DBU Årsberetning 2006

forestået de i alt 98 pigeraketter. Efter at have

evalueret sidste års forløb med astronauterne,

forberedte vi den nye sæson ved afholdelse af

en ’astronautdag’, hvor vi gjorde meget ud af at

forberede astronauterne til årets tour.

Klubberne har generelt været glade og tilfredse

med pigeraketten i år, og det viser sig

heldigvis, at stadig mange piger forsætter med

at spille efter pigeraketten.

Pressemæssigt har pigeraketten også været

en stor succes i 2006. Aldrig har pigeraketten

før været så omtalt, og hele tre mapper

med udklip fra diverse medier pryder kontoret

hos kommunikation. Klubberne er både er blevet

bedre til at administrere selve besøget af pigeraketten

(med hensyn til hjælpere, invitation

af piger med mere), men de formår også at udbrede

kendskabet til pigefodbold generelt gennem

de trykte medier i forbindelse med besøget

af pigeraketten. Dette er et klart ekstra plus

ved siden af pigerakettens primære formål som

rekruttering.

128 klubber har i slutningen af året ansøgt om

at afholde i alt 130 pigeraketter i 2007, hvoraf

de 122 er blevet bevilget.

Årets Pigefodboldklub

For 12. gang blev en dansk klub kåret som Årets

Pigefodboldklub. Valget faldt på Nørresundby

Boldklub, som af DBUs Pigegruppe blev kåret

med stor enighed. Nørresundby Boldklub blev

kåret på årsmødet i JBU region 1 i slutningen af

november, hvor pigegruppens Torben Baunbæk

overrakte de flotte præmier, herunder en check

på 10.000 kroner fra 3F. De øvrige nominerede

klubber til Årets Pigefodboldklub 2005 var IK Viking

Rønne, AB 1970, Ølstykke FC, B1901, Rudkøbing

BK, Sunds IF, NordAls BK og Kolding Bk.

De lokale pigegrupper

Samarbejdet med de lokale pigegrupper er af

stor betydning, og der skal endnu engang lyde

et »tak for kampen« i det forgangne år til alle

medlemmerne af de lokale pigegrupper.

Indsatsområder

Rekrutteringsindsatsen skal fortsættes med

samme styrke. Medlemspotentialet er stadig

stort og en fortsat fremgang vil være naturlig,

om end vi er vidende om, at det ikke sker af

sig selv. Vi har i gruppen noteret os, at mange

fremadrettet ønsker rekruttering af de yngste

piger (podepige, mikroputpige) samt bedre mulighed

for fastholdelse af de ældste.

Handlingsplan ’Frem mod 2010’

Pigegruppen har lavet en handlingsplan ’Frem

mod år 2010’, der fremstår som en skabelon med

fastsatte mål, indsatsområder og arbejdsopgaver

frem til 2010. Planen indeholder konkrete målsætninger

indenfor antallet af pigespillere, antallet

af klubber med pigefodbold samt antal deltagende

piger på DBUs børneaktiviteter.

Handlingsplanen indeholder konkrete aktiviteter,

der skal understøtte de fastsatte mål i

bestræbelserne på at styrke dansk pigefodbold

i fremtiden.

DBUs Ungdomsgruppe

Ungdomsgruppen fik en ulykkelig start på

2006. Ungdomsgruppens formand Steen B.

Hansen døde af hjertestop den 2. januar. Steen,

som var en stor personlighed, igangsætter med

mere, er og vil blive savnet.

Ultimo marts blev ungdomsgruppens nye

formand Steen Gleie valgt. Desuden bestod

gruppen i 2006 af Morten Jørgensen (BBU), Peter

Roslev (SBU), Carl Christian Berndsen (JBU),

Poul Christiansen (FBU), Ole Nielsen (LFBU) og

sekretær Richard Andersen.

Som beskrevet under børne- og ungdomsudvalget

er ungdomsgruppes opgave at finde tiltag,

som kan motivere og fastholde unge i fodbolden.

Frafaldet er i mange år steget, og der

skal sættes ind for at mindske dette frafald.

Et af fastholdelse tiltagene, som har fyldt meget

i ungdomsgruppen, er ungdomsråd. Men

dette skal kun være et af flere tiltag. DBUs Ungdomsgruppe

har derfor set på områder som


Aktive fodboldspillere under 18 år 2001-2006

195.000

190.000

185.000

180.000

175.000

170.000

165.000

Skema 1

Deltagerudvikling på DBUs Fodboldskole 2001-2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt.

KBU 10 1.235 15 1.743 12 1.409 13 1.510 12 1.550 12 1.370

SBU 51 7.068 52 6.957 52 7.128 50 7.133 50 6.961 47 6.406

LFBU 6 491 6 483 6 400 6 422 4 304 5 366

BBU 5 483 5 431 5 416 5 384 6 399 6 412

FBU 26 2.822 27 2.802 27 2.975 25 2.821 28 3.128 29 2.975

JBU reg. 1 19 2.217 20 2.211 21 2.190 20 2.270 24 2.351 20 2.045

JBU reg. 2 26 3.221 28 3.250 28 3.188 26 3.279 32 3.682 32 3.820

JBU reg. 3 40 4.721 39 4.879 40 5.049 42 5.359 42 5.165 42 4.972

JBU reg. 4 23 2.944 24 3.064 25 3.334 25 3.446 25 3.349 27 3.402

I alt 206 25.202 216 25.823 216 26.089 212 26.624 233 26.889 220 25.768

Skema 2

Deltagerstatus på DBUs Mikrofodboldskole 2001-2006

Skema 3

168.000

2001 2002

172.000

185.000

2003 2004 2005

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt. Skoler Delt Skoler Delt. Skoler Delt.

KBU 4 195 7 263 8 350 8 290 8 372 8 429

SBU 26 1.281 26 1.361 30 1.457 35 1.454 29 1.233 31 1.226

LFBU 3 87 2 60 2 83 3 79 2 71 2 84

BBU 1 24 1 26 1 36 1 36 1 17 1 21

FBU 9 260 9 272 12 346 12 317 12 311 13 347

JBU reg. 1 7 202 7 238 8 267 8 199 5 192 6 170

JBU reg. 2 8 214 8 268 7 284 7 212 7 185 7 206

JBU reg. 3 15 581 15 602 15 647 16 671 18 747 17 676

JBU reg. 4 8 295 7 313 11 360 9 333 9 296 9 306

I alt 81 3.139 85 3.403 94 3.830 99 3.713 91 3.424 94 3.465

184.000

188.000

2006

191.000

DBU Børn og ungdom

29

DBU Årsberetning 2006


DBU Børn og ungdom

turneringsafvikling, træneruddannelse, holdsammensætning,

træningsmetoder, unges

medbestemmelse med mere.

Disse områder var nogle af hovedområderne,

der blev debatteret og vendt på et fastholdelsesseminar

i Vejle 10. og 11. november. DBUs

Ungdomsgruppe skal være tovholdere i den

fremtidige proces, hvor der skal arbejdes videre

med ideer og forslag fra seminariet.

Ungdomsråd

Det var et satsområde i 2005, og vi holdt fokus

på ungdomsråd i 2006. DBUs hjemmeside med

ungdomsråd blev opdateret, og mange gode tiltag

i de enkelte unioner og regioner er afholdt.

Samtidig er flere projekter gennemført af klubberne

i ungdomsråd.

Ungdomsgruppen har dog måtte konstatere,

at vores mål fra ultimo 2004 skal revurderes. Vi

er ikke kommet op på 70 ungdomsråd, som var

første delmål. Vi har i øjeblikket 45 ungdomsråd,

og ca. 30 klubber er kontaktet og overvejer

at etablere ungdomsråd. Vi har erfaret, at

ungdomsråd bliver oprettet i Jylland (dog ikke

i storbyerne), på Fyn og Lolland Falster, men i

mindre eller ingen grad på Sjælland, Bornholm

og i Københavnsområdet.

Desuden er nogle af de klubber, som var

de første med ungdomsråd ved at stoppe. De

unge, som startede ungdomsrådet op, skal studere

i andre byer eller stopper af andre årsager

i klubben. Der er i de tilfælde ikke andre unge,

der tager over.

Helt afgørende for, om der vil blive oprettet

flere ungdomsråd, er, om bestyrelserne i klubberne

med ungdomsfodbold vil/kan skaffe en

tovholder for de unge og derved også lade de

unge få medbestemmelse.

Ungdomsrådsmaterialet er blevet suppleret

med en t-shirt. Denne t-shirt bliver sendt til alle

ungdomsrådsmedlemmer i klubberne.

DBUs Børnegruppe

Børnegruppen bestod i 2006 af Gordon Kirt

30

DBU Årsberetning 2006

(formand), Allan Dinesen, Erik Kragh, Arne

Schürer og Henrik Balck. Thomas Slosarich var

sekretær.

McDonald’s Fodbold Cup

Den 23. afvikling af DBU turneringen med den

klart yngste målgruppe blev afholdt med meget

kraftige ændringer i afviklingsstrukturen.

Således blev det sjette afviklingsår med McDonald’s

Danmark som samarbejdspartner året,

hvor turneringen for alvor blev tilrettet DBUs

holdninger til børnefodbold.

Målgruppen for McDonald’s Fodbold Cup

blev indskrænket til U/9- og U/10 piger og

drenge, og Fair Play Mini Cup udbudt til U/7- og

U/8. Det betød et naturligt fald i antallet af deltagende

hold. Alligevel mødte 1.829 hold op og

deltog i turneringerne.

Som en konsekvens af DBUs nye holdningskatalog;

’Holdninger & handlinger’ og ’Den nye

vej’ blev dette års version af den populære fodboldturnering

tilrettet på følgende punkter:

• Turneringen henvendte sig udelukkende til

miniput piger og drenge – i 2006 var det piger

og drenge født i 1996 & 1997.

• Turneringen blev afholdt som en én-dags 5

mod 5 festival.

• Al resultatformidling i forbindelse med festivalerne

blev fjernet. Der var således ikke længere

indledende kvalifikationsrunder.

• Der blev i 2006 afholdt 12 festivaler fordelt

over hele landet. Her spiller alle hold fire

kampe i en fem holds pulje. Det betød kortere

ventetid mellem kampene og generelt

kortere tid på anlægget for de enkelte hold.

• Hver festival havde maksimalt plads til 100

hold (LFBU & BBU dog kun 50 hver).

Den umiddelbare konklusion er, at turneringen

i sin nye form var en klar succes. Der skal

tilrettes lidt småting i konceptet, men formen

bliver gentaget til næste år. Når afviklingerne

alle steder gik stort set efter bogen, skyldes det

i særdeleshed en stor indsats fra McDonald’s,

lokalunionerne/regionerne og de mange værtsklubber

over hele landet. Der skal således lyder

en stor tak til alle implicerede for deres indsats.

En særlig tak til de involverede værtsklubber,

som stod for afholdelsen af de 12 festivaler: BBU

(Knudsker IF), LFBU (Nakskov BK), KBU (FB), JBU1

(Fjerritslev IF), JBU2 (Viborg Sdrm. IK & Lemvig

GF), JBU3 (Hadsten GF & Brædstrup IF) og JBU4

(Billund IF), FBU (Ringe BK), SBU (Tåstrup FC &

Slagelse B&I).

Hold Kaffe

2006 blev tredje og foreløbig sidste år med

Hold Kaffe.

Lidt mere end 500 hold nåede at tilmelde sig,

inden antallet af kander, kaffe med mere blev

udslagsgivende for, at vi måtte lukke for tilmeldingen.

DBUs og børnegruppens forsøg på at

holdningspåvirke med et alvorligt budskab i humoristisk

indpakning har været en succes. Børnegruppen

har derfor lagt op til, at Hold Kaffe

projektet kan køre videre i lokalunions regi i det

omfang, den enkelte lokalunion/region ønsker

dette.

Derudover arbejdes der på tværs i børnegruppen

og fairplay-udvalget på et nyt holdningsbearbejdende

tiltag målrettet forældre og trænere

i børnefodbolden i håb om at skabe et

bedre børnefodboldmiljø alle steder

En stor tak til vores samarbejdspartner Gevalia

for deres indsats gennem de sidste tre år.

I år bestod DBUs Børne- og ungdomsudvalg af

følgende medlemmer: Benny Hansen (formand),

Allan Dinesen, Christian Fynsk, Gordon Kirt, Kaj

D. Larsen og Steen Gleie. Steen Jørgensen var se-


Peter Bonde fungerede som cheftræner for

kvindelandsholdet indtil udgangen af maj måned

for herefter at overgå til stillingen som assisterende

landstræner for herrelandsholdet. Pr.

1. august overtog Kenneth Heiner-Møller ansvaret

som landstræner for kvinderne.

Per Nielsen har fungeret som assistenttræner

for kvindelandsholdet samt som ligestillet

U/21-landsholdstræner.

Henrik Lehm har fungeret som U/19-landsholdstræner

og Bent Eriksen har været landsholdstræner

for U/17.

Holdlederfunktionerne har igen i år været:

Lone Smidt Nielsen for kvindelandsholdet, Lone

Larsen U/19 og Merete Hrenzcuk for U/17.

Kvindelandsholdet

Årets vigtigste opgave for landsholdet var via

årets fem kvalifikationskampe at kvalificere sig

til verdensmesterskabet i Kina 2007.

Året indledtes med en venskabskamp i

Schweiz, som blev slået 3-2.

Den årligt tilbagevendende Algarve Cup i Portugal

fik et skuffende udfald med uafgjort mod

Frankrig og to store nederlag til henholdsvis

USA og Kina. Det skal dog siges, at holdet var

hårdt ramt af usædvanligt mange skader. Placeringskampen

mod Irland blev vundet 4-0.

Kvindelandsholdets træner Peter Bonde blev

i foråret udnævnt til ny assistenttræner for herreholdet.

Som efterfølger for Peter Bonde blev

Kenneth Heiner-Møller udpeget som ny landstræner

og projektleder for kraftcenterordningen.

Han tiltrådte stillingen pr. 1. august.

I perioden efter offentliggørelsen af Peter

Bondes nye stilling som assistenttræner spillede

holdet dog yderligere tre vigtige VM-kvalifikationskampe

med Peter Bonde på bænken.

Alle tre kampe blev vundet med specielt kampen

mod Spanien som et højdepunkt. En 5-0

sejr over gruppens outsider foran godt 4.000

tilskuere på Viborg Stadion satte Spanien af i

kampen om kvalifikationen til VM.

Hermed var kun de altafgørende kampe mod

Finland tilbage.

Kenneth Heiner-Møller overtog officielt holdet

efter sommerferien og lagde ud med et nederlag

i venskabskampen i Norge på 1-2.

En sejr mod Finland i Tampere mod gruppens

toer ville kvalificere holdet direkte til VM, men

desværre vist finnerne sig igen som Danmarks

’onde ånd’ og vandt lidt ufortjent 2-1.

Hermed var forudsætningerne for kvalifikation

til Kina klare inden den sidste kamp mod

Finland. Kun en sejr talte.

Foran et rekordstort publikum i Viborg på

9.337 kæmpede kvinderne sig frem til den afgørende

sejr. 1-0 på mål af Maiken Pape i anden

halvleg og kvalifikationen var sikret. Danmark

var sammen Norge, Sverige, Tyskland og England

klar til VM i Kina i 2007 som europæiske

repræsentanter.

Året blev afsluttet med deltagelse i Peace

Queen Cup i Korea. På trods af at holdet måtte

se bort fra samtlige Brøndby spillere, der var optaget

af semifinale i Europa Cup’en, blev turen

en sportslig succes. Med en stamme af Fortuna

spillere samt flere nye spillere i landsholdssammenhæng

kunne holdet alligevel overraske positivt.

Uafgjort mod USA og to fortjente sejre

over Holland og Australien blev resultatet og

kun dårligere målscore end USA forhindrede en

finaleplads.

USA vandt senere finalen over Canada.

FIFA

I december måned offentliggjorde FIFA deres

verdensrangliste og Danmark sluttede året

som verdens ottende bedste nation i kvindefodbolden.

EM 2009

Turneringen afholdes i Finland og lodtrækningen,

der foregik i december 2006, placerede

Danmark i pulje med Ukraine, Skotland, Portugal

og Slovakiet.

U/21-kvindelandsholdet

Holdets eneste aktivitet var deltagelse i Nordic

Cup, der i år blev afholdt i Stavanger, Norge.

DBU Kvindefodbold

Kvindeudvalget

Forberedelserne var ikke optimale for holdet, da

juli terminen passer danske spillere dårligt i forhold

til klubbernes og spillernes træningsplanlægning.

Det var derfor ikke uventet, at U21-landsholdet

måtte rejse hjem med fire nederlag i bagagen.

Holdets modstandere var simpelthen

væsentligt bedre forberedt, og det betød klare

nederlag til henholdsvis USA, Norge og Island.

Kun i placeringskampen mod Finland fik holdet

en jævnbyrdig kamp, som dog til sidst også

endte med et nederlag på 1-0.

Tyskland vandt turneringen med en sejr over

USA i finalen.

U/19-kvindelandsholdet

Som forberedelse til 2. EM-kvalifikationsrunde

var årets første aktivitet lig de tidligere år en

træningsturnering på La Manga. Den stærkt

besatte turnering blev en forrygende start på

året for holdet med sejre over Tyskland (1-0) og

Frankrig (3-1) og et uafgjort resultat mod Norge

(1-1).

Holdets succes fortsatte, da de i april kvalificerede

sig til sommerens EM via en flot førsteplads

i 2. EM-kvalifikationsturnering i Rumænien

på bekostning af netop Rumænien, Island

og England.

Holdene blev henholdsvis besejret med 7-0,

2-1 og 2-1 og især kampen mod England viste et

dansk hold med meget stort potentiale.

Årets målsætning for holdet var at nå til EMslutrunden

i Schweiz, og næste udfordring var

nu kvalifikation til semifinalerne gennem en

første- eller andenplads i puljen. De første to

kampe resulterede i en sejr på 2-1 sejr over Belgien

og nederlag på 0-2 mod Tyskland. Videre

kvalifikation som gruppens toer krævede uafgjort

mod Sverige, hvilket blev opnået i en nervepirrende

kamp med slutresultatet 0-0. Som

mod England i kvalifikationen præsterede pigerne

igen under pres, og pladsen i semifinalen

var i hus. Modstanderen var nu Frankrig, hvor

danskerne efter en meget lige kamp måtte se

sig slået 0-1 og dermed ude af slutrunden.

31

DBU Årsberetning 2006


DBU Kvindefodbold

Efteråret bød på første runde af EM-kvalifikationen.

Miniturneringen blev spillet i Aserbajdsjan,

hvor puljemodstanderne udover værterne

var Serbien og Nordirland. De danske piger

præsterede som forventet og vandt puljen med

sejre på 4-0 over værterne, 3-1 over Nordirland

og 5-0 over Serbien. Dermed er holdet klar til 2.

EM-kvalifikationsrunde mod Rumænien, Norge

og Belgien, som spilles i Rumænien i april måned

2007.

U/17-pigelandsholdet

Pigelandsholdet startede året som sædvanligt

med to venskabskampe mod Tyskland, denne

gang spillet på Lolland-Falster. For første gang

i lang tid lykkedes det holdet at få et point mod

tyskerne, der modsat danskerne har mange

landskampe i bagagen før disse træningskampe.

Resultaterne blev 0-0 i første kamp og

dernæst et nederlag på 0-2.

Næste udfordring var 4-nationersturneringen

i Norge, hvor holdet spillede 1-1 mod Norge og

tabte 2-0 til Finland.

Nordic Cup i Finland startede med nederlag

til Norge (1-0) og Frankrig (3-1) og sejr over Island

(2-1). Dermed skulle pigerne spille placeringskamp

om femtepladsen mod Finland. En

kamp som danskerne vandt 4-1.

2007 byder i efteråret på første kvalifikationsrunde

til EM og VM, hvor det bliver spændende

at se for første gang, hvordan holdet kan placeres

styrkemæssigt i forhold til resten af Europa

og verden.

Dansk kvindefodbold i verdenseliten

Projektet indledte året med fem klubber som

kraftcentre. Fortuna Hjørring, Brøndby IF, Skovlunde

IF, IK Skovbakken og Vejle Boldklub.

To klubber, Skovbakken Fodbold og Vejle

Boldklub, måtte desværre i løbet af året forlade

projektet igen, da det ikke skønnedes, at klubberne

kunne leve op til nogle af de væsentlige

krav til kraftcentrene.

DBUs bestyrelse ønskede en omlægning af

strategien omkring kvindefodbolden, hvilket

betød, at ressourcerne blev koncentreret om at

forberede et nyt projekt snarere end at udvikle

det eksisterende. Et nyt projekt er under forberedelse,

og det sidste år af kraftcenterprojektet

anses for at blive et afviklingsår.

Struktureret Talentudvikling

STU-strukturen er uændret og har fungeret

med to centre, et øst- og et vest-center med

samlinger for landets ca. 45 bedste U/17-pigespillere.

Henrik Lehm har virket som STUkoordinator

med hjælp fra landstræner Bent

Eriksen. STU-året har dog budt på mange ændringer

på trænersiden. På vestcenteret har Anders

Damgaard overtaget jobbet som centertræner

sammen med ny assistenttræner Bonny

32

DBU Årsberetning 2006

Madsen. Øst har også fået ny træner i og med

at Anja Heiner-Møller er ny centertræner.

STU har i 2006 arrangeret en talentturnering

i Vildbjerg, hvor de to øst- og vest-centre spillede

mod hinanden og 1. årgangs U/19-landsholdsspillere.

Samtidig blev der afholdt U/15

Ta lentturnering på Lolland-Falster, hvor U/15

Unionsholdene spillede mod hinanden, og talenter

blev udvalgt til deltagelse i U/17 STU i

2006/2007.

Igen i år har der været arrangeret to trænerseminarer

for klub- og unionstrænere omkring

STU-spillere.

3F Ligaen

Gennem en årrække har duellen stået mellem

Brøndby IF og Fortuna Hjørring om mesterskabet.

2006 var ingen undtagelse. Brøndby IF

sikrede igen sig guldmedaljerne, sølvet gik til

Fortuna Hjørring og Skovlunde IF fik klubbens

første medaljer, da man med en tredjeplads sikrede

sig bronzemedaljer.

OB rykkede ned og blev erstattet af BK Skjold.

Pokalfinalen blev afholdt i Hjørring hos Fortuna,

der vandt finalen over IK Skovbakken med 5-1.

UEFA Women’s Cup

Brøndby IF repræsenterede dansk kvindefodbold

som danske mestre.

Klubben trådte ind i anden kvalifikationsrunde

i pulje med engelske Arsenal, russiske Rossiyanka

og ungarske Budapest.

Runden spilledes i Rusland og Arsenal vandt

gruppen med BIF som toer. Begge hold kvalificerede

sig dermed til kvartfinalerne.

BIF mødte her tyske Potsdam, som rangerer

højt i europæisk klubfodbold blandt andet som

finaledeltager året før. BIF vandt alligevel de to

opgør sammenlagt 4-2 og gik hermed videre til

semifinalen, hvor Arsenal igen var modstanderen.

Desværre viste englænderne sig for stærke

for Brøndby IF og gik med samlet resultat 5-2 videre

til finalen mod svenske Umeå.

Generelt fra udvalget

Udvalget har afholdt otte udvalgsmøder herunder

et telefonmøde. Udvalgets medlemmer

har deltaget i andre tværfaglige projektarbejder

eksempelvis klublicensarbejdet, turneringsstruktur,

holdninger og handlinger med mere.

Lone Smidt Nielsen, tidligere landsholdspiller

og nuværende holdleder for kvindelandsholdet,

er blevet valgt som medlem af FIFAs kvindekomite.

Som følge af fodboldgallaen valgte udvalget

at nedlægge udvælgelsen af årets træner og leder

indenfor kvindefodbolden, da man ikke længere

fandt, at der var behov for denne kønsspecifikke

udnævnelse. I stedet vil man arbejde for

at trænere i kvindesektoren får lige muligheder

for at blive udnævnt til ’årets træner’.

Årets Spiller

Cathrine Paaske Sørensen der til dagligt spiller

i Brøndby IF valgtes til årets kvindelige fodboldspiller

DBUs Fodboldgalla i november.

Årets talent

Nanna Christiansen blev ved samme lejlighed

valgt til årets talent.

3F

Har igen i året 2006 været en fremragende

sponsor med stort engagement og interesse for

kvindefodboldens udvikling.

Kvindeudvalget bestod i 2006 af Erik Hjorth (formand),

Torben Povlsen, Diana Andersen, Birgit

Schrøder, Søren Burchall, Lars Olesen og Gert Andersen.

Anders Johansen og Gitte Therkelsen har

fungeret som sekretærer for udvalget.


Hans Brun Larsen som har fungeret som træner

for U/16- og U/17-landsholdet i første halvdel

af året, blev efter sommerferien afløst af Glen

Riddersholm. Per Andersen har i hele året været

ansvarlig for U/18- og U/19-landsholdet. De

to trænere har sammen med Flemming Serritslev,

som har været ansvarlig for U/20- og U/21landsholdet,

assisteret hinanden i de af forårets

arrangementer, hvor dette har været praktisk

muligt. I efteråret overtog Keld Bordinggaard

ansvaret for U/20- og U/21-landsholdet, da

Flemming Serritslev fandt andre udfordringer i

den danske fodboldverden.

Udvalget afstikker de overordnede rammer i

henhold til lovenes § 41. Udvalget følger egne

arrangementer og fungerer som ledere heraf

og afrapporter efter behov til bestyrelsen. Til

udførelsen af de manuelle differentierede arbejdsopgaver,

der er nødvendige for hvert arrangement,

har udvalget for hvert arbejdsområde

sammensat en gruppe mennesker (et

panel), der er henhørende under udvalgets arbejdsområde.

Udvalget har to paneler. Et panel til varetagelse

af repræsentative opgaver, samt et panel,

hvorfra der kan udpeges de nødvendige

holdledere for landsholdene. Til de repræsentative

opgaver i ind- og udland valgte udvalget

at supplere sig med Thomas Bytoft og Egon O.

Hansen. Holdlederpanelet udgøres af Bent Jørgensen,

Jens Jørgensen, Henry Matthiesen, Erik

Nielsen og Jannik Riis.

Talentudviklingen er fortsat forankret i de to

velkendte projekter STU og ITU. De yngste spillere,

13-15-årige, deltager i STU, som er et efterhånden

mangeårigt samarbejde primært mellem

lokalunionerne og DBU. Herefter har de

samme spillere mulighed for at deltage i ITU,

et samarbejde mellem udvalgte klubber og

DBU. Alt i alt får DBUs trænere under dette uddannelsesforløb

ved gentagne besigtigelser og

træning et stort kendskab til de enkelte spilleres

formåen på klubhold og udvalgte hold.

Begge projekter fungerer indenfor bestyrelsens

skarpt afstukne rammer i såvel udførelsen som

med hensyn til de økonomiske forhold og med

stort økonomisk tilskud fra Team Danmark.

Struktureret talentudvikling

for spillere under 16 år (STU)

For mere end 12 år siden indledte DBU et samarbejde

med Team Danmark om en årlig fortløbende

uddannelse af de bedste ungdomsspillere

i lokalunionerne og DBU, udført efter en af

DBU udarbejdet træningsplan. Selv om der er

foretaget justeringer i løbet af årene forestås

uddannelsen fortsat af lokalunionerne og DBU.

BBU er dog ikke mere indeholdt i dette samarbejde

men er i stedet, efter eget ønske, indtrådt

i et samarbejde på anden måde via den såkaldte

‘Bornholmerpakke’.

STU indgår som et naturligt element i DBUs

samlede elitearbejde med lokalunionerne. Det

hele ligger nu i så faste rammer, at ingen af

de involverede parter er i tvivl om formål og

arbej dsområde samt de økonomiske forhold,

der binder det hele sammen. DBU yder fuld

finansiering af de aktiviteter, som de fem lokalunioner

bliver pålagt at afholde for at gennemføre

projektet. Det er udgifter til honorarer

og transport til trænerne, omkostninger til

transport og ophold ved samling af spillerne,

ud gifter til målmandstrænerne, transportudgifter

til holdlederne og uddannelsestilbud til

trænerne. DBUs landsholdstrænere fungerer

som konsulenter i projektet med råd og vejledning

til klubber og lokalunioner. I aktivitetsåret

2005/2006 har DBU til de fem lokalunioner

ydet omkring to millioner kroner til dækning af

udgifterne under STU.

Selv om BBU ikke deltager i STU bliver enkelte

talentfulde spillere fra Bornholm dog tilbudt

regulær træning sammen med KBU eller

SBU i det storkøbenhavnske område. Samtidig

har BBU, KBU og DBU indgået en aftale

om, at BBUs bedste drenge, junior og ynglingehold

kan deltage i KBUs turneringer. Til denne

‘Bornholmerpakke’ yder DBU et årligt økonomisk

tilskud på 150.000-200.000 kroner.

DBU Eliteudvikling

Herre-eliteungdomsudvalget

Integreret talentudvikling

for ungseniorspillere over 16 år (ITU)

ITU blev etableret som pilotprojekt i august

2000, og har siden 2004 været en fast aktivitet

i DBUs talentudvikling i samarbejde med Team

Danmark. ITU har til formål at fortsætte og forbedre

uddannelsen af de bedste 16- til 21-årige

med udgangspunkt i individuelt opstillede mål

for den enkelte spiller. Der lægges vægt på at

tilgodese den enkelte spillers behov for rådgivning

og vejledning med hensyn til såvel fodboldmæssig

udvikling som civil uddannelse.

Som en del af projektet yder DBU faglig vejledning

til klubberne omkring talentudviklingen

samt økonomisk støtte til fuldtidsansættelse

af talenttrænere med 200.000 kroner om

året til hver klub samt støtte til videreuddannelse

af trænerne.

Ved indgangen til 2006 havde følgende klubber

ITU-status: AaB, AGF, AB, B93, Brøndby, Esbjerg,

FC København, Lyngby Boldklub, FC

Midtjylland, FC Nordsjælland, Herfølge Boldklub,

Lolland Falster Alliancen, OB, Silkeborg IF

og Vejle.

LFA mistede sin status ved årets udgang, da

ITUs styregruppe ud fra en sportslig vurdering

besluttede, at klubben ikke længere opfylder

kriterierne som ITU-klub.

Brøndby IF modtog i efteråret ikke økonomisk

tilskud, da deres ITU-træner blev assistenttræner

i samme klub.

ITU bliver løbende evalueret af en arbejdsgruppe

bestående af DBUs landsholdstrænere

fra U/16- til U/20-landsholdene samt repræsentanter

fra Team Danmark og DBUs administration.

Arbejdsgruppen, der er ansvarlig for

evaluering og videreudvikling af ITU, refererer

til en overordnet styregruppe bestående af repræsentanter

for ITUs interessenter; Michael

Andersen, Team Danmark, og formanden for

DBUs eliteungdomsudvalg.

Det internationale arbejde

DBUs yngste landshold – U/16-landsholdet –

udtages primært på baggrund af de præstati-

33

DBU Årsberetning 2006


DBU Eliteudvikling

oner, der udføres i klubberne og i de træningssamlinger

som lokalunionerne arrangerer under

STU. De unge spilleres første internationale opgaver

var to landskampe i og mod Slovakiet ved

påsketid.

U/17-landsholdet i aktivitetsåret 2005/2006

(et aktivitetsår løber fra august til juli) havde i

efteråret 2005 kvalificeret sig til mellemrunden

efter EM-kvalifikationskampe mod Hviderusland,

Slovenien og Holland. Men i mellemrunden,

hvor holdet spillede mod Tjekkiet, Frankrig

og Tyrkiet, blev Tjekkiet den samlede vinder

og kvalificerede sig således til EM-slutspillet.

I EM-turneringen i indeværende aktivitetsår

spillede holdet i september mod Irland, Letland

og Aserbajdsjan. Holdet spillede alle tre kampe

uafgjort, hvilket ikke var nok til kvalifikation til

kampene i mellemrunden i foråret 2007.

U/18-landsholdet deltog februar 2006 i en

turnering i Portugal og spillede i september to

kampe mod Slovakiet i Døllefjelde-Musse og

Sakskøbing i anledning af LFBUs 100 års jubilæum.

U/19-landsholdet havde i efteråret 2005 kvalificeret

sig til mellemrunden efter EM-kvalifikationskampe

mod Liechtenstein, Kasakhstan

og Slovakiet, Men i mellemrunden hvor holdet

spillede mod Tjekkiet, Schweiz og Ukraine blev

Tjekkiet den samlede vinder og kvalificerede

sig således til EM-slutspillet. I EM-turneringen

i indeværende aktivitetsår spillede holdet mod

Malta, Finland og Frankrig og kvalificerede sig

til mellemrunden i foråret 2007. De i alt seks

kampe mellem disse fire nationer blev alle spillet

i Jylland under nærmest perfekte lokale forhold

i Ikast, Vejle, Haderslev og Fredericia. Og

det var første gang. Det nye stadion i Fredericia

havde fornøjelsen og arbejdet med at huse et

landskamparrangement.

Inden hvert landskamparrangement bliver

en pulje spillere forhåndsudtaget, hvorfra det

endelige landshold senere udtages. Disse spillere

har mulighed for at modtage vejledning

og hjælp hos Team Danmark i forbindelse med

træning, skolegang og anden civil uddannelse.

Måske ligefrem en såkaldt ungdomsuddannelse,

der tilbyder fleksible uddannelsestilbud,

for at være i stand til at kombinere uddannelse

og idrætskarriere.

Unionsstævnerne i Vejle

De to unionsstævner for U/15 og U/16 blev som

sædvanlig afholdt i Vejle. Og i år under en næsten

konstant lyseblå dansk sommerhimmel i

de dejlige omgivelser på Vejle Idrætshøjskole.

Stævnerne indgår fortsat som en naturlig del af

lokalunionernes og DBUs arbejde med talentudviklingen,

og der lægges derfor fra udvalgets

side stor vægt på, at alle deltagere er motiverede

til at yde en optimal indsats under stæv-

34

DBU Årsberetning 2006

nerne og i de afgørende forberedelser inden ankomsten

til Vejle.

Resultaterne fra sommerens to stævner er

anført andetsteds.

Dommerpåsætningen påkaldte sig i år igen

en særlig interesse, da dommerne igen blev påsat

af DBUs dommeruddannelse. Unge dommere

fra lokalunionerne blev tilsagt til på skift

at dømme, vinke og fungere som reservedommer

i de i alt 20 kampe. Samtidig blev dommerne

bedømt og modtog instruktion fra DBU.

Set i lyset af den udtalte tilfredshed er det et

ønske, at dette samarbejde med DBUs dommeruddannelse

kan fortsætte i årene fremover.

At flere og flere tilskuere, især fra udlandet,

overværer disse kampe er kun glædeligt.

Fra udvalgets arbejdsbord

I skrivende stund har udvalgets formand netop

orienteret bestyrelsen om udvalgets strategiarbejde

samt drøftelserne vedrørende en overordnet

revision af udvalgets talentudvikling.

I denne revision er blandt andet sat fokus på

arbejdet med ’Holdninger og handlinger’ med

hensyn til et licenssystem for Ungdoms-DM.

Den årlige indrangering af holdene til U/DM

har alles bevågenhed og er af mange grunde

ikke så ligetil som ved udvælgelsen af holdene

til den første turnering i 1974. Derfor forsøger

udvalget at få vedtaget et licenssystem, hvori

der indgår nogle specifikke krav, som klubberne

skal opfylde for at deltage i U-DM. Men

den første betingelse herfor er, at der på førstkommende

repræsentantskabsmøde vedtages

den nødvendige ændring i lovene for at give

bestyrelsen kompetence til at ændre i turneringsordningen.

En absolut nødvendighed for

at kunne fortsætte arbejdet med henblik på

iværksættelse af et licenssystem fra og med

sæsonen 2008.

Samtidig har udvalget til eget brug udarbejdet

et lille skrift ’Visioner og mål for talentudviklingen’

indeholdende oplæg til, hvordan

talentudviklingsprogrammet bedst muligt

understøtter et overordnet mål om, hvordan

lands- og klubhold opnår de bedste resultater i

internationale sammenhænge.

Der pågår nu et større administrativt arbejde

med at sammenskrive et oplæg favnende forslag

til oprettelse og iværksættelse af licenssystem,

revision af STU, ITU og unionsstævnerne.

Endvidere gennemgang af omfanget af

DBUs landskampaktiviteter samt forberedelserne

hertil sat op i forhold til klubbernes egne

arrangementer i ind- og udland. Og endelig en

vurdering af behovet for det nødvendige antal

trænere med videre for at kunne udføre det

hele på bedst mulig måde indenfor de økonomiske

rammer bestyrelsen opstiller.

Det tilstræbes at have udkast til en sådan

sammenskrivning færdig i løbet af foråret, og

som herefter forelægges udvalg og bestyrelsen

til endelig afgørelse.

Ungdoms-DM

Juniorrækken blev vundet af Lyngby Boldklub og

ynglingerækken af FC Midtjylland.

Udvalget stryger topsejlet og gratulerer

endnu engang begge klubber med de velkendte

ord: Godt gået!

For tredje år i træk sammensatte bestyrelsen i

marts måned eliteungdomsudvalget således: Jesper

Møller (formand), Kent Falkenvig, Ove Jensen,

Torben Jensen, Christian Kofoed, Hans Munch, og

Kim Vilfort.


Resultater fra unionsstævnerne 2006

U/15 herre Unionsstævnet

Lolland-Falster-Sjælland 0-6

København-Jylland 2-0

Fyn-København 0-0

Jylland-Lolland-Falster 9-0

Sjælland-Jylland 2-2

Lolland-Falster-Fyn 0-4

København-Lolland-Falster 9-0

Fyn-Sjælland 2-1

Sjælland-København 1-1

Jylland-Fyn 3-2

Slutstillingen:

1. København 12-1 8

2. Jylland 14-6 7

3. Fyn 8-4 7

4. Sjælland 10-5 5

5. Lolland-Falster 0-28 0

U/16 herre Unionsstævnet

Lolland-Falster-Sjælland 0-5

København-Jylland 3-2

Fyn-København 2-3

Jylland-Lolland-Falster 8-0

Sjælland-Jylland 3-0

Lolland-Falster-Fyn 2-0

København-Lolland-Falster 5-1

Fyn-Sjælland 1-2

Sjælland-København 0-2

Jylland-Fyn 2-2

Slutstillingen:

1. København 13-5 12

2. Sjælland 10-3 9

3. Jylland 12-8 4

4. Lolland-Falster 3-18 3

5. Fyn 5-9 1

Pige Unionsstævnet

Pulje A

København/Bornholm-Lolland F. 1-1

KBU/BBU vinder på straffe

Jylland 2-Jylland 3 2-2

JBU2 vinder på straffe

Lolland-Falster-Jylland 2 0-5

Jylland 3-København/Bornholm 6-2

Lolland-Falster-Jylland 3 1-4

Pulje B

Sjælland-Fyn 3-2

Jylland 1-Jylland 4 1-0

Jylland 1-Sjælland 1-2

Jylland 4-Fyn 1-1

Fyn vinder på straffe

Jylland 4-Sjælland 1-2

Jylland 1-Fyn 4-0

Slutspil:

7-8 pladsen

Jylland 4-Lolland Falster 7-0

5-6 pladsen

Fyn-København/Bornholm 3-1

3-4 pladsen

Jylland 2-Jylland 1 3-1

DBU Eliteudvikling

1-2 pladsen

Jylland 3-Sjælland 1-3

35

DBU Årsberetning 2006


DBU Fair Play

DBU Fair Play

En stor del af udvalgets aktiviteter var igen i

2006 koncentreret om de yngste fodboldspillere

med en stor synlighed til følge i de enkelte klubber

landet over. DBU Fair Play udvider løbende

viften af aktiviteter, og fælles for dem alle er

som tidligere, at de skal være gennemarbejdede

– og langtidsholdbare.

2006 var året hvor der blev fokuseret på en

fortsat udvikling af hidtidige aktiviteter. Dette

var dog ikke ensbetydende med, at nye tiltag

ikke blev sat i gang. Blandt andet blev en ny version

af vores populære fairplay tegneseriehæfte

søsat. Den målrettede indsats, der startede i

1998, viser sig stadigt tydeligere på alle niveauer

af dansk fodbold.

EFPM kongres i Italien

EFPM (European Fair Play Movement) er grundlagt

den 27. maj 1994 af 14 lande. EFPM tæller i

2006 39 europæiske lande og er en organisation

i en løbende udvikling. DBU blev optaget i EFPM

i 2003. Efter deltagelse i EFPMs kongres og generalforsamling

i 2002 besluttede DBU Fair Play

at søge om optagelse i 2003 med udgangspunkt

i at udvide det internationale netværk vedrørende

fairplay.

EFPM leder og varetager alle interesser omkring

fairplay i Europa under mottoet ’Fair Play

in Sport for All’. Udover planlægningen af den årlige

kongres og generalforsamling deltager bestyrelsen

i en række konferencer, forelæsninger

og prisuddelinger.

På dette års kongres i Udine, Italien i september

deltog udvalgsmedlem Lars Olesen og sekretær

Enrique Córdova-Jensen. Fire eksterne foredragsholdere

samt kortere indlæg fra diverse

medlemslandene var med til at give inspiration

til de danske fairplay tiltag. DBU havde til årets

kongres et indlæg vedrørende afholdelsen af

FIFA fairplay-dag samt en præsentation af vores

fairplay tegneserie ’Fairplay – for fodboldspillere

og deres forældre’. Efterfølgende har vi modtaget

en god og positiv respons på vores initiativer,

hvor flere EFPM medlemslande har bedt om

yderligere information om vores aktiviteter. Ge-

36

DBU Årsberetning 2006

nerelt er DBUs Fair Play udvalg af den mening,

at det bør være Danmarks Idræts-Forbund, som

definerer rammerne for fairplay i alle landets

sportsgrene.

De fleste landes kontakter er forankret omkring

de olympiske komiteer, mens det for Danmarks

vedkommende ikke var et ønske fra Danmarks

Idræts-Forbund. Med baggrund i dette

forhold har Danmark Idræts-Forbund tiltrådt, at

DBU er et fuldgyldigt medlem af EFPM.

Konkurrence for SAS ligaen

I SAS Liga-sæsonen 2005/2006 blev vinderen

af fairplay-konkurrencen for andet år i træk

Brøndby IF. Anfører Per Nielsen kunne på klubbens

vegne 19. juli modtage 50.000 kroner af

udvalgets formand Thomas Bytoft.

Slutstillingen i Fair Play konkurrencen

for SAS Ligaen 2005/2006:

7,674 Brøndby IF

7,659 FC København

7,485 Silkeborg IF

7,470 Esbjerg fB

7,303 FC Nordsjælland

7,295 FC Midtjylland

7,295 OB

7,265 SønderjyskE

7,258 AaB

7,197 Viborg FF

7,083 AC Horsens

7,045 AGF

Udvalget noterer med tilfredshed, at det igen i

år var hold med sportslig succes, der også kæmpede

om fairplay-titlen, da det er et fantastisk

flot signal til især vore yngste fodboldspillere.

Fairplay-konkurrencen for kvinderne

I fairplay-konkurrencen for klubberne i 3F divisionen,

findes vinderen ud fra, hvilket hold der

modtager færrest røde og gule kort.

Vinderen af fairplay-konkurrencen 2005/2006

blev Team Viborg og Skovlunde IF. Begge hold

sluttede sæsonen med samme antal kort. Der-

for besluttede udvalget ekstraordinært, at begge

hold skulle honoreres. Begge klubber modtog en

kontant præmie på 10.000 kroner, der skal anvendes

til aktiviteter i klubbens ungdomsafdeling

til fordel for talentudvikling.

UEFAs fairplay liste

Belgien 8,168

Sverige 8,142

Finland 8,124

Holland 8,123

Litauen 8,114


Danmark 7,990

Danmark sluttede som nr. 13 på UEFAs fair playliste

og opnåede ikke den nødvendige koefficient

på 8,0, hvilket betød, at vi i år desværre

ikke deltog i lodtrækningen om to ekstra UEFAcup

pladser.

SAS-liga besøgsdage

Udvalget havde i 2004 udtrykt ønske om at

komme i dialog med dommerbedømmerne i forbindelse

med point-givningen i SAS Liga-kampene.

Dommerudviklerne varetager fairplaykonkurrencen

i SAS Ligaen for udvalget. I praksis

overværede et udvalgsmedlem og dommerudvikleren

en SAS Liga-kamp sammen, og kunne

dermed løbende holde en konstruktiv dialog til

videreudvikling af fairplay-konkurrencen. Besøgene

fortsatte i 2006 og begge parter er enige

om, at ordningen bør fortsætte. DBU Fair Play

vil gerne takke elitedommerudvalget for deres

hjælp i denne sammenhæng.

FIFA Fair Play-dag 2006

Fodboldarenaer verden over markerede 23.-24.

september FIFA Fair Play-dag, der i år blev afholdt

for 10. gang. FIFA Fair Play-dag blev herhjemme

markeret i et samarbejde mellem DBU,

Thiele og kampagnen ’Giv racismen det røde

kort’. Dagene blev markeret i alle kampe i SAS

Ligaen samt udvalgte kampe i Viasat Sport Divisionen

og 2. Division. Også kvindelandsholdets


VM-kamp i Viborg onsdag den 27. september

var med i arrangementet. Dagene forløb som

planlagt, og det er med stor tilfredshed, at udvalget

kan konstatere, at det er en aktivitet, som

SAS Liga-klubberne bakker 100 % op om.

Fair Play – for fodboldspillere og deres forældre

I januar 2006 blev tegneserien trykt og leveret,

og udvalget kunne se tilbage på et års arbejde,

som havde udmøntet sig i en rigtig god historie.

Den blev udsendt til alle landets klubber sammen

med ’Holdninger & handlinger’, og den

blev modtaget meget positivt. På Mikrofodboldskolen

er den blevet udleveret til forældre såvel

som børn. Også på andre relevante DBU børne-

& ungdomsaktiviteter er den blevet udsendt.

Jævnligt modtages der bestillinger på tegneserien

fra de danske fodboldklubber, men også

skoler, biblioteker og institutioner henvender

sig for at rekvirere tegneserien.

Stævnepakker

I løbet af en fodboldsæson afvikles mange populære

fodboldstævner for ungdom, og stævnearrangørerne

fik i 2006 mulighed for at sætte

yderligere fokus på fairplay.

DBU Fair Play udpegede 17 udendørs stævner,

en stigning på seks stævner i forhold til 2005

med ca. 22.000 deltagere i 2006. De 17 stævner

blev, så vidt det var muligt, besøgt af et udvalgsmedlem,

og der var stor ros til de mange gode og

inspirerende tiltag vedrørende fairplay til stævnearrangørerne.

Ordningen fortsætter i sin nuværende

form, dog er der justeret så aktiviteten

følger anvisningerne fra ’Holdninger & handlinger’

i 2007. Udvalget vil endnu engang bestræbe

sig på at besøge alle stævnerne.

’Hold kaffe’

’Hold kaffe’ blev en stor succes. Alle miniputhold

i landet blev tilbudt at deltage. Tilmeldingen

foregik via dbu.dk og de beregnede materialer til

i alt 600 hold slap meget hurtigt op. Hvert hold

modtog et kg Gevalia kaffe, 100 engangskopper,

en flot termokande samt holdningsmateriale

til uddeling blandt forældrene. I bedste hjemmebanestil

skulle der bydes på en kop kaffe til

modstanderholdets forældre samt ens egne forældre.

Dermed kunne der skabes optimale rammer

for en børnefodboldkamp uden for mange

ophidsede tilråb.

Tiltaget stoppede efter foråret 2006.

DBUs Børnegruppe er nu gået i tænkeboks, og

vil i løbet 2007 lancere et nyt holdningsbearbejdende

projekt i samarbejde med DBU Fair Play.

De 10 forældrebud

Med en gul forside og en rød forside er de 10 forældrebud

en folder, som der lægges mærke til.

Den indeholder 10 simple retningslinier til forældre

med børn, som spiller fodbold. Folderen

kan rekvireres vederlagsfrit via dbu.dk. I forbindelse

med ’Hold kaffe’-projektet og McDonald’s

finalestævner har alle deltagere modtaget en

folder, og den er naturligvis en fast del af DBUs

holdningsmateriale. I december måned er de 10

forældrebud blevet revideret i henhold til ’Holdninger

& handlinger’. De nye bud vil blive implementeret

i DBUs holdningsmateriale fra 2007.

Giv din modstander en hånd

Som det er kutyme ved alle kampe i for eksempel

SAS Ligaen og internationale opgør, opfordrede

DBU og DFU fra starten af sæsonen 2003

til, at samtlige kampe i Danmark skulle indledes

med, at spillerne hilser på hinanden og dommeren/dommertrioen

med ønsket om en god og

fair spillet fodboldkamp.

Det er med stor glæde, at udvalget konstaterer,

at det er mere reglen end undtagelsen, at

kampe i Danmark indledes på denne måde –

uanset niveau.

Men for at understrege, at det er en fairplay

handling, som er kommet for at blive, har DBU

Fair Play opfordret lokalunioner og dommerklubber

til kort at drøfte tiltaget i forbindelse med

efterårets/vinterens møder med dommere og

klubfolk. Samtidig er det vigtigt at være i fortsat

dialog med spillere, trænere, klubber, ledere, lokalunioner

og ikke mindst dommere i bestræbelserne

på at forbedre kendskabet til proceduren.

Ekstra Bladets Skolefodboldturnering

Et yderligere konkret eksempel på DBU Fair Plays

måde at synliggøre begrebet på, er vort engagement

i Ekstra Bladets Skolefodboldturnering,

hvor der ved hver kamp kåres den mest fair spiller.

I år deltog 1764 hold. Det er ca. 25.000 deltagere

i turneringen, hvor de udsendte referenter

havde ansvaret for at udvælge den spiller, der

modtog et håndklæde som synligt bevis på at

være den mest fair. Et stærkt signal, at der ikke

kun fokuseres på kampens bedste spiller, men

ligeledes den spiller, der har opført sig bedst.

I år blev alle hold tildelt et fairplay-anførerbind,

hvilket har været med til at skabe ekstra

opmærksomhed omkring fairplay begrebet i turneringen.

Fair Play tegnekonkurrence

DBU afholdt den 1.-3. september 94 mikrofodboldskoler,

hvor ca. 3400 drenge og piger i alderen

5-7 år deltog. Udover at lege og spille fodbold

med mere havde børnene mulighed for at

deltage i en tegnekonkurrence. Betingelserne

var meget klare: »Tegn om fairplay eller en anden

god fodboldoplevelse«, og papir og farver

fik børnene udleveret som gave.

DBU fik næsten 2.000 tegninger tilbage fra

fodboldbørn over hele landet, og da børnene virkelig

havde gjort sig umage, var det meget svært

at vælge de 10 vindere, der alle fik en landsholds-

DBU Fair Play

trøje fra Adidas og samt diverse fairplay artikler

tilsendt.

Samarbejdspartnere og ny sponsor

Optikerkæden Thiele er siden efteråret 2005

hovedsponsor på fairplay- og dommerområdet

i en treårig periode. De medvirker til at styrke

økonomien i udviklingen på to fagområder, der

måske ikke er de mest synlige blandt det brede

publikum, men derimod er uendeligt vigtige for

DBUs fortsatte udvikling af spillet herhjemme.

DBUs Fairplay-udvalg har haft stor glæde af aftalen

i 2006 og glæder sig til et forsat godt samarbejde

sammen med Thiele det næste år.

Størstedelen af ovennævnte aktiviteter kan

ikke lade sig gøre uden vort gode samarbejde

med lokalunionerne og -regionerne, samt dommerudviklerne,

hvilket udvalget sætter stor pris

på.

Udvalget har i 2006 haft følgende sammensætning:

Thomas Bytoft (formand), Per Bjerregaard,

Lars Olesen, Jan Damgaard, Allan Dinesen, Morten

Wieghorst og Michael Ribers. Sekretær for udvalget

var Enrique Córdova-Jensen.

37

DBU Årsberetning 2006


DBU IT

DBU IT

E-læring blev i 2006 igangsat som projekt i DBU

og lokalunionerne. Som følge heraf fik afdelingen

tilgang af Heidi Lüthje og består derudover

fortsat af administrations- og IT-chef Kenneth

Reeh, Anette Andersen, Flemming Knoth-Nielsen,

Christian Lacoppidan og Michael Tandrup.

I det daglige arbejde er Flemming og Christian

ansvarlige for den tekniske drift og support,

mens Heidi, Michael og Anette tager sig af projektkoordinering

og –ledelse. Herudover har

Anette som hidtil den daglige ledelse af afdelingen.

Det ’nye’ ansigt

Det nye ansigt i afdelingen er ikke så nyt endda.

Heidi er nemlig trods sine kun 36 år allerede én

af de mere rutinerede kræfter i DBU, eftersom

hun har været ansat i forskellige funktioner siden

1991. Heidi kom således til IT fra DBU Uddannelse

i august og er ansat som projektleder

i DBU IT i en periode på to år.

Heidi har med sin store erfaring fra sin tid i

DBU Uddannelse opnået et indgående kendskab

til store dele af dansk fodbold og herunder

haft megen projektledelse. Herudover har

Heidi altid haft en stor viden og interesse for IT

og den nyeste teknologi. Heidi har som sit første

store projekt fået ansvaret for færdiggørelsen

af det nye kursussystem, hvilket var ganske

oplagt, hendes baggrund i DBU Uddannelse taget

i betragtning. Heidis overgang var således

meget flydende, eftersom hun kendte både huset,

de interne og eksterne kolleger og arbejdsformerne

i DBU IT i forvejen.

Nyt DBUnet som omdrejningspunkt

DBU IT arbejder fortsat efter den retningslinje,

at helt nye systemer samt nye versioner af eksisterende

skal ’tale sammen’ med datafundamentet

Fod@, så data automatisk udveksles

mellem systemerne. I 2006 blev den røde tråd

mellem systemerne særlig synlig for alle brugere

af DBU-systemer i form at en ny version af

DBUs og lokalunionernes intranet, DBUnet. Den

nye version af DBUnet blev lanceret i april, og

38

DBU Årsberetning 2006

med den fik alle brugere ikke blot et rede signet

og mere brugervenligt intranet, men også én

samlet indgang til samtlige de systemer, man

er bruger af. Er man logget på DBUnet, kan man

nu uden yderligere log-in klikke sig direkte videre

til øvrige systemer, og ændrer man sine oplysninger

DBUnet, vil disse ændringer være

gældende for alle systemer. Dette gælder både

ansatte og eksterne brugere af eksempelvis

B&U-systemet swub samt KlubOffice.

Den nye version af DBUnet er koblet på det

eksisterende CM-system, hvilket gør det muligt

for de webansvarlige i alle unioner selv at opdatere

indhold samt oprette brugere.

Det eneste store system, som nu mangler at

blive koblet på det fælles set-up med Fod@ som

datafundament og DBUnet som indgang, er det

nye kursussystem, fokus, som forventes klar i

foråret 2007. DBU IT har fået stor hjælp til denne

proces af IT-firmaet Frontstairs, som både står

for programmeringen af Fod@ og stort set alle

senere udviklede DBU IT-systemer. Det kontinuerlige

samarbejde har vist sig uvurderligt i forhold

til at bevare det forkromede overblik samt

til sparring i forsøget på at finde frem til løsninger,

der passer bedst ind i helheden og den samlede

IT-strategi.

Ny version af KlubOffice

Samtidig med lanceringen af det nye DBUnet

i april blev en ny version af DBUs tilbud til landets

klubber til varetagelse af den daglige administration

(eksempelvis medlemshåndtering

og økonomistyring) søsat. Systemet blev ved

den lejlighed koblet til Fod@ og DBUnet og blev

samtidig udvidet med en række funktioner, som

giver klubberne nem mulighed for at rette person-

og klubdata samt at foretage det meste

turneringsadministration såsom bestilling af

dommere til træningskampe, holdtilmelding,

kampflytning og indberetning af resultater. Alle

landets klubber fik ved lanceringen tilsendt en

adgang, og langt over halvdelen er i dag aktive

brugere. Ordningen med support via mail og telefon,

kurser i lokalunionerne, indlæggelse af

hjælpetekster i systemet samt en manual, der

løbende opdateres, er med til at sikre, at Klub-

Office er let at benytte.

Nyt økonomisystem

I løbet 2006 er der implementeret et nyt fælles

økonomisystem (Visma) for DBU og lokalunionerne.

Det har været en stor opgave og har kostet

mange ressourcer hos brugerne, der skal

have stor ros for ikke at have tabt modet undervejs.

Visma er integreret med Fod@, så f.eks.

dommerafregning, holdgebyrer med mere overføres

direkte til Visma til afregning med dommere,

klubber med mere.

I samme omgang har DBU endvidere skiftet

til nyt lønsystem.

E-læring

Som nævnt blev e-læring også søsat som projekt

på tværs af organisationen i indeværende

år. E-læring har været på dagsordenen i diverse

arbejdsgrupper og via konkrete ønsker i forskellige

sammenhænge, men med bevillingen fra

Hattrick-puljen blev projektet for alvor en realitet,

og arbejdet vil ske i tæt samspil mellem

DBU Uddannelse, DBU IT og den nedsatte styregruppe.

Michael Tandrup vil fungere som projektleder.

Der er indgået en aftale om brug af

systemet CURSUM, hvilket vil give de relevante

ansatte mulighed for via en brugerflade, meget

lig den vi kender fra vores eget CMS, at opbygge

e-læringsforløb og tests, der kan integreres med

vores øvrige systemer. Det kan enten være en

del af et uddannelsesforløb eller kan være offentligt

tilgængelige på vores internetsider.

Internationalt samarbejde

Også i 2006 har der være international interesse

om DBUs IT-programmer. Via FIFA er der skabt

kontakt med New Zealand Soccer, der viser stor

interesse for et konkret samarbejde. I juni var

DBU IT endvidere af det engelske forbund inviteret

til at orientere om vore erfaringer på et

fællesmøde med alle 51 lokalunioner i England.


Øvrige opgaver og kommende udfordringer

Som nævnt er Fod@ både datafundament for

alle øvrige systemer og det interne arbejdsredskab

til al turneringsadministration. Systemet

kører fortsat meget tilfredsstillende for brugerne.

Sidst på året foretog vi dog en udskiftning

af vores servere hos TDC for at optimere

hastigheden på alle systemer og for at være

gearet til fremtidige udfordringer. En løbende

udfordring, som følge af den røde tråd, stadig

flere brugere og samspil mellem systemerne, er

nemlig at sikre, at stor aktivitet i ét system ikke

får konsekvenser for hastighed og funktioner i

andre.

Vi fik i 2006 et overskueligt statistikmodul i

CMS, hvilket fortæller, at vores fælles webunivers

fortsat har mange daglige brugere. Her

et par år efter lanceringen er konklusionen da

også helt klart, at muligheden for let daglig opdatering

fordelt på flere hænder giver mere indhold

og hyppig opdatering, hvilket medvirker til

at gøre vore internetsider interessante. Indsatsen

i forhold til ’Holdninger og handlinger’ har

også kastet et par IT-opgaver af sig og vil i øvrigt

bidrage til udviklingen af vores internetsider

i form af eksempelvis en database med træningsøvelser

og lege samt en række debatfora,

som vil blive introduceret i 2007.

En logisk konsekvens af øget samspil og integration

mellem systemerne bliver, at foretager

man en ændring ét sted, er man nødsaget

til også at ændre flere andre steder. Således vil

fremtiden også fortsat blive præget af denne

integration og af, at udviklingen af et system aldrig

er afsluttet. Et eksempel på integrationsudfordringer

og følgevirkninger er det kommende

kursussystem samt e-læring. I forbindelse med

de projekter skal vi sikre, at de godt 25.000 brugere

i det gamle kursussystem kobles til vores

øvrige brugerstyring og til de korrekte personer,

vi skal sikre integration mellem eksempelvis

kursussystem og økonomisystem, kursussystem

og e-læringssystem, e-læringssystem og internet/intranet

– og så vil der med det nye kursussystem

blive behov for justeringer i B&U-systemet,

så man eksempelvis her direkte vil kunne

se, hvilke kurser, en person, der ansøger om at

blive fodboldskoletræner, har gennemført.

Øgede muligheder samt mere logiske og gennemskuelige

brugerflader for alle vore mange

brugere betyder ofte flere interne IT-udfordringer

og krav til de ansatte om kendskab til struktur,

sammenhænge og indstillinger i diverse

systemer. Set i lyset af undersøgelsen om ressourcebesparelser

som følge af IT-tiltag fra

2005, synes resultatet på bundlinien dog stadig

helt klart at være, at IT-udviklingen er både ressourcebesparende

og serviceforbedrende.

DBU IT ser frem til 2007 med stor spænding.

Der vil være stor fokus på den fortsatte udvikling

af KlubOffice som klubbernes arbejdsredskab

i dagligdagen, der vil blive tale om lancering

af yderligere et par store systemer i form af

kursussystem og e-læring, og samtidig vil der

blive behov for fortsat optimering og videreudvikling

af vores eksisterende set-up.

DBU IT

39

DBU Årsberetning 2006


DBU Kommunikation

DBU Kommunikation

Kommunikationsafdelingens er ansvarlig for organisationens

integrerede kommunikation.

Det omfatter udarbejdelse af oplæg og strategier

samt gennemførelsen indenfor discipliner

som intern og ekstern kommunikation, branding,

markedsføring, kontakt til og med offentligheden

samt nyhedsformidling.

Begge de mest eksponerede nyheder, som afdelingen

formidlede i 2006, handlede om landsholdet.

Nyheden om landsholdets kampprogram i

den aktuelle EM-kvalifikationsturnering den 14.

februar blev den mest læste på dbu.dk.

Nyheden om Thomas Gravesens beslutning om

ikke længere at være til rådighed for landsholdet

blev den mest citerede og eksponerede i årets løb.

Beslutningen blev bekræftet telefonisk mellem

Thomas Gravesen og landstræner Morten

Olsen forholdsvis sent torsdag den 14. september

i forhold til de fleste mediers nyhedsudsendelser

og deadlines.

Det blev derfor besluttet at koordinere udmeldingen

til fredag morgen klokken ni for at sikre

størstedelen af medierne de bedst mulige og

ens vilkår for at dække nyheden.

Intern kommunikationsindsats

I 2006 fik afdelingen et ressourcemæssigt løft.

Med fastansættelsen af Pia Schou Nielsen,

der hidtil havde været ansat på en to-årig kontrakt,

blev det muligt at reorganisere og dermed

effektivisere afdelingens indsats overfor de forskellige

fagområder.

Afdelingens tre kommunikationsfaglige medarbejdere

fordelte fagområderne mellem sig,

således at samtlige udvalg og afdelinger har én

kontaktperson for så vidt angår informationsformidling,

pressearbejde og markedsføring.

Det giver samtidig den pågældende kommunikationsmedarbejder

bedre mulighed for at

følge arbejdet indenfor de enkelte fagområder,

og derigennem arbejde både strategisk og operationelt

mere effektiv med den integrerede

kommunikationsindsats indenfor områderne.

Pia Schou Nielsen, Jacob Wadland og Lars Berendt

har konkret fordelt de 17 udvalg og fire arbejdsgrupper

mellem sig.

Det giver samtidig en bedre mulighed for at

udnytte det markedsføringsmæssige potentiale

i DBU, der i forvejen er blandt landets 10 mest

omtalte organisationer i massemedierne.

I slutningen af året fulgte kommunikationschefen

op på en opfordring fra bestyrelsen om

et oplæg til en effektivisering, optimering og

kvalificering af organisationens samlede kommunikationsindsats,

hvilket vil resultere i et oplæg

til bestyrelsen i efteråret 2007.

DBU Grafisk

I februar organiserede afdelingen sig med enheden

DBU Grafisk.

40

DBU Årsberetning 2006

DBUs grafikere skal varetage al planlægning,

kontakt og økonomisk styring vedrørende administrationens

samlede grafiske produktion.

Det vil blandt andet omfatte kontakten til

administrationens eksterne leverandører af

grafiske ydelser – herunder tilbudshentning,

forhandlinger og produktionsstyring med trykkerierne

– og økonomistyring af alle grafiske opgaver.

DBUs samlede budget for grafik og tryksagsproduktion

beløber sig til fem-seks millioner

kroner årligt. Økonomiske beregninger påviser

væsentlige besparelsesmuligheder ved denne

disposition, som også omfatter – og kun kan

gennemføres – ved fastansættelse af yderligere

én grafiker.

DBU Grafisk bestod fra 1. februar Anne Werner

og Lise Fabricius, som samtidig blev fastansat,

med henblik på at gennemføre omlægningen,

placeringen og udførelsen af de grafiske opgaver,

samt Bettina Emcken.

Bettina, som blev ansat i DBU 1. maj 2001, blev

samtidig udnævnt til daglig leder af enheden,

og hun refererer fortsat til kommunikationschef

Lars Berendt.

Anne Werner fratrådte imidlertid som omtalt

under ’administrationen’ med udgangen af maj

måned, efter hun var blevet ’headhuntet tilbage’

til den virksomhed, hvor hun var ansat i en uopsagt

stilling, som hun forlod til fordel for stillingen

i kommunikationsafdelingen i maj 2003.

Dengang afløste hun Mikael Hauberg.

DBU Kommunikation har ansat Henrik Vick, 22

år, som afløser for Anne Werner i den grafiske

enhed, DBU Grafisk.

Henrik er uddannet mediegrafiker med læretid

hos Bestseller og senere grafiker med ansvar

for blandt andet varemærkerne Jack&Jones, Selected

og Vero Moda.

Sin unge alder til trods har Henrik kunnet

fremvise overbevisende eksempler på sit arbejde,

og har stor erfaring i udarbejdelse af eksempelvis

lookbooks og trendbooks samt ikke

mindst magasinerfaring. På det tekniske område

behersker han InDesign CS2, Illustrator CS2,

Premiere Pro og Golive CS, der alle er relevant

software her i afdelingen.

DBU Grafisk er dermed ansvarlig for den samlede

planlægning og produktionsstyring af DBUs

grafiske opgaver.

DBUs Landsholdsklub

Kommunikationsafdelingen forsatte udviklingen

af CRM- og loyalitetsprogrammet DBUs

Landsholdsklub i 2006.

I første omgang fandt afdelingen en intern afløser

for Troels Johannesen, der ved årsskiftet

havde valgt at søge nye udfordringer.

Peter Brix var i forvejen tilknyttet DBU Kommunikation

på freelance-basis, og han blev ansat

i en stilling normeret til 20 timer per uge, så

han havde mulighed for at fortsætte sit studie

i medievidenskab og international virksomhedskommunikation

på Odense Universitet sideløbende.

Udover en for stillingen relevant teoretisk

baggrund har Peter gennem sin fem-årige ansættelse

i OBs kommunikationsafdeling, hvor

han blandt andet har beskæftiget sig med OB

Online, opnået et bredt kendskab til kommunikation

og ikke mindst til fodboldens verden.

DBUs Landsholdsklub har i 2006 haft fokus på

videreudvikling af websitets community-del.

Vigtigst er at ’supporter’- og ’junior-klub’ er

smeltet sammen, hvilket har forøget aktiviteten

på sitet væsentligt siden maj 2006. Dertil

er kommet gæstebøger, E-postkort, masser af

egenproducerede video- og lydklip som vigtige

nye elemeneter på klubbens website i det forgangne

år.

Off-line har DBUs Landsholdsklub også forøget

aktivitetesniveuaet og besøgt en række

landskampe fordelt på både A- og U-landskampe,

kvinder såvel som herrer, fordelt over

hele landet. Med diverse konkurrencer, autografskrivning,

ansigtsmaling, og uddeling af artikler/materialer

har klubben medvirket til at

optimere rammerne omkring en lang række

landskampe i Danmark.

DBUs Landsholdsklub var i 2006 støttet af en

række sponsorer; DONG Energy, Sony Ericsson,

3F og Danske Spil.

Studentermedhjælp

Anne Marie Poulsen, 22 år, startede som studentermedhjælp

i kommunikationsafdelingen på

en 10-timers aftale ugentligt.

Det skete med henblik på primært indtastning

i landsholdsdatabasen. Derudover er Anne Marie

blevet tilknyttet forskellige ad hoc-opgaver

blandt andet for landsholdsklubben.dk.

Anne Marie, som til daglig læser engelsk og

kommunikation på Handelshøjskolen i København,

overtager dermed Peter Brix’ job, efter Peter

blev tilknyttet landsholdsholdsklubben.dk.

Kommunikationsafdelingen bestod således

ved udgangen af 2006 af kommunikationschef

Lars Berendt, kommunikationsmedarbejderne

Jacob Wadland og Pia Scou Nielsen, kommunikationsmedarbejderne

og projektkoordinatorerne

for DBUs Landsholdsklub Lise Daugaard

og Peter Brix, pressekoordinator for Royal League

Birgitte Harder samt grafikerne Bettina Emcken,

Lise Fabricius og Henrik Vick.


Landsholdet spillede ni kampe i kalenderåret

2006.

De seks af kampene var venskabslandskampe,

fordi forårsprogrammet op til en slutrunde ikke

indeholder kvalifikationskampe.

Den manglende kvalifikation til VM-slutrunden

i Tyskland ændrede betydningen af venskabskampprogrammet

i foråret i forhold til,

hvis kampene havde fungeret som optakt til

slutrunden.

Kampene blev i stedet for det danske hold benyttet

som led i forberedelsen til kvalifikationsturneringen

til EM-slutrunden i 2008, som startede

i efteråret.

Landskamp i politisk krise

DBU gennemførte som planlagt årets første

landskamp mod Israel i Tel Aviv onsdag den 1.

marts.

Konsekvenserne af Jyllands-Postens trykning

af de såkaldte ’Muhammed-tegninger’ havde

skabt en ny helt udenrigspolitisk situation for

den danske regering og en ny handelsmæssig

situation på det internationale marked for en

række danske virksomheder.

Tilsvarende måtte DBU gøre sig ekstraordinære

overvejelser omkring landsholdets første

udenlandsbesøg, efter ’Muhammed-krisen’ var

startet i januar.

Spillernes sikkerhed havde højeste prioritet,

og det var derfor først efter at have konsulteret

de israelske og danske udenrigstjenester samt

været i daglig kontakt med Politiets Efterretningstjeneste

op til kampen, at DBU besluttede

sig for at gennemføre kampen.

Prioriteringen for gennemførelsen af landskampe

sker generelt på baggrund af de enkelte

kampes sportslige berettigelse og naturligvis

selve arrangementet.

DBU havde indgået aftalen om datoen for

landskampen med det israelske fodboldforbund,

IFA, i slutningen af december måned, hvor kon-

sekvenserne af Muhammed-tegningerne endnu

ikke var kendt.

Det israelske fodboldforbund havde i lyset af

situationen stillet DBU helt frit i beslutningen

om at gennemføre kampen.

Landskampe i provinsen

Landskampen mod Paraguay i maj var den første

A-landskamp udenfor København i 14 år, da

landsholdet spillede mod Norge på det daværende

Århus Stadion.

Sidst provinsen havde besøg af A-landsholdet

var den 29. maj 1992, hvor holdet besejrede Norge

1-0 på mål af Lars Elstrup, mens Kjøbenhavns

Idrætspark var under ombygning til Parken.

Det var således en forudsætning for ombygningen

af det gamle nationalstadion, at DBU

spillede alle A-landskamp på det nye stadion i

en 15-årig periode fra 1992.

Den passus forhandlede DBU ud af aftalen

med Parken året inden for så vidt angår venskabslandskampe.

Efter de gode erfaringer med landskampen

mod Paraguay for fulde tribuner på NRGi Park

i Århus valgte DBU Odense til venskabskampen

mod Polen og Brøndby Stadion mod Portugal i

henholdsvis august og september.

Det var 15 år siden, DBU sidst havde benyttet

Odense til en landskamp. I 1991 lagde det

daværende Odense Stadion tre gange bane til

landsholdet, mens Københavns Idrætspark blev

ombygget til Parken. Det var til venskabslandskampen

mod Bulgarien i april 1991, og til de to

EM-kvalifikationskampe mod Østrig og Nordirland

i henholdsvis juni og november.

Sidst DBU havde benyttet Brøndby Stadion

til en A-landskamp, var ligeledes mens Parken

var under konstruktion den 3. juni 1992. Kampen

mod det daværende Sovjetunionen under

navnet CIS endte uafgjort 1-1 på et dansk mål af

Bent ’Turbo’ Christensen. Kampen blev overværet

af blot 5.339 tilskuere.

DBU Landshold

DBU Landshold

Tre uger senere kunne landsholdets anfører Lars

Olsen løfte Europamesterskabs-pokalen op mod

himlen over Nya Ullevi i Gøteborg.

EM-kvalifikation frem til efteråret 2007

Landsholdet indledte EM-kvalifikationsturneringen

mod Island på udebane onsdag den 6. september,

og spillede også på udebane mod Liechtenstein

onsdag den 11. oktober.

Eneste kvalifikationskamp på hjemmebane

i 2006 var 0-0-kampen mod Nordirland lørdag

den 7. oktober.

Kvalifikationsturneringerne har typisk en varighed

på halvandet år. På næstsidste spilledag

lørdag den 17. november rejser landsholdet til

Nordirland, og EM-kvalifikationsturneringen bliver

afsluttet med kampen mod Island i Parken

onsdag den 21. november 2007.

Peter Bonde ny assistent

Landstræner Morten Olsen fik Peter Bonde som

ny assistenttræner på A-landsholdet.

Han overtog stillingen fra Keld Bordinggaard,

som i sommerpausen tiltrådte som ny træner

for U/21-landsholdet.

Peter Bonde, 48 år, året inden ansat som træner

for Kvinde A-landsholdet på en fire-årig kontrakt

gældende fra 1. juli 2004.

Morten Olsen og Peter Bonde havde allerede

et indgående kendskab til hinanden.

Som fuldtidsansat træneruddannelseskonsulent

fungerede Peter Bonde som én af assistenttrænerne

for daværende landstræner Bo

Johansson ved EM-slutrunden i 2000, og han

havde samme rolle for Morten Olsen ved VMslutrunden

i Japan og Sydkorea i 2002 og ved

EM-slutrunden forrige sommer.

Peter Bonde vikarierede tilmed på trænerbænken

under VM-kvalifikationskampen mod

Kasakhstan i Parken i marts 2005 sammen med

assistenttræner Keld Bordinggaard, da Morten

Olsen var i karantæne.

41

DBU Årsberetning 2005


DBU Landshold

Udover selv at have gennemgået DBUs tidligere

træneruddannelser PROF I i 1991, PROF II i 1992,

samt DBUs næsthøjeste træneruddannelse, Elitetræneruddannelsen,

i 1997, har Peter Bonde

brugt de sidste fire år på at sikre indholdet og

implementeringen af DBUs helt nye træneruddannelser.

Peter Bonde fungerede indtil sin tiltrædelse

som instruktør på DBUs og UEFAs højeste træneruddannelse,

PRO.

Kontrakten med Peter Bonde er to-årig med

start 1. juli 2006.

Thomas Helveg 100 kampe

Landsholdets anfører Thomas Helveg, 34 år,

spillede i juni sin landskamp nummer 100, da

han førte sin kolleger på banen til venskabslandskampen

mod Frankrig.

42

DBU Årsberetning 2005

Thomas Helveg debuterede på det danske

landshold den 20. april 1994 i en venskabskamp

mod Ungarn. Før sin A-landsholdsdebut var han

med ved OL-slutrunden i Spanien i 1992, og siden

har han deltaget i tre EM-slutrunder og to

VM-slutrunder.

Med yderligere fire landskampe i efteråret nåede

Thomas Helveg ikke alene forbi landstræner

Morten Olsens 102 landskampe, men nåede

også at tangere Michael Laudrups 104 landskampe,

og de deler dermed andenpladsen med

Peter Schmeichel som indehaver af den danske

rekord på 129 A-landskampe.

På negativsiden valgte Thomas Gravesen, 30

år, at stoppe på landsholdet med øjeblikkelig

virkning i begyndelsen af september måned.

Det skete pludseligt og efter 66 landskampe

og fem mål siden debuten under landstræ-

ner Bo Johansson i august 1998 og dermed 58

landskampe under Morten Olsen til og med

EM-kvalifikationskampen mod Island ugen inden,

han meldte fra.

Han debuterede for A-landsholdet i en venskabslandskamp

mod Tjekkiet i Prag i august

1998, men deltog kun i to af EM-kvalifikationskampene

samme efterår.

Daværende landstræner Bo Johansson inkluderede

imidlertid midtbanespilleren i truppen

til EM-slutrunden i Holland og Belgien i sommeren

2000, hvor Thomas Gravesen fik spilletid

i de to første kampe.

Han var også med i trupperne til VM-slutrunden

i 2002 og EM-slutrunden i 2004.


A-landsholdet

Træner Morten Olsen

1 Thomas Helveg Borussia Mönchengladbach 24.06.71 x* x* i/28 i/24 i/3 R R x* 104 2

2 Jon Dahl Tomasson VfB Stuttgart 29.08.76 x1 x x* 1 x* 1 x x2 85 43

3 Martin Jørgensen ACF Fiorentina 06.10.75 x x x x* x1 x x* x* 76 12

4 Thomas Gravesen Real Madrid CF / Celtic FC 11.03.76 x* x x x x x 66 5

5 Dennis Rommedahl Charlton Athletic FC 22.07.78 x1 x x1 x 62 13

6 Jesper Grønkjær VfB Stuttgart 12.08.77 x x 60 5

7 Thomas Sørensen Aston Villa FC 12.06.76 x x x x x x 59 0

8 Niclas Jensen Fulham FC 17.08.74 x x x x x x 54 0

9 Claus Jensen Fulham FC 29.04.77 i/18 i/3 i/18 i/15 i/18 46 8

10 Christian Poulsen FC Schalke 04 / Sevilla FC 28.02.80 x x x i/28 x x x x 44 2

11 Martin Laursen Aston Villa FC 26.07.77 R R 41 1

12 Daniel Jensen SV Werder Bremen 25.06.79 i/4 i/10 x i/4 i/4 x x1 x 25 1

13 Brian Priske Portsmouth FC / Club Brügge KV 14.05.77 i/8 R x R i/26 22 0

14 Kenneth Perez AZ Alkmaar 29.08.74 x1 i/27 i/2 19 2

15 Peter Løvenkrands Glasgow Rangers FC / FC Schalke 04 29.01.80 i/6 i/5 x R x1 17 1

16 Per Krøldrup ACF Fiorentina 31.07.79 x R x R R 15 0

17 Michael Gravgaard FC København 03.04.78 x x x x x x1 11 4

18 Thomas Kahlenberg AJ Auxerre 20.03.83 x x1 x x x 11 1

19 Daniel Agger Liverpool FC 12.12.84 x x x x x x 10 1

20 Per Nielsen Brøndby IF 15.10.73 x 10 0

21 Søren Larsen FC Schalke 04 06.09.81 i/2 i/12 R 9 6

22 Jan Kristiansen FC Nürnberg 04.08.81 x x i/3 i/18 x R x 9 0

23 Michael Silberbauer FC København 07.07.81 i/14 i/6 x 8 1

24 Lars Jacobsen FC København 20.09.79 x x i/16 x x x x x 8 0

25 Jesper Christiansen FC København 24.04.78 R x x R R R i/7 x 6 0

26 Nicklas Bendtner Birmingham City FC 16.01.88 x1 i/21 R i/8 x 4 2

27 Morten Skoubo Real Sociedad 30.06.80 x1 |

|

|

|

x R 4 1

28 Rasmus Würtz AaB 18.09.83 x x R i/22 4 0

29 Martin Albrechtsen West Bromwich Albion 31.03.80 i/8 4 0

30 Allan K. Jepsen Vålerenga IF 04.07.77 i/22 2 0

31 Søren Berg OB 15.05.76 i/27 2 0

32 Nicolai Stokholm OB 01.04.76 i/10 i/4 R 2 0

33 Dennis Sørensen FC Midtjylland 24.05.81 i/12 i/40 2 0

34 Mikkel Thygesen FC Midtjylland 22.10.84 i/10 1 0

35 Mads Junker SBV Vitesse Arnhem 21.04.81 i/26 1 0

36 Stephan Andersen Charlton Athletic FC 26.11.81 R R 1 0

37 Bo Svensson Borussia Mönchengladbach 04.08.79 x R R R 1 0

38 Jesper Bech Esbjerg fB 25.05.82 i/15 1 0

39 Michael Krohn-Dehli AFC Ajax 06.06.83 i/5 1 0

40 Jonas Kamper Arminia Bielefeld 03.05.83 x 1 0

41 Casper Ankergren Brøndby IF 09.11.79 R R 0 0

42 Anders Due SBV Vitesse Arnhem 17.03.82 R R 0 0

43 Thomas Augustinussen AaB 20.03.81 R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 2-0 1-1 0-2 2-0 4-2 2-0 0-0 4-0 1-1

Landskamp nummer 707 708 709 710 711 712 713 714 715

Samlet statistik: Kampe 715 · Sejre 333 · Uafgjorte 137 · Tabte 245 · Målscore 1361-1027

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

|: Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt

1/3

Israel · Tel Aviv · Venskabskamp

27/5

Paraguay · Århus · Venskabskamp

31/5

Frankrig · Lens · Venskabskamp

16/8

Polen · Odense · Venskabskamp

1/9

Portugal · København · Venskabskamp

6/9

Island · Reykjavik · EM-kval. kamp

7/10

Nordirland · København · EM-kval. kamp

11/10

Liechtenstein · Vaduz · EM-kval. kamp

15/11

Tjekkiet · Prag · Venskabskamp

Landskampe i alt

DBU Landshold

Mål i alt

43

DBU Årsberetning 2005


DBU Landshold

Ligalandsholdet

Ligalandsholdet havde stor sportslig succes i

testkampene under årets træningstur.

Med afrejse fra København søndag den 22. januar

og ankomst i Bangkok mandag den 23. rejste

truppen direkte videre til Singapore, hvor

holdet gennemførte nogle træningspas inden

turens første kamp mod Singapore torsdag den

26. januar.

Dagen efter fortsatte turen til Hong Kong,

hvor holdet mødte et udvalgt hold fra Hong

Kong og derefter Sydkorea i finalen i Carlsberg

Cup henholdsvis søndag den 29. januar og onsdag

den 1. februar.

Ligalandsholdet vandt alle tre kampe på træningsturen

over de to tidligere britiske kronkolonier,

Singapore og Hong Kong, samt finalen i

Carlsberg Cup 3-1 over Sydkorea.

Mere væsentligt end de isolerede, sportslige

resultater i testkampene var det, at en række

af spillerne i Ligalandsholdstruppen fik markeret

sig så positivt, at de allerede i løbet af det

Ligalandsholdet

Træner Morten Olsen

44

DBU Årsberetning 2005

samme kalenderår opnåede udtagelse til Alandsholdstruppen.

Jesper Christiansen, Michael Gravgaard og Michael

Silberbauer, FC København, samt Allan K.

Jepsen, AaB, havde på daværende tidspunkt allerede

havde haft deres debut på A-landsholdet.

Anders Due, FC Nordsjælland, Casper Ankergren,

Brøndby IF, og Thomas Augustinussen,

AaB, blev udtaget til A-landsholdstruppen senere

på sæsonen, mens Nicolai Stockholm og

Søren Berg, OB, Bo Svensson, FC København og

Borussia Mönchengladbach, samt Dennis Sørensen,

FC Midtjylland, og Jesper Bech, Malmø

FF og Esbjerg fB, tillige opnåede debut på Alandsholdet.

Dertil kommer Lars Jacobsen, FC København,

som med sin præstation på Ligalandsholdets

træningstur spillede sig ind i startopstillingen på

A-landsholdet. Han spillede med fra start i syv

af årets ni A-landskampe, blev indskiftet i venskabslandskampen

mod Frankrig, mens lands-

1 Casper Ankergreen Brøndby IF 24.06.71 R x R 1 0

2 Thomas Augustinussen AaB 29.08.76 i/14 x1 x 3 1

3 Søren Berg OB 06.10.75 x x1 i/5 3 1

4 Martin Borre OB 11.03.76 R i/15 R 1 0

5 Anders Due FC Nordsjælland 22.07.78 x x1 x 3 1

6 Michael Gravgaard FC København 12.08.77 x* x* x* 3 0

7 Lars Jacobsen FC København 12.06.76 x x x1 3 1

8 Allan K. Jepsen AaB 17.08.74 R x x 2 0

9 Steffen Højer Viborg FF 29.04.77 x i/13 i/13 3 0

10 Kristian Bak Nielsen FC Midtjylland 28.02.80 i/15 i/18 i/17 3 0

11 Jerry Ruben Lucena Esbjerg FB 26.07.77 i/12 i/2 R 2 0

12 Nicolai Stokholm OB 25.06.79 x x x 3 0

13 Jesper Bech Malmö FF 14.05.77 i/92 x x1 3 3

14 Martin Retov Brøndby IF 29.08.74 x i/12 i/2 3 0

15 Michael Silberbauer FC København 29.01.80 x x x1 3 1

16 Jesper Christiansen FC København 31.07.79 x R x 2 0

17 Dennis Sørensen FC Midtjylland 03.04.78 i/3 i/3 x 3 0

18 Bo Svensson FC København 20.03.83 x x x 3 0

19 Chris Sørensen OB 12.12.84 x R i/8 2 0

20 Ulrich Vinzents OB 15.10.73 i/17 R R 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 2-1 3-0 3-1

*anfører · 1 antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

26/1

Singapore · Singapore

29/1

Hong Kong · Singapore

1/2

Sydkorea · Hong Kong

Liga-

Landskampe 2006

Mål 2006

træner Morten Olsen så bort fra ham og de øvrige

spillere fra FC København til landskampen

mod Tjekkiet i november på grund af klubbens

deltagelse i Champions League.

DBU havde til 2006-udgaven af Ligalandsholdet

været i kontakt om træningsophold og

kampe i så forskellige lande som Colombia,

Equador, Vietnam, Kina, Jordan og Saudi Arabien.

Ophold og rejser blev betalt af arrangørerne,

mens DBUs udgifter fordelte sig med godt

300.000 kroner i kompensation til de danske

klubber, 375.000 kroner i forsikring, cirka

160.000 kroner i honorarer til de ikke-fastansatte

trænere og sundhedssektor samt omkring

150.000 kroner til øvrige udgifter så som indenrigstransport.

Dermed beløb DBUs investering i træningsturen

sig til godt en million kroner.


U/21-landsholdet

U/21-landsholdet bestod fra sommeren 2004

af spillere født den 1. januar 1983 eller senere,

og det var spillere fra disse årgange, der deltog

i EM-kvalifikationskampene 2004-2005 samt

slutrunden ved EM i Portugal i maj 2006.

Den nye – og meget korte – EM-kvalifikationsturnering

2007, var for spillere født den 1. januar

1984 eller senere.

Som forberedelse til EM-slutrunden 2006

var U/21-landsholdet i januar på træningstur til

Chile.

På træningsturen spillede holdet to kampe

mod Chiles U/21-landshold (0-2 og 1-2) og deltog

ligeledes i en fireholdsturnering mod klubhold

fra Santiago.

U/21-landstræner, Flemming Serritslev, var

særdeles tilfreds med træningsturen, da han

fik testet spillerne under anderledes klimatiske

forhold og mod stærke modstandere, som optakt

til deltagelse ved en U/21-slutrunde for første

gang siden 1992.

I marts spillede U/21-landsholdet i Kroatien (1-

2), medens den planlagte venskabskamp mod

Tyrkiet den 5. april i Helsingør blev aflyst, da tyrkerne

grundet en længere periode med dårligt

vejr så sig nødsaget til at afvikle udsatte pokalkampe

på netop denne spilletermin.

Umiddelbart inden afrejsen i maj til Portugal

besejrede Danmark Spanien i Brøndby med 2-0.

EM-slutrunden i Portugal bød på tre tætte

opgør. Åbningskampen mod de forsvarende

europamestre, Italien, endte 3-3 efter en dansk

pauseføring på 3-1, opgøret mod de senere

europamestre, Holland, endte 0-0, og i den sidste

og afgørende puljekamp tabte danskerne 2-

1 til Ukraine, der senere kvalificerede sig til finalen

mod Holland, som hollænderne vandt 3-0.

Kampen mod Ukraine blev Flemming Serritslevs

sidste opgave som U/21-landstræner,

da han stoppede i DBU til fordel for et job som

sportsdirektør i Vejle Boldklub pr. 1. juli 2006.

Den nye U/21-landstræner, Keld Bordinggaard,

havde mulighed for at teste det nye U/21landshold,

med spillere født den 1. januar 1984

eller senere, i en venskabskamp i Haderslev

mod Schweiz (2-3).

Da UEFA har ændret konditionerne for U/21turneringen,

så der afvikles slutrunder i de ulige

år (forskudt af A-landsholdenes mesterskaber),

skulle der kun spilles to EM-kvalifikationskampe

i 2006, inden deltagerne i oktober måneds playoff

kampe var fundet.

U/21-landsholdet vandt det første opgør med

3-0 i Makedonien, men blot fire dage senere

DBU Landshold

tabte danskerne på hjemmebane med 0-2 til

Sverige, hvilket betød, at Danmark ikke kvalificerede

sig til den tredje play-off runde i træk.

I årets sidste venskabskamp blev Holland besejret

2-1 i Enschede.

DBU har besluttet, at U/21-landsholdets kvalifikationskampe

fra 2007 og i første omgang

to år frem spilles på Aalborg Stadion. Med valget

af Aalborg Stadion som ny, fast hjemmebane

for U/21-landsholdet har DBU – ligesom

med A-landsholdets venskabskampe – valgt at

påskønne de lokale investeringer i stadionforbedringer

gennem de senere år, der betyder, at

Aalborg Stadion opfylder både DBUs og UEFAs

stadionkrav.

Den praktiske mulighed for at flytte hjemmebane

fra det storkøbenhavnske område og

dermed geografiske nærhed til A-landsholdet

skyldes blandt andet den nye turneringsstruktur

for U/21-landsholdene, hvis modstandere og

program ikke længere er identisk med A-landsholdenes.

U/21-landsholdets modstandere findes således

ikke længere gennem A-landsholdets lodtrækninger

men gennem individuel lodtrækning.

45

DBU Årsberetning 2005


DBU Landshold

U/21-landsholdet

Træner (345-351) Flemming Serritslev

Træner (352-355) Keld Bordinggaard

1 Jonas Kamper Brøndby IF 03.05.83 x x x i/9 x x x 39 3

2 Rasmus Würtz AaB 18.09.83 x* x* x* x* 1 x* x* 29 1

3 Martin Pedersen SønderjyskE 09.10.83 x x* R i/12 R 28 0

4 Thomas Kahlenberg AJ Auxerre 20.03.83 x1 x x1 x1 x1 26 10

5 Jonas Troest Silkeborg IF / SV Hannover 96 04.03.85 x x x x x x x x x 25 0

6 Leon Andreasen SV Werder Bremen 23.04.83 x x1 x x 23 6

7 Morten ‘Duncan‘ Rasmussen Brøndby IF 31.01.85 x x x i/28 i/28 i/10 x1 21 9

8 Kevin Stuhr Ellegaard Hertha Berlin 23.05.83 x x x x x 20 0

9 Jacob Sørensen AaB / SønderjyskE 12.02.83 x R i/1 x i/15 x x 19 2

10 Martin Bergvold FC København 20.02.84 x x1 x x x x x i/13 i/13 x 18 2

11 Jakob Poulsen Esbjerg fB 07.07.83 x i/5 R R R 16 1

12 Michael Jakobsen AaB 02.01.86 x x x x x x x x x x 16 0

13 Kasper Lorentzen Brøndby IF 19.11.85 x1 x 13 4

14 Mikkel Thygesen FC Midtjylland 22.10.84 i/2 x i/10 R R R x x x x1 12 2

15 Simon Busk Poulsen FC Midtjylland 07.10.84 i/9 x i/18 x R R x1 x x 11 1

16 Daniel Agger Liverpool FC 12.12.84 x x x x 10 3

17 Jeppe Curth AaB 21.03.84 x i/1 i/7 i/7 x2 x x 10 2

18 Johan Absalonsen Brøndby IF 16.09.85 x R R i/1 x R R x 10 1

19 Henrik Kildentoft Brøndby IF 18.03.85 i/20 x R x R i/16 R x i/5 10 0

20 Frank Hansen Esbjerg fB 23.02.83 x i/19 x R R R R 9 0

21 Michael Krohn-Dehli RKC Waalwijk 06.06.83 x 8 2

22 Simon Bræmer AaB 19.03.84 i/1 i/14 6 1

23 Dennis Cagara 1. FC Dynamo Dresden 19.02.85 i/12 6 1

24 Theis F. Rasmussen Vejle BK 12.07.84 x x R R R R x x x 6 0

25 Niki Zimling Esbjerg fB 19.04.85 i/2 R R x* x* x* x* 5 0

26 Steffen Kielstrup Vejle BK 18.10.84 i/7 x 5 0

27 William Kvist Jørgensen FC København 24.02.85 x i/25 x x x 5 0

28 Nicklas Bendtner Arsenal FC 16.01.88 x2 x x x 4 2

29 Søren Jensen OB 01.03.84 x x x x 4 0

30 Danny Olsen FC Nordsjælland 11.06.85 i/15 i/14 i/15 i/10 4 0

31 Morten Rasmussen Brøndby IF 26.03.85 i/37 x x 3 0

32 Jonas Borring OB 04.01.85 i/181 |

|

1 1

33 Leon Jessen FC Midtjylland 11.06.86 x 1 0

34 Martin Ørnskov Nielsen Silkeborg IF 10.10.85 i/14 1 0

35 Timmi Johansen SC Heerenveen 06.05.87 i/29 1 0

36 Martin Bernburg FC København 23.12.85 i/25 R 1 0

37 Simon Nagel Silkeborg IF 05.07.85 x 1 0

38 Casper Grønn Larsen SønderjyskE 01.10.85 i/33 1 0

39 Jesper Hansen FC Nordsjælland 31.03.85 R R R R R R R R R x 1 0

40 Magnus Troest FC Midtjylland 05.06.87 R x 1 0

41 Martin Spelmann Brøndby IF 21.03.87 i/18 1 0

42 Bo Storm SC Heerenveen 03.02.87 i/17 1 0

43 Thomas Kortegaard AaB 02.07.84 R R 0 0

44 Thomas Villadsen FC København 04.09.84 R 0 0

45 Kasper Schmeichel Bury FC 05.11.86 R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 0-2 1-2 1-2 2-0 3-3 1-1 1-2 2-3 #1 3-0 0-2 2-1

Landskamp nummer 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355

Samlet statistik: Kampe 355 · Sejre 140 · Uafgjorte 78 · Tabte 137 · Målscore 564-509

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

|: Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt

46

DBU Årsberetning 2005

19/1

Chile · Antofagasta · Venskabskamp

22/1

Chile · Temuco · Venskabskamp

1/3

Kroatien · Rijeka · Venskabskamp

17/5

Spanien · København · Venskabskamp

24/5

Italien · Aveiro · EM-slutrunde

26/5

Holland · Aveiro · EM-slutrunde

29/5

Ukraine · Agueda · EM-slutrunde

16/8

Schweiz · Haderslev · Venskabskamp

2/9

Makedonien · Skopje · EM-kval. kamp

5/9

Sverige · Farum · EM-kval. kamp

10/10

Holland · Enschede · Venskabskamp

Landskampe i alt

Mål i alt


DBU Landshold

U/20-landsholdet

Træner Keld Bordinggaard

1 Patrick Kristensen AaB 28.04.87 x1 i/10 x1 x i/32 5 2

2 Jakob Rasmussen FC Fredericia 10.09.87 x x i/12 x1 i/4 5 1

3 Martin Christensen Herfølge BK 23.12.87 x x i/9 x x 5 0

4 Brian Nielsen Vejle BK 25.02.87 x x i/13 x x 5 0

5 Nikolaj Steen Hansen FC København 07.04.87 x x1 x x R 4 1

6 Lasse Nielsen AaB 08.01.88 i/271 i/30 x 3 1

7 Martin Jürgensen BK Frem 02.05.87 x i/31 x 3 1

8 Anders Bjerring Qvist FC Nordsjælland 31.07.87 x* x* x* 3 0

9 Danny Malowanczyk Mirabel Lyngby BK 05.12.87 i/3 x x 3 0

10 Thomas Enevoldsen AaB 27.07.87 x x i/18 3 0

11 Aske Krohn ADO Den Haag 01.06.87 x x x 3 0

12 Andreas Bak Lolland-Falster All. 02.05.87 i/1 x x 3 0

13 Nicki B. Nielsen BK Frem 07.02.88 i/4 x1 2 1

14 Emil Ousager OB 19.07.87 x R x 2 0

15 Timmi Johansen SC Heerenveen 06.05.87 x x 2 0

16 Michael Jakobsen AaB 02.01.86 x* x* 2 0

17 Martin Spelmann Brøndby IF 21.03.87 x x 2 0

18 Danilo Arrieta Cerda AGF 10.02.87 i/4 R x 2 0

19 Jens Gjesing AGF 13.01.86 i/4 x 2 0

20 Bo Storm SC Heerenveen 03.02.87 x x 2 0

21 Tobias Pilegaard Mikkelsen Lyngby BK 18.09.86 i/31 1 1

22 Søren Christensen FC Nordsjælland 29.06.86 x 1 0

23 Kasper Schmeichel Bury FC 05.11.86 x R 1 0

24 Rang Shawkat Barawy Lyngby BK 07.04.86 i/29 1 0

25 Leon Jessen FC Midtjylland 11.06.86 x 1 0

26 Jens-Kristian Sørensen AaB 21.03.87 i/22 1 0

27 Rasmus Bogh FC København 25.08.88 x R R 1 0

28 Kenneth Stenild Nielsen FC Hjørring 11.09.87 R x 1 0

29 Jacob Berthelsen Brøndby IF 04.07.86 x 1 0

30 Kim Tandrup FC København 08.01.87 x R 1 0

31 Thomas Tobias Seidelin Lyngby BK 01.04.87 x R 1 0

32 Nicklas Pedersen Herfølge BK 10.10.87 x 1 0

33 Kenn Ilsø SC Heerenveen 02.12.86 i/1 1 0

34 Mads Torry Lindeneg Vejle BK 13.05.86 R 0 0

35 Lasse Qvist FC København 17.01.87 R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 2-2 2-2 2-3 1-3 1-0

Landskamp nummer 28 29 30 31 32

Samlet statistik: Kampe 32 · Sejre 7 · Uafgjorte 10 · Tabte 15 · Målscore 31-46

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

|: Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt

48

DBU Årsberetning 2005

31/7

Tyrkiet · Ballymena · NI Milk Cup

2/8

USA · Ballymoney · NI Milk Cup

4/8

Nordirland · Ballymena · NI Milk Cup

5/10

Norge · Helsingør · Venskabskamp

15/11

Tyrkiet · Izmit · Venskabskamp

Landskampe i alt

Mål i alt


U/19-landsholdet

Træner Per Andersen

1 Søren Ulrik Vestergaard Silkeborg IF 04.05.87 x i/281 x x x 19 3

2 Lasse Qvist FC København 17.01.87 i/15 i/1 i/1 16 2

3 Brian Nielsen Vejle BK 25.02.87 x x x x x 15 1

4 Anders Bjerring Qvist B93 31.07.87 x* x* x* x* x* 15 0

5 Martin Spelmann Brøndby IF 21.03.87 x x x x x 12 1

6 Mike Lindemann Jensen Brøndby IF 19.02.88 x x x R x* x* 3 x* 11 3

7 Martin Christensen Herfølge BK 23.12.87 x i/3 x x x 10 1

8 Danilo Arrieta Cerda AGF 10.02.87 i/11 x2 i/7 R R 8 5

9 Nikolaj Steen Hansen FC København 07.04.87 R x x x x 8 1

10 Magnus Troest FC Midtjylland 05.06.87 x x1 7 1

11 Frederik Krabbe AGF 10.03.88 x x R x* x* x x x 7 0

12 Anders Degn Randrup Brøndby IF 16.07.88 i/11 R x x i/33 x x x 7 0

13 Timmi Johansen Hvidovre IF 06.05.87 x R x x R 7 0

14 Danny Malowanczyk Mirabel B93 05.12.87 i/5 i/8 R R x 7 0

15 Thomas Enevoldsen AaB 27.07.87 R x x i/11 i/14 7 0

16 Emil Ousager OB 19.07.87 x x x x R 6 0

17 Jesper Weinkouff Christensen FC Midtjylland 06.09.88 R R x x x x x x 6 0

18 Nicolaj Agger Brøndby IF 23.10.88 x1 x x x x 5 1

19 Kristian Bo Andersen Brøndby IF 17.02.88 x x x x1 x 5 1

20 Matti Lund Nielsen OB 08.05.88 i/27 x i/25 i/27 i/25 5 0

21 Christian Sivebæk FC Midtjylland 19.02.88 x x x x x 5 0

22 Navid Dayyani AGF 17.02.87 x i/5 5 0

23 Michael Vester AGF 04.05.88 i/25 i/18 i/26 i/18 i/30 5 0

24 Theis Pedersen OB 04.05.88 x x x x x 5 0

25 Casper Johansen AC Horsens 28.07.88 x2 i/26 x R x 4 2

26 Nicki B. Nielsen Reggina Calcio 07.02.88 x x x1 x 4 1

27 Niels Bach Kristensen AGF 24.04.88 x x R x i/24 4 0

28 Patrick Kristensen AaB 28.04.87 i/7 x 4 0

29 Cheik Tidiane Sarr AGF 15.03.87 x x 4 0

30 Simon Kjær FC Midtjylland 26.03.89 i/37 x R R x 3 0

31 Dennis Høegh AGF 21.02.89 i/21 i/26 x 3 0

32 Michael Lumb AGF 09.01.88 R i/3 x x R R 3 0

33 Andreas Bjelland Lyngby BK 11.07.88 x x R x R 3 0

34 Mikkel Vendelbo Esbjerg fB 15.08.87 R i/15 R x i/6 3 0

35 Nicklas Bendtner Arsenal FC 16.01.88 x1 x 2 1

36 Jens D. Kristiansen OB 12.02.88 i/21 i/21 2 0

37 Rasmus S. Christiansen Lyngby BK 06.10.89 i/33 1 0

38 Troels Christiansen Lolland-Falster All. 31.05.88 R 0 0

39 Mikkel Andersen AB 17.12.88 R R R 0 0

40 Jacob Nestrup KB 08.03.88 R 0 0

41 Christian Kier OB 17.05.88 R R 0 0

42 Thomas Tobias Seidelin Lyngby BK 01.04.87 R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 2-0 4-1 0-2 0-2 0-3 3-2 0-0 1-1 4-2 0-1

Landskamp nummer 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

Samlet statistik: Kampe 472 · Sejre 176 · Uafgjorte 109 · Tabte 187 · Målscore 716-683

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

|: Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt

17/1

Cypern · Limassol · Venskabskamp

19/1

Cypern · Larnaca · Venskabskamp

24/5

Tjekkiet · Donetsk · EM-kval. kamp

26/5

Schweiz · Donetsk · EM-kval. kamp

28/5

Ukraine · Donetsk · EM-kval. kamp

5/9

Portugal · Nakskov · Venskabskamp

7/9

Portugal · Nakskov · Venskabskamp

15/10

Malta · Vejle · EM-kval. kamp

17/10

Finland · Haderslev · EM-kval. kamp

20/10

Frankrig · Fredericia · EM-kval. kamp

Landskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

49

DBU Årsberetning 2005


DBU Landshold

U/18-landsholdet

Træner Per Andersen

1 Alexander Vorobjov B93 17.05.88 i/2 i/30 x 4 0

2 Christian Sivebæk FC Midtjylland 19.02.88 x x i/1 4 0

3 Mike Lindemann Jensen Brøndby IF 19.02.88 x x x 4 0

4 Frederik Krabbe AGF 10.03.88 x x x* 4 0

5 Nicki B. Nielsen BK Frem 07.02.88 x x x 4 0

6 Matti Lund Nielsen OB 08.05.88 x i/3 x 4 0

7 Michael Lumb AGF 09.01.88 x x x 4 0

8 Theis Pedersen OB 04.05.88 x x x 4 0

9 Kristian Bo Andersen Brøndby IF 17.02.88 x* x* R 3 2

10 Casper Johansen AC Horsens 28.07.88 i/6 i/5 x1 3 1

11 Niels Bach Kristensen AGF 24.04.88 i/34 x i/31 3 1

12 Jesper Weinkouff Christensen FC Midtjylland 06.09.88 x x R 3 0

13 Anders Degn Randrup Brøndby IF 16.07.88 x R x 3 0

14 Anders K. Jacobsen OB 27.10.89 i/25 x1 2 1

15 Mark Hjort FC Midtjylland 01.01.89 x x1 2 1

16 Dennis Høegh AGF 21.02.89 i/24 x1 2 1

17 Ronnie S. Nielsen AaB 29.08.89 i/26 x1 2 1

18 Kasper Povlsen AGF 26.09.89 x i/25 2 0

19 Mark L. Pedersen Brøndby IF 17.08.89 x i/23 2 0

20 Brian T. Hamalainen Lyngby BK 29.05.89 x i/15 2 0

21 Daniel Wass Brøndby IF 31.05.89 x x 2 0

22 Pierre Kanstrup Brøndby IF 21.02.89 x x 2 0

23 Jesper Juelsgaard Kristensen FC Midtjylland 26.01.89 i/20 x 2 0

24 Andreas Granskov Hansen SV Werder Bremen 05.03.89 x i/17 2 0

25 Mads T. Laudrup KB 09.02.89 x* x* 2 0

26 Mads H. Thomsen Lyngby BK 15.03.89 x i/14 2 0

27 Jesper J. Kolding B93 12.08.89 i/18 x 2 0

28 Frederik Vang Larsen KB 03.04.89 x 1 0

29 Jonas Lössl FC Midtjylland 01.02.89 x 1 0

30 Andreas Bjelland Lyngby BK 11.07.88 R x R 1 0

31 Troels Christiansen Lolland-Falster All. 31.05.88 R R x 1 0

32 Simon Kjær FC Midtjylland 26.03.89 x 1 0

33 Emil Jensen B93 31.01.88 R R x 1 0

34 Nicolaj Agger Brøndby IF 23.10.88 x R R 1 0

35 Casper Falborg Nordstrøm AaB 03.02.89 x 1 0

36 Joakim Steiness Esbjerg fB 24.03.88 R x R 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 0-0 0-0 2-1 0-0 4-1

Landskamp nummer 13 14 15 16 17

Samlet statistik: Kampe 17 · Sejre 8 · Uafgjorte 9 · Tabte 0 · Målscore 25-14

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

50

DBU Årsberetning 2005

9/2

Rumænien · Castelo Branco · Øvr. turn.

10/2

Portugal · Alcains · Øvrige turneringer

12/2

Belgien · Castelo Branco · Øvr. turn.

19/9

Slovakiet · Døllefjelde Musse · Vensk.

21/9

Slovakiet · Sakskøbing · Venskabskamp

Landskampe i alt

Mål i alt


U/17-landsholdet

Træner (389-393) Hans Brun Larsen

Træner (394-400) Glen Riddersholm

1 Rasmus S. Christiansen Lyngby BK 06.10.89 x x x x x 29 1

2 Dennis Høegh AGF 21.02.89 x x x x x 23 3

3 Andreas Granskov Hansen AB 05.03.89 x x1 x x x 17 6

4 Mads H. Thomsen Lyngby BK 15.03.89 x1 x1 x1 x x 14 8

5 Mads T. Laudrup KB 09.02.89 x* x* x* x* x* 14 1

6 Brian T. Hamalainen Lyngby BK 29.05.89 x x x x x 14 1

7 Daniel Wass Brøndby IF 31.05.89 x x x x x 14 0

8 Mark L. Pedersen Brøndby IF 17.08.89 x x x x x 13 1

9 Kasper Povlsen AGF 26.09.89 x x x x x 12 0

10 Casper Falborg Nordstrøm AaB 03.02.89 x x x x x 12 0

11 Danni Jensen KB 10.06.89 i/8 i/8 i/3 i/8 i/8 12 0

12 Heine L. Kristensen FK Viborg 09.10.89 R i/3 R R R 11 0

13 Mark Hjort FC Midtjylland 01.01.89 i/4 R R R i/4 10 1

14 Frederik Vang Larsen KB 03.04.89 x x x x x 10 0

15 Ronnie S. Nielsen AaB 29.08.89 i/3 R R i/2 i/2 8 1

16 Kasper Dam Mortensen FC Midtjylland 11.01.90 i/17 x x i/21 x x1 i/21 7 1

17 Kim Drongesen OB 01.01.90 x i/24 i/28 x x x x 7 0

18 Mads Winther Albæk FC Midtjylland 14.01.90 x i/31 x x x x x 7 0

19 Jacob Albrechtsen KB 10.03.90 x* x* x* x* x* x* x* 7 0

20 Osama Akharraz Brøndby IF 26.11.90 x i/28 x x x x x 7 0

21 Andreas Jess Moos KB 15.01.90 R i/222 x2 x x i/22 x 6 4

22 Christian Lund Gytkjær Lyngby BK 06.05.90 x x i/16 x3 R x1 x 6 4

23 Thomas Juel-Nielsen Lyngby BK 18.06.90 R x1 x x1 x x x 6 2

24 Morten Nielsen Chelsea FC 24.02.90 x1 x R x x x x 6 1

25 Anders K. Jacobsen Næsby Boldklub 27.10.89 i/2 R i/4 R R 6 0

26 Jonas Peter H. Jacobsen FC Midtjylland 04.07.90 i/39 i/33 x i/24 x x R 6 0

27 Alexander Lykke Møller AGF 21.01.90 x x x i/32 x x R 6 0

28 Andreas Retz Laudrup Lyngby BK 10.11.90 i/22 x x i/20 R i/16 R 5 0

29 Pierre Kanstrup Brøndby IF 21.02.89 R R R 4 0

30 Nicklas Wier Højlund Lyngby BK 06.03.90 x x R R x x R 4 0

31 Morten Lund Lyngby BK 14.09.90 x x x i/17 4 0

32 Andreas Kamper Lolland-Falster All. 22.06.90 R x i/31 x R R x 4 0

33 Jesper Rasmussen Brøndby IF 05.05.90 x x i/27 x 4 0

34 Zakaria Hassan FC Midtjylland 30.06.90 i/17 i/17 i/24 3 0

35 Jonas Lössl FC Midtjylland 01.02.89 R R R R R 3 0

36 Saban Özdogan KB 14.03.90 i/21 R i/20 2 0

37 Mathias Jørgensen B93 23.04.90 i/26 R x 2 0

38 Kristian Fæste Vejle BK 24.03.90 R R x x 2 0

39 Michael Sten Jensen AaB 14.08.90 x R R i/33 2 0

40 Martin Hansen Liverpool FC 15.06.90 R R x 1 0

41 Jesper Juelsgaard Kristensen FC Midtjylland 26.01.89 R i/4 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1-1 2-1 1-0 0-0 0-2 1-0 3-1 2-2 4-0 0-0 2-2 0-0

Landskamp nummer 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

Samlet statistik: Kampe 400 · Sejre 162 · Uafgjorte 89 · Tabte 149 · Målscore 648-567

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

24/1

England · La Manga · Venskabskamp

26/1

England · La Manga · Venskabskamp

29/3

Tyrkiet · Antalya · EM-kval. kamp

31/3

Frankrig · Antalya · EM-kval. kamp

2/4

Tjekkiet · Antalya · EM-kval. kamp

31/7

Færøerne · Klaksvig · Internordisk turn.

1/8

Island · Torshavn · Internordisk turn.

3/8

Finland · Torshavn · Internordisk turn.

5/8

England · Torshavn · Internordisk turn.

23/9

Irland · Baku · EM-kval. kamp

25/9

Letland · Baku · EM-kval. kamp

28/9

Aserbajdsjan · Baku · EM-kval. kamp

Landskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

51

DBU Årsberetning 2005


DBU Landshold

U/16-landsholdet

Træner Hans Brun Larsen

1 Osama Akharraz Brøndby IF 26.11.90 x1 x 2 1

2 Saban Özdogan KB 14.03.90 x x1 2 1

3 Morten Nielsen KB 24.02.90 x x1 2 1

4 Kim Drongesen OB 01.01.90 x x 2 0

5 Mads Winther Albæk FC Midtjylland 14.01.90 x x 2 0

6 Michael Sten Jensen AaB 14.08.90 x x 2 0

7 Alexander Lykke Møller AGF 21.01.90 x x 2 0

8 Kasper Dam Mortensen FC Midtjylland 11.01.90 i/15 x 2 0

9 Jacob Albrechtsen KB 10.03.90 x* x* 2 0

10 Andreas Retz Laudrup Lyngby BK 10.11.90 i/2 i/8 2 0

11 Preben Ringgaard FC Midtjylland 17.01.90 i/4 i/4 2 0

12 Martin Hansen Brøndby IF 15.06.90 x R 1 0

13 Mathias Jørgensen B93 23.04.90 R i/1 1 0

14 Bobby Brix Petersen AGF 04.10.90 x R 1 0

15 Christian Lund Gytkjær Lyngby BK 06.05.90 x R 1 0

16 Nicklas Wier Højlund Lyngby BK 06.03.90 R x 1 0

17 Niklas Skov Lysemose FC Midtjylland 08.03.90 R i/6 1 0

18 Samir Sami Wadi Lyngby BK 10.05.90 R x 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1-0 2-0

Landskamp nummer 69 70

Samlet statistik: Kampe 70 · Sejre 23 · Uafgjorte 12 · Tabte 35 · Målscore 86-105

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

52

DBU Årsberetning 2005

11/4

Slovakiet · Senec · Venskabskamp

13/4

Slovakiet · Senec · Venskabskamp

Landskampe i alt

Mål i alt


Old Boys-landsholdet

Træner Allan Michaelsen

1 Peter Kjær Vejle BK 05.11.65 x 3 0

2 John Sivebæk Vejle BK 21.10.61 x x 13 0

3 Marc Rieper AGF 05.06.68 x x 6 0

4 Jes Høgh AaB 07.05.66 x x 5 0

5 René Henriksen AB 27.08.69 x x 2 0

6 Morten Wieghorst Lyngby BK 25.02.71 x 2 4

7 Jakob Friis-Hansen Skovshoved IF 06.03.67 x 6 0

8 Flemming Povlsen AGF 03.12.66 x2 x 7 8

9 Michael Laudrup Lyngby BK 15.06.64 x* x* 11 9

10 Brian Laudrup Lyngby BK 22.02.69 x1 x1 6 7

11 Henrik Larsen Lyngby BK 17.05.66 x1 8 4

12 Mogens Krogh Brøndby IF 31.10.63 x 2 0

13 Søren Frederiksen Viborg FF 27.01.72 i/111 i/17 2 1

14 Bjarne Goldbæk Rot-Weiss Essen 06.10.68 i/2 x 4 0

15 Heine Fernandez Skovshoved IF 14.07.66 i/7 i/16 2 0

16 Michael ’Mio’ Nielsen KB 11.02.65 x 3 0

17 Brian Kaus KB 05.07.67 i/10 x 3 0

18 Henrik Risom Vejle BK 14.07.68 i/2 2 2

Resultat 5-0 1-1

Landskamp nummer 30 31

Samlet statistik: Kampe 31 · Sejre 23 · Uafgjorte 4 · Nederlag 4 · Målscore 90-37

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

27/7

Frankrig · Hjørring

28/7

Spanien · Frederikshavn

Old Boys-landskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

53

DBU Årsberetning 2005


DBU Landshold

Kvindelandsholdet

Træner (269-276) Peter Bonde

Træner (277-282) Kenneth Heiner-Møller

1 Katrine S. Pedersen Djurgården/Älvsjö 13.04.77 x* x* x* i/3 x* x* x* x* x* x* x* 122 3

2 Merete Pedersen Torres Calcio Feminile/OB 30.06.73 x R R x2 x1 x1 x* i/31 x* 110 52

3 Anne Dot Eggers Nielsen Vejle BK 06.11.75 x1 x1 i/10 x* x1 x x x x x x 105 24

4 Lene R. Jensen Brøndby IF 17.03.76 x1 R x i/6 R 101 26

5 Louise Hansen 1. FFC Frankfurt 04.05.75 x i/19 x x x x x i/23 x x x 96 5

6 Cathrine Paaske Sørensen Brøndby IF 14.06.78 R x1 R x x2 x x1 x x x1 x 72 17

7 Gitte Andersen Brøndby IF 28.04.77 x 67 1

8 Tine Cederkvist Brøndby IF 21.03.79 R R 43 0

9 Janne Madsen Fortuna Hjørring 12.03.78 R x x R R R i/161 x R x i/161 x 42 4

10 Julie Rydahl Bukh Brøndby IF 09.01.82 x i/14 x R i/5 R x x x 37 3

11 Dorte Dalum Jensen Djurgården/Älvsjö 03.07.78 x x x i/19 x 37 1

12 Heidi Elgård Johansen Fortuna Hjørring 09.06.83 x x x x x x x x x R x 37 0

13 Bettina Falk Hansen Brøndby IF 31.03.81 i/19 i/15 x x x 35 0

14 Johanna M. Rasmussen Fortuna Hjørring 02.07.83 x i/16 x x x x1 x x x x i/26 x1 33 5

15 Mariann Gajhede Knudsen Fortuna Hjørring 16.11.84 x i/22 i/5 x x x x R R x x x 33 0

16 Nanna Johansen IK Skovbakken/Malmö FF 19.11.86 i/6 x x i/6 i/23 i/14 x i/10 R R x x i/34 24 3

17 Stine Kjær Dimun Brøndby IF 15.10.79 i/9 i/10 21 3

18 Helle Nielsen Vejle BK 19.02.82 i/9 x i/9 20 1

19 Mia Olsen Brøndby IF 15.10.81 x x R x R x x x x x x 19 0

20 May Krogh Christensen Fortuna Hjørring 12.03.76 R i/15 18 0

21 Christina Ørntoft Skovlunde IF 02.07.85 x x i/29 x x x x x x x R x x x 17 0

22 Marie S. Herping Fortuna Hjørring 18.03.84 R x x 12 0

23 Maiken With Pape Brøndby IF 20.02.78 x1 x i/13 x x1 x x2 x1 x x x1 11 6

24 Camilla Sand Andersen Fortuna Hjørring 14.02.86 R R i/5 i/3 R x1 x* x 7 1

25 Mette Bjerg Vejle BK 24.02.76 x R R R x R x R 6 0

26 Mette Jørgensen Skovlunde IF 17.02.80 x R i/231 i/21 i/16 x R 5 1

27 Line Røddik Hansen Skovlunde IF 31.01.88 i/5 R x R R x x i/33 5 0

28 Ditte L. Larsen Asker Skiklub 24.04.83 x i/18 i/30 4 0

29 Malene Olsen Brøndby IF 02.02.83 i/21 R x R R R R i/19 4 0

30 Gitte Kousgaard Pedersen BK Skjold 22.01.79 R R x 3 0

31 Louise Kristiansen Skovlunde IF 24.09.87 i/2 x R 2 0

32 Mette V. Jensen Fortuna Hjørring 28.05.87 x x R 2 0

33 Camilla Mogensen Fortuna Hjørring 03.09.83 R x x 2 0

34 Maja Juliussen Fortuna Hjørring 27.08.83 R R x1 |

|

1 1

35 Maria Clausen OB 11.07.86 x R 1 0

36 Susanne Graversen IK Skovbakken 08.11.84 x R 1 0

37 Sandra Jensen Varde IF 19.11.85 i/26 1 0

38 Louise Seier Skovlunde IF 30.01.84 R R i/33 R 1 0

39 Mia Bak Pedersen Vejle 08.10.80 R R x 1 0

40 Mette Høst Pedersen B52/Aalborg 15.05.85 R 0 0

41 Stina Lykke Petersen OB 09.02.86 R R 0 0

Resultat (Danmark nævnt først) 3-2 2-2 0-5 0-6 4-0 2-0 5-0 3-1 1-2 1-2 1-0 1-1 1-0 2-1

Landskamp nummer 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

Samlet statistik: Kampe 282 · Sejre 138 · Uafgjorte 52 · Tabte 92 · Målscore 566-367

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

|: Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt

54

DBU Årsberetning 2005

25/2

Schweiz · Bellinzona · Venskabskamp

9/3

Frankrig · Faro · Algarve Cup

11/3

USA · Quarteira · Algarve Cup

13/3

Kina · Lagos · Algarve Cup

15/3

Irland · Lagoa · Algarve Cup

26/3

Belgien · Des Géants · VM-kval. kamp

27/4

Spanien · Viborg · VM-kval. kamp

7/5

Polen · København · VM-kval. kamp

2/8

Norge · Lyngdal · Venskabskamp

26/8

Finland · Tampere · VM-kval. kamp

27/9

Finland · Viborg · VM-kval. kamp

29/10

USA · Busan · Peace Queens Cup

31/10

Holland · Seoul · Peace Queens Cup

2/11

Australien · Seoul · Peace Queens Cup

Landskampe i alt

Mål i alt


U/21-kvindelandsholdet

Træner Per Nielsen

1 Kristine Pedersen Vejle BK 27.08.86 x i/16 x1 x 13 1

2 Camilla Sand Andersen Fortuna Hjørring 14.02.86 x* x* x* x* 13 0

3 Tanja Mejer Christensen Fortuna Hjørring 22.03.85 x x x R 11 4

4 Camilla Mogensen Fortuna Hjørring 03.09.83 x x x x 10 0

5 Stine Bastrup Jørgensen Team Viborg 24.08.86 x x x x 7 0

6 Stina Lykke Petersen OB 09.02.86 x x x x 7 0

7 Mette Olesen Team Viborg 26.03.84 i/14 x i/3 i/14 6 0

8 Laura Munck Skovlunde IF 11.01.86 x x x x 4 0

9 Theresa Nielsen Skovlunde IF 20.07.86 i/11 x i/17 x 4 0

10 Line Kousholt Caspersen Fortuna Hjørring 14.04.86 x x x x 4 0

11 Cecilie Brunsgaard Henriksen Fortuna Hjørring 04.11.86 x i/9 i/8 x 4 0

12 Nelle Kjer Thomsen OB 03.08.88 i/15 x x i/15 4 0

13 Jenni Jakobsen Skovlunde IF 31.05.87 i/5 i/5 i/5 R 3 0

14 Louise Seier Skovlunde IF 30.01.84 x R x x 3 0

15 Camilla Egelund Christensen Team Viborg 20.11.86 x R i/12 x 3 0

16 Merete Greisen IK Skovbakken 03.12.82 i/1 x i/1 R 3 0

17 Ida Gregersen IK Skovbakken 20.02.88 i/4 R x R 2 0

18 Sus Vindbjerg Petersen Brøndby IF 01.08.88 R R R i/6 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 0-3 0-4 1-6 0-1

Landskamp nummer 91 92 93 94

Samlet statistik: Kampe 94 · Sejre 33 · Uafgjorte 14 · Tabte 47 · Målscore 129-197

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

16/7

USA · Randaberg · Open Nordic Cup

18/7

Norge · Randaberg · Open Nordic Cup

20/7

Island · Sandnes · Open Nordic Cup

22/7

Finland · Sola · Open Nordic Cup

Landskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

55

DBU Årsberetning 2005


DBU Landshold

U/19-kvindelandsholdet

Træner Henrik Lehm

1 Sine Hovesen Vejle BK 19.08.87 x x x x1 x x1 x x x i/11 28 6

2 Louise Kristiansen Skovlunde IF 24.09.87 x i/9 x x1 x i/10 x x i/14 x 25 18

3 Line Røddik Hansen Skovlunde IF 31.01.88 x x x x x x x x x x 25 3

4 Carina Johansen Vejle BK 03.03.87 x* x* x* 1 x* x* x* x* R R 24 2

5 Mette V. Jensen Fortuna Hjørring 28.05.87 x x x1 x x x R R x x 23 2

6 Kicki Nielsen Brøndby IF 14.12.88 x i/8 x x1 x R i/11 i/10 x x i/21 x 22 4

7 Maja Biltoft Varde IF 28.01.88 x x x x x x x* x* x* 22 1

8 Mathilde Blak Madsen Nakskov BK 19.10.88 x x x i/9 x x x x x x x x x R x 21 0

9 Sif Rykær SønderjyskE 16.01.88 x x x x x1 x x x x x x* 1 x* x* x* x* 20 3

10 Nanna Christiansen BK Skjold 17.06.89 x1 x1 i/6 x2 x1 x1 x x x x x1 x2 x2 x1 x1 19 15

11 Emma Madsen Skovlunde IF 18.11.88 i/6 x i/14 i/41 R x x2 i/8 i/10 x x x x i/201 x3 19 10

12 Cecilie B. Sørensen Skovlunde IF 25.03.87 x x x x x x x x x 19 0

13 Louise Christensen Vejle BK 05.02.88 i/5 x x R i/11 R x x i/16 x R x i/24 x 15 0

14 Henriette Salling Dahl Skovlunde IF 24.08.87 i/2 i/19 x i/101 i/10 x i/10 x x i/6 13 4

15 Sanne Troelsgaard Nielsen SønderjyskE 15.08.88 i/8 i/11 i/41 i/17 i/16 i/161 x x1 11 3

16 Mathilde A. Brandstrup Skovlunde IF 01.02.88 R i/6 R R i/17 R x x1 x1 x R 8 2

17 Marie Bjerg IK Skovbakken 16.07.88 R i/8 R x x R R x x x1 x x 8 1

18 Ida Gregersen IK Skovbakken 20.02.88 i/10 i/10 i/8 R R i/14 8 0

19 Arnela Muminovic Team Viborg 14.01.88 x i/2 6 1

20 Maria Munk Nielsen OB 17.06.89 x x x x1 x 5 1

21 Charlotte K. Sørensen Team Viborg 28.04.89 x i/6 x R x 5 1

22 Freja Sønder Brøndby IF 13.02.89 x x x x x 5 0

23 Mia Kjærsgaard-Andersen IK Skovbakken 19.01.89 R R R R x x x R x 4 0

24 Josefine Høgh Pedersen OB 21.09.89 i/8 i/25 i/10 x R 4 0

25 Maria Z. Munk-Madsen Horsens SIK 01.01.89 i/20 x R x i/21 4 0

26 Mie Juhl Koch Team Viborg 10.11.89 i/23 R x R 3 0

27 Katrine Korsgaard IK Skovbakken 19.01.90 i/8 x i/8 3 0

28 Lise Jensen SønderjyskE 28.01.88 i/10 i/8 R x R 3 0

29 Anne Kathrine Larsen B52/Aalborg 08.01.89 i/11 i/111 2 1

30 Nanna Larsen Skovlunde IF 30.04.89 R i/27 i/11 2 0

31 Line Kjeldsen Skovlunde IF 09.01.88 i/8 R i/1 R 2 0

32 Sus Vindbjerg Petersen Brøndby IF 01.08.88 x R R R 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 1-0 1-1 3-1 7-0 2-1 2-1 2-1 0-2 0-0 0-1 3-0 5 #1 -0 4-0 3-1 5-0

Landskamp nummer 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Samlet statistik: Kampe 86 · Sejre 43 · Uafgjorte 14 · Tabte 29 · Målscore 225-111

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

56

DBU Årsberetning 2005

13/3

Tyskland · La Manga · Øvrige turneringer

15/3

Norge · La Manga · Øvrige turneringer

17/3

Frankrig · La Manga · Øvrige turneringer

25/4

Rumænien · Bukarest · EM-kval. kamp

27/4

Island · Bukarest · EM-kval. kamp

29/4

England · Bukarest · EM-kval. kamp

11/7

Belgien · Solothurn · EM-slutrunde

13/7

Tyskland · Langenthal · EM-slutrunde

16/7

Sverige · Langenthal · EM-slutrunde

19/7

Frankrig · Solothurn · EM-slutrunde

19/9

Skotland · Stirling · Venskabskamp

21/9

Skotland · Perth · Venskabskamp

3/10

Nordirland · Baku · EM-kval. kamp

5/10

Aserbajdsjan · Baku · EM-kval. kamp

8/10

Serbien · Baku · EM-kvalifikationskamp

Landskampe i alt

Mål i alt


U/17-kvindelandsholdet

Træner Bent Eriksen

1 Maria Z. Munk-Madsen Horsens SIK 01.01.89 x x x x x1 x x1 x 12 2

2 Charlotte K. Sørensen Team Viborg 28.04.89 x x x x 11 1

3 Cecilie Sandvej Horsens SIK 13.06.90 x i/12 i/7 x i/7 i/6 x1 x x i/24 10 1

4 Elizabet Madjarac Brøndby IF 15.12.90 i/12 x x x x i/8 i/8 i/1 x i/7 10 0

5 Malene Berg Hansen IK Skovbakken 01.04.90 x x x x x x x x x* x* 10 0

6 Mia Andreasen Lemvig GF 18.10.90 i/1 x i/14 x x x i/10 i/10 x i/29 10 0

7 Isabella M. M. Petersen IK Skovbakken 26.09.90 i/3 i/6 x i/3 x R i/3 i/8 x1 x 9 0

8 Josefine Høgh Pedersen Oure Skolerne / OB 21.09.89 x* x* x* x* x* x* 9 0

9 Mie Juhl Koch Team Viborg 10.11.89 x R R i/21 x x x x 9 0

10 Nanna Larsen Skovlunde IF 30.04.89 x* x* x i/6 x x x x2 8 2

11 Andrea Lund KoHBra 22.01.90 x x x i/14 i/4 x x x 8 0

12 Marie Bonde Jensen B1921 09.04.91 x i/2 i/41 i/19 x i/18 R i/18 7 1

13 Amanda Blak Madsen Nakskov 20.08.90 i/15 i/10 R i/10 i/1 i/1 i/17 6 0

14 Rikke Baunbæk Team Viborg 27.06.90 x x x x x i/33 6 0

15 Maria Munk Nielsen OB 17.06.89 x x x x x x 6 0

16 Freja Sønder Brøndby IF 13.02.89 x x x x x x 6 0

17 Katrine Korsgaard IK Skovbakken 19.01.90 x i/6 x x x 5 0

18 Anne Kathrine Larsen B52/Aalborg 08.01.89 i/12 x x2 x 4 2

19 Kristina Kragh Brøndby IF 20.12.89 i/17 x i/2 x 4 0

20 Natasha Mogensen Skovlunde IF 01.03.90 i/11 i/11 i/11 i/8 R R R R 4 0

21 Mia Kjærsgaard-Andersen IK Skovbakken 19.01.89 R x x x 3 0

22 Line Marker Viking IK / Brøndby IF 01.01.90 i/10 i/14 R x 3 0

23 Anne Thirup Rudmose Team Viborg 03.01.91 i/3 x2 2 2

24 Louise Priergaard Lund Skovlunde IF 21.01.91 i/4 x1 2 1

25 Louise Nielsen Vejle BK 23.01.91 i/34 x 2 1

26 Michelle Madsen Lemvig GF 16.03.91 i/29 x 2 0

27 Line Jensen B52/Aalborg 23.08.91 x i/26 2 0

28 Amanda Marie Hohol Brøndby IF 26.02.92 i/7 i/30 2 0

29 Liv Nyhegn OB 25.04.92 x x 2 0

30 Katrine Veje Vejle BK 19.06.91 x x 2 0

31 Ida Eddy Brask Sørensen Brøndby IF 26.07.91 x x 2 0

32 Lise Sørensen Fortuna Hjørring 16.02.89 R R i/9 i/9 2 0

33 Sofie Basby Team Viborg 06.10.91 R x 1 0

34 Fie Andreasen Fortuna Hjørring 13.10.90 x R 1 0

Resultat (Danmark nævnt først) 0-0 0-2 1-1 0-2 1-3 0-1 4-1 2-1 1-3 3-3

Landskamp nummer 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

Samlet statistik: Kampe 127 · Sejre 53 · Uafgjorte 34 · Tabte 40 · Målscore 217-155

*anfører · 1antal mål · i/ ind for med tal angivne spiller · R Reserve · #Antal selvmål

|: Repræsenterede efterfølgende den nye klub jævnfør spillerens kluboversigt

18/4

Tyskland · Nakskov · Venskabskamp

20/4

Tyskland · Nykøbing F. · Venskabskamp

12/5

Norge · Oslo · Venskabskamp

14/5

Finland · Oslo · Venskabskamp

3/7

Frankrig · Kokkola · Nordic Cup

4/7

Norge · Pietarsaari · Nordic Cup

6/7

Finland · Kokkola · Nordic Cup

8/7

Island · Ny Karleby · Nordic Cup

24/10

England · Vanløse · Venskabskamp

26/10

England · København · Venskabskamp

Landskampe i alt

Mål i alt

DBU Landshold

57

DBU Årsberetning 2005


DBU Old Boys

Old Boys udvalget

Landspokalturneringerne

Tilmeldingerne til årets pokalturneringer var

stort set status quo for oldboys, mens veteranerne

kunne noteres for en glædelig fremgang

på 19 klubber. I pokalturneringen for veteraner

var tilmeldt 70 klubber, hvor Slagelse BI vandt

finalen over Haderslev FK med 2-0.

Old Boys pokalturneringen havde 118 tilmeldte

hold mod 122 i 2005. Her vandt AGF finalen over

KB på NRGi Park i Århus med 5-2.

Landsholdene

Super Cup’en for landshold blev efter det første

års succes igen afholdt i 2006. Arbejdernes

Landsbank var blevet hovedsponsor for turneringen,

der som konsekvens heraf blev omdøbt

til ’Arbejdernes Landsbank Super Cup 2006’.

Foruden Danmark deltog Frankrig, Tyskland

og vinderen fra 2005 Spanien.

Semifinalerne blev spillet på Hjørring Stadion

med 4.000 tilskuere til de to semifinaler. Spanien

vandt den første kamp 5-0 over Tyskland,

mens Danmark ligeledes vandt en storsejr på 5-

0 over Frankrig.

Dagen efter blev placeringskampen spillet

i Frederikshavn, hvor lokale tordenbyger desværre

fik stor indflydelse på tilskuerantallet.

Frankrig vandt kampen efter straffesparkskonkurrence

med 6-4.

Danmark mødte Spanien i finalen, hvor 1.500

tilskuere fik en flot kamp på et højt niveau, og

– alderen taget i betragtning – i et imponerende

tempo. Danmark kom foran tidligt i 1. halvleg

på et mål af Brian Laudrup, mens Sanchez udlignede

for Spanien i det 28. min. Begge hold

havde derefter deres chancer, men god målmandspræstationer

gjorde, at der ikke blev scoret

yderligere i den ordinære kamp.

Finalen måtte herefter afgøres på straffespark,

hvor Spanien trak det længste strå med

en 4-3 sejr.

Opvisningskampene

Årets første opvisningskamp blev spillet i Vinderslev,

hvor 1.700 tilskuere så Old Boys-lands-

58

DBU Årsberetning 2005

holdet vinde med 8-0. Målene blev scoret Heine

Fernandez (5), Flemming Povlsen (2) samt Søren

Frederiksen, der i denne kamp debuterede.

I maj måned var modstanderen ‘AGFs Ambassadører’

i Århus. På trods af silende regn blev

kampen overværet af 4.400 tilskuere, der så

landsholdet tabe med 4-2, hvilket var flot taget

i betragtning af, at blandt andre Martin Jørgensen,

Fiorentina og superliga-spillerne Michael

Nonbo og Mads Rieper spillede hele kampen

hos modstanderne. Landsholdets mål blev scoret

af Brian Steen Nielsen og Michael Schäfer.

700 tilskuere overværede landsholdet vinde

10-3 over Skovlunde IF i Ballerup Idrætspark. De

mange mål blev scoret af Heine Fernandez (3),

Morten Wieghorst og Mark Strudal (begge 2

mål), samt Martin Johansen og Brian Laudrup.

Veteranlandsholdet spillede sin første kamp

i juli måned mod Liverpool FC, der stillede op

med koryfæer som Bruce Grobbelar, Phil Neal og

Alan Kennedy. Kampen blev spillet i Horne foran

4.500, der så Liverpool vinde 2-1. Lars Olsen scorede

det danske mål.

Efterårets første oldboys-landskamp var mod

et udvalgt LFBU hold i Nykøbing Falster foran

400 tilskuere, som landsholdet vandt med 4-

1. Målene blev scoret af Heine Fernandez (3) og

Morten Wieghorst.

I anledning af Brande IFs 100 års jubilæum

spillede oldboys-landsholdet jubilæumskamp i

byen. Kampen gav debut til Ebbe Sand, der lige

havde stoppet sin aktive karriere i FC Schalke

04. Ebbe Sand fejrede debuten med at lave alle

tre mål for landsholdet i 3-2 sejren.

Årets afslutningskamp blev spillet i Ærøskøbing

på Ærø i anledning af den lokale klubs 75

års jubilæum, hvor omkring 800 mennesker

så oldboys-landsholdet vinde 9-0. De mange

mål blev scoret af Heine Fernandez (6), Michael

Laudrup, Brian Kaus og Martin Johansen.

I 2006 har udvalget haft ansvaret for afholdelse

af pokalturneringer for oldboys og veteraner,

samt aktiviteterne for old boys-landsholdet samt

som noget nyt et veteranlandshold. Udvalget har

i 2006 bestået af Thomas Bytoft (formand), Allan

Michaelsen, Brian Laudrup, Jens Christensen, Kurt

Grønning og Vagn Christensen. Simon Rasmussen

har fungeret som sekretær for udvalget


Regnskabsafdelingen var i 2006 bemandet med seks medarbejdere bestående

af regnskabsassistenterne Pernille Kaysen, Pia Corell Nielsen, Susan

Probst, Susanne Aabo, regnskabselev Kasper Kragh samt regnskabschef

Erik Nielsen.

Udover det regnskabsmæssige, der består af udarbejdelse af budgetter,

kvartalsregnskaber, årsregnskaber, diverse ind- og udbetalinger, bogføring

med videre, står afdelingen for al billetsalg til Danmarks kampe både

i udlandet og på hjemmebane.

Til Fast Plads-ordningen i Parken gjorde ca. 1.900 tilskuere brug af tilbuddet

i 2006. Der er i alt afsat 8.000 pladser per kamp til ordningen i

2007.

Regnskabet 2006

DBUs reviderede budget udviste et overskud

på knap 1 millioner kroner. Årsresultatet endte

imidlertid med at udvise et underskud på 1,2

millioner kroner

Alligevel må resultatet betragtes som særdeles

tilfredsstillende, da resultatet indeholder

den 10 millioner kroners bevilling til etablering

af yderligere 10 3. generations kunstgræsbaner

i Danmark, som DBUs bestyrelse traf beslutning

om i foråret 2006 – en bevilling, der derfor ikke

havde mulighed for at indgå i budgettet for

regnskabsåret 2005/06.

Årsresultatet er dermed reelt set godt otte

millioner kroner bedre end forventet.

Det skyldes blandt andet et større overskud

fra A-landsholdet end forventet, som primært

stammer fra det udsolgte opgør mod Nordirland,

hvor der var 11.482 flere tilskuere end de

budgetterede 30.000.

Dertil kommer, at det af forskellige årsager

ikke har været muligt at gennemføre en række

budgetterede aktiviteter, og at en række aktiviteter

har vist sig billigere at gennemføre end

budgetteret, hvilket har medført besparelser på

4,3 millioner kroner. En del af de ikke gennemførte

projekter forventes afholdt i indeværende

regnskabsår.

DBUs nettosponsorindtægter blev i det forgangne

år 1,3 millioner kroner større end budgetteret,

mens det på negativsiden kan næv

nes, at der er optaget et urealiseret kurstab på

obligationsbeholdningen på regnskabet, der

DBU Regnskab

DBU Regnskab

Antal solgte billetter til danske landskampe i udlandet:

Den 1. marts Israel - Danmark -

Den 31. maj Frankrig - Danmark 20

Den 6. september Island - Danmark 510

Den 11. oktober Liechtenstein - Danmark 379

Tilskuertal til landskampene i Parken:

Den 27. maj Danmark - Paraguay 20.047 NRGi Stadion

Den 16. august Danmark - Polen 11.088 Fionia Park

Den 1. september Danmark Portugal 13.186 Brøndby Stadion

Den 7. oktober Danmark - Nordirland 41.482 Parken

Årets Pokalfinale mellem Esbjerg fB og Randers FC torsdag den 11. maj blev

overværet af 23. 825 tilskuere.

altså ender med et samlet underskud på 1,2 millioner

kroner.

Det senest aflagte regnskab sluttede med et

overskud på godt fem millioner kroner.

DBU har ved afslutningen af regnskabsåret

en omsætningsformue på lige under 100 millioner

kroner.

DBUs igangværende regnskabsår startede

1. november 2006, og slutter 31. oktober 2007.

Budgettet for perioden udviser et overskud på

16,8 millioner kroner, som primært stammer fra

tv-indtægter fra de to kommende EM-kvalifikationskampe

på hjemmebane mod Spanien og

Sverige.

59

DBU Årsberetning 2006


DBU Regnskab

Regnskab 2006

Indtægtsskabende aktiviteter

60

DBU Årsberetning 2006

2005/06 2004/05 2003/04

t. kr. t. kr. t. kr.

Overskud på A-landshold

Indtægter 32.456 56.839 113.075

Udgifter -25.501 -48.880 -77.656

Netto-overskud 6.955 7.959 35.419

DIF og Tipsmidler

Tilskud fra DIF 9.426 9.042 8.937

Andel af Dansk Tipstjeneste A/Ss overskud 5.867 5.783 5.508

Indtægt i alt 15.293 14.825 14.445

TV-honorarer

Indtægter 125.543 123.240 109.902

Udgifter -81.775 -80.013 -76.643

Netto-andel 43.768 43.227 33.259

Sponsorer

Indtægter 29.314 30.024 18.948

Udgifter -9.082 -10.747 -5.531

Netto-indtægt 20.232 19.277 13.417

Team Danmark

Indtægter 9.311 7.000 7.100

Udgifter -6.800 -6.100 -6.100

Netto-indtægt 2.511 900 1.000

Sekundære poster

Indtægter 5.703 5.893 16.312

Udgifter -484 -223 -9.832

Netto-indtægt 5.219 5.670 6.480

Renter m.v.

Indtægter 4.182 4.112 4.898

Udgifter -3.091 -1.699 -488

Netto-indtægt 1.091 2.413 4.410

Indtægtsskabende aktiviteter i alt 95.069 94.271 108.430

Udgiftskrævende aktiviteter

DBU Herre-elitelandshold

U/21-landshold

Indtægter 2.221 495 1.355

Udgifter -6.251 -5.596 -3.857

Netto-udgift -4.030 -5.101 -2.502

U/20-landshold

Udgifter -864 -867 -719

Ungdomslandshold inkl. STU

Indtægter 863 521 937

Udgifter -12.231 -10.415 -10.546

Netto-udgift -11.368 -9.894 -9.609

DBU herreelitevikling i alt -16.262 -15.862 -12.830

DBU Børn og ungdom

Indtægter 13.083 13.139 13.120

Udgifter -16.814 -17.913 -16.576

Netto-udgift -3.731 -4.774 -3.456

DBU Kvindefodbold

Indtægter 455 806 652

Udgifter -7.598 -8.414 -8.102

Netto-udgift -7.144 -7.608 -7.450


DBU Regnskab

DBU Old boys

Indtægter 892 322 211

Udgifter -809 -298 -157

Netto-indtægt 84 24 54

DBU Turneringer

Indtægter 9.757 11.495 12.255

Udgifter -11.877 -13.748 -13.238

Netto-udgift -2.120 -2.253 -983

DBU Uddannelse

Indtægter 9.130 8.770 6.758

Udgifter -15.308 -15.993 -14.661

Netto-udgift -6.177 -7.223 -7.903

DBU Fair play

Indtægter 1 15 0

Udgifter -604 -727 -710

Netto-udgift -603 -712 -710

Udgifter i alt ved sportslige aktiviteter -35.953 -38.408 -33.278

Andre aktiviteter

DBU Administration

Indtægter 1.343 1.290 0

Udgifter -26.710 -26.764 -22.881

Netto-udgift -25.367 -25.474 -22.881

DBU Kommunikation

Indtægter 1.146 1.992 734

Udgifter -2.096 -2.551 -1.499

Netto-udgift -950 -559 -765

DBU IT

Indtægter 2.695 2.518 1.804

Udgifter -3.263 -3.200 -3.721

Netto-udgift -568 -682 -1.917

DBU Jura

Indtægter 2.112 1.510 999

Udgifter -1.818 -1.000 -1.041

Netto-indtægt 294 510 -42

Nyanskaffelser/afskrivninger

Indtægter 6 73 8

Udgifter -1.432 -1.794 -357

Netto-udgift -1.426 -1.721 -349

Mødevirksomhed

Indtægter 6 18 6

Udgifter -1.952 -1.953 -2.050

Netto-udgift -1.946 -1.935 -2.044

Tilskud

Udgifter -9.698 -9.698 -9.698

Sekundære poster

Udgifter -1.648 -3.355 -2.374

Særlige projekter og nye tiltag

Indtægter 811 150 16.815

Udgifter -19.785 -8.136 -41.202

Netto-udgift -18.974 -7.986 -24.387

Udgifter i alt ved andre aktiviteter -60.283 -50.900 -64.457

Samlede udgiftskrævende aktiviteter -96.236 -89.308 -97.735

Årets resultat -1.167 4.963 10.695

61

DBU Årsberetning 2006


DBU Regnskab

4

Resumé af bruttoregnskaber

62

5

Fordeling af bruttoindtægt 2006 Fordeling af nettoindtægt 2006

6

DBU Årsberetning 2006

7 8 1

2

3

4

5

1 Overskud på A-landshold

2 DIF og Tipsmidler

3 TV-honorarer

4 Sponsorer

5 Team Danmark

6 Sekundære poster

7 Renter m.v.

2006 2005 2004 2003

t.kr. % t.kr. % t.kr. % t.kr. %

Bruttoindtægter 262.731 100 282.660 100 339.832 100 236.948 100

1. Entreindtægt m.v. 29.779 12 54.180 19 105.733 31 51.274 22

2. Sponsor og bandereklamer 36.554 14 36.687 13 26.386 8 23.032 10

3. TV-honorarer 130.033 49 127.219 45 121.310 36 99.605 42

4. DIF og Dansk Tipstjeneste A/S 18.357 7 17.869 1 17.276 5 22.402 9

5. Team Danmark 9.311 4 7.000 8 7.100 2 7.767 3

6. Kursus- og deltagergebyrer 21.004 8 20.831 7 17.748 5 16.856 7

7. Andre indtægter 16.602 6 16.461 6 39.381 12 11.889 5

8. Renter 1.091 0 2.413 1 4.898 1 4.123 2

Bruttoudgifter 263.898 100 277.697 98 329.137 97 248.440 105

Sportslige udgifter 97.855 37 122.852 43 145.106 44 110.296 49

A-landsholdets kampudgifter m.v. 25.500 10 48.880 17 77.656 24 46.155 20

Herre-eliteudvikling 19.345 7 16.879 6 15.122 4 13.436 6

Kvindefodbold 7.598 3 8.414 3 8.101 2 8.149 3

Old Boys 809 0 298 0 157 0 833 0

Børn og unge 16.814 6 17.913 6 16.534 5 15.955 8

Turneringer 11.877 5 13.748 5 12.665 4 12.536 6

Uddannelse 15.308 6 15.993 6 14.161 5 12.301 6

Fair Play 604 0 727 0 710 0 931 0

Andre udgifter 166.043 63 154.845 55 184.031 53 138.144 56

Administration, møder og information 32.190 12 33.022 12 27.349 5 25.729 7

IT 3.263 1 3.200 1 3.793 2 2.069 2

Jura 1.818 1 1.000 0 1.020 0 375 0

Team Danmark 6.800 3 6.100 2 6.100 2 6.050 3

TV-andel Divisionsklubber 81.275 31 79.513 28 76.643 23 73.799 31

Reklame og sponsorudgifter 9.082 3 10.747 4 5.531 2 5.755 2

Sekundære og ekstraordinære udgifter 2.132 1 3.578 1 12.694 4 3.069 1

Tilskud lokalunionerne 8.624 3 8.624 3 8.624 3 8.624 4

Tilskud Divisionsforeningen 1.074 0 1.074 1 1.074 0 1.074 1

Særlige projekter og nye tiltag 19.785 8 7.987 3 40.203 12 11.600 5

Tilskud Ungdomsfonden 1.000 0

DBUs andel af resultatet -1.167 0 4.963 2 10.695 3 -11.492 -5

6 7

1

2

3


Fondens bestyrelse har i 2006 haft følgende sammensætning:

Torben Mogensen (formand), Allan Hansen og som DIFs repræsentant

Børge Kaas-Andersen. Benny Jacobsen har fungeret som fondens

sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret modtaget og behandlet 12

ansøgninger, og har herefter ydet støtte med 88.000 kroner til

ni ansøgere.

Det samlede regnskab udviser herefter følgende:

Fondens bestyrelse har i 2006 haft følgende sammensætning:

Ove Jensen (formand), Benny Hansen og Jesper Møller. Benny Jacobsen

har fungeret som fondens sekretær.

Fondens bestyrelse har i regnskabsåret modtaget og behandlet

176 ansøgninger.

Det samlede regnskab udviser herefter følgende:

DBU Regnskab

DBUs hjælpefond

Disponibel kapital 1.11 2005 43.263

Indtægter

Renter og kursavancer 108.188

Udgifter

Understøttelser til ansøgere 56.000

Almennyttige foreninger 32.000

88.000

Omkostninger 18.726 -106.726

Årets overskud 1.426 1.462

Disponibel kapital 1/11 2006 44.725

Fondens samlede kapital udgør 2.207.364 kroner, der primært er anbragt

i obligationer.

Fondens formål er blandt andet at yde hjælp til danske idrætsudøvere, som

er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykker eller i øvrigt af anden

årsag, hvor de ikke selv har nogen skyld.

DBUs ungdomsfond

Disponibel kapital 1/11 2005 93.319

Indtægter

Renter 292.106

Udgifter

Rejsetilskud til 48 klubber 288.000

heraf ej udnyttet 6 klubber -36.000

252.000

Diverse administration 10.584 -262.584

Årets overskud 29.522 29.522

Disponibel kapital pr. 1/11.2006 122.841

Fondens samlede kapital udgør 7.616.747 kroner, der i al væsentlighed er

placeret i obligationer.

Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud

typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i

ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller til lignende

formål.

63

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

DBUs Disciplinærudvalg

Som det har været tilfældet i tidligere år, besluttede

udvalget igen på sit første møde, at nedsætte

to underudvalg:

1) DM-Disciplinærudvalget, som varetager sagsbehandling

for de 56 divisionshold.

2) Turneringsudvalget, som varetager sagsbehandling

for alle øvrige turneringer – også

kaldet ’øvrige § 3 turneringer’ med henvisning

til DBUs Love.

De to ovennævnte underudvalgs beretning indgår

derfor ligeledes i DBUs årsberetning.

Udvalget har i det forgangne år koordineret

64

DBU Årsberetning 2006

sagsgange og procedurer for sagsbehandlingen

af disciplinære sager i DBU Turneringer.

Udvalget har været førsteinstans for behandling

af ændringsforslag til propositioner, cirkulærer

med videre, inden disse er forelagt bestyrelsen

til behandling.

Udvalget har udstukket retningslinjer for

eventuelle sanktioner, der kan henføres til sikkerhed

på stadion. Herunder tilskuerepisoder og

brug af romerlys med videre.

Udvalget har påset, at de under udvalget hørende

cirkulærer overholdes, herunder at divisionsklubberne

på deres kampdragter overholder

DBUs reklamecirkulære.

Disciplinærudvalget bestod i 2006 af Henrik Ravnild

(formand), Johnny Rune, Kim Madsen, Jørgen

L. Jensen og Christian Kofoed. Sekretærer for udvalget

var Peter Ebbesen og Henrik Andersen.


Udvalget behandlede i årets løb en række disciplinære

sager i Herre-DM samt diverse lovændringer

og tilpasninger af regler og bestemmelser.

Tidligere besluttede procedureændringer har

betydet, at et stigende antal sager har kunnet

behandles administrativt og et tilsvarende

færre antal sager politisk af udvalget. Et eksempel

er romerlys-sager, hvor der måske også

grundet den megen fokus har været færre sager

end tidligere.

Pressens måde at belyse disciplinære hændelser

på har været genstand for udvalgets opmærksomhed.

Det har fra udvalgets side været

prioriteret højt, at afgørelser kommunikeres ud

med henvisning til relevant lov, og om muligt

reference til tidligere afgørelser. Desværre vælger

dele af pressen at gå efter den gode historie

uden interesse for gældende regler. Specielt

forekommer det vanskeligt for visse medier at

forstå, at dommerens skøn i visse situationer er

endelige og ikke kan omgøres ved hjælp fra TVbilleder,

uanset at disse kan dokumentere fejlskøn.

De disciplinære regler er i høj grad klubbernes

regler, hvilket understreges af, at hovedparten

af udvalgsmedlemmerne er udpeget af klubberne.

Udvalget er derfor ofte i dialog med Divisionsforeningen

og klubberne omkring justeringer

og tilpasninger. Senest i efteråret har der

således været fuld opbakning fra klubberne til

de gældende regler.

Der har i enkelte sager været tvivl, hvorvidt udvalget

har hjemmel til at tage en sag op. Blandt

andet i en meget omtalt sag, hvor Viborg-spilleren

Martin Åslund åbenlyst viste dommeren

’fingeren’ udenfor dennes synsfelt. Her ønskede

udvalget klart, at spilleren skulle straffes, men

der var ikke hjemmel til det, fordi brug af TV-billeder

kun indbefatter voldelige episoder. Den

og andre sager har medført at, udvalget undersøger

muligheder for at udvide det såkaldte video-cirkulære,

således at andre typer sager end

sager af direkte voldelig karakter kan medføre

straf.

FIFA har i 2006 sat fokus på racisme, herunder

udstukket retningslinjer som udvalget har fundet

for økonomisk skærpende i forhold til nuværende

danske forhold. Udvalget har valgt at

inddrage sanktionsmuligheder i de disciplinære

bestemmelser af mere generel karakter.

Samarbejdet med dommerne har været fortrinligt

i årets løb. Også taget i betragtning, at

udskiftningen af dommere har været særlig

markant i SAS Ligaen.

Udvalget takker administrationen for godt

samarbejde i årets løb.

Til sidst en tak til spillere og klubber for den

positive holdning, der har været i relation til udvalget

og udvalgets sagsbehandling.

DBU Turneringer

DM-Disciplinærudvalget

Udvalget bestod i året 2006 af Johnny Rune (formand),

Kim Madsen og Jørgen L. Jensen, alle tre

udpeget af divisions- og ligaklubberne, samt Henrik

Ravnild, udpeget af DBUs bestyrelse. Sekretærer

for udvalget var Peter Ebbesen og Henrik Andersen.

65

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Dommerudvalget

Dommerudvalget har i 2006 holdt fire møder,

hvor der forsat har været fokus på fastholdelse

af den nye dommerstruktur, som blev vedtaget

i 2003.

Igennem året har udvalget blandt andet debatteret:

• Reklameaftale for dommerne

• UEFA Convention

• Aldersgrænse

• Procedure for internationale forpligtelser

• Breddedommerprofil

• Dommereksamensform.

Udvalget valgte ikke at afholde fællesmøde i

2006, da der ikke var tilstrækkelig emner til debat.

DBU Lovgruppen

Gruppen har ansvaret for at fortolke og implementere

fodboldloven med dens afgørelser og

bestod i 2006 af Jan Carlsen og Preben Worsøe.

Udover den årlige redaktion af den danske udgave

af FIFAs internationale fodboldlov, som

fra dette års udgave er tilpasset DBUs generelle

grafiske linje, har lovgruppen blandt andet

• afgivet høringssvar til dommeruddannelsesgruppen

angående ny eksamensform for

dommeraspiranter og efter vedtagelsen af

formen på DUGs opfordring indgået i udviklingsarbejdet

• udarbejdet DVD-materiale både til udsendelse

til klubberne og kursusbrug for elitedommerne

• været sparringspartner for breddedommergruppen

omkring retningslinjer og fokuspunkter

for breddedommerne

• afgivet en række responsa på foranledning af

turneringsudvalget

• i øvrigt stået til rådighed for andre DBU-udvalg

og -grupper med ad hoc-bistand i konkrete

anliggender.

66

DBU Årsberetning 2006

I juni blev der afholdt møde med fodboldens

øvrige interessenter om retningslinjer for den

kommende sæson, hvor man belyste de punkter,

som dommerne i særlig grad skal have fokus

på i de af DBU udskrevne turneringer. Et positivt

møde med gode og konstruktive input fra

spillere, trænere og journalister.

De internationale relationer på lovområdet er

varetaget gennem deltagelse på konference i

Skotland i juni samt løbende uofficielle kontakter

med internationale eksperter.

Nordisk lovgruppemøde blev afholdt i København

den 12.-13. august 2006.

DBU Elitedommergruppen

Gruppen med ansvaret for dommere og dommerudviklere,

som virker i Herre- og Kvinde-DM bestod

i 2006 af: Kaj Østergaard (formand), Peter Mikkelsen,

Jørn West Larsen, Jan Carlsen og Preben Worsøe.

Tine Pleidrup var sekretær for gruppen.

Der er i årets løb modtaget rigtig gode tilbagemeldinger

på vore dommeres udførelse af opgaverne

såvel i Danmark som fra de mange internationale

opgaver

Der er sidst på året modtaget besked fra FIFA

om, at vi fortsat har syv dommere og 10 linjedommere

på herresiden, samt to kvindelige

dommere med på FIFAs lister over internationale

dommere. Efterfølgende har UEFA meddelt

indrangering af deres allerøverste internationale

dommere, og her er Claus Bo Larsen og

Nicolai Vollquartz fortsat indrangeret i UEFAs to

øverste grupper. UEFA foretager senere indrangering

af øvrige internationale dommere. Vore

tre helt nye internationale dommere Anders

Hermansen, Peter Rasmussen og Thomas Vejlgaard

har klaret sig godt, så indrangeringen afventes

med spænding.

Det er forsat målsætningen at sikre kvalificerede

dommere i alle vore rækker herhjemme, og

der er i øjeblikket særdeles mange emner til oprykning

til SAS Ligaen, hvilket resulterer i sund

og hård konkurrence. På det internationale plan

er der tiltag i gang for at nå vort mål om at få en

dommertrio eller -kvartet med til EURO 2008.

Talentudviklingen omkring DS-dommerne er i

2006 nu så struktureret, at der er sikret tilgang

af veluddannede dommere til 2. Division og højere

rækker i de kommende år. Der er udarbejdet

plan for udbygget samarbejde mellem lokalunionerne

og talentdommergruppen.

Herudover har der været stor mødeaktivitet

med mange tiltag som:

• Udarbejdelse af materiale for at indgå i UEFAs

Convention for dommere.

• Startet personlige samtaler med alle FIFA- og

SAS Liga-dommere, FIFA Linjedommere og

alle udviklere af elitedommere

• Uddannelsesforløbet for seks talentfulde

dommere i projektet ’kommende topdommere’

er igangsat for det fjerde hold deltagere.

• Forberedelse af påsætning af fjerdedommer i

SAS Ligaen fra marts 2007.

• Gennemførelse af Nordisk Dommerudveksling,

hvor Michael Johansen og Henrik Kristensen

har medvirket som repræsentanter

for danske dommere

• Peter Mikkelsen og Kaj Østergaard er medlemmer

i dommerkomiteen for Royal League

og foretager her blandt andet dommerpåsætning

• Der er gennemført landsdækkende regionale

træningssamlinger og rådgivninger for elitedommerne

under ledelse af Peter Krustrup fra

Københavns Universitet – Institut for Idræt.

• Der er gennemført teoretiske og fysiske test

for alle elitedommere, samt teoretisk test for

alle dommerudviklere.

• Der er fokuseret meget på udvikling af linjedommere

og gennemført specialkursus for

seks linjedommere. Desuden er der nu planlagt

forløb for udvidet korps af DBU linjedommere.

• Der er gennemført samling af dommerudviklerne,

med overværelse af kamp og kollegial

supervision og sparring omkring dommerens

præstation og udviklingsområder.


• Dommerudviklerne har været på opgraderingsdag,

hvor samtalen med dommeren har

været i fokus

• Der er aftalt retningslinjer i samarbejde med

alle i fodboldfamilien

• Der er udarbejdet DVD materiale om regler

og retningslinjer for dommere og klubber

• Elitedommergruppen fokuserer meget på

åbenhed og dialog, hvilket blandt andet sikres

ved udsendelse af to årlige informationsbreve.

DBU Breddedommergruppe

Breddedommerne bestod i 2006 af Bent Clausen

(formand), Poul Johan Christensen, Knud Erik

Lauridsen, Kim Hansen, Jann B. Nielsen og Ulrik

Kragelund. Henriette K. Jensen og Tine Pleidrup

var sekretærer for gruppen.

Året startede med et fællesmøde for alle lokalunioners

dommerudvalg samt formændene for

landet 26 dommerklubber.

Formålet for dagen var at drøfte forskellighederne

i lokalunionerne inden for breddedommerområdet,

samt at diskutere rekruttering

og fastholdelse. Det var et rigtig spændende

møde, hvor alle kunne konstatere, at der er

utrolig mange måder at arbejde for dommerne

på. At koordinere al denne forskellighed er en

af de opgaver, som breddedommergruppen er

i gang med.

Breddedommergruppen udarbejdede ud fra

de fremkomne input på fællesmødet en anbefaling

for det antal dommerudviklinger, som

den enkelte dommerprofil bør have.

Gruppen har udarbejdet retningslinjer for fysiske

og teoretiske krav for breddedommerne.

Der blev afholdt to af tre planlagte fodbolddommerskoler

i sommeren 2006, og dette med

et fint udbytte. Alle tilmeldte aspiranter bestod

eksamen. Formålet med fodbolddommerskolerne

er blandt andet at rekruttere nye, unge

dommere. Projektet fortsætter i 2007 med en

større lokal forankring.

DBU Rekrutterings- og Fastholdelsesgruppe

søsatte i efteråret projekt ’Aspirantjægere’.

Dette som et landsdækkende rekrutteringstiltag.

Formålet var at styrke interessen for deltagelse

i DBU Dommergrundkurser med henblik

på tilgang af nye dommere. Målgruppen

er den samlede ’fodboldfamilie’, og rekrutteringen

foregår blandt andet i fodboldklubberne og

på forskellige uddannelsessteder. Det er vigtigt

at påpege, at fodboldklubberne har et ansvar

for at hjælpe med til at rekruttere nye fodbolddommere.

Projektet er sat i verden efter inspiration fra

det sønderjyske område, hvor et lignende projekt

med held blev gennemført i efteråret 2005.

Projektet er bygget op udfra den antagelse, at

de nuværende dommere er de bedste ambassadører

med henblik på at udbrede interessen for

dommergerningen. Projektet blev med omkring

300 nye dommeraspiranter en succes, som vil

blive gentaget.

Udover rekrutteringsprojektet arbejdes med

forskellige idéer på fastholdelsesprojekter, idet

det naturligvis er vigtigt at fastholde så mange

fodbolddommere som muligt.

Breddedommergruppen arbejder også på

at få nedsat en gruppe, der skal forsøge at få

flere kvindelige dommere uddannet. Der er afsat

midler til projektet, som forventes igangsat

i første halvdel af 2007.

DBU Turneringer

Dommerudvalget havde i 2006 følgende sammensætning:

Kurt Bagge-Hansen (formand),

Finn Ryberg, Kaj Østergaard, Bent Clausen, Jan

Hoffmann, Per Bo Christensen, Tine Pleidrup fungerede

som sekretær for udvalget.

67

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

DBU Indefodbold

Udvalgets hovedopgaver har i 2006 været afholdelse

af de officielle danske mesterskaber i indefodbold

for herreseniorer, kvindeseniorer, herreynglinge,

herrejuniorer samt pigejuniorer.

Arbejdet i udvalget har været præget af god

positivitet og vilje til konstruktiv tilgang til de

opgaver, som har været stillet. Ikke mindst har

opgaven omkring fokus på kerneydelser og budgetmodel

været behandlet i et godt miljø og

med stor rummelighed for forskellige synspunkter.

Innovation har også været et fokusområde i

det forgangne år.

Herreseniorer

Lørdag den 7. januar 2006 blev finalestævnet for

herrer afviklet i Maribo Hallerne for 13. gang.

12 klubber havde kvalificeret sig via semifinalestævnerne

i henholdsvis Helsinge Hallen og

Bramdrupdam Hallerne.

I overværelse af 500 tilskuere lykkedes det for

anden gang på tre år Vivild IF at vinde det officielle

danske mesterskab i indefodbold 2006. De

modtog sammen med DBUs- og DIFs guldmedaljer

også DBUs vandrepokal, samt en check på

50.000 kroner

I indledende pulje vandt Vivild IF over Avedøre

IF med 6-1 og over Marienlyst med 5-1, medens

de i kampen mod Glostrup FK tabte 3-2.

Dette gav Vivild IF 2. pladsen i puljen, som gav

adgang til kvartfinalerne, hvor modstanderen

var de lokale helte fra Lolland Falster Alliancen,

der var blevet nr. 2 i deres pulje. Vivild IF vandt

i et tæt opgør med 3-2, og i semifinalen gik det

ud over de forsvarende mestre fra Albertslund

IF, der blev besejret med 3-2 efter golden goal.

I finalen ventede så BK Søllerød-Vedbæk, som

i deres semifinale slog Faxe BK med de overbevisende

cifre 6-1 og efter en velspillet kamp lykkedes

det Vivild IF at vinde 4-2.

Vivild IFs vindende hold bestod af Jeppe Friis,

Dennis Holdgård, Mads Brix, Tonni Christensen,

Jesper Jørgensen, Thomas Thygesen og Lasse

Rasmussen.

68

DBU Årsberetning 2006

I kampen om 3. pladsen vandt Albertslund IF

med 5-4 over Faxe BK efter en føring til Albertslund

IF midt i ka mpen på 5-2.

DBUs indeudvalg kårede Erdin Iljazovski fra

BK Søllerød-Vedbæk som stævnets bedste spiller,

hvilket gav ham en rejsecheck på 5.000 kroner

sponseret af TQ3 Travel Solutions.

Kvindeseniorer

For 12. gang blev DM afviklet for kvinder, og

denne gang blev finalestævnet afholdt i Skjern

Kulturcenter.

Det blev Fortuna Hjørring, der vandt det danske

mesterskab, og sammen med guldmedaljerne

fik de 10.000 kroner. Det er deres femte

mesterskab på de i alt 12 år stævnet har været

afholdt med sejre i 1995, 1997, 1999, 2001 og nu

i 2006.

Sejren blev hjemført i en spændende og velspillet

finale med 4-3 over Vejle, der ligesom Fortuna

Hjørring hører hjemme i 3F Ligaen. Deres

vej til finalen kom via overbevisende sejre i puljespillet

over FC Damsø med 9-1, AC 2670 med 5-

0 og Tåstrup B70 med 5-2. Lige så overbevisende

besejrede de B1921 med 7-2 i kvartfinalen. I semifinalen

gik det ud over Skovlunde IF med 4-1, som

i øvrigt ligeledes er at finde i 3F Ligaen.

Fortuna Hjørrings mesterhold bestod af Mariann

G. Knudsen, Camilla Mogensen, Christina

Bonde, May K. Christensen, Janne Madsen,

Mette V. Jensen og Marie S. Herping.

Bronzekampen blev et opgør mellem de to

sidste års mestre fra Brøndby IF og sidste års finalist

Skovlunde IF. Det blev Brøndby IF, som løb

med en sejr på 3-1, og samtidig med bronzemedaljerne

fik de en check på 5.000 kroner.

Skovlunde IFs Theresa Nielsen blev kåret som

stævnets bedste spiller og modtog et rejsegavekort

på 5.000 kroner fra TQ3 Travel Solutions,

som blev overrakt af indefodboldudvalgsformand

Hans-Henning Jacobsen.

Stævnets topscorer værdighed blev delt mellem

tre spillere, som var Brøndbys Cathrine Pa-

aske, Vejles Louise Christiansen og Fortuna Hjørrings

Marie S. Herping med hver otte mål.

Inde DM for ungdom

Det var 11. gang, det officielle Danmarksmesterskab

i indefodbold blev afholdt for ungdom. De

tre finalestævner blev spillet i Skjern Kulturcenter

i weekenden den 28.-29. januar 2006.

Pigejunior

Efter at være blevet nummer to i både 2004 og

2005, lykkedes det for OB med en finalesejr på

6-2 over Team Viborg, at vinde mesterskabet for

pigejunior i år ved årets stævne i Skjern Kulturcenter.

Med syv point i det indledende puljespil,

en overbevisende kvartfinalesejr på 10-0 over

Skjold Birkerød samt en semifinalesejr på 6-2

over HV 04, skulle OB i finalen, hvor modstanderen

var Team Viborg. Team Viborg vandt i deres

semifinale 6-1 over sidste års guldvindere fra

B 52/AFC.

Finalen endte 6-2 til OB.

OBs hold bestod af Ida Krogh, Sandra Hansen,

Maria Munk Nielsen, Line Møller Pedersen, Annemette

Andersen, Maria Greve og Anja Ginge.

Bronzekampen blev vundet af HV 04 over B

52/AFC 5-4 efter reglen om Golden Goal.

Herrerjunior

I finalestævnet for herrejuniorer blev det Kolding

Boldklub, der efter en hektisk finale med sejr

over Brøndby IF på 3-2, kunne træde op på medaljeskamlen

og modtage guldet, vandrepokalen

samt pokalen til fast ejendom. Finalen blev

først afgjort efter fem minutters ’golden goal’.

Kolding BK viste større og større rutine som

stævnet forløb. I deres første kamp i det indledende

puljespil blev det til et nederlag til BK Søllerød-Vedbæk

på 2-3, men med efterfølgende

fem sejre kunne klubben hyldes og få guldet

hængt om halsen ved præmieoverrækkelsen.

Koldings hold bestod af Kasper Christensen,


Robin Kragelund, Martin Jensen, Kasper Ravn,

Søren Boysen, Azer Buzulodzic og Søren Poulsen

samt træner Hans Kragelund og holdleder

Claus Christensen.

Herrerynglinge

Lige som i junior-rækken blev det en jysk vinder,

som løb af med guldet i ynglinge rækken, hvor

Randers Freja kørte ubesejret igennem stævnet.

Finalen blev et meget tæt opgør mod Næstved,

som Randers Freja vandt med 5-4 efter

’golden goal’, hvor Kasper Fisker Jensen fra Randers

Freja afgjorde finalen med et skud op i fjerneste

målhjørne.

Randers Freja kom i finalen via tre spændende

puljekampe, hvor B93 blev besejret 2-1, Køge BK

4-2 og Næstved IF med 6-3, som de senere slog

igen i finalen. I kvartfinalen besejrede Randers

de forsvarende mestre fra Herfølge BK med 5-3,

og i semifinalen gik det ud over BK Skjold, som

blev slået overbevisende med 4-0. Således gik

Randers Freja ubesejret igennem det officielle

danske mesterskab i indefodbold for ynglinge.

Vinderholdet fra Randers Freja bestod af Michael

Byskov, Nicolas Bøgild, Karsten Hansen,

Jan Rasmussen og Kasper Fisker Jensen.

Bronzekampen blev et rent københavnsk opgør

mellem Hvidovre IF og BK Skjold. Sidst-

DBU Turneringer

nævnte vandt efter at have været foran 3-0,

men måtte konstatere at sejren først kom hjem

efter ’golden goal’, hvor de vandt 4-3.

Udvalget havde i 2006 følgende sammensætning:

Hans-Henning Jacobsen (formand), James

Nielsen, Bent Hansen, Peter Roslev, Holger Hansen,

Knud Erik Kristensen og Steen Christensen.

Henrik Andersen og Sophie Bacquaert fungerede

som sekretærer for udvalget.

69

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Kontraktfodboldudvalget

Pr. 31. december 2006 havde 39 klubber i Herre-

DM (op-/nedrykning i sommerpausen) samt fire

klubber i Kvinde-DM tilladelse til at drive betalt

fodbold.

Der var i 2006 seks børsnoterede klubber;

AaB, AB, AGF, Brøndby IF, FC København og Silkeborg

IF.

Der var i 2006 registreret 1.219 spillerkontrakter,

hvilket er en fremgang på 114 i forhold til

året før. I slutning af året var der registreret 950

spillerkontrakter.

Kontraktfodboldudvalget har i 2006 eksamineret

12 ansøgere, der ønskede at virke som spilleragenter.

Eksaminationerne resulterede i uddannelsen

af to nye spilleragenter med licens

udstedt af Dansk Boldspil-Union. Dette bringer

70

DBU Årsberetning 2006

det samlede antal danske spilleragenter op på

25.

Kontraktfodboldudvalget behandlede ved

møde den 15. november et forslag om, hvorvidt

en spilleragentrepræsentant skulle tildeles en

observatørpost i kontraktfodboldudvalget.

Forslaget lagde op til, at den valgte repræsentant

ville få lejlighed til at deltage som observatør

med taleret i de af kontraktfodboldudvalgets

dagsordenspunkter, der vedrører generelle

spørgsmål af relevans for spilleragenter.

De danske spilleragenter kunne imidlertid

ikke opnå fuldstændig enighed om en spilleragentrepræsentant,

hvorfor kontraktfodboldudvalget

besluttede at trække forslaget tilbage.

Kontraktfodboldudvalget har i år 2006 behand-

let og afsagt kendelse i en enkelt sag. Udvalgets

kendelse blev i april anket til Fodboldens Voldgiftsret

og afventer behandling.

Spillerrepræsentant Michael Gravgaard valgte

at træde ud af udvalget, hvorefter Martin Borre

indtrådte efter afholdt valg blandt spillerne.

Kontraktfodboldudvalget havde i år 2006 følgende

sammensætning: Henrik Ravnild (formand),

Per Sjøqvist, Ole Hansen, Torben Oldenborg,

Kasper Rasmussen og Martin Borre. Laura

C. Petersen, Thomas Jønsson og Peter Ebbesen

fungerede som sekretærer for udvalget.

Kontraktklubber 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Superliga 11 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

1. Division 16 16 16 16 16 14 14 14 14 14 7 6 6 6 10 14 14 15 17 16 16 16 16 17 17 14

2. Division 11 11 8 10 13 14 11 12 13 11 7 8 4 5 3 6 12 13 9 15 13 14 14 14 14 13

3. Division 2 4 3 3 3 7 10 10 9 10

Kvinde Elitedivision 1 2 2 3 2 3 3 2 2 2

Kvinde 1. Division 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2

I alt pr. sæson 29 31 27 29 32 35 35 36 36 35 25 24 20 21 25 32 40 42 40 46 43 45 45 46 46 43

Kontraktspillere

Superliga 251 264 247 230 314 380 392 474 522 518 505 510 502 512 532 478

1. Division 214 216 219 193 200 208 271 283 296 319 77 88 75 54 65 113 221 311 323 312 449 425 378 384 379 301

2. Division 218 72 82 91 104 108 106 112 129 115 44 43 23 37 9 15 91 162 71 117 184 155 139 134 156 150

3. Division 13 13 4 9 11 15 35 39 19 47

Kvinde Elitedivision 6 17 24 28 34 36 34 36 33 19

Kvinde 1. Division 4 0 0 0 0 0 0 0 5 2

I alt pr. sæson 445 301 305 293 315 331 412 434 444 481 372 395 345 321 388 508 714 964 940 975 1.172 1.126 1.053 1.066 1.105 950


Sne og frost kombineret med vedvarende regn

i specielt marts og april måned betød ekstraordinært

mange udsættelser og genplaceringer af

kampe i foråret, hvor hovedsagelig Viasat Sport

Divisionen og 2. Division var hårdt ramt med udsættelse

af kampe så sent som i spillerunden

den 17. april.

Ved programlægningen af sæsonen 2006/07

medførte den delte 2. Division – i en øst- og vestkreds

– igen, at der skulle flyttes øst-hold over i

2. Division vest.

Den endelige fordeling betød, at to øst-hold

skulle placeres i 2. Division Vest og ved en offentlig

lodtrækning i DBUs lokaler blev Boldklubben

Skjold og Boldklubben Søllerød-Vedbæk

udtrukket.

Lodtrækningen skete på baggrund af følgende

kriterier, som var samstemt med Divisionsforeningen:

1) Brøndby og KB deltog ikke i lodtrækningen,

grundet risikoen for en for stor ulige fordeling

af 2. hold i 2. Division vest

2) Herefter fri lodtrækning mellem de resterende

14 øst-klubber.

Turneringsudvalget er nedsat til at varetage de

opgaver, som under Herre-DM og Herre-LP varetages

af DBUs Programudvalg for Herre-DM

og DBUs DM-disciplinærudvalg – dog er udvalgets

ansvar §3-turneringerne med undtagelse af

Herre-DM og Herre-LP.

Udvalget har udstukket retningslinier for turneringsafdelingens

daglige administration af

turneringerne, herunder håndtering af turneringssager,

samt planlægning af turneringsprogrammerne

for alle § 3 turneringer med undtagelse

af Herre-DM og Herre-LP.

Udover løbende administration af turneringerne,

har der være behandlet 54 turneringssager

i løbet af året. Heraf har 39 sager været behandlet

i udvalget, hvilket er en mindre stigning

i forhold til sidste år.

På baggrund af oplysningsskemaer fra de 56 divisionshold

udarbejdede udvalget turneringsprogrammer

for sæsonen 2006/2007. Udvalget

har i lighed med tidligere år taget størst muligt

hensyn til klubbernes ønsker, herunder hensynet

til optagede stadions.

I SAS Ligaen modtog programudvalget i år 38

ønsker. Det var fem mere end sidste år, hvoraf

halvdelen af ønskerne gik på forhold i de første

11 runder, hvilket gør programlægningen ekstra

kompliceret, da opfyldelse af ønsker i den første

tredjedel af sæsonen får konsekvenser for de resterende

22 runder.

Størstedelen af ønskerne skyldtes enten renovering

af stadion eller andre aktiviteter på sta

dionområdet.

I år lykkedes det at opfylde samtlige 38 ønsker,

og for første gang nogensinde skete det med assistance

fra et computerprogram.

Programmet formåede at opfylde klubbernes

38 ønsker samtidig med, at det kunne tage

højde for den nødvendige fleksibilitet, hvor det

blandt andet er et kriterium, at to klubber ikke

møder hinanden to gange for tæt på hinanden

og samtidig sikrer fornuftige overgange mellem

de 3 x 11 runder, som turneringsprogrammet er

bygget op omkring.

Blandt de sager, som udvalget har beskæftiget

sig med, kan fremhæves konsekvenserne af

dannelsen af FC Fyn, den usædvanligt geografisk

skæve fordeling af andenhold i Herre-DS,

afholdelse af møde med klubrepræsentanter

fra Herre-DS klubberne, afgivelse af turneringstekniske

kommentarer og høringsforslag vedrørende

forslag til ændring af turneringsordningerne

for kvinde DM/DS.

Desuden er der begyndt at optræde sager,

hvor der anvendes romerlys og opleves en tilskueradfærd,

der sædvanligvis alene opleves i

Herre-DM

Derudover har udvalget forestået det årlige

møde med alle lokalunionernes turneringsudvalgsformænd

og sekretærer.

DBU Turneringer

Programudvalget

Grundet U/21-landsholdets manglende kvalifikation

til EM-slutrunden og på baggrund af

klubrepræsentanters ønske modtog programudvalget

en forespørgsel fra DBUs bestyrelse

om en eventuel mulighed for en senere opstart

og afslutning af SAS-ligaen i foråret 2007

Efter skriftlig henvendelse til samtlige 12 SAS

Liga-klubber måtte programudvalget, under

hensyntagen til deadline for tilmelding til UEFAs

turneringer samt praksis om både hjemme- og

udekamp i en turnerings to sidste runder, desværre

konstatere, at dette ikke lod sig gøre, idet

flere klubber siden offentliggørelsen af SAS Liga

programmet i juni 2006 havde disponeret over

deres stadion til andre aktiviteter i juni 2007

med en begrænset eller slet ingen stadiontilgængelighed

som konsekvens.

Udvalget er fortsat i en løbende dialog med

såvel liga- som divisionsklubberne, hvilket er af

stor betydning, dels for udvalgets arbejde gennem

hele året og dels for at få konstruktive input

til planlægningen af kommende års turneringer.

DBUs Programudvalg har i 2006 bestået af Benny

Olsen (formand), Lynge Jacobsen og Jørn Kønig.

Allan Gundsø Hansen var sekretær for udvalget.

Turneringsudvalget

Turneringsudvalget havde i 2006 følgende sammensætning:

Christian Kofoed (formand), Bent

Hansen, Ole Ladefoged og Torben Kolters. Henrik

Andersen og Sophie Bacquaert har fungeret som

udvalgets sekretærer.

71

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Antal turneringssager

År Sager i alt Heraf i udvalg

2000 61 31

2001 55 22

2002 48 19

2003 43 20

2004 36 29

2005 44 38

2006 54 39

De sager, der blev behandlet i udvalget i 2006, fremgår af nedenstående skema:

Klub Række Måned Beskrivelse

B 1913/B 1909/Dalum H-DS marts Ekstraordinær oprykning fra Herre-DS

B 1921 1. Div Kvinder marts Ansøgning om aldersdispensation

Jægersborg H-DS marts Brug af ikke spilleberettiget spiller

Ikast FS H-DS april Brug af ikke spilleberettiget spiller

AB H-Kval maj Udvisning af spiller

IK Skovbakken H-Kval maj Ukorrekt udfyldelse af holdkort

Avedøre H-DS maj Bortvisning af træner

Horsens SIK/SønderjyskE 1. Div Kvinder maj Flytning af kamp

FA 2000 U/21 maj Udvisning af spiller/afbrydelse af kamp

Frem/FC Midtjylland Y-Liga maj Genplacering af udsatte kamp

Korup/Ubberud FC K-DS maj Dispensation til brug af låste spillere

Østervraa U/21 maj Udvisning af spiller

Galten/AGF Old Boys-LP maj Dispensation fra spilledato i old boys

Greve/Amager United H-DS juni Indberetning om romerlys

Køge BK H-Kval maj Brug af ikke spilleberettiget spiller/ukorrekt udfyldelse af holdkort

Allerød/Elite 3000 H-Kval maj Indberetning om romerlys

Sundby BK H-DS maj Finansering af transportudgifter

M/V-05, Holbæk 1. Div. Kvinder juni Protest vedrørende udvisning/karantæne

B 1909/Fjordag Y-DM juni Indberetning af spiller

Randers Freja H-Kval august Udvisning af spiller

Virum-Sorgenfri H-DS august Udvisning af spiller

Jægersborg BK H-Kval august Udvisning af spiller

BK Frem J-Liga august Udvisning af spiller

Holbæk/Silkeborg IF J-DM august Afbrydelse af kamp på grund af tordenvejr

Herfølge BK Y-DM august Ansøgning om aldersdispensation

B 1909/Fjordager Y-DM august Indberetning af tilskuere

Sporting Class U/21 august Udvisning af to spillere

Varde IF 3F september Ansøgning om dispensation ved bopælsforandring

B 1913 J-DM september Protest over træner

Holbæk H-DS september Udvisning af spiller

Sporting Class U/21 september Kamp afbrudt

Middelfart H-DS september Udvisning af spiller

B 93 J-DM september Udvisning af spiller

B 1908 H-DS september Udvisning af spiller

Dalum IF Y-DM oktober Udvisning af spiller

Grenå/Åstrup Y-DM oktober Udvisning af spiller

Grenå/Åstrup Y-DM oktober Bortvisning af træner

B 93/B 1913 H-Kval november Ændring af oprykningsspil

Lyngby BK Y-Liga november Indberetning af tilskuer

72

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

DBU Turneringer

Afdelingens primære opgave er administrationen

af DBUs turneringer, som herrernes vedkommende

består af SAS Ligaen, Viasat Sport

Divisionen, 2. Division Øst og Vest, Danmarksserien,

Kvalifikationsrækken, Ungdoms-DM og

Landspokalturneringen.

For kvinderne administreres 3F Ligaen, 1. Division,

Danmarksserien, Pigejunior-DM og Landspokalturneringen.

I året 2006 varetog afdelingen således planlægning

og administration af turneringer for i

alt 222 hold.

Hertil kommer U/21-turneringen, oldboys LP,

old boys DM-slutspil, veteran-LP samt Inde-DM

for herrer, kvinder og ungdom.

Udover de nationale turneringer bistår afdelingen

administrativt de danske klubber i relation

til deres deltagelse i UEFAs klubturneringer

Champions League, UEFA Cup, Intertoto Cup

samt Womens Cup.

74

DBU Årsberetning 2006

DBU Turneringer varetager sekretærfunktionerne

for følgende af DBUs politiske udvalg:

• Disciplinærudvalget

• DM-Disciplinærudvalget

• Turneringsudvalget

• Programudvalget

• Kontraktfodboldudvalget

• Dommerudvalget

• Stadionudvalget

• Indefodboldudvalget

• Futsal udvalget

Afdelingen har i løbet af 2006 ændret en del

arbejdsgange samt fordelingen af opgaver for

den enkelte medarbejder. Kommunikationen

med klubberne sker primært elektronisk med

udgangspunkt i fodboldens administrationssystem

Fod@ og dbu.dk.

Afdelingen har i 2006 fået tilført administrationen

af internationale spillercertifikater samt

DBU Klublicens.

På personalesiden blev Peter Ebbesen pr. 1. februar

2006 udnævnt til daglig leder af DBU Turneringer.

Henrik Andersen blev nyansat pr. 1. januar

2006. Henrik kom fra en stilling som forretningsfører

i Frederikshavn FI. Laura C. Petersen,

der indtil udgangen af 2006 var ansat i en tidsbestemt

stilling i afdelingen, blev fastansat pr. 1.

januar 2007.

Således består afdelingen ved årsskiftet af syv

medarbejdere: Peter Ebbesen, Allan G. Hansen,

Tine Pleidrup, Sophie Bacquaert, Henrik Andersen,

Allan Kofod og Laura C. Petersen.


FC København vandt det det danske mesterskab

i sæsonen 2005/2006. Det var det tredje mesterskab

de seneste fire sæsoner. Og det fjerde

mesterskab i FC Københavns historie siden etableringen

af overbygningen mellem KB og B 1903

tilbage i 1992.

FC København gik til vinterpause med et forspring

på fire points ned til Brøndby IF og hele

12 points ned til Viborg FF på tredjepladsen. Der

blev spillet 20 kampe i efteråret 2005, og resterede

derfor kun 13 spillerunder i foråret 2006.

Brøndby IF indledte foråret med at møde FC

København to gange i træk på Brøndby Stadion.

I det første opgør besejrede de FC København

i pokalkvartfinalen og få dage efter besejrede

de igen FC København med overbevisende 3-0

i SAS Ligaen. Dermed var der skabt spænding i

mesterskabskampen.

Det var ikke den bedste start for FC København

og den nye træner Ståle Solbakken. Men

det skulle vise sig, at holdet rejste sig så effektivt,

at 2006 vel resultatmæssigt blev det bedste

år i klubbens historie.

I forårets anden kamp spillede FC København

uafgjort 3-3 hjemme mod FC Nordsjælland,

og åbnede for alvor døren for Brøndby IF. Men

Brøndby IF forspildte muligheden for at indhente

FC København, da holdet tabte 0-2 i Silkeborg.

Herefter vandt FC København fem kampe i

træk og afgjorde reelt mesterskabskampen.

Holdet tabte de to sidste kampe, hvor guldet var

hjemme. FC København opnåede 73 points for

de 33 kampe.

Brøndby IF var stærke på hjemmebane, men

formåede kun at vinde en enkelt udekamp i

foråret 2006, hvilket var hovedårsagen til, at

de ikke for alvor kunne true FC København.

Brøndby IF endte seks points efter, men vandt

fortjent sølvmedaljer med hele 67 points for de

33 kampe.

OB var forårets bedste hold med 26 points i 13

kampe. De overhalede Viborg FF og tog bronzemedaljerne

med en sejr i den sidste spillerunde

mod allerede nedrykningsdømte AGF.

Da OB også i efteråret 2006 fortsatte de gode

resultater i såvel i SAS Ligaen, pokalturneringen

og UEFA Cup’en blev det i det hele taget et flot

år for OB.

SønderjyskE og AGF sluttede som henholdsvis

nummer 11 og 12 i SAS Ligaen og rykkede dermed

ned i 1. Division.

De to nedrykkere blev erstattet af Vejle Boldklub

og Randers FC, der blev henholdsvis nummer

et og to i 1. Division. Randers FC vandt tilmed

pokalfinalen mod Esbjerg i Parken og

kunne således fejre et flot forår.

Lolland FA, BK Skjold og Brønshøj rykkede ned

fra 1. Division til 2. Division. De blev erstattet af

Næstved IF, Århus Fremad og Thisted FC som

oprykkere fra 2. Divisionerne.

Dalum IF, Kalundborg, B 1909, Værløse og BK

Avarta rykked ud af 2. Division og ned i Herre-

DS. Heraf blev Dalum IF tvangsnedrykket i konsekvens

af den nye overbygningsaftale mellem

de fynske klubber B 1913, B 1909 og Dalum IF.

Den fortsatte som FC Fyn med udgangspunkt i

B 1913s sportslige placering i 2. Division.

Fra Herre-DS var de direkte oprykkere Greve,

Skovlunde IF, Skive IK og Vejle Boldklubs 2. hold.

Herudover sikrede Ikast sig en sidste plads ved

at besejre B 1908 i den ekstraordinære oprykningskamp,

der opstod ved etableringen af FC

Fyn.

Det gav desværre en geografisk ulige fordeling

af 2. Divisionsholdene, som udmøntede sig

i at BK Skjold og Søllerød-Vedbæk ved lodtrækning

blev placeret i 2. Division Vest i sæsonen

2006/2007.

I 3F Ligaen genvandt Brøndby IF Danmarksmesterskabet

med et forspring på fem points til

rivalerne fra Fortuna Hjørring, der dermed igen

vandt sølvmedaljer.

Brøndby IF vandt 19 ud af de i alt 21 kampe,

og opnåede den imponerende målscore 81-8 for

sæsonen.

Skovlunde IF vandt bronzemedaljer.

OB rykkede ud af 3F Ligaen, idet holdet kun

opnåede 12 points i 21 kampe. Klubben blev til

2006/2007 sæsonen erstattet af BK Skjold, der

på suverænt vandt 1. Division ved blandt andet

at lave flere end 100 mål i sæsonen.

DBUs Landspokalturneringer

Der blev afviklet fire kvartfinaler i foråret 2006 i

DBUs Landspokalturnering.

Som det efterhånden har været tilfældet flere

gange de senere år trak Brøndby IF og FC København

hinanden i kvartfinalen. Brøndby vandt 1-0

på Brøndby Stadion i en dramatisk kamp, hvor

FC København fik to spillere udvist.

I et andet stort drama vandt AaB hjemme 9-

8 over OB efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Randers vandt 3-0 hjemme

over BK Frem, mens Esbjerg FB vandt 3-1 ude

over B 1909 fra 2. Division.

I den ene semifinale trak Randers FC fra 1. Division

det længste strå mod favoritterne fra AaB.

Efter 0-0 i Randers opnåede Randers FC uafgjort

1-1 i Aalborg og kvalificerede sig til finalen via

reglen om flest scorede mål på udebane.

I den anden semifinale mødtes Esbjerg FB og

de forsvarende pokalvindere fra Brøndby IF. Her

overraskede Esbjerg FB ved reelt at afgøre det

allerede i den første kamp med en 5-2 sejr i Esbjerg.

Brøndby IF vandt dog returkampen med 1-

0, men Esbjerg var klar til finalen.

Finalen i Parken mellem Esbjerg og Randers FC

samlede 23.825 tilskuere, hvilket var flot taget i

betragtning af, at begge klubber hører hjemme

vest for Storebælt. Det blev en tæt kamp, som

Esbjerg startede bedst, men hvor Randers FC ef-

DBU Turneringer

Nationale klubturneringer

terhånden blev dominerende og havde de største

chancer. Den ordinære kamp sluttede uafgjort

0-0.

Randers FC fortsatte med at producere de

største chancer i omkampen. Og bedst som de

fleste havde indstillet sig på straffesparkskonkurrence

afgjorde Randers FC pokalfinalen med

et mål af Karsten Johansen i slutningen af omkampen.

Dermed blev Randers FC trods status som 1.

Divisionshold vinder af pokalfinalen 2006. Det

blev kort efter fulgt op af oprykningen til SAS Ligaen

og gode præstationer i UEFA Cup’en. Dermed

et flot år af Randers FC, som blandt andet

udmøntede sig i, at holdets træner Lars Olsen

efterfølgende blev valgt som årets træner 2006.

Kvindernes pokalfinale blev afviklet Store Bededag

på Hjørring Stadion. Som et forsøg blev

finalen efter lodtrækning afviklet på en af finaleklubbernes

normale hjemmebane. Det blev

Fortuna Hjørring, der trak ’hjemmebane’ mod IK

Skovbakken. Fortuna Hjørring vandt pokalfinalen

med en overbevisende sejr på 5-1.

75

DBU Årsberetning 2006


Som det har været tilfældet de seneste år, skulle

danske klubber også i 2006/2007 gennem kvalifikationsrunder

til UEFA Champions League og

UEFA Cup.

I sæsonen 2002/2003 mistede dansk fodbold

den sidste direkte adgangsgivende plads i UEFA

Cup’en. Den tilfaldt dengang vinderen af DBUs

Landspokalturnering. .

Det europæiske fodboldforbund, UEFA, baserer

antallet af deltagere fra hvert enkelt land i

UEFAs klubturneringer på en rangliste udregnet

på baggrund af resultaterne i de foregående

fem afsluttede sæsoner.

På nævnte rangliste var Danmark placeret på

en 23. plads, hvilket var en plads bedre end i sæsonen

2005/2006. De 15 bedste landes klubber

får direkte adgang til UEFAs klubturneringer.

Danmark vil få et ekstra hold i kvalifikationsrunderne

til UEFA Cup’en ved avancement til en

21. plads. Dette er allerede opnået med virkning

fra sæsonen 2008/2009 grundet de flotte resultater

i indeværende sæson, hvor primært FC København

og OB har optjent mange point. Disse

points er til gavn for såvel den individuelle klub i

relation til seedninger men også til gavn for andre

danske hold i relation til den samlede rangering

for Danmark.

Danmarks placering som nummer 23 på

UEFAs rangliste gav til sæsonen 2006/2007 følgende

pladser til de danske klubhold:

• Danmarksmesteren trådte ind i 2. kvalifikationsrunde

til UEFA Champions League

• Sølvvinderen samt vinderen af DBUs landspokalturnering

trådte ind i 2. kvalifikationsrunde

til UEFA Cup.

UEFA Cup fik ny struktur fra sæsonen

2004/2005, således at der efter 1. runde etableres

gruppespil, hvor holdene er garanteret

fire kampe. Brøndby IF kvalificerede sig som det

første danske hold til gruppespillet i sæsonen

2005/206.

UEFA Champions League

Lodtrækningen til anden kvalifikationsrunde

betød, at danmarksmestrene fra FC København

DBU Turneringer

Internationale klubturneringer

skulle møde de finske mestre fra MyPa. FC København

levede op til favoritværdigheden ved

at vinde 2-0 hjemme og spille uafgjort 2-2 ude.

Dermed var FC København klar til den afgørende

3. kvalifikationsrunde, hvor vinderen kvalificerer

sig til gruppespillet. Her trak FC København

den hollandske storklub, og tidligere

fire-dobbelte Champions League vinder, Ajax

Amsterdam. Samme modstander, som sendte

Brøndby IF ud af den tilsvarende runde året før.

I den første kamp i Parken scorede Klaas-Jan

Huntelaar to gange, og Ajax kunne rejse hjem

med en 2-1 sejr i bagagen.

Ajax var som forventet toneangivende i returkampen

i Amsterdam. Kun storspil af Jesper

Christiansen sikrede FC København 0-0 ved

pausen. I midten af anden halvleg scorede FC

København ved Michael Silberbauer. Herefter

ændrede kampen totalt karakter. Nu var Ajax

nervøse, og FC København havde overtaget initiativet.

Et indlæg fra indskiftede William Kvist

blev rettet af til et selvmål af Ajax. FC København

red stormen af i slutningen af kampen og

var videre til Champions League gruppespillet.

Det var første gang siden sæsonen 1998-99,

at et dansk hold havde kvalificeret sig.

I gruppespillet trak FC København engelske

Manchester United, portugisiske SL Benfica og

Celtic FC fra Skotland.

FC København opnåede syv points i gruppen,

som alle blev hentet på hjemmebane i Parken.

Højdepunktet var 1-0 sejren over Manchester

United, som ved udgangen af 2006 var det suveræne

tophold i Premier League i England.

På udebane havde FC København det vanskeligt

mod specielt Manchester United og SL Benfica,

og desværre blev nøglekampen mod Celtic

tabt med 0-1 i Glasgow.

FC København sluttede med en imponerende

3-1 sejr i Parken over Celtic. Det rakte desværre

kun til en sidsteplads i gruppen, selvom dette

pointantal i andre puljer havde været nok til et

videre avancement til UEFA Cup.

FC København var dermed ude af de europæiske

turneringer, men leverede en flot indsats,

der satte nye standarder for dansk klubfodbolds

formåen internationalt.

UEFA Cup

Brøndby IF og Randers FC var som udgangspunkt

de danske deltagere i 1. kvalifikationsrunde.

OB kvalificerede sig til anden kvalifikationsrunde

via UEFA Intertoto Cup.

Såvel Randers FC og Brøndby IF trak modstandere

fra Island. Randers FC mødte AI Akranes og

vandt sammenlagt på reglen om udebanemål

efter 1-0 hjemme og 1-2 på udebane.

Brøndby IF mødte Valur Raykjavik og vandt

det første opgør i Brøndby med 3-1. Returkampen

endte 0-0. Herefter var begge danske hold

var videre til 2. kvalifikationsrunde, hvor OB

gjorde dem selskab via UEFA Intertoto Cup.

OB mødte Llanelli AFC fra Wales og vandt

begge opgør med sammenlagt 6-1. Brøndby

mødte FC Flora fra Estland og vandt sammenlagt

4-0 efter 0-0 i Estland og 4-0 på Brøndby

Stadion. Randers FC mødte FBK Kaunas og vandt

sammenlagt 3-2 efter en 3-1 sejr hjemme og et

0-1 nederlag i Litauen.

Der var dermed tre danske hold klar til den afgørende

1. runde inden gruppespillet med de garanterede

fire kampe pr. hold. Og ligeså vigtigt

muligheden for at opnå flere points til dansk

klubfodbolds ranglisteplacering.

I 1. runde trak Brøndby IF Eintract Frankfurt fra

den tyske Bundesliga. En modstander der vækkede

minder fra sæsonen 1990/91, hvor Brøndby

IF vandt med 5-0 på hjemmebane over Frankfurt,

og samme år nåede semifinalen i UEFA Cup.

Brøndby var på det tidspunkt ubesejret i SAS

Ligaen, men Eintract Frankfurt fik revanche fra

1990 og tilføjede Brøndby sæsonens første nederlag

med hele 4-0 i den første kamp. Brøndby

fik to mand udvist og var reelt ude inden returopgøret.

Brøndby fik revancheret sig en smule

med 2-2 hjemme, men var ude af turneringen.

Randers FC trak den tyrkiske storklub Fenerbache.

I den første kamp i Istanbul leverede Randers

en god indsat men tabte knebent 1-2. Tyrkerne

var dog overlegne i returkampen i Århus,

77

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

hvor Fenerbache oplevede en halv hjemmebane

med mange tyrkiske tilskuere bosiddende i Danmark.

OB var på forhånd ikke levnet mange chancer

mod Hertha Berlin, som på det tidspunkt var

tophold i den tyske Bundesliga. OB overraskede

positivt ved at spille lige op med Hertha i den

første kamp på udebane og opnå 2-2.

I returkampen i Odense viste OB imponerende

klasse og sad totalt på kampen. OB vandt fortjent

1-0 og kvalificerede sig dermed til gruppespillet.

Modstanderne i gruppespillet blev

franske RCD Lens, spanske Osasuna, italienske

Parma og SC Herenveen fra Holland. En svær

pulje med hold fra fodboldens store lande.

OB tabte desværre den første kamp på hjemmebane

mod Parma med 1-2. Det skete efter en

kamp, hvor OB bragte sig foran og havde adskillige

store chancer for at øge føringen. Men de

tabte pusten, hvilket Parma udnyttede effektivt.

OB rejste sig fornemt med en 2-0 sejr i Holland

mod SC Heerenveen. Men efter 1-1 hjemme mod

RCD Lens og et klart 1-3 nederlag mod Osasuna

måtte OB med mindst mulig margin forlade

UEFA Cup’en som det sidste danske hold.

UEFA Intertoto Cup

Efter et års pause var dansk fodbold tilmeldt

turneringen igen. Det blev OB der som bronzevindere

deltog som dansk deltager.

Turneringen havde fra sæsonen 2006 igen

ændret format til nu at bestå af tre runder med

kun en deltager fra hvert land.

OB trådte ind i turneringens 2. runde, hvor

man mødte irske Shelbourne. OB vandt 3-0

hjemme men tabte 0-1 i Irland og gik dermed videre.

I tredje runde mødte OB skotske Hibernian,

som på forhånd blev betragtet som en jævnbyrdig

modstander. Det holdt stik med to lige

kampe. OB vandt den første i Odense med 1-0

og tabte 1-2 i Skotland. OB gik dermed videre til

UEFA Cup på reglen om udebanemål.

UEFA Women’s Cup

Danmarksmestrene fra Brøndby IF skulle som

topseedede indtræde i 2. kvalifikationsrunde til

UEFA Women’s Cup 2006/2007.

Ligesom det er tilfældet med 1. kvalifikations-

78

DBU Årsberetning 2006

runde er turneringsformen et indledende gruppespil

med deltagelse af fire hold, hvoraf et af

holdene er værter for gruppen.

I Brøndby IFs pulje i Rusland bestod gruppen

af hjemmeholdet Rossianka fra Rusland, Arsenal

FC fra England samt FC Budapest fra Ungarn.

Brøndby IF tabte knebent 1-0 til stærke Arsenal

men vandt de to øvrige kampe og var dermed

klar til kvartfinalen.

Brøndby IF mødte Potsdam fra Tyskland. Den

første kamp i Brøndby blev vundet med 3-0 og

trods et 1-2 nederlag var Brøndby IF klar til semifinalen.

Her var modstanderen igen Arsenal, som

igen viste sig at være det bedste hold. Brøndby

gjorde en god figur i hjemmekampen, der sluttede

2-2, men Arsenal var klart bedst i returkampen

og vandt 3-0.

Men en flot indsats af Brøndby IF, der med en

semifinaleplads viste høj international klasse.

Royal League-turneringen

Opgøret mellem Kalmar FF og Brøndby IF markerede

torsdag den 10. november 2005 startskuddet

på Royal Leagues anden sæson.

Den fælles skandinaviske vinterturnering med

deltagelse af de fire bedste hold i Danmark,

Norge og Sverige blev gennemført med et justeret

turneringsformat. Således havde Royal Leagues

bestyrelse besluttet at spille kvart- og semifinaler

efter et cup-system i stedet for den

hidtidige mellemrunde. Til kvartfinalerne skulle

de to gruppevindere, de to gruppe toere samt

de to bedste treere kvalificere sig.

Efter seks runder i det indledende gruppespil,

der alle blev spillet i november og december

2005, var otte klubber således klar til kvartfinalerne.

Tre norske (Vålerenga, Lillestrøm SK

og FC Lyn Oslo), tre svenske (IFK Göteborg, Djurgårdens

IF og Hammarby) og to danske klubber

(FC København og FC Midtjylland) skulle være

med til at kæmpe om det skandinaviske mesterskab.

Derimod måtte IK Start, Kalmar FF, AaB og

Brøndby IF måtte forlade turneringen allerede

efter det indledende gruppespil.

De otte kvartfinalister mødtes ude og hjemme

i februar og marts måned 2006. Djurgårdens IF

og FC Midtjylland gik sikkert videre med to sejre

over henholdsvis Vålerenga og FC Lyn Oslo,

mens Lillestrøm SK med hjemmesejr og uafgjort

ude mod IFK Göteborg, og FC København med

2-0 hjemme og 1-2 ude mod Hammarby sikrede

sig en plads i semifinalen med lidt større besvær.

Til gengæld var der ingen tvivl om, hvem der

skulle mødes i finalen om det skandinaviske

fodboldtrofæ. Lillestrøm SK kunne efter to sejre

over Djurgårdens IF møde ubesejret op til finalen

i Parken torsdag den 6. april 2006, hvor FC

København ventede efter ligeledes sikker dobbeltsejr

over FC Midtjylland.

Dermed var det en kendsgerning - for anden

gang af to mulige - at to hold fra samme indledende

gruppe mødtes i finalen. Oveni købet

med FC København som finalist begge gange.

Foran 13.617 tilskuere i Parken i København

blev Razak Pimpong matchvinder for FC København,

da han i slutminutterne scorede til 1-0 og

dermed sikrede klubben det andet skandinaviske

mesterskab til hjemmeholdet på to år. Lillestrøm

SK måtte tage hjem til Norge uden trofæ

efter deres første nederlag i turneringen, men

en god del international erfaring rigere.

Efter en succesrig første sæson oplevede Royal

League i sin anden sæson særligt i Norge

og Sverige, hvordan det skandinaviske klima viste

sig fra sin koldeste side med deraf følgende

sene kampflytninger og faldende tilskuer- og

seertal. I Norge var Vinter-OL tillige en alvorlig

konkurrent.

Trods de svære betingelser sikrede Royal League

de deltagende klubber en række værdifulde

erfaringer såvel sportsligt som organisatorisk.

Erfaringer, der skal bidrage til at opfylde målsætningen

for turneringen, nemlig at bane vejen

for bedre resultater for skandinavisk klubfodbold

i de europæiske fodboldturneringer. I

2006 kunne man glæde sig over succes for de

dobbelte Royal League vindere, FC København,

i UEFAs Champions League gruppespil. OB, der

deltog i Royal Leagues første sæson, har ligeledes

gjort det godt i UEFA Cup’en .

Royal League – the very best of Scandinavia.


Slutstillingen i SAS Ligaen 2005/2006

1. FC København 33 22 7 4 62-27 73

2. Brøndby IF 33 21 4 8 60-34 67

3. OB 33 17 7 9 49-28 58

4. Viborg FF 33 15 9 9 62-43 54

5. AaB 33 11 12 10 48-44 45

6. Esbjerg FB 33 12 6 15 43-45 42

7. FC Midtjylland 33 10 11 12 42-52 41

8. Silkeborg IF 33 11 6 16 33-50 39

9. FC Nordsjælland 33 9 11 13 49-55 38

10. AC Horsens 33 8 13 12 29-41 37

11. SønderjyskE 33 6 8 19 41-72 26

12. AGF 33 4 10 19 36-63 22

Slutstillingen i Viasat Sport Divisionen 2005/2006

1. Vejle BK 30 19 6 5 62-32 63

2. Randers FC 30 19 4 7 64-30 61

3. Lyngby BK 30 18 5 7 68-44 59

4. Køge BK 30 17 8 5 59-35 59

5. Fremad Amager 30 15 4 11 54-55 49

6. Kolding FC 30 14 4 12 50-50 46

7. FC Fredericia 30 12 5 13 48-40 41

8. Ølstykke FC 30 12 5 13 41-40 41

9. Herfølge BK 30 11 7 12 51-41 40

10. BK Frem 30 11 7 12 47-42 40

11. HIK 30 9 11 10 44-44 38

12. AB 30 11 4 15 43-54 37

13. Brabrand IF 30 10 5 15 32-54 35

14. Lolland F. Alliancen 30 9 7 14 51-53 34

15. BK Skjold 30 4 6 20 27-75 18

16. Brønshøj BK 30 1 8 21 28-80 11

Slutstillingen i 2. Division Øst 2005/2006

1. Næstved BK 26 17 6 3 64-22 57

2. Holbæk BI 26 18 1 7 62-35 55

3. Hvidovre IF 26 15 6 5 60-31 51

4. Brøndby IF 26 13 9 4 44-20 48

5. KB 26 14 3 9 55-39 45

6. BK Søllerød-Vedbæk 26 12 4 10 45-46 40

7. Glostrup FK 26 11 4 11 49-41 37

8. B 93 26 8 6 12 39-49 30

9. FC Roskilde 26 8 6 12 39-50 30

10. AB 70 26 9 3 14 30-47 30

11. Slagelse BI 26 7 8 11 49-46 29

12. Stenløse BK 26 8 3 15 33-65 27

13. Værløse BK 26 5 6 15 26-56 21

14. BK Avarta 26 4 1 21 26-74 13

DBU Turneringer

Stillinger – Herre DM

Slutstillingen i 2. Division Vest 2005/2006

1. Esbjerg FB 26 17 3 6 67-33 54

2. Aarhus Fremad 26 15 7 4 47-28 52

3. Thisted FC 26 14 8 4 54-33 50

4. Jetsmark IF 26 12 8 6 53-35 44

5. B 1913 26 12 5 9 49-42 41

6. Silkeborg IF 26 11 7 8 44-38 40

7. Hobro IK 26 9 7 10 41-43 34

8. Hjørring IF 26 9 7 10 38-48 34

9. Næsby BK 26 9 5 12 33-35 32

10. Holstebro BK 26 7 6 13 35-49 27

11. Varde IF 26 7 5 14 42-55 26

12. Dalum IF 26 7 3 16 29-52 24

13. Kalundborg GB 26 6 5 15 38-67 23

14. B 1909 26 4 10 12 41-53 22

Oprykningskampe til Viasat Sport Divisionen

Holbæk BI-Thisted FC 0 - 3

Thisted FC-Holbæk BI 0 - 2

Stillingen i SAS Ligaen 2006/2007

1. FC København 18 13 4 1 35-12 43

2. FC Midtjylland 18 11 4 3 36-20 37

3. OB 18 10 5 3 24-15 35

4. AaB 18 9 4 5 23-17 31

5. FC Nordsjælland 18 9 3 6 35-20 30

6. Esbjerg FB 18 7 5 6 31-29 26

7. Brøndby IF 18 6 6 6 24-21 24

8. Randers FC 18 6 4 8 24-26 22

9. Viborg FF 18 5 3 10 18-35 18

10. AC Horsens 18 3 7 8 12-23 16

11. Vejle BK 18 2 3 13 19-42 9

12. Silkeborg IF 18 2 2 14 15-36 8

Stillingen i Viasat Sport Divisionen 2006/2007

1. Lyngby BK 15 10 3 2 36-23 33

2. Køge BK 15 10 2 3 31-21 32

3. SønderjyskE 15 10 1 4 34-17 31

4. Næstved BK 15 9 2 4 33-15 29

5. FC Fredericia 15 8 3 4 27-22 27

6. AGF 15 8 2 5 30-22 26

7. BK Frem 15 5 5 5 26-28 20

8. Kolding FC 15 5 4 6 25-32 19

9. Herfølge BK 15 5 3 7 22-20 18

10. AB 15 4 5 6 20-27 17

11. Fremad Amager 15 5 2 8 20-32 17

12. Ølstykke FC 15 5 1 9 23-25 16

13. Thisted FC 15 3 7 5 24-33 16

14. Aarhus Fremad 15 4 2 9 15-24 14

15. HIK 15 3 3 9 17-31 12

16. Brabrand IF 15 2 3 10 15-26 9

79

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Stillinger – Herre DM

Stillingen i 2. Division Øst 2006/2007

1. Brøndby IF 14 10 1 3 29-18 31

2. Hvidovre IF 14 7 4 3 23-14 25

3. KB 14 7 3 4 34-25 24

4. FC Roskilde 14 7 3 4 23-21 24

5. B 93 14 6 4 4 39-20 22

6. Lolland-F. Alliancen 14 6 3 5 29-22 21

7. Slagelse BI 14 6 3 5 31-26 21

8. Holbæk BI 14 6 3 5 29-25 21

9. Greve IF 14 6 2 6 27-23 20

10. Glostrup FK 14 4 5 5 14-22 17

11. Skovlunde IF 14 3 5 6 14-23 14

12. AB 70 14 3 3 8 24-44 12

13. Brønshøj BK 14 1 6 7 20-34 9

14. Stenløse BK 14 2 3 9 11-30 9

Stillingen i 2. Division Vest 2006/2007

1. Esbjerg FB 14 9 2 3 40-20 29

2. Skive IK 14 8 4 2 27-12 28

3. FC Fyn 14 8 2 4 39-29 26

4. Ikast FS 14 8 0 6 35-32 24

5. Vejle BK 14 8 0 6 30-29 24

6. Fc Hjørring 14 6 3 5 28-32 21

7. Jetsmark IF 14 5 4 5 27-21 19

8. Silkeborg IF 14 5 4 5 24-20 19

9. Hobro IK 14 5 4 5 27-25 19

10. Holstebro BK 14 4 4 6 25-30 16

11. Varde IF 14 5 1 8 18-26 16

12. BK Skjold 14 5 1 8 17-27 16

13. Næsby BK 14 4 1 9 24-39 13

14. BK Søllerød-Vedbæk 14 2 2 10 17-36 8

80

DBU Årsberetning 2006

Slutstillingen i Danmarksserien – Herrer – 2005/2006

Pulje 1

1. Greve 30 19 6 5 76-41 63

2. Skovlunde IF 30 16 6 8 60-41 54

3. B 1908 30 16 3 11 69-55 51

4. Vanløse IF 30 15 4 11 60-42 49

5. Amager United 30 14 7 9 60-46 49

6. Avedøre IF 30 12 8 10 49-36 44

7. Døllefjelde Musse IF 30 12 7 11 49-44 43

8. OB 30 13 4 13 44-44 43

9. Herfølge BK 30 13 3 14 54-54 42

10. Herlev IF 30 13 3 14 53-65 42

11. BK Skjold 30 11 7 12 38-47 40

12. Østerbro IF 30 10 8 12 52-58 38

13. Albertslund IF 30 10 7 13 43-56 37

14. KFUM, Roskilde 30 10 3 17 41-64 33

15. Farum BK 30 8 8 14 44-53 32

16. BK Frem 30 4 4 22 35-81 16

Pulje 2

1. Skive IK 30 19 9 2 75-38 66

2. Vejle BK 30 19 4 7 88-42 61

3. Ikast FS 30 17 9 4 78-31 60

4. Viborg FF 30 14 6 10 55-43 48

5. Svendborg FB 30 13 5 12 57-50 44

6. Frederikshavn FI 30 12 8 10 56-55 44

7. Birkerød IF Skjold 30 11 10 9 63-61 43

8. AaB 30 12 6 12 60-60 42

9. Nørresundby BK 30 11 7 12 37-40 40

10. Horsens FS 30 9 9 12 52-55 36

11. MG&BK 30 10 6 14 57-64 36

12. Grenaa IF 30 9 9 12 41-61 36

13. Viborg Sønderm. 30 8 6 16 48-73 30

14. Sundby BK 30 8 5 17 35-66 29

15. Jægersborg 30 7 5 18 31-69 26

16. Randers Freja 30 6 6 18 40-65 24

Oprykningskampe til 2. Division

B 1908-Ikast FS 1 - 5

Ikast FS-B 1908 5 - 1


Slutstillingen i Danmarksseriens Kvalifikationsrække – forår 2006

Pulje 1

1. Allerød FK 14 9 3 2 33-14 30

2. Virum-Sorgenfri 14 9 1 4 26-18 28

3. Elite 3000, Helsingør 14 8 2 4 30-19 26

4. Lyngby BK 14 7 1 6 33-23 22

5. B 1903 14 5 4 5 18-19 19

6. Skovshoved IF 14 3 4 7 22-29 13

7. AB 14 3 3 8 11-27 12

8. Dragør BK 14 2 2 10 19-43 8

Pulje 2

1. Holbæk BI 14 9 2 3 34-26 29

2. B 1921 14 9 0 5 28-19 27

3. Otterup B&IK 14 7 4 3 27-16 25

4. Korup IF 14 7 3 4 37-28 24

5. Kolding IF 14 6 1 7 23-23 19

6. Næsby BK 14 5 0 9 25-37 15

7. Nivå-Kokkedal 14 4 1 9 11-25 13

8. Hillerød GI 14 2 3 9 17-28 9

Pulje 3

1. AGF 14 11 3 0 41-14 36

2. Haderslev FK 14 7 4 3 40-27 25

3. IK Skovbakken 14 7 4 3 28-16 25

4. Viby IF 14 7 1 6 33-36 22

5. Herning Fremad 14 6 2 6 29-24 20

6. Esbjerg IF 92 14 4 2 8 25-37 14

7. Vivild IF 14 4 0 10 24-37 12

8. FC Horsens 14 1 2 11 11-40 5

DBU Turneringer

Stillinger – Herre-DS

Stillingen i Danmarksserien – Herrer – 2006/2007

Pulje 1

1. Vanløse IF 15 9 5 1 29-12 32

2. Birkerød IF Skjold 15 9 3 3 31-24 30

3. Herfølge BK 15 9 2 4 38-22 29

4. Værløse BK 15 8 5 2 24-19 29

5. B 1908 15 9 0 6 32-23 27

6. Allerød FK 15 7 3 5 25-16 24

7. Avedøre IF 15 7 3 5 23-18 24

8. B 1921 15 6 5 4 20-24 23

9. BK Avarta 15 6 2 7 25-24 20

10. BK Skjold 15 5 4 6 24-28 19

11. Kalundborg GB 15 6 1 8 29-36 19

12. Østerbro IF 15 5 3 7 24-23 18

13. Døllefjelde Musse IF 15 4 2 9 24-36 14

14. Albertslund IF 15 2 4 9 17-28 10

15. Virum-Sorgenfri 15 1 7 7 13-29 10

16. Holbæk BI 15 1 3 11 19-35 6

Pulje 2

1. AaB 15 11 3 1 34-12 36

2. Viborg FF 15 10 2 3 36-17 32

3. AGF 15 10 0 5 37-23 30

4. Herlev IF 15 8 5 2 39-23 29

5. OB 15 9 2 4 26-17 29

6. Svendborg FB 15 9 1 5 35-15 28

7. Horsens FS 15 7 2 6 40-30 23

8. Frederikshavn FI 15 6 4 5 28-30 22

9. Haderslev FK 15 7 0 8 24-38 21

10. MG&BK 15 4 5 6 34-31 17

11. Amager United 15 5 2 8 27-25 17

12. Grenaa IF 15 4 4 7 17-24 16

13. B 1909 15 3 4 8 18-35 13

14. Viborg Sønderm. 15 2 5 8 21-38 11

15. Nørresundby BK 15 1 6 8 18-34 9

16. Dalum IF 15 1 1 13 13-55 4

81

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Stillinger – Herre-DS

Slutstillingen i Danmarksseriens Kvalifikationsrække – efterår 2006

Pulje 1

1. Nivå-Kokkedal 14 11 2 1 33-9 35

2. Jægersborg 14 8 2 4 30-20 26

3. Elite 3000, Helsingør 14 7 4 3 30-19 25

4. Farum BK 14 8 1 5 29-19 25

5. Sundby BK 14 6 1 7 20-25 19

6. Hillerød GI 14 4 1 9 28-40 13

7. AB 14 2 4 8 19-34 10

8. Skovshoved IF 14 1 3 10 13-36 6

Pulje 2

1. Lyngby BK 14 10 1 3 43-25 31

2. Næsby BK 14 8 0 6 28-28 24

3. Korup IF 14 7 2 5 34-20 23

4. Otterup B&IK 14 6 4 4 21-20 22

5. BK Frem 14 5 3 6 15-19 18

6. KFUM, Roskilde 14 4 4 6 26-31 16

7. B 1903 14 4 2 8 21-33 14

8. Dragør BK 14 2 4 8 21-33 10

Pulje 3

1. Randers Freja 14 10 1 3 39-19 31

2. IK Skovbakken 14 9 1 4 27-21 28

3. Herning Fremad 14 8 2 4 20-16 26

4. Kolding IF 14 6 2 6 35-22 20

5. Viby 14 5 3 6 25-25 18

6. FC Horsens 14 3 6 5 23-23 15

7. Vivild IF 14 3 2 9 15-30 11

8. Esbjerg IF 92 14 3 1 10 16-44 10

Oprykningskampe til Danmarksseriens

Kvalifikationsrække – efterår 2006

B 1913-Tåstrup FC 0 - 0

Sædding/Guldager-B 93 1 - 0

Tåstrup FC-B 1913 1 - 0

B 93-Sædding/Guldager 2 - 1

B 93-B 1913 2 - 1

B 1913-B 93 5 - 0

Oprykkere: Tåstrup FC, Sædding/Guldager IF og B 1913

82

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Stillinger – Kvinde-DM Stillinger – Kvinde-DS

Slutstillingen, 3F Ligaen – 2005/2006

1. Brøndby IF 21 19 1 1 81-8 58

2. Fortuna Hjørring 21 17 2 2 73-16 53

3. Skovlunde IF 21 12 4 5 43-22 40

4. IK Skovbakken 21 7 5 9 29-41 26

5. Varde IF 21 6 1 14 18-55 19

6. Team Viborg 21 5 2 14 15-46 17

7. Vejle BK 21 4 4 13 25-48 16

8. OB 21 3 3 15 12-60 12

Kvalifikationskampe til 3F Ligaen 2006/2007

Vejle BK-SønderjyskE 2 - 0

SønderjyskE-Vejle BK 1 - 2

Slutstillingen, 1. Division – 2005/2006

1. BK Skjold 22 20 1 1 108-6 61

2. SønderjyskE 22 16 3 3 65-16 51

3. Vejlby IK 22 15 6 1 66-22 51

4. Horsens SIK 22 10 7 5 56-46 37

5. Lunde G&IF 22 11 3 8 37-34 36

6. B 1921 22 9 0 13 42-55 27

7. Tåstrup B 70 22 8 3 11 27-42 27

8. B52/AFC 22 6 5 11 25-36 23

9. M/V-05, Holbæk 22 5 3 14 25-57 18

10. Raklev GI 22 5 2 15 24-56 17

11. Kolding IF 22 5 1 16 28-71 16

12. tst/Sabro 22 4 2 16 25-87 14

Stillingen, 3F Ligaen – 2006/2007

1. Fortuna Hjørring 12 10 1 1 40-4 31

2. Brøndby IF 11 10 0 1 49-4 30

3. Skovlunde IF 12 8 0 4 25-17 24

4. Vejle BK 12 6 1 5 39-22 19

5. IK Skovbakken 12 3 3 6 21-31 12

6. BK Skjold 11 3 3 5 16-27 12

7. Varde IF 12 2 2 8 13-42 8

8. Team Viborg 12 0 0 12 3-59 0

Stillingen, 1. Division – 2006/2007

1. SønderjyskE 11 11 0 0 52-3 33

2. OB 11 9 0 2 51-15 27

3. Vejlby IK 11 9 0 2 37-13 27

4. Horsens SIK 11 6 2 3 34-19 20

5. Taastrup FC 11 6 1 4 26-24 19

6. B 1913 11 5 3 3 20-19 18

7. B 73 Slagelse 11 4 2 5 20-19 14

8. B52/AFC 11 4 0 7 10-20 12

9. Lunde G&IF 11 2 2 7 17-41 8

10. Aalborg Freja 11 1 3 7 12-29 6

11. M/V-05, Holbæk 11 2 0 9 7-43 6

12. B 1921 11 0 1 10 12-53 1

Slutstilling, Kvinde-DS, forår 2006

Pulje 1

1. B 73 Slagelse 10 7 0 3 26-17 21

2. Skovlunde IF 10 6 2 2 17-9 20

3. Brøndby IF 10 5 3 2 28-14 18

4. FC Damsø 10 5 1 4 24-14 16

5. BK Skjold 10 2 1 7 11-27 7

6. Tårnby BK 10 1 1 8 11-36 4

Pulje 2

1. B 1913 10 10 0 0 44-1 30

2. Team Sydfyn 10 6 2 2 28-11 20

3. OB 10 4 2 4 14-18 14

4. Nakskov BK 10 4 1 5 23-22 13

5. B 1921 10 3 1 6 9-35 10

6. Korup IF/Ubberud FC 10 0 0 10 11-42 0

Pulje 3

1. Fortuna Hjørring 10 8 1 1 36-10 25

2. Aalborg Freja 10 5 4 1 30-13 19

3. AaB 10 5 4 1 19-8 19

4. Team Als 10 3 2 5 15-21 11

5. Skive IK 10 1 4 5 13-17 7

6. IK Skovbakken 10 0 1 9 3-47 1

Slutstilling, Kvinde-DS, efterår 2006

Pulje 1

1. Skovlunde IF 10 8 2 0 30-8 26

2. FC Damsø 10 6 2 2 35-18 20

3. Tårnby BK 10 6 1 3 23-18 19

4. Brøndby IF 10 4 0 6 23-25 12

5. Raklev GI 10 1 2 7 7-26 5

6. BK Skjold 10 1 1 8 13-36 4

Pulje 2

1. Team Sydfyn 10 8 2 0 19-5 26

2. Kolding BK 10 7 1 2 31-6 22

3. OB 10 5 1 4 23-19 16

4. Korup IF/Ubberud FC 10 5 0 5 14-13 15

5. Nakskov BK 10 3 0 7 19-26 9

6. B 1921 10 0 0 10 0-37 0 *

* B 1921 trak deres hold efter 3. runde

Pulje 3

1. Fortuna Hjørring 10 9 0 1 81-12 27

2. AaB 10 7 0 3 25-14 21

3. tst/Sabro 10 6 1 3 31-24 19

4. Team Als 10 4 2 4 16-24 14

5. Skive IK 10 2 1 7 13-38 7

6. IK Skovbakken 10 0 0 10 5-59 0

Kvalifikationskampe til Kvinde-DS 2007

Korup IF/Ubberud- Kildemosens 3 - 6

BK Heimdal-Brøndby IF 2 - 5

Kildemosens-Vildbjerg SF 0 - 4

Brøndby IF-AC 2670 1 - 2

Christiansbjerg-Team Als 4 - 5

Oprykkere: Vildbjerg SF, AC 2670 og Team Als

83

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Landspokalturneringen – herrer

Herre-LP – 2005/2006

Kvartfinaler

AaB-OB 9 - 8 1

Brøndby IF-FC København 1 - 0 2

Randers FC-BK Frem 3 - 0

B 1909-Esbjerg fB 1 - 3

Semifinaler

Randers FC-AaB 0 - 0

Esbjerg fB-Brøndby IF 5 - 2

AaB-Randers FC 1 - 1

Brøndby IF-Esbjerg fB 1 - 0

Finale

Esbjerg fB-Randers FC 0 - 12 ad1. 2-2 efter ordinær kamp, 2-2 efter forlænget spilletid

ad2. 0-0 efter ordinær kamp

Herre-LP – 2006/2007

1. runde

Sjørring-Skive 0 - 4

Outrup-Ringkøbing 1 - 2 2

Aars-Jetsmark 2 - 1

Koldby/Hørdum-Thisted FC 0 - 9

Hobro-FC Hjørring 1 - 4

Skagen-Frederikshavn 1 - 2

NUBI-Nibe 0 - 3

IF Lyseng-Varde 1 - 2

Vejlby-Vildbjerg 4 - 5 1

Kjellerup-Viby 4 - 1

Holstebro-Brabrand 1 - 2

Hammel-Aarhus Fremad 0 - 5

Fredericia fF-Næsby 1 - 2

Rødding-Søhus 1 - 10

Fjordager-Stige 4 - 0

Sanderum-Marstal 1 - 2

Svendborg-FC Fredericia 2 - 4

Starup-FC Fyn 2 - 3

Sønderborg Fremad-OKS 0 - 1

Fix-FC Bornholm/Viking 2 - 4

Hvidovre-Frem 2 - 5 3

FK Sydsjælland 05-Værløse 0 - 3

Svebølle-Nakskov 2 - 1

Elite 3000, Helsingør-Slagelse 2 - 0

Ringsted-Viktoria 3 - 1

Skovshoved-Fremad Amager 0 - 2

Ørslev GIF-Birkerød 2 - 4

Sundby-Lolland-Falster Alliancen 0 - 4

Sorø IF ‘Frejaø-Avarta 1 - 0

Gladsaxe-Hero-Glostrup 1 - 5

Trundholm FC-Herfølge 0 - 2

Listrup-Holbæk 2 - 3

Næstved-AB 0 - 2

Stenløse-Skjold 0 - 6

Husum-Brønshøj 0 - 1

Lundtofte-Dragør 3 - 2

Vordingborg-B 93 0 - 2

84

DBU Årsberetning 2006

Vanløse-Kalundborg 1 - 0

Ølstykke-HIK 4 - 5 3

Herlev-FC Roskilde 1 - 3

Solrød FC-Frem Sakskøbing 4 - 6 5

Østerbro-Søllerød-Vedbæk 2 - 1

AB70 og Kolding FC var oversiddere i 1. runde

2. runde

Ringkøbing-Skive 1 - 3

FC Bornholm/Viking-Glostrup 1 - 3

Marstal-Kjellerup 1 - 2 2

Søhus-Thisted FC 1 - 5

OKS-Vejle 0 - 2

Brabrand-Esbjerg 1 - 2

Næsby-Aarhus Fremad 3 - 4 1

Varde-SønderjyskE 1 - 4

Vildbjerg-AC Horsens 0 - 13

Aars-AGF 3 - 5

Nibe-Kolding FC 0 - 9

Svebølle-Brønshøj 0 - 3

Herfølge-Frem 0 - 1

Lundtofte-Skjold 2 - 5

Vanløse-FC Nordsjælland 1 - 2

Frem Sakskøbing-Lyngby 0 - 8

Birkerød-Lolland-Falster Alliancen 1 - 2

Elite 3000, Helsingør-B 93 11 - 10 5

Værløse-FC Fyn 0 - 8

Sorø IF ‘Freja‘-AB 70 2 - 1

FC Roskilde-HIK 4 - 2

Frederikshavn-FC Hjørring 3 - 2

FC Fredericia-AaB 4 - 2 2

Holbæk-Køge 3 - 1

Fjordager-Randers FC 1 - 10

Ringsted-AB 0 - 3

FC Midtjylland-Silkeborg 3 - 0

Østerbro-Fremad Amager 5 - 4 3

3. runde

Kjellerup-Holbæk 2 - 3

Thisted FC-FC København 1 - 4 3

Aarhus Fremad-FC Midtjylland 0 - 2

FC Roskilde-AGF 1 - 2 2

Østerbro-Viborg 0 - 7

Elite 3000, Helsingør-Randers FC 2 - 5

Sorø IF ‘Freja‘-Lyngby 0 - 8

Skjold-Kolding FC 0 - 5

Vejle-AC Horsens 6 - 7 6

AB-SønderjyskE 0 - 2

OB-FC Nordsjælland 1 - 0

Brønshøj-Brøndby 0 - 3

Glostrup-Lolland-Falster Alliancen 3 - 2

Frederikshavn-FC Fyn 1 - 0

Skive-FC Fredericia 2 - 3 5

Frem-Esbjerg 0 - 1

4. runde

AGF-Randers FC 1 - 2

FC Fredericia-AC Horsens 1 - 2

OB-Brøndby 1 - 0

Lyngby-Kolding FC 5 - 1

Frederikshavn-FC Midtjylland 0 - 2

Holbæk-SønderjyskE 4 - 2

FC København-Esbjerg 3 - 1

Glostrup-Viborg 2 - 3

Kvartfinalerne

Torsdag den 12. april 2007

Holbæk-Viborg

Lyngby-AC-Horsens

OB-Randers FC

FC Midtjylland-FC København

Semifinalerne

1. semifinale

Onsdag den 25. april 2007

2. semifinale

Onsdag den 2. maj 2007

Finalen

Kristi Himmelfartsdag den 17. maj 2007

ad1. 0-0 efter ordinær kamp, 0-0 efter forlænget spilletid

ad2. 1-1 efter ordinær kamp

ad3. 1-1 efter ordinær kamp, 1-1 efter forlænget spilletid

ad4. 2-2 efter ordinær kamp

ad5. 2-2 efter ordinær kamp, 2-2 efter forlænget spilletid

ad6. 3-3 efter ordinær kamp, 3-3 efter forlænget spilletid


Landspokalturneringen for kvinder 2005/2006

Semifinaler

BK Skjold-IK Skovbakken 1 - 4

Vejle Boldklub-Fortuna Hjørring 0 - 5

Finale

Fortuna Hjørring-IK Skovbakken 5 - 1

3F Cup 2006/2007

1. runde

Vejle FC-DSIO 2 - 0

Vinding SF-Feldborg/Haderup 0 - 2

Aarhus JAI-Silkeborg KFUM 2 - 5

FC Mors-Vorup FB 3 - 0

V. Hassing GF-Aalborg Freja 0 - 6

HOGG-Team Sydfyn 0 - 3

B1913-B73 Slagelse 2 - 1

Birkerød IF Skjold-Brede IF 0 - 5

Sorø/Ringsted-Nakskov 3 - 0

AC 2670-Farum BK 2 - 3

FC Damsø-Tårnby BK 3 - 2

2. runde

Sorø/Ringsted-Tåstrup FC 1 - 5

Vejle FC-Vejle Boldklub 0 - 8

Vejlby IK-TST Sabroe 7 - 3

FC Damsø-Skovlunde IF 0 - 8

Team Sydfyn-Horsens SIK 1 - 2

SønderjyskE-Kolding BK 5 - 0

B1913-Lunde 1 - 2

Varde IF-OB 1 - 4

Team Viborg-IK Skovbakken 1 - 2

Feldborg/Haderup-Aalborg Freja 2 - 5

FC Mors-B52/AFC 0 - 11

Silkeborg KFUM-Fortuna Hjørring 0 - 16

Farum BK-BK Skjold 0 - 7

MV 05 Holbæk-Raklev 0 - 2

GVI-Brøndby IF 0 - 12

Brede IF-B1921 6 - 1

DBU Turneringer

Landspokalturneringen – kvinder

3. runde

Horsens SIK-Fortuna Hjørring 0 - 11

B52/AFC-Vejlby IK 1 - 5

OB-IK Skovbakken 1 - 2

Lunde-Aalborg Freja 3 - 0

Tåstrup FC-Skovlunde IF 1 - 2

Brøndby IF-BK Skjold 6 - 0

Brede IF-Raklev 2 - 3

SønderjyskE-Vejle Boldklub 3 - 2

Kvartfinaler

Lunde-Fortuna Hjørring 0 - 7

Raklev-Vejlby IK 2 - 3

SønderjyskE-IK Skovbakken 3 - 5

Skovlunde IF-Brøndby Udsat

Semifinaler

1. semifinaler

Skærtorsdag den 5. april

Vejlby IK-Fortuna Hjørring

Onsdag den 18. april

IK Skovbakken-Vinder Skovlunde IF/Brøndby IF

2. semifinaler

Onsdag den 18. april

Fortuna Hjørring-Vejlby IK

Onsdag den 2. maj

Vinder Skovlunde IF/Brøndby IF-Skovbakken

Finale

Kristi Himmelfartsdag,

Torsdag den 17. maj 2007 i Parken

85

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Tilskuertal – forår 2006

SAS Ligaen Viasat Div. 2. Div. øst 2. Div. vest I alt

15. runde 3.737 2.460 6.197

16. runde 10.145 3.220 1.753 15.118

17. runde 6.910 2.828 1.464 11.202

18. runde 10.739 4.073 1.699 16.511

19. runde 8.784 4.131 1.884 14.799

20. runde 7.961 2.808 1.931 12.700

21. runde 59.910 9.813 4.130 1.529 75.382

22. runde 45.177 7.664 2.870 2.381 58.092

23. runde 39.002 9.912 5.880 1.509 56.303

24. runde 43.702 8.584 2.853 2.693 57.832

25. runde 37.669 11.284 3.305 1.900 54.158

26. runde 48.754 9.026 8.029 3.665 69.474

27. runde 38.461 13.386 51.847

28. runde 56.079 11.330 67.409

29. runde 39.602 19.655 59.257

30. runde 60.266 15.587 75.853

31. runde 47.585 47.585

32. runde 39.869 39.869

33. runde 72.229 72.229

I alt 628.305 160.780 47.864 24.868 861.817

Forår 2006

Fald/stigning i % -11,76 49,89

Gennemsnit pr. kamp 8.055 1.340 570 296

Forår 2005

Fald/stigning i % 2,18 -25,87 -24,37

Gennemsnit pr. kamp 9.129 894 422

Forår 2004

Fald/stigning i % 8,05 25,62 1,27

Gennemsnit pr. kamp 8.934 1.206 558

Forår 2003

Fald/stigning i % 29,06 9,27 45,02

Gennemsnit pr. kamp 8.268 960 551

Forår 2002

Fald/stigning i % 1,84 -23,80 10,79

Gennemsnit pr. kamp 6.406 878 380

SAS Ligaen

Hjemme Ude I alt

FC København 158.336 81.319 239.655

Brøndby IF 108.913 75.632 184.545

Esbjerg FB 44.855 65.541 110.396

OB 64.775 38.132 102.907

Silkeborg IF 21.258 74.471 95.729

AaB 35.267 49.918 85.185

FC Midtjylland 47.528 37.057 84.585

FC Nordsjælland 20.128 59.824 79.952

AGF 48.843 28.701 77.544

SønderjyskE 13.662 60.892 74.554

Viborg FF 39.938 24.663 64.601

AC Horsens 24.802 32.155 56.957

I alt 628.305

86

DBU Årsberetning 2006

Viasat Sport Divisionen

Hjemme Ude I alt

Randers FC 42.941 13.698 56.639

Vejle BK 26.101 17.072 43.173

Lyngby BK 16.197 8.044 24.241

Herfølge BK 6.946 12.220 19.166

Køge BK 5.967 12.595 18.562

Kolding FC 6.785 10.399 17.184

BK Frem 9.350 7.776 17.126

Fremad Amager 7.535 9.483 17.018

AB 6.085 10.765 16.850

Brabrand IF 9.771 6.921 16.692

BK Skjold 1.170 14.643 15.813

FC Fredericia 4.885 8.733 13.618

Lolland FA 7.504 5.293 12.797

Brønshøj BK 3.089 9.686 12.775

Ølstykke FC 3.076 8.085 11.161

HIK 3.378 5.367 8.745

I alt 160.780

2. Division Øst

Hjemme Ude I alt

Næstved BK 14.106 2.759 16.865

Holbæk BI 5.385 6.363 11.748

Hvidovre IF 6.829 4.904 11.733

FC Roskilde 3.251 3.705 6.956

BK Søllerød-Vedbæk 1.341 5.375 6.716

Slagelse BI 2.415 3.195 5.610

Værløse BK 1.548 3.950 5.498

BK Avarta 2.143 3.113 5.256

B 93 1.663 3.470 5.133

Brøndby IF 1.493 3.463 4.956

Glostrup FK 1.683 3.020 4.703

KB 2.839 1.401 4.240

Stenløse BK 1.805 1.809 3.614

AB 70 1.363 1.337 2.700

I alt 47.864

2. Division Vest

Hjemme Ude I alt

Thisted FC 4.917 1.433 6.350

B 1913 3.005 1.331 4.336

Kalundborg GF 1.297 3.031 4.328

Aarhus Fremad 1.881 2.297 4.178

Jetsmark IF 2.336 1.823 4.159

B 1909 1.058 3.033 4.091

Næsby BK 1.608 1.723 3.331

Dalum IF 1.486 1.460 2.946

Esbjerg FB 1.136 1.794 2.930

Silkeborg IF 942 1.936 2.878

Hjørring IF 1.611 1.169 2.780

Holstebro BK 1.593 1.171 2.764

Varde IF 898 1.509 2.407

Hobro IK 1.100 1.158 2.258

I alt 24.868


SAS Ligaen Viasat Div. 2. Div. øst 2. Div. vest I alt

1. runde 41.135 13.999 3.489 2.293 60.916

2. runde 37.264 15.590 2.592 1.637 57.083

3. runde 52.567 7.791 2.687 2.280 65.325

4. runde 38.033 10.949 2.665 2.004 53.651

5. runde 41.237 11.428 2.935 1.883 57.483

6. runde 45.088 11.938 3.558 1.775 62.359

7. runde 46.668 8.636 3.270 2.450 61.024

8. runde 45.145 15.673 3.018 1.771 65.607

9. runde 64.866 9.602 3.911 1.525 79.904

10. runde 50.496 13.208 2.550 2.180 68.434

11. runde 68.087 9.897 2.874 2.101 82.959

12. runde 47.366 12.598 3.257 2.389 65.610

13. runde 46.121 11.146 2.614 2.910 62.791

14. runde 41.556 13.324 2.599 2.358 59.837

15. runde 61.449 8.152 69.601

16. runde 53.114 53.114

17. runde 47.469 47.469

18. runde 45.578 45.578

I alt 873.239 173.931 42.019 29.556 1.118.745

Efterår 2006

Fald/stigning i % 2,59 41,07 -11,5 13,96

Gennemsnit pr. kamp 8.086 1.449 429 302

Efterår 2005

Fald/stigning i % -3,24 9,39

Gennemsnit pr. kamp 7.882 1.025 485 265

Efterår 2004

Fald/stigning i % 17,09 -13,32 -18,58

Gennemsnit pr. kamp 8.146 937 390

Efterår 2003

Fald/stigning i % 19,33 51,91 0,10

Gennemsnit pr. kamp 6.957 1.081 479

SAS Ligaen

Hjemme Ude I alt

FC København 240.899 60.877 301.776

Brøndby IF 118.101 144.054 262.155

FC Midtjylland 70.111 90.183 160.294

AaB 84.069 65.098 149.167

OB 76.822 56.299 133.121

Randers FC 58.595 69.022 127.617

Vejle BK 35.699 83.254 118.953

Viborg FF 43.038 70.546 113.584

Esbjerg FB 59.169 46.400 105.569

FC Nordsjælland 26.113 75.014 101.127

AC Horsens 27.896 63.710 91.606

Silkeborg IF 32.727 48.782 81.509

I alt 873.239

DBU Turneringer

Tilskuertal – efterår 2006

Viasat Sport Divisionen

Hjemme Ude I alt

AGF 57.418 11.314 68.732

SønderjyskE 14.194 15.464 29.658

Næstved 13.865 13.363 27.228

Lyngby 9.479 15.287 24.766

Frem 9.990 14.379 24.369

Køge 6.976 12.416 19.392

Kolding FC 6.652 12.240 18.892

Brabrand 3.181 15.320 18.501

Thisted FC 10.428 7.304 17.732

Aarhus Fremad 3.619 13.367 16.986

Herfølge 7.564 7.785 15.349

FC Fredericia 6.649 8.685 15.334

Fremad Amager 8.307 6.794 15.101

AB 8.269 6.647 14.916

Ølstykke 4.147 6.528 10.675

HIK 3.193 7.038 10.231

Ialt 173.931

2. Division Øst

Hjemme Ude I alt

Hvidovre IF 5.694 3.457 9.151

Lolland FA 5.932 2.287 8.219

Holbæk BI 4.070 3.528 7.598

FC Roskilde 3.693 3.443 7.136

Greve IF 4.058 2.972 7.030

B 93 1.939 4.911 6.850

Brøndby IF 2.241 3.306 5.547

Slagelse BI 3.078 2.307 5.385

Brønshøj BK 2.351 2.930 5.281

Skovlunde IF 2.503 2.713 5.216

KB 1.672 3.215 4.887

Glostrup FK 1.620 2.522 4.142

Stenløse BK 1.906 2.017 3.923

AB 70 1.262 2.411 3.673

I alt 42.019

2. Division Vest

Hjemme Ude I alt

FC Fyn 6.877 1.527 8.404

Skive IK 5.389 2.819 8.208

FC Hjørring 3.617 2.080 5.697

Næsby BK 1.505 3.349 4.854

Jetsmark IF 1.320 3.322 4.642

Silkeborg IF 1.416 2.412 3.828

Ikast fS 1.870 1.881 3.751

Varde IF 1.337 2.305 3.642

Esbjerg FB 1.109 1.909 3.018

Holstebro BK 1.136 1.693 2.829

Vejle BK 918 1.815 2.733

BK Søllerød-Vedbæk 907 1.627 2.534

Hobro IK 1.198 1.329 2.527

BK Skjold 957 1.488 2.445

I alt 29.556

87

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

U/21-turneringen 2006

A-rækken

Semifinaler

Hvidovre IF-Køge BK 1 - 4

Vejle BK-Randers FC 1 - 0

Finale

Vejle B-Køge BK 2 - 1

Køge BK-Vejle BK 2 - 2

Vinder: Vejle Boldklub

Landspokalturneringen for Veteraner 2006

Semifinaler

Gundsø FC-Haderslev FK 4 - 5

Silkeborg IF-Slagelse B&I 1 - 2

Finale

Haderslev FK-Slagelse B&I 0 - 2

88

DBU Årsberetning 2006

B-rækken

Old Boys og Veteraner

Semifinaler

FC Roskilde-Humlebæk BK 5 - 2

Vordingborg IF-Birkerød IF ‘Skjold‘ 0 - 6

Jetsmark IF-Nørresundby BK 8 - 1

IK Skovbakken-Oure-skolernes BK 2 - 1

Finaler

Øst

FC Roskilde-Birkerød IF ‘Skjold‘ 0 - 2

Vest

IK Skovbakken-Jetsmark IF 5 - 2*

*efter forlænget spilletid

Landspokalturneringen for Old Boys 2006

Semifinaler

Søllerød-Vedbæk-AGF 1 - 7

KB-OKS 3 - 0

Finale

AGF-KB 5 - 2

C-rækken

Semifinaler

Vanløse IF-Nivå-Kokkedal FK 3 - 4

Frederikssund IK-Virum-Sorgenfri BK 4 - 2

Hadsten SK-OKS 3 - 2

Svenstrup GF/Godthåb-Lemvig GF 3 - 2

Finaler

Øst

Frederikssund IK-Nivå-Kokkedal FK 4 - 0

Vest

Hadsten SK-Svenstrup GF/Godthåb 2 - 1

Danmarksmesterskabet for Old Boys 2006

Pulje 1

Nakskov BK-OKS 1 - 1

AGF-Nakskov BK 11 - 0

OKS-AGF 1 - 3

Pulje 2

IK Viking-Lyngby BK 1 - 5

Vanløse IF-IK Viking 4 - 0

Lyngby BK-Vanløse IF 3 - 0

Finale

AGF-Lyngby BK 3 - 2


Herreseniorer

Pulje A

Albertslund IF-Bramdrupdam GIF 5 - 5

SUB Sønderborg-BK Søllerød-Vedbæk 3 - 6

Bramdrupdam GIF-SUB Sønderborg 3 - 2

BK Søllerød-Vedbæk-Albertslund IF 3 - 9

Bramdrupdam GIF-BK Søllerød-Vedbæk 2 - 6

Albertslund IF-SUB Sønderborg 6 - 2

Pulje B

Vivild IF-Avedøre IF 6 - 1

Glostrup FK-Marienlyst 9 - 3

Glostrup FK-Vivild IF 3 - 2

Marienlyst-Avedøre IF 2 - 6

Vivild IF-Marienlyst 5 - 1

Avedøre IF-Glostrup FK 2 - 3

Pulje C

Lolland F.A.-Østerbro IF 6 - 2

Faxe BK-TIM GIF 6 - 3

TIM GIF-Lolland F.Alliancen 2 - 5

Østerbro IF-Faxe BK 3 - 5

Lolland F.Alliancen-Faxe BK 4 - 5

Østerbro IF-TIM GIF 5 - 2

Kvartfinaler

Glostrup FK-BK Søllerød-Vedbæk 3 - 4*

Albertslund IF-Avedøre IF 3 - 2*

Faxe BK-Bramdrupdam GIF 9 - 4

Vivild IF-Lolland F.A 3 - 2

Semifinaler

BK Søllerød-Vedbæk-Faxe BK 6 - 1

Albertslund IF-Vivild IF 2 - 3*

Kamp om bronzemedaljerne

Faxe BK-Albertslund IF 4 - 5

Finale

BK Søllerød-Vedbæk-Vivild IF 2 - 4

*Vundet på reglen om ’golden goal’

Kvindeseniorer

Pulje A

Brøndby IF-Hvidovre IF 5 - 4

B73, Slagelse-Kolding IF 4 - 4

Hvidovre IF-B73, Slagelse 1 - 5

Kolding IF-Brøndby IF 1 - 6

Brøndby IF-B73, Slagelse 6 - 0

Hvidovre IF-Kolding IF 5 - 9

Pulje B

OB-Skovlunde IF 2 - 3

BK Skjold-HV 04 6 - 0

Skovlunde IF-BK Skjold 3 - 3

HV 04-OB 4 - 2

OB-BK Skjold 4 - 0

Skovlunde IF-HV 04 6 - 2

Pulje C

Vejle Boldklub-BK Union 6 - 0

Vejlby IK-B1921 3 - 4

B1921-Vejle Boldklub 1 - 4

BK Union-Vejlby IK 0 - 7

B1921-BK Union 9 - 2

Vejle Boldklub-Vejlby IK 4 - 2

Pulje D

Fortuna Hjørring– FC Damsø 9 - 1

Tåstrup B70-AC 2670 3 - 6

Tåstrup B70-FC Damsø 4 - 1

AC 2670-Fortuna Hjørring 0 - 5

Fortuna Hjørring-Tåstrup B70 5 - 2

FC Damsø-AC 2670 2 - 6

Kvartfinaler

Brøndby IF-BK Skjold 7 - 0

Vejle Boldklub-AC 2670 6 - 1

Kolding IF-Skovlunde IF 3 - 6

B 1921-Fortuna Hjørring 2 - 7

Semifinaler

Brøndby IF-Vejle Boldklub 2 - 3*

Skovlunde IF-Fortuna Hjørring 1 - 4

Kamp om bronzemedaljerne

Brøndby IF-Skovlunde IF 3 - 1

Finale

Vejle Boldklub-Fortuna Hjørring 3 - 4

*Vundet på reglen om ’golden goal’

DBU Turneringer

Inde-DM 2006

Herreynglinge

Pulje A

Herfølge BK-Knudsker/RIK 4 - 3

KB-BK Frem 1 - 4

Knudsker/RIK-KB 4 - 5

BK Frem-Herfølge BK 3 - 3

Herfølge BK-KB 3 - 3

Knudsker/RIK-BK Frem 4 - 5

Pulje B

Næstved IF-Køge BK 2 - 1

Randers Freja-B93 2 - 1

Køge BK-Randers Freja 2 - 4

B93-Næstved IF 1 - 2

Næstved IF-Randers Freja 3 - 6

Køge BK-B93 3 - 5

Pulje C

Holluf/Pile-Tornbjerg IF-BK Skjold 1 - 3

Slagelse B&I-Kolding IF 2 - 2

BK Skjold-Slagelse B&I 5 - 3

Kolding IF-Holluf/Pile-Tornbjerg IF 6 - 1

Holluf/Pile-Tornbjerg IF-Slagelse B&I 0 - 7

BK Skjold-Kolding IF 2 - 3

Pulje D

Hvidovre IF-Midtals IF 3 - 4

FC Roskilde-Lolland F. Alliancen 2 - 4

Midtals IF-FC Roskilde 7 - 4

Lolland F. Alliancen-Hvidovre IF 3 - 3

Hvidovre IF-FC Roskilde 5 - 2

Midtals IF-Lolland F. Alliancen 4 - 3

Kvartfinaler

BK Frem-Næstved IF 3 - 4

Kolding IF-Hvidovre IF 3 - 5

BK-Randers Freja 3 - 5

BK Skjold-Midtals IF 6 - 2

Semifinaler

Næstved IF-Hvidovre IF 3 - 2

Randers Freja-BK Skjold 4 - 0

Kamp om bronzemedaljerne

Hvidovre IF-BK Skjold 3 - 4*

Finale

Næstved IF-Randers Freja 4 - 5*

* Vundet på reglen om ’golden goal’

89

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Herrejuniorer

Pulje A

Lyngby BK-Herfølge BK 2 - 3

Randers Freja-IK Viking Rønne 3 - 6

Herfølge BK-Randers Freja 5 - 2

IK Viking Rønne-Lyngby BK 7 - 3

Lyngby BK-Randers Freja 4 - 2

Herfølge BK-IK Viking Rønne 5 - 2

Pulje B

Brøndby IF-HIK 8 - 1

B93-Lolland F. Alliancen 4 - 2

HIK-B93 3 - 8

Lolland F. Alliancen-Brøndby IF 0 - 5

Brøndby IF-B93 4 - 5

HIK-Lolland F. Alliancen 4 - 2

Pulje C

FIF/B 1909-Sallingsund FC 4 - 1

Køge BK-BK Frem 5 - 5

Sallingsund FC-Køge BK 3 - 0

BK Frem-FIF/B 1909 2 - 9

FIF/B 1909-Køge BK 3 - 7

Sallingsund FC-BK Frem 7 - 4

Pulje D

Kolding BK.-BK Søllerød-Vedbæk 2 - 3

FC Roskilde-KB 8 - 2

BK Søllerød-Vedbæk-FC Roskilde 2 - 6

KB-Kolding BK 1 - 4

Kolding BK-FC Roskilde 5 - 2

BK Søllerød-Vedbæk-KB 3 - 2

Kvartfinaler

Herfølge BK-Brøndby IF 5 - 6

FIF/B 1909-FC Roskilde 3 - 4

IK Viking Rønne-B93 2 - 9

Sallingsund FC-Kolding BK 3 - 4

Semifinaler

Brøndby IF-FC Roskilde 6 - 3

B93-Kolding B 2 - 3

Kamp om bronzemedaljerne

FC Roskilde-B93 4 - 3

Finale

Brøndby IF-Kolding BK 2 - 3*

*Vundet på reglen om ’golden goal’

90

DBU Årsberetning 2006

Pigejuniorer

Pulje A

B73, Slagelse-IK Viking Rønne 9 - 1

BK Skjold-HV 04 2 - 5

IK Viking Rønne-BK Skjold 0 - 4

HV 04-B73, Slagelse 5 - 4

B73, Slagelse-BK Skjold 6 - 1

IK Viking Rønne-HV 04 3 - 2

Pulje B

Ringsted Dame FK-Skovlunde IF 4 - 4

Team Viborg-Tårnby BK 7 - 1

Skovlunde IF-Team Viborg 4 - 6

Tårnby BK-Ringsted Dame FK 2 - 3

Ringsted Dame FK-Team Viborg 1 - 3

Skovlunde IF-Tårnby BK 6 - 2

Pulje C

OB-Fremad Amager 3 - 2

Brøndby IF-B52/AFC 2 - 6

Fremad Amager-Brøndby IF 1 - 4

B52/AFC-OB 2 - 2

OB-Brøndby IF 2 - 1

Fremad Amager-B52/AFC 4 - 3

Pulje D

Rødovre BK-Horsens SIK 3 - 3

Birkerød IF ‘Skjold’-TGB 3 - 3

Horsens SIK-Birkerød IF ‘Skjold’ 5 - 1

TGB-Rødovre BK 3 - 5

Rødovre BK-Birkerød IF ‘Skjold’ 3 - 4

Horsens SIK-TGB 8 - 1

Kvartfinaler

HV 04-Skovlunde IF 6 - 4

OB-Birkerød 10 - 0

B73, Slagelse-Viborg 2 - 6

B52/AFC-Horsens SIK 2 - 1

Semifinaler

HV 04-OB 2 - 6

Team Viborg-B 52/AFC 6 - 1

Kamp om bronzemedaljerne

HV 04-B 52/AFC 5 - 4

Finale

OB-Team Viborg 6 - 2

*Vundet på reglen om ’golden goal‘


Slutstillingen i Ynglinge-Ligaen – 2006

1. FC Midtjylland 22 14 6 2 68-29 48

2. Lyngby BK 22 15 2 5 46-28 47

3. AGF 22 13 3 6 44-25 42

4. KB 22 12 4 6 38-30 40

5. Randers FC 22 11 1 10 46-41 34

6. Hvidovre IF 22 9 4 9 33-43 31

7. Brøndby IF 22 9 3 10 36-38 30

8. OB 22 7 6 9 42-43 27

9. Esbjerg FB 22 7 6 9 35-38 27

10. Silkeborg IF 22 5 5 12 34-50 20

11. AaB 22 4 2 16 32-56 14

12. AB 22 4 2 16 26-59 14

Slutstillingen i Ynglinge-Divisionen – forår 2006

Pulje 1

1. Holbæk BI 10 6 2 2 14-12 20

2. B 93 10 5 3 2 17-9 18

3. FC Nordsjælland 10 4 3 3 22-16 15

4. HIK 10 3 2 5 19-27 11

5. BK Frem 10 3 1 6 17-22 10

6. Lolland-F. Alliancen 10 2 3 5 20-23 9

Pulje 2

1. Vejle BK 10 5 4 1 18-12 19

2. Næstved IF 10 5 2 3 17-9 17

3. Herfølge BK 10 5 0 5 25-16 15

4. Slagelse BI 10 4 2 4 15-20 14

5. Køge BK 10 4 0 6 21-26 12

6. B 1913 10 2 2 6 13-26 8

Pulje 3

1. AC Horsens 10 6 3 1 32-12 21

2. IK Skovbakken 10 5 2 3 20-12 17

3. B 1909/Fjordager 10 5 2 3 18-18 17

4. Grenå/Åstrup 10 3 4 3 20-20 13

5. Hjørring IF 10 2 3 5 9-20 9

6. Skive IK 10 0 4 6 11-28 4

Slutstillingen i Ynglinge 1. Division – efterår 2006

1. Næstved IF 14 9 3 2 47-19 30

2. B 93 14 9 3 2 35-17 30

3. Herfølge BK 14 6 4 4 30-28 22

4. Vejle BK 14 3 8 3 31-29 17

5. B 1909/Fjordager 14 5 2 7 25-37 17

6. Holbæk BI 14 4 3 7 20-41 15

7. IK Skovbakken 14 3 3 8 27-35 12

8. AC Horsens 14 2 4 8 23-32 10

Slutstillingen i Ynglinge 2. Division – efterår 2006

Pulje 4

1. HIK 14 10 2 2 39-22 32

2. Køge BK 14 8 3 3 31-19 27

3. Lolland F. Alliancen 14 6 2 6 33-31 20

4. FC Nordsjælland 14 6 1 7 30-25 19

5. Amager 14 6 1 7 28-26 19

6. BK Frem 14 5 4 5 23-22 19

7. Humlebæk BK 14 4 3 7 25-39 15

8. BK Skjold 14 2 2 10 18-43 8

DBU Turneringer

Ungdoms-DM

Pulje 5

1. SønderjyskE 14 8 4 2 47-20 28

2. Slagelse BI 14 8 4 2 43-25 28

3. Skive IK 14 8 1 5 32-24 25

4. FK Viborg 14 5 3 6 28-30 18

5. Grenå/Åstrup 14 5 1 8 35-34 16

6. Hjørring IF 14 4 4 6 30-35 16

7. B 1913 14 5 1 8 26-37 16

8. Dalum IF 14 3 2 9 22-58 11

Slutspil, Ynglinge 2. Division – 2006

HIK-SønderjyskE 1 - 2

SønderjyskE-HIK 2 - 3

Slutstillingen i Junior-Ligaen – 2006

1. Lyngby BK 22 18 1 3 52-16 55

2. FC Midtjylland 22 16 2 4 66-24 50

3. Brøndby IF 22 14 2 6 47-29 44

4. OB 22 10 5 7 44-32 35

5. Hvidovre IF 22 10 5 7 30-32 35

6. BK Frem 22 9 2 11 30-41 29

7. KB 22 7 6 9 41-44 27

8. Esbjerg FB 22 7 5 10 33-39 26

9. AB 22 7 3 12 28-41 24

10. AaB 22 4 9 9 35-40 21

11. AGF 22 3 9 10 27-46 18

12. Randers FC 22 1 3 18 16-65 6

Slutstillingen i Junior-Divisionen – forår 2006

Pulje 1

1. Holbæk BI 10 7 2 1 38-11 23

2. B 93 10 6 2 2 27-10 20

3. BK Søllerød-Vedbæk 10 6 2 2 20-12 20

4. FC Nordsjælland 10 5 1 4 22-13 16

5. Lolland-F. Alliancen 10 1 1 8 9-30 4

6. FC Bornholm/Viking 10 1 0 9 11-51 3

Pulje 2

1. Næsby BK 10 7 0 3 30-13 21

2. B 1913 10 6 2 2 25-14 20

3. Kolding FC 10 3 3 4 20-22 12

4. Vejle BK 10 4 0 6 13-21 12

5. Næstved IF 10 2 4 4 13-19 10

6. Herfølge BK 10 3 1 6 16-28 10

Pulje 3

1. Silkeborg IF 10 6 1 3 22-11 19

2. FK Viborg 10 6 1 3 18-12 19

3. IK Skovbakken 10 5 2 3 13-11 17

4. Thisted FC 10 4 3 3 21-14 15

5. AC Horsens 10 3 4 3 22-23 13

6. Skive IK 10 0 1 9 6-31 1

91

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Pige-junior

Slutstillingen i Junior 1. Division – efterår 2006

1. IK Skovbakken 14 9 4 1 34-15 31

2. Holbæk BI 14 7 5 2 34-20 26

3. FK Viborg 14 5 7 2 21-15 22

4. Næsby BK 14 6 3 5 20-15 21

5. BK Søllerød-Vedbæk 14 4 6 4 24-25 18

6. Silkeborg IF 14 2 7 5 13-21 13

7. B 93 14 3 2 9 14-35 11

8. B 1913 14 2 2 10 15-29 8

Slutstillingen i Junior 2. Division – efterår 2006

Pulje 4

1. Herfølge BK 14 10 3 1 51-18 33

2. FC Nordsjælland 14 10 2 2 41-16 32

3. Næstved IF 14 9 3 2 43-20 30

4. Amager United 14 7 3 4 32-23 24

5. BK Avarta 14 4 3 7 29-37 15

6. FC Bornholm/Viking 14 4 1 9 27-41 13

7. Lolland F.Alliancen 14 2 0 12 15-46 6

8. Vanløse IF 14 1 3 10 7-44 6

Pulje 5

1. Haderslev FK 14 10 2 2 51-19 32

2. Thisted FC 14 9 1 4 31-14 28

3. AC Horsens 14 8 3 3 36-24 27

4. Kolding FC 14 8 2 4 36-20 26

5. Vejle BK 14 8 1 5 29-24 25

6. Skive IK 14 4 0 10 27-43 12

7. Fjordager/B 1909 14 3 3 8 17-36 12

8. Lystrup 14 0 0 14 9-56 0

Slutspil, Junior 2. Division – 2006

Haderslev FK-Herfølge BK 5 - 1

Herfølge BK-Haderslev FK 3 - 2

92

DBU Årsberetning 2006

Stilling i Pigejunior-DM – forår 2006

Pulje 1

1. OB 10 6 2 2 26-11 20

2. Brøndby IF 10 6 1 3 33-13 19

3. Skovlunde IF 10 6 1 3 26-14 19

4. Horsens SIK 10 5 3 2 26-12 18

5. Lunde G&IF 10 3 1 6 14-24 10

6. Tårnby BK 10 0 0 10 7-58 0

Pulje 2

1. IK Skovbakken 10 7 2 1 21-8 23

2. Team Viborg FF 10 6 2 2 28-14 20

3. Fortuna Hjørring 10 5 1 4 15-14 16

4. Vejle BK 10 4 3 3 21-16 15

5. B52/Aalborg 10 3 2 5 13-24 11

6. Varde IF 10 0 0 10 7-29 0

Slutstilling i Pigejunior-DM – efterår 2006

1. IK Skovbakken 14 10 3 1 36-15 33

2. OB 14 10 0 4 33-21 30

3. Horsens SIK 14 6 3 5 20-20 21

4. Team Viborg 14 6 2 6 25-15 20

5. Vejle BK 14 6 1 7 29-32 19

6. Fortuna Hjørring 14 4 2 8 20-30 14

7. Skovlunde IF 14 4 0 10 16-29 12

8. Brøndby IF 14 3 3 8 16-33 12


Gruppe 1

FC Midtjylland-Vålerenga 4 - 0

IK Start-Hammarby 2 - 4

Vålerenga-IK Start 3 - 1

FC Midtjylland-Hammarby 4 - 1

IK Start-FC Midtjylland 1 - 1

Hammarby-Vålerenga 0 - 0

IK Start-Vålerenga 3 - 3

Hammarby-FC Midtjylland 2 - 2

Vålerenga-FC Midtjylland 0 - 1

Hammarby-IK Start 4 - 0

Vålerenga-Hammarby 2 - 1

FC Midtjylland-IK Start 1 - 1

Slutstilling

K V U T Mål P

1 FC Midtjylland 6 3 3 0 13-5 12

2 Hammarby 6 2 2 2 12-10 8

3 Vålerenga 6 2 2 2 8-10 8

4 IK Start 6 0 3 3 8-16 3

Gruppe 2

Kalmar FF-Brøndby IF 1 - 1

Lillestrøm SK-FC København 0 - 0

Lillestrøm SK-Kalmar FF 0 - 0

Brøndby IF-FC København 1 - 2

Kalmar FF-Lillestrøm SK 0 - 2

FC København-Brøndby IF 1 - 1

Kalmar FF-FC København 1 - 0

Brøndby IF-Lillestrøm SK 0 - 1

FC København-Lillestrøm SK 1 - 1

Brøndby IF-Kalmar FF 2 - 0

FC København-Kalmar FF 1 - 1

Lillestrøm SK-Brøndby IF 2 - 2

Slutstilling

K V U T Mål P

1 Lillestrøm SK 6 2 4 0 6-3 10

2 FC København 6 1 4 1 5-5 7

3 Brøndby IF 6 1 3 2 7-7 6

4 Kalmar FF 6 1 3 2 3-6 6

Gruppe 3

FC Lyn Oslo-IFK Göteborg 1 - 0

AaB-Djurgårdens IF 1 - 3

Djurgårdens IF-IFK Göteborg 0 - 1

Aalborg-FC Lyn Oslo 2 - 1

IFK Göteborg-AaB BK 3 - 3

FC Lyn Oslo-Djurgårdens IF 1 - 2

IFK Göteborg-FC Lyn Oslo 1 - 3

Djurgårdens IF-AaB 2 - 1

IFK Göteborg-Djurgårdens IF 2 - 0

FC Lyn Oslo-AaB 0 - 0

AaB-IFK Göteborg 0 - 0

Djurgårdens IF-FC Lyn Oslo 1 - 1

Slutstilling

K V U T Mål P

1 Djurgårdens IF 6 3 1 2 8-7 10

2 FC Lyn Oslo 6 2 2 2 7-6 8

3 IFK Göteborg 6 2 2 2 7-7 8

4 AaB 6 1 3 2 7-9 6

Kvartfinaler

FC Lyn Oslo-FC Midtjylland 1 - 3

Djurgårdens IF-Vålerenga 2 - 1

FC København-Hammarby 2 - 0

IFK Göteborg-Lillestrøm SK 0 - 0

FC Midtjylland-FC Lyn Oslo 1 - 0

Hammarby-FC København 2 - 1

Vålerenga-Djurgårdens IF 1 - 3

Lillestrøm SK-IFK Göteborg 2 - 0

Semifinaler

FC København-FC Midtjylland 3 - 1

Djurgårdens IF-Lillestrøm SK 1 - 3

FC Midtjylland-FC København 0 - 4

Lillestrøm SK-Djurgårdens IF 1 - 0

Finale

FC København-Lillestrøm SK 1 - 0

DBU Turneringer

Royal League

93

DBU Årsberetning 2006


DBU Turneringer

Internationalt

UEFA Champions League 2006/2007

2. kvalifikationsrunde

FC København-MyPa 2 - 0

MyPa-FC København 0 - 0

3. kvalifikationsrunde

FC København-Ajax Amsterdam 1 - 2

Ajax Amsterdam-FC København 0 - 2

Gruppespillet

FC København-Benfica 0 - 0

Celtic-FC København 1 - 0

Manchester United-FC København 3 - 0

FC København-Manchester United 1 - 0

Benfica-FC København 3 - 1

FC København-Celtic 3 - 1

UEFA CUP 2006/2007

1. kvalifikationsrunde

Randers FC-AI Akranes 1 - 0

AI Akranes-Randers FC 2 - 1

Brøndby IF-Valur Reykjavik 3 - 1

Valur Reykjavik-Brøndby IF 0 - 0

2. kvalifikationsrunde

OB-Llanelli AFC 1 - 0

Llanelli AFC-OB 1 - 5

FC Flora-Brøndby IF 0 - 0

Brøndby IF-FC Flora 4 - 0

Randers FC-Kaunas 3 - 1

Kaunas-Randers FC 1 - 0

1. runde

Eintract Frankfurt-Brøndby IF 4 - 0

Brøndby IF-Eintract Frankfurt 2 - 2

Fenerbache-Randers FC 2 - 1

Randers FC-Fenerbache 0 - 3

Hertha Berlin-OB 2 - 2

OB-Hertha Berlin 1 - 0

Gruppespillet

OB-Parma 1 - 2

SC Heerenveen-OB 0 - 2

OB-RCD Lens 1 - 1

Osasuna-OB 1 - 3

UEFA Intertoto Cup

OB-Shelbourne 3 - 0

Shelbourne-OB 1 - 0

OB-Hibernian 1 - 0

Hibernian-OB 2 - 1

94

DBU Årsberetning 2006

Womens Cup 2005/2006

2. kvalifikationsrunde, gruppespil

Brøndby IF-FC Budapest 5 - 1

Brøndby IF-Rossiyanka 2 - 1

Brøndby IF-Arsenal FC 0 - 1

Kvartfinaler

Brøndby IF-Potsdam 3 - 0

Potsdam-Brøndby IF 2 - 1

Semifinaler

Brøndby IF-Arsenal FC 2 - 2

Arsenal FC-Brøndby IF 3 - 0

Modstandernes nationalitet

MyPa, Finland

Ajax Amsterdam, Holland

Benfica, Portugal

Celtic, Skotland

Manchester United, England

AI Akranes, Island

Valur Reykjavik, Island

Llanelli AFC, Wales

FC Flora, Estland

Kaunas, Litauen

Eintract Frankfurt, Tyskland

Hertha Berlin, Tyskland

Fenerbache, Tyrkiet

AC Parma, Italien

SC Heerenveen, Holland

RCD Lens, Frankrig

Osasuna, Spanien

Shelbourne, Irland

Hibernian, Skotland

FC Budapest, Ungarn

Rossiyanka, Rusland

Arsenal FC, England

Potsdam, Tyskland


DBU Uddannelse

Uddannelsesudvalget

Udvalget har i 2006 afholdt seks møder. Udvalget

har haft fokus på at få samspillet med

DBUs lokalunioner til at fungere på bedst mulig

måde. Et af de helt konkrete tiltag, der i 2006

har set dagens lys, er kurset ’Børnefodboldens

basis’, som indgår som et led i implementeringen

af ’Holdninger og handlinger’ i fodboldklubberne.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde mellem

DBUs træneruddannelseskonsulent og en

gruppe med stort kendskab til børnefodbold.

Udvalget har endvidere arbejdet med at få

profilbeskrivelserne på medlemmer af undergrupper

til træner- og leder/klubuddannelserne

etableret i løbet af 2007. Formålet er at få etableret

nogle sparringsgrupper til de forskellige

fagkonsulenter i DBU Uddannelse med henblik

på at benytte grupperne til at komme i kontakt

med en bred målgruppe af interessenter. Dommeruddannelsesgruppen

vil fortsætte som undergruppe

til udvalget på dommerområdet.

Udvalget godkendte i foråret 2006 de pædagogiske

og undervisningsmæssige principper

omkring e-læring. Dette arbejde blev herefter

igangsat og vil konkret udmønte sig i en ny eksamensform

på dommeruddannelsesområdet i

løbet af 2007. Udvalget har her været katalysator

på at få dommeruddannelsesgruppens faglige

oplæg sendt i høring hos en lang række in-

96

DBU Årsberetning 2006

teressenter med henblik på at skabe så bred en

opbakning som mulig til den nye elektronisk baserede

eksamensform.

I løbet af 2007 vil e-læring endvidere blive udvidet

til også at omfatte træneruddannelserne

fra top til bund i dansk fodbold.

Udvalget har endvidere i 2006 indgået i den

nye budgetprocedure, som DBUs bestyrelse besluttede

at indføre med virkning fra budgetåret

2006/07. Udvalgets forskellige områder er nu

prioriteret, så der er klarhed over i hvilken rækkefølge,

de forskellige tiltag skal løses. I budgetlægningen

er endvidere indgået nye projekter

for 2006/07. Her har udvalget fået godkendt

et projekt omkring at gøre det lettere for de frivillige

ledere i klubberne at håndtere de mange

administrative opgaver. Her indgår blandt andet

kurset ’klubben, drift og udvikling’, hvor IT

programmet KlubOffice er meget centralt, og

som kan hjælpe mange klubber til at få frigivet

tid, så den frigivne tid kan bruges på de sportslige

aktiviteter. Endvidere har udvalget sat fokus

på en intern lederuddannelse for alle udvalgs-

og bestyrelsesmedlemmer i DBU og lokalunionerne,

som vil blive pilotafprøvet i løbet af 2007

med henblik på fuld implementering i de kommende

år.

Uddannelsesaftalen med DFU er nu fuld im-

plementeret, hvilket har betydet, at DBUs lokalunioner

pr. 1. januar 2007 har overtaget

administrationen af alle opgaver på hele breddedommeruddannelsen.

Samarbejdet med lokalunionernes koordineringsgruppe

har fortsat den gunstige udvikling,

og der er nu klarhed over ansvar- og kompetencefordelingen

mellem DBU og lokalunionerne

på dette felt.

De formaliserede samarbejdsaftaler med det

færøske og det grønlandske fodboldforbund har

udmøntet sig i forskellige uddannelser afviklet

med inspiration fra DBU instruktører på Færøerne

og Grønland. Derudover er der etableret

samarbejdsaftaler med flere forskellige idrætshøjskoler,

som gennemfører forskellige træner-

og dommeruddannelser.

Uddannelsesudvalgets sammensætning i 2006:

Bent Clausen, formand, Kim Bjelstrand, Gert Lundgaard,

Jørn Hedengran, Hans Mogensen, Kim

Hallberg, Jørn West Larsen. Uddannelseschef Poul

Gilling fungerer som sekretær for udvalget.


I DBU uddannelse er der i 2006 sket udskiftning

på nogle poster.

I januar 2006 blev afdelingens pakkemedarbejder

gennem to år Jens Hauge Pedersen desværre

alvorligt syg. Som ny pakkemedarbejder

blev Ib Aagaard Hansen ansat. Ib har tidligere

været i Team Danmark. Jens er heldigvis kommet

så godt i gang igen, at han på nedsat tid

starter i DBU i en servicefunktion i begyndelsen

af 2007. Lederuddannelseskonsulent Gitte

Minor Petersen stoppede i DBU 31. juli, da hun

valgte at tage imod et tilbud om et job i Ny

Svendborg Kommune som idrætskoordinator.

Gitte havde gennem fem år i DBU været en meget

vigtig katalysator i at sikre, at det gode samarbejde

mellem DBU og lokalunionerne omkring

både lederuddannelse samt breddekonsulenterne

konstant var under udvikling.

Gennem hele udviklingen af den nye træneruddannelse

havde Heidi Lüthje været en vigtig

brik i tæt dialog med først træneruddannelseskonsulent

Peter Bonde, og senere i tæt samarbejde

med Peter Rudbæk, der kom til som træneruddannelseskonsulent

i august 2005. Heidi

valgte at søge nye udfordringer i DBU IT, da arbejdet

med udviklingen af træneruddannelsen

var overstået.

Med udgangen af august 2006 stoppede

dommeruddannelseskonsulent Torben Jensen

efter to år i DBU. Torben har været en medvirkende

årsag til, at hele den strukturerede dommeruddannelse

ligger færdigbeskrevet og klar

til endelig implementering.

Den ledige stilling som kursuskoordinator primært

på træneruddannelserne blev tilbudt til

Mads Krogsgaard Rasmussen, og som ny dommeruddannelseskonsulent

blev Michael Jørgensen

ansat – begge fra 1. oktober Begge stillinger

var slået op i eksterne medier. Efter endt

prøvetid meddelte Michael Jørgensen, at han

ikke ønskede at overgå til fastansættelse, hvorefter

han efter gensidig aftalte fratrådte i DBU. I

skrivende stund er der gang i overvejelserne om,

hvad der skal ske på dommeruddannelsesområdet

i fremtiden.

I løbet af efteråret blev den ledige stilling, som

lederuddannelseskonsulent opslået. Her valgtes

Jesper Hjulmand til jobbet, og han tiltrådte 1. januar

2007.

Ved udgangen af 2006 er der opslået en stilling

som dommerassistent, da det er besluttet,

at DBU Uddannelse fremover skal levere sekretærfunktion

til DBU breddedommer- samt rekrutterings-

og fastholdelsesgruppe. Denne stilling

forventes besat 1. februar 2007.

Fra 1. januar 2007 består DBU Uddannelse således

af følgende personer:

Mads Krogsgaard Rasmussen, træneruddannelse

Kit Vagner, træneruddannelse, Sanni Lindtofte,

træneruddannelse, Peter Rudbæk, træneruddannelse,

Ib Aagaard, pakkeri og lager, Jesper

Hjulmand, lederuddannelse og Poul Gilling, uddannelseschef.

Lederuddannelse

DBUs uddannelsesudvalg godkendte i juni 2006

et oplæg til en ny mere fleksibel lederuddannelsesmodel

byggende på en endnu mere grundig

behovsafdækning i klubberne.

Breddekonsulenterne bliver en meget central

brik i hele behovsafdækningen, og vil sammen

med den nye lederuddannelseskonsulent være

katalysator for at hjælpe klubberne med at få de

bedste udviklingsprocesser igangsat.

Lederinstruktørkorpset blev ved udgangen af

2006 tilbudt at overgå til DIFs lærergruppe, da

DBUs uddannelsesudvalg valgte at nedlægge

lederinstruktørbegrebet i DBU og i stedet fremover

trække på instruktørkræfterne i DIFs lærergruppe,

når fodboldklubberne gennemfører ledelsesmæssige

tiltag.

Samarbejdet med DIF omkring lederuddannelse

har udviklet sig meget positivt i 2006,

hvilket blandt andet har betydet, at vi kan

trække på hinandens produkter. Konkret betyder

det blandt andet, at Mønsterklubkonceptet

fremover kan bruges af DIF i andre idrætsgrene

samt naturligvis fortsat i de fodboldklubber, der

måtte ønske dette. Selve konceptet er blevet

DBU Uddannelse

DBU Uddannelse

sprogligt tilpasset, så det passer bedre til fodboldklubberne

end den oprindelige version.

DBU Klubuddannelse

Kurser

Klubuddannelseskurserne er i løbet af 2006

overgået til lokalunionerne, og vil fremover

indgå i de inspirationskursustilbud, som lokalunionerne

tilbyder til klubberne.

I DBU regi er klubkurserne værdispil samt

klubben, drift og udvikling overgået til værktøjskurserne

under lederuddannelsen.

Lokalunionernes salg af inspirationskurser ligger

på samme niveau som i 2004/2005. DBU

Uddannelse er i et tæt samarbejde omkring

blandt andet instruktøruddannelsen til instruktører,

der underviser på disse kurser, samt indgår

i en tæt dialog om det faglige indhold på

kurserne.

Statistik over solgte

klubuddannelseskurser 2005-2006

Åbne kurser Klubkurser Samlet 2004/05

JBU 32 296 328 (337)*

SBU 10 30 40 (68)*

LFBU 0 14 14 (14)*

KBU 0 13 13 (12)*

BBU 0 1 1 (1)*

FBU 8 36 44 (53)*

I alt 445 (485)*

* 2004/05-tal

Breddekonsulenter

Breddekonsulenter arbejder fortsat i det daglige

meget tæt sammen med lokalunionerne, og har

som primær opgave fortsat at varetage klubbesøg

med fokus på behovsafdækningen i klubberne.

Per 1. januar 2007 er følgende personer ansat

som breddekonsulenter

97

DBU Årsberetning 2006


DBU Uddannelse

JBU region 1

Henrik Selch er ansat fra 1. august 2006 på fuld

tid. Henrik overtog jobbet fra Peter Gaede, der

valgte at stoppe efter at have varetaget arbejdet

med at udvikle de nordjyske klubber i en årrække

JBU region 2

Peter Tornbo. Ansat på fuld tid

JBU region 3

Ivan A. Andersen og Karina Kallehauge. Begge

ansat på fuld tid

JBU region 4

Svend Pedersen. Ansat på fuld tid.

FBU

Niels Nielsen og Erik Andersen. Begge ansat på

halv tid

SBU

Henrik Bæk. Ansat på fuld tid. Søren F. Jørgensen

og Jan Dalland. Begge ansat på halvtid

LFBU

Søren Andersen. Ansat på halvtid

KBU

Jens Højberg og Flemming Jensen. Begge ansat

på halv tid

BBU

Christian Mogensen. Ansat på 1/3 tid

DBU Puljer

Igen i 2006 har det været ansøgninger til DBUs

forskellige puljer

Aktivitetspuljen

Ansøgninger Midler i alt

21 127.000 kr.

Udviklingspuljen

Ansøgninger Midler i alt

10 88.000 kr.

98

DBU Årsberetning 2006

Integrationspuljen

Ansøgninger Midler i alt

4 90.000 kroner.

Puljerne har blandt andet støtte forskellige tiltag

omkring klubudvikling. Her kan konkret

nævnes projekter som:

Derudover har DBUs lokalunioner fortsat gjort

brug af DBUs lokalunionspulje til udviklingsaktiviteter

i lokalunionernes bestyrelser.

Lokalunionspuljen

Ansøgninger Midler i alt

5 126.000 kroner.

Dommeruddannelsen

Dommeruddannelsesgruppen

Dommeruddannelsesgruppen består af Jørn

West Larsen, formand, Tore Østergaard, Per Bo

Christensen, Kim Bjelstrand og Torben Jensen,

der var sekretær frem til 31. august. Fra 1. oktober

har Michael Jørgensen fungeret som sekretær

for gruppen. Gruppen har i 2006 blandt

andet haft fokus på gennemførelse af en ny udvikler-

og vejlederuddannelse, hvor udvikleropkvalificeringen

er gennemført i november 2006.

Derudover har der været arbejdet med at få

ansat nye diplominstruktører til både teori og

praktik. Selve diplominstruktørbegrebet er en

overbygning på både trin 1 teoriinstruktørerne

samt på DBU instruktørerne.

Selve ansættelsesopgaven har gruppen valgt

at placere hos uddannelseschef Poul Gilling efter

stillingerne har været slået op eksternt. Ansættelsesrunden

er afsluttet primo december

2006, og der er ansat 19 nye diplominstruktører

til undervisning i fodboldloven, hvori indgår tidligere

DBU lovfortolkere såvel som andre med

anden instruktørbaggrund. Derudover er der ansat

ni nye diplominstruktører til praktikdelen på

dommerkurserne.

Gruppen har endvidere arbejdet intensivt med

planlægningen af en ny eksamensform på dom-

mergrundkurserne samt indførelse af obligatoriske

teoritest ved avancement for den enkelte

dommer. Til disse teoritest skal diplominstruktørerne

blandt andet benyttes.

Revision af dommerkurser

Kurset ’Dommer som leder 2’ er pilotgennemført

tre steder i landet, og vil blive klargjort til

endelige implementering i løbet af 2007. Der arbejdes

endvidere på at færdiggøre udviklingen

af et temakursus for dommere, der skal håndtere

fodboldkampe med multietniske danskere,

så dommerne kan blive klædt endnu bedre på til

at varetage opgaverne.

DBUs breddedommergruppe har i 2006 søsat

et projekt ’aspirantjægere’ finansieret af

DBUs sponsor på dommerområdet Thiele. Projektet,

der har kørt i efteråret 2006, har været

en stor succes, i det der er alene i efteråret

2006 har været knap 300 nye aspiranter til eksamen.

Heraf er 170 aspiranter kommet via projekt

’aspirantjægere’.

Nedenstående tabel viser udviklingen i antal beståede

aspiranter i 2005/2006:

Lokalunion Aspiranter Bestået Bestået %

2005/06 2005/06

JBU 164 143 87,2

FBU 35 29 82,9

KBU 38 36 94,7

SBU 71 71 100

LFBU 12 11 91,7

BBU 14 12 85,7

2005/06 334 302 90,4

2004/05 387 344 88,8

2003/04 252 213 84,5

2002/03 422 367 87,0

2001/02 316 297 92,7

2000/01 384 341 88,8

SBU har 100 aspiranter i gang på teoridelen, som først gennemfører

eksamen i januar 2007. JBU har blandt andet på

basis af projekt aspirantjægere i efteråret 2006 gjort klar til

igangsættelse af otte dommergrundkursusforløb i foråret


2007. Disse kurser kunne have været med i ovennævnte tal,

men vil først indgå i årsberetning 2007, da definitionen på

tallene er gennemførte kurser.

DBU har tilbagebetalt kursusprisen på 1.085 kroner

til nye dommere, når de har dømt minimum

20 kampe for lokalunionen det første år.

Udviklingen i antallet af refusionsberettigede

nye dommere er som følger:

2006: 85 dommere

2005: 130 dommere

2004: 65 dommere

2003: 98 dommere

Talentdommerudvikling

Talentdommer 2 ved unionsstævnerne U/15 og

U/16 i Vejle

Gennemførtes igen i 2006 med gode evalueringer.

I alt deltog der 16 talentdommere på

dette stævne, hvor hele fodboldfamilien er samlet.

Der arbejdes fortsat på en afklaring om, hvordan

Talentdommer 1 skal etableres.

Talentdommerudvikling

ved U19-stævne

Den stærke Lyngby turnering blev igen i 2006

benyttet til udvikling af dommertalenterne med

gode evalueringer.

Elitedommerkurser

Kurset blev gennemført i januar 2006, og dommeruddannelsesgruppen

har nu besluttet, at

kurset i 2007 skal være en træningslejr for elitedommerne,

så de kan bruge det som sæsonforberedelse.

Træneruddannelse

I 2006 afsluttede 11 kursister den højeste og

mest omfattende uddannelse, DBU P-træner.

Uddannelsen sluttede med en studietur til VM i

Tyskland, hvor kursisterne i ni dage havde lejlighed

til at observere og analysere kampe på allerhøjeste

niveau. I august forsvarede kursisterne

deres individuelle skriftlige opgave, hvorefter de

var klar til at modtage deres P-licens.

Tidligere har der været en del år mellem afholdelsen

af P uddannelsen. Allerede i 12. december

2006 startede et nyt hold. Denne uddannelse

afsluttes i sommeren 2008. Kursister på uddannelsen

er: Anders Gerber, Bent Arensø, Carsten

Thyrsting, Glen Riddersholm, Jeppe Tengbjerg,

Peter Enevoldsen, Johnny Bredahl, Jonnie Larsen,

Kasper Hjulmand, Kenneth Heiner-Møller,

Lars Olsen, Mark Strudal, Michael Laudrup, Peder

Knudsen, Peter Elstrup og Peder Siggaard.

Team Danmark vil indgå i uddannelsen af

det nye P-uddannelseshold, da flere moduler vil

blive gennemført i samarbejde med Team Danmark,

hvorved DBU kan trække på ekspertisen

eksempelvis indenfor fysiologi.

A-uddannelsen er fortsat et hit. I 2006 gik studieturen

til England, hvor de fire grupper i en

uge var gæster i hver sin klub: Aston Villa, Liverpool,

Everton og Manchester City. Kursisterne

afslutter netop nu deres uddannelse med eksamen.

I januar starter et nyt A-hold samtidig med, at

vi introducerer A-ungdom. Denne uddannelse

henvender sig specielt til trænere for ungdoms

elitehold. Begge A-uddannelser afvikles i løbet

af 2007 med henholdsvis 24 og 26 kursister.

For tredje gang afholdt vi i ’Store Trænerdag’.

Da pokalfinalen i år ikke blev afviklet Kristi

Himmelfartsdag opstod idéen om at afholde

to ’store trænerdage’. I maj afviklede vi dagen

i Brøndby – og i august i Silkeborg. Begge arrangementer

i samarbejde med Dansk Træner

Union og SBU/JBU.

Instruktører var landstræner Morten Olsen

samt U/17-landsholdstræner Glen Riddersholm.

Der arbejdes efter at gennemføre store træner-

DBU Uddannelse

dag igen i 2007 og igen øst og vest.

2006 var året, hvor landstrænergruppens arbejde

for alvor tog fart. I årets løb har gruppen,

som består af landstræner Morten Olsen, assistenttræner

Peter Bonde, U/21-landsholdstræner

Keld Bordinggaard, U/19-landsholdstræner

Per Andersen, U/17-landsholdstræner Glen Riddersholm,

træneruddannelseskonsulent Peter

Rudbæk samt generalsekretær Jim Stjerne Hansen

afholdt ni heldagsmøder samt et internt seminar

over tre dage. På møderne diskuteres og

koordineres tiltag omkring spiller- og træneruddannelse.

Gruppens første idéer blev fremlagt på temaaftenen

forud for DBUs repræsentantskabsmøde

i februar 2006.

Efterfølgende har der været afholdt møder

med en inspirationsgruppe, SAS Liga trænerne,

ITU-, STU, Y-DM-og J-DM-trænerne. Denne dialog

bestræber gruppen sig på at videreføre.

En konsekvens af gruppens samarbejde er ligeledes,

at der på alle T-, A- og P-uddannelser

deltager en landstræner som gæsteinstruktør i

fire timer.

GTU forløbet, som træneruddannelseskonsulent

Peter Rudbæk havde været med til at beskrive,

blev gennemført forskellige steder i lokalunionerne.

I 2007 vil kurset blive udbudt uden

støtte, og vil efterfølgende blive evalueret.

Der har ligeledes været gennemført ’refreshment’

kurser for A-licensindehavere. Derudover

tog uddannelsesudvalget i løbet af 2006 beslutning

om, at ’refreshment’ på B-licensindehavere

kan gennemføres ved, at de i løbet af en treårig

periode opsamlet point ved at deltage på inspirationskurser

i DBUs lokalunioner.

Samarbejdet med DBU Børn og Unge udvikler

sig i positiv retning, så det sikres, at der er sammenhæng

fra fodboldskolernes manualer og til

træneruddannelsen.

99

DBU Årsberetning 2006


DBU Uddannelse

Uddannelse Kursister Kursister Kursister

2006 2005 2004

DBU B1-træner 805 722 (564) 748 (695)

DBU B2-træner 232 201 106

DBU T-træner 49 29 42

DBU B-eksamen 168 157 184

DBU M1-træner 57 42 40

DBU M2-træner 22 18 14

DBU A-træner 23 26 26

A-eksamen 13 26 26

A-refreshmentt 147 Ikke gennemført 91

DBU P-træner 11 11 Ikke igangsat

P-refreshment Ikke gennemført 19 Ikke gennemført

Antal kursister i alt 1527 1232 (1074) 1277 (1224)

Tallene i () er tal, der fremgik af årsberetningen 2005. Tallene har desværre vist

sig ikke at være korrekte, da ikke alle gennemførte kurser var medtaget. Dette er

nu rettet, hvorfor tallene afviger fra tidligere.

Oversigt over kurser i Den strukturerede Dommeruddannelse 2005/06 og 2004/2005:

Kursus Antal kursister 2005-2006 Antal kurser 2005-2006 Antal kursister 2004-2005 Antal kurser 2004-2005

Dommergrundkursus 334 22 387 21

Dommer i praksis 101 8 43 2

Dommeren som leder 1 89 7 54 2

Dommeren som leder 2 51 3 Ikke klar til afvikling

Linjedommer 1 129 7 107 5

Linjedommer 2

Temakurser

87 5 78 4

Teori i praksis 12 1 13 1

Kommunikation og kropssprog 11 1 47 3

Lederstile 18 1 88 4

Konflikthåndtering 10 1 118 5

I alt 842 56 935 47

Talentdommer 1 Ikke klar til afvikling Ikke klar til afvikling Ikke klar til afvikling Ikke klar til afvikling

Talentdommer 2 16 2 16 2

Talentdommer 3/Linjedommer 3 og 4 25 3 25 3

Talentdommer 4 6 1 6 1

Elitedommerkursus 70 1 70 1

Dommerkurser i alt 959 63 1.052 54

100

DBU Årsberetning 2006


DBU Professionel

Udvalget for professionel fodbold

Udover den generelle målsætning om at medvirke

til at fremme og beskytte professionel fodbolds

interesser i Danmark og et langsigtet mål

om at fastlægge en fælles strategi for dansk

professionel klubfodbolds fremtid er intentionen,

at udvalget løbende skal indsamle signaler

og ønsker fra klubberne og forsøge at bringe

disse sammen til konkrete forslag, der kan medvirke

til, dels at sikre stabile og sportsligt attraktive

turneringer, dels bidrage til at forbedre

klubbernes udviklingsmuligheder.

Udvalget har i årets løb afholdt fire møder,

hvor man blandt andet har behandlet og opstillet

fælles holdninger til implementeringen af FI-

FAs cirkulære om bekæmpelse af racisme; etablering

af et hooliganregister og bekæmpelse af

hooliganisme; håndteringen af stadionkravene;

anvendelse af gigtmedicin i fodbolden; disciplinærudvalgets

arbejdsopgaver og sammensætning;

etisk kodeks; fællesarrangement af kvinde-

102

DBU Årsberetning 2006

og herrepokalfinalerne; fodboldgalla samt taget

initiativ til etablering af møder mellem landstrænere,

klubtrænere og klubdirektører omkring

planlagte landsholdsaktiviteter.

Derudover har udvalget drøftet strategier og

ønsker i relation til kommende TV-aftaler og til

en partnerskabsaftale med Danske Spil. Udvalget

har til det formål nedsat to ad hoc grupper

med den opgave at udarbejde forhandlingsoplæg

til ny TV-aftale og til en partnerskabsaftale

med Danske Spil.

Konkret har udvalgets arbejde i årets løb udmøntet

sig i en række vedtagelser til ændring af

propositionerne for Herre-DM og en ny fortolkning

af afsoningsbestemmelserne for karantæner

optjent i DBUs turneringer og landspokalturneringer

i overensstemmelse med UEFAs

regler på området.

Senest har udvalget behandlet og forholdt sig

positivt til forslag fra divisionsklubberne ved-

rørende en udvidelse af 2. Division fra 28 til 32

hold og en samtidig udvidelse af adgangen for

SAS Liga-klubberne til at deltage med i alt otte

2. hold i 2. Division og til et forslag omhandlende

en ændring af lodtrækningsproceduren i

runde to og tre for at undgå indbyrdes kampe

mellem SAS Liga-klubberne og derigennem give

flere af serieklubberne mulighed for at møde et

SAS Liga-mandskab.

Endelig har udvalget fået etableret en fast

praksis som sikrer en løbende dialog om og koordinering

af erfaringer og tendenser i international

fodbold og i internationalt arbejde.

Udvalget havde i 2006 følgende sammensætning:

Allan Hansen (formand), Jesper Møller,

Henrik Ravnild, Torben Mogensen, Benny Hansen,

Thomas Christensen, Niels Chr. Holmstrøm, Allan

K. Petersen, Jørn Kønig og Ole Hansen.


Fodboldgalla 2006

Dansk Boldspil-Union holdt i samarbejde med

TV2 Sporten ’FodboldGalla 2006’ mandag den

13. november i Cirkusbygningen.

Aftenen bød på, udover musikalsk underholdning

fra nogle af Danmarks bedste, også

på kåringer af blandt andet ’Årets fan’, ’Årets

spiller’ og ’Alle tiders danske fodboldspiller’.

Sidstnævnte fik overrakt prisen af den franske

fodboldlegende, Michel Platini, der efterfølgende

blev valgt til UEFA præsident i starten af

2007.

Leo Dannins Rejselegat

Leo Dannins Rejselegat på 6.000 kroner blev

uddelt til Vagn Nielsen, Sabro Idrætsforening og

Svend Erik Nielsen, Horne forenede Sportsklubber

Vagn Nielsen har været frivillig leder siden

Alle tiders danske fodboldspiller:

Michael Laudrup

Årets herretalent 2006: Daniel Agger

1982 og fungerer som formand for Sabro Idrætsforening.

Han har endvidere igennem årene været

skoleleder på DBUs Fodboldskole og mikrofodboldskole.

Han har stået for arrangementer

som McDonalds Cup, Pigeraketten, Arla Dag og

mange af JBUs afsluttende stævner.

Han er foregangsmand i samarbejdet mellem

Sabro bys fodbold-, spejder- og skoleaktiviteter,

og han er opfinder af skolestævner for inde-fodboldstævner

for piger, der har spredt sig til resten

af Jylland med stor succes.

Svend Erik Nielsen har været leder på mange

plan i Horne forenede Sportsklubber siden 1975,

hvor han begyndte at træne en række af klubbens

ungdomshold. Siden har han varetaget

mange forskellige lederposter og opgaver i

klubben, herunder som klubbens formand siden

1984.

Han har stået for Hornes årlige byfest, klub-

Årets herrespiller 2006:

Christian Poulsen

Årets kvindetalent 2006:

Nanna Christiansen

Hædersbevisninger

Hædersbevisninger

bens årlige sommerkampe med danske og

udenlandske klubber, anlæggelse af klubbens

idrætslegeplads, og så er han drivkraft bag klubbens

holdsamarbejde med Faldsled/Svanninge.

Erik Hansens ungdomslederpris

Erik Hansens ungdomslederpris på 10.000 kroner

gik i år til Kim Hallberg, Hvidovre Idrætsforening.

Kim Hallberg har gennem de seneste

10 år fungeret på alle niveauer i Hvidovre, og

han kan i høj grad tilskrives æren for, at Hvidovre

er at finde på allerhøjeste eliteniveau for

både junior og ynglinge.

Han har sideordnet været en væsentlig bidragsyder

til Hvidovres nye breddepolitik, og

har via en post i KBUs uddannelsesudvalg ydet

en stor indsats omkring uddannelse i København.

Kim Hallberg er den ideelle ungdomsleder

og en fremtidens mand i dansk fodbold.

Årets kvindespiller 2006:

Cathrine Paaske Sørensen

Årets fanpris 2006: Håbets landshold

Årets dommer 2006: Peter Rasmussen Årets mål 2006: Jon Dahl Tomasson Årets træner 2006: Lars Olsen

103

DBU Årsberetning 2006


Udgiver

Dansk Boldspil-Union

Fodboldens Hus

DBU Allé 1

2605 Brøndby

Telefon 4326 2222

Telefax 4326 2245

e-mail dbu@dbu.dk

www.dbu.dk

Redaktion

DBU Kommunikation

Lars Berendt (ansvarshavende)

Jacob Wadland

Pia Schou Nielsen

Layout/dtp

DBU Kommunikation/DBU Grafisk

Bettina Emcken

Lise Fabricius

Henrik Vick

Fotos

Per Kjærbye, Anders Kjærbye m.fl.

Redaktion slut

6. februar 2007

Tryk og distribution

Kailow Graphic

Oplag

3.000

Pris

Kr. 60,00

plus kr. 22,50 i forsendelse

More magazines by this user
Similar magazines