Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

dbu.dk

Dansk Boldspil-Union Årsberetning 2006 - DBU

Hans Brun Larsen som har fungeret som træner

for U/16- og U/17-landsholdet i første halvdel

af året, blev efter sommerferien afløst af Glen

Riddersholm. Per Andersen har i hele året været

ansvarlig for U/18- og U/19-landsholdet. De

to trænere har sammen med Flemming Serritslev,

som har været ansvarlig for U/20- og U/21landsholdet,

assisteret hinanden i de af forårets

arrangementer, hvor dette har været praktisk

muligt. I efteråret overtog Keld Bordinggaard

ansvaret for U/20- og U/21-landsholdet, da

Flemming Serritslev fandt andre udfordringer i

den danske fodboldverden.

Udvalget afstikker de overordnede rammer i

henhold til lovenes § 41. Udvalget følger egne

arrangementer og fungerer som ledere heraf

og afrapporter efter behov til bestyrelsen. Til

udførelsen af de manuelle differentierede arbejdsopgaver,

der er nødvendige for hvert arrangement,

har udvalget for hvert arbejdsområde

sammensat en gruppe mennesker (et

panel), der er henhørende under udvalgets arbejdsområde.

Udvalget har to paneler. Et panel til varetagelse

af repræsentative opgaver, samt et panel,

hvorfra der kan udpeges de nødvendige

holdledere for landsholdene. Til de repræsentative

opgaver i ind- og udland valgte udvalget

at supplere sig med Thomas Bytoft og Egon O.

Hansen. Holdlederpanelet udgøres af Bent Jørgensen,

Jens Jørgensen, Henry Matthiesen, Erik

Nielsen og Jannik Riis.

Talentudviklingen er fortsat forankret i de to

velkendte projekter STU og ITU. De yngste spillere,

13-15-årige, deltager i STU, som er et efterhånden

mangeårigt samarbejde primært mellem

lokalunionerne og DBU. Herefter har de

samme spillere mulighed for at deltage i ITU,

et samarbejde mellem udvalgte klubber og

DBU. Alt i alt får DBUs trænere under dette uddannelsesforløb

ved gentagne besigtigelser og

træning et stort kendskab til de enkelte spilleres

formåen på klubhold og udvalgte hold.

Begge projekter fungerer indenfor bestyrelsens

skarpt afstukne rammer i såvel udførelsen som

med hensyn til de økonomiske forhold og med

stort økonomisk tilskud fra Team Danmark.

Struktureret talentudvikling

for spillere under 16 år (STU)

For mere end 12 år siden indledte DBU et samarbejde

med Team Danmark om en årlig fortløbende

uddannelse af de bedste ungdomsspillere

i lokalunionerne og DBU, udført efter en af

DBU udarbejdet træningsplan. Selv om der er

foretaget justeringer i løbet af årene forestås

uddannelsen fortsat af lokalunionerne og DBU.

BBU er dog ikke mere indeholdt i dette samarbejde

men er i stedet, efter eget ønske, indtrådt

i et samarbejde på anden måde via den såkaldte

‘Bornholmerpakke’.

STU indgår som et naturligt element i DBUs

samlede elitearbejde med lokalunionerne. Det

hele ligger nu i så faste rammer, at ingen af

de involverede parter er i tvivl om formål og

arbej dsområde samt de økonomiske forhold,

der binder det hele sammen. DBU yder fuld

finansiering af de aktiviteter, som de fem lokalunioner

bliver pålagt at afholde for at gennemføre

projektet. Det er udgifter til honorarer

og transport til trænerne, omkostninger til

transport og ophold ved samling af spillerne,

ud gifter til målmandstrænerne, transportudgifter

til holdlederne og uddannelsestilbud til

trænerne. DBUs landsholdstrænere fungerer

som konsulenter i projektet med råd og vejledning

til klubber og lokalunioner. I aktivitetsåret

2005/2006 har DBU til de fem lokalunioner

ydet omkring to millioner kroner til dækning af

udgifterne under STU.

Selv om BBU ikke deltager i STU bliver enkelte

talentfulde spillere fra Bornholm dog tilbudt

regulær træning sammen med KBU eller

SBU i det storkøbenhavnske område. Samtidig

har BBU, KBU og DBU indgået en aftale

om, at BBUs bedste drenge, junior og ynglingehold

kan deltage i KBUs turneringer. Til denne

‘Bornholmerpakke’ yder DBU et årligt økonomisk

tilskud på 150.000-200.000 kroner.

DBU Eliteudvikling

Herre-eliteungdomsudvalget

Integreret talentudvikling

for ungseniorspillere over 16 år (ITU)

ITU blev etableret som pilotprojekt i august

2000, og har siden 2004 været en fast aktivitet

i DBUs talentudvikling i samarbejde med Team

Danmark. ITU har til formål at fortsætte og forbedre

uddannelsen af de bedste 16- til 21-årige

med udgangspunkt i individuelt opstillede mål

for den enkelte spiller. Der lægges vægt på at

tilgodese den enkelte spillers behov for rådgivning

og vejledning med hensyn til såvel fodboldmæssig

udvikling som civil uddannelse.

Som en del af projektet yder DBU faglig vejledning

til klubberne omkring talentudviklingen

samt økonomisk støtte til fuldtidsansættelse

af talenttrænere med 200.000 kroner om

året til hver klub samt støtte til videreuddannelse

af trænerne.

Ved indgangen til 2006 havde følgende klubber

ITU-status: AaB, AGF, AB, B93, Brøndby, Esbjerg,

FC København, Lyngby Boldklub, FC

Midtjylland, FC Nordsjælland, Herfølge Boldklub,

Lolland Falster Alliancen, OB, Silkeborg IF

og Vejle.

LFA mistede sin status ved årets udgang, da

ITUs styregruppe ud fra en sportslig vurdering

besluttede, at klubben ikke længere opfylder

kriterierne som ITU-klub.

Brøndby IF modtog i efteråret ikke økonomisk

tilskud, da deres ITU-træner blev assistenttræner

i samme klub.

ITU bliver løbende evalueret af en arbejdsgruppe

bestående af DBUs landsholdstrænere

fra U/16- til U/20-landsholdene samt repræsentanter

fra Team Danmark og DBUs administration.

Arbejdsgruppen, der er ansvarlig for

evaluering og videreudvikling af ITU, refererer

til en overordnet styregruppe bestående af repræsentanter

for ITUs interessenter; Michael

Andersen, Team Danmark, og formanden for

DBUs eliteungdomsudvalg.

Det internationale arbejde

DBUs yngste landshold – U/16-landsholdet –

udtages primært på baggrund af de præstati-

33

DBU Årsberetning 2006

More magazines by this user
Similar magazines