Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

13. METODE

Kapitel 13 Metode

I dette afsnit beskrives metoderne bag rapportens analyser, herunder definitioner, beskrivelse

af datakilder, vurdering af datakvalitet og beskrivelse af variable.

13.1 DATAKILDER

Undersøgelsen gør brug af følgende datakilder

Dødsårsagsregisteret, Sundhedsstyrelsen

Landspatientregisteret, Sundhedsstyrelsen

Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Arbejdsskaderegisteret, Arbejdstilsynet

Færdselsuheld, Danmarks Statistik (Færdselsuheldsstatistiksystemet).

Dødsårsagsregisteret

Dødsårsagsregisteret indeholder i dets nuværende form oplysninger om alle dødsfald i Danmark

siden 1970 blandt personer med fast bopæl i landet. Registeret opdateres løbende ud

fra oplysningerne fra dødsattester. Ved hvert enkelt dødsfald udsteder en læge en attest

med oplysninger om afdøde og oplysninger om dødsmåden, dvs. om døden skyldes sygdom,

ulykke, vold eller selvmord, samt de relevante diagnoser, herunder ekstern årsag kodet efter

ICD-10. Siden 2007 har indberetningen af dødsattester skullet ske elektronisk.

Aktuelt er det kun ca. 10% af alle døde, der bliver obduceret med henblik på at fastslå

dødsårsagen. Dette har betydning for kvaliteten af dødsårsagsregistreringen.

Landspatientregisteret

Registeret indeholder administrative og medicinske oplysninger om alle indlæggelser siden

1978 på de danske sygehuse, både offentlige som private. Siden 1995 indgår der også oplysninger

om alle ambulante kontakter og skadestuekontakter. Alle data er registreret på

patientens CPR og bopælskommune. For hver skadestuekontakt angives om kontakten fx

skyldes en sygdom, en ulykke eller vold.

Geografiske variationer, ændringer i sygehusstruktur og adgang til specialafdelinger

kan have stor betydning, hvis man ser på udviklingen over tid eller sammenligner mellem

kommuner. Det skyldes, at det kun er sygehusene og f.eks. ikke praktiserende læger og

vagtlæger, der indberetter til Landspatientregisteret.

Færdselsuheldsstatistiksystemet

Systemet indeholder oplysninger om færdselsuheld med personskade indberettet af politiet

til Vejdirektoratet. Populationen udgør samtlige færdselsuheld med personskade, der kommer

til politiets kendskab. Oplysningerne indgår i Vejdirektoratets Vejsektorens Informationssystem

(VIS), hvorfra Danmarks Statistik modtager data én gang årligt.

Ud over en beskrivelse af omstændighederne ved selve uheldet indeholder politiets indberetning

også information om de involverede elementer, fx om der var tale om personbil, cykel,

fodgænger osv., samt om personerne, fx om det var førere eller passagerer. For passagerer

gælder i øvrigt, at kun tilskadekomne passagerer registreres. I beskrivelsen af uheldet indgår

også information om, hvor uheldet skete.

Siden maj 2000 er politiets informationer om trafikuheld blevet indberettet elektronisk. 1.

januar 2003 overtog Vejdirektoratet ansvaret for den primære uheldsstatistik fra Danmarks

Statistik.

127

More magazines by this user
Similar magazines