Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

si.folkesundhed.dk

Ulykker i Danmark 1990-2009 - Statens Institut for Folkesundhed

Kapitel 5 Trafikulykker/køretøjsulykker

De tilskadekomnes modpart i ulykken

Hyppigste modpart for cyklister, der omkom i trafikken, var lastbil/bus (40%) efterfulgt af

alm. personbil (39%). For skadestuekontakterne var langt hovedparten (omkring 80%)

eneulykker, dvs. uden en kørende modpart. Hyppigste modpart for tilskadekomne cyklister

(skadestuekontakter) var personbiler (12%), der i hele perioden 1990-2009 lå nogenlunde

stabilt på 11-13% som modpart. Lastbiler og busser udgjorde som modpart under 1% af alle

cykelulykker (skadestuekontakter), hvilket illustrerer at kommer en cykel først i karambolage

med en bus eller en lastbil, så ender det ofte fatalt.

Faldet i antallet af tilskadekomne cyklister hænger bl.a. sammen med et fald i cykeltrafikken

i perioden.

Størst var faldet i cykelulykker blandt voksne mellem 15-64 år, med ca. 7800 færre ulykker

fra 1990 til 2009, svarende til et fald på 31%. Cykelulykker blandt børn under 15 år faldt

også markant i perioden med ca. 4800 færre ulykker fra 1990 til 2009, svarende til et fald

på 36%. Blandt ældre på 65 år og derover sås en let stigende forekomst i perioden fra ca.

2400 til ca. 3000 fra 1990 til 2009, svarende til 25% (Figur 5.4.4).

Figur 5.4.4 Tilskadekomne på cykel. Skadestuekontakter, 1990-2009 opdelt på hhv.

børn, voksne og ældre. Antal

Antal

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

Børn (0-14 år) Voksne (15-64 år) Ældre (65 år +)

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

Kilde: Ulykkesregisteret, Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

En af de væsentligste forebyggende indsatser over for cyklister i perioden var kampagner for

brug af cykelhjelm. Rådet for Sikker Trafiks (tidl. Rådet for Større Færdselssikkerhed) tællinger

viser, at brugen af cykelhjelm har været stigende, ikke mindst blandt børn. Vi har set på

udviklingen i hovedskader i perioden, for at se om det kunne være en indikation på, hvorvidt

brug af cykelhjelme har gjort en forskel.

Blandt børn under 15 år og til en vis grad voksne 15-64 år faldt andelen af hovedskader

markant i perioden, dvs. den andel som hovedskader udgjorde af alle skader i aldersgruppen.

Dette kunne tyde på, at den øgede brug af cykelhjelm vitterlig har haft en beskyttende

effekt i forhold til hovedskader. For ældre på 65 år og derover var der ikke nogen entydig

udvikling i perioden, dog var der i sidste del af perioden en større andel af hovedskader end i

den første halvdel af perioden. Der er tilsyneladende et forebyggelsespotentiale, ikke mindst

hvad angår øget brug af cykelhjelme blandt ældre cyklister (figur 5.4.5)

41

More magazines by this user
Similar magazines