Præsentation på mødet - ATV Jord og Grundvand

atv.jord.grundvand.dk

Præsentation på mødet - ATV Jord og Grundvand

“Den forvaltningsretlige ramme og de

overordnede principper i miljøsager”

ATV Jord og Grundvand

Miljøjura for enhver

17. juni 2008 - Schæffergården, Gentofte

Advokat (H) Håkun Djurhuus


De forvaltningsretlige regler og principper

A. Forvaltningsretlige procesregler: Eksempelvis partshøring

(Forvaltningslovens § 19), vejledningspligt (Forvaltningslovens §

7), habilitet (Forvaltningslovens kap. 2) etc.

B. ”Indholdsregler”: Eksempel: Proportionalitetsprincippet.

-------------------

De forvaltningsretlige regler og principper gælder altid når offentlige

myndigheder behandler en sag. De forvaltningsretlige regler og principper

gælder ved siden af de konkrete miljøregler.

En forvaltningsafgørelse vil, efter omstændighederne, kunne tilsidesættes som

ugyldig, såfremt a) afgørelsen ikke har den fornødne hjemmel i eksempelvis

Jordforureningslovens § 41 om oprensningsbud og/eller såfremt afgørelsen

tilsidesætter forvaltningsretlige regler og principper, eksempelvis

proportionalitetsprincippet, kravet om habilitet etc.


Hvad er retsvirkningen af tilsidesættelse af forvaltningsretlige

regler og principper?

Retsvirkningen kan være ugyldighed og/eller erstatningsansvar.

Bemærk: Retsvirkningen af tilsidesættelse af forvaltningsreglige regler

og principper er langt fra altid ensbetydende med ugyldighed.

Eksempel: Reglerne om inhabilitet er udførligt beskrevet i

Forvaltningslovens kap. 2. Herudaf kan se, hvornår der foreligger

inhabilitet (generel eller speciel), men ikke hvad retsvirkningen af

inhabilitet skal være. Dette beror , at lovgiver lægger op til en helt

konkret vurdering i hver enkelt sag.


Hvad er retsvirkningen af tilsidesættelse af forvaltningsretlige

regler og principper? - fortsat

Kriterium for retsvirkningen af tilsidesættelse af forvaltningsretlige

regler og principper:

Kriteriet vil oftest være, hvorvidt der foreligger såkaldt ”KONKRET

VÆSENTLIGHED”.

Er dette tilfældet, vil retsvirkningen oftest være ugyldighed.

I visse – få – tilfælde, vil også ”GENEREL VÆSENTLIGHED” kunne

udløse ugyldighed. EKSEMPEL: Ringe-dommen


Retsvirkning af sagsbehandlingsfejl – ikke ugyldighed, men

erstatning

Eksempel:

Oscar-dommen. Forvaltningslovens § 7.


Reparation af sagsbehandlingsfejl i rekursinstansen

Ifølge Naturklagenævnets faste praksis kan eksempelvis manglende

partshøring (tilsidesættelse af Forvaltningslovens § 19) i 1. instansen

”repareres” af Naturklagenævnet ved gennemførelse af partshøring i

rekursinstansen.


Ulovfæstede forvaltningsretlige principper

Visse forvaltningsretlige principper gælder selv om de ikke er

lovfæstede som generelle regler i eksempelvis Forvaltningsloven.

Eksempler væsentlige forvaltningsretlige, i alt væsentligt

ulovfæstede, forvaltningsretlige principper:

Proportionalitetsprincippet

Officialprincippet

Bestemthedskravet


Om proportionalitetsprincippet

Proportionalitetsprincippet gælder al forvaltningsmæssig

myndighedsudøvelse, også selvom princippet ikke står i de regler, der

anvendes, når myndigheden træffer en afgørelse.

Hvad er indholdet i proportionalitetsprincippet?

Der må ikke være et misforhold mellem middel og mål.

Proportionalitetsprincippet – eksempel 1 sat spidsen:


Om proportionalitetsprincippet – fortsat

Eksempel 1 - sat spidsen:

En politibetjent må ikke skyde en flygtende indbrudstyv i hovedet.

Eksempel 2 – sat spidsen - miljøret:

Såfremt man lokaliserer 2 nikkelcadmium, der lækker, 8 meter under

en udlejningsejendom 10 etager, kan man ikke give bud om

oprensning der vil beløbe sig til adskillige millioner kroner. Der er

ganske enkelt et åbenbart misforhold mellem midlet (adskillige

millioner kroner) og den miljømæssige gevinst – målet.

Postulat: Proportionalitetsprincippet er en ”nødventil” der skal hindre

absurde afgørelser.


Kollision mellem det lovfæstede genopretningsprincip og

det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip

Eksempel: Kolding-dommen (UfR 2005.2923 H)

Retsgrundlag: Jordforureningslovens § 48

Tilsynsmyndigheden kan meddele ejere af olietanke bud om ”… at

fjerne den konstaterede forurening og genoprette den hidtidige tilstand

eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger”.

Heroverfor stod i den konkrete sag det ulovfæstede

proportionalitetsprincip.


Kollision mellem det lovfæstede genopretningsprincip og

det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip - fortsat

Uddrag af Højesterets præmisser:

”Højesteret finder, at proportionalitetsprincippet bl.a. må føre til, at en

forurening eller restforurening med olie – uafhængigt af

omkostningernes størrelse – som udgangspunkt ikke kan bydes

fjernet, hvis der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at den hverken

aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig

risiko.”

I den gældende sag ville en fuldstændig oprensning have ført en

meromkostning ca. 180.000 kr.


Kollision mellem det lovfæstede genopretningsprincip og

det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip - fortsat

Sagen blev i øvrigt afgjort det forvaltningsretlige officialprincip (jf.

nærmere nedenfor), idet Højesteret herom anførte, at:

”… må det lægges til grund, at kommunen ikke foretog nogen konkret

vurdering af, om restforureningen efter den anbefalede delvise

oprensning indebar en miljø- eller sundhedsmæssig risiko. Kommunen

undlod således at foretage den risikovurdering, som efter det foran

anførte er et led i iagttagelsen af proportionalitetsprincippet, og

Højesteret finder, at kommunen herved begik en væsentlig

sagsbehandlingsfejl, som må medføre, at oprensningsbuddet af 17.

oktober 2001 er ugyldigt.”


Officialprincippet

Princippet går ud , at en offentlig myndighed, før man træffer

afgørelse i en sag, har pligt til at sørge for, at der tilvejebringes et fuldt

tilstrækkeligt beslutningsgrundlag, det vil sige, at alle relevante

oplysninger til brug for vurderingen af den berørte lovbestemmelse og

de involverede forvaltningsretlige principper, foreligger.

Eksempel: Sagen om de brændte løg.

Eksempel: Kolding-dommen (se ovenfor)


Særlige miljøretlige principper

Forureneren betaler-princippet

BAT-princippet

Forsigtighedsprincippet

Hvile i sig selv-grundsætningen

Genopretningsprincippet

Vugge til grav m.v.

More magazines by this user
Similar magazines