Speciale om naturfilm og kulturelle strømninger

tobiasvalentin.dk

Speciale om naturfilm og kulturelle strømninger

Arter, adfærd

og habitater i HD

- undersøgelse af nyere naturfilm i lyset af

filmhistoriske og kulturelle strømninger

Speciale ved Københavns Universitet af Tobias Valentin. Vejledning af Palle Schantz Lauridsen.


Arter,!adfærd!og!habitater!i!HD!

3!undersøgelse!af!nyere!naturfilm!i!lyset!af!

filmhistoriske!og!kulturelle!strømninger!

!

!

Speciale!ved!Københavns!Universitet!af!Tobias!Valentin.!Vejleder:!Palle!Schantz!Lauridsen.!!

!

!

SYNOPSIS!

Naturfilm! og! 3tv! tiltrækker! et! stort! antal! seere,! men! er! som! genre! fortsat! relativt! uudforsket! i!

filmvidenskabelig! litteratur.! En! beskrivelse! af! den! historiske! udvikling! i! naturfilm! og! 3tv! belyser!

genrens!baggrund,!og!finder!at!repræsentationer!af!dyret!som!dyr!(versus!dyret!som!metafor)!er!bredt!

til!stede!i!kulturen!førhen!og!nu.!En!kronologisk!fremstilling!af!genreudviklingen,!med!særligt!fokus!på!

europæiske!(herunder!danske)!forhold,!peger!på!at!genrens!udvikling!har!forløbet!i!to!tematiske!spor,!

der!adskiller!sig!ved!graden!af!menneskelig!tilstedeværelse!i!billedet,!således!at!(1)!ekspeditionsfilm!

og! (2)! rent! naturhistorisk! orienterede! udgør! to! stilistiske! og! indholdsmæssige! poler.! Bærende!

værdiers!strukturer!i!et!stort!filmmateriale!tegner!tilsammen!et!kompleks!af!natursyn,!der!varierer!på!

tværs! af! tid! og! undergenrer.! Tre! kulturelle! hovedstrømninger! identificeres! i! naturfilm! og! 3tv:! (1)!

oplysning,! (2)! romantik! og! (3)! realisme.! Før3kulturelle! aspekter! diskuteres! i! den! forbindelse.! Med!

baggrund! i! disse! studier! analyseres! tre! nyere! værker! (tv! og! film).! Værkernes! bærende! værdier,!

intertekstualitet,!form,!stil,!lyd!og!billede!beskrives!og!sammenholdes!i!en!afsluttende!perspektivering.!

Implikationer! af! analysernes! fund! diskuteres! med! udgangspunkt! i! en! sammenligning! af! relevante!

miljømæssige!realiteter.!

!

ABSTRACT!

There!is!a!great!audience!for!wildlife!films.!Still,!the!genre!remains!relatively!unexplored!in!academic!

film! literature.! The! evolution! of! the! genre! and! its! historical! backdrops! are! portrayed,! and! find! that!

representations!of!animals!as!animals!(vs.!animals!as!metaphors)!are!widely!distributed!in!our!culture!

previously! and! today.! A! demonstration! of! chronological! genre! evolution,! with! a! special! focus! on!

European! (namely! Danish)! circumstances,! points! towards! a! development! proceeding! in! two! main!

tracks! of! topics,! separating! by! degrees! of! human! appearance! in! the! scenes,! in! such! way! that! (1)!

expedition!films!and!(2)!merely!natural!history!orientated!films!constitutes!two!opposites!of!style!and!

content.!Structures!of!implicit!values!in!a!large!collection!of!film!material!constructs!a!complex!build!of!

perceptions! of! nature,! variable! across! time! and! sub3genre.! Three! cultural! lineages! are! identified! in!

wildlife!film!and!television:!(1)!enlightenment,!(2)!romanticism,!and!(3)!realism.!Pre3cultural!traits!are!

discussed.!On!the!background!of!these!studies,!three!contemporary!cases!of!wildlife!television!and!film!

are! analysed.! Implicit! values,! intertextuality,! form,! style,! sound! and! images! are! described! and!

compared! in! a! concluding! perspectivation.! Implications! in! results! of! the! analyses! are! discussed! in!

context!of!environmental!realities.!

!

!

!

! 1!


!

!

!

!

Indholdsfortegnelse!

1! INDLEDNING! ! 4!

!

2! METODE!OG!MATERIALE! ! 6!

!

3! GENRENS!UDVIKLING! ! 8!

3.1! Karakterarter!i!oldtidskunst!og!naturfilm! ! 8!

3.2! Før!filmen:!(populær3)!videnskabens!natur!i!tekst!og!billeder! 11!

3.3! Naturen!i!tidlige!film! ! 13!

3.4! Den!brutale!natur!konstrueres!tidligt! ! 15!

3.5! Safarifilm! ! 17!

3.6! Naturhistoriske!film! ! 19!

3.7! Fortælling!og!plot!skærpes! ! 20!

3.8! Det!naturhistoriske!og!økologiske!fokus!forstærkes! ! 20!

3.9! Tv3værten!bliver!atter!en!del!af!fortællingen! ! 24!

3.10! Genrens!flersidighed! ! 31!

!

4! FORM! ! 32!

!

5! TEMA!OG!NATURSYN! ! 36!

5.1! Oplysningen! ! 37!

5.2! Romantikken! ! 38!

5.3! Kritisk!realisme! ! 40!

5.4! Naturens!før3kulturelle!værdi! ! 42!

!

6! ANALYSE:!"AFRICA'S!DEADLIEST!SNAKES"!(2000)! ! 45!

6.1! Materiale!og!baggrund! ! 45!

6.2! Undergenre!og!intertekstualitet! ! 47!

6.3! Bærende!ide! ! 49!

6.4! Form!og!indhold!i!lyd!og!billede! ! 49!

6.5! Perspektivering! ! 52!

! 2!


!

!

!

!

!

7! ANALYSE:!"ISLAND!OF!MARVELS"!(2011)! ! 57!

7.1! Materiale!og!baggrund! ! 57!

7.2! Undergenre!og!intertekstualitet! ! 58!

7.3! Bærende!ide! ! 61!

7.4! Form!og!indhold!i!lyd!og!billede! ! 61!

7.5! Perspektivering! ! 64!

!

8! ANALYSE:!"KAMÆLEONERNES!STRAND"!(2008)! ! 67!

8.1! Materiale!og!baggrund! ! 67!

8.2! Undergenre!og!intertekstualitet! ! 68!

8.3! Bærende!ide! ! 69!

8.4! Form!og!indhold!i!lyd!og!billede! ! 69!

8.5! Perspektivering! ! 72!

!

9! DISKUSSION! ! 73!

!

10! KONKLUSION! ! 75!

!

11! LITTERATUR! ! 77!

!

12! APPENDIX!

! Appendix!I! Seertal!for!Krokodillejægeren!

! Appendix!II! Seertal!for!Mageløse!Madagaskar!

! Appendix!III! Seertal!for!Kamæleonernes!Strand!

! Appendix!IV! Sendeplan!(Mageløse!Madagaskar)!

! Appendix!V! Sendeplan!(Kamæleonernes!strand)!

! Appendix!VI! Lemur3scene!fra!Island!of!Marvels!

! Appendix!VII! Kamæleon3scene!fra!Island!of!Marvels!

! 3!


Indledning!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Gennem!de!sidste!hundrede!år!har!film!og!tv!opdyrket!en!genre,!hvor!vilde!dyr!og!planter,!

samt! deres! levesteder! (og! til! en! vis! grad! også! mennesker)! er! i! fokus.! Genrens! spire! var!

stumme,!enkeltstående!filmoptagelser!af!dyr!i!bevægelse,!men!den!har!sidenhen!vokset!sig!til!

et! stort! træ,! kraftigt! forgrenet! af! mangeartede! undergenrer,! former,! temaer! og!

naturopfattelser.!Genren!er!meget!populær, 1 !og!dens!brede!repertoire!af!emner!og!måder!at!

fremstille!landskaber!samt!dyre3!og!plantearter!på,!og!udgør!tilsyneladende!en!vigtig!del!af!

"naturens! kultur"! i! Vesten,! hvis! forskellige! natursynstraditioner! genfindes! og! opretholdes! i!

denne!film3!og!tv3genre.!

Naturen!opleves!gennem!visuelle!medier!mere!end!nogensinde.!Samtidig!har!naturen,!i!!

perioden!fra!filmens!opfindelse!til!i!dag,!undergået!hidtil!usete!menneskeskabte!forandringer,!

hvorved! naturens! mangfoldighed! konkret! reduceres! i! forhøjende! tempo.! Jordens!

befolkningstal! er! firedoblet! alene! i! det! 20.! århundrede! (COLBY,! 1991),! og! presset! på!

naturressourcer!er!tilsvarende!stort.!Forringelse!og!ødelæggelse!af!habitater!er!den!vigtigste!

årsag!til!planter!og!dyrs!forsvinden.!Speciering!(artsdannelse)!overstiges!af!uddøen,!idet!arter!

nu! udryddes! mellem! 100! og! 1.000! gange! hurtigere! end! den! naturlige! baggrundsuddøen!

(ANON.,! 2011;! LAWTON! &! MAY! [red.],! 1995;! THOMPSON,! 2000).! Kontrasten! mellem! tabet! af!

biodiversitet 2 !og!populariteten!af!billedmediernes!natur!er!paradoksal.!

Paradokset!har!foranlediget!dette!studie!af!naturfilm.!Studiet!har!til!formål!at!undersøge!

fremherskende! natursyn! og! temaer,! især! i! nyere! naturfilm.! Forholdet! mellem! naturfilmens!

former,!indhold,!æstetik!og!anliggender!i!forhold!til!naturhistorisk!oplysning!og!økologi 3 !vil!

blive!undersøgt.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!F.eks.!er!Planet!Earth!(2006)!i!IMBDs!user!rating!system!(sorteret!efter!minimum!5.000!stemmer)!den!højeste!

vurderede!serie!nogensinde,!over!serier!som!The!Wire,!Game!of!Thrones,!Fawlty!Towers!og!The!Sopranos.!

(www.imdb.com/search/title?num_votes=5000,&sort=user_rating,desc&title_type=tv_series,!set!27.!december!

2012).!

2!Biodiversitet!=!Biologisk!mangfoldighed!på!tre!niveauer;!(1)!gener,!(2)!arter!og!(3)!økosystemer!(LAWRENCE!

[red.],!2008).!

3!Økologi! =!studiet!af!levende!organismers!gensidige!påvirkninger!af!hinanden,!og!deres!løbende,!vedvarende!

forhold!til!miljøets!øvrige!elementer.!Mens!ordet!i!daglig!tale!er!blevet!synonymt!med!økologisk!landbrug,!vil!

begrebet!blive!anvendt!her!i!sin!faglige!betydning,!der!groft!kan!forenkles!til:!Læren!om!økosystemer.!

! 4!


Her! vil! disse! spørgsmål! behandles! ved! genrespecifik! introduktion! og! historisk!

reflekteret! gennemgang.! Disse! betragtninger! vil! blive! sammenholdt! med! relevante!

kulturhistoriske!udtræk,!fra!det!arkaiske!(før3kulturelle)!til!det!(post3)moderne,!som!vil!blive!

opridset! i! et! separat! afsnit.! I! det! pågældende! afsnit! vil! kulturelle,! historiske! og! filosofiske!

baggrunde! for! den! naturfascination,! som! er! genrens! grundlag,! blive! diskuteret! i! lyset! af!

relevante! historiske! og! kulturelle! strømninger.! Evolutionspsykologiske! betragtninger!

indledes! kort,! og! supplerer! beskrivelsen! af! naturfilmen! som! mediefænomen.! Behandlingen!

tager! således! udgangspunkt! i! naturfilmen! som! mediefænomen,! men! også! som! en!

udtryksform,!præget!af!før3kulturelle!årsager.!

Herefter!følger!nærmere!iagttagelser!og!analyser!af!et!udvalgt!materiale,!selekteret!efter!

indbyrdes!variationsbredde!og!kontrast!i!form!og!indhold.!Overordnede!anskuelser!og!fund!

fra!disse!analyser!vil!blive!sammenlignet!og!diskuteret.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 5!


Metode!og!materiale!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Metoderne!for!nærværende!undersøgelser!følger!som!udgangspunkt,!i!kraft!af!deres!genstand!

og! mål,! en! humanistisk! tradition.! Iagttagelse,! analyse! og! perspektivering! er! grundlaget! for!

dette! overvejende! kvalitative! studie! af! naturfilm.! Den! medieanalytiske! tilgang! vil! være!

pluralistisk! og! diskuterende,! med! elementer! fra! flere! skoler,! f.eks.! strukturalistiske! og!

diskursanalytiske!indfaldsvinkler.!Undersøgelsernes!fund!og!analyser!søger!støtte!i!metoder!

fra!film3!og!litteraturteori!vedrørende!komposition!(formalistiske!teorier!m.m.),!stil!og!tema.!

Genre3!og!undergenrebegrebet!forholder!sig!her!til!behandlinger!af!feltet!hos!LARSEN!(2008)!

og! LARSEN! (2003)! som! i! Todorovsk! forstand! kan! siges! at! stå! for! en! institutionalisering! af!

diskursive! træk! med! tilbagevendende! karakter,! og! som! indgår! i! en! vekselvirkning! med!

publikums! forventninger.! Genrens! historie! er! forsøgt! skildret! kortfattet,! og! derfor! består!

beskrivelsen!af!et!kompromis,!hvor!punktnedslag!i!genrehistorien!forsøger!at!repræsentere!

forskellige!relevante!bevægelser.!!

Et!omfangsrigt,!samt!i!emne!og!periode!afvekslende‚!materiale!har!ligget!til!grund!for!en!

gennemsynsproces,! der! gradvist! har! tegnet! et! stadigt! mere! facetteret! billede! af!

naturfilmgenren!som!helhed!i!sin!historie!og!samtid.!

De!indledende!undersøgelser!af!naturfilmgenren!førte!til!en!arbejdsgang,!hvor!følgende!

parametre! er! taget! i! betragtning:! (1)! materialets! herkomst! (baggrund! og! afsenderforhold);!

(2)! materialets! udsendelse! (afsenderforhold! når! det! gælder! tv);! (3)! dets! beslægtethed! med!

mere! eller! mindre! lignende! værker! samt! eventuelle! referencer! (intertekst);! (4)! bærende!

ide(er)!for!værket,!herunder!eventuelle!politiske!eller!diskursive!implikationer;!(5)!form!og!

indhold!i!billede!og!lyd!(herunder!dramaturgi,!reallyd!effektlyd!og!musik).!

Foruden! studiet! af! filmmediets! modale! og! historiske! indflydelser! på! naturfilmens!

former! og! udviklinger,! rummer! emnet! for! den! forelæggende! tekst! samtidig! en!

naturvidenskabelig! dimension.! Det! har! stået! klart! fra! undersøgelsernes! begyndelse! at! de,!

uden! en! faglig! skelen! til! netop! denne! dimension,! ville! blive! hæmmet! i! et! rent!

diskursorienteret!fejlgreb,!der!ville!give!uønskede!blinde!vinkler!i!anvendte!fortolkninger!af!

filmenes! udtryk,! modtagerforhold! og! dertil! relaterede! naturopfattelser! og! æstetiske!

medbetydninger.! Derfor! har! det! været! en! fordel! at! krydse! det! medieanalytiske! med!

evolutionspsykologiske!iagttagelser.!

! 6!


I! forhold! til! genrens! udbredelse! og! hyppighed! på! film3! og! tv3markedet! er! den!

underrepræsenteret!i!film3!og!medievidenskabelige!tidsskrifter!og!bøger.!Måske!skyldes!det!

antagelser! om! at! genren! er! naturdokumentarisk,! ikke! indrettet! som! fiktion!3! og! at! den! blot!

skildrer! naturen! som! den! er,! ikke! som! abstrakte! forbilleder! tilskriver! den! at! være.!

Virkeligheden!er!mere!nuanceret.!Iagttagelser!og!analyser!vil,!hvor!det!er!muligt,!understøttes!

af!emnespecifik!litteratur!3!eller,!hvor!det!synes!nyttigt,!af!mere!generel!relevant!medieteori.!

En!håndfuld!emnespecifikke!værker!og!en!række!medievidenskabelige!artikler,!specialer!og!

Ph.D.3afhandlinger!er!forefundet!til!nærværende!studie.!

Afgrænsningen!for!undersøgte!materialer!i!dette!studie!er!i!tråd!med!naturfilmgenrens!

afgrænsning!i!almindelighed;!der!fokuseres!på!film,!som!omhandler!ét!eller!flere!af!følgende!

emner;!vilde!dyr!(i!modsætning!til!domesticerede),!vilde!planter!(i!modsætning!til!dyrkede)!

og/eller!naturlandskaber!(i!modsætning!til!kulturlandskaber),!med!hvilke!mennesker!i!større!

eller! mindre! grad! interagerer! i! aktuelle! tv3programmer! og! film.! Tv3udsendelser! om!

bondegårdsdyr,! nyttedyr,! kæledyr! og! haveprogrammer! etc.,! falder! således! udenfor!

undersøgelsesfeltet.!

Undersøgelsens! filmmateriale! er! anskaffet! i! handelen,! gennem! privat! udlån,!

filmdatabaser,!biblioteker!og!websites.!

!!

!

! 7!


Genrens!udvikling!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Den!vilde!natur,!og!menneskets!psykologiske!tilknytning!til!den,!er!grundlag!for!en!righoldig!

filmtradition.! Den! (gen3)skabes! i! tv3! og! filmmediet! på! en! måde,! så! seerne! "placeres"! midt! i!

den.!Nogle!af!de!store!pattedyr,!som!er!mest!populære!hos!seerne,!genfindes!i!den!tidligste!

kendte!kunsthistorie,!hvor!de!på!samme!måde!er!stærkt!overrepræsenteret!som!motiv,!set!i!

forhold!til!den!reelle!faunasammensætning.!Her!vil!det!blive!undersøgt,!hvordan!naturfilmen!

har! udviklet! sig! fra! andre! medier,! og! beslægtede! behandlinger! af! emnet! natur,! i! vestlig!

kulturhistorie,!dersom!udviklingen!lader!sig!spore!i!skriftlige!og!visuelle!medier.!

!

Karakterarter 4 !i!oldtidskunst!og!naturfilm!

Siden! tidernes! morgen! har! dyret! været! et! centralt! motiv! i! visuel! kunst.! De! ældste! kendte!

malerier,!f.eks.!fra!kalkgrotterne!Chauvet3Pont3d'Arc!og!Lascaux,!forestiller!først!og!fremmest!

store!dyr!(AZÉMA,!2008;!CHAUVET,!1996),!noget!disse!samlinger!har!til!fælles!med!de!fleste!af!

verdens! hulemalerier.! Slægtskabet! til! naturfilmen! er! fjernt,! men! deler! en! betydelig! kilde! af!

nysgerrighed!overfor!naturens!former,!særligt!visse!ordener!af!dyr 5 ,!og!en!trang!til!at!skildre!

disses!fremtræden!og!etologi 6 .!

Vores!viden!om!hulemaleriernes!betydning!og!funktion!i!forhistorisk!tid!kan!i!bredeste!

forstand!siges!at!være!utilstrækkelig.!En!rimelig!antagelse!er!dog,!at!dyrebilledernes!æstetiske!

og!formmæssige!egenværd!i!det!mindste!kan!have!spillet!en!sideordnet!rolle!med!eventuelle!

symbolske!og!instruktive!betydninger,!endskønt!palæoantropologiens!tolkninger!undertiden!

overser!maleriernes!mere!jordnære!betydningspotentialer!(AZÉMA,!2008). 7 !I!forbindelse!med!

hulernes! mest! naturtro! fremstillinger,! er! det! interessant! at! de! afbillede! dyrearter! ikke!

udelukkende! afspejler! oldtidsjægernes! foretrukne! udvalg! af! jagtbytte,! men! derimod!

repræsenterer! levestedets! mest! iøjnefaldende! og! karismatiske! megafauna! i! palæolitikum!

(ANON.,!2012).!Mange!af!disse!hulemalerier!adskiller!sig!fra!de!mere!abstrakte!typer!ved!at!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!Karakterarter!=!i!biologien!dyre3!og!plantearter,!der!karakteriserer!bestemte!naturtyper.!

5!Familie!=!Taksonomisk!niveau,!der!befinder!sig!under!klasse,!og!over!familie.!

6!Etologi!=!Læren!om!dyrs!adfærd!ift.!dets!habitat!(LAWRENCE![red.],!2008).!

7!En!mere!modtagerorienteret!anskuelse!kan!endvidere!forstå!de!omtalte!værker!som!repræsentanter!for!flere!

sideløbende!motivationer!og!funktioner,!ligesom!indholdet!samtidig!må!relativeres!til!betragterens!individuelle!

situation,! kunstforståelse! mm.! Mere! pluralistiske! fortolkninger! er! at! foretrække! frem! for! fremsættelser! om!

enkeltstående,!absolutte!betydninger,!som!!er!problematiske.!

! 8!


tage! afsæt! i! dyrenes! reelle! form,! fremtræden! og! adfærd.! En! forsigtig! sammenligning! af! den!

ældre!stenalders!gådefulde!malerkunst!og!nutidens!naturfilmgenre!antyder!at!både!arkaiske!

og!nutidige!fortællere!arbejder!med!et!genkendeligt!fælles!tematisk/metodisk!overlap,!som!er!

velkendt!i!begge!typer!af!kulturel!frembringelse,!nemlig!iagttagelsen!af!store,!vilde!dyr,!der!

fører! til! deres! ikonisk! forarbejdede! gengivelse,! hvorved! processen! demarkerer! særegne!

karakterarter! i! medrivende! stilarter! af! visuel! gennemslagskraft.! En! emnemæssig! lighed! er!

tilstede,!og!denne!lighed!ophører!ikke!nødvendigvis!her.!

Oldtidens! dyreafbildninger! befinder! sig! naturligvis! langt! fra! naturfilmen! i! tid! og!

medium.!Dog!er!netop!grotten!Chauvet3Pont3d'Arc!i!dag!genstand!for!en!diskussion,!der!kan!

vise! sig! at! bringe! kalkhulens! malerier! i! tættere! slægtskab! med! naturfilmen! som! genre,! end!

man! først! ville! tro.! I! forbindelse! med! Werner! Herzogs! dokumentarfilm! Cave! of! Forgotten!

Dreams! (2010),! der! omhandler! grottens! malerier,! har! Herzog! beskrevet! visse! maleriers!

særlige!livagtighed!som!et!fænomen,!han!kalder!"proto3cinema" 8 .!Disse!malerier!består!af!et!

dyremotiv,!som!beskygges!af!serielt!forskudte!gengivelser!eller!afspejlinger!af!motivet!selv!3!

som!skulle!billedet!lægge!op!til!en!illusion!af!bevægelighed,!der!måske!engang!er!blevet!bragt!

til!live!i!lyset!af!en!flakkende!ild,!som!forvrider!perspektivet!i!de!flimrende!skygger.!Herzog!

forklarer!sin!opfattelse!i!et!interview!med!Scientific!American 9 :!!

!

You! see! a! galloping! bison,! and! the! bison! has! eight! legs,! somehow! hinting! movement.! You! see! a!

wholly!rhino![...]!in!eight!phases,![...]!one!next!to!the!other,!moving!on!as!if!it!was!a!an!early!form!of!

cartoon! movie! in! phases! [...].! And! you! have! the! "Panel! of! Horses":! as! a! person! you! would! cast!

shadows,!and!the!animals!where!somehow!flickering!and!slightly!moving.!With!a!torch!light,!these!

paintings!would!pulse,!would!move.!They!would!have!a!different!life. !

!

Implikationen! af! Herzogs! analyse! er! at! vi! i! hulemalerierne! aner! forhistoriske!

menneskers! interesse! for! "bevægelige"! motiver! af! dyr.! Herzog! er! ikke! alene! om! denne!

animationstekniske! tilgang! i! opfattelsen! af! malerierne.! Tanken! bygger! på! en! allerede!

eksisterende! forskning,! der! med! Occamsk! enkelthed! for! øje,! understreger! maleriernes!

etologiske!kerne,!deres!afsæt!i!dyrenes!faktiske!fysiologi!og!adfærd.!

Logisk! set! udelukker! dette! alternative! syn! ("dyret! som! dyr",! modsat! "dyret! som!

symbol")! ikke! andre! plausible! analyser,! og! bør! tværtimod! ses! som! en! tilføjelse! til! allerede!

etablerede! synspunkter,! der! omhandler! mere! institutionaliserede! aspekter! af! datidens!

åndsliv.! Blot! skal! argumentet! her! være! at! "dyret! som! dyr"! kan! have! optrådt! tidligt,! måske!

ligefrem! tidligst,! som! motiv! i! menneskets! kulturhistorie.! Dyreverdenen! og! menneskets!

naturlige! omgivelser! udgør! tilsyneladende! et! altid! bestående! kunstnerisk! og!

forstandsmæssigt! tema.! Målet! med! fremhæve! dette! forhold! er! her! dels! at! forstærke! denne!

betragtning!af!oldtidens!kunstværker!og!baggrund,!men!vigtigst!er!det!her!at!fremhæve!det!

eviggyldige!aspekt!i!naturfilmens!understrømmende!råstof:!verden!og!naturen,!som!den!er!3!

og!ikke!mindst:!som!vi!er!i!den.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8!Werner!Herzog!i!interview!med!Scientific!American,!offentliggjort!28/04/2011!på!www.scientificamerican.com.!

9!IBID.!

! 9!


Vestens! kunst,! filosofi! og! videnskab! er! til! alle! tider! optaget! af! temaet! naturen! og!

mennesket! i! flere! henseender.! Den! senere! foreliggende! uddybning! af! naturens! inklusion! i!

vestlig!kulturhistorie!kan!foreløbig!opridses!i!to!punkter:!(1)!Af!naturens!subjektivt!vurderede!

kvaliteter! udvinder! både! religiøse! og! sekulære! filosofiske! og! kunstneriske! strømninger! en!

mangfoldighed! af! fabler,! metaforer! og! afbildninger! etc.,! foruden! filosofiens! indtænkning! af!

eksistentialistiske! dimensioner! 3! fra! de! skriftløse! animistiske! naturreligioner,! over! Platons!

organismetænkning,! til! romantikkens! naturcentrerede! panteisme! 3! og! videre! endnu! til! de!

moderne!kulturers!behandlingsmåder!i!nye!medier,!som!vi!skal!forsøge!at!forstå!og!beskrive!

her.!(2)!Af!naturens!objektivt!verificerbare!elementer!har!videnskaben!været!interesseret!i!at!

forstå,! beskrive! og! katalogisere! verdenen! 3! fra! overleveret! zoologi! og! agronomi! i! jæger3! og!

bondestenalder,! over! f.eks.! Aristoteles'! Historia! animalium,! til! evolutionslærens! oplyste!

biologi.! Mens! de! to! kategorier! næsten! adskilles! i! nogle! genrer! (f.eks.! eventyrgenre! vs.!

videnskabelig!genre),!vil!naturfilm!og!populærvidenskab!forsøge!at!blande!det!subjektive!med!

det!objektive.!

Både! den! subjektive! og! objektive! bevågenhed! for! naturen! er! i! dag! forblandet! og!

sammensmeltet! i! film3! og! tv3mediets! naturskildringer,! ligesom! den! tilsvarende! ses! i! de!

moderne!naturopfattelser!hos!naturfilmens!store!publikumsskare.!!

Fig.%1!!!!!!!Til!ventre:!Et!cirka!32.000!år!gammelt!hulemaleri!fra!Chauvet,!der!forestiller!nu!uddød!underart!af!

plettet!hyæne!(Crocuta!crocuta).!Til!højre:!Samme!figurlige!indhold!(hyæneunge!og!3mor)!optager!nutidige!

medier!og!forbrugere!(her!en!privat!optagelse!fra!internetsiden!youtube.com).!De!to!udtryksformer!er!delvist!

foranlediget!af!visse!fælles!menneskelige!motivationer!på!tværs!af!tid!og!kulturer.!Nederst:!Naturfilmen!

Rattlers!of!the!Wild!West!(2005)!omhandler!klapperslanger.!Her!undersøger!tv3værten,!Austin!Stevens,!et!

gammelt!indiansk!(Anasazi)!maleri!på!en!klippe,!hvis!motiv!tydeligt!forestiller!en!klapperslange.!Situationen!er!

interessant!fordi!den!bevidner!en!bestandig!optagethed!af!sådanne!karakterarter.!!

!

!

!

!

!

!

! 10!


Før!filmen:!(populærQ)!videnskabens!natur!i!tekst!og!billeder!

Endnu! fjernt! fra! naturfilmen! i! teknik! og! modus,! udvikles! der! op! gennem! det! forgangne!

årtusinde!en!særlig!genre!af!naturformidling:!Illustrationer!af!dyr!og!planter,!ledsaget!af!tekst.!

På!trods!af!åbenlyse!forskelle!mellem!billeder!og!film,!står!denne!genre!naturfilmen!nær!i!ét!

bestemt!henseende:!med!rødder!i!både!fiktion!og!fakta!repræsenterer!genren!den!foreløbig!

største!udbredelse!af!realismebåret!naturformidling,!som!indbefatter!en!tekst!3!og!dermed!en!

fortæller.!

De! første! illustrationer! af! typen! ses! i! form! af! næsten! sagnagtige! raderinger,! der! mest!

minder! om! middelalderlige! bestiarier.! De! forestiller! dyr,! hvis! artskendetegn! dog! ofte! er!

udvisket!til!ukendelighed!af!manglende!zoologiske!kendskab,!og!begrænsede!muligheder!for!

at!studere!artseksemplarer!ved!selvsyn!(se!fig.!2).!Snarere!end!egentlige!dyrearter!finder!man!

ofte!en!god!portion!af!kunstnerens!eget,!selvstændige!udtryk!i!de!tidligste!typer,!der!synes!at!

afføde! et! nyt! fabeldyr! for! hvert!

dyr,! der! portrætteres.! Skønt! disse!

værker! kan! synes! groteske! eller!

ufrivilligt! komiske,! vidner! de! om!

en! spirende! interesse! for!

naturhistorie.!Den!tidlige!interesse!

for! sådanne! grafiske! beskrivelser!

af! dyre3! og! plantearter! er!

antageligvis! forårsaget! af! Vestens!

udforskning!af!de!nye!kontinenter,!

den!øgede!kontakt!med!fremmede!

steder,! samt! den! deraf! spirende!

handel. 10 !

Senere! blev! illustrationernes!

formål! og! stil! formaliseret,! under!

indflydelse! af! den! videnskabelige!

revolution,! hvor! drivkraften! bl.a.!

var!et!ønske!om!at!nå!til!en!dybere!

forståelse! af! naturens! systemer.!

Dyre3! og! planteillustrationernes!

forestående! storhedstid! kommer!

netop! i! forlængelse! af! det! måske!

bedste! eksempel! på! denne!

tilstræbelse! blandt! videnskabsfolk!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10!I!narhvalens!(Monodon!monoceros)!tilfælde!har!verdenshandelen!indirekte!affødt!særdeles!fantasifulde!

forestillinger.!Grønlandske!narhvalers!stødtænder!blev!før!og!under!europas!hvalfangertid!forhandlet!som!

enhjørningehorn,!og!der!forlød!mange!rygter!om!det!sagnomspundne!fantasivæsen!(DASTON!&!PARK,!1998;!

GIERSING![red.],!1973;!HEIDE3JØRGENSEN!&!LAIDRE,!2006).!Den!kostbare!handelsvare!førte!til!en!bølge!af!

kryptozoologiske!forestillinger!om!den!arktiske!enhjørning.!

! 11!

Fig.%2%%%%%%%Illustration!fra!opslagsværket!The!History!of!FoureQ

footed!Beasts!(TOPSELL,!1607).!I!billedteksten!formulerer!Topsell!

en!populærvidenskabelig!oplysning!om!et!aspekt!af!artens!

adfærd!i!naturen.!Skønt!sætningens!sproglige!indhold!klinger!

noget!arkaisk,!så!tilsvarer!dens!form!som!alvidende!mini3

fortælling!et!typisk!etologisk!narrativ,!der!ledsager!optagelser!af!

vilde!dyr!i!naturfilm:!"[T]he!fashion!is,!being!gathered!together,!

for!one!of!them!to!go!before!the!flock!singing,!or!howling,!and!alle!

the!rest,!answering!him!with!correspondent!tune".!


i! 17003tallets! Europa:! klassificeringen! af! levende!

væsener! på! baggrund! af! binær! nomenklatur 11 ,!

forankret! i! det! klassiske! hovedværk! Systema!

Naturæ! (1735)! af! den! svenske! videnskabsmand!

Carl! von! Linné! (170731778).! Naturforskningen!

greb! om! sig,! og! i! opdagelsesrejsernes! storhedstid!

deltog! tegnere! og! malere! på! naturhistoriske!

ekspeditioner,! hvis! formål! var! udforskning,!

indsamling! og! oplysning.! Inden! for! alle! grene! af!

naturvidenskaben!forfinedes!de!illustrationer,!der!

understøttede! beskrivelser! af! naturen! i!

videnskabelige! udgivelser.! At! illustrationernes!

videnskabelige! islæt! er! ledsaget! af! en!

fintmærkende! æstetik,! der! strejfer! 3! eller! i! visse!

henseender! måske! overgår! 3! ! romantikkens!

naturindsigt! og! indfølingsevne,! fremgår! i!

forbindelse! med! Minik! Rosings 12 !beskrivelse! af!

Flora!Danica,!et!historisk!hovedværk!i!sin!genre:!

!

[...]! Flora! Danica! [er]! en! samling! af! illustrationer! af!

"alle! de! planter,! som! af! Naturen! og! uden! Menneskenes! Hielp!

voxe! vildt! i! Hans! Majestæts! begge! Riger! og! øvrige! Lande! i!

Europa".! De! er! en! del! af! 17003tallets! hyldest! til! Guds!

skaberværk![...].!Værket!udkom!som!en!romantisk!hyldest!til!

naturen! trykt! på! fine! håndgjorte! papirark! i! folioformat! og!

håndkoloreret! i! akvarel.! 51! hæfter! fyldt! med! blomster! så!

smukke!at!voksne!mænd!bliver!tykke!i!mælet!ved!synet.![...]!

De!naturhistoriske!tavler!var!en!af!hjørnestenene!i!det!store!

oplysningsprojekt! om! at! katalogisere! verdens! bestanddele!

og!gøde!velstand!og!dannelse![...]!(ROSING,!2010).!

!

Skønt! senere,! moderne! typer! af!

naturformidling! (navnlig! film)! tilbyder! publikum!

en! større! portion! underholdningsværdi! end! man!

finder!i!de!omtalte!kongelige!opslagsværker,!så!er!

hovedsagen! her,! at! prydelighed! synes! at! være! central! for! gennemslagskraften! af! den!

medierede! naturformidling.! Nyere! naturfilm! giver! undertiden! seerne! lejlighed! til! at! nyde!

optagelser! af! planternes! mest! iøjnefaldende! dele! 3! blomster! og! blade! 3! gerne! i! tætte!

billedbeskæringer!med!langsom!klipperytme,!som!pryder!tv!i!den!bedste!sendetid!(se!fig.!3).!

Æstetisk! værdi! er! en! vigtig! brik! til! at! forstå! den! motivation,! der! anknyttes! til! det!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11!Grundlaget!for!den!todelte!latinske!benævnelse!af!organismer!(slægts3!og!artsnavn),!og!den!underliggende!

biologiske!systematik,!som!taksonomisk!kategoriserer!alt!levende!i!en!hierakisk!træstruktur.!

12!Minik!Rosing,!professor!i!geologi!ved!Statens!Naturhistoriske!Museum.!

! 12!

Fig.%3!!!!!!!Åkander!er!et!velkendt!forbillede!for!

litterære!og!kunstneriske!motiver.!Flora!Danica!

(her!tavle!nr.!602!i!hæfte!nr.!11,!MÜLLER,!1775)!

er!et!værk!af!formel,!akademisk!karakter,!mens!

episoden!Plants!fra!BBCs!tv3serie!Life!(2009),!er!

en!hybrid!af!didaktik!og!underholdning!i!HD3

format.!Trods!forskelle!i!form!og!indhold!bærer!

naturfilmen!arven!af!oplysningens!og!

romantikkens!traditioner.!


genremæssige! kontinuum,! som! udstrækker! sig! mellem! egentlige! videnskabelige!

fremstillinger!af!naturen!på!den!ene!side,!og!underholdende!indblik!i!naturens!verden!på!den!

anden.!

Imidlertid! fandt! en! styrkelse! af! det! visuelle! i! populærvidenskabelige! skrifter!

hovedsageligt! sted! samtidig! med! filmens! stadigt! større! udbredelse.! Fotografiets! opfindelse!

varslede! et! nyt! medielandskab,! og! snart! blev! indtryk! fra! de! eksotiske! koloniers!

fremmedartede! naturforhold! bragt! tættere! på! den! vestlige! verden.! Dog! var! fotografiet! i!

begyndelsen! så! teknisk! udfordrende,! at! det! helt! måtte! opgives! at! fotografere! levende,! vilde!

dyr!i!naturen.!Dyr!i!bevægelse!blev,!på!fotografier,!sløret!til!ukendelighed,!og!da!teleobjektivet!

ikke!var!opfundet!var!det!endvidere!vanskeligt!at!komme!tilstrækkeligt!tæt!på!dyrene.!Derfor!

måtte!man!indtil!videre!lade!sig!nøje!med!fotografier!af!nedskudte!vilde!dyr,!hvorved!de!første!

fotografier! af! afrikanske! vilde! dyr! blev! fremstillet! i! 1858! af! opdagelsesrejsende! James!

Chapman,!og!i!1863!af!den!tyske!videnskabsmand!Gustav!Theodor!Fritsch!(BOUSÉ,!2000).!De!

trykte! medier! har! siden! fotografiets! udbredelse! og! bogmarkedet! udvidede! efterhånden!

mulighederne!for!at!præsentere!mange!læsere!for!stof,!der!vedrører!natur,!naturgeografi!og!

andre!naturvidenskabelige!emner.!Samtidig!blev!det!i!Vesten!mere!almindeligt!at!rejse!langt!

væk!for!at!opleve!fremmede!himmelstrøg.!Mange!populærvidenskabelige!opslagsværker,!der!

omhandler! for! vesterlændinge! relativt! ukendte! steder! på! kloden,! udkom! under!

opsvingsøkonomien! i! 1960'erne! og! 70'erne. 13 !Sidenhen! har! lægfolk! kunnet! sætte! sig! ind! i!

historiske!og!naturvidenskabelige!problemstillinger,!og!specialiseret!viden!3!sideløbende!med!

de!nu!bredt!tilgængelige!filmatiserede!udgaver!af!lignende!emnebehandlinger.!

!

Naturen!i!tidlige!film!

I! filmens! begyndelse! er! det! atter! dyret! som! motiv,! der! først! indtager! scenen,! da! mediet!

begynder! sin! udvikling! i! slutningen! af! 18003tallet.! I! det! omfang! at! førnævnte! galopperende!

bison! kan! ses! som! en! idemæssig! forløber! til! billeder! i! bevægelse,! må! denne! bison! siges! at!

blive!endegyldigt!overhalet!efter!årtusinder!3!af!en!hest:!The!Horse!in!Motion!(ca.!1882)!er!en!

serie!fotografier!(af!den!fotografiske!pioner!Eadweard!Muybridge),!der!viser!en!hest!i!galop.!

Billederne! er! fremkommet! ved! hjælp! af! en! særlig! teknik,! hvor! en! række! opstillede!

fotografiapparater!er!forbundet!med!tråde,!som!er!udspændt!på!tværs!af!hestens!løbebane,!

hvorved!den!galopperende!hest!aktiverer!udløsermekanismen.!Billederne!kunne!senere!!ses!

på! et! "zoopraxiscope",! en! simpel! teknisk! anordning,! der! får! billedet! til! at! "bevæge! sig"! ved!

hjælp!af!en!drejeskive.!Muybridges!forsøg!var!bl.a.!drevet!af!en!interesse!for!studiet!af!dyrs!

bevægelser,!og!havde!samtidig!til!formål!at!bekræfte!Leland!Stanfords 14 !(korrekte)!antagelse!

om!at!en!fase!i!denne!gangart!i!et!kort!øjeblik!anbringer!hesten!i!fri!luft,!hvor!ingen!af!benene!

er!i!kontakt!med!jorden!(det!såkaldte!svævningsmoment).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13!I!Danmarks!havde!bogklubben!Union!(Lademann)!i!slutningen!af!1960'erne!325.000!medlemmer,!ifølge!

Gyldendal!3!Den!Store!Danske!(www.denstoredanske.dk,!set!9.!december!2012)!

14!Leland!Stanford,!Californiens!daværende!guvernør,!ansatte!Muybridge!til!at!udføre!eksperimentet!på!

landejendommen!Palo!Alto,!det!nuværende!Stanford!University.!

! 13!


Billederne!bekræftede!med!klarhed!et!fysisk!fænomen,!som!det!menneskelige!syn!ikke!

kan! afgøre! uden! teknisk! assistance.! I! denne! egenskab! foregriber! eksperimentet! det! ønske,!

som!er!grundstenen!i!senere!forekommende,!meget!anvendte,!filmtekniske!virkemidler,!som!

f.eks.!slow!motion,!fokus!på!dyrs!bevægelser,!forstørrelse!og!formindskelse!af!objekter,!lige!

fra!smådyr!til!galakser.!Sådanne!effekter,!og!mediet!set!som!”assisterende!synsvinkel”,!har!op!

gennem! det! 20.! århundredes! kulturhistorie! været! et! vigtigt! element! for! filmen,! i! bredeste!

forstand,! og! har! skabt! rammerne! for! fremtrædende! naturfilm! siden! genrens! begyndelse.!

Seeren! får! gennem! kameralinsen! adgang! til! at! se! naturens! fænomener! i! skalaer,! som! vores!

sanser! normalt! begrænser! os! fra! at! opfatte. ! Udforskningen! af! "små"! og! "store"! verdener! er!

populært!stof!i!nyere!naturfilm.!

Muybridge! arbejdede! dog! senere! med! fotografering! af! bevægelser! hos! vilde! dyr,! i!

samarbejde!med!University!of!Philadelphia.!Dyrene!blev!udlånt!af!Philadelphia!Zoo!gennem!

1880'erne.! Muybridge! var! således! den! første! til! at! fotografere! bevægelserne! hos! vilde! dyr,!

atter! efter! samme! visuelle! princip! som! med! The! Horse! in! Motion;! dyret! fotograferes! i!

totalbeskæring,! næsten! vinkelret! fra! siden,! og! i! fuld! bevægelse.! Blandt! de! vilde! dyr! i!

fotoeksperimenterne! kan! nævnes! amerikansk! bison! (Bison! bison)! og! en! ådselsstork!

(tilsyneladende!arten!stor!adjudant,!Leptoptilos!dubius),!der!således!er!blandt!de!første!vilde!

dyr,!som!er!blevet!"skudt"!af!et!kamera!(se!fig.!4).!

BOUSÉ!(2000)!fremhæver!at!Muybridge!udførte!sine!opgaver!i!videnskabeligt!øjemed,!og!

at!naturfilmgenren!stort!set!er!blevet!stadigt!mere!kommercielt!orienteret!lige!siden.!Hertil!

kan!tilføjes,!at!Muybridge!selv!tog!et!skridt!i!retning!af!en!mere!konstrueret!fortælling,!idet!

han!var!den!første!til!at!iscenesætte!en!situation,!hvor!ét!dyr!overfalder!og!dræber!et!andet!

(en!tiger!i!zoologisk!have!blev!tilbudt!en!okse,!som!den!nedlagde,!mens!Muybridge!"filmede"!

forløbet).!

Grundtanken! i! Muybridges! teknologiske! eksperimenter,! parret! med! samtidens!

industrielle!foretagsomhed,!resulterer!i!opfindelsen!af!veritable!filmkameraer!og!3fremvisere!

få! år! senere,! bl.a.! kendt! i! forbindelse! med! brødrene! Lumière! (endskønt! mere! primitive!

!

!

Fig.%4!!!!!!!Studier!af!bevægelser!hos!vilde!dyr,!fotograferet!af!Muybridge!i!1880'erne.!Til!venstre:!Amerikansk!

bison!(Bison!bison)!i!galop.!Til!højre:!Stor!adjudant!(Leptoptilos!dubius)!i!sin!karakteristiske!militante!gangart.!

!

! 14!

!


apparater!til!fremvisning!allerede!var!i!brug!i!USA!og!Europa).!Mod!betaling!blev!der!i!Paris!

fremvist!film,!af!hvilke!nogle!i!en!vis!forstand!kan!kaldes!dokumentariske,!idet!de!viser!små!

sekvenser!fra!situationer!i!hverdagslivet!(BONDEBJERG,!2008).!

Das! Boxende! Känguruh! (1895)! er! en! knap! 20! sekunder! lang! stumfilm.! Da! den! havde!

præmiere!var!den!genstand!for!den!første!offentlige!filmforevisning!i!Tyskland.!Filmen!viser!

en!mand,!klædt!i!sportstøj,!som!er!i!brydekamp!med!en!kænguru,!der!ligesom!manden!er!iført!

boksehandsker.!Dyret,!der!er!af!omtrent!samme!højde!som!sin!modstander,!bokser!aggressivt!

med!forbenene!mod!manden,!der!parerer!kænguruens!angreb.!Filmen!kan!næppe!kaldes!en!

naturfilm.! Den! mangler! enhver! form! for! informativ! biologisk! indsigt! og! formidling.! Den!

minder! mest! om! det,! der! var! dens! egentlige! kontekst:! en! fad! form! for! underholdning,! hvor!

vilde!dyr!rutinemæssigt!optræder!som!rollen!som!mennesker!i!cirkus,!og!stiller!op!til!kamp!

mod! horder! af! betalende! deltagere.! Alligevel! er! den! interessant,! for! selvom! kænguruen!

instrueres!i!at!spille!en!rent!antropomorfisk!filmrolle,!så!ser!filmens!publikum!i!realiteten!et!

vildt!(ikke3domesticeret)!dyr,!der!udfolder!en!del!af!artens!naturlige!adfærd!(TYNDALE3BISCOE,!

2005),!om!end!i!en!helt!unaturlig!og!presset!situation.!Derfor!varslede!denne!optagelse!om!

naturfilmgenrens! potentiale! for! økonomisk! medgang! i! det! forrige! århundredes! spirende!

filmindustri.!

I! 1896! havde! filmen! Rough!Sea!at!Dover!præmiere! i! London.! Det! er! en! film! af! ca.! 30!

sekunders!varighed,!der!hovedsageligt!viser!bølger,!der!slår!imod!en!mole.!Den!kan!strengt!

taget! betegnes! som! en! naturfilm,! men! allerede! året! efter! præsenterede! Edison! en! film,! der!

indeholder!flere!velkendte!bestanddele,!som!i!nyere!naturfilm.!The!Sea!Lion's!Home!(1897)!er!

i!sit!indhold!forbavsende!ens!med!nutidens!naturfilmproduktioner!fordi,!som!BOUSÉ!(2000)!

gør!opmærksom!på,!så!viser!filmen!ikke!blot!vilde!dyr,!men!også!dyrenes!naturlige!habitat!og!

adfærd.! Netop! disse! komponenter,! eller! i! det! mindste! "naturtro"! efterligninger,! er! i! dag!

nødvendige!bestanddele!i!naturfilm!og!3tv.!

Vilde! dyr! på! biograflærredet! skulle! senere! blive! et! indbringende! forretningsprincip.!

Skønt!datidens!film!bestod!af!ganske!korte!sekvenser,!nød!mediets!pionerer!forståeligt!nok!

stor!succes!i!årene!der!fulgte.!

Alligevel!skulle!der!gå!mange!år!før!smagen!for!rent!økologiske!film,!der!skildrer!arter,!

adfærd! og! habitater! (versus! opstillede! situationer! med! mennesker)! fik! markedet! til! at!

fremstille! sådanne! faktabetonede! 3! men! samtidig! spektakulære! og! underholdende! 3!

naturhistorier!på!disse!mere!subtile!præmisser.!Foreløbig!blev!naturfilm!i!de!følgende!årtier!

stadigt!mere!iscenesatte!og!temmelig!afjævnede!med!hensyn!til!biologiske!realiteter.!

!

Den!brutale!natur!konstrueres!tidligt!

De!næste!tiltag!i!naturrelaterede!film!viser,!at!brutalitet!som!bærende!ide!hurtigt!vinder!indpas!

i!den!spirende!naturfilmtradition.!I!1898!udkommer!en!film,!der!viser!to!haner!i!kamp.!I!året!

1900! er! der! præmiere! på! en! film,! der! er! optaget! i! Sydafrika,! og! som! viser! to! arthropoder! i!

kamp;!i!en!beholder!med!glasfront!har!instruktøren!indespærret!en!edderkop!og!en!skorpion,!

der!derved!presses!til!kamp.!Thomas!Edisons!!navn!står!skrevet!under!den!indledende!titel!til!

den! berømte! film! Electrocuting! an! Elephant,! som! viser! en! voksen! elefant,! der! aflives! ved!

! 15!


elektrochock!i!New!York!i!1903.!Publikum!kan!i!1906!se!Terrier!vs.!wild!cat,!hvis!titel!afslører!

det!afstumpede!indhold!for!filmen.!Dramatiske!konfrontationer!mellem!(mere!eller!mindre)!

naturlige!fjender!eller!rivaliserende!artsfæller!var!et!effektivt!virkemiddel,!og!blev!allerede!på!

dette!tidlige!tidspunkt!en!fast!bestanddel!af!genren!(BOUSÉ,!2000).!Det!skulle!vise!sig!at!være!

et!solidt!koncept,!der!stadig!i!dag!skaber!økonomisk!værdi!på!naturfilmens!marked.!Dog!er!

kulturen!for!brug!af!"blodige"!scener!ikke!den!samme!i!dag,!som!ved!genrens!begyndelse.!Det!

skyldes!en!kombination!af!forskellige!forhold,!som!her!antages!at!være!følgende:!1)!dels!har!

den! stumme! film! ikke! været! et! oplagt! og! attraktivt! medie! for! mere! dannede! formidlere! af!

naturhistorisk!viden,!og!2)!dels!var!der!på!den!tid!et!anderledes!"moralsk!kompas"!end!i!dag,!

en! anden! "tidsånd"! 3! dvs.! andre! fremherskende! etiske! normer! end! i! dag,! f.eks.! i! forhold! til!

vold,!straf!og!dyrs!retslige!status. !15 !

Barske!scener!forekommer!dog!i!mange!naturfilm!i!dag,!og!nogle!er!tydeligt!iscenesatte.!

Blodige!og!dramatiske!scener!er!samtidig,!selv!fra!et!moderat!autenticitetssynspunk,!stærkt!

overrepræsenteret! i! forhold! til! dyrenes! ofte! relativt! begivenhedsløse! tilværelse.! Det! må!

samtidig! erkendes! at! fascinationen! og! dyrkelsen! af! den! rå,! "ufølsomme"! natur! er! tydeligt!

tilstede!i!mediekulturen!som!helhed.!Konflikter!og!vold!er!faste!ingredienser!i!mange!film3!og!

tv3genrer,! herunder! naturfilm,! hvor! en! slags! "grusom! fryd"! tillader,! at! selv! blodigste! løve3

ædegilder! fra! den! afrikanske! savanne! udspiller! sig! i! den! bedste! sendetid,! mens! børn! og!

voksne!forfriskes!ved!den!magelige!underholdning.!Blodige!scener!kan!dog!selvsagt!også!have!

stor!dokumentarisk!værdi.!

Hos! bl.a.! BOUSÉ! (2000)! og! CHRIS!(2006)! diskuteres! det,! at! en! udbredt! misforståelse! af!

darwinistisk!naturlig!selektion,!har!slået!rod!i!genren!og!blandt!seere.!Naturfilm!fremstiller!

ofte!naturlig!selektion!som!en!dyst,!der!udkæmpes!gennem!kamp!og!råstyrke!hos!individer,!

hvor! kun! "den! stærkeste! overlever", 16 !skønt! evolutionsteori! fra! og! med! DARWIN! (2008!

[1859]),!og!gennem!mere!end!150!års!forskning,!i!realiteten!har!fokuseret!på!komplekse!og!

mangeartede! samspil! af! egenskaber,! gener,! arter! og! miljøer,! som! tilsammen! udgør!

baggrunden! for! naturlig! selektion.! "Den! stærkes! ret"! som! princip! tjener! undertiden! som!

eneste! fortolkningsramme! for! naturfilmscenernes! kæmpende! rivaler,! skønt! det! i!

virkeligheden!er!et!væld!af!egenskaber!i!et!væld!af!sammenhænge,!som!driver!den!egentlige!

selektion! (jf.! DARWIN,! 2008! [1859]).! Det! er,! og! har! længe! været,! især! amerikanske!

naturudsendelser,!som!er!optaget!af!rivalkampe!(BOUSÉ!2000,!CHRIS,!2006;!NØRFELT,!1992)!og!

møder!mellem!prædatorer!og!byttedyr!foran!kameraet.!Den!europæiske!afsmag!for!hektisk!

dramatisering!i!naturudsendelser,!er!en!endnu!aktuel!erfaring!i!dag,!som!undertiden!medfører!

at!den!samme!udsendelse!produceres!i!en!hhv.!amerikansk!og!europæisk!version.!Af!hensyn!

til!seerne!må!de!europæiske!naturudsendelsers!fortællinger!ligge!tættere!op!ad!en!"biologisk!

sandhed",!dvs.!en!situation,!der!ganske!vist!er!dramatiseret,!men!som!virker!autentisk!i!den!

fremstillede! kontekst.! Autenticitet! i! naturfilm! er! en! selvstændig! problemstilling,! som! ikke!

bliver!behandlet!yderligere!her.!Foreløbig!må!det!blot!konstateres!at!brutalitet!!3!i!dag!som!

tidligere!3!fylder!meget!i!naturfilm,!og!som!omdrejningspunkt!for!sådanne!scener!behøvede!de!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15!PINKER!(2011)!og!DAWKINS!(2008)!har!belyst!generelle!træk!ved!den!historiske!udvikling!for!etik!og!normer.!

16!En!vending,!der!næsten!er!synonym!med!naturlig!selektion.!

! 16!


tidlige!instruktører!ingen!didaktiske!eller!filosofiske!argumenter!til!at!retfærdiggøre!brugen!af!

disse!i!naturfilm.!De!kunne!i!sig!selv!fungere!som!trækplaster!i!markedsføring.!

!

Safarifilm!

Aviser!og!ugeblade!i!USA!behandler!fra!begyndelsen!af!19003tallet!Natural!History!Film!som!

selvstændig!genre!(BOUSÉ,!2000).!Naturrelateret!indhold!i!film!var!i!19003tallets!begyndelse!

en!blanding!af!optagelser!fra!zoologiske!haver!og!iscenesatte!jagtsituationer.!!Det!sidste!tog!

form! af! en! bølge! af! naturfilm! i! 1920'erne! og! 30'erne,! hvor! førnævnte! "brutalitet"! kom! til!

udtryk! i! en! slags! "menneskets! kamp! mod! naturen".! Navnligt! på! afrikanske! savanner! blev!

mange! dyr! nedlagt! til! fordel! for! den! nye! undergenre:! safarifilmen. 17 !Jagtekspeditioner,! der!!

medbragte! tungt! kameraudstyr,! fokuserede! i! den! tidlige! periode! mest! på! Afrika! (NØRFELT,!

1992;! PETTERSON,! 2002),! navnligt! Østafrika,! som! i! visse! sammenhænge! synes! at! være! det!

europæiske!"forbillede"!for!kontinentets!natur!og!befolkning!(ADAMS!&!MCSHANE,!1992).!

Ekspeditioner,! samt! opdagelses3! og! jagtrejser,! har! som! kulturel! aktivitet! længe! været!

omgærdet! af! en! atmosfære! af! spænding! og! eventyr! (se! fig.! 5).! Under! denne! strømnings!

begyndelse!i!starten!af!19003tallet,!fokuseredes!der!udelukkende!på!nedlæggelsen!af!storvildt,!

frem!for!oplysning.!Nordisk!Films!Isbjørnejagten!(1907)!er!et!velkendt!eksempel.!

!

!

! 17!

Fig.%5!!!!!!!Til!venstre:!Uddrag!fra!Geographie!(1847),!en!

populærvidenskabelig!præsentation!af!Afrikas!natur!og!

befolkning.!Her!får!læseren!almindelig!indsigt!i!forhold!

vedrørende!!bl.a.!"Daddellandet"!og!"Det!indre!Sydafrica",!

som!"beboes!af!vilde!og!grusomme!Negerstammer"!og!

vilde!dyr,!f.eks.!Zebraen,!der!"hører!til!de!smukkeste!

Pattedyr".!Sådanne!forførende!beskrivelser,!og!

samtidens!forestillinger!om!fjerne!områder,!skabte!

publikumsgrundlag!for!ekspeditionsfilm!3!en!undergenre!

af!naturfilm,!som!var!dominerende!i!1920'erne!og!

1930'erne.!Herunder:!Ekspeditionsfilmene!er!

karakteriseret!ved!et!todelt!fokus;!de!indeholder!ofte!lige!

dele!etnografi!og!zoologi,!som!i!Wild!Men!and!Beasts!

from!Borneo!(1921).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17!En!samlebetegnelse,!der!efterhånden!har!fundet!anvendelse!i!litteratur!om!naturfilm.!

!

!

!

!

!

!

!


Det!amerikanske!ægtepar!Martin!og!Osa!Johnson!opnåede!i!1920'ernes!og!30'ernes!USA!

kommerciel!succes!med!film,!der!især!omhandlede!det!østlige!og!centrale!Afrikas!befolkning!

og!natur.!Stadig!var!dyrene!hovedsageligt!"statister"!i!ægteparrets!jagteventyr!og!dramatiske!

selviscenesættelser,!hvor!mange!dyr!blev!nedskudt!eller!fremstillet!som!blodtørstige!fjender.!

Deres! film! er! bl.a.! berygtede! for! selvforherligelse,! overdrivelse,! grænseoverskridende!

manipulation! og! faktuel! forfladelse! (BOUSÉ,!2000;!CHRIS,!2006;!HORAK!2006).! For! genren! er!

Johnson3filmene!bemærkelsesværdige!fordi!de!med!deres!kommercielle!succes!kan!have!tjent!

som!skabelon!for!senere!naturfilm.!Storvildtsjagt!og!(amatør3)!etnografi!præger!det!vestlige!

filmmedies!udsyn!ift.!Tropisk!Afrika!i!en!årrække.!

Frank!Buck!fra!USA!var!også!i!centrum!for!sine!egne!film.!Han!opstillede!!og!instruerede!

i! 1932! dramatiske! kampe! mellem! vilde! dyr! i! Malaysia! i! Bring'Em! Back! Alive.! Om! muligt!

portrætteres! Sydøstasiens! vilde! dyr! endog! mere! blodtørstige! i! Beyond!Bengal!(1934),! hvor!

amerikanske!"ekspeditionsdeltagere"!filmer!store!rovdyr.!Også!her!er!mennesket!i!centrum,!

og! dyrene! er! modstandere.! Filmens! første! action3scene! finder! sted! i! noget,! der! ligner! en!

almindelig! lysning! i! junglen,! men! som! pludselig! vrimler! med! vilde! dyr! 3! tigre,! leoparder,!

pantere,! aber! m.m.! I! fuldt! dagslys! ses! flere! dyrearter! på! én! gang! end! selv! den! mest! ivrige!

naturhistoriker! i! Sydøstasien! tør! håbe! at! se! blot! ét! glimt! af! hver! for! sig.! Det! sensationelle!

opbud! følges! af! en! salve! af! geværskud! fra! "ekspeditionsdeltagerne",! angiveligt! af! hensyn! til!

deres!"sikkerhed".!

PETTERSON!(2008)!refererer!til!en!opregning,!der!viser!at!omkring!500!vilde!dyr!måtte!

lade!livet!under!optagelserne!til!filmen!Rätsel!der!Urwaldhölle!(1938),!og!de!personfokuserede!

safarifilm,!som!ikke!interesserer!sig!synderligt!for!dyrenes!levevis,!endsige!blot!for!en!stund!

tager!dyrenes!perspektiv!i!fremstillingen,!fortsætter!indtil!1940'erne,!hvor!de!til!en!vis!grad!

går!af!mode!(BOUSÉ,!2000;!CHRIS!2006;!PETTERSON,!2008).!

!

!

Fig.%6!!!!!!!Lystigt!parafraserende!musik!i!"mickey!mousing"3stil!ledsager!en!livfuld,!

maskulin!stemme!i!voice!over:!"Human!monkeys!!There!are!tribes!of!niggers!whose!

homes!and!highways!are!in!the!tall!trees.!Watch!out!boy,!that's!a!dead!end!street!"!

! 18!

!


Imidlertid! er! der! mange! eksempler! på! at! de! personfokuserende! "action3film"! lever!

videre.!Safarifilmene!havde!deres!storhedstid!i!det!20.!århundredes!første!årtier,!men!siden!

har!meget!som!bekendt!ændret!sig.!Endnu!i!dag!genfindes!ekspeditionselementet!dog!ganske!

ofte!i!de!mere!individorienterede!naturfilm.!Som!regel,!men!ikke!altid,!fokuseres!der!i!så!fald!

på!adfærdsmæssige!eller!økologiske!aspekter.!Dette!forhold!vil!blive!uddybet!senere.!

!

Naturhistoriske!film!

Sideløbende! foregik! der! en! anden! bevægelse! inden! for! feltet.! Her! er! naturen! i! fokus,! og!

skildres! ikke! nødvendigvis! som! værende! særlig! "brutal".! Der! kan! således! foretages! en! grov!

skelnen!mellem!hhv.!person3!og!naturorienterede!film!allerede!ved!naturfilmens!begyndelse.!

Et!tålmodighedskrævende!arbejde!ligger!til!grund!for!In!Birdland!(1907)!af!den!britiske!

Oliver! Pike! (187731963).! Værket! betragtes! som! det! første! egentlige! "naturhistoriske"! eller!

decideret! oplysende! naturfilm,! der! ved! hjælp! af! tekst! og! billede! fremviser! levevis! for!

vildtlevende!dyr!(fugle)!i!deres!naturlige!omgivelser.!Mennesket!træder!i!baggrunden!i!denne!

film.!

En!lignende!vinkel!i!naturformidling!findes!hos!Cherry!Kearton!(187131940),!ligeledes!

fra! Storbritannien,! hvis! naturformidling! var! optaget! af! oplysning,! dvs.! en! zoologisk! og!

geografisk!tilgang.!Samtidig!var!han!interesseret!i!ekspeditioner,!og!filmede!3!på!fredsommelig!

vis!3!vilde!dyr!i!Østafrika!allerede!i!1909,!men!den!tematiske!fællesnævner!med!ovennævnte!

safarifilm!gælder!stort!set!kun!valget!af!geografisk!lokalitet,!så!Keartons!værker!hører!blandt!

de!naturhistoriske!film,!da!han!ikke!affyrer!geværskud!mod!dyrene,!men!derimod!beriges!af!

vellykkede!optagelser!af!naturlig!adfærd!i!naturlige!habitater!(se!fig.!7).!Han!var!den!første,!

der! optog! levende! billeder! af! dyr! fra! de! afrikanske! savanner, 18 !dog! snart! efterfulgt! af!

førnævnte,!mere!dramatiske!tilrettelæggere.!I!USA!var!Theodore!Roosevelt!foregangsmand!i!

naturfredningssagen,! og! var! interesseret! i! Keartons! arbejder,! da! han! så! et! potentiale! for!

undervisningsfilm! (Bouse,! 2000).! Således! ses! allerede! tidligt! en! forbindelse! mellem! den!

voksende!miljøbevægelse!og!økologisk!orienterede!naturfilm.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18!Om!Keartons!arbejde!på!det!afrikanske!kontinent!fortæller!David!Attenborough:"He!got!amazing!shots!"!i!BBCs!

100!Years!of!Wildlife!Films!(2007).!

! 19!

!

Fig.%7%%%%%%%Cherry!Kearton!på!en!ø!i!den!sydlige!del!af!

Stillehavet.!Det,!der!her!betegnes!naturhistoriske!film,!

adskiller!sig!fra!såkaldte!safarifilm!i!præsentationen!af!

naturen!som!hhv.!fjendtlig!og!beundringsværdig.!Begge!

betjener!sig!af!redskaber!fra!underholdningsindustrien,!

især!antropomorfisme!og!dramaturgi,!men!de!belyser!

naturen!med!to!vidt!forskellige!udgangspunkter.!

Kearton!tager!i!Dassan!(1930)!afsked!med!øens!

pingvinkoloni:!"Really,!this!is!a!wonderful!sight.![...]!I!am!

filled!with!sadness!at!leaving."!

!


Langsomt! begynder! der! at! samle! sig! en! filmtradition,! der! omhandler! naturen! på! en!

anden!måde!end!ekspeditions3!og!safarifilmene.!Produktionen!af!naturhistorisk!orienterede!

film! foregik! sideløbende! med! safarifilmene.! The! Private! Life! of! the! Gannet! (1934)! følger!

dyrenes!tilværelse!i!en!koloni!af!suler!(Morus!bassanus),!og!var!økologisk!i!sit!fokus.!

!

!Fortælling!og!plot!skærpes!

I! Disneys! filmrække! TrueQlife! Adventures! findes! bl.a.! filmen! The! Living! Desert! (1953).! Den!

indeholder! mange! konstruerede! scener,! men! ud! fra! små! fortællinger! om! dyrene! og! deres!

levevis.!Ifølge!Bousé!(2000)!tiltager!fortællingens!elementer!herfra!gennem!genrens!historie.!

I!nærværende!sammenhæng!er!filmen!samtidig!interessant!fordi!dens!mange!scener!er!

sammenbundet!af!et!overordnet!fokus;!alle!dens!fortællinger!sker!inden!for!rammerne!af!en!

økologisk!defineret!region!(sydvestlige!USAs!ørkener).!

Der! er! arbejdet! grundigt! med! filmens! lydside.! Mens! de! tidlige! naturfilm! selvsagt! intet!

lydspor!havde,!så!begyndte!cirkus3,!jazz!og!klassisk3inspirerede!former!at!tages!i!brug!fra!og!

med! safarifilmenes! storhedstid.! Disney! "forfinede"! dette! udtryk,! og! brugte! det! med! større!

finesse.! Musikken! er! aldeles! parafraserende! ("Mickey3mousing"! [jf.! SCHEPELERN,! 1998]! om!

musik,! der! følger! karakterernes! bevægelser).! Samtidig! kunne! den! antage! metonymisk!

karakter.!En!musikbåret!"togstamme"3metonymi!ses!og!høres!i!The!Living!Desert!(1953),!hvor!

et! gråsort,! leddelt! tusindben! bevæger! sig! i! lige! linje! gennem! billedet,! akkompagneret! af!

taktfaste! whiskers! ("damplokomotiv")! og! repeterende! tudende! tværfløjter! ("togfløjte").!

Mindre! poetisk! er! det! anspændte! stilbrud! i! filmens! berømte! skorpionscene,! hvor! to!

skorpioner! ses! i! et! parringsritual! 3! til! tonerne! af! lystig! dansemusik! og! fortællerstemmens!

friske!koreografiske!instrukser.!

!

Det!naturhistoriske!og!økologiske!fokus!forstærkes!

Fra!1950'erne!og!frem!udvikledes!mange!tv3genrer!inden!for!overgenren!af!faktaprogrammer.!

De!første!naturudsendelser!blev!lavet!i!!tv3studier,!men!efterhånden!blev!det!muligt!at!få!vild!

natur! "ind"! i! datidens! små! tv3apparater.! Fortsat! voksede! repertoiret! samtidig! i!

filmindustriens!dramaer!og!fascinerende!opdagelser!i!naturens!verden.!Som!sådan!fortsatte!

kreativiteten!i!de!to!hovedspor,!der!er!skitseret!ovenfor!som!hhv.!safarifilm!og!naturhistoriske!

film! 3! forstået! på! den! måde! at! enten! "mennesket! i! naturen"! eller! "naturen! i! naturen"! som!

hovedkategorier!fortsat!bestod!i!større!eller!mindre!grad,!herfra!og!frem!til!i!dag.!Efterhånden!

som! "stamtræet"! for! den! filmatiserede! natur! vokser,! sker! det! at! temaerne! undertiden!

sammenfiltres,! så! disse! hovedspor! er! naturligvis! en! abstrakt! konstruktion,! som! dog! er!

anvendelig,! når! samtidige! politiske! eller! diskursive! implikationer! eventuelt! tages! i!

betragtning.!Fascinationen!af!naturen!selv,!fremfor!fascinationen!af!menneskets!kamp!imod!

den,! genspejles! i! et! økologisk3romantisk! aspekt,! der! voksede! frem! af! naturhistorikeres!

stigende!erkendelse!af!menneskeskabte!påvirkninger!i!form!af!industrielle!og!demografiske!

ændringer! gennem! første! halvdel! af! det! 20.! århundrede.! Indflydelsen! fra! den! tidlige!

miljøbevægelse!på!naturfilm!vil!blive!nærmere!diskuteret!senere!(se!Tema!og!natursyn!side!

36),!men!foreløbig!kan!det!konstateres!at!der!gennem!19003tallet!opstod!en!bekymring!for!

! 20!


udryddelse!på!populations3!og!artsniveau,!og!det!gik!efterhånden!op!for!flere!at!miljøkrisen!

også!rummede!et!økosystemniveau,!og!desuden!var!af!global!karakter. 19 !

Tæt! forbundet! med! denne! miljøbevidsthed! var! filmen! Die!Serengeti!darf!nicht!Sterben!

(1959)!af!Bernhard!Grzimek,!der!udtrykker!stærke!miljøforkæmpersynspunkter.!Herfra!synes!

miljøbevægelse(r)! og! naturfilm! at! indgå! en! tematisk! alliance.! Filmen! betragtes! som! en!

indflydelsesrig!del!af!Grzimeks!mangeårige!kampagne!for!vestlige!mediernes!bevågenhed!for!

(Øst3)! Afrikas! landskaber! og! dyreliv! 3! på! godt! og! ondt! (se! fig.! 8).! Die! Serengeti! darf! nicht!

Sterben! betjener! sig! af! solide! fortællestrukturer,! bl.a.! kendt! fra! de! føromtalte! Disney3film.!

Filmen!gjorde!samtidig!opmærksom!på!menneskets!negative!indflydelse!på!biodiversiteten!i!

nationalparken!Serengeti!under!en!periode,!hvor!dennes!grænsedragningen!blev!forhandlet!i!

kolonitidens!Tanzania.!Filmen!er!taler!for!en!radikal!"totalfredningstilgang",!hvilket!samtidig!

har!konsekvenser!for!dens!menneskesyn.!Natursynet!i!Die!Serengeti!darf!nicht!Sterben!støtter!

sig! til! ældre! fredningskoncepter! (undertiden! samlet! under! den! engelske! betegnelse!

"preservation"),!der!i!sammenligning!med!nyere!strategier!for!naturfredning!("conservation")!

var! mere! ekskluderende! overfor! elementer! af! menneskelig! påvirkning.! Værkets! natur3! og!

menneskesyn!bliver!stærkt!kritiseret,!f.eks.!hos!ADAMS!&!MCSHANE!(1992)!og!LEKAN!(2011).!

Anderledes!fredsommeligt!gik!det!til!under!Statsradiofoniens!(i!dag!DR)!naturdækning!i!

slutningen!af!1950'erne,!hvor!Dr.!Ingvald!Lieberkind!(189731972)!var!vært!for!programmet!

Alt!om!dyr!(se!fig.!9),!som!ugentligt!løb!af!stablen!fra!195631959,!indledt!af!det!udtryksfulde,!

gådefulde!romantiske!orkestersuite!l'aquarium!fra!Le!Carnaval!des!Animaux!(1886).!Samme!år!

som! Lieberkind! begyndte! at! lave! udsendelsen! Alt! om! dyr! blev! der! i! Tyskland! udsendt! et!

fjernsynsprogram!ved!navn!Ein!Platz!für!Tiere,!som!fortsatte!op!til!begyndelsen!af!1980'erne!3!

et! meget! langt! tidsrum! for! en! tv3udsendelse.! Programmets! vært! var! føromtalte! Bernhard!

Grzimek!(190931987),!som!foruden!at!lave!film!også!arbejdede!som!direktør!for!(daværende)!

Zoologicher! Garten! Frankfurt.! De! nævnte! udsendelser! kan! have! haft! et! forbillede! fra! BBC,!

!

! 21!

!!! !

!

Fig.%8!!!!!!Serengeti!darf!nicht!Sterben!(1959).!Til!venstre:!Med!bue!og!pil!affyres!skud!fra!landjorden!3!angiveligt!

med!Michael!Grimecks!zebrastribede!ét3motorsfly!som!mål.!Til!højre:!Med!systematisk!grundighed!overflyves!

terrænet,!da!optællinger!af!dyr!finder!sted.!Tyskerne!er!hovedpersoner!i!det!dramatiserede!bevarelsesprojekt.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

19!Jf.!grundlæggelsen!af!World!Wildlife!Fund!i!1961.!


! 22!

! !

!

Fig.%9!!!!!!!Dr.!Ingvald!Lieberkind!og!Peter!Scott!fortæller!seerne!om!dyrelivet!i!hver!deres!vandhul!i!hver!deres!tv3

udsendelse!fra!hhv.!Statsradiofonien!i!Danmark!og!BBC!i!Storbritannien.!Tv3studiet!blev!efterhånden!forladt!i!

højere!grad!til!fordel!for!udsendelser!fra!"den!virkelige"!verden.!

!

der!året!forinden!lancerede!programmet!Look!med!Peter!Scott!(190931989),!samt!Zoo!Quest!

med!David!Attenborough,!som!præsenterede!seere!for!sydamerikansk!dyreliv!på!en!rejse!til!

Guyana!(dengang!Britisk!Guyana).!Disse!tv3værter!har!været!(og!er,!for!David!Attenboroughs!

vedkommende)! meget! "slidstærke"! repræsentanter! for! faktaserier! på! tv.!Vedrørende! dansk!

tv3historie!gør!BONDEBJERG!(2006)!opmærksom!på!at!de!"temabestemte!magasinprogrammer!

[...]!meget!tidligt!i!tvQhistorien!knyttede!sig!til!populære!studieværter."!Dette!gjaldt!ikke!mindst!

udsendelser!om!dyr!og!natur!3!og!det!gælder!stadig!i!dag.!

I! 1960'erne! laves! flere! miljøproblematiserende! film.! Budskaber! om! naturbevarelse!

begynder!at!trives!i!populærkulturen,!f.eks.!da!Orson!Welles!er!fortæller!i!National!Geographic!

Societys! første! tv3udsendelse,! der! omhandler! Jane! Goodall! bevarelsen! af! bjerggorillaer!

(BOUSÉ,! 2000).! Konstateringer! af! habitatødelæggelser,! og! spørgsmål! om! økologisk!

bæredygtighed,!bliver!i!de!kommende!årtier!et!tilbagevendende!tema.!

!

!

Fig.%10%%%%%%%Ein!Platz!für!Tiere.!Dyr!fra!den!zoologiske!have!i!Frankfurt!gæsteoptrådte!i!programmet,!som!i!

Tyskland!er!den!tv3udsendelse,!der!har!bestået!i!længst!tid!(LEKAN,!2011).!

!


Det! synes! hovedsageligt! at! være! BBC,! der! tegner! denne! naturhistoriske! og! økologiske!

linje! frem! til! i! dag.! David! Attenborough! præsenterer! i! 1979! Life!on!Earth,! den! første! af! de!

store!naturserier!fra!BBC.!Det!er!inden!for!dette!område!af!naturfilm!og!3tv!at!den!oplysende!

fremstilling! af! naturhistorie! med! økologisk! fokus! skal! få! sin! fulde! udfoldelse! gennem! de!

kommende! tre! årtier.! Mens! Natural! World,! en! serie! af! flere! hundrede! afsnit, 20 !løbende! har!

fastholdt! det! naturgeografiske! islæt,! blev! førnævnte! store! serie! fulgt! op! af! store! værker,!

hvoraf!nogle!få!nævnes!her:!The!Living!Planet!(12!afsnit,!1984),!Life!in!the!Freezer!(6!afsnit,!

1993),!The!Private!Life!of!Plants!(6!afsnit,!1995),!Attenborough!in!Paradise!(1!afsnit,!1996),!The!

Life!of!Birds!(10!afsnit,!1998),!State!of!the!Planet!(3!afsnit,!2000)!3!alle!er!de!mere!eller!mindre!

banebrydende!i!både!teknik!og!formidling,!og!frembærer!et!økologisk!tema.!Den!prisvindende!

serie!The!Blue!Planet!(8!afsnit,!2001)!var!epokegørende!i!kraft!af!sin!biograffilmagtige!æstetik!

og!enestående!optagelser!lavet!af!BBC!Natural!History!Unit.!Serien!havde!ved!sin!udsendelse!

hos! BBC! en! share! på! >30%, 21 !og! er! videreudviklet! som! film! (Deep! Blue),! DVD3produkter,!

turnerende!koncertfilm!mm.!

Dette! var! imidlertid! kun! begyndelsen! til! den! nuværende! situation,! hvor! BBCs!

naturhistoriske! og! økologiske! fokus! nyder! stor! seertilslutning! i! æstetisk! gennemarbejdede!

HD3serier! som! The! Life! of! the! Mammals! (10! afsnit,! 2002),! Life! in! the! Undergrowth!

!!

!

Fig.%11!!!!!!!Planet!Earth!(2006)!i!HD.!Serien!behandler!biomer!hver!for!sig,!og!trækker!derved!på!en!lang!

naturhistorisk!faglitterær!tradition,!der!som!udgangspunkt!sorterer!verden!efter!såkaldte!klimaksvegetationer.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20!Ifølge!en!BBC3pressemeddelelse,!set!på!

www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2008/10_october/23/natural.shtml!(set!18.!december!2012).!

21!Ifølge!en!BBC3pressemeddelelse!set!på!

http://www.bbc.co.uk/pressoffice/bbcworldwide/worldwidestories/pressreleases/2003/03_march/bp_movie.

shtml!(set!18.!december!2012).!

! 23!

!


(5!afsnit,!2005),!mastodonten!i!HD!Planet!Earth!(11!afsnit,!2006),!Life!in!Cold!Blood!(5!afsnit,!

2008),! Nature's! Great! Events! (6! afsnit,! 2009),! Life! (10! afsnit,! 2009),! Madagascar! (3! afsnit,!

2011)!og!senest!Frozen!Planet!(7!afsnit,!2011).!

Den! naturhistoriske! og! økologiske! hovedvægt! betyder! dog! ikke! at! serierne! aldrig!

fokuserer! på! personer! og! det! personlige.! Mens! David! Attenborough! tilsyneladende! helst!

holder! sig! i! baggrunden! (se! side! 56)! stiller! andre! økologer! sig! gerne! i! forgrunden,! når! det!

gælder!naturfredning!og!bevarelse!af!biodiversitet.!Her!ses!der!f.eks.!i!Lost!Land3serien!et!vist!

slægtskab! med! de! mere! ”tv3stjerne”3orienterede! programmer! som! The! Crocodile! Hunter!

(199732004),!Austin!Stevens:!Snakemaster!(2001).!

!

! 24!

!! !

%

Fig.%12!!!!!!!"Hvor!sidder!dievorterne!hos!den!sydamerikanske!bæverrotte?"!Kendte!danskere!får!afprøvet!deres!

viden!om!zoologi!hos!Bent!Jørgensen,!i!TV2s!Med!næb!og!kløer!(1995).!

!

Naturhistorie! (herunder! f.eks.! artsbeskrivelser,! adfærd! og! økologi)! har! i! dansk! tv!

øjensynligt!fyldt!mere!end!det!personorienterede!islæt,!f.eks.!i!populære!programmer!som!En!

naturlig!forklaring! (198932000)! med! Poul! Thomsen! og! ekspertpanel,! samt! Bent! Jørgensens!

(fig.! 12)! quiz! Med! næb! og! kløer! (1995! [ukendt! varighed]).! Disse! værter! er,! jf.! ovenstående!

eksempler,!folkekære!formidlere!i!Danmark,!men!udsendelsernes!kerne!er!med!al!tydelighed!

naturen,! ikke! personerne.! Førstnævnte! har! som! programtilrettelægger! været! beskæftiget!

med! både! domesticerede! og! vilde! dyr! mens! sidstnævnte,! som! forhenværende! direktør! for!

København!Zoo,!rettede!opmærksomheden!mod!vilde!dyr!i!naturen!og!i!fangenskab.!

!

TvQværten!bliver!atter!en!del!af!fortællingen!

Tilstedeværet! af! naturhistoriske! emner,! f.eks.! de! ovenfor! beskrevne! kerneområder! som!

økologi! og! biodiversitet,! varierer! noget! når! det! gælder! de! mere! personorienterede!

udsendelser! op! til,! og! efter,! årtusindskiftet.! Problemer! og! synspunkter! vedrørende!

biodiversitet! kan! indgå! som! tidligere,! men! der! levnes! ikke! altid! plads! til! at! stille,! endsige!

besvare,! naturhistoriske! og! miljømæssige! spørgsmål! i! de! mere! personlige! beretninger! om!

mennesket!i!naturen,!der!ofte!er!handlingsmættede!og!dramatiske!på!det!individuelle!plan,!

!


!

!

!

!

Fig.%13!!!!!!!Australske!varaner!i!to!forskellige!typer!af!tv3præsentationer.!Øverst:!Det!rystende!billede!ledsages!af!

heavy!metal3inspireret!musikpassage,!mens!Austin!Stevens!griber!en!flygtende!varan!i!In!Search!of!the!Giant!

Lizard!(2001).!Nederst:!"This!is!a!very!intelligent!animal.!It!is!observing!me,!just!as!I!am!observing!it",!forklarer!

David!Attenborough!i!et!anslag,!efterfulgt!af!fredsommelig!indledningsmusik,!bestående!af!harpe,!klaver!og!

strygere!i!Dragons!of!the!Dry!(2008).!

!

!

! 25!

!


snarere! end! på! et! "dokumentarisk",! politisk! eller! videnskabeligt! niveau.! Fra! slutningen! af!

1990'erne!og!frem!til!i!dag!er!tv3værten!ofte!selv!en!del!af!fortællingen!ude!i!naturen.!

Nutidens! ekspeditionsfilm! rummer! elementer! fra! safarifilmens! æra.! Plottet! skal! vise,!

hvordan!hovedpersonen!på!dramatisk!vis!må!løse!vanskelige!praktiske!opgaver!for!at!finde!de!

vilde! dyr! i! naturen,! f.eks.! ved! hjælp! af! specialiseret! viden! og! hårdt! fysisk! feltarbejde! under!

uguntige! vejrforhold.! Derefter! kan! fangsten! ("trofæet")! fremvises! foran! kameraet.! I! den!

sideløbende!"økologiske"!tilgang!er!tv3værten!snarere!en!slags!"gæst"!i!naturen!(se!fig.!13).!

Regnskoven,!der!sammen!med!savannen!længe!har!været!kronjuvelen!blandt!biomer!i!

økologiens! naturudsendelser,! er! i! den! britiske! miniserie! Walking! the! Amazon! (2011)! selve!

modstanderen!for!hovedpersonen!3!meget!ulig!indstillingen!i!økologiske!film.!Kun!med!nogen!

vanskelighed!får!postproduktionen!hægtet!enkelte!miljømæssige!betragtninger!på!den!ellers!

selvbiografiske!ekspeditionsfilm,!hvor!englænderen!Ed!Stafford!vandrer!langs!verdens!største!

flod,!gennem!verdens!mest!artsrige!regnskov,!i!mere!end!to!år.!Fremstillingen!af!regnskovens!

farer,! dens! dyre3! og! planteliv! genkendes! fra! de! tidlige! safarifilm.! The! Guardian! skrev! i! en!

anmeldelse!af!Walking!the!Amazon: 22 !

!

Ed! met! few! people! and! wasn't! much! interested! when! he! did;! nor! was! he! much! taken! by! his!

surroundings.! Dense! vegetation! and! the! urban! sprawl! of! Manaus! were! greeted! with! equal!

detachment!as!obstacles!to!be!overcome.![...]!We!may!not!have!learned!much!about!the!Amazon,!but!

we!found!out!a!great!deal!about!Ed.!

!

Anmelderens!sammenligning,!med!de!for!genren!omkringværende!forventninger,!tegner!

et! billede! af! serien! som! det! klare! yderpunkt,! den! repræsenterer! blandt! nyere!

ekspeditionsfilm,!hvor!økologiske!og!antropologiske!aspekter!ofte,!men!tydeligvis!ikke!altid,!

spiller!en!betydningsfuld!rolle!i!indholdet.!Dyr!ses!her!som!enten!farlige!eller!spiselige.!Mod!

slutningen!af!første!afsnit!anpriser!Stafford!smagen!af!kødet!fra!den!skildpadde,!der!tilfældigt!

har! krydset! hans! vej.! Dens! karakteristiske! udseende! gør! den! let! at! identificere! som!

Chelonoidis!denticulata,! som! er! en! truet! dyreart. 23 !Langt! fra! sfæren! af! public! service3tv! kan!

Walking!the!Amazon!kategoriseres!som!en!slags!reality3tv,!hvor!den!fortalte!historie!primært!

udfolder!sig!på!hovedpersonens!præmisser!end!på!eventuelle!forventninger!til!mediet.!

Et!andet!eksempel!på!persondyrkende!naturudsendelser!er!serien!The!Crocodile!Hunter!

(199732004)!(på!dansk:!Krokodillejægeren).!Som!i!de!tidlige!safari3!og!ekspeditionsfilm!lægger!

The! Crocodile! Hunter! vægt! på! mødet! mellem! menneske! og! dyr.! På! den! måde! afspejler!

konceptet!de!ældre!ekspeditionsfilm.!

Steve! Irwin3koncepter! afspejles! i! endnu! nyere! ekspeditionsfilm,! hvor!

"opdagelsesrejsende"!(eller!i!det!mindste!rejsende)!på!begivenhedsrige!ekspeditioner,!alene!

eller!i!arbejdsgrupper,!f.eks.!dokumenterer!særligt!attraktive,!!farlige!eller!sjældne!dyrearter!3!

eller!i!hvert!fald!"vinkler"!de!forelæggende!situationer,!og!de!dyr,!som!optræder!i!dem,!som!

om!de!er!hhv.!uventede,!usædvanlige!etc.!3!tillige!gerne!med!en!indstilling!og!form,!som!er!tæt!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22!(Crace,!2011)!

23!Jf.!IUCNs!rødliste.!

! 26!


på!Irwins,!og!oftest!i!en!setting,!hvor!næsten!alle!tegn!på!urban!livsstil!og!bekvemmeligheder!

er!fjernet!under!redigeringen.!

Naturudsendelsernes! medvirkende! personer! bliver! ofte! fortællingens! midtpunkt! i!

stedet! for! naturen! selv.! Efter! mange! års! kendskab! til! tv3genrens! tilblivelse! fortæller!

instruktør/tilrettelægger!Chris!Palmer!i!2010,!i!en!samtale!med!sin!kollega!Barry!Paine,!hvor!

genrens!seneste!udvikling!diskuteres: 24 !

!

You! asked! about! what! I've! seen! change,! and! the! biggest! thing! I've! noticed! is! this! growth! of! on3

camera! hosts! like! Steve! Irwin! because! those! programmes! can! be! produced! quite! economically.!

They!involve!animal!harassment:!people!like!Jeff!Corwin!and!Steve!Irwin!routinely!grab!and!goad!

animals.! It's! adrenalin3pumping! because! the! animals! are! usually! dangerous! and! threatening! 3!

crocodiles,!alligators,!snakes.!This!is!a!problem.!But!this!isn't!all!black!and!white!because!on3camera!

hosts!have!done!a!lot!to!persuade!young!people!to!fall!in!love!with!reptiles.!In!about!ten!years!time,!

we!are!going!to!have!a!whole!new!generation!of!young!Ph.D.!scientists!out!there!trying!to!save!and!

conserve! reptiles! because! of! Steve! Irwin.! On! the! other! hand,! he! set! a! bad! example! of! grabbing!

animals!and!getting!in!their!personal!space.!We!should!be!leaving!these!animals!alone,!not!getting!

in!their!face.!Intrusive!hosts!also!makes!the!animals!look!dangerous!and!menacing!and!this!is!also!a!

bad!thing.!

!

%

Fig.%14!!!!!!!Risikovillige!tv3værter!har!især!siden!The!Crocodile!

Hunter!(1997)!indvilliget!i!at!gå!tættere!på!farlige!dyr,!ofte!for!at!

provokere!dem!til!at!gå!til!angreb!eller!opvise!aggressiv!adfærd.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24!Transskription!fra!videointerview!hos!www.wildlifehistory.org!(set!29.!november!2012)!

! 27!

!

!


Tilrettelæggere!har!også!i!de!seneste!årtier!fundet!inspiration!i!en!blanding!mellem!det!

handlingsprægede!og!det!oplysende.!Denne!hybridisering!har!f.eks.!har!båret!frugt!i!BBCs!Lost!

Land3serie! (200732009),! som! rummer! flere! paradokser.! Det! handlingsmættede! plot! er!

inspireret!af!stilen!fra!billigt!tv,!mens!BBCs!"varemærke"3logik!samtidig!er!indbygget!i!form!af!

seriens! fokus! og! stil:! naturbevarelse,! forskning! og! enestående! panoramaoptagelser.! De!

professionelt! tilrettelagte! ekspeditioner! analyserer! landskab! og! dyreliv! fra! mange! vinkler!

under!fysiske,!tekniske!og!logistiske!kraftanstrengelser.!Et!stort!(og!dyrt)!hold!af!alt!fra!piloter!

til!kamerafolk!har!arbejdet!i!"kulissen".!Stilen!betjener!sig!samtidig!af!virkemidler!"lånt"!fra!

billige! produktioner;! hurtige! zoombevægelser! og! håndholdt! kameraføring.! Seriens!

underlægningsmusik! er! relativt! enstonig,! keyboard3! og! slagtøjsbåret,! et! stilistisk! træk,! som!

normalt!kendetegner!naturudsendelser!med!lave!produktionsomkostninger.!

!

!

!

Fig.%15!!!!!!!Lost!Land3seriens!medrivende!blanding!af!"billige"!og!"dyre"!ingredienser!

(se!teksten)!fra!andre!undergenrer!af!naturudsendelser;!økologisk!romantik,!politisk!

engagement!og!personligt!drama!er!en!del!af!blandingen.!

! 28!

!

!


Et! andet! udslag! af! stilmæssig! hybridisering,! her! med! modsat! fortegn,! er! den! billigt!

producerede! serie! Austin! Stevens:! Snakemaster,! hvor! instruerede! action3scener,! og! den!

efterhånden! institutionaliserede! håndholdte! kameraføring,! ledsages! af! episke!

orkesterstykker,!som!ellers!kendes!fra!den!øko3romantiske!undergenre.!

!

%

Fig.%16!!!!!!!I!serien!Cousins!(2000)!kan!man!se!Charlotte!Uhlenbroek!se!på!primater.!

Alligevel!handler!historierne!primært!om!emner!som!evolution!og!adfærd,!for!selvom!

zoologen!er!tilstede!i!billede!og!tale,!de!fleste!vinkler!der!belyser!hendes!situation,!

fravalgt!i!dette!koncept,!hvor!naturhistorie!er!i!centrum.!

!

Blandt!nyere!danske!naturudsendelser!kan!Ekspedition!Kobra!(2009)!ligeledes!siges!at!

placere!sig!midt!imellem!hhv.!det!person3!og!naturhistorieorienterede.!Ligesom!hos!et!utal!af!

andre! tv3ekspeditioner! er! den! sagnomspundne! kongekobra! (Ophiophagus! hannah)! 3! en! af!

verdens! største! og! giftigste! slanger! 3! midtpunkt! for! denne! ekspedition,! men! drama! og!

personfokus!er!meget!afdæmpet.!Filmens!beskrivelser!af!forholdet!mellem!slanger!og!kultur!i!

Thailand! trækker! filmen! i! en! bestemt! retning:! oplysningens.! Plottet! er! samtidig!

handlingsbetonet,!og!det!samme!kan!siges!om!musikken,!der!mest!består!af!føromtalte!type!af!

slagtøjskompositioner.!

Danmarks!tilknytning!til!Grønland!afspejles!i!dansk!film3!og!tv. 25 !Det!gælder!også!for!den!

arktiske! natur,! der! også! internationalt! har! været! et! yndet! emne! siden! de! første!

ekspeditionsfilm!(Bousé,!2000). 26 !Også!i!de!seneste!årtier!har!Danmarks!Radio!(nu!DR)!lavet!

tv3udsendelser! om! menneske3! og! dyreliv! i! Grønland,! herunder! særligt! arrangerede! tv3

ekspeditioner! i! verdens! nordligste! land.! Også! i! denne! henseende! er! de! danske!

ekspeditionsfilm! relativt! "afdæmpede"! i! deres! måde! at! fortælle! historier! på.! DRs! public!

service3orienterede! udsendelser! er! mere! journalistiske! end! dramatiske.! Det! åbner! nogle!

særlige!kulturelle,!naturgeografiske!og!nationalhistoriske!horisonter!i!forhold!til!Grønland.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25!Den!første!danske!stumfilm,!Kørsel!med!Grønlandske!Hunde!(1897),!er!en!tidlig!"forløber"!med!grønlandsk!

tema,!skønt!filmen!imidlertid!blev!optaget!nær!København.!

26!Nanook!of!the!North!(1922)!er!et!kendt!filmhistorisk!eksempel.!

! 29!

!


Samtidig! genkendes! træk! fra! udenlandske! handlingsprægede! natur3! og!

ekspeditionsfilm,!hvor!filmholdet!og!ekspeditionsdeltagerne!selv!er!en!del!af!historien;!et!hold!

af! usædvanlig! hårdt! pressede! professionelle! fagfolk! løser! nogle! opgaver! af! national! eller!

international! vigtighed,! f.eks.! i! Den! sidste! slæderejse! (1993),! der! fulgte! et!

slædeekspeditionshold.! Seriens! naturoptagelser! og! historier! tager! ofte! udgangspunkt! i!

polarheltenes! storhedstid,! en! æra! med! kulturel! betydning! for! de! nordiske! lande! og!

Rigsfællesskabet.!I!2006!optrådte!H.K.H.!Kronprins!Frederik!i!den!dyrt!producerede!tv3serie!

Danmark! Ekspeditionen! [sic],! der! i! anledning! af! 1003året! for! den! tragiske! ekspedition! af!

samme! navn,! gennem! seks! afsnit! på! hver! 30! minutter! fulgte! et! slædehold! bestående! af!

prominente! grønlandske! og! danske! deltagere. ! 27 !Vellykkede! ingredienser! fra! Den! sidste!

slæderejse! indgik! i! Danmark! Ekspeditionen;! orkaner,! isbjørne,! stridbare! (men! loyale)!

slædehunde! og! menneskets! kamp! mod! naturen! i! nutidige! billeder! blandet! med! historisk!

arkivmateriale.!

Moskusoksens! lange! rejse! (2001)! er! opstået! i! samarbejde! mellem! DR! og! filmselskabet!

Canlo! Film.! Oplysninger! om! moskusokserne! og! deres! adfærd! blandes! med! historien! om!

ekspeditionen,! der! i! 1961! indfangede! 27! moskusokser,! der! blev! overflyttet! fra! deres!

nordøstgrønlandske! hjemsted! til! nye! græsgange! i! Vestgrønland,! bl.a.! af! hensyn! til!

befolkningens!muligheder!for!moskusjagt.!

Moskusoksens! potentiale! som! karismatisk! art! blev! erkendt! længe! før! optagelsen! af!

Moskusoksens!lange!rejse,!også!før!flytningen!af!moskusokser!fra!øst!til!vest.!Interessen!kom!

bl.a.! fra! Peter! Freuchen 28 .! Danske! embedsmænd! havde! længe! diskuteret! muligheden! for!

overforflytning! af! moskusokser! fra! øst! til! vest,! men! indvendinger! fra! flere! kanter! 3! især! af!

økonomisk!art!3!lagde!planerne!på!køl.!Moskusoksernes!egnethed!som!subjekter!i!natur3!og!

ekspeditionsfilm!gjorde!at!Freuchen!og!forlagsboghandler!Poul!Westermann!allerede!i!1952!

"[...]!tilbyder!at!finansiere!en!overflytning!på!det!vilkår,!at!de!får!eneretten!til!at!optage!en!film!

om!sagen,!og!at!de!får!ret!til!at!medtage!et!antal!journalister!på!rejsen."! (NIELSEN!&!LOTHAR,!

1999).! "[S]tatsminister! Hans! Hedtoft! siger! nej! til! forslaget,! bl.a.! med! bekymring! for! at! have!

journalister! i! Nordøstgrønland! og! med! henvisning! til! eventuelle! dyreværnsproblemer"! (IBID.).!

Nægtelsen!fra!regeringsledelsen!kan!måske!forstås!i!lyset!af!den!skandaleagtige!stemning,!der!

ifølge!NØRGAARD!(1972)!omgav!filmen!Løvejagt!(1907),!hvor!bl.a.!"dyreværnsfolk!begyndte!at!

rase!over!planen",!da!rygterne!om!de!forestående!optagelser!blev!udbredt.!Filmen!var!afløser!

til!en!Grønlandsrelateret!film!af!samme!instruktør!(Ole!Olsen),!der!havde!præmiere!tidligere!

samme!år:!En!Isbjørnejagt!(1907).!Filmene!blev!ikke!desto!mindre!en!indbringende!forretning!

for!Ole!Olsen!og!Nordisk!Film!(IBID.).!

Den!danske!forbindelse!til!Grønland!har!resulteret!i!mange!dansk3grønlandske!film,!men!

Moskusoksens!lange!rejse!er!foreløbig!den!film,!der!kommer!en!egentlig!naturfilm!nærmest.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27!Baggrunden!for!Kronprinsens!deltagelse!var!den!nyligt!gennemførte!kommercielle!ekspedition!ved!navn!Sirius!

2000.!Dokumentarserien!Ekspedition!Sirius!(2000)!fulgte!slædeholdet.!

28!P.!Freuchen!(188631957),!dansk!polarforsker!og!forfatter!(antropolog,!kartograf,!handelsbestyrer!og!

journalist).!

! 30!


Genrens!flersidighed!

I!Vestens!mangfoldige!medielandskab!trives!et!væld!af!former!for!naturformidling,!hvor!den!

førende! indflydelse! i! dag! kommer! fra! tv.! Her! trives! gamle! traditioner! sammen! med! nye!

udviklinger,!der!overgår!de!tidligere!i!filmteknik!og!budget.!

Især! siden! The! Blue! Planet! (2001)! og! Planet! Earth! (2006)! er! der! sket! markante!

udviklinger! bl.a.! filmenes! æstetik.! Perioden! er! vigtig! for! genren;! store! økonomiske!

investeringer! i! produktion,! talent! og! teknik! har! skabt! banebrydende! tv3serier,! hvor! BBCs!

Natural!History!Unit!har!sat!nye!standarder!for!både!koncept!og!teknik.!Der!findes!fortsat!et!

marked! for! ovennævnte! økologiske! og! naturhistoriske! dyrtproducerede! tv3serier.!

Populariteten!af!The!Frozen!Planet!(2012)!bekræfter!dette!med!tydelighed.!

Samtidig!er!der!efterspørgsel!på!nye!vinkler!og!nye!segmenter!af!seere!(CREAMER,!2012),!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 31!


Form!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Mediekulturens! "overskud!af!information"!og! "underskud!af!opmærksomhed"!(LARSEN,!2003)!

medfører!et!stort!pres!på!naturfilmen!som!medieprodukt.!De!handlingsmættede!fortællinger!

skal! have! noget! at! byde! på.! Enhver! der! har! forsøgt! 3! bare! en! smule! 3! at! målrette! sine!

iagttagelser!af!dyr!i!naturen!ved,!at!der!kan!være!"langt!mellem!snapsene".!Selv!med!de!rette!

forberedelser!og!kundskaber!ser!man!sjældent!andet!end!et!glimt!af!noget!ubestemmeligt,!der!

rasler!i!buskadset.!Vilde!dyr!er!i!almindelighed!dygtige!til!ikke!at!virke!opsigtsvækkende,!og!

det! er! lige! netop! det! modsatte! en! kommerciel! succes! har! brug! for! i! filmens! verden.!

Produktionen! kræver! da! ressourcer! og! tid! 3! eller! ren! og! skær! manipulation! 3! eller! en!

kombination!af!begge!dele.!

Dramaturgien!anvendes!særdeles!bevidst!i!naturfilm,!lige!fra!safarifilmenes!fremkomst!

og!frem!til!i!dag.!Dygtigheden!i!anvendelsen!heraf!er!ikke!blevet!mindre!med!tiden,!og!måske!

gælder!det!samme!for!kodernes!gradvise!formalisering.!For!det!gennemsete!materiale!i!denne!

undersøgelse! af! naturfilm! er! det! skønnet,! at! dersom! traditionelle! dramaturgiske!

fortællemåder!afspejles!i!det!pågældende!materiale!(og!det!gør!de!oftest),!så!er!der!i!reglen!

tale!om!bevidst!brug!af!sådanne!virkemidler.!

På! den! anden! side,! så! ser! man! 3! forventeligt! 3! fortællinger,! der! antager! klassiske!

strukturer,!men!som!tydeligvis!ikke!er!iscenesatte.!På!filmens!niveau!indgår!de!dog!uvægerligt!

i!en!fabula/syuzhet!struktur!under!alle!omstændigheder,!men!isoleret!set!kan!scenen!meget!

vel! repræsentere! en! helt! autentisk! situation! (se! fig.! 17).! Foreløbig! er! der! ikke! fundet! en!

kvantitativ! analyse,! der! belyser! hyppigheden! af! de! to! skitserede! måder! at! lave! fortælling! i!

naturfilm!på.!En!sådan!opregning!vil!desuden!besidde!det!indbyggede!teoretiske!problem,!at!

resultatets! sandhedsværdi! sjældent! kan! efterprøves.! Blot! må! det! foreløbig,! for!

naturfilmgenren!i!almindelighed,!konstateres,!at!en!del!(de!fleste)!scener!betjenes!stærkt!af!

den! "dramaturgiske! værktøjskasse",! mens! en! anden! del! "fortæller! sig! selv",! skønt! de! under!

alle! omstændigheder! er! virkningsfulde,! fordi! de! "af! sig! selv"! lever! op! til! den! efterstræbte!

struktur.!

Stort! set! ethvert! kommercielt! produkt! i! naturfilm! og! 3tv3genren! er! underlagt!

fortællestrukturer,!som!kendes!fra!fiktion.!Her!udfoldes!det!ene!drama!efter!det!andet.!Selv!de!

mest! uanselige! og! inaktive! dyrearter! udruller! en! fortælling! for! seeren.! Det!

produktionsarbejde,!der!ligger!til!grund,!er!tålmodighedskrævende,!men!afspejler!som!nævnt!!

! 32!


også! dygtighed! inden! for! det! dramaturgiske! "håndværksfag"! i! redigeringsfasen.!

Naturfilmgenrens! merkantile! situation! er! i! høj! grad! bestemmende! for! produktets! form! og!

indhold.! Forholdstallet! mellem! brugbart! materiale! og! optagelser/timer! i! felten! er! særligt!

diskrepant.!

Filmatiserede! historier! om! dyr,! som! på! forskellige! måder! interagerer! i! naturen,! laves!

ofte! på! den! måde! at! der! krydsklippes! mellem! to! eller! flere! individer! fra! uafhængige!

situationer.!De!konstruktioner!fungerer!kun!godt!når!der!er!tale!om!arter,!som!evt.!kunne!have!

mødtes!i!naturen!(se!fig.!17).!Sådanne!historier!i!levende!billeder!er!ganske!vist!uden!garanti!

for!autenticitet!i!strengeste!forstand!3!men!de!"fungerer"!til!gengæld,!når!det!gælder!om!at!

skabe!en!historie!eller!belyse!en!bestemt!adfærd!etc.!Grænsen!for,!hvad!der!kan!og!bør!lade!

sig!gøre!i!denne!sammenhæng,!er!op!til!den!enkelte!instruktørs!samvittighed,!institutionelle!

tilknytninger!og!etiske!retningslinjer.!I!hvert!fald!kan!det!konstateres!at!mange!fortællinger,!

små!som!store,!i!naturfilm!og!3tv!er!rent!konstruerede,!men!med!mere!eller!mindre!opbakning!

fra!den!reelle!kontekst,!den!biologiske!virkelighed,!som!de!foregår!i.!

På! den! ene! side! dækkes! naturfilm! ofte! ind! under! faktafilmens! paraply! som!

"dokumentarfilm",!og!på!den!anden!side!vil!filmene!gerne!underholde!publikum.!Naturfilmens!

subjekter! tildeles! af! indlysende! grunde! ikke! samme! beskyttelse! og! rettigheder! som!

dokumentarister! i! reglen! tilfører! medvirkende! i! kraft! af! etiske! og! journalistiske! normer.!

Derfor!kan!redigeringen!i!større!grad!efterkomme!det,!seerne!gerne!vil!have.!Og!hvis!det!ikke!

lykkes!for!én!naturfilm!eller!tv3udsendelse,!så!lykkes!det!for!en!anden,!der!konkurrerer!om!

det!samme!publikum.!For!alle!produkterne!gælder!derfor!at!"faktakontrakten"!presses!til!det!

yderste.! Tilrettelægningen! maksimerer! underholdningsværdien,! men! forsøger! samtidig! at!

imødekomme!publikums!(formodede)!krav!til!sandhedskriterier.!

Et! af! film3! og! litteraturanalysens! traditionelle! værktøjer! er! berettermodellen,! også!

kaldet! "Hollywoodmodellen",! skønt! formen! imidlertid! ikke! kan! begrænses! til! en! geografisk!

eller! tidsmæssigt! afgrænset! filmtradition,! endsige! for! film! i! det! hele! taget.! Denne! enkle!

fortælleform!ses!reflekteret!i!mangeartede!kulturelle!frembringelser,!fra!gammel!og!nyere!tid,!

og! indenfor! flere! forskellige! medier! og! traditioner.! Der! er! mange! eksempler! på! at! et!

omfattende! dramaturgisk! arbejede! er! en! forudsætning! for! virkningsfulde! naturfilm.! I! ét!

eksempel! bliver! strategierne! tydeliggjort! i! et! aktivt! forsøg! på! at! underspille! filmens!

forarbejdning! af! afsender/modtager3forholdet.! Den! orkesterledsagede! technicolor3prolog! i!

The! Living! Desert! (1953)! manifesterer! følgende! statement! overfor! seeren:! "This! TrueQLife!

Adventure!is!a!drama!as!old!as!time!itself,!but!seldom!seen!by!human!eyes".!Der!er!altså!tale!om!

et!drama,!ikke!blot!dokumentation!3!men!alligevel!hævdes!filmens!indhold!at!være!noget,!som!

principielt!kunne!være!oplevet!af!modtageren!selv,!hvor!kameraets!optagelser!altså!blot!er!en!

"forlængelse"!af!seerens!eget!blik.!Denne!nedtoning!af!dramaturgiske!indgreb!forstærkes!med!

manifestets! efterfølgende! (og! afsluttende)! sætning:! "Only! through! the! endless! patience! of!

skilled!photographers!has!it!been!possible!to!view!this!strange!and!unusual!world".!Ikke!desto!

mindre! så! er! The! Living! Desert! fuld! af! oplagte! iscenesættelser,! og! faktisk! på! forkant! med!

genrens! tradition! for! opbygning! af! kunstige! habitater! og! kulisser,! som! kan! være! mere!

velegnede!til!lyssætning!og!filmoptagelser!end!omgivelserne!udendørs.!

! 33!


Behovet! for! klimakstenderende! fortælleformer! bekræftes! i! Disneys! White! Wilderness!

(1958).!Filmen!vil!gerne!underbygge!og!fremvise!den!udbredte!(men!usande)!myte!om!at!hele!

flokke! af! lemminger! (Lemmus!trimucronatus)! under! visse! omstændigheder! begår! kollektivt!

selvmord!ved!at!løbe!mod!havet!i!en!slags!blind!massebevægelse.!Da!man!af!naturlige!årsager!

ikke!kunne!dokumentere!fænomenet,!indsamledes!lemminger!i!det!nordlige!Canada.!Herefter!

blev!dyrene!transporteret!til!en!velegnet!film!location!ved!Calgary!i!det!sydlige!Canada,!hvor!

dyrene! blev! "instrueret"! i! at! løbe! ud! over! kanten! af! en! stejl! skrænt! ved! floden! Bow! River,!

imens!scenen!blev!filmet.!Her!har!man!altså!kraftigt!manipuleret!indholdet!helt!ned!til!filmens!

første! bearbejdningsniveau,! dvs.! tilrettelæggerens! udsnit! af! "virkeligheden".! Senere! blev!

metoden! bl.a.! fremhævet! af! canadiske! journalister! (Canadian! Broadcasting! Corporation)! i!

udsendelsen!Cruel!Camera!(1984).!Disneys!film!opnåede,!foruden!at!bidrage!yderligere!til!den!

vedholdende!misforståelse!om!lemmingers!adfærd,!stor!anerkendelse!for!den!spektakulære!

lemming3scene.!

Konklusionen! er! her! at! seere! har! langt! lettere! ved! at! identificere! elementer! af! fiktion,!

når! filmens! subjekter! er! mennesker,! frem! for! dyr.! Sådanne! elementer! rækker! fra! ferm!

klipning,! der! smidigt! binder! to! scener! sammen,! til! manipulationer! af! meget! lille!

sandhedsværdi.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 34!


Fig.%17!!!!!!!Fortællinger!fra!naturens!verden!bæres!af!

veletablerede!dramaturgiske!fremdrifter.!Navnlig!er!

berettermodellen!som!værktøj!og!teori!kompatibel!med!de!

:leste!plot!i!natur:ilm.!Det!har!tilsyneladende!to!årsager;!i!nogle!

tilfælde!vil!sekvenser!uden!en!iboende!historie!blive!

konstrueret,!så!der!opstår!en!handling,!som!er!formet!efter!

modellen!som!værktøj.!I!andre!tilfælde!er!naturfotografen!

tiltrukket!af!en!naturligt!klimaksstræbende!situation,!der!egner!

sig!særligt!til!fortælling!–!og!til!beretterCmodellen!som!teori,!

hvorved!dramaturgien!udfoldes!"af!sig!selv".!Sådanne!optrin!

med!denne!struktur!passer!til!en!almindelig!"forståelse"!af!

begivenheder.!Til$venstre:!Det!viste!eksempel!skildrer!en!

sådan!type,!hvor!et!berettermodelCvenligt!plot!er!indbygget!i!

selve!den!konkrete!situation,!som!derfor!egner!sig!godt!til!:ilm!

og!–tv.!Her!fra!Moskusoksens(lange(rejse!(2001).!Herunder:$En!

"udCogChjem"C!eller!"ordenCkaosCorden"Chistorie!fra!:ilmen!

Rainforest((1983),!som!ganske!vist!er!uden!garanti!for!

autenticitet!i!strengeste!forstand!(da!dyrene!aldrig!ses!i!samme!

billede)!men!som!belyser!et!rovdyr/byttedyrCforhold!og!et!

særligt!stræk!ved!basiliskens!(Basiliscus(sp.)!:lugtadfærd.!!!

1.!Fredsommeligt!levested!

(falsk!præmis).!

2.!Subjekt.!

3.!Noget!forstyrrer.! 4.!Døden!lurer.!

5.!Flugt!over!vandet.! 6.!Orden!etableres.!

35!


Tema!og!natursyn!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Nok! er! det! indlysende,! at! når! det! gælder! valg! af! tema! i! den! enkelte! produktion,! så! tæller!

underholdningens!værdi.!Salgbarheden!er!det!styrende!princip!for!kreativitet!og!fokus.!Denne!

enkle!konstatering!fører!naturligt!hen!til!de!egentlige!spørgsmål:!hvilke!temaer!i!den!filmede!

natur! er! det,! der! tiltrækker! seere,! og! hvorfor! er! de! i! givet! fald! salgbare?! Hvor! stammer!

interessen!for!sådanne!temaer!fra?!Hvilke!opfattelser!af!naturen!(natursyn)!har!betydning!for!

naturfilm!og!3tv?!

Tidligere!er!det!beskrevet!her,!hvordan!graden!af!naturhistorisk!indhold!varierer!og!står!

i! forhold! til! hyppigheden! og! varigheden,! hvormed! tv3værten! eller! andre! menneskelige!

hovedkarakterer! selv! er! inde! i! fortællingen.! Parallelt! med! disse! varierende! grader! af!

fokusering! på! hhv.! natur! og! mennesker,! kan! særlige! natursyn! identificeres,! afhængig! af!

natursynsdefinitionens! tillagte! styrke! og! bestemmelse.! Afgrænsede! natursyn! vil! blive!

beskrevet! herunder,! og! sammenholdt! med! fremkomsten! af! forskellige! temaer! og! stilistiske!

træk!i!tv3programmer!og!film,!som!belyser!vild!natur.!

I! dette! studie! af! naturfilm! er! der! i! det! gennemsete! materiale,! og! i! almindelige!

betragtninger!af!genren,!iagttaget!en!række!tilbagevendende!temaer!og!naturopfattelser,!som!

anknyttes!til!forskellige!kultur3!og!kunsthistoriske!epoker!samt!filosofiske,!samfundsmæssige!

og! kunstneriske! observanser.! Her! følger! nogle! eksempler! på,! hvordan! forskellige! kulturelle!

bevægelser!tilsyneladende!har!været!med!til!at!skabe!grundlag!for!naturfilmens!traditioner,!

normer!og!værdier.!

Der! synes! navnligt! at! være! fire! årer! fra! menneskets! samfunds3! og! kulturliv,! samt!

tilværelse! i! bredeste! forstand,! som! genspejles! i! moderne! naturfilms! tema! og! natursyn:! (1)!

Oplysningen;!(2)!romantikken;!(3)!den!kritiske!realisme;!(4)!naturens!før3kulturelle!værdi.!De!

mest!fremtrædende!årer!er!de!førstnævnte!kulturelle!strømninger,!hvis!betegnelser!i!dag!gør!

dem!lette!at!identificere!i!naturfilmen.!Naturfilm!undersøges!i!denne!behandling!primært!som!

et!mediefænomen,!men!fordi!netop!denne!genre!er!defineret!ud!fra!dens!indhold,!snarere!end!

form,!vil!en!fjerde!afprægning!blive!belyst!ganske!kort.!Denne!fjerde!vinkel!har!til!formål!at!

nuancere! det! samlede! billede! af! naturfilmens! som! mediefænomen,! hvorved! den! tillagte!

indflydelse!fra!de!historiske!strømninger!afbalanceres,!frem!for!at!overdimensioneres.!Rent!

diskursive!kunst3!og!litteraturfaglige!beskrivelser!af!natursyn!kan!f.eks.!let!overse!afstanden!

! 36!


mellem! centrale! historiske! litterære! værker! og! hverdagskulturens! generelle!

samfundsmæssige,!psykologiske!(og!her:!biologiske)!medbetydning.!

Litteratur3! og! kunsthistoriens! natursyn! er! ikke! nødvendigvis! repræsentativt! for! tiden,!

og!det!er!tvivlsomt,!hvorvidt!det!afspejler!dagliglivets!kultur3!og!natursyn!i!nogen!særlig!grad.!

Endvidere!er!det!ikke!problemfrit!at!tale!om!en!"periodes"!opfattelse!af!natur!!(som!diskuteret!

hos!TONBOE,!2001).!Af!samme!grund!må!det!erkendes!at!et!vist!konstruktionsarbejde!ligger!til!

grund! for! de! betegnelser,! som! her! vil! blive! benyttet.! Forbeholdene! taget! i! betragtning! er!

periodeangivelserne! alligevel! anvendelige! som! holdepunkter! i! beskrivelsen! af! sådanne!

orienteringer.!

!

Oplysningen!

Sekularisering! og! videnskabelig! revolution! kendetegner! det,! som! i! dag! er! kendt! som!

oplysningstiden! (BREDSDORFF,! 2003;! JØRGENSEN! &! WENTZEL,! 2005;! LÜBKE,! 1998).! Store!

naturhistoriske! opdagelsesrejser! bragte! nye! indsigter! til! Europa.! Dogmernes! smuldrende!

forestillinger!gjorde!plads!til!nye!menneske3!og!natursyn.!

I!store!dele!af!Den!Gamle!Verden,!og!efterhånden!også!i!Nordamerika!(COATES,!1998),!

var!agerdyrkningen!intensiveret!kraftigt.!Meget!oprindelig!natur!var!erstattet!med!opdyrket!

land.!I!Danmark!var!der!nu!så!få!skovområder!tilbage!(HANSEN,!2008),!at!det!senere!(i!1802)!

førte! til! en! naturfredningslov,! som! havde! til! formål! at! sikre! en! bæredygtig! skovdrift! i!

fremtiden!(TONEBOE,!2001).!

Samtidig! med! fremstødet! fra! det! industrielle! landbrugs! monokulturer,! på! den!

oprindelige! naturs! bekostning,! opstod! en! bevægelse,! som! værdsatte! det! utæmmede! og! det!

naturlige,! jf.! Rousseau! (171231778).! Det,! der! især! kendetegner! oplysningen,! er! de! meget!

omfattende! indledte! studier! i! den! fysiske! verdens! beskaffenhed.! Inden! for! naturfilmens!

emneområder,!biologien,!er!et!kolossalt!indsamlingsarbejde!ved!at!tage!fart!i!denne!periode.!

Herbariernes!og!de!botaniske!havers!samlinger!ekspanderede,!og!samtidig!voksede!tillige!det!

videnskabelige! miljø,! hvor! biologien! var! ved! at! få! et! stadigt! større! teoretisk! og! empirisk!

fundament.! Skønt! Carl! von! Linnés! artbegreb! var! statisk,! så! var! evolutionsteorier! snart! i!

omløb,!og!havde!været!antydet!siden!slutningen!af!16003tallet,!f.eks.!hos!Buffon!(170731788)!

og!mere!udtalt!hos!Lamarck!(174431829).!

En! ofte! anvendt! illustration! til! behandling! af! perioders! natursyn! er! tidens! haveanlæg!

samt!adelens!og!borgerskabets!smag!for!havekunst.!Her!"trækkes"!oplysningstiden!i!en!anden!

retning!end!Rousseaus!naturlighed.!Havestilen!i!17003tallet!var!præget!af!barokkens!behov!

for!kontrol!og!symmetri!(LARSEN,!1996;!TONBOE,!2001),!men!såfremt!borgerskabets!smag!for!

plæner! og! klippede! buske! måtte! fortælle! noget! centralt! om! natursyn,! så! bør! dets! smag! for!

litteratur!også!indgå!i!vurderingen.!Her!skal!blot!fremføres!et!eksempel,!lånt!fra!Labyrinten!

eller! Reise! giennem! Tydskland,! Schweitz! og! Frankerig! (1792393)! af! Jens! Baggesen! (17643

1826).!Af!førnævnte!grunde!er!det!problematisk!at!generalisere!ud!fra!eksempler,!men!her!

skal!der!alligevel!bringes!et!enkelt,!som!her!tjener!som!mønster!for!et!"poetisk!natursyn"!eller!

næsten! romantisk! natursyn,! som! må! konstateres! at! have! eksisteret! i! oplysningstiden! med!

romantikkens!sans!for!beskrivelse!af!følsomme!naturoplevelser.!Teksten!bærer!navnligt!ikke!

! 37!


særligt! præg! af! noget! mekanisk! eller! materialistisk! natursyn,! som! undertiden! fremhæves! i!

forbindelse! med! oplysningens! periode.! Denne! form! for! poetiske! og! naturdyrkende!

beskrivelse!af!elementer!i!den!fysiske!verden!har!i!bredeste!forstand!haft!betydning!for!den!

rolle,!som!landskabsæstetik!fremstilles!i!tv!og!film,!skønt!selve!motivationen,!!som!det!senere!

bliver!beskrevet,!er!af!mere!universal!karakter.!

Hos! Baggesen! tages! læseren! med! på! en! færd! ned! gennem! det! centrale! Europa! på! en!

dannelsesrejse.!Vi!finder!Baggesen!mod!rejsens!slutning!i!den!franske!del!af!grænseområdet!

mellem! Frankrig,! Tyskland! og! Schweiz! i! kapitlet! Fart! giennem! Elsas! (tysk:! Elsaβ,! på! dansk!

bruges!i!dag!den!franske!stavemåde!Alsace),!hvor!den!rejsende!er!nået!til!det!inderste!af!den!

frodige!dal!ved!byen!Fessenheim,!omgivet!af!bjerge.!Til!den!ene!side!Schwarzwalds!bjerge,!til!

den! anden! side! Lothringens! bjerge! og! foran! de! schweiziske! alper.! En! tidlig! morgen! bliver!

Baggesen!overvældet!af!naturen.!

!

Midt! i! et! blomstrende! Eden,! omgivne! af! alle! Sommerens! Velsignelser,! omtonede! af! sagterislende!

Bække,! det! bævende! Løv! og! de! vaagnende! Fugle,! omduftede! af! aromatiske! Dunster,! og! rundt!

omglimrede! af! svindende! Stierner,! frembrydende! Dagstraaler! og! himmelsmilende! Dugperler,!

vaktes!vore!Siæle,!vore!Hierter,!vore!Sandser,!alle!vore!Tanker!og!Følelser!Solen!imøde!til!Livets!

fuldeste!Følelse.!Mellem!Schwarzwalds!Bierge!paa!den!eene,!og!Lothringens!Fielde!paa!den!anden!

Side!øinede!vi!lige!for!os!den!blaanende!Jura,!hvis!nærmere!Fortryllelser!vi!allerede!følte!forud!i!de!

høitideligste! Ahnelser.! Uforglemmelige! Morgen!! O!! jeg! har! aldrig! nydt! Naturen,! som! i! denne!

Dagbrækning!3!mit!egentlige!Liv!begyndte!med!dig,!mageløse!Opstandelse!!–!

!

Oplysningstidens!videnskabelige!fokus!er!naturfilmens!mest!markante!arv!fra!perioden,!

men!det!kan!ikke!udelukkes!at!den!følelsesmæssige,!undertiden!sentimentale,!naturdyrkelse!

har!rødder!tilbage!hertil,!og!sandsynligvis!meget!længere!ned!i!historien!til!det!før3kulturelle!

"grundvand".!

Det! mest! fremtrædende! præg! fra! oplysningstanken! er! grundsynet! på! den!

formidlingsopgave,!som!langt!de!fleste!naturfilm!påtager!sig;!at!den!skal!være!sandfærdig!og!

klar! i! sit! teoretiske! udgangspunkt.! Faktakontrakten! mellem! afsender! og! modtager! forvaltes!

dog! meget! forskelligt,! og! nogle! naturfilm! er! mere! inspireret! af! oplysningens! tankegods! end!

andre.!

!

Romantikken!

Træk!fra!romantikken!findes!tydeligt!i!naturudsendelser!og!naturfilm.!Skønt!oplysningens!arv!

velsagtens! er! den,! der! træder! klarest! frem! hos! den! alvidende! voice! over3fortæller,! så! er!

billederne! 3! det! centrale! for! naturfilmen! 3! i! nogle! genrer! meget! tydeligt! baseret! på!

naturidealer,! som! bliver! særligt! fremhævet! i! romantikkens! billedkunst.! I! USA! spillede!

romantiske!malerier!af!Thomas!Moran!(183731926) 29 !!en!rolle!for!den!vurdering,!der!førte!til!

vedtagelsen!af!fredningen!af!den!amerikanske!nationalpark!Yellowstone!i!1872.!Landskabet!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29!Ifølge!The!Library!of!Congress!3!American!Memory:!http://memory.loc.gov/ammem/index.html!(set!19.!

december!2012)!

! 38!


ummede!for!de!romantiske!malere!de!samme!kvaliteter,!som!senere!har!tiltrukket!utallige!

naturfilmproduktioner!til!området.!

Naturen! og! det! pittoreske! indtog! en! central! plads! for! romantiske! malere.! Et! af! de!

kunstneriske!mål!blev!i!den!romantiske!bevægelse!at!forsone!natur!og!frihed!(LÜBKE,!1998).!

Landskaberne! er! følelsesfulde! og! ekspressive.! Den! tidlige! romantik,! den! såkaldte!

universalromantik,! grundlagdes! i! Danmark! i! begyndelsen! af! 18003tallet! (JØRGENSEN! &!

WENTZEL,! 2005):! "Læren! om! ! ånd! og! natur! var! begrundet! i! den! altomfattende,! universelle!

fornuft,!også!kaldet!det!Absolutte.!Naturen!var! den! synlige! ånd,! ånden! den! usynlige! natur,! og!

begge!!hvilede!på!det!Absolutte."!!

BBCs! naturudsendelser! fremhæver! undertiden! landskaber! på! samme! måde! som! de!

romantiske! landskabsmalere.! I! naturfilmens! arketypiske! "tabte! paradis"3fortællinger!

genkendes! romantikkens! længsel! efter! naturforsoning! og! den! følsomme! oplevelse,! som!

bjergenes!vildsomme!landskaber!rummer!potentialet!for.!Naturudsendelsernes!landskaber!og!

æstetik!efterlever!ofte!romantiske!landskabsmaleres!idealer.!!

!

! 39!

! !

!

Fig.%18!!!!!!!!Den!utæmmede!natur!og!bjerglandskaber!blev!dyrket!i!romantikkens!periode.!BBCs!dyrtproducerede!

naturudsendelser!(her!Planet!Earth![2006])!tilbyder!sådanne!panoramaer!i!HD,!hvor!seeren!selv!kan!være!

"Wanderer(über(dem(Nebelmeer".!Maleriet!er!fra!1818.!

!

Som! hos! filmmusikken! i! øvrigt! har! den! romantiske! musik! betydning! for! naturfilmens!

udtryk.!Ofte!genlyder!bl.a.!Korngolds!senromantiske!orkesterværker!i!Hollywoods!storladne!

filmmusik,!og!den!afsmitning!er!bredt!tilstede!i!naturfilmgenren.!Den!længsel!mod!paradisiske!

tilstande,!som!BBCs!storfilmagtige!udsendelser!opnår!i!forbindelsesleddet!mellem!visuel!og!

musikalsk!landskabsdyrkelse,!er!udtrykt!gennem!romantikkens!subjektivitet,!formløshed!og!

følelsesbetonethed.!

Et! fællestræk! hos! naturfilmen! og! romantikken! er! egnsdyrkelse.! Der! var,! især! sent! i!

perioden!(JØRGENSEN!&!WENTZEL,!2005),!en!udbredt!beundring!for!det!geografisk!specifikke!

og!det!"det!lokale".!Måske!genfindes!dette!træk!i!naturfilm,!som!for!de!romantisk!orienterede!

typer! næsten! uden! undtagelse! dyrker! musikalske! udtryk! fra! den! region,! som! behandles! i!

naturfilmen.! Studiet! af! materialet! for! denne! undersøgelse! af! naturfilm! finder,! at! mens! de!


personorienterede!naturfilm!konsekvent!ledsages!af!slagtøjsmusik!(som!nævnt!tidligere),!så!

er!de!naturfilm,!som!beskæftiger!sig!naturromantiske!motiver!samtidig!dem,!der!ledsages!af!

komponerede!orkesterstykker,!som!især!i!melodistemmerne!undertiden!udvælger!et!etnisk!

identificerbart! soloinstrument.! En! ikke3diegetisk! citar! bryder! stilheden,! mens! Himalaya! ses!

fra! luften.! Regionen! forbindes! i! lyd! og! billede.! En! ikke3diegetisk! melodistemme! fra! en!

bambusfløjte! høres! imens! billederne! dvæler! ved! motiver! fra! en! indisk! landsby.! Lyden! af!

didgeridoo! høres! til! synet! af! australske! saltvandskrokodiller.! Bossa! Nova! til! brasilianske!

kaimaner.!

!

Kritisk!realisme!

Udødeligheden!og!"det!endelige"!har!som!begreber!spillet!en!vigtig!rolle!for!realismen,!eller!

naturalismen!som!litterær!og!kunstnerisk!retning!(JØRGENSEN!&!WENTZEL,!2005).!Samtidig!er!

det!i!løbet!af!19003tallets!sidste!halvdel!bredt!anerkendt,!at!alle!fysiske!levesteder!for!dyr!og!

planter!påvirkes!af!menneskelige!aktiviteter,!direkte!eller!indirekte!(COATES,!1998;!THOMPSON,!

2010).! Sådanne! erkendelser! er,! forventeligt! nok,! indeholdt! i! mange! tv3udsendelser! og! film,!

der!omhandler!jordens!dyre3!og!planteliv!samt!dets!levesteder.!

Der!er!ikke!i!sig!selv!noget!nyt!i!at!mennesker!udnytter!naturen!og!skaber!ændringer!i!

miljøet.! Nutidens! voldsomme! omfang! af! habitatødelæggelser! er! imidlertid! af! hidtil! uset!

størrelse.! Nyere! naturudsendelser! behandler! disse! miljøproblemer! med! realismens!

traditionelle! værktøjer;! belysning! af! sagens! faktuelle! forhold,! oplysninger! om!

interessemodsætninger,!kritik!af!økonomiske!og!samfundsmæssige!modeller,!som!eventuelt!

måtte!!forstærke!den!pågældende!situation!etc.!3!alt!sammen!blandet!med!en!dyster!poesi!(se!

fig.!19).!!

Den! "romantiske! natur"! står! i! kontrast! til! realismens.! Føromtalte! miljøforkæmper!

Bernhard!Grzimek!anvender!kontrasten!med!omhu.!I!Visions!of!Paradise!(1978)![her!citeret!

efter!LEKAN!(2011)]!anes!romantikkens!panteistiske!natur3kult!i!baggrunden:!

!

I!see!animals!and!human!beings!as!parts!of!one!great!whole...which!man,!it!is!to!be!hoped,!will!not!

finally! destroy.! That! is! the! paradise! in! which! by! associating! with! all! animals,! quite! regardless! of!

whether!they!are!domestic!animals,!animals!in!a!zoo,!or!animals!in!the!nature!reserves!of!Europe!or!

distant!parts!of!the!globe,!we!can!share.!

!

Imidlertid! var! sammenhængen! for! denne! naturromantik! et! politisk! aktuelt! syn! på!

naturbevarelse,! som! bl.a.! blev! synliggjort! i! kraft! af! den! rå! realismes! tilgang.! Grzimek! var!

måske! den! første! der! brugte! filmmediet! til! at! gøre! opmærksom! på! problemer! vedrørende!

naturforvaltning.!Det!mest!kendte!eksempel!er!den!føromtalte!Die!Serengeti!darf!nicht!Sterben!

(1959). 30 !Her!indgår!filmoptagelser!af!kadavere!i!forrådnelse,!der!er!resultatet!af!krybskytters!

indhug!i!dyreflokkenes!bestande.!Hans!udtalelse!må!ses!i!lyset!af!denne!realismestil.!Grzimeks!

"hårde"!natursyn,!og!dets!konsekvenser!for!naturforvaltningen!i!Serengeti3området,!kan!i!ses!

som!en!slags!"anvendt!naturromantik",!men!i!den!kritiske!realismes!kampagneføring.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

30!Kein!Platz!für!wilde!Tiere!(1956),!også!af!Grzimek,!foregriber!temaet.!

! 40!


Mens! den! kritiske! realismes! natursyn! var! længe! om! at! nå! filmmediet,! så! var! den!

bagvedliggende!bekymring!ikke!af!ny!dato.!I!Vesten!fremvoksede!der!generelt!i!19003tallet!en!

bekymring! for! den! vilde! naturs! fortsatte! beståen.! I! første! omgang! var! ideen! og!

tankeassociationerne! nok! især! foranlediget! af! traditionen! fra! 18003tallets! spirende!

miljøbevægelse!(COLBY,!1991),!der!i!USA!var!anført!af!bl.a.!Henry!David!Thoreau!og!John!Muir.!

I!Danmark!hørtes!samtidig!holdninger!til!naturforvaltning!komme!til!orde!hos!f.eks.!Blicher!

(SCHNACK,! 2001),! Jeppe! Aakjær! (HANSEN,! 2008),! og! allerede! tidligt! i! den! jyske! hedes!

opdyrkningsfase!en!anprisning!af!den!"oprindelige"!natur!hos!H.!C.!Andersen:!"Skynd!dig,!kom!!

om! føje! år! heden! som! en! kornmark! står!"! Især! Aakjærs! foragt! for! Hedeselskabets!

industrialisering!af!landskabet!bekræfter!at!naturopfattelser!er!knyttet!til!stærke!følelser!og!

kulturel! forbindelse! til! landskabet,! ligesom! det! bekræfter! at! udbredelsen! for! det! intensivt!

dyrkede! land! virkelig! tog! fart! i! industrialiseringens! storhedstid,! da! Danmarks! sidste!

uopdyrkede! heder! og! større! vådområder! fik! det! endelige! dødsstød! (HANSEN,! 2008)! ved!

plantagedyrkning!og!afdræning.!

Den!biologiske!mangfoldighed!er!i!tilbagegang.!Det!er!et!velkendt!faktum,!der!jævnligt!

behandles! fra! forskellige! vinkler! i! naturvidenskaberne.! Skønt! naturfilm! og! 3tv! ikke! uden!

videre!kan!kategoriseres!som!dokumentarfilm!i!egentlig!forstand,!så!har!de!utvivlsomt!været!

med! til! at! bringe! problemet! helt! ind! i! populærkulturens! centrum! via! tv3mediet,! og! er! det!

fortsat.!Ofte!blandes!den!usminkede!naturalisme!med!romantisk!længsel!efter!uberørt!natur.!

Forholdet!mellem!naturbevarelsesbudskaber!og!naturfilm!er!synligt!i!mange!sammenhænge.!

Tilrettelægger!Bill!Oddie!fortæller!om!naturfilmens!historiske!udvikling: 31 !

!

Wildlife!and!human!life!are!inextricably!connected,!so!quite!simply:!if!we!don't!care!for!the!natural!

world,!we!don't!care!for!our!world!either.!And!that!to!me!is!the!ultimate!aim,!the!hope,!the!praier!

behind!every!wildlife!film!3!it's!to!make!us!care,!and!say!'here!is!something!we!love,!we!don't!want!

to!loose!it.'!

!

Holdningen!afspejler!nogle!bærende!værdier,!som!gælder!for!mange!naturudsendelser!

og! naturfilm.! De! fleste! programmer! og! film! forholder! sig! til! kriser! vedrørende! f.eks.! klima!

og/eller! biodiversitet.! Morten! D.! D.! Hansen,! tilrettelægger! i! DRs! udsendelse! Bidt!af!naturen!

(2011),!fastslår:!

!

At! gamle! danske! sange! næsten! uden! undtagelse! handler! om! naturen,! afspejler! ikke! kun,! at! vi!

tidligere!var!langt!mere!afhængige!af!naturen.!Det!afspejler!også,!at!naturen!var!langt!federe.!Den!

var!værd!at!skrive!om!!Jeg!vil!faktisk!godt!have!en!smule!af!den!natur!tilbage.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

31!Fra!tv3udsendelsen!100!Years!of!Wildlife!Films!(2007).!

! 41!


! 42!

!! !

!

Fig.%19!!!!!!!Fra!voice!over!i!Expedition!Borneo!(2007):!"Much!of!the!forest!has!been!destroyed.!These!whitened!tree!

trunks!are!the!scorched!remains!of!the!biggest!forest!fires,!the!world!has!ever!seen.![...]!As!the!flames!died!down,!

gangs!moved!in!to!plunder!the!remaining!trees.![...]!As!the!timber!is!floated!down!stream!to!markets!of!the!world,!

the!river!itself!is!thick!with!the!soil,!washed!out!from!the!jungle."!Oplysningerne!bygger!som!sådan!på!

kendsgerninger,!men!udtrykkes!i!en!visuel!og!sproglig!stil,!tung!af!gennemarbejdet!dunkelhed,!der,!snarere!end!

oplysningens!og!romantikkens!domæne,!tilhører!realismens.!

!

Naturens!førQkulturelle!værdi!

Kan!den!brede!bevågenhed!for!natur!i!film!og!3tv!fortælle!noget!om!mennesket!som!art?!Her!

følger!en!kort!indledning!til!et!felt!af!foreløbige!konstateringer!og!spørgsmål.!

Spørgsmålene! melder! sig:! Hvorfor! ser! mennesker! naturfilm?! Hvilke! intellektuelle! og!

følelsesbaserede! tilskyndelser! foranlediger! investeringen! i,! og! forbruget! af,! naturfilm! og!

naturudsendelser?! Både! kulturelle! og! humanbiologiske! betragtninger! har! af! teoretiske!

grunde!svært!ved!at!besvare!disse!spørgsmål!foruden!tautologier,!da!ingen!af!de!to!vinkler!

kan!isoleres!og!testes!for!sig!selv,!men!en!kort!diskussion!af!begge!kan!i!første!omgang!indlede!

nogle!overvejelser.!

Når! vi! betragter! naturfilm! som! en! kulturel! frembringelse,! så! er! det! i! første! omgang!

nærliggende!at!se!på,!hvad!filmene!har!til!fælles!med!andre!varianter!af!tv!og!film.!Svaret!kan!

da! i! første! omgang! lyde:! Vi! ser! nogle! historier! for! at! forstå! verden! omkring! os,! og! for! at!

fastholde! eller! (re3)organisere! vores! sociale! virkelighed.! Der! er! ingen! tvivl! om! at! naturfilm,!

som!beskrevet!i!afsnittet!Form,!reflekterer!menneskelige!selvforståelser!gennem!narrativer.!

CHRIS!(2006)! lægger! da! også! vægt! på! naturfilmenes! afspejling! af! den! sociale! menneskelige!

tilværelse.!Men!den!kulturelt!vinklede!forklaring!mangler!stadig!at!besvare,!hvad!der!gør!lige!

netop!natur3indholdet!attraktivt!frem!for!en!lang!række!alternativer,!som!netop!kan!tilbyde!

sådanne! sociale! refleksioner! gennem! fortællinger.! Naturen! er! rigtignok! et! "godt! stof"! til! at!

forme!fortællinger!om!menneskelige!situationer,!men!til!dette!formål!bør!der!tilsyneladende!

findes!et!væld!af!fakta3!og!fiktionsgenrer,!som!kan!tjene!formålet!mindst!ligeså!effektivt.!Dyrs!

symbol3!og!underholdningsværdi!kan!ikke!forklares!alene!med!henvisning!til!fænomenet!selv.!

Måske! kan! naturfascinationens! ikke3kulturelle! genstandsfelt! (skønt! disse! i! dag!

uvægerligt! kun! kan! betragtes! fra! det! kulturbærende! menneskes! synsvinkel)! belyses! ud! fra!

menneskets!oprindelse!i!"det!før3kulturelle".!Livet!på!Jorden!har!udviklet!sig!gennem!ca.!4,3!

milliarder! år! (JENSEN,! 2005).! Fra! de! mest! simple! organismer! til! de! mest! komplekse!

livsprocesser! har! det! antaget! de! mest! gådefulde! former! og! levemåder.! Mennesker! har! altid!


været! omgivet! af! et! væld! af! aparte! skabninger.! I! modsætning! til! den! fremherskende!

selvforståelse!for!blot!200!år!siden!(STRAGER,!2009),!er!det!i!dag!hævet!over!enhver!rimelig!

tvivl!at!mennesket!er!opstået!ved!artsdannelse!fra!tidlige!homininer.!Mennesket!er!som!art!

"vokset! op",! omgivet! af! dyre3! og! plantearter,! som! vi! har! forholdt! os! til.! Det! anatomisk!

moderne!menneske,!Homo!sapiens!sapiens,!er!med!et!par!hundrede!tusinder!års!eksistens!en!

helt! ny! frembringelse,! set! i! et! geologisk! tidsperspektiv.! Men! "kulturen"! er! yngre! endnu.! De!

største!kulturelle!landvindinger!som!f.eks.!sprog,!teknologi!og!civilisation!er!nok!endnu!yngre!

(JOHANSSON,!2005).!Vores!kulturelle!udvikling!er!enestående!blandt!kendte!arter;!i!løbet!af!en!

periode,! der! udgør! få! procent! af! vores! arts! historie,! har! vi! bevæget! os! fra! jæger/samler3

tilværelse! (JENSEN,! 2005)! til! den! nuværende,! mere! komplekse,! situation.! Derfor! er! det!

forventeligt! at! naturlige! habitaters! iboende! æstetik! spiller! en! rolle! for! både! videbegær! og!

velbefindende!(VITTERSØ,!2002),!både!på!et!kulturelt!og!biologisk!grundlag.!

Natur/menneske3spørgsmålene! har! optaget! mange! tænkere! og! videnskabsfolk,! fra!

Aristoteles!(og!sandsynligvis!før)!til!det!21.!århundredes!evolutionspsykologi.!Natur!er!ofte!

defineret! som! "det,! der! vokser! af! sig! selv"! eller! er! "udenfor"! kulturen,! anderledes,!

ubestemmeligt,!utæmmeligt!og!ikke!er!frembragt!af!mennesker.!Der!er!masser!af!undtagelser,!

og!det!kan!være!vanskeligt!at!hæve!denne!sproglige!diskussion!over!klicheerne.!Men!selv!om!

de! fleste! definitioner! er! vage! og! problematiske! i! forskellige! henseender,! så! er! det! alligevel!

konstruktivt! at! godtage! nogle! af! disse! foreløbige,! generelle! definitioner.! For! mens! natur! og!

kultur!aldrig!kan!adskilles!helt,!så!er!det!i!reglen!alligevel!let!at!forstå,!på!en!intuitiv!måde,!

hvordan!og!hvorfor!noget!er!"mere"!natur!end!noget!andet.!"Natur"!er!trods!alt!en!praktisk,!

sproglig! og! bevidsthedsmæssig! realitet,! hvad! end! begrebet! måtte! indebære! af! større! eller!

mindre!selvmodsigelser.!Under!alle!omstændigheder!er!mennesket!knyttet!til!alt!andet!liv!på!

jorden,! om! ikke! andet,! så! i! kraft! af! slægtskabet.! Derfor! er! det! oplagt! at! overveje,! hvordan!

vores!arts!naturhistorie!har!formet!vores!syn!på!naturen,!og!den!følelsesmæssige!tilknytning!

til!det!"før3kulturelle".!

Naturens! æstetiske! værdier! for! mennesker! er! belyst! hos! bl.a.! DUTTON! (2003),!

HEERWAGEN! &! ORIANS! i:! KELLERT! &! WILSON! (red.)! (1993)! og! WILSON! (1985),! som! tager!

beskriver! et! nedarvet,! men! kulturelt! fleksibelt,! vedvarende! bånd! til! naturen,! som! gennem!

årtusinder! ikke! kun! har! haft! praktisk! betydning,! men! også! har! formet! menneskets!

følelsesmæssige! forhold! til! naturen! i! samspil! med! kulturen.! Wilsons! Biophilia3hypotese! kan!

kort!opridses!i!den!forbindelse:!

!

Biophilia! [...]! is! the! innately! emotional! affiliation! of! human! beings! to! other! living! organisms.! [...]!

Biophilia,!like!other!patterns!of!complex!behaviour,!is!likely!to!be!mediated!by!rules!of!prepared!

and! counterprepared! learning! 3! the! tendency! to! learn! or! to! resist! learning! certain! responses! as!

opposed!to!others.!From!the!scant!evidence!concerning!its!nature,!biophilia!is!not!a!single!instinct!

but! a! complex! of! learning! rules! that! can! be! teased! apart! and! analyzed! individually.! (WILSON! i:!

KELLERT!&!WILSON![red.],!1993).!

!

Som!kulturelt!og!biologisk!fænomen!er!naturfilmen!nærliggende!for!teorien,!idet:!

!

! 43!


[T]he! multiple! strands! of! emotional! response! are! woven! into! symbols! composing! a! large! part! of!

culture.!It!suggests!that!when!human!beings!remove!themselves!from!the!natural!environment,!the!

biophilic! learning! rules! are! not! replaced! by! modern! versions! equally! well! adapteed! to! artifacts.!

Instead,! they! persists! from! generation! to! generation,! atrophied! and! fitfully! manifested! in! the!

artificial!new!environments![...]![M]ore!children!and!adults!will!continue!to!visit!zoos!than!attend!all!

major! professional! sports! combined! [...],! the! wealthy! will! continue! to! seek! dwellings! on!

prominences!above!water!amidst!parkland,!and!urban!dwellers!will!go!on!dreaming!of!snakes!for!

reasons! they! cannot! explain.! Were! there! no! evidence! of! biophilia! at! all,! the! hypothesis! of! its!

existence!would!still!be!compelled!by!pure!evolutionary!logic.!(IBID.)!

!

Foreløbig! kan! det! konstateres! at! naturen! er! et! altid! tilbagevendende! tema! for!

mennesket! som! art.! Menneskets! veldokumenterede! forkærlighed! for! savanneagtige!

omgivelser!(jf.!Wilsons!"parkland")!3!dvs.!økotoper!bestående!af!et!overskueligt!bunddække!af!

lave!planter!(f.eks.!græsplæner),!spredte!træer!(gerne!i!klynger!og!med!"opstammet"!profil)!3!

er! i! større! eller! mindre! grad! resultatet! af! tidligere! menneskers! vurderinger! af! habitaters!

egnethed! til! daglige! formål! i! et! evolutionært! tidsperspektiv! ifølge! bl.a.! DUTTON! (2003),!

HEERWAGEN!&!ORIANS! i:! KELLERT!&!WILSON! (red.)! og! WILSON!(1985).! Undersøgelser! viser! at!

mennesker! på! tværs! af! nationer! har! temmelig! enslydende! præferencer! for! bestemte!

kombinationer!af!vegetationstyper!og!topografi!(DUTTON,!2003).!

I!naturfilm!er!savannen!da!også!påfaldende!godt!repræsenteret,!når!den!blot!betragtes!

"neutralt"!som!ét!biom!blandt!mange.!En!del!af!forklaringen!er!muligvis!at!seere!ganske!enkelt!

foretrækker! visse! økotoper! i! tv! frem! for! andre.! I! så! fald! er! det! næppe! en! præference,! som!

vestlige!medier!har!skabt!på!en!"ren!tavle",!da!mange!alternativer!af!økologiske!regioner!er!

relativt!let!tilgængelige!i!produktionsøjemed.!

!

!!!! !!!! !

Fig.%20!!!!!!!Karakterarter!fra!Afrikas!vilde!dyr!(1980).!Trods!regionens!store!artsrigdom!fokuseres!der!på!relativt!

få!dyrearter,!udvalgt!med!et!påfaldende!overlap!med!andre!film,!litterære!værker,!fortællinger!etc.,!som!viser!

samme!forkærlighed!for!store!pattedyr!og!økotoper!med!vegetationstyper!af!mosaikagtigt!sammensætning.!

Ligheden!med!hulemaleriers!motiver!peger!på!en!almenmenneskelig!tiltrækning,!men!de!biologiske!og!kulturelle!

årsagssammenhænge!kan!næppe!isoleres.!

!

!

!

!

!

!

! 44!


Analyse:!"Africa's!Deadliest!Snakes"!(2000)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Dette!kapitel!uddyber!det!tidligere!nævnte!synspunkt,!at!filmatiserede!koncepter!som!safarier!

og! ekspeditioner,! der! oftest! finder! sted! i! lande! fjernt! fra! Vesten,! danner! ramme! om! flere!

populære!naturfilm!i!dag,!hvorved!der!er!sket!en!slags!tilbagevenden!af!temaer!fra!de!tidligere!

omtalte!safarifilm!(se!side!17).!Det!antages!endvidere,!at!den!populære!tv3serie!The!Crocodile!

Hunter!(199732004)!3!på!dansk!Krokodillejægeren!3!har!været!en!hjørnesten!i!den!udvikling.!

Tilsyneladende! er! der! dog! i! vid! udstrækning! tale! om! en! "leg"! over! temaet! safari,! bl.a.! fordi!

jagtriflerne!i!dag!er!udskiftet!med!foto3!og!filmudstyr,!samtidig!med!at!indstillingen!til!naturen!

er!helt!anderledes!i!nye!film!i!forhold!til!gamle.!En!nærmere!behandling!af!disse!forhold!vil!

her!tage!udgangspunkt!i!serieafsnittet!Africa's!Deadliest!Snakes!(2000).!

Følgende!analyse!af!billede,!lyd,!musik!samt!stilistiske!og!dramaturgiske!elementer,!vil!

her! belyse! forskellige! forhold,! som! karakteriserer! Africa's! Deadliest! Snakes,! men! som! i! vid!

udstrækning! også! gælder! for! The! Crocodile! Hunter! som! helhed.! Samtidig! vil! det! blive!

diskuteret!i!hvilket!omfang!analysens!fund!er!kendetegnende!for!de!nyere!produktioner,!som!

her!menes!at!knytte!an!til!"safarifilmens!genkomst".!The!Crocodile!Hunter!er!især!interessant!

fordi! det! er! en! serie,! som! "peger! i! mange! retninger"! 3! et! postmoderne! sammenblanding! af!

miljøforkæmper3retorik!og!traditionelle!helteroller.!Steve!Irwin,!som!i!alle!sine!film!spiller!sig!

selv,!repræsenterer!på!én!gang!en!pærevælling!af!fakta3!og!fiktionsfilm,!alvor!og!humor,!reelle!

bedrifter! og! iscenesat! komedie,! vigtige! pointer! og! trivielle! speaks,! personlig! autenticitet! og!

billige!redigeringsfiduser.!

!

Materiale!og!baggrund!

Med!en!længde!på!30!min!falder!Africa's!Deadliest!Snakes!inden!for!den!typiske!tidsramme!for!

seriens!afsnit.!Africa's!Deadliest!Snakes!er!den!4.!episode!i!seriens!3.!sæson,!og!både!form!og!

indhold!er!serieafsnittet!i!høj!grad!repræsentativt!for!sin!sammenhæng. 32 !Dog!er!det,!som!en!

del! andre! afsnit! i! serien,! optaget! på! lokaliteter! udenfor! Australien,! skønt! de! fleste! episoder!

finder!sted!her.!Africa's!Deadliest!Snakes!er!nærmere!bestemt!optaget!i!Østafrika,!nær!bjerget!

Kilimanjaro!(dvs.!Kenya!eller!Tanzania).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32!Arter!af!krybdyr!spiller!en!større!rolle!i!41!ud!af!seriens!55!afsnit!(≈!75%).!

! 45!


Af!hensyn!til!følgende!tre!forbundne!problemstillinger!3!

!

1)! The!Crocodile!Hunter,!

2)! i!særdeleshed!Africa's!Deadliest!Snakes,!

3)! samt!hvad!der!hhv.!forbinder!og!adskiller!den!"nye"!og!"gamle!safari3stil!ud!fra!dette!

! relevante!eksempel!

!

3! er! det! nødvendigt! at! beskrive! den! gennemgående! præmis! for! Irwins! virke! og!

naturformidling.! Krybdyr! 3! herunder! især! slanger! 3! repræsenterer! ifølge! "traditionelle"!

opfattelser!i!reglen!noget!farligt!eller!frastødende,!og!i!mange!kulturers!overleveringer!er!de!

forbundet! med! en! særlig! magt! og/eller! kaos 33 .! Irwin! repræsenterer! et! diametralt! modsat!

grundsyn.!Hans!fascination!af!krybdyr!kommer!stærkt!til!udtryk!i!de!fleste!tv3programmer,!

han!har!medvirket!i.!Nogle!af!de!synspunkter,!der!kommer!til!udtryk,!er!at!krybdyr!er!flotte!og!

at! deres! levevis! er! spændende.! Deres! artsforskelle! i! morfologi,! levevis! etc.,! er! fascinerende.!

Derved!"vinkles"!krybdyrene!i!Irwins!optik!anderledes!end!i!populærkulturen!i!øvrigt.!Irwins!

synspunkt!er!at!krybdyr!en!misforstået!klasse!af!dyr.!Han!oplyser!om!biologi!og!levevis!hos!

f.eks.!giftige!slanger!og!store!saltvandskrokodiller,!som!i!populærkulturen!i!øvrigt!ellers!ofte!

må!nøjes!med!tildelte!biroller!som!lurvede!skurke!3!modstandere,!i!dramaturgisk!forstand.!Hos!

Irwin!er!krybdyrene!egentlige!subjekter.!Med!Irwin!i!hovedrollen!bliver!beundringen!meget!

udtalt,!med!karakteristiske!udråb!som!"Beautiful!snake!"!og!"What!a!lizard!".!

Men!der!opstår!i!Irwins!underholdningsunivers!samtidig!et!paradoks,!som!muligvis!er!til!

stor! kommerciel! nytte! i! forhold! til! programmernes! målgruppe(r).! Sideløbende! med! den!

oplysende,!rationelle!tilgang,!der!i!reglen!indgår!i!Irwins!speaks,!så!lægger!han!i!programmets!

forløb!også!stor!vægt!på!at!understrege!de!pågældende!giftslangers!farlighed!og!aggression.!I!

The!Crocodile!Hunter!er!dette!paradoks!tydeligt.!Mens!Irwin,!med!krokodillernes!fremtidige!

bevarelse! for! øje,! tager! brodden! af! krybdyrenes! dårlige! omdømme! ved! at! vise! verden! fra!

deres! perspektiv,! og! ved! at! oplyse! om! deres! biologi! og! levevis! 3! så! medvirker! han! på! den!

anden! side! til! at! skabe! spænding! ved! at! underholde! seerne! med! at! demonstrere! dyrenes!

utilregnelighed,! aggression! og! farlighed.! Én! af! de! ting,! der! gjorde! serien! meget! populær! i!

1990'erne!var!at!Irwin!fangede!dyrene!med!sine!hænder,!tog!dem!op!til!kameraet,!og!derved!

provokerede! dem! på! en! måde,! der! affødte! en! mange! hug,! slag,! bid! og! kradsemærker! mm.!

Denne! dobbelttydighed! i! produktets! på! én! gang! saglige! og! intense! risiko3tilgang! gør! det!

samtidig! muligt! for! produktet! at! "spille! på! to! heste"! på! én! gang,! i! forhold! til! seernes!

orienteringer! vedrørende! krybdyr,! der! formentlig! fordeler! sig! mellem! netop! fascination! og!

skræk.!En!positiv!opfattelse!af!krybdyr!er!som!sådan!ikke!ny!i!natur3tvs!historie. 34 !Men!den!

temmelig! snævre! og! vedholdende! fokusering! på! fascinationen! af! krybdyr! er! historisk! set!

forskellig!fra!tidligere!behandlinger!af!krybdyr!i!faktafilm.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

33!WILSON!(1984)!har!argumenteret!overbevisende!for!interessante!begrundelser!for!denne!tendens.!

34!F.eks.!lå!et!positivt!syn!på!krybdyr!allerede!til!grund!for!David!Attenboroughs!tidligste!behandling!af!

Madagaskars!kamæleoner!i!BBCs!Zoo!Quest:!Madagascar!(1961).!Hans!præsentation!af!kamæleoner!bærer!præg!

af!nysgerrighed!og!forundring.!

! 46!


Konklusionen! angående! Irwins! optik! i! The! Crocodile! Hunter! er! her! at! hans! fakta3! og!

erfaringsbaserede! indsigt! i! krybdyrenes! levevis,! sammenholdt! med! hans! fordomsfri!

formidling! af! viden! om! krybdyr! (dramaeffekterne! til! trods),! med! rette! kan! indskrives! i! en!

natursynstradition,! som! her! tidligere! er! omtalt! som! oplysningens! synsvinkel.! Dette! ! forhold!

fører! til! følgende! vigtige! konsekvens:! safari3rollen! ændres! radikalt! med! Irwins! vinkel! på!

krybdyr.! I! lyset! af! den! oplysnings3! og! miljøorienterede! herpetologiske! tilgang! bliver! den!

traditionelle! jagtsafari3rolle! i! visse! henseender! bliver! "vendt! på! hovedet".! Dyrene! er! ikke!

længere!fjenden,!i!modsætning!til!den!"gamle"!safari3vinkel,!som!hovedsageligt!fremstillede!

dyrene! som! angrebslystne,! uhyggelige! væsener.! Analyser! af! målte! seertal! for! danske!

udsendelser!af!Krokodillejægeren!(se!Appendix!I)!er!behæftet!med!store!usikkerheder,!da!kun!

få!data!har!været!tilgængelige.!Dog!er!mandlige!seere!i!målingen,!ikke!overraskende,!i!overtal.!

!

Undergenre!og!intertekstualitet!

Ekspedition! og! (foto3)! safari! har! som! ramme! for! naturudsendelser! stået! stærkt! siden!

1990'erne.! Det! var! iværksættelsen! af! The! Crocodile! Hunter,! som! bragte! den! meget! "action3

prægede"!tilgang!tilbage!i!rampelyset.!Med!sin!karakteristiske!facon!på!tv!har!Steve!Irwin!på!

én!gang!genoplivet!traditionen.!

Selvom!disse!nye!tv3safarier!var!præget!af!det!medie,!de!fremkom!i!(BOUSÉ,!2000),!og!i!

begyndelsen!kunne!opfattes!som!et!pudsigt,!forbigående!kuriosum!i!tv3mediets!naturdækning!

3!så!skulle!denne!spæde!begyndelse!snart!vise!sig!at!udvikle!sig!til!et!helt!ny!tilgang,!hvor!et!

sæt!af!moderne!kulturelle!værdier!samtidig!blev!tilføjet!i!safarigenrens!militante,!maskuline!

atmosfære.!Hovedpersonen,!Steve!Irwin,!fra!Australian!Zoo!fik!stor!omtale!for!sin!særlige!stil!

som!tv3vært.!Det!er!tydeligt!i!dag,!at!hans!stil!har!haft!stor!afsmitning!hos!senere!tv3værter!i!

safarifilmens! nye! tidsregning,! og! det! samme! kan! siges! om! hans! opmærksomhed! på!

miljøproblemer! og! biodiversitet.! Disse! nye! elementer! i! sammenhæng! med! safari3tv! har!

således!forplantet!sig!til!andre!handlingsprægede,!tv3værtsorienterede!udsendelser!om!natur.!

Anslaget! i! Africa's!Deadliest!Snakes! viser! noget! om! interteksten! til! afsnittet,! der! åbnes!

med!en!bemærkning,!der!bl.a.!relaterer!til!dets!setting.!Afsnittet!begynder!in!medias!res:!Irwin!

håndterer!en!stor!sprællende!slange!i!en!for!tv3serien!typisk!actionscene.!Han!omgives!af!en!

særlig! setting,! et! miljø! bestående! af! forskellige! stedsmarkører,! der! er! typiske! for!

fremstillinger!af!Tropisk!Afrika,!f.eks.!en!primitiv!stråhytte!omgivet!af!tropisk!vegetation.!Han!

henvender!sig!til!seerne!med!ordene:"G'day!Q!Welcome!to!the!dark!continent!”!Tv3udsendelsen!

er! nu! i! gang,! mens! Irwin! håndterer! en! slange! 3! den! giftigste! 3! som! seerne! møder! senere! i!

programmet,!når!spændingen!når!sit!klimaks.!Sætningen!rummer!nogle!kraftfulde!litterære!

underklange! og! henviser! seeren! til! bestemte! kolonirelaterede! intertekster.! Udsendelsen!

trækker!dermed!pludselig!på!ældre!vestlige!koncepter!vedrørende!Afrika,!som!er!interessante!

i! forbindelse! med! safarielementet.! Udsendelsen! følger! Steve! Irwin,! som! 3! klædt! i! kakifarvet!

safaritøj! 3! kører! i! sin! jeep! i! Østafrika! for! at! opsøge! nogle! af! kontinentets! farligste! slanger.!

Afsnittets! spændingsklimaks! indtræder! da! en! lokal! mand! rystet! informerer! om,! at! den! før!

omtalte!sorte!mamba!har!indtaget!hans!hytte.!Det!er!udsendelsens!giftigste!slange!3!en!sort!

mamba.!Irwin!løber!fra!sin!bil!ind!i!hytten,!griber!slangen,!og!løser!problemet!ved!at!forflytte!

! 47!


dyret.! Irwins! tilrettelæggerstil! er! meget! handlingspræget,! og! som! person! er! han! i! uformel!

sammenhæng! blevet! sammenlignet! med! tegneseriehelten! Tarzan! (WHO! MAGAZINE,! NOV.!

2002).! Tv3serien! udnytter! seernes! formodede! intertekstuelle! arvegods! til! at! finjustere!

potentielle! forventninger! og! fortolkninger,! herunder! den! filmiske! virkelighed,! som! tidligere!

safari3film!har!skabt.!Konceptet!Steve!Irwin!rummer!samtidig!klare!referencer!til!den!fiktive!

australske!vildmarkshelt!Crocodile!Dundee,!der!ligesom!Steve!Irwin,!i!sin!storhedstid!sent!i!

1980'erne,!var!et!sammenkog!af!flere!paradoksale!strømninger.!Ligesom!Irwin!var!Dundee!på!

én! gang! en! stereotypisk! mandehelt! og! miljøforkæmper,! når! han! i! én! af! filmens! mest!

mindeværdige! scener! tager! hævn! (på! vegne! af! de! jagtede! vilde! dyr)! mod! en! bande! af!

krybskytter,! idet! han! i! aftenens! halvmørke! skaber! et! på! én! gang! uhyggeligt! og! komisk!

synsbedrag,!der!forestiller!en!bevæbnet!kænguru,!som!skyder!mod!krybskytternes!jeep!imens!

de!skyndsomst!trækker!sig!tilbage!fra!gerningsstedet!i!vild!flugt.!Og!med!sans!for!en!tidstypisk!

politisk! korrekthed! har! filmen! skabt! en! heltefigur,! der! på! én! gang! er! gammeldags! og!

mandschauvinistisk,! og! på! den! anden! side! samtidigt! omfavner! et! betydningsfuldt!

postmodernistisk!holdepunkt:!respekten!for!de!indfødtes!viden!og!kultur.!Ligesom!Crocodile!

Dundee! er! Steve! Irwin! et! sammenkog! af! en! traditionel! australsk! arketype! fra! den! støvede!

outback! og! en! moderne! verdensborger! med! moderne! synspunkter! og! budskaber! om! både!

dyrevelfærd!og!miljøbevidsthed.!I!en!selvbiografi 35 !udtrykker!Irwin!standpunktet!således:!

!

Our! passion! for! wildlife! is! our! elixir! of! life! and! we'll! die! defending! animals! that! others! deem!

dangerous!and!threatening.!

!

Indfangning!og!genudsætning!af!dyr!var!allerede!populært!stof!på!mange!tv3kanaler,!da!The!

Crocodile!Hunter!så!dagens!lys,!men!værtens!begejstring!for!de!luskede!subjekter!var!ny!og!

medrivende!i!krybdyrenes!storhedstid!i!den!private!dyrehobby 36 !og!på!film!(f.eks.!i!Jurassic!

Park,!1993;!Anaconda,!1997;!Jurassic!Park!II,!1997).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

35!Selvbiografien!af!Irwin3ægteparret!(IRWIN!&!IRWIN,!2002)!udkom!i!forlængelse!af!tv3seriens!succes.!

36!Jf.!f.eks.!CITES3opgørelser.!

! 48!

!

Fig.%21!!!!!!!"G'day,!welcome!to!the!dark!

continent!"!lyder!det!fra!Irwin,!der!byder!

seerne!velkommen!i!seriens!anslag,!hvor!han!

er!blevet!tilkaldt!af!en!lokal!landsbybeboer,!

som!har!fundet!en!sort!mamba!i!sit!hus.!

!


Bærende!ide!

I!The!Crocodile!Hunter!synes!den!bærende!ide!at!bestå!i!Irwins!lidenskab!for!(farlige)!krybdyr,!

og! hans! inderlige! bestræbelse! på! formidle! et! budskab! om! fascination! af! disse,! samt! at! gavne!

vilkårene!for!dyr!(individer!såvel!som!populationer)!ved!fangst!og!genudsætning.! De! to! første!

elementer!indgår!i!samtlige!afsnit,!og!det!tredje!forekommer!i!seriens!mere!handlingsprægede!

afsnit.!Alle!tre!elementer!indgår!i!Africa's!Deadliest!Snakes.!Et!fjerde!bærende!ide!er,!at!for!at!

lære!noget!om!dyrene!må!de!håndteres!og!betragtes!tæt!på.!Irwin!selv!giver!udtryk!for!denne!

fjerde!præmis!i!en!formulering!fra!et!interview,!hvor!han!reflekterer!over!sin!egen!rolle!som!

programvært. 37 !

!

Form!og!indhold!i!lyd!og!billede!

Dramaturgien!er!organiseret!omkring!giftslangernes!vurderede!giftighed!(se!fig.!22).!Gennem!

30!minutter!sker!der!en!gradvis!bevægelse!fra!slangearter,!der!vurderes!til!at!være!mindre!

giftige,!frem!til!de!mest!giftige!arte.!Anslaget!udgør!dog!en!undtagelse,!for!her!springes!der!i!

tid.! Dermed! tillader! anslaget! seeren! at! få! et! kort! "smugkig"! på! afsnittets! dramaturgiske!

højdepunkt!til!sidst!i!udsendelsen!3!den!sorte!mamba.!I!dette!anslag!stiftes!bekendtskab!med!

den! musikalske! lydside! af! The! Crocodile! Hunter,! som! her! understøtter! anslagets! centrale!

pointe:!Afrikas!giftige!slanger!er!meget!farlige,!og!hovedpersonen!er!bragt!i!stor!fare 38 .!Det!

mest! interessante! ved! afsnittets! egentlige! musik! er,! at! dens! type! er! karakteristisk! for!

undergenren! af! safariQ! og! ekspeditionsQtv,! siden! 1990'erne! og! frem! til! i! dag.!

Musiksekvensernes! basis! består! af! slagtøj;! håndtrommer! som! tablaer,! congaer,!

bongotrommer.! I! kontrast! til! de! håndspillede! trommers! atonale! lydbillede! anvendes! også!

xylofon! 3! en! klassisk,! ofte! anvendt! ingrediens! for! tematiseringer! af! Afrikas! natur! og!

befolkning.! En! fløjte,! basgang! og! et! strejf! af! toner! fra! (samplede)! orkesterinstrumenter,!

ledsager! det! rytmiske! fundament.! Lyden! af! en! didgeridoo! understreger! i! titelmusikken! tv3

seriens! australske! herkomst.! Musikken! er! originalt! produceret! til! sammenhængen! i! sin!

funktion! af! ikke3diegetisk! underlægningsmusik.! Tv3seriens! musik! har! hovedsageligt! ét!

modus:! handling!! "Handling"! er! det! begreb,! der! gælder! som! fællesnævner! for! alle!

kompositioner,! der! understøtter! seriens! levende! billeder! 3! hvad! enten! "handling"! i! den!

pågældende! sammenhæng! betyder! Steve! Irwin,! der! fanger! en! slange! eller! en! slange,! der!

fanger! Steve! Irwin. 39 !Africa's! Deadliest! Snakes! gør! således! også! brug! af! mange! ultrakorte!

lydsekvenser,!som!befinder!sig!på!grænsen!mellem!lydeffekt!og!musik.!Slanger,!der!hugger!ud!

med! hovedet! mod! tv3værten,! bliver! akkompagneret! af! sådanne! chok3effekter,! som! f.eks.! en!

hurtig! suselyd! (f.eks.! 19! minutter! inde! i! udsendelsen,! hvor! Irwin! genudsætter! nogle!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

37!Fra!Animal!Planet!udsendelsen!Steve's!story,!hvori!Irwin!udtaler:!"I've!gotta!get!the!camera,!I've!gotta!be!right!

there,!I!have!to!get!to!get!right!there!Q!smack!Q!into!the!action.!Because!this!day!has!come!where!the!audience![...]!

need!to!come!with!me!and!be!there!with!that!animal.![...]!Gone!are!the!days!of!sitting!back!on!the!long!lens!on!the!

tripod!and!looking!at!wildlife!way!over!there![...]!Come!with!me.!Share!it!with!me.!Share!my!wildlife!with!me."!

38!Her!opstår!et!urovækkende!overlap!mellem!plottets!sandhed!og!de!reelle!omstændigheder!optagelsen!er!

foregået!under.!

39!Slagtøjsbaserede!rytmiske!musiksekvenser!er!overordenligt!kendetegnende!for!ekspeditions3!og!

safariudsendelser.!Musik!af!denne!type!er!ved!gennemsyn!af!at!stort!materiale!i!nærværende!undersøgelse!

fundet!i!samtlige!værker,!som!i!kraft!af!deres!indhold!kan!henledes!til!denne!undergenre.!

! 49!


giftslanger,!han!har!fjernet!fra!en!landsby).!Dette!er!klart!at!betragte!som!ikke3musik,!men!en!

anden! ofte! benyttet! musikalsk! lydeffekt,! af! samme! funktion! som! suselyden,! er! en! pludselig!

frembrusende! ultrakort! tone,! gerne! i! to! eller! flere! oktaver.! Lyden! stammer! fra! en! velkendt!

preset3lyd!(forudindstillet!lyd)!på!populære,!let!betjenelige!keyboards,!fabrikeret!i!1980'erne!

og! 1990'erne.! Indstillingen! kaldes! "Orchestra! Hit"! fordi! den! efterligner! lyden! af! flere!

forskellige!traditionelle!instrumenter!fra!et!fuldt!orkester,!der!samtidig!anslås!i!et!staccato3

agtigt!udbrud!eller!"brag"!i!én!tone!(evt.!flere!oktaver).!Med!lydindstillingen!"Orchestra!Hit"!

kan!komponisten!således!ved!hjælp!af!få!midler,!og!brug!af!kun!én!tangent,!skabe!en!relativt!

stor!effekt!uden!meget!tidskrævende!forberedelser.!

Den! visuelle! del! af! produktet! bærer,! ligesom! den! musikalske! side,! præg! af! at! være!

blevet! til! ud! fra! et! relativt! lavt! budget.! Håndholdt! kamera! er! en! gennemgående! anvendt!

metode,! selv! i! scener,! hvor! et! mindre! stativ! med! ganske! elementære! forberedelser! kunne!

have! sikret! nogle! mere! interessante! billeder! af! slangernes! morfologi,! farver! og! bevægelser.!

Opstillingerne! virker! tillige! improviserede,! og! skønt! en! sådan! tilgang! under! produktionens!

praktiske!omstændigheder!utvivlsomt!fungerer!godt!med!Irwins!spontane!"actionscener",!så!

er!resultaterne!blandede,!når!det!gælder!billedernes!komposition!og!kvalitet.!!

Afsnittets! dramaturgi! (se! fig.! 22)! er! som! nævnt! opbygget! omkring! den! potentielle!

giftighed!af!de!præsenterede!slangearter.!Denne!opbygning!har!basis!i!en!traditionel!model!

for! fakta3tv,! hvor! spændingskurven! kan! bedst! beskrives! som! bølgeformet! (idet!

spændingsscener! og! stemningsskabende! mellemspil! skiftevis! afløser! hverandre)! 3! og! hvor!

denne! bølgede! spændingskurve! samtidig! har! en! stigende! tendens,! forstået! på! den! måde,! at!

"bølgerne"!bliver!stadig!højere!mod!udsendelsens!slutning,!hvor!fortællingens!hovedkarakter!

bringes!i!stadig!større!fare.!

Anslaget!åbnes!med!ovennævnte!situation;!i!halen!holder!Irwin!en!stor,!fuldt!bevægelig!

sort!mamba.!Den!bugter!sig!hen!ad!jorden,!virrer!med!forreste!af!kroppen,!som!i!en!blanding!

af!flugtreaktion!og!forsvar.!Steve!byder!velkommen!til!"det!mørke!kontinent"!(se!ovenfor)!og!

fortsætter.!"This!is!one!of!the!most!feared!snakes!on!the!face!of!the!Earth!Q!the!Black!Mamba.!

We're! gonna! take! a! look! at! the! deadliest! snakes! of! Africa".! Nu! ses! og! høres! det! velkendte!

materiale!for!seriens!introducerende!grafik,!melodi!og!tekster,!der!tilsammen!indbefatter!en!

essens!af!eventyr,!eksotiske!lokaliteter!og!farlige!dyr.!Udsendelsen!er!i!gang.!

Præsentationens!første!funktion!er!at!stedfæste!Irwins!kommende!eventyr.!Dens!første!

motiv! er! den! eneste! indstilling! i! Africa's! Deadliest! Snakes,! der! er! lavet! med! brug! af!

kamerastativ.! Motivet! er! konturen! af! bjerget! Kilimanjaro,! som! ses! i! skæret! af! en! solopgang!

(eller!solnedgang),!og!fladkronede!savannetræer.!Snart!efter!ses!også!store!åbne!sletter!med!

flokke!af!elefanter!og!zebra!(optaget!med!håndholdt!kamera,!som!alle!efterfølgende!scener!i!

afsnittet).! Irwin! forklarer,! i! en! voice! over,! at! eventyret! begynder! ved! dette! bjerg! og! de!

østafrikanske! sletter,! endskønt! disse! spektakulære! lokaliteter! i! realiteten! spiller! en! mindre!

rolle!for!Irwins!videre!færd,!der!hovedsageligt!finder!sted!i!et!opdyrket,!relativt!tætbefolket!

egn!af!Kenya!eller!Tanzania. 40 !Præsentationens!genkendelige!fremstilling!af!"Østafrika"!som!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

40!Optagelserne!har!fundet!sted!i!Tanzania!og/eller!Kenya,!men!stedet!angives!i!bredeste!forstand:!"[...]!the!plains!

of!East!Africa".!!

! 50!


ioregion!er!imidlertid!en!stærk!markør!for!stedets!"aura"!og!den!"atmosfære",!hvori!Irwins!

kommende!eventyr!finder!sted.!Snart!efter!vandrer!hovedpersonen!igennem!et!kratbevokset!

område,!hvor!seeren!møder!udsendelsens!første!slange!3!en!kobra.!Karakteristisk!for!slægten!

af!kobraslanger!er!dens!status!af!"arketype"!i!naturfilm 41 .!Dens!forsvarsadfærd!(løftet!forkrop!

og!udspilet!nakke)!vil!være!et!velkendte!typekarakteristika!for!en!del!seere,!hvorved!den!gør!

sig!godt!i!et!dramaturgisk!forløb,!som!endnu!ikke!er!trådt!ind!i!uddybelsens!fase.!Slangen!er!

en!kobra!af!arten!Naja!haje.!Den!befinder!sig,!ganske!belejligt!for!optagelsens!visuelle!kvalitet,!

på!en!næsten!vegetationsløs!jordoverflade,!midt!i!det!kratbevoksede!område.!Straks!efter!at!

dyret! opdages! træder! underligningsmusikken! ind! i! scenen.! Den! består! af! førnævnte!

slagtøjsinstrumenter! 3! og! kraftige! orchestra! hits,! som! er! synkroniseret! efter! slangens!

bevægelser,! når! den! hugger! ud! mod! tv3værten.! "I! have! never! seen! a! snake! more! aggressive!

than!this!in!my!life!",!udbryder!Irwin,!og!levendegør!derved!et!kerneelement!i!den!bærende!

ide!for!Africa's!Deadliest!Snakes.!Spændingen!stiger!yderligere,!da!man!har!arbejdet!på!at!få!

slangen!til!at!hugge!ud!med!åben!mund!i!retning!af!kameraobjektivet.!

Efter! et! kort! mellemspil,! hvor! en! voice! over! fører! hen! til! næste! scene,! finder!

udsendelsens! uddybning! sted.! Irwin! finder! en! slangeart,! som! ikke! er! almindeligt! kendt,! og!

tillige!mindre!spektakulær,!end!den!forrige.!Derefter!opstår!et!nyt!mellemspil,!som!igen!fører!

til! yderligere! uddybning,! idet! Irwin! præsenterer! seeren! for! endnu! en! lidet! almenkendt!

slangeart!på!nært!hold.!Voice!over!antyder!at!Irwin!nu!begiver!sig!af!sted!mod!slanger,!som!er!

mere!giftige!end!de!foregående!arter.!

Sådan!fortsætter!"eventyret"!uigenkaldeligt!i!et!dramaturgisk!point!of!no!return,!da!en!

ultrakort!rejsescene!i!et!lille!fly!markerer!en!ny!drejning!i!fortællingen.!Irwin!rejser!med!det!

lille! fly! fordi! han! har! forpligtet! sig! til! at! hjælpe! nogle! beboere! i! en! lille! afsides! liggende!

landsby,!som!er!plaget!af!en!"invasion"!(som!det!hedder!i!Terri!Irwins!voice!over)!af!"Carpet!

Vipers".! Voice! over! forklarer:!"We!are!flying!into!a!remote!area!of!the!African!bush". 42 !Irwin!

ankommer!til!landsbyen,!og!udfører!et!arbejde!bestående!af!fangst!og!genudsætning,!imens!de!

frygtsomme!landsbybeboerne!ser!til!3!en!beskæftigelse,!som!seeren!formodes!at!genkende!fra!

tidligere!afsnit!i!The!Crocodile!Hunter.!Slangerne!er!imidlertid!så!små!og!uanselige!at!Irwin!må!

understrege!at!deres!tænder!er!relativt!store,!og!giften!særdeles!farlig.!Dernæst!sættes!kursen!

mod! et! kystområde,! der! angives! som! hjemsted! for! "our! ultimate! African! snake,! the! black!

mamba",!et!punkt!i!fortællingen,!der!understreger!nærværende!dramaturgiske!fase!(p.o.n.r.).!

Et!kort!mellemspil!bekræfter!at!seriens!dramaturgiske!form!følger!en!tradition!fra!fakta3tv!og!

tv3journalistik,! snarere! end! midterfasedramaturgiens! opadstræbende! spændingskurve! fra!

fiktionsgenrerne.! I! nogle! kalkhuler! ser! Irwin! nogle! flagermus! og! en! art! svøbeskorpion.!

"Handling"!og!"eventyr"!er!igen!nøglen!til!de!efterfølgende!scener,!idet!Irwin!må!"ankomme"!

til!det!omtalte!område!via!et!hulesystem,!der!fører!ud!til!kysten.!Her!opdages!en!kamæleon!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

41!Rækken!af!tv3programmer!og!filmscener!med!kobraslanger!i!hovedrollen!er!lang.!

42!Irwin!nu!befinder!sig!i!en!ganske!anden!region!af!Afrika!end!i!afsnittets!tidligere!scener!(udbredelsen!for!arten!

Echis!pyramidum!har!centrum!i!Etiopien),!men!det!faktum!nedtones!i!kommentaren,!formentlig!af!hensyn!til!et!

mål!om!dramaturgisk!stabilitet!og!enkelthed!(idet!afsnittets!lokalitet!allerede!i!præsentationen!er!bestemt!til!

"the!plains!of!East!Africa").!

! 51!


En!konfliktoptrapning!indtræder!pludseligt,!da!et!mellemspil,!hvor!Irwin!præsenterer!

seeren! for! en! fredsommelig! kamæleon,! øjeblikkeligt! ændrer! karakter! til! en! "alvorlig"!

hovedscene,!da!Irwin!"tilfældigt"!får!øje!på!en!såkaldt!boomslang!(Dispholidus!typus)!i!et!træ!3!

først!en!voksen,!og!i!næste!øjeblik!en!unge!i!samme!træ.!Irwin!dvæler!relativt!længe!ved!disse!

eksemplarer,!som!bliver!omtalt!i!en!mere!højtidelig!tone!end!de!tidligere!subjekter,!imens!han!

redegør! for! forskellige! aspekter! af! artens! biologi! ved! præcise! oplysninger,! men! i! sporadisk!

rækkefølge.!Og!han!knytter!forskellige!bemærkninger!til!de!to!pågældende!eksemplarer,!der!

optager! hans! opmærksomhed! særligt.! Efter! endnu! et! mellemspil! kommer! et! andet!

højdepunkt,! da! den! energiske! tv3vært! forfølger! en! grøn! mamba! (Dendroaspis! angusticeps),!

som! indfanges! og! fremvises! for! seerne.! Også! dette! eksemplar! nyder! en! særlig!

opmærksomhed,! i! god! tråd! med! en! fremadskridende! dramaturgisk! spændingskurve.! Den!

næste! i! række! er! en! "Puff! Adder"! (Bitis! arietans),! hvis! eventuelle! bid! kan! medføre! et!

skrækscenario,!som!Irwin!energisk!udpensler!i!vulgære!detaljer,!indtil!afsnittets!hovedscene!

indtræder,!da!værten!bliver!tilkaldt!til!huset!med!den!sorte!mamba!(Dendroaspis!polylepis).!

Dette! klimaks! begynder! med! at! Irwin! springer! ud! af! sin! jeep! og! sætter! løb! mod! det!

invaderede!hus.!Husets!beboer!står!ved!dets!indgang!og!peger!med!udstrakt!finger!hen!mod!

det!hjørne!af!opholdsrummet,!hvor!den!store!slange!befinder!sig.!En!hektisk!situation!opstår!

da!Irwin!får!viklet!et!fangstnet!rundt!om!dyrets!forkrop,!og!får!gebærdet!slangen!ud!i!det!fri,!

hvor! seeren! bliver! grundigt! undervist! i! slangens! farlighed! i! kraft! af! dens! potentielt!

dødbringende! gift,! og! ordet! "konflikt"! bliver! understreget! med! Irwins! knyttede! næver,! der!

kraftigt! slås! mod! hinanden:! "Whereever!you!have!this!conflict! between!peoples!and!mambas,!

you! gotta! have! a! problem!"! Og! det! er! så! sandt,! som! det! er! sagt,! men! det! interessante! ved!

Irwins!præsentationer!er!ikke!så!meget!det!semantiske!indhold!som!den!dybtfølte!indlevelse,!

hvormed!replikkerne!bliver!serveret.!

!

Perspektivering!

Ved!årtusindskiftet!var!den!nye!safari3undergenre!blevet!særdeles!populær!blandt!seerne,!og!

det!samme!gjaldt!ikke!mindst!for!dens!hovedperson,!Irwin!selv.!Han!blev!imidlertid!dræbt!ved!

et! angreb! af! en! rokke! i! Stillehavet,! under! indspilning! af! Ocean's! Deadliest! (2007).! Hans!

begravelse! blev! efterfølgende! omdrejningspunkt! for! en! mediebegivenhed! som! afrunding! på!

en!karriere,!hvor!Steve!Irwins!personlige!tilværelse!og!professionelle!virke!tilsyneladende!var!

helt! uadskillelige! helt! til! det! sidste.! Over! 360! millioner! seere! fulgte! hans! begravelse,! som!

Animal! Planet! udsendte! på! tv! d.! 19.! september! 2006! (INTERNATIONAL!MOVIE!DATABASE,!nov.!

2012).!

Irwins! egenartede! niche! har! dog! aldrig! stået! tom! sidenhen.! Hans! rolle! er,! siden! hans!

død,!blevet!overtaget!af!en!række!tv3værter,!som!fordeler!sig!efter!lidt!forskellige!målgrupper.!

Ekkoer! af! Irwins! koncept! kan! således! ses! hist! og! her! i! naturfilmgenren,! hvor! meget!

handlingsorienterede!tv3værter,!med!nogenlunde!samme!ildhu!som!Irwin,!håndterer!krybdyr!

i! naturen,! og! forklarer! seerne! nogle! fakta! om! deres! biologi! og! levevis.! Blandt! Steve! Irwins!

bedst! kendte! "efterkommere"! kan! nævnes:! Steve! Backshall,! Austin! Stevens,! Brady! Barr! og!

Mark!O'Shea.!

! 52!


Fig$22!!!!!!!Dramaturgisk+opbygning+i+Africa's)Deadliest)Snakes.+

Spænding og

udtryksstyrke

1. scene med hovedmodstander: Sort mamba

(Dendroaspis polylepis).

1. mellemspil

Store pattedyr på savannen. Afrika-stedmarkør, intertekst.

Giftig slange: "Twig Snake" (Thelotornis capensis).

2. mellemspil

Elefanter.

Anslag Præsentation Uddybning

3. mellemspil

Giftig slange: "Red Headed Beaked Snake" (Ramphiophis

rubropunctatus)

Irwin i et lille fly.

4. mellemspil

Giftige slanger: Irwin forpligter sig.En landsby plages af små giftslanger

(Echis pyramidum). Irwin kommer de lokale til undsætning.

Et nyt område præsenteres som hjemsted for endnu farligere

slanger.

Giftige slanger: Irwin håndterer to eksemplarer af

boomslang (Dispholidus typus).

Irwin kører væk fra kysten i en jeep.

Giftig slange: Irwin håndterer en grøn mamba

(Dendroaspis angusticeps).

Irwin vinker til lokale landarbejdere fra sin bil.

Understreger slangers farlighed.

Hovedmodstander forbinder første og sidste "actionscene"

5. mellemspil

6. mellemspil

Giftig slange: Irwin standser bilen og opsporer

en "Puff Adder" (Bitis arietans).

Irwin kører i bil og forklarer at han er blevet

tilkaldt fordi en sort mamba er kommet ind i et

landsbyhus i området.

Point of no

return Konfliktoptrapning

Klimaks

7. mellemspil

2. scene med hovedmodstander:

Sort mamba (Dendroaspis polylepis).

Udtoning

Irwin minder seeren om at mange

mennesker bliver bidt af slanger i Afrika.

Tid

53+


Safarifilmens!genkomst!har!medført!et!stærkt!personfokus,!som!ikke!var!ligeså!udtalt!i!

naturfilmens! mellemliggende! epoker.! F.eks.! ligger! David! Attenboroughs! stilfærdige!

naturformidling! fra! serier! som! Planet! Earth! (2006)! meget! fjernt! fra! denne!

handlingsorienterede!underholdningsform.!I!et!interview!i!The!Independent!(HARDING,!2012)!

reflekterer!Attenborough!over!sine!mere!end!60!år!med!arbejde!indenfor!naturfilm!og!3tv.!Her!

bemærker! han! følgende! om! førnævnte! personfokuserende! type! af! naturudsendelser,! hvori!

værterne!for!programmerne!er!meget!synlige!og!hørbare:!

!

[T]he! number! of! programmes! like! Kingdom! of! Plants! and! the! Life! series! where! the! presenter!

appears! on! screen! for! no! more! than! 10! per! cent! of! the! time! is! limited.! The! style! these! days! is!!

!

!

Fig.%23!!!!!!!Steve!Backshall!i!Lost!Land!of!the!Volcano!(2009)!(øverst)!og!Austin!Stevens!i!Snakemaster!

(2001)!(nederst!tv.).!Som!hos!Steve!Irwin!i!The!Crocodile!Hunter!(nederst!th.)!håndteres!bidelystne!

slanger!foran!kameraet!i!disse!ekspeditions3udsendelser.!Irwins!efterfølgere!benytter!tillige!samme!

handlingsmættede!sproglige!og!fortællemæssige!stil,!når!et!(farligt)!dyr!præsenteres.!I!ovennævnte!

filmklip!lyder!et!udbrud:!"Fantastic!snake!"!(Steve!Backshall)!,!"Beautiful!snake!"!(Austin!Stevens)!og!

"Have!a!look!at!this!little!beauty!"!(Steve!Irwin).!

! 54!

!


presenter3led.! I! come! from! a! period! of! history! when! the! presenter! seldomly! appeared.! I! have!

nothing!against!that!element!of!adventure,!but!if!you!want!to!know!what!controls!the!proportion!of!

sex!in!crocodile!eggs,!you!don't!go!to!a!chap!who,!when!he!sees!a!crocodile,!spends!his!time!jumping!

on! it.! It! is! a! different! programme! to! the! type! I! make.! If! I! had! been! starting! out! now,! I! would! be!

behind!the!camera.!

!

Det!er!vanskeligt!at!modsætte!sig!Attenboroughs!synspunkt.!Hvis!man!som!seer!gerne!

vil! vide! noget! om,! hvad! der! bestemmer! kønnet! hos! krokodilleunger, 43 !så! nytter! det! ikke! at!

søge!oplysninger!hos!én,!der!blot!kaster!sig!ovenpå!alle!de!krokodiller!han!ser.!Attenboroughs!

henvisning! til! The! Crocodile! Hunter! og! Irwin! er! samtidig! vanskelig! at! overse,! fordi! Irwin! i!

mange! afsnit! af! serien! kaster! sig! ud! i! vandet! til! krokodiller,! som! han! i! løbet! af! seriens!

fortælling! indfanger! og! genudsætter! på! en! ny! lokalitet.! Denne,! og! andre! nye!

ekspeditionsserier,!er!meget!koncentreret!om!hovedpersoner,!og!om!selve!den!proces!der!går!

forud!for!præsentationen!af!det!pågældende!dyr.!Samtidig!præsenteres!dyret!som!individ!eller!

eksemplar!(mens!f.eks.!Attenborough!typisk!fokuserer!på!arten).!

Både! visuelt! og! informativt! adskiller! The! Crocodile! Hunter! sig! markant! fra!

Attenboroughs! og! BBCs! dyre! stil.! I! mangel! på! sådanne! æstetiske! overvejelser,! så! er! The!

Crocodile!Hunter!i!visse!henseender!3!paradoksalt!nok!3!mere!virkelighedsnær!end!de!dyrere!

naturfilm!og!3serier,!der!eksempelvis!produceres!af!BBCs!Natural!History!Unit.!I!denne!serie!

er! der! sparet! på! fordyrende! opstillinger,! lyssætning! og! kamerateknisk! arbejde.! Holdet!

omkring!Irwin!arbejder!uden!begrænsninger!af!på!forhånd!bestemte!"historier"!om!dyrenes!

adfærd.! Attenboroughs! ! formidlingen! er! avanceret,! men! understøttes! altid! af! en! logisk!

dramaturgi! og! en! kohærens,! som! tillader! kompleksitet,! præcision! og! en! nævneværdig!

elegance,! hvormed! filmens! budskaber! og! viden! formidles! i! billeder! og! tale.! The! Crocodile!

Hunter!repræsenterer!det!modsatte.!Men!ikke!desto!mindre!er!mange!scener!af!The!Crocodile!

Hunter! alligevel! mættet! af! en! bemærkelsesværdig! "realisme",! der! sommetider! forvandler!

seriens! scener! til! lærerigt! tv.! Manipulationerne! og! de! anvendte! metoder! til! optagelserne!

alligevel! så! gennemskuelige,! at! produktet,! i! kontakten! med! seeren,! alt! i! alt! forbliver!

transparent.! Skønt! dyrere! produktioner! med! rette! kan! siges! at! vinde! på! principper! efter!

devisen! "show! it! 3! don't! tell! it",! så! gælder! dette! kun! på! ét! niveau! af! naturhistorisk! indsigt.!

Ganske!vist!arbejder!Irwins!filmhold!ikke!ud!fra!et!ideal!om!at!vise!seeren!noget!om!dyrenes!

naturlige!adfærd!(det!er!der!givetvis!ikke!råd!til).!Alligevel!resulterer!seriens!lidt!"tilfældige"!

udtryk!sommetider!i!scener,!som!rent!faktisk!afspejler!dyrenes!egentlige!levesteder!og!adfærd!

på! en! mere! realismebåret! facon! end! de! dyrere! produktioner! tillader! (dog! desværre! ofte!

begrænset!til!at!vise!aggressiv!adfærd!hos!dyrene,!når!de!føler!sig!truet). 44 !Samtidig!er!sproget!

ofte!trivielt!og!upoetisk!i!både!voice!over!og!værtens!oplæg.!Alligevel!opstår!der!undertiden!et!

stærkt! potentiale! for! herpetologisk! oplysning,! især! uden! for! actionscenernes! domæne,! når!

Irwins!smittende!begejstring!ved!dyrene!opleves!af!seeren,!alt!imens!værten!opremser!nogle!3!

trods!alt!3!interessante!fakta!om!det!pågældende!dyr.!Mens!de!dyre!produktioner!kan!formidle!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

43!Det!er!æggets!udrugningstemperatur,!der!bestemmer!kønnet!hos!ungerne!(QUINN,!2007).!

44!Endvidere!med!undtagelse!af!de!scener,!hvor!det!er!nærliggende!at!tro,!at!filmholdet!har!placeret!medbragte!

fangenskabsdyr!i!naturlige!omgivelser.!

! 55!


kompliceret!viden!gennem!minutiøst!sammenklippet!fiktion,!som!derved!forklarer!en!dybere!

sandhed,!så!gør!Irwin!det!omvendte,!og!det!er!altid!gennemskueligt,!hvad!målet!og!metoden!

er.! Disse! produktionsmæssige! omstændigheder! tillader! samtidig! værten! at! fokusere! på!

underfundige! detaljer,! som! nok! kan! synes! pudsige,! men! som,! når! alt! kommer! til! alt,! gør! at!

seeren!kan!"mærke"!hvordan!det!"føles"!at!betragte!dyret!på!nært!hold.!I!nærværende!afsnit!

om! Afrikas! giftige! slanger! giver! Irwin! f.eks.! seeren! lejlighed! til! at! komme! helt! tæt! på! et!

særskilt!individ!af!arten!boomslang,!mens!de!dyrere!produktioner!typisk!fokuserer!på!arten,!

dens! livscyklus! mm.! Mens! Irwin! håndterer! den! smukke! boomslang! fremhæver! han! på! sin!

jordnære! måde! nogle! pudsige! oplysninger,! sporadiske! og! stort! set! løsrevet! fra! nogen!

nærmere! defineret! naturhistorisk! kontekst.! Alligevel! synes! de! relevante! for! den,! der! måtte!

være!dybt!betaget!af!dyret!i!centrum!af!scenen!3!her!et!eksemplar!af!arten!boomslang.!Irwin!

fortæller! om! den,! at! den! tilsyneladende! tidligere! har! haft! brækket! et! ribben,! og! at! dens!

bugskæl!er!smukke!og!brede.!At!kropsfarven!er!mat!hos!unger!af!denne!art,!men!udvikler!sig!

afhængig! af! individets! køn.! Det! er! i! sagens! natur! meget! reelle! forhold! vedrørende! både! det!

pågældende!eksemplar!og!selve!arten,!som!han!i!et!øjeblik!af!intens!nærvær!håndterer!foran!

kameraet.!Ikke!spektakulære!naturfænomener,!men!en!præsentation!af!et!krybdyr!3!helt!tæt!

på! 3! i! en! situation,! som! ganske! vist! er! iscenesat! i! én! eller! anden! grad,! men! hvis!

omstændigheder!er!af!gennemskinnelig!karakter.!Tv3værtens!hjertelige!entusiasme!er!i!hvert!

fald!umiskendelig.!

Tilbage! står! fortsat! spørgsmålet,! som! antydes! i! Attenborougs! kommentar:! hvorfor! er!

fysisk!nærhed,!der!eventuelt!indbefatter!fangst!og!håndtering,!af!farlige!dyr!en!så!central!del!

af! mange! nyere! naturfilm?! Svaret! må! nok! søges! i! det! sjældne! sammentræf! af! Steve! Irwins!

excentriske! tilgang! til! naturfredning! og! den! enorme! økonomiske! succes,! der! er! essensen! af!

The!Crocodile!Hunters!beskaffenhed,!og!som!siden!1990'erne!har!bragt!ny!inspiration!til!den!

bestandige!personorienterede!safari3undergenre.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 56!


Analyse:!"Island!of!Marvels"!(2011)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

I!stærk!kontrast!til!Africa's!Deadliest!Snakes!er!Island!of!Marvels,!fra!miniserien!Madagascar!

(2011),!et!eksempel!på!de!tydelige!interne!forskelle!inden!for!genren!af!naturfilm!og!3tv.!Steve!

Irwin!og!David!Attenborough!repræsenterer!to!egenartede!sfærer!af!naturformidling,!adskilt!i!

form,!stil,!stemning!og!intertekstualitet!3!to!forskellige!generationer!og!vinkler!af!formidling.!

Mens! Irwin! i! sine! handlingsprægede! udsendelser! skriver! sig! selv! ind! i! seriens!

minifortællinger! om! farlige! dyr,! så! finder! Attenborough! og! BBCs! Natural! History! Unit!

tilstrækkelig!værdi!i!historier!fra!den!vilde!natur,!som!til!en!vis!grad!kan!"fortælle!sig!selv".!!

Derfor! kan! det! det! være! fristende! at! beskrive! disse! formidlinger! som! hinandens!

diametrale!modsætninger.!Men!det!er!en!overfladisk!betragtning.!Én!vigtig!hovedmotivation!i!

formidlingen! karakteriserer! nemlig! begge! ovennævnte! hovedtyper:! synet! på! naturen! som!

uvurderlig! ressource! af! frydelige,! intellektuelle! og! følelsesbetonede! erkendelser.! I! det! store!

perspektiv!overskrives!deres!indbyrdes!forskellighed!af!et!metanarrativ!om!en!"hellig"!natur,!

der! sammenbinder! alle! små! fortællinger! hos! begge! programtyper.! Denne! fællesnævner! kan!

bedst!suppleres!med!beskrivelsen!af!det!begreb,!som!hos!KELLART!&!WILSON![red.]!(1993),!og!

WILSON! (1984),! er! behandlet! under! betegnelsen! Biophilia,! menneskets! beundring! for,! og!

følelsesmæssige!tilknytning!til,!den!vilde!naturs!mangfoldighed!(se!Tema!og!natursyn).!

Til! trods! for! delmængden! af! idealistisk! tankegods,! så! udtrykker! Island! of! Marvels! en!

ganske!anden!sans!for!det!naturen!på!økosystem3niveau.!Fremstillingen!er!helt!anderledes.!I!

det! følgende! skal! der! fokuseres! på! egenarten! af! serien! Madagascar,! med! særligt! fokus! på!

afsnittet!Island!of!Marvels,!og!dens!historiske!og!indholdsmæssige!tekstsammenhænge.!

!

Materiale!og!baggrund!

Spektakulære! og! omkostningskrævende! film! og! serier! i! HD,! som! her! Island! og! Marvels! fra!

Madagascar,! laves! ofte! i! samarbejde! mellem! BBC! og! én! eller! flere! selskaber.!

Naturfotograferne! er! i! verdensklasse,! og! store! ressourcer! går! til! produktionen! af! sådanne!

film. 45 !David! Attenborugh! medvirker! i! stor! udstrækning! i! BBCs! regi,! også! hvor! der!

samarbejdes! med! sådanne! uafhængige! kooperationer.! Med! en! indflydelsesrig! stil,! og!

baggrund!i!den!britiske!medievirksomhed!gennem!mere!end!60!år,!har!Attenborough!været!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

45!Med!et!budget!på!£!16!millioner!var!Planet!Earth!(2006)!den!hidtil!dyrest!producerede!naturserie!(SHERWIN,!

2005).!

! 57!


toneangivende!for!den!måde!BBCs!naturfilm!lyder!og!ser!ud!i!dag.!Sådanne!dyrtproducerede!

og!"storfilmagtige"!serier!og!film!fra!BBC!og!andre!store!selskaber!betegnes!ofte!som!"blue!

chip"3produktioner! (BOUSÉ,! 2000;! GAIL,! 1997).! Disse! koncentrerer! sig! ofte! om! et!

videnskabeligt,!økologisk!fokus,!men!er!samtidig!forholdsvis!apolitiske.!Denne!karakteristik!

gælder! for! Island! of! Marvels,! som! vil! blive! analyseret! herunder.! Dette! afsnit,! og! serien!

Madagascar,! indeholder! mange! af! de! elementer,! som! nyere! naturfilm! i! den! dyre! ende! har!

kultiveret!gennem!årtiers!forfinelse.!

BBC!Earth!og!BBCs!Natural!History!Unit!har!en!lang!tradition!for!public!service3anført!

underholdning! og! undervisning! i! en! række! medier,! herunder! tv.! Det! er! produktioner! i! den!

dyre!ende,!hvor!store!investeringer!ligger!til!grund!for!deres!tilblivelse,!og!som!er!gangbare!på!

markedet! under! varierende! økonomiske! konjukturer.! Produktionen! af! sådanne! værker! er! i!

tidskrævende,! men! de! tilbyder! til! gengæld! seerne! mange! velforberedte! optagelser,! hvor!

meget! rolige! billeder! indgår! tillige! med! virkemidler! som! slow! motion,! time! lapse,! findyrket!

colorgrading,!høj!opløsning!og!musikalsk!kompleksitet.!Instruktionen!af!billeder!og!lyd!er!led!i!

en! stærkt! gennemarbejdet! afsenderkommunikation.! Sådanne! dyre! film! og! tv3serier! er!

ingenlunde! blevet! fortrængt! fra! markedet! af! lavbudget3produktioner! af! ekspeditions3! og!

safariformen.!Tværtimod!eksisterer!de!side!om!side,!og!henvender!sig!til!forskellige!grupper!

af!seere.!

Island!of!Marvels! er! det! første! afsnit! i! Madagascar! (2011),! der! består! af! tre! afsnit 46 .! I!

Danmark!blev!seriens!tre!afsnit!sendt!lørdag!d.!7.!januar!2012!kl.!20:00!på!DR2!under!titlen!

Mageløse! Madagaskar. 47 !I! en! måling! er! moderne! fællesskabsorienterede! seere! stærkest!

repræsenteret,! hvor! den! højeste! andel! er! i! aldersgrupperne! hhv.! 25329! år! og! >50! år.! Den!

målte! lavere! deltagelse! for! aldersgrupperne! i! mellem! grupperne! kan! formentlig! tilskrives!

tilfældigheder!i!form!af!statistisk!usikkerhed!(se!Appendix!II).!

!

Undergenre!og!intertekstualitet!

Madagaskar! er,! som! naturgeografisk! størrelse,! veletableret! i! populærkulturen.! Dog! er! øens!

dyre3! og! planteliv! relativt! underrepræsenteret! i! naturfilm! og! tv3serier,! hvis! man! f.eks.!

sammenligner! med! Tropisk! Afrika. 48 !Attenboroughs! Zoo! Quest! to! Madagascar! (1961),! Jeff!

Corwins!Madagascar:!The!Land!that!Time!Forgot!og!Mutant!PlanetQseriens!Madagaskar3afsnit!

fra! 2011! er! blandt! de! få! udsendelser,! der! koncentrerer! sig! om! øens! dyreliv.! Nogle! af! øens!

karakterarter! har! fundet! andre! veje! til! populærkulturen;! Madagaskars! rigsvåben! prydes! af!

"de! rejsendes! træ"! (Ravenala! madagascariensis),! hvis! formfuldendte,! vifteformede! krone! af!

aflange!blade!er!et!karakteristisk!floraelement!for!øen.!Artens!stringente!bladvifte!markerer!i!

Madagascar3seriens! 2.! episode,! Lost! Worlds,! overgangen! fra! skovklædte! bjerge! til! øens!

lavlandsregnskov,!og!i!den!disneyske!animationsfilm!Madagascar!(2005)!optræder!planten!i!

et!opdigtet!computeranimeret!landskab!sammen!med!Madagaskars!flaskeformede!baobabtræ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

46!Afsnit!1:!Island!of!Marvels.!Afsnit!2:!Lost!Worlds.!Afsnit!3:!Land!of!Heat!and!Dust.!

47!Afsnit!1:!Øens!underværker.!Afsnit!2:!En!skjult!verden.!Afsnit!3:!Madagaskars!verden.!

48!Således!er!biodiversitet!og!endemisme!ikke!i!sig!selv!en!god!målestok!for!tiltrækningen!af!fotografer,!

producenter!og!publikum!mod!et!bestemt!naturhistorisk!emne.!Som!tidligere!nævnt!spiller!især!tilstedeværelsen!

af!store!pattedyr,!eller!manglen!på!samme,!en!stor!rolle!for!visuel!gennemslagskraft.!

! 58!


(utvivlsomt!frembragt!med!inspiration!fra!virkelighedens!Madagaskar3baobab3træ,!Adansonia!

madagascariensis)! i! DVD'ens! titelmenuens! tropiske! "setting".! Denne! animationsfilm! har! af!

forståelige!grunde!aldrig!opnået!samme!anerkendelse!hos!anmeldere!som!nærværende!BBC3

naturserie!af!samme!navn,!men!den!er!befolket!med!nogle!af!de!samme!karismatiske!væsener,!

primært!lemurer!og!fossaer.!En!sådan!forenklende!praksis,!der!udtrækker!"det!spektakulære"!

af!en!mangfoldig!fauna,!mest!bestående!af!relativt!uanselige!arter,!motiveres!antageligvis!af!

nogle! af! de! samme! behov,! der! tidligere! har! drevet! den! visuelle! kunsts! indhold! i! retning! af!

karismatisk! megafauna.! Mediernes! interesse,! i! fakta! som! i! fiktion,! falder! på! et! relativt! lille!

udvalg!af!Madagaskars!fauna,!og!mediernes!artssammensætning!er!vedholdende!på!tværs!af!

tid! og! medietype.! Øens! karakterarter! er! således! kendt! fra! et! væld! af! sammenhænge;! fra!

motiver!på!pengesedler!og!rejseforedrag!til!botaniske!og!zoologiske!haver.!

Det! vigtigste! intertekstuelle! landskab! omkring! Island! of! Marvels! og! Madagascar! er!

imidlertid! BBCs! egne! serier! af! samme! beskaffenhed,! især! værker,! som! er! blevet! til! efter!

årtusindskiftet.! Disse! vellykkede! forbilleder,! som! f.eks.! Planet! Earth! kan! have! haft! stor!

betydning!for!naturfilms!form!og!indhold!i!dag.!Miniserien!om!Madagaskars!natur!tilhører!en!

velkendt! type! af! naturudsendelser,! der! kan! betegnes! som! forundringens,! oplysningens! og!

romantikkens! undergenre,! idet! der! fokuseres! på! fortællinger! om! arter,! adfærd! og!

naturgeografiske! fænomener,! der! kan! ses! og! høres! i! naturen.! Traditionen! for! denne!

oplysnings3! og! underholdningsorienterede! fremgangmåde! kan! samtidig! spores! tilbage! til!

1950'erne,!hvor!datidens!publikum!til!Disneys!True3Life!Adventures!i!biografen!kunne!opleve!

et! dengang! nyt! koncept,! hvor! narrativer! om! dyr! blev! kombineret! med! beskrivelser! af!

videnskabelige!gåder!og!fakta!(BOUSÉ,!2000).!

Derved! adskiller! typen! sig! noget! fra! tv3serier,! som! koncentrerer! sig! om! personer! og!

handlinger,!der!udføres!i!selve!jagten!på!naturoplevelser!(jf.!The!Crocodile!Hunter,!Lost!Land3

serien,! O'Shea's!Big!Adventure! etc.).! Serien! Madagascar! modtages! af! et! publikum! med! visse!

forventninger! og! forhåndskendskab! til! stilen! af! "romantisk! oplysning"! samt! dens!

beslægtethed! med! britiske! public! service! naturudsendelser,! hvor! David! Attenborough! også!

medvirker,! og! som! tillige! er! produceret! under! lignende! finansielle! og! praktiske!

omstændigheder,!og!som!når!sit!publikum!gennem!samme!typer!af!selskaber!og!institutioner.!

Overalt!i!Vesten!har!et!tv3publikum!af!betydelig!størrelse!fulgt!BBCs!og!David!Attenboroughs!

behandlinger!af!naturhistorisk!stof,!især!siden!udsendelsen!af!serien!Life!on!Earth!(1979). 49 !

Her!er!naturlige!habitaters!og!organismers!egenværd!i!fokus!som!genstand!for!undren!og!

naturvidenskabelige!erkendelser,!der!anses!at!have!stor!værdi!for!modtageren.!Sådanne!tv3

programmer!og!film!forløber!gerne!uden!større!grad!af!indgriben!af!værten,!hvis!rolle!træder!i!

baggrunden!som!en!alvidende!fortæller!og/eller!troværdig,! observerende! formidler.! Da!der!

ikke!er!tale!om!en!formelt!defineret!undergenre,!kan!baggrunden!for!seriens!form!og!indhold!

eventuelt! beskrives! ved! eksempler! på! nyere! værker,! som! Madagascar! ligner! mest! i! denne!

henseende:!Frozen!Planet!(2011),!Life!(2009),!Life!in!Cold!Blood!(2008),!Planet!Earth!(2006),!

Life!in!the!Undergrowth!(2005)!og!Life!of!the!Mammals!(2002).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

49!Jf.!Broadcasters'!Audience!Research!Board!(www.barb.co.uk).!

! 59!


!

Fig.%24!!!!!!!Eksempler!på!fortættede!udgaver!af!Madagaskars!5lora!og!fauna!i!populærkulturen.!Øverst:(To!

framegrabs!fra!BBCs!Madagascar!(2011)!repræsenterer!føromtalte!slægter,!Ravenala!og!Adansonia,!hvis!

semiotiske!styrke!f.eks.!kan!gen5indes!(nederst)!i!animations5ilmen!Madagascar0(2005)!og!i!en!

introduktion!til!øens!natur,!der!koncentreres!om!de!mest!udtryksfulde,!karismatiske!arter!i!opslagsværket!

Afrika030natur0og0dyreliv0(1965)!J!en!vidt!udbredt!bog!fra!de!trykte!populærvidenskabelige!værkers!

storhedstid.!

!

60!


Hovedindholdet!og!virkemåderne!for!denne!populære!undergenre!kan!føres!tilbage!til!

hhv.! oplysningens! tradition! og! romantikkens! æstetik;! de! naturhistoriske! oplysninger! er!

redelige,! og! baseres! aldeles! på! det! evolutionære! fundament! for! moderne! biologi! og!

naturvidenskab.!Samtidig!opmales!naturen!på!et!sansefortættet!baggrundslærred!af!poetiske,!

symfoniske!og!sentimentale!anstrøg,!hvor!naturen!er!et!sted!uden!menneskelig!indblanding!3!

og! denne! oprindelighed! fremstilles! med! følelsesfulde! virkemidler,! som! vil! blive! nærmere!

beskrevet!i!det!følgende.!

!

Bærende!ide!

Naturen!som!et!intakt!"underværk",!en!slags!økologisk!ideal3forestilling,!er!en!!bærende!værdi!

i!Island!of!Marvels!og!i!seriens!tre!afsnit!som!helhed.!Egenværdien!af!naturens!mangfoldighed!

er!fuldværdig!for!den!"sagnagtige"!karakter!af!landskaber,!habitater!og!organismer!i!Island!of!

Marvels,! idet! næsten! alle! for! emnet! nærliggende! miljømæssige! realiteter! og! andre!

menneskelige! påvirkninger! af! naturen! udelades! af! seriens! strenge! indramning! af!

Madagaskars! natur. 50 !Den! fremstillede! natur! renses! for! tegn! på! menneskelig! påvirkning.!

Seriens!vinkel!er!den,!at!naturen!ses!som!genstand!for!videnskabelig!erkendelse!og!forundring.!

Vinklen! indeholdes! i! anslagets! afrunding:! "This! is! the! story! of! what! happens! when! a! set! of!

animals! and! plants! are! cast! away! on! an! island! for! millions! of! years.! This! is! how! this! curious!

wonderland!came!into!being."!

!

Form!og!indhold!i!lyd!og!billede!

Musikken!i!Island!of!Marvels!karakteriseres!af!semikomplekse!arrangementer!for!orkester!af!

klassisk! inspiration.! Arrangementernes! modaliteter! musiske! opbygninger! og! melodier!

afspejler! et! bredt! register! af! sindsstemninger,! oftest! minutiøst! psykologisk! og! semiotisk!

afstemt!i!en!flertydighed,!hvis!pulserende,!romantiske!anstrøg!overgår!til!på!én!gang!frydelige,!

bevægede! og! alvorsfulde! melodier,! hvor! ærefrygt! eller! henrykkelse! veksler! med! længsel.! I!

disse! passager! er! den! tonale! og! rytmiske! kompleksitet! størst.! Disse! sammensatte! udtryk!

anvendes!til!understøttelse!af!seriens!mest!grandiose!habitat3!og!panoramascener.!Den!mest!

bearbejdede! underlægningsmusik! følger! således! seriens! naturgeografiske! fokus,! hvis!

nydelsesrige!hovedscener!udspringer!af!en!visuel!efterstræbelse!af!"fri!bevægelighed",!f.eks.!

når!skovklædte!bjerge!ses!i!fugleperspektiv!(overflyvning!i!helikopter)!eller!når!underskoven!

opleves! gennem! en! glidende! bevægelse! nedover! en! skråning,! henover! et! fossende! vandløb!

(ved!hjælp!af!kabeltov!eller!lignende).!Orkestermusikken!forekommer!således!i!seriens!mere!

adstadige! scener,! på! hvilke! der! baseres! en! voice! over! med! oplysninger! på! et! overordnet!

niveau,! f.eks.! vedrørende! de! pågældende! økoregioners! geologi,! geografi,! nedbør! eller! andre!

fakta!om!Madagaskar!som!naturgeografisk!enhed.!Andre,!mere!lette!musikalske!indslag,!høres!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

50!Denne!indramning!af!seerens!"adgang"!til!Madagaskar!er!dog!lidt!anderledes!i!afsnittets!tillæg!af!efterfølgende!

bag3kameraet3historier,!hvor!Madagaskars!miljømæssige!realiteter!er!mere!synlige.!Opdelingen!er!imidlertid!

skarp.!Næsten!ingen!"dennesidige"!problemstillinger!får!plads!i!hovedhistorierne,!der!er!koncentreret!om!en!

fortættelse!af!rent!naturlige!elementer.!

! 61!


i! de! artsspecifikke! scener,! som! f.eks.! da! en! funk3! og! latin3inspireret! musiksekvens! ledsager!

nogle!betagende!optagelser!af!et!insekt,!som!folder!et!blad!omkring!sit!æg.!

Seriens!levende!billeder!er!optaget!i!HD!(1080p),!og!der!er!lagt!vægt!på!fintmærkende!

farveforarbejdning! og! billedkomposition.! Der! er! arbejdet! med! billedernes! semiotiske!

potentiale,! f.eks.! når! en! rolig! sidelæns! bevægelse! fra! trælevende! dyrs! lysåbne! skovbiotop! i!

frontperspektiv! fører! ind! til! en! mere! lukket! vegetation,! hvorfra! der! klippes! til! en! glidende!

bevægelse!i!samme!retning!i!frøperspektiv!nede!i!den!mørke!underskov,!hvorefter!et!væsen!

fra!skovbunden!nu!kan!præsenteres!i!sit!rette!element,!få!centimeter!over!det!visne!bladlag!i!

miniatureverdenens! evige! tusmørke.! Et! sammenklipning! af! blandede! lokaliteter! bliver!

således! til! én! "bevægelse",! der! i! kraft! af! en! logisk! opbygget! "fiktion"! i! praksis! indrammer!

præsentationen! af! et! økologisk! faktum,! således! at! illusionen! forklarer! en! "sandhed"! om! en!

bestemt! mikrohabitattype.! Alle! optagelser! er! fremstillet! med! stabiliserende! tekniske!

hjælpemidler,! og! billederne! arbejder! ud! fra! et! klassiske! ideal! om! kameraet! som! seerens!

forlængede!udsyn.!

Dramaturgien! i! Island! of! Marvels! kan! skitseres! efter! en! bølgemodel,! der! ofte!

karakteriserer! faktaprogrammer! (efter! f.eks.!LARSEN,!2003).! Den! starter! ganske! vist! med! et!

anslag! og! en! præsentation,! men! herefter! fortsætter! uddybningen! i! en! bølgekurve! af!

varierende! spændings3! og! udtryksstyrke.! I! modsætning! til! handlingsprægede!

naturfilmnarrativer,! der! følger! den! såkaldte! berettermodel,! så! er! dramaturgien! i! Island! of!

Marvels! således! struktureret! inden!for! de! enkelte! scener.! En! overordnet! organisering! af! de!

mange! enkeltstående! scener! hviler! solidt! på! seriens! indledende! gennemgang! af! øens!

topografiske!forhold!og!økoregioner.!!

Anslaget! begynder! med! lyden! af! fugle,! og! lyden! af! havet,! til! synet! af! turkise! bølgers!

rolige!brænding!i!svag!brise!ved!en!lille,!beskyttet!strand,!omgivet!af!høje!solsvedne!klipper,!

bevokset!af!sukkulenter!og!baobabtræer.!Snart!efter!ledsages!dette!skue!af!anslagets!musik,!

allerede! få! sekunder! inde! i! denne! åbningsscene,! der! visuelt! "placerer"! Madagaskar! i! et!

domæne! af! tropisk! klima! og! eksotiske! særsyn! (i! kraft! af! den! fremmedartede! vegetation! og!

fuglelyde).! De! forførende! billeder! virker! dramaturgisk! set! som! en! slags! igangsætter! af!

"udlængsel"! hos! modtageren.! Straks! efter! indtræder! musikken,! hvis! æstetiske! udtryk! kan!

beskrives!som!"oplagthed"!og!"forventning";!en!lavmælt,!vedvarende!tremoloeffekt!høres!fra!

orkestrets! strygere,! da! de! sætter! an! i! en! sitrende,! lavmælt! dur3akkord.! Til! strygernes!

forfinede,! skælvende! dæmren! tilføjes! nu! et! melodisk! tema;! et! klart! horn! indleder! en!

trinrække!af!hhv.!kvart!og!oktav!3!et!lettere!monumentalt!melodisk!optrin,!der!på!sådan!vis!

stilistisk!og!tonalt!set!læner!sig!op!ad!"fanfaren"!som!intertekst.!Hornet!træder!i!baggrunden,!

og! de! indledende! toner! overgår! i! en! blødere! melodi! under! Attenboroughs! voice! over,! hvor!

seeren! forberedes! på! udsendelsens! tematiske! fokus:! evolutionær! historie! i! lyset! af!

Madagaskars!naturgeografi.!Musikkens!udtryksstyrke!stiger!mod!slutningen!af!voice!over'en,!

hvorefter! den! overgår! til! fuldt! orkester,! tematisk! anført! af! en! kvindelig! solostemme,! der!

akkompagneres!en!2.3stemme.!Vokalisterne!udsynger!simple!fraseringer!på!et!uidentificeret!

sprog,!imens!en!helikoptersynsvinkel!forsyner!anslaget!med!nogle!af!seriens!mest!ekspressive!

levende! billeder.! Herved! kondenseres! seriens! indhold! i! et! slags! fremstillet! "super3

! 62!


Madagaskar",!hvor!maleriske!landskaber!af!forrevne!klipper,!vandfald!og!regnskov!efterfølges!

af! nogle! af! øens! mest! aparte! udseende! dyr! (som! alle! behandles! separat! længere! inde! i!

udsendelsen).!Attenborough!viser!sig!på!skærmen,!og!i!en!kort!sync!afrundes!den!indledende!

voice! over,! som! har! ledsaget! anslagets! levende! billeder! indtil! nu.! En! tekst! viser! sig! på! sort!

baggrund:!"Madagascar".!Udsendelsen!er!i!gang.!

!

!

! 63!

!!!!! !

!!!!! !

Fig.%25!!!!!!!Anslaget!blander!en!voice!over!af!fornuftstro!oplysning!med!en!stærkt!afgrænset!visuel!

naturromantik.!Under!disse!vilkår!demonstreres!en!række!økotoper!og!karakterarter!i!et!ideal3Madagaskar,!

seeren!kommer!til!at!lære!at!kende!i!løbet!af!udsendelsen.!

!

Musikkens!stemning!skifter!brat!under!præsentationens!begyndelse.!Orkestrets!"brede!

pensel"!udskiftes!med!en!besætning!af!få!instrumenter,!som!i!en!mere!besindig!stil,!begynder!

en! ny! opbygning,! som! igen! når! et! slags! udtryksklimaks! i! næsten! fuldt! orkester,! da!

Attenboroughs! præsentation! når! til! de! vigtige! naturgeografiske! pointer,! udtrykt! i!

panoramiske!skuer.!Disse!førsteindtryk!3!"vareprøver"!3!af!økotoper,!som!seeren!kan!vente!at!

stifte! bekendtskab! med! i! løbet! af! udsendelsen,! er! fordelt! i! en! ligevægtig! balance! mellem!

lavlands3! og! højlandslokaliteter! samt! fugtige! og! tørre! områder,! og! afspejler! således! seriens!

økotopiske!fordeling!på!et!overordnet!niveau.!

Uddybningen!finder!sted!i!kraft!af!førnævnte!bølgeformede!struktur!af!spændings3!og!

udtryksstyrker,!adskilt!af!lettere!mellemspil,!oftest!bestående!af!udsyn!over!landskaber!eller!

indblik! i! habitater,! som! evt.! kan! ses! som! et! anslag! for! den! efterfølgende! scene.! Herfra!

fortsætter! den! dramaturgiske! struktur! således! i! et! repeterende! mønster,! uden! at! overgå! til!

formen! af! en! egentlig! klassisk! berettermodel.! Scene! efter! scene! afløser! højdepunkter! og!

mellemspil!hverandre.!En!egentlig!opbygning!til!klimaks!mangler!derfor,!når!episodens!forløb!


ses!som!helhed.!Derimod!rummer!hver!scene!i!reglen!et!indbygget!klimaks!med!tilhørende!

mini3dramaturgi,! hvor! scenerne! kan! illustreres! som! en! række! bølgetoppe! med! hvert! sin!

miniature3berettermodel!som!forbillede.!

Sådanne!miniatureZberettermodeller! kan!ses!i!Appendix!VI!og!VII,!hvor!to!scener!fra!

Island!of!Marvels!beskrives!i!detaljer.!

!

Perspektivering!

Allerede! i! de! første! regulære! scener! i! Island!of!Marvels! er! stilen! tydelig;! der! er! tale! om! en!

klassisk!form!for!oplysning,!hvor!optagelser!af!dyr!understøttes!af!voice!over,!som!forklarer!

dyrenes!adfærden.!En!særlig!romantisk!vinkel!bliver!snart!uddybet!efterhånden!som!scenerne!

udvikles.!I!billederne!er!der!én!særlig!dyreart,!som!"lyser!ved!sit!fravær":!mennesket.!Værten!3!

Attenborough! 3! er! kun! en! fortolkende! stemme! uden! fysisk! tilstedeværelse! i! scenerne.! Og!

endnu! vigtigere! for! denne! betragtning! er,! vinklen! i! den! fortsatte! uddybning! er! af! næsten!

"platonisk"!karakter;!de!fremstillede!biotoper!og!økosystemer!fremstår!så!friske!og!uberørte,!

at! menneskers! påvirkning! af! naturen! knap! nok! anes,! hvis! ikke! det! var! for! enkelte!

kommentarer! vedrørende! nogle! af! seriens! sårbare! eller! udrydelsestruede! arter.! Det!

føromtalte! oplysningsfokus! gælder! nemlig! kun! til! en! vis! grad! for! betragtninger,! der! træder!

udenfor! et! strengt! etologisk3økologisk! domæne,! hvor! dyrs! adfærd! og! (tilsyneladende!

uberørte)!levesteder!er!midtpunkt!for!seriens!fortællinger.!De!selv!samme!økosystemer,!som!

serien! Madagascar! hæderkroner! med! betagende! billeder! og! grandios! musik! er! i! realiteten!

under! pres! fra! en! endnu! tiltagende! habitatødelæggelse! og! befolkningstilvækst. 51 !Sådanne!

betingelser!angår!også!fredet!skov!i!nationalparker!som!Masoala!og!Marojejy,!hvor!en!del!af!

seriens!optagelser!har!fundet!sted. 52 !Med!al!tydelighed!i!Madagaskars!historie!af!udryddede!

dyrearter! har! habitatødelæggelse! selvsagt! betydning! for! alle! emner,! der! berøres! i! serien.!

Alligevel! er! habitatødelæggelse! som! biologisk! faktor! generelt! nedtonet! i! både! Island! of!

Marvels,!og!i!serien!som!helhed,!set!i!forhold!til!dens!nuværende!og!fremtidige!indflydelse!på!

det,! som! er! seriens! hovedemne:! Madagaskars! endemiske! natur.! Nedtoningen! af! disse!

realiteter! kendetegner! lignende! serier! med! store! budgetter,! mens! filmen! Trouble! in! Lemur!

Land! (2011)! skildrer! nogle! af! de! samme! lokaliteter! som! Island! of! Marvels,! men! i! denne!

sammenhæng! ses! de! i! lyset! af! problemstillinger! som! illegal! tømmerhugst! og! sårbare!

populationer!af!lemurer.!

Denne!hældning!eller!begrænsning!i!det!ellers!relativt!omfattende!oplysningsfokus!for!

Madagascar!medfører!en!underrepræsentation!af!økologiske!realiteter,!som!kan!have!direkte!

indflydelse!på!filmens!subjekter!og!genstande!for!iagttagelser,!hvis!formålet!for!filmen!havde!

været! at! skildre! vigtige! økologiske! faktorer! i! bred! forstand.! I! stedet! er! føromtalte!

oplysningsfokus! afgrænset! til! et! abstrakt! niveau;! naturen! som! den! kunne! have! været.! Dette!

platoniske! ideal3Madagaskar! bliver! uvægerlig! dobbeltbundet! i! sin! skildring.! F.eks.! belyser!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

51!Af!Madagaskars!oprindelige!skove!er!størstedelen!omlagt!til!landbrugsarealer!(GREEN!&!SUSSMAN,!1990),!som!

er!uegnede!som!levested!for!størstedelen!af!de!dyrearter,!der!i!Island!of!Marvels!portrætteres!med!kun!få!

henvisninger!til!sådanne!habitatødelæggelser.!

52!I!filmen!Trouble!in!Lemur!Land!(2011)!indgår!nogle!af!de!samme!maleriske!lokaliteter,!men!i!lyset!af!

problemstillinger!som!illegal!hugst!og!udrydelsestruede!dyrearter.!

! 64!


anslaget! en! vigtig! økologisk! faktor! for! øen,! da! Attenborough! korrekt! præciserer! at! den!

evolutionære! isolation! for! Madagaskars! dyre3! og! planteliv! er! et! vigtigt! parameter! for! øens!

unikke,! endemiske! artsrigdom.! Flertydigheden! består! i! at! denne! faktor! (isolation)! kun!

omtales!i!perspektivet!af!henfaren!geologisk!tid!3!en!markant!begrænsning!i!dokumentarisk!

forstand,! når! sådanne! oplysninger! ikke! følges! op! med! fakta! om! status! for! denne! hidtidige!

isolation! i! dag,! hvor! den! er! (ned3)! brudt! i! kraft! af! den! menneskeskabte! trussel,! som! ikke3

hjemmehørende,!invasive!arter!udgør,!på!næsten!lige!fod!med!den!igangværende!mekaniske!

fjernelse!af!Madagaskars!skove, 53 !der!portrætteres!glansfuldt!i!Island!of!Marvels.!

Den! mennesketomme! natur! i! serien! er! kendetegnende! for! sådanne! "blue! chip"!

storproduktioner!fra!BBCs!samarbejder!med!større!investorer,!som!ofte!er!yderst!forsigtige!

med!at!fremsætte!politiske!analyser.!Set!i!lyset!af!det,!så!er!det!måske!bemærkelsesværdigt!at!

man!trods!alt!hører!naturfredningsorienterede!bemærkninger!i!løbet!af!udsendelsen.!

Denne!skelnen!mellem!"naturligheder"!i!modsætningspar!af!hhv.!"ændret/ødelagt"!eller!

"uberørt/oprindelig",! har! selvsagt! både! praktiske! og! teoretiske! berettigelser! i! almindelige!

betragtninger!såvel!som!i!økologiske!videnskaber.!Tilsyneladende!trækker!natursynet!i!Island!

of! Marvels! samtidig! på! opfattelser! fra! traditioner! for! naturbeskyttelse! fra! begyndelsen! af!

forrige! århundrede.! Den! engelske! betegnelse! "conservation"! beskriver! i! dag!

naturbeskyttelsens! fokus! på! indtænkning! af! samfund! i! bevarelsesopgaver,! mens!

"preservation"! i! miljøbevægelsens! barndom! betegnede! idealer! for! naturbeskyttelse,! der!

oprindelig! var! mere! ekskluderende! overfor! mennesker. 54 !COTTLE! (2004)! beskriver! "blue!

chip"3naturfilm!som!"tidløse",!og!belyser!et!fravær!af!udtalt!miljøbevidsthed!hos!"blue!chip"!

produktioner:!

!

Entertainment3based! channels! and! distributors! seeking! to! maximize! audiences! are! generically!

disposed! to! avoid! contentious,! audience3splitting! issues,! and! a! general! avoidance! of! ‘gloom! and!

doom’!series!(such!as!those!purportedly!thought!to!have!turned!away!audiences!in!the!1970s)!acts!

as! a! further! barrier! to! the! production! of! environmentally! engaged! programmes! –! barriers! that!

commercial! companies! and! independent! producers! find! difficult! to! overcome.! Even! so,! the!

differentiated!production!ecology!of!natural!history!programme3making!permits!some!variation!of!

output! and! occasional! BBC! series! such! as! State! of! the! Planet,! as! well! as! occasional! independent!

productions,!have!managed!to!introduce!themes!of!global!environmental!threat!and!engage!with!

the!politics!of!conservationism.!

!

Argumenterne! for! ovenstående! analyse! hos! COTTLE! er! diskuterbare,! men! kun! på! et!

niveau! af! gradsforskelle.! Når! det! gælder! Island! of! Marvels! og! Madagascar! er! miljømæssige!

aspekter! ikke! fraværende,! men! trods! alt! nedtonede.! Attenborough,! som! offentligt! er!

engageret! i! forskellige! NGO'ers! naturfredningsinitiativer,! henviser! til! sådanne! kritiske!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

53!Madagaskars!regnskove!under!pres!af!hugst,!afbrænding!og!deraf!følgende!påvirkning!af!ikke3hjemmehørende!

invasive!plantearter!(BROWN!&!GUREVITCH,!2004;!GREEN!&!SUSSMAN,!1990).!

54!Synspunkter!for!denne!postmoderne!naturfredningskritik!uddybes!hos!f.eks.!ADAMS!&!MCSHANE!(1992)!og!

COLBY!(1991).!

! 65!


diskussioner! af! Island! of! Marvels3lignende! tv3serier! og! film,! da! han! i! en! samtale! med!

Christopher!Parsons!i!år!2000!fortæller: 55 !

!

![...]!I!think!quite!a!lot!of!conservationists!say,!“How!terrible!it!is!that!you!are!doing!a!film!showing!

how!birds!of!paradise!are!beautiful,!and!you’re!not!even!saying!that!they!are!endangered.”!My!view!

is!that!nobody!is!going!to!care!to!do!anything!about!whether!they!are!endangered!or!whether!they!

are!not,!unless!they!start!off!by!thinking!that!birds!of!paradise!are!marvellous.![T]he!primary!job![...]!

was!to!show!people!that!the!natural!world!is!extraordinarily!fascinating,!extraordinarily!valuable,!

that!we!are!a!part!of!it,!sometimes!it’s!beautiful,!sometimes!it’s!frightening.![T]he!point!is!that!we!

are!part!of!it,!and!we!have!responsibility!for!it.!So!that’s!the!first!thing!you!do.!It!is!only!when!you!

have!done!that,!that!you!say,!“And,!oh!by!the!way,!birds!of!paradise!3!there!are!three!species!which!

are! in! real! danger! and! we! could! get! money! to! raise! a! reserve! for! them,”! or! whatever.! But! you!

mustn’t!put!the!cart!before!the!horse![...]!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

55!Transskription!fra!videointerview!hos!www.wildfilmhistory.org!(set!29.!november!2012).!

! 66!


Analyse:!"Kamæleonernes!strand"!(2008)!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

De!to!foregående!analyser!har!opridset!forskellige!vinkler!og!natursyn!i!to!serieafsnit!af!meget!

forskellige! karakter.! Begge! udsendelser! præsenteres! af! en! vært,! men! under! helt! forskellige!

forudsætninger.! I! den! ene! høres! og! ses! værten! næsten! hele! tiden.! I! den! anden! ses! værten!

næsten!ikke.!Emnet!for!den!tredje!analyse!er!en!film,!hvor!ingen!vært!optræder!overhovedet.!I!

Kamæleonernes! strand! (2008)! har! det! været! et! erklæret! mål! at! vise! en! problemstilling! fra!

dyrenes!synsvinkel!(BENNER,!2011).!

Filmen!følger!en!kamæleon!3!en!hun!3!som!bliver!mor!til!et!kuld!æg,!men!først!efter!et!liv,!

hvor!hun!har!været!vidne!til!barske!realiteter,!og!har!overlevet!mange,!især!menneskeskabte,!

trusler!mod!sin!eksistens.!Historien!ender!slet!ikke!lykkeligt,!og!tragedien!stiller!på!den!måde!

nogle!åbne!spørgsmål!til!seerne,!bl.a.!i!lyset!af!at!arten!(Chamaeleo!africanus)!i!Europa!rent!

faktisk!alene!er!kendt!fra!denne!strand!(DIMAKI!et!al.,!2008),!et!levested!truet!af!ødelæggelse.!

!

Materiale!og!baggrund!

Skønt!Kamæleonernes!strand!er!en!naturfilm,!så!er!det!også!en!fiktionsfilm.!Dyrene!i!filmen!er!

"skuespillere",! som! "instrueres"! i! forskellige! situationer,! fortæller! den! danske! instruktør!

Adam!Schmedes.!En!artikel!i!Politiken!(BENNER,!2011)!beretter!ved!et!interview:!

!

[H]vor! han! i! kølvandet! på! ungdomsoprøret! var! meget! optaget! af! dokumentarisme,! er! det! lige!

omvendt! med! de! naturfilm,! han! nu! laver,! og! som! umiddelbart! virker! dokumentariske.! De! er! ren!

fiktion.![...]!Han!er!træt!af!de!mange!naturfilm,!som!BBC!og!andre!producerer.!De!minder!for!meget!

om!et!diasshow!og!for!lidt!om!film.!Og!de!stiller!ikke!spørgsmål!ved!ret!meget,!men!romantiserer!

naturen,!synes!han.!Adam!Schmedes!film!derimod!er!dramaer.!Iscenesat!fra!ende!til!anden.!De!skal!

fremkalde! følelser! hos! seeren.! "Kan!du!ikke!din!dramaturgi,!og!kan!du!ikke!fortælle!en!historie,!så!

falder! en! film! som! 'Kamæleonernes! strand'! fra! hinanden,! og! så! er! det! ikke! muligt! at! få! folk! til! at!

identificere!sig!med!et!krybdyr.!Film!kommunikerer!bedst!med!indlevelse,!ikke!med!data.!Vi!forsøger!at!

oversætte!videnskaben!til!emotioner."!

!

Således!adskiller!filmen!sig!i!høj!grad!fra!den!"romantisk!oplysende"!undergenre,!som!netop!

bl.a.!interesserer!sig!for!"data",!f.eks.!om!krokodillers!udrugningstemperatur,!paradisfuglens!

parringsdans!etc.!Kamæleonernes!strand!interesserer!sig!for!de!samfundsmæssige!problemer,!

der!vedrører!dyrenes!levevis!og!fortsatte!overlevelse.!Selvsagt!indebærer!dette!3!og!fører!til!3!

! 67!


oplysning.!Men!måden!er!gennem!krads!realismefiktion,!samt!billeder!af!fladkørte!og!lidende!

dyr.!Og!filmens!fokus!er!et!andet!end!hos!de!romantisk!oplysende,!store!værker.!Således!har!

den!kritiske!realisme!eller!naturalisme!sin!egen!plads!i!naturfilmgenren,!men!givetvis!en!stor!

del!af!det!samme!publikum.!

Filmens! varighed! er! 52! minutter,! og! den! blev! vist! på! DR1,! d.! 2.! juni! 2011! kl.! 19:04.!

Størrelsen!af!det!statistiske!grundlag!for!filmens!seertal!tillader!ingen!stærke!konklusioner.!

Med!dette!forbehold!taget!i!betragtning!kan!det!se!ud!som!om,!der!er!lidt!flere!kvinder!end!

mænd,! som! så! Kamæleonernes! strand,! og! at! det! fællesskabsorienterede! publikum,! samt!

aldersgruppen!>50!år,!er!relativt!talstærkt!repræsenteret!i!filmens!publikum!end!de!øvrige!

grupper,!dog!tæt!forfulgt!af!grupperne!hhv.!35339!år!samt!41350!år!(se!Appendix!III)!

!

Undergenre!og!intertekstualitet!

Kamæleonernes! strand! er! som! nævnt! en! miljødebatterende! film! med! en! klar! synsvinkel:!

mennesket! tager! for! meget! plads! i! forhold! til! en! stadigt! tilbagevigende! natur.! Biodiversitet!

debatteres!i!en!del!lignende!film,!oftest!med!zoologisk!fokus,!og!med!synsvinklen!fastsat!hos!

et!individ!af!en!dyreart,!som!kan!begejstre!publikum,!og!som!har!nogen!identifikationsværdi.!

Pingviner,! bjørne,! rensdyr! og! lignende,! anses! gerne! for! at! have! "personlighed"! nok! til! den!

slags!antropomorfiske!vinkler.!Krybdyr!har!ganske!vist!ikke!samme!antropomorfiske!historie!

i! filmens! verden,! men! som! meget! andet! har! det! ændret! sig! i! løbet! af! naturfilmgenrens!

udvikling,! og! som! tidligere! nævnt! lider! krybdyr! siden! slutningen! af! 19003tallet! ikke! under!

samme!dårlige!omdømme!i!dagliglivets!kultur!og!i!!populærkulturen!som!tidligere.!Samtidig!

"besidder"!netop!kamæleoner!i!almindelighed!nogle!af!de!mest!indbydende!træk!i!forbindelse!

med! personificering;! langsomme! bevægelser,! et! "udtryksfuldt"! udseende,! store! øjne! og! ofte!

farvestrålende! mønstre.! Senest! er! kamæleoner! trådt! ind! i! fiktionens! verden! i!

animationsfilmene! Tangled! (2010)! som! hjælpekarakter,! og! som! hovedkarakter! i! ! Rango!

(2011).! I! de! dyrt! producerede! udsendelser! fra! BBC! skorter! det! heller! ikke! på! kamæleoner!

efter! årtusindskiftet.! David! Attenborough! afslører! at! netop! denne! familie! af! krybdyr! har!

indtaget!en!særlig!status!hos!ham. 56 !

Filmens! miljødebatterende! indstilling! forholder! sig,! i! kraft! at! et! zoologisk3økologisk!

fokus,! til! problemstillinger! om! den! vedvarende! udvidelse! af! menneskets! levesteder! på!

bekostning!af!biodiversiteten.!Det!er!et!velkendt!tema!i!naturudsendelser!og!3film,!og!lignende!

problemstillinger! er! med! klare! politiske! budskaber! behandlet! i! Kein! Platz! für! Wilde! Tiere!

(1956)!og!den!bedre!kendte!!Serengeti!darf!nicht!Sterben!(1959).!Herfra!fører!en!række!film!

med! lignende! budskaber! frem! til! de! seneste! eksempler! på! miljødebatterende! film.! Et! stort,!

men! ukendt,! antal! film! med! budskaber! om! miljøproblemer! er! lavet! gennem! tiden,! navnligt!

siden!1990'erne.!Blandt!disse,!for!at!nævne!nogle!få,!hører!klimafilmen!An!Inconvenient!Truth!

(2006),!faktaprogrammer!som!BBCs!Planet!Earth!Q!The!Future!(2007),!How!Many!People!can!

Live!on!Planet!Earth?!(2009),!om!befolkningstilvækst,!og!senest!Our!Fragile!Planet!(2012)!fra!

serien!Attenborough:!60!Years!in!the!Wild,!som!bl.a.!omhandler!tab!af!biologisk!mangfoldighed.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

56!F.eks.!i!"bag3kameraet"3materialet!til!Life!in!Cold!Blood!(2008).!

! 68!


Bærende!ide!

Den! skæbnesvangre! fortælling! konstruerer! et! plot! af! forhindringer,! hvor! hovedkarakteren,!

den! smukke! kamæleon3hun,! kæmper! som! værgeløs! imod! menneskeskabte! trusler.! Den!

bærende! ide! for! fortællingen! er,! at! mennesket! ødelægger! naturen,! og! at! dens! rigdomme! vil!

forsvinde,! hvis! respekten! for! den! ikke! er! tilstede.! Artens! eneste! habitat! opsluges! af! nådesløs!

kapitalistisk!luksusberuselse.!

!

Form!og!indhold!i!lyd!og!billede!

Filmens!musik!er!originalt!komponeret!af!Nicklas!Schmidt,!som!i!denne!sammenhæng!vandt!

en!filmmusikpris!ved!Green!Screen!International!Wildlife!Film3Festival.!Musikken!er!forholder!

sig! til! klassiske! rammer! for! filmmusik,! dvs.! diskret,! men! betydningsskabende! (LANGKJÆR,!

1995).!Den!består!af!klassiske!og!moderne!elementer,!og!som!sådan!er!der!tale!om!traditionel!

filmmusik.! Dens! anvendelse! i! filmen! er! tillige! traditionel! og! virkningsfuld,! f.eks.! når! den!

binder! filmens! første! og! sidste! scene! sammen.! Anslagets! håbefulde! tema! spiller! da! en!

skibbruden!kamæleon!får!reddet!sig!i!land!på!stranden,!en!scene!der!skal!forestille!at!have!

fundet! sted! for! tusinder! af! år! siden.! I! filmens! sidste! scene,! hvor! en! kamæleon! uden! andre!

muligheder!for!overlevelse!svømmer!væk!fra!land,!høres!samme!tema,!nu!omgærdet!af!mørke!

symfoniske! klange! i! foruroligende! disharmonier.! Dette! klassiske! Hollywoodmusik3fænomen!

er!blot!ét!eksempel!på!kompositionernes!kosmopolitiske!leje.!I!flere!sammenhænge!forholder!

den!sig!meget!nøje!til!essenser!af!filmmusiktraditioner,!som!derved!underbygger!scenernes!

tyngde;!mystik!og!natmørke!forankres!med!idiofoner,!uhygge!med!dybe!toner!uden!egentlig!

melodi! af! forskellige! akustiske! instrumenter.! Og! ved! en! græstue! på! stranden! sidder! en!

nyudklækket! kamæleonunge.! Strandgæster! ses! og! høres! i! baggrunden.! Parasoller! og!

mennesker!på!stranden!betragtes!af!den!lille!kamæleonunge!på!sin!første!dag!ude!af!ægget.!

"De! oplever! stranden! og! alle! dens! mærkelige! væsener"! fortælles! det! nu.! Fra! kamæleon3

perspektiv!i!sandhøjde!ses!to!mennesker!i!strandtøj,!der!går!forbi!tæt!på.!Musikken!antager!i!

løbet! af! 15! sekunder! gradvist! samme! tonale,! stil3! og! klangmæssige! form! som! i! "postkort3

scenerne"! (de! originale)! fra! serien! Fraggles! (198331987),! hvor! "Travelling! Uncle! Matt"!

udforsker! menneskenes! uforståelige! urbane! verden! fra! fraggle3perspektiv,! og! sender!

rapportager,!i!form!af!postkort,!hjem!til!familie!og!venner.!Også!kamæleonen!udforsker!her!en!

ny,! ukendt! verden,! og! musikken! tilfører! scenen! et! element! af! humor! og! ironi.! Samtidig! er!

baggrundslydene! forvaltet! efter! samme! usædvanlige! princip! i! "Travelling! Uncle! Matts"!

postkort3/rapportage!scener;!lyde,!som!er!tæt!på,!er!næsten!stumme,!mens!lyde,!som!er!langt!

væk,!opfattes!med!normal!lydstyrke!for!baggrundsreallyd.!En!bemærkelsesværdig!fordeling!af!

scenens!lyttepunkter!har!fundet!sted!(jf.!LAURIDSEN,!2001).!

Billedsiden! er! gjort! af! kameravinkler! i! "kamæleonhøjde",! hvad! enten! dyret! vandrer!

over!strandsandet!eller!hen!ad!grene!på!buske!og!småtræer.!Der!er!anvendes!en!"streng"!og!

en! "næsten3point! of! view"3metode,! hvor! den! første! i! visse! tilfælde! viser! dyrets! omverden!

gennem!to!cirkelformede,!bevægelige!billeder,!der!forestiller!kamæleonens!udsyn.!Den!anden!

metode!består!i!at!dyret!er!filmes!på!nært!hold,!således!at!omgivelserne!til!en!vis!grad!opfattes!

fra!dyrets!perspektiv.!Således!er!Kamæleonernes!strand!en!"dogmefilm".!

! 69!


Regel!nummer!1!er,!at!dyret!aldrig!må!filmes!oppefra!og!nedefter,!kameraet!skal!altid!være!på!højde!

med!dyret!og!kunne!bevæge!sig!med!dyret.!"Vi!vil!have!dyr!i!pagt!med!deres!omgivelser,!dyr,!som!er!

en!integreret!del!af!verden.!Derfor!skal!vi!være!få!centimeter!fra!det!og!kunne!følge!det",! forklarer!

Adam!Schmedes.!Ikke!noget!med!en!telelinse,!der!isolerer!dyret!fra!sin!omgivelser.!Det!er!romantik!

og!har!intet!med!virkeligheden!at!gøre.![BENNER!(2011)]!

!

Skønt!Kamæleonernes!strand!er!en!naturfilm,!så!er!det!også!en!fiktionsfilm.!Alle!scener!

indgår! i! en! historie.! Anslaget! viser! således! en! dramatisk! rekonstruktion! af! en! "skibbruden!

kamæleon",! der! klamrer! sig! til! et! stykke! drivtømmer,! som! skylles! ind! mod! land! mens!

kamæleonen!selv!svømmer!det!sidste!stykke.!Der!springes!i!tid,!op!til!nutiden,!hvor!sandet!på!

stranden!gemmer!på!nogle!æg,!som!udklækkes,!hvorefter!et!kuld!af!kamæleonunger!kommer!

til!verden.!

Herefter! præsenteres! de! problemer,! som! for! hovedkarakteren! (hunnen)! i! løbet! af!

filmen! udgør! plottet,! dvs.! hovedkarakterens! bane! af! forhindringer! (jf.! LARSEN,! 2003).!

Hovedmodstanderen! beskrives! her! i! form! af! anlæggelsen! af! hoteller! og! golfbaner,! som! til!

stadighed! optager! større! arealer! af! kamæleonernes! strand.! Populationens! menneskeskabte!

problemer! er! således! i! fokus,! selvom! også! koldt! vejr! og! omstrejfende! rovdyr! også! skaber!

mindre!dramaer.!En!han!af!samme!generation!bringes!ind!i!fortællingen!som!følgekarakter.!

Hovedkarakterens!hjælpere!træder!nu!ind!i!billedet!i!form!af!unge!studerende,!som!ulønnet!

deltager!i!naturbevaringsarbejde!og!som!strandvagter.!

Problemernes!uddybning! finder!sted!da!en!anden!han,!en!kontrastkarakter,!mødes!i!

rivalkamp!med!den!første!han,!som!dog!viser!sig!at!vinde!kampen!ved!at!jage!rivalen!på!flugt.!

Han!leder!efter!en!hun,!men!finder!ikke!hovedkarakteren!endnu,!idet!uddybningen!fortsætter!!

!

!

! 70!

!


!

!

med!mere!naturhistorisk!orienterede!belysninger!af!kamæleonernes!levevis.!Også!hunnen!må!

gøre!sig!umage!for!at!opnå!sine!"mål";!at!finde!føde,!udkæmpe!territoriekampe!og!at!undgå!

menneskernes!færdsel.!

Hunnens! møde! med! hannen,! og! deres! efterfølgende! parring,! er! den! foreløbige!

kulmination! af! fortællingens! første! halvdel! 3! et! slags! point! of! no! return! 3! hvorefter!

fortællingen!drives!af!spørgsmålet!om,!hvorvidt!den!drægtige!kamæleon!vil!klare!sig!helt!til!

æglægningen! finder! sted,! dvs.! at! nå! objektet;! fortsat! "overlevelse"! gennem! hendes! afkom.!

"Nedtællingen!til!æglægningen!er!begyndt",!lyder!det!fra!den!alvidende!fortæller!i!voice!over.!

Under! konfliktoptrapningen! bliver! strandgæsternes! behandling! af! naturen! et! hak!

værre;!en!mand!i!et!fritidskøretøj,!en!"beach!buggy"!med!brede!dæk,!bryder!med!sit!køretøj!

igennem! en! opsat! barriere,! der! skal! beskytte! kamæleonernes! æglægningsområde.! En!

strandvagt!forsøger!at!overtale!ham!til!at!lade!være,!men!bliver!truet!med!vold.!Indsamling!af!

kamæleoner!til!ulovlig!handel!mm.!bidrager!til!den!dramaturgiske!konfliktoptrapning.!

Senere,!i!et!klimaks,!lægger!hunnen!sine!æg!under!dramatiske!omstændigheder,!hvor!

barske! vejrforhold! og! hensynsløse! mennesker! forinden! er! tæt! på! at! nedbryde!

hovedkarakteren.! Bedst! som! det! går! godt,! og! hovedkarakteren! er! kommet! til! kræfter! igen,!

tager!situationen!en!fatal!retning.!

I!filmens!udtoning!er!en!skæbnetung!skygge!opbygget!undervejs!i!handlingen,!og!hviler!

over! tilsynekomsten! af! kamæleonernes! afkom,! de! små! unger,! der! nu! udklækkes! i!

strandsandet.!I!billeder!og!voice!over!mindes!seeren!nu!om!de!opskydende!hotelkomplekser!

og!voksende!strandturisme.!"Selv!en!lille!dristig!kamæleon!har!ikke!noget!valg"!lyder!det,!mens!

en!kamæleon!går!ud!i!havet!og!svømmer!3!denne!gang!væk!fra!land.!

!

! 71!


Perspektivering!

Filmen! beskæftiger! sig! med! et! reelt! tilfælde,! og! er! i! kraft! af! sin! konkrete! sag! en! mere!

realismebetonet! eller! naturalistisk! dokumentarfilm! end! filmene! fra! de! foregående! analyser.!

Gennem! fiktionens! virkemidler! fremsætter! den! et! politisk! budskab! om! håndhævelse! eller!

skærpelse! af! miljøbestemmelser,! efter! hvilke! visse! udfoldelser! af! erhvervsinteresser! kan!

begrænses!i!omfang.!Den!bærende!ide!for!filmen!er!ikke!af!naturromantisk!art,!som!f.eks.!i!

Island! of! Marvels,! skønt! eventuelle! "forlængelser"! og! konklusioner! af! disse! indbyrdes!

forskellige!synsvinkler!ikke!nødvendigvis!udelukker!hinandens!påstande!om!centrale!værdier!

i!menneskets!forhold!til!naturen.!Både!Island!of!Marvels!og!Africa's!Deadliest!Snakes!emmer!af!

liv!og!frodighed,!men!i!Kamæleonernes!strand!kan!døden!indtræffe!når!som!helst!3!det!"sande,!

skønne! og! gode"! er! ikke! udødeligt.! Filmens! aktuelle! tilfælde! af! habitatødelæggelse! har!

samtidig! relevans! for! en! bredere! problemstilling,! og! forstærker! dens! islæt! af!

naturalismetradition.!Samtidig!er!den!som!dokumentarfilmen!"vinklet"!efter!en!bærende!ide,!

ligesom! al! anden! journalistik! er! det! 3! f.eks.! fordi! den! pågældende! art,! Chamaeleo!africanus,!

rigtignok! kun! er! kendt! fra! denne! ene! græske! lokalitet! uden! for! sit! afrikanske!

udbredelsesområde!(DIMAKI!et!al.,!2008),!men!er!efter!alt!at!dømme!oprindeligt!kommet!dertil!

ved! menneskets! hjælp! (IBID.), 57 !ligesom! mange! øvrige! arter! af! krybdyr! i! landene! omkring!

Middelhavet! (PINYA! et! al.,! 2011).! Denne! formodning! svækker! dog! ikke! filmens! sag,! da! de!

fotogene! kamæleoners! antropomorfiske! potentiale! 3! deres! "personlighed"! 3! og! deres!

spændende! biologi,! gør! dem! til! fortræffelige! subjekter! i! en! naturfilm,! som! ærligt!

repræsenterer!et!problem,!der!ikke!blot!angår!én!art!eller!ét!økosystem,!men!som!er!af!global!

karakter!fordi!habitatødelæggelse!er!den!største!trussel!mod!verdens!biodiversitet!(LAWTON!!

MAY![red.]!1995;!THOMPSON,!2010).!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

57!Dette!forhold!nævnes!kort!i!filmens!indledende!voice!over,!men!større!visuel!betydning!og!styrke!har!billedet!

af!kamæleonen,!der!fra!et!stykke!drivtømmer!svømmer!ind!mod!land.!

! 72!


Diskussion!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Flere! aspekter! af! naturens! verden! behandles! udtalt! eller! underforstået! i! naturfilm.! På!

forskellige! måder! fremstilles! hhv.! levevis/adfærd! og! habitater/geografi.! Også! forskellige!

fortællinger! og! dramaturgier! udfoldes! i! sådanne! værker,! ligesom! forskellige! slags! forhold!

mellem!menneske!og!natur!belyses.!

Dertil!kommer!en!påvirkning!fra!en!række!kulturhistoriske!strømninger,!der!i!de!enkelte!

værkers!nærlæsning!og!tekstsammenhæng!kan!identificeres!som!hhv.!oplysning,!romantik!og!

realisme.! Tillige! har! mediernes! natur! en! særlig! tilbøjelighed! til! at! gengive! karakterarter,!

navnligt! af! individer! eller! flokke! af! store! pattedyr,! som! også! den! tidligst! kendte! kunst!

skildrede.! Det! antages! derfor! at! naturfilmen! i! større! eller! mindre! grad! præges! af!

naturopfattelser!fra!et!før3kulturelt!grundlag,!men!at!udstrækningen!af!denne!indflydelse!af!

teoretiske!og!praktiske!grunde!er!udefinerbar.!

Forekomster!af!disse!strømninger!og!bærende!værdier!er!i!ovenstående!analyser!forsøgt!

beskrevet,!sådan!som!de!forholder!sig!til!de!nævnte!aspekter!i!to!udvalgte!tv3udsendelser!og!

én!naturfilm.!De!nævnte!strukturer!sammenholdes!og!uddybes!i!fig.!26!(næste!side).!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 73!


!

a

b c$

b

Island'of'

Marvels!

Realisme/

kritik

Africa's'Deadliest'

Snakes!

c$

Realisme/

kritik

Kamæleonernes'

strand!

d

Realisme/

Kritik

b

d

c$

d

a

a

74!

Fig.%26!!!!!!!Vurdering!af!,ire!aspekter;!

!

a!!!Fremstilling!af!levevis/adfærd!

b!!!Fremstilling!af!habitat/geogra,i!

c!!!Fortælling!og!dramaturgi$

d!!!Mennesket!og!naturen!

!

I! tre! kategorier! (1:! romantik/æstetik;! 2:! oplysB

ning/naturhistorie;! 3:! realisme/kritik)! tematiB

seres! ,ire! aspekter! (a;! b;! c;! d)! på! fortællingernes!

niveau! i! tre! undersøgte! værker.! Visuelle! og! stilB

mæssige! tilsnit! afspejles! i! disse! kategorier! i! et!

kontinuum! af! "synsvinkler"! og! "måder"! at! forB

holde! sig! til! ovenstående! aspekter! på.! AutenciB

teten!for!de!konkrete,!tilgrundlæggende!,ilmoptaB

gelser! indgår! i! vurderingen,! men! er! ikke!

afgørende,! da! værkerne! hver! især! producerer!

værdiorienterede! påstande! fra! hvert! sit! perspekB

tiv!(jvf.!LARSEN,!2003).!

I! Island' of' Marvels' (øverst)' ses! et! aktivt!

valg! af! forbilledlige,! panoramiske! skuer,! giver!

indtryk! af! intakte! levesteder! i! en! romantisk/

æstetisk! taktik.! Det! visuelle! produkt! leverer! en!

romantisk/æstetisk! illusion,! skønt! de! egentlige!

lokaliteter! for! denne! abstraktion! B! de! konkrete!

habitater! –! i! realiteten! består! af! fragmenterede!

økosystemer,!hvor!den!biologiske!mangfoldighed!i!

de! ,leste! tilfælde! er! i! tilbagegang.! Til! trods! for!

dette! repræsenterer! serien! en! "sandhed"! om!

uberørt! natur! som! et! betagende! vidunder! i!

naturhistorisk!forstand.!

Når! det! gælder! adfærd! og! habitater! er! der!

et! tættere! bånd! mellem! ,iktion! og! virkelighed! i!

Africa's' Deadliest' Snakes' (midterst).' I! skyggen! af!

seriens!snævre!fokus!på!hovedpersonen!og!dyreB

nes!aggression,!opstår!et!element!af!"dokumentaB

riske"!eller!realismebårede!indsigter.!Til!trods!for!

tydelige! elementer! af! iscenesættelse,! så! er! selve!

optagelserne! relativt! uforarbejdede,! og! seriens!

omgang!med!plot!og!,iktion!er!transparent.!Irwin!

samler!sin!konklusion!omkring!det!reelle!problem,!

som! giftige! slanger! udgør! for! Afrikas! landbefolkB

ning.! Trods! seriens! smalle! udsyn! vises! en! "sandB

hed"!om!dyrs!,lugtB!og!forsvarsinstinkter.!

I! Kamæleonernes' strand' (nederst)$ er$

scenerne! sjældent! skabt! af! egentlige! autentiske!

situationer,! men! implikationerne! for! ,ilmens!

fortælling! om! menneskets! forhold! til! naturen!

afspejler! en! art! realisme! og! kritik! inden! for!

værkets! egen! sfære! og! fokus,! som! formidler! et!

bestemt! budskab! om! mennesker! i! forhold! til!

miljøproblemer.!

!


Konklusion!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Tv! er! i! dag! hovedmediet! for! den! filmatiserede! og! dramatiserede! natur,! som! igennem! en!

udvikling! i! mere! end! hundrede! år! har! formet! et! varieret! landskab! af! forskellige! temaer,!

fremstillingsmåder! og! undergenrer.! Genren! begyndte! som! filmforevisninger! af! optagelser!

med! sporadisk! etologisk! indhold.! Et! stadigt! højere! informationsniveau! og! æstetisk!

forarbejdning! efterfulgte! parallelt! med! en! mere! handlingspræget! tilgang,! der! i! begyndelsen!!

tog! form! af! iscenesat! storvildtsjagt.! Visse! træk! har! fulgt! denne! handlingsorienterede! type!

frem!til!i!dag;!selvlærte!naturforskere!og!tv3værter!indgår!i!former!med!stort!personfokus!og!

rutinemæssig!fremstilling!af!risiko!(3villighed)!i!tæt!interaktion!med!vilde!dyr.!Den!samlede!

udvikling!er!fremkommet!i!en!blanding!af!public!service!forpligtelser,!markedsmekanismer,!

teknologisk! udvikling! og! kreativ! nydannelse.! Senest! er! hybridformer! opstået,! hvor! det!

æstetiske!og!oplysende!er!krydset!med!den!personlige!fortælling.!

Den!samlede!periodes!globale!demografiske!og!økonomiske!forandringer,!som!har!haft!

omvæltende! konsekvenser! for! verdens! økosystemer,! har! ført! til! øget! opmærksomhed! på!

miljøproblemer,!navnligt!i!et!fokus!på!nedgang!i!biologisk!mangfoldighed.!Denne!indflydelse!

begyndte! at! gøre! sig! gældende! efter! 1950'erne,! samtidig! med! at! tv! begyndte! at! overtage!

biograffilmens! rolle! i! naturformidlingen.! Heraf! opstod! en! kritisk! eller! realismebåret! islæt! i!

genren,! der! således,! til! trods! for! fiktionens! elementer,! er! beslægtet! med! den! traditionelle!

dokumentarfilm,! som! implicerer! politiske! budskaber.! Andre! formidlere! med! engagement! i!

naturbevarelsessagen!har!villet!vise!fremvise!en!romantisk!og!forbilledlig!natur,!idet!større!

naturhistorisk!indsigt!og!beundring!af!den!uberørte!natur!antages!at!forøge!dens!værdi.!Den!

uberørte! romantiske! natur! afspejler! tillige! klimaksvegetations! mønstergyldighed,! efter!

hvilken! dyrs! og! planters! levesteder! i! økologien! er! inddelt! fra! biom3! til! økotopniveau.! Der!

opstår! således! en! tæt! forbindelse! mellem! en! videnskabelig! og! en! filmisk! naturstruktur.!

Naturfilmens!koncept!om!oplysning!og!oplevelse!kan!belyses!i!et!tilbageblik!på!naturrelateret!

indhold! i! ældre! medier! og! genrer,! som! viser! et! slægtskab! til! oplysningen,! romantikken! og!

realismen! som! kulturelle! retninger! og! perioder! inden! for! billedkunst,! filosofi! og! litteratur.!

Endvidere! tilsiger! en! kulturhistorisk! logik! at! drivkraften! for! menneskets! ivrige!

repræsentationen!af!vilde!dyr!og!natur!har!rødder!i!et!ældre!kulturelt!materiale,!ligesom!en!

evolutionær!logik!tilsiger!at!selve!fascinationen!har!før3kulturelle!rødder.!Naturfilmens!bedst!

repræsenterede!familier!af!dyr!genfindes!i!de!tidligste!kendte!kunstneriske!frembringelser.!

! 75!


Udsendelser! og! film,! der! omhandler! naturhistoriske! emner,! såvel! som!

personfokuserende! interaktion! med! vilde! dyr,! fortæller! historier! med! fiktionens! værktøjer.!

Uanset! udsendelsens! eller! filmens! fokus,! så! er! indholdet! bearbejdet! efter! dramaturgiske!

normer,!således!at!komplekse!situationer!i!naturen!indrammes!af!en!menneskelige!forståelse!

og!konventioner!for,!hvordan!historier!fungerer.!

Analyser!af!tre!nyere!naturfilm!diskuterer!bærende!værdier,!intertekstualitet,!form,!stil,!

lyd! og! billede.! Africa's! Deadliest! Snakes! (2000)! udfolder! sig! omkring! en! menneskelig!

hovedkarakter.! Udsendelsens! hovedemne! er! slanger,! og! hovedpersonen! skildrer! en! række!

arter! med! lige! dele! fascination! og! frygt! for! deres! giftighed.! Handlingen! er! iscenesat,! men!

scenerne! lettere! improviserede,! og! optagelsernes! arbejde! med! lys,! billedkomposition,!

kameravinkel! etc.! bærer! præg! af! tilfældigheder.! Paradoksalt! nok! opstår! der! et! islæt! af!

virkelighedstilnærmelse,! som! undertiden! forsvinder! helt! i! de! naturromantiske! films!

billedekontrol! og! bestemmelse! af! komposition.! Island! of! Marvels! (2011)! er! en! sådan!

romantisk! film! med! streng! billedkomposition,! blændende! panoramaer! og! følelsesbetonet!

orkestermusik.!Samtidig!har!den!oplysningens!synsvinkel,!et!mål!om!at!forklare!naturen!og!

forstå!dets!landskaber!og!klimaksvegetation!ud!fra!økologiske!faktorer!som!nedbørmængde,!

tørtidens! længde,! højde! over! havet! etc.! 3! de! samme! principper! som! tages! i! brug! ved! en!

videnskabelig!naturgeografisk!skitsering!af!øen.!Filmen!er!videnskabelig!på!det!punkt,!mens!

den! også! betjener! sig! af! narrativer! og! idealforestillinger.! Kamæleonernes! strand! (2011)!

frembærer!også!et!sæt!idealer,!der!tegner!filmens!præmis.!

Analysernes! fund! blev! sammenlignet! i! en! diskussion,! der! gjorde! brug! af! begreberne!

oplysning,! romantik! og! realisme.! Med! disse! traditioner! som! støttepunkter! blev! fire! særlige!

aspekter! vurderet! (levevis/adfærd,! habitat/geografi,! menneske/natur,! fortælling/!

dramaturgi),!hvorved!deres!værdier!kan!placeres!i!en!parametercirkel.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! 76!


Litteratur!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Adams,!Jonathan!&!McShane,!Thomas:!The!Myth!of!Wild!Africa.!Conservation!without!

Illusion.!

University!of!California!Press!(1992).!

Anon.!a!(red.:!Barley,!Shanta):!One!minut!with...Chris!Palmer.!

New!Scientist!(2010).!

Anttila,!Anne:!Fra!forsker!til!samfund!–!om!videnskabsformidling!af!naturQ!og!miljøemner!til!

samfundets!forskellige!interessegrupper.!

Speciale,!Københavns!Universitet!(2003).!

Aristoteles:!History!of!Animals.!

George!Bell!&!Sons!(1883).!

Azéma,!Marc:!Representation!of!movement!in!the!Upper!Palaeolithic:!an!ethological!approach!

to!the!interpretation!of!parietal!art.!

Anthropozoologica!(2008),!43!(1).!

Berg,!Jan!&!Hochman,!Jhan:!Natur!und!ihre!filmische!Auflösung.!

Timbuktu3Verlag!(1994).!

Berger,!John:!Why!Look!at!Animals?!

i:!About!Looking.!

Writers!and!Readers!Publishing!Cooperative!(1980).!

Blewitt,!John:!Media,!Ecology!and!Conservation!–!Using!the!Media!to!Protect!the!World’s!

Wildlife!and!Ecosystems.!

Green!Books!Ltd.!(2010).!

Bordwell,!David:!Narration!in!the!fiction!film!

University!of!Wisconsin!Press!(1985).!

Bordwell,!David!&!Thompson,!Kristin:!Film!Art.!An!Introduction.!

McGraw3Hill!(1979).!

Bondebjerg,!Ib:!Dokumentarisme!og!fakta.!

i:!Dansk!tv's!historie.!

Forlaget!Samfundslitteratur!(2006).!

Bondebjerg,!Ib:!Virkelighedens!fortællinger.!Den!danske!tvQdokumentarismes!historie.!

Forlaget!Samfundslitteratur!(2008).!

!

! 77!


Bousé,!Derek:!Are!Wildlife!Films!Really!“Nature!Documentaries”?!

Critical!Studies!in!Mass!Communication!(1998),!15.!

Bousé,!Derek:!Wildlife!Films.!

University!of!Pennsylvania!Press!(2000).!

Bredsdorff,!Thomas:!Den!brogede!oplysning.!Om!følelsernes!fornuft!og!fornuftens!følelse!i!

1700Qtallets!nordiske!litteratur.!

Gyldendal!(2003).!

Brereton,!Pat:!Hollywood!Utopia.!Ecology!in!Contemporary!American!Cinema.!

Intellect!Books!(2005).!

Chauvet,!JeanZMarie:!Chauvet!Cave,!the!discovery!of!the!world's!oldest!paintings.!

Thames!and!Hudson!(1996).!

Chris,!Cynthia:!Watching!wildlife.!

University!of!Minnesota!Press!(2006).!

Coates,!Peter:!Nature.!Western!Attitudes!since!Ancient!Times.!

University!of!California!Press!(1998).!

Colby,!Michael:!Environmental!management!in!development:!the!evolution!of!paradigms.!

Ecological!Economics!3!(1991):!1933213.!

Cottle,!Simon:!Producing!Nature(s).!On!the!Changing!Production!Ecology!of!Natural!History!TV.!

Media!Culture!Society!(2004).!

Czech,!Brian:!Economic!Growth!as!the!Limiting!Factor!for!Wildlife!Conservation.!

Wildlife!Society!Bulletin!(2000),!28!(1).!

Dam,!Anders!Ehlers:!Den!vitalistiske!strømning!–!i!dansk!litteratur!omkring!år!1900.!

Aarhus!Universitetsforlag!(2010).!

Davies,!Gail:!Networks!of!Nature.!Stories!of!Natural!History!FilmQMaking!from!the!BBC.!

Ph.D.,!University!College!London!(1997).!

Dutton,!Dennis:!A!Darwinian!theory!of!beauty.!

Upubliceret!(2010).!

Dutton,!Dennis:!Aesthetics!and!Evolutionary!Psychology.!

i:!The!Oxford!Handbook!for!Aesthetics.!

Oxford!University!Press!(2003).!

Fijn,!Natasha:!Filming!the!Significant!Other:!Human!and!NonQHuman.!

The!Asia!Pacific!Journal!of!Anthropology!(2007),!8!(4).!

Giblett,!James:!Landscapes!of!Culture!and!Nature.!

St!Martin’s!Press!(2009).!

Hansen,!Kjeld:!Det!tabte!land.!

Gads!Forlag!(2008).!

Heerwagen!&!Orians:!Humans,!Habitats,!and!Aesthetics!

i:!Kellert!&!Wilson!(red.):!The!Biophilia!Hypothesis.!

Island!Press!(1993).!

Hjarvad,!Stig![red.]:!Dansk!tv's!historie.!

Forlaget!Samfundslitteratur!(2006).!

! 78!


!

Horak,!JanZChristopher:!Wildlife!Documentaries:!From!Classical!Forms!to!Reality!TV.!

Film!History:!An!Internationsl!Journal!(2006),!18!(4).!

Højbjerg,!Lennard:!Stilanalyse.!

Københavns!Universitet![undervisningsmateriale](2009).!

Igoe,!Jim:!Three!New!Views!on!CommunityQBased!Conservation!in!Africa.!

American!Anthropological!Association!(2010).!

Jensen,!Peter!K.!A.:!Menneskets!oprindelse!og!udvikling.!3.!udgave.!

Gyldendal!(2005).!

Johansson,!Sverker:!The!Origins!of!Language.!Constraints!on!hypotheses.!

John!Benjamins!(2005).!

Jørgensen,!Jens!Anker!&!Wentzel,!Knud![red.]:!Hovedsporet.!Dansk!litteraturs!historie.!

Gyldendal!(2005).!

Kaae,!Berit!&!Madsen,!Lene:!Holdninger!of!ønsker!til!Danmarks!natur.!

ByQ!og!landsplanserien!nr.!21.!

Skov!&!Landskab!(2003).!

Kellert,!Stephen!&!Wilson,!Edward!O.![red.]:!The!Biophilia!Hypothesis.!

Island!Press!(1993).!

Kofoed,!Niels:!Esoterismen!i!dansk!litteratur.!

ABC!Publishing!(2009).!

Langkjær,!Birger:!Filmlyd!&!filmmusik.!Fra!klassisk!til!moderne!film.!

Museum!Tusculanum!(1995).!

Larsen,!Peter!Harms:!De!levende!billeders!dramaturgi.!Bind!1!Q!Fiktionsfilm.!

DR3Multimedie!(2003).!

Larsen,!Peter!Harms:!De!levende!billeders!dramaturgi.!Bind!2!Q!TV.!

DR3Multimedie!(2003).!

Larsen,!Peter:!Medievitenskap!II.!Medier!Q!tekstteori!og!tekstanalyse.!

Fagbokforlaget!(2008).!

Larsen,!Svend!Erik:!Naturen!er!ligeglad!Q!Naturopfattelser!i!kulturel!sammenhæng.!

Munksgaard/Rosinante!(1996).!

Lauridsen,!Palle!Schantz:!Lydens!anatomi.!

Ekko!30!(2001).!

Lawrence,!Eleanor!(red.):!Henderson's!Dictionary!of!Biology.!

14.!udgave.!Pearson!Education!Limited,!2008.!

Lawton,!John!&!May,!Robert!(red.):!Extinction!rates.!

Oxford!University!Press!(1995).!

Lekan,!Thomas:!Serengeti!Shall!Not!Die:!Bernhard!Grzimek,!Wildlife!Film,!and!the!Making!of!a!

Tourist!Landscape!on!East!Africa.!

German!History!(2011)!29!(2).!

Leslie,!Mitchell:!The!Man!Who!Stopped!Time.!

Stanford!Magazine!(2010).!

! 79!


Lovejoy,!Arthur!&!Boas,!George:!Primitivism!and!Related!Ideas!in!Antiquity.!

John!Hopkins!Press!(1935).!

Mitman,!Gregg:!Reel!Nature.!America’s!Romance!with!Wildlife!on!Film.!

University!of!Washington!Press!(1999).!

Mullan,!Bob!&!Marvin,!Garry:!Zoo!Culture.!The!book!about!watching!people!watch!animals.!

Illinois!University!Press!(1998).!

Nørfelt,!Fibiger!Tomas:!Naturbilleder:!Analyse!af!naturfilmgenren!med!særligt!henblik!på!

bestemmelse!af!naturprogramsubgenren.!

Speciale,!Københavns!Universitet!(1992).!

Petterson,!Palle!Bøgelund:!Naturen,!danskere!og!filmene.!

Ph.D.3afhandling,!Københavns!Universitet!(2008).!

Petterson,!Palle!Bøgelund:!Naturfilmens!tidlige!historie:!Baggrund!for!at!naturfilmen!opstår!

og!dens!udvikling!i!perioden!1895Q1928.!

Speciale,!Københavns!Universitet!(2002).!

Schack,!May!(red.):!Dansk!litteraturs!historie.!

Gyldendal!(2007).!

Schnack,!Karsten:!Natursyn!og!naturopfattelser.!

Naturrådet!(2001).!

Schepelern,!Peter:!Klangen!af!billeder.!Udviklingslinier!i!filmmusikkens!historie.!

Kosmorama!222!(1998).!

Staples,!Amy:!"Safari!ethnography.!Expeditionary!film,!popular!science!and!the!work!of!

adventure!tourism."!

Ph.D.3afhandling,!University!of!California!(2002).!

Strager,!Hanne:!Som!at!tilstå!et!mord.!Darwin!og!idéen!der!forandrede!verden.!

Gyldendal/Statens!Naturhistoriske!Museum!(2009).!

Thompson,!Ken:!Do!We!Need!Pandas?!

Green!Books!(2010).!

Tonboe,!Kathrine:!Den!”naturlige”!natur!–!kulturanalytiske!perspektiver!på!naturskov!og!

natursyn.!

Speciale,!Københavns!Universitet!(2001).!

TyndaleZBiscoe,!Hugh:!Life!of!marsupials.!

Csiro!Publishing!(2005).!

Walter,!Heinrich:!Vegetation!of!the!Earth!–!and!Ecological!Systems!of!the!GeoQbiosphere.!

Heidelberg!Science!Library!(1984).!

Vittersø,!Joar:!Wilderness!and!WellQBeing:!Complexity,!Time,!and!Psychological!Growth.!

i:!Wilderness!in!the!Circumpolar!North:!Searching!for!Compatibility!in!Ecological,!Traditional,!

and!Ecotourism!Values.!

United!States!Department!of!Agriculture!(2002).!

Wexler,!Rebecca:!Onward,!Christian!penguins:!wildlife!film!and!the!image!of!scientific!

authority.!

Stud.!Hist.!Phil.!Biol.!&!Biomed.!Sci.!(2008),!39.!

! 80!


!

Skønlitteratur!og!sekundær!faglitteratur!

Anon.!b:!Biologisk!diversitet!Q!vi!har!brug!for!naturens!mangfoldighed.!

WWF!(1989).!

Anon.!c:!Biodiversitet!Q!en!folkesag.!

Miljøministeriet!(2011).!

Anon.!d:!!Living.!Arkitekturens!grænser.!

Louisiana!(2011).!

Anon.!e:!Walton!Ford.!

Louisiana!Contemporary!(2010).!

Baggesen,!Jens:!Labyrinten!eller!Reise!giennem!Tydskland,!Schweitz!og!Frankerig.!

Gyldendal!(1965)![179231793].!

Brown,!Kerry!&!Gurevitch,!Jessica:!LongQterm!impacts!of!logging!on!forest!diversity!in!

Madagascar.!

Proceedings!of!the!National!Academy!of!Sciences!of!the!United!States!of!America!(2004),!101!

(16).!

Carr,!Archie:!Afrika.!

Forlaget!Union!(1965).!

Crace,!John:!TV!review:!Walking!the!Amazon!and!History!Cold!Case.!

The!Guardian!(30.!juni!2011).!

Daston,!Lorraine!&!Park,!Katharine:!Wonders!and!the!Order!of!Nature.!1150Q1750.!

Zone!Books!(1998).!

Darwin,!Charles:!Arternes!oprindelse.!

Jørgen!Paludans!Forlag,!2008![1859].!

Dawkins,!Richard:!The!God!Delusion.!

Bantam!Press!(2006).!

Dimaki,!Maria!et!al.:!Eastern!Mediterranean!chameleons!(Chamaeleo!chamaeleon,!Ch.!

africanus)!are!distinct.!

Amphibia3Reptilia!(2008)!(29).!

Fledelius,!Karsten:!Grønland!på!film.!

Ekko!(16)!(2002).!

Foggo,!Daniel:!Nature!film!not!entirely!natural.!

The!Australian!(7.!januar,!2008).!

Frederiksen,!Kurt:!Freuchen.!Den!Store!Peter.!

Forlaget!Sohn!(2010).!

Giersing,!Konstantin!(red.):!Grønland!i!tusinde!år.!

Lademann!Forlagsaktieselskab!(1973).!

Green,!Glen!&!Sussman,!Robert:!Deforestation!History!of!the!Eastern!Rain!Forests!of!

Madagascar!from!Satellite!Images.!

Science!(1990),!248:!pp.!2123215.!

!

! 81!


GómezZPompa,!Arturo!&!Kaus,!Andrea:!Taming!the!Wilderness!Myth.!Environmental!policy!

and!education!are!currently!based!on!Western!belifs!about!nature!rather!than!on!reality.!

Bioscience!(1992),!42!(4).!

Harding,!Nick:!Sir!David!Attenborough:!'This!awful!summer?!We've!only!ourselves!to!blame...'!

The!Independent!(24.!juli,!2012).!

Hartley,!Jean:!Africa's!Big!Five!and!Other!Wildlife!Filmmakers:!A!Centenary!of!Wildlife!Filming!

in!Kenya.!

Twaweza!Communications!(2010).!

HeideZJørgensen,!Mads!&!Laidre,!Kristin:!Grønlands!vinterhvaler.!

Grønlands!naturinstitut!(2006).!

Kinnes,!Sally:!Where!no!cameraman!has!gone!before.!

The!Times!(19/08/2006).

LeeZWright,!Peter:!The!Documentary!Handbook.!

Routledge!(2010).!

Linné,!Carl!von:!Systema!Naturæ.!

10.!udgave.!Laurentii!Salvii!(1735).!

Lübke,!Poul:!Politikens!filosofi!leksikon!

Politikens!Forlag!(1998).!

Müller,!Otto!Friderich!(red.):!Flora!Danica.!

Flora!Danica!(11).!

Christian!VII!(1775).!

Müller,!Rolf!et!al.:!Furcifer!pardalis!Q!Das!Pantherchamäleon.!

Natur!und!Tier3Verlag!(2010).!

Nielsen,!Anne!Marie!&!Lothar,!Küter:!Flytningen!af!moskusokser!fra!ØstQ!til!Vestgrønland.!

Tidsskriftet!Grønland!(1999).!

Nørgaard,!Erik:!Levende!billeder!i!Danmark.!Fra!"den!gamle!biograf"!til!moderne!tider.!

Lademann!Forlagsaktieselskab!(1972).!

Pinker,!Steven:!The!Better!Angels!of!Our!Nature:!Why!Violence!Has!Declined.!

Viking!Books!(2011).!

Pinya,!Samuel!et!al.:!The!Balearic!herpetofauna!Q!a!species!update!and!a!review!on!the!

evidence.!

Acta!Herpetologica!(2011)!6!(1).!

Sejersen,!Frank:!Grønlands!naturforvaltning.!

Akademisk!forlag!A/S!(2003).!

Sherwin,!Adam:!BBC!ready!to!lead!viewers!into!a!vivid!new!world!of!television.!

The!Times!(10.!december,!2005).!

Topsell,!Edward:!The!History!of!FoureQfooted!Beasts.!

[Ukendt]!(1607).!

Quinn,!Alex:!How!is!the!gender!of!some!reptiles!determined!by!temperature?!

Scientific!American!(25.!juni,!2007).!

! 82!


Internet!

Anonymous:!Lascaux;!Thématique!(www.lascaux.culture.fr).!

Officiel!hjemmeside!(set!marts,!2012).!

Benner,!Torben:!Ukendt!dansker!laver!film!til!millioner.!

Politiken,!www.politiken.dk/ibyen/nyheder/film/ECE1293649/ukendt3dansker3laver3

naturfilm3til3millioner!(maj,!2011;!set!november,!2012).!

Creamer,!Jon:!The!Natural!History!TV!Report.!

Televisual,!www.televisual.com/blog3detail/The3Natural3History3TV3report_bid3393.html!

(oktober,!2012;!set!december,!2012).!

! 83!


Appendix((I(

(

(

Seertal'for'Krokodillejægeren'

'

'

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(


[REPORT]((Danmark((før(2007)|Summary|Summary|Summary)

Summary

Main(title Start(time Slut(tid Channel Date Episode(number

KROKODILLEJÆGER 19:56:58 20:42:19 Kanal(4 03T10T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:00:32 20:44:54 Kanal(4 10T10T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 15:57:45 16:40:56 Kanal(4 11T10T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:57:35 20:43:48 Kanal(4 17T10T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 15:56:39 16:41:42 Kanal(4 18T10T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:58:04 20:43:52 Kanal(4 24T10T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 15:59:05 16:43:58 Kanal(4 25T10T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:57:27 20:42:32 Kanal(4 31T10T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:57:35 20:42:59 Kanal(4 07T11T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:57:09 20:42:08 Kanal(4 14T11T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:58:42 20:43:30 Kanal(4 21T11T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:58:34 20:43:09 Kanal(4 28T11T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:59:33 20:44:25 Kanal(4 05T12T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:56:41 20:41:39 Kanal(4 12T12T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:00:54 20:45:15 Kanal(4 19T12T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 19:59:32 20:45:41 Kanal(4 26T12T1996 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:55:28 21:41:27 Kanal(4 02T01T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:53:40 21:38:42 Kanal(4 09T01T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:54:03 21:39:33 Kanal(4 16T01T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:54:21 21:39:29 Kanal(4 23T01T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:52:31 21:37:11 Kanal(4 30T01T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:50:19 21:34:54 Kanal(4 06T02T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:52:11 21:37:15 Kanal(4 13T02T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:47:05 21:32:18 Kanal(4 20T02T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:45:33 21:29:59 Kanal(4 27T02T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:51:06 21:37:21 Kanal(4 06T03T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:50:03 21:35:59 Kanal(4 13T03T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:53:59 21:38:56 Kanal(4 20T03T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:53:45 21:39:09 Kanal(4 27T03T1997 (((((

KROKODILLEJÆGER 20:45:55 21:30:53 Kanal(4 03T04T1997 (((((

KROKODILLE(JÆGEREN 19:03:14 19:48:06 Kanal(4 15T02T1998 (((((

KROKODILLE(JÆGEREN 19:03:26 19:48:16 Kanal(4 22T02T1998 (((((

KROKODILLE(JÆGEREN 18:30:25 19:15:34 Kanal(4 01T03T1998 (((((


All

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

69 1,4 3,6 100

52 1,1 3 100

83 1,7 4,3 100

29 0,6 7,7 100

104 2,1 5,3 100

32 0,6 10,3 100

109 2,2 5,1 100

69 1,4 14,4 100

71 1,4 3,5 100

106 2,1 5,2 100

106 2,1 5,3 100

91 1,8 4,3 100

85 1,7 4,4 100

58 1,2 2,5 100

85 1,7 3,9 100

87 1,7 3,7 100

18 0,4 0,7 100

57 1,1 2,2 100

92 1,8 4,2 100

96 1,9 4,3 100

47 0,9 2,2 100

57 1,2 2,6 100

55 1,1 2,6 100

66 1,3 3 100

51 1 2,5 100

77 1,5 4,1 100

69 1,4 3,3 100

68 1,4 3,4 100

87 1,7 4,4 100

61 1,2 3 100

35 0,7 1,7 100

61 1,2 3,1 100

63 1,3 3 100

51 1 3,1 100


Mænd Kvinder

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

37 1,5 4,2 108,9 32 1,3 3 91,3

22 0,9 2,7 85,7 30 1,2 3,1 114

52 2,1 6,1 126 31 1,3 2,9 74,7

23 0,9 12,3 160,3 6 0,2 3,1 40,9

61 2,5 7,2 120 42 1,7 3,9 80,5

11 0,4 9,3 68,9 21 0,8 11 130,3

46 1,9 4,9 86 63 2,5 5,2 113,7

31 1,2 16 90,6 38 1,5 13,3 109,2

44 1,8 4,7 125,1 27 1,1 2,6 75,5

56 2,3 6,2 106,8 50 2 4,5 93,3

66 2,7 7,8 126,7 39 1,6 3,5 73,8

48 2 5,1 107 43 1,7 3,6 93,2

54 2,2 6 128,7 31 1,2 3 71,8

41 1,7 3,9 141 17 0,7 1,4 59,4

48 1,9 5,1 114 37 1,5 3 86,3

47 1,9 4,5 110,2 39 1,6 3,1 89,9

10 0,4 1 119 7 0,3 0,6 81,1

34 1,4 2,7 121,1 23 0,9 1,7 79,2

55 2,2 5,5 119,6 37 1,5 3,2 80,7

47 1,9 4,5 98,4 49 2 4,1 101,6

30 1,2 3 128,6 17 0,7 1,5 71,8

23 0,9 2,3 79,6 35 1,4 2,8 120,1

30 1,2 3,2 111,1 25 1 2,1 89,1

47 1,9 4,7 143,3 19 0,8 1,6 57,3

15 0,6 1,6 60,5 36 1,4 3,3 138,9

45 1,8 5,3 118,1 32 1,3 3,1 82,4

31 1,2 3,2 90,1 38 1,5 3,3 109,7

24 1 2,7 71,9 44 1,7 4,1 127,3

51 2,1 5,5 119 36 1,4 3,5 81,6

29 1,2 3,1 97 32 1,3 2,9 103

18 0,7 1,9 104,5 17 0,7 1,4 95,7

28 1,1 3,2 94,3 33 1,3 3,1 105,5

28 1,1 2,9 91,6 34 1,4 3,2 108,1

30 1,2 3,9 121,3 21 0,8 2,3 79,3


20T24(år

25T29(år

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

0 0 0 0 0 0 0 0

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *


30T34(år 35T39(år

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

0 0 0 0 0 0 0 0

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *


41T50(år >50(år

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

9 1,2 3,1 86 23 1,4 2,6 102,6

14 1,8 5,3 171,9 9 0,5 1 52,1

5 0,7 1,8 39 37 2,3 4 139,2

1 0,1 1,9 13,6 5 0,3 2,8 53,1

17 2,2 6,5 105,4 48 3 4,9 142,9

0 0 0 0 17 1,1 14,1 166,8

27 3,4 8,5 157,1 17 1,1 1,7 48,4

4 0,5 8,1 38,5 19 1,2 10,9 86,2

16 2 5,7 143,6 16 1 1,7 70,2

23 2,9 7,7 136,3 43 2,7 4,6 125,4

18 2,3 6,4 108,7 31 1,9 3,3 91,8

13 1,6 4,2 89,9 42 2,6 4,4 142,3

21 2,6 7,4 153,6 32 2 3,1 115,3

16 2 4,8 173,5 12 0,7 1,2 61,8

5 0,6 1,6 37,3 41 2,5 4,2 149,7

6 0,7 1,7 41,4 42 2,6 4,2 151,5

1 0,2 0,3 49,5 8 0,5 0,7 138,2

12 1,6 2,6 139,1 28 1,7 2,5 151,2

12 1,6 3,6 86,8 35 2,2 3,4 117,1

15 1,9 3,7 97,4 22 1,4 2,2 72,8

5 0,6 1,2 66,9 9 0,6 0,9 61,9

2 0,3 0,7 26 25 1,6 2,5 135

1 0,1 0,3 8,7 9 0,5 0,9 48,9

5 0,6 1,3 47,6 30 1,9 3 141,5

3 0,4 1 38,7 21 1,3 2,3 131

5 0,7 1,6 42,4 18 1,1 2,2 74

1 0,2 0,4 12,4 29 1,8 3,2 129,8

7 0,9 2,1 63,2 29 1,8 3,4 132,6

14 1,8 4,7 105,3 15 0,9 1,7 53

15 2 5,2 161,5 15 0,9 1,6 77,1

4 0,5 1,1 65,9 13 0,8 1,3 114,8

9 1,2 2,8 96,9 12 0,7 1,2 58,1

5 0,6 1,4 47,7 11 0,7 1,1 53,8

4 0,6 1,8 55,2 13 0,8 1,6 76,8


Kompas(5(Moderne

Kompas(5(Individ

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

0 0 0 0 0 0 0 0

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *


Kompas(5(Traditionelle Kompas(5(fællesskab

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

0 0 0 0 0 0 0 0

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *

* * * * * * * *


Kompas(5(Center

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

0 0 0 0

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *

* * * *


TNS

Programs+Analysis

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+15919+år+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+20924+år+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+25929+år+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+30934+år+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+35939+år+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+Kompas+5+Moderne+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+Kompas+5+Individ+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+Kompas+5+Traditionelle+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+Kompas+5+fællesskab+9+Danmark+(før+2007).

There+are+only+0+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+9+sector:+Kompas+5+Center+9+Danmark+(før+2007).

Calculation+made+with+net+value.+Definition+by+transmission's+type:+Præs./Sponsor+o.lign.,+Reklamer.

Reference+Channel:+TTV

Calculation+made+with+net+value

Dates Hele+år+1997,+Hele+år+1998,+Hele+år+1999,+Hele+år+1996,+Hele+år+1995,

+Hele+år+2000,+Hele+år+1994,+Hele+år+1992,+Hele+år+2001

Sectors Danmark+(før+2007)

Set Summary

Activity Summary

Platform Summary

Sample

Universe +1121

All +4997 ++533

Mænd +2459 ++588

Kvinder +2538 ++176

50+år +1629 N/A

Kompas+5+Moderne ++++0 N/A

Kompas+5+Individ ++++0 N/A

Kompas+5+Traditionelle ++++0 N/A

Kompas+5+fællesskab ++++0 N/A

Kompas+5+Center ++++0


Appendix((II(

(

(

Seertal'for'Island(of(Marvels.'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'


[REPORT]((Danmark|Summary|Summary|Summary)

Main(title Start(time Slut(tid Channel Date Episode(number Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000)

Summary 195 3,6 8 100 90

Mageløse(Madagaskar(G(øens(underværker

20:01:11 20:49:48 DR2 07G01G2012 ((((( 168 3,1 6,7 100 82

Mageløse(Madagaskar(G(en(skjult(verden

20:50:04 21:40:41 DR2 07G01G2012 ((((( 179 3,3 7 100 88

Mageløse(Madagaskar(G(Madagaskars(verden

21:41:01 22:28:44 DR2 07G01G2012 ((((( 240 4,5 10,5 100 102

All

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

195 3,6 8 100

168 3,1 6,7 100

179 3,3 7 100

240 4,5 10,5 100

Mænd Kvinder

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

90 3,4 8,1 93,9 105 3,9 7,9 106

82 3,1 7,2 98,6 86 3,2 6,3 101,4

88 3,3 7,6 99,5 91 3,4 6,5 100,5

102 3,8 9,6 86 138 5,1 11,3 113,7

50(år

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

11 1,4 2,8 38,4 139 7,2 12,3 197,7

10 1,3 2,6 40,2 130 6,7 11 213,9

10 1,2 2,4 36,8 122 6,3 10,2 188,1

All Mænd


14 1,7 3,4 38,4 168 8,7 16,3 193,9

Kompas(5(Moderne Kompas(5(Individ

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

42 4,5 12,3 124,2 31 2,5 5,9 70,1

38 4,1 11,1 129,8 38 3,1 6,9 98

47 5 13 148,5 25 2,1 4,5 61,8

42 4,5 12,8 100,9 31 2,5 6,4 56,9

Kompas(5(Traditionelle Kompas(5(fællesskab

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

33 4,1 7,5 113,7 47 6,1 13 167,6

25 3,2 5,6 101,4 41 5,4 11,4 171,2

25 3,1 5,4 92,6 43 5,6 11,7 166,7

50 6,2 12,3 139,4 57 7,4 16,3 165,8

Kompas(5(Center

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

30 3,5 7,4 96

22 2,6 5,4 82,6

27 3,2 6,3 95

41 4,8 11 106,4


Mænd Kvinder


15G19(år 20G24(år 25G29(år

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr%

1 0,2 0,7 6,5 0 0 0 0 17 4 11,3

0 0 0 0 * * * * 17 3,9 9,9

0 0 0 0,4 * * * * 17 4 11,1

2 0,7 2,2 15,9 * * * * 18 4,1 13,3


29(år 30G34(år 35G39(år 41G50(år

TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg%

109,7 7 2,1 5,6 56,7 13 3,2 7,8 86,8 11 1,4

124,5 3 1 2,8 31,8 7 1,6 4,1 51,4 10 1,3

119,3 6 1,7 4,1 51,3 15 3,6 8,6 108,1 10 1,2

91,5 12 3,5 10,9 78,7 18 4,2 10,6 95,1 14 1,7


41G50(år >50(år Kompas(5(Moderne

Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000)

2,8 38,4 139 7,2 12,3 197,7 42 4,5 12,3 124,2 31

2,6 40,2 130 6,7 11 213,9 38 4,1 11,1 129,8 38

2,4 36,8 122 6,3 10,2 188,1 47 5 13 148,5 25

3,4 38,4 168 8,7 16,3 193,9 42 4,5 12,8 100,9 31

Kompas(5(In


Kompas(5(Individ Kompas(5(Traditionelle Kompas(5(fællesskab

Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

2,5 5,9 70,1 33 4,1 7,5 113,7 47 6,1 13 167,6

3,1 6,9 98 25 3,2 5,6 101,4 41 5,4 11,4 171,2

2,1 4,5 61,8 25 3,1 5,4 92,6 43 5,6 11,7 166,7

2,5 6,4 56,9 50 6,2 12,3 139,4 57 7,4 16,3 165,8


Kompas(5(Center

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

30 3,5 7,4 96

22 2,6 5,4 82,6

27 3,2 6,3 95

41 4,8 11 106,4


Appendix((III(

(

(

Seertal'for'Kamæleonernes(strand'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'


[REPORT]((Danmark|Summary|Summary|Summary)

Main(title Start(time Slut(tid Channel Date Episode(number Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

Summary 120 2,3 9,9 100

Kamæleonernes(strand 19:04:49 19:56:43 DR1 02P06P2011 ((((( 120 2,3 9,9 100

Mænd Kvinder

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

53 2 9,4 89,4 67 2,5 10,4 110,4

53 2 9,4 89,4 67 2,5 10,4 110,4

50(år

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

13 1,6 7,5 69,2 78 4,1 12,2 180,3

13 1,6 7,5 69,2 78 4,1 12,2 180,3

Kompas(5(Moderne Kompas(5(Individ

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

11 1,4 7 60,2 28 2,4 10,6 108

11 1,4 7 60,2 28 2,4 10,6 108

Kompas(5(Traditionelle Kompas(5(fællesskab

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin% Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

20 2,2 6,2 99,3 25 3,2 16,2 140,6

20 2,2 6,2 99,3 25 3,2 16,2 140,6

Kompas(5(Center

Rtg(000) Rtg% Shr% TgAfin%

26 2,9 13,3 127,6

26 2,9 13,3 127,6

All


TNS

Programs+Analysis

Calculation+made+with+net+value.+Definition+by+transmission's+type:+Præs./Sponsor+o.lign.,+Reklamer.

Reference+Channel:+TTV

Calculation+made+with+net+value

Dates 02I06I2011

Sectors Danmark

Set Summary

Activity Summary

Platform Summary

Universe Sample

All +5340 +2294

Mænd +2650 +1129

Kvinder +2690 +1165

50+år +1916 ++822

Kompas+5+Moderne ++784 ++305

Kompas+5+Individ +1148 ++447

Kompas+5+Traditionelle ++905 ++362

Kompas+5+fællesskab ++797 ++319

Kompas+5+Center ++901 ++354


!

!

!

!

!

!

!

!

Sendeplan!(aften),!2.!juni!2011.!

Kilde:!DR.!

Appendix((IV(

!


!

!

!

!

!

!

!

!

Sendeplan!(aften),!7.!januar!2012.!

Kilde:!DR.!

Appendix((V(

!


TNS

Programs+Analysis

There+are+only+68+panelists+in+the+sample+for+the+selected+period+and+target+:+sector:+20:24+år+:+Danmark.

Calculation+made+with+net+value.+Definition+by+transmission's+type:+Præs./Sponsor+o.lign.,+Reklamer.

Reference+Channel:+TTV

Calculation+made+with+net+value

Dates 07:01:2012

Sectors Danmark

Set Summary

Activity Summary

Platform Summary

Universe Sample

All +5367 +2293

Mænd +2652 +1134

Kvinder +2715 +1159

50+år +1938 ++820

Kompas+5+Moderne ++940 ++360

Kompas+5+Individ +1232 ++472

Kompas+5+Traditionelle ++802 ++316

Kompas+5+fællesskab ++774 ++298

Kompas+5+Center ++861 ++332


Appendix((VI(

(

(

Lemur&scene*fra*Island(of(Marvels*


[Filmen(forlader(en(

historie(fra(det(østlige(

Madagaskar.(Fortæl7

leren(fastslår(at(vi(nu(

befinder(os(på(øens(

vestlige(kyst.](

_(

Svag(spænding(

etableres.(

(

SBgende(

forventning.(

"When&the&ocean&

finally&retreated,&this&

is&what&was&le4:&It's%a%

gigan*c,%ancient%

reef."&

Én(tone(holdes(

(violin).(

"Suspense"7

agBg(effekt.(

Anslagets(cen7

trale(manifest7

ering((markeret(

med(fed(skriI)(

er(fortællingens(

"startskud".(Det(

etablerer(sce7

nens(stemning(

og(realiteter.(

Mu7sikken(

Blføjes(ved(

denne(

fremhævelse.(

"The&sea&bed&was&

pushed&up,&crea;ng&a&

great&block&of&

limestone.&Over&;me&it&

has&been&carved&by&

water&into&forests&of&

giant&pinnacles.&This&is&

the&Tsingy&B&one&of&

Madagascar's&

strangest&landscapes."(

Mørkt(klingen7

de(mol7akkord(

(orkester)(med(

underliggende,(

flakkende(

bevægelser((

mens(landskab7

et(ses(fra(luIen.(

Formelt,(men(

melankolsk(

udtryk.(

Musik(og(

forventning(

intensiveres.(

(

Det(forrevne(

landskab(vises(

uden(varsel.(

"Underneath&it&is&

riddled&with&caves,&

dissolved&away&by&

underground&rivers."&

Klarinet(og(

strygere(Blføjes,(

og(former(et(

melodisk(tema(

–(melankolsk,(

men(livligt(og(

tonalt(opad7

stræbende.(

Billedet(funge7

rer(som(et(set)

up,(der(støQer(

en(senere(poin7

te(for(historien;(

man(kan(falde(

langt(ned(mel7

lem(klipperne.(

"In&places,&the&lime&

stone&has&collapsed,&

crea;ng&deep&

canyons.&And&in&

among&them&have&

grown&liHle&oases&of&

forest...."&

Fortsat(sBgende(

forventning;(hvad(

gemmer(der(sig(i(

de(små(lommer(af(

skov?(

Anslag

BILLEDE) VOICE)OVER)

(David(AQenborough)((

DIEGETISK)LYD)

OG)MUSIK)

FUNKTION)


BILLEDE) VOICE)OVER)

(David(AQenborough)((

DIEGETISK)LYD)

OG)MUSIK)

FUNKTION)

"....&filled&with&

oddi;es."&

EIer(voice(over(

høres(en(variant(

af(første(tema.((

(

Soundtracket(nu(

med(højere(

lydstyrke.(

Billederne(be7

kræIer(at(deQe(

landskab(udgør(

en(speciel(niche(

med(usædvan7

lige(planter(og(

dyr;(Hvem((er(

mon(hoved7

karakteren(i(det(

kommende(

indslag?(

"The&isolated&forests&

are&rich&sources&of&

food,&but¬&easy&for&

outsiders&to&reach."(

Fortællingens(

objekt)introdu7

ceres(("rich(

sources(of(

food").(

"The&great&walls&of&

rock&makes&moving&

between&them,&and&

across&razor&sharp&

blades&of&stone..."(

Fortællingens(

modstander,(

"den(ubarmhjer7

Bge(natur",)

introduceres(

("razor(sharp(

blades(of(

stone").(

"...&seem&impossible."( Musikken(stand7

ser((7(patos(viger(

for(en(stund,(og(

bereder(en(sBl7

hed(Bl(voice(

over(fortæl7

lerens(etos,(der(

midlerBdigt(ud7

foldes(i(et(lavere(

spændingsfelt(

på(bereQermo7

dellens(kurve.(

Modstanderen)

erkendes(nær7

mere(mens(

seeren(forbere7

des(på(mødet(

med(historiens(

subjekt(er).(

"Not&so."( )

)

)

_)

)

)

)

Scenens(hovedJ

karakter(intro7

duceres.((

(

Tæt(på(dyrets(

"ansigt".(

Præsentation

Anslag (fortsat)


BILLEDE) VOICE)OVER)

(David(AQenborough)((

DIEGETISK)LYD)

OG)MUSIK)

FUNKTION)

"This&most&diverse&

group&of&primates&has&

adapted&to&thrive&all&

over&the&island&–&even&

here."(

)

)

)

_)

)

)

)

Her(introduceres(

det,(der(senere(

skal(vise(sig(at(

være(nøgle7

begreb(for(sce7

nens(aktant7

struktur:(

"adapted"&(dvs.(

"Blpasset").(

"These&are&crowned&

lemurs.&They&don't&live&

up&here..."(

)

)

)

_)

)

)

)

HjælpeJ

karakterer(intro7

duceres((og(vi(

ser(dem(snart(

agere(beslut7

somt,(som(en(

samlet(flok).(

"...&but&they&must&

cross&the&peaks&to&find&

frui;ng&trees&in&the&

forest&pockets."(

)

)

)

_)

)

)

)

1.)vendepunkt(

opridser(histori7

ens(grund7

konflikt,(hvor(

dens(karakterer(

begiver(sig(ud(

på(en(risikabel(

færd,(afsted(

over(de(skarpe(

klippesøjler.(

&

&

&

_(

Lyden(af(slagger(

der(falder.(Lyd7

effekten(er(

tydeligt(ikke7

diegeBsk.(Den(

skaber(drama7

Bske(effekter,(

som(minder(se7

eren(om(hoved7

karakterernes(

overhængende(

risiko.(

Karakterernes(

hjælper(er(deres(

naturlige(sikre(

afstandsbedøm7

melse(og(adræt7

hed.(I(kraI(af(;lB

pasningens(evo7

luBonære(giver7

funkBon)passer(

karaktererne(

godt(Bl(ploQets(

udfordringer.(

"Exposed&to&the&

tropical&sun,&it's&

devilishly&hot."(

Orkester(sæQer(

an(i(en(sBlle,(

atonal(akkord.(

(

Gådefulde(

samplede(

lydflader.(

(

Lyden(af(

stridulerende(

græshopper.(

Uddybning

Præsentation (fortsat)


BILLEDE) VOICE)OVER)

(David(AQenborough)((

DIEGETISK)LYD)

OG)MUSIK)

FUNKTION)

"The&group&seeks&

shelter,&and&a&brief&

respite."(

)

)

)

_)

)

)

)

Urovækkende(

tremolo((orkest7

er),(en(type(der(

genkendes(fra(

uhyggelige(

scener(i(fikBons7

film.(

Lemurerne(er(

opmærksomme(

på(noget.(Ud7

trykket(binder(

seerens(logik(Bl(

scenens((kon7

struerede?)(

fortælling,(hvor(

reakBonen(

bliver(uløseligt(

forbundet(med(

billedet(af(rov7

fuglen.(

"The&lemurs&are&

vulnerable&here,&and&

need&to&get&a&move&

on."(

_(

Tydelige(pauker(

i(dramaBsk(

orkestermusik.((

(

Melodiøst,(men(

fremfarende,(

udtryk.((

2.)vendepunkt,(

hvor(lemurerne(

flygter.(Rovfugl7

en(ses(ikke(sam7

Bdigt,(men(er(

"Blstede"(i(his7

torien(fordi(den(

fungerer(godt(i(

kraI(af(musik,(

aktan`orhold(og(

dramaturgisk(

logik.(

"There&is&s;ll&a&way&

to&go&before&they&

reach&the&forest.&

Et(POV7perspek7

Bv(med(opBmal(

understøQelse(

af(fortællingen(

på(sit(nuværen7

de(stadie;(den(

ene(halvdel(af(

billedet(består(

af(klipper,(den(

anden(af(skov.(

Målet(er(nært.(

Endnu(en(natur7

lig(modstander;(

denne(gang(et(

levende(væsen,(

og(dermed(en(

"akBv(cende",(

som(forøger(

dramaets(

udtryksstyrke(

yderligere.(

Konfliktoptrapning Point of no return

Uddybning (fortsat)


BILLEDE) VOICE)OVER)

(David(AQenborough)((

DIEGETISK)LYD)

OG)MUSIK)

FUNKTION)

"They&get&to&what&

looks&like&the&most&

daun;ng&part&of&the&

journey&–&"(

Musikkens(

melodi(ophører,(

reduceres(Bl(

enkelte(lange(

toner.(

(

Klassisk(

suspence.(

(

Spændingen(

sBger.(

(

En(følelse(af(

nærhed(via(

close(up.(

"&–&a&30Bmetre&drop&

where&the&limestone&

has&fallen&away&to&

create&sheer&cliffs.&

Igen,(som(

Bdligere,(høres(

en(blivende,(

atonal(akkord.(

(

Mere(klassisk(

suspense.(

"But&crowned&lemurs&

are&as&good&at&rock&

climbing&as&they&are&

at&tree&climbing."&

)

)

)

_)

)

)

)

Pay)off.(Selvom(

anslagets(setup(

antydede(at(

faldulykker(er(

en(reel(fare,(så(

klarer(dyrene(

alle(udfordring7

er.(Giver7(og(

hjælper7aktant(

fører(nu(subjekt7

et(i(mål.(

"Once&down,&they&

will&find&shelter&from&

the&heat,&and&plenty&

to&eat."&

Forening(af(subJ

jekt(og(objekt)

ved(overvindelse(

af(modstander.(

Lemurens(over7

legne(klatre7

teknik((hjælper)(

er(etableret(ved(

evoluBonære(

Blpasninger(

(giver).(

)

)

)

_)

)

)

)

Klimaks

Udtoning


Appendix((VII(

(

(

Kamæleon)scene,fra,Island(of(Marvels,


"Madagascar)has)had)a)

turbulent)past.)At)its)

birth)it)was)ripped)from)

India)and)Africa,)–")

"–)and)the)geological)

upheavals)have)

con=nued)since.")

">)with)slumbering)

volcanoes.")

"On)the)forested)slopes)

lives)another)

Madagascar)speciality...")

"The)north)of)the)island)

is)speckled)–"!

E#er!anslagets!

overordnede!

niveau!bevæger!

billedet!sig!ned)i!

skoven,!5l!et!

underordnet!

niveau!i!

fortællingen,!hvor!

vi!møder!en!ny!

hoved,karakter!

(og!dermed!en!ny!

dyreart).!

Orkestermusik!

(mol)!begynder.!

Livligt,!men!

følelsesladet!

udtryk!(legato).!

Anslag

BILLEDE4 VOICE4OVER4

(David!ABenborough)!!

DIEGETISK4LYD4

OG4MUSIK4

FUNKTION4

Kameraet!styres!

henover!en!flod,!

omgivet!af!frodig!

vegeta5on.!En!

stemning!anslås,!

billedet!fortæller!

at!scenen!(endnu)!

anknyBer!5l!

filmens!første!del,!

der!behandler!

regnskovens!

biome.!


Anslag (fortsat)

Præsentation

BILLEDE4 VOICE4OVER4

(David!ABenborough)!!

"...)a)chameleon!")

DIEGETISK4LYD4

OG4MUSIK4

FUNKTION4

"Chameleons)–") Dyret!ses!i!ultraG

nære!

beskæringer.!

Fokus!på!bevægelG

ser!og!detaljer.!

">)weren't)amongst)

those)pioneering)

castaways.")

)

)

[Hentydning!5l!5dl.!

oplysning!om!den!delvis!

afrikanske!oprindelse!af!

øens!fauna]!

"Theirs)is)a)different)

story.)It's)thought)that)

they)evolved)here)in)

Madagascar)itself.")

"They)are)wonderfully)

adapted)to)a)life)in)the)

trees.")

Hovedkarakteren,!

den!individuelle!

kamæleon!for!

scenen,!præsenteG

res,!da!hele!kropG

pen!for!første!

gang!ses!i!total.!


Præsentation (fortsat)

BILLEDE4 VOICE4OVER4

(David!ABenborough)!!

"Their)toes)are)fused.)so)

their)feet)grip)like)tongs,)

and)the)arrangement)of)

their)legs)is)unusual)for)a)

rep=le...")

"...)they're)beneath)their)

body.)This)allows)them)

to)walk)on)branches)

thinner)than)their)body.")

"A)male)panther)

chameleon)–)on)of)the)

biggest!")

DIEGETISK4LYD4

OG4MUSIK4

Musikken!ophører!

sam5dig!med!

tungens!skud,!og!

lydsiden!har!

dermed!gjort!

bedre!"plads"!5l!

voice!over!

fortælleren!og!

den!kommende!

uddybning.!

FUNKTION4

Græshoppen!i!

billedet!fungerer!

som!"setup"!–!

uden!nærmere!

forklaring!

begynder!historien!

nu.)

Et!5lfredss5llende!

"pay!off",!da!

kamæleonen!

skyder!sin!tunge!

ud!og!rammer!et!

insektet.!


Uddybning

Point of

no return

Konfliktoptrapning

BILLEDE4 VOICE4OVER4

(David!ABenborough)!!

"A)second)male)is)in)his)

tree.")

")He)won't)like)that.")

If)the)intruder)doesn't)

back)down,)there)will)be)

trouble.")

DIEGETISK4LYD4

OG4MUSIK4

Lyden!af!fugle!og!

stridulerende!

insekter!høres!i!

baggrunden.!

FUNKTION4

Konflikten!

præsenteres.!

Konflikten!

uddybes.!

Forvarsel!om!en!

poten5el!konfliktG

optrapning.!

Fredsforstyrreren!

trækker!sig!ikke!

5lbage.!Situa5onen!

har!uigenkaldeligt!

taget!en!retning!af!

konfliktoptrapning.!


Klimaks

Konfliktoptrapning (fortsat)

BILLEDE4 VOICE4OVER4

(David!ABenborough)!!

"They)are)evenly)

matched)–")

"–)it's)neck)and)neck.")

DIEGETISK4LYD4

OG4MUSIK4

Et!kra#igt!hvæs!

høres,!idet!

hovedkarakteren!

nu!opruster!sit!

forsvar!imod!

modstanderen.!

FUNKTION4

Spænding!og!

udtryksstyrke!

underbygges!af!

hur5g!klippeG

rytme.!


Klimaks (fortsat)

BILLEDE4 VOICE4OVER4

(David!ABenborough)!!

"The)territory)holder)

wins)–)and)the)looser)

takes)the)quickest)way)

out.")

)

DIEGETISK4LYD4

OG4MUSIK4

FUNKTION4

En!ultranær!

beskæring!intensiG

verer!dramaets!

udtryk.!

ABer!langsom!

klipperytme.!


Udtoning

BILLEDE4 VOICE4OVER4

(David!ABenborough)!!

DIEGETISK4LYD4

OG4MUSIK4

Klippets!baggrund!

af!reallyde!ski#er!

en!anelse,!og!

bidrager!5l!

scenens!"flytning"!

5l!et!nyt!sted.!

FUNKTION4

Scenen!forlades!

på!samme!måde!

som!den!blev!indG

ledt,!men!denne!

gang!i!en!bevægelG

se!ind!imod!et!

mørkt!bladhang!

og!sammenfiltret!

vegeta5on!5l!højG

re!i!billedet,!som!

fører!videre!5l!en!

scene,!der!finder!

sted!i!den!dunkle!

underskov.!

More magazines by this user
Similar magazines