3.0 Plangrundlag for fjernvarmeproduktion i Varmeplan ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

3.0 Plangrundlag for fjernvarmeproduktion i Varmeplan ... - Aarhus.dk

Forsyningssikkerhed

Projekternes betydning for forsyningssikkerheden er vurderet

ud fra kapacitetsmæssige forhold og antallet af aktører

(varmeproducenter).

Træpillefyringen på Studstrupværket vil ikke ændre på kapaciteten

i Varmeplan Århus og den vil ikke tilføre nye aktører.

Det halmfyrede kraftvarmeanlæg vil tilføre Varmeplan

Århus en ny kapacitet på ¼ af kapaciteten på blok 4 på

Studstrupværket, som blev lukket 1/4-2010, og det vil introducere

en ny aktør.

Vindvarmeanlægget vil tilføre Varmeplan Århus en ny

kapacitet af samme størrelse som det halmfyrede kraftvarmeanlæg,

men da det er baseret på vind, kan det ikke

tillægges samme værdi som kapaciteten fra det halmfyrede

kraftvarmeanlæg. Vindvarmeanlægget vil introducere en ny

aktør i varmeproduktionen.

Fremtidssikring

Klima- og Energiministeriet skriver i rapporten ”Energiforsyningssikkerhed”

fra februar 2010 i bilag 7: ”Med en

tredobling af VE-andelen i EU til 20 %. frem til 2020 kan det

forudses, at efterspørgslen efter træ til energiformål øges

ganske betragteligt ikke kun i EU, men også på verdensplan”

og i rapporten: ”Men i takt med en forventet stigende

international efterspørgsel efter CO2-neutrale brændsler

kan forventes øget efterspørgsel efter biobrændsler og dermed

knaphed og stigende priser på disse energikilder”.

AffaldVarme Århus har deltaget i et projekt sammen med

fjernvarmeselskaberne i bl.a. København og Odense vedrørende

priser og mængder af træpiller på det internationale

marked. Der er ikke nogen entydig konklusion på undersøgelserne,

men der er heller ikke identificeret problemer,

som tilsiger ikke at anvende træpiller på kort sigt.

Ovenstående betragtninger bekræfter, at den CO2-neutrale

fjernvarmeproduktion skal være flerstrenget, så afhængig-

6

Sammenfatning af analyserne

Gennemførlighed

Økonomi

+ = projektet opfylder parametre tilstrækkeligt

- = projektet opfylder ikke parametre tilstrækkeligt

heden af enkelte brændsler eller aktører minimeres. Dette

kan naturligvis ikke opfyldes i de enkelte projekter, hvilket er

grundlaget for, at scenarierne grundlæggende er formuleret

ved kombinationer af to bærende projekter.

Derudover leder betragtningerne til, at fjernvarmeproduktionen

bør fremtidssikres ved at være mindre afhængig

af biobrændsler. Det tilgodeses ved at fastholde kraftvarmeprincippet,

hvor udnyttelsen af spildvarme (kølevand)

fra elproduktion giver brændselsbesparelser. Både træpillefyringen

på Studstrupværket og det halmfyrede kraftvarmeanlæg

er med til at fastholde kraftvarmeprincippet.

Det tilgodeses dog især med vindvarmeanlægget, som

ikke bruger brændsel og vurderes derfor at have en bedre

fremtidssikring.

Valg af scenarie

Parameteranalysen er sammenfattet i skemaet nedenfor.

Sammenfattende peger parameteranalysen på, at fjernvarmeproduktionen

kan baseres på de to projekter, træpillefyring

på Studstrupværket og halmfyret kraftvarmeværk.

Derfor anbefales det at basere plangrundlaget for fjernvarmeproduktion

på scenarie B fra Oplæg til klimavarmeplan,

hvor de to projekter er bærende.

Der er trods parameteranalysen usikkerhed om, hvorvidt

det er økonomisk bæredygtigt på langt sigt at basere en

CO2-neutral fjernvarmeforsyning alene på biobrændsler.

Derfor suppleres de to projekter i plangrundlaget med en

målsætning om på længere sigt at indfase vedvarende

energi som sol, vind og biogas mv. Tilsvarende usikkerhed

kan også udtrykkes vedrørende den miljømæssige bæredygtighed

ved at basere en CO2-neutral fjernvarmeforsyning

alene på biobrændsler. Økonomi og miljø supplerer således

hinanden.

CO2-udledning

Forsyningssikkerhed

Fremtidssikring

Træpiller på blok 3 + + + - -

Halmf. kraftvarmeværk + + + + -

Vindvarme - - (-) (+) +

More magazines by this user
Similar magazines