Word Pro - høringssvar vedr. brug af pesticider, 4.afd.

friedrich.sophia43

Word Pro - høringssvar vedr. brug af pesticider, 4.afd.

Som tidligere nævnt er der ikke foretaget egentlige analyser og konsekvensberegninger vedr. skoler og øvrige fritidsanlæg, hvorfor behovet for yderligere ressourcer kun kan anslås med en vis usikkerhed. Vurderingen er, at skolerne skal tilføres 1 mio. kr for at kvaliteten tilbageføres/vedligeholdes på niveau som før sprøjtestoppet. Under Fritids- og Kulturforvaltningen vil merudgiften udgøre 500.000 kr. for at vedligeholde adgangsveje, områder ud mod offentligt vej samt anlæg med større publikumsadgang. Vedr. fodboldbaner I Århus Kommune er der p.t. 150 græsfodboldbaner i fuld størrelse samt 10 mindre boldbaner. Siden 1. januar 1998 er ca. 3/4 af disse blevet vedligeholdt uden brug af sprøjtemidler. Den sprøjtefri vedligeholdelse i perioden fra 1998 til 2002 er gennemført inden for de eksisterende budgetter. Det har betydet, at banestandarden er faldet betydeligt med heraf følgende risiko for funktions- og sikkerhedsmæssige problemer. Rapporten fra den tværmagistratslige arbejdsgruppe om “Erfaringer med drift af arealer uden brug af sprøjte midler” peger på, at plejestandarden ikke vil kunne opretholdes uden tilførsel af økonomiske ressourcer. I rapportens scenarie 3, anskueliggøres det hvilke tiltag, der kræves for dels at genskabe plejestandarden fra perioden før den sprøjtefri vedligeholdelse, dels hvordan en fortsat sprøjtefri vedligeholdelse kan gennemføres, så plejestandarden opretholdes. For kommunens boldbaner kræves der følgende tiltag: Mere intensiv vedligeholdelse Hyppigere omlægning af baner Mindre belastning af de eksisterende baner. Endelig gøres der opmærksom på, at Århus fortsat har en dækningsgrad for boldbaner, som ligger væsentligt under gennemsnittet for de øvrige 5-byer. Dette betyder alt andet lige, at sliddet på den enkelte bane er større end i de andre byer. Rapporten og indstillingen fra Magistratens 2. Afdeling anbefaler etableringen af 10 aflastningsbaner, da det i forbindelse med sprøjtefri drift er nødvendigt, at belastningen af den enkelte bane mindskes. Da der endnu ikke er erfaring med, hvor langt belastningen af den enkelte bane skal ned, er det kun muligt at lave et skøn. Det vurderes dog, at der mindst skal etableres yderligere 10 baner til dette formål. En forøgelse af baneantallet med 10 baner vil i gennemsnit nedbringe belastningen med 6,7%, hvilket svarer til at den nuværende udnyttelse på gennemsnitligt 25 timer ugentligt kan nedsættes til godt 23 timer ugentligt. Magistratens 4. Afdeling finder, at der foruden anlæg af aflastningsbaner er behov for anlæg af et antal nye baner, som kompensation for de baner, der udtages til omlægning. Det præcise antal vil variere fra år til år, men i gennemsnit vurderes det, at der er behov for at omlægge yderligere 10 baner årligt i forhold til det aktuelle niveau på 2 baner årligt.

More magazines by this user
Similar magazines