og kundeklausul, som de kan se ud i en kontrakt - Business Danmark

businessdanmark.dk

og kundeklausul, som de kan se ud i en kontrakt - Business Danmark

Forklaring af kunde- og konkurrenceklausul

Konkurrenceklausul

Såfremt medarbejderen opsiger sin stilling, eller såfremt virksomheden opsiger

medarbejderen, fordi medarbejderen har givet rimelig anledning til det, er medarbejderen

uberettiget til i en periode på 12 måneder fra ansættelsesforholdets ophør at tage

beskæftigelse eller have direkte eller indirekte økonomisk interesse i nogen virksomhed, der

driver virksomhed inden for samme branche.

En klausulperiode på 12 måneder betyder at medarbejderen ikke må arbejde for en

konkurrerende virksomhed i 12 måneder efter medarbejderen har forladt denne virksomhed, dvs.

udløbet af opsigelsesperioden.

En klausulperiode bør gøres så kort som muligt og så geografisk begrænset som muligt. Det

gælder også om at begrænse antallet af virksomheder klausulen omfatter.

Som vederlag for denne konkurrenceklausul modtager medarbejderen, så længe klausulen

er gældende, en månedlig kompensation svarende til 50% af lønnen

fratrædelsestidspunktet. Kompensationen for de første tre måneder udbetales dog som et

engangsbeløb på fratrædelsestidspunktet.

Et vederlag betyder betaling/kompensation

Eksempel: Hvis en Marketingkonsulent har en månedsløn på 34.000 kr., vil marketingkonsulenten

ved fratrædelse modtage følgende: 51.000 kr. oven i sin løn (34.000 x 3 x 50%) som

engangsbeløb. Herefter får marketingkonsulenten 17.000 kr. udbetalt hver måned, så længe

klausulen gælder. Dennr løbende udbetaling modregnes i løn ved andet passende arbejde.

Et eventuelt vederlag bør være højere end minimums kravet på 50% af lønnen.

Modregning ved andet passende arbejde bør undgås!

Ved fratrædelsestidspunktet forstås den dag, hvor opsigelsesperioden udløber, uanset om

medarbejderen faktisk fratræder på et tidligere tidspunkt.

Et tidligere tidspunkt kunne f.eks. være ved en fritstillelse, hvor medarbejderen stadig får løn.

Denne formulering skal altså forstås på den måde, at hvis medarbejderen f.eks. stopper med at gå

på arbejde (efter aftale med arbejdsgiveren) et halvt år før ansættelsesperioden stopper – så vil

klausulen først træde i kraft efter det halve år.

I denne periode er man stadig ansat i virksomheden, og derfor er det ikke tilladt at få job i

konkurrerende virksomhed.

© Business Danmark 2007


Retten til kompensation bortfalder ved berettiget bortvisning af medarbejderen.

Såfremt medarbejderen opnår andet passende arbejde i klausulperioden, vil løn for dette

arbejde blive modregnet i kompensationen, dog ikke i det ovenfor omtalte engangsbeløb.

Medarbejderen er derfor forpligtet til i hele klausulperioden skriftligt at underrette

virksomheden om enhver erhvervsmæssig aktivitet.

Overtræder medarbejderen denne konkurrenceklausul, ifalder medarbejderen, foruden et

almindeligt erstatningsansvar, en konventionalbod svarende til tre måneders løn beregnet

på baggrund af lønnen på fratrædelsestidspunktet, for hver gang en overtrædelse finder

sted.

En konventionalbod er en godtgørelse, der betales til arbejdsgiver, hvis klausulen overtrædes –

uanset om arbejdsgiveren lider noget tab! En konventionalbod er oftest på 100.000 kr. efter skat.

Overtrædelse kan endvidere bringes til ophør ved nedlæggelse af fogedforbud.

Et fogedforbud betyder at retten nedlægger forbud mod at medarbejderen f.eks. er ansat i en

konkurrerende virksomhed (overtrædelse af konkurrenceklausul) eller forbud mod at

medarbejderen har forretningsmæssig forbindelse med nogle nærmere angivne kunder eller

leverandører (kundeklausul).

Fogedforbud kan også nedlægges mod overtrædelse af markedsføringslovense afsnit 9.

Betaling af konventionalbod bevirker ikke konkurrenceklausulens bortfald. Medarbejderens

overtrædelse af konkurrenceklausulen bevirker i øvrigt, at medarbejderen er forpligtet til at

tilbagebetale modtagen kompensation til virksomheden, ligesom medarbejderens ret til

kompensation i den resterende klausulperiode bortfalder.

For så vidt angår øvrige regler om konkurrenceklausulen, herunder opsigelsen, henvises til

funktionærlovens §18, stk. 2 og 4.

Funktionærlovens §18, stk. 2 og 4 kanses under pkt. 10.

Kundeklausul

I 12 måneder fra ansættelsesforholdets ophør er medarbejderen uberettiget til direkte eller

indirekte at have erhvervsmæssig kontakt med kunder og andre forretningsforbindelser,

som medarbejderen enten har haft selvstændig kontakt med indenfor de seneste 18

måneder før opsigelsestidspunktet, eller som er blevet meddelt ham ved særskilt skriftlig

meddelelse forud for opsigelsen.

Klausulen gælder dog ikke, hvis kundekontakten omfatter kontakt i medarbejderens nye

egenskab som ansat i en virksomhed, som ikke konkurrerer med virksomheden.

Som vederlag for denne kundeklausul modtager medarbejderen en månedlig kompensation

svarende til 50% af hans løn på fratrædelsestidspunktet.

Ved fratrædelsestidspunktet forstås den dag, hvor opsigelsesperioden udløber, uanset om

medarbejderen faktisk fratræder på et tidligere tidspunkt.

© Business Danmark 2007


Retten til kompensation bortfalder ved berettiget bortvisning af Medarbejderen.

Såfremt medarbejderen opnår andet passende arbejde i klausulperioden, vil løn fra dette

arbejde blive modregnet i kompensationen. Medarbejderen er derfor forpligtet til i hele

klausulperioden skriftligt at underrette virksomheden om enhver erhvervsmæssig aktivitet.

Overtræder medarbejderen denne kundeklausul, ifalder medarbejderen, foruden et

almindeligt erstatningsansvar, en konventionalbod svarende til tre måneders løn beregnet

på baggrund af lønnen på fratrædelsestidspunktet, for hver gang en overtrædelse finder

sted.

Ved overtrædelse af kontrakten er medarbejderen erstatningsansvarlig, dvs. at arbejdsgiveren kan

kræve sit tab ved overtrædelsen erstattet.

Eksempel: Hvis medarbejderen med en månedsløn på 34.000 kr. ved fratrædelsen overtræder

kundeklausulen, skal medarbejderen derfor betale arbejdsgiveren 102.000 kr. i konventionalbod.

Derudover er medarbejderen erstatningsansvarlig – for det tab arbejdsgiveren kan godtgøre

medarbejderen lider ved overtrædelse af klausulen f.eks. mistet omsætning.

Overtrædelse kan endvidere bringes til ophør ved nedlæggelse af fogedforbud. Betaling af

konventionalbod bevirker ikke kundeklausulens bortfald. Medarbejderens overtrædelse af

kundeklausulen bevirker i øvrigt, at medarbejderen er forpligtet til at tilbagebetale tidligere

modtaget kompensation til virksomheden, ligesom medarbejderens ret til kompensation i

den resterende klausulperiode bortfalder.

For så vidt angår øvrige regler om kundeklausulen, herunder opsigelse, henvises til

Funktionærlovens §18a, stk. 2 og 4.

For god ordens skyld skal nævnes, at kompensationen for kundeklausulen er indeholdt

i kompensationen for konkurrenceklausulen.

Medarbejderen får ikke kompensation pr. klausul medarbejderen accepterer. Der gives kun en

samlet kompensation som dækker begge klausuler medmindre man aftaler andet. Man bør derfor

kræve kompensation for begge klausuler.

Uafhængig af ovenstående gælder Markedsføringsloven – hvad skal du som medarbejder

være opmærksom på.

Markedsføringsloven indeholder regler, der forbyder enhver ansat, uanset om den ansatte

har skrevet under på en konkurrenceklausul eller ej, at viderebringe eller benytte

erhvervshemmeligheder, som medarbejderen har fået kendskab til i et tidligere

ansættelsesforhold.

I markedsføringsloven er der dels tale om en forpligtelse til ikke at røbe

erhvervshemmeligheder mv., over for tredjemand, dels et forbud med selv at anvende en

sådan viden efter fratrædelsen.

Man har i øvrigt i henhold til markedsføringslovens §1 en pligt til at være pæn og anstændig

over or en tidligere arbejdsgiver. Og arbejdsgiveren har selvfølgelig samme pligt overfor en

tidligere ansat.

© Business Danmark 2007


Under ansættelsen

Sker der en overtrædelse af bestemmelsen under ansættelsesforholdet, vil der normalt være

tale om en så grov misligholdelse fra den ansattes side, at det berettiger til bortvisning.

Det afgøres på baggrund af den foretagne handling, om der foreligger en overtrædelse af

markedsføringslovens regler.

Som det fremgår af §19, stk. 2, skal der være tale om ”erhvervshemmeligheder”. Det bliver

afgjort i forhold til den enkelte virksomhed, hvad der nærmere forstås ved dette.

Der skal være tale om en viden, der ikke er almindelig offentligt tilgængelig, og som har

økonomisk betydning for den virksomhed, det drejer sig om, f.eks. for virksomhedens

konkurrenceevne. Et særligt kendskab til virksomhedens leverandører og kunder vil være

omfatte af bestemmelsen. Det samme gælder viden om nye produkter, priskalkulationer og

andre regnskabsmæssige forhold.

På businessdanmark.dk finder du flere gode juridiske råd – se under ”Juridisk service” for

ferieloven, kørselsregnskab, barselsregler og meget mere. Held og lykke!

© Business Danmark 2007