Opraab fra Centralkomiteen for Danmarks kommunistiske Parti til ...

perbenny.dk

Opraab fra Centralkomiteen for Danmarks kommunistiske Parti til ...

SIDE 2 ARBEJDERBLADET 26. APRIL

ARBEJDSBLADET

NØRREBROGADE 36, KØBENHAVN N

TELEFON CENTRAL 5333

*

Redigeret af et Udvalg.

Ansvarshavende: K. Frederiksen.

*

Trykt i Nørrebros Centraltrykkeri,

Blaagaardsgade 29.

fflaalet er fuldt!

J^ET manende ^^B^^^

ger paa Forsiden, må^ WÉm

man er Kommu- ^ ^^^^^^^^^i

nist eller ej, Socialdemokrat

eller Partiløs.

Nej, Spørgsmaalet drejer sig ganske,

enkelt om, hvorvidt man er Tilhænger

af, at Fagbevægelsen skal

være en Underafdeling af Regering

og Rigsdag, om hvorvidt de danske

Fagforeninger skal regeres af Socialministeriet

og Justitsministeriet,

eller om man er Tilhænger af, at det

skal være Arbejderne selv, der leder

og behersker deres egne Organisationer.

Det drejer Spørgsmaalet sig om i

Dag, og til dette maa den danske Arbejderklasse

tage Stilling.

Maalet maa nu være fuldt! De danske

Arbejdere kan ikke roligt og

upaaagtet finde sig i den Form for

„Ordning" af Overenskomstforholdene,

som Overklassen og dens socialdemokratiske

Agenter nu diktatorisk

har gennemført. Over hele

Landet maa alle fagorganiserede Arbejdere

rejse sig som een Mand som

Frotest og aktiv Handling mod den

diktatoriske Knægtelse af vore faglige

Organisationers Slagkraft og

Åktionsevne, mod Statsmagtens og

de socialdemokratiske Lederes Diktat

om, at Arbejderne trods kolossale

Prisstigninger, trods enorme Skattebyrder,

trods Aktionærernes og

Arbejdskøbernes voldsomme Indtægter,

troligt skal sulte videre og

fortsat spænde Livremmen ind.

Og lad Harmen mod Forligs-Diktatet

og Forligsmandsloven skabe en

omfattende Massebevægelse fra København

til Esbjerg, og fra Skagen

til Gedser mod de Folk og det Parti,

der først og fremmest har Ansvaret

for de Lænker, de danske Fagforeningerne

nu er bundet i, mod det

Parti, der fuldkomment har svigtet

det danske Samfunds fattigste Medlemmer

af Hensyn til „Samfundet"

og de kapitalistiske Udbyttere, mod

Socialdemokratiet!

Hoven og storsnudet stod Statsminister

Stauning paa De samvirkende

Fagforbunds Generalforsamling sidste

Aar og erklærede, at „det Fagforeningsmedlem,

der ikke var Socialdemokrat,

var en Forræder mod

sin Klasse." Saa frækt vovede denne

Personage at spytte paa de partiløse

og revolutionære Fagforeningsmedlemmer,

Folk, der selv om de har en

Godt skuldret, Kvinder i

Afdeling 5!

Generalforsamlingen rensede Afdelingens Ledelse helt for Alvilda Ander­

sens Agenter!

Elna Syvertsen, der i 9 Aar har været Næstformand i Fagforeningen,

fejet od, fordi hun blev Renegat og gik Fru Andersens Ærinde!

Den længe med Spænding imødesete

Generalforsamling i Kvindernes Afdeling

5 fandt som bekendt Sted Onsdag Aften.

Generalforsamlingen var besøgt af ca.

600 Medlemmer, og fra Elna Syvertsen og

Co.s Side blev alle Midler taget i Brug for

at bevare Stillingen. Elna Syvertsen blev

som revolutionær Arbejderkvinde allerede i

1926 indvalgt i Bestyrelsen som Næstfor­

mand og har siden fungeret som saadan.

Imidlertid mente Syvertsen tog en Del Styk­

ker til paa et vist Tidspunkt for nogle

Aar siden, at de bedst tjente deres per­

sonlige Interesser ved at gaa i Alvilda

Andersens Sold.

Nu har Metalkvinderne, deres revo­

lutionære Kamp-Tradition tro, givet

Renegaterne og deres allierede fra den

faglige Klub Svar!

Ved Valget valgtes alle Opposi­

tionens Kandidater! Og Elna Syvert­

sen selv fik færre Stemmer til Næst­

formandspladsen end den af Oppositio­

nens Kandidater, der fik lavest Stem­

metal.

Stemmeresultatet ser saaledes ud:

Til Næstformand valgtes Oppositio­

nens Kandidat, Jenny Hansen, med

263 Stemmer. Elna Syvertsen fik kun

234 Stemmer. Til Bestyrelsen valgtes

følgende tre oppositionelle Kammera­

ter: Camilla Gabrielsen med 269 Stem­

mer, Ragnhild Andersen med 248

Stemmer og Sonja Blærh med 237

Stemmer!

Derefter fik Elna Syvertsiin og den

faglige Klnb, Svoraf de to første var

Medlem af Bestyrelsen, 216 og 197

Stemmer, en ny opstillet „faglig' fik

171 Stemmer!

Metalkvinderne gjorde saaledes rent

Bord med Hensyn til Alvilda Andersens

Agenter i Bestyrelsen!

anden Partiopfattelse end deres socialdemokratiske

Kolleger, altid har

opfyldt deres Pligter som Fagforeningsmedlemmer,

og altid i deres

Arbejde for Arbejderklassen i Fagforening

som paa Arbejdsplads har

gaaet i Brechen for Arbejdernes

Krav og Interesser. Disse Folk erklæres

for „Klasseforrædere" af

Stauning, fordi de er Modstandere af

Fagbevægelsens Tilintetgørelse, af

Strejkeforbud, Septemberforlig, Forligsmandslov,

Nedskæringer og Rationalisering.

En topmaalt Haan og

Uforskammethed!

Nej, hvei i der er de virkelige Forbrydere

og Forrædere overfor Arbejderklassen

har Kendsgerningerne

for i Aar og de foregaaande Aar tydeligt

vist. Klasseforræderne er nemlig

Socialdemokratiets øverste Ledere,

Stauning og Kolleger i Regeringen,

hans Partifæller i Rigsdagen og

i Fagforeningernes øverste Ledelse.

Dem er det, der har svigtet Arbejderklassen,

dem er det, der har forraadt

os, dem er det, der har foreslaaet,

faaet gennemført og bragt i

Anvendelse saavel Strejkeforbudct

som Forligsmandsloven, og gennemtvunget

Vedtagelsen af det sidste

Forlig, skønt det overvejende Flertal

af de Arbejdere, der havf.e faaet Lov

til at stemme, havde forkastet Forliget.

Fagforeningen protesterer mod Alvilda

Andersen og Regeringens faglige

Diktatur!

Generalforsamlingen vedtog med stor

Majoritet en Protest mod Alvilda Ander­

sens diktatoriske Forlængelse af Overens­

komsterne for Jernindustriens Kvinder, den

protesterede mod Forligsmandslov og Sam­

menkædning og erklærede Kamp for Fag­

foreningernes Frihed.

Den „faglige" havde stillet Forslag om,

at Fagforeningen ikke længere, som beslut­

tet paa sidste Generalforsamling, skulde

avertere i ARBEJDERBLADET, men det­

te blev af Metalkvinderne tilbagevist med

249 Stemmer mod 178!

Derimod fik den „faglige" den Fjer i

Hatten, at det med 14 — fjorten — Stem­

mers Majoritet, med 224 Stemmer mod 210,

blev besluttet, at Fagforeningens Fane del­

tager i Fællesorganisationens Majmøde paa

Fælleden.

Oppositionen har nu besat hele Besty­

relsen i Afdeling 5. Syvertsen og hendes

Medløbere vilde ikke indordne sig i et Sam­

arbejde paa den af Medlemmerne gennem

Aar fulgte revolutionære Kamplinje, og

Medlemmerne fjernede dem derfor fra alle

deres Funktioner!

Valget i Afdeling 5 er et Varselsskud til

Reformisterne. For ikke lang Tid siden pro­

klamerede de „Kommunisterne"s totale Til­

intetgørelse i Malernes Fagforening, i Sme­

denes Afdeling 17 og i Kvindernes Afde­

ling 5. I Dag findes der klart oppositionelt

Flertal i alle tre Fagforeninger! Flertal,

der 6r vundet gennem konsekvent revolu­

tionær Kamp Side om Side med Medlem­

mernes store Flertal!

Det var ingen Tilfældighed, at Reformi­

sternes sidste Skanse i Afdeling 5 faldt

samme Dag som Forligsmandsdiktaturet

over r 1 3k Fagbevægelse under Sejrsjubel

proklameredes!

Og uanset om man er Kommunist,

Partiløs eller ærlig Socialdemokrat,

maa enhver klassebevidst og socialistisk

indstillet Arbejder, som ønsker

at bibeholde Fagforeningerne, ønsker

dem anvendt efter deres Formaal og

ønsker, at de menige Arbejdere selv

skal regere i deres Organisationer

paa det skarpeste vende sig imod det

Parti og dets Førere, der fuldstændigt

har svigtet Arbejderklassen og

udleveret dens Organisationer til Arvefjenden:

Overklassen og dens

Statsapparat.

Rejs over hele Landet en Bølge af

Raseri og Protester mod disse Klasseforrædere

! Riv Vælgerforeningskortene

i Stykker og smid dem i Kakkelovnen!

Opsig jeres Abonnement

paa „Social-Demokraten"! Bliv borte

fra de 1. Maj-Møder, som disse Overklassens

Agenter vil arrangere! Giv

jeres Harme Udtryk i Massefremmøde

ved den revolutionære Bevægelses

1. Maj-Møder! Slut op omkring

ARBEJDERBLADET, som den socialdemokratiske„Arbejder"-Regering

paa hitlervis faldt over, fordi

det talte Arbejderklassens Sag! Sammensvejs

den arbejdende Befolknings

kæmpende Enhedsfront! Bryd

Fagforeningernes Lænker! Lad Overklassen

og Socialdemokratiet faa tydelig

Besked af Arbejderne om, at

Maalet nu er fuldt!

Om faa Maaneder staar Kvindeligt Ar­

bejderforbund overfor sin ordinære Kon­

gres. Maaske findes der intet Forbund,

hvor Medlemmernes Interesser ' "i Grad

trampes under Fode som i dette Forbund.

Den nye Ledelse i Afdeling 5 og Fagfor­

eningens Medlemmer vil i Forberedelserne

og Gennemførelsen af Kongressen ..emme

til at spille en meget stor Rolle.

o

Svensk Oliefabrik

i Flammer Sverige.

Onsdag Aften ved 8-Tiden opstod der Ild

i Karlshamns Oliefabriks store Magasiner

ved Havnen. Ved Svejsning af en Jern­

bjælke kastedes Gnister ind blandt Kopra-

sækkene, og paa et Par Minutter var Ma­

gasinernes sydlige Del af Ildhav. Ved 11-

Tiden var den værste Fare over. Magasi­

nernes sydlige Del et Ildhav. Ved li-Ti­

den var den værste Fare over. Æagasinerne

indeholdt ca. 10,000 Sække Kopra, der saa

godt som fuldstændigt ødelagdes. Skaden

er beregnet til omkring 200,000 Kr.

Danmarks

kommunistiske

o

Parti

afholder følgende

offentlige Møder:

Folketingsmand AKSEL LARSEN

taler:

Lørdag den 27. April Kl. 20 paa

Hotel Grønsund i Stubbekøbing.

Søndag den 28. April Kl. 14,30 i

Ridehuset i Nykøbing Falster.

Søndag den 28. April Kl. 20 paa

Hotel Saxkøbing i Saxkøbing.

Mandag den 29. April Kl. 20 paa

Orehoved Hotel i Orehoved.

Folketingsmand ARNE MUNCH­

PETERSEN taler:

Fredag den 26. April Kl. 20 i

Brøndbyvester i Maler Hansens Lokaler.

Desuden afholdes Møder:

Mandag den 29. April Kl. 2C I FriheSskroen

i Hvidovre: Jord- og Betonarbejder

Vald. Larsen.

Mandag den 29. April Kl. 20 i Lokalet,

Lyngbyvej 34: Metalarbejderske

Ragnhild Andersen.

Mandag den 29. April Kl. 19,30 paa

Mozartsplads: Arne Munch-Petersen.

R. F. O.-Møder Fredag den 26. April.

Blaagaardsgade 41.

Bogbindernes R. F. O. Gruppemøde afholdes

Kl. 20.

Litografernes R. F. O. Gruppemøde afh.

Kl. 20.

Handels- og Kontormedhjælpernes R. F.

O. Gruppemøde Kl. 20.

Fabrikarbejdernes R. F. O. Gruppemede

Kl. 20.

Typografernes R. F. O. Gruppemøde KL

20.

Uorg. R. F. O., Vesterbro.

afholder Gruppemede Fredag den 26. April

Kl. 20 i Lokalet, Westend 16.

Uorg. R. F. O., Guldbergsgade.

afholder Gruppemøde Fredag den 26. KL

15 i Lokalet, Nørre Allé 3, o. G., 1.

Lørdag den 27. April.

Blaagaardsgade 41.

Specialarbejdernes R. F. O. Gruppemøde

Kl. 20.

Hattemagernes R. F. O. Gruppemode KL

20.

Similar magazines