Opraab fra Centralkomiteen for Danmarks kommunistiske Parti til ...

perbenny.dk

Opraab fra Centralkomiteen for Danmarks kommunistiske Parti til ...

SIDE 4

Sovjet-Unionens Venner

afholder

Filmsforestilling m. v.

Søndag den 28. April Kl. 20 i Foreningen af 1860,

Nørrevold 92 (store Sal).

PROGRAM:

Den russiske Film „40 bankende Hjerter".

Forfatteren Otto Gelsted læser op af egne Digte.

Professor Tschumachow: Balalajkamusik.

Billetter å 75 Øre faas: Arbejderforlaget, Larsbjørnstræde 15, „Ar-

bejderbladef's Ekspedition, S. U. V.s Kontor, Gothersgade 15, 2. Sal.

Paa Generalforsamlingen den 17.

April valgtes til Repræsentanter til

Fagmøde i Slagelse:

Kaj Lynge, Dons Beck, Karl Marx,

Eggertsen, Ejner Poulsen, H. Rasmussen,

Frithiof Jensen, Frank og

Weisbjerg.

Husk og læs Blokadelisten over

Malermestre.

3-4 Kr.

om Ugen til

hele Familien

Nye Foraarsvarer

er hjemkommet.

Forlang 'i

Brochure [

ALTERMANN

Or. Tværgade 65

(v. Kongens Have)

S«r. Boulevard 35

(v. Kødbyen)'

Telef. Palæ 1299 x

LITAUER DRÆBT AF TYSK

POLITIBETJENT

Litauen.

- Reuters Burean meddeler fra Kaunas:

I Følge hertil indløbne Meddelelser er en

-Litauer- ved Navn -Macelis blevet dræbt i

Hannover med Revolverskud af en tysk

Politibetjent. Den litauiske Regering har i

Berlin protesteret mod dette „Mord", krævet

Afstraffelse af den skyldige Politibetjent

og Oprejsning.

IIDBÆTSHUSET

Mød op til DKP.s store Fest

Onsdag den 1. Maj Kl. 20

Talere:

Typograf Ths. Petersen,

Aarhus, m. fl.

U N D E R H O L D N I N G —L.

OPTRÆDEN AF PIONERER —

M U S I K E m. —

BAL TIL KL 2

Entré 50 Øre Baltegn 50 Øre.

Billetter faas paa ARBEJDERBLA­

DETS Ekspedition og Sjællands Distrikt,

Fiolstræde 19/1.

Store Bedragerier i

Haandværkerbanken

Hovedkassereren har bedraget

Banken for 400,000 Kr.

Haandværkerbanken meddeler Torsdag:

Haandværkérbankens Bestyrelse har i

Dag anmeldt Bankens hidtidige Hovedkasserer

G. Madsen for Besvigelse, der andrager

403,000 Kr.

Bankens Tab vil dog kun blive ca.

125,000—150,000 Kr., da det besvegne Beløb

for den væsentligste Del er anbragt i

foreliggende Aktiver, og da Banken endvidere

delvis dækkes af Kautionsforsikring.

Efter de af Banken foretagne indgaaende

Undersøgelser anser man det fo udelukket,

at der er medskyldige.

Ry Ledelse i tlSPlI

Det blev vedtaget at deltage i

Enhedsfrontdemonstration

den 1. Maj.

Onsdag Aften afholdt „det frie Nafu"

ordinær Generalforsamling. Formandens,

Sv. Aage Christensens, Beretning blev efter

en langs Diskussion forkastet paa

Grund af, at han havde forsøgt at indføre

visse Logesynspunkter, og vilde gøre dem

til Lov. Han havde bl. a. udtalt, at saafremt

dette ilske skete, vilde han sprænge

Foreningen. Af positivt Arbejde var der

intet lavet ud over en Agitationsfest.

"En Række Forslag, bl. a. om Forbud mod

lys Pilsner og Agitation for Militærnægtelse,

blev afvist eller henlagt. Det vedtoges

at deltage med Fane i Enhedsfrontdemonstrationen

1. Maj mod Krig og Fascisme.

Til Formand valgtes Søfyrbøder Helmuth

Murer Kasserer Liddy Jensen,

Sekretær Aage Hee. Som Repræsentant til

Ungdomsforbundets Aarsmøde valgtes Maler

Frithiof Jense« og Murer.

Den 1. Maj udgiver Nafusterne et duplikeret

Blad, der sikkert' vil skabe Diskussion

i den københavnske Afholdsbevægelse.

ARBEJDERBLADET 26, APRIL

BAGERIET, SAXOGADE 50

(Hj. af Matthæusgade) leverer Kvartereis bedste Brød

Hvad sker Jer i D.A.I.?

Programmet til D. A. I., Københavns

Kreds Agitationsaften paa Mandag i

Idrætshuset foreligger nu og fremtræder

med sine 16 Sider som en virkningsfuld

Agitation for Arbejderidrætten. Vi skal senere

bringe det udførlige Program og kun

meddele, at der er gratis Adgang for alle

Medlemmer af D. A. I., samt for de, der

har Adgangskort, der faas i Klubberne.

Turneringen i Fodbold for de Klubber,

der senere er kommet til, begynder midt i

Maj- Maaned -og kommer til at omfatte ikke

mindre-end 9 Klubber, nemligI. K.,

Taarnby (3. Hold), Fisker og iTielse;i,

Olympus; A. I; F-., H. K. I., Søfyrbøderne,

Gefion, -Viben og en helt nystartet Klub i

Vanløse. Sig saa ikke, at der ikke er Fremgang

for Arbejderidrætten.

.. , ''•-'*•'- •'

Véd Mesterskaberne i Brydning i Sønder­

borg fik „Dansk Arbejder Idrætsforbund"

overrakt en Vimpel fra de russiske Idræts­

folk. Paa denne er broderet Ønsket om en

Verdenss'portsenhed for alle Arbejder­

idrætsfolk. Den hænger oppe paa Forbun­

dets Kontor og pynter svært.

*

Den 12. Maj arrangerer Arbejdernes Motorklub

Bakkeløb i Ravneholmens Skov,

hvor før „Politiken "havde dette Løb. Der

bliver Deltagere fra hele Landet. Skoven

ligger ved det saakaldte danske Schweiz,

altsaa ikke langt fra København.

Paa Lørdag otte Dage samlea alle D. A.

I.ere i Rømersgade 22, Festsalen, hvor Jer

afholdes Fest. Der er Præmieuddeling af

alle hidtil vundne Præmier, samt Festtale

af en eller anden stor „Kanon" samt Underholdning

ved Willy og Børge fra Arbejdernes

Teater. Og maaske bliver der Talekor.

Alt er gratis for Medlemmerne.

Efter Festen er der Dans til Kl. to med

Musik af stort Orkester. Billige Baltegn

kan løses i Salen. Saa der skal nok blive

fuldt Hus med det. Program.

Protest mod Socialdemokratiets Stil­

ling til de olympiske Lege

Efter at den svenske socialdemokratiske

Regering har udvist Fritz Lesch, fordi han

talte med A. I. F.ere om de olympiske Lege

i Berlin næste Aar, har flere Idrætsforeninger

i Sverige ved Møder udtalt deres

Protest mod det skete Overgreb, der er saa

meget større, da det er en socialdemokratisk

Regering, der foretager dette, og dermed

beviser sin Sympati for Hitler-Diktaturet.

Herhjemme sørgede jo vor egen socialde­

mokratiske Regering for, at Kammerat

Lesch kom ud af Landet, endnu før han

havde talt med nogen Idrætsfolk, man skul­

de ikke have noget af, at Hitler-Olympia­

den blev bekæmpet, naar Staunings Rega-

ring gennem Niels Bukh sørgede for

Statstilskud for at uddanne S. A.'dister.

Men er de menige socialdemokratiske Ar­

bejdere indforstaaet med denne Politik? Vi

tror det ikke, og det Aar, dér nu er til­

bage, inden de olympiske Lege begynder, vil

sikkert vise, at vi har Ret.

Spændende Arbejderkampe

paa Søndag

Paa Søndag spilles der 18 Kampe i Ar­

bejderfodboldspillernes Turnering, og man­

ge af disse er vigtige og kan blive afgø­

rende for Placeringen i flere Rækker.

I Mesterrækken spilles den vigtigste

Kamp KL 1" paa Genforeningsplads og

staar mellem Brønshøj K. og Kammerater­

ne. Begge Klubber har hidtil spillet f-m

Kampe, og Brønshøj har 9 Points, medens

Kammeraterne har 8. D?~ er kun to Hold

i Rækken, der er bedre, nemlig Strand med

12 Points for 6 Kampe og S. S. B. med 10

Points for seks Kampe. Den Klub, fi?r

vinder, rykker op paa Andenpladsen i Tur­

neringen, medens Brønshøj ved en uaf­

gjort Kamp naar op til S. S. B. „Kamme­

raterne" mener, de kan vinde, men Brøns­

høj er godt spillende for Øjeblikket, saa vi

anbefaler vore Læsere at gaa ud paa Gen­

foreningsplads paa Søndag og overvære

Kampen — daarligere Fodbold end den, r1sr

præsteres i den borgerlige Mesterrække,

faar man ikke at se — og sar er hev gratis

Adgang.

Vi bringer Tid og Sted for alle Kampene

i Morgen.

Egon Erwin

Kisch,

den berømte revolutionære Forfatter, ojp"

saa kaldet „Den rasende Reporter", fylder

i Dag 50 Aar.

Moskva Radio fejrer ham ved en literæi

Udsendelse i Aften fra TI. 23—24, hvor

de tyske Proletardigtere Bredel, Plivier,

Scharrer, Ottwalt m. fl. medvirker ved Mikrofonen.

FORLYSTELSER

Byens

m e i m e r b e d s£ k k e n

futtpBjt Fri Entré C. 13526

Kl. 20

80ernes GLADE VARIETÉ

Sæsonens største Fornyelse

K L. m 0G 91° • TLF. C.7047 FRA 4

En festlig Operettefilm

Hjerter Konge

med Carl Brisson

Ved det amerikanske Lotteri

paa Ungkommunisternes Fest i Studenter­

foreningen blev Vinderen Nr. 71.

Kurven maa afhentes snarest. Sidste

Frist Lørdag Aften inden KL 18.

Roskildevej 301 v. Damhuskroen

tlf. Rødovre 522 Kl. 8. Fork. I. Bum

Josephine Baker i

ZOU ZOU (Den sorle Venus)

DEM DEN wm- mai

FARVEFILM

. Ki.2-3y2-5-6'/2-a-9y2

JV BOBøg

i BERT

ARME

RIDDERE

UDSTILLING

af Malerier og Tegninger hos

Ramme-Larsen, Klosterstræde 8

Kl. 11—18. Gratis Adgang.

HANS SCHERFIG

]

Similar magazines