Opraab fra Centralkomiteen for Danmarks kommunistiske Parti til ...

perbenny.dk

Opraab fra Centralkomiteen for Danmarks kommunistiske Parti til ...

H A M M E R 06

Tilæg til ARBEJDERBLADET og JYSK FOLKEBLAD d. 26. April 1935 SEGL

Tysklands Udfaldsport

Ovenfor ses en Gruppe af de anklagede Nazister i Kowno-Proces

sen sammen med nazistiske Armbind, Hitlerbillede, Patroner, Ge­

rærer og Revolvere, som man fandt hos dem. Øverst til hejre ses

Vaaben og Nazi-Faner, fundet hos Stormtropperne for „Det social­

istiske Folkefælleskab", som Nazisterne i Memel kalder sig. Vaa-

bene er leveret fra Tyskland gennem den tyske Vicekonsul.

N 28. MARTS meldte Verdens­ I hidsende Artikler taler deres tydelige

DE

pressen om store Demonstratio­ j Sprog. Man ser klart Tysklands Krigs-

ner overalt i Tyskland, Demonstratio­ ^ vilje og Krigsbercd kab. Og det gælder

ner, der støttedes af Politiet og højere

Embedsmænd. Saakaldte „spontane"

Tilkendegivelser, hvor der i Talekor

blev brølet: „Memel, bliv tysk! — Stor-

Tyskland, vaagn op! Fører, slaatil!"

Disse Demonstrationer fandt Sted i

alle større tyske Byer, og deres Ens­

artethed viste, at de i Forvejen var or­

ganiseret af Regeringen. I Tilsit blev

der forøvet Overfald paa Forretninger

og Boliger, der tilhørte Litauere, i K6-

nigsberg blev Husmurene forsynet

med Inskriptioner som : „Memel er

Østens Saar!" og „Ned med Røversta­

ten Litauen!"

Den tyske Presse svælgede i de vold­

somste Udtryk om Litauen. „Kowno le­

ger med Ilden!" hed det, og over for

den engelske Udenrigsminister Simon

nægtede Hitler kategorisk at inddrage

Litauen i en Ikke-Angrebspagt. „Under

de nuværende Omstændigheder kan det

ikke lade sig gøre," erklærede Hitler

personligt.

Alle disse Demonstrationer og op-

ikke blot Memel, det gælder mere, men

derom senere. Lad os foreløbig se,

hvad det er, der har givet Hitler An­

ledning til den nuværende voldsomme

Krigsagitation mod Litauen.

Som bekendt er der fornylig fældet

et Antal Domme i Kowno over 126 Na­

tionalsocialister, som var anklaget for

Mord og Forberedelse af bevæbnet Op­

stand. I den tyske Presse fremstilledes

disse 126 Mænd som hvide Uskylds-

engle, fuldstændig uskyldige „Marty­

rer for den tyske Sag", „Ofre for den

storlitauiske Hævn". Læsere af det ty­

ske Blad „Wolkischer Beobachter" ser

til deres grænseløse Forbavselse føl­

gende Udbrud:

„Det er en europæisk Skændsel, naar

man tænker paa, paa hvilken Maade de

Anklagede bliver mishandlet og truet

for at afpresses Tilstaaelser."

Er det om tysk Nazijustits, at Talen

er? — Nej, det er om litauisk Retter­

gang, og ikke om Berliner „Folkedom­

stolen", ikke om Gestapos Mord og

Memel - den tyske

Imperialismes næste

Angrebspunkt

Bortførelser, ikke om Rigsdagsbran- processen? Den 23. Marts 1934 for­

den, ikke om Koncentrationslejrene,' svandt Embedsmanden Georg Jes-

ikke om Hitlers og Gorings Menneske- s u 11 i s sporløst i Memel. Den 15.

jagter. April fandt man hans Lig paa en Flod-

Hvad drejede det sig om ved Kowno- bred i Nærheden af Landsbyen Obstai-

MEMEL: Efter Versailles-Traktaten skulde Memel egentlig ligesom Danzig hav*

været en Fristat. Da Polen ved et Kup tilegnede sig Wilna, som skulde have Tæret

Litauens Hovedstad, besatte Litauen imidlertid Memel-Omraadet, og en Gesandtkon-

ference, som Entente-Magterne nedsatte, lod Memel tilfalde Litauen. Memel-Omraa­

det fik imidlertid en via Autonomi, der er bestemt af den saakaldte „Memel-Statut".

Før Verdenskrigen var Memel tysk. Den er Litauens eneste Havneby, og efter at

Danzig er skilt fra det tyske Rige, har Tyskland altid arbejdet paa Memels Til­

knytning til Riget. Dette Arbejde blev allerede paabegyndt af den republikansk«

tyske Regering. Nu har Hitler-Fascismen ogsaa her begyndt med sine specielle

Gangstermetoder, med Vold og Bortførelser, med Mord og Menneskejagter, at ar«

bejde for Erobringen af denne vigtige Landsdel.

Similar magazines