Tillæg 3 - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Tillæg 3 - Naturstyrelsen

FOTO FOTO 1 1 1 Udvidelsen af Forlev Miljøanlæg set fra Møllesøvej, Gl. Forlev.

FOTO FOTO FOTO 2 2 2 Udvidelsen af Forlev Miljkøanlæg set fra Forlevvej vest for Forlev.

FOTO FOTO FOTO 3 3 Udvidelsen af Forlev Miljøanlæg set fra Forlevvej ved Vejlagervejtilslutningen.

Foto 1-3 viser, at Kavo vil etablere beplantning rundt om udvidelsen.

Kort D viser hvilken synsvinkler foto 1-3 illustrerer. Beplantningen etableres så snart

anlægges tages i drift.

Herunder ses en principskitse af anlæggets sider.

Figur 1. Kort D.

Spørgsmål til debat

Er Er der der der konkrete, konkrete, alternative alternative placeringer placeringer placeringer til

til

udvidelsen udvidelsen udvidelsen i i Forlev, Forlev, der der bør bør undersøges undersøges undersøges ? ?

?

Hvordan Hvordan kan kan en en anlægsudvidelse anlægsudvidelse i i Forlev

Forlev

indpasses indpasses i i det det eksisterende eksisterende landskab landskab landskab ? ?

?

Hvilke Hvilke særlige særlige hensyn hensyn bør bør der der tages tages til til naboer

naboer

ogog øvrige øvrige omgivelser omgivelser med med med hensyn hensyn til til til anlæganlæg-

gets gets størrelse, størrelse, størrelse, placering placering og og og indretning indretning ?

?

Hvordan Hvordan sikres sikres miljøet miljøet bedst bedst muligt, muligt, når når mange

mange

affaldsbehandlingsanlæg affaldsbehandlingsanlæg samles samles ét ét sted sted ?

?

Kan Kan affaldsopgaverne affaldsopgaverne løses løses på på en en mere

mere

hensigtsmæssig hensigtsmæssig måde måde ? ?

?

Spørgsmål til debatoplægget

Stil spørgsmål til debatoplægget hos:

Vestsjællands Vestsjællands Vestsjællands Amt

Amt

Natur & Miljø

Jakob Kirkeskov, tlf. 5787 2884. E-mail: jak@vestamt.dk

eller

Karin Thirstrup, tlf 5787 2878. E-mail: kat@vestamt.dk.

Kavo Kavo I/S

I/S

Knud W. Kristensen

Tlf. 5838 2800

Bemærkninger og kommentarer, der ønskes behandlet,

skal senest d. 24. september 2001 sendes til:

Vestsjællands Vestsjællands Amt

Amt

Natur & Miljø

Alléen 15

4180 Sorø

Mærket: VVM, Forlev Miljøanlæg

Fra idé til plan

Vestsjællands Amt har udarbejdet dette debatoplæg for at

indkalde idéer, forslag og kommentarer til Kavo’s plan om at

udvide Forlev Miljøanlæg.

Den Den Den 10. 10. 10. september september 2001, 2001, kl. kl. 19.00 19.00 bliver bliver der der afholdt afholdt offent- offentoffent- ligt ligt møde møde i i Ydun Ydun Forsamlingshus.

Forsamlingshus.

Forsamlingshus.

Her bliver projektet præsenteret, og interesserede kan stille

spørgsmål og komme med kommentarer.

Alle kommentarer og bemærkninger vil indgå i det videre forløb

med at udarbejde VVM-redegørelse og regionplantillæg.

Debatfasen udløber den 24. september 2001.

VVM-redegørelsen, forslaget til regionplantillæg og udkastet

til miljøgodkendelse vil blive fremlagt i en 2. offentlighedsfase

på otte uger - formentlig med start i løbet af maj

2002.

VVM-redegørelse

De De miljømæssige miljømæssige miljømæssige forhold forhold forhold ved ved etablering etablering af af anlæg

anlæg

til til behandling behandling af af affald affald samt samt et et affaldsdeponi affaldsdeponi vil

vil

blive blive undersøgt undersøgt nærmere nærmere i i en en VVM-redegørelse

VVM-redegørelse

(Vurdering (Vurdering (Vurdering af af Virkninger Virkninger på på Miljøet).

Miljøet).

Nogle Nogle af af de de de miljøpåvirkninger, miljøpåvirkninger, der der skal skal tages tages stil- stilstil- ling ling til til til er er er blandt blandt andet:

andet:

Beskyttelse Beskyttelse og og sikring sikring sikring af af grundvand

grundvand

Påvirkning Påvirkning Påvirkning af af natur- natur- og og dyreliv

dyreliv

Påvirkning Påvirkning på på landskab

landskab

Støj, Støj, lugt lugt og og støv’s støv’s påvirkning påvirkning påvirkning af af lokalområdet

lokalområdet

Øvrig Øvrig Øvrig påvirkning påvirkning påvirkning af af lokalsamfundet

lokalsamfundet

Udarbejdet af Vestsjællands Amt i samarbejde med arkitekt Claus L. Christensen, Sorø. Kortudsnit er reproduceret med tilladelse nr. KD 86.1043 fra KMS. Tryk: Jannerup Offset a/s.

DEBAT

R e g i o n p l a n 2001 - 2012

TILLÆG 3

Udvidelse af Forlev Miljøanlæg

Forlev Miljøanlæg

August August August 2001 2001

2001


Invitation til debat

Affaldsselskabet Kavo behandler affald fra 12 kommuner i den

sydvestlige del af amtet. Kavo ønsker at samle selskabets aktiviteter

og etablere nye anlæg til at behandle affaldet. Derfor har selskabet

søgt amtet om tilladelse til at udvide Forlev Miljøanlæg

ved Vemmelev i Korsør Kommune. Formålet er at gøre affaldsbehandlingen

mere effektiv og forbedre kvaliteten af affaldsbehandlingen.

Dette debatoplæg indleder den første offentlighedsfase, i en såkaldt

VVM-proces, hvor formålet er at diskutere de overordnede

spørgsmål omkring en udvidelse af Forlev Miljøanlæg. Når den er

afsluttet, vil amtet udarbejde en detaljeret Vurdering af Virkninger

på Miljøet (VVM-redegørelse) og et udkast til et tillæg til regionplanen.

Sideløbende vil amtet udarbejde et udkast til en miljøgodkendelse.

Derefter bliver materialet sendt ud i den anden offentlige

høring. Når den er gennemført, vil amtsrådet tage endeligt

stilling til Kavos’ ønske om at udvide Forlev Miljøanlæg. Hvis Kavo

får tilladelsen, skal kommunen derefter udarbejde en lokalplan for

området.

Kavo’s aktiviteter

Kavo spiller en meget stor rolle i håndteringen af affald fra

Sydvestsjælland. Kavo driver 15 genbrugsstationer. Her bliver

blandt andet papir, plast, glas og metaller indsamlet til genbrug. I

dag er Kavo’s aktiviteter spredt på mange forskellige lokaliteter.

Brændbart affald går til Kavo’s forbrændingsanlæg i Slagelse og

anlæg uden for amtet. Haveaffaldet og den grønne dagrenovation

bliver komposteret på pladser i Høng og Skælskør. Slagger bliver

sorteret i Vemmelev med henblik på genbrug. Olie- og kemikalieaffald

bliver indsamlet i Sorø og sendt til forbrænding hos

KommuneKemi i Nyborg.

Fra de 12 kommuner i Kavo-området er der i øjeblikket behov for

at deponere omkring 16.000 tons affald hvert år. Det er affald, der

hverken kan genanvendes eller brændes. Affaldet bliver deponeret

på Forlev Miljøanlæg, der med de nuværende arealer har kapacitet

til de kommende 30-40 år.

Affaldsbehandlingen i fremtiden

Den fremtidige affaldsbehandling vil kræve bedre sortering af affaldet

- både hjemme i den enkelte husstand og på Kavo’s anlæg.

Målet er, at en større del af affaldet skal genanvendes, og en mindre

del skal deponeres. Der vil blive behov for, at affaldsselskaberne

håndterer flere forskellige affaldsfraktioner. Nogle skal opbevares

midlertidigt, mens andre straks bliver sendt videre for at

blive særligt behandlet eller genanvendt.

Kavo ønsker at samle sine aktiviteter. Derfor har virksomheden

behov for arealer til: Komposteringsanlæg; slaggesorteringsanlæg;

olie- og kemikalieopsamling; beton- og stenknusning; haller hvor

affaldet kan blive sorteret, omlastet og oplagret. Der er behov for midlersentlige interesser. I hovedparten af det område, Kavo modtager

tidigt oplag af særlige affaldsfraktioner som for eksempel PVC, trykim-

affald fra, vil affaldsanlægget være i konflikt med væsentlige inteprægneret

træ og forbrændingsegnet affald, som bliver fjernet fra områresser som: Byer; områder med særlige drikkevandsinteresser; fordet

igen. Det område, der bliver taget i brug, ønsker virksomheden på

skellige typer af fredninger; internationale beskyttelsesområder og

sigt at udnytte til deponering af affald, der ikke kan brændes eller genan- lavbundsarealer. I de øvrige områder skal amtet foretage en konvendes.kret

vurdering af, om aktiviteterne kan placeres her. Der kan for eksempel

være konflikter med beskyttelseslinier rundt om søer, kir-

Miljøpåvirkninger

ker og fortidsminder. Der er beskyttede naturtyper, og der er områder

med drikkevandsinteresser. Herudover bør deponeringsanlæg

Alle affaldsfraktioner vil påvirke miljøet i større eller mindre grad. Der vil placeres kystnært - ca. tre kilometer fra kysten. Det sikrer, at

være risiko for forurening af grundvand og overfladevand fra det depone- grundvandet strømmer mod havet og derfor ikke påvirker det

rede affald og fra oplag af farligt affald. Der kan forekomme støj fra drif- grundvand, som bliver anvendt til drikkevand. Begrænsningerne

ten og fra transporten til og fra anlægget. Der kan opstå lugt- og støvgener,

og ved håndtering af forbrændingsegnet affald er der risiko for

fremgår af kortet nedenunder.

brand. Et deponeringsanlæg kan ikke umiddelbart flyttes igen. Landska- Det vil - som udgangspunkt - være utænkeligt at placere aktivitebet

tager form efter anlægget, og der vil være en påvirkning af grundvanterne i de mørkerøde områder. Der skal være væsentlige grunde for

det mange år efter, at deponeringen er ophørt.

at lægge aktiviteterne i de lyserøde områder. De hvide områder kan

Hvis et deponeringsanlæg bliver placeret, hvor der er grusforekomster, vil

der først skulle udgraves grus. Det er tilfældet

ved Forlev Miljøanlæg. Både råstof-

overordnet set anvendes. Men der kan være lokale konflikter, der

gravningen og den efterfølgende deponering

Svinninge

af affald lægger beslag på et relativt stort

område, hvor landbrugsjord og natur vil gå

tabt.

Kalundborg

Bjergsted

Placering af affaldsanlæg

På grund miljøpåvirkningerne, er det vanskeligt

at finde en god beliggenhed til nye anlæg.

Vestsjællands Amt har ikke foretaget detaljerede

undersøgelser af mulighederne for

at placere nye deponeringsanlæg i det område,

Kavo dækker. I et regionplantillæg fra

1990, hvor amtet skulle placere et flyveaskedepot,

pegede amtet på Halsskov i Korsør

Kommune og Mullerup i Gørlev Kommune.

Depotet blev placeret i Krusesminde ved Halskov.

I regionplan 1997-2008 står der, at Forlev

Miljøanlæg kan udvides med ca. 18 ha i retning

mod sydøst . Udvidelsen skal ske under

hensyn til grundvand og landskab, og den

skal tage hensyn til naboerne.

Ifølge forslag til regionplan 2001-2012 må anlægget

kun udvides, hvis en VVM-redegørelse

kan vise, at det kan ske uden væsentlige

miljøproblemer.

Det nye affaldsanlæg skal først og fremmest

håndtere affald fra Kavo’s interessentkommuner.

Derfor bør det placeres i Kavoområdet.

Forlev er et af de steder, hvor der

ikke umiddelbart er konflikter med andre væ-

Forlev Miljøanlæg

Områder hvor deponeringsanlæg

ikke bør placeres

Områder hvor deponeringsanlæg

er i konflikt med andre interesser

Områder hvor deponeringsanlæg

som udgangspunkt kan placeres

Kystnærhedszonen,

cirka 3 km fra kysten

Afgrænsning af Kavos område

Hvidebæk

Gørlev

Korsør

Skælskør

Høng

Slagelse

Kort Kort A A viser mulighederne for at placere anlægget i Kavo’s område.

Hashøj

Tornved

Dianalund

Fuglebjerg

Jernløse

Stenlille

Sorø


Storstrøms


Amt


Kort A
lægger hindringer i vejen. Det kan for eksempel vise sig, at der er

vigtige vandboringer i nærheden, at der er beboelse meget tæt på,

at landskabet bliver ændret på uacceptabel måde, eller at de trafikale

forhold er for dårlige.

Et udvidet Forlev Miljøanlæg

Uanset hvor et affaldsanlæg bliver placeret, skal der tages stilling

til en lang række miljø- og driftsforhold.

Hvis de fortsatte undersøgelser peger på, at Kavo’s aktiviteter kan

samles på Forlev Miljøanlæg, vil overvejelserne om miljøpåvirkningerne

gå på de emner, der er nævnt i den følgende beskrivelse.

Miljøpåvirkningerne vil stort set være de samme, hvis aktiviteterne

bliver placeret et andet sted - men konsekvenserne for omgivelserne

vil være forskellige.

Indretning

Indretning

Kavo ønsker at gennemføre udvidelsen af miljøanlægget i løbet af

fem år. Først vil virksomheden etablere afskærmende, beplantede

jordvolde langs udvidelsens grænse (se figur 1), og derefter bliver

aktiviteterne sat i gang etapevis.

Der vil blive gravet 1-2 meter af jorden, så de enkelte delområder

bliver sænket i forhold til terrænet. Formålet er at gøre aktiviteterne

mindre synlige og at skabe læ og afskærmning.

Det nuværende deponeringsanlæg ligger i et område med sand og

grus, hvoraf hovedparten nu er gravet bort. På området, hvor Kavo

ønsker at udvide, ligger der stadig et 10-12 meter tykt lag sand og

grus, der er dækket af ler og muld. Før virksomheden kan anvende

området til deponering, skal råstofferne graves ud.

Indvinding af sand og grus og efterfølgende etablering af deponeringsområder

starter i den nordlige del (9 på kort B), hvor der graves

cirka 13 meter ned. I løbet af 5-15 år vil råstofindvindingen

rykke mod syd, og de midlertidige anlæg og aktiviteter må flyttes

rundt internt. Når deponeringen på sigt nærmer sig slutopfyldning,

skal de midlertidige anlæg flyttes - enten internt eller til en helt ny

lokalitet.

Landskab Landskab

Landskab

Det eksisterende deponeringsanlæg (B, C og D på kort B) vil om

30-40 år være formet som en bakke. Bakken bliver formet og beplantet

i overensstemmelse med lokalplanen. Det vil sige med

træer og buske. Landskabet vil blive påvirket af udvidelsen allerede

i driftsfasen, der strækker sig over mange år. De

afskærmende volde og beplantningen er illustreret på kort B og på

foto 1-3. Når deponeringen ophører, er det planen, at den bliver afsluttet

som en delvis beplantet bakke med top cirka 15 meter over

det nuværende terræn (Kort C). I VVM-redegørelsen skal amtet undersøge,

hvordan landskabelige ændringer kan passes ind i området

på en god måde.

A. Administrationsbygning

B. Afsluttet og tildækket deponeringsområde

C. Sortering og indpakning af affald til forbrænding

D. Endelig deponering af affald og mellemlager af indpakket affald

E. Modtageområde med vejebod, mandskabsbyging og maskinhal

Indretningen Indretningen i i løbet løbet af af af en en årrække:

årrække:

1. Parkering

2. Containerplads og modtageområde til sortering

3. Modtagelse og opbevaring af olie- og kemikalieaffald

4. Komposteringsanlæg

5. Knusning og mellemlager af beton, tegl og asfalt

6. Mellemlager af særligt affald

7. Sortering og mellemlager af slagge

8. Deponering af særlige affaldstyper

9. Råstofindvinding

10. Disponibelt areal efter råstofindvinding

Grund- Grund- og og overfladevand

overfladevand

Ved Forlev er der adskilte grundvandsmagasiner. Fra det øverste

magasin strømmer vandet mod nord, mens vandet i det nedre magasin

strømmer mod vest. Der bliver ikke indvundet drikkevand fra

magasinerne vest for Forlev Miljøanlæg. I forbindelse med VVMredegørelsen

skal grundvandsstrømningerne beskrives mere præcist.

Deponeringsanlægget vil Kavo i givet fald skulle indrette med

membran under affaldet. Membranen skal i en årrække opsamle

det vand, der siver ned gennem affaldet. Så længe der er risiko for,

at det kan forurene grundvandet, skal virksomheden pumpe det op

og rense det. Efter omkring 30 år forventer amtet, at det vand, der

siver gennem affaldet, vil at være rent nok til, at det kan sive videre

til grundvandet. Dette skal amtet undersøge nærmere i VVM-redegørelsen.

Vandet fra det øverste magasin strømmer mod Tude Å. Derfor skal

amtet undersøge, hvordan det kan undgås, at åen bliver påvirket

på en måde, som ikke er acceptabel.

Trafik

Trafik

En samling af aktiviteterne vil medføre en stigning i trafikken.

Kavo forventer ca. 30.000 biler pr. år til affaldsanlæggene. VVMredegørelsen

skal beskrive konsekvenserne af den øgede trafikbelastning

nærmere.

Lugt, Lugt, støv støv og og papirflugt

papirflugt

Lugtgener fra komposteringsanlægget skal virksomheden nedsætte

ved en optimal drift af anlægget. Omfanget af lugtende og

støvende aktiviteter i øvrigt vil blive nærmere undersøgt i forbindelse

med VVM-redegørelsen. En godkendelse fra amtet vil indebære

krav om, at lugt- og støvgener samt papirflugt så vidt muligt

undgås.

Risiko

Risiko

Kavo vil kun skulle have mindre oplag af olie- og kemikalieaffald

samt oplag af affald, der skal sendes til forbrænding. Alligevel

skal det undersøges, hvordan oplagene sikres bedst muligt. Virksomheden

skal udarbejde en samlet beredskabsplan for hele anlægget.

Kort Kort B B viser det eksisterende Forlev Miljøanlæg og Kavos

ønske om udvidelse.

Kort Kort C C C viser forslag til en fremtidige landskabsplan.

More magazines by this user
Similar magazines