Å R S R E G N S K A B ... - KommuneKredit

kommunekredit.dk

Å R S R E G N S K A B ... - KommuneKredit

Å R S R E G N S K A B &

K O N C E R N R E G N S K A B

2 0 0 1


2

KORT OM KOMMUNEKREDIT

KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån og leasing til kommuner

og amter og til selskaber/institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredit arbejder

under en særlig lov og er undergivet tilsyn af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

KommuneKredit er kommunernes eget finansieringsselskab og er derfor alene til for sine

kunders skyld. KommuneKredits idegrundlag er derfor meget enkelt:

• At tilvejebringe den billigst mulige finansiering til den kommunale sektor.

• At tilbyde de produkter vores kunder ønsker.

• At varetage administrationen på et højt kvalitativt niveau.

Medlemmer er kommuner og amtskommuner, der har lån eller garanterer eller hæfter for

lån. Medlemmerne hæfter solidarisk for KommuneKredits forpligtelser. Alle kommuner og

alle amtskommuner er medlemmer af KommuneKredit.

Den overordnede ledelse af KommuneKredit varetages af en bestyrelse. Bestyrelsen har

10 medlemmer, hvoraf 8 vælges af kommunerne og 2 vælges af amtskommunerne. Den

daglige ledelse varetages af en direktion på 2 medlemmer.

KommuneKredits lån finansieres ved udstedelse af obligationer på det danske obligationsmarked

eller ved optagelse af lån i udlandet.

KommuneKredit er kreditvurderet hos Moody’s Investors Service og Standard and Poor’s.

KommuneKredit er for den langfristede gæld kreditvurderet til Aaa/AAA og P-1/A-1+ for

den kortfristede gæld, hvilket er den samme vurdering som den danske stat.

KommuneKredit har etableret Kommune Leasing A/S som et 100% ejet datterselskab.

KommuneKredit er en moderne serviceorganisation baseret på engagerede medarbejdere

og moderne teknologi. KommuneKredits grundlæggende værdier er:

• Kunden i centrum

• Trivsel og godt arbejdsmiljø

• Kvalitet i arbejdet

Åbenhed og godt samarbejde

• Uddelegering og ansvar


I N D H O L D

HOVEDTAL FOR KONCERNEN side 5

BERETNING side 6

REVISIONSPÅTEGNING side 21

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS side 22

RESULTATOPGØRELSE FOR 2001 side 24

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2001 side 25

PENGESTRØMSOPGØRELSE side 26

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET side 27

KOMMUNEKREDITS UDDANNELSESFOND side 35

REGNSKABET ER TILGÆNGELIGT PÅ WWW.KOMMUNEKREDIT.DK

AN ENGLISH VERSION OF THE ACCOUNTS CAN BE OBTAINED ON APPLICATION TO KOMMUNEKREDIT

3


4

B E S T Y R E L S E O G D I R E K T I O N

BESTYRELSE

DIREKTION

UDLÅNS- OG FINANSAFDELING

ØKONOMIAFDELING

KOMMUNE LEASING A/S

REVISORER

Fhv. borgmester Evan Jensen, Lejre, formand

Borgmester Kaj Petersen, Sakskøbing, næstformand

Amtsborgmester Kristian Ebbensgaard, Roskilde

Kommunalbestyrelsesmedlem Else Købstrup, Hjørring

Borgmester Ejgil W. Rasmussen, Gedved

Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen, København

Borgmester Hans Toft, Gentofte

Borgmester Henrik Zimino, Tårnby

Fhv. borgmester Arne Toft, Arden

Borgmester Henning G. Jensen, Aalborg

Adm. direktør Søren Høgenhaven

Direktør Johnny Munk

Direktør Johnny Munk

Økonomichef Kenneth Retbøll-Bauer

Leasingchef Frank Hammer-Hansen

KPMG C. Jespersen, valgt af bestyrelsen

Overpræsident Emil le Maire, valgt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet


Mio. DKK

H O V E D T A L F O R K O N C E R N E N

Koncernen består af KommuneKredit

samt dets 100% ejede datterselskab,

Kommune Leasing A/S.

Beløb i mio.DKK

1997 1998 1999 2000 2001

UDLÅN

Danske obligationslån 9.338,6 6.317,8 3.424,6 1.681,9 3.172,8

Indekslån 1.378,3 1.870,6 187,6 100,8 458,8

Aftalelån m.m. 2.579,8 3.831,9 6.830,5 5.079,9 9.105,1

Bruttoudlån i alt 13.296,7 12.020,3 10.442,7 6.862,6 12.736,7

Konveteringer/omlægninger 3.932,4 4.422,7 3.833,2 339,5 1.369,7

Nettoudlån i alt 9.364,3 7.597,6 6.609,5 6.523,1 11.367,0

Afdrag/indfrielser 1.464,4 3.405,8 2.985,3 3.459,6 8.487,4

Nettonyudlån 7.899,9 4.191,8 3.624,2 3.063,5 2.879,6

REGNSKABSTAL

Nettorenteindtægt m.v. 155,7 140,1 120,7 103,0 106,9

Overskud ved udlejning

af leasingaktiver 20,9 33,3 40,7 58,9 71,3

Kursregulering af valuta 0,1 0,1 0,4 -0,1 0,1

Administrationsomkostninger 36,9 47,4 55,9 58,2 61,1

Resultat før kursregulering på

obligationer 139,8 126,1 105,9 103,6 107,2

Kursregulering af obligationer 150,9 139,4 -148,4 32,6 43,0

Resultat før skat 290,7 265,5 -42,5 136,2 150,2

Skat af årets resultat -90,0 -98,2 18,5 -34,2 -47,8

Årets resultat 200,7 167,3 -24,0 102,0 102,4

Restgæld på lån 47.994,4 50.972,7 54.720,2 57.603,7 60.483,3

Obligationer noteret på fondsbørser

samt andre lån,

herunder lån i udlandet 49.545,4 53.737,2 57.361,4 60.708,6 63.360,2

Egenkapital 2.798,3 2.968,4 2.948,4 3.052,1 3.156,8

Balancesum 54.633,3 61.146,9 63.174,2 66.661,4 68.866,6

15000

10000

5000

0

Udlån fordelt efter type 1992-2001

1993 1995 1997 1999 2001

1992 1994 1996 1998 2000

Nettoudlån

Danske obl. lån

Indekslån

Aftalelån

Balancei mia. DKK

70

60

50

40

30

20

10

0

Udvikling i balance og egenkapital 1992 - 2001

1993 1995 1997 1999

1992 1994 1996 1998 2000

2001

3

2

1

0

Egenkapital i mio. DKK

Balance

Egenkapital

5


6

B E R E T N I N G

REKORDÅR FOR KOMMUNEKREDIT

2001 blev et rekordår for KommuneKredit. Nettoudlånet blev på 11,4 mia. kr. mod

6,5 mia. kr. i 2000 – altså en stigning på 75 pct. Nettoudlånet er det hidtil største

i KommuneKredits historie.

Bruttoudlån fordelt efter type

71,5%

28,5%

Aftalelån

Obligationslån

Bruttoudlånet (dvs. inkl. konverteringer) udgjorde 12,7 mia. kr. mod 6,9 mia. kr. i 2000

– en stigning på 84 pct.

Væksten i udlånet skyldes bl.a. kommunernes forbedrede lånemuligheder specielt til

investeringer på folkeskoleområdet samt store udlån til finansiering af fælleskommunale

affaldsforbrændingsanlæg. En del af det forøgede udlånsniveau kan også henføres til en

øget markedsandel for lån til kommuner og amter. KommuneKredit har således i 2001

været den absolut førende långiver til den kommunale sektor. Denne stærke position

skyldes, at KommuneKredit som følge af sin gode kreditvurdering og lave omkostninger

har kunnet tilbyde særdeles attraktive rentesatser. Endvidere har KommuneKredit som

følge af sit gode kendskab til den kommunale sektor udviklet låneprodukter, der passer

til de enkelte låntageres behov.

Kommunernes og amternes låntagning har i de senere år været præget af, at stadig

flere har valgt at optage variabelt forrentede lån. Det skyldes dels et ønske om at sprede

renterisikoen, dels at den korte rente har været relativ lav. I 2001 udgjorde de variabelt

forrentede udlån ca. halvdelen af det samlede udlån, hvilket stort set er uændret i forhold

til 2000.

I forbindelse med Elsams omdannelse fra interessentskab til aktieselskab er der ikke

opnået bekræftelse fra alle kommuner om fortsat hæftelse for lånene i det nye selskab.

Disse er derfor opsagt til indfrielse eller omlægning til garantilån inden for en 6 måneders

periode, der udløber med udgangen af februar 2002. Elsams samlede låneportefølje i

KommuneKredit udgjorde på opsigelsestidspunktet ca. 2,4 mia. kr. Ved udgangen af 2001

har Elsam indfriet lån for 1,4 mia. kr., og der resterer herefter alene de lån, der vil blive

søgt omlagt til lån med direkte kommunegaranti.

Størstedelen af KommuneKredits funding er tilvejebragt via udstedelser på de internationale

kapitalmarkeder, og KommuneKredit har lagt vægt på at sprede fundingen på

Udlån fordelt efter låntagergrupper 2000

4,3%

10,5%

13,2%

Kommuner

Amter

72,0%

Mod garanti

Interesseselskaber

Udlån fordelt efter låntagergrupper 2001

10,8%

24,9%

7,1%

Kommuner

Amter

57,2%

Mod garanti

Interesseselskaber


UDLÅN

forskellige markeder og produkter. De største enkeltmarkeder har været Japan og Schweiz.

Herudover har udstedelser af KommuneKredits korte papirer – ECP-noter, der anvendes

til finansiering af variabelt forrentede lån, haft et meget betydeligt omfang. Endvidere er

udstedelsen af aktieindekserede obligationer fortsat i 2001.

Også Kommune Leasing har haft et højt aktivitetsniveau i 2001. Antallet af leasingaftaler

steg med ca. 20 pct. i forhold til 2000, og den indgåede kontraktsum steg med 43 pct.

til over 0,5 mia. kr. Denne udvikling skyldes, at stadig flere kommuner anvender leasing

som finansieringsform på stadig flere områder. Ved udgangen af 2001 havde Kommune

Leasing således leasingaftaler med 212 kommuner og 13 amter.

Udlånet i 2001 var særdeles tilfredsstillende, idet bruttoudlånet steg med 5,8 mia. kr. fra

6,9 mia. kr. i 2000 til 12,7 mia. kr. i 2001. Stigningen var på grundlag af kommunernes og

amternes budgetterede låntagning større end forventet. Stigningen har været størst på

skole- og energiområdet.

Stigningen i bruttoudlånet skyldes endvidere udviklingen i renteniveauet, der har betydet,

at konverteringer og omlægning af lån er steget fra 0,3 mia. kr. i 2000 til 1,4 mia. kr. i

2001. En del af disse omlægninger har været omlægning af indekslån til lån med fast eller

variabel rente. Omlægningerne er typisk sket i fjern- og kraftvarmeværker.

Nettoudlånet er steget fra 6,5 mia. kr. i 2000 til 11,4 mia. kr. i 2001, hvilket er Kommune-

Kredits største nettoudlån nogensinde. Nettoudlånet er steget i forhold til alle Kommune-

Kredits fire låntagergrupper, relativt mest i forhold til interessentskaber og mindst i forhold

til amter.

KommuneKredits nettonyudlån – stigningen i nettoudlån fradraget, afdrag og indfrielser –

udgjorde 2,9 mia. kr.

Kommunernes valg af låneformer er i de senere år blevet stadig mere differentieret. En del

kommuner lægger vægt på risikospredning i låneporteføljen med en fastlagt procentvis

fordeling mellem fast og variabelt forrentede lån.

Udlån fordelt på valuta 2000

4,9%

DKK

CHF

10,8%

84,3%

EUR

3,3%

11,3%

Udlån fordelt valuta 2001

DKK

CHF

9,0%

76,4%

EUR

USD

7


8

Udlånets fordeling mellem lån med fast og variabel rente var i 2001 den samme som

i 2000, idet de variabelt forrentede lån i begge år udgjorde knapt 48 pct. af det samlede

udlån. I anden halvdel af 2001 har der været en tendens til, at flere kunder har optaget

fast lån med fast rente under hensyntagen til det lave renteniveau.

Obligationslånene udgjorde i 2001 som i 2000 ca. halvdelen af antallet af udlån, men kun 25-30

pct. af lånevolumen. Tendensen til, at de større låntagere optager aftalelån, er fortsat i 2001.

Udlånet i fremmed valuta er steget, idet 24 pct. af udlånet i 2001 mod 16 pct. i 2000 er

sket i fremmed valuta. Udlånet i EUR blev næsten fordoblet, mens andelen fortsat udgør

ca 11 pct. Nogle få store låntagere inden for energisektoren har optaget lån i USD, der

udgør ca. 9 pct. af udlånet i 2001.

Kommunernes låntagning har især været præget af store investeringer på folkeskoleområdet,

hvor der i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening blev

indført betydeligt forbedrede lånemuligheder. Der er dels tale om udbygning af kapaciteten

i form af nye skoler/tilbygninger som følge af det stigende elevtal, dels om renovering og

modernisering med henblik på en forbedring af de fysiske rammer for undervisningen.

Kommunernes anlægsbudgetter på folkeskoleområdet udgjorde i 2001 2,8 mia. kr., hvilket

er mere end en fordobling i forhold til for 2 år siden.

Kommunernes aktivitet på ældreboligområdet i form af nybyggeri og ombygning af

utidssvarende plejehjem til moderne ældreboliger er fortsat høj. KommuneKredit har

i 2001 udlånt godt 1 mia. kr. til almene boliger til ældre.

Amterne har også haft stigende låntagning. Det skyldes større lånemuligheder – nu 30

pct. af anlægsudgifterne – og et øget behov for investeringer til renovering af bygninger

på sygehusområdet og behov for at skabe nye boformer for handicappede og sindslidende

samt enestuer på psykiatriske hospitalsafdelinger.

Kommunernes lånoptagelse fordelt efter formål 2000

3,5%

15,9%

14,2%

Miljø

Energi

Vand

20,2%

37,2%

9,0%

Skoler

Ældreboliger

Andre formål

Kommunernes lånoptagelse fordelt efter formål 2001

4,9%

26,2%

9,8%

Miljø

Energi

Vand

18,0%

36,2%

4,9%

Skoler

Ældreboliger

Andre formål


FUNDING

KORTFRISTET FUNDING

ECP

Fremskaffelsen af KommuneKredits udlånsmidler (funding) sker dels ved udstedelse

af obligationer på Københavns Fondsbørs dels ved udstedelse af obligationer og andre

værdipapirer i udlandet. KommuneKredit lægger vægt på at sprede sin funding på forskellige

markeder og produkter, så afhængighed af bestemte markeder eller produkttyper

minimeres.

De traditionelle obligationsprodukter finansieres ved udstedelse af obligationer på Københavns

Fondsbørs, mens kapitalbehovet til finansiering af aftalelån tilvejebringes, hvor

KommuneKredit kan opnå den relative laveste pris.

KommuneKredits låntagning har i 2001 generelt været præget af låntagernes interesse for

variabelt forrentede lån. Størstedelen af fundingen er tilvejebragt ved udstedelse af korte

værdipapirer på kapitalmarkederne i Europa og Japan, hvor KommuneKredit har kunnet

udnytte sin gode kreditvurdering til at opnå attraktive priser.

Som noget nyt har KommuneKredit i 2001 udstedt værdipapirer med call option. Disse

papirer egner sig godt til finansiering af variabelt forrentede udlån og har en særdeles

fordelagtig rente.

I løbet af 2001 er udstedt 283 noter for 28,9 mia. kr. (3,4 mia. USD). Programmet har

ikke siden dets etablering i 1990 været benyttet så meget som i 2001. Stigningen i

anvendelsen af programmet skyldes den relativt lave, korte rente, der har fået Kommune-

Kredits kunder til at efterspørge variabelt forrentede lån. Ultimo året var udestående på

programmet 4,6 mia. kr. (541 mio. USD). Der er udstedt noter i CHF, DKK, EUR, GPB og

USD, hvor USD-udstedelserne har størst betydning (83 pct.). I efteråret 2001 forhøjedes

programmets maksimum fra 1 mia. USD til 2 mia. USD.

ECP udstedelser 2000

CHF

DKK

EUR

83,1%

6,4%

USD

GBP

9,5%

1,0%

ECP udstedelser 2001

0,6%

CHF

DKK

EUR

83,3%

4,4% 0,3%

USD

GBP

11,4%

9


10

MTN (korte)

Kortfristede banklån

LANGFRISTET FUNDING

Københavns Fondsbørs

Danske obligationsudstedelser fordelt efter løbetid

16,9%

1 år

1-5 år

5-10 år

37,1%

2,0% 30,8%

13,1%

10-20 år

> 20 år

Som noget nyt har KommuneKredit i 2001 udstedt MTN-noter på det japanske marked

med call-optioner, hvor investorerne kan få lånet tilbagebetalt f. eks. hver 6. eller 12.

måned. I løbet af 2001 er foretaget 37 udstedelser for 28,1 mia. JPY. To udstedelser er

blevet kaldt i løbet af året. Udeståendet ultimo 2001 var 26,6 mia. JPY svarende til 1,7

mia. kr.

KommuneKredit anvender korte banklån til mellemfinansiering af udlån i perioder, når

det ikke er muligt at udstede korte værdipapirer. I løbet af 2001 er der optaget korte banklån

for 3,9 mia. kr. De kortfristede banklån udgjorde ultimo 2001 1,5 mia. kr. Ultimo 2000

udgjorde de kortfristede banklån 2,4 mia. kr.

I 2001 er foretaget udstedelser på Københavns Fondsbørs for i alt 4,8 mia. kr.

KommuneKredit har i 2001 fortsat udstedelsen af aktieindekserede obligationer som blev

påbegyndt i 2000. Afkastet på obligationerne er relateret til forskellige aktieindeks. I alt er

der i 2001 foretaget udstedelser i 9 serier for i alt 760,3 mio. kr. To af udstedelserne er

foretaget i EUR. KommuneKredit har afdækket risikoen for udviklingen i aktieindeksene.

Som realkreditlignende nominalobligationer er udstedt 3,3 mia. kr. Disse udstedelser er

overvejende sket som 4 procents obligationer, og provenuet er anvendt til udlån, typisk

som annuitetslån med en løbetid på 10, 20 og 25 år.

KommuneKredit har udstedt 1-årige stående obligationer til finansiering af rentetilpasningslån

for 878 mio. kr.

KommuneKredits fondsomsætning udgjorde i 2001 12,6 mia. kr. Ejere af KommuneKredits

obligationer er først og fremmest pensionskasser, forsikringsselskaber, offentlige fonde

samt kommuner og amter.

Danske obligationsudstedelser fordelt efter kupon

9%

14,2%

9,4%

13,9%

6%

5%

60,6%

4%

2,5%

Struktureret

Cirkulerende obligationer fordelt efter ejere

35,8%

12,8%

Erhvervsvirksomheder

Finansioeringsvirksomheder

Forsikringsvirksomheder

21,0%

21,3%

6,3%

2,8%

Stat,Kommuner og Amter

Private

Udlændinge


MTN (lange)

EIB

MISMATCH

OMLÆGNING TIL EURO

I løbet af 2001 er foretaget 11 langfristede udstedelser for i alt 4,7 mia. kr. Af disse

udstedelser er to foretaget i schweizerfrank for 400 mio. CHF (2 mia. kr.), en i danske

kroner for 200 mio. kr., tre i euro for 118,7 mio. EUR (0,8 mia. kr.), fire i japanske yen

for 3,1 mia. JPY (0,2 mia. kr.) og en i dollar for 165 mio. USD (1,4 mia. kr.). Udstedelsen

af 300 mio. CHF havde karakter af en obligationsudstedelse, men foretaget under MTNprogrammet.

Udstedelsen af yderligere 100 mio. CHF var en forhøjelse af udstedelsen

på 300 mio. CHF. Udstedelsen på 200 mio. DKK var en forhøjelse af en tidligere

udstedelse, ligeledes som en obligationsudstedelse.

I alt udestår på MTN-programmet ultimo 2001 13,5 mia. kr. (ultimo 2000 8,3 mia. kr.)

svarende til 80,5 pct. (ultimo 2000 53 pct.) af programmets maksimum på 2 mia. USD.

KommuneKredit videreformidler/refinansierer en række projekttyper i Den europæiske

Investeringsbank (EIB). I 2001 har KommuneKredit optaget lån til videreformidling/

refinansiering i EIB for 230 mio. kr. Ultimo 2001 havde KommuneKredit et mellemværende

med EIB på 1,4 mia. kr.

KommuneKredit har Indenrigsministeriets tilladelse til at optage lån uden øjeblikkeligt

genudlån inden for et maksimum på 1.500 mio. kr. Ultimo 2001 var der optaget lån under

mismatch-rammen for 1.049 mio. kr., hvoraf 1.039 mio. kr. var aftalt udlånt primo 2002.

KommuneKredit omlagde i november 2001 kontrakter i indevaluta – d.v.s. DEM, FRF,

LUF, NLG, ITL, ESP og BEF – til EUR. I alt er omlagt 83 udstedelser, 148 swaps og 50

udlån til EUR. Konverteringen blev foretaget uden problemer.

26,7%

MTN fordelt efter valuta

14,1%

CHF

DKK

EUR

3,8%

38,4%

17,0%

JPY

USD

1,6%

1,5%

37,0%

MTN fordelt efter løbetid

< 12 mdr

1-5 år

6-10 år

27,8%

32,1%

11-20 år

> 20 år

11


12

13%

IT-udstyr

Teknisk manual

Hospitalsudstyr

KOMMUNE LEASING

Fordeling Fordeling på på leasingaktiver

leasingaktiver

10%

58%

6%

5%

Biler

Færger

Kontorudstyr

diverse

Kommune Leasing har i 2001 haft et godt år, idet antallet af indgåede leasingaftaler i forhold

til 2000 er steget med 20 pct., mens den indgåede aftalesum er steget med 57 pct.

Ligesom i den private sektor bliver leasing også en stadig mere udbredt finansieringsform

i den kommunale sektor, og ved udgangen af 2001 havde 77 pct. af kommunerne og 93

pct. af amterne leasingaftaler med Kommune Leasing. Markedet er fortsat præget af hård

konkurrence, hvilket indebærer, at kommuner og amter kan opnå attraktive leasingsatser.

Selskabets leasingindtægter er i 2001 steget til 376,7 mio. kr. svarende til en stigning på

18% i forhold til 2000. Nettotilgangen af leasingaktiver er forøget med 283,5 mio. kr. til

næsten 1,9 mia. kr.

Det er fortsat leasing af IT-udstyr til administration og sundhedssektoren, der er det største

forretningsområde med en andel på 58 pct. af de samlede leasingaktiver. Finansiering

af teknisk materiel samt medico-teknisk udstyr til hospitaler m.v. har i de seneste år været

i vækst og udgør nu henholdsvis 13 og 10 pct. af de samlede leasingaktiver.

I slutningen af 2001 udvidede Kommune Leasing sit forretningsområde til også at omfatte

finansiel ejendomsleasing. Det kommunale marked for ejendomsleasing har i de senere

år været begrænset som følge af reguleringen af sale and lease back arrangementer.

Kommuner og amter ser dog i fremtiden ud til i større omfang at medtage ejendomsleasing

i overvejelserne ved ny- og ombygning af ejendomme, hvorfor forretningsområdet

forventes udvidet i de kommende år.

På administrationssiden har selskabet ændret strategi. Efter en årrække med outsourcing

af dele af sin leasingadministration har selskabet valgt fremover selv at varetage hele

administrationen. Formålet med hjemtagelsen er dels administrative besparelser, dels i

større omfang at præge IT-systemer m.v. for endnu bedre at kunne tilfredsstille kundernes

behov.

Årets regnskabsresultat viser et overskud på 7,3 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. i 2000. Af

overskuddet på 7,3 mio. kr. vedrører 4 mio. kr. kursgevinster på selskabets obligationsbeholdning.

Med baggrund i de allerede indgåede leasingaftaler samt forventninger om en uændret

markedsandel, forventes leasingindtægterne i 2002 at stige med ca. 15%, mens de

samlede leasingaktiver forventes at stige til lidt over 2 mia. kr.

KOMMUNEKREDITS SIKKERHED, RISICI OG SOLVENS

Finansielle risici

KommuneKreditkoncernens tilgodehavender og forpligtelser indebærer finansielle risici,

der kan påvirke regnskabet. Det er KommuneKredits politik at minimere finansielle risici

samt nøje at identificere, kontrollere og styre disse risici.

Markedsrisiko

Renterisiko

5%

3%

Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af koncernens aktiver og passiver

ændrer sig på grund af ændringer på de finansielle markeder i form af ændringer i

valutakurser og renteniveau.

Renterisikoen er risikoen for tab som følge af renteændringer. Koncernens renterisici

knytter sig dels til indlån, udlån og swaps dels til egenbeholdning af obligationer.


Indlån og udlån

Mismatch

Koncernens renterisici vedrørende indlån og udlån afdækkes ved, at udlån, der ydes

som obligationslån, ydes således, at der til enhver tid er balance mellem restgælden og

de modsvarende cirkulerende obligationer. Andre udlån ydes således, at de enten ydes

med samme rente og løbetid, som de er optaget i, eller efter en swap er omlagt til.

KommuneKredit har derfor stort set ingen renterisiko på sin udlånsvirksomhed.

KommuneKredit må uden umiddelbart genudlån optage lån på indtil 1.500 mio. kr.

(mismatch).

Mismatchlån optages i eller swappes til variabel rente. Renterisici afdækkes ved placering

af midlerne i renteperioder svarende til renteperioden for det optagne lån/swap. Midlerne

placeres som indskud i banker eller i værdipapirer, typisk danske eller udenlandske statspapirer.

Egenbeholdning af obligationer

Der er opstillet en ramme for maksimal

rentefølsomhed vedrørende

egenbeholdning af obligationer på

150 mio. kr.

Egenbeholdning af obligationer

45,3%

Ved udgangen af 2001 udgjorde koncernens

fondsbeholdning 2,9 mia. kr.

Fondsbeholdningens renterisiko er et

23,9%

udtryk for beholdningens følsomhed

over for en renteændring på 1 procentpoint.

Rentefølsomheden for

koncernen ultimo 2001 er opgjort

til 136 mio. kr. Statsobligationer

30,8%

Realkreditobligationer

KommuneKredit-obligationer

13


Mio.DKK

60

50

40

30

20

10

0

14

VALUTARISIKO

LIKVIDITETSRISIKO

KREDITRISIKO

Swaps og markedsværdi

Hovedstol Markedsværdi

1997 1998 1999 2000 2001

Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i valutakurserne. Koncernens

principielle politik er, at der ikke må forekomme valutarisici. Det er dog tilladt at have

nettovaluta indestående på op til 100.000 USD og 100.000 EUR.

Koncernens valutarisici afdækkes ved at udlån ydes således, at de enten ydes i samme

valuta, som de er optaget i, eller efter en swap er omlagt til. Valutarisikoen ved udlån

i fremmed valuta bæres af låntageren.

Valutarisici ved mismatch afdækkes ved placering af midlerne i samme valuta, som de

er optaget/ swappet til eller ved terminsforretninger. Der er ingen valutarisici i Kommune-

Kredits egenbeholdning, idet hele egenbeholdningen er anbragt i DKK.

Såfremt værdien af danske kroner ændres med en procent over for andre valutaer, vil det

påvirke årets resultat for 2001 med ca. 7.000 kr. i negativ/positiv retning.

Det er KommuneKredits politik, at KommuneKredits funding (indlån) over hele

tidsperioden skal overstige de forpligtelser, KommuneKredit har indgået til at yde lån til

en given rentesats eller et givent spread. Denne politik indebærer i sig selv en væsentlig

reduktion af likviditetsrisikoen. Hertil kommer at KommuneKredit på grund af sin høje

kreditvurdering har let adgang til at fremskaffe likviditet både på det danske og på udenlandske

kapitalmarkeder.

Kortfristet likviditet udover den likvide beholdning kan tilvejebringes ved repotransaktioner

eller salg fra KommuneKredits egenbeholdning af obligationer.

Endvidere kan der fremskaffes likviditet ved udstedelse af ECP- eller MTN-noter via

KommuneKredits programmer, ligesom KommuneKredit har kreditfaciliteter i en række

danske og udenlandske banker.

Kreditrisiko er risikoen for, at modparter helt eller delvis misligholder deres forpligtelser

overfor koncernen.

Koncernens kreditrisici knytter sig dels til primære finansielle aktiver, dels til afledte

finansielle instrumenter med positiv markedsværdi. Kreditrisici knyttet til finansielle aktiver

svarer til de i balancen indregnede værdier.

Koncernens kreditrisici er som følge af virksomhedens særlige virksomhedsområde meget

begrænset.

Kreditrisiko overfor kunder

Koncernens udlån er sikret ved:

• Der ydes alene lån til danske kommuner og amter eller mod 100 procent

garanti fra disse

• Medlemskommunerne hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser.

Alle danske kommuner og amter er medlem af KommuneKredit.

• Kommuner og amter har fri ret til at udskrive indkomstskat m.v.


Kreditrisiko overfor financielle modparter

KommuneKredit indgår som hovedregel kun swap-aftaler med finansielle modparter,

som der i forvejen er indgået en ISDA-aftale med. Som følge heraf antages det, at alle

KommuneKredits swaps er omfattet af nettingaftaler. Men grundet den juridiske

usikkerhed om muligheden for netting med modparter underlagt udenlandsk lovgivning,

anvendes der af forsigtigheds hensyn for tiden ikke netting i styringen af KommuneKredits

kreditrisiko.

OPERATIONELLE RISICI

SOLVENS M.V.

Medlemmer:

Kommuner ( i alt 275) 275

Amtskommuner ( i alt 14) 14

Færøske kommuner ( i alt 49) 17

Nøgletal:

Balance i mia. DKK 68,9

Egenkapital i mia. DKK 3,2

Solvensprocent (pct) 101,5

KommuneKredit tildeler alle finansielle modparter, som optræder som debitor for

KommuneKredit, en intern line. Swaps indgås med modparter, som har fået tildelt en

intern line, og hvis rating hos Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s og/eller

IBCA er dobbelt “A” eller bedre. Endvidere kan indgås forretninger med en løbetid på

under et år samt renteswaps med en løbetid på under 10 år med modparter, som har fået

tildelt en intern line, uanset rating. Med øvrige modparter kan kun indgås forretninger,

hvis der stilles sikkerhed (collateral).

Den maksimale kreditrisiko på afledte finansielle instumenter opgjort som det samlede

tilgodehavende hos swap-partner med nettotilgodehavender udgør ca. 3.278 mio. kr. pr.

31. december 2001. Kreditrisikoen på afledte finansielle instrumenter opgjort som den

positive markedsværdi af forventede fremtidige nettobetalinger udgør ca. 2.464 mio. kr.

pr. 31. december 2001.

Operationel risiko er risikoen for direkte eller indirekte tab som følge af utilstrækkelige

eller fejlslagne interne procedurer, menneskelige fejl eller fejlagtige systemer eller som

følge af eksterne begivenheder.

Koncernen har i de seneste år gennemgået alle væsentlige forretningsgange med henblik

på at sikre, at de er fuldt opdateret, at de overholdes samt indeholder tilfredsstillende

kontroller. Eventuelle konstaterede mangler i forbindelse med gennemgangen er blevet

korrigeret og nye forretningsgange implementeret. Oprationelle risici vedrørende forretningsgange

m.m. anses derfor at være på et forsvarligt niveau.

Der bliver løbende foretaget opdatering af back-up procedurer vedrørende koncernens

edbsystemer med henblik på at begrænse risikoen ved nedbrud.

Solvensprocenten opgjort efter gældende regler for danske pengeinstitutter udgør 101,5

procent.

Ifølge vedtægterne skal egenkapitalen mindst udgøre 1/2 procent af KommuneKredits

gæld svarende til 327 mio. kr. Den samlede egenkapital udgør pr. 31. december 2001

3,2 mia. kr.

15


16

RATING

KommuneKredit har samme rating som den danske stat fra de internationale

kredit-vurderingsselskaber:

Moody’s Investors Service Standard & Poor’s

Langfristet rating, DKK Aaa AAA

Langfristet rating, fremmed valuta Aaa AAA

Forventning (outlook) Stabil Stabil

Kortfristet rating P-1 A-1+

LEDELSE OG MEDARBEJDERE

Det er den overordnede ledelsesfilosofi i KommuneKredit, at der ikke er nogen modstrid

mellem en høj trivsel hos personalet og opnåelse af gode resultater for virksomheden.

En høj grad af trivsel giver engagerede og effektive medarbejdere og bidrager derfor til at

skabe gode resultater – og gode resultater fremmer trivslen, fordi det er rart at være i en

virksomhed, der går godt.

KommuneKredit gennemførte i 2000 en omfattende organisationsændring, der bl.a. indebar

færre og større afdelinger og en deraf følgende reduktion i antallet af ledere.

Organisationsændringerne indebar et øget behov for delegation af kompetence, ligesom

ledelsesfilosofien er ændret, så der lægges vægt på ledelse ved fælles værdier. De fælles

værdier blev formuleret i 2000 af ledelse og personale i fællesskab og i 2001 er igangsat

en proces, der skal sikre værdiernes forankring i organisationen.

Det stigende behov for produktudvikling og nye styringssystemer har desuden nødvendiggjort,

at organisationen skal arbejde mere projektorienteret, ligesom behovet for kompetenceudvikling

fortsat stiger. Der har derfor i 2001 været øget fokus på efteruddannelse

bl.a. vedrørende IT- og projektarbejde.

BESTYRELSE OG DIREKTION

Med virkning fra 1. januar 2001 indtrådte borgmester Henning G. Jensen, Aalborg, i

bestyrelsen, og kommunalbestyrelsesmedlem Ingelise Vilsen, Vojens, udtrådte af bestyrelsen.

Der er ikke sket ændringer i direktionens sammensætning i 2001.

INTERNATIONAL SAMARBEJDE

KommuneKredit har et tæt samarbejde med de øvrige nordiske kommunefinansieringsinstitutter,

Kommunalbanken i Norge, Kommuninvest i Sverige og Municipality Finance

i Finland. Samarbejdet har bl.a. bestået i fælles investorpræsentationer samt informationsog

erfaringsudveksling på ledelses- og medarbejderniveau.

KommuneKredit er endvidere medlem af European Association of Public Banks (EAPB).

Organisationens formål er bl.a. at varetage de offentlige finansieringsinstitutters interesser

i forhold til EU og at informere om EU-regulering af den finansielle sektor.


DANSK ØKONOMI

Nøgletal for 2000

På trods af den aftagende internationale vækst er dansk økonomi fortsat sund og robust.

Den lavere eksport kombineret med, at den øgede usikkerhed påvirkede investeringer og

forbrug i negativ retning, indebar dog, at BNP-væksten i 2001 kun blev 1,1 pct. mod 1,7

pct. i hele EU.

Arbejdsmarkedet var præget af høj beskæftigelse, lav ledighed og mangel på arbejdskraft

indenfor en række brancher. Arbejdsløsheden i Danmark var således på 4,6 pct. i 2001

mod EU-gennemsnittet på 7,7 pct.

På trods af, at de faldende aktiekurser indebar et fald i provenuet for pensionsbeskatningen,

er de offentlige finanser fortsat præget af et betydeligt overskud på 1,9 pct. af BNP

mod -0,5 pct. for EU-gennemsnittet.

Endvidere har den danske inflation – på trods af flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet

– været faldende og er nu på niveau med EU-gennemsnittet. Også udenrigshandlen

udviklede sig gunstigt med et overskud på betalingsbalancen på 2,9 pct. af BNP mod et

overskud på 0,2 pct. i hele EU.

Danmark EU

Realvækst i pct. af bruttonationalproduktet (BNP) 1,1 1,7

Overskud på betalingsbalancen i pct. af BNP 2,9 0,2

Stigning i forbrugerpriser i pct. 2,3 2,5

Den offentlige budgetbalance i pct. af BNP 1,9 -0,5

Offentlig bruttogæld i pct. af BNP 45,8 70,1

Arbejdsløshed i pct. 4,6 7,7

Kilde: Økonomi- og erhvervsministeriet, EU-kommissionen og OECD

17


18

KOMMUNERNES ØKONOMI

Kommunernes budgetter for 2001 viste en realvækst i driftsudgifterne på 1,6 pct., hvilket

stort set svarer til det niveau, der blev aftalt med regeringen. Udgiftsstigningen skyldes

først og fremmest øgede udgifter på folkeskoleområdet som følge af stigende elevtal samt

en opprioritering af ældreområdet. De skattefinansierede anlægsudgifter steg fra 6,1 mia.

kr. til 7 mia. kr., hvilket primært skyldes renovering og udbygning af folkeskolerne.

Merudgifterne blev finansieret ved en beskeden stigning i kommunernes gennemsnitlige

udskrivningsprocent samt øget lånoptagelse til anlægsudgifter på folkeskoleområdet.

For amternes vedkommende var realvæksten i driftsudgifterne på 1,9 pct., hvilket altovervejende

kan henføres til øgede udgifter på sundhedsområdet. Merudgifterne blev finansieret

ved en moderat skattestigning og øgede bloktilskud.

Kommunernes og amternes langfristede gæld er i 2001 steget med 0,8 mia. kr. men

udgør en stadig faldende andel af udskrivningsgrundlaget.

Den kommunale sektors langfristede gæld og likviditet

Langfristet gæld Likvide aktiver

Pct. af udskrivnings- Pct. af udskrivnings-

Mia. kr. grundlaget Mia. kr. grundlaget

1992 38,0 9,4 11,5 2,8

1994 47,2 10,4 17,3 3,8

1996 46,5 9,3 19,0 3,8

1998 51,4 9,6 13,2 2,5

2000 52,3 9,1 15,1 2,6

2001 53,1 8,9 14,7 2,5

REGNSKABSBERETNING

Resultatopgørelse

Koncernens resultat før skat blev på 150,2 mio.kr. mod 136,2 mio.kr. i 2000 svarende til

en stigning på 14 mio.kr. Årets resultat efter skat blev på 102,4 mio.kr. mod 102,0 mio.kr.

i 2000.

Årets resultat efter skat er overført til KommuneKredits egenkapital

Koncernens nettorenteindtægt er steget 3,9 mio. kr. mens indtægt ved udlejning af

leasingaktiver er steget med 12,4 mio. kr. Stigningerne skyldes væsentligst et højere

aktivitestniveau.

De samlede administrationsudgifter er steget fra 58,2 mio.kr. i 2000 til 61,1 mio.kr.

Stigningen kan især henføres til engangsudgifter i forbindelse med hjemtagelse af

leasingadministrationen.

KommuneKredit har i 2001 ydet et tilskud på 10 mio. kr. til KommuneKredits Uddannelsesfond,

således at fonden i større omfang kan opfylde sit formål.


Koncernens samlede skat udgjorde 47,8 mio. kr. mod 34,2 mio. kr. i 2000. Skatten er

beregnet til 31,8 procent af årets resultat før skat. Den realiserede skatteprocent på

31,8 i forhold til selskabsskatteproenten på 30 skyldes i særdeleshed tilskud til

KommuneKredits Uddannelsesfond.

Koncernens balance og egenkapital

Ultimo 2001 udgjorde koncernbalancen 68,9 mia. kr. mod 66,7 mia. kr. ultimo 2000,

svarende til en stigning på 2,2 mia. kr.

Udlån er steget med 2,9 mia. kr. fra 57,6 mia. kr. ultimo 2000 til 60,5 mia. kr. ultimo 2001

mens leasingaktiver er steget fra 1,6 mia. kr. ultimo 2000 til 1,9 mia. kr. ultimo 2001.

Koncernens egenkapital er forøget med 104,8 mio. kr og udgør 3,2 mia. kr. ultimo 2001.

STRATEGIER OG FORVENTNINGER

Det er KommuneKredits målsætning at fastholde og udbygge sin position som markedsførende

på det kommunale låne- og leasingmarked.

Mio.DKK

25

20

15

10

5

0

KommuneKredits strategier for at opnå dette mål er:

• Sikre et godt kendskab til KommuneKredit og KommuneKredits produkter.

• Konkurrencedygtige priser.

• En fortsat produktudvikling, så låntagernes individuelle behov kan imødekommes.

• At kunderne oplever et højt serviceniveau og en høj grad af tillid til KommuneKredits

medarbejdere.

• Lave omkostninger, idet der dog ikke må gås på kompromis med hensyn til at sikre

en betryggende forvaltning og styring.

• Et højt IT-niveau såvel drifts- som udviklingsmæssigt.

• Et højt kontrolniveau.

• En aktiv fondspolitik, der skaber større overskud og dermed en øget konsolidering.

• En løn-, personale- og ledelsespolitik, der understøtter de grundlæggende værdier og

strategiske mål.

• En efteruddannelsespolitik, der sikrer den nødvendige kompetence og udvikling

i alle led af organisationen.

Omkostningsudvikling

Løn og pension m.v

Kontorhold

EDB

Lokaleudgifter

Information

2000

2001

19


20

LEDELSESPÅTEGNING

Kommunernes og amternes lånemuligheder i 2002 forventes at være nogenlunde uændret

i forhold til 2001, og der forventes derfor ikke et stigende låneomfang til kommuner og

amter i 2002. Udlånet til energisektoren, der havde et betydeligt omfang i 2001, forventes

at falde som følge af omstruktureringer og faldende investeringsbehov. Det samlede udlån

i 2002 forventes derfor at være lavere end i 2001.

KommuneKredits nettorente- og leasingindtægter forventes i 2002 at ligge på samme

niveau som i 2001, det vil sige ca. 175 mio. kr. Der forventes desuden en stort set uændret

real udvikling i omkostningerne.

Med et omkostningsniveau på ca. 60 mio. kr. forventes et resultat før kursregulering

og skat i niveauet 110-115 kr. Kursreguleringens størrelse afhænger af udviklingen på

de finansielle markeder.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2001.

København, den 1. marts 2002

Direktion:

Søren Høgenhaven Johnny Munk

adm.direktør direktør /Kenneth Retbøll-Bauer

økonomichef

Bestyrelse:

Evan Jensen, formand Kaj Petersen, næstformand Kristian Ebbensgaard

Else Købstrup Ejgil W. Rasmussen Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft

Henrik Zimino Arne Toft Henning G. Jensen


R E V I S I O N S P Å T E G N I N G

Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncern- og årsregnskab for 2001 for

KommuneKredit.

DEN UDFØRTE REVISION

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte

danske revisionsprincipper og internationale revisionsstandarder (ISA) med henblik

på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl

eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko

efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og

øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og

de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed

er fyldestgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION

Det er vor opfattelse, at koncern- og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med

dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende

billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt

resultat.

København, den 1. marts 2002

Udpeget af

Indenrigs- og Sundhedsministeriet KPMG C. Jespersen

Emil le Maire Helge Homann Søren Christiansen

overpræsident statsaut. revisor statsaut. revisor

21


22

A N V E N D T R E G N S K A B S P R A K S I S

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet omfatter regnskab for koncernen og for moderselskabet, KommuneKredit.

Regnskaberne er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

KONCERNREGNSKAB

Koncernregnskabet er udarbejdet som en sammenlægning af KommuneKredits og Kommune

Leasing A/S årsregnskaber. Der er foretaget eliminering af administrationsbidrag,

interne renter og interne mellemværender.

NETTORENTEINDTÆGTER M.V.

Der er foretaget periodisering af renteindtægter og -udgifter m.v.

Beregnede renteindtægter og -udgifter vedrørende nulkuponobligationer resultatføres over

løbetiden inkl. eventuelle terminstillæg m.v.

NETTOINDTÆGT VED UDLEJNING AF LEASINGAKTIVER

Leasingindtægter er indtægtsført således, at der for de enkelte kontrakter fremkommer

samme renteafkast for hele leasingperioden.

ANDRE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

Nyanskaffelser af inventar udgiftsføres under andre administrationsomkostninger uanset

anskaffelsesprisen.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

KommuneKredit er sambeskattet med Kommune Leasing A/S. Nettoskatten af indkomsten

udgiftsføres fuldt ud i KommuneKredit tillige med årets forskydning i hensættelse til udskudt

skat.

VALUTA

UDLÅN

Regnskabsposter i valuta er omregnet til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab medtages i resultatopgørelsen.

Udlån, inklusiv amortisationskonti for kontantlån, værdiansættes til nominelle værdier.

For indekslån værdiansættes restgælden til balancedagens indekserede værdi.

LEASINGAKTIVER (UDLÅN)

Leasingaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede

afskrivninger beregnet efter annuitetsmetoden over aftalernes løbetid.

EGENBEHOLDNING AF OBLIGATIONER M.V.

Børsnoterede obligationer værdiansættes til de senest noterede kurser på Københavns

Fondsbørs. Kursregulering af obligationer resultatføres.

KAPITALANDELE I DATTERVIRKSOMHED

Kapitalandel i Kommune Leasing A/S værdiansættes til den regnskabsmæssige indre

værdi. Kommune Leasing A/S’ resultat medtages i KommuneKredits resultatopgørelse.

Efter dette princip er resultat og egenkapital identisk i koncernen og KommuneKredit.

AKTIER

Andre aktiebeholdninger værdiansættes til anskaffelsespris.


EJENDOMME

OPTAGNE LÅN

HENSÆTTELSER

Ejendomme værdiansættes til offentlige ejendomsvurderinger. Der foretages ikke

regnskabsmæssige afskrivninger, idet ejendommene løbende vedligeholdes, således at

de opretholder deres værdi.

Op- og nedskrivninger af ejendomme føres over egenkapitalen.

Cirkulerende obligationer noteret på Københavns Fondsbørs værdiansættes til nominelle

værdier. Cirkulerende indeksobligationer værdiansættes til balancedagens indekserede

værdi.

Anden lånoptagelse, herunder lånoptagelse i udlandet, værdiansættes til restgælden eller

til eventuel swappet værdi.

Udskudt skat er opgjort som den skat, en realisation af aktiver og passiver til de bogførte

værdier på balancedagen vil udløse under forudsætning af fortsat sambeskatning. I

moderselskabets regnskab vedrører den udskudte skat tillige Kommune Leasing A/S.

Udskudt skat er beregnet med 30 pct. af forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige

værdier.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet,

investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet, årets forskydninger i likvider samt koncernens

likvider ved året begyndelse og slutning.

PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultat reguleret for

ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver samt

værdipapirer.

PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån, afdrag på rentebærende

gæld.

LIKVIDER

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden

hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko

for værdiændringer.

ANVENDTE VALUTAFORKORTELSER OG VALUTAKURSER

CHF = schweiziske frank 501,63

DKK = danske kroner 100,00

EUR = euro 743,57

JPY = japanske yen 6,4084

USD = amerikanske dollars 840,95

GBP = engelske pund 1218,57

CAD = canadiske dollars 528,67

SEK = svenske kroner 79,89

NOK = norske kroner 93,24

23


24

Note

1

2

3

R E S U L T A T O P G Ø R E L S E F O R 2 0 0 1

Renteindtægter m.v.

Koncern Moderselskab

2001 2000 2001 2000

Rente af lån 2.432.825 2.285.918 2.502.125 2.344.747

Indeksregulering af gældsbreve 509.423 493.772 509.423 493.772

Rente af likvide beholdninger 99.445 120.539 98.274 119.630

Rente af obligationer m.v. 137.881 137.878 130.406 130.385

Administrationsbidrag 13.527 12.732 13.828 12.968

3.193.101 3.050.839 3.254.056 3.101.502

Renteudgifter m.v.

Rente til obligationer noteret

på Københavns Fondsbørs

Indeksregulering af

-1.379.725 -1.437.155 -1.379.725 -1.437.155

cirkulerende obligationer

Rente til andre lån herunder

-509.439 -493.744 -509.439 -493.744

lån i udlandet -1.197.013 -1.016.934 -1.197.013 -1.016.934

-3.086.177 -2.947.833 -3.086.177 -2.947.833

Nettorenteindtægter m.v.

Indtægt ved

106.924 103.006 167.879 153.669

udlejning af leasingaktiver 71.313 58.911 0 0

Resultat i dattervirksomhed 0 0 7.300 6.260

Kursregulering af

obligationer og valuta m.v.

Beløb i 1000 kr.

178.237 161.917 175.179 159.929

Kursregulering af obligationer m.v. 42.992 32.574 39.040 30.408

Kursregulering af valuta 55 -138 55 -138

43.047 32.436 39.095 30.270

Resultat af finansielle poster 221.284 194.353 214.274 190.199

Administrationsomkostninger

Personaleomkostninger -21.744 -20.368 -21.642 -20.266

Andre administrationsomkostninger

Tilskud til KommuneKredits

-39.369 -37.816 -32.461 -33.764

Uddannelsesfond -10.000 -10.000

Resultat før skat 150.171 136.169 150.171 136.169

Skat af årets resultat -47.780 -34.185 -47.780 -34.185

Årets resultat 102.391 101.984 102.391 101.984


B A L A N C E P R . 3 1 . 1 2 . 2 0 0 1

Note

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13

14

15

AKTIVER

Udlån

Koncern Moderselskab

2001 2000 2001 2000

Udlån 60.483.269 57.603.703 60.483.269 57.603.703

Leasingaktiver 1.881.092 1.597.628 0 0

62.364.361 59.201.331 60.483.269 57.603.703

Likvide beholdninger

Tilgodehavende hos

2.990.036 2.940.565 2.983.250 2.936.015

dattervirksomhed 0 0 1.761.682 1.477.685

Egenbeholdning af obligationer m.v.

Aktier i Københavns Fondsbørs og

2.892.301 3.245.364 2.747.274 3.103.791

Værdipapircentralen 392 392 392 392

Kapitalandel i dattervirksomhed 0 0 154.712 147.412

Ejendomme 42.870 40.490 42.870 40.490

Andre aktiver 175.185 739.292 33.900 651.328

Periodiserede renter 401.498 493.987 399.135 491.579

AKTIVER I ALT 68.866.643 66.661.421 68.606.484 66.452.395

PASSIVER Koncern Moderselskab

Udstedte obligationer m.v.

Beløb i 1000 kr.

2001 2000 2001 2000

Obligationer noteret på

Københavns Fondsbørs 37.812.257 39.767.981 37.812.257 39.767.981

Andre lån herunder lån i udlandet 25.547.949 20.940.613 25.547.949 20.940.613

63.360.206 60.708.594 63.360.206 60.708.594

Andre passiver 1.791.536 2.407.588 1.531.377 2.198.562

Periodiserede renter 331.165 316.637 331.165 316.637

Udskudt skat 190.104 142.324 190.104 142.324

Skyldig selskabsskat 0 0 0 0

Hensættelse til pensioner 36.802 34.219 36.802 34.219

65.709.813 63.609.362 65.449.654 63.400.336

Egenkapital 3.156.830 3.052.059 3.156.830 3.052.059

PASSIVER I ALT 68.866.643 66.661.421 68.606.484 66.452.395

25


26

Note

17:

5:

18:

18:

P E N G E S T R Ø M S O P G Ø R E L S E

Moderselskab

Beløb i 1000 kr.

2001 2000

Resultat før skat 150.171 136.169

Reguleringer for ikke kontante driftsposter 440.487 119.863

Årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter 590.658 256.032

Ændring i driftskapital

Ændring i tilgodehavender 556.369 -7.480

Ændring i leverandørgæld og anden gæld -618.762 -21.212

I alt -62.393 -28.692

Pengestrømme fra driftsaktivitet 528.265 227.340

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Leasingaktiver -589.353 -484.103

Investering i aktier -264

I alt -589.353 -484.366

Pengestrømme fra udlån og funding

Ændring i udlån -3.163.563 -2.885.001

Ændring i indlån 2.937.421 3.347.150

I alt -226.142 462.149

Årets pengestrøm -287.230 205.123

Urealiserede reguleringer -16.362 29.507

Likvider primo 6.185.929 5.951.299

Likvider ultimo 5.882.337 6.185.929


N O T E R

Beløb i 1000 kr.

Koncern Moderselskab

Note

1: Personaleomkostninger

2001 2000 2001 2000

Lønninger og honorarer m.v. 15.803 14.891 15.701 14.789

Pensionsbidrag 1.236 1.080 1.236 1.080

Udbetalte pensioner 2.058 1.704 2.058 1.704

Regulering af hensættelser til pensioner 2.583 2.643 2.583 2.643

Udgifter til social sikring 64 50 64 50

21.744 20.368 21.642 20.266

I personaleomkostninger er inkluderet lønninger til direktionen med 1.986 tkr. (2000: 1.999 tkr.) og honorar til bestyrelsen med

477 tkr. (2000: 468 tkr.). KommuneKredit har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 36 medarbejdere (2000: 35).

2: Andre administrationsomkostninger

Lokaleudgifter 2.807 3.262 2.807 3.262

Kontorhold og EDB 36.304 34.331 32.206 32.477

Information 957 1.200 882 1.157

40.068 38.793 35.895 36.896

Administrationsvederlag,

Kommune Leasing m.m. 0 0 -2.735 -2.155

Resultat af udlejningsejendom -699 -977 -699 -977

39.369 37.816 32.461 33.764

3: Skat af årets resultat 2001 2000

Aktuel skat 0 0

Udskudt skat -47.780 -34.185

Årets skat i alt -47.780 -34.185

Årets skat vedrører alene skat af ordinært resultat

Skat af ordinært resultat kan forklares således:

Beregnet 30% skat af ordinært resultat før skat -45.051 -43.574

Regulering af udskudt skat fra 32% til 30% 9.490

Skatteeffekt af:

Ikke fradragsberettigede tilskud til KommuneKredits

Uddannelsesfond -3.000

Ikke fradragsberettigede omkostninger i øvrigt -126 -101

Regulering af udskudt skat

vedrørende tidligere år 397

-47.780 -34.185

Effektiv skatteprocent -31,8% -25,1%

27


28

N O T E R

Beløb i 1000 kr.

Note

Antal lån Hovedstol

2001

Restgæld

2000

Restgæld

4: Udlån DKK DKK

Saldo 1. januar 2001 4.162 62.870.037 56.352.678 53.535.294

Valutakursregulering 247.395 472.918

Nye lån 622 12.736.725 12.091.895 6.862.601

Indekstillæg 446.987 465.562

4.784 75.606.762 69.138.955 61.336.375

Ordinære afdrag -97 -6.158.664 -8.129.221 -4.936.941

Ekstraordinære afdrag -109 -1.771.961 -1.724.833 -46.756

Kontantrestgæld 31. december 2001 4.578 67.676.137 59.284.901 56.352.678

Amortisationskonti vedr. kontantlån 1.198.368 1.251.025

Saldo 31. december 2001 4.578 67.676.137 60.483.269 57.603.703

Obligationslån:

Nominallån 13.544.032 12.748.201

Inkonverterbare lån ekskl. indekslån 7.283.318 8.513.531

Indekslån 14.627.527 16.530.973

Amortisationskonti vedr. kontantlån 1.198.368 1.251.025

36.653.245 39.043.730

Øvrige udlån 23.830.024 18.559.973

Koncern

2001 2000

5: Leasingaktiver (udlån)

Anskaffelsessum 1. januar 2001 2.183.379 1.707.465

Årets tilgang 669.065 531.115

Årets afgang -258.741 -55.201

Anskaffelsessum 31. december 2001 2.593.703 2.183.379

Afskrivninger 1. januar 2001 585.751 333.473

Årets tilgang 305.889 260.467

Årets afgang -179.029 -8.189

Afskrivninger 31. december 2001

Regnskabsmæssig

712.611 585.751

værdi 31. december 2001 1.881.092 1.597.628

60.483.269 57.603.703

Koncern Moderselskab

2001 2000 2001 2000

6: Egenbeholdning af obligationer m.v.

Statsobligationer 1.311.520 1.502.500 1.311.520 1.502.500

Realkreditobligationer 690.007 384.003 631.231 343.740

Egne obligationer, indenlandske 890.774 1.358.861 804.523 1.257.551

2.892.301 3.245.364 2.747.274 3.103.791


N O T E R

Beløb i 1000 kr.

Moderselskab

Note

2001 2000

7: Kapitalandel i dattervirksomhed

Anskaffelsessum 1. januar 2001 129.742 129.742

Årets tilgang 0 0

Anskaffelsessum 31. december 2001 129.742 129.742

Reguleringer 1. januar 2001 17.670 11.410

Årets resultat 7.300 6.260

Reguleringer 31. december 2001 24.970 17.670

Bogført værdi 31. december 2001 154.712 147.412

Datterselskabet Kommune Leasing A/S, Kultorvet 16, København, er 100% ejet.

Årets resultat i datterselskabet andrager 7.300 tkr. (2000: 6.260 tkr.) og selskabets egenkapital udgør 154.712 tkr. (2000: 147.412 tkr.).

Moderselskab

2001 2000

8: Ejendomme

Anskaffelsessum 1. januar 2001 39.516 39.516

Årets tilgang 0 0

Anskaffelsessum 31. december 2001 39.516 39.516

Reguleringer 1. januar 2001 974 -726

Op-/nedskrivning til kontantværdi pr. 1. januar 2001 2.380 1.700

Reguleringer 31. december 2001 3.354 974

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2001 42.870 40.490

Koncern Moderselskab

2001 2000 2001 2000

9: Andre aktiver

Restance af kontante terminsydelser 1.464 805 1.464 805

Obligationer omsætningsbeholdning 0 616.962 0 616.962

Selskabsskat 17.249 25.029 17.249 25.029

Diverse debitorer 156.472 96.496 15.187 8.532

175.185 739.292 33.900 651.328

2001 2000

10: Obligationer noteret på Københavns Fondsbørs

Saldo 1. januar 2001 39.767.981 38.948.330

Tilgang 4.789.895 2.429.908

Indekstillæg 572.606 557.532

45.130.482 41.935.770

Udtrækning -3.555.276 -2.041.795

Afdrag og indfrielser -3.762.949 -125.994

Saldo 31. december 2001 37.812.257 39.767.981

29


30

N O T E R

Note

2001 2000

Beløb i 1000 kr.

11: Andre lån herunder Optagne lån i Optagne lån Optagne lån i Optagne lån

lån i udlandet oprindelig valuta omregnet til DKK oprindelig valuta omregnet til DKK

DKK 866.874 866.874 1.516.606 1.516.606

USD 765.430 6.436.881 571.099 4.580.499

CHF 1.065.978 5.347.265 668.968 3.277.675

EUR 1.002.936 7.457.533 415.044 3.097.514

JPY 97.100.000 6.222.556 74.200.000 5.179.234

NOK 932.000 868.997 932.000 844.765

GBP 62.067 756.334 60.858 727.749

SEK 500.000 399.450 500.000 422.550

AUD 7.115 31.662

CAD 15.384 82.214

DEM 401.018 1.530.204

LUF 3.000.000 555.030

ESB 10.000.000 448.500

ITL 69.580.000 268.161

FRF 383.250 436.024

28.355.890 22.998.387

Nettoværdi af swaps inkl. opsamlet

på swap-amortisationskonti -2.807.941 -2.057.774

25.547.949 20.940.613

Vedrørende note 10 og 11

Aftalt til genudlån efter 1. januar 2002 1.038.631 931.371

Ikke aftalt genudlånt (mismatch) 10.705 733.235

Koncern Moderselskab

2001 2000 2001 2000

12: Andre passiver

Udtrukne obligationer samt

forfaldne kuponer pr. 2. januar 2002 1.517.382 1.535.359 1.517.382 1.535.359

Skyldige feriepenge 1.808 1.709 1.808 1.709

Leverandørgæld 128.354 95.732 0 0

Skyldig A-skat m.v. 730 784 716 770

Repoaftaler 0 637.557 0 637.557

Diverse kreditorer 143.262 136.447 11.471 23.167

1.791.536 2.407.588 1.531.377 2.198.562


N O T E R

Moderselskab

2001 2000

14: Hensættelser til pensioner

Saldo 1. januar 2001 34.219 31.576

Årets regulering af hensættelser 2.583 2.643

Saldo 31. december 2001 36.802 34.219

Koncern Moderselskab

Beløb i 1000 kr.

Note

13: Udskudt skat

Moderselskab

2001 2000

Udskudt skat 1. januar 142.324 108.139

Årets udskudte skat 47.780 34.185

Udskudt skat 31. December 190.104 142.324

Udskudt skat vedrører:

Materielle anlægsaktiver -2.067 -1.110

Leasingaktiver 290.365 287.059

Hensatte forpligtelser -11.041 -10.266

Gældsforpligtelser -2.610 -1.920

Fremførelsberettigede skattemæssige underskud -84.543 -131.439

190.104 142.324

Skyldig selskabsskat

Skyldig selskabsskat 1. januar -25.029 -20.331

Årets aktuelle skat 0 0

Betalt selskabsskat i året 7.780 -4.698

Skyldig selskabsskat 31. december -17.249 -25.029

2001 2000 2001 2000

15: Egenkapital

Sikkerhedsfond

Saldo 1. januar 2001 3.051.034 2.948.375 3.033.364 2.936.965

Regulering af ejendom til kontantværdi 0 675 0 675

Overført af årets resultat 102.391 101.984 95.091 95.724

3.153.425 3.051.034 3.128.455 3.033.364

Reserve for nettoopskrivning

efter den indre værdis metode

Saldo 1. januar 2001 17.670 11.410

Overført af årets resultat 7.300 6.260

Saldo 31. december 2001

Opskrivningshenlæggelser

24.970 17.670

Saldo 1. januar 2001 1.025 1.025

Regulering af ejendom til kontantværdi 2.380 1.025 2.380 1.025

Saldo 31. december 2001 3.405 1.025 3.405 1.025

Egenkapital 31. december 2001 3.156.830 3.052.059 3.156.830 3.052.059

31


32

N O T E R

Note

16: Eventualforpligtelser

KommuneKredit hæfter i henhold til §81, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. sammen med andre kontoførende

institutter for erstatninger for tab som følge af fejl ved indrapportering m.m. til Værdipapircentralen. KommuneKredits

hæftelse er maksimeret til 2,0 mio. kr.

KommuneKredit garanterer i henhold til §82 i lov om værdipapirhandel m.v. sammen med andre kontoførende

institutter for Værdipapircentralens forpligtelser. KommuneKredits garanti er maksimeret til 4,2 mio. kr.

Koncern

2001 2000

17: Regulering for ikke kontante driftsposter,

afskrivninger og hensættelser

Ændring af periodiserede renter, netto 105.160 -110.162

Urealiseret kursreguleringer 16.362 -29.508

Af- og nedskrivninger anlægsaktiver 305.889 260.467

Hensatte forpligtelser 5.293 3.764

Betalt selskabsskat 7.783 -4.698

I alt 440.487 119.863

Koncern

2001 2000

18: Likvider

Likvider primo

Likvide beholdninger 2.940.565 3.324.003

Værdipapirer 3.245.364 2.627.296

I alt

Likvider ultimo

6.185.929 5.951.299

Likvide beholdninger 2.990.036 2.940.565

Værdipapirer 2.892.301 3.245.364

I alt 5.882.337 6.185.929

Beløb i 1000 kr.


N O T E R U D E N H E N V I S N I N G

Beløb i 1000 kr.

Note

19: Likviditetsrisici – løbetidsfordeling efter restløbetid på udlån og indlån

Udlån

Moderselskab

2001 2000

På anfordring 513.320 161.571

Til og med 3 måneder 4.159.544 3.301.596

Over 3 måneder og til og med 1 år 10.339.544 8.483.174

Over 1 år og til og med 5 år 21.314.428 22.487.333

Over 5 år 24.156.433 23.170.029

I alt

Likvide midler

60.483.269 57.603.703

På anfordring 327.022 535.459

Til og med 3 måneder 2.626.039 2.378.252

Over 3 måneder og til og med 1 år 30.189 22.304

Over 1 år og til og med 5 år 0 0

Over 5 år 0 0

I alt

Obligationer noteret på Københavns Fondsbørs

2.983.250 2.936.015

På anfordring 0 0

Til og med 3 måneder 80.444 0

Over 3 måneder og til og med 1 år 4.967.394 3.472.212

Over 1 år og til og med 5 år 11.172.884 14.278.821

Over 5 år 21.591.535 22.016.948

I alt

Andre lån herunder lån i udlandet

37.812.257 39.767.981

På anfordring 0 0

Til og med 3 måneder 4.599.713 5.479.791

Over 3 måneder og til og med 1 år 3.272.622 1.641.218

Over 1 år og til og med 5 år 10.348.937 9.581.203

Over 5 år 7.326.677 4.238.401

I alt 25.547.949 20.940.613

Nettotilgode- Gældsfor- Afdækket ved Nettoposition

havender pligtelser valutaswaps i DKK

20: Valutarisiko

Valuta

USD -4.706.149 6.436.881 -1.731.253 -521

EUR -4.174.087 7.457.533 -3.283.659 -213

CHF -2.088.141 5.347.265 -3.259.124 0

GBP -6.145 756.334 -750.189 0

JPY 6.222.556 -6.222.556 0

NOK 868.997 -868.997 0

SEK 399.450 -399.450 0

-10.974.522 27.489.016 -16.515.228 -734

33


34

N O T E R U D E N H E N V I S N I N G

Note

21: Renterisiko

Om koncernens finansielle aktiver og forpligtelser kan angives følgende aftalemæssige genforhandlings- og

indfrielsestidspunkter afhængigt af, hvilken dato der falder først

Genforhandlings-/indfrielsestidspunkt

Kategori 0-1 år 1-5 år > 5 år

Heraf fastforrentet

Udlån 25.873.750 6.894.588 30.698.176 41.326.214

Obligationer noteret på

Københavns Fondsbørs -5.038.111 -4.134.315 -28.639.830 -35.643.863

Andre lån herunder lån i udlandet -15.218.086 -8.356.576 -3.710.324 -14.291.092

Afdækket med renteswap -5.354.345 5.582.994 1.508.391 7.975.192

263.208 -13.309 -143.587 -633.549

Tilknyttede virksomhed 636.925

Koncernens renterisiko kan især henføres til egenbeholdningen af obligationer.

Rentefølsomheden er opgjort til følgende:

Koncern Moderselskab

Kurstab i mio. kr. ved en generel

rentestigning på 1 procentpoint Ultimo 2001 Ultimo 2000 Ultimo 2001 Ultimo 2000

Egenbeholdning af obligationer 136.116 150.877 128.485 142.550

22. Handelsværdier

Finansielle aktiver og Regnskabs- Handels- Princip for opgørelse

finansiel gæld, hvor mæssig værdi af handelsværdi

handelsværdien afviger værdi

fra regnskabsmæssig

værdi

Finansielle aktiver

3.376

Udlån 60.483.269 58.948.245 Markedsværdi/

officielle børskurser

Finansiel gæld

Obligationer udstedt 37.812.257 35.556.973 Officielle børskurser

på Københavns Fondsbørs

Andre lån herunder 28.309.012 28.656.176 Markedsværdi

lån i udlandet

Risikoafdækkende

finansielle instrumenter

Beløb i 1000 kr.

Swaps -2.761.063 -2.464.037 Markedsvædi


N O T E R U D E N H E N V I S N I N G

Markedsværdiopgørelse fordelt på swapmodparter

Modpart Rating 1) Teknisk Forpligtelser Tilgode- Nettomarkedshovedstol

2) havender værdi 3)

Udenlandske

1 Aaa 1.860.022 -16.006 247.544 231.538

2 Aaa 5.998.304 -372.693 268.375 -104.318

3 Aaa 1.255.947 -219.590 92.591 -126.999

4 Aaa 1.368.783 -32.689 6.829 -25.860

5 Aaa 474.336 -7.384 7.964 580

6 Aaa 701.863 -63.534 135.680 72.146

7 Aaa 76.728 1.099 1.099

8 Aaa 3.369.684 -25.446 619.414 593.968

9 Aa3 48.333 -4.927 -4.927

10 Aa3 2.356.422 -154.029 27.941 -126.088

11 Aa3 455.740 -74.199 16.458 -57.741

12 Aa3 620.963 21.611 21.611

13 Aa3 18.068 -796 -796

14 Aa3 430.499 -53.831 -53.831

15 Aa2 312.170 -15.786 11.697 -4.089

16 Aa2 718.910 -171 14.829 14.658

17 Aa2 2.079.024 -76.579 659 -75.920

18 Aa2 1.452.373 -52.489 13.079 -39.410

19 Aa2 1.218.218 -68.079 7.345 -60.734

20 Aa2 786.546 -397 261.524 261.127

21 Aa1 498.766 -66.001 49.824 -16.177

22 Aa1 487.018 -10.942 9.119 -1.823

23 Aa1 205.235 6.216 6.216

24 Aa1 2.625.668 -236.087 170.141 -65.946

25 Aa1 491.897 -39.181 -39.181

26 Aa1 57.104 1.111 1.111

27 Aa1 2.905.261 -122.020 219.526 97.506

28 Aa1 863.391 -18.875 58.130 39.255

29 A 1.687.114 -10.604 193.043 182.439

Udenlandske i alt 35.424.387 -1.742.335 2.461.749 719.414

Danske

30 7.968.030 -73.776 1.120.425 1.046.649

31 7.535.122 -163.626 769.140 605.514

32 493.199 46.241 46.241

33 146.697 -9.988 -9.988

34 4.111.934 -5.123 60.990 55.867

35 623.417 -1.366 1.706 340

Danske i alt 20.878.399 -253.879 1.998.502 1.744.623

I alt swapmodparter 56.302.786 -1.996.214 4.460.251 2.464.037

I alt swapmodparter 2000 47.571.600 -1.979.844 4.353.092 2.373.248

1) De oplyste ratings er den laveste fra henholdsvis Moody's, Standard and Poor’s og IBCA, medmindre

der er tre ratings. I så fald er den oplyste rating den mellemste

2) Teknisk hovedstol = bruttoudestående pr. swapmodpart

3) Opgjort på grundlag af valutakurser og markedsrenter pr. 31.12.2001

Negative værdier udtrykker en nettogæld, mens positive værdier udtrykker et nettotilgodehavende

35


36

K O M M U N E K R E D I T S U D D A N N E L S E S F O N D

R E G N S K A B F O R Å R E T 2 0 0 1

RESULTATOPGØRELSE FOR 2001

2001 2000

Renteindtægter 1.508.679,16 1.253.032,58

Administrationsudgifter -37.500,00 -37.515,56

Årets resultat 1.471.179,16 1.215.517,02

Resultatdisponering

Årets uddelinger 1.445.000,00 1.900.000,00

Tilbageført uddeling -9.106,35 0,00

Overført til egenkapital 35.285,51 -684.482,98

Årets resultat 1.471.179,16 1.215.517,02

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2001

AKTIVER

Bundne aktiver

Obligationer til anskaffelsespris, nom. 39.091.824,06 kr.

kursværdi pr. 31. december 2001 33.841.440,48 kr.

33.133.497,13 22.864.023,05

Mellemregning med frie aktiver 515.670,05 425.334,04

Likvide beholdninger 2.013,47 573,56

Bundne aktiver i alt

Frie aktiver

33.651.180,65 23.289.930,65

Obligationer til anskaffelsespris, nom. 299.556,26 kr.

kursværdi pr. 31. december 2001 288.220,30 kr.

294.577,62 1.404.651,46

Mellemregning med bundne aktiver -515.670,05 -425.334,04

Likvide beholdninger 875.643,40 609.592,65

Periodiserede renter 872.866,04 618.010,00

Frie aktiver i alt 1.527.417,01 2.206.920,07

AKTIVER I ALT

PASSIVER

35.178.597,66 25.496.850,72

Egenkapital

Grundkapital

Saldo 1. januar 2001 23.289.930,65 22.814.930,65

Tilskud fra KommuneKredit 10.000.000,00

Overført af årets resultat 361.250,00 475.000,00

Grundkapital pr. 31. december 2001

Uddelingskonto

33.651.180,65 23.289.930,65

Saldo 1. januar 2001 299.420,07 1.464.534,04

Kursgevinst 101.461,43 -5.630,99

Overført af årets resultat -325.964,49 -1.159.482,98

Uddelingskonto pr. 31. december 2001 74.917,01 299.420,07

Egenkapital i alt

Gæld

33.726.097,66 23.589.350,72

Skyldige uddelinger 1.445.000,00 1.900.000,00

Skyldige omkostninger 7.500,00 7.500,00

Gæld i alt 1.452.500,00 1.907.500,00

PASSIVER I ALT 35.178.597,66 25.496.850,72

København, den 1. marts 2002

Bestyrelse

Evan Jensen Kaj Petersen Jan Olsen

formand

Benny C. Hansen Jørgen Hahn Søren Høgenhaven Johnny Munk


R E V I S I O N S P Å T E G N I N G

Den udførte revision

Konklusion

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for 2001 for KommuneKredits

Uddannelsesfond.

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte

danske revisionsprincipper og internationale revisionsstandarder (ISA) med henblik på

at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller

mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet

grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.

Vi har herunder taget stilling til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige

skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldstgørende.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivnings

krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskabet giver et retvisende billede af fondens

aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

København, den 1. marts 2002

KPMG C.Jespersen

Helge Homann, Søren Christiansen,

Statsaut. revisor Statsaut. revisor

Bestyrelse for KommuneKredits Uddannelsesfond:

Fhv. borgmester Evan Jensen, Lejre, formand

Borgmester Kaj Petersen, Sakskøbing

Cheføkonom Jan Olsen, Kommunernes Landsforening

Direktør Benny C. Hansen, Amtsrådsforeningen

Rektor Jørgen Hahn, Den Kommunale Højskole i Danmark

Adm. direktør Søren Høgenhaven, KommuneKredit

Direktør Johnny Munk, KommuneKredit

37


38

U D D A N N E L S E S F O N D E N H A R I 2 0 0 1

Y D E T S T Ø T T E T I L F Ø L G E N D E :

Helle Kommune 170.000,00

Helle Kommune – en lærende, værdibaseret organisation

Thyholm kommune 100.000,00

Fra kontorfunktionær til projektleder

Glostrup kommune 100.000,00

Læring og udviking på jobbet for medarbejdere i forvaltningen

Thyborøn-Harboøre og Thyholm kommuner 200.000,00

Frem mod digital forvaltning i Thyborøn-Harboøre og

Thyholm kommuner

Esbjerg kommune 120.000,00

Udviklingsforløb for jobkonsulenter

Kommunernes Landsforening 200.000,00

Omkostningsstyring som redskab i kommunerne

Plejehjemmet Violskrænten 25.000,00

Den nye demenskultur oplevet og erfaret i Australien

og omsat til brug for dansk plejepersonale

Ullerslev kommune 80.000,00

Tværsektoriel og tværfaglig kompetenceudvikling

på børn og unge området

Blaabjerg kommune 150.000,00

Projektledelse og læring

Juelsminde kommune 100.000,00

Nye ledelsesvilkår og -opgaver i den digitaleforvaltning

Næstved kommune 200.000,00

Fleksibel læring og kompetenceudvikling

på tværs i organisationen og regionen

I alt 1.445.000,00


Kultorvet 16

Postboks 1120

1009 København K

Telefon: 33 11 15 12

Telefax: 33 91 15 21

www.kommunekredit.dk

e-mail: kk@kommunekredit.dk

Design, produktion og tryk: Datagraf Auning AS

More magazines by this user
Similar magazines