Vær med på den grønne revolution - NAG

nag.dk

Vær med på den grønne revolution - NAG

HYBRIDSÅSÆD 2 007

ØST

DANMARK

Vær med

den grønne

revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE


Dyrk hybridraps og få

et sikkert merudbytte og

en god rapsmark hvert år

Hybridraps er blevet dyrket i danmark de seneste 10-12 år.

Den første sort, der tog en væsentlig markedsandel, var sorten

Artus. Siden er der fulgt flere gode hybridsorter efter. Hidtil bedste

hybridrapssort er Excalibur, som bliver topsort igen dette år.

Fordele ved at dyrke hybridraps

frem for konventionel raps

• Bedre planteudvikling i efteråret

• Bedre vinterfasthed

• God robusthed overfor stress som tørke og frost

• Kan såes helt frem til første uge af september

• Højere og mere konstant udbytte

Dyrkningstips:

Såning:

Hybridrapsen produceres i Tyskland og Frankrig og importeres

i sække med 3 units svarende til 1,5 mill. spiredygtige frø.

Udsæden er bejdset mod spirehæmmende svampe og rapsjordlopper.

Dog kan angrebet af rapsjordlopper være så massivt,

at en efterfølgende sprøjtning er nødvendig.

Units hybridraps / ha

Såtidspunkt Milde lokaliteter Kolde lokaliteter

10-15/8 0,7 0,8

16-20/8 0,8 1

21-25/8 1 1,1

26-31/8 1,2 1,3

1-5/9 1,3 1,4

1 unit er 500.000 spiredygtige frø.

Ved rækkesåning 50 cm kan mængden reduceres med 25%.

Kim Bonde viser her forskellen i højde en almindelig sort

og en dværgraps.

2

Valg af sort:

2006 2005 2004 2003 2002 Gennemsnit

Excalibur Hybrid 105 110 108 108

PR45D01*Hybrid 109

Castille 103 107 107 106

Casoar 106 105 106

ES Astrid 104 107 105

PR46W09 Hybrid 105 106 102 104

Elan Hybrid 97 103 103 105 111 103

Lioness 97 97

Kilde: Landsforsøgene

*Supplerende forsøg 2006

Excalibur

Hybridrapsens første valg

I 2005 blev Excalibur introduceret og i 2006 var Excalibur den

mest solgte hybridrapssort. Excalibur udmærker sig ved et højt

udbytte i alle afprøvningsårene. Excalibur bliver i 2007 igen

den mest efterspurgte hybridsort. Så selv om der er en god

forsyning af udsæd, kan der godt opstå mangel Excalibur

sidst sæsonen, så bestil derfor i god tid. Excalibur har desuden

en særdeles god vinterfasthed.

Elan

Kendt sort

Elan har gennem årene vist et stabilt udbytte og har en særdeles

god vinterfasthed. Elan har været dyrket og afprøvet i

landsforsøgene siden 2001. Alle år med gode resultater. Elan

er kendetegnet ved særdeles god vinterfasthed og har lavt

vækstpunkt i efteråret, hvorfor den tåler mere gylde end

andre sorter.

PR45D01

Dværg hybridraps

PR45D01 – Danmarks første dværghybrid deltog i 2006 i de

supplerende forsøg, hvor den kom ud med det næsthøjeste

udbytte. Ligeledes var PR45D01 en af de højestydende sorter

i forsøgene hos Landbocentrum. Dværgrapsen når en maksimal

højde ca. en meter ved fuld blomstring, hvilket letter

sprøjte- og høstarbejdet. Samtidigt dækker PR45D01 lige så

godt som de øvrige rapssorter i efteråret, men yder en mindre

konkurrence over for ukrudtet i foråret. Derfor bør der være

særlig fokus ukrudtbekæmpelse.


Hybridraps

Der er ingen tvivl. Det betaler sig at

dyrke hybridraps, udtaler Jens Anders Andersen,

Overskovgård, Sdr. Bjert ved Kolding

Jens Anders Andersen, Sdr. Bjert, har drevet Overskovgård siden

1989. Han er opvokset en af nabogårdene Strandvang, som

forældrene har haft siden 60´erne.

Jens driver udelukkende planteavl og er fremavler til KOF agro. Af

de 425 ha, der drives, ejes 125 ha af Jens Anders Andersen, 70 ha

ejes af faderen, 210 ha er forpagtet og 20 ha passes en pasningsaftale.

Afgrøderne fordeles i år således: 50 ha frøgræs, 70 ha vinterraps

(hybrider), 210 ha Ambition, 10 ha Opus og 10 ha Maxwell vinterhvede.

30 ha Publican og 10 ha Calcule vårbyg. De sidste 35 ha

er brak.

Sædskiftet består af byg-frøgræs-1 eller 2 gange hvede-raps.

Jordtypen er overvejende stiv lerjord, en jb7.

De 70 ha raps er udelukkende hybrider. Der er ca. 50 ha med

Excalibur, 13 ha med dværgraps PR45D01 og endeligt 17 ha med

Elan.

Sidste år var det bl.a. Disco hybridraps, der blev dyrket ejendommen

med et gennemsnitligt udbytte 4200 kg pr. ha.

Som Jens Anders udtaler: Vi dyrker hybridraps, da hybridrapsen

kan sås senere og frem for alt er mere vinterfaste. Vi oplever stort

set aldrig udvintring. Hybridrapsen er alle punkter mere fleksibel

og robust. Derfor vælger vi også hybridraps i de kommende år.

Alle sorter er pt. kommet godt fra start og står flot markerne.

Rapsen blev sået fra d. 22. august og frem til 1. september.

Herefter blev der den 29. september sprøjtet med 0,15 L Fastac

mod rapsjordlopper + 0,5 L Mantrac. Desuden blev der tilført

100 kg NS28-5 som startgødning. Den 28. december blev der

sprøjtet med 0,8L kerb. Foragre og enkelte marker blev her i

forår sprøjtet med matrigon mod kamiller.

Her i foråret er der gødet med 150 kg Entec NS26-14 den 14.

marts og 430 kg NS26-14 den 28. marts.

3


Dyrk hybridhvede

og få del i et

merudbytte 10-15%

Hybridhveden har været undervejs til det danske marked i

lang tid. Først nu står hybridhveden foran sit gennembrud.

Dette skyldes, at hybridhvedesorterne nu viser et stabilt merudbytte,

og at foderværdien i de afprøvede sorter er den bedste

af alle afprøvede sorter.

Fordele ved at dyrke hybridhvede

frem for konventionel hvede

• Altid et markant merudbytte

• Robusthed overfor tørke og andre stressfaktorer

• Stærk modstandskraft overfor manganmangel

• Højeste foderværdi til svin

• God buskningsevne

• Lavere meromkostning v. latitudebejdsning

• Velegnet til tidlig såning

• Velegnet den lettere hvedejord

• Velegnet som andenårshvede

Dyrkningstips:

Såning:

Hybridhveden produceres i Frankrig og importeres herfra i

units af 750.000 kerner pr. unit.

Udsæden er bejdset med Latitude og de sædvanlige bejdsemidler.

4

Units hybridhvede / ha

Såtidspunkt Milde lokaliteter Kolde lokaliteter

1-5/9 1,4 1,5

6-10/9 1,5 1,6

11-15/9 1,6 1,8

16-20/9 1,8 2

21-25/9 2 2

26-30/9 2 2

Dette betyder, at 1,5 unit hybridhveden sået de første uger af

september, er tilstrækkeligt. Sammenligner vi udsædsomkostningerne

med konventionel hvedeudsæd, der er latitudebejdset,

er meromkostningen ved at så en ha med hybridhvede

280 kr./ha.

Netto merudbytte efter betaling

af merpris til hybridhvede

8% 12% 8% 12%

Kg hvede merudbytte merudbytte merudbytte merudbytte

Udbytte / ha kg. pr. ha kg. pr. ha kr. / ha kr. / ha

6000 480 720 176 404

6500 520 780 214 461

7000 560 840 252 518

7500 600 900 290 575

8000 640 960 328 632

8500 680 1020 366 689

9000 720 1080 404 746

9500 760 1140 442 803

10000 800 1200 480 860

Som det fremgår af skemaet er der god økonomi i at så

hybridhvede, selv ved laveste udbytteniveau og med en forventning

om kun 8% i merudbytte.

Vælg den rigtige hvedesort til

kommende sæson:

Forholdstal Fesv. Forholdstal

For

udbytte

Pr.100 kg Fesv/ ha.

Hysun Hybrid 108 117,1 126,5

Ambition 106 114,9 121,8

Audi 104 113,5 118,0

Frument 102 111,9 114,1

Smuggler 101 116,6 117,8

Blanding,vi-hved 100 115,9 115,9

Ararat 100 115,4 115,4

Abika 99 114,3 113,2

Skalmeje 99 115,6 114,4

Samyl 99 115,3 114,1

Glasgow 99 115,7 114,5

Inspiration 98 115,0 112,7

Opus 98 116,2 113,9

Hattrick 97 114,4 111,0

Robigus 96 115,5 110,9

Kilde: Sortsinfo

Som det fremgår er HYSUN den højest ydende hvedesort, der

er afprøvet og den sort med den højeste foderværdi.


Hybridhvede

Som landmand og rådgiver for 150 større landbrug

ser planteavlskonsulent Ole Dalum store muligheder

i hybridhvededyrkningen i Danmark

Planteavlskonsulent Ole Dalum har siden 1993 drevet privat

rådgivning til større landbrug i området fra Hjørring i nord til

Djursland i syd øst til kerneområdet i Vesthimmerland. Ole

Dalum lægger vægt at rådgive sine kunder, så de får passet deres

marker optimalt, da det er her pengene skal tjenes. Ved siden af

rådgivningsarbejdet har Ole Dalum en gård med 40 ha planteavl

og opfedning af 2000 slagtesvin. Dette sammen med rådgivningen

giver en god mulighed for at have de dagligdags udfordringer, som

planteavlerne har, helt inde livet.

Hybridhveden giver mindst 10% i merudbytte ”skrabalder

jord”.

Udtalelserne kommer fra Ole Dalum, som ser et stort potentiale

for hybridhveden de lidt ”tynde” hvedejorde med varierende

bonitet. Her kan hybridhveden bidrage til at øge hvededyrkningen

i sædskiftet, da hybridhveden er særdeles velegnet som andenårshvede

jorde, hvor man normalt ikke ville dyrke andenårshvede.

Endvidere er hybridhveden mere robust som førsteårshvede de

lidt ringere hvedejorde. Hybridhveden i kombination med latitude

bejdsning åbner yderligere muligheder for at udvide hvededyrkningen

i sædskifter og jordtyper, hvor hvededyrkningen normalt er

en risikabel affære.

Ole Dalum fortsætter: På sandet jord ser vi også goldfodssyge efter

raps og havre nogle år eller hvis jordstrukturen er dårlig. Her kommer

den latitude bejdsede hybridhvede til sin ret med en større

næringstofoptagelse og et bedre rodnet, og dermed en bedre tolerance

overfor tørke og stress. Ole Dalum fremhæver endvidere

hybridhvedens større modstandskraft mod manganmangel, bedre

vinterfasthed og højere foderværdi til svin, som fordele der kan

udnyttes ved hybridhvededyrkning.

Ole Dalum har så megen succes med sin rådgivning, at han har

måttet lukke for tilgang af flere kunder.

Ole Dalum i hybridhvedemark hvor

der er sået 65 kg/ ha svarende til 1,5 unit.

5


Dyrk hybridrug

og få del i et

merudbytte 15-25%

Hybridrugdyrkningen tog for alvor fart sidste halvdel af halvfemserne,

hvor Espri med et merudbytte 22% tog en

væsentlig del af rugmarkedet. Siden er der hvert år kommet

nye sorter til, fælles for dem alle er, at udbyttet typisk ligger

12-25% over den konventionelle rug

Fordele ved at dyrke hybridrug

frem for konventionel rug

• Altid et markant merudbytte

• God buskningsevne

• God vinterfasthed

• Bedre stråstyrke

• Højere stresstolerance

• Lav infektionsgrad af meldrøjer

• Velegnet til brødrug

Dyrkningstips:

Såning:

Hybridrugen kan såes fra den anden uge i september og frem

til midten af oktober. Det er utroligt vigtigt at have styr

udsædsmængden, som bør være følgende:

6

Antal planter/ m 2

Såtidspunkt Milde lokaliteter Kolde lokaliteter

6-10/9 180 230

11-15/9 200 260

16-20/9 220 290

21-25/9 240 320

26-30/9 260 350

1-3/10 280 380

4-7/10 300 410

8-11/10 320 440

12-15/10 340

16-19/10 360

Kilde: Landbo Centrum

Udsædsmængde, kg/ha =

Ønsket plantetal x TKV

% forventet markspiring

TKV er tusindkornsvægt, der typisk er 36-42 for hybridrug.

Dette betyder, at udsædsmængden pr. ha i hybridrug rettidigt

sået typisk er 90 kg / ha.

Merprisen for 100 kg hybridrug er typisk 425 kr. dvs. en merudgift

pr. ha 380 kr. svarende til et merudbytte 440 kg

rug /ha for at få merudgiften til hybridudsæden dækket.

Netto merudbytte efter betaling

af merpris til hybridrug.

Udbytte 12% 20% 12% 20%

niveau merudbytte merudbytte merudbytte merudbytte

Kg/ ha kg. / ha kg. / ha kr. / ha kr. / ha

3000 360 600 -74 130

3500 420 700 -23 215

4000 480 800 28 300

4500 540 900 79 385

5000 600 1000 130 470

5500 660 1100 181 555

6000 720 1200 232 640

6500 780 1300 283 725

7000 840 1400 334 810

Som det fremgår er der selv ved et udbytteniveau helt nede

fra 3,5 tons/ha penge at tjene ved at dyrke hybridrug.

Hybridrugen gødes og sprøjtes som konventionel rug, dog

skal et højere udbytte følges op med en højere gødningstilførsel.

Vælg de rigtige Hybridrugsorter:

Evolo topsort i 2005 og 2006

Evolo er det bedste bud, når der skal vælges hybridrugsort til

udsåning dette efterår.

Kerneudb. FEsv Hekto-litervægt, Meldug Skoldplet Brunrust Lejesæd Type

forholdstal pr. Prøvet sort dækning dækning dækning af sort

(fht) hkg (kg/hl) (%) (%) (%) (kar. 0 - 10)

Evolo 122 112,6 75,2 0,9 4,6 0,9 1,9 Hybrid

Rasant 114 113,3 73,8 2,6 6 3,7 2,8 Hybrid

Askari 111 111,0 74,5 0,4 6 4,8 0,8 Hybrid

Picasso 110 111,7 72,7 1,2 6 8 0,7 Hybrid

Carotop 103 75,3 1,0 7 4,8 1,8 Population

Matador 100 111,0 74,9 3,2 6 6 1,8 Population


Hybridrug

Der er blevet dyrket hybridrug

”Hallebygård”de sidste 20 år, og der vil blive

dyrket hybridrug de næste 20 år

Udtalelserne kommer fra proprietær Lars Smidth, som er 3. generation

Hallebygård, der ligger i Nordsjælland i det naturskønne

område omkring Tissø. Gården kan dateres tilbage til 1870, hvor

den opstod efter sammenlægning af Lille og Store Hallebygård.

Siden 1890 er der drevet gårdmejeri Hallebygård, hvilket gav så

godt et afkast, at det daværende stuehus blev ryddet og et nyt og

større blev bygget i 1895. Siden er mejeridriften indstillet og gården

drives i dag med søer og fedesvin. Jorden drives i et driftfællesskab

med nabogården Sechausdal i et I/S. Sammen med et par

andre naboer drives i alt 800 ha samlet i driftfællesskabet.

Hybridrugen har de seneste 20 år haft fast plads i sædskiftet og har

hvert år udgjort et areal ca. 35 ha. Herudover dyrkes der 32 ha

med maltbyg, 75 ha med Opus brødhvede og 40 ha med vinterraps.

I år er hybridrugsorten Evolo valgt. Den er valgt, fordi sorten

i dag er den bedste, hvad angår udbytte. Evolo er den rugsort, der

har den laveste infektionsgrad af meldrøjer med det nye Pollen

plus System fra forædleren Lochow Petkus. Marken, som dyrkes

med rug, er af varierende bonitet. Fra svær ler over morænegrus til

humusjord ned mod Tissø. I marker som denne er hybridrugen i

sit es, idet modstandskraften mod stress og manganmangel er den

bedste, man kan finde i nogen afgrøde.

Dette betyder, at marken trods gentagende oversvømmelser, pletvis

stærk manganmangel og andre fortrædeligheder, står grøn og er i

god vækst her den 24. marts.

Marken er sprøjtet i efteråret mod ukrudt med 1 l. Stomp og 50 g

Atlantis.

Marken skal i nærmeste fremtid gødes med 20 tons svinegylle pr.

ha. samt 140 kg NS 28-4 pr. ha. Dette sammen med en svampesprøjtning

med 0,25 l Unix og mineraler har været tilstrækkeligt til

at sikre et udbytte 8,2 tons pr. ha i 2005 og ca. 7,5 tons pr. ha i

2006. Resultatet for 2006 er ikke opgjort endeligt endnu. Der

anvendes ikke vækstregulering, da rugen sælges til brødrug.

Lars Smidth fortæller videre, at han lige i disse dage får afhentet

sidste års avl af hybridrugen Askari. Denne sort er også helt fri for

meldrøjer. Han understreger, det er vigtigt at gyllen udbringes, så

snart marken er farbar. Hvis rugen skades af hjultryk senere, sætter

den sideskud i plejesporene, som bliver inficeret med meldrøjer.

Ligeledes må rugen ikke skades, når der sprøjtes, så plejespor og

dæk skal passe godt sammen. Rugen høstes første gang vandprocenten

er nede omkring 20% for at sikre faldtallet. Faldtallet ligger

230 i rugen, som leveres i disse dage. Dermed holder rugen til

brød og afregnes til en særdeles fornuftig pris.

7


For yderligere information, kontakt da venligst

en af nedenstående DLA Agro’s medlemsforeninger:

Danish Agro 5678 9000

S.A.B. Landbrugets Andel 6385 2200

Nordsjællands Andels Grovvareforening 4879 5000

Nielsen & Smith 4329 8888

H.C. Handelscenter 4759 4700

Opformering

af hybridhvede-

dyrkning i Frankrig

www.himmelblaa.dk · 020407 · Franzen Offset

More magazines by this user
Similar magazines