Overdragelsesaftale - Velkommen til Århus Kommune

friedrich.sophia43

Overdragelsesaftale - Velkommen til Århus Kommune

Overdragelsesaftale

Århus Vand A/S

Side 1 af 13


Indhold

1. AFTALENS BAGGRUND 3

2. DET OVERDRAGNE 3

3. MEDARBEJDERE 5

4. OVERDRAGELSESSUMMEN OG DENS BERIGTIGELSE 6

5. OVERTAGELSESDAGEN 6

6. REFUSIONSOPGØRELSE 7

7. KONTRAKTER 7

8. MOMSREGULERINGSFORPLIGTELSE 8

9. FORSIKRINGER 8

10. OPLYSNINGER / INDESTÅELSER 8

11. TVISTER 9

12. BILAGSOVERSIGT 9

Mellem på den ene side

Århus Kommune

Side 2 af 13


Bautavej 1

8210 Århus V

(i det følgende kaldet Overdrager)

og på den anden side

Århus Vand A/S

CVR-nr.: 32562361

Bautavej 1

8210 Århus V

(i det følgende kaldet Selskabet)

(Overdrager og Selskabet tilsammen kaldet ”Parterne” og hver for sig en ”Part”)

er dags dato indgået følgende overdragelsesaftale (herefter ”Overdragelsesaftale”)

1. Aftalens baggrund

1.1 Denne overdragelsesaftale indgås i forbindelse med, at driften i Overdrages vand- og spildevandsforsyning

bestående af bl.a. ejendomme, vand- og spildevandstekniske anlæg, driftsmidler,

inventar, varebeholdninger, tilgodehavender, gældsforpligtelser samt andre forpligtelser overdrages

til Selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overdragelsesaftale. Overdragelsen

sker som led i opfyldelse af vandsektorlovens § 15.

1.2 Denne Overdragelsesaftale indgås i forbindelse med, at driften i Overdragers virksomhed bestående

af bl.a. ejendomme, driftsmidler, inventar, varebeholdninger, tilgodehavender, gældsforpligtelser

samt andre forpligtelser overdrages til Selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne

i denne overdragelsesaftale.

1.3 Denne aftale fastsætter de nærmere betingelser og vilkår for overdragelsen af virksomheden.

2. Det overdragne

Overdragelsen omfatter Overdragers samlede virksomhed relateret til vand- og spildevandsforsyninger

(herefter ”Virksomheden”) pr. overtagelsesdagen dvs. samtlige aktiver og passiver samt

alle nuværende og fremtidige rettigheder og forpligtelser forbundet med Virksomheden pr. overtagelsesdagen,

fri for tredjemandsrettigheder. Det overdragne omfatter, uden begrænsning, følgende:

2.1 Materielle aktiver

2.1.1 Ejendomme, anlæg, driftsinventar mv. som opregnet i bilag A. Salget af ejendommene fra Overdrager

til Selskabet skal dokumenteres i separate skøder. Selskabet varetager fornøden tinglysning

uden ugrundet ophold efter overtagelsesdagen, jfr. Pkt. 4.2.

Side 3 af 13


2.1.2 Ejendommene overdrages med tilbagekøbsklausul, således at Overdrager har ret til at få ejendommene

tilbageskødet, såfremt ejendommene overgår til anden anvendelse end vand- og spildevandsforsyning.

Tilbagekøbsklausulen er vedlagt som bilag B og underskrives af Parterne

samtidig med nærværende Overdragelsesaftale, hvorefter Overdragers advokat sørger for behørig

tinglysning af Overdragers ret.

2.1.3 Alle de Overdrager tilhørende eller leasede køretøjer, trailere, palleløftere o. lign., jf. bilag C.

2.2 Immaterielle rettigheder

2.2.1 Overdragers elektroniske og trykte materiale vedrørende Virksomheden, herunder ledningsregistre

samt registrerede og ikke-registrerede immaterialrettigheder, der pr. overdragelsesdagen

måtte tilhøre eller indgå i vand- og spildevandsforsyningens sædvanlige drift, jf. bilag D.

2.3 Varelager

2.3.1 Det til Virksomheden hørende varelager pr. overtagelsesdagen. Varelageret opgøres af Overdrager

på overtagelsesdagen, idet en repræsentant for Selskabet, herunder eventuelt dettes revisor,

er berettiget til at deltage i optællingen.

2.4 Undtagne aktiver

2.4.1 Overdragers debitorer pr. overtagelsesdagen, herunder fordringer på tilslutningsbidrag overdrages

ikke, idet disse samlede er opgjort og indregnet i Selskabets åbningsbalance.

2.4.2 Overdrager forestår inddrivelsen af restancer opstået før 1. november 2009 og skal yde sit bedste

for at inddrive Virksomhedens debitorer efter inkassolovens bestemmelser herom. Såfremt

inddrivelsen af restancer ikke er tilendebragt inden for 24 måneder efter overtagelsesdagen, eller

har inddrivelsen afsløret større tab end forudsat ved værdiansættelsen af debitorerne, skal Overdrager

vederlægges, krone for krone, for forskellen mellem den i åbningsbalancen opgjorte værdi

og det inddrevne beløb. Inddrevne beløb opgøres og overdrages til Selskabet senest 14 kalenderdage

efter udløbet af 24 måneder fra overtagelsesdagen.

2.5 Ikke-udtømmende angivelse af aktiver

2.5.1 Listen over overtagne og undtagne aktiver som nævnt i pkt. 2.1 – 2.6 skal ikke anses for udtømmende.

Såfremt Parterne bliver bekendt med yderligere aktiver, som ikke er beskrevet i pkt. 2.1 –

2.6, men som ikke desto mindre udgør en del af Virksomheden, inklusive sådanne aktiver, som

Virksomheden måtte erhverve i perioden mellem underskrivelsen og overtagelsesdagen skal sådanne

yderligere aktiver uden varsel fra Overdrager overdrages til Selskabet, uden at dette udløser

yderligere betaling til Overdrager.

2.6 Ikke-udtømmende angivelse af forpligtelser

Side 4 af 13


2.6.1 Selskabet overtager fra Overdrageren de overtagne forpligtelser som udtømmende angivet i bilag

E, herunder Overdragers tilbagebetalingsforpligtelser til vand- og spildevandsforbrugerne pr.

overtagelsesdagen. De oplistede overtagne forpligtelser i bilag E skal ikke anses for udtømmende.

Såfremt Parterne bliver bekendt med yderligere forpligtelser, som ikke er oplistet i bilag E,

men som ikke desto mindre udgør en del af Virksomheden, inklusive sådanne forpligtelser, som

Virksomheden måtte påtage sig i perioden mellem underskrivelsen og overtagelsesdagen skal

sådanne yderligere forpligtelser uden varsel fra Overdrager overdrages til Selskabet, uden at dette

udløser refusion til Selskabet.

2.6.2 Overdragelsen omfatter Overdragers rettigheder og forpligtelser pr. overtagelsesdagen i henhold

til miljøgodkendelse, spildevandsudledningstilladelser, vandindvindingstilladelser og andre tilladelser

vedrørende Århus Kommunes vand- og spildevandsforsyning.

3. Medarbejdere

3.1 Overtagne medarbejdere

3.1.1 Selskabet overtager pr. overdragelsesdagen de medarbejdere, som på dette tidspunkt er ansat i

Virksomheden, samt de medarbejdere, der overføres fra andre afdelinger i Teknik og Miljø i medfør

af overdragelse af opgaver herfra til Selskabet, dog forudsat at sådanne medarbejdere ikke

har opsagt deres ansættelsesforhold til fratræden inden overtagelsesdagen. Hvilke medarbejdere,

Selskabet overtager, er angivet i bilag F.

3.1.2 Tjenestemænd, der aktuelt er beskæftiget inden for Århus Kommune, Vand og Spildevand, skal

efter vandsektorlovens § 34, stk. 1, udlånes til Selskabet med bevarelse af deres ansættelsesforhold

til Århus Kommune. Vilkårene for kommunens udlån af tjenestemænd til Selskabet fastlægges

i en udlånsaftale, der er vedlagt som bilag G. Selskabet skal efter vandsektorlovens §

34, stk. 2, tilbyde tjenestemændene overgang til ansættelse i Selskabet. Hvis en tjenestemand

accepterer et tilbud om overgang til ansættelse i Selskabet, vil denne ikke længere være ansat i

Århus Kommune. Såfremt en tjenestemand forbliver ansat i Århus Kommune og udlånes til Selskabet,

kan Selskabet ikke uden Århus Kommunes samtykke bringe udlånet til ophør.

3.2 Information

3.2.1 Overdrager underretter de overtagne og undtagne medarbejdere om overdragelse af virksomheden

i overensstemmelse med gældende retsforskrifter.

3.3 Feriepenge- og pensionsforpligtelser mv.

3.3.1 Selskabet indtræder efter reglerne i lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse

i rettigheder og forpligtelser efter funktionærloven, kollektive overenskomster mv. over for de

overtagne medarbejdere, herunder i henseende til anciennitet, løn og pension.

Side 5 af 13


3.3.2 Selskabet forestår efter nærmere aftale med Århus Kommune løbende bidrag til pensionsforpligtelserne

vedrørende de udlånte tjenestemandsansatte medarbejdere, (jf. 3.1.), og egne, tidligere

tjenestemandsansatte nedarbejdere, samt indgår, sammen med AffaldVarme Århus, i en fælles

forpligtelse vedrørende pensioner til tjenestemænd, pensioneret fra det daværende Århus Kommunale

Værkers fællesfunktioner før 1. januar 2007. Der henvises til udlånsaftalen (bilag G).

3.3.3 Overdragelsen omfatter Århus Kommunes forpligtelser pr. overtagelsesdagen i forhold til medarbejderne,

herunder aktualiserede ferie- og barselsfondsforpligtelser, jf. punkt 6.

4. Overdragelsessummen og dens berigtigelse

4.1 Købesummen for Virksomheden berigtiges ved tildeling af aktier til Overdrager i det stiftede Århus

Vand A/S (Selskabet) pr. overtagelsesdagen. Udstedelsen af aktierne til Overdrager gennemføres

ved en kapitalforhøjelse i Selskabet ved apportindskud på grundlag af nettoaktiver opgjort

i åbningsbalance pr. 1. november 2009.

4.2 Den nuværende aktiekapital er nominelt kr. 500.000. Det nominelle forhøjelsesbeløb udgør kr.

9.500.000 således, at den fremtidige aktiekapital udgør nominelt kr. 10.000.000. Tegningskursen

for forhøjelsesbeløbet beregnes således: Egenkapitalen kr. 2.903.524.327 x 100 / 9.500.000 =

30.563,4139684

4.3 Selskabet drager omsorg for udfærdigelsen af de nødvendige adkomst- og rettighedsdokumenter,

således at Selskabet afholder omkostningerne hermed, dog således at Overdrager vederlagsfrit

stiller de nødvendige oplysninger til rådighed for disse ekspeditioner. Særligt bistår Overdrager

med eventuelle udmatrikuleringer og sikring af Selskabets ejendomsrettigheder.

5. Overtagelsesdagen

5.1 Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. november 2009.

5.2 På overtagelsesdagen overtager Selskabet den af Overdrager hidtil drevne Virksomhed med de

hertil hørende aktiver og rettigheder samt de i nærværende Overdragelsesaftale opregnede forpligtelser.

5.3 På overtagelsesdagen overgår risikoen for og vedligeholdelsen af de overdragne aktiver til Selskabet.

5.4 Overtagelsesbalancen pr. overtagelsesdagen udarbejdes med udgangspunkt i åbningsbalancen

for den stiftede Virksomhed af Selskabets revisor. Overdragelsesbalance skal godkendes af hver

af Parterne.

Side 6 af 13


6. Refusionsopgørelse

6.1 Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges af Parterne i fællesskab sædvanlig refusionsopgørelse

over Virksomhedens indtægter og udgifter, idet alle indtægter og udgifter, herunder

personaleomkostninger, herunder feriepenge, som kan henføres til tiden før overtagelsesdagen

tilkommer / respektive afholdes af Overdrager.

6.2 Refusionssaldoen berigtiges kontant på anfordring.

7. Kontrakter

7.1 Selskabet overtager alle rettigheder og forpligtelser i henhold til de af Overdrager indgåede aftaler,

der vedrører den overdragne Virksomhed, herunder men ikke begrænset til:

7.1.1 Forpligtelser og rettigheder, der er knyttet til medarbejderforhold.

7.1.2 Rettigheder og forpligtelser vedrørende fast ejendom, der overdrages ved denne aftales punkt

2.1.1.

7.1.3 Rettigheder i henhold til deklarationer om anbringelse af renseanlæg, pumpestationer, bassiner,

ledninger, brønde, overløbsbygværker mv. Overdrager udøver påtaleretten på vegne af selskabet,

hvis Selskabet måtte ønske dette.

7.1.4 Forpligtelser og rettigheder, der er knyttet til leasede motorkøretøjer.

7.1.5 Andre aftaler med leverandører og kunder.

7.2 Overdrager forestår indhentelse af nødvendige samtykker vedrørende overdragelse af kontrakterne.

Såfremt disse ikke er opnået inden overtagelsesdagen, skal Overdrager og Selskabet indtil

samtykkerne er opnået samarbejde med henblik på at:

i. give Selskabet alle fordele (med fradrag af relaterede udgifter påført Overdrager, som ellers

skulle have været afholdt af Selskabet, inklusiv og uden begrænsning skatter og afgifter) af

rettigheder i henhold til sådanne kontrakter;

ii. etablere ethvert rimeligt og lovligt arrangement med henblik på at tilføre sådanne fordele til

Selskabet; og

iii. på Selskabets anmodning men for Overdragers regning og risiko (a) opsige kontrakterne

og/eller (b) håndhæve Overdragers rettigheder i henhold til kontrakterne.

7.2.1 I det omfang Selskabet tilføres fordelene ved kontrakterne i henhold til dette afsnit 7, skal Selskabet

i fuldt omfang opfylde alle Overdragers forpligtelser i henhold til kontrakterne og skal

Side 7 af 13


godtgøre og skadesløsholde Overdrager for alle sådanne forpligtelser og retsskridt foretaget af

tredjemand og enhver anden part i forbindelse hermed, forudsat at sådanne retsskridt udelukkende

er baseret på handlinger eller undladelser foretaget af Selskabet i overensstemmelse med

dette afsnit 7 efter overtagelsesdagen.

8. Momsreguleringsforpligtelse

8.1 Overdrager opkræver ikke moms af overdragelsessummen, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt., da

Selskabet har erklæret at være momsregistreret.

8.2 Selskabet erklærer, at det vil overtage og hæfte for den momsreguleringsforpligtelse, som de

overdragne aktiver måtte være omfattet af.

8.3 Overdrager opgør momsreguleringsforpligtelsen eller indhenter SKATs tilladelse til at undlade

konkret opgørelse af momsreguleringsforpligtelsen.

8.4 Overdrager giver inden otte dage efter underskriftsdagen SKAT besked om Overdragers navn og

adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver. Selskabet skal samtidig over for SKAT

skriftligt erklære at ville overtage den momsreguleringsforpligtelse, der eventuelt måtte være.

9. Forsikringer

9.1 Overdrager forpligter sig til at holde forsikringerne i kraft indtil Selskabet har tegnet nye forsikringer,

hvilket skal ske senest med virkning fra 1. juli 2010. Overdragers eventuelle udgifter til forsikringspræmie

for perioden efter overtagelsesdagen refunderes over refusionsopgørelsen. Forsikringerne

er indgået for kalenderåret.

10. Oplysninger / indeståelser

10.1 Overdrager har til Selskabet udleveret diverse materiale samt givet oplysninger om den overdragne

virksomhed. Ved "Overdrager erklærer" skal i det følgende forstås, at en erklæring er korrekt,

medmindre Overdrager havde eller burde have haft kendskab til, at oplysningen i erklæringen

ikke var korrekt.

10.2 Indtil tinglysning på privat jord er gennemført udøver Århus Kommune på vegne af Selskabet

påtaleretten vedr. servitutter på private ejendomme

Side 8 af 13


10.3 Overdrager erklærer:

at alt det overdragne tilhører Overdrager, er ubehæftet samt at alle driftsmidler, som er

nødvendige for driften af den købte Virksomhed, er i brugbar stand,

at de overdragne produkter og immaterielrettigheder ikke krænker tredjemands rettigheder,

at der ikke er uopfyldte påbud af arbejdsmiljøretlig art,

at Virksomheden frem til overtagelsesdagen vil blive drevet videre efter uændrede principper

og retningslinjer,

at Selskabet erstatningsfrit kan foretager tinglysning af deklarationer på Overdragers

ejendomme, i det omfang tinglysningen vedrører vand- og spildevandsforsyningsanlæg,

som fandtes på ejendommen på overdragelsesdagen,

at Overdrager vil meddele garanti for Selskabets lån, i det omfang garantistillelsen ligger

indenfor rammerne af den kommunale lånebekendtgørelse.

10.4 Overdrager oplyser, at der Overdrager bekendt ikke findes forurening på overdragne ejendomme,

bortset fra en henstilling vedrørende Lisbjerg, som selskabet indtræder i. Hvis der efterfølgende

konstateres forurening på en overdragen ejendom, bærer Selskabet forureningsansvaret,

hvis forureningen hidrører fra driften af vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed før 1. november

2009.

10.5 Alle krav fra Selskabet mod Overdrager vedrørende overdragelsen skal være rejst senest 24

måneder efter overtagelsesdagen.

11. Tvister

11.1 Enhver tvist mellem Overdrager og Selskabet om gennemførelse af nærværende aftale eller om

forståelsen eller fortolkningen af de i nærværende aftale indeholdte bestemmelser, samt om hvilke

regler, der skal finde anvendelse vedrørende forhold, hvorom overdragelsesaftalen ikke indeholder

bestemmelser søges løst ved forhandling og i mindelighed.

11.2 Såfremt der ikke er opnået enighed inden 30 dage, skal enhver tvist mellem Parterne vedrørende

Overdragelsesaftalens indgåelse, gennemførelse, gyldighed eller ophør, såvel som enhver aftale,

der er associeret til Overdragelsesaftalen eller et resultat deraf, såvel som enhver sag, der

udspringer af samme, afgøres endeligt og bindende ved de almindelige domstole, medmindre

Parterne aftaler andet.

12. Bilagsoversigt

Bilag A: Ejendomme, anlæg, driftsmidler mv.

Bilag B: Tilbagekøbsklausul

Bilag C: Tilhørende og leasede køretøjer

Bilag D: Immaterielle rettigheder

Bilag E: Forpligtelser

Bilag F: Overtagne medarbejdere

Side 9 af 13


Bilag G: Udlånsaftale for tjenestemænd

--o0o—

Overdragelsesaftalen er underskrevet i to ligelydende eksemplarer, hvoraf Overdrager og Selskabet

hver modtager et originalt dokument.

Dato: / 2009

Som modtagende Selskab: Som Overdrager:

Århus Vand A/S Århus Kommune

Under stiftelse

__________________ __________________

Bestyrelsesformand Rådmand Teknik og Miljø

___________________ __________________

Direktør Direktør Teknik og Miljø

Side 10 af 13


Der er foretaget følgende justeringer af overdragelseaftale i forhold til byrådsbehandlin-

gen den 4. november 2009

1.1.

Denne Overdragelsesaftale indgås i forbindelse med, at driften i Overdragers virksomhed bestående

af bl.a. ejendomme, driftsmidler, inventar, varebeholdninger, tilgodehavender, gældsforpligtelser

samt andre forpligtelser overdrages til Selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne

overdragelsesaftale.

Ændret til:

Denne overdragelsesaftale indgås i forbindelse med, at driften i Overdrages vand- og spildevandsforsyning

bestående af bl.a. ejendomme, vand- og spildevandstekniske anlæg, driftsmidler, inventar,

varebeholdninger, tilgodehavender, gældsforpligtelser samt andre forpligtelser overdrages til

Selskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overdragelsesaftale. Overdragelsen

sker som led i opfyldelse af vandsektorlovens § 15.

2.1.1.

Ejendomme, anlæg, driftsinventar mv. som opregnet i bilag A. Salget af ejendommene fra Overdrager

til Selskabet skal dokumenteres i separate skøder. Selskabet varetager fornøden tinglysning

uden ugrundet ophold efter overtagelsesdagen, jfr. Pkt. 4.2.

Ændret til:

Ejendomme, vand- og spildevandstekniske anlæg, driftsinventar mv. som opregnet i bilag A. Salget

af ejendommene fra Overdrager til Selskabet skal dokumenteres i separate skøder. Selskabet varetager

fornøden tinglysning uden ugrundet ophold efter overtagelsesdagen, jfr. Pkt. 4.2.

2.2.1

Overdragers elektroniske og trykte materiale vedrørende Virksomheden, herunder ledningsregistre

samt registrerede og ikke-registrerede immaterialrettigheder, der pr. overdragelsesdagen måtte

tilhøre eller indgå i forsyningsadministrationens sædvanlige drift, jf. bilag D.

Ændres til:

Overdragers elektroniske og trykte materiale vedrørende Virksomheden, herunder ledningsregistre

samt registrerede og ikke-registrerede immaterialrettigheder, der pr. overdragelsesdagen måtte

tilhøre eller indgå i forsyningsadministrationens sædvanlige drift, jf. bilag D.

2.4.2

Overdrager forestår på vegne af Selskabet inddrivelsen af debitorer og skal yde sit bedste for at

inddrive Virksomhedens debitorer efter inkassolovens bestemmelser herom. Såfremt inddrivelsen af

Virksomhedens debitorer ikke er tilendebragt inden for 24 måneder fra overtagelsesdagen, eller har

inddrivelsen afsløret større tab end forudsat ved værdiansættelsen af debitorerne, skal Selskabet

vederlægges, krone for krone, for forskellen mellem den i åbningsbalancen opgjorte værdi og det

Side 11 af 13


inddrevne beløb. Inddrevne beløb opgøres og overdrages til Selskabet senest 14 kalenderdage efter

udløbet af 24 måneder fra overtagelsesdagen.

Ændres til:

Overdrager forestår inddrivelsen af restancer opstået før 1. november 2009 og skal yde sit bedste

for at inddrive Virksomhedens debitorer efter inkassolovens bestemmelser herom. Såfremt inddrivelsen

af restancer ikke er tilendebragt inden for 24 måneder efter overtagelsesdagen, eller har

inddrivelsen afsløret større tab end forudsat ved værdiansættelsen af debitorerne, skal Overdrager

vederlægges, krone for krone, for forskellen mellem den i åbningsbalancen opgjorte værdi og det

inddrevne beløb. Inddrevne beløb opgøres og overdrages til Selskabet senest 14 kalenderdage efter

udløbet af 24 måneder fra overtagelsesdagen.

4.1.

Købesummen for Virksomheden og de hertil hørende aktiver berigtiges ved tildeling af aktier til

Overdrager i det stiftede Århus Vand A/S (Selskabet) pr. overtagelsesdagen. Udstedelsen af aktierne

til Overdrager gennemføres ved en kapitalforhøjelse i Selskabet ved apportindskud.

Ændres til:

Købesummen for Virksomheden berigtiges ved tildeling af aktier til Overdrager i det stiftede Århus

Vand A/S (Selskabet) pr. overtagelsesdagen. Udstedelsen af aktierne til Overdrager gennemføres

ved en kapitalforhøjelse i Selskabet ved apportindskud på grundlag af nettoaktiver opgjort i åbningsbalance

pr. 1. november 2009.

4.1.1. slettes

5.1.

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. oktober 2009.

Ændres til:

Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. november 2009.

5.4.

Overtagelsesbalancen pr. overtagelsesdagen udarbejdes med udgangspunkt i åbningsbalancen for

den stiftede Virksomhed af Selskabets revisor. Overdragelsesbalance skal godkendes af hver af Parterne.

Ændres til:

Overdragelsesbalancen pr. overtagelsesdagen udarbejdes med udgangspunkt i åbningsbalancen for

den stiftede Virksomhed af Selskabets revisor. Overdragelsesbalance skal godkendes af hver af Parterne.

Side 12 af 13


8.1-8.3.

• Der erlægges ikke moms som følge af overdragelsen af Virksomheden, jf. lov om merværdi-

afgift § 8, stk.1, idet Selskabet er momsregistreret.

• Selskabet overtager uden for overdragelsessummen eventuel momsreguleringsforpligtelse

vedrørende de overdragne aktiver.

• Overdrager opgør momsreguleringsforpligtelsen uden ugrundet ophold efter overtagelsesda-

gen.

Ændres til:

• Overdrager opkræver ikke moms af overdragelsessummen, jf. momslovens § 8, stk. 1, 3.

pkt., da Selskabet har erklæret at være momsregistreret.

• Selskabet erklærer, at det vil overtage og hæfte for den momsreguleringsforpligtelse, som

de overdragne aktiver måtte være omfattet af.

• Overdrager opgør momsreguleringsforpligtelsen eller indhenter SKATs tilladelse til at undlade

konkret opgørelse af momsreguleringsforpligtelsen.

• Overdrager giver inden otte dage efter underskriftsdagen SKAT besked om Overdragers

navn og adresse samt om salgsprisen for de overdragne aktiver. Selskabet skal samtidig

over for SKAT skriftligt erklære at ville overtage den momsreguleringsforpligtelse, der eventuelt

måtte være.

10.3, punkt slettes:

• der er en verserende henstilling fra miljøtilsynsmyndigheden vedrørende Lisbjerg, som Selskabet

indtræder i

10.4.

Overdrager oplyser, at der Overdrager bekendt ikke findes forurening på overdragne ejendomme.

Hvis der efterfølgende konstateres forurening på en overdragen ejendom, bærer Selskabet forureningsansvaret,

hvis forureningen hidrører fra driften af vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed

før 1. november 2009.

Ændres til:

Overdrager oplyser, at der Overdrager bekendt ikke findes forurening på overdragne ejendomme,

bortset fra en henstilling vedrørende Lisbjerg, som selskabet indtræder i. Hvis der efterfølgende

konstateres forurening på en overdragen ejendom, bærer Selskabet forureningsansvaret, hvis forureningen

hidrører fra driften af vand- og spildevandsforsyningsvirksomhed før 1. november 2009.

Side 13 af 13


Notat

Emne: Selskabsgørelse af Vand og Spildevand

Til:

Kopi til:

Styregruppen

Den 9. november 2009

Afrapportering nr. 3 fra delprojekt 3, grunde, anlæg

og bygninger

1. Resume og anbefaling

På baggrund af afrapportering nr. 2 af 2. september 2009 har styregruppen

bedt delprojekt 3 om at afklare følgende, jf. styregruppemøde den

21.09.09:

Beslutning: Ernst & Young har afleveret en række praktiske anbefalinger vedr.

opgørelse af grundværdier m.v. LS beder arbejdsgruppe 3 genoptage arbejdet.

Arbejdsgruppen skal desuden vurdere, om der er grundlag for at selskabet yder

kommunen kompensation for de deklarationer m.v., der påtænkes i forhold til

kommunale arealer.

Borgmesterens Afdeling gentager følgende 2 spørgsmål:

• Borgmesterens Afdeling mangler således at få belyst, om udgiften til en

given matrikel er afholdt af forsyningsvirksomheden og herunder hvorledes

værdiansættelsen i disse handler har været, jf. Redegørelse af 7.

september af Ernst & Young, s.3. Er matriklen stillet til rådighed for forsyningsvirksomheden

vederlagsfri eller for et symbolsk beløb, tilhører

matriklen, uanset tingbogsoplysningerne, stadig det skattefinansierede

område. Revisionen, har i dag telefonisk, foreslået, at Ejendomsbeskatningen

på grundlag af den elektroniske adgang til tingbogen undersøger

hvornår 1) en matrikel er skødet til Århus Kommune og 2)

hvornår forsyningsvirksomheden har fået tinglyst deklaration, hvor matriklen

er udlagt til forsyningen. På baggrund af erfaringer udtaler revisionen,

at hvis der er mere end 3 år mellem skødet og deklarationen,

tilhører matriklen det skattefinansierede område.

• Servituterstatning bør beregnes og sammenholdes med øvrige kommuners,

så styregruppen på et rimeligt grundlag kan beslutte, om Århus

Kommune skal modtage erstatning

Delprojekt 3 har derfor arbejdet videre med oversigterne over grunde,

anlæg og bygninger. Der er gennemført en revideret gennemgang af

arealerne med henblik på at fastlægge hvem der oprindeligt har betalt

Vand og Spildevand

Teknik og Miljø

Århus Kommune

Plan og Projekt

Bautavej 1

8210 Århus V

Sagsnr.:

Journalnr.:

Sagsbeh.: Claus Møller Pedersen

Telefon: 8940 1800

Direkte: 8940 4562

Telefax: 8940 4964

E-post: pop@mtm.aarhus.dk

Direkte: cmp@aarhus.dk

www.aarhusvand.dk


for grundene: det skattefinansierede eller det takstfinansierede område. På baggrund af

denne gennemgang kan delprojekt 3 konstatere, at de tidligere fremlagte oversigter over

grunde, anlæg og bygninger er retvisende for, hvem der også har betalt for grundene.

Dog har delprojekt 3 konstateret, at et enkelt regnvandsbassin (matr. nr. 6 ø Malling By,

Malling) på de lister, der var vedlagt afrapportering nr. 2 var anført som betalt af Århus

Kommune (det skattefinansierede område). Det er efterfølgende fastlagt, at arealet er be-

talt af Kloakforsyningen. Regnvandsbassinet var på oversigten ved afrapportering 2 angi-

vet som et af de arealer, der foreslås overført fra Århus kommune til Århus Vand A/S.

Endvidere er det konstateret, at to arealer, der hidtil på oversigterne har været angivet

som ejet og betalt af Vand og Spildevand, rettelig tilhører Århus kommune. Oversigterne

er nu tilrettet disse forhold.

Delprojekt 3 anbefaler derfor styregruppen, at følge oversigterne over grunde, anlæg og

bygninger i forhold til, hvilke arealer der indskydes i selskabet (markeret med blåt på

oversigterne), hvilke arealer der overdrages til selskabet efter afregning (de orange arealer

i oversigterne hvor det i kolonnen forslag til fremtidig håndtering er markeret overdrages),

samt hvilke arealer, hvor ejerskabet foreslås bevaret i Århus Kommune, men hvor

det vand- eller spildevandstekniske anlæg sikres med en deklaration (de orange arealer i

oversigten).

På den baggrund foreslås det, at

• arealer betalt af vand og kloakfonden (med i alt 202 vand- og spildevandstekniske

anlæg placeret derpå), indskydes i Århus Vand A/S (de blå på oversigterne)

• der overdrages 22 arealer fra Århus kommune til Århus Vand A/S

• der udarbejdes deklaration til sikring af 207 vand og spildevandstekniske anlæg

placeret på arealer, hvor ejerskabet bevares i Århus kommune

De 22 arealer, der foreslås overdraget fra Århus Kommune til selskabet fremgår af bilag A,

hvor de er markeret med farvekoden for, at Århus Kommune er ejer af matriklen, men ikke

Vand og Spildevand (orange) og hvor der under kolonnen ”forslag til fremtidig tiltag” er

anført ”overtages”. Arealerne overgår enten i sin fulde størrelse til selskabet eller efter

udmatrikulering af delareal afhængig af de lokale forhold.

Styregruppen har på styregruppemøde d. 21.09.09 taget stilling til, at overdragelsesprisen

for de 22 arealer baseres på det princip, at overdragelse sker efter offentlig vurdering af

grundværdi kombineret med vægtet gennemsnitspriser for tilsvarende arealer, for ikke

vurderede grunde eller hvor grundværdien er anført til kr. 0.

Delprojekt 3 har drøftet det anvendte princip for værdifastsættelse. Det er således Ernst

og Youngs opfattelse, at det er ”bonus pater”, det bedst opnåelige. Ved den kommende

overdragelse af arealer kan der ske en fornyet vurdering af arealerne til brug for fastsættelse

af kommende beskatningsgrundlag af arealerne. Dette kan medføre en efterregulering

af beløbet på 11,6 mio. kr. som p.t. er det beløb der er fastlagt for overdragelse af de

Side 2 af 15

2


22 arealer fra det skattefinansierede område til selskabet. Endvidere foreslås det, at så-

fremt der efterfølgende måtte opstå ændringer i øvrigt til de vedlagte oversigter i bilag A,

vil der blive efterreguleret i overensstemmelse hermed.

Herudover har delprojekt 3 forholdt sig til servituterstatning. Delprojekt 3 foreslår, at der

betales et samlet engangsbeløb til fuld og endelig afgørelse. Beløbet fastsættes iht. manglende

praksis og generel usikkerhed om erstatningsgrundlag og beløbsstørrelse.

Fra delprojekt 3 foreslås beløbet fastsat til kr. 3.000.000. Beløbsrammen er fremkommet

ved at sammenligne niveauet for erstatningsbeløb baseret på landsaftale indgået mellem

landbruget og DANVA, som er vand- og spildevandsforsyningernes brancheforening.

Den samlede økonomi forbundet med overdragelsen af arealer fra Århus kommune til Århus

Vand A/S samt servituterstatning kan således opgøres til følgende:

Overdragelse af arealer kr. 11,6 mio. kr.

Servituterstatning kr. 3,0 mio. kr.

Samlet sum kr. 14,6 mio. kr.

På de kommunalt ejede arealer er placeret ca. 680 samt 1187 vand- og spildevandsledninger,

som ligeledes skal sikres med en deklaration. Styregruppen har ved behandling af

afrapportering 1 fra delprojekt 3 besluttet, at der ikke skal betales servituterstatning herfor.

For god ordens skyld indstilles således fra delprojekt 3, at ovenstående erstatningsbeløb

på kr. 3.000.000 til fuld og endelig afgørelse omfatter servituterstatning for alle de

vand- og spildevandstekniske anlæg placeret på arealer ejet af Århus kommune.

Når afrapportering 3 er behandlet af styregruppen fortsætter delprojekt 3 arbejdet med

grunde, anlæg og bygninger efter de retningslinier, som blev besluttet af styregruppen på

mødet d. 21.09.09:

• Der udarbejdes ny eller fornyet deklaration på 204 kommunalt ejede arealer med

vand- eller spildevandstekniske anlæg beliggende derpå. Disse arealer forbliver

således i kommunalt ejerskab. De pågældende arealer fremgår af bilag A, hvor de

er markeret med farvekoden for, at Århus Kommune er ejer af matriklen, men ikke

Vand og Spildevand (orange) og hvor der under kolonnen ”forslag til fremtidig

tiltag” er anført ”deklaration”.

• Bygværker og anlæg beliggende på arealer betalt af Vand og Spildevand overdrages

til selskabet og indgår i åbningsbalancen. Disse anlæg fremgår af bilag A, hvor

de er markeret med farvekoden for, at Vand og Spildevand er ejer af matriklen

(blå).

• Bygværker og anlæg beliggende på privat ejede arealer sikres med tinglysning

(hvis muligt), såfremt dette ikke allerede er tilfældet. Dette gennemføres, når opgaven

med at sikre ejerskab og adkomst til de kommunalt ejede arealer er gennemført.

Side 3 af 15

3


• Bygværker og anlæg beliggende i vejareal er anlagt efter gæsteprincippet, hvilket

forudsættes uændret.

• Der udarbejdes deklaration på ledningsanlæg beliggende på kommunalt ejet area-

ler iht. afrapportering nr. 1 fra delprojekt 3 dateret d. 30. maj 2009.

Udarbejdelsen af denne afrapportering i Delprojekt 3 er gennemført med deltagelse af

Borgmesterens Afdeling, Revisionen (Ernst og Young) samt medarbejdere fra Vand og

Spildevand.

Derudover har projektgruppen indhentet gode råd og erfaringer fra en række øvrige (såvel

nuværende som tidligere) medarbejdere i Århus Kommune.

2. Baggrundsmateriale og gennemførte undersøgelser, ejerskab

For nærmere at fastslå ejerskab til de enkelte grunde er der fremfundet følgende materiale:

2.1 Kloakforsyningen

Følgende materiale blev fremfundet indledningsvis:

• Indstilling fra Magistratens 2. Afdeling til Byrådet vedr. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

i Århus kommune, dateret 14. januar 1972. Bilagt indstillingen er

selve betalingsvedtægten og bemærkninger vedr. forslag til vedtægt for fordeling

af udgifter til kloakforsyning m.v. i Århus kommune, dateret januar 1972.

Hovedpunkterne i betalingsvedtægten er følgende:

- Der oprettes en for hele kommunen fælles kloakforsyning

- Bidrag til kloakforsyningen fastsættes uafhængig af den bidragspligtige

ejendoms geografiske beliggenhed i kommunen

- Kloakforsyningens regnskab føres på særskilte konti i kommunens regnskab

- Afdrag på lån finansieres af kloakforsyningens indtægter. I det omfang, indtægterne

overstiger den del af udgifterne, som forskudsvis er afholdt af

kommunens kassebeholdning, henlægges det overskydende beløb i kloakforsyningens

anlægs- og driftsfond.

- Udgifter til anlæg af nye detail- og hovedkloakker frem til recipient/renseanlæg

(byggemodningsomkostninger) dækkes i princippet af

Tilslutningsbidrag

Særbidrag for høj udnyttelse

Vejbidrag

- Udgifterne til forureningsbekæmpende spildevandsanlæg (renseanlæg,

slambehandlingsanlæg, udløbsledninger og andre anlæg med ækvivalente

funktioner) samt udgifter til drift, vedligeholdelse og administration af alle

offentlige spildevandsanlæg m.v. dækkes i princippet af

Vandafledningsafgifter

Særbidrag for høj forurening

Side 4 af 15

4


Vejbidrag

Kommunalt tilskud, heri er indeholdt de offentlige bivejes andel i an-

lægs- og driftsudgifterne og de private vejes andel i kloakforsynin-

gens driftsudgifter

Byrådet tiltrådte den 6. april 1972 den nye betalingsvedtægt.

Århus kommunes statushovedbog med Kloakforsyningens åbningsbalance pr.

01.04.1972. Åbningsbalancen er omtalt i bemærkninger vedr. forslag til vedtægt.

Af åbningsbalancen fremgår det for hver af de oprindelige kommuner, at de spildevandstekniske

anlæg og arealer er overdraget til Kloakforsyningen. Det drejer sig

om detail- og hovedkloakker, regnvandsbassiner, arealer, renseanlæg m.m.

• Ved landvæsenskommissionens kendelse af 20. april 1972 er det af Århus kommune,

magistratens 2. afdeling, udarbejdede forslag til betalingsvedtægt for Århus

storkommune godkendt af kommissionen.

• Af udskrift af kendelsesprotokollen for Landvæsenskommissionen for Århus amtskommunes

4. område fremgår det, at der blev afsagt tillægskendelse d. 31. maj,

1974 (lvk. sag nr. 5/1974). Tillægskendelsen omhandler bl.a. spørgsmål om fordeling

af udgifter i forholdet til tidligere kendelser, herunder tilbagebetaling af anlægsbidrag

til renseanlæg.

• Byrådsindstilling af 6. maj 1986. Projekterings- og anlægsbevilling på 8.846.000

kr. i anlægsudgifter og 605.000 i anlægsindtægter til: ”Borum, kloakering og renseanlæg”.

Af indstillingen fremgår bl.a., at det takstfinansierede område også har

betalt for køb af jorden.

• Byrådsindstilling af 13. april 1987. Kapitalbevilling på 1.900.000 kr. i anlægsudgifter

til: ”Solbjerg By, Tiset, køb af landbrugsejendommen matr. nr. 3 e og 6 a”. Af

indstillingen fremgår bl.a., at det takstfinansierede område har betalt for køb af

jorden til Solbjerg renseanlæg.

• Byrådsindstilling af 23. august 1990. Lyngby renseanlæg. Anlægsbevilling på

1.175.000 kr. til etablering af spildevandsrensning for Lyngby. Af indstillingen

fremgår bl.a., at det takstfinansierede område også har betalt for køb af jorden.

• Byrådsindstilling af 21. juni 1994. Etablering af et underjordisk forsinkelsesbassin

for opspædt spildevand på del af Hammelbanearealet ved Carl Blochs Gade/Thorvaldsensgade.

Af indstillingen fremgår bl.a.: ”I det omfang arealer inddrages

under en forsyningsvirksomhed belastes afregningsforholdet med Kommunen

med arealværdien. Da anlægget af bassinet sker under jorden og da kommuneplanens

forudsætninger om etablering af grønt område kan opfyldes i fuldt omfang foreslås

det, at der i dette tilfælde ses bort fra overførsel af arealværdi”.

Det takstfinansierede område betalte således for arealet hvor bassinet blev placeret,

som det i øvrigt er og var almindelig praksis. Men i netop dette tilfælde blev

arealet undtagelsesvis ikke overdraget til Kloakforsyningen. Arealet er i øvrigt i

oversigten over spildevandsbassiner også iht. ovenstående korrekt anført som værende

ejet af Århus kommune.

Side 5 af 15

5


• Ved en ekstra gennemgang af regnvandsbassinerne blev det fastslået, at matr. nr.

6 e Malling By, Malling står anført som betalt af Århus Kommune på oversigten

over regnvandsbassiner. Der er imidlertid fremfundet deklaration af 15.09.00 samt

Åstedsforretning-ekspropriation af arealer til regnvandsbassin af 12.09.00, hvoraf

det fremgår, at kloakforsyningen har betalt for køb af jord til regnvandsbassinet.

Regnvandsbassinet er på oversigten over regnvandsbassiner angivet som et af de

arealer, der foreslås overført fra Århus kommune til Århus Vand A/S.

På baggrund af møde i delprojekt 3 den 02.10.09 er der til afklaring af betalingsforholdene

for regnvandsbassinerne efterfølgende fremfundet følgende materiale, bl.a. i erhvervsarkivet:

• Regnvandsbassin B288. Byrådsindstilling af 4. december 1972 vedr. kloak- og renseanlæg

i Trige. Af indstillingen fremgår bl.a., at der er indgået forlig om en erstatning

for bl.a. arealafståelse til regnvandsbassinet. Udgiften afholdes af kommunens

kassebeholdning, der restitueres gennem kloakforsyningens indtægter m.v. Vedtaget

af Byrådet på møde d. 21.12.72.

• Regnvandsbassin B401 (Brynhøjvænget). Der er skøde på arealet. Dette er noteret

til Århus kommune, Magistratens 2. afdeling, Miljøkontoret og underskriften er

stemplet med Kloakanlæg, som var den afdeling i Kloakforsyningen, der forestod

ledningsnettet.

• Regnvandsbassin B643 (Ellemosevej). Byrådsindstilling af 28. juli 1971 vedr. Tranbjerg

Stormose, regnvandsbassin 43. Af indstillingen fremgår bl.a., at der ansøges

om penge til arealerhvervelse via en kapitalbevilling under K. nr. 1947 ”Tranbjerg

Stormose, regnvandsbassin 43”.

• Regnvandsbassin B713 (Fuglekærvej). Brev fra Juridisk-Teknisk kontor (Magistratens

2. afdeling) af 16.01.98, hvor Miljøkontoret (Kloakforsyningen) anmodes om

at udbetale at a’ conto beløb i forbindelse med ekspropriation af del af matr. nr. 11

c Kolt By, Kolt (arealet til regnvandsbassinet).

Endvidere er der i erhvervsarkivet fremfundet følgende materiale:

• Byrådsindstilling af 22. maj 1974 vedr. tilbagebetaling af anlægsbidrag til renseanlæg.

Som konsekvens af at Byrådet d. 6. april 1972 har tiltrådt den nye betalingsvedtægt

for Århus kommune vedtager Byrådet, at kloakforsyningen tilbagebetaler

anlægsbidrag til renseanlæg, for at modvirke for store urimeligheder mellem beboere

i forskellige områder i kommunen i forbindelse med den nye fælles vedtægt.

I betalingsvedtægt for spildevandsanlæg i Århus kommune, dateret 14. januar 1972 fremgår,

at en del af kloakforsyningens indtægter kommer fra et kommunalt tilskud, der kunne

gives for almen interesse i kloakforsyningen. Til undersøgelse af konsekvenserne af denne

praksis er fremfundet følgende materiale:

• Udskrift af dombogen for vestre landsret (j.nr. 7213/1) for dom afsagt d. 7. september

2000 i sag hvor Skanderborg kommune har lagt sag an mod Indenrigsministeriet.

Sagen omhandlede, hvorvidt Skanderborg kommune lovligt i 1981 kunne

Side 6 af 15

6


afskrive kloakforsyningens gæld på 27,5 mio. kr., for så i 1989 at kunne overføre

et opsparet overskud på kr. 20,1 mio. kr. i kloakforsyningen til kommunekassen til

endelig afvikling af mellemværende mellem kloakforsyningen og kommunekassen.

• Byrådsindstilling af 29.08.73 om kommunalt tilskud til kloakforsyningen for regnskabsåret1972/1973.

Af indstillingen fremgår, at det indstilles, at byrådet iht. kloakvedtægten

af 20.04.72 bevilger kr. 6.844.264,91 som alment bidrag til kloakforsyningen,

og at beløbet anvendes til at nedskrive kloakforsyningens gæld til Århus

kommune i h.t. kloakforsyningens åbningsbalance, der er under udarbejdelse.

• Notat fra Energi og Miljø Advokat firma af 9. november 2009. Konklusionen i notatet

er, at det tilskud som Århus Kommune har ydet til kloakforsyningen efter betalingsvedtægten

af 1972 må betegnes som et tilskud og ikke et lån. Der vil derfor

ikke være grundlag for en tilbageføring af midlerne.

I forbindelse med udarbejdelse af værdifastsættelse af arealer der indskydes i det kommende

Århus Vand A/S, er alle de blå arealer (dem der er betalt af vand- eller kloakfonden)

blevet gennemgået en ekstra gang. Det har givet anledning til følgende konstateringer:

• Overløbsbygværk (Q01880K) beliggende på matr. nr. 10b, Århus markjorder har

hidtil i oversigterne i Bilag A været angivet som ejet og betalt af Vand og Spildevand

(blå på oversigten). Den tilhører rettelig Århus kommune (skal være orange).

• Regnvandsbassin B688 beliggende på matr. nr. 1k, Edslev By, Kolt har hidtil i oversigterne

i Bilag A været angivet som ejet og betalt af Vand og Spildevand (blå på

oversigten). Den tilhører rettelig Århus kommune (skal være orange).

Oversigterne i Bilag A er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Til orientering kan nævnes, at omtalte udarbejdelse af værdifastsættelse af arealer der

indskydes i det kommende Århus Vand A/S afrapporteres særskilt i afrapportering nr. 4

fra delprojekt 3.

2.1 Vandforsyningen

Følgende materiale blev fremfundet indledningsvis:

• Kasse med regulativer fra den gamle Århus købstad, benævnt ”Regulativ for benyttelse

af vand fra Aarhuus Vandværk”. Regulativerne er fra 1873. Regulativerne er

ordnet vejnavnevis, og der er et underskrevet regulativ for hver ejendom. Regulativerne

viser, at omkostningerne forbundet med leverance af drikkevand i den

gamle købstad er blevet betalt af forbrugerne med en årlig takst.

• Beretninger fra Århus Kommunale Værker fra 1962 til 1981, hvoraf det bl.a. fremgår,

at der er oprettet en samlet vandfond for den nye Århus storkommune i 1972.

• Byrådsindstilling af 11. februar 2003. Overdragelse af ejendommen Holmstrupgårdsvej

35 m.fl., matr. nr. 1 aæ og 1 aø Holmstrupgård, Brabrand samt matr. nr.

hz Brabrand fra Magistratens 5. Afdeling, Vandforsyningen, til Magistratens 2. Af-

Side 7 af 15

7


deling, Naturforvaltningen. Af indstillingen fremgår bl.a., at da områderne er udlagt

til rekreative formål foretages overdragelsen uden beregning.

• Byrådsindstilling af 6. maj 2002. Nedbrydning af Lysengværket og salg af areal og

mandskabsbygning. Af indstillingen fremgår bl.a., at arealet overdrages til Naturforvaltningen.

Indtægten ved salget tilgår Vandforsyningen.

• Byrådsindstilling af 20. februar 2003. Lukning af Holmeværket og salg af areal med

bygning. Af indstillingen fremgår bl.a., at indtægten fra salget tillægsbevilges til

Vandforsyningen.

• Byrådsindstilling af 29. maj 2007. Salg af ejendommene Bispevej 35 og

Brendstrupvej 113. Af indstillingen fremgår bl.a., at provenuet ved salget tilgår

Vand og Spildevands udlægskonto.

• Byrådsindstilling af 21. november 2007. Salg af Bispevej 33. Tillægsbevilling til anlægsbevilling

og rådighedsbeløb. Af indstillingen fremgår bl.a., at provenuet ved

salget tilgår Vand og Spildevands udlægskonto.

På baggrund af møde i delprojekt 3 d. 02.10.09 er der efterfølgende (primært i erhvervsarkivet)

fremfundet følgende materiale:

• Salg af matr. nr. 1 b, Kasted by og sogn. En række sagsdokumenter til og fra Magistraten,

Magistratens 2. afd. og Århus Kommunale Værker. Indtægterne fra salg

af grunden foreslås indtægtsført i kommunale værkers regnskab under funktion

1.05.03, vandforsyningsvirksomhed.

• Byrådsindstilling af 2. september 1993 vedr. køb af ca. 800 m2 ekstra jord fra privat

ejer til Elsted vandværk. Af indstillingen fremgår, at Vandforsyningen betaler

for jordkøbet.

• Byrådsindstilling af 17. oktober 1978 vedr. bevilling i anlægsindtægter til salg af

tidligere Borum vandværk. Af indstillingen fremgår, at Vandforsyningen overtog

Borum vandværk og tilhørende forsyningsområde pr. 1. april 1978. Borum vandværk

indgår ikke længere i ÅKV’s vandforsyning, hvorfor grunden afhændes. Indtægterne

tilgår ÅKV, funktion 1.05.04, vandforsyningsvirksomhed. Området forsynes

i dag fra Lyngby værket.

• Byrådsindstilling af 6. juli 1978 vedr. overtagelse af I/S Mundelstrup Vandværk. Af

indstillingen fremgår, at Byrådet bevilger et beløb til overtagelse af Mundelstrup

Vandværk, og at beløbet afholdes af Vandforsyningen (funktion 1.05.04 Vandforsyningsvirksomhed).

Af brev fra Magistratens 5. afd. til 1. afd. dateret den 07.06.77 fremgår, at denne

overdragelse foreslås gennemført, og at det i overensstemmelse med sædvanlig

praksis sker på følgende betingelser:

- kommunen overtager samtlige aktiver og passiver

- forsyningen til forbrugerne vil efter overtagelsen ske efter de til enhver tid

gældende regler for vandforsyning fra ÅKV

- Interessenterne betaler til ÅKV ved overtagelsen halvdelen af den på forhandlingstidspunktet

mindste tilslutningsafgift

Side 8 af 15

8


Af Byrådsindstilling af 20. februar 1980 vedr. salg af Mundelstrup Vandværk frem-

går, at indtægten tilgår Vandforsyningen, idet der til vandforsyningens regnskab

for 1980 meddeles en kapitalindtægtsbevilling på kr. 90.000.

Området forsynes i dag fra Kasted værket.

• Brev fra Magistratens 5. afd. til 1. afd. af 10. februar 1972 om overtagelse af Trige

Vandværk. 5. afd. foreslår, at overtagelsen bl.a. sker på betingelser af, at alle aktiver

og passiver overdrages kommunen (ÅKV, Vandforsyningen) og at forsyningen

til forbrugerne sker efter de til enhver tid gældende regler for vandforsyning. 1. afdeling

tiltræder forslaget og sender det til Magistraten. Forslaget tiltrædes på møde

i magistraten d. 21. 02.72 og fremsendes til Byrådet. Byrådet vedtager det på møde

2. marts 1972. Området forsynes i dag fra Truelsbjerg værket.

• Beder vandværk. Regnskabsnotat af 09.09.65 vedr. bevilling K 921, projektering,

køb af areal og forarbejder m.v. til nyt iltnings-, filter- og pumpeanlæg. Af notatet

fremgår således, at omkostningerne til indkøb af areal er afholdt af 5. afdeling

(Vandforsyningen). Regnskabsnotatet godkendes på Byrådets møde d. 30.10.65.

• Brev fra Magistratens 5. afd. til 1. afd. af 10. januar 1973 om overtagelse af Ølsted

Vandværk. 5. afd. foreslår, at overtagelsen bl.a. sker på betingelser af, at alle aktiver

og passiver overdrages kommunen (ÅKV, Vandforsyningen) og at forsyningen

til forbrugerne sker efter de til enhver tid gældende regler for vandforsyning. 1. afdeling

tiltræder forslaget og dette godkendes af Byrådet d. 01.02.73. Området forsynes

i dag fra Truelsbjerg værket.

• Brev fra Magistratens 5. afd. til 1. afd. af 19. juli 1976 om overtagelse af Elev

Vandværk. 5. afd. foreslår, at overtagelsen bl.a. sker på betingelser af, at alle aktiver

og passiver overdrages kommunen (ÅKV, Vandforsyningen) og at forsyningen

til forbrugerne sker efter de til enhver tid gældende regler for vandforsyning. 1. afdeling

tiltræder forslaget og dette godkendes af Magistraten på møde d. 26.07.76

efter bemyndigelse af Byrådet. Området forsynes i dag fra Elsted værket.

3. Resultatet af de gennemførte undersøgelser, ejerskab

3.1 Kloakforsyningen

Før 1972 blev spildevandsanlæggene betalt af de tilsluttede forbrugere efter bestemmelserne

i en landvæsenskommissionskendelse. Ved kommunesammenlægningen i 1972 var

der således i den nye Århus storkommune et betydeligt antal kendelser med meget forskellige

bestemmelser om fastsættelse af bidrag til kloakanlæg. Med forskellig vægt indgik

eksempelvis begreber som ejendomsværdi, antal lejligheder, grundareal, udnyttelsesgrad

m.m. Kendetegnende for dem alle var dog, at anlæggene (hoved- og detailkloakker, regnvandsbassiner,

renseanlæg m.m.) var brugerbetalte.

Med betalingsvedtægten fra 1972 blev betalingen til spildevandsanlæggene gjort ens for

alle i den nye storkommune. Alle offentlige spildevandsanlæg blev samlet i kloakfonden,

og dens aktiviteter blev betalt direkte af brugerne med egen adskilt økonomi. De eksisterende

anlæg fra de forskellige oprindelige kommuner (som jo alle var brugerbetalte iht.

Side 9 af 15

9


diverse landvæsenskommissionskendelser) blev overført til den nye kloakfond iht. kloak-

forsyningens åbningsbalance af d. 01.04.72. I henhold til vedtægten fra 1972, skulle ren-

seanlæggene fremover betales via vandafledningsbidraget. I en række af de tidligere

kommuner havde de tilsluttede grundejere betalt egentlige anlægsbidrag til renseanlæg-

gene. Det blev derfor i en tillægskendelse fastlagt, at den nye kloakforsyning skulle tilbagebetale

ca. 3,6 mio. kr. til disse grundejere efter nærmere retningslinier.

Som det fremgår af de fremfundne dokumenter, har det efter vedtægten i 1972 fortsat

været fast praksis, at kloakforsyningen har betalt for de arealer, hvor de skulle have placeret

spildevandstekniske anlæg.

På de udarbejdede oversigter over ejerskab til de arealer, hvor der er placeret vand- eller

spildevandstekniske anlæg, fremgår det ved mange arealer markeret som blå (forudsat

ejerskab hos Vand og Spildevand), at der ikke forefindes en deklaration på matriklen. Det

hænger sammen med, at det ikke har været almindelig praksis at deklarere anlæg på arealer,

som kloakforsyningen selv ejede. Når der så alligevel er tinglysninger på nogle af de

blå arealer, hænger det sammen med, at ledningsanlæg til og fra det pågældende anlæg

beliggende på naboarealer er blevet tinglyst, og i den forbindelse er det samlede ledningsanlæg

blevet tinglyst, herunder også det der er beliggende på arealet ejet af Vand og Spildevand.

Ved den fornyede gennemgang af oversigterne, blev et regnvandsbassin i Malling (matr.

nr. 6 ø Malling By, Malling) fundet forkert registreret. Det er i oversigterne registreret som

værende ejet af Århus kommune (orange). Det er imidlertid konstateret, at grunden oprindeligt

er betalt af Kloakforsyningen, hvorfor den burde være registreret blå. Oversigterne

er nu tilrettet, så den pågældende grund er markeret med blå.

Men da der således blev konstateret en forkert registrering på et af regnvandsbassinerne,

besluttede delprojekt 3 at gennemføre en tilfældig stikprøve kontrol af det registrerede

ejerskab til regnvandsbassinerne (de orange og de blå markerede). Der skulle udvælges

6-8% til kontrol, i alt 10 stk. Heraf 6-7 stk. af de orange og 3-4 stk. af de blå. Hvis der

blev fundet mere end 1 afvigelse i denne mængde skulle kontrollen udvides.

Der er derfor udvalgt 4 tilfældige regnvandsbassiner hvor Vand og Spildevand står som

ejer af arealerne. For disse arealer har vi været på Erhvervsarkivet, for at finde dokumenter

for de pågældende arealer. Resultatet heraf er, at alle 4 arealer kan dokumenteres betalt

af Kloakforsyningen.

For de arealer, som Århus kommune står anført som ejer af (de orange på oversigterne),

har det ikke på samme måde været muligt at finde dokumenter om ejerskab på. Alle

arealer er derfor blevet gennemgået nærmere for vurdering af, om det nu også er sandsynligt,

at ejerskabet er Århus kommunes. De arealer, som disse regnvandsbassiner er

beliggende på, er typisk grønne områder, engarealer, skovområder, parceller i byggemod-

Side 10 af 15

10


nede områder eller andre tiloversblevne arealer. Efter gennemgangen er det opfattelsen i

delprojekt 3, at det er korrekt registreret, at ejerskabet til disse arealer er Århus kommu-

nes, med den tilføjelse, at 19 grunde vil overgå til grundejerforeninger, typisk når disse er

etableret.

Konklusion:

På baggrund af denne gennemgang kan delprojekt 3 konstatere, at de tidligere fremlagte

oversigter over grunde, anlæg og bygninger er retvisende for, hvem der også har betalt

for grundene.

Dog har delprojekt 3 konstateret, at et enkelt regnvandsbassin på de lister, der var vedlagt

afrapportering nr. 2 var anført som betalt af Århus Kommune (det skattefinansierede

område). Det drejer sig om matr. nr. 6 ø Malling By, Malling. Det er efterfølgende fastlagt,

at arealet er betalt af Kloakforsyningen. Regnvandsbassinet var på oversigten ved afrapportering

2 angivet som et af de arealer, der foreslås overført fra Århus kommune til Århus

Vand A/S. Endvidere er det konstateret, at to arealer, der hidtil på oversigterne har

været angivet som ejet og betalt af Vand og Spildevand, rettelig tilhører Århus kommune.

Oversigterne er nu tilrettet disse forhold.

3.2 Vandforsyningen

På baggrund af de fremfundne dokumenter og beretningerne på mødet om den praksis

der har været på området, er det således delprojekt 3’s opfattelse, at der i den gamle Århus

kommune (før 1972) har været en vandfond siden 1873. Denne har afholdt samtlige

udgifter til de vandtekniske anlæg og har fået finansieret sine aktiviteter via brugerbetaling

med egen økonomi. Fra 1972 har samme forhold været gældende for hele den nye

Århus storkommune. Derimod var det på baggrund af det materiale, der blev indsamlet

indledningsvis usikkert hvorledes det har forholdt sig med omegnskommunerne frem til

kommunesammenlægningen i 1972.

Der blev derfor gennemført supplerende undersøgelser for at afdække ejerskabet til arealerne

for omegnskommunernes vandværker.

Vi har derfor været på Erhvervsarkivet for at fremfinde supplerende dokumenter. Af disse

fremgår, at det har været almindelig praksis ved overtagelse af private vandværker, at

Vandforsyningen overtog alle aktiver og passiver. Det må endvidere på baggrund af de

fremfundne dokumenter formodes, at det har været almindelig praksis, at Vandforsyningen

har betalt for arealerne ved grundkøb. Dette gælder såvel før som efter kommunesammenlægningen

i 1972.

Konklusion

På baggrund af denne gennemgang kan delprojekt 3 konstatere, at de tidligere fremlagte

oversigter over grunde, anlæg og bygninger er retvisende for, hvem der også har betalt

for grundene.

Side 11 af 15

11


4. Ejerskab til arealer samt adkomst og tinglysning

På baggrund af de gennemførte undersøgelser er de udarbejdede lister over de enkelte

bygværker ajourført, se Bilag A. Listerne er markeret efter fire ejerkategorier, sådan som

de er registreret i Ejendomsregisteret:

• Matrikler, som Vand og Spildevand står anført som ejer af (udgiften afholdt af

vand- eller kloakfonden)

• Matrikler, som Århus kommune står anført som ejer af (alle andre end Vand og

Spildevand)

• Matrikler, som andre end Århus kommune står anført som ejer af (private)

• Vejareal

I følgende oversigtsskema er angivet det ajourførte registrerede ejerskab af arealer med

bygværker og anlæg. For yderligere detaljer henvises til Bilag A.

Bygværker og an- Antal be- Antal be- Antal be- Antal be- Sum

lægliggendeliggende

på liggendeliggende i

på areal privat ejet på areal vejareal

ejet af ÅrhusKommune(andre

end

VOS)

areal ejet af VOS

Vandværker og

højdebeholdere

1 1 28 30

Boringer 60 157 25 242

Renseanlæg og

arealer

0 0 25 25

Spildevandsbassiner 9 11 5 25

Pumpestationer 27 54 39 120

Overløbsbygværker 32 31 23 245 331

Separate regnvandsbassiner

100 128* 57 285

Sum 229 382 202 245 1058

*bassin 472 er beliggende på såvel privat ejet areal og areal ejet af Vand og Spildevand

og registreres derfor begge steder

På denne baggrund foreslås følgende arealer overdraget til selskabet, henholdsvis de tekniske

anlæg sikret med en deklaration:

Bygværker og anlæg

Antal beliggende

Antal arealer

der fo-

Antal arealer,

hvor

Side 12 af 15

12


på areal reslås der fore-

ejet af År- overdraget slåsudarhusKom- til selskabet bejdetdemune(andre end

VOS)

klaration

Vandværker og

højdebeholdere

1 1 0

Boringer 60 0 60

Renseanlæg og

arealer

0 0 0

Spildevandsbassiner 9 0 9

Pumpestationer 27 2 25

Overløbsbygværker 32 2 30

Separate regnvandsbassiner

100 17 83 *

Sum 229 22 207

*heraf overdrages 19 bassiner til grundejerforeninger i henhold til lokalplaner

Der er således 22 arealer, der i dag ejes (og er betalt) af Århus Kommune, som foreslås

overdraget til selskabet.

5. Værdifastsættelse

Værdien af de arealer, der overdrages fra Århus kommune til Århus Vand A/S opgøres iht.

styregruppens beslutning på mødet d. 21.09.09 på baggrund af seneste offentlige grundværdi

kombineret med vægtet gennemsnitspriser for tilsvarende arealer, for ikke vurderede

grunde eller hvor grundværdien er anført til kr. 0

I følgende oversigtsskema er angivet de samlede omkostninger for de 22 arealers overdragelse

til selskabet:

Bygværker og Antal arealer Omkostninger ved købspris for

anlæg

der foreslås overdragelse af areal til selskabet

overdraget til lig off. vurdering kombineret med

selskabet

gennemsnitspriser for ikke vurderede

arealer, kr. ialt

Vandværker og

højdebeholdere

1 43.590

Pumpestationer 2 1.832.914

Overløbsbygværker

2 947.021

Separate regnvandsbassiner

17 9.437.072

Side 13 af 15

13


Sum 22 12.260.597

De opgjorte omkostninger indeholder således udover overdragelsesprisen også omkostningerne

til tinglysning, udmatrikulering o.l.

Der er sket en korrektion for værdifastsættelsen af pumpestation 003, så denne nu også

er værdisat efter det princip, som styregruppen har vedtaget. Ved afrapportering nr. 2 fra

delprojekt 3 af d. 02.09.09 var denne grund som den eneste værdisat ud fra et skøn, da

grundværdien pr. m2 er høj. Nu er alle arealer således værdisat efter et og samme princip,

som vedtaget af styregruppen.

Den reelle overdragelsespris, som Århus Kommune skal modtage for overdragelse af de

22 arealer til Århus Vand A/S, vil være:

Princip Overdragelsespris, kr.

Overdragelse efter offentlig vurdering af

11.635.797

grundværdi kombineret med vægtet gennemsnitspriser

for tilsvarende arealer, for

ikke vurderede grunde eller hvor grundværdien

er anført til kr. 0

Det skal dog bemærkes, at der ved den endelige udmatrikulering kan forekomme korrektioner

af arealstørrelser, og dermed af prisen.

Delprojekt 3 har drøftet det anvendte princip for værdifastsættelse. Det er således Ernst

og Youngs opfattelse, at det er ”bonus pater”, det bedst opnåelige. Ved den kommende

overdragelse af arealer kan der ske en fornyet vurdering af arealerne til brug for fastsættelse

af kommende beskatningsgrundlag af arealerne. Dette kan medføre en efterregulering

af beløbet på 11,6 mio. kr. som p.t. er det beløb der er fastlagt for overdragelse af de

22 arealer fra det skattefinansierede område til selskabet.

6. Servituterstatning

Om der er grundlag for at udbetale en erstatning når et areal pålægges en deklaration,

må bero på, om der kan eftervises en forringet brugsværdi. I givet fald vil der være

grundlag for at udbetale erstatning.

Når der pålægges en deklaration på private arealer, udbetales ofte en erstatning. Dette

hænger sammen med, at vedkommende grundejer (typisk en landmand) ofte pålægges

en ulempe i sit daglige arbejde, som følge af det vand- eller spildevandstekniske anlæg.

Erstatningen betales f.eks. i de tilfælde, hvor landmanden skal køre uden om en brønd eller

et mindre bygværk, og altså som følge af, at han har fået en gene som følge af anlæggets

placering på hans matrikel. Erstatningsbeløbet er et engangsbeløb, og fastlægges på

Side 14 af 15

14


aggrund af aftale indgået mellem landbruget og DANVA, som er vand- og spildevandsfor-

syningernes brancheforening.

På en række af de kommunale arealer, vil f.eks. et regnvandsbassin med permanent

vandspejl fremtræde som en lille sø i området, og herved i mange sammenhænge tilføre

området og arealet en værdi. Omvendt kan det ikke afvises, at der på nogle arealer med

pumpestationer, overløbsbygværker, boringer m.m. vil være nogle gener forbundet med

anlæggenes placering.

Delprojekt 3 foreslår derfor, at der betales et samlet engangsbeløb til fuld og endelig afgørelse.

Beløbet fastsættes iht. manglende praksis og generel usikkerhed om erstatningsgrundlag

og beløbsstørrelse.

Fra delprojekt 3 foreslås beløbet fastsat til kr. 3.000.000. Beløbsrammen er fremkommet

således:

• Der er i alt 229 minus 22, lig med ca. 200 arealer ejet af Århus kommune, hvor der

er placeret vand- eller spildevandstekniske anlæg. Heraf er 100 arealer med regnvandsbassiner,

der i flere tilfælde ikke medfører en gene, men snarere en merværdi.

Det foreslås således, at der afregnes erstatning for halvdelen af regnvandsbassinerne

og for de resterende ca. 100 arealer tilbage, i alt ca. 150 arealer.

• Erstatningsbeløbet for hver af disse udgør i gennemsnit ca. kr. 20.000. Dette beløb

fremkommer ved at sammenligne niveauet for erstatningsbeløb fra DANVA og

landbrugets landsaftale.

Herved fremkommer beløbet på. kr. 3.000.000.

Side 15 af 15

15


Notat

Emne: Selskabsgørelse, overdragelsesaftale

Den 12. november 2009

Bilag B, tilbagekøbsklausul

Formål

De ejendomme, anlæg m.v. (herefter ”Ejendomme”), Århus Kommune

overdrager til Århus Vand A/S, er pålagt en tilbagekøbsklausul, således

at Århus Kommune har ret til at få Ejendommene tilbageskødet, hvis

Ejendommene overgår til anden anvendelse end vand- og spildevandsforsyning.

Det er Århus Vand A/S opgave løbende at tilbyde Århus Kommune tilbageskødning

af Ejendomme, der ikke længere anvendes til vand- og spildevandsforsyning,

men som alternativ f.eks. kan anvendes til byudviklingsformål.

Århus Kommune kan afvise tilbageskødning af en eller flere

Ejendomme.

Ved overgang til anden anvendelse, menes her enhver anden anvendelse

af Ejendommene, f.eks. Ejendommenes overgang til anden anvendelse

end oprindeligt forudsat, samt såfremt brugen af Ejendommene ophører

for længere tid.

Vilkår

Ejendommene tilbagekøbes til den pris, der er erlagt ved overdragelsen

fra Århus Kommune til Århus Vand A/S, uden tillæg af renter og uden tillæg

som følge af eventuel værdiforøgelse.

Ejendommene tilbagekøbes gældfri og uden hæftelser el.lign. Eventuel

pantsætning, belåning el.lign. af Ejendommene er således Århus Kommune

uvedkommende.

Ejendommene tilbagekøbes i samme tilstand som de oprindeligt blev

overdraget. Omkostninger ved tilbageførsel til oprindelig tilstand påhviler

Økonomiområdet

Teknik og Miljø

Århus Kommune

Økonomiområdet

Bautavej 1

8210 Århus V

Sagsnr.:

Journalnr.:

Sagsbeh.: Michael Johansson

Telefon: 8940 1500

Direkte: 8940 1550

Telefax:

E-post: okonomi@mtm.aarhus.dk

Direkte: mijo@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk


som udgangspunkt Århus Vand A/S. Inden tilbageførslen gennemføres, optages forhand-

linger med Århus Kommune om eventuel tilbageførsel uden retablering af den oprindelige

tilstand.

Såfremt Ejendommen er bebygget eller ved at blive bebygget, kan Århus Kommune vælge

at overtage bygningerne eller det påbegynde byggeri uden noget vederlag eller Århus

Kommune kan kræve bygninger m.v. fjernet fra Ejendommen for Århus Vand A/S’ regning.

Udnytter Århus Kommune ikke tilbagekøbsretten, er Århus Vand A/S berettiget til, at sælge

Ejendommen til tredjemand. Overdragelsen til tredjemand kan dog ikke ske på vilkår

som er mere favorable for tredjemand end de vilkår, hvorpå Århus Kommune er blevet tilbudt

at overtage Ejendommen.

Alle øvrige omkostninger ved tilbageførslen, herunder omkostninger til ændret tinglysning,

afholdes af Århus Vand A/S.

Side 2 af 2


BILAG B TILBAGEKØBSAFTALE

For nærværende Tilbagekøbsaftale gælder de samme definitioner som i Overdragelsesaftalen.

1. Indledning

1.1 Samtidig med underskrift af Overdragelsesaftalen har Parterne indgået aftale om nærværende

Tilbagekøbsaftale, hvor Selskabet ved de i bilag A oplistede ejendommes (herefter ”Ejendomme”)

overgang til anden anvendelse end vand- og spildevand, skal tilbyde Overdrager at

tilbagekøbe Ejendommene, på de vilkår som er fastsat i nærværende Tilbagekøbsaftale.

2. Ejendommens overgang til anden anvendelse

2.1 Ved overgang til anden anvendelse, menes enhver anden anvendelse af Ejendommen, herunder,

men ikke begrænset til overgang til anden anvendelse end oprindeligt forudsat, herunder

såfremt brugen ophører vedvarende eller dog for længere tid.

3. Påtaleret

3.1 Såfremt Ejendommen overgår til anden anvendelse, jf. pkt. 2, uden at Selskabet tilbyder

Overdrager, at tilbagekøbe Ejendommen, kan Overdrager kræve Ejendommen tilbageskødet.

3.2 Overdrager skal påtale forholdet over for Selskabet ved brev med afleveringsattest eller lignende.

3.3 Krav om tilbagekøbsret skal være gjort gældende inden 6 måneder, efter påtalen er kommet

frem.

4. Tilbagekøbsret

4.1 Parterne har aftalt, at såfremt Ejendommene overgår til anden anvendelse end vand- og

spildevandsforsyning, skal Selskabet tilbyde de i bilag A oplistede Ejendomme tilbageskødet

til Overdrageren.

4.2 Selskabet skal ved skriftligt tilbud, tilbyde Overdrager, at tilbagekøbe Ejendommen med en

acceptfrist på mindst [4] uger.

4.3 Såfremt Overdrager ønsker at gøre sin tilbagekøbsret gældende, skal dette ske ved anbefalet

brev til Selskabets bestyrelsesformand inden for acceptfristen jf. pkt. 4.2. Såfremt Overdrager

ikke inden udløbet af acceptfristen, accepterer tilbuddet, kan Ejendommen tilbydes tredjemand

i overensstemmelse med pkt. 7.

4.4 Erhvervelsen sker på de i nærværende Tilbagekøbsaftale fastsatte vilkår.

5. Pris ved tilbagekøb

5.1 Prisen ved tilbagekøbet skal være den pris, hvortil Ejendommen oprindeligt er erhvervet,

uden tillæg af renter og uden tillæg som følge af eventuel værdiforøgelse. I prisen skal fragå

Side 1 af 3


omkostningerne ved tilbagekøbet af Ejendommen. [Vederlaget for den tilbudte Ejendom skal

berigtiges kontant.]

5.2 I prisen fragår endvidere enhver forringelse, som Ejendommen måtte være undergået siden

den oprindelige erhvervelse, herunder forurening, forandring, udgravning m.v. Overdrageren

kan ved forringelsen vælge mellem at kræve købesummen reduceret og at kræve forholdene

udbedret for Selskabets regning, således at dette beløb fragår i købesummen, og hvis det

overstiger denne, betales af Selskabet. Eventuel værdiforøgelse fragår ikke i værdiforringelser.

6. Vilkår ved tilbagekøb

6.1 Ved tilbagekøb skal gælde de ved den oprindelige erhvervelse gældende vilkår med de ændringer,

der måtte være nødvendigt som følge af den ændrede situation, idet disse dog ikke

må stille Overdrageren ringere end køberen var stillet ved den oprindelige erhvervelse.

6.2 Såfremt Ejendommen måtte være bebygget eller ved at blive bebygget, skal Overdrageren

kunne vælge at overtage bygningerne eller det påbegynde byggeri uden noget vederlag eller

at kunne kræve bygninger m.v. fjernet fra Ejendommen for Selskabets regning, således at

beløbet fragår i købesummen m.v., jf. pkt. 5.

6.3 Skødet skal gives/tages inden [3] måneder efter den for tilbagekøbet fastsatte overtagelsesdag.

7. Salg til tredjemand

7.1 Såfremt Overdrager ikke udnytter tilbagekøbsretten, er Selskabet berettiget til inden udløbet

af [6] måneder fra udløbet af acceptfristen i punkt 4.2, at sælge Ejendommen til tredjemand

og da alene på vilkår, som ikke er mere favorable for tredjemand end de vilkår, hvorpå

Overdrager er blevet tilbudt at overtage Ejendommen.

8. Tilbagekøbsaftalens ophør

8.1 Nærværende Tilbagekøbsaftalen ophører, når samtlige Ejendommen i bilag A er tilbageskødet

til Overdrager.

9. Påtaleret og tinglysning

9.1 Nærværende Tilbagekøbsaftale vil være at tinglyse som servitutstiftende på de i bilag A oplistede

Ejendomme alene med respekt af de på Ejendommene tinglyste servitutter.

9.2 Omkostninger ved oprettelse af deklaration på Ejendommen, tinglysning m.v. afholdes af

Selskabet.

9.3 Påtaleberettiget er Overdrager.

10. Bilag

Bilag A: Ejendomme

Side 2 af 3


11. Underskrift

Århus / 2009

På vegne af Århus Kommune: På vegne af Århus Vand A/S:

Side 3 af 3


Bilag C - tilhørende køretøjer

Køretøj, Suzuki Grand Vitara 1.9 GL (Reg.nr. VU 92 536)

Køretøj, Toyota HiLux 3.0 D-4D Chassis (Reg.nr. XC 95 159)

Køretøj, Toyota Corolla Sportsvan Chassis (Reg.nr. VY 95 928)

Køretøj, Toyota Corolla Sportsvan Chassis (Reg.nr. VY 95 927)

Køretøj, Toyota Corolla Sportsvan Chassis (Reg.nr. VY 95 926)

Køretøj, Toyota Corolla Sportsvan Chassis (Reg.nr. VY 95 925)

Køretøjer, Grand Vitara (Reg.nr. VS 93 109)

Køretøjer, Toyota Corolla (Reg.nr. UE 95 722)

Køretøjer, Toyota kundeafd.

Køretøjer, Ford Transit 300M Van 2.0 (Reg.nr. TN 90 601)

Køretøjer, Ford Transit 330L. ( Reg.nr. TY 97 172 )

Køretøjer, Ford Transit 330L. (Reg nr. TY 97 190)

Køretøjer, Ford transit 280 S van 2.0 (Reg.nr. TD 88 685)

Køretøjer, Servicead. Spider ILD 01 med fjernstyring

Køretøjer, Servicead. Egholm 21 diesel 21 hk

Kørselsafd. (lastbil Mercedes)

Køretøjer, Hilux (Reg.nr. OC 90 418)

Køretøjer, Toyota Corolla (Reg.nr. MB 93 393)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. RD 90 379)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. RP 92 224)

Køretøjer, Toyota Corolla (Reg.nr. NV 96 707)

Køretøjer, VW Transporter (Reg.nr. OC 94 732)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr. OJ 94 051)

Køretøjer, VW Transporter (Reg.nr. OX 93 478)

Køretøjer, Toyota Hiace (Reg.nr. OX 93 211)

Køretøjer, Toyota Hiace (Reg.nr. PX 91 248)

Køretøjer, Toyota Hiace ( Reg.nr. PZ 90 910)

Køretøjer, Sportsvan (Reg.nr. RN 94 094)

Køretøjer, Sportsvan (Reg.nr. RN 91 802)

Køretøjer, Påhængsvogn (Reg.nr. OX 35 46)

Køretøjer, Toyota Corolla (Reg.nr. OX 93 225)

Køretøjer, Mercedes (Reg.nr. OS 96 612)

Køretøjer, Man 26.403 (Reg.nr. PB 92 290)

Køretøjer, Mercedes (Reg.nr. PL 88 965)

Køretøjer, Man 26.414 (Reg.nr. PZ 96 796)

Køretøjer, Man 26.464 (Reg.nr. (RP 92 202)

Køretøjer, Mercedes (Reg.nr. SM 95 139)

Køretøjer, Påhængsvogn (Reg.nr PB 3203)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr. OX 93 212)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. PE 88 413)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. PX 91 326)

Køretøjer, VW Transporter (Reg.nr. RU 97 451)

Køretøjer, Toyota Corolla (Reg.nr. OC 90 386)

Køretøjer, VW All Round (Reg.nr. OK 94 953)

Køretøjer, VW Transporter (Reg.nr. OL 96 733)

Køretøjer, Toyota Hiace (Reg.nr. OX 93 218)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. PE 88 415)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. PE 88 414)

Køretøjer, Påhængsvogn (Reg.nr. PM 43 54)

Køretøjer, Sportsvan (Reg.nr. RN 91 803)

Køretøjer, Påhængsredskab ( Reg.nr. RK 46 79)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. RU 95 600)

Køretøjer, Påhængsvogn (Reg.nr. RH 48 86)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. RU 95 694)

Køretøjer, Påhængsvogn (Reg.nr. RX 37 03)

Køretøjer, Peugeot Boxer (Reg.nr. SL 94789)


Bilag C - tilhørende køretøjer

Køretøjer, Påhængsvogn (Reg.nr. XY 32 60)

Køretøjer, Toyota Corolla (Reg.nr. MK 92 156)

Køretøjer, Corolla (Reg.nr. NY 94 048)

Køretøjer, Peugeot Boxer (Reg.nr. OS 96 559)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr.OY 97 700)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr. PC 91 808 )

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. PZ 96 762)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. RC 94 044)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. RC 94 045)

Køretøjer, Sportsvan ( Reg.nr. RN 94 095)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr OY 97 695)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr. PE 92 621)

Køretøjer, Peugeot Partner (Reg.nr. PZ 91 127)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr OS 96 660)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr. RL 88 449)

Køretøjer, Ford Transit (Reg.nr. SM 95 053)

Køretøjer, Fiat Ducato (Reg.nr. PB 92 335)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr. PX 91 241)

Køretøjer, Corolla (Reg.nr. MC 91 780)

Køretøjer, Hiace (Reg.nr. MD 90 224)

Køretøjer, VW Transporter (Reg.nr. MJ 91 505)

Køretøjer, Corolla (Reg.nr. MR 92 068)

Køretøjer, Corolla (Reg.nr. NB 93 007)

Autoværkstedet, lift og grav

Fejemaskine, Serviceafd. (Fejemateriel)


Maskiner og Materiel Århus, den 10. september 2009

2. udgave

AUTOVURDERING VAND og SPILDEVAND

Tekniske oplysningerne samt vurdering af materiel der indgår i overdragelsen til Vand og Spildevand

IVECO NVS

70760019

Toyota Hiace LXH 12

Reg. nr.: OL 96511

Anskaffet: 17.07.96

Anskaffelsespris: 139.000 kr, excl. moms Vurderet brugtpris pr. 28.08.09 kr. 22.000 kr. 7.000

Motor: 75 hk excl. moms

Udstyr: Formandsbil

Totalvægt: 3.025 kg

Kilometer: 193.271

70780029

Iveco 35 C 12. Dobb. kab.

Reg. nr.: TN 92714

Anskaffet: 28.01.05

Anskaffelsespris: 265.813 kr, excl. moms Vurderet brugtpris pr. 28.08.09 kr. 130.000 kr. 133.767

Motor: 116 hk excl. moms

Udstyr: Kran HMF 152 T1

Totalvægt: 3.500 kg

Kilometer: 86.409

70780036

Toyota Dyna 100 2,5 TD Dobb. kab.

Reg. nr.: TP 92289

Anskaffet: 11.02.05

Anskaffelsespris: 141.066 kr, excl. moms Vurderet brugtpris pr. 28.08.09 kr. 79.000 kr. 67.642

Motor: 100 hk excl. moms

Udstyr:

Totalvægt: 3.200 kg

Kilometer: 69.651

70780078

Iveco 35 C12. Dobb. kab.

Reg. nr.: VZ 90914

Anskaffet: 08.08.08

Anskaffelsespris: 303.325 kr, excl. moms Vurderet brugtpris pr. 28.08.09 kr. 245.000 kr. 260.660

Motor: 116 hk excl. moms

Udstyr: Kran HMF 150 T2

Totalvægt: 3.500 kg

Kilometer: 15.251


70780081

Iveco 65 C 18

Reg. nr.: XC 94866

Anskaffet: 06.10.08

Anskaffelsespris: 288.422 kr, excl. moms Vurderet brugtpris pr. 28.09.09 kr. 525.000 kr. 548.738

Motor: 176 hk incl. TV-udstyr og spuler excl. moms

Udstyr: TV-udstyr og spuler

Totalvægt: 6.500 kg

kilometer: 18.017

J.Hvidtved Larsen NVS

70950005

Volvo FM 12

Reg. nr.: RC 88898

Anskaffet: 30.06.99

Anskaffelsespris: 2.778.000 kr, excl. moms Vurderet brugtpris pr. 07.09.09 kr. 616.300 kr. 315.126

Motor: 420 hk excl. moms

Udstyr: Slamsuger

Totalvægt: 32.000 kg

Kilometer: 144.545

70950008

Volvo FM 12

Reg. nr.: TN 89932

Anskaffet: 22.12.04

Anskaffelsespris: 2.400.000 kr, excl. moms Vurderet brugtpris pr. 07.09.09 kr.1.200.000 kr. 1.389.794

Motor: 420 hk excl. moms

Udstyr: Slamsuger

Totalvægt: 32.000 kg

Kilometer: 91.493

71130002

Toyota Dyna L 75-34

Reg. nr.: UZ 94325

Anskaffet: 02.04.07

Anskaffelsespris: 1.100.000 kr, excl. moms Vurderet brugtpris pr. 07.09.09 kr. 802.000 kr. 880.000

Motor: 116 hk excl. moms

Udstyr: Slamsuger

Totalvægt: 7.500 kg

Kilometer: 38.447

Sammenligningsgrundlag kr. 3.619.300 kr. 3.602.727

Alle data vedrørende kilometer er pr. vurderet brugtpris dato, og vurderingen er i forhold til fortsat drift.

Iveco Århus, Bredskiftevej 22 8210 Århus V, har foretaget vurdering af Iveco køretøjer.

J. Hvidtved Larsen A/S, Lillehøjvej 15, 8600 Silkeborg, har foretaget vurdering af slamsugere og spuler.

JKL Teknik, Industrimarken 2 C, 9530 Støvring, har foretaget vurdering af TV-udstyr. (Indgår i køretøj 70780081).

NVS har vurderet i forhold til afskrivninger og scrapværdi på samtlige maskiner.

John Edelberg Kyhl

afdelingsleder


Tilbehør i slamsuger afdelingen

Tibehø rtil stor spuler. Ca. anskaffelses pris

Tibehør til lille spuler.

Tibehør til Tv-vogn.

Fællers udstyr.

Lager af nye slanger.

Div. almindelige spulehoveder. 30.000,00

Div. sugeslanger 10.000,00

Div nøgler og værktøj. 5.000,00

Dækselsøger. 8.000,00

Rørsøger med sonde. 17.000,00

Komunikations radioer 2 stk. 8.000,00

Gasmåler 7.000,00

Faldsikring. 8.500,00

93.500,00

Div. amindelige spulehoveder 22.000,00

Div. sugeslanger. 5.000,00

Div. nøgler og værktøj. 5.000,00

Gasmåler. 7.000,00

39.000,00

Div. nøgler og værktøj. 5.000,00

Dækselsøger. 8.000,00

Rørsøger med sonde. 17.000,00

Komunikations radioer 2 stk. 8.000,00

Gasmåler 7.000,00

Faldsikring. 23.500,00

Digitalkamera. 2.500,00

71.000,00

BL 300 rodskærer med 3 styr. 25.900,00

BL 400 rodskærer med 6 styr. 30.800,00

BL 500 rodskærer. 31.000,00

Roterende spulehoveder til aflejringer. 20.000,00

Enkelt injektordyse. 20.000,00

Dobbelt injektordyse 30.000,00

Div. ekstra sugeslanger. 25.000,00

Div. afspærrings balloner. 65.000,00

Div speciale spulehoveder. 45.000,00

Mobiltelefoner 9 stk. 9.000,00

Digitalkamera 2 stk.. 4.000,00

Faldsikring med 25m wire. 13.000,00

Ekstra stor sonde til rørsøger. 4.800,00

323.500,00

40m 4" kassettesugeslange. 17.200,00

40m 5" kassettesugeslange. 20.600,00

150m spuleslange 15.000,00

52.800,00

187.000,00

39.000,00

71.000,00

323.500,00

620.500,00

52.800,00


Notat

Emne: Selskabsdannelse – Delprojekt 5.12 NVS-ydelser

Til: Lars Schrøder

Kopi til: Leif Bjerg Nielsen, Claus Peter Pedersen, Henrik Frier,

Bjørn Rohde

Den 16. november 2009

Værdi af biler og materiel som overtages fra NVS m.v.

I rapporten fra projektgruppen for delprojekt 5.12 NVS-ydelser, som har

været forelagt styregruppen, er det foreslået, at følgende materiel overføres

til selskabet (Århus Vand A/S) pr. 1. januar 2010:

• 2 store slamsugere

• 1 lille slamsuger

• 3 små lastbiler

• 1 stor varevogn med tv-udstyr m.v.

Materiellet – slamsugere og biler med diverse udstyr - prissættes med

udgangspunkt i markedsværdi, og afregnes efter faktura ved overførslen.

Projektgruppen har efterfølgende fundet det hensigtsmæssigt at også en

13 år gammel formandsbil overtages af selskabet.

NVS har efterfølgende af deres leverandører fået prissat køretøjerne og

sammenlignet med den afskrevne værdi, jf. bilag. NVS har endvidere

opgjort anskaffelsesprisen af diverse tilhørende materiel, jf. bilag.

På baggrund af den af leverandørerne opgjorte værdi af køretøjerne er

det aftalt, at disse overtages af Århus Vand A/S for 3,6 mio. kr. excl.

moms (også svarende til nedskrevet værdi). Endvidere er det aftalt, at

diverse materiel og udstyr overtages til 75% af den opgjorte anskaffelsespris.

Den samlede værdi af køretøjer og materiel kan herefter opgøres som

følger:

Vand og Spildevand

Teknik og Miljø

Århus Kommune

Spildevand Drift

Bautavej 1

8210 Århus V

Sagsnr.:

Journalnr.:

Sagsbeh.: Paul Kr. Thomsen

Telefon: 8940 1800

Direkte: 8940 4590

Telefax: 8940 1505

E-post: aarhusvand@aarhus.dk

Direkte: pkt@aarhus.dk

www.aarhusvand.dk


Køretøjer – vurderet og nedskrevet værdi: 3.600.000 kr.

Diverse materiel – 75% af nyværdi: 512.000 kr.

Samlet værdi til afregning ved overtagelse, ex. moms: 4.112.000 kr.

Overtagelse af mandskab og materiel er aftalt til 1. januar 2010. Indtil mandskabsfaciliteter

er indrettet på Eskelundvej 17 er det aftalt, at de 13 medarbejdere kan benytte mandskabsfaciliteter

hos NVS på Edwin Rahrs Vej. Det er også aftalt at køretøjerne kan stå i de

nuværende garager på Edwin Rahrs Vej, indtil der er etableret garageplads på Eskelundvej.

NVS har opgjort husleje herfor til 185.829 kr. pr. år, jf. bilag. Det er aftalt, at Århus

Vand A/S lejer sig ind på månedsbasis, så længe selskabet har behov herfor.

4 bilag

Side 2 af 2


Notat

Emne: Selskabsgørelse, overdragelsesaftale

Den 12. november 2009

Bilag D, adkomster og deklarationer

Vand og Spildevands hidtidige adkomster og deklarationer fremgår af bilag

A til overdragelsesaftalen (Bilag om ejendomme, anlæg, driftsmidler

m.v). Bilaget indgår som bilag 5 til nærværende byrådsindstilling

Selskabsgørelse af Vand og Spildevand (3): Godkendelse af overtagelsesbalance

og overdragelsesaftale. På grund af bilagets meget store omfang

er det vedlagt originalsagen + gjort elektronisk tilgængeligt.

I bilaget er de angivet med ”deklaration” i kolonnen ”forslag til fremtidige

tiltag”. Undtaget herfra er de ejendomme, der overtages af Århus

Vand A/S. Disse er markeret med ”overtages” i kolonnen ”forslag til

fremtidige tiltag”.

Økonomiområdet

Teknik og Miljø

Århus Kommune

Økonomiområdet

Bautavej 1

8210 Århus V

Sagsnr.:

Journalnr.:

Sagsbeh.: Michael Johansson

Telefon: 8940 1500

Direkte: 8940 1550

Telefax:

E-post: okonomi@mtm.aarhus.dk

Direkte: mijo@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk


Notat

Emne: Selskabsgørelse, overdragelsesaftale

Til:

Kopi til:

Den 16. november 2009

Bilag E, forpligtelser

Vand og Spildevand har, umiddelbart før stiftelsen af selskabet med

virkning fra 1. november 2009, opkrævet en række forudbetalinger fra

vand- og spildevandskunderne.

Forudbetalingerne dækker leverance af vand og afledning af spildevand i

en given á conto periode. Afhængigt af det konkrete kundeforhold kan

perioden være op til ét år; dvs. den forudbetalte forpligtelse kan strække

sig frem til ca. 1. november 2010. Forpligtelsen er opgjort til 61,8 mio.

kr.

Forudbetalingerne dækker endvidere enkelte etableringer af stikledninger

og tilslutninger, hvor arbejdet først igangsættes, når kundens betaling

for opgaven er modtaget.

Århus Vand A/S er forpligtet til at levere de ovennævnte ydelser på de

vilkår, der var gældende ved opkrævningen af beløbene.

Herudover er Århus Vand A/S forpligtet til at udbetale feriepenge og feriegodtgørelse

på sædvanlige vilkår, samt til at videreføre eventuel oparbejdet

afspadsering o.l. for de medarbejdere, der overføres eller udlånes

til selskabet, jf. bilag F til overdragelsesaftalen. De

De skyldige beløb er optaget i åbningsbalancen pr. 1. november 2009.

Økonomiområdet

Teknik og Miljø

Århus Kommune

Økonomiområdet

Bautavej 1

8210 Århus V

Sagsnr.:

Journalnr.:

Sagsbeh.: Michael Johansson

Telefon: 8940 1500

Direkte: 8940 1550

Telefax:

E-post: okonomi@mtm.aarhus.dk

Direkte: mijo@aarhus.dk

www.aarhuskommune.dk


Bilag F - medarbejdere, der overføres til Århus Vand A/S

Navn 1 Navn 2 Navn 3 Navn 4 Forvaltning

Allan Hansen Natur og Vej Service

Anders Lykke Christensen Vand og Spildevand

Anders Peter Katholm Vand og Spildevand

Anders Risager Sørensen Vand og Spildevand

André Skandshus Vand og Spildevand

Anette Nielsen Vand og Spildevand

Anita Bech Tiittanen Vand og Spildevand

Anja Veldt Vand og Spildevand

Anne Laustsen Vand og Spildevand

Anne Lindvald Petersen Vand og Spildevand

Anne Mette Horn Vand og Spildevand

Ann-Therese Bonney Vand og Spildevand

Bent Guldager Vand og Spildevand

Bent Eriksen Vand og Spildevand

Bent Hieronymus Jensen Natur og Vej Service

Bente Margrethe Møller Vand og Spildevand

Bente Boeriis Sørensen Vand og Spildevand

Bente Sørensen Vand og Spildevand

Berno John Hansen Vand og Spildevand

Birger Knoth Vand og Spildevand

Birgit Buch Vand og Spildevand

Birgit Ginnerup Ankjærø Vand og Spildevand

Birgit Secher Schmidt Vand og Spildevand

Bjarke Leif V. Aggergren Vand og Spildevand

Bjørn Rohde Vand og Spildevand

Bo Vægter Vand og Spildevand

Bo Grumstrup Sørensen Vand og Spildevand

Bo Heltborg Jeppesen Vand og Spildevand

Bo Aake Sixten Kiander Natur og Vej Service

Brian Løfgren Vand og Spildevand

Børge Poul Hansen Vand og Spildevand

Carl Eive Johansson Vand og Spildevand

Carl Isager Vand og Spildevand

Carsten Christiansen Vand og Spildevand

Charles Andersen Vand og Spildevand

Charlotte Lund Vand og Spildevand

Christian Jhon Heuleu Vand og Spildevand

Christian Hansen Vand og Spildevand

Christian Wohlert Fischer Vand og Spildevand

Claes Gorm Søiberg Vand og Spildevand

Claus Møller Pedersen Vand og Spildevand

Claus Stokholm Vand og Spildevand

Claus Hviid Jensen Vand og Spildevand

Claus Munck Sørensen Natur og Vej Service

Egon Bang Vand og Spildevand

Eliasz Nikulin Vand og Spildevand

Else-Marie Østergaard Vand og Spildevand

Erik Bøg Vand og Spildevand

Erland Knud Janerka Jensen Vand og Spildevand

Erling Brodersen Vand og Spildevand

Finn Henrik Lynnerup Vand og Spildevand

Flemming Bucktrup Laursen Vand og Spildevand

Flemming Bomholt Møller Vand og Spildevand

Flemming Dan Husum Vand og Spildevand

Flemming Krab Mortensen Vand og Spildevand


Bilag F - medarbejdere, der overføres til Århus Vand A/S

Flemming Fæster Vilhelmsen Vand og Spildevand

Frank Ejvind Holm Vand og Spildevand

Frank Hother Pedersen Vand og Spildevand

Frank Simon Pedersen Vand og Spildevand

Frank Blickfeldt Davidsen Natur og Vej Service

Frank Toft Natur og Vej Service

Freddy Thorbjørn Wangen Vand og Spildevand

Gerda Dybdahl Vand og Spildevand

Ghasan George Yousif Vand og Spildevand

Gitte Elisabeth Raunholt Madsen Vand og Spildevand

Hanna Vernersen Vand og Spildevand

Hanne Bojer Nielsen Vand og Spildevand

Hans Ole Loft Vand og Spildevand

Hans Anton Mørup Vand og Spildevand

Hans Jakob Kjær Kaltoft Vand og Spildevand

Hans Jørgen Reggelsen Vand og Spildevand

Hans-Carl Frost Vand og Spildevand

Hans-Jørn Møller Vand og Spildevand

Hardi Christiansen Vand og Spildevand

Hardy Hansen Vand og Spildevand

Heidii Anneke Holm Vand og Spildevand

Helle Kjærulf Matthiesen Vand og Spildevand

Helle Riel Vand og Spildevand

Helle Rosenlund Jensen Vand og Spildevand

Helle Asaa Vand og Spildevand

Helle Christensen Fællesadministrationen

Henrik Voldbirk Sørensen Vand og Spildevand

Henrik Frier Vand og Spildevand

Henrik Korsgaard Toft Vand og Spildevand

Holger Corydon Dybdahl Vand og Spildevand

Iben Madsen Holm Fællesadministrationen

Inge Marie Halkjær Jensen Vand og Spildevand

Inge Borre Haupt Vand og Spildevand

Inge Marian Jensen Vand og Spildevand

Inger Danholt Hestvang Vand og Spildevand

Ingvard Søren Jensen Vand og Spildevand

Jan Flemming Harvej Vand og Spildevand

Jan Tøibner Vand og Spildevand

Jan Mogensen Vand og Spildevand

Jan Kelleris Vand og Spildevand

Jan Søby Jensen Natur og Vej Service

Jane Bloch Hansen Vand og Spildevand

Jens Haugaard Christiansen Vand og Spildevand

Jens Elkjær Vand og Spildevand

Jens Ole Madsen Vand og Spildevand

Jes Holmelund Vand og Spildevand

Jesper Faber Hansen Vand og Spildevand

Jette Thygesen Olesen Vand og Spildevand

Jette Bonde Fællesadministrationen

Jim August Andersen Vand og Spildevand

Joan Møller Sørensen Vand og Spildevand

John Brigsted Hansen Vand og Spildevand

John Boyesen Petersen Vand og Spildevand

John Nygaard Vand og Spildevand

John Andersen Vand og Spildevand

Jon Lerche Jørgensen Vand og Spildevand


Bilag F - medarbejdere, der overføres til Århus Vand A/S

Jonni Langvad Vand og Spildevand

Jørgen Dall Vand og Spildevand

Jørgen Larsen Vand og Spildevand

Jørn Ole Vestergren Andreasen Vand og Spildevand

Kameliya Valerieva Krumova Vand og Spildevand

Karen Elisabeth Yde Vand og Spildevand

Karen Ibsen Hansen Vand og Spildevand

Karen Klarskov Møller Vand og Spildevand

Karina Vellejus Jensen Vand og Spildevand

Karina Topp Vand og Spildevand

Karl Aage Isaksen Vand og Spildevand

Kaspar Jensen Vand og Spildevand

Kefela Woldeselassie Vand og Spildevand

Keld Juhl Knudsen Vand og Spildevand

Keld Nygaard Vand og Spildevand

Kent Neergaard Natur og Vej Service

Kim Hentze Vand og Spildevand

Kim Lorentzen Vand og Spildevand

Kim Kruse Jensen Vand og Spildevand

Kirsten Højlund Laursen Vand og Spildevand

Kirsten Schmidt Nielsen Vand og Spildevand

Knud Erik Andersen Vand og Spildevand

Knud Erik Larsen Vand og Spildevand

Knud Aage Larsen Vand og Spildevand

Knut Bjelke Vand og Spildevand

Kristian Koch Brunmark Vand og Spildevand

Kristian Lindholdt Hansen Vand og Spildevand

Kurt Hansen Vand og Spildevand

Kurt Jensen Vand og Spildevand

Kurt Brinkmann Kristensen Vand og Spildevand

Lars Tranberg Vand og Spildevand

Lars Erik Schmidt Nicolajsen Vand og Spildevand

Lars Bjarne Schrøder Vand og Spildevand

Lars Arnesen Monsrud Vand og Spildevand

Lars Gaardbo Dybdal Sigvardsen Vand og Spildevand

Lars Henrik Nielsen Vand og Spildevand

Lars Schindhelm Vand og Spildevand

Lars Trolle Petersen Natur og Vej Service

Lars Kjer Fællesadministrationen

Lasse Hansen Vand og Spildevand

Lea Due Svennevig Vand og Spildevand

Leif Jens Haun Vand og Spildevand

Lene Bassø Nielsen Vand og Spildevand

Lene Lyngaa Vand og Spildevand

Lisbet Davidsen Vand og Spildevand

Liselotte Mørk Andersen Vand og Spildevand

Lone Toft Vand og Spildevand

Lone Marie Skou Simonsen Vand og Spildevand

Lotte Pedersen Vand og Spildevand

Louis Landgren Vand og Spildevand

Mads Staberg Thomsen Vand og Spildevand

Margit Berke Jørgensen Vand og Spildevand

Mariann Brun Vand og Spildevand

Mette Eskesen Vand og Spildevand

Michael Broberg Lind-Nielsen Vand og Spildevand

Michael Davodian Vand og Spildevand


Bilag F - medarbejdere, der overføres til Århus Vand A/S

Morten Nygaard Vand og Spildevand

Morten Østergaard Nielsen Vand og Spildevand

Nick Nørgaard Sørensen Vand og Spildevand

Nicolai John Kirk Kirkegaard Vand og Spildevand

Niels Kristian E. Pedersen Vand og Spildevand

Niels Timmermann Vand og Spildevand

Niels Anton Mørup Vand og Spildevand

Niels Jørgen Hansen Vand og Spildevand

Niels-Ole Maroni Bjerregaard Vand og Spildevand

Ole Pedersen Vand og Spildevand

Ole Texel Jakobsen Vand og Spildevand

Ole Poulsen Vand og Spildevand

Ole Vand Vestergaard Vand og Spildevand

Palle Kjær Carlson Vand og Spildevand

Paul Kristian Eller Thomsen Vand og Spildevand

Peder Andreas Pedersen Vand og Spildevand

Peer Hou Vand og Spildevand

Per Frisian Dinesen Vand og Spildevand

Per Verner Petersen Vand og Spildevand

Per Kristian Andersen Vand og Spildevand

Per Lindholm Jensen Vand og Spildevand

Per Kudal Rasmussen Vand og Spildevand

Per Solbjerg Bojsen Vand og Spildevand

Per Heinrich Weckesser Vand og Spildevand

Per Overgaard Pedersen Vand og Spildevand

Per Søholt Thomsen Vand og Spildevand

Peter Greislev Vand og Spildevand

Peter Blem Vand og Spildevand

Peter Sletskov Vand og Spildevand

Peter Jørgensen Vand og Spildevand

Peter Juul Knudsen Vand og Spildevand

Peter Hjortdal Vand og Spildevand

Peter Stærk Vand og Spildevand

Peter Nordsmark Vand og Spildevand

Peter Ejegod Rasmussen Vand og Spildevand

Peter Bisgaard Rylev Vand og Spildevand

Peter Jørgensen Fællesadministrationen

Pia Østerbye Leth Vand og Spildevand

Pia Jacobsen Vand og Spildevand

Pia Daa Vand og Spildevand

Pia Christine Mayoh Vand og Spildevand

Pia Knudsen Vand og Spildevand

Poul Vinding Vand og Spildevand

Preben Skov Vand og Spildevand

Preben Vejby Vand og Spildevand

Rahab Nyarua Kahira Rasmussen Vand og Spildevand

Richard Andersen Vand og Spildevand

Richard Gadkjær Axelsen Natur og Vej Service

Ronald Busk Vand og Spildevand

Sabine Hierath Blaabjerg Vand og Spildevand

Sten Eberhardtsen Mikkelsen Vand og Spildevand

Susanne Rasmussen Vand og Spildevand

Søren Brøndum Madsen Vand og Spildevand

Søren Svane Hansen Vand og Spildevand

Tammes Lund Jepsen Vand og Spildevand

Teddy Nordmand Jørgensen Vand og Spildevand


Bilag F - medarbejdere, der overføres til Århus Vand A/S

Thomas Brendstrup Jensen Vand og Spildevand

Thomas Vogn Kjeldsen Vand og Spildevand

Thorsten Gram Vand og Spildevand

Tim Kornerup Nielsen Natur og Vej Service

Tinna Hørlyck Molbo Vand og Spildevand

Tom Vestergaard Vand og Spildevand

Tommy Sommer Vand og Spildevand

Tommy Petersen Vand og Spildevand

Torben Andersen Vand og Spildevand

Torben Skovgaard Vand og Spildevand

Torben Nielsen Natur og Vej Service

Tove Brix Fransen Vand og Spildevand

Verner Koop Vand og Spildevand

Vibeke Wulf Bundesen Vand og Spildevand

Vibeke Dyrvig Johannesen Vand og Spildevand

Villy B. Vinter Nielsen Natur og Vej Service

Wei Han Vand og Spildevand

Willy Sørensen Vand og Spildevand

Wojciech Jozef Kujawski Vand og Spildevand

Yadigar Tamer Vand og Spildevand

Yansi Mary Jesuloganathan Vand og Spildevand

Zita Inge Aabrandt Vand og Spildevand

Aase Clemmensen Vand og Spildevand


Aftale

Aftale mellem Århus Vand A/S og Århus Kommune om udlån af

tjenestemænd og pensionerede tjenestemænd

1. Baggrund og formål

1.1 Denne aftale fastlægger betingelserne for udlånet af de i Århus

Kommune Vand og Spildevand ansatte tjenestemænd til Århus

Vand A/S.

1.2 Det er med aftalen forudsat, at Århus Vand A/S i henhold til

vandsektorlovens § 34, stk. 2, forinden aftalens ikrafttræden,

har tilbudt tjenestemændene overgang til ansættelse i Århus

Vand A/S. Denne aftale omhandler alene de tjenestemænd,

som ikke har accepteret et tilbud om ansættelse i Århus Vand

A/S.

1.3 Aftalen fastlægger endvidere Århus Vand A/S’ forpligtelser i

forhold til udgifter relateret til pensionerede tjenestemænd,

som forud for pensioneringen gjorde tjeneste i Århus Kommune

Vand og Spildevand.

1.4 Parterne er enige om, at Århus Vand A/S over for Århus Kommune

skal afholde enhver udgift, som Århus Kommune har eller

får i relation til de af aftalen omfattede udlånte og pensionerede

tjenestemænd. Det er dermed forudsat, at Århus Vand

A/S skal holde Århus Kommune skadesløs i alle henseender,

uanset hvornår og i hvilken sammenhæng udgiften opstår. Århus

Kommune skal således ikke påføres tab som følge af udlånet

af tjenestemændene og ikke opnå en gevinst som følge af

udlånet. Sigtet med aftalen er således at cementere en neutral

økonomi.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Århus Kommune

Borgmesterens Afdeling

Borgmesterens Afdeling

Rådhuset

8000 Århus C

Sagsnummer M0/2009/02450

Sagsbehandler Charlotte Storgaard

Telefon 8940 2000

Direkte telefon 8940 2246

Telefax 8940 2121

E-post post@ba.aarhus.dk

E-post direkte csa@aarhus.dk


2. Tjenestemænd omfattet af aftalen

2.1 En liste over de tjenestemænd, som aftalen vedrører, er vedlagt

som bilag A til aftalen.

3. Rammen for udlånet

3.1 Under udlånet bevarer tjenestemanden sit ansættelsesforhold

til Århus Kommune.

3.2 Udlånsperioden varer indtil tjenestemandens overgang til pension,

medmindre andet aftales mellem Århus Vand A/S og Århus

Kommune. Århus Vand A/S kan ikke bringe et udlån til ophør

uden forudgående samtykke fra Århus Kommune, jf. den

nærmere procedure under pkt. 5.

4. Kompetenceforhold under udlånet

4.1 Under udlånsperioden udøver Århus Vand A/S en arbejdsgivers

sædvanlige ledelsesbeføjelser over for den udlånte tjenestemand

og har således retten til at lede og fordele det daglige

arbejde, dog med respekt af nedenstående pkt. 4.2 – 4.6.

4.2 Århus Kommune træffer som ansættelsesmyndighed beslutning

om ændring i den udlånte tjenestemands løn- og pensionsforhold

i overensstemmelse med proceduren i tjenestemandsregulativet.

4.3 Eventuelle tjenstlige sanktioner over for den udlånte tjenestemand

iværksættes af Århus Kommune i henhold til tjenestemandsregulativet

efter indstilling fra Århus Vand A/S

4.4 Kompetencen til at afskedige den udlånte tjenestemand er hos

Århus Kommune som ansættelsesmyndighed. Afskedigelse sker

efter indstilling fra Århus Vand A/S.

4.5 Århus Kommune er ikke forpligtet til at følge en indstilling fra

Århus Vand A/S.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Side 2 af 7


5. Ophør af udlån efter ønske fra Århus Vand A/S

5.1 Et udlån kan ikke bringes til ophør fra Århus Vand A/S’ side

uden aftale herom med Århus Kommune, medmindre tvingende

nødvendige årsager, herunder blandt andet – men ikke begrænset

til – hensynet til Århus Vand A/S’ virksomhedsøkonomi,

tilsiger et akut ophør af et eller flere udlån. Opstår en sådan

tvingende situation, følges proceduren som beskrevet i

pkt. 5.2.1 til 5.2.4.

5.2 Indgår Århus Vand A/S og Århus Kommune aftale om at bringe

et udlån til ophør, refunderer Århus Vand A/S alle udgifter forbundet

med ophøret.

Det indebærer i det mindste følgende:

5.2.1 Er baggrunden for ophøret af udlånet arbejdsmangel eller andre

forhold, som kan tilregnes Århus Vand A/S, refunderer Århus

Vand A/S samtlige kommunens nødvendige udgifter i henhold

til tjenestemandslovgivningen forbundet med tjenestemandens

tilbagegang til Århus Kommune, herunder løn og

pensionsforpligtelse, indtil tjenestemanden påbegynder en passende

stilling i kommunen.

5.2.2 Er baggrunden for ophøret af udlånet sygdom, hvor tjenestemanden

ikke overgår til pension, refunderer Århus Vand A/S

tilsvarende samtlige kommunens nødvendige udgifter i henhold

til tjenestemandslovgivningen forbundet med tjenestemandens

tilbagegang til Århus Kommune, herunder løn og pensionsforpligtelse,

indtil tjenestemanden påbegynder en passende stilling

i kommunen.

5.2.3 Århus Kommune skal søge hurtigst muligt at finde en passende

stilling til tjenestemanden. Viser det sig ikke muligt at finde en

passende stilling til tjenestemanden, og afskediges tjenestemanden

som følge heraf, refunderer Århus Vand A/S Århus

Kommunes udgifter forbundet med eventuel udbetaling af nødvendig

rådighedsløn til tjenestemanden i henhold til tjenestemandslovgivningen.

Århus Vand A/S refunderer Århus Kommunes

udgifter til pension i overensstemmelse med punkt 6.

5.2.4 Bringes et udlån til ophør på grund af samarbejdsproblemer,

tjenesteforseelse eller uegnethed og afskediges tjenesteman-

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Side 3 af 7


den af Århus Kommune i forlængelse heraf, refunderer Århus

Vand A/S kommunens nødvendige udgifter til løn og pension i

henhold til tjenestemandslovgivningen som følge af afskedigelsen

i overensstemmelse med punkt 6.

6. Refusion af løn og pensionsforpligtelse til udlånte tjenestemænd

6.1 Århus Vand A/S refunderer Århus Kommunes månedlige udgifter

til tjenestemandens løn.

6.2 Ved den udlånte tjenestemands overgang til pension refunderer

Århus Vand A/S Århus Kommunes betalinger og udgifter af

enhver art i forbindelse med tjenestemandens pension, herunder

pensionsudbetalinger til tjenestemandens efterlevende ægtefælle

og børn. Der henvises til formålsbestemmelsen i pkt.

1.4. Det forudsættes herved, at pensionsforpligtelsen løbende

fremgår af Århus Vand A/S’ regnskab.

6.3 Har en udlånt tjenestemand alene i en del af sin ansættelsestid

haft tjeneste i Århus Kommune Vand og Spildevand og Århus

Vand A/S, refunderer Århus Vand A/S den del af pensionen,

der kan henregnes til tjenestetiden i Århus Kommune Vand og

Spildevand og Århus Vand A/S.

7. Refusion af udgifter til pensionerede tjenestemænd pr.

1. januar 2010

7.1 Århus Vand A/S refunderer Århus Kommunes nødvendige udgifter

i henhold til tjenestemandslovgivningen til udbetaling af

pension til tjenestemænd, der er pensionerede pr. 1. januar

2010, og som forud for pensioneringen gjorde tjeneste i Århus

Kommune Vand og Spildevand, herunder pensionsudbetalinger

til disses efterlevende ægtefæller og børn.

7.2 Har en pensioneret tjenestemand alene i en del af sin ansættelsestid

haft tjeneste i Århus Kommune Vand og Spildevand,

refunderer Århus Vand A/S den del af pensionen, der kan henregnes

til tjenestetiden i Århus Kommune Vand og Spildevand.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Side 4 af 7


7.3 En oversigt over de pensionerede tjenestemænds tjenestetid i

Århus Kommune Vand og Spildevand er vedlagt som bilag B til

aftalen.

7.4 Århus Vand A/S refunderer herudover Århus Kommunes udgifter

forbundet med tjenestemænd pensioneret fra det daværende

Århus Kommunale Værkers fællesfunktioner før 2007. Der

henvises til indstilling godkendt af Byrådet den 30. august

2006 vedrørende bevillingsmæssige konsekvenser af oprettelsen

af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø vedlagt som bilag

C til aftalen.

8. Refusions- og betalingsforpligtelser i øvrigt

8.1 Århus Vand A/S refunderer Århus Kommunes udgifter til forsikringer

forbundet til de udlånte tjenestemænd. Hvor Århus

Kommune er selvforsikret, opgøres kommunens forsikringsomkostninger

som et gennemsnit af forsikringspræmien for en tilsvarende

forsikringsydelse i tre forsikringsselskaber, idet det

lægges til grund, at denne beregning svarer til markedsværdien

af selvforsikringen.

8.2 En eventuel afskedigelse eller anden ændring af tjenestemandens

forhold vil være baseret på oplysninger og en indstilling

fra Århus Vand A/S. Århus Vand A/S refunderer derfor Århus

Kommunes udgifter forbundet med eventuelle rets- og voldgiftsager

mv. vedrørende de udlånte tjenestemænd, herunder advokat-

og sagsomkostninger. Tilsvarende refunderer Århus

Vand A/S Århus Kommunes eventuelle udgifter til forlig af sager

vedrørende de udlånte tjenestemænds forhold.

8.3 Århus Vand A/S betaler Århus Kommunes samlede administrationsomkostninger

forbundet med udlånet af tjenestemændene.

Administrationsomkostningerne er opgjort til årligt at udgøre

et basishonorar på kr. 200.000,00. Basishonoraret nedtrappes

med 3 % pr. år, første gang med udgangen af 2011. De 3

% beregnes på basis af det til enhver tid nedtrappede beløb.

Idet omfang basishonoraret medfører en over- eller underdækning

i forhold til Århus Kommunes administrationsomkostninger,

drøftes dette konkret mellem parterne med medblik på udligning

af kommunens omkostninger. Formålet er således at

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Side 5 af 7


stille parterne på en sådan måde, at ingen af parterne opnår et

tab eller en fortjeneste som følge af administrationen.

9. Ændring af ejerforholdet i Århus Vand A/S

9.1 Ændrer ejerforholdet i Århus Vand A/S sig, således at Århus

Kommune ikke ejer 100 % af selskabet, kan Århus Kommune

ensidigt kræve, at der udarbejdes en aktuarberegning, og at

Århus Kommunes fulde tilgodehavende med relation til de af

aftalen omfattede tjenestemænd indbetales til Århus Kommune.

Parterne udpeger i fællesskab en aktuar til opgaven. Dette

kan ske i forbindelse med den første ændring af ejerforholdet

og ved en enhver senere ændring af ejerforholdet. Indbetales

det fulde tilgodehavende til Århus Kommune, påtager kommunen

sig risikoen for fremtidige ændringer i de enkelte tjenestemænds

forhold. Århus Kommune kan her fungere som forsikringsselskab

i forhold til tjenestemændene eller alternativt

vælge et eksternt forsikringsselskab til opgaven.

9.2 Indebærer en efterfølgende reduktion af Århus Kommunes

ejerandel af Århus Vand A/S, at de udlånte tjenestemænd ikke

længere er pligtige at tåle udlånet og dermed heller ikke at gøre

tjeneste i Århus Vand A/S, refunderer Århus Vand A/S samtlige

Århus Kommunes udgifter forbundet med tjenestemandens

tilbagegang til Århus Kommune i overensstemmelse med proceduren

beskrevet i pkt. 5.

10. Betalingsterminer og renter

10.1 Århus Kommune fremsender ved udgangen af hvert kvartal en

opgørelse til Århus Vand A/S over kommunes tilgodehavende i

henhold til denne aftale. Betaling skal være Århus Kommune i

hænde senest den 30. i den kalendermåned, der følger efter

opgørelsesdatoen.

10.2 Det tilgodehavende beløb forrentes med en procentsats svarende

til indskudsbevisrenten + 2 %.

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Side 6 af 7


11. Opsamlingsbestemmelse

11.1 Denne aftalens opregning af omkostninger forbundet med Århus

Kommunes udlån af tjenestemænd til Århus Vand A/S og

pensionerede tjenestemænd fra Århus Kommune Vand og Spildevand

er ikke udtømmende. Har Århus Kommunes omkostninger,

som ikke er nærmere reguleret i denne aftale, men

som har relation til de udlånte og pensionerede tjenestemænd,

vil disse således tilsvarende skulle refunderes af Århus Vand

A/S.

11.2 Parterne er endvidere enige om, at en enhver forandring i forudsætningerne

bag denne aftale indebærer, at Århus Vand A/S

vil kompenserer Århus Kommune i overensstemmelse med proceduren

beskrevet i pkt. 9.1, medmindre andet aftales.

12. Ikrafttræden og ophør

12.1 Denne aftale træder i kraft den 1. januar 2010.

12.2 Medmindre andet aftales, ophører denne aftale på det tidspunkt,

hvor Århus Kommune ikke har udgifter forbundet med

de af aftalen omfattede tjenestemænd.

Århus, den

For Århus Vand A/S For Århus Kommune

Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet.

Side 7 af 7


Bilag F - medarbejdere, der overføres til Århus Vand A/S

Navn 1 Navn 2 Navn 3 Navn 4 Forvaltning

Helle Christensen Fællesadministrationen

Birgit Secher Schmidt Vand og Spildevand

Hans-Jørn Møller Vand og Spildevand

Karin Fangel Ovesen Vand og Spildevand

Susanne Rasmussen Vand og Spildevand

Hans-Carl Frost Vand og Spildevand

Knud Erik Larsen Vand og Spildevand

Knud Erik Andersen Vand og Spildevand

Peter Stærk Vand og Spildevand

Hans Anton Mørup Vand og Spildevand

Per Lindholm Jensen Vand og Spildevand

Bent Eriksen Vand og Spildevand

Claes Gorm Søiberg Vand og Spildevand

Frank Hother Pedersen Vand og Spildevand

Peter Ejegod Rasmussen Vand og Spildevand

John Ove Kaufmann Vand og Spildevand

Michael Broberg Lind-Nielsen Vand og Spildevand

Flemming Krab Mortensen Vand og Spildevand

Morten Nygaard Vand og Spildevand

Carl Eive Johansson Vand og Spildevand

Kurt Jensen Vand og Spildevand

Frank Ejvind Holm Vand og Spildevand

Anne Lindvald Petersen Vand og Spildevand

Kurt Hedegaard Christensen Vand og Spildevand

Per Kristian Andersen Vand og Spildevand

Anders Lykke Christensen Vand og Spildevand

Lars Arnesen Monsrud Vand og Spildevand

Orla Mikael Edelberg Nielsen Vand og Spildevand

Peter Greislev Vand og Spildevand

Søren Brøndum Madsen Vand og Spildevand

Søren Svane Hansen Vand og Spildevand

Tommy Petersen Vand og Spildevand

Lone Toft Vand og Spildevand

Per Verner Petersen Vand og Spildevand

Børge Poul Hansen Vand og Spildevand

Leif Jens Haun Vand og Spildevand

Preben Vejby Vand og Spildevand

Christian Jhon Heuleu Vand og Spildevand

Flemming Bucktrup Laursen Vand og Spildevand

Niels-Ole Maroni Bjerregaard Vand og Spildevand

Kim Hentze Vand og Spildevand

Carl Isager Vand og Spildevand

Freddy Thorbjørn Wangen Vand og Spildevand

Ole Pedersen Vand og Spildevand

Poul Vinding Vand og Spildevand

Peder Andreas Pedersen Vand og Spildevand

Lars Erik Schmidt Nicolajsen Vand og Spildevand

Gerda Dybdahl Vand og Spildevand

Per Frisian Dinesen Vand og Spildevand

Frank Toft Natur og Vej Service

Kiander Bo Åke Sixten Natur og Vej Service

Bent Henriksen Hieronymus Natur og Vej Service

Kent Neergaard Natur og Vej Service


Bilag G - B pensionerede tjenestemænd

NAVN PENSIONSTYPE P-ALDER

Agneta Kunnerup Pedersen ægtefællepension 16

Aksel Egeberg egenpension 11

Aksel Knud Verner Christiansen egenpension 17

Allan Mikkelsen børnepensionstillæg 1

Anders Kaa Ventende opsat 17

Andre Nielsen Holm egenpension 37

Anna Marie Svendsen ægtefællepension 17

Anni Rylev Egenpension 22

Arne Emil Munk egenpension 13

Asta Andreasen ægtefællepension 25

Bent Frislev egenpension 20

Bent Korntved egenpension 25

Bent Meller egenpension 16

Bente Boeriis Sørensen ægtefællepension 33

Betty Vilhelmine Olsen ægtefællepension 15

Bjarne Andreasen egenpension 27

Bjørn Kejser Hensel egenpension 21

Bruno Jensen egenpension 11

Carl Laursen egenpension 19

Christian Fredsted opsat pension 5

Dorrit Gosmer Nørbøge ægtefællepension 29

Dorrit Marie Melgaard ægtefællepension 36

Edith Pedersen ægtefællepension 35

Ejgil Søren Pedersen egenpension 20

Ella Knap ægtefællepension 34

Ellen Elita Pedersen ægtefællepension 15

Elly Hansen ægtefællepension 17

Else Harriet Madsen ægtefællepension 11

Else Inger Lund ægtefællepension 17

Else Lindholm Madsen ægtefællepension 3

Else Vestergaard Kristensen ægtefællepension 15

Erik Gaston Sørensen egenpension 17

Erik Jarly egenpension 23

Erik Kiel Bredlund egenpension 22

Erik Nielsen Egenpension 30

Ernst Rasmussen Ventende opsat 23

Ester Jensen ægtefællepension 12

Evan Andersen egenpension 31

Finn Jens-Aage Stephan Rylev egenpension 37

Finn Jørgensen Glad egenpension 20

Flemming Leif Dahl egenpension 4

Flemming Madsen egenpension 37

Folke Andersen egenpension 37

Frank Hemdorff Christensen egenpension 27

Freja Kejser børnepensionstillæg 1

Frode Bille Sømod egenpension 32

Gerda Johanne K Rasmussen ægtefællepension 17

Gerda Olivia Hansen ægtefællepension 37

Grete Guldberg Rasmussen ægtefællepension 31

Grethe Elise Pedersen ægtefællepension 37

Grethe Rasmussen ægtefællepension 22

Gurla Irene Andersen ægtefællepension 16

Hans Jørgen Løstrup Sørensen egenpension 27

Hans Peter Rasmussen opsat pension 9

Helga Liboriussen ægtefællepension 14


Bilag G - B pensionerede tjenestemænd

Henning Hviid Hansen egenpension 22

Henning Nielsen egenpension 15

Henning Sørensen egenpension 27

Henny Juul ægtefællepension 11

Ib Andersen egenpension 15

Inge Daniel Jensen ægtefællepension 15

Inge Lise Brøgger egenpension 37

Inger Kirstine Nissen egenpension 35

Ingvald G. Ø. Jensen egenpension 15

Ivan Arnt Christensen egenpension 14

Jens Jørgen Andersen egenpension 31

Jens Krogh Skaarup egenpension 34

Jesper Christensen børnepensionstillæg 1

John Lynge Birketorp egenpension 31

Jonna Jacobsen egenpension 34

Jørgen Peter Sørensen egenpension 16

Jørn Andersen egenpension 17

Kaj R. Rasmussen egenpension 23

Karen Grete Loft Larsen ægtefællepension 27

Keld Sørensen egenpension 20

Kim Mikkelsen børnepensionstillæg 1

Kirsten D. Sørensen egenpension 31

Kirstine Odgaard Hansen ægtefællepension 15

Knud Riis egenpension 14

Kristian Kjær Thusing opsat pension 8

Kurt Hedegaard Christensen egenpension 32

Lars Brøndum Rasmussen egenpension 37

Lars Due ventende opsat 9

Lars Mørk Ventende opsat 17

Leif Foli ventende opsat 8

Leif Løfgren-Andersen egenpension 37

Leif Marott Hindby egenpension 21

Leif Mikael Knudsen egenpension 14

Lejf Jensen egenpension 31

Lindy Jørgensen Juhl egenpension 23

Lis Borges ægtefællepension 37

Liss Vivian Schjødt-Thomsen ægtefællepension 17

Lissi Jensen ægtefællepension 34

Louis Jensen egenpension 31

Maria Schou Brøndum Rasmussebørnepensionstillæg 1

Martin Søndergård Kristensen egenpension 22

Michael Anker Pedersen egenpension 37

Michael Anton Mikkelsen egenpension 37

Michael Boeriis Johansen børnepension 1

Michael Lynge Birketorp ventende opsat 5

Mikael Verner Nielsen egenpension 32

Mogens Jørgensen egenpension 21

Niels Christian Andersen egenpension 18

Niels Gerluf Christensen egenpension 24

Niels Jørn Nielsen opsat pension 16

Ninna Jensine Hansen ægtefællepension 10

Nis Ingwert Lyth egenpension 14

Ove Ejvind Jensen egenpension 19

Ove Foldbjerg egenpension 32

Per Hansen egenpension 31

Poul Aksel Holm egenpension 37


Bilag G - B pensionerede tjenestemænd

Poul Arne Hansen egenpension 31

Poul Henning Kirkegaard egenpension 25

Preben Mikkelsen egenpension 23

Richard Rask Kristensen egenpension 14

Rosa Marie Dalsgaard Madsen ægtefællepension 5

Ruth Barner Nielsen ægtefællepension 15

Ruth Kristensen ægtefællepension 15

Signe Marie Aaby ægtefællepension 4

Sigra Kristine Obel opsat pension 6

Sigurd Peter Mikkelsen egenpension 16

Sine Christensen børnepensionstillæg 1

Steen Signe Kruse opsat pension 9

Stinne Schou Brøndum Rasmuss børnepensionstillæg 1

Tage Møller Pedersen egenpension 12

Tage Sejr opsat pension 11

Thomas Michael Boese ventende opsat 8

Thor Kejser børnepensionstillæg 1

Tom Lynge Madsen egenpension 37

Tove Lilian Hasager egenpension 37

Tove Rasmussen ægtefællepension 37

Ulla Thejlade ægtefællepension 25

Viggo Vendelbo Nielsen opsat pension 14

Villy Pedersen egenpension 13

Violanda Dupont Olsen ægtefællepension 8

Vita Emmy Sørensen ægtefællepension 16

Aage Niels Erdman egenpension 23

Aage Thomsen egenpension 27

Aase Arreskov Mørch ægtefællepension 27

Aase Rita Friedrichsen ægtefællepension 23

TJENESTEMÆND FRA FÆLLESFUNKTIONER I TIDL. ÅKV

Agnes Weibrecht ægtefællepension 37

Anna-Grethe B. Nielsen ægtefællepension 37

Annalise Nielsen ægtefællepension 37

Annie Lindergaard Toldbod egenpension 10

Benny Sejersen egenpension 36

Bjarne Bjerring Jæger egenpension 31

Caspar Wilckens børnepensionstillæg 1

Clara K. Jørgensen ægtefællepension 32

Connie Amdissen egenpension 10

Connie Pedersen egenpension 25

Ebba Sørensen ægtefællepension 34

Edith V. Michelsen ægtefællepension 14

Ejgil Holm Hansen egenpension 13

Ejner Jensen opsat pension 22

Ellen Margrethe Nielsen egenpension 18

Ellen Marie Kodal ægtefællepension 36

Ellen Rita Hansen egenpension 11

Elna Heide Møller ægtefællepension 35

Emmy Møller Dyhr ægtefællepension 32

Erik B. Hansen egenpension 20

Erik Tind Sørensen egenpension 25

Erling B. Rasmussen egenpension 19

Erling Møller egenpension 31

Ester Pedersen ægtefællepension 35

Eva Betti opsat pension 10

Finn Frisch egenpension 36


Bilag G - B pensionerede tjenestemænd

Finn Røn Nielsen egenpension 36

Fritze Olesen ægtefællepension 27

Frode Peder Nielsen egenpension 24

Gert Christian Nielsen egenpension 26

Grethe Borreschmidt egenpension 12

Grethe D. Larsen ægtefællepension 3

Hans Vagn Hansen egenpension 34

Hans Østergaard Laursen egenpension 29

Harriet R. Frandsen ægtefællepension 37

Ilse Nielsen ægtefællepension 22

Inge M. Bendtsen opsat pension 10

Inge Thestrup egenpension 26

Ingelise Brøsted ægtefællepension 18

Inger Christoffersen ægtefællepension 37

Inger K. Espersen ægtefællepension 13

Ingrid Viola Rasmussen egenpension 18

Jonna Gerdel ægtefællepension 35

Jørgen Hoffgaard egenpension 37

Kaj Armann opsat pension 11

Kaj Verner Sørensen egenpension 13

Karen Jørgensen ægtefællepension 37

Karl Henning Christensen egenpension 20

Karl Peter Pedersen egenpension 16

Ketty Marie Pedersen ægtefællepension 15

Knud Arnesen Monsrud egenpension 25

Knud Rask Nielsen egenpension 37

Kurt Bentzen Pedersen egenpension 36

Leif Snorgaard opsat pension 3

Leo Agner Jensen opsat pension 8

Lilli E. Lautrup ægtefællepension 15

Lilli Gustafsson ægtefællepension 11

Lis G. Hørgaard egenpension 26

Lizzie Søndergaard ægtefællepension 30

Marie Bach Madsen ægtefællepension 37

Meta Jørgensen ægtefællepension 32

Mie Sørensen individuel pension 1

Minna Jensen ægtefællepension 10

Nanny Sørensen ægtefællepension 17

Nicky Wilckens børnepensionstillæg 1

Oda Pedersen ægtefællepension 37

Ole Andersen egenpension 35

Ole Aron Holmgren egenpension 37

Ole Møller egenpension 37

Preben Bergstrøm egenpension 37

Preben Pedersen egenpension 18

Rita Sørensen ægtefællepension 25

Signe Sørensen opsat pension 3

Sine Stampe Vandborg egenpension 17

Svend Thomsen egenpension 29

Thorkil Leth Nielsen opsat pension 10

Viggo Christensen opsat pension 17

Villy Peder Møller egenpension 19


Indstilling

Til Århus Byråd

Via Magistraten

Teknik og Miljø

Den 27. marts 2006

Bevillingsmæssige konsekvenser ved oprettelse af

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (1)

1. Resume

I forbindelse med oprettelsen af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

pr. 1. januar 2006 skal der gennemføres en række bevillingsmæssige

ændringer m.v. I denne indstilling opstilles en ny sektorstruktur, således

at der er overensstemmelse mellem denne og organisationen. Indstillingen

fastlægger endvidere ”modtageforholdet” for de hidtidige økonomiske

rammer.

Der vil senere i 2006 blive fremsendt yderligere indstillinger vedr. bl.a.

overførsel af en række aktiver og passiver, nye decentraliseringsordninger

m.m.

2. Tidligere beslutninger

Århus Byråd har den 7. september 2005 tiltrådt indstilling om Ad hocudvalgets

betænkning vedr. principper for organisering og styring af

magistratsafdelingerne.

Byrådet har den 2. november 2005 tiltrådt indstilling om udmøntningsprojekt

for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

3. Beskrivelse af indstilling

3.1 Indledning

Oprettelsen af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø indebærer bl.a.

en sammenlægning af den hidtidige Magistratens 2. Afdeling og Magistratens

5. Afdeling, idet Skatteforvaltningen er opdelt, så størstedelen

er overført til staten og en mindre del til Kultur og Borgerservice.

Århus Kommune

Økonomiområdet

Teknik og Miljø

Økonomiområdet

Bautavej 1

8210 Århus V

Sagsnr. AK/2005/00711-018

Journalnr. 00.01Ø04

Sagsbeh. Michael Johansson

Telefon 8940 2000

Direkte telefon 8940 1550

Telefax

E-post akv@aarhus.dk

E-post direkte mijo@akv.aarhus.dk


I 2006 omfatter magistratsafdelingen Århus Sporveje (opdelt i Trafikselskabet og

Busselskabet), og er organiseret som vist i nedenstående diagram:

2006

Planlægning

og byggeri

Trafik

og veje

Natur

og miljø

Fællesadministration

Ejendomsforvaltning

Rådmand

Direktør

Brandvæsen

Ledelsessekretariat

Natur og

vej service

Århus

Kommunale

Værker

Trafikselskabet

Fra 1. januar 2007 udskilles Busselskabet og størstedelen af Trafikselskabet til det ny regionale

trafikselskab, og Århus Kommunale Værker nedlægges som organisatorisk enhed.

Teknik og Miljø vil herefter være organiseret således:

2007 -

Planlægning

og byggeri

Trafik

og veje

Natur

og miljø

Fællesadministration

Ejendomsforvaltning

Rådmand

Direktør

Brandvæsen

Ledelsessekretariat

Natur og

vej service

Vand

og spildevand

Affald

og varme

Den nye forvaltningsstruktur medfører, at stort set alle hidtidige fagkontorer, forvaltninger

og stabsfunktioner er opdelt og/eller sammenlagt.

Der skal i den forbindelse ske en opdeling og efterfølgende ny samling af:

• Opgaver og medarbejdere

• Budgetter, rammer, overskud/underskud m.v.

• Aktiver og passiver

Samlingen skal ske indenfor en ny sektorstruktur og dertil hørende nye decentraliseringsordninger.

Side 2 af 7

Busselskabet


Arbejdet kompliceres af, at alle hidtidige fagkontorer/forvaltninger er berørt af omlægningen,

samt af, at omlægningen omfatter såvel skatte- som takstfinansierede områder. Der

opstår herved bl.a. en række afledte spørgsmål om afregning af tjenestemandspensionsforpligtigelser.

Den generelle tilgang til opgaven har været:

• At der søges opnået en entydig sammenhæng mellem forvaltning, sektor/undersektor

og ramme/underramme

• At der søges en korrespondance mellem sektorstruktur og de underliggende kontoplaner

• At der oprettes en decentraliseringsordning pr. forvaltning. For forvaltninger, der

har flere decentraliserede områder, oprettes dog en decentraliseringsordning pr.

område

• At der skal ske en hurtig afklaring af økonomisk/bevillingsmæssige o.l. forhold,

mens andre forhold – f.eks. etablering af nye budgetmål – sker efterfølgende

• At de samlede, økonomiske konsekvenser af omlægningen skal være 0

Nærværende indstilling (nr. 1) behandler derfor ”kun” de bevillingsmæssige konsekvenser

af den nye forvaltningsstruktur.

En efterfølgende indstilling (nr. 2; foråret 2006) vil bl.a. behandle spørgsmålet om fordeling

af en række aktiver og passiver.

Der vil herudover være behov for at fremsende yderligere en indstilling (nr. 3; sommer

2006) vedrørende overførsel af rammer, nye decentraliseringsordninger, samt evt. andre

spørgsmål, såsom nye budgetmål samt yderligere tilpasninger af bevillinger m.v.

3.2. Nye sektorer og undersektorer

Sektorer og undersektorer er forvaltningsmæssige områder med fællestræk. Der budgetteres

og aflægges regnskab på undersektorniveau.

Der foreslås en ny sektorstruktur, hvor der er overensstemmelse mellem organisation og

sektor:

Side 3 af 7


200 Administration

210 Kollektiv trafik

220 Planlægning og byggeri

230 Trafik og veje

240 Natur og miljø

250 Ejendomsforvaltningen

260 Brandvæsen

270 Natur og vej service

280 Vand og spildevand

290 Affald og varme

Opdelingen i undersektorer fremgår af bilag 1 til indstillingen.

3.3. Kontraktstyring og resultatområder

Sektor 250 til 290 skal kontraktstyres (sektor 280 og 290 fra 2007; sektor 250, 260 og

270 fra 2008). I forbindelse med udarbejdelsen af kontrakten fastlægges de relevante resultatområder.

3.4. Sammenhæng med kontoplan

I forbindelse med overgangen til ny økonomiløsning for Århus Kommune oprettes nye

kontoplaner. Der er korrespondance mellem sektorplan og kontoplan.

3.5. Decentraliseringsordninger

En decentraliseringsordning fastlægger bl.a. bevillingsniveau, rammer og overførselsadgang

for den enkelte sektor. Udgangspunktet er nettobudgettering, hvor Byrådet bevillingsmæssigt

alene forholder sig til størrelsen af nettoudgifterne. Nettobudgetteringen er

suppleret med målstyring.

Decentraliseringsordningerne opbygges i overensstemmelse med gældende ordninger og

vejledning fra Borgmesterens Afdeling vedr. decentralisering (2002).

Herudover videreføres eksisterende bestemmelser, vilkår og bemyndigelser vedrørende de

enkelte sektorer som udgangspunkt i de nye decentraliseringsordninger.

Den konkrete formulering af decentraliseringsordningen nedfældes efter Byrådets behandling

af nærværende indstilling, og fremsendes derefter til endelig godkendelse sammen

med bevillingsindstilling 3.

3.6. Overførsel af opgaver, budgetter og medarbejdere

Den ny forvaltningsstruktur medfører behov for en række ændringer med bevillingsmæssige

konsekvenser. Ændringerne fremgår af bilag 2-3 til indstillingen.

Side 4 af 7


3.7. Overførsel af rammer og rammeoverskud/underskud

Rammer og over- og underskud på de skattefinansierede områders rammer skal også

overføres til den nye forvaltningsstruktur. Det sker efter godkendelsen af regnskab 2005;

dvs. i bevillingsindstilling 3. Det kan dog allerede nu være hensigtsmæssigt at fastlægge

modtagerforholdet:

• Kollektiv Trafiks rammer overføres til ny sektor 210, Kollektiv trafik og fra 2007 til

Trafik og veje

• Vejvæsenets og Vej- og kloakvedligeholdelsens rammer overføres til ny sektor 230

Trafik og veje

• Brandvæsenets ramme overføres til ny sektor 260 Brandvæsenet

• Ejendomsforvaltningens rammer (ekskl. støttet byggeri) overføres til ny sektor 250

Ejendomsforvaltningen

• Grønne områders ramme overføres til ny sektor 240 Natur og Miljø

• Administrationsområdets rammer overføres til ny sektor 200, Administration, ny

sektor 220, Planlægning og byggeri, samt ny sektor 240, Natur og Miljø.

3.8 Fremskrivnings- og gennemførselsprocenter

Etableringen af nye rammefremskrivningsprocenter afklares nærmere med Borgmesterens

Afdeling, under den generelle forudsætning, at de nye sektorer samlet set ikke stilles økonomisk

anderledes end med anvendelsen af de hidtidige fremskrivningsprocenter.

3.9 Rente-, likvid- og statuskonti m.v.

Posteringer på hovedkonto 7 (renter, tilskud m.v.), hovedkonto 8 (likvider, tilgodehavender

m.v.) og hovedkonto 9 (udlægskonti, statuskonti m.v.) overføres fra gammel til ny

sektorstruktur jf. ovenstående og i samarbejde med Borgmesterens Afdeling.

3.10 Specielt vedr. Natur og Vej Service

Natur og Vej Service samler en række udfører-funktioner; i første omgang fra de tidligere

forvaltninger Naturforvaltningen og Vej og Kloak. Natur og Vej Service skal etableres som

en virksomhed, der budgetteknisk skal give et overskud. Overskuddet skal mindst modsvare

forrentning og afskrivning af den egenkapital (dvs. de aktiver), der stilles til rådighed

for virksomheden.

Det vil være relevant at opstille et regelsæt i decentraliseringsordningen for Natur og Vej

Service, der sikrer at man undgår en uhensigtsmæssig udvikling i egenkapitalen, f.eks.

ved over- eller underinvestering.

Det vil endvidere være relevant at sikre Natur og Vej Service en overførselsret mellem

budgetår, som afspejler omsætning og forventninger til omsætning, og dermed kan være

mere omfattende end den almindelige 10%-overførselsadgang.

Side 5 af 7


De nærmere bestemmelser fastlægges i virksomhedens kontrakt, i samarbejde med

Borgmesterens Afdeling, og vil fremgå af efterfølgende indstilling.

3.11 Specielt vedr. Fællesadministrationen

Oprettelsen af Fællesadministrationen indebærer en række særlige finansieringsmæssige

udfordringer. Disse er foreslået løst ved i 2006 at samle de hidtidige budgetter vedr. fællesadministrationens

opgaver og medarbejdere. Fra budget 2007 skal fællesadministrationen

håndteres som et netto-0 budgetteret område, med et udgiftsbudget, der modsvares

af indtægter fra de enkelte forvaltninger.

I konsekvens heraf skal de budgetter, der hidtil har finansieret Mag2s fællesfunktioner (direkte

bevillinger) derfor fra budget 2007 være fordelt mellem forvaltningerne, og hér

modsvares af budgetter til finansiering af fællesadministrationen. Vedrørende den del af

Fællesadministrationen, der kommer fra Århus Kommunale Værker er modellen allerede

på plads.

Ændringen fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2007.

Side 6 af 7


Beslutningspunkter

At 1) Ny sektorstruktur for Teknik og Miljø, jf. bilag 1 til indstillingen, godkendes

At 2) Modtageforholdet vedrørende rammer og rammeoverskud/-underskud godkendes

som beskrevet i indstillingen

At 3) Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til, i samarbejde med Borgmesterens

Afdeling, at udarbejde de i indstillingen beskrevne justeringer vedr. fremskrivnings-

og gennemførselsprocenter, statuskonti m.v. samt fastsættelse af konkrete kontraktsbestemmelser

vedr. Natur og Vej Service

At 4) Bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 2-3 til indstillingen, godkendes.

Peter Thyssen

/

Carl Nielsen

Bilagsfortegnelse (kun i originalsagen /+elektronisk)

Bilag 1: Forslag til nye sektorer og undersektorer

Bilag 2: Oversigt over bevillingsmæssige ændringer

Bilag 3: Bevillingsmæssige ændringer pr. sektor

Side 7 af 7

More magazines by this user
Similar magazines