Strand, vand og grønne, åbne landskaber - Greve Kommune

greve.dk

Strand, vand og grønne, åbne landskaber - Greve Kommune

Greve Kommune

Forslag til kommuneplan 2005-2017

Hovedstruktur og forudsætninger

Strand, vand

og grønne, åbne

landskaber

1


Greve Kommune – frem til 2017

Forslag til Greve Kommuneplan 2005-2017

angiver hvilken vej, udviklingen skal gå de

næste 12 år i Greve Kommune – helt frem

til 2017.

Det er en strategisk plan, der sætter fokus

på en række indsatsområder, målsætninger

og handlinger både inden for de fysiske

udviklingsområder, men også inden for

de mere bløde områder. Kommuneplanen

bliver derved den plan, som samler de

overordnede udviklingspolitikker for hele

kommunen.

Med Kommunalreformen lægges yderligere

kompetence over til kommunerne, og

det betyder, at flere af regionplanens retnings

linier skal indarbejdes i kommuneplanen ved

den næste revision.

Fremtiden i Greve

Debatoplægget “Fremtiden i Greve”, som var

i høring i sommeren 2004, var det første led

i revisionen af kommuneplanen fra 1995. På

denne baggrund blev det besluttet, at der skulle

gennemføres en fuld revision af kommuneplanen.

Det er forslaget til denne revision,

som nu sendes i høring.

2
Ni hæfter

Forslaget til kommuneplanen er delt op i otte

hovedstruktur- og forudsætningshæfter og et

rammehæfte:


Greve Kommune

– Et godt sted at bo

– En moderne erhvervskommune

– En driftig handelskommune

Strand, vand og grønne, åbne landskaber

– Sikker og effektiv trafik

– Sundhed og trivsel

– Et godt børne- og ungdomsliv

– Et aktivt fritids-, idræts- og kulturliv

– Rammer for lokalplanlægningen

Hæfterne indeholder kommunens politiske

målsætninger for udviklingen i en såkaldt

hovedstruktur, og de indeholder også en redegørelse

med statusoplysninger, som udgør

planens forudsætninger.

Kommuneplanen har ikke direkte retsvirkninger

over for borgerne, men Byrådet har

pligt til at virke for kommuneplanens gennemførelse

bl.a. gennem lokalplanlægningen.

Inden for byzonen kan Byrådet modsætte sigudstykning og bebyggelse i strid med kommuneplanens

rækkefølgebestemmelser.

For at sikre, at politikområder fra hæfterne

kommer til at indgå i kommende lokalplaner,

er de fysiske tiltag fra kommuneplanhæfterne

indarbejdet i kommuneplanens rammer

for lokalplanlægningen. Det er kommuneplanens

9. hæfte. Indenfor byzonen kan Byrådet

modsætte sig opførelse af bebyggelse eller

ændret anvendelse, der er i strid med kommuneplanens

rammer for lokalplanlægning.

Som en del af rammerne er der også udarbejdet

en strategisk miljøvurdering af rammebestemmelserne.

Strategisk og fleksibel

Kommuneplanen er også strategisk og

fleksibel. I hvert hæfte er målsætninger og

konkrete handlinger angivet for at vise, hvordan

vi får gennemført hver enkelt politik.

Således kan hvert hæfte revideres for sig og

efter behov, uden at hele kommuneplanen

skal revideres.

Alle hæfterne og rammebestemmelserne kan

ses på www.greve.dk.Forslaget til kommuneplanen

er delt op i otte hovedstrukturog

forudsætningshæfter og et

rammehæfte. Alle hæfterne og

rammebestemmelserne kan

ses på www.greve.dk.


Indhold – Strand, vand og grønne,

åbne landskaber

Dette hæfte indeholder hovedstrukturen og forudsætningerne for:

Greve Kommune - Strand, vand og grønne, åbne landskaber

4 Greve Kommune - Strand, vand og grønne, åbne landskaber

4 Kommunens grønne struktur

6 Natur og kultur i det åbne land

6 Hedeland - det regionale friluftsområde

Indsatsområder

9 Endnu bedre naturoplevelser

10 En samlet plan for rekreative stier

12 Vandløb, søer og hav belastes af spildevand

14 Vi skal passe bedre på grundvandet

16 Mere liv til Hundige Havn og Hundige Strand

19 Greve Midtby ligger ved havet

20 Mosede Havn, -Strand og -Fort kan blive endnu mere attraktive

22 Olsbækkilen - et vigtigt rekreativt område

25 Landskabet på Langagergård er under forandring

27 Hundige Bypark og Hundige Parken skal gøres mere indbydende

28 Brødmosen er ved at blive til skov

31 Et rekreativt landskab ved Lille Vejleå

32 Og et rekreativt landskab mellem Karlslunde, Greve og Tune

3


Greve KommuneStrand, vand og grønne, åbne landskaber

Greve Kommune kan byde på strand og

vand, grønne parker, friarealer og store åbne

landskaber; fred og ro og masser af frisk luft.

Alt dette gør kommunen til et attraktivt sted

at bo.

Meget tyder på, at de rekreative kvaliteter i

natur- og grønne områder vil spille en endnu

større rolle i fremtidens valg af sted at bo.

Det viser bl.a. en bosætningsanalyse, kommunen

gennemførte i foråret 2005. Den viser

også, at Greve Kommune allerede står stærkt

på området – bl.a. i kraft af kommunens

lange kystlinie.

Samtidig ligger kommunen tæt på Køben-

4

havn og der er kort afstand og gode trafi kforbindelser

til regionens mange arbejdspladser

og kulturtilbud.

Kommunens grønne struktur

Det rekreative landskab i Greve Kommune

består af strandlinien med havnene, de store,

grønne kystkiler, som gennemskærer byområdet

langs stranden, og det åbne landskab

længere inde i landet. Hertil kommer det

regionale friluftsområde Hedeland i kommunens

nordvestlige hjørne og en række mindre

friarealer i byområderne.

Kommunen har otte kilometer kystlinie

langs Køge Bugt med gode strande på hele

strækningen. Strandene og havnene er blandt

de største kvaliteter, men det er kun få steder,

hvor disse kvaliteter kan ses og opleves fra

byområdet.

En anden kvalitet er en række åbne,

grønne kiler fra kysten ind til det åbne land

bag byen. Det er Lille Vejleåkilen mellem

Ishøj og Hundige, Olsbækkilen mellem

Hundige og Greve, Langagergårdkilen

mellem Mosede og Karlslunde og Karlslunde

/ Karlstrup Mose syd for Karlslunde.

De udgør attraktive, rekreative områder og

giver, i kraft af deres størrelse og placering


Hedeland


tæt ved byen, gode muligheder for et dagligt

friluftsliv. Kilerne er et resultat af, at Greve

Kommune er et moderne og planlagt bysamfund.

Et hovedprincip i planlægningen var, at

områdets bydele skulle adskilles af de åbne,

grønne kiler.

Som supplement til kystkilerne er der

rundt om i kommunens bydele større og mindre

grønne områder. Mange af dem kan byde

på søer og moser med spændende dyre- og

planteliv. Områderne er meget vigtige som

rekreative områder for beboerne i nærheden.

5


Greve KommuneStrand, vand og grønne, åbne landskaber

Natur og kultur i det åbne land

Med Kommunalreformen får kommunen

yderligere kompetence – ikke mindst i administrationen

af det åbne land. I den næste

revision af kommuneplanen skal hovedparten

af regionplanens retningslinier for det

åbne land indarbejdes.

Det åbne land er intensivt dyrket, men

der er også mange små naturområder med

levende hegn, grøftekanter, skel, stendiger,

grøfter og vandhuller. De er vigtige for at

bevare et rigt og alsidigt dyre- og planteliv.

De levende hegn og stengærder binder de

øvrige naturområder sammen gennem det

dyrkede landskab.

Sammen med stranden og kystkilerne

udgør det åbne land hovedelementerne i

kommunens grønne struktur. Før i tiden rummede

det åbne land hovedsageligt landbrug.

6

I dag anvendes det i stigende grad til by- og

rekreative formål, tekniske anlæg m.m.

Det åbne land vil i fremtiden ydermere

finde anvendelse gennem skovrejsningsprojekter

og etablering af golfbane.

I det åbne land er der placeret 7 store vindmøller,

og jf. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen

er der ikke udpeget vindmølleområder

for store møller i Greve Kommune.

Der udpeges derfor ikke arealer til store vindmøller

i denne kommuneplan. Der kan derfor

kun opstilles mindre husstandsvindmøller ud

fra en konkret vurdering og på baggrund af en

landzonetilladelse og regionplanens retningslinier

for vindmøller i øvrigt.

Blandt de mest værdifulde landskabselementer

i det åbne land er ådalene, med

Karlslunde / Karlstrup Mose og Ramsødalen

i syd og Lille Vejleådalen i nord.

Greve Kommune har også bevaringsværdige

kulturmiljøer som herregårdslandskabet ved

Gjeddesdal og Benzonsdal, der er karakteriseret

ved store sammenhængende linier i landskabet.

Desuden har kommunen Karlslunde

Landsby, Greve Landsby, Strøbyhuse og Kildebrønde,

der alle rummer bevaringsværdige

kulturmiljøer med karakteristiske landsbyprofiler

med gamle træer og beplantninger.

Hedeland – det regionale friluftsområde

Hedeland rækker i nordvest ind i Greve

Kommune. Det er et grusgravsområde, som

i takt med, at råstofindvindingen ophører,

bliver retableret som rekreativt landskab. I

dag er der fx golfbane, veterantogbane, søer,

amfiteater, skibakke mv. i det store område.

Det drives af et interessentskab, hvor Greve

Kommune også er repræsenteret.


Byrådets vision

Natur og grønne områder er med til at skabe

rammerne for det gode liv. For at udvikle

Greve som bosætningskommune er det afgørende

at udvikle kommunens naturområder

og byens grønne områder.

Strandene og havnenes store rekreative

muligheder skal udnyttes bedre end i dag,

og det åbne land skal tilbyde flere og mere

tilgængelige muligheder for aktive naturoplevelser

og friluftsliv. Kystkilerne og de

rekreative områder i byområdet skal udvikles

som nærrekreative områder og tilføres flere

fritids- og idrætstilbud. Der skal udvikles

nye natur- og fritidsområder, hvor der

samtidigt sker en sikring af grundvand og

vandmiljøet i øvrigt.

7


Geografiske indsatsområder for det rekreative landskab

8


Endnu bedre naturoplevelser

Borgernes muligheder for aktive naturoplevelser

og friluftsliv skal udvikles og forbedres.

Derfor har Byrådet udpeget en række

indsatsområder: Dels geografiske områder,

dels to tværgående temaer, rekreativ stiplan

og grundvandsbeskyttelse.

De geografiske indsatsområder er valgt,

fordi de på forskellig måde kan gøre det

rekreative landskab endnu mere rigt på oplevelser.

Nogle har fine naturværdier og landskabelige

kvaliteter, som gør dem sårbare

over for nye aktiviteter og anlæg. Andre er

mere robuste og kan tåle at give plads til nyt.

9


Indsatsområde

En samlet plan for rekreative stier

Byrådet vil udvikle et net af stier, der ud

over transportfunktionen i sig selv udgør et

rekreativt tilbud som bugtede ruter gennem

de mest attraktive naturområder og

landskaber. Stierne kan binde det rekreative

landskab sammen.

I nord planlægges en forbindelse, som forlænger

og fører de eksisterende stier gennem

Lille Vejleådalen og Olsbækkilen sammen.

De forlænges videre langs Lille Vejleå og

Olsbækken ind til de værdifulde landskaber

ved Kildebrønde Landsby og Gjeddesdal.

I syd er der planlagt en stisløjfe fra kysten

ved Mosede Fort, gennem den planlagte naturfælled

på Langagergård, til den planlagte skov

nord for Karlslunde Landsby. Herfra går ruten

10

gennem Fløjterup til den planlagte golfbane

syd for Tune. Her er der flot udsigt over Køge

Bugt. Stien fortsætter mod syd til Ramsødalen

ved kommunegrænsen mod Solrød, hvor

Møllebækken mv. følges gennem Karlstrup

Skov og Karlslunde Mose og desuden gennem

Ramsødalen til Tune og Hedeland.

Målsætning

Borgernes mulighed for daglig rekreation,

motion og aktive naturoplevelser skal forbedres.

Der skal skabes adgang til kommunens

mange rekreative landskaber og skabes

forbindelser mellem kystområdet, kystkilerne

og baglandet.

Greve Kommune vil

• forlænge de eksisterende rekreative stier

gennem Lille Vejleåkilen videre ind mod

Kildebrønde Landsby og det planlagte

skov- og naturområde nord for landsbyen.

• etablere en rekreativ sti fra Kildebrøndestien,

langs Olsbækken, til Køge-Taastrup

Landevej.

• etablere en sammenhængende stiforbindelse

fra Mosede Fort, gennem Langagergård,

til planlagt skov og golfbane i området

mellem Tune og Karslunde.

• gennemføre de resterende strækninger i

planen for et rekreativt stinet.


Plan for rekreative stier

Rekreative stier Øvrige rekreative stier Vej, der kan bruges til rekreativ sti Ikke-eksisterende stidele

11


Spildevandssystemet i Greve Kommune Seperatkloakeret Planagt seperatkloakeret Regnvandskloakeret Spildevandskloakeret

12

Fælleskloakeret Planlagt spildevandskloakeret Mosede renseanlæg Slambehandlingsanlæg


Indsatsområde

Vandløb, søer og hav belastes af spildevand

Langt den største del af kommunens

ejendomme får ført deres spildevand via

spildevandssystemet til Mosede Renseanlæg.

Det rensede spildevand løber ud i Køge Bugt

og restproduktet med bl.a. tungmetaller og

en del miljøfremmede stoffer pumpes til

slambehandlingsanlægget ved Tværhøjgård

for at blive nedbrudt. Der er 211 ejendomme

i det åbne land, der endnu ikke er koblet på

det kommunale spildevandssystem. Dette

spildevand belaster i større eller mindre omfang

kommunens vandløb og Køge Bugt.

Byrådet har netop vedtaget en ny spildevandsplan,

der bl.a. vil sikre, at ca. halvdelen

af de 211 ejendomme i det åbne land

tilsluttes systemet. Planen indeholder og

forbedringer af en række spildevandstekniske

anlæg og vandløbsrestaurering. Begge

initiativer skal sikre, at vandkvaliteten i kommunens

vandløb lever op til regionplanens

krav. Der er også taget højde for, at systemet

bliver bedre til at håndtere de kraftige regnskyl,

vi gennem de seneste år oftere oplever.

Stadigt flere af kommunens arealer bliver

bebygget med boliger, erhverv, veje o.l. Det

giver en højere belastning af vandløbene

med forurenet overfladevand. En af udfordringerne

i de kommende år bliver derfor

at planlægge byudviklingen, så regnvandsudledningen

belaster mindst muligt. De

eksisterende regnvandsudledninger bliver

også et indsatsområde for kommunerne i de

kommende år. Hovedstaden Udviklingsråd

(HUR) har i Forslag til Regionplan 2005

også sat fokus på belastningen med miljøfremmede

stoffer specielt fra udledninger fra

lystbådehavnene og trafikanlæg som veje,

p-pladser, baneterræn o.l.

Målsætning

Byrådet vil sikre renere vand i kommunens

vandløb, søer og Køge Bugt.

Greve Kommune vil

• gennemføre initiativerne i kommunens

spildevandsplan og løbende vurdere, om

målsætningerne i regionplanen for vandløb

m.m. bliver overholdt.

• planlægge nye boligområder, så belastningen

med næringsstoffer og miljøfremmede

stoffer fra specielt afvandingen fra de

befæstede arealer bliver endnu mindre.

• vurdere mulighederne for at begrænse

belastningen med miljøfremmede stoffer

i regnvandsudledninger fra lystbådehavne

og trafikanlæg.

13


Indsatsområde

Vi skal passe bedre på grundvandet

Drikkevandet i Greve Kommune bliver hentet

i undergrunden. Mange steder i kommunen

er der kun et meget tyndt lerlag oven på

de kalklag, hvor drikkevandet indvindes. Det

betyder, at grundvandsmagasinerne er meget

sårbare. Grundvandet er truet af forurening

fra blandt andet sprøjtemidler flere steder i

kommunen.

Retningslinierne for kommunens vandforsyning

er fastlagt i Vandforsyningsplan

2002-2010.

Kommunen forsynes med vand fra syv

private vandværker. Ejendomme i det åbne

land får vand fra egne brønde og boringer.

Grundvandsressourcernes sårbarhed gør

det nødvendigt at tænke grundvandshensyn

ind i alle planer for udvikling af det åbne

land.

Hvis vi fortsat vil have rent, urenset drikkevand,

er der brug for bedre beskyttelse og

pleje af grundvandet.

Roskilde Amt har i 2004 fået vedtaget en

indsatsplan for grundvandsbeskyttelsen i

Greve Kommune. Den indeholder en række

initiativer, der skal sikre grundvandet. Det

er fx skovrejsning, vejledning om støtte til

14

miljøvenlig landbrugsdrift, øget miljøtilsyn,

sløjfning af boringer og brønde og indsamling

af sprøjtemidler. Roskilde Amt har

udarbejdet indsatsplanen i samarbejde med

Greve Kommune, vandværkerne i kommunen

og Københavns Energi, som også henter

vand i kommunen.

Desuden er der allerede indgået en aftale

mellem Københavns Energi, Skov- og Naturstyrelsen

og Greve Kommune om skovrejsningsprojekter

for at beskytte grundvandet.

Skovrejsningsområderne ligger nord for

Kildebrønde og mellem Karlslunde og Greve

Landsby.

Målsætning

Byrådet vil beskytte grundvandet i kommunen

og sikre rent drikkevand til borgerne.

Greve Kommune vil

• gennemføre aftalen om skovrejsningsprojekter

med Københavns Energi og Skov-

og Naturstyrelsen.

• gennemføre og følge op på initiativer i

‘Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for

Greve området’.

• beskytte arealer vest og syd for Tune, hvor

en meget stor del af grundvandsdannelsen

i Greve Kommune sker.

• beskytte grundvandet i kommunen ved at

indtænke grundvandshensyn i fremtidig

planlægning og projekter.

• i dialog med alle relevante parter om,

hvordan grundvandet kan sikres gennem

en langsigtet indsats for grundvandsbeskyttelse

i de grundvandsfølsomme

områder i kommunen.


Grundvandsfølsomme områder Skovrejsningsområder Golfbane


Tune Vandværk A.m.b.a

Greve Landsby Vandværk

Kildebrønde By’s Vandværk

Greve Vandværk A.m.b.a

Karlslunde Strands Vandværk

Strandmarkens Vandværk

Karlslunde By’s Vandværk

15


Indsatsområde

Mere liv til Hundige Havn og Hundige Strand

Hundige Havn har plads til flere idræts- og

fritidstilbud, fx vandsport med et tilknyttet

center – også for at give hele området mere

liv og vitalitet. Der er i forvejen mange

rekreative tilbud i Hundige Havn og det

nærliggende strandområde, der drives af

Hundige Havn og Køge Bugt Strandpark.

Det overvejes, om Hundige Havn kan

tilføres andre aktiviteter, såsom kontorerhverv

og butikker, der kunne skabe mere liv

i området.

Det store strandområde omkring havnen er

i dag lyse og åbne klit- og strandsletter med

lav vegetation af typiske urter.

16

Målsætning

Hundige Havn skal tilføres flere idrætstilbud

og muligheder for friluftsliv, så hele området

tilføres mere liv. Naturen og muligheder

for ophold og leg i strandarealet omkring

havnene skal styrkes. Havneområdet skal

hænge bedre sammen med den øvrige del af

Hundigeområdet

Greve Kommune vil

• samarbejde med Hundige Havn, Køge

Bugt Strandpark og øvrige relevante

aktører om at tilføre havneområdet flere

idræts- og friluftstilbud, samt andre aktiviteter.

• samarbejde med Køge Bugt Strandpark

om at etablere naturlegepladser, primitive

boldbaner, borde og bænke og andet, som

vil styrke den rekreative anvendelse af

strandområdet.

• etablere sammenhængende stiforbindelser

fra Hundige Havn til Hundige StorCenter

og til Lille Vejleådalen.


Hundige Havn

17


Greve Midtby set fra Køge Bugt

18


Indsatsområde

Greve Midtby ligger ved havet

Byrådet lægger stor vægt på, at kommunens

nærhed til havet bliver mere synlig, og at der

skabes bedre kontakt mellem by og vand. I

dag er der alt for få områder, hvor vandets

kvaliteter opleves i bybilledet.

Ved Granhaugen, hvor Greve Centervej

med sit meget brede vejudlæg møder

Strandvejen, er der en mulighed for at skabe

sammenhæng og kontakt mellem vand og by.

Den mulighed skal vi forsøge at udnytte.

Lidt syd for Granhaugen ligger endnu et

offentligt, grønt areal. I dag er området tæt

bevokset med fyrretræer, men rummer og

klitter med klitgræs. Også her er der mulighed

for skabe bedre kontakt til vandet ved at

tynde ud i arealets beplantning og tilskynde

mere til at bruge området rekreativt.

Målsætning

Der skal skabes kontakt mellem Greve

Midtby, Greve Strandvej og vandet ved

Granhaugen – så det fornemmes og synliggøres,

at Greve Midtby ligger ved kysten.

Der skal være flere muligheder for leg og

rekreation i Granhaugen og på det fredede

område syd for Granhaugen.

Greve Kommune vil

• udarbejde en samlet landskabsplan for,

hvordan der kan skabes et spændende

landskabsrum fra Granhaugen ad Greve

Centervej (inkl. de brede græsrabatter) og

frem til Stationsholmen.

• tilføre Granhaugen og området syd for

naturlegeplads og andet legeudstyr, bænke

og borde mv.

• tynde ud i bevoksningerne både ved Granhaugen

og i området syd for – så vandet

synliggøres.

19


Indsatsområde

Mosede Havn, -Strand og -Fort kan blive endnu mere attraktive

I Mosede Havn er der et kulturmiljø omkring

den gamle fiskerihavn med mange kvaliteter,

der er værd at bevare. Men bygningerne og

de åbne arealer i havnen trænger til at blive

renoveret. Hvis der gennemføres en renovering

af området, og havnen får nye funktioner

og tilbud, vil det blive endnu mere

attraktivt og blive en endnu større kvalitet for

den sydlige del af kommunen.

Mosede Havn blev bygget i slutningen

af 1920’erne som fiskerihavn og udvidet i

1960’erne. Havnen fungerer fortsat som fiskerihavn

for en mindre gruppe fritidsfiskere

20

og rummer desuden lystbådehavn, roklub,

dykkerklub, naturcenter mv.

På strandene omkring havnen og særligt

syd for havnen er der problemer med ‘fedtemøg’,

ildelugtende, opskyllet tang under forrådnelse

og stillestående vand. Det skyldes

dels, at der generelt er for mange næringsstoffer

i Køge Bugt, dels at Mosede Havn

og høfderne skaber stillestående vand og

læområder, hvor tangen hober sig op. Kommunen

har fået udarbejdet en rapport med en

løsning på problematikken. Den indebærer

bl.a. oppumpning af store mængder sand og

forkortning af eksisterende høfder syd for

Mosede Havn.

Lige syd for Mosede Havn ligger Mosede

Fort. Fortet er en del af Københavns gamle

fæstningsanlæg fra 1910 og er i dag fredet.

Området har stor kulturhistorisk værdi. I

dag er den rekreative anvendelse af området

begrænset, men den unikke placering ved

Køge Bugt og nærheden til Karlslunde Station

og de nye boligområder i Langagergårdområdet

giver mulighed for en langt mere

intensiv anvendelse af området til frilufts- og

kulturformål.


Målsætning

Mosede Havn, -Strand og -Fort skal udvikles

som et sammenhængende kultur-, natur- og

fritidsområde. Området skal hænge bedre

sammen med det rekreative landskab på

Langagergård og udvikles med respekt for

områdets kulturmiljø og historie, det aktive

fiskeri i havnen og områdets mange brugere.

Området skal udvikles med fokus på kvalitet

og henvende sig til et voksent publikum og

til familier med børn.

Greve Kommune vil

• udarbejde en plan for, hvordan havn, fort

og strand kan udvikles til et samlet rekreativt

område, som også hænger sammen

med det rekreative landskab på Langagergård.

• arbejde for, at bygninger mv. i Mosede

Havn kan blive renoveret.

• gå i dialog med Mosede Havn om mulighederne

for etablering af café, restaurant

e.l. af høj kvalitet i havnen.

• gennemføre et projekt for afhjælpning af

fedtemøgsproblemerne i området.

• arbejde for at udvikle Mosede Fort som

kulturhistorisk område med rekreativ

værdi.

• undersøge muligheder for at afholde arrangementer

som Open Air koncerter og

andre arrangementer, der henvender sig

til borgere i og uden for kommunen – på

arealerne omkring fortet.

• samarbejde med Mosede Havn og klubberne

i området om etablering af en badeanstalt

og øvrige vandaktiviteter.

21


Indsatsområde

Olsbækkilen – et vigtigt rekreativt område

Olsbækkilen er det åbne, grønne landskab

omkring Olsbækken, som adskiller Hundige

og Greve Bydel. Ådalens bredde varierer fra

200 til 1.100 m på det godt to km lange forløb.

Det er et meget vigtigt rekreativt område

for beboerne i både Greve og Hundige med

bl.a. Greve Idrætscenter og Rævebakken.

Området mellem Rævebakken og Køge

Bugt Motorvejen er i dag opdyrket landbrugsjord.

I forbindelse med en udvidelse af

Køge Bugt Motorvejen i 2006-2008 vil der

blive etableret en landskabelig jordvold på

tværs af kilen. Det vil gøre kilen endnu mere

fredelig og give mulighed for yderligere

rekreativ anvendelse af området.

Kommunen er også i gang med et naturgenopretningsprojekt

for Olsbækken i dette

område. Det omfatter, at vandløbet slynges,

og at der skabes en våd eng i området vest

for Rævebakken.

22

I 2003 etablerede vi en lysløjpe omkring

Rævebakken. Og i 2004 gennemførte vi

rydninger af beplantninger og byggede en

træningspavillon. Sammen med søen nord

for Rævebakken udgør området en spændende

helhed, som benyttes meget af beboere i

området.

Mellem Lillevangsvej og Godsparken

fremtræder Olsbækkilen som en kuperet,

åben græsslette. Olsbækken er tidligere rettet

kraftigt ud på strækningen, men projektet vil

også omfatte en omlægning af vandløbet på

denne strækning.

Målsætning

Olsbækkens natur og landskab og områdets

muligheder for kulturoplevelser, idræt, leg

og ophold skal styrkes. Baner og anlæg

til idræt skal placeres i tilknytning til det

eksisterende idrætscenter. Området mellem

Lillevangsvej og Godsparken skal være et

mere ekstensivt udnyttet område med fokus

på landskab og natur.

Greve Kommune vil:

• sikre Greve Idrætsanlægs udviklingsmuligheder

under hensyntagen til Olsbækkilens

landskab og naturværdier.

• gennemføre det planlagte projekt for

naturgenopretning af Olsbækken.

• etablere legeplads, klatrevæg, tarzansti,

skatebordrampe o.l. i et område ud for Hedelyskolen.

• anvende hele kilen til kulturelle formål og

tilføre området faciliteter, som vil indbyde til

ophold og leg i området.

• tilføre legeudstyr som forhindringsbane,

svævebane, fugletårn, tarzansti eller andet,

som kan tilpasses landskabet.


Naturgenopretning af Olsbækkilen – fra Lillevangsvej til Rytterbakken

23


24

Landskabsplan for Langagergård


Indsatsområde

Landskabet på Langagergård er under forandring

Langagergård er i dag en åben, dyrket

landskabskile, som strækker sig fra kysten

ved Mosede Fort og Karlslunde Station til

Køge Bugt Motorvejen. De kommende år

vil området forandre sig markant gennem et

nyt og spændende boligområde. Kommunens

plan for området er, at der skal etableres et

antal ‘boligøer’ med spændende og moderne

arkitektur. Hele den centrale del af området

skal omdannes til en naturfælled med våde

enge i midten og overdrev langs kanterne.

I forhold til i dag skabes der med Landskabsplanen

et endnu mere attraktivt

landskab med offentlig adgang via stisystemer.

Der sikres bl.a. en rekreativ sti gennem

området fra stationen til Fuglestien ved

motorvejen, ligesom der sikres tværgående

transportstier og oplevelsesstier inde i området.

Målsætning

Kvaliteterne i landskabet på Langagergård

skal udvikles gennem en samlet landskabsplan.

Landskabet skal have sammenhæng

med Mosede Fort og stranden. Landskabet

skal indeholde kvaliteter og tilbud med appel

til de kommende beboere i områderne, men

også have generel interesse for kommunens

øvrige borgere. Udstyr og faciliteter til friluftsliv

mv. tilpasses landskabet og gøres til

en del af det. Egentlige baner og bygninger

til idræts- og fritidsformål bør etableres på

‘boligøerne’ eller en evt.’ institutionsø’.

Greve Kommune vil

• fortsætte den igangværende planlægning

af området.

• sikre den offentlige adgang til det fremtidige

rekreative landskab.

25


Indsatsområde

Hundige Bypark og Hundige Parken skal gøres mere indbydende

Hundige Bypark og Hundige Parken danner

sammen med de ubebyggede dele af Hundige

Center Øst et grønt strøg fra Hundige

Station til Hundige Strand og Hundige Havn.

Områderne strækker sig på begge sider af

Hundige Strandvej, som er en barriere for

både natur og rekreativ udfoldelse. I den

sydvestlige del af området ligger Hundige

Strand FamilieCamping.

Det øvrige område er ved at gro til. Der er

få stier og de fleste er smalle og i ringe stand.

Størstedelen af arealet ejes af Københavns

Kommune. Strøget fungerer i dag ikke som en

helhed og bliver ikke brugt så meget, som det

kunne, hvis mulighederne blev udnyttet bedre.

Målsætning

Området skal udvikles til et sammenhængende

og mere indbydende rekreativt område.

Der skal tilføres flere faciliteter, som

indbyder til ophold og leg og giver klubber

og foreninger mere glæde af området.

Greve Kommune vil (i samarbejde med

Københavns Kommune)

• forbedre stiforbindelserne gennem

området.

• udtynde bevoksningen i området og

etablere flere lysninger til ophold og leg.

• undersøge mulighederne for etablering af

naturlegeplads, friluftsscene, grillplads,

skovtursborde og frokost-shelter .

• etablere en sikker krydsning af Hundige

Strandvej.

27


Indsatsområde

Brødmosen er ved at blive til skov

Brødmosen er et offentligt, grønt område,

der også fungerer som regnvandsbassin(er).

Mosen er omkranset af boligområder og

støder op til Strandskolen i Karlslunde.

Gennem mosen løber også den rekreative

sti, der via Møllebækken forbinder Karlslunde

Station med Tune

Den er en af kommunens største moser.

Men den er ved at gro til, den er mindre våd

end tidligere, og store dele er ved at udvikle

sig fra mose til skov. Flere af stierne er ofte

meget våde og mudrede.

28

Med en aktiv indsats vil området kunne

udvikles til et væsentligt mere attraktivt og

rekreativt område for beboerne i Karlslunde.

Og det vil også være muligt for Strandskolen

at bruge den i undervisningen i fx naturfag.

Målsætning

Området skal udvikles til et mere åbent

og indbydende naturområde med et mere

varieret dyre- og planteliv. Der skal være flere

faciliteter, som indbyder til ophold og leg og

til, at skoler og foreninger kan bruge området.

Greve Kommunen vil

• foretage naturpleje i Brødmosen, så den

bliver mere lys og åben og giver mulighed

for større plantediversitet.

• etablere sidde- og opholdspladser.

• opsætte infotavler om dyreliv, planteliv og

om mosen generelt.

• etablere naturstier, naturlegeplads eller

forhindringsbane som en integreret og

tilpasset del af området.


Indsatsområde

Et rekreativt landskab ved Lille Vejleå

Området omfatter værdifulde, åbne landskaber

omkring Kildebrønde Landsby og

herregårdslandskabet ved Gjeddesdal. Desuden

har Lille Vejleå et flot forløb mellem

Kildebrønde og Ishøj Landsbyer. Byrådet har

i 2004 indgået en aftale med Københavns

Energi og Miljøministeriet om etablering

af et skov- og naturområde nord for Kildebrønde

landsby.

Området er velegnet som rekreativt område,

fordi det ligger relativt tæt på byområdet

og kan indgå i en helhed i sammenhæng med

det eksisterende rekreative område. På Ishøjsiden

af Lille Vejleå anlægger Ishøj Kommune

en golfbane, der yderligere vil styrke

udviklingen af et stort og sammenhængende

rekreativt landskab. Der løber også en rekreativ

sti langs Lille Vejleåen mod nord og

syd for Kildebønde Landsby.

Målsætning

Området skal udvikles til et varieret natur-

og friluftsområde, som skaber gode muligheder

for aktive naturoplevelser og alment friluftsliv.

Udsynet til kirkerne i Ishøj Landsby

og Kildebrønde hen over ådalen og områdets

øvrige værdifulde landskabstræk skal så vidt

muligt bevares. Der skal sikres bedre adgang

og information om området.

Greve Kommune vil

• realisere de foreliggende planer for etablering

af et skov- og naturområde.

• forlænge den eksisterende rekreative sti

langs Lille Vejleåen mod nordvest ind i

området som angivet i kommunens plan

for udvikling af et rekreativt stinet.

• når der er anlagt stier ind i området, etablere

faciliteter som eks. naturlegeplads,

opholdspladser, motionssti mv.

• udarbejde infotavler/foldere med oplysninger

om områdets kvaliteter og muligheder.

31


Indsatsområde

Og et rekreativt landskab mellem Karlslunde, Greve og Tune

Her har Greve et stort, åbent landsbrugsområde

i midten af kommunen. Området er udpeget

som indsatsområde, fordi det omfatter et

stort, planlagt skovrejsningsområde mellem

Karlslunde og Greve Landsbyer i samarbejde

med Københavns Energi og Miljøministeriet

– samt den planlagte golfbane ved Tune;

32

udviklingen er således allerede i gang.

Den rekreative sti mellem Langagergård

og Tune går gennem området.

Også dette område er velegnet som rekreativt

område, fordi det ligger centralt i kommunen

og kan komme til at spille sammen

med det planlagte landskab på Langagergård.

Målsætning

Området skal udvikles til et varieret natur-

og friluftsområde med gode muligheder for

aktive naturoplevelser og med et bredt udbud

af friluftsmuligheder. Der skal tage hensyn

til kulturmiljøet ved Fløjterup. Der skal

desuden gennem udvikling af området ske en

sikring af grundvandet.

Greve Kommune vil

• gennemføre de foreliggende planer for

etablering af et skov- og naturområde mellem

Greve og Karlslunde Landsbyer samt

golfbane.

• etablere en samlet stiforbindelse fra

Mosede Fort, gennem Langagergård og

via Rørmoseløbet til det nye rekreative

område med forbindelse til Tune.

• udarbejde infotavler/foldere med oplysninger

om områdets kvaliteter og muligheder.

• planlægge og etablere skov- og naturområde

syd og vest for Tune i samarbejde

med vandværker.


34

Vi håber på en konstruktiv debat

Forslaget til Greve Kommuneplan 2005-

2017 er fremlagt i offentlig høring fra

den 26. august 2005 til den 21. oktober

2005. Forslaget forventes at blive vedtaget

den 22. november 2005.

Men først holder Byrådet et borgermøde

tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 19.00 i

Portalen, og der bliver nedsat fokusgrupper,

som i høringsperioden skal debattere nogle

af indsatsområderne.

Det samlede materiale kan ses på www.

greve.dk.

Ideer og forslag til kommuneplanen skal

inden den 21. oktober 2005 sendes til Greve

Kommune, Rådhusholmen 10, 2670 Greve

– eller til teknik@greve.dk

Vi ser frem til en livlig og konstruktiv

debat om de næste 12 års udvikling i Greve

Kommune.


Redaktionelle

bemærkninger

Udgiver

Greve Kommune

Redaktion

Teknisk Forvaltning

Grafisk tilrettelæggelse

Signs & Wonders

Illustrationer

Arkitekterne MAA – Schmidt, Hammer

& Lassen

Friis & Moltke A/S

NCC

PLH Arkitekter A/S

SLA Landskabsarkitekter

Sven Allan Jensen A/S

Teknisk Forvaltning

Fotos

Kenn Thomsen Fotografi

Teknisk Forvaltning

Profil Luftfoto

Kort

Teknisk Forvaltning

Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens

kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens

tilladelse

35


36

Greve Kommune

Greve Kommune

Teknisk Forvaltning

Teknisk kundeservice

Rådhusholmen 10

2670 Greve

Telefon: 43 97 97 97

Fax: 43 97 92 08

E-mail: teknik@greve.dk

Web: www.greve.dk

More magazines by this user
Similar magazines