16.07.2013 Views

Prismarkedsføring og nyheder inden for markedsføringsrettten

Prismarkedsføring og nyheder inden for markedsføringsrettten

Prismarkedsføring og nyheder inden for markedsføringsrettten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRISMARKEDSFØRING OG NYHEDER<br />

INDEN FOR MARKEDSFØRINGSRETTEN<br />

– DANSK ANNONCØRFORENING<br />

FRANK BØGGILD, advokat (H), partner, LLM, HD(R) 13. april 2010


FORBRUGEROMBUDSMANDENS FOKUS, 2010<br />

Forbrugerombudsmanden har syv særlige fokusområder i 2010:<br />

<strong>Prismarkedsføring</strong> – nyt regelsæt om prisoplysninger til <strong>for</strong>brugerne<br />

Førelse af finansielle sager – kundernes tab på dårlig eller mangelfuld<br />

rådgivning<br />

Nyt tilsyn med betalingstjenester – <strong>for</strong>brugernes elektroniske<br />

betalinger<br />

Opkrævning af ulovlige gebyrer <strong>og</strong> <strong>for</strong> høje renter på bl.a. ”det grå<br />

lånemarked”<br />

Miljømæssige påstande i markedsføringen – hvor går grænsen<br />

Markedsføring over <strong>for</strong> børn <strong>og</strong> unge på teleområdet<br />

Større kendskab til regler <strong>for</strong> e-handel – nationalt <strong>og</strong> globalt


MARKEDSFØRINGSLOVENS REGLER<br />

MFL § 1, stk. 1 (God skik): "Erhvervsdrivende omfattet af denne lov<br />

skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til <strong>for</strong>brugerne,<br />

erhvervsdrivende <strong>og</strong> almene samfundsinteresser.<br />

MFL § 1, stk. 2: ”Markedsføring, der angår <strong>for</strong>brugernes økonomiske<br />

interesser, må ikke være egnet til mærkbart at <strong>for</strong>vride deres økonomiske<br />

adfærd."<br />

MFL § 3, stk. 1 (Vildledning): "Erhvervsdrivende må ikke anvende<br />

vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige in<strong>for</strong>mationer,<br />

såfremt dette er egnet til mærkbart at <strong>for</strong>vride <strong>for</strong>brugernes<br />

eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet.”


MARKEDSFØRINGSLOVENS REGLER<br />

MFL § 3, stk. 3 (Dokumentationskrav): "Rigtigheden af angivelser om<br />

faktiske <strong>for</strong>hold skal kunne dokumenteres.”<br />

MFL § 9, stk. 2 (Slagtilbud): "Tilbyder en erhvervsdrivende en vare<br />

eller tjenesteydelse til en bestemt pris, <strong>og</strong> har den erhvervsdrivende<br />

rimelig grund til at antage, at denne ikke vil være i stand til at<br />

imødekomme efterspørgslen i en mængde, som er rimelig i <strong>for</strong>hold til<br />

tilbuddet <strong>og</strong> omfanget af dets markedsføring, skal den erhvervsdrivende<br />

tage et klart <strong>for</strong>behold herom i markedsføringen.”<br />

Husk <strong>og</strong>så MFL § 5 (sammenlignende reklame), MFL § 12a (købsop<strong>for</strong>dringer)<br />

<strong>og</strong> MFL § 13 (prisoplysninger)<br />

EU’s direktiv om urimelig handelspraksis<br />

Bkg. 1084/2007 om urimelig markedsføring i <strong>for</strong>bruger<strong>for</strong>hold


VILDLEDNING - DÆKNING FOR FORVENTNINGER<br />

Husk nu sund <strong>for</strong>nuft!<br />

Vildledning: Hvilke <strong>for</strong>ventninger skaber markedsføringen, <strong>og</strong> er<br />

der dækning <strong>for</strong> disse <strong>for</strong>ventninger hos gennemsnits<strong>for</strong>brugeren?<br />

Slagter: ”Hjemmelavet leverpostej i 500 g. bakke”<br />

UfR 2000.2064 SHD Lars Larsen: ”Dyner – frit valg, 50 kr.”<br />

UfR 1999.1594 HD vindercertifikat: ”Tillykke, du er særligt<br />

udvalgt. Åbn straks <strong>og</strong> se hvad du har vundet” (alle vandt)<br />

Supplerende/afvigende vildledningsregler i speciallovgivning<br />

Den vigtige sondring mellem anprisninger <strong>og</strong> faktiske angivelser:<br />

5


ANPRISNINGER VS. FAKTISKE ANGIVELSER<br />

Anprisninger = det der ikke kan vejes, måles eller verificeres<br />

Faktiske angivelser kan <strong>og</strong> skal dokumenteres<br />

- ”Bilka er bare billigst”: Forlig med FO<br />

- ”Vi gjør Norge billigare”: Norsk afgørelse, MR 27/98<br />

- ”Julskinka af världens bästa griskött”: Svensk dom, MD 2005:8<br />

- ”The smoothest and softest shave”: Dom fra Sø- <strong>og</strong><br />

Handelsretten 2005 (V-122-02)<br />

- ”Rigtig appelsinjuice”: UfR 2001.2161 ØLD (fødevareloven)<br />

- ”100%” eller ”effektivt bakteriedræbende”: UfR 2007.2851 HD<br />

Hvilke dokumentationskrav gælder?


DE NYE RETNINGSLINJER<br />

7


DE NYE RETNINGSLINJER<br />

Er ikke lov men <strong>for</strong>handlede retningslinjer (MFL § 24): Erhvervslivet har<br />

sagt OK hertil<br />

Kan downloades på www.<strong>for</strong>brugerombudsmanden.dk – 30 sider<br />

Træder i kraft 1. marts 2010<br />

Erstatter retningslinjer fra 2002 <strong>og</strong> evalueres efter 2 år<br />

Uoverskuelig detaljeregulering:<br />

Voldsomt detaljerede med mange undtagelser <strong>og</strong> særregler<br />

Dejligt med klare regler – men det kan <strong>og</strong> vil gå galt!<br />

De nye retningslinjer gælder såvel varer som tjenesteydelser - d<strong>og</strong> er<br />

enkelte ydelser i et vist omfang undtaget (fx benzin <strong>og</strong> hotelophold)<br />

Gælder både b-t-c <strong>og</strong> b-t-b - d<strong>og</strong> en vis tvivl <strong>og</strong> visse undtagelser<br />

8


SAMMENLIGNING MED EGEN TIDLIGERE PRIS<br />

9


SAMMENLIGNING MED EGEN TIDLIGERE PRIS<br />

Punkt 1-3<br />

Sammenligning med egen tidligere pris = fx ”normalpris”,<br />

”tilbudspris”, ”før/nu”, ”spar xx %”, ”spar xx kr.” mv.<br />

Pris kr. 79. Normalpris kr. 99<br />

Før kr. 99. Nu kun kr. 79<br />

Spar 20%<br />

Spar 20 kr<br />

Hovedkrav: Normalprisen skal have været gældende i en længere<br />

periode umiddelbart før annonceringen, <strong>og</strong> krav til tilbudsperiodens<br />

varighed skal være opfyldt<br />

Hvis ikke andet oplyses, er en sammenligning med den<br />

erhvervsdrivendes egen normalpris


LÆNGERE PERIODE<br />

Punkt 3<br />

Længere periode = mindst 6 sammenhængende uger<br />

D<strong>og</strong> er mindst 4 uger nok <strong>for</strong> dagligvarer <strong>og</strong> sæsonsvarer – mere<br />

herom senere<br />

Hvis prisen har varieret i 6 ugers perioden, må der kun<br />

sammenlignes med den laveste pris i perioden.


KORTVARIGE KAMPAGNER<br />

Punkt 3<br />

Kortvarige kampagner på op til 3 dage med besparelse på samtlige<br />

varer, dele af varesortimentet eller en bestemt varekategori - men<br />

ikke bare en enkelt vare – er OK, selvom normalprisen <strong>for</strong> enkelte<br />

varer ikke har været gældende i en længere periode.<br />

Disse kortvarige kampagner afbryder ikke den længere periode.


TILBUDSPERIODENS LÆNGDE<br />

Punkt 4<br />

Tilbudsperiodes længde: Kun markedsføre nedsat pris i kort periode<br />

Kort periode = max. 2 uger<br />

D<strong>og</strong> kun 1 uge <strong>for</strong> dagligvarer <strong>og</strong> sæsonvarer<br />

Med andre ord: Et godt tilbud bliver ikke ved med at være et godt<br />

tilbud…..<strong>og</strong> d<strong>og</strong>:<br />

Pris må d<strong>og</strong> markedsføres som nedsat pris efter den korte periode,<br />

hvis den erhvervsdrivende både ved tilbudsperiodens begyndelse <strong>og</strong><br />

senere markedsføring oplyser tilbudsperiodens varighed. Tydeligt<br />

<strong>og</strong> i umiddelbar <strong>for</strong>bindelse med tilbuddet.<br />

F.eks. ”Kampagnepriser i april”, ”Juletilbud hele december” osv.


SUPPLERENDE PERIODEKRAV - RESTVARER<br />

Punkt 4<br />

Markedsføringen af nedsat pris må højst vare halvdelen af<br />

normalprisperioden.<br />

Tilsidesættes periodekravene, anses den nedsatte pris som ny<br />

normalpris<br />

Restvarer <strong>og</strong> restpartier = varer, som udgår af sortimentet:<br />

Nedsat pris må markedsføres, indtil restpartiet er solgt ud.<br />

Nye varer må ikke hjemkøbes (men ok hvis blot ligger på lager).<br />

Gælder <strong>og</strong>så <strong>for</strong> ”udsalg”, d<strong>og</strong> ikke ”ophørsudsalg” (se pkt. 19)<br />

14


SÆRLIGT OM DAGLIGVARER OG SÆSONVARER<br />

Punkt 14<br />

Dagligvarer = levnedsmidler <strong>og</strong> andre varer til husholdningens<br />

løbende <strong>for</strong>brug (<strong>for</strong>brugeraftalelovens § 9, stk. 2, nr. 1): Varer<br />

der ”bruges op”: Køkkenruller modsat køkkenrulleholder<br />

Sæsonvarer = varen sælges kun i meget begrænset periode i et år<br />

pga. varens karakter <strong>og</strong> praktiske anvendelsesmulighed.<br />

Omfatter fx julepynt, fastelavnsudstyr <strong>og</strong> årbøger<br />

Omfatter ikke fx skoletasker <strong>og</strong> penalhuse<br />

Formentlig heller ikke sandaler, myggelys <strong>og</strong> solcreme<br />

Relaterer sig til varens, ikke <strong>for</strong>retningens, karakter<br />

Længere periode er her = mindst 4 uger (normalprisen)<br />

Kortere periode = højst 1 uge (perioden <strong>for</strong> den nedsatte pris)<br />

15


DOKUMENTATION – UDBUDT TIL SALG<br />

Punkt 5<br />

Krav: Dokumentation <strong>for</strong> at produktet har været solgt eller udbudt<br />

til salg til normalprisen i en længere periode (6 uger)<br />

”Udbudt til salg”: Forbrugeren skal have været i stand til at købe<br />

varen <strong>og</strong> kunne gøre sig bekendt med prisen:<br />

Ikke krav om at salg rent faktisk har fundet sted<br />

Men ikke bare opmagasineret på lageret<br />

16


SAMMENLIGNING MED VEJLEDENDE PRIS<br />

Punkt 6<br />

Kun sammenligne med vejledende pris, hvis varen har været solgt<br />

eller udbudt til salg hos den erhvervsdrivende til denne pris i en<br />

længere periode (6 uger) umiddelbart før annonceringen<br />

NB: Sammenligning med vejledende pris ved sammenligning med<br />

andre erhvervsdrivendes prisniveau eller markedspris, gælder<br />

punkt 24.4 <strong>og</strong> 29.2<br />

17


SAMME PRODUKT<br />

Punkt 7<br />

Sammenligningen angå nøjagtig samme produkt, når<br />

sammenligning med egen normalpris<br />

NB! En lidt bredere sammenligningsmulighed ved sammenligning<br />

med konkurrenters produkter: Punkt 26; ”samme art <strong>og</strong> kvalitet”<br />

18


PAKKETILBUD OG KOMBINATIONSTILBUD<br />

Punkt 8<br />

Særlige regler når to eller flere produkter sælges samlet, <strong>og</strong> der<br />

angives en samlet pris:<br />

Totalprisen kan kun sammenlignes med summen af priserne <strong>for</strong> de<br />

enkelte produkter, hvis disse har været solgt eller udbudt til salg<br />

hver <strong>for</strong> sig til de oplyste priser i en længere periode (6 uger)<br />

umiddelbart før annonceringen<br />

Et pakketilbud eller kombinationstilbud afbryder ikke den længere<br />

periode <strong>for</strong> de enkelte varer<br />

19


MÆNGDERABAT<br />

Punkt 9<br />

Mængderabat = en prisbesparelse, hvis man køber flere stk. af<br />

den samme vare<br />

Ved markedsføring af en mængderabat i <strong>for</strong>hold til normalprisen<br />

pr. stk., skal normalprisen være den pris, som varen har været<br />

solgt eller udbudt til salg til i en længere periode (6 uger)<br />

umiddelbart før annonceringen<br />

En mængderabat afbryder ikke den længere periode.<br />

20


ÅBNINGSSALG - INTRODUKTIONSTILBUD<br />

Punkt 10<br />

Prissammenligninger OK, selvom periodekrav ikke er opfyldt, hvis<br />

det klart fremgår, at der er tale om et åbningssalg eller et<br />

introduktionstilbud, <strong>og</strong><br />

produktet umiddelbart efter introduktionstilbuddets ophør<br />

bliver solgt eller udbudt til salg i en længere periode til den<br />

angivne normalpris hos den erhvervsdrivende, eller<br />

produktet umiddelbart før annonceringen har været solgt eller<br />

udbudt til salg i en længere periode til den angivne<br />

normalpris i andre <strong>for</strong>retninger i samme kæde.<br />

21


PRISGARANTIER<br />

Punkt 11<br />

OK at normalpris pga. prisgaranti har været sat ned, jf. punkt 28,<br />

efter bestillingen af annoncen men før tilbuddet træder i kraft, hvis<br />

der i umiddelbar tilknytning til annoncen er taget <strong>for</strong>behold <strong>for</strong>,<br />

at den oplyste normalpris måske ikke har været gældende i en<br />

længere periode før annonceringen pga. prisgarantien, <strong>og</strong><br />

det alene pga. prisgarantien, at normalprisen ikke har været<br />

gældende i en længere periode<br />

Gælder kun prisnedsættelser fra annoncebestilling til tilbudsdato<br />

Undtagelsen skyldes den lange produktionstid <strong>for</strong> en tilbudsavis


PRISKRIG<br />

Punkt 12<br />

Hvis normalprisen i annoncen ikke har været gældende i længere<br />

periode pga. priskrig, <strong>og</strong> annoncøren har sat prisen ned efter<br />

annoncebestillingen <strong>og</strong> før tilbuddet træder i kraft, er det OK, hvis<br />

årsagen udelukkende er priskrig<br />

”Priskrig”: Konkurrenter sætter priser ekstraordinært ned, <strong>og</strong> den<br />

erhvervsdrivende af konkurrencemæssige årsager er nødt sætte<br />

sine priser ned<br />

23


KÆDEFORRETNINGER<br />

Punkt 13<br />

Særregel <strong>for</strong> frivillige kæder, kapitalkæder <strong>og</strong> blandede kæder,<br />

hvor der <strong>for</strong>ekommer ikke ubetydelige variationer i priserne hos de<br />

enkelte <strong>for</strong>retninger: Må ved sammenligning med normalpris bruge<br />

retvisende besparelsesudsagn, fx et ”besparelsesspænd” som<br />

”spar 70-100 kr.”,”spar op til”- eller”spar mindst”-budskab<br />

Normalprisen skal have været gældende hos et repræsentativt<br />

udsnit af kædemedlemmerne i hele landet. Skal sikre et relevant,<br />

retvisende <strong>og</strong> loyalt billede af kædepriserne<br />

”Repræsentativt udsnit” ikke defineret, men over 50%<br />

24


KÆDEFORRETNINGER<br />

Punkt 13<br />

Ved ”spar op til”-budskab, skal besparelsen i den overvejende<br />

andel af et repræsentativt udsnit af kædens butikker ikke afvige<br />

betydeligt fra den angivne maksimale besparelse.<br />

”Overvejende andel”: Væsentligt over halvdelen af butikkerne<br />

Hvis kæden sammenligner med vejledende pris, skal det være en<br />

pris, som et repræsentativt udsnit af kædens medlemmer i hele<br />

landet har solgt eller udbudt produktet til salg til.<br />

Reglen gælder generel markedsføring, fx tilbudsaviser, tv <strong>og</strong><br />

billboards, udfærdiget af kæden. Men ved varen i den enkelte butik<br />

skal det fremgå præcist, hvor meget <strong>for</strong>brugeren sparer ved købet.<br />

Årsag til reglen: Forbud mod b<strong>inden</strong>de videresalgspriser<br />

25


ALT INDTIL NU GÆLDER IKKE...<br />

Punkt 15<br />

Reglerne om sammenligning med normalpris gælder ikke<br />

Fast ejendom<br />

Brændstof<br />

Hotelophold mv.<br />

Pakkerejser<br />

Baggrund: Så store prisvariationer, at der ikke er en fast pris<br />

...Men MFL, fx § 3, gælder <strong>og</strong>så her. Dvs. ingen vildledning<br />

26


SLAGTILBUD<br />

Punkt 16 <strong>og</strong> MFL § 9, stk. 2<br />

Hvis rimelig grund til at antage, at den <strong>for</strong>ventede efterspørgsel ikke<br />

kan imødekommes, skal der tages et klart <strong>for</strong>behold i annoncen<br />

Et <strong>for</strong>behold fritager ikke <strong>for</strong> ansvar, hvis varen allerede er solgt <strong>inden</strong><br />

tilbuddet begynder, eller levering ikke er sikret før markedsføring<br />

Lægge vægt på<br />

produktets art, kvalitet <strong>og</strong> pris<br />

markedsføringens omfang<br />

tidligere svigt med samme leverandør<br />

produktet tidligere har været udsolgt på kort tid<br />

en udpræget sæsonvare.<br />

27


SLAGTILBUD<br />

Forbehold skal være i umiddelbar tilknytning til tilbuddet <strong>og</strong> være<br />

klart <strong>og</strong> iøjnefaldende. Et generelt <strong>for</strong>behold i tilbudsavis ikke nok<br />

”Så længe lager haves” eller ”begrænset mængde” ofte OK<br />

Men hvis produktantal er meget begrænset (ofte under 10), skal<br />

annoncen oplyse antallet eller at der er meget få stk.<br />

Forbehold om at varen først skal hjemtages er ikke godt nok<br />

Forbehold ikke et krav, hvis anden tilsvarende vare – dvs. i<br />

samme/bedre kvalitet - kan leveres. Gælder d<strong>og</strong> ikke mærkevarer<br />

Udsolgte varer er ikke en overtrædelse af MFL, hvis den<br />

erhvervsdrivende har <strong>for</strong>etaget et rimeligt, kommercielt skøn<br />

Se <strong>og</strong>så FOs vejledning om salgsfremmende <strong>for</strong>anstaltninger<br />

28


ANDRE SALGSFREMMENDE UDTRYK<br />

29


”GRATIS”<br />

Punkt 17<br />

”Gratis”, ”vederlagsfrit”, ”uden betaling” mv.: Kun OK, hvis <strong>for</strong>brugeren<br />

alene skal betale uundgåelige udgifter til at reagere på tilbud<br />

<strong>og</strong> hente (eller få leveret) vare, jf. bkg. 1084/2007, § 2, bilag nr. 20<br />

”Uundgåelige udgifter”: Omfatter almindelig telefontakst <strong>og</strong> porto til<br />

at indsende kupon<br />

”Gratis – du betaler kun portoen”: OK hvis der ikke betales mere end<br />

den reelle portoudgift<br />

Andre udgifter eller betingelser: Udtrykkene må ikke anvendes<br />

Ikke ”gratis” hvis betinget af køb af anden vare (”køb <strong>og</strong> få gratis”)<br />

eller resten af varen (”20% gratis ekstra”) <strong>for</strong> at få et produkt ”gratis”<br />

30


”GRATIS” FORHANDLES I EU...<br />

Punkt 17<br />

Reglen kommer fra direktivet om urimelig handelspraksis:<br />

Totalharmonisering. FO kan der<strong>for</strong> ikke fastsætte lempeligere eller<br />

strengere regler, men…..<br />

”Der vil imidlertid efter Forbrugerombudsmandens opfattelse kunne<br />

<strong>for</strong>ekomme særlige situationer, hvor anvendelsen af de nævnte<br />

udtryk vil være i strid med bekendtgørelsens ordlyd, men uden at<br />

der i øvrigt <strong>for</strong>eligger vildledning i markedsføringslovens § 3’s<br />

<strong>for</strong>stand. Sådanne <strong>for</strong>hold finder Forbrugerombudsmanden det<br />

vanskeligt at håndhæve. Bestemmelsen er <strong>for</strong>tsat genstand <strong>for</strong><br />

drøftelser i EU-regi, <strong>og</strong> Forbrugerombudsmanden <strong>for</strong>beholder sig<br />

der<strong>for</strong> en <strong>for</strong>nyet <strong>for</strong>mulering af <strong>og</strong> <strong>for</strong>handling med organisationerne<br />

om dette afsnit, når drøftelserne i EU er tilendebragt.”<br />

31


”KUN”, ”CHOCKPRIS”, ”TILBUD”<br />

Punkt 18<br />

”Kun”, ”chokpris”,” tilbud”, ”kampagnepris”, ”vanvittig pris” etc.<br />

Må kun benyttes, hvis de har et reelt indhold, hvilket betyder, at<br />

købet skal være særligt <strong>for</strong>delagtigt<br />

Fx må en vare ikke markedsføres med udtrykket ”tilbud”, hvis den<br />

altid sælges til den angivne pris<br />

Hvis udtrykkene konkret indirekte angiver en normalpris, gælder<br />

punkt 1-16 (fx periodekravene)<br />

32


OPHØRSUDSALG, FLYTTEUDSALG MV.<br />

Punkt 19<br />

Ophørsudsalg, konkursudsalg, flytteudsalg, ombygningsudsalg mv.<br />

Der må ikke tilføres nye varer til et ophørsudsalg<br />

Må d<strong>og</strong> tilføre varer, der er bestilt, <strong>inden</strong> ophørsudsalget begyndte,<br />

<strong>og</strong> som den erhvervsdrivende er <strong>for</strong>pligtet til at betale <strong>for</strong><br />

Udtryk som ophørsudsalg må kun benyttes, hvis der er sikkerhed<br />

<strong>for</strong>, at <strong>for</strong>retningen lukker (bkg. 1084/2007, § 2, nr. 15 i bilaget)<br />

Der gælder ikke absolutte tidsfrister <strong>for</strong> et ophørsudsalgs længde,<br />

men den bør ikke være mere end 3 måneder<br />

33


FABRIKSPRIS, ENGROSSALG, LAGERSALG MV.<br />

Punkt 20<br />

”Fabrikssalg”, ”fabrikspris”, ”engrospris”, ”engrossalg”, ”lagersalg”, mv.<br />

er kun OK, hvis <strong>for</strong>brugeren ikke skal betale mere, end hvad en<br />

detailhandler normalt skal betale <strong>for</strong> varen<br />

”Factory outlets”: Mærkevarebutikker, der drives af producenten af<br />

mærkevarerne, <strong>og</strong> hvorfra der sælges overskudslagre, tidligere<br />

sæsoners kollektioner eller andre restpartier. Samme som fabrikssalg<br />

Skal kunne dokumentere sin avanceberegning - <strong>og</strong> ekstraordinær stor<br />

producentavance går ikke<br />

En detail<strong>for</strong>retning må kun bruge ”fabrikspris”, hvis det kan<br />

dokumenteres, at varerne sælges, uden at <strong>for</strong>retningen beregner sig<br />

n<strong>og</strong>en <strong>for</strong>m <strong>for</strong> avance<br />

”Lagersalg” hos detailhandler kræver, at det er detail<strong>for</strong>retningens eget<br />

lager, der sælges<br />

34


BRUGTE VARER<br />

Punkt 21<br />

Kun ”før/nu” pris osv. om brugt vare, hvis før-prisen er den pris,<br />

varen tidligere var udbudt til som brugt hos den erhvervsdrivende<br />

Periodereglerne gælder <strong>og</strong>så her<br />

”Før/nu” må ikke kun dække over en værdi<strong>for</strong>ringelse af varen<br />

Sammenligning af pris <strong>for</strong> brugt vare med pris på ny vare:<br />

Ikke ved brug af fx ”før/nu” pris,<br />

Skal tydeligt fremgå, at der er tale om en sammenligning<br />

mellem en brugt <strong>og</strong> en ny vare,<br />

Også fremgå, om det er den erhvervsdrivendes egen ny-pris,<br />

andre erhvervsdrivendes ny-pris eller ny-prisen på markedet


UDSTILLINGSMODELLER, 2. SORTERING<br />

Punkt 22 <strong>og</strong> 23<br />

Udstillingsmodeller <strong>og</strong> demo-modeller: Kun sammenligne pris på<br />

udstillingsmodel med pris på fabriksny, hvis det tydeligt fremgår,<br />

at den lavere pris skyldes, at der er tale om en udstillingsmodel.<br />

2. sortering: Kun sammenligne pris på 1. <strong>og</strong> 2. sortering, hvis det<br />

tydeligt fremgår, at der er denne <strong>for</strong>skel i kvalitet.<br />

”Før/nu”-pris mv. må ikke bruges.<br />

36


SAMMENLIGNING MED ANDRE ERHVERVS-<br />

DRIVENDES PRISER OG PRISNIVEAU<br />

37


SAMMENLIGNING MED ANDRES PRISER<br />

Punkt 24<br />

NB: Husk kravene i MFL § 5: Fx kun sammenligne objektive,<br />

konkrete, relevante <strong>og</strong> repræsentative egenskaber, ikke skabe<br />

<strong>for</strong>veksling, snylte, miskreditere osv.<br />

Skal klart fremgå, hvis den pris, der sammenlignes med, er en<br />

anden erhvervsdrivendes pris <strong>for</strong> produktet<br />

Skal kunne dokumentere, at et repræsentativt udsnit af de<br />

<strong>for</strong>retninger, det er rimeligt <strong>og</strong> relevant at sammenligne sig med,<br />

sælger produktet til den pris, der sammenlignes med.<br />

Hvis det præciseres, hvilke erhvervsdrivende der sammenlignes<br />

med, skal dokumentationen kun angå disse erhvervsdrivende.<br />

38


SAMMENLIGNING MED ANDRES NORMALPRIS<br />

Sammenligning med andres normalpris kræver dokumentation <strong>for</strong>,<br />

at alle <strong>for</strong>retninger, det efter omstændighederne er rimeligt <strong>og</strong><br />

relevant at sammenligne sig med, sælger til denne normalpris<br />

Markedsføring i hele landet: Dokumentation <strong>for</strong> at normalprisen<br />

gælder hos et repræsentativt udsnit af konkurrenterne i hele landet<br />

Markedsføring i et mindre ge<strong>og</strong>rafisk område: Dokumentation <strong>for</strong> at<br />

normalprisen gælder hos et repræsentativt udsnit af<br />

konkurrenterne i dette område<br />

De priser, der sammenlignes, skal være indhentet samtidigt.<br />

Ikke godt nok at henvise til en vejledende pris, medmindre denne<br />

er den reelle markedspris (jf. punkt 29.2)<br />

Sammenligning af egen tilbudspris med andres normalpris: Skal<br />

klart fremgå<br />

39


GENERELLE PRISUDSAGN<br />

Punkt 25<br />

Generelle udsagn om prisbillighed; sammenligning med andres<br />

prisniveau<br />

Også generelle prisudsagn er udsagn om faktiske <strong>for</strong>hold, som skal<br />

kunne dokumenteres, MFL § 3, stk. 3<br />

”Vi er billigere eller billigst”: Dokumentation <strong>for</strong> at dette gælder alle<br />

varer hos et repræsentativt udsnit af de <strong>for</strong>retninger, det er rimeligt<br />

<strong>og</strong> relevant at sammenligne sig med<br />

Udsagn må ikke gå ud over, hvad der er dokumenteret. Fx at man er<br />

billigst med alle varer i en varekategori, eller i gennemsnit er billigere<br />

Markedsføring med ”billig” eller ”særligt lave priser”: Dokumentation<br />

<strong>for</strong>, at priser generelt ligger på et lavt niveau i <strong>for</strong>hold til niveauet på<br />

den del af markedet, det er rimeligt <strong>og</strong> relevant at sammenligne med<br />

40


SAMME PRODUKTER OG SALGSVILKÅR<br />

Punkt 26<br />

Hvis sammenligning med andres priser: Produkter, som<br />

sammenlignes skal være af samme art <strong>og</strong> kvalitet <strong>og</strong> sælges på i<br />

det væsentlige samme vilkår<br />

Sammenlignes der med et produkt, som ikke er helt identisk med<br />

det produkt, der markedsføres, fx mht. kvalitet, materiale,<br />

produktion, salgs<strong>for</strong>m <strong>og</strong> mængde: Forskelle skal klart oplyses<br />

Køb via e-handel eller postordre kan ikke sammenlignes med<br />

butikskøb <strong>og</strong> omvendt, medmindre det udtrykkeligt oplyses<br />

41


PRISERS AKTUALITET<br />

Punkt 27<br />

De priser, som sammenlignes, skal være de aktuelle.<br />

OK aktualitet, hvis priserne<br />

er gældende på annonceringstidspunktet, eller<br />

1) er indhentet samtidigt umiddelbart <strong>inden</strong> annoncebestilling,<br />

2) tidspunkt <strong>for</strong> indhentelsen er oplyst i annoncen, <strong>og</strong> 3)<br />

annoncøren ikke kendte eller burde kende prisændring<br />

42


PRISGARANTIER<br />

Punkt 28<br />

En prisgaranti <strong>for</strong>pligter den erhvervsdrivende i overensstemmelse<br />

med garantierklæringens indhold<br />

Garantien må ikke 1) indeholde begrænsninger, som gør den<br />

illusorisk, eller 2) bruges om varer, der ikke markedsføres af andre<br />

Kun rimelige krav til <strong>for</strong>brugerens dokumentation <strong>for</strong> lavere pris. Fx<br />

fremlægge konkurrentannonce<br />

Garantiens gyldighedsperiode skal være rimelig. Praktisk mulighed<br />

<strong>for</strong> at udnytte garantien<br />

Ge<strong>og</strong>rafiske begrænsninger mv. i prisgarantien skal defineres klart<br />

<strong>og</strong> tydeligt, fx via postnumre eller kommunegrænser<br />

43


PRISGARANTIER<br />

Undtage visse salgs<strong>for</strong>mer, fx netsalg, eller visse specialtilbud: OK hvis<br />

tydeligt fremgå af garantivilkår <strong>og</strong> saglig begrundelse<br />

OK at undtage nethandel, hvis netbutik ikke har udgift til<br />

<strong>for</strong>retningslokale, men ikke OK, hvis netbutik <strong>og</strong>så har fysisk butik<br />

Der<strong>for</strong> ikke undtage egen internetbutik fra prisgaranti, medmindre<br />

netbutikken markedsføres under andet navn end fysisk butik<br />

Hvis en <strong>for</strong>bruger gør prisgarantien gældende <strong>for</strong> et produkt, skal den<br />

erhvervsdrivende generelt nedsætte sin pris til den lavere pris, der er<br />

dokumenteret. Skal i øvrigt bestræbe sig på at holde sine priser på niveau<br />

med markedets laveste priser<br />

Prisgaranti omfatter <strong>og</strong>så andres tilbudspriser, medmindre andet oplyses<br />

Pris må gerne sættes op igen når konkurrent gør det, til konkurrentens pris<br />

Prisgaranti <strong>og</strong> krav om prisnedsættelse gælder <strong>og</strong>så <strong>inden</strong> <strong>for</strong> kæder<br />

44


MARKEDSPRIS – VEJLEDENDE PRIS<br />

Punkt 29<br />

Markedspris: Kun sammenligne med en markedspris, hvis det kan<br />

dokumenteres, at produktet sælges eller udbydes til salg til markedsprisen<br />

på et repræsentativt udsnit af den del af markedet,<br />

som det er rimeligt <strong>og</strong> relevant at sammenligne med.<br />

Vejledende pris: Kun sammenligne med ”vejledende pris”, hvis den<br />

vejledende pris reelt er markedsprisen<br />

Ordet ”markedspris” må ikke benyttes om en gennemsnitspris.<br />

Hvis der er tale om en sammenligning med en gennemsnitspris,<br />

skal dette udtryk anvendes.<br />

45


BILLEDE OG TEKST/SPEAK<br />

Punkt 31<br />

Afbildes en vare, skal der være overensstemmelse mellem billede<br />

<strong>og</strong> tekst/speak. Må ikke være tvivl om, hvor meget af det<br />

afbillede, der er omfattet af prisen (WYSIWYG)<br />

Kravet om overensstemmelse kan i særlige tilfælde fraviges, hvis<br />

Forskellen på det afbillede <strong>og</strong> tekst/speak tydeligt fremgår,<br />

Billede <strong>og</strong> tekst/speak har samme meddelelseseffekt, <strong>og</strong><br />

Annonceringen i øvrigt ikke samlet set er vildledende.<br />

Fx bil med ekstraudstyr, køkken med hårde hvidevarer, hvis<br />

det tydeligt fremgår af annonceringen, at ekstraudstyret/<br />

hårde hvidevarer ikke er inkluderet<br />

46


ANSVAR OG DOKUMENTATION<br />

Punkt 33 – 34<br />

Alle der medvirker – fx bureauer, rådgivere, medier - kan gøres<br />

ansvarlig efter straffelovens almindelige regler (medvirkensansvar)<br />

Redaktør <strong>for</strong> medie omfattet af medieansvarsloven er medansvarlig<br />

<strong>for</strong> indholdet af annoncer efter lovgivningens almindelige regler (§<br />

27, stk. 2). Opfylder redaktør ikke sin oplysningspligt efter §§ 4 <strong>og</strong><br />

6: Ansvarlig <strong>for</strong> annoncens indhold, selvom ej handlet <strong>for</strong>sætligt<br />

eller uagtsomt


ADBLOCKING, METATAGS, GOOGLE ADWORDS


ADBLOCKING<br />

F<strong>og</strong>edrettens kendelse 18. september 2009 i Aid Online-sagen:<br />

”F<strong>og</strong>edretten lægger til grund, at [AidOnlines pr<strong>og</strong>ram] blokerer<br />

<strong>for</strong> bannerannoncer fra annoncører, som har indgået aftaler med<br />

[medierne] om annoncering på [mediernes] websites. Pr<strong>og</strong>rammet<br />

erstatter herefter de blokerede bannerannoncer med<br />

bannerannoncer fra annoncører, som har indgået aftaler om<br />

annoncering med [AidOnline] ... F<strong>og</strong>edretten lægger herudover til<br />

grund, at AidOnline ved at erstatte bannerannoncerne på<br />

[mediernes] websites kan <strong>for</strong>ringe annoncværdien af [mediernes]<br />

websites ... F<strong>og</strong>edretten finder på denne baggrund, at AidOnlines<br />

virksomhed er i strid med god markedsføringsskik” (<strong>og</strong><br />

ophavsretsloven).<br />

F<strong>og</strong>edretten finder d<strong>og</strong> ikke, at adblocking isoleret set er en<br />

krænkelse.


GOOGLE ADWORDS<br />

C-236-08, Go<strong>og</strong>le vs. Louis Vuitton – Dom af 23. marts 2010:<br />

En varemærkeindehaver kan <strong>for</strong>byde en annoncør at reklamere <strong>for</strong> varer eller<br />

tjenesteydelser af samme art, som varemærket er registreret <strong>for</strong>, ved hjælp af et<br />

søgeord, der er identisk med det pågældende varemærke, <strong>og</strong> som annoncørerne<br />

uden samtykke har valgt i <strong>for</strong>bindelse med en søge- <strong>og</strong> annonceringsydelse på<br />

internettet, såfremt annoncen ikke eller kun vanskeligt giver den gennemsnitlige<br />

internetbruger mulighed <strong>for</strong> at gøre sig bekendt med, om de annoncerede varer<br />

hidrører fra varemærkeindehaveren eller en tredjemand.<br />

Udbyderen af en søge- <strong>og</strong> annonceringsydelse på 2. internettet, der som søgeord<br />

lagrer et tegn, der er identisk med et varemærke, <strong>og</strong> som tilrettelægger en visning<br />

af annoncer ved hjælp af dette søgeord, gør ikke varemærkeretlig brug af tegnet.<br />

Udbyderen af en søge- <strong>og</strong> annonceringsydelse på 3. internettet er ansvarsfri, hvis<br />

han ikke har spillet en aktiv rolle, som vil give ham kendskab til eller kontrol med<br />

de lagrede oplysninger. Udbyderen kan således ikke gøres ansvarlig <strong>for</strong> de<br />

oplysninger, som han har lagret på en annoncørs anmodning, medmindre<br />

udbyderen, efter at have fået kendskab til den ulovlige karakter af disse<br />

oplysninger, ikke straks har fjernet oplysningerne eller gjort dem utilgængelige.


DE NYE/SOCIALE MEDIER<br />

– FX FACEBOOK


Er dansk lov overhovedet relevant?<br />

Facebook vilkår:<br />

”You will resolve any claim, cause of action or dispute ("claim")<br />

you have with us arising out of or relating to this Statement or<br />

Facebook in a state or federal court located in Santa<br />

Clara County. The laws of the State of Cali<strong>for</strong>nia will<br />

govern this Statement, as well as any claim that might arise<br />

between you and us, without regard to conflict of law<br />

provisions. You agree to submit to the personal jurisdiction<br />

of the courts located in Santa Clara County, Cali<strong>for</strong>nia <strong>for</strong><br />

the purpose of litigating all such claims.”<br />

Selv hvis Cali<strong>for</strong>nia law måske er “aftalt” med Facebook, skal<br />

danske virksomheder, der markedsfører sig på Facebook, overholde<br />

den danske markedsføringslov


Er dansk lov overhovedet relevant? (2)<br />

Uden <strong>for</strong> e-handelsloven gælder et virkningsprincip<br />

Inden <strong>for</strong> e-handelsloven gælder et afsenderlandsprincip<br />

gælder in<strong>for</strong>mationssamfundstjenester <strong>inden</strong> <strong>for</strong> EU<br />

gælder fx markedsføringsret men ikke fx persondataret<br />

ændrer fx ikke på reglerne om spam eller ophavsret<br />

virksomheder på Facebook er tjenesteudbydere; Facebook-brugerne<br />

er tjenestemodtagere.<br />

Vedtagelsesproblem med Facebook vilkårene, især i <strong>for</strong>hold til <strong>for</strong>brugere


ICC kodeks <strong>og</strong> god markedsføringsskik<br />

Gælder det der står i Facebook vilkårene?<br />

Markedsføringsloven <strong>for</strong>tolkes i overensstemmelse med ICC kodeks<br />

ICC kodeks <strong>for</strong> reklamepraksis artikel D4:<br />

”De vilkår, der gælder <strong>for</strong> elektroniske medier med regler eller<br />

standarder <strong>for</strong> tilladt kommerciel adfærd, eksempelvis<br />

nyhedsgrupper, diskussions<strong>for</strong>a eller opslagstavler <strong>og</strong> server<br />

software til redigering af hjemmesideindhold, skal respekteres.”<br />

”Kommerciel kommunikation, der sendes til sådanne offentligt<br />

tilgængelige <strong>for</strong>a, er kun tilladt, såfremt det fremgår direkte eller<br />

indirekte af det pågældende <strong>for</strong>um eller website, at sådanne<br />

henvendelser accepteres."<br />

Konklusion: Virksomheders markedsføring på Facebook skal overholde<br />

Facebooks vilkår


Når virksomheder så opererer på Facebook...<br />

Det der gælder i den virkelige verden gælder <strong>og</strong>så i den virtuelle<br />

verden<br />

Fjernsalgsloven, e-handelsloven, pyramidesalgsloven,<br />

betalingstjenesteloven<br />

Særlovgivning: Tobak, alkohol, medicin, spil osv.<br />

Persondataloven, varemærkeloven, ophavsretsloven, retten til eget<br />

navn <strong>og</strong> billede<br />

Fokus på udvalgte ”problembørn” på Facebook:


Vildledning <strong>og</strong> skjult reklame på Facebook<br />

Det skal fremstå klart <strong>og</strong> tydeligt, hvem der står bag<br />

siden/profilen/gruppen, jf. markedsføringslovens § 4 <strong>og</strong> ehandelslovens<br />

§ 9.<br />

Facebook gør det ikke klart <strong>for</strong> brugerne, hvor de risikerer at<br />

støde ind i kommerciel kommunikation. Dermed skærpes<br />

kravene til, at virksomhederne/<strong>for</strong>eningerne tydeligt<br />

identificere kommerciel kommunikation.


Skjult reklame<br />

Forhåndsbesked til bank med en Facebook profil, hvor en<br />

bankansat skulle initiere debatter, <strong>og</strong>så på andres profiler.<br />

Bankens navn <strong>og</strong> l<strong>og</strong>o fremgik med den skrifttype <strong>og</strong> farve,<br />

som banken generelt anvendte, <strong>og</strong> navnet var <strong>og</strong>så anført<br />

under ”in<strong>for</strong>mation” <strong>og</strong> ”hvem administrerer siden”. Ikke<br />

skjult reklame.<br />

Den ansattes initiering af debatter var ikke skjult reklame,<br />

hvis den ansatte tydeligt var identificeret som sådan ved<br />

hvert indlæg, den ansatte lavede på bankens <strong>og</strong> andres<br />

profiler.


Spam på Facebook<br />

Er defineret i markedsføringslovens § 6 stk. 1: ”En<br />

erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til n<strong>og</strong>en ved<br />

brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller<br />

telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom <strong>og</strong><br />

andre <strong>for</strong>muegoder samt arbejds- <strong>og</strong> tjenesteydelser, medmindre<br />

den pågældende <strong>for</strong>udgående har anmodet om det”<br />

Brugervilkår på Facebook <strong>for</strong>byder spam, pyramidespil, email<br />

harvesting, etc.


Spam på Facebook<br />

Hvad er spam på Facebook?<br />

Fanmeddelelser der sendes ved oprettelse som fan?<br />

Meddelelse på ens væg om, at man er blevet fan<br />

Eventuel en kort appetizer, fx ”Vi er i dag Danmarks<br />

største”<br />

Opdateringer/meddelelser, der sendes til brugeren?


Spam på Facebook<br />

Forhåndsbesked til bank med en Facebook profil, hvor en<br />

bankansat skulle initiere debatter, <strong>og</strong>så på andres profiler.<br />

Facebooks interne mail-system (hvorfra man kan sende <strong>og</strong><br />

modtage beskeder til/fra sine Facebook-venner) er omfattet af<br />

markedsføringslovens § 6. Der<strong>for</strong> krav om <strong>for</strong>udgående samtykke.<br />

Men indlæg på andre profilers ”væg” er ikke omfattet af § 6, men i<br />

strid med god markedsføringsskik, hvis banken ikke respekterer,<br />

hvis en profil frabedte sig indlæg på sin profil.<br />

Finanstilsynet: Ikke særlige ”Facebook-krav” til banker


Facebook sider/spam


Facebook sider/spam – en slags samtykke


Applikationer<br />

Tredjeparts-pr<strong>og</strong>rammer, der kan binde Facebook sammen med<br />

eksterne tjenester <strong>og</strong> hjemmesider<br />

Applikationer kan i henhold til Facebooks regler anvendes til<br />

markedsføring<br />

Medfører en række persondataretlige problemstillinger<br />

Hvad siger Facebooks vilkår om persondataret?<br />

Der skal indhentes samtykke fra brugerne, hvis der indsamles<br />

<strong>og</strong> behandles personlige oplysninger<br />

Anvendes en applikation, der indsamler personlige<br />

oplysninger skal indehaveren have en privatlivs-/datapolitik,<br />

der <strong>for</strong>klarer hvorledes oplysningerne anvendes


§4 SKJULT REKLAME


MARKEDSFØRINGSLOVENS § 4<br />

”En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive<br />

opfattet som en reklame uanset dens <strong>for</strong>m <strong>og</strong> uanset i hvilket<br />

medium, den bringes.”


§ 4 SKJULT REKLAME<br />

Skal man <strong>for</strong>tælle hvem man er/står bag?<br />

Men må man lyve <strong>og</strong> lave snyde reklamer?<br />

Visit Danmarks Karen på YouTube<br />

Familieadvokaternes utroskabsannonce


PENGEBY.DK<br />

Danske Banks virtuelle univers <strong>for</strong> børn, hvor de ved leg kan lære<br />

om penge <strong>og</strong> få bedre <strong>for</strong>ståelse <strong>for</strong> penge. Annoncer <strong>for</strong><br />

Pengeby.dk uden anvendelse af hvid skrifttype på blå baggrund<br />

FO: Pengeby.dk er ikke reklame i § 4´s <strong>for</strong>stand, der skal <strong>for</strong>tolkes<br />

i overensstemmelse med EU´s markedsføringsdirektiv (Rådet <strong>og</strong><br />

Europa-Parlamentets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005)<br />

Lagt vægt på, at Pengeby.dk ikke i indhold, tekst, billede, farve<br />

eller på anden vis associerer til Danske Bank, <strong>og</strong> at indholdet er<br />

bygget op på saglig <strong>og</strong> neutral vis på en måde, så børnene ikke<br />

<strong>for</strong>binder Pengeby.dk med Danske Bank<br />

Også lagt vægt på, at banken er påpasselig med ikke i øvrigt at<br />

<strong>for</strong>binde Pengeby.dk <strong>for</strong> meget med banken, bl.a. ved ikke at<br />

hænge vinduesplakater op i bankens afdelinger om Pengeby.dk


§10 RABATMÆRKER


RABATKUPONER – NY DOM FRA EU-DOMSTOLEN<br />

Usikkerhed om fx det danske rabatkupon<strong>for</strong>bud strider mod EUretten,<br />

jf. dom af 23. april 2009 fra EF-Domstolen (C-261/07 <strong>og</strong><br />

299/07):<br />

Direktivet om urimelig handelspraksis ”skal <strong>for</strong>tolkes således, at det<br />

er til hinder <strong>for</strong> en national bestemmelse som den, der er omhandlet<br />

i tvisterne i hovedsagen, som, bortset fra undtagelser <strong>og</strong> uden at<br />

tage hensyn til de særlige omstændigheder i hvert enkelt sag,<br />

<strong>for</strong>byder enhver tilgift, der ydes af en sælger over <strong>for</strong> en køber.”<br />

Navnlig det danske <strong>for</strong>bud mod rabatkuponer (markedsføringslovens<br />

§ 10) <strong>for</strong>ventes ophævet i sin nuværende ud<strong>for</strong>mning. Usikkert hvad<br />

der så kommer til at gælde, navnlig mht. rabatkuponer men <strong>og</strong>så ift.<br />

præmiekonkurrencer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!