Danmarks Friluftskommune 2011 - Velkommen til Landsbyerne ...

landsby.rebild.dk

Danmarks Friluftskommune 2011 - Velkommen til Landsbyerne ...

Danmarks Friluftskommune 2011

Rebild Kommune

Ansøgning


Kolofon

Denne ansøgning er udarbejdet af landdistrikts udviklingskonsulent Pia Bonde,

Center Kultur og Fritid på vegne af Det Grønne Råd, Centrene Natur og Miljø samt

Kultur og Fritid Rebild Kommune – juni 2011

Se meget mere om stier og friluftsliv i Rebild Kommune på: www.rebild.dk (Friluftsliv) og

www.landsby-rebild.dk (Rebild Kommune)

2


Indhold

Forord fra borgmester Anny Winther ...................................................................................... 5

Friluftsliv i lokalområderne.................................................................................................... 6

Rebild kommune har ansat en udviklingskonsulent .................................................................. 6

Lokale ildsjæle som ambassadører for udvikling ...................................................................... 6

Temadag for ildsjæle og andre aktører om Stier og Friluftsliv:................................................... 6

Oversigt over arbejdsgrupper/projektgrupper og netværksgrupper som arbejder med stier og

friluftsliv:............................................................................................................................ 7

Rebild kommune en unik Kløversti pilotkommune: ................................................................... 7

Besigtigelsestur på ”Spor i landskabet” april 2011: .................................................................. 8

Friluftsrådets nye bog: ”Stier – inspiration til planlægning og forvaltning” – en god gave!......... 8

Eksempler på lokale ildsjæle sti- og friluftsliv projekter i hele kommunen i 2010 og 2011:............ 8

Område 1:.......................................................................................................................... 8

Grynderup:...................................................................................................................... 8

Stenild: ........................................................................................................................... 8

Rørbæk ........................................................................................................................... 8

Nørager: ......................................................................................................................... 8

Boldrup:.......................................................................................................................... 8

Ravnkilde – Nysum ........................................................................................................... 9

Skårup hede, Ravnkilde og Skårup: .................................................................................... 9

Område 2:.......................................................................................................................... 9

Haverslev: ....................................................................................................................... 9

Sønderup: ....................................................................................................................... 9

Mejlby: ........................................................................................................................... 9

St. Binderup: ................................................................................................................... 9

Rullende udeskole: ..........................................................................................................10

Område 3:.........................................................................................................................10

Suldrup og Hjedsbæk: .....................................................................................................10

Suldrup:.........................................................................................................................11

Hjedsbæk:......................................................................................................................11

Hjeds, Kirketerp, Bradsted og Veggerby .............................................................................11

Aarestrup: ......................................................................................................................11

Område 4:.........................................................................................................................11

Øster Hornum .................................................................................................................11

Område 5:.........................................................................................................................12

Sørup: ...........................................................................................................................12

Juelstrup Sø ved Støvring og Sørup: ..................................................................................12

Støvring .........................................................................................................................13

Kanosejlads ....................................................................................................................13

Område 6:.........................................................................................................................14

Oplev:............................................................................................................................14

Thingbæk/ Skillingbro: .....................................................................................................14

Gravlev: .........................................................................................................................14

Rebild: ...........................................................................................................................14

Rold Skov:......................................................................................................................15

På hesteryg, i hestevogn og Hestenes dag:.........................................................................16

Røverne fra Rold: ............................................................................................................16

Rold Skov .......................................................................................................................17

Rold Skov orienterings klub ..............................................................................................17

Område 7:.........................................................................................................................18

Skørping: .......................................................................................................................18

Gl. Skørping....................................................................................................................19

Fræer: ...........................................................................................................................19

Område 8:.........................................................................................................................19

Horsens: ........................................................................................................................19

Blenstrup: ......................................................................................................................20

Dollerup: ........................................................................................................................20

Askildrup:.......................................................................................................................20

Område 9:.........................................................................................................................20

Hellum:..........................................................................................................................20

3


Siem:.............................................................................................................................20

St. Brøndum: ..................................................................................................................21

Smidie: ..........................................................................................................................21

Ll. Brøndum:...................................................................................................................21

Korup: ...........................................................................................................................21

Solbjerg: ........................................................................................................................21

Bælum:..........................................................................................................................22

Grønt flag til børnehuset Aavangen i 2010! .........................................................................23

Projekt ”Energi til ildsjæle”: .................................................................................................23

Fordele ved udvikling ..........................................................................................................24

Større projekter: ................................................................................................................25

Grøn ordning ..................................................................................................................25

Eksempler på samarbejde med Naturstyrelsen: ...................................................................25

Eksempler på samarbejder med AgriNord ...........................................................................25

Projekter i samarbejde med andre kommuner:.......................................................................26

Rold skov natur- og kulturcenter .......................................................................................26

Grønt Råd som høringsorgan, sparringspartnere og initiativtagere:........................................26

Øvrige aktører: ...............................................................................................................26

Kultur og friluftsliv ..............................................................................................................29

Rebild Bakker, Danmarks første Nationalpark......................................................................29

Formidling: ........................................................................................................................29

Sker i dag via et utal af foldere, pjecer og hjemmesider, her nogle eksempler: .......................29

Infoportal til Rebild kommune ..............................................................................................30

Rebild kommunes mål og visioner: .......................................................................................31

Indsatsområder...............................................................................................................31

Planstrategi 2011 ...............................................................................................................33

Naturen og det gode liv ....................................................................................................33

Kommuneplan 2009:...........................................................................................................35

Borgernes udviklingsplaner:..............................................................................................36

Politikker:.......................................................................................................................36

Friluftspolitik:..................................................................................................................36

Friluftsrådets oplæg til Vision for friluftsliv i Rebild Kommune og for Rebild Kommunes

Friluftspolitik:.....................................................................................................................36

Friluftsrådet anbefaler:.....................................................................................................36

Stier og Friluftsliv i by og på land! ........................................................................................37

4


Grønt råd, Rebild Kommune indstiller i samarbejde med centrene Natur og Miljø

og Kultur og Fritid hermed

Rebild Kommune til titlen og prisen: ”Danmarks friluftskommune 2011

Friluftsliv i lokalområderne.

Udviklingen indenfor friluftsliv bærer præg af behov for friluftsoplevelser i nærområderne, vi vil selv

iscenesætte vores friluftsliv – på de tidspunkter der passer os – grænsen mellem sport og fritid er

flydende – vi ønsker nye, sjove aktiviteter i naturen tæt på hjemmet.

Rebild kommune har ansat en udviklingskonsulent og afsætter hvert år en

projektpulje til landsbyer med opland.

Rebild kommune har ansat en udviklingskonsulent, hvis mål er at skabe rum for udvikling, ”at

dække bord” at bringe ildsjæle og relevante fag personer, Det Grønne råd, Naturstyrelsen m.fl. i

spil, udstyre ildsjælene med ”fiskestænger og grej” (åbne øjnene for muligheder, inspirere og give

dem projektværktøjer), så de selv kan ”fange de fisk” (den udvikling), de vil. Herved styrkes

ejerskab og ansvar for udvikling i de enkelte lokalområder. Som den, der har ”fingeren i jorden og

antennerne ude” rundt i hele kommunen er

landdistriktskonsulenten dynamo i

udviklingsprocesser gennem projektvejledning og

sparring til ildsjælene og den, som bringer forskellige

projekter i spil med hinanden.

6

Projektpuljen til landsbyer med opland administreres

af Landsbyrådet under Center Kultur og Fritid.

Landsbyrådet har hvert år prioriteret en stor del af

disse midler til landsbyer, som udvikler udendørs

mødesteder, stier og friluftsaktiviteter for alle

aldersgrupper i nærområdet.

LAG-Himmerland har også natur- og friluftsliv som

høj prioritet i deres udviklingsstrategi.

Lokale ildsjæle som ambassadører for udvikling af det lokale friluftsliv

samt forbedring af adgang til natur og landskaber i tæt samspil med

Rebild kommune.

I forbindelse med visions værksteder rundt i samtlige landsbyer og byzonebyer samt det åbne land

gennem de seneste 3 år viste der sig alle steder behov for udvikling af friluftslivet i nærområderne,

dels via etablering fælles uderum/ - faciliteter og af stiforløb, registrering og formidling af nye samt

eksisterende stier og –friluftsaktiviteter. I næsten samtlige lokalområder og flere steder i det åbne

land blev der nedsat arbejdsgrupper med ansvar for udvikling af ”Stier og Friluftsliv”.

Temadag for ildsjæle og andre aktører om Stier og Friluftsliv:

Blev afholdt i februar 2011, arrangeret af Grønt Råd, Rebild Kommune i samarbejde med Rebild

Naturskoler, Rold Skov Natur og Kulturcenter, Naturstyrelsen, Aalborg, Friluftsrådet samt Sund

Rebild, Teknik og Miljø og Kultur og Fritid i Rebild

Kommune.

Masser af inspiration til etablering af stier og

friluftslivsfaciliteter og oplevelser samt formidling, ideog

erfaringsudveksling, samarbejde og

netværksdannelse. Se www.rebild.dk – ”Friluftsliv”,

som indtil videre linker til www.landsby-rebild.dk –

bjælken ”Rebild kommune”.

Nye – og igangværende projektgrupper og arbejdsgrupper

dannede netværk.

Program og pressemeddelelse m.m. Se bilag 1.


Oversigt over arbejdsgrupper/projektgrupper og netværksgrupper som arbejder

med stier og friluftsliv i Rebild Kommune:

2

3

Rebild kommune en unik Kløversti pilotkommune:

1

4

5

6

2 byer Øster Hornum og Skørping arbejder med konceptet på ildsjæle initiativ og i tæt samarbejde

med Centrene Kultur og Fritid og Natur og miljø, Rebild kommune.

I de øvrige pilotkommuner arbejdes der ud fra kommunale initiativer, hvor borgerne efterfølgende

involveres.

Øster Hornum Kløverstigruppen har selv fået 37 lodsejeraftaler i hus inden de selv er gået i gang

med etablering af nye stier. Her kobles konceptet ”Kløverstier” med ”Spor i landskabet”. Rebild

Kommune etablerer p. plads ved- og sti i ny fredsskov, denne bliver en del af den ene kløversti.

(område 4).

Skørping Kløverstigruppen har indledt samarbejde med Rold Skov orienteringsklub, som i den

forbindelse også kom med i ”Find vej” konceptet. Naturstyrelsens stiprojekt bindes sammen med

den ene kløversti. (område 7).

7

Projektgrupper/arbejdsgrupper

---- Stigrupper / Friluftsliv

---- Friluftsliv

---- Netværksgrupper

9

8

7


Besigtigelsestur på ”Spor i landskabet” april 2011:

Som en opfølgning på temadagen om ”Stier og

Friluftsliv” besøgte repræsentanter fra forskellige

stigrupper sammen med Projektansvarlig for ”Spor i

landskabet” Anders Torpegaard og Sti og

projektansvarlige fra Rebild kommune 4 lokale

stigrupper og så og hørte om det lokale arbejde og

mulighederne for støtte til markering og formidling

af spor i landskabet.

Friluftsrådets nye bog:

”Stier – inspiration til planlægning og

forvaltning” – en god gave!

Rebild kommune har fået et eksemplar af bogen til

samtlige stigrupper og øvrige relevante aktører.

Eksempler på lokale ildsjæle sti- og friluftsliv projekter i hele kommunen i

2010 og 2011 og fremtidsplaner samskrevet med nogle af Rebild

Kommunes initiativer i de forskellige områder.

Mange aktører har udfyldt skemaer til brug for uddybning af denne ansøgning, se eksempler bilag

2.

Følgende er en kort sammenskrivning af indkomne bidrag og er derfor ikke fyldestgørende i forhold

til al aktivitet:

(områdenumre se ovenstående oversigts kort over sti- og friluftsgrupper samt netværk)

Område 1:

Grynderup: Har etableret et fælles uderum med mulighed for forskellige former for friluftsliv.

Stenild: Har videre udviklet en meget stor naturlegeplads, har genoprettet en sø med sti

omkring.

Stenild Hede ved Nørager, naturpleje, etablering af sti og formidling. Rebild kommune har i

samarbejde med Agri Nord og lodsejere iværksat naturpleje og forbedret adgang for publikum.

Formidling af en sårbar og særegen hedemose.

Rørbæk: har registreret eksisterende stier.

Nørager: Park- og skovområdet omkring herregården Nøragergård fungerer som en grøn kile

gennem Nørager og udgør byens væsentligste bynære rekreative naturområde. Området er da

også udlagt til offentligt rekreativt formål i kommuneplanen. Derudover er Nørager beliggende i et

stort åbent landbrugslandskab.

Planlægning af stiprojekt i gang i samarbejde mellem bl.a. Naturstyrelsen, borgerforeningen,

Boldrup Museum, Hjerteforeningen og andre lokale. Et stisystem i den nye skov fra Nørager til

Boldrup.

Boldrup: Ny naturskole og ny staldbygning til de gamle husdyrracer er med støtte fra Rebild

Kommune bygget tæt på shelters og bålplads ved Boldrup museum i Simested ådal. Museet er et

husmandssted anno 1900 med den tids afgrøder og dyrehold.

Museumsforening med over 900 medlemmer holder sammen med Naturvejlederen Historiske

værksteder i områderne omkring museet, i have, på marker. Der pløjes, sås og høstes med gl.

maskiner og der arbejdes med emner som ” fra korn til brød”, ”uld og plantefarvning”, ”arbejde

med hør”, ”jydepotter”, ”mælk, smør og ost”, ”pasning af husdyr”, ”overtro” (Heksen i skoven eller

trolden i højen)

I Boldrup foregår der mange forskelligartede alternative former for naturvejledning. Der er

etableret en hekseskov, hvor der er lavet snoede stier og hvor heksen (udklædt Naturvejleder

og leder af skoletjenesten ved Nordjyllands historiske museum, Boldrup Museum og Cirkusmuseet i

Rold, Gert Rubæk) har fået et fint stråtækt hus. Hekseskoven er under stadig udvikling, heksen

har lige plantet et kæmpegræskar i en lysning, det næste skal være et udkigstårn.

8


Der er bl.a. også en trold, som tager imod børnegrupperne og guider dem med på spændende

naturoplevelser. På museets loft bor der hele december en nisse som børnene finder og går på

opdagelse med. Med adgang til skov, enge, vandhul og ikke mindst Simested Å via etablerede

naturstier det kun fantasien der sætter grænser.

6 små hytter, et servicehus med toilet og bruser, et lille køkken med 2 kogeplader, kaffemaskine

og køleskab samt en stor bålplads bruges flittigt til besøg med overnatning.

Boldrup Museumsforening og Heksen (trolden og nissen som også er Gert) er i planlægningsfasen

med en decideret eventyrskov som sanse- og oplevelsesskov.

I 2010 startede sommerskolehold i lystfiskeri, succesen gentages i sommeren 2011. En udbygning

af lystfisker- emneområdet er i planlægningsfasen, ligesom der fokuseres på formidling af

vindkraft.

Ravnkilde – Nysum: Naturvejleder Gert Rubæk er i samarbejde med Rebild Kommune ved at

lave en beplantningsplan og med Ravnkilde skole ved at udvide brugsmulighederne af Nysum

Grusgrav (søen). De første klasser har indtaget det nye naturrum.

Nysum: Nysum bylaug har etableret projekt Nysum Fritidspark, den golde grusgrav er blevet til

en grøn og frodig oase til glæde for såvel store som små har bl.a. bygget bålfaciliteter og

legeplads i den gamle grusgrav. Havde d. 7/6

inviteret samtlige landsbyer på besøg for at

fortælle om deres projekt. (arrangeret i samarbejde

med landsbyrådet, som vil gentage succesen i

samarbejde med andre landsbyer)

Skårup hede, Ravnkilde og Skårup:

Rebild Kommunale Ungdomsskole har indgået

samarbejde med Nysumbanen i Nysum om projekt

”Fart, Fornyelse og Fællesskab”, der skaber

mulighed for at de unge, som trænger til den slags

udfordringer får sig rørt, og får masser af frisk

luft og venskaber.

Rebild Kommune har etableret cykelsti fra

foreningshus/ sportsfaciliteter til Ravnkilde og der

etableres cykelsti mellem Ravnkilde og Nysum.

En Økologisk landmand er i samarbejde med Ravnkilde skole i gang med at udvikle en naturskole

bl.a. til formidling om økologisk landbrug. I samarbejde med Ravnkilde borgerforening og

Skårup Landsbyforening planlægges et stiprojekt fra den kommende Naturskolen til Skårup, til

Ravnkilde og til Naturskolen igen.

Område 2:

Haverslev: arbejdsgruppe under borgerforeningen arbejder med stier og liv i grønne bynære

områder, bl.a. ved etablering af sti at få flere til at bruge den skønne natur omkring søen.

Ungdomsafdelingen under borgerforeningen har flere tiltag i gang med udvikling af forskellige

friluftsfaciliteter i tilknytning til dette område.

Idrætsforeningen er ansvarlige for et fælles projekt for alle foreninger, institutioner og andre

interessegrupper etablering af en multibane i udkanten af byen, men tæt på hal og skole.

Sønderup: stigruppe er i gang.

Mejlby: har en mandagscykelklub.

St. Binderup: borgerforeningen har søgt transportminister Hans Christian Schmidt om cykelsti

på en strækning langs hovedvej A13, og er kommet på den liste, som cykelstrækninger skal

prioriteres imellem.

9


Ll. Binderup, St. Binderup, Kgs. Tisted og Mejlby's 4 borgerforeninger og landsbylaug er

gået i samarbejde med lodsejere i egne områder samt Brorstrup om et stiprojekt, som

forbinder alle 5 områder rundt om nyetablerede vindmøller. Projektet støttes hovedsagelig af

midler fra ”Grøn ordning” (projektmidler til vindmøllenaboer)

Rullende udeskole: I samme område oprettes på initiativ fra Rebild Naturskoler og en lokal

lodsejer en Naturbase med informationsbygning (vindmølleenergi)/naturskolelokaler, samt

hytte til madpakkehus/ overnatning i hængekøjer til rullende udeskole, toiletfaciliteter i

tilknytning til naturskolelokale og i Mejlby.

Målet er at skabe sammenhæng mellem friluftslivet og byerne i den sydvestlige del af kommunen,

at få skoleeleverne undervist ude i naturen i skolernes nærområde.

Der købes cykler, trailer og hængekøjer, målet er, at Rebild Naturskoler vil udbrede tilbuddet

om rullende udeskole til hele Rebild kommunes skolevæsen for endnu bedre udnyttelse af

de mange naturskoler, naturbaser, natu rum i det hele taget.

Disse projekter har 3 efterskoler Mejlby, Haverslev og Borremose og 2 folkeskoler i Haverslev

og Nørager, samt Sønderup friskole, Natur og Miljø, Kultur og Fritid som samarbejdspartnere og

Center Byg, plan og vej som tovholder på projekterne

Område 3:

Suldrup og Hjedsbæk: De to stigrupper arbejder hver for sig, og koordinerer fælles stier,

som forbinder de 2 lokalområder, eksisterende stier skal åbnes og registreres. De skal kunne

bruges til gå og løbeture, mountainbike m.m. Der skal etableres oplevelser langs nogle af

stierne, f.eks. træningsredskaber i naturmaterialer.

Fremtidige mål er over de kommende år at videreudvikle stisystemet til div. naturperler, at gøre

det muligt at gå, løbe, cykle uden først at skulle ud at køre i bil. Et stort og kortlagt stisystem

med flere valgmuligheder, så man ikke behøver at benytte den samme rute hver gang.

10


Suldrup: Suldrup ligger mod nordvest op til det smukke naturområde omkring Suldrup Sø og

Hjeds Kær hvilket udgør byens væsentligste bynære rekreative naturområde. Mod øst er der

endvidere et mindre område med parkanlæg og søer.

”Bænkebidderlauget” inviterer en gang om året børn og voksne på formiddagskaffe ved søen, og

fortæller om søens tilblivelse (første gang i 2010).

Mandagscykeltur, hvor borgerne har mulighed for at komme med på forskellige cykelruter rundt

om Suldrup og omegn.

Hjedsbæk: har etableret stisystem, bl.a. rundt om

en centralt beliggende stor sø, har bygget broer over

bækken og cattle gate og arbejder med projekt: ”Det

nye mødested” i tilknytning søen.

Hjeds, Kirketerp, Bradsted og Veggerby

ildsjæle samarbejder om videreudvikling af

naturbasen og stier i Horsdalen.

Aarestrup: stigruppe i gang, naturbase er

etableret. Friskole, -børnehave og –vuggestue har

udviklet deres legepladser meget gennem de

seneste 3 år.

Område 4:

Øster Hornum er en meget aktiv by, med mange ildsjæle og er den officielle by, som er med i

Kløversti pilotkommune projektet i samarbejde med Rebild kommune via centrene Natur og

Miljø og Kultur og Fritid. Det er her, at de selv har indgået 37 lodsejeraftaler i forhold til de 3

længste kløverstier, og er kommet langt med etablering. Rebild Kommune etablerer et stykke

af den ene sti i Fredsskov, og etablerer parkeringsplads. Sideløbende med at stierne

afmærkes arbejder forskellige grupper med udvikling af oplevelser og formidling på ruterne.

I Øster Hornum er der på initiativ fra borgerne i en længere årrække arbejdet med projekt

Katbakken, et kæmpe friluftsområde, som til stadighed videreudvikles og som har til formål

at skabe en lang række faciliteter i et skovområde i byens sydvestlige udkant i tilknytning til Øster

Hornum Hallen og de udendørs idrætsanlæg. Derudover har Øster Hornum også skovarealer og et

lille parkområde mod nord.

11


En Søgruppe arbejder med at skabe adgang til ådalen og fællesaktiviteter på arealet omkring

søen, koordinerer med Rebild kommune. Arbejder endvidere med mulighed for at få Hasseris å

tilbage til sit naturlige forløb.

En gruppe med fokus på øget bosætning arbejder med etablering af en naturlegeplads i den

nye del af byen.

Et andet mål er sikring af Øster Hornum vandværks indvindingsområde ved at søge om

Skovrejsning på arealet op til byen – mulighed for flere friluftsaktiviteter i skov står højt på

ønskelisten.

Guldbæk: Er i fuld gang med etablering af landsbyens

fælles uderum og naturlegeplads med plads til

mange former for friluftsliv. Nyetableret bålplads på et

dejligt grønt område tæt på kildevæld 2010.

Der er søgt midler til Tipi og borde/bænkesæt hos

Friluftsrådet.

Flere årlige cykelløb for lokale og andre klubber er nu

en fast tradition.

Guldbæk borgerforening har nu også gjort det til en

årlig tradition at deltage i DNF´s årlige

affaldsindsamling (hvilket mange lokalområder i

Rebild kommune gør).

Guldbæk borgerforening inviterer hvert år til en vandretur for Guldbæk og omegns borgere i den

dejlige natur.

En stigruppe er i gang med planlægning og lodsejeraftaler, og vil forbinde de 2 bydele i

Guldbæk med en sti langs Guldbækken og er inviteret med i samarbejde med

Kløverstigruppen i Øster Hornum, således at den ene Kløversti kommer til at forbinde

Øster Hornum og Guldbæk.

Vil bygge en skovhytte til opbevaring af alt grej til friluftsliv og vedligehold af arealerne

Område 5:

Sørup: Stigruppe er i gang. Sørup inviteres med i samarbejde omkring udvikling af stier og

friluftsliv fra Sørup til- og omkring Juelstrup sø.

Juelstrup Sø ved Støvring og Sørup:

Støvring har et skovområde nordvest for byen. I tilknytning hertil er Juelstrup Sø blevet

genetableret og naturområdet er således blevet udbygget mod syd langs motorvejen.

Et søprojekt som startede i 2006 er nu kommet så langt, at anlægsarbejderne stort set er

afsluttede, og vandstanden er langsomt begyndt at stige. Naturstyrelsen har erhvervet de ca.

19ha. landbrugsjord og har stået for div. anlægsarbejder i alt ca. 17 mio. Rebild kommune har

skudt 2 mio. i projektet primært til nødvendige ledningsomlægninger. Der er etableret 3

parkeringspladser og 2 badestrande.

Naturstyrelsen og Rebild kommune samarbejder om involvering af bruger og målgrupper

i forhold til etablering af anlæg til div. friluftsfaciliteter m.m. Naturstyrelsen har lige givet

tilsagn om at skyde yderligere 750.000 kr. i til dette formål, Rebild kommune kan bidrage med et

mindre beløb, resten søges hos forskellige fonde og puljer. Fase 1 etableres i efteråret 2011 og

fase 2 forår 2012.

Borgere, foreninger, skoler og institutioner samt øvrige grupper af aktive friluftsfolk involveres i

udviklingen af faciliteter rundt om den meget store sø.

Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen følger genopretningen af søen nøje og

involveres i formidlingen af projektet.

Nye stier bliver koblet til eksisterende gang- og cykelstier og grønne kiler flere steder i

Støvring og en enkelt sti til Sørup.

Rebild kommunes nye 10. kl. centers naturvidenskabelige linje ønsker at samarbejde med

naturvejlederne og statsskoven. Bavnebakkeskolen har taget initiativ.

12


Støvring

Det er især stisystemerne og de grønne

områder i Mastrup Ådal, som udgør byens

bynære rekreative natur. I 2009 vedtog

byrådet ’Masterplan for Mastrup Ådal’ som

i dag udgør grundlaget for naturpleje- og

naturgenopretningsindsatsen samt

udbygningen med rekreative faciliteter

og stisystemer i området. Mangeårig

indsats i Mastrupdalen gennem Støvring by

– at binde den lækre natur syd for

byen sammen med det dejligt store og

varierede grønne område ind gennem

byen og ud øst for byen med et stort

potentiale for mange daglige gåture,

indsatsen er ikke slut.

Kanosejlads

Rebild kommune har etableret en kano

ophaler plads, Lindenborg Å ved Klepholm.

Målgrupper er Kanosejlere såvel som andre

brugere af ådalen. Et mål er, at

kanosejlads kan ske uden unødvendige

gener for andre brugergrupper.

Borgergruppe nedsættes til udvikling

af flere friluftsaktiviteter og faciliteter.

Egholm Borgbanke, Lindenborg Ådal,

naturpleje, forbedring af adgang og ny

information om den historiske

borgbanke.

13


Støvring er hovedbyen, de fleste projekter starter her kommunalt med borgerinvolvering i løbet af

processerne.

Område 6:

Oplev: Oplev har etableret et fælles uderum med grillplads og legeplads og har en

arbejdende stigruppe, som har samarbejdsplaner med Thingbæk og Skillingbro om at

forbinde eksisterende og planlagte stier. Stort sammenhold om oprydning og vedligehold

af fællesarealer og dammen hele året.

2011: Årstidsture i Oplevkrattet med naturvejleder Søren Risborg. Målgruppe er alle der bor

omkring denne del af Rold Skov (Oplev, Gravlev, Volbjerg og Røde Mølle). Et af målene er at få

screenet området, at få ideer og input til årstidsbestemte friluftsaktiviteter og udvikling af

flere friluftsfaciliteter.

Vi har søgt landsbypuljen og fået bevilget 4 Kanoer, kanotrailer og redningsveste til børn og

voksne – og de bliver flittigt brugt. Det eneste vi mangler herude er en cykelsti til Støvring! Vi

nyder godt af samarbejdet med Rebildcentret og naturen og mulighederne i forbindelse med

Skillingbro/Thingbæk.

Thingbæk/ Skillingbro:

14

Etablering af ny Naturskole i samarbejde

med Rold Skov Natur- og Kulturcenter og de 2

naturvejledere. Målgrupperne er folkeskoleelever,

studerende, naturinteresserede,

naturforeninger (DOF, DNF,

lystfiskerforeninger, naturfotografer m.fl.)

Skolen ligger midt i et fredet naturområde,

omgivet af et økologisk dambrug.

Adgangsforhold til skolen betinger en

500m. vandring gennem naturen.

Naturskolen og det store naturområde omkring

er blevet et yndet område for vandreture.

Skoleelever fra byerne tager på heldagsture

til stedet.

2011 arbejdet med etablering af stier koblinger til eksisterende stier er påbegyndt, herefter skal

stierne afmærkes og der skal formidles langs stierne.

Fremtidsplaner: I forbindelse med Thingbæk Kalkminer etableres Rebildcentret - Kalk, Kilder

og Kunst. I den forbindelse stilles et 50 ha. stort naturområde til de besøgendes disposition.

Begge naturvejledere og Rold skov natur- og kulturcenter er tilknyttet den nye

Skillingbro Naturskole med økologisk dambrug.

Gravlev:

Motionsløb for børn og voksne rundt om Gravlev sø i naturskønne og fredede omgivelser er

afviklet i 2010 og bliver igen i 2011 på både korte og lange ruter og med ca. 75 deltagere. Løbet

afsluttes med hjemmebag og frugt i festteltet, der samme aften anvendes til Sensommerfest i

Gravlev. Naturlegeplads planlægges etableret i 2012.

Rebild:

Projekt ”Den store verden” er et grønt

partnerskabsprojekt tæt på Vedstedskovhus, (naturbase,

Naturskolen og Rold skov Naturskoler), og som binder 2

delprojekter Sansesti og musikalsk uderum sammen.

Sansesti er under etablering af Rebild borgerforening, som

bindeled mellem Naturstyrelsen/ Rebild borgerforenings

naturlegeplads, ”Røverknolden” og ”Det musikalske

uderum”. Sansestien er et nyt tilbud om aktiv fritid/ferie og

vil på grund af de fysiske aktiviteter fremme sund livsstil,

sikre sammenhæng mellem natur- og kulturmiljøer og

skabe forståelse for og indsigt i områdets naturværdier.


Musikalsk uderum er under opbygning, store træinstrumenter lavet af musikalsk kunstner

kombineret med mobile instrumenter i lysning i skoven, og forbundet med sansestien i

Rold Skov, samt udarbejdelsen af planer for natur- og kulturformidling på stedet.

Målgruppen er primært børn mellem 0 og 10 år – og tiltaget motiverer lokale dagplejere,

børnehaver og skoleklasser til at tage i skoven og bevæge sig og dyrke musikken. Der ud over

forventes det også at lokale borgere vil bruge det musikalske uderum og sansestien, når de er på

familietur i skoven.

Vi håber gennem en alsidig og spændende natur- og kulturformidling at gøre det musikalske

uderum og sansestien i Rold skov til et attraktivt sted at modtage læring og skabe aktiviteter af

forskellige karakterer for lokale institutioner. Vi ønsker at bidrage til at naturen og kulturen får

en større sammenhængskraft i en kommune hvor disse to elementer er bærende i

lokalbefolkningens bevidsthed. Vi forventer at børneinstitutioner i hele kommunen samt lokale

fritidsbrugere kommer for at bruge det musikalske uderum og sansestien.

Derfor skal der løbende ske forskellige attraktive aktiviteter på stedet samt udvikles en

formidlingsdel, som skal bære længere ud i fremtiden – således af konceptet ”Skolen i skoven”

også bliver en del af platformen hvorfor der sker naturformidling på stedet. Ligeledes vil

Kulturskolen i kommunen bruger stedet til musikalske aktiviteter i skoven. Altså en alternativ

smeltedigel for naturliv og kulturliv.

Geocaching: Der er mange – og der lægges

løbende nye geocaching poster ud i Rebild

bakker og Rold skov samt andre lokalområder.

BMX bane: Etablering af ny BMX bane.

Samarbejdsprojekt mellem forskellige

interessegrupper i tilknytning til hundetræningsbanen

i Rebild er i planlægningsfasen.

Rebild Spillemands, jagt og skovbrugsmuseum:

Har mange historiske værksteder såvel i området

tæt på museet, som fordelt forskellige steder i Rebild

kommune. Husflid- og håndværkerdage, træ, reb,

halm, siv, hør. Mange frivillige laug er medarrangører

af de forskellige friluftsaktiviteter.

Rold Skov:

24 timers mountainbike løb har været afviklet

både i år og sidste år. Målgrupperne er alle, der har lyst

til at komme ud og opleve naturen på en fed og aktiv

facon. Løbet havde i 2010: 600 deltagere og ca. 50

flere her i 2011. Deltagere, som i minimum 6 mdr. før

løbet har knoklet med at komme i træning.

Det lokale friluftsliv har derfor fået et markant løft og

fået masser af folk op på cyklerne og ud i skoven.

Som en del af forberedelserne laves der en del

vedligehold på de eksisterende MTB-ruter i skoven, men

der bliver også hele tiden lavet nye ”sløjfer”. På den

Kulsvidning: et døgn med lauget ”Kulsvierne i Rebild

bakker”, milen skal bygges, pakkes og overvåges om

natten, så der er mulighed for at grille og overnatte på

toppen af Rebild bakker. Efter 1 uge kan der købes Rold

Skov trækul, lavet som i gl. dage.

Kulturelle aktiviteter i Rebild bakker:

Rebild Events: Rebildfesten 4. juli (100 års jubilæum

I 2012), Opera i Rebild (på 10. år). Den Kongelige

Ballet og Barda træf i samarbejde med DR. De to

sidstnævnte er nye tiltag i år. I forbindelse med

Rebildfesten afholdes der friluftsgudstjeneste i

lyngbakkerne.

15


måde udvikler området sig hele tiden.

Naturbasen Vælderskovgaard er en selvejende institution, som drives uden tilskud fra

institutioner og kommunen, den benyttes til friluftsliv og overnatning af FDF kreds fra Aalborg, til

skovaktiviteter af skoleklasser i Rebild kommune, fortælling og udeliv og udlånes til borgere, i år er

også institutioner begyndt at bruge naturbasen.

Målet er at få endnu flere børn og voksne ud i naturen/ Vælderskovgaard for at dyrke

naturoplevelser og fællesskabet i det fri. Øge PR indsatsen bl.a. via kommunens hjemmeside

samt styrke samarbejdet mellem skolerne. Gøre en indsats for at få nogle kr. i kassen så vi

bedre kan servicere brugere af naturbasen. Styrke samarbejdet med kommunens

naturvejledere og statsskoven. Er også brugere af Skillingbro Naturskole.

På hesteryg, i hestevogn og Hestenes

dag: Målgruppen er hestebrugere og borgere

med interesse for at opleve naturen på

hesteryg eller fra hestevogn. Ældre og

handicappede vurderes at være en særlig

interessegruppe. Hestens dag i Rold Skov 1.

søndag i efterårsferien er et tilbud til

hesteejere, borgere og turister om at blive

guidet eller ført rundt i Rold Skov. Dansk

Islandshesteforening, Dansk Rideforbund og

Himmerlands Køre- og Rideselskab støtter

aktiviteten.

En aktivgruppe søger løbende at udvikle nye

turforslag og følger løbende, når private

stier annonceres søgt lukket via lokalaviser

og hvis ulovlige skilte opsættes

med ridning forbudt.

Kommunen gives råd om etablering af sikker ridning nær Skørping rideskole og etablerede

rideruter med adgang til stier og skov. Kommunen har velvilligt sikret, at en bro over en å, som

skulle ændre status til cykelbro, blev forstærket så ryttere og mindre vogne kan passere.

Der etableres udfordringer for ryttere med spring og passage af grøft og vand i samarbejde

med Statsskoven. Spor revideres, så ridning og cykling foregår i harmoni.

Der annonceres guidet tur på de etablerede spor 1 gang årligt. I samarbejde med turistforeningen

lægges GPS-data ind på VisitNordjylland.

Mål og visioner: Flere heste og ryttere ud i naturen. Samarbejde med kommunen og sikker

adgang og mulighed for ridning på fælles privatveje med adgang til natur.

Flere får oplevelse af naturen tæt på dyr fra hestevogn. Samarbejde med kommunen om

bevarelse af kommunens gamle hestevogne og brug heraf ved særlige lejligheder. Årligt arrangerer

Køreforeningen en billig tur i Rold Skov.I et samarbejde mellem ride og køre-foreningerne,

lodsejere samt kommunen holdes øje med adgangsmulighederne og god ride- og køreskik.

Det Grønne Råd bruges som forum. Der udvikles nye ruter og gamle forbedres. Der

skabes interesse for oplevelser i naturen med hest ved webside, rådgivning (mail og tlf.) og en

annonceret aktivitetsdag med guidet tur og rådgivning.

16

Røverne fra Rold: sørger for uventede

overraskelser i Rold Skov og Rebild bakker.

Nyt tiltag: Røvernat i skoven: tur gennem skoven

om natten med røverguide til Røvernes lejr.

Arrangør Rebild turistbureau.


Rold Skov er så stor, at den indbefatter 6 af netværksgrupperne. Nogle af aktiviteterne er derfor

beskrevet under lokalområderne.

Rold skovs venner:

arrangerer 8 årlige traveture i

Rold Skov for lokale og for

turister. Fire søndage forår og

fire søndage efterår med mellem

60 og 110 deltagere. Der er rig

mulighed for forhåndsinformation

om traveturene på nettet og i

lokale brochurer. Aktiviteten

udbreder kendskabet til Rold

Skov og dens historie. Alle ture

ledes af forfatter Helge Qvistorff.

Deltagelse i udstillingen

Nordjysk Natur 2011

Outdoor 2011 i Aalborghallen:

Rold Skovs Venner deltog med en

stand på udstillingen med det

formål at inspirere til

traveture i Rold Skov.

Helge Qvistorff holdt daglige

foredrag på udstillingen.

Rold Skov orienterings klub

Rebild adventure: Natsprint i Skørping, Vintage o-løb og Classic o-løb i Rold Skov. For

Borgere med lyst til friluftsoplevelser, orienteringsløbere, motionsløbere med lyst til mere.

Tilbuddet eksponeres gennem husstandsomdeling af folder i Støvring, Rebild og Skørping og en

intensiv presseomtale (heraf 3 forsideartikler på lokalsiderne af NORDJYSKE!!)

Rekruttering af nye til sporten: Rold Skov

Orienteringsklub, der stod bag arrangementet,

havde sammenlagt ca. 500 starter til

arrangementet. Yderligere 100 borgere kom

forbi og prøvede orientering. En del meldte sig

ind i klubben efterfølgende. Gentages i 2011.

Motionsorientering: 6 mindre løb på

lørdage eftermiddage, med 3 stk. før og 3 stk.

efter sommerferien. Særligt tilbud om

instruktion og vejledning, lette baner i

forskellig længde og udlevering af

informationsmateriale om orientering og

klubbens aktiviteter for borgere med lyst

til friluftsoplevelser, orienteringsløbere,

motionsløbere med lyst til mere. Den løbende

aktivitet lægger op til at vi igen laver åbent oløb

ved 2011-udgaven af Rebild Adventure, for

at gentage succes’en fra sidste år med

medlemsfremgang.

Mål og visioner: At Rold Skov Orienteringsklub

vokser i størrelse gennem medlemsfremgang

som følge af ovenstående initiativer. Klubbens

geografiske område er Rebild Kommune.

Profileringsindsatsen koncentreres derfor hertil

og centreres om kommunens bysamfund.

At Rold Skov Orienteringsklub opfattes som et

spændende tilbud til folk med lyst til

orientering, naturoplevelser og motion.

17


Målgrupper er: orienteringsløbere, motionsløbere og friluftsfolk med lyst til motion og

friluftsoplevelser.

2 ”Find Vej” ruter i Rold Nørreskov - Skørping i samarbejde med Naturstyrelsen i 2010,

Ruterne omdannes i 2011 til at være en del af Kløverstierne. Udvides evt. til 3 ruter for at

opnå mere variation. Kløverstierne tilbydes alle borgere og turister, der har lyst til en gåtur med

indbyggede historier. Eksponeres via avisomtale og planche foran Kulturstationen suppleret med

små foldere.

Mål: Flytte ruternes startpunkt til Skov og naturstyrelsens start for motionsruter (Det nye

sundhedsspor ved Skørping Idrætscenter) for at opnå mere synliggørelse. Gennem mere

synliggørelse, inspirere til mere motion f. eks. som medlem af Rold Skov Orienterings Klub, der

tilbyder sine medlemmer over 40 forskellige ture i skoven efter behov, året rundt.

Område 7:

Skørping:

Stigruppen i Skørping arbejder efter Kløversti konceptet. Målgruppen er alle borgere og

turister i Skørping. Arbejdsgruppen repræsenterer: Borgerforening, DN, Hjerteforening,

Orienteringsklub, Friluftsrådet og hesteforeninger. Flest mulige interessenter søges inddraget.

Der er fastlagt rammer for stiprojektet. Kløverstikonceptet ønskes fulgt, men med 3 forløb

pr. længdeniveau. Lokalhistorisk arkiv er brugt til historiefortælling. I samarbejde med

kommunen vil afmærkning af ruter blive udvalgt. De enkelte foreninger vil sørge for aktiviteter,

der løbende reklamerer for ruterne.

Ved ruterne på 5-10 km vil ruter i det åbne land søges gjort tilgængeligt med mulighed for viden

om kultur, natur og erhverv (landbrug, grusgrav, kunst mv.) samt kropslige udfordringer

(sundhedsfremme). Stiforslag på 2,5 og 5 km er indtegnet og ruterne er beskrevet. Der er

etableret aftale med Skørping Borgerforening om at offentliggøre ruterne på deres webside med

beskrivelse og kort, indtil www.udinaturen er klar, så arbejdsprocessen fremmes. Der er etableret

samarbejde med den lokale turistforening om løbende offentliggørelse af ruterne med GPSdata.

Kommunens naturvejleder vil snarest gennemgå ruterne med henblik på forslag til

naturoplevelser og kropslige udfordringer. Der vil blive indkaldt til et borgermøde i

borgerforeningens regi, så lokale ideer og behov kan indgå. Der vil herefter blive søgt midler til

opmærkning og faciliteter samt etableret aktivgrupper med ansvar for delområder.

Ruterne på 7,5 og 10 km vil blive skitseret snarest muligt.

Udvikling af stierne: Arbejdsgruppen vil gennem Borgerforeningen sikre løbende udvikling og

brug af stierne i samarbejde med foreninger og ildsjæle. Arbejdsgruppen vil i samarbejde med

lodsejere og kommune søge udvidet adgang til særlige oplevelsesrige naturområder.

Kendskab til landbrug, skovbrug og småerhverv i området søges udvidet med besøgsmuligheder

og beskrivelse på Borgerforeningens webside.

Nyt Sundhedsspor er etableret i Rold Skov i tilknytning Støvring idrætscenter i samarbejde

mellem foreninger, Naturstyrelsen og Rebild kommune.

Rollespil i skoven Skørping SFO er en

del af udeaktiviteterne fra april til nov.

hvert år. Lige nu er et spil med 70 børn

fra 0. 1.og 2. årgang i gang, de er af

sted i skoven hver mandag sammen med

5-6 voksne.

Adventure idræt/Skørping skole:

Nyt valgfag for 8. og 9. klasse. Ca. 60

elever var i 2010/2011 på 3

oplevelsesture i naturen ved Rold skov

og Mariager fjord. Dette valgfag er med

til at styrke elevernes fysik, samarbejdsevne,

selvværd og

selvdisciplin. Oplevelserne i naturen

18


giver eleverne en forståelse for brug af naturen, samt forskellige måder at bruge naturen

på. Eleverne søger Rebild Ungdomsskoles friluftsliv tilbud.

”Læring i bevægelse” Alle elever på Skørping skole. Målet med dette projekt er at udnytte

bevægelsens positive effekter i undervisningen. Ved at give eleverne mulighed for mere

bevægelse i undervisningen, skabes der en mere

dynamisk/alsidig/sundhedsfremmende/lærerig undervisning. Projekt Turbo-dansk for

læsesvage elever i 6. og 7. klasse har forvandlet læssesvage elever til superlæsere ved en

kombination af traditionel læseteori og læseaktiviteter i det fri.

I 2011/2012 er der afsat hvad der svare til en fuldtids stilling fordelt på to resursepersoner til en

øget indsat i projekt ”Læring i bevægelse”. For at skabe bedre uderum ligger der også i

projektet at der skal søges diverse fonde til opbygning af attraktive uderum omkring Skørping

skole, så alle eleverne søger ud i frikvartererne.

Målet med projektet er at skabe mere praksis i undervisningen, samt skabe varieret undervisning

vha. bevægelsesaktiviteter. Bevægelsesaktiviteterne skal også bruges som motiverende

værktøjer for elever som er skoletrætte. Der skal laves undervisningsforløb, som tilstræber at

ramme de dygtigste elever. Alle forløb har bevægelse og naturen som vigtige omdrejningspunkter.

Gl. Skørping: Fælles uderum videreudvikles hvert år.

Fræer: Fælles uderum etableret, videreudvikling planlægges

Område 8:

Gerding landsbyen midt i naturen. Langt

fra skole og købmand, ligger den lille

landsby Gerding i Rebild kommune. Byen

har ikke de bedste offentlige

trafikforbindelser, men alligevel sprudler

den lille landsby af liv, godt hjulpet på vej

af Rebild Kommunes indsats, for at gøre

landsbyerne attraktive.

Gerding By består af 22 husstande. Byen

har en dejlig samlingsplads midt i

naturen. Her er der med støtte fra Rebild

kommune bygget to overdækkede

pladser, hvor byens indbyggere i

fællesskab kan nyde grillmaden, som

tilberedes på den store grill, som

kommunen også har været sponsor for.

Ikke langt fra Gerding, snor Lindenborg Ådal sig. Byen har to kanoer, udstyret med

redningsveste, samt grej til at varme mad, hvis man vil på en længere kanotur på åen. Rebild

kommune har hjulpet os med økonomisk støtte så vi har kunnet indkøbe disse fine kanoer.

Større fester kan byen også afholde, idet der er indkøbt et stort festtelt, med gulve, borde og

stole. Teltet udlånes gratis til byens indbyggere når der er anledning til fest.

De mange tiltag betyder at landsbyen uden problemer kan fastholde lysten til at bosætte sig i

byen. Da vi er beliggende midt i naturen er der oplagte muligheder for at komme ud og lave

aktiviteter. Det sidste nye tiltag er nedsættelsen af en stigruppe, der skal forsøge at indtegne

allerede kendte og velbenyttede stier, men også har som mål at udvide stisystemerne, så

mulighederne for aktivitet i naturen bliver endnu større.

Horsens:

Fælles arrangerede gåture: Målgruppen er Landsbyen og opland. Vi har gået ture af 1-2

timers varighed for at nyde naturen, hinanden og for at få motion. Turene har primært gået til

lokal-området, men også til andre naturskønne steder i kommunen. Fortsætter i 2011 med flere

programsatte ture.

19


Projekt bålhytte: Horsens og opland har fået penge til at etablere et trivselstelt med

tilhørende bålplads. Pladsen kan bruges af alle, både som samlingssted for byen men også til

private sammenkomster.

Blenstrup:

I Blenstrup er der for år tilbage etableret et meget stort fælles uderum for alle foreninger,

klubber, skolen, hallen og den aldersintegrerede institution Valhalla. Der er etableret

friluftsfaciliteter for alle aldersgrupper fra 0 – 100 år. Området videreudvikles hvert år,

ligesom de forskellige aktiviteter er mere og mere mangfoldige.

Der er udviklet en borgerplan for udvikling af området, hvor der også er tænkt rekreative stier

ind. Forskellige arbejdsgrupper er nedsat i forbindelse med visionsværksted.

Dollerup: fælles uderum m. legeplads etableret, aktiv stigruppe stier registreret på kort.

Askildrup: legeplads og stigruppe

Område 9:

Hellum: Nyt spejderhus er etableret i

Hellum i 2010 for alle børn fra 6 år og

opefter. Der er skabt gode rammer for

spændende aktiviteter for børn og unge i

lokalområdet.

Tilbud til alle børn og unge om at

deltage i spejderarbejdet. Pladsen er

åben for de som vil ar-rangere f. eks.

Primitiv overnatning i shelters.

Pladsen med 2 shelters tilmeldes den

landsdækkende folder om primitiv

overnatning og cykelruter. Spejdernes

hus og grund ligger tæt på bl.a. Rold

skov og Madum sø, hvor der er mange

muligheder for at udforske naturen.

Hellum skole: Forbedring af Skoleskoven syd for Skørping. Giver større mulighed for at være

og overnatte i Skoleskovsområdet. Nemmere mulighed for at lave bål, mad og have tørt

brænde klar.

Muldtoilet opsat, Brændeskjul, sav og brændekløver. I forvejen er der bygget en bålhytte med

grill. Arealet er åbent for alle interesserede, men bruges flere gange om året af Hellum

skole til undervisning, arrangementer og forældremøder.

Målet er at udbygge Skoleskoven med bl.a. shelters samt andre faciliteter, så området kan

bruges til flere formål. Skoleskoven er åben for alle.

Stier: Som et led i Borgernes udviklingsplan for Hellum og omegn er der nedsat en

stigruppe, som er kommet rigtig langt med etablering af stier og spor i landskabet. Der

arbejdes med 7 spor.

Friluftsaktiviteter: Hellum landsbyforening koordinerer projekter med friluftsaktiviteter i

tilknytning til nogle af stierne, der er købt jord, søgt byggetilladelser, søgt fondsmidler til

bl.a. bålhus, borde/ bænke, multibane og udendørs fitness. Placeres i nærheden af

petanquebane, hoppepude og legeplads.

Se uddybning fra Borgernes udviklingsplan ”Hellumplanen” bilag 3

Siem: har som delprojekt i projekt ”Sammenhæng i Siem” bygget stor Bålhytte, med støtte fra

LAG-Himmerland og Friluftsrådet. Målgruppen er alle borgere i Siem og omegn, samt som pitstop

for eks. cykelturister. Giver en stor mulighed for udendørs og anderledes samvær, i landsby hvor

vi i forvejen har meget sammen.

20


Udlagt trampestier nord og syd for Siem med flere

bord/bænkesæt og infotavler, udarbejdet og trykt

turfoldere til disse ruter, samt bygget fugletårn med

udsigt over Østhimmerland, med støtte fra LAG-

Himmerland, Rebild Kommune og Friluftsrådet.

Målgruppen er alle borgere i Siem og omegn, samt alle,

eks. turister, der stopper op i vor landsby. Stierne kan

anvendes i sammenhæng med andre stisystemer,

udlagt af nabolandsbyer. Fugletårnet er et allerede

udsøgt mål ved gæste-bud og familiesammenkomster i

Siem, og stierne giver en oplagt ekstra mulighed for

vandrere og motionister.

Fremtidsplaner: Udbygning af området ved vor nye bålhytte, for at skabe større herlighed, og for

at gøre hytten mere attraktiv at besøge. Udgrave sø, lave stier, broer og beplantning, og

måske opføre en ”tarzan-bane” for de større børn.

Jo pænere område og flere aktiviteter vil tiltrække flere brugere, også af den nye bålhytte. De

besøgende i hytten får noget pænt at se på, og børnene vil være aktiveret, også efter grillning og

snobrødsbagning.

Se uddrag af landsbyplan for Siem bilag 3

St. Brøndum: Kæmpe vikingeevent ”Nordlys over St. Brøndum” blev afholdt i 2010, hele

lokalområdet summede af forskellige aktiviteter og masser af besøgende i flere dage.

Har etableret trampestier og oprenset sø.

Smidie: Ridestier og ridebane er etableret i

samarbejde med lokale lodsejere. Smidie var i 2010

aktive i Rebild kulturuger med en sensation af et

Dome projekt. Succesen videreudvikles i forbindelse

med kulturugerne 37 og 38 i 2011. Ny legeplads

etableret.

Ll. Brøndum: har etableret uderum med bl.a.

legeplads ved forsamlingshuset

Korup: har lavet petanquebaner i uderummet ved

forsamlingshuset

Solbjerg: En stor Natur- og Cirkuspark er under stadig udvikling. Stor cirkusbygning er

opført. Vi har udvidet, med yderligere 4 shelters med bålpladser. Målgrupper: Familier og

grupper i alle aldre, Børnehaver, Skoler, Lejerskoleophold, Ridelejre og turister.

Kommende tiltag er grill- og spisepladser samt

toiletbygninger flere steder i den store park, samt en

handlebane med udfordringer for børn. Den eksisterende er

målrettet unge og voksne.

Mange forskelligartede udendørs aktiviteter/

naturoplevelser tilbydes, historiske foredrag og

fremvisninger.

2011 og -12 Stisystemer udbygges og gøres

handicapvenlige, kortlæges, markeres, skiltes og

formidles, bliver etableret, gennem det skønne istidslandskab.

Gennem skove og forbi sevær-digheder. Landskabet hvor nogle af de ældste gravhøje knejser i

landskabet. Gravhøje fra bonde-stenalder og bronzealder. Et landskab hvor der har boet

mennesker fra den allerældste tid, hvor mennesker færden i området. Hvor vi finder

stenaldermandens jagtvåben, når bonden pløjer sin jord. Landskabet hvor oldtidsminder knejser på

hver bakketop. På kanten af det store lav vandede område, der gennem 5000 år blev til Lille

Vildmose. Østhimmerland, der hvor de vilde Kongeørne flyver frit over skove, bakker og dale, og

hvor de har deres rede. Egnen hvor naturen og menne-skene kan nyde den rene havluft. Stedet

hvor der er flere naturområder udlagt til glæde og oplev-else for besøgende. Det østlige

Himmerland, naturens skatkammer. Cirkusparken hvor man inden for ”et lille område”, kan opleve

naturens mangfoldigheder.

21


Mål: At vise hvor meget man kan bruge naturen til. Hvilke fysiske og mentale ressourcer der

ligger og venter på at blive udnyttet ved at lade de besøgende opleve naturen, når den kommer

helt ind på huden. Især vil vi satse på familier med børn, der sammen med de voksne, får denne

oplevelse.

At den tendens som er på vej, med naturoplevelser, må blive styrket. Ved oplysning og gode

oplevelser. Børnefamilierne i fokus. Flere muligheder for naturruter, hvor man selv kan studere,

hvad der har den enkeltes interesse.

Bælum: er beliggende i et kuperet og skovbevokset landskab der bevirker, at Bælum har en høj

herlighedsværdi med gode rekreative muligheder i naturen. Arealerne mod sydvest og nordvest er

overvejende skovbevoksede mens der ligger mindre skovstykker i alle retninger omkring byen. I

skovområdet mod nordvest ligger Bælum Mølle der er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø.

Bælum er endvidere knudepunkt for rekreative cykelruter i Østhimmerland.

Rebild Kommune har forbedret faciliteterne i den kommunalt ejede Bælum Sønderskov. Målet er

flere aktiviteter ved renovering og udbygning af hidtidige faciliteter.

Lokal stigruppe arbejder sideløbende.

Aftryk: 50 bands fra 21 efterskoler med selvkomponerede sange

sætter hinanden stævne i det fri.

Projekt ”Bælum bygger bro” har fra 2009 – 2011 på tværs af

foreninger institutioner, ungdoms-skolen og Bælum- Solbjerg skole

etableret et stort fælles uderum for alle aldre på et stort areal

centralt beliggende ved skole, ungdomsskole, hal og ældrecenter.

Naturleg: Børnehaven og Sund Rebild arrangerer Naturleg fra

morgenstunden, ude- aktiviteter for børn i Bælum. De ældste børn

i børnehaven er ude fra morgenstunden. De kommer rundt i

området og via foto dokumentation opfordres de til at tage

deres forældre med ud og se det vi har set sammen.

Terndrup: er begunstiget af, at Skibsted Å har sit løb gennem

byen fra syd mod nordøst. Arealerne omkring åen er sammen med

skovområderne omkring

Terndrup byens væsentligste

bynære rekreative

naturområder.

22

Stigruppen: Jeg lånte en GPS af turistkontoret i Skørping for

et stykke tid siden. Den skulle indtegne den tur jeg gik på 5

km. i Terndrup. Turen gik forbi Egebjerg, der hvor man nu

prøver at lave et naturcenter. Når det kommer, så samler

jeg folk omkrig stier og ruter, der er for pensionister.

Ruter der bliver for gående, cyklende, løbende og

ridende. Jeg kender flere i Terndrupområdet, der er i

gang. Nogle af os var med til mødet i Skørping omkring stier.

Egebjerg Naturcenter: Jordbæravler Ejler Nielsen døde i 2007 og testamenterede sin ejendom og

formue til Terndruplund-fonden. Arbejdsgruppen bag Egebjerg Naturcenter blev nedsat efter et

borgermøde i 2010 og har arbejdet for at kunne indrette og bruge bygningerne på Egebjerg.

Resultatet af forhandlingerne er, at foreningen Egebjerg Naturcenter har fået tilbudt at købe

husene og 1,6 ha jord til en favorabel pris. Derfor vil der blive solgt støttebeviser og indsamlet

midler fra borgere i Terndrup og omegn.

Landskabet omkring Egebjerg Naturcenter Hele området er som et tværsnit af et typisk Dansk

kulturlandskab. Fra Skibsted å, med et fredet engstykke, stiger landskabet som en sandbanke, op

til de nu nedlagte jordbærmarker og går over i en Freds skov, der oprindelig blev plantet som

egeskov, for at levere træ til opbygning af en ny Dansk flåde, som erstatning for den Englænderne

Udendørs Der foreligger helt konkrete planer om tiltag, der kan gøre udendørs området

indbydende og bru-gervenligt i form af f.eks. bålhytte, overdækkede borde og bænke, legeplads for

børn og unge, sceneområde, samt mulighed for parkering, for at lette adgangen for handicappede.

Planerne er lagt i hænderne på et sikkerhedsgodkendt firma, der også vil være behjælpelig med at

søge de rette fonde om finansiering.


Indendørs Der vil på længere sigt kunne indrettes mødelokaler i stuehuset og der er plads til

mere værksteds-prægede aktiviteter i de udhuse, der er bevaringsværdige. Toiletforholdene og

vandforsyning er endnu uafklaret, men der arbejdes for at få de nødvendige kommunale

godkendelser og et overblik over de krav, der måtte være fra myndighedernes side.

Hvorfor skal vi have Egebjerg Naturcenter Vi tror på at hele området omkring Egebjerg vil

blive brugt som rekreativt område for Terndrup og omegns befolkning, med muligheder for

lystfiskeri, motion m.m. og at de tilhørende markveje vil blive brugt af både motionsløbere,

fodgængere, ryttere og cyklister. Vi er overbeviste om, at de kommende generationer

vil kræve mere af naturoplevelser, end udsigtspunkter med bænke og små skovstier til hyggelige

traveture. Vi mener, der skal være mere at byde på, i form af muligheder for ly og læ, samt

faciliteter til undervisning og mere værkstedsprægede aktiviteter i og omkring de

eksisterende bygninger.

Vi mener at afstanden til skole og børneinstitutioner i Terndrup og omegn, er tilpas til at Egebjerg

Naturcenter vil blive brugt til at lære børn og unge om bæredygtighed og at naturen er

noget, der er en vigtig del af deres liv og som skal bruges med omtanke.

Vi vil kort og godt skabe liv og aktiviteter i Egebjergs bygninger og de tilhørende 1,6 ha jord og

dermed i hele området, i samarbejde med vores naboer, Terndruplundfonden og de landmænd,

hvis jord støder op til Egebjerg.

Hvordan skaber vi Egebjerg Naturcenter? Den vigtigste forudsætning er at foreningen

Egebjerg Naturcenter får en fornuftig finansiering til at købe Egebjergs bygninger og 1,6 ha jord af

Terndruplundfonden. For at opnå dette, skal foreningen Egebjerg Naturcenter i første omgang,

rejse et beløb til erhvervelse, for at dokumentere det lokale engagement.

Projekt ”Energi til ildsjæle”:

Grønt flag til børnehuset Aavangen i 2010!

Der er lavet Grøn handleplan for børnehuset Aavangen.

Tema 2010 Skovens forskellige træer. Specielt 4 træer:

Egetræet, Kastanjetræet, hyldetræet og æbletræet og

dets frugter undersøges. Der er lavet handleplaner med

mange aktiviteter om hver sort.

Temadagen ”Stier og Friluftsliv” er et eksempel på at sætte handling på udvikling af sammenhængskraften

mellem land og by (et af målene i Rebild kommunes landdistriktspolitik) gennem

erfaringsudveksling og networking at komme til at kende og bruge forskellighederne som styrke

og få sat handling i gang.

Det er vigtigt at holde gryderne i kog, når ejerskabet

til projekterne er et af fundamenterne.

Rebild kommune vil, med støtte fra bl.a.

Indenrigsministeriets landdistriktspulje, landsbyrådet,

trepartsmidler (og måske Friluftsrådet og DFFE via

Landdistriktsprogrammets særlige pulje), følge op med

fyraftenskurser med relevante temaer og løbende skabe

rum for at dyrke networking og erfaringsudveksling.

Den allerstørste synergieffekt mærkes, når alle, ildsjæle,

fag personer og politikere trækker på samme hammel med

hver deres indsats og engagement.

Udgangspunktet for indhold er ildsjælenes behov, det endelige kursusindhold justeres i forbindelse

med planlægning af kurserne gennem de næste 2 år.

Gennemgående for alle temaer:

Arbejde med egne projekter, inspirerende oplæg/ input, erfaringsudveksling og networking med

udgangspunkt i egne ressourcer, eget lokalområde og egne projekter.

23


De overordnede temaer er:

Styrkelse af sammenhængskraft mellem land og by i praksis.

Afdækning af alle ressourcer i lokalområderne og i kommunen i det hele taget – sådan bruger vi

forskellighederne som styrke. Organisering

Formidling og Markedsføring.

Vi skal blive meget bedre til at formidle hvilke muligheder vi har, fortælle de gode historier og

markedsføre os sammen.

Friluftspolitik og landdistriktspolitik i praksis.

Og udviklet med udgangspunkt i praksis, med involvering af ildsjæle, på tværs af de forskellige fag

centre og de mange andre fagpersoner, organisationer m.fl., som er aktive i forhold til udvikling af

friluftsliv samt politikerne. Meningsfulde handleplaner.

Fundraising

Sidste del af projektet er en mini fundraiseruddannelse til ildsjælene og dannelse af fundraiser

netværk.

Formidling af projektet - metoderne

Projektet formidles bl.a. i samarbejde med Gistrup Film, således at andre kommuner og lande kan

bruge vore erfaringer.

Projektbeskrivelse ”Energi til ildsjæle” bilag 2

24

Fordele ved udvikling af det lokale

friluftsliv i tæt samspil mellem

borgere og Rebild kommune!

Vi rammer plet i forhold til borgernes ønsker og

behov.

Sikrer lokalt engagement, ejerskab og forankring

af tiltagene.

Lokale kender lokale – en stor fordel, når der skal

indgås lodsejeraftaler.

Sammenholdet i lokalområdet styrkes via friluftsog

stiprojekter.

Lokale er ansvarlige for fremtidigt vedligehold.

Rebild Kommune støtter op med konsulenter fra

relevante fagområder, inspiration, råd og vejled-ning, sparring, projektvejledning, hjælp til

fundraising samt temadage med relevante emner, som energi til ildsjælene.

Udviklingskonsulenten for landdistrikterne i Rebild kommune er koordinator for alle relevante samarbejdspartnere

omkring udvikling af stier og friluftsliv på ildsjæle niveau.

Støtter op om netværksdannelse på tværs af lokalområder – styrkelse af sammenhængskraften

mellem lokalområder.

Megen udvikling i alle lokalområder for få

midler – uden afledt drift for Rebild kommune.

Rebild blev ”Kløversti pilotkommune” bl.a. på

opfordring af 2 af de meget aktive stigrupper,

som begge arbejder med dette koncept.

Andre stigrupper arbejder med etablering - og

formidling af ”Spor i landskabet”.

Der er dannet netværk på tværs af stigrupper

og lokalsamfund.

Ildsjælene og Rebild Kommune er i færd med

at bygge et edderkoppespind af stier, som

forbinder by og landsby og det åbne land. Der

udvikles masser af naturrum langs stierne og i

lokalområderne.


Prisen som ”Danmarks friluftskommune 2011” skal bruges til medfinansiering af de mange

lokale ildsjæles sti- og friluftsliv projekter ud fra ansøgninger. Retningslinjer udarbejdes i

samarbejde mellem Grønt råd, og centrene Natur og Miljø og Kultur og Fritid.

Større projekter:

Rebild kommune samarbejder med

Naturstyrelsen, Agri Nord og

nabokommunerne om større friluftsliv

projekter og anlæg af stier og formidling.

Også i disse projekter inddrages relevante

borgergrupper, foreninger, institutioner m.fl.

Målet er etablering af endnu flere stier i det

åbne land, både på kommunale arealer og ved

aftaler med private lodsejere.

Grøn ordning (VE vedvarende energi)

åbnede muligheder for endnu flere

friluftsprojekter. Følgende projekter er

skudt i gang i 2011:

Etablering af stinet mellem 4 landsbyer, etablering af en informationsbygning samt overnatningsmuligheder

til rullende udeskole, servicebygninger med toiletfaciliteter to steder. (se område 2.)

Eksempler på samarbejde med Naturstyrelsen:

I Rebild Kommune er det især statsskoven omkring Skørping og Rebild, der er velforsynet

med alle afskygninger af friluftsfaciliteter. Det skyldes i høj grad indsatsen fra Naturstyrelsen

Himmerland, som i en længere årrække har arbejdet aktivt med at udbygge skovens

publikumsfaciliteter med det formål at øge antallet af brugere af statsskoven. Det hænger

selvfølgelig også sammen med,

at Rold Skov og Rebild Bakker også er et rekreativt område af regional betydning, som

Naturstyrelsen Himmerland har ansvaret for at udvikle som sådan. Eksempler på projekter

etableret i 2010 og igangværende projekter:

Juelstrup Sø ved Støvring og Sørup

Løberuter i Rold skov

Top 7 Mountainbike i Danmark

Stier i Skørping smelter sammen med en af

kløverstierne.

Sundhedsspor i Skørping

Musikalsk uderum i Rebild

Skiløjper

Eksempler på samarbejder med AgriNord

Landboforeningen Agri Nord har i samarbejde med Rebild Kommune, lodsejere, naturinteresserede

og Aage V. Jensen Fonde lavet flere naturplejetiltag i 2010 og 2011. I projekterne plejes

naturarea-ler oftest med rydning og afgræsning efter, at lodsejerne er blevet enige om større

fælleshegn, hegnssætning, etablering af vand, aftaler med dyreholdere mm. Det giver

højere naturindhold, større biodiversitet og bedre forhold for folk som ønsker at komme ud i

naturen og nyde kommunens naturværdier i dette tilfælde ofte de lysåbne naturtyper.

Den overordnede indsats er prioriteret i Nordjysk Naturpleje- og Hegningsnetværk, hvor Rebild

Kommune deltager aktivt sammen med Agri Nord, Kødkvægsforeningen Himmerland og fire andre

kommuner.

Et af de større projekter er et planlægningsprojekt i Lindenborg ådal. Her er der holdt flere lodsejermøder

og basis er blevet skabt for konkrete naturprojekter bl.a. følgende, hvor aktiviteterne er

sat i gang. Til projekterne er der oftest knyttet naturvandringer og information for at øge folks

viden og oplevelser i naturen:

25


26

Stenild hede

Afgræsning ved Storbjerg

Gravlev

Tågedalen ved Gerding

Klepholm ved Støvring

Der er desuden igangsat fundraising for yderligere projekter i kommunen. Projekter som

fremmer naturpleje og friluftsliv.

Projekter i samarbejde med andre kommuner:

Rold skov natur- og kulturcenter er et samarbejde mellem Rebild Kommune og

MariagerFjord Kommune om udvikling af friluftsaktiviteter og formidling og markedsføring af

disse samt frilufts-faciliteter og stier i de 2 kommuner.

http://www.roldskovnaturogkulturcenter.dk Der samarbejdes også om projekter på tværs af

kommunegrænserne til Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune.

Grønt Råd som høringsorgan, sparringspartnere og initiativtagere:

Grønt råd er garant for at sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturen.

Det Grønne Råd i Rebild Kommune skal være et forum for dialog og samarbejde mellem

borgerne, interessegrupper og kommunen om miljøspørgsmål. I rådet skal idéer til miljøtiltag

kunne præsen-teres, drøftes og videregives til fremme af arbejdet i retning af bæredygtighed.

Grønt råd følger de mange friluftsprojekter og har i

2011 stiftet ”Rebild Kommunes Natur- og

Miljøpris”, som udover snævre natur- og miljø

indsatser kan tildeles med naturnære

friluftsinitiativer for øje.

De 4 årlige møder starter med besigtigelse af

aktuelle projekter. Senest besøgte Grønt Råd d.

24. maj udspringet af Lindenborg å og Simested å.

Udspringene ligger på privat jord med krav om

bevarelse af naturtilstand. Kommunen vil støtte

lodsejeren i pleje af området, herunder evt.

øget græsning ved udspringet, som er ved at gro til

i pil mv. Rådet finder området særdeles

bevaringsværdigt og interessant for indsigten

i åernes forløb.

Øvrige aktører:

Rebild Naturskoler:

Naturskolen i Rold skov område 7.

Vedsted Skovhus beskrevet under område 6

Det Grønne Råd skal have let adgang til informationer,

der vedrører miljøet i kommunen.

Det Grønne råd kan tage alle emner op, der vedrører

miljøspørgsmål og videregive idéer til kom-munen.

Rådet kan af kommunen inddrages forud for større

projekter, der har relation til miljøet og forud for

beslutninger, der vedrører miljøspørgsmål.

Endelig kan rådet påtage sig konkrete opgaver i

forbindelse med afvikling af arrangementer med

miljømæssigt indhold.

Der etableres årligt en pulje med midler til aktiviteter

for Det Grønne Råd.

Skillingbro Naturskole m. økologisk dambrug beskrevet under område 6

Den rullende udeskole beskrevet under område 2

Naturskolen ved Boldrup Museum beskrevet under område 1


Naturvejlederne tilbyder screening af muligheder for ture/ naturindhold og oplevelser i

samarbejde med stigrupper og borgerforeninger i alle Rebild kommunes lokalområder.

Rebild Kulturskole: initiativtager til projekt musikalsk uderum i Rebild, bruger allerede i dag

naturen til sang og musik med dagplejere, daginstitutioner og skoler. Uddybes under Rebild,

område 6.

Dagplejere, daginstitutioner og skoler bruger naturen som læringsrum.

Ungdomsskolen: Fritidspas, Projekt ”Friluftsliv til alle børn og unge i Rebild Kommune”,

støtter børn og unge i alderen 10-15 år, som ikke deltager i foreningslivet. Det handler om, at børn

og unge får en sund og meningsfuld fritid/ hverdag. Projektet skal få usynlige børn integreret i

eksisterende lokale fritidsaktiviteter med henblik på at fremme børnenes sociale kompetencer samt

øge normalitetsfølelse, netværk, selvværd og livskvalitet.

”Fart, fornyelse og fællesskab” beskrives under Nysum, område 1.

Sund Rebild: Naturleg fra morgenstunden, udeaktiviteter for børn i Bælum. De ældste børn i

børnehaven er ude fra morgenstunden. De kommer rundt i området og via foto dokumentation

opfordres de til at tage deres forældre med ud og se det vi har set sammen.

Genoptræning af kronisk syge borgere i Rebild Kommune. Kommunens trænede terapeuter

bruger naturen som trænings rum. Borgerne bliver fortrolige med det område der trænes i og

kan efterfølgende selv bruge området.

Powerteam, tilbud til overvægtige børn. 12 børn mellem 10 og 14 år mødes en gang om ugen

over 12 uger. Vi bruger naturen som træningssted og introducere mange forskellige

muligheder for aktivitet som børnene kan gøre sammen med deres familie.

Træning i naturen for ældre i Skørping. To af Sund Rebilds fysioterapeuter har kørt et 10 ugers

træningsforløb med ældre borgere. De ældre kan selv føre aktiviteterne videre, da det er

grundigt introduceret og alle nødvendige redskaber er i naturen.

Introduktion af udendørs fitnessbane for 3 forskellige målgrupper, Almen, ældre og

børnefamilier. Borgerne for derefter bedre mulighed for at benytte området på egen hånd.

Sund Rebild vil fremover bruge naturen som træningsarena i alle de aktiviteter hvor det er

muligt for grupper og i alle lokalområder. Det er vigtigt at borgerne selv kan tage initiativ til at

få sat et projekt i søen og skabe opbakning omkring det, Sund Rebild er aktør og aktiv

bidragsyder i forhold til aktiviteterne, men ikke i forhold til rekruttering og fastholdelse.

Naturvandrene: ca. 90 personer mødes 2x ugentligt ved Kulturstationen i Skørping.

Vandreture hver mandag og torsdag året rundt.

Mandag går vi ca. 8 km. i rask tempo. Torsdag ca. 5. km i

langsommere tempo. Da vandreturene starter kl. 10 er

det jo mennesker, som ikke er på arbejdsmarkedet.

Vandreturene foregår i naturen. Vi drikker altid kaffe

efter, i sommer-halvåret i naturen. Mål: at fortsætte

vores vandreture, som er meget populære. Vi er 133

medlemmer af foreningen. Vores mål er gennem motion

at fremme sundhed og et socialt godt liv. Udover

ture lokalt kører vi i private biler lidt længere ture i

sommerhalvåret. I 2010 blev det til 22 ture udenfor

lokalområdet + en 6 dages tur til Bornholm, hvor vi

gik er tur hver dag. Der er et utroligtt godt

sammenhold i foreningen. Medlemmerne er glade og

omsorgsfulde overfor hinanden, og der er en fantastisk

god stemning.

Turist kontoret: Lej en rygsæk med udstyr til en nat

i det fri og se hvordan skoven ser ud om natten!

Grupper og familier. Det giver mulighed for at bruge

naturen på en ny og udfordrende måde med fokus på

flora & fauna efter mørkets frembrud. Og det giver

mulighed for f.eks. familien at være sammen på en

anderledes måde.

NordJysk Vandrefestival 2010: Et samarbejde i hele

regionen, med bl.a. VisitNordjylland, Turistbureauerne,

27


Skov og Naturstyrelsen, Region Nordjylland og Coast Alive som samarbejdspartnere. Målet var

dels, at få både de unge og ældre, der normalt ikke bevæger sig så meget, ud at gå tur så

de kunne mærke, at det ikke var svært eller hårdt at bruge en vandretur til motion – og dels at

tilbyde flere dages vandringer for de lidt mere hardcore og med overnatning og bespisning

undervejs. I Rebild kommune var de daglige vandreture både let tilgængelige og andre noget

strabadserende.

Der blev også i samarbejde med MariagerFjord og Vesthimmerland arrangeret en vandretur

på tværs af Himmerland med 2 dages vandring gennem Rold Skov og med temaet ”i de

Himmerlandske forfatteres fodspor”. Disse 2 guidede ture her i Rebild var på henholdsvis 14 og 19

km og var heldagsture. De andre ture med guider der blev udbudt hver dag var på 1½-2

timer og omkring 4 – 7 km.

Nordjysk Vandrefestival 2011: I ugerne 41 +42 vil Nordjysk Vandrefestival atter løbe af

stablen. Der er endnu ikke fastlagte ruter, men der arbejdes på dem og der vil blive forskellige

guidede ruter hver dag. Som sidste år er målgruppen igen dem der normalt ikke dyrker motion –

at få dem med ud på en travetur i naturen sammen med andre, der dyrker denne form for

motion - og give dem lyst til at fortsætte efterfølgende. Målgruppen er også, at få de der plejer

at gå en kort lille daglig tur, til at prøve en heldags tur for at opleve vandringens glæder og

naturens mangfoldighed – og ikke mindst gevinsten ved den gode motion.

Download en cykelrute til din egen GPS:

Med hjælp fra en række frivillige, er vi godt i

gang med at registrere alle nordjyske

cykelruter.

I Rebild finder man nu et udvalg af alle de dejlige

cykelruter i Rebild på VisitRebild’s

hjemmeside. Målgruppen er alle aldre og både

lokalbefolkningen og turisterne i området.

Lej et telt -evt. sammen med lej en ryksæk: En

udbygning af projektet at leje en rygsæk, får man

i år mulighed for også at kunne leje et lille telt,

som kan benyttes til at prøve at overnatte i det

fri på en af vores primitive overnatningspladser

i Rold Skov. Teltet vil kunne lejes for

flere dage, så man kan vandre eller cykle fra den ene overnatningsplads til den anden og

undervejs nyde naturen. Målegruppen er både for familier og grupper.

Pilgrimsruten/hærvejen Rebild Turistbureau arbejder på i samarbejde med andre interessenter,

at føre den manglende kortlægning af hærvejen fra Viborg til Frederikshavn. Forslaget til

ruten gennem Rold Skov er i gang med at blive beskrevet og indtegnet på rutekort. Der er

stigende interesse i netop pilgrimsruter både nationalt og internationalt. Og det er både de der har

et spirituelt formål, men interessen er også hos mange andre, der gerne vil vandre ad de mange

historiske spor der er i landskabet. Der vil blive udarbejdet en pjece om netop ruten gennem

Rold Skov indeholdende dels rutekort dels de historiske elementer.

Turistforeningen: Geocaching hjulpet på vej af Rebild Turistforeningen. Inspireret af Rebild

Kommunes arbejde for at få flere indbyggere

til at benytte naturen, har Rebild

Turistforening doneret 15.000,- kr. til indkøb af

5 stk. moderne håndholdte GPSère.

28

GPS’erne udlånes til kommunes borgere og

turister. Turistforeningen hørte, hvordan den

forholdsvis nye teknik med at finde rundt i

naturen, kunne inspirere mange mennesker

til at begive sig væk fra computeren og ud

i naturen, for at finde ”skatte” eller besøge

spændende ting i naturen. Det er helt oplagt, at

specielt ungdommen finder den nye form

for aktivitet i naturen, spændende.

Turistforeningen arrangerer aftner, hvor

publikum bliver indført i den moderne

teknik.


Kultur og friluftsliv

Rebild Bakker, Danmarks første Nationalpark – naturpark – rummer masser af alle

varianter af stier og smelter sammen med Rold skov. Der findes rigtig mange muligheder for naturog

kulturliv, som i dag formidles via Rold Skov Natur- og kulturcenter og Visit Rebild, som også er

medarrangører af de mange tiltag.

Geocaching Der lægges løbende nye geocaching poster ud i Rebild Bakker og Rold skov samt

andre lokalområder.En stor del rummer natur- og kultur formidling. De benyttes flittigt året rundt.

GPSér sponseret af turistforeningen kan lånes på turistkontoret.

Rebildfesten med mange nye aktiviteter i lokalområdet i flere dage op til 4. juli hvert år i 99 år.

Opera i Rebild Bakker på 10. år i år. Den

Kongelige Ballet i Rebild Bakker og

Bardatræf i Rebild Bakker i samarbejde med

DR er nye tiltag i år.

Rebild Kulturuger i ugerne 37 og 38 har også

nogle friluftsliv aktiviteter på programmet

Film i Skoven på kæmpelærred om natten og

Foto workshops er begge eksempler på

anderledes kulturelle tiltag i naturen.

Mange årlige traditioner i lokalområderne

afholdes i naturen f. eks. fastelavn, Majbøg,

Skt.Hans, by- og landsbysommerfester,

høstfester, halouwen og julesammenkomster

som at hente julepynt og juletræ i naturen.

Formidling:

Sker i dag via et utal af foldere, pjecer og hjemmesider, her nogle eksempler:

Naturvejledning / Naturskoler

Rold Skov Natur og kulturcenter – Roldskovinfo.dk

Naturguiden

Rold Skov kalender

Naturstyrelsen og projektundersider

Friluftsrådet.dk og projektundersider

Friluftskortet.dk

Visit Rebild og Visit Nordjylland

Rebild.dk

Landsby-rebild.dk

De enkelte byers- og landsbyers hjemmesider

Foreningers, klubbers, skoler, daginstitutioners og andre institutioners hjemmesider

Enkelte arrangementers- og projekters egne hjemmesider

Kulturen.net

Samt i/på relevante medier, som aviser, lokalaviser, på TV, DVD, Facebook, Youtupe o.s.v.

29


Elektronisk formidling i naturen: Skolerne er i gang, vi er på vej via Geocaching, formidling

på Kløverstier og Spor i landskabet og andre stier, aktiviteter og seværdigheder har gjort, at vi nu

har fokus på den fremtidssikrede elektroniske formidling. Eksperten indtil videre er projektleder på

Rold Skov Natur- og Kulturcenter.

eks. på formidling se bilag 5

Projekt: ”Inforportal til Rebild kommune” er en fysisk portal (bygning) i Rebild bakker og

en koordinerende elektronisk formidling af alle muligheder for natur, kultur og friluftslivs

oplevelser i Rebild kommune.

Infoportal til Rebild kommune

Den nye infoportal skal informere om

oplevelsesmulighederne i de unikke naturområder

og fungere som samlingspunkt og arkitektonisk

vartegn. Projektet gennemføres i et partnerskab

mellem Rebild Kommune og Realdania.

Det unikke landskab i Rebild Bakker og Rold Skov er et

af de mest populære udflugtsmål i Nordjylland.

Besøgende til området ankommer ofte i bil og parkerer

på p-pladsen ved indgangen til Nationalpark Rebild.

Ideen med den nye infoportal er at skabe et aktivt miljø

omkring ”indgangen” til bakkerne og skoven. Sammen

med de eksisterende faciliteter på stedet – i form af

restaurant, museer og kunsthåndværksbutik – skal en

målrettet formidling mod naturen og attraktionerne i en

markant arkitektonisk ramme give de besøgende endnu

bedre oplevelser af områdets aktivitetsmuligheder.

Infoportalen vil på den måde kunne medvirke til at give

både danske og udenlandske besøgende gode oplevelser

med et varieret indhold – for eksempel motion,

naturvidenskab, eventyr og historie.

I en kombination mellem indendørs og udendørs formidling vil portalen være tilgængelig for publikum

på alle tider af døgnet og på alle årstider. Den øgede formidlingsindsats vil samtidig også

omfatte udbygning af formidling via internettet og mobiltelefon.

Det er tanken, at den nye infoportal skal have et enkelt, men markant arkitektonisk udtryk, der

kan medvirke til at give Rebild Kommune et stærkt brand. Samtidig vil infoportalen kunne udvide

og forbedre oplevelserne i kommunens stedbundne landskabelige kvaliteter – og dermed skabe et

bæredygtigt grundlag for øget turisme.

Den samlede projektøkonomi for den nye infoportal er på godt 19 mio. kr. Heraf har Realdania

givet tilsagn om støtte på 8 mio. kr., og Rebild Kommune har afsat 6 mio. kr. til formålet. Det er

forventningen, at den endelige finansiering er på plads inden sommerferien. Infoportalen forventes

at stå færdig i foråret 2013.

”Infoportalen repræsenterer virkeliggørelsen af en mangeårig drøm”, siger borgmester Anny

Winther. ”At drømmen nu bliver til virkelighed, skyldes ikke mindst et godt samspil med områdets

mange interessenter. En anden faktor er, at det gennem et grundigt forarbejde – allerede her har

vi haft et godt samarbejde med Realdania – er lykkedes at frembringe et spændende og nytænkende

koncept. Formidlingen vil ske ved hjælp af avanceret teknologi, der ikke begrænser sig til den

fysiske portal. Infoportalen vil nemlig på en engagerende måde vise ud til natur og attraktioner, og

samtidig giver teknologien mulighed for formidling ude i terrænet – lige dér hvor man har brug for

oplysningerne. Alt i alt vil infoportalen helt sikkert også bidrage til udvikling af områdets øvrige

aktiviteter. Helt i tråd med kommunens ønsker om vækst og udvikling,” tilføjer borgmesteren.

30


”Med den nye infoportal til Rebild Bakker og Rold Skov

kan Realdania medvirke til at styrke en positiv udvikling

i lokalområdet ved at fastholde og se nye muligheder i

de stedbundne kvaliteter og potentialer, som allerede

findes i naturen på stedet,” siger Hans Peter Svendler,

direktør i Realdania, og fortsætter: ”Samtidig kan

projektet være med til at forbedre danskernes

livskvalitet gennem øget mulighed for adgang til

naturoplevelser og motion. Naturen i Rebild Bakker og

Rold Skov inviterer til fysisk aktivitet, og infoportalen

gør det lettere og mere attraktivt at bevæge sig ud i

denne unikke natur.”

Yderligere oplysninger:

Borgmester Anny Winther eller kommunaldirektør Erik Odder, Rebild Kommune, tlf. 9988 9988

Direktør Hans Peter Svendler, Realdania, tlf. 7011 6666

Rebild kommunes mål og visioner:

Udpluk fra byrådets vision: Rebild kommune har stærke og levende by- og landsbysamfund med

kulturel mangfoldighed og plads til forskellighed med respekt for sammenhæng og helhed. Rebild

kommune vægter nærdemokrati, borgerinddragelse og borgertrivsel højt, samt en service overfor

borgerne, der er kendetegnet ved kvalitet og rettidighed i planlægningen. Det er vigtigt, at der

tænkes på tværs af fagområder og i helheder i arbejdet.

Rebild Kommune ligger i en enestående smuk natur med gode infrastrukturelle forbindelser til

såvel regionscenter som det øvrige land. Dette udnyttes målrettet til udvikling af kommunen med

respekt for kommunens særlige værdier.

Rebild Kommune har stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed

og plads til forskellighed med respekt for sammenhæng og helhed. Det er grundlæggende værdier,

som gør Rebild Kommune til den mest attraktive bosætnings- og erhvervskommune.

Rebild Kommune vægter nærdemokrati og borgertrivsel højt. Borgerinddragelse og en

service overfor borgerne, der er kendetegnet ved kvalitet og rettidighed i planlægningen, er derfor

centrale mål.

Indsatsområder

Frivilligindsatsen skal stimuleres mest muligt

for at supplere den kommunale indsats inden

for eksempelvis ældreområdet, kultur- og

fritidslivet mv. I brugerbestyrelser og råd får

brugerne indflydelse på de konkrete

serviceydelser de modtager.

De særlige råd som fx Det Grønne Råd,

Landsbyrådet, Erhvervsudviklingsrådet mv.

har indflydelse i konkrete politiske

beslutningsprocesser inden for deres

interesseområder.

Større overordnede planer og politikker skal

udarbejdes med borgerinddragelse, der i

hvert enkelt tilfælde er tilrettelagt specielt til

lejligheden.

Sundhed, klima og kvalitet i opgaveløsningen

Rebild Kommune skal søge at skabe optimale rammer for borgernes trivsel. Serviceydelserne skal

indrettes med blik for at gøre det lettere og mere oplagt for kommunens borgere at vælge et sundt

og aktivt liv med gode sociale relationer som forebygger forekomsten af livsstilssygdomme.

Mulighederne for at styrke sundheden med naturen som ramme er mangfoldige. Naturen står til

rådighed, når den enkelte har tid og lyst og passer derfor godt ind i hverdagen for borgere, der i

stadig større grad er fysisk aktive på egen hånd frem for i mere organiserede tilbud.

31


Målet er til enhver tid at sikre størst mulig effektivitet og kvalitet inden for de givne økonomiske

rammer og samtidig sikre at kommunens service er målrettet borgernes behov. Det betyder, at der

skal være opmærksomhed på tværgående opgaveløsning og samarbejde i forhold til den enkelte

borger.

Sammenhængskraft – land og by

Rebild Kommunes stærke og levende by- og landsbysamfund er kommunens styrke. Udviklingen i –

og af byer og landsbyer skal ske med respekt for helheden og der skal sikres sammenhængskraft i

Rebild Kommune.

Helheden skal være baseret på mangfoldigheden og forskelligheden som findes i kommunens byer

og landsbyer. Udviklingen i de forskellige byer og landsbyer skal understøttes gennem lokale

kultur- fritids- og samværsmuligheder.

De kommunale institutioner skal bidrage til udviklingen af byer og landsbyer, men også fungere i

helhedens interesse og sikre at der er kvalitet i den service der leveres.

De samfundsmæssige udviklingstendenser har i de seneste år ikke været gunstige for den ønskede

udvikling. Nytænkning, lokalt engagement og initiativ samt byrådets aktive medvirken er

væsentlige ingredienser i indsatsen.

Bosætning og byudvikling

Historien har vist os, at vi i Rebild Kommune har et væsentligt potentiale for bosætning.

En vision om at være den mest attraktive bosætningskommune i området er således fortsat

realistisk.

I alle byer arbejder vi for at skabe egentlig byudvikling. Elementerne heri kan være:

velplacerede arealer til byudvikling (boliger, erhverv, offentlige institutioner mv.)

borgerinddragelse i lokale udviklingsinitiativer

attraktive og tilgængelige rekreative arealer i og ved byzonebyerne

gode kultur- og fritidstilbud

offentlige transportmuligheder

velfungerende kommunale institutioner og servicetilbud mv.

I landsbyerne arbejder vi for at fastholde og udvikle bosætning, erhverv og turisme inden for de

nuværende landsbyafgrænsninger.

Bosætning og byudvikling skal til enhver tid afvejes med hensynet til beskyttelse og benyttelse af

natur og miljø.

Målsætning for Center

Kultur og Fritid, som er

ansvarlig for

landdistriktsudvikling,

herunder stier og friluftsliv i

samspil med de øvrige

centre:

I respekt for værdien af den

frivillige indsats indenfor

landdistriktsudvikling, kulturog

fritidslivet tilstræber

Center Kultur og Fritid at

etablere et gensidigt

forpligtende samarbejde med

foreninger, klubber, grupper,

aktører m.fl. på disse

områder. Samarbejdet skal

respektere mangfoldigheden,

forskelligheden og

traditionerne i den praksis,

der kendetegner

landdistrikts-, kultur- og fritidslivet, og rammer og spilleregler skal fremstå entydige og enkle.

32


Planstrategi 2011

Arbejdet med den nye planstrategi er netop genoptaget efter at være stillet i bero under stor

sparerunde og omstrukturering i den kommunale organisation. Konsulent Niels Larsen,

borgmesterkontoret og udviklingskonsulent Pia Bonde, Center Kultur og Fritid har netop overtaget

ansvaret for det videre arbejde med nedenstående emner.

Uddrag fra baggrundsnotat hertil:

Baggrund

I arbejdet med Planstrategi 2011 har byrådet ønsket at foretage samlede overvejelser vedr.

turisme, fritid og sundhed som grundlag for, at kommuneplanlægningen kan understøtte indsatsen

inden for disse emner bedst muligt. I byrådets vision for Rebild Kommune står der:

”Mulighederne for at styrke sundheden med naturen som ramme er mangfoldige. Naturen står til

rådighed, når den enkelte har tid og lyst og passer derfor godt ind i hverdagen for borgere, der i

stadig større grad er fysisk aktive på egen hånd frem for i mere organiserede tilbud.”

Det har været en udfordrende opgave at finde et frugtbart perspektiv for arbejdet med temaet –

herunder hvordan temaet på en meningsfyldt måde at sættes til politisk diskussion på

planstrategiseminaret. Vi har forsøgt at skabe overblik over fælles opgaver og fælles kendetegn

hvilket har resulteret i, at vi kan pege på følgende emner som fællesnævnere for en diskussion af

temaet Turisme, fritid og sundhed:

Naturen og det gode liv – herunder de fysiske strukturer, der giver os mulighed for at bruge

naturen som turist og borger til gavn for vores mentale og fysiske sundhed.

Netværk, samarbejde og partnerskaber.

Aktører indenfor turisme, fritid og sundhed er

meget afhængige af at kunne indgå og

samarbejde i netværk og partnerskaber for at

kunne skabe de ønskede resultater på det

pågældende felt. Rebild Kommunes evne til at

få det tværsektorielle samarbejde – både

internt og eksternt – til at fungere, er således

afgørende for de resultater, der kan skabes.

Nærværende baggrundsnotat vil udfolde

temaets indhold og udfordringer med

udgangspunkt i ovennævnte overskrifter.

Naturen og det gode liv

Naturens mangfoldighed byder på attraktive oplevelser og friluftsliv for alle mennesker uanset alder

og livssituation, uanset om man er alene eller del af en sammenhæng. Naturen giver grundlag for

fælles oplevelser og deltagelse i fællesskaber i mange forskellige former og størrelser. Samtidig

udgør naturen en oplagt ramme for fysisk aktivitet og leg. Alt i alt er naturen på mange måder tæt

forbundet med livsglæde, velvære og socialt samvær, som er væsentlige faktorer for et godt og

sundt liv.

Potentialet for styrkelse af sundheden gennem kontakt med naturen er mangfoldigt. En anden

styrke ved naturen er, at den som udgangspunkt står til rådighed, når den enkelte har tid og lyst.

Dermed passer brug af naturen godt ind i hverdagen for borgere, der i højere grad er fysisk aktive

på egen hånd frem for i mere organiserede aktiviteter.

Naturen i Rebild Kommune er afvekslende og byder på mange muligheder for friluftsliv i åbne

landskaber, grønne skove, ved søer og langs vandløb. Naturen er en god ramme for afslapning,

eftertænksomhed og rekreation og kan derfor give pusterum fra en hektisk hverdag. Det er et

anerkendt faktum, at ophold og aktiviteter i natur og grønne områder har en positiv indflydelse på

såvel menneskers fysiske som psykiske helbredstilstand. Denne viden gøres der eksempelvis brug

af i behandlingstilbud til forskellige målgrupper i sund Rebild og hos Comwell i Rebild, der har

specialtilbud målrettet rehabilitering af kræftpatienter.

33


34

Forskellige fysiske anlæg som fx stier, markveje,

cykelruter, mountainbikeruter og primitive lejr-pladser

er grundlaget for friluftsliv i Rebild Kommune. Dertil

kommer mulighederne for at bruge naturen som

ramme for kulturelle arrangementer som koncerter,

rollespil og ballet. Inden for de senere år er der

endvidere kommet andre typer af anlæg til som fx

faste orienteringsposter, ski-løjper og anlæg til

udøvelse af fitness i naturen. Anlæggene udvider

borgernes muligheder for fysisk udfoldelse i naturen.

Nærhed er af stor betydning, hvis en større andel af

borgerne skal anvende naturen som ramme for fysisk

aktivitet i hverdagen. Derfor er det relevant at skabe

overblik over, hvilke naturområder vi har i Rebild

Kommune.

På www.udinaturen.dk eller www.naturstyrelsen.dk

kan man få en oversigt på kort over friluftsfaciliteterne

i et selvvalgt område. Det kan være

faciliteter som eksempelvis stier, cykelruter, primitive

lejrpladser, bademuligheder og meget andet.

De konkrete tiltag er samskrevet under de 9 områder.

Interesseområderne inden for turisme, fritid og

sundhed har en forskellig geografisk udstrækning.

Aktiviteterne inden for turisme er koncentreret

omkring Rebild Bakker, Rold Skov, Rebild og Skørping,

samt en vis aktivitet i kommunens østlige del, jf. nedenstående kort, der illustrerer

turisterhvervenes placering i kommunen. Aktiviteterne inden for fritid og sundhed er udbredt over

hele kommunen.

Netværk, samarbejde og partnerskaber

Både turisme-, fritids- og dele af sundhedsområdet er kendetegnet ved, at resultater skabes via

samarbejde i netværk og partnerskaber. Alle tre områder er meget afhængige af evnen til at kunne

indgå og samarbejde i netværk og partnerskaber. Organisationens evne til at få det tværsektorielle

samarbejde – både internt og eksternt – til at fungere, er således afgørende for de resultater, der

kan skabes.

En stor del af de seneste tre år må

betragtes som startperioden for

netværkssamarbejde på områ-det. Det

er således hensigten, at

Sundhedsgruppens indsats skal tages op

til overvejelse i forbind-else med en

revision af Rebild Kommunes

Sundhedspolitik i løbet af 2011. I den

forbindelse vil det være naturligt at

overveje, hvordan organiseringen af

indsatsen kan bidrage yderligere til at

skabe de ønskede resultater. Det er fx i

mange sammenhænge en udfordring at

skabe helhed i den kom-munale indsats i

de enkelte lokalsamfund på tværs af

sektorer. Her kan der måske findes

inspira-tion i landsbyrådet som model

for lokalråd i de enkelte bysamfund.

Derigennem vil der kunne skabes

lokaldemokratiske fora, som vil være af

stor værdi for både byrådets og administrationens løbende prioritering af indsatsen i

lokalsamfundene.


Spørgsmål til diskussion i gruppearbejde

Har I andre perspektiver på temaet som I ønsker at drøfte end de her rejste? Hvilket fokus skal

der lægges på dette tema i planstrategien?

Hvad kan vi gøre for i højere grad at sikre tværgående koordinering både internt og eksternt?

Er der behov for at forbedre den politiske understøtning af den tværgående indsats?

Hvis ja, hvordan kan det så ske?

Er der politisk interesse for at undersøge de lokaldemokratiske og praktiske perspektiver i at

oprette lokalråd i alle byzonebyer som en parallel til landsbyrådet?

De seneste tre år, er anlægsmidler på idrætsområdet især anvendt til udbygning og forbedring

af hallerne. Investeringer i flere friluftsfaciliteter i form af fx møde- og aktivitetssteder, stier,

sundhedsspor, Naturfitness, skovrejsning m.v. er en anden mulighed, der i lige så høj grad kan

bidrage til øget fysisk aktivitet blandt borgerne.

Kommuneplan 2009:

Er mest en fysisk plan, hvor der ikke er meget med om Friluftsliv / stianlæg m.m. udpluk fra mål

vedrørende Stier og friluftsliv:

3.1 Veje og stier :

At infrastrukturanlæg i det åbne land placeres og udformes, så der tages vidtgående hensyn til

miljøet, naturen og landskabet.

At cykelstinettet udbyges til gavn for de bløde trafikanter.

(Forslag til etablering af 22 cykelstier er rigistreret, der er typisk midler til en til to pr. år afhængig

af længde, økonomi, vinterberedskab m.m.)

5.2 Hovedstruktur for det åbne land:

Sikre en bæredygtig udvikling, hvor anvendelsen af det åbne land til produktion, friluftsliv og

turisme, veje og andre anlæg sker i stadig balance med naturen og miljøet.

Træffe beslutninger om anvendelsen af det åbne land på baggrund af en vuedering af

konsekvenser for natur, miljø og friluftsliv.

Bevare og forbedre kultur- og naturværdier.

Forbedre adgangen for alle til det åbne land.

Sikre at de særlige områder for natur, jordbrug og råstoffer først og fremest anvendes til disses

primære formål og under hensyntagen til friluftslivets muligheder.

Fremme en alsidig arealanvendelse i øvrige planlagte områder under hensyntagen til jordbrugsog

naturinteresserne.

(der er under hvert mål udarbejdet retningslinjer med delmål og redegørelser)

7.1 Placering af ferie og fritidsanlæg:

Udbygge ferie- og fritidsmulighederne for lokalbefolkningen i Himmerland.

Udarbejde en samlet kortlægning af turisme og oplevelseslokaliteter, evnt. i samarbejde med

nabokommunerne.

Understøtte naturturisme og aktiv fritid med tyngdepunkt i Rebild og Rold Skov området.

Placere større ferie- og fritidsanlæg ud fra sammenhængende fritids- og turistpolitiske

overvejelser.

Sikre balance mellem væksten i friluftsliv og

turisme og en fortsat bibeholdelse af de

landskabelige kvaliteter.

Muliggøre realiseringen af visionerne om et

formidlingscenter ved Rebild Bakker.

understøtte Rold Skov Natur- og

kulturcenter som et vigtigt formidlingsforum

for de mangeartede oplevelsesmuligheder i

Rebild- og Rold Skov området og

Turistcenteret i Graverhuse som en

rekreativ aktivitetspark.

(Turistcenteret i Graverhuse = Natur- og

cirkusparken, som er omtalt under område 9)

35


Borgernes udviklingsplaner:

Nogle landsbyer og byzonebyer har på baggrund af lokale udviklingsværksteder udarbejdet

borgernes udviklingsplaner for de enkelte lokalområder, og arbejder stødt og målrettet med

delprojekter udfra helhedsplanen. Eksempler se bilag 3.

Politikker:

I dag figurerer mål og handleplaner for ”Friluftsliv” i flere af Rebild kommunes politikker:

landdistriktspolitikken, kulturpolitikken, sundhedspolitikken, frivilligpolitikken, dagtilbudspolitikken,

skolepolitikken, ungdomspolitikken og sammenhængende børnepolitik.

For alle børn og unge i Rebild Kommune skal motion og fysisk aktivitet være en

naturligdel af deres hverdag.

Friluftsrådet anbefaler:

36

Friluftspolitik:

Frøene til en sammenhængende

”Friluftspolitik for Rebild Kommune”

er sået og spirer allerede. Processen

med udvikling og udarbejdelse af

Rebild kommunes Friluftspolitik vil

pågå sideløbende med det 2 årige

projekt ”Energi til ildsjæle”, som

starter efterår 2011 og sideløbende

med opbygning af den nye infoportal

som skal stå færdig forår 2013.

Friluftsrådets oplæg til Vision for

friluftsliv i Rebild Kommune og

for Rebild Kommunes

Friluftspolitik:

at kommunen arbejder for at bevare naturen og de landskabelige og kulturhistoriske værdier i

kommunen. Kommunen har en varieret natur, der skal benyttes, beskyttes og forbedres.

Naturen er en grundlæggende værdi, der ikke må beskadiges, og en bedre biodiversitet skal

tilstræbes tilvejebragt. Naturen skal også kunne bruges og være en del af borgernes og

turisternes hverdagsmuligheder.

at kommunen medvirker til at gøre det åbne land og naturområderne tilgængelige via blandt

andet veje og stier samt medvirker til, at adgangen til de kulturhistoriske værdier fremmes mest

muligt, så der kan skabes oplevelser for borgere og turister.

at der sikres stor tilgængelighed til naturen med mulighed for et aktivt friluftsliv og oplevelser,

hvilket vil medføre øget sundhed for brugerne.

at det allerede påbegyndte positive samarbejde mellem kommunen og Friluftsrådet fortsætter i

det grønne råd

ved at Friluftsrådet modtager kommune- og lokalplaner og kan komme med input til kommunen

om disse

ved at Friluftsrådet er høringspartner i forbindelse med ansøgninger om nedlæggelse af veje i

det åbne land

ved at Friluftsrådet er høringspartner i forbindelse med dispensationer i forhold til naturbeskyttelseslovens

beskyttelseslinjer samt i fredningssager

ved at Friluftsrådet til enhver tid vil være interesseret i og villig til at medvirke i planlægning,

etablering og drift af friluftsmæssige aktiviteter og anlæg

at kommunen etablerer et digitalt friluftskort med alle friluftsfaciliteter i kommunen (se tilbuddet

fra Skov- og Naturstyrelsen om brug af styrelsens kort på www.friluftskortet.dk).

at kommunen engagerer sig i et pilotprojekt omkring natur- og friluftsmæssige oplevelser via et

GPS-system

at kommunen ligeledes engagerer sig i anvendelse af audioguide-systemer for natur- og

friluftsture.

at kommunen arbejder for, at skoler og institutioner får et Grønt Flag (Grøn Skole og Grønne

Spirer). Det Grønne Flag symboliserer, at skolen/ institutionen har gennemført et undervisningsog

aktivitetsforløb og opprioriteret miljøspørgsmål i skolens/institutionens daglige drift.


Når ildsjæle, masser af frivillige, Rebild kommune og øvrige

samarbejdspartnere trækker på samme hammel!

Som det fremgår af ovenstående er der sat handling på mange af disse visioner. Vi har på mange

fronter et rigtig godt samarbejde med Naturstyrelsen, AgriNord, Friluftsrådet, og mange øvrige

ressourceorganisationer og –personer og er sikker på at dette samarbejde vil vokse endnu mere i

de kommende år. Dels gennem samarbejder om konkrete tiltag med stier og udvikling af

friluftslivet, men også når vi går i gang med processerne omkring udarbejdelse af vores

Friluftspolitik og handleplaner på såvel ildsjæle initiativ som på kommunalt initiativ. De mange

erfaringer vi gør og har gjort os gennem involvering i arbejdet med sti- og friluftsliv projekter på

alle niveauer vil i høj grad være med til at opkvalificere Rebild Kommunes Friluftspolitik.

Stier og Friluftsliv i by og på land!

Efter kraftige sparerunder og omstrukturering er arbejdet med planstrategi 2011 nu genoptaget

efter at have været stillet i bero. Friluftsliv kommer til at spille en meget central rolle i afsnittet om

Natur, Fritid, Friluftsliv, Sundhed, Kultur og Turisme.

Selv om Rebild kommune er en lille landkommune, er det herved bevist, at der kan udvikles rigtig

meget for forholdsvis små midler, når ildsjælene og de mange frivillige smøger ærmerne op og

bakkes op af Rebild kommune.

Jo bedre vi bliver til at udnytte forskellighederne som styrke, samarbejde på tværs, koordinere,

erfaringsudveksle, netværke, informere, markedsføre os og trække på samme hammel, jo mere

ejerskab og jo rigere friluftsliv.

Projekt ”energi til ildsjæle” skal sætte ekstra skub i ovenstående og bl.a. sikre, at udviklingen af

friluftsaktiviteter og -faciliteter samt adgang til natur og landskaber breder sig som ringe i vandet.

Et edderkoppespind af stier vil vise sig, når alle projekter er realiseret og kortlagt!

En skattekiste med oplevelser, som kan opleves i vores egen kommune er afsløret!

Masser af ukendte naturperler og spændende historie er afsløret!

Kulturelle oplevelser i naturen er sunde og balsam for sjæl og krop!

Nysgerrigheden skal pirres via spændende formidling!

Så spændende, at alle har lyst til aktivt bevæge sig rundt i hele Rebild kommune og opleve!

Via den nye ”Portal til Rebild Kommune” bliver det muligt, såvel fysisk som elektronisk, at få

koordineret og formidlet den rigdom af

Kultur- og Friluftsliv, der kan opleves og

dyrkes i Rebild Kommune.

37


Titlen og prisen som ”Danmarks Friluftskommune 2011” skal være et skulderklap til de mange

ildsjæle og frivillige i lokalområderne, medfinansiering af endnu flere sti- og friluftsliv projekter,

flere oplevelser, aktiviteter og formidling. – altså, hvis vi har fortjent den!

Med venlig hilsen

Det Grønne råd og centrene Natur og Miljø og Kultur og Fritid, Rebild Kommune.

Bilag:

1. Temadag om stier og friluftsliv

2. Eksempler på udfyldte skemaer til brug for uddybning af denne ansøgning

3. Eksempler fra borgernes udviklingsplaner for landsbyerne Hellum og Siem

4. Projekt ”Energi til ildsjæle” – projektbeskrivelse og forandringsteori

5. Eksempler på formidling – naturvejledere, brochurer og hjemmeside

38

More magazines by this user
Similar magazines