Særtryk om ny grundbog - Danmarks Historie i globalt pespektiv ...

danmarkshistorie.gyldendal.dk

Særtryk om ny grundbog - Danmarks Historie i globalt pespektiv ...

danmarks historie i et globalt perspektiv

14 SÆRTRYK

Den materialekritiske dimension:

Hjemmesiden er desuden tillagt en helt

afgørende rolle med henblik på arbejdet

med den materialekritiske dimension,

som jeg allerede har været inde på i

citatet side 11.

Jeg har tidligere (i studiebogen til

HHH) opereret med begreberne ”endimensional”

og ”todimensional” iagttagelse,

og med informationseksplosionen

i forbindelse med internettet og

med spindoktorers og medierådgiveres

centrale placering i offentligheden er

denne sondring vel vigtigere end nogensinde.

Den endimensionale iagttager ”sluger”

ukritisk det, han/hun hører, ser og

læser og opfatter det som facts – som

viden om virkeligheden.

Den

Iagttager Materiale

amerikanske { virkeighed

Den materialekritiske (todimensionale)

iagttager er derimod bevidst om,

at man ikke bare kan sætte lighedstegn

mellem materiale og virkelighed, men at

man hele tiden skal holde øje med og

overveje arten, pålideligheden og kvaliteten

af det materiale man arbejder med

(herunder ikke mindst formålet med, at

det er blevet fremstillet), når man skal

søge viden om en eller anden problemstilling.

Materiale

Den

Iagttager amerikanske { virkeighed

{

{

Grundbogen indeholder nogle

materialehenvisninger undervejs i form

af noter (dog kun et begrænset antal

af hensyn til bl.a. overskueligheden).

Desuden skitseres de materialekritiske

problemstillinger ind imellem og usikkerheden

henholdsvis uenigheden om

konklusionerne flere steder (f.eks. i

forbindelse med landboreformerne,

besættelsestiden, fodnotepolitiken og

Danmarks udenrigspolitik efter år 2000).

Det ville selvfølgelig have været

didaktisk ønskværdigt, hvis bogen i højere

grad havde redegjort for materialegrundlaget

bag de enkelte kapitler, herunder

hvilke kildekritiske problemstillinger

det tilgrundliggende materiale giver

anledning til. Det ville også have været

ønskværdigt, hvis grundbogen i højere

grad havde præsenteret historikernes

arbejdsværktøj – den kildekritiske metode.

Endelig er det jo også helt afgørende

vigtigt, at læseren ikke efterlades med

det indtryk, at bogen repræsenterer

sandheden om den fortidige virkelighed

(historien med stort H), men at den

tværtimod er et resultat af en lang række

forfattervalg, som hver for sig kan

diskuteres og kritiseres (jf. s.x)

Hjemmesiden vil som svar på disse

målsætninger indeholde

a) en beskrivelse af historikerens værktøj

– det materialekritiske apparat –

belyst med eksempler fra

Danmarkshistorien (og specielt fra

grundbogen og hjemmesidens kilder)

a) en præsentation af materialegrundlag,

materialekritiske problemstillinger

og ”den historiske slagmark” for

hvert af de 11 delkapitler.

Således muliggør hjemmesiden en

pædagogisk løsning på et didaktisk

problem. Det samme gælder det efterfølgende

punkt:

Similar magazines