Særtryk om ny grundbog - Danmarks Historie i globalt pespektiv ...

danmarkshistorie.gyldendal.dk

Særtryk om ny grundbog - Danmarks Historie i globalt pespektiv ...

danmarks historie i et globalt perspektiv

8 SÆRTRYK

bl.a. er inspireret af kulturministeriets

Kulturkanon. Ikke mindst de mange

historiemalerier kan desuden lægge

op til refleksioner over brugen (eller

misbrugen) af historien igennem

Danmarkshistorien.

Endnu en nyhed med nye muligheder,

nemlig samspillet med en hjemmeside,

skal jeg komme tilbage til senere.

Hvorfor er bogen blevet så lang?

Med det begrænsede timetal, de mange

bekendtgørelsesmålsætninger og de

mange atomiserende forpligtelser skal

en undervisningsbog helst være så kort

som muligt, og umiddelbart drømte jeg

da selv fra starten om en lille bog på

måske 100-150 sider, der kunne klare

det hele: skabe meningsfuldt overblik,

præsentere væsentlige begivenheder,

udviklingslinjer og sammenhænge på

frugtbar måde, synliggøre menneskene i

historien, give læseren mulighed for at

udvikle identitet og bevidsthed, give

perspektiver på den komplicerede moderne

verden, give en blot nogenlunde

nuanceret beskrivelse af og forklaring

på det danske demokratis og den danske

velfærdsstats udvikling o.s.v.

Det stod mig imidlertid hurtigt klart,

at drømmen omomnibus-pixi-bogen”

var en illusion. Skulle bogen være mere

end en kalorietom skal, og skulle den

kunne stimulere læsernes fantasi og

kreativitet og bidrage til at udvikle

deres identitet, bevidsthed og personlige

myndighed, så hjalp det ikke at skære

for hårdt i nuancer og fordybelsesmuligheder.

I forvejen er jo selv en Danmarkshistorie

på 3-400 sider i en vis forstand

alt for kort og unuanceret. Skal Danmark

præstere undervisning i verdensklasse

(som det jo nu hedder), så skal undervisningsmaterialet

ikke være pixi-bøger!

Bogen og bekendtgørelsen

Bogen ”Danmarks Historie” sigter konkret

mod det almene gymnasiums historieundervisning,

og den skal derfor helst

kunne bestå den bekendtgørelsesmæssige

lakmusprøve. Det vil jeg kigge nærmere

på i det følgende.

De faglige mål

Med anvendelse af begreber fra stx-bekendtgørelsen

(kursiveringer) handler

bogen om, hvorledes mennesker har levet

sammen og forholdt sig til samfund

og naturgrundlag fra oldtiden til i dag.

Det er de centrale udviklingslinjer og

begivenheder i Danmarks historie, der

er i centrum af fremstillingen, men der

lægges til stadighed vægt på sammenhænge

mellem den nationale, regionale,

europæiske og globale udvikling – både

gennem indledende perspektiveringer

til de enkelte kapitler og undervejs i

fremstillingen.

Der er i bogen lagt stort vægt på

at forklare samfundsmæssige

forandringer,

at begrunde og lægge op til diskussion

af periodiseringsprincipper,

at beskrive samspillet mellem mennesker,

naturgrundlag og samfund

gennem tiderne,

at påvise samspillet mellem materielle

forhold og mentalitet i tid og rum,

at præsentere forskellige samfundsformer

– både produktionsmæssigtøkonomisk:

jæger-samlersamfund,

landbrugssamfund, industrisamfund,

postindustrielt samfund og politiskmagtmæssigt:

middelalderens feudalsamfund,

det enevældige samfund,

det tidligt demokratiske samfund

(19. årh.), det nuværende demokratiske

samfund (20.-21. årh.).

Similar magazines