Barnets stemme - LiveBook

livebook.dk

Barnets stemme - LiveBook

Indstik til Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad torsdag d. 23. august

Vandreudstillingen

Barnets stemme

Du er kun 3 klik fra at hjælpe et udsat barn...


Barnets stemme 2

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Barnets stemme” er et socialt

design, hvor alle bidrager

med deres arbejde på frivillig

basis. Projektet vil gennem

kunst, forskning og sociale

aktiviteter sætte fokus på de

mest udsatte børn i Danmark.

Det startede i Vejle.....

som en samtale mellem to søstre i en bil fra Vejle til København

d. 18.05.11. Temaet var ”børns vilkår” med udgangspunkt i

den frygtelige virkelighed for ti børn i Brønderslev. Børn der

har været udsat for massivt omsorgssvigt, vanrøgt, voldtægt.

Børn, der ikke blev set og hørt. Børn, der ikke kun blev svigtet

af forældrene, men også af alle der vidste det, men ikke stoppede

det.

Vi spurgte hinanden.....

hvor er ”Barnets stemme” i alt det her? Hvorfor er der ingen

som har talt med børnene?

Da vi nåede til København.....

skrev vi det sociale design for projekt ”Barnets stemme”.

Der stiftes en frivillig forening og hjemmesiden

www.barnetsstemme.dk

Vi vil skabe.....

- Installationsudstilling som åbner i Spinderihallerne,

Vejle den 6. September 2012.

- Vandreudstilling i Danmark, Bruxelles og i Grønland.

- Et kunstkatalog, en bog og undervisningsmateriale.

- En video og lysbilledforedrag.

- 5 Cafe’er i perioden november 2011 - foråret 2014.

- Møder, Temadage og Workshops og netværksgrupper.

- www.barnetsstemme.dk

Med venlig hilsen

Lene Juhler, Billedkunstner

Kunstnerisk ansvarlig.

www.lenejuhler.dk

Sanne Juhler Hansen, Faglig Leder

Projektleder.

sanne@barnetsstemme.dk

Sanne og Lene på vej til København

UDGIVER:

Jyske Medier i samarbejde med ”Barnets stemme

REDAKTION:

Sanne Juhler Hansen, Faglig leder

Lene Juhler, Billedkunstner

ANNONCESALG:

Jyske Medier, Bugattivej 8, 7100 Vejle

PRODUKTION:

VAF Grafi sk

UDGIVELSESOMRÅDE:

Vejle, Fredericia og Horsens

OPLAG:

35.000


Barnets stemme 3

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Hvem hører barnets

stemme – hvem lytter

til barnet

AF TRINE RYTTER ANDERSEN

KUNSTNER OG SKRIBENT

Umiddelbart kan man godt tro at dette forords overskrift er

en dobbeltkonfekt, men når man tænker efter, bliver det

klart at der er forskel på at høre nogen og så rent faktisk at lytte

til det der bliver sagt. Når man lytter engagerer man sig og det

betyder også at det man hører får lov til at berøre og synke ind.

I de seneste år har Danmark været rystet af en række spektakulære

børne -misrøgtssager, som på godt og ondt har fået fuld

offentlig bevågenhed i det øjeblik myndighederne endelig skred

til handling.

Mange har i den forbindelse spurgt sig selv, hvordan det kan

være at tingene får lov til at udvikle sig over så lang tid og til så

stor skade for børnene og med så enorme omkostninger for

familierne og for samfundet?

Rigtig mange har undret sig over, hvorfor ingen havde talt med

børnene? I den dokumentarfi lm, som DR lavede med de to ældste

søskende fra ”Brønderslevssagen”, siger begge de unge, at de

vælger at stå frem i det håb, at deres historie kan medvirke til,

at man i fremtiden vil lytte mere til børnene i lignende sager, og

sørge for at skabe situationer, hvor børnene kan få mulighed for

at ytre sig uden for de overgribende forældres kontrol.

Lene Juhler og Sanne Juhler Hansen stillede hinanden dette

spørgsmål og fandt sammen ud af, at det tilsyneladende er nødvendigt

at pege på de muligheder, der rent faktisk fi ndes i vores

samfund for at hjælpe udsatte børn og unge.

De har derfor oprettet hjemmesiden www.barnetsstemme.dk,

hvor du fi nder oplysninger om muligheder for at hjælpe børn i

nød og der fi ndes desuden links direkte til de instanser, som skal

varetage børns interesser i situationer, hvor de lider overlast i

deres egne familie.

Hjemmesiden og foreningen bag den, Barnets stemme, er det

man med et moderne ord kalder ’socialt design’. Det betyder at

webstedet og foreningen bidrager til at ændre på den måde vi

som enkeltpersoner og som samfund, forholder os til og især

hvordan vi reagerer på kendskab til børn, der udsættes for vanrøgt

og overgreb. Barnets stemme kombinerer social praksis

med kunstnerisk praksis ud fra overbevisningen om at de to

praksisformer stimulerer og understøtter hinanden på en måde,

som virker befordrende for målsætningen om at ændre på tingenes

tilstand.

Det er et kendt psykologisk fænomen at vi i os, har en dyb trang

til at tro at alting er, som det skal være. Det er tydeligt i de interviews,

der har været offentliggjort med myndighedspersoner

i de nævnte vanrøgtssager. Denne tilbøjelighed til at vende

det døve øre til, er latent i os alle, fordi vi ikke bryder os om at

komme tæt på det, som er ubehageligt. I Brønderslevsagen er

det tankevækkende at der er en tydelig forskel på, om det er

politiet, der er til stede, eller om det er kommunen. Førstnævnte

reagerer prompte og anmelder de kritisable forhold til kommunen

med tydeligt fokus på netop børnene. Sidstnævnte derimod

henvender sig kun til forældrene og har angiveligt betydeligt

sværere ved at gennemskue situationen og skride til handling.

Efter de sidste års uhyrlige sager, har man som borger behov for

at få bekræftet, at de instanser, som kan og skal gribe ind i sådanne

sager rent faktisk gør det. Især er det vigtigt for borgerne at

vide at deres eventuelle indberetninger bliver taget alvorligt og

at der handles på viden om misrøgt.

Det er en kendt sag at man hellere ’slår budbringeren ihjel’ i stedet

for at lytte til budskabet. Alene frygten for ikke at blive hørt

kan afstedkomme en lammende passivitet hos omgivelser, som

har kendskab til børn, der mishandles.

Personligt er jeg meget rystet over at høre at naboerne til huset

i Brønderslev, gentagne gange har henvendt sig til kommunen,

uden at der er sket noget i sagen.

Disse mennesker havde i måneder været vidner til børnenes

vantrivsel og uden kommunens opbakning og især pga. den

manglende kommunikation, var de overladt til sig selv og den

akutte barmhjertighed, de i ny og næ fi k mulighed for at udvise

overfor de sultne og tørstige børn.

Det er utroligt vigtigt i fremtiden, at myndighederne bliver bedre

til at arbejde sammen med civilsamfundet, således at mennesker,

der har mod og hjerte til at involvere sig når de oplever at

børn lider overlast, ikke bliver ladt i stikken eller direkte mistænkeliggjort.

Hvis børnenes trivsel er samfundets fællesansvar, som der står

på www.barnetsstemme.dk , så kræver det politisk handling,

således at det bliver legitimt for myndigheder at kommunikere

og samarbejde med civilsamfundet omkring disse uhyrlige børnemishandlingssager.

Indtil da kan vi glæde os over at jo fl ere mennesker, der benytter

sig at mulighederne for at gribe ind, når børn lider nød, jo

større pres lægger vi på politikere og myndigheder og på den

måde kan vi bidrage til at den nødvendige ændring i praksis kan

fi nde sted.

Lene Juhlers kunst skal ses i denne sammenhæng, idet hun med

sine billeder og installationer åbner et rum, hvori det er muligt

at forstå, mærke og ikke mindst at tale om det smertelige og i

eksistentiel forstand at begribe det på en facon, som også levner

plads til håb og HANDLING!

Alle børn har en iboende kraft, der kan vækkes: Uafhængigt af

den overlast de har lidt, vil de være i stand til at komme videre

i livet – HVIS DE FÅR MULIGHEDEN. Derfor nytter det også at

gribe ind, og hjælpe.

Medfølelse er ikke at have et blødende hjerte fuldt af medlidenhed

med andre.

Medfølelse er at have mod nok til at gøre det der er nødvendigt,

for at bringe bevidsthed ind i en situation og det har børnene

brug for!

Barnets stemme peger på denne mulighed for at træde i karakter

og tage et ansvar.

Indhold:

Hvad er ”Barnets stemme” side 2

Forord af Trine Rytter side 3

Portræt af de to søstre side 4

Vi støtter ”Barnets stemme” side 6

Invitation side 7

Øvrige aktiviteter side 8

Socialt design side 10

Det må ikke ske igen side 12

3 klik side 14

Artikel, Sanne Juhler Hansen side 15

Artikel, Lisbeth Zornig side 17

Stilhedens kunstner side 18

Udstillingsavis til vandreudstillingen

Barnets stemme

Støttet af:


Barnets stemme 4

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Barnets stemme

Søstrene Sanne Juhler Hansen og Lene Juhler,

der står bag ”Barnets stemme”, har selv haft

en barsk barndom i Vejle. Men den har ikke

knækket dem, tværtimod har det givet dem

mod til at handle, når børn har det svært

af Vibeke kruse og

benny f. nielsen (foto)

vikr@vejleamtsfolkeblad.dk

De deler rødder fra en barsk barndom i

det lille ledvogterhus i skoven ved Ibæk

Strandvej i Vejle.

De er storesøster og lillesøster, søstre af kød og

blod og tæt forbundne søstre i ånden.

Sanne Juhler Hansen og Lene Juhler er forskellige

af sind, men de har modet og handlekraften

til fælles.

De er overlevere, som ikke er knækket af barndommens

omsorgssvigt.

I barndomshjemmet fik de tærsk af deres alkoholiserede

far, hvis moderen da ikke nåede at

lægge sig imellem. Hun døde af kræft som 46årig.

Efter tre ugers sygdom.

Da hun var død, gik det for alvor galt i familien.

Faderen blev simpelthen syg af sorg og savn,

drukende sorgen i alkoholens tåger, og volden

mod de hjemmeboende børn accelererede.

Lene var 11 år og fik rollen den lille husmor, der

måtte tage sig af husførelsen og sin lillesøster.

Sanne var da 16 år og for længst løbet hjemmefra.

Hun havde plads i huset, så hun kunne

hjælpe med at forsørge familien.

Løb hjemmefra som 13-årig

Nu sidder de her i Spinderihallerne udenfor

Lene Juhlers lyse atelier og fortæller fra den

barndom, der er den dybere baggrund for

Barnets stemme”.

De har selv oplevet, hvordan det var, da de ikke

blev set og hørt i et hjem med omsorgssvigt.

Derfor gør de nu en indsats for, at alle skal lære

at lytte til børn, se deres situation og handle på

den.

–Vi er ikke blevet misbrugt sexsuelt og havde en

Lene Juhler:

–Kunst kan noget, som realismen ikke kan. Den kan formidle en dyb traumatisk smerte,

så alle kan rumme den.

mor, der elskede os. Det vil jeg godt lige understrege.

Men vi har lidt under omsorgssvigt, Lene

mere end jeg, for jeg løb hjemmefra som 13-årig.

Vi gør ikke det her for at hele os selv. Det har vi

for længst gjort. Det er sket gennem mange års

arbejde med os selv, hvor vi har haft styrken til

at se realiteterne i øjnene og komme videre. Vi

har valgt ikke at være ofre, siger Sanne Juhler

Hansen med vægt på hvert ord, før hun taler

videre:

–Vi står frem med ”Barnets stemme” for at nå

folk og holde den offentlige, reflekterende samtale

i gang. Vi gør det uden løftede pegefingre.

Vi er alle en del af samfundet, naboen, familien,

ministeren, læreren, og alle kan vi gøre noget

dér, hvor vi er, så der ikke kommer en ny sag om

misbrug af børn, siger Sanne Juhler Hansen.

Mors død var en tragedie

Sanne var aldrig bange for sin far, som de tre

yngre søskende. Hun kunne finde på at slå igen,

når han slog hende.

–Far var anlægsgartner, og da jeg som lille pige

var med ham på arbejde, når han skulle anlægge

haver ved de store villaer i Mølholm, så yndede

han at spørge mig om, hvad hovedstaden

i Italien hed. Så han kunne brillere med alt dét,

jeg vidste. Og at jeg kunne læse aviser som seksårig.

Sådan var han også stolt af, at jeg var et begavet

barn. Men han havde så mange uopfyldte

drømme. Det var derfor, han drak. Mor var den

kærlige, og det er vores tragedie, at hun døde så

tidligt. Vores forældre elskede hinanden højt.

Far kunne bare slet ikke klare livet, da hun døde.

Hans drikkeri udviklede sig, og hans frustrationer

og afmagt betød, at han slog mine søskende

endnu mere, fortæller Sanne Juhler Hansen.

Hun besøgte sin mor på sygehuset, da hun lå for

døden og fik sagt farvel i modsætning til Lene,

der ikke måtte.

–Jeg fik aldrig taget afsked med mor. Det var

midt om natten, vi to yngste fik at vide, at hun

var død. Vi lå stive som et brædt under dynen,

vi turde bare ikke røre os. Her lå vi endnu, da

familien kom ved middagstid næsten dag, og

deres kommentar var: ”Nå, ligger I der og snuer

stadigvæk?”. Så ryddede de ellers skabe og skuffer

for mors tøj, og der blev ikke talt et ord mere

om, at hun var død. Sådan var det dengang, der

blev ikke talt med børn om sorgen, fortæller

Lene Juhler.

Hun måtte som den ældste hjemmeboende tage

ansvar for sig selv og sin lillesøster, gøre rent og

lave mad og vaske storvask i gruekeddel.

–Jeg slæbte tunge indkøbsposer hjem, og det

værste, jeg vidste, var, hvis nogle voksne viste

mig medlidenhed og syntes, det var synd for

mig, eller sagde: Nårh. Jeg kunne bare ikke holde

det ud, fortæller Lene Juhler.

Lene elskede Gud

Hun oplevede ofte at skulle servere varm mad

for faderen, når han kom fuld hjem om natten.

–Jeg kan huske engang, han lå og sov rusen ud

på sofaen. Da stod jeg med en kniv i hånden og

var lige ved at slå ham ihjel. Jeg stod og overvejede

det, men gjorde det ikke, fortæller Lene

Juhler.

Hun var den eneste i familien, der havde en

bibel og den eneste, der bad til Gud i et hjem,

hvor faderen var ateist. Han drillede datteren,

og kaldte Gud ”Jesus Kristensen”.

–Jeg elskede Gud og bad til ham hver dag. Som

tre-årig så jeg en engel i vores baghave, og jeg

kan huske, at jeg ville med englen hjem. Jeg prøvede

at løbe ind i englen, men jeg blev hver gang

skubbet tilbage som en bold. Jeg mistede Gud,

da jeg var 12 år. Jeg bad og bad til ham, men fik

ikke nogen hjælp, fortæller Lene Juhler, der altid

har været spirituel og har fundet tilbage til troen

i dag, hvor hun er katolik og en del af den katolske

menighed ved Sct. Norberts Kirke i Vejle.

Her skal hun nu være kataket med Hanne Wegener

som mentor.

Sanne ville hjælpe

Sanne Juhler Hansen forsøgte at hjælpe Lene og

de andre søskende, men hun måtte ikke komme

i hjemmet for faderen. Sanne ringede i stedet til

de sociale myndigheder i den daværende Vinding

Kommune, da hun var 13 og igen da hun

var 16 år, så de kunne komme på besøg og se på

forholdene i hjemmet.

Lene fortæller: –Der kom to damer fra Børneværnet.

Jeg aflurede dem med det samme og

vidste, at der ikke ville ske noget. Jeg kunne

mærke, at de ikke turde spørge mig om noget

som helst. Jeg holdt hjemmet pinligt rent og i

orden, og far kunne være nok så charmerende,

når han ville, så han snoede dem om sin lillefinger.

De kom to gange, og der skete ikke noget. De

turde ikke spørge mig, hvordan jeg havde det,

og det var mit højeste ønske dengang.

Sanne Juhler Hansen var plaget af dårlig samvittighed

over, at hun ikke kunne redde sine

søskende.

–Jeg prøvede, men jeg kunne ikke, og det var

utroligt hårdt. Jeg var jo selv kommet væk og


Barnets stemme 5

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Sanne Juhler Hansen har altid vidst, at Lene var kunstner. Hun tegnede og malede altid som barn, og nu har hun malet de fire stor malerier til ”Barnets stemme”, som taler til alle.

Sanne Juhler hansen:

–Vi er alle en del af samfundet, naboen, familien,

ministeren, læreren, og alle kan vi gøre noget dér, hvor vi er,

så der ikke kommer en ny sag om misbrug af børn.

havde det godt i den familie, hvor jeg var i huset.

Familien der ville adoptere mig og betale for

min uddannelse, men det sagde far nej til, fortæller

Sanne.

–Vi har i projektet trukket på Sannes faglighed.

Hun kan få komplekse, sociale problemer formuleret

så klart, at vi alle forstår det, siger Lene

og fortsætter: –Jeg har ikke oplevet Sanne gå på

kompromis en eneste gang, når det handler om

de mest udsatte børn. Jeg er vild med at se den

kreativitet, jeg selv kender, udfoldet i ord, siger

Lene

Tvivl som Tove Ditlevsen

Lene husker alt fra barndommen, hvor det tog

en time at trave gennem skoven til Vinding Skole

og hjem igen.

Hun husker dengang, hun havde lektier for og

skulle tegne en bestemt tegning med en passer.

Men der var ingen passer i hjemmet, og så

måtte hun bruge et af faderens snapseglas med

guldkant.

–Jeg var så flov over det, og jeg var ved at dø af

skræk, da min lærer, Robert Therkelsen, fremhævede

den som den smukkeste. Han var min

bedste lærer, han så mig, som jeg var og behandlede

mig respektfuldt, siger Lene Juhler.

Sanne Juhler Hansen har aldrig været i tvivl om,

at lillesøsteren blev kunstner.

–Alle vidste, at Lene blev kunstner. Hun havde

altid gang i et eller andet. Lene ejer sådan en

ukrænkelighed. Hun er så autentisk og sådan en

uspoleret sjæl. Det har hun altid været, og hun

har en musisk begavelse. Far sagde ofte til hende

”skal du nu være kunstig igen”. Når far var i

haserne på Lene, så tror jeg, det skyldes, at han

elskede hende overalt, men var bange for dét,

hun indeholdt. Hans frustration betød, at han

slog. Lene har langt mere selvværd, end jeg har.

Jeg havde det akkurat som Tove Ditlevsen skrev

det i ”Barndommens gade”, at hun hele tiden

var bange for at blive afsløret som en, der ikke

kan skrive og formulere sig. Den angst kender

jeg godt, selv om ord er dét, jeg er bedst til. Jeg

bruger min indignation og vrede til at kæmpe

den sociale kamp, og det er godt for mig, at Lene

viser mig, at der er en anden vej, end den sociale

kamp. Jeg ser på barnets ydre virkelighed, barnet

i samfundet, Lene ser på barnets indre virkelighed,

siger Sanne Juhler Hansen.

Som kunstner går Lene direkte ind til kerne af

problemstillingen uden filter og berøringsangst.

Lene Juhler kender godt tvivlen, og det er den,

hun skal arbejde allermest med. Da hun forlod

hjemmet kom hun først i huset, blev siden

udlært som smørrebrødsjomfru og rejste til

Schweiz for at arbejde på et skisportshotel. Da

hun vendte hjem igen og besøgte Sanne, som

var blevet gift med John Juhler Hansen. Lene

forelskede sig i hans bror, Jørn, de blev gift, og

hun søgte og kom ind på Designskolen i Kolding.

–Da jeg havde gået på skolen i et år, blev jeg til

en familiemiddag spurgt: Lene, er du nu sikker

på, at det er Designskolen, du er kommet ind på.

Jeg kan huske, at jeg blev i tvivl og tænkte: Er det

nu den skole, jeg går på?, fortæller Lene Juhler.

Som billedkunstner ved hun, hvor stærkt et

medie, hun arbejder med, og hvordan det taler

direkte til mennesker.

–Kunst kan formidle en dyb traumatisk smerte,

så det kan rummes af alle og ramme bevidstheden.

Kunst kan også ramme følelserne, og begge

dele har jeg oplevet hos publikum på min udstilling

”Johanne Christine” på Vejle Kunstmuseum,

fortæller hun.

Søstrenes fælles optagethed af ”Barnets stemme

står som en aura om dem her i Spinderihallerne,

hvor projektet har premiere, før det

sendes ud i verden.

De har støtte fra mange i det dybe engagement,

og Sanne Juhler Hansen skal være en del af den

socialøkonomiske tænketank i Huset Zornig,

som formanden for Børnerådet, Lisbeth Zornig,

er i gang med at bygge op. Tænketanken skal

hjælpe med at »placere de uplacerbare«, rumme

en fond, der skal støtte projekter for truede

familier samt en konsulent- og rådgivningstjeneste

for bl.a. Socialministeriet.

fakta om Lene JuhLer og Sanne JuhLer hanSen

Lene Juhler er årgang 1953 og uddannet på Designskolen Kolding, den tidligere

tekstil- og kunsthåndværkerskole. Hun har en lang række udstillinger

i ind- og udland bag sig og er bl.a. repræsenteret på Vejle Kunstmuseum, i

det danske Udenrigsministerium og Nagoya Univercity of Art, Japan. Hun er

medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF) og mentor ved Designskolen

Kolding.

Sanne Juhler Hansen er årgang 1948 og uddannet socialrådgiver. Hun har

videreuddannet sig i praksisforskning i socialt arbejde samt med en overbygning

i forskning og evaluering. Hun har stor erfaring fra lederjob i den

kommunale verden, som underviser samt forfatter. I dag er hun faglig leder i

Familiecentret i Hedensted Kommune.


Barnets stemme 6

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Vi støtter ”Barnets stemme

Projektet har tilknyttet 12 anbefalere, der bakker op

med deres faglige og personlige kompetencer.

”Med ”Barnets stemme” har billedkunstner

Lene Juhler og faglig leder Sanne Juhler

Hansen sat fokus på de mest udsatte børns

vilkår i Danmark. Det kan ikke gøres for tit og

her fra www.delebarn.dk hilser vi dette tiltag

meget velkomment. Vi håber at deres projekt

bliver en stor succes, det fortjener sagen og

initiativet. Vi ser frem til åbningsarrangementet

og glæder os meget over at være indbudt.”

Renée Toft Simonsen

Forfatter og cand.psych.

”Lene og Sanne har gennem ”Barnets stemme

fået samfundets pligt til at reagere i øjenhøjde,

så også hr. og fru Danmark forstår, hvad der

skal gøres, når de møder et barn, der mistrives.

Det er gjort med fakta og med følelser

igennem viden og kunst. Smukkere kan det

vist ikke gøres. Jeg anbefaler varmt et medlemskab

af foreningen ”Barnets stemme”. Med det

er du tre klik nærmere at komme et barn til

undsætning.”

Lisbeth Zornig

Formand for Børnerådet

Barnets stemme” fortjener al mulig omtanke.

Lene og Sanne tager fat i et af tidens vanskeligste

emner, og de bruger kunsten og kulturen

som talerør. De fastholder et seriøst grundlag,

hvor det ikke drejer sig om at kaste med mudder,

men at oplyse og udfordre, så børnene bliver

hørt, uanset hvor svært emnet er.”

Dan Skjerning

Vejle Byråd, Formand for Børne- og ungeudvalget

”Udsatte børn har ofte trange kår, hvor andre

voksnes passivitet bliver en ekstra krænkelse.

Det kan projekt ”Barnets stemme” lave om på.

Søstrene Lene og Sanne har med kreativitet og

faglighed skabt et unikt design, der gør det let

at ”klikke” sig frem til, hvor hjælpen er. Tak for

det.”

Karen Klint

Medlem af Folketinget

Barnets stemme projektet rejser en væsentlig

debat om et følsomt emne. Projektet er et

fremragende eksempel på hvordan kunst kan

formidle de svære budskaber på en måde der

rammer os og lader budskabet blive hos os.”

Dan Arnløv Jørgensen

2. Viceborgmester i Vejle Byråd.

Formand for Kultur- og Borgerserviceudvalget

”Mange følsomme og sårbare børn og unge savner

autentiske og nærværende voksne i deres

liv. Når ansvarlige voksne kommer på banen i

situationer, hvor der er brug for det, sker det

kun fordi disse voksne har mod til at tilsidesætte

troen på, at alt er som det skal være, og i

stedet lytter til deres dybeste instinkt, der netop

fortæller dem, at her er der brug for hjælp.

Barnets stemme” peger på denne mulighed

for at træde i karakter og tage et ansvar.”

Trine Rytter Andersen

Kunstner og skribent

”Jeg har valgt at være anbefaler på projektet

Barnets stemme”, fordi jeg føler, at projektet

har stor relevans i et bureaukratisk samfund,

hvor børn kan blive meget små. De to søstre

Sanne og Lene har skabt et meget stærkt koncept,

som vil kunne gøre en stor forskel.”

Ole Aakjær

Kreativ chef/ejer, Marginal Reklamebureau a/s

Barnets stemme” anbefales også af:

Peter Albæk, formand for Børns Vilkår.

Mette Strømgaard Dalby, chefkonsulent på Designskolen i Kolding.

Hanne Ellegaard, kredsformand for Socialpædagogernes, Lillebælt.

Bettina Post, formand for Dansk Socialrådgiverforening.

Karen Kildedahl, Institut for Sociologi og socialt Arbejde.


Barnets stemme 7

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Program:

Velkomst v/Sanne Juhler Hansen og Lene Juhler

Fernisering

vandreudstillingen

Barnets stemme

den 6. september 2012 kl. 16.00

Spinderihallerne, Vejle

Dansestudiet.dk viser ”Det der ikke bliver sagt...” med danserne Annika Ernst og Pernille Ahrenkiel

Hovedtaler: Lisbeth Zornig, formand for Børnerådet og forfatter til bogen ”Zornig-vrede er mit mellemnavn”

Spinderihallerne Eva Sommer taler om ”Social design og innovation” herunder samarbejdet med ”Barnets stemme

Snoren klippes af formand for børne- og ungeudvalget i Vejle Kommune Dan Skjerning og

formand for kulturudvalget i Vejle kommune Dan Arnløv Jørgensen.

Udstillingen er åben. ”Barnets stemme” kan nu nydes sammen med en kop kaffe og en lille overraskelse.

Vi håber at I vil komme og sende vandreudstillingen godt afsted.

Vi modtager gerne af hensyn til traktement tilbagemeldinger på om I kommer:

sanne@barnetsstemme.dk. Alle er dog velkomne uden tilmelding.


Barnets stemme 8

... 3 klik fra at hjælpe et barn

ØVRIGE AKTIVITETER

i ”Barnets stemme

VI HOLDER 5. CAFE’ER I PERIODEN NOVEMBER 2011- MARTS 2014.

Cafe`møderne planlægges i samarbejde med aktører indenfor området.

Vi har inviteret spændende mennesker til at komme med oplæg, der berører

os og giver ny indsigt.

1. CAFE’ VAR D. 23 NOVEMBER 2011 I SPINDERIHALLERNE.

Formanden for Børnerådet, Lisbeth Zornig kom og fortalte om sin barndom.

Temaet var, hvordan Lisbeth har opnået at blive ”Mønsterbryder” efter en

barndom med vanrøgt og svigt. Lisbeths livshistorie viser os, at vi hver især

kan gøre en forskel for et barn i nød. Lisbeths bog ”Zornig, mit mellemnavn er

vrede” udkom 8 nov. 2011.

Samarbejdspartner: Socialpædagogerne Lillebælt

v/ Kredsformand Hanne Ellegaard og ”Spinderihallerne”

Der deltog 170 deltagere. Vi måtte stoppe for tilmelding grundet for lidt plads.

Deltagerne var fagfolk, erhvervsfolk, kunstnere, mennesker der selv har oplevet

omsorgsvigt og overgreb ,facebookvenner der bakkede op o.a. Vi fi k mange opfordringer

på at fortsætte projektet og at ”barnets stemme” kan noget særligt ved ikke

at være en del af systemet og organisationer.

2. CAFE’ ”DET KAN GODT LADE SIG GØRE”

Vi inviterer Socialrådgivere og ledere, der arbejder med udsatte

børn i Kommunerne. Vi håber at Socialminister Karen Hækkerup kan komme og

fortælle om konklusionerne fra den igangværende kulegravning af området.

Temaet er, hvordan tacles de svære dilemmaer i den socialfaglige praksis og

hvordan overvindes de barrierer man som myndighedsudøver har, når

Serviceloven skal følges og overholdes.

Formålet er, at skabe ny energi og løsninger i de krævende og vigtige opgaver

socialrådgivere har i forhold til børn i nød.

Tid: Januar/februar 2013.

3. CAFE’ ”LYT TIL BARNETS STEMME”

Vi inviterer et panel med læge, jordmoder, sundhedsplejerske, dagplejer, pædagog,

lærer o.a der arbejder med udsatte børn.

Temaet er, hvordan vi reelt kan lytte til børnene og hvordan vi kan handle på det,

hvis vi er i kontakt med et barn i nød.

Hovedtalere vil blive en forsker og fagperson der har en særlig viden om de mest

udsatte børn, der lever i familier med social armod , omsorgssvigt og overgreb.

Formålet er at få ny viden og energi til at handle i sit arbejde med børn og unge.

Samarbejdspartnere: Relevante fagforbund og organisationer.

Tid: April/maj 2013.

4. CAFE’ ”VIDEN OG INDSIGT ER VEJEN”

Vi inviterer forskere og fagfolk , der beskæftiger sig med de mest

udsatte børn i Danmark.

Temaet er, at høre om den nyeste forskning og få indsigt der kan bruges i

forhold til det social faglige arbejde i området.

Formålet er formidle den aktuelle forskning til fagfolk og politikkere.

Samarbejdspartner: Vi vil kontakte FORSA-Forskning og udvikling

i socialt arbejde i Danmark.

Tid: Efteråret 2013.

5. CAFE’ ”MANGE BØRN FÅR HJÆLP OG DET NYTTER”

Vi inviterer de organisationer, der gør en kæmpeindsats for udsatte børn.

Temaet er, at møde de mennesker i Børns Vilkår, Red barnet, Delebarn.dk

o.a som hver dag skaber de nødvendige forandringer for udsatte børn.

Altid med fokus på at barnets stemme høres.

Vi skal høre om deres arbejde og blive inspireret til selv at gøre

en forskel for børn i nød.

Vi glæder os også til at afl evere de indsamlede midler

til de støttetilbud, vi har valgt.

Tid: marts 2014.

Du kan på hjemmesiden www.barnetsstemme.dk følge med i tid/sted for de

5 Cafe’er. Hvis du via hjemmesiden melder dig ind i foreningen ”Barnets stemme

eller deltager i facebookgruppen, vil du få tilsendt programmer og indbydelser.

Lad Lad os inspirere inspirere dig!

Søndergade 23, Vejle | tlf. 75 82 29 29

stubbystub.dk | stub by stub

Nybygninger

Tilbygninger

Reparationer

Vinduer og døre efter mål

Glarmester arbejde

Sprøjtemaling

Tilbud uden forbindende

ØDSTED TØMRER- OG

SNEDKERFORRETNING A/S

Ammitsbølvej 37 D · 7100 Vejle

Tlf. 7586 5977 · mobil 4080 5430

www.knud-kyndesen.dk


Barnets stemme 9

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Vi støtter arbejdet for at forbedre

vilkårene for de mest udsatte børn i

Danmark


Barnets stemme 10

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Socialt design, kunsten af nde innovative

løsninger på sociale problemer

Koblingen af kunst, socialfagligt engagement

og nye sociale medier i projektet ”Barnets

Stemme” skriver sig ind i begrebet om socialt

design. Socialt design kan kort beskrives

som ”kunsten at nde innovative løsninger

på sociale problemer” og er som sådan ikke

begrænset til nogle bestemte kulturer eller

brancher. Fælles for de aktører, der samarbejder

under betegnelsen socialt design

er, at de er optagede af at handle og gribe

ind i den politiske og sociale virkelighed.

Udgangspunktet er relationer mellem mennesker

og de bagvedliggende (magt)strukturer,

der betinger hvordan vi er sammen. Ved

at re-designe de rum – både fysiske som mentale

– vi normalt møder hinanden i, skaber

vi muligheden for nye relationer og møder

mellem mennesker, som igen kan føre til nye

måder at tænke og handle på.

AF EVA SOMMER HANSEN, ANSVARLIG FOR

KUNST OG ERHVERV I SPINDERIHALLERNE.

Billedrummet

Et barn i et landskab – tid og rum ikke nærmere

defi neret. Det kunne være alle børn, alle steder.

Vi er jo alle børn et sted, men nogle af os

har glemt det, fortrængt det. Ind til nu. Jeg kender

godt det barn og forstår, hvad det rummer.

Alligevel er her ingen bombastiske udsigelser

om godt og ondt, alt er til stede samtidigt, alt

er muligt. Her er jeg, jeg er. Kun en stille insisteren,

der forplanter sig i beskueren som en følelse,

en stemthed, en erindring, en mulighed.

I myten om Perseus og Medusa hører vi, hvordan

helten Perseus hugger hovedet af Medusa

og siden bærer det drabelige slangehovede

med sig, indsvøbt i en bylt, så det ikke fortsat

skal lave ulykker og forvandle mennesker til

sten med dets blik. Han kunne ha’ bortskaffet

det, begravet det, men i stedet bærer han

det med sig, reder endda et leje til det af bløde

blade og køligt kildevand, når de hviler, og

der vokser små, fi ne koraller frem dér, hvor

hovedet rører den fugtige jord. Og det er på en

Per Guldbrandt, Gastronaut - Spinderihallerne, Spinderigade 11 E, Vejle

Foto: Tine Hvolby, Fotoco.

NEURO-GASTRONOMI

MÅLTIDSKONCEPTER

DESIGNER SMAGEN TIL

DIN BEGIVENHED

M. +45 3131 0081

E. per@kokkenhavn.com

W. www.kokkenhavn.com

måde den samme lethed, Lene Juhler er nået

frem til i sine fi re malerier af barnet. Ikke let

som fjeren, men let som fuglen, som den franske

digter Paul Valéry ville ha’ sagt. Vi forstår,

uden at det bliver udpenslet, at det uhyrlige er

til stede i billedet på samme måde som barmhjertigheden,

skønheden og styrken.

Handlingsrummet

Jeg kunne fi nt fortsætte med at væve mig ind og

ud af Lene Juhlers billeder, for som kunstværker

fungerer de på egne præmisser og behøver

som sådan ikke andre ben at gå på. Men så

ville jeg ikke nå hele vejen rundt om ”Barnets

stemme”. Samlet set benytter Sanne og Lene

sig af en lang række af strategier og kanaler

for at nå deres erklærede mål om at gribe ind

i praksis og i tankegangen i de systemer – og

her medregner de også civilsamfundet og det

enkelte individ - der omgiver børn og familier,

der mistrives. På deres hjemmeside www.barnetsstemme.dk

får man således som borger en

meget enkel vejledning i, hvordan man med

blot tre klik på musen kan reagere på en mistanke

om børn, der mistrives. Her bevæger

vi os fra kunstens åbne felt af muligheder og

fl ydende betydninger over i de konkrete løsningers

felt af projektet – i det felt, hvor Sanne

og Lene Juhler med bevidst designede strategier

og processer, prøver at få mennesker til at

ændre adfærd og tankegang.

Besøg Økolariet i Vejle

- viden- og oplevelsescenter for hele familien

Økolariet

Dæmningen 11

DK-7100 Vejle

Tlf. +45 7681 2060

okolariet@vejle.dk

www.okolariet.dk

GRATIS ENTRÉ

SPÆNDING SJOV VIDEN OKOLARIET.DK

www.facebook.com/okolariet

Åbningstider:

Man.-tors.:11-16

Lør.-søn.: 11-16

Fredag lukket.

Det interessant er, at det ikke er Sanne og Lene

selv, der fra starten har benævnt deres projekt

som socialt design, men nogle af de mange

interessenter og samarbejdspartnere, der

via den sociale platform facebook har opdaget

og tilsluttet sig projektet. Det er et godt

eksempel på en brugerdrevet udvikling, hvor

vi deler erfaringer og tanker med andre interesserede,

som så igen tar’ disse erfaringer og

bringer dem videre ind i nye kontekster. For

det er ikke ligegyldigt, hvad vi kalder tingene.

At benævne projekt ”Barnets stemme” som

socialt design åbner feltet af mulige relationer

og samarbejdspartnere, som kan hjælpe med

at realisere målet, nemlig at forbedre vilkårene

for udsatte børn og familier.

..og socialt design

Det er måske ikke så overraskende, at design-

og projektverdenen taler om socialt design,

ligesom den taler om brugerdrevet design,

service design, bæredygtigt design o.s.v. Det

interessante er, at en del kunstnere også er

begyndt at benævne deres arbejde som socialt

design, for det er stik imod hvad kunsten

har kæmpet i mod siden avantgardens fremkomst

i starten af forrige århundrede, nemlig

at skulle være funktions- og formålsbestemt!

Af hjemlige kunstnere kan man nævne FOS

(Thomas Poulsen) og Kenneth Balfelt, som i et

samarbejde med de hjemløse lavede et fysisk


Barnets stemme 11

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Foto: Bitta Egebjerg

re-design af Mændenes Hjem på Vesterbro i

København, selvsamme Kenneth Balfelt, som

sammen med stofmisbrugere designede et fixerum

på Vesterbro, eller en kunstnersammenslutning

som Superflex, der decideret bruger

betegnelsen ”værktøjer” om de processer og

modeller af andre virkeligheder, de skaber

sammen med de involverede brugere eller

borgere, og som disse selv skal kunne bruge

aktivt og videreudvikle for at blive ”herre i eget

hus”. Det er kunstnere, som ikke lægger skjul

på, at de ikke vil nøjes med at kigge på, men

som i et samarbejde med offentlige institutioner

og civilsamfundet vil gi’ os mulighederne

for at tænke og handle på nye måder. Det er

billedrummets følsomhed for mulighederne

og nye sammenhænge og handlingsrummets

dynamik og vilje til at finde løsninger i kombination.

Forandring kræver nye metaforer

På papiret tar’ det få sekunder at skrive ”forandring”.

Men i virkeligheden er det jo møgsvært

– det gør ondt at lave om og forandre. Så, hvor

skal man begynde? Et godt sted at starte er

sproget, for forandring kræver nye metaforer,

der kan rumme og beskrive den nye virkelighed.

Og de nye metaforer og måder at tale om

vores praksis på, kan vi hente i kunsten. Selvom

det umiddelbart kan være svært at kende forskel

på kunst og kommune, når de samarbejder

om at løse narkomanernes problemer, på

Superflex og en NGO, når de sammen med et

lokalsamfund i Tanzania bygger biogasanlæg,

der kan lave lort om til energi, så har kunsten

en uafhængighed og en følsomhed overfor de

”mellemrum” og de ”sprækker”, hvor de etablerede

og formålsbestemte systemer ikke når

ind. Kunstneren er ikke nødvendigvis drevet af

de konkrete løsninger som designeren, entreprenøren

og projektlederen i sagens natur vil

gå efter, men mere af mulighederne - af dét, der

endnu ikke er i verden og mellem mennesker. I

kunsten er der både plads til det nye og til vores

unikke historie. Som i Lene Juhlers billeder af

barnet, der i sig og med sig bærer uhyret og

skønheden, sorgen og glæden, lyset og mørket

på én og samme tid. Kunsten kan rumme det

hele, også det uhyrlige. Lene Juhlers billeder

af barnet går bag om logikken og åbner også

døren ind til følelserne og til spiritualiteten. Og

pludselig har vi mange flere forbindelseslinjer

at gøre med når vi skal ændre praksis og finde

på noget nyt.

SPINDERIHALLERNE - UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSMILJØ

Spinderihallerne er en unik og historisk industribygning, der danner rammen

om et udviklings- og innovationsmiljø for folk, der arbejder i krydsfeltet

mellem erhverv, design og kunst.

Spinderihallerne rummer et dynamisk virksomhedsmiljø med ca. 50 kreative

mikrovirksomheder, kunstnere, en række viden- og kulturinstitutioner

og et kommunalt udviklingsteam, der sammen skaber forretningsudvikling

gennem netværk, samarbejde, videndeling og brug af hinandens kompetencer.

Den 13.000 kvadratmeter store industribygning rummer også møde- og

workshopfaciliteter, udstillingsarealer, et stort prototypeværksted, café og

hub. I løbet af 2012 påbegyndes endvidere renoveringen af Kedelbygningen,

der er en del af Spinderihallernes bygningskompleks. Kedelbygningen bliver

hjemsted for et nyt Center for Designdrevet Innovation, hvor der bliver

plads til yderligere 30 kreative virksomheder.

Kontakt

Spinderihallerne, Spinderigade 11 E, 7100 Vejle

+45 7681 1354

Og det er styrken i ”Barnets stemme”. Sanne

og Lene Juhler har formuleret et projekt, der

er både og, og som netop derfor kan rumme

så mange forskellige mennesker, som på tværs

af fagligheder og kulturer vil arbejde for det

samme mål om at forbedre forholdene for

udsatte børn og familier. Det kunstneriske

element er garanten for at projektet ikke bliver

”side-tungt” og stirrer sig blind på problemerne

og på løsningerne - det ville svare til

at glo uhyret lige ind i øjnene og blive til sten.

Vi skal ikke afskaffe smerten og tilværelsens

Medusahoveder. De er en del af løsningen og

uden dem ville der ikke gro nye koraller frem

af dyndet.

”Spinderihallerne er Danmarks største hands-on-innovationsmiljø, hvor

kreative mikrovirksomheder, etablerede virksomheder, viden- og kulturinstitutioner

og det offentlige mødes på kryds og tværs og sammen skaber

forretningsudvikling.” Lene Lawaetz, leder af Spinderihallerne.

VI STØTTER ARBEJDET FOR AT FORBEDRE VILKÅRENE

FOR DE MEST UDSATTE BØRN I DANMARK

BUPL

BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOERNES

LANDSFORBUND WWW.BUPL.DK


Barnets stemme 12

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Det må ikke

ske igen

Roum-sagen 1990:

Seks personer bliver dømt for seksuelle overgreb

mod to børn fra en stærkt socialt belastet

familie. Der var flere familiemedlemmer blandt

de dømte. Sagen blev genoptaget i 1995. Fem ud

af de seks domme blev omstødt. Kun manden

der havde tilstået seksuelle overgreb blev dømt.

Man troede ikke på børnene.

VaDstRupgåRD-sagen 1997:

En 30-årig mandlig pædagogmedhjælper i

Gladsaxe idømmes tre et halvt år for seksuelt

misbrug af 20 børn i den daginstitution, hvor

han var ansat

gulDlok-sagen 1998:

En far fra Hvidovre bliver dømt for at have misbrugt

sine to døtre foran et videokamera og

distribueret billederne på internettet.

tønDeR-sagen 2007:

En 47-årig far idømmes 10 års fængsel for i flere

år at have misbrugt sin datter og for at have

stillet hende til rådighed for sex med adskillige

andre mænd, da pigen var 10-11 år. Moderen får

en tidsubegrænset behandlingsdom for medvirken

til farens incest. Og 15 mænd er idømt tilsammen

45 års fængsel for at misbruge pigen.

BeDeR-sagen 2007:

En 29-årige pædagogmedhjælper får tre års

fængsel for blufærdighedskrænkelse og anden

kønslig omgang end samleje med i alt 14 børn

mellem tre og seks år i en dagsinstitution.

Overgrebene fandt sted på legepladsen fra 2005-

2007.

nakskoV-sagen 2010:

42-årig mand får 10 års fængsel for seksuelt misbrug

af sin datter, siden hun var under halvandet

år gammel. Herunder distribution af børneporno,

blandt andet med datteren.

BRønDeRsleV-sagen 2010:

Et forældrepar dømmes for systematisk misbrug

og vold af deres ti sammenbragte børn,

hvoraf de otte er under 18 år. Børnene er i dag

anbragt dels på institutioner, dels hos plejefamilier.

Ingen greb ind trods mange underretninger

i diverse kommuner.

sønDeRBoRg-sagen 2010:

En 60-årig mand fra Egypten idømmes ni års

fængsel for at tvinge tre af sine døtre til forskellige

former for sex. Misbruget foregik i familiens

hjem fra 2002 til 2009.

ViDeBæk-sagen 2010:

Et forældrepar idømmes fængselsstraf for seksuelt

misbrug af deres to mindreårige sønner og en

tredje dreng, som er søn til manden.

tingleV-sagen 2010:

En 54-årig far idømmes otte års i fængsel for seksuelt

misbrug af sin datter, fra hun var under 12


Barnets stemme 13

... 3 klik fra at hjælpe et barn

år gammel. Pigens 49-årige retarderede mor blev

også fundet skyldig i seksuelt misbrug af datteren

og af sine to sønner og dømmes til anbringelse

på en institution på ubestemt tid. Ingen greb

ind trods underretninger til kommunen.

EsBjErg-sagEn 2011:

En 41-årig mand får ti års fængsel for sexkrænkelser

af 10 mindreårige børn – både piger og drenge

– samt besiddelse af børneporno. Flere af krænkelserne

omhandler voldtægt. Forbrydelserne

har stået på gennem 23 år.

PEdErskEr-sagEn 2011:

En mor og adoptivfar bliver sigtet for at have

misbrugt deres to døtre i 10 år.

Hjørring-sagEn 2011:

En 26-årig kvinde bliver sigtet for pædofili mod

flere børn af begge køn i sin familie. Det sker

efter en anmeldelse fra Hjørring Kommune og

efterfølgende tvangsfjernelse af børnene.

rEBild-sagEn 2012:

En 56-årig far er tiltalt for overgreb mod fire

piger – heriblandt hans egne døtre, som ifølge

anklageren blev tvunget til at have sex med hinanden.

Ingen greb ind trods underretninger til

kommunen.

søndErBorg-sagEn 2012:

En pige anmelder sin far for incest – voldtægt og

trusler gennem fem år, fra hun var 6 til hun var

11 år. Politiet har rejst sigtelse i sagen.

HErfølgE-sagEn 2012:

En 42-årig mand fra Herfølge bliver varetægtsfængslet

i to uger, sigtet for at have misbrugt sin

datter i fire år.

Barnets stemme” vil fortsætte med at sætte fokus

på, hvordan vi alle kan medvirke til, at der ikke

kommer flere sager, hvor nogen vidste det ,uden at

vanviddet straks blev stoppet.

Vi vil holde gang i den offentlig samtale om de

mest udsatte børn, indtil vi som samfund kan se

os selv i øjnene.

Foto: Britta Egebjerg


Barnets stemme 14

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Du er kun

3 klik

fra at hjælpe

et udsat barn

Barnets Kommune, klik:

- Underretning, klik

- Handlevejledning, klik

Ankestyrelsen, klik

- Underretninger om børn, klik

- Sådan kontakter du

om din bekymring, klik

Børns vilkår, Klik:

- Underretning, klik

- Underretninger,

grib ind i tide, klik

WWW.ANKESTYRELSEN.DK KLIK

- Underretninger om børn, klik

- Sådan kontakter du om

din bekymring, klik

WWW.BØRNSVILKÅR.DK KLIK:

- Underretning, klik

- Underretninger, grib ind i tide, klik

Vi har alle pligt til at sørge for, at børn får den hjælp

de har brug for, hvis de er udsat for omsorgssvigt,

vold og seksuelle overgreb.

Som det første underretter man Familieafdelingen

i den Kommune barnet bor i.

Hvis du oplever, at der ikke rigtig sker noget,

kan du også:

Kontakte Ankestyrelsen direkte. Alle kan som fagperson

og borger underrette direkte til Ankestyrelsen ,

hvis man oplever at et barn i nød ikke får den hjælp

de har ret til jf. Serviceloven .

Der er også mulighed for at kontakte Børns vilkår, hvis du vil

have deres hjælp til, at et barn i nød får den nødvendige hjælp.

Klik ind og se mere på www.barnetsstemme.dk

I ”Barnets stemme” vil vi gerne formidle, at alle kan gøre noget , hvis man møder et

barn som har brug for hjælp. Derfor viser vi , at man kun er 3 klik fra at hjælpe et udsat

barn. På vores hjemmeside, kan man klikke sig direkte ind på Ankestyrelsen og ”Børns

vilkår”.

På nogen Kommuners hjemmesider, kan man fra deres forside klikke sig direkte videre

til de sider, der viser, hvordan man kan skrive en underretning. Vi har planer om at

kontakte de resterende kommuner, med forslag til, at man som borger kun skal være 3

klik fra at skaffe barnet den nødvendige hjælp.

BØRNS VILKÅR

Telefon: 35 55 55 59

Fax: 36 18 00 61

Mail: bv@bornsvilkar.dk

ANKESTYRELSEN

Telefon: 33 41 12 00

Fax: 33 41 14 00

Email: ast@ast.dk

Mailpostkassen tømmes

løbende hver dag, og vi

svarer hurtigst muligt.


Barnets stemme 15

... 3 klik fra at hjælpe et barn

”Når man har set det, ved man det”

Sanne Juhler Hansen

xxxx.xxxx

Hvad kan vi

gøre for din

boligøkonomi?

Tjek din boligøkonomi i Sydbank

Annette Marke

kunderådgiver

tlf. 74 37 58 24

a-marke@sydbank.dk

Kirketorvet 4

7100 Vejle

tlf. 74 37 58 00

sydbank.dk/vejle

Hvad kan vi gøre for dig i Sydbank, hvis dit billige

boliglån bliver for dyrt? For at du undgår ubehagelige

overraskelser i boligudgifterne? Så du kan sove

trygt om natten?

I Sydbank Vejle kan du stille alle de spørgsmål,

du vil, om din boligøkonomi. Og vi har også ét

til dig: Hvad kan vi gøre for dig?

Ring til Annette på 74 37 58 24 og aftal tid til en

gennemgang af din boligøkonomi.

Jeg får tit spørgsmålet: ”Tror du vi kan sikre

alle børn i Danmark mod at blive udsat

for omsorgssvigt, misbrug og vold?”

Svaret er et klart nej. Der vil stadig være

børn, hvor ingen opdager, at de udsættes

for ting, ingen børn burde opleve i sin opvækst.

Barnets stemme” har fokus på de børn,

lige som i Brønderslevsagen, hvor nogen

så det igennem flere år, uden at vanviddet

blev stoppet. Naboen så det. Politiet så det.

Læreren så det. Familien så det. Sundhedsplejersken

så det. Alle så forhutlede, angste

og socialt isolerede børn. De to mindste

havde ikke noget sprog og opførte sig som

dyr. Politiet tog billeder af et hjem, hvor

der ikke burde bo børn. Der blev sendt

underretninger til kommunerne, men der

skete i mange år ikke noget.

Lene og jeg er ikke ude på at pege fingre

af enkeltpersoner, eller skælde ud på kommunerne.

Vi har bare et dybtfølt og ærligt

ønske om, at vi fremover alle gør, hvad vi

kan og skal, der hvor vi er, så vi ikke får

flere af disse alvorlige sager.

Omsorgen for de mest udsatte børns

udvikling og trivsel er samfundets

ansvar. Vi er alle samfundet, forældrene,

familien, naboen, sundhedsplejersken,

pædagogen, skolelæreren,

Vi støtter arbejdet for at

forbedre vilkårene for

de mest udsatte børn i

Danmark

www.costbart.dk Tlf. 7070 2320


Barnets stemme 16

... 3 klik fra at hjælpe et barn

socialrådgiveren, ledelsen og politikerne i

kommunen. Dig og mig.

Jeg ved, det kan være svært at ”blande

sig”, hvis man ser et barn, der har brug for

hjælp. Man kan komme i tvivl: ”Er det nu

så slemt, som jeg tror?” Og: ”Hvad nu, hvis

jeg tager fejl, så har jeg anmeldt forældre

for noget, de ikke har gjort.” Min erfaring

er, at man ikke er i tvivl inderst inde, hvis

man ser et barn, som lever under forhold,

som børnene i bl.a. Tønder, Brønderslev og

Rebild.

Her skal tvivlen komme barnet til gode.

Det er ikke dig og mig, der skal ”bevise”

om barnet bliver udsat for omsorgssvigt og

overgreb. Det er kommunen som, med omhyggelige

og hurtige børnefaglige undersøgelser,

skal afklare om barnet har brug for

hjælp. Og at barnet og deres familie får den

støtte, de har brug for. Derfor har vi i ”barnets

stemme” vist, at man kun er 3 klik fra

at hjælpe et udsat barn.

”Jamen, der sker jo alligevel ikke noget”,

har mange konstateret, når de har underrettet

kommunen om deres bekymring

for et barn. Jeg tror fuldt og fast på, at det

bliver bedre nu. Der foregår et kæmpe arbejde

i kommunerne på at kvalificere deres

beredskab i.f.t. de mest udsatte børn.

Ankestyrelsen har gennemført en stor kulegravning

af de senere års alvorlige børnesager.

De har udarbejdet anbefalinger til

socialminister Karen Hækkerup, som kommer

med lovudspil på området.

Vores opfordring til alle, der møder et

barn, som har brug for hjælp er, at man

hver gang underretter sin bekymring til

VIND

miniferie i Lalandia!

OPLEV ALT DETTE OG MEGET MERE...

DELTAG HER

www.lalandia.dk/barnetsstemme

kommunen. Og som det vigtigste, bliver

ved, indtil man kan se, at barnet har fået

den nødvendige hjælp. Det er os, der er i

nærheden af barnet i hverdagen, som kan

sikre dem en barndom uden massiv omsorgssvigt

og overgreb, hvis vi holder ved

og ikke giver op.

Det er tiden efter at sensationspressen har

skrevet om en forfærdelig sag, der er vigtig.

Det er her, vi skal fortsætte med en dybere

refleksion og omtanke på, hvad vi kan

gøre, der hvor vi er.

Barnets stemme” vil holde gang i den offentlige

samtale om de mest udsatte børn,

indtil vi som samfund kan se os selv i øjnene.

tak til:

- Bestyrelsen i ”Barnets stemme

- Facebookgruppen.

- Anbefalere af projektet.

- Alle de frivillige som har bakket op.

- Kristian Juhler (video)

- Britta Egebjerg (hjemmeside og foto)

- Dorte Juhler Simonsen (teknisk support)

- Margit og Christel (installationer)

- Marianne Nielsen (speak)

Barnets stemme” støttet af Kulturen i Vejle og VAF-Fonden.

På hjemmesiden www.barnetsstemme.dk kan man se, hvem vi aktuelt

samarbejder med og støttes af, til de forskellige aktiviteter.

samarBejdspartnere

Spinderihallerne

www.spinderihallerne.dk

Dansestudiet

www.dansestudiet.dk

Kokkenhavn

www.kokkenhavn.com

PrinfoVejle

Ved direktør Carsten Bæk Hansen

www.prinfovejle.dk

Middelfart Sparekasse, Vejle Afdeling

www.midspar.dk

FORSA

Forening for forskning og udvikling i socialt arbejde

www.forsa.dk

Sansemotorisk træning

Vi tilbyder individuel træning

af børn med sansemotoriske

udfordringer.

Sansemotorisk træning styrker

- motorikken

- indlæringsevnen

- selvværdet

w w w.sansemotorik .NE T


Barnets stemme 17

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Lisbeth Zornig

– anbefaler af ”Barnets stemme

V/ Formand For Børnerådet

LisBeth Zornig

De senere år er en række grumme misrøgtssager

mod børn blevet serveret til aftenkaffen

i bedste sendetid, og hr. Og fru Danmark har

korset sig, undret sig og i sit stille sind glædet

sig over, ikke at have den slags tæt inde på

livet.

Diskussionerne er gået højt.

”Hvordan kan det ske i et land som vores?”

”Hvorfor gør kommunen ikke noget?”

”hvad er det da for uhyre, der kan gøre sådan

noget mod sine børn?”

Til det kan jeg svare, at problemerne for disse

familier er store, og at der derfor ingen simple

løsninger er, at kommunen ikke nødvendigvis

har den indsigt i de enkelte familier, der skulle

indikere misrøgt, og at vi i middelklassedanmark

simpelthen ikke har en så veludviklet

forestillingsevne, at vi kan tro, det er muligt at

lade sine børn i stikken på den måde.

Forestillingsevnen er blevet godt og grundigt

Huset Zornig

Huset Zornig udvikler viden og metoder, der

hjælper udsatte mennesker til at forløse deres

potentiale i et produktivt arbejdsliv.

Huset har følgende hovedaktiviteter:

• udvikler ny viden om udsatte mennesker

i samarbejde med eksperter og praktikere

• rådgiver myndigheder, institutioner og

virksomheder om effektive metoder og

politik på udsatte området

• yder støtte via en almennyttig fond til

projekter, der sigter efter at styrke de

mennesker, der ikke nødvendigvis matcher

normalkravene i dagens samfund.

aktiveret de senere år på grund af mediernes

massive dækning af sagerne, hvilket har været

fantastisk for fremtidig forebyggelse.

Nu er der ikke længere den undskyldning, at

vi ikke var klar over, hvor slemt det kunne

være. Nu ved vi gennem fotografier fra politiet,

hvordan et beskidt toilet ser ud. At når

børnene i skolen fremover siger, at der ikke er

så rent hjemme hos dem, skal vi forstå, at det i

værste fald kan betyde, at der skal graves afføring

op af toilettet for at få plads til nyt.

Det leder mig til hovedbudskabet i dette indlæg.

Det, der slår den almindelige dansker i

de her sager, hvor misrøgten har kunnet ske i

årtier, er, hvorfor børnene ikke har sagt noget.

Forklaringen lyder ofte, at børn er loyale. At

de gør alt for at skjule det, der sker derhjemme.

Og jo, børn er loyale men de er ofte også

i besiddelse af en stærk overlevelseskraft, der

gør, at mødes de tillidsfuldt af mennesker, der

giver indtryk af reelt at kunne hjælpe dem,

åbner de også op.

Jeg har i min tid som børnerådsformand fået

mange henvendelser fra børn og unge, der var

Huset Zornig stræber efter at blive en samlende

platform for eksisterende og kommende

initiativer på udsatte området i

Danmark.

Huset Zornig er uafhængigt af partipolitiske og

andre særinteresser. Huset er stiftet og ledet af

Lisbeth Zornig Andersen.

Faglig leder Sanne Juhler Hansen fra Vejle

er blevet medlem af Tænketanken ”Social

innovations forum”.

klar til at fortælle, hvis der ellers var nogen,

der kunne og turde lytte på en måde, hvor de

efterfølgende har følt sig beskyttet og hjulpet.

Jeg har blandt andet mødt en af pigerne i en

af de store overgrebssager, som fortalte mig,

at hun ville have fortalt alt langt tidligere, hvis

hun vidste, at hun ikke skulle være sammen

med sin far efterfølgende.

”Selvfølgelig skulle du da væk med det samme”,

ville vi alle svare hende. Jo, men det vidste

hun altså ikke. Hun troede, hun så bare

skulle leve med hendes fars vrede efterfølgende.

Især hvis man ikke troede hende.

Her har alle voksne et ansvar for dels at spørge

børnene, lytte til dem, og tro på, hvad de

siger. Og nej, du behøver ikke starte med at

spørge, om barnets far har rørt ved hendes

tissekone. Det er de professionelle, der skal

håndtere det.

Det du, hr. og fru Danmark, skal gøre, er, at

tale med børnene, når du passerer dem på

gaden eller legepladsen, hvis du er i tvivl om

Huset Zornig

deres trivsel. Du skal spørge til, hvad de fik at

spise i går, hvad deres livret er, hvad de går til,

om de kan li at gå i skole, om de har været på

ferie, hvem deres bedste ven er, hvad tid, de

kommer i seng om aftenen, om de læser godnathistorie,

hvem der laver lektier med dem

osv.

Simple hverdagsspørgsmål, de ikke bliver

utrygge ved, og hvis svar meget hurtigt vil

indikere, om de er i trivsel eller ej.

Og er de ikke det, er det udover myndighederne

din, hr. og fru Danmark, forbandede

pligt at reagere. Og du er kun tre klik væk. Se

nærmere på www.barnetsstemme.dk.

Arbejder på at fremme socialt udsatte menneskers vilkår

Huset Zornig er ved at etablere Fonden Zornig, en almennyttig fond,

der har til formål at støtte projekter og initiativer, der understøtter

udsatte mennesker.

Indtil fonden er etableret, modtager den ikke ansøgninger. Derefter

vil en vejledning til ansøgninger blive offentliggjort her.

Huset Zornig

Nørregade 7B, 1.

1165 København K

tlf. 33110170

E-mail: info@husetzornig.dk


Barnets stemme

Britta Egebjerg,

fotoformidler for “Barnets stemme

Stilhedens

kunstner giver

barnet stemme

Af BrittA EgEBjErg

Kunst- og KulturformidlEr

Lene Juhlers børneportrætserie er det stærkeste

kunstmøde jeg har oplevet! At tro at

forudsætningen for at opleve er at jeg ser

– og så opdage, at jeg er den der bliver set.

Endda længe før mine øjne og mine sanser

når at fokusere på maleriets detaljer. Og jeg

fastholdes. I et følelsesmæssigt spændingsfelt,

der gør mig til centrum. Dette handler

om mig. Det handler om et ansvar jeg uundgåeligt

må påtage mig: Aldrig skal et barn se

på mig og ordløst fortælle, at jeg ikke turde

handle på det jeg så eller vidste.

Der skal mod til at sætte børn i verden. Og

der skal et særligt stort mod at skabe børn

der som udgangspunkt har oplevet svigt,

overgreb og vanrøgt. Men der skal et endnu

større mod til at udstille dem. Vise dem frem

i al deres sårbarhed og ensomhed. Det mod

har Lene Juhler. I en inderlig omsorg, hvor

hun aldrig lader børnene i stikken og ikke på

noget tidspunkt forlader dem, lader hun os

se og mærke hvordan et svigtet barn har det.

Det er stærke følelser hun rammer os med

og vi kan ikke vige udenom. Blikke følger os,

også når vi ser væk.

Lenes omsorg er disse børns tryghed. Hun

skaber rum til dem. Natur, landskaber og

figurlabyrinter omslutter nænsomt deres

øjeblikke. Lader dem i fred. Passer på dem.

Og disse rum holder os som beskuere på

behørig afstand. Vi kommer kun så tæt på,

at vi lige netop kan mærke, hvilken forskel vi

kan gøre ved at tage ansvar. Og aldrig svigte

det barn, der har brug for hjælp!

Lene Juhler er stilhedens kunstner.

Imidlertid har hun har aldrig talt højere end

med ”Barnets Stemme” og hendes efterklang

er stærkere end nogensinde.

Maleri fra udstillingen v/Lene Juhler

18

... 3 klik fra at hjælpe et barn


Barnets stemme

”Der findes en ressource

i ethvert barn. Vi skal bare være

nærværende, så vi kan se den”

Lene Juhler

19

”Når vi har set det, så ved vi det, og så

gør vi det vi kan, indtil der sker noget”

Sanne Juhler Hansen

... 3 klik fra at hjælpe et barn


Barnets stemme 20

... 3 klik fra at hjælpe et barn

Der tages forbehold for trykfejl.

Ta’ 3 overnatninger

– betal kun for 2!

Få fart på i den nye superseje Tornado vandrutsjebane i Rødby, eller besøg det nye kæmpestore Winter World i Billund.

Prøv skibakken, den hyggelige skøjtebane, kælkebakken, klatrevæggen, de supersjove bumper cars on ice eller

Lalandia Mining og spis i vores nye familievenlige Bone’s restaurant.

Glæd jer til en dejlig familieferie med tropisk varme og masser af sjove sjove aktiviteter for store og små.

Bo i et dejligt feriehus, hvor I rigtig kan slappe af.

NYHED: NYHED: Tornado Tornado i i Rødby Rødby

Skandinaviens største

overdækkede vandrutsjebane!

Book nu på lalandia.dk eller ring på 5461 0690 – så er legen i gang!

Nu er

Lalandia

blevet endnu

sjovere!

4 dejlige

feriedage

Classic 4 feriehus i

Billund, 4 pers. fra

kun 3.090 kr.

NYHED: Winter World i Billund

Priseks. for 3 overnatninger for Classic 4 feriehus i Billund for perioder med 3lig2 tilbud. Pris er inkl. adgang til Aquadome og Monky Tonky legeland samt slutrengøring.

Ekskl. miljøafgift. Se betingelser, perioder og læs mere på lalandia.dk

More magazines by this user
Similar magazines