Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

BRUGERINDDRAGELSE

PORTEFØLJE

09

Århus Kommunale Skolevæsen har i relation til udvikling af nye evalueringsmetoder

til vurdering af elevernes kompetencer iværksat en udvikling af porteføljen - som

læringsredskab og evalueringsmetode.

En portefølje er elevens eget udvalg af repræsentative arbejder, samlet gennem en

periode og med henblik på vurdering. Det overordnede formål er at udvikle og

afprøve porteføljen som en læringsstrategi og evalueringsmetode, der med baggrund i

dokumentation støtter og kvalificerer dialogen om elevernes læring og udvikling mellem

de implicerede parter, i dette tilfælde elever, lærere og forældre. Samtidig støtter

porteføljen eleven i at lære samt at tage medansvar for egen læring.

Arbejdet med porteføljer fordrer, at lærerne tager sit afsæt for undervisningens planlægning

i fagets klare mål og læseplan.

I det kommunale udviklingsarbejde 1999-03 er udgangspunktet en proces- og udviklingsorienteret

intern evaluering med et eksternt perspektiv. I porteføljen skal klassens

og elevens mål have en central plads. Målene skal være konkrete, realistiske og vurderbare.

Porteføljen fremmer bl.a. elevens selvindsigt, selvværd, selvvurdering og

mulighed for at tage medansvar for egen læring.

Porteføljen tjener desuden som:

• dokumentation for elevens aktuelle kompetencer/læringsproces

afsæt for dialog og vejledning mellem lærer og elev

• grundlag for en (elev-ledet) skole-hjem samtale om elevens udbytte af skolegangen.

Skolerne - og den enkelte lærer - stilles over for stadig større krav om at kunne dokumentere

undervisningens ydelser og kvalitet, herunder den enkelte elevs udvikling.

Samtidig er den enkelte elev i dag i højere grad end tidligere selv en aktiv medspiller

med medansvar for egen læring og læreproces. Porteføljen har her vist sig at være et

godt redskab.

Porteføljen har både som læringsstrategi og evalueringsmetode vist sig at være et

håndterbart redskab for elever, lærere og forældre.

Lærer- og elevrollerne ændres betydeligt de steder, hvor kravet om målsætning og evaluering

formuleres i elevhøjde. Porteføljemetoden bliver dermed ikke et mål i sig selv,

men et middel til at give eleven mulighed for at deltage aktivt i egne læreprocesser og

reflektere over egne fremskridt, tage medansvar og udvikle en realistisk selvvurdering.

More magazines by this user
Similar magazines