Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

naturstyrelsen.dk

Modernisering af den offentlige sektor - Naturstyrelsen

MÅLSTYRING

RESULTATKONTRAKTER SOM UDVIKLINGSVÆRKTØJ

Den Sociale Ankestyrelse

En styrelse under Socialministeriet. Central klageinstans på det sociale område,

ca. 15.500 klagesager årligt, ca. 210 medarbejdere.

Den Sociale Ankestyrelse har været kontraktstyrelse siden 1993 og haft meget positive

erfaringer med brug af kontraktstyring. Ud over den overordnede resultatkontrakt

med Socialministeriet bruges kontrakter internt på alle chefniveauer og forsøgsvis

også for konsulenter. Ved at fokusere på udvalgte nøgleprocesser i resultatkontrakten

sikres, at organisationen er indstillet på at tackle den forandring, som

er nødvendig, bl.a. på grund af presset udefra.

For Den Sociale Ankestyrelse har resultatkontraktstyring betydet en styrkelse af

resultatorientering, hvad angår produktion og kvalitet. Kontrakterne bliver udarbejdet,

så der er indbygget resultatmål på produktet i form af sagsbehandlingstid

og produktivitet på den ene side og forbedringer af kvaliteten på den anden side.

Inputtet til hvilke elementer, der skal indgå i udarbejdelsen af kontrakterne, kommer

bl.a. fra bruger- og interessentundersøgelser, som netop har til formål at måle

borgernes tilfredshed med styrelsens service i sagsbehandlingen. Også viden om de

forskellige interessentgruppers tilfredshed med styrelsens arbejde kommer herfra.

Den Sociale Ankestyrelse bruger forskellige fremgangsmåder til procesforbedringer,

bl.a. med henblik på at udvikle kvaliteten i processerne og samtidig opnå bedst

mulig ressourceudnyttelse.

I 2001 modtog Den Sociale Ankestyrelse en anerkendelse af “Kvalitetsprisen for

den Offentlige Sektor”.

For mere information, kontakt:

Den Sociale Ankestyrelse

Marianne Sinding

Amaliegade 25

1021 København K

Telefon: 33411289

E-mail: mas@dsa.dk

55