Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

detvirtuellegalleri.dk

Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

Samlet kan Borregaards undervisningsmateriale kritiseres for, at staveudviklingsmodellen bliver

styrende for, hvornår eleverne skal lære hvad i stedet for at fokusere på elevernes

kommunikative behov.

På baggrund af ovenstående konkluderes det, at syntesetilgangen er en utopi, som i praksis

kommer i vanskeligheder, da et kommunikativt sprogtilegnelsessyn vanskeligt kan forenes med

et strukturelt sprogsyn. Et strukturelt sprogsyn vil begrænse mulighederne for at udarbejde et

kvalificeret undervisningsmateriale med et kommunikativt sprogtilegnelsessyn. Og Borregaard

opbygger netop ikke sit undervisningsmateriale, så det tilgodeser et kommunikativt

sprogtilegnelsessyn, men hun er derimod mere tro overfor sit strukturelle sprogsyn. Hendes

sprogtilegnelsesproces knytter an til den sociale tilgang, som nævnt i afsnit 4, hvor det er det

sociale, som er i fokus, og strukturer kan implementeres i de sociale processer: ” (…) en social

tilgang, som ser på den lærende som en del af en gruppe, hvor sproglige træk kan inddrages men modsat den

lingvistiske tilgang undersøges sproget ikke isoleret men altid i en social sammenhæng” (nærværende opgave

side 7). At Borregaard er mere fokuseret på processen end tilegnelsen fastslås, da hun er særlig

opmærksom på at skabe en undervisning, som er induktiv frem for deduktiv. Konklusionen

bliver derfor, at Borregaard ikke er overbevisende i sin egen forståelse af henholdsvis

sprogtilegnelsesproces, sprogsyn og sprogtilegnelsessyn og disse tre faktorers indbyrdes relation

og indflydelse på staveundervisningen.

Tidligere i opgaven satte vi spørgsmålstegn ved Lunds påstand om, at bestemte

sprogtilegnelsessyn ikke har patent på bestemte sprogsyn. Vi vil antyde, at et strukturelt

sprogsyn muligvis har patent på et formelt sprogtilegnelsessyn, når det gælder stavetilegnelse, da

et strukturelt sprogsyn er vanskeligt foreneligt med et kommunikativt sprogtilegnelsessyn, som

påpeget i ovenstående afsnit.

(MB)

4.7 Stavetilegnelse i et andetsprogsperspektiv

Opgavens fokus på stavningens kompleksitet gav anledning til at stille spørgsmålet om,

hvorvidt stavning muligvis kan opfattes som en art andetsprogstilegnelse? Krashen foretager

denne overføring og henter sin argumentation til stavedebatten i sin læringsteori, men han

19

More magazines by this user
Similar magazines