Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Det påhviler entreprenøren, i samarbejde med tilsynet, at få eventuelle ændrede

placeringer godkendt. Ændringerne skal godkendes både af

vejbestyrelsesmyndigheden og den/de pågældende ledningsejere.

Såfremt det viser sig nødvendigt at frigrave eksisterende langsgående ledninger,

kabelblokke og trækrør og at placere dem i udgravningen igen, udføres dette

arbejde efter aftale med de respektive ledningsejere. Det er entreprenørens

ansvar, at der over de omlagte ledninger udlægges korrekte advarselsmaterialer at

ledningerne er ubeskadigede, og at omlægningen i det hele taget kan godkendes af

den pågældende ledningsejer.

El-ledninger

El-ledninger og specielt højspændingsledninger skal beskyttes, så der ikke opstår

fare for omgivelserne.

I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsens gælder endvidere:

Ved arbejde i jorden indenfor en respektafstand på 1m fra den af en elleverandøren

angivne placering af et jordkabel, skal der indhentes nærmere

anvisninger på arbejdets udførelse hos el-leverandøren.

Såfremt der er risiko for, at et frigravet jordkabel kan blive udsat for mekanisk

beskadigelse under et arbejde i nærheden af dette, skal kablet beskyttes på

passende måde i overensstemmelse med el-leverandørens anvisninger.

Entreprenøren skal specielt være opmærksom på spoleanlæg ved

trafikreguleringslys, der inden skæren/ophugning af belægninger, skal afbrydes.

Evt. skader som følge af udeladelse heraf, er entreprenørens ansvar.

2.1.6 Laboratoriefaciliteter

Der etableres ikke laboratoriefaciliteter på byggepladsen, da der forudsættes

anvendt eksterne laboratorier. Alle kontroller skal udføres af et akkrediteret eller

et af bygherren godkendt laboratorium.

2.1.7 Geotekniske undersøgelser

Såfremt der er udført geotekniske undersøgelser, vil disse være vedlagt

udbudsmaterialet og eventuelt angivet i SAB.

2.1.8 Miljøledelse og Kvalitetsstyring

More magazines by this user
Similar magazines