Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Kvalitetsplanen skal overordnet angive:

- Organisationsplan for entreprisen (grafisk) med angivelse af, hvem der har

ansvaret for de enkelte funktioner.

- Jobbeskrivelse for entreprisens nøglepersoner (ansvar og kompetence).

- Beskrivelse af hvilke eksterne kontrolfirmaer, der påregnes inddraget.

Planen skal endvidere fastlægge art, omfang, og dokumentation for kontrollen, og

tidspunkt for udførelse af denne.

Planen skal omhandle alle de kontrolaktiviteter, der er nødvendige for at sikre

kvaliteten af arbejdet, herunder de i FAB, SAB og udbudskontrolplanen

specificerede kontroller.

På basis af planen udarbejder entreprenøren i god tid, inden de enkelte

kontrolaktiviteter skal gennemføres, de nødvendige kontrolprocedurer i form af

registreringsskemaer, journalformularer, tjeklister mm., der skal anvendes.

Kontrolskemaer/-procedurer beskrives/udarbejdes for hver af planens aktiviteter

og der redegøres for:

- hvad der kontrolleres,

- hvordan der kontrolleres (visuelt, måleudstyr m.v.),

- hvor der kontrolleres,

- hvornår der kontrolleres (frekvens og omfang),

- hvem der kontrollerer og

- acceptkriterier.

Ved modtagekontrol af materialer til ledninger, brønde og bygværker skal

omfanget af kontrollen minimum være følgende:

• Leverandør

• Fabrikant

• Styrke

• Levetid

• Kemisk bestandighed

• Normgrundlag

• Indbygnings- og samlingsmetode

• Leveringsforhold

• Garanti

Det påhviler entreprenøren på basis af udbudsmaterialet at supplere dette med

arbejdstegninger, beregninger for interimskonstruktioner m.m. i nødvendigt

omfang uden merudgift for bygherren.

Såfremt der er sket ændringer i projektet, skal entreprenøren aflevere

afvigerapport til tilsynet til accept, ændringer af linjeføringer og koter

dokumenteres på tegningerne.

More magazines by this user
Similar magazines