Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Alment

Til muldbelagte arealer henregnes alle arealer med muld, herunder også have- og

rabatarealer tilsået med græs eller beplantet med blomsterløg og mindre planter

(op til ca. 0,8 m's højde).

Inden muldafrømningen skal vækstlag fræses således, at rodnettet er findelt og

anvendeligt til genudlægning.

Muldafrømning foretages i max. 300 mm tykkelse.

Kontrol

Se udbudskontrolplan.

2.2.4 Oplukning af befæstede arealer

Alment

Entreprenøren skal overfor tilsynet dokumentere placering og højde af eksisterende

kantsten, der optages, således retablering kan ske i samme tracé og højde.

Ved retablering af vejarealer, hvor der fjernes asfalt i hele kørebanens bredde,

skal entreprenøren foretage nivellement af den eksisterende asfaltbelægning med

henblik på, at sikre samme funktion af vejen, herunder afvanding efter retablering.

Nivellementet afleveres til tilsynet.

Tilsynet skal godkende entreprenørens oplæg til afgrænsningen af

belægningsopbrydningen.

Entreprenøren skal sikre at overfladevand, hidrørende fra nedbør på arbejdsarealet

og tilstødende arealer, bortledes ved etablering af dræn, faskiner, vandspærre

eller pumpning m.v., således at dette vand ikke ledes til udgravningen.

Materialer

Granitmaterialer (granitkantsten, chaussesten m.v.) som efter aftale med tilsynet

er genanvendelige, tilhører bygherren og oplagres i depot på arbejdspladsen for

senere genanvendelse.

Genanvendelige materialer, som ikke genanvendes i entreprisen, skal midlertidig

deponeres for afhentning af kommunen.

Udførelse

Før opbrydningen påbegyndes, afholdes der vej syn med berørte vejmyndigheder og

bygherrens tilsyn. Sti-, fortovs- og vejarealer inspiceres, og evt. defekte

belægninger registreres evt. suppleret med fotografier, se også afsnit 2.1.3.

More magazines by this user
Similar magazines