Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

Ved optagelse af befæstelsen i flager må der højst være 3 m mellem fræsning i

riller eller skæring.

Optagning af kantsten, brosten og chaussesten skal ske på en sådan måde, at de

ikke beskadiges, og de skal rengøres efter optagning.

Asfaltkanter skal være lodrette og rette. Den blivende belægning må hverken være

løftet eller undermineret ved op lukningen.

Hvor opbrydning af asfalt grænser mod belægninger uden for entrepriseområdet,

fræses en retlinet afgrænsning i en dybde på 100 mm.

Umiddelbart før retablering af asfaltbelægninger skæres eksisterende belægninger

iht. DS 475.

Kontrol

Se udbudskontrolplan.

2.3 Etablering af ledningsgrav

2.3.1 Ledningsgrav

Alment

Ingen bemærkninger.

Materialer

Ved udgravning skal de opgravede materialer sorteres. Tørv, gytje og stærkt

muldholdigt fyld, regnes uegnet til genindbygning og skal bortkøres. Moræneler,

sand og opgravet bærelag kan genindbygges i takt med arbejdets udførelse,

såfremt materialet godkendes hertil af tilsynet.

Udførelse

Såfremt det er nødvendigt, at overskydende jord skal deponeres på pladser ved

byggepladsen eller på arealer, der er anvist af bygherren, skal jorden toppes op.

Opgravede materialer, som skal genanvendes, beskyttes i fornødent omfang mod

vejrliget og genindbygges så hurtigt som muligt. Såfremt det opgravede

jordmateriale samt andet materiale, på grund af manglende plads, skal bortkøres

midlertidigt, skal dette ske i takt med opgravningen.

Udgravning i u-afstivede grave udføres med minimum anlæg 0,3 ned til 1,7m.

Ved udgravningsdybder 5m > D > 1,7m skal der altid graves med minimum anlæg

0,5 eller afstives.

More magazines by this user
Similar magazines