Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

thistedvand.dk

Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale - Thisted vand

2.6.6 Opmåling

Aflevering af kloakplan

Entreprenøren skal aflevere en kloakplan, hvor alle koter på det nye system er

anført.

Afleveringen må gerne være en kopi af ledningsplaner (HL3001-HL3005), med

håndskrevne/håndtegnede koter, rettelser mv.

Datakrav til opmåling

Entreprenøren skal lade alle brønddæksler ind måle med x,y,z koordinater.

Ligeledes skal alle ledninger og stik ind måles. Alle horisontale og vertikale

retningsændringer vedr. ledninger og stik skal ind måles. Opmålingen skal leveres i

DAS-4 format.

Endvidere skal entreprenøren ind måle alle krydsede ledninger, dræn m.v. med

angivelse af dimension og retning.

Krav til opmåling af kloakbrønde, ledninger mv. i bestræbelserne på, at opnå en så

hensigtsmæssig og præcis udveksling af informationer/data som muligt ved ny

anlæg, skal opmålinger udført af landinspektør og andre ske på følgende måde:

• Opmålingen af brønde skal ske af dækselmidte, ligeledes ved overfaldsbygværker

og pumpestationer. Ved udløb skal det være rørbund i udløbet samt vandspejlet i

recipienten.

• Opmålingen af punkter skal ske, således at z koordinat angives som henholdsvis

bundkote (bund af rør) samt terrænkote.

• Opmålingen skal have en nøjagtighed på 20 mm på koter og 200 mm på

koordinater.

• Opmålinger udføres i system 34 og i henhold til DVR90, medmindre andet er

aftalt.

• Resultatet af opmålingen skal leveres DAS-format 4 samt i DANDAS-format, hvor

kun "skemaet" for knudepunkt udfyldes.

I skema for knudepunkt skal følgende data være angivet:

1. Knudepunktsnavn (som angivet på kloakkort)

2. Knudepunktstype (0 = Uoplyst, 1 = Brønd, 2 = Bassin, 3 = Overløb, 4 = Pumpe, 5 =

Sandfang, 6 = Udskiller, 7 = Udløb, 8 = Bygværk, 9 = Punkt, 10 = Afpropning, 11 =

Rist, 12 = Skelbrønd)

3. System (S = Spildevand, F = Fællessystem, R = Regnvand, D = Drænsystem, X =

Andet)

4. Koordinat X

5. Koordinat Y

6. Dækselkote

7. Terrænkote (angives med dækselkote, med mindre andet er tilfældet)

More magazines by this user
Similar magazines