§ 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Sporuplundsvej 75 ...

favrskov.dk

§ 12 Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Sporuplundsvej 75 ...

Produktionen

Der søges om udvidelse af dyreholdet ejendommen fra 7.300 slagtesvin (30-102 kg) og 10 heste (300-

500 kg) svarende til 190,9 DE til 11.300 slagtesvin (32-107 kg) og 10 heste (300-500 kg) svarende til 317,3

DE efter nuværende omregningsfaktorer for dyreenheder.

Bygninger og beliggenhed

I forbindelse med udvidelsen opføres der en ny svinestald ca. 1.200 m 2 umiddelbart nord for den eksisterende

stald og en tilbygning til eksisterende slagtesvinestald ca. 400 m 2 , der anvendes til nye udleveringsfaciliteter

og foderlade. For at muliggøre dette byggeri skal der nedrives et maskinhus. Nord for den eksisterende

gyllebeholder bygges en ny gyllebeholder 3000-4000 m 3 med teltoverdækning. I tilknytning til

den eksisterende stald opstilles 2 gastætte siloer til korn hver 14 meter.

Ejendommens bygninger ligger i det åbne land ca. 2 km sydvest for Hammel og ca. 1300 m vest for Farre.

Den nye staldudvidelse, de nye siloer og den nye gyllebeholder placeres i tilknytning til de eksisterende

driftsbygninger.

I forhold til placering af nyt staldbyggeri ligger ejendommen i et område der i Kommuneplan 09 for Favrskov

Kommune er uden særlige bindinger eller arealudlæg. Dog er området ved Begtrup Bæk, en del af Gelbæk

og et område 400 meter nord for staldanlægget er udlagt som landskabeligt interesseområde

med naturkvaliteter. Lovgivningen foreskriver at byggeriet skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse,

såfremt det er teknologisk muligt med henblik at undgå unødvendig spredning af landbrugsbyggeri

i landskabet. Der er foretaget en konkret vurdering af det gældende projekts indplacering i landskabet.

Det er Favrskov Kommunes vurdering at byggeriet kan placeres som angivet uden væsentlig virkning af

det konkrete landskabs særlige karakter.

Arealer og husdyrgødning

Til bedriften er der 239,6 ha ejede og forpagtede udbringningsarealer. Udbringningsarealerne ligger i både

Favrskov og Viborg Kommuner.

Udover Sporuplundsvej 75, ejes og drives der en svineproduktion Sall Hedevej 40, 8450 Hammel under

samme CVR nr. Al husdyrgødningen fra Sall Hedevej 40 afsættes til biogasanlæg.

En del af husdyrgødningen fra Sporuplundsvej 75 leveres til biogasanlæg og der leveres en del afgasset gylle

tilbage til bedriften. Det gennemsnitlige dyretryk i ansøgt drift vil blive 1,39 dyreenheder per hektar.

Det gennemsnitlige indhold af kvælstof i gyllen pr. dyreenhed er højere end normen. Årsagen er at der er

kemisk luftrensning i den eksisterende stald. Ved kemisk luftrensning tabes der mindre kvælstof i form af

ammoniak til luften.

Lugt

Den nye slagtesvinestald placeres nord for den eksisterende slagtesvinestald. Nærmeste nabo uden landbrugspligt

er ejendommen Lyngbyvej 8, som er beliggende ca. 400 meter nord for det nye staldbyggeri.

Nærmeste samlede bebyggelse er Farre, som ligger ca. 1300 meter øst staldanlægget. Nærmeste byzone er

Hammel, som ligger ca. 2000 meter væk.

Anlægget overholder de lovbestemte lugtgenegrænser for nærmeste enkelt bolig, samlet bebyggelse og by.

6

More magazines by this user
Similar magazines